Hur mycket har koldioxid genom fossil förbränning påverkat den globala medeltemperaturen?

Enligt IPCC WG1 har den globala medeltemperaturen, orsakat av människan, för perioden 2010-2019 ökat med 1,07°C jämfört med perioden 1850-1900, med ett troligt intervall 0,8°C till 1,3°C.

Sedan skriver man att den bästa uppskattningen av den observerbara uppvärmningen är +1,06°C, med ett troligt intervall 0,88°C till 1,21°C. Med en naturlig påverkan på endast -0,1°C till +0,1°C. Om man tar hänsyn till ”likely range” som betyder 66% till 100% kan den naturliga påverkan vara -0,2°C till +0,2°C.

Jag är osäker på om man kan tolka första meningen som, människans och den naturliga påverkan är 0,8°C minus 0,2°C och 1,3°C plus 0,2°C. I så fall blir intervallet 0,6°C till 1,5°C.

”The likely range of human-induced change in global surface temperature in 2010–2019 relative to 1850–1900 is 0.8°C to 1.3°C, with a central estimate of 1.07°C, encompassing the best estimate of observed warming for that period, which is 1.06°C with a very likely range of [0.88°C to 1.21°C], while the likely range of the change attributable to natural forcing is only –0.1°C to +0.1°C.”

Annual Greenhouse Gas Index (AGGI)

Länk till NOAA:s AGGI index

Från NOAA:s hemsida:

”AGGI är ett mått på det klimatuppvärmande inflytandet av långlivade spårgaser i atmosfären och hur detta inflytande har förändrats sedan den industriella revolutionens början. Indexet har utformats för att förbättra kopplingen mellan forskare och samhället genom att tillhandahålla en normaliserad standard som lätt kan förstås och följas.”

AGGI

Jag tror inte att allmänhet, politiker eller journalister med enkelhet kan förstå NOAA:s AGGI index och relatera det till den globala uppvärmningen. För att kunna göra det måste det översättas till grader Celsius eller Fahrenheit.

Om man utgår från att ökningen av växthusgaser givit en temperaturförändring på +1,07°C och skalar bort ökad solinstrålning, molnen, havsströmmar, aerosoler och allt annat som kan ha påverkat temperaturen kan man fördela växthusgasernas påverkan enligt nedanstående:

AGGI tabell

Av totalt +1,07°C är 0,71 grader C orsakade av koldioxid.

Fossil förbränning och markanvändning

Mänskliga aktiviteter påverkar mängden koldioxid i atmosfärens på två sätt. Genom fossil förbränning och genom markanvändning/förändrad markanvändning (LULUC). Ackumulerat sedan år 1750 har fossil förbränning har påverkat atmosfärens sammansättning av CO2 med c:a 68% och LULUC med 32%.

Det ger att koldioxid från fossil förbränning påverkat temperaturen med:

0,71°C X 68% = 0,48°C.

Hur mycket kan vi påverka genom att minska den fossila förbränningen?

Fossil förbränning orsakar även ökningen andra långlivade växthusgaser än koldioxid. Men de är vad jag har förstått inte påverkbara på medellång sikt, 100 till 300 år. Ökningen av metan som orsakas av betande kor mm, omvandlas till koldioxid efter 8 till 10 år.

Upptaget av koldioxid (vid ett förbränningsstopp) till bio- och hydrosfären har åtminstone två hypoteser. Beräkning genom Bernmodellen eller att upptaget följer Bombprovskurvan.

Minskning genom beräkning med Bernmodellen beror på hur stor CO2 puls man utgår ifrån.

Bern CO2 puls

Enligt bilden ovan med en puls på 40 GtC sjunker CO2 halten till c:a 28% av utsläppet efter 100 år. Om man förenklar och antar att det verkliga utfallet av fossil CO2 i atmosfären följer samma kurva kan vi om 100 år minska påverkan med 72% X 0,48°C = 0,35°C.

Om man utgår från Bombprovskurvan är människans utsläpp genom fossil förbränning nästan borta efter 60 år.

Ovanstående är en sifferräkning. Ett försök att gaffla in hur mycket vi kan påverka den globala medeltemperaturen genom att sluta elda fossilt och om hela uppvärmningen beror på växthusgaser.

Man kan diskutera den ena eller andra orsaken till uppvärmningen eller hur snabbt koldioxiden i atmosfären minskar i all oändlighet.

