Sunt förnuft om Energi & Klimat – en liten betraktelse

Efter att ha bläddrat igenom och slöläst lite i Elsa Widdings senaste bok blev min spontana reaktion ”äntligen en allsidig bok i klimatfrågan”. Rubriker som ”att revidera sin världsbild, katastrofscenarierna, ett energisystem i omställning – varför och till vad” blev oemotståndliga och ju mer nu jag läst och begrundat innehållet i Sunt förnuft om Energi & Klimat – Fakta och funderingar desto mer tacksam blir jag för denna insiktsfulla och resonerande bok som Elsa W. och hennes medförfattare har producerat. Elräkningen för december påminde om avsnittet konsten att förstöra ett energisystem och än en gång blir det dags att fundera över hur vi har kunnat hamna här.

¤¤¤

Historiken, (kommer i huvudsak från Darwall, se länk 2), börjar med President Theodore Roosevelt som redan 1909 försökte få till en global konferens om världens då förmodade begränsade resurser. Detta initiativ rann ut i sanden, världskrigen kom emellan, men FN grundades 1945 och snart nog började ambitionerna att styra världen märkas.

Rapporten Only One Earth, The Care and Maintenance of a Small Planet (Barbara Ward & René Dubos med Maurice Strong) utarbetades inför Stockholmskonferensen 1972, FNs första miljökonferens när UNEP, FN s Miljöprogram bildades.

IPCC bildades 1988 av de två FN-organisationerna, WMO och UNEP.

Nästa framstöt blev den så kallade Brundtlandkomissonen ”Our Common Future”, den rapport vars baksida pryds av texten ”This is the most important document of the decade on the future of the world”, den som banade väg åt FNs globala konferens om miljö och utveckling, Riokonferensen, 1992.

Under Riokonferensen gjorde klimatkonventionen, UNFCCC, entré. Den lanserades med stöd av försiktighetspricipen och adopterades, accepterades senare av samtliga FN´s Parter, medlemsländer, under mer eller mindre påtvingad konsensus. Traditionell vetenskap lyste med sin frånvaro.

…Klimatkonventionen har som mål att halterna av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar farlig störning av klimatsystemet – de utsläppsminskningar som behövs för det kan bara åstadkommas genom internationellt samarbete…

(Naturvårdsverket 2023)

Plötsligt blev frågan bedrägligt enkel att förstå. Det gällde i huvudsak att begränsa koldioxidutsläppen för att som klimatkonventionen skrev, hålla halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig störning av systemet. Klimatfrågan fick därmed potential att ge FN med UNFCCC, IPCC-rapporterna och COP-konferenserna möjlighet att styra världens utveckling.

Den självklara frågan var och är fortfarande vad traditionell vetenskap har att säga om ”farlig störning av klimatsystemet” och dess ursprung.

Ett misslyckat försök att göra IPCC och klimatkonventionen vetenskapligt rumsrena gjordes med FN´s andra stora rapport (1995) i det som senare avslöjades som Santerskandalen:

The 1995 IPCC report was notorious for the significant alterations made to the text after it was approved by the scientist – in order to convey the impression of a human influence.”

Dr. Frederick Seizt Chairman, Science and Environmental Policy Project, SEPP, (länk 1, NIPCCs första SPM, som skrevs av artikelförfattarna själva och inte av några politiskt valda byråkrater och som varmt kan rekommenderas).

¤¤¤

sunt fornuft om energi och klimat

Den vidare historiken är skrämmande, men nu sitter vi där vi sitter och Elsa W. har från sitt perspektiv sökt skildra och resonera kring den obehagliga verkligheten där vi alltmer förlorar både vår frihet och våra möjligheten att få del av djupa, allsidiga kunskaper och insikter i den komplexa klimatfrågan.

Elsa W. är civilingenjör och har arbetat med energifrågor, bland annat som expert i Regeringskansliet med ansvar för Vattenfall, under den förra borgerliga regeringen. Hon blev efter hand alltmer frustrerad av de i hennes ögon märkliga beslut som politikerna fattade kring klimat och energi. Det gick till sist så långt att hon för cirka fem år sedan gav klimat- och energifrågan i stort sett all sin tid för att kunna gå till botten med den. Klimatkarusellen kom 2019, men frågetecknen hade bara blivit fler allteftersom hon grävde och grävandet fortsatte sedan med än större intensitet. Resultatet redovisas i Sunt förnuft om energi och klimat som bjuder på ett allsidigt och aktuellt perspektiv på frågan.

¤¤¤

Del 1 Att revidera sin världsbild (Elsa Widding).

Inledningen med Perspektiv på klimatet är som hela den övriga klimatvetenskapliga delen späckad med aktuella fakta. Vi får till exempel veta att nutida klimatförändringar i ett historiskt perspektiv inte ser särskilt märkliga ut. De eventuella problemen ligger i den modellerade framtiden.

Rubrikerna är ofta lockande till exempel de vilseledande budskapen och skrämselretoriken där Chalmers med Martin Hultman och SOM-institutet med Henrik Ekengren Oscarsson granskas. Mer om universiteten och postmoderna värderingar i del 2 kapitel 3.

Elsa W. gör sin läxa om vetenskapen (kap 4) noggrant. Hon utgår i huvudsak från IPCC´s vetenskapliga arbetsgrupp I, WG I, vilken inte får inte förväxlas med ”IPCC” och viskningsleken.

Arbetsgrupperna WG II och WG III ska bygga vidare på den grundläggande vetenskapen i WG I. Tyvärr förekommer missledande förändringar som senare dyker upp IPCC´s SPM, Summary for Policymakers, vilka skrivs under övervakad konsensus av byråkrater från Parternas regeringar. Utgående från SPM och budskapen från WMO och UNEP larmar FNs högste ledare Guterres vidare om hur nära vi är en klimatkatastrof. Detta förfarande har professor Steven E. Koonin i boken UNSETTLED döpt till viskningsleken. Det är med andra ord visklekens slutbudskap media och politiker i väst matar oss med.

Idel ”ädelt” FN!

Koldioxiden med dess förstärknings- och försvagningsmekanismer får rikligt med utrymme, liksom de framtidsscenarier som ofta utgör underlag för politikernas beslut, till exempel kravet på den transformation, omställning, av vår energiförsörjning som vi nu är mitt upp i.

Resonemanget kring klimatvetenskapen är inte helt lätt att få grepp om, det avrundas dock med att påpeka att ”jorden inte alls har fått feber” och att ”det nu är dags för våra politiker att sätta sig in i sakfrågan och fatta ansvarsfulla och genomtänkta politiska beslut för framtiden”.

Med tanke på hur knepigt det är att hänga med i kapitel 4 kan man fundera över hur djupt våra politiker kan ha trängt in i klimatvetenskapen innan de fattar sina beslut i frågan. Kanske de rent av bör gå tillbaka till det inledande lilla övergripande avsnittet ”att revidera sin världsbild” för att inte nöja sig med de från IPCCs/SPMs politiskt korrekta bilderna som ständigt sköljer över oss från media.

Politiken inleds både med påpekandet att de flesta partier i Sverige är förblindade av de politiska klimatmålen medan den evidensbaserade konsekvensanalysen lyser med sin frånvaro och att politiken baseras på orealistiska drömmar och önsketänkanden.

Under politisk styrning behandlas det klimatpolitiska ramverket med klimatlagen och de politiska målen. Klimatlagen kräver att nuvarande och framtida regeringar enligt klimatkonventionen (varning!), ska driva en politik som förhindrar farliga störningar i klimatsystemet och bidrar till att skydda ekosystemen.