Min uppfattning är att det inte finns någon anledning att inte minska på fossila bränslen. För politiken blir det då ointressant att låsa fast sig vid att det bara finns en förklaring till den globala uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet. Den fråga de borde ställa sig är hur mycket och i vilken takt det är genomförbart att minska den fossila användningen utan att krascha den globala ekonomin.

Vi har tekniken, pengarna (alla länders klimatbudgetar) och tiden att minska utsläppen samtidigt som vi bygger ut energisystemen globalt.

Min förhoppning är att politiker beslutar att försöka följa IPCC:s troliga scenario SSP2-4,5. Det kan innebära att:

 • Bygga ut kärnkraften
 • Satsa på värmepumpar för uppvärmning (och kyla)
 • Ersätta elproduktion genom olje- och kolkraft med kärnkraft
 • När det är rimligt, ersätta naturgas med kärnkraft
 • Bygga ut och elektrifiera spårtrafiken för godstransporter

I länder med många soltimmar kan man bygga solcellsparker med stöd av gas eller kol. Utöver det borde man ordna med vattenförsörjningen och bygga ut sophantering och avloppsrening i alla länder.

Sammanfattat i en mening:

Det är dags att klimat-, energi- och miljöpolitik bedrivs genom ingenjörer och inte av statsvetare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Mats för ditt intresseväckande inlägg!

  Några frågor:

  Hur ser du på bakomliggande orsaker till de många väl dokumenterade historiska värmningar som förekommit innan fossil CO2 kan ha spelat någon roll.
  Se exempel bild nr 7 i länken nedan
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

  Samma bild: Hur förklarar du den sjunkande temperturen under perioden 1945 – 1975 allt under det att atmosfärshalten av CO2 hela tiden ökade kraftigt?

  Hur förklarar du att vi sedan 2015 har en temperaturpaus i 8 år (enligt UAH satellitmätt m.fl.)? Samma länk, bild nr 11.

  Vad anser du om Happer-Wijngaardens arbete som visar att dubblerad halt CO2 ger en temperturökning på ca 1 grC? (Samma länk, bild nr 11).
  För tillfället är halten 420 ppm och ökningstakten 2,5 ppm/år. Dubblerad halt nås om 170 år.

  Varför hämtar du alla data från IPCC, NOAA etc.? De representerar ju alla samma agenda och det är ju väl dokumenterat att huvuddelen av deras modeller inte är tillförlitliga, dvs de är falsiferade? Samma länk, bilderna 17 och 18

  Dina förslag och rekommendatione mot slutet av inlägget håler jag helt med om, men vi har inge klimatkris. Du kan ju läsa på i länken nedan:
  https://clintel.org/world-climate-declaration/https://clintel.org/world-climate-declaration/

  Det finns således ingen anledning att minska på användningen av fossila bränslen annat än att de är ändliga resusrser. Tar kanske slut om 200 år? Alla försök till ”grön omställning” har lett till förödande ekonomisk påverkan på människor och samhällen. Min rekomnmendation blir att se dig om i dagens verklighet där energifattigdomen breder ut sig med förgörande hastighet. Och detta redan innan vintern har börjat.

 2. Mats Kälvemark

  #1
  Blev fel. Bilden på Happer-Wijngaarden är nr 16 i länken. Inte nr 11.

 3. Mats Zetterberg

  Hej Mats,

  Jag påstår inte att hela uppvärmningen beror på människans utsläpp av växthusgaser. Det är en räkneövning med IPCC:s utgångspunkt att människans påverkan är +1,07°C .

  Jag tycker att vi under en 100 års period ska minska minska användningen av fossila bränslen för att vi kan.

  Jag kan se tre orsaker till att minska fossil förbränning:

  – De är ändliga resurser
  – Några länder som producerar olja och gas är
  problematiska
  – Vi kan inte med säkerhet veta hur mycket eller lite
  växthusgaser påverkar temperaturen

  Jag håller helt med om att klimatpolitik genom den gröna omställningen är förödande.