Politiken är inriktad på att minska utsläppen av växthusgaser och dessutom ska den vila på vetenskaplig grund. Samtidigt styr energipolitiken idag i klimatlagens motsatta riktning vilket beror på den så kallade energiöverenskommelsen 2016 som syftar till hundra procent förnybar elproduktion inom kort vilket inneburit en enorm satsning på vindkraft och nedläggning av kärnkraft. Har politikerna förstått vad de bundet sig för, frågar Elsa.

Klimatfrågans debattörer visar hur långt ifrån en öppen debatt vi kommit när endast de, som agerar för att få politiken att så snabbt som möjligt genomföra klimatomställningen, får styra debatten i SVT, SR och i de stora dagstidningarna.

Ingemar Nordin professor i filosofi och vetenskapsteori har ett kort men kärnfullt inlägg om Yttrandefrihet, demokrati och vetenskap (del 2).

Han går tillbaka till John Stuart Mills bok, Om Friheten med citatet

”…det utmärkande för den skada som vållas genom att man undertrycker en åsikt ligger däri att man sålunda begår en stöld från mänskligheten, från de efterkommande såväl som från de nu levande, från dem som avviker från åsikten ännu mer än från dem som hyser den.”

Utebliven öppen information är med andra ord en stöld från mänskligheten en stöld som kan orsaka ödesdigra konsekvenser…

Dagens politik liknar alltmer den styrmodell som övergavs av folket i det forna Sovjetunionen för trettio år sedan, skriver Elsa.

¤¤¤

Del 2 Konsekvenser av klimatalarmismen

Professor Gösta Pettersson inleder denna del med kapitlet, katastrofscenarierna och ett tänkvärt citat:

Ett halvt vetande riskerar tyvärr att bli mer framgångsrikt än ett helt. Det halva vetandet uppfattar nästan allting som betydligt enklare än det är, och kan därför te sig mer begripligt och mer övertygande” (Friedrich Nietzsche).

Sedan belyser han citatet genom att ge kompletterande fakta kring det ena väder- och klimatrelaterade katastrofscenariet efter det andra. Här stöder han sig bland annat på artiklar i Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, den Panel som kompletterat IPCCs många gånger ”halva vetande” som förfört både media och politiker, länk 1.

¤¤¤

Civilingenjör, CTH, Karolina Hagegård skriver om Fossila bränslen och de fattiga. När hon tillbringat många år i Kenya upptäckte hon att hennes perspektiv inte minst kring utvecklingen och användningen av de fossila bränslena behövde revideras. Hon kommer från en miljö där man ”visste” att människor levde kortare och dog av miljöförstöring och föroreningar på grund av de fossila bränslena och att fattigdom bland annat kom av förtryck och orättvisor. Men i den afrikanska verkligheten började hon tvivla, hon tog reda på fakta och insåg att industrialisering närmast var en ren välsignelse. Nästa steg var att ställa frågan om vilken annan energikälla än de fossila bränslena som skulle kunna ha drivit industrialismen, därav uttrycket

Bränner man kol räddar man liv” (Hans Rosling).

Katarina H. skriver visserligen att hon inte har gjort några detaljerade uträkningar men att det för henne är fullkomligt klart bortom minsta tvivel om att ”fossilbränslen i vart fall räddat väldigt många liv mer än de tagit och att de gör så än idag” – och var finner man den energikälla som kan ersätta de fossila bränslena?

¤¤¤

Per Fahlén, professor i energiteknik ger oss i kapitel 5 Ett energisystem i omställning – varför och till vad? ett innehållsrikt svar.

Detta kapitel är på samma sätt som kapitel 4 Vetenskapen i del 1 oerhört faktarikt och kräver både intresse, tid och engagemang för att verkligen tränga in i. Även här känner man sig lurad ju mer fakta man får och de som bedrar oss är främst media som inte gör sitt jobb att granska makten – inklusive FN.