 4. Mats Kälvemark

  Tack för ditt svar. Men jag vore tacksam oavsett om du kort kan kommentera mina punkter som refererar till bilderna nr 7, 11 och 16 i länken. Om inte annat för att de representerar alternativa källor till IPCC och NOAA.
  Du säger. ”…ska minska minska användningen av fossila bränslen för att vi kan. ”
  För att vi kan är en sanning med stor modifikation. De som bekänner sig till IPCC:s narrativ fortsätter med oförminskad intensitet att prata om ”Parisavtalet och 1,5-gradersmålet”, som om det fortfarande skulle vara möjligt att nå. Det kräver ju en reduktion av utsläppen med 60%. Det går ju sisådär! 2021, 6 år efter Paris 2015, hade de globala utsläppepn ÖKAT med 5%, dvs en diff mot målet med 65%. Och utsläppen kommer att öka och öka kommande decennier. Kina och Indien bygger i rask takt nya fossileldade high-tech kraftverk med effektiv rening av partiklar i rökgaserna, som annars är det riktigt stora problemet med fossiledning. CO2 är ett väldigt litet problem i jämförelse.

 5. Arne Nilsson

  Är olja och gas verkligen fossila rester? Är kol fossilt? Detta verkar vara en vedertagen sanning men om jag tittar på naturen runt omkring mig så förmultnar växter och döda djur. Hur kan det hamna djupt nere i jorden och bilda olja och gas? Ibland grävs det upp skelett från djur som dog för miljontals år sedan. Finns det olja där? Kalkberg, white cliffs of Dover eller Dolomiterna finns det gas där? Jag tror inte att olja och gas kommer från döda djur och växter. Men jag verkar tillhöra en minoritet.

 6. Enough

  Jag är mycket enig om vilken väg vi ska/måste gå med energiförsörjning, även om att takten måste anpassas så att vi inte drabbas av brist under resan.

  Om man tittar på din frågeställning från det andra hållet, den naturlig cykeln, tycker jag men får ett komplementerande perspektiv. Jorden accumulerade värme ligger tveklöst i hydrosfären ( över 90 %), och så även den största ”kolsänkan” ( sett ur atmosfärens perspektiv).

  Dessa ”storspelare”, i kombination med vårt relativt blygsamma tillskott i kolcykeln, gör att jag lutar mot att Henry’s lag har betydligt större inverkan än vår ”rännil” av CO2 utsläpp.

  Jag bedömer att en stor svårighet i att få fram vår påverkan ligger i tidsfaktorn, vi har långa cykler i havsströmmar, som ska koordineras med solaktivitet, molnbildning mm.

  Vidare tycker jag att det läggs alldeles för lite kraft på att försöka öka den förståelsen, och för mycket på att utgå från mänsklig aktivitet, för mig är det att börja i fel ände…..

 7. Lasse

  Tack Mats för en tänkvärd betraktelse.
  Ekonomer brukar göra det lätt för sig genom att analysera med förutsättning:” Allt annat lika.”
  Din analys borde ligga på varje alarmist bord, vi kan inte påverka så mycket och framförallt finns vädervariationer som ställer till problem vad vi än gör.
  Adaption!

  Dina slutsatser om vad som bör prioriteras håller jag med om.
  Gärna en ny energiförsörjning men först ett varmt hus!

 8. Bim

  Arne Nilsson # 5
  Inte min sak att svara på och inte heller har jag kunskap om detta. Men din tanke har jag också haft.

  Har hört någon gång, av Lars Bern , att åtminstone oljan nybildas hela tiden någon stans i jordens inre.
  Kanske är det så, men i så fall så eldar vi ju upp Jordens inre. Då borde Jorden krympa,
  Det vettigaste är nog att låta naturen sköta det, och inte Miljöpartiet. De har ju klart visat att de inte kan sköta sitt eget parti en gång.

  Vem har sagt att Jordens alla levande varelser skall leva i evighet?
  Jorden har ju bytt arter och startat om flera gånger.
  Det kanske är det som är utveckling.
  Andas lugnt som Dr Max sa.

 9. Enough

  #5 Arne N

  Det är nog troligtvis så, att det finns olje- och gaskusiner, dels från förmultning av växter och djur, dels från jordens inre processer/reaktioner. Men det pratas inte så mycket om det, oklart varför…..

 10. Mats Zetterberg

  #4 Mats

  Bild nr7
  Det är tydligt att liknande temperaturuppgångar har inträffat tidigare. Det jag har funderat på när jag tittat på den bilden tidigare är:

  Varför har inte temperaturen minskat lika mycket efter varje uppgång?