Klimatkonventionens mål att halterna av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar farlig störning har tolkats som krav på att ”minska utsläppen”. Omställningen av energisystemet grundas ytterst på detta mål och på 40 kompakta sidor avslöjas vad bedrägeriet med ”det halva vetandet” eller ”den stöld som undertryckandet av åsikter” har resulterat i. Till exempel:

högre elkostnader, skador på den lokala miljön, ökade CO2-utsläpp, ökad användning av icke-förnybara resurser med en faktor över 10, minskad hållbarhet i elsystemet med en faktor över 10 och sist men inte minst – åsidosättande av demokrati och mänskliga rättigheter för människor på landsbygden, vilket strider mot grundlagen.

Kapitlet avslutas med:

”Vi har i Sverige billig el., vi har ren el. vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ut denna situation” (Percy Barnevik tidigare VD för ABB).

¤¤¤

Efter dessa omtumlande fakta har tidigare miljöchefen i Göteborg Göran Värmby skrivit ett innehållsrikt kapitel på temat Miljöfrågorna tappas bort.

När klimat- och energifrågorna får all uppmärksamhet har de konkreta och ofta akuta miljöfrågorna tappats bort, men Göran V. har förslag på åtgärder för att komma till rätta med det problemet.

¤¤¤

Med Dr Psykiater Kurt Wahlstedt och Tekn. Dr Civilingenjör Gunnar Holmgren har tagit sig an utbildningssystemet från universitetet och till förskolan.

Kapitel 3 Identitetspolitik och aktivism vid universiteten inleds med ”Dagens samhälle präglas i hög grad av postmodernistiska värderingar” det vill säga kritik mot upplysningsideal som kunskap och objektiva sanningar och förnuft. Två exempel på identitetspolitik och aktivism kopplad till klimatfrågan granskas. Det ena exemplet gäller projektet på CTH ”Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier i klimatförnekelse” med projektledare Martin Hultman. Hans forskning har fått stor uppmärksamhet bland annat i SR Vetenskapsradion. Det andra exemplet är Kirsti Jylhäs studier av psykologin bakom ”förnekelse av klimatförändringar”. Granskningen avslutas med frågan om hur identitetspolitik och aktivism kan ha vunnit inträde i våra svenska ”oberoende” universitet. Svaret ligger i att upplysningsidealen fått ge vika för de postmoderna värderingarna.

Kurt W. och Gunnar H. tar upp Klimatångest hos barn och ungdomar och skriver att skolorna och förskolorna måste åtminstone bli neutrala i sin undervisning och låta alla röster och åsikter komma till tals och på frågan vad bör uppmuntras kommer svaret kritiskt tänkande.

¤¤¤

Klimatfrågan skapades i FN med stöd av försiktighetsprincipen och konsensus i postmodernistisk anda. Nu efter trettio år präglas vårt samhälle av energikris och sönderfall. Det är hög tid att söka återta upplysningsidealen med kunskap och objektiva sanningar på samma sätt som i Sunt förnuft om Energi & Klimat – Fakta och funderingar.

Darwalls avslutningsord i The Age of Global Warming är än mer aktuella än när de skrevs för ett decennium sedan:

”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery  – something only the passing of the present century can answer”.

 

Tack Elsa Widding och alla medförfattare !

Ann Löfving-Henriksson

Länk:

 1. P:\JBast\Books\Singer NIPCC\April 2008 Second Printing\(04-09-08) Singer NIPCC.wpd (sepp.org)
 2. ”The Age of Global Warming – a History” – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Väldigt bra Ann.
  Så bra att Elsa Widding också kommer att ha stor glädje av denna recension som borde sälja slut hennes upplaga på nolltid. Att enkelt kunna följa historien om hur vetenskapen om klimatet förvridits till klimatskrämsel med ett enda mål i sikte, att skrämma en hel värld till lydnad under en världsdiktatur som stjäl hårt arbetande människors till gångar.

  När man hör uttalanden som tex. ”Att sänka skatten på drivmedel skulle kosta alldeles för mycket.”
  Att först stjäla pengar av människor genom höjd skatt och sedan betrakta att betala till baka vad de stulit som en kostnad, är en förvriden bild av verkligheten.