  Bild nr 11
  Jag skriver det bilden visar, Bernmodellen (IPCC) har lång uppehållstid medan t.ex. Bombprovskurvan beskriver en kortare uppehållstid. Eftersom inlägget utgår från IPCC:s uppfattning har jag använt en kurva från IPCC:s andra rapport. Det gör också att vår påverkan att kunna minska temperaturen genom s.k. klimatåtgärder är mindre än om jag använt t.ex. Bombprovskurvan.

  Bild nr 16
  Jag vet att den finns och har tittat på den flera gånger. Jag har inte kunskaper nog att bedöma bilden.

  ”Parisavtalet” är inte genomförbart. Däremot tror jag att scenariot SSP2-4,5 är möjligt att uppnå. Det innebär att nuvarande utsläpp fortsätter i 30 år för att sedan minska.

  Det kan göras genom att ersätta gamla kolkraftverk med nya eller att ersätta dem med kärnkraft. Den ökande mängd el vi kommer att behöva bör i första hand skapas genom att bygga kärnkraft.

 11. Det är skoj att räkna och leka med teorier, men modellerna och uträkningarna blir liksom inte meningsfulla när man inser hur lite modeller och kunskaperna om klimatet räcker. Vad skall vi räkna på när vi drar oss mot nästa istid. Blir det en felräkningsmarginal på några tiotals grader för klotet?
  https://www.svtplay.se/sagan-om-sverige?fbclid=IwAR2HD6VT_F9_Q2cJF6bhRSAnahKZWUb_K-QcLGfjt1htxaWJ-gEWNm9qS8M

 12. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Trots allt äknande behöver natur och växtlighet fortfarande mer koldioxid för att må bättre. Trots sena tiders lilla ökning är halten fortfarande historiskt låg. Om vi i växthus håller dubbel halt, borde väl dubbel halt också gynna liv och växtlighet utanför växthus?

  Nu återförs till atmosfären litet av all koldioxid som under årmiljarder (!) bundits i kalla hav och rester av döda organismer, växter och djur. Utan denna återföring skulle livet nu ha det knapert.

  Invändningar mot detta?

 13. Jan-Åke

  I femte stora rapporten från IPCC 2013 sa man att minst hälften av uppvärmningen sedan år 1950 var pga antrogen påverkan ,då sa man minst hälften av 0,85°C.
  Nu i sjätte låter som om hela uppvärmningen på 1,07°C är antrogen.
  Ett konstigt vetenskapligt hopp.

 14. Peter J

  Vad jag förstår så finns det ca. 1000 miljarder fat olja i kända tillgångar. Vi bränner nu 100 miljoner fat om dagen. Ser ut som det räcker, mycket grovt antaget, i 27 år. Jag misstänker att priset kommer öka en hel del efterhand för detta utomordentliga bränsle. Fracking hjälper för en stund.
  Jag tror inte inflationen lugnar sig

 15. Göran

  Mer värme, små bekymmer.
  Mindre värme stora bekymmer.

  Det är bara att välja vad vi vill ha (om vi kunde välja, vilket vi trolige inte kan).

  Växter vill inte bara ha koldioxid, utan även värme, för att spinna vidare på Tege Tornvalls kommentar.

 16. ”Den 1 juli i år träder förbudet att utvinna kol, olja och naturgas i kraft i Sverige. Det blir ett viktigt steg i arbetet med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Detta tillkännagav klimat- och miljöminister Annika Strandhäll idag på Världsmiljödagen.”
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/sverige-forbjuder-utvinning-av-kol-olja-och-naturgas-och-skarper-reglerna-for-utvinning-i-alunskiffer/

  Nu har vi inte särskilt mycket olja eller gas i Sverige, Med förbudet mot att bryta (fracka) i Aklunskiffer så har den rödgröna regeringen även stängt den möjligheten, även om den anses vara liten. Vi får hoppas på Norge istället.

 17. tty

  #5, 8, 9

  Det här har behandlats många gånger förr.

  Det är helt klart att både torv, brunkol, stenkol, olja och naturgas kommer från levande organismer.

  torv/brunkol/stenkol går över i varandra utan skarpa gränser. En del naturgas kommer också därifrån. Det är därför det sker gasexplosioner i kolgruvor.

  Olja och naturgas kommer från kerogen i skiffrar med stort innehåll av organiskt material. Vi kan ju faktiskt själva göra olja genom att ”koka ur” kerogenet, såsom tidigare skedde i Kvarntorp i Närke.
  Det är dock enklare att leta upp platser där naturen redan har gjort jobbet.

  Det är riktigt att det inte bildas mycket kerogenrika skiffrar i nutiden. Det beror på att vi har ett ”ishusklimat” med kallt, väl syrsatt djuphav.

  Kerogenrika skiffrar bildas i hav med stabil vattenskiktning och syrefria bottnar där organiskt material kan ansamlas. I nutiden finns det egentligen bara i Svarta Havet, och lokalt i djuphålor i grundhav som t ex i Östersjön. Tidvis under varma mellanistider också i östra Medelhavet, men inte nu längre.

  Att olja/naturgas kommer från levande organismer framgår mycket tydligt av isotopsammansättningen som är typisk för fotosyntetiserade kolväten, och av förekomsten av olika kemiska ”biomarkörer” i oljan, terpaner, steraner, hopan, squalen o s v.

  Därmed inte sagt att det inte också finns små mängder metan som läcker upp från stort djup, men faktum är att biologiskt material via plattektoniken förs ned mycket djupt. T o m en del diamanter (som kommer från ett par hundra kilometers djup) innehåller biologiskt kol att döma av istopsammansättningen.

 18. Mats Kälvemark

  Under februari 1658 ledde vår dåvarande kung Karl X Gustav sin här i tåget över tillfrusna isar både över Lilla och Stora Bält. Detta inföll under den kalla tidsperioden som allmänt kallas ”Maunder Minimum”, inte så mycket betingat av den isisga temperturen utan att perioden sammanföll med ett minimum i antalet solfläckar. I mitten på 1680-talet upplevde England några extremt kalla år och Themsen var flera gånger helt isbelagd. Temperaturen var antagligen mer än 2 grader lägre än idag. Därefter har vi haft en försiktig värmning i över 320 år, intermittent avbruten av perioder med sjunkande temperatur, exemplvis åren 1945-1975. Larmet från IPCC-föregångarna gick då om en snabbt annalkande ny istid. Större delen av denna 320-års period kan vi inte ha haft någon påverkan av fossil CO2. För mig är det obegripligt hur IPCC, NOAA etc så fundmentalt bortser från denna verklighet och historik.
  Jag kan ju iofs förstå dem ur en aspekt, för ger de sig in i trovärdiga förklaringar så spricker ju hela deras narrativ om CO2:s livsfarliga klimatpåverkan och de får söka sig nya jobb. För mig är det också obegripligt hur de så totalt förtänger de positiva effekterna av ökande CO2:halt, exemplvis i form av ökande skörder, en grönare värld och växtlighetens minskade behov av vatten.

 19. tty

  ”Med förbudet mot att bryta (fracka) i Aklunskiffer så har den rödgröna regeringen även stängt den möjligheten, även om den anses vara liten. ”

  Jag är inte så säker att det inte skulle kunna gå. Jag har trott att de svenska alunskifferlagren är för tunna, men flera av de mest givande ”tighta” olje/gasfälten i USA som t ex Bakken bygger faktiskt på skifferlager som bara är några tiotal meter.

  Det är mycket möjligt att det skulle gå att ”fracka” alunskiffrarna på t ex östgötaslätten. Dock är det nog troligt att man då faktiskt skulle få problem med grundvattnet eftersom skifferlagren ligger mycket ytligt i motsats till ”frackade” gasfält i USA.

  Vattenkvalitén i borrade brunnar i alunskifferområdena är f ö ofta usel redan som det är, och det finns ibland mycket metan i vattnet. Det går historier ute på slätten om hur det har smällt när någon oförsiktig brunnsborrare skulle tända pipan.

 20. tty

  #14

  Oljan har tagit slut om 20-30 år ända sedan man började borra efter den. Det är mest ett mått på oljeindustrins planeringshorisont.

  En sak att fundera på: är det verkligen troligt att ”frack-bara” olje- och gasfyndigheter i hela världen bara finns i USA? Eller beror det möjligen på att ingen har letat någon annan stans?

  En sak till: är det troligt att ”sub-salt” oljefält i hela atlantbäckenet bara finns i den amerikanska delen av Mexikanska golfen och i Brasilien. Eller har det möjligen något att göra med att Halliburton och Petrobras är teknikledande på djupborrning?

 21. UWB

  På tal om koldioxid, lite OT, men naturligtvis måste forskarna få med temperaturen (som har ökat ganska lite, med platåer från 80 -talet) och inte koldioxiden som något positivt (som ökar relativt konstant år från år)

  Informationen hämtad från Sveriges Lantbruksuniversitet.

  När trädhöjden på femtio år gamla träd (tall och gran) från 1980 jämfördes med femtioåriga träd i modern tid, konstaterades att träden i genomsnitt blivit två meter högre.

  Däremot hade breddtillväxten nere vid marken inte ökat, vilket fått träden att bli slankare. Det är ännu oklart vad det får för konsekvenser för skogsbruket.

  Utvecklingen har accentueras sedan år 2000, enligt radion, vilket sammanfaller med stigande temperaturer, konstaterar forskare. Men många faktorer kan ha påverkat träden.

 22. tty

  #21

  Med snabbare tillväxt är väl högre och slankare träd precis vad man skulle vänta sig. Träd växer ju uppåt för att komma upp i solljuset (och samtidigt skugga ned konkurrenter).

  Jämför solitära ”sparbanksekar” och ekar som växer i sluten skog.

 23. Lasse

  #19 tty
  ”Fracka alunskifer på Östergötaslätten”
  Jag hade för mig att det finns en del gastäkter där och även i Skåne. Jo:
  https://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/skiffergas/

  Även Siljansringen är ju Bekant/Ökänd för gasletare.
  Ett ABbolag håller till där även idag. http://www.igrene.se/Sidor/historia.htm

 24. tty

  #23

  För närvarande finns ingen utvinning.

  SGU:s text är f ö rejält anti-frackingvinklad De ”faror” varnar för har märkligt nog aldrig uppträtt i USA där man frackat sedan 1940-talet.

  Faktum är att det tidigare ”frackats” en del även i Europa utan problem, men det låtsas man numera inte om.

  SGU:s nya generaldirektör är förresten gift med SMHI:s generaldirektör, som i sin tur var generalsekreterare för WWF till 2021. Hela sossesverige är en enda stor lycklig familj.

 25. Tack tty,
  Läser man om fracking på SGUs hemsida så är möjligheterna verkligen nedtonade. Men nu är det hursomhelst slut med prospekteringen efter fossila bränslen. Slut. Verboten. Forbidden osv att ens ta reda på hur det verkligen förhåller sig.

  Kanske kan den nya regeringen upphäva förbuden och sparka en del generaldirektörer? Rensa träsket, som det heter.

 26. Karl Eider

  # 24 tty

  Ja, på tal om sossesverige, så är Jönssons lördagsvideo från förrförra veckan en bra redogörelse för hur illa vi ligger till. Hur svårt det kommer vara att ta oss ur alla verkliga och påhittade kriser. Man har lyckats att placera sig och sina gelikar på de flesta viktiga poster. Som en våt filt över landet, blockerande alla försök att genomföra några som helst förändringar bort från blockaden.

  https://youtu.be/yGuQI2Qn8w8

 27. Karl E #26,

  Skrämmande hur korrupt den svenska staten är. Inte konstigt att kompetens är en bristvara i styrningen av landet.

 28. Benny

  Man sitter angående CO2 utsläpp och funderar hur många batteribilar det sålts om bensin och dieselbilar slapp undan dessa enorma skatter på drivmedel? Det skulle inte finnas någon vettig ekonomisk kalkyl för batteribilar och det är politisk fanatism som drivit fram de s k elbilarna på marknaden. Utan CO2 hysterin skulle det heller inte finnas några argument ur miljösynpunkt eftersom dagens diesel och bensinbilar är så mycket renare än förr. Möjligen skulle små eldrivna batteribilar i mycket stora städer i varmare länder ha en nisch som pendlingsbilar p g a platsbristen.

 29. SatSapiente

  #28 Benny

  Håller helt med dig. Batteribilar kan passa för lättare transporter där tyst trafik har ett plusvärde, t.ex. brevutbäring och lättare parkskötsel. Men någon ersättning för ”vanliga” bilar är de inte och utan subventioner och straffbeskattning av bränslebilar (och deras drivmedel) skulle elbilsmarknaden vara helt död.
  Lite märkligt är det även att bränsledrivna motorvärmare för bilar uppmärksammats som miljöbovar när sk. mopedbilar är helt undantagna från stränga utsläppskrav.

 30. Peter

  Intressant läsning om CO2. Intressant ’forskning’ med konsensus och annat.
  Otroligt mycket forskning är totalt värdelös och saknar grund. Oftast beror det på fel i den ack så viktiga frågeställningen. Vad vill jag få svar på? Vad kan jag få svar på om jag gör på det ena eller andra sättet.
  Grunden för samband är kasualitet, orsak och verkan, en ändring av en parameter ger en ändring av svaret. En ofta misstolkad liknelse är korrelation.
  det är sant att något som har ett kasualt samband har total korrelation MEN något som har hög korrelation behöver absolut inte ha något kasualt samband. Otroligt mycket forskning faller på dessa enkla rader. Den mesta dåliga forskningen riktar in sig på en storhet, vad som helst, och tittar sedan på en eller två parametrar som råkar ha hyfsad korrelation och drar fullständigt obscena slutsatser om dessa data. Exempelvis, klassiskt kan man visa på hög korrelation mellan försäljning av glass och vackert väder på sommaren. Hur många tror att vädret ändras om det inte kommer någon leverans av glass till kiosken och försäljningen uteblir? Felet man alltid gör är att man bortser från de hundratals andra parametrar som också kan spela in och totalt ändra korrelationen. Kasualitet däremot ändras inte av andra parametrar på det sättet, kan ändras indirekt men det direkta sambandet finns där…en ökning i den ena ger en ökning/minskning av den andra beroende på positiv eller negativ kasualitet.
  CO2 och temperatur är ett sådant misstag. Om man kan visa att ökad CO2 ibland INTE leder till ökad temperatur så finns inget kasualt samband och såleds är det ett falskt påstående vilket ska förkastas och en ny ide/hypotes/teori bör framläggas. Detta är grunden i forskningen som det hela bygger på, fråga Feynman…

 31. Vad händer när oljan tar slut.vad ska värma jorden då..?vulknaner består av lava .som trycker på att komma ut..det blir inga vulkanutbrott då .med brinnande lava…är det gasen som sen tar över.vi ser gasen som kommer ut …metangas.nu ökar metangasen vid Yellowstone vulkan. För att jorden inte ska bli kallare och marken fryser till is..men inget vet hur lavan som finns i mitten av jorden som ger hettan av olika bergarter.som jorden består av.finns det någon varning med denna gas..inte bara kör släpper ut koldioxid det gör också människor när vi andas ut.

 32. tty

  #31

  Olja har inget med vulkanism att göra. Värmen i jordens inre kommer från radioaktivt sönderfall.

  Och lava finns och kommer inte från ”mitten av jorden” utan från lokala smältzoner mycket närmare jordytan.

  Och jordytan värms bara i mycket liten utsträckning av värme underifrån. Nästan all värme kommer från solen.

 33. #30 Peter

  Det här låter bestickande: ”CO2 och temperatur är ett sådant misstag. Om man kan visa att ökad CO2 ibland INTE leder till ökad temperatur så finns inget kasualt samband och såleds är det ett falskt påstående vilket ska förkastas och en ny ide/hypotes/teori bör framläggas.”

  Detta finns i många versioner bland skeptiker på Internet – men det är fel!

  Temperaturen beror inte endast av CO2. Den påverkas t.ex. starkt av svängningar i havet. Starkast El Nino. Påståendet man (IPCC) gör är att CO2 påverkar klimatet, dvs temperaturens medelvärde över lång tid. Man påstår dessutom att troposfärens halt av aerosoler och övriga IR-aktiva gaser också påverkar klimatet.

  Vädret växlar. Temperaturen går upp och ner jättemycket över dygnet och över året. Även årsmedelvärden växlar kraftigt beroende på El Nino, vulkaner mm. Att ökad CO2 ibland INTE leder till ökad temperatur bevisar inte att det inte finns ett kasualt samband. Idén/hypotesen/teorin är INTE att CO2 är den enda faktorn som påverkar temperaturen – och inte ens klimatet. IPCC anser att ”naturliga variationer” kan påverka klimatet med upp till ±0,2 grader. Många anser att det är en alldeles för låg siffra.

  Att falsifiera CO2-hypotesen genom att jämföra CO2-halt med temperaturen är omöjligt. Om temperaturen snabbt skulle gå ner till förindustriella nivåer trots en mycket högre CO2-halt än 1880 duger det inte som falsifiering. Vi kan inte veta hur temperaturen skulle ha blivit utan den höga CO2-halten. Den kanske skulle blivit 1 grad kallare än under lilla istiden.