  Precis likadant fungerar ju hela klimat ”vetenskapen” som inte är en vetenskap, utan ett sätt att skaffa sig ett världsherravälde.

  Typiskt också att vänstern är den pådrivande kraften som inte ens förstår att detta slutligen leder till ren kapitalism som lämnar över allmakt till en liten klick människor som då äger världen.
  De säger det rent ut. Människor skall inget äga. De får vad vi anser de behöver.
  ”Att revidera sin världsbild” som Ann påpekar, är ju att säga ja tack till slaveri.
  Tack Ann för en tydlig historiebeskrivning av hela Klimatbedrägeriet.
  Detta inlägg är ju på sätt och vis en början på ett samarbete med en suverän kvinnlig trio med
  Ann LH, Elsa Widding och Jessica Stegrud.
  Fjärran från ett arbete för egen vinnings skull utan för människors bästa.
  Kanonbra!

 2. Nr 1 Bim
  ” fjärran från ett arbete för egen vinning skull” – viktig poäng, låt oss alla beställa boken på det lokala biblioteket.

 3. Evert Andersson

  Ann ser inte ut att ha slöläst. Men första delen med Elsas sammanställning av fakta känner man till en hel del när man följt henne länge, men är utmärkt.

  Jag har inte läst ut hela, men tycker två kapitel i del 2 är synnerligen viktiga. 2. Katarina Hagegård om Fossila bränslen och fattigdom. Kort. Tydligt. Lätt att begripa även för förnybart troende.

  3. Wahlstedt och Holmgren om identitetspolitik.

  Finns säkert mer när boken är färdigläst och hamnar i bokhyllan som uppslagsverk.

 4. Bim

  Magnus Blomgren # 2
  Fel tänkt!
  Alla som arbetar har rätt till en lön. Skriva böcker är också ett arbete. Man behöver pengar till mat hyra och elräkningar.
  Hoppas Widding får sålt massor, efter som hon har offrat tid i massor.

 5. Nr 4 Bim.
  Klart att man köper! Men det gör ett bra avtryck i samhället om alla också ser till att låna, använd våra institutioner.

 6. Roland Salomonsson

  Hur kan det komma sig att försiktighetsprincipen INTE också gäller när jorden står inför en ”avkylning”?????

 7. Rickard

  Otroligt bra och läsvärd bok. Perfekt köp som jag rekommenderar!

 8. Håkan Johansson

  Elsa Widding är nu den viktigaste personen i Sveriges Riksdag. Hon lyckades inte stoppa Vattenfalls tokaffär Nuon, hennes analys då 2006-2007 då köpet planerades och genomfördes pekade på att prislappen för Nuon var alldeles för hög, Elsa motades ut från Näringsdepartementet , detta framkom 2014 i utskottsförhör, Maud Olofsson (Fredrik Reinfeldt) och Vattenfall svindlade bort ofattbara 50 miljarder plus! Elsa blev retroaktivt utsedd till Sveriges ”bråkigaste” kvinna 2014! All heder åt Elsa även i detta fall, okunskap i Vattenfall och Sveriges dåtida politiska ledarskap orsakade enorma förluster. Jag har haft vissa kontakter med Elsa de sista veckorna, hon behöver allt stöd hon kan få. Tack Ann Löfving Henriksson för ditt utmärkta inlägg. Jag skrev till Elsa att hon har en given plats på Klimatupplysningen och Ann Löfving bekräftar. Elsa är mycket besviken för allt ojust bemötande hon har utsatts för från media som till exempel DN, SVD, GP, hon har förvägrats att få ge sitt svar på elaka/förvrängda debattinlägg om hennes bok i till exempel DN och andra medieaktörer. Hon känner sig oseriöst bemött, men får inte möjligheten att svara. I Ryssland har vi dåren Putin som lurar ett helt folk, vi har en allvarlig släng av Putinismen här, att följa detta förenklade klimatnarrativ att CO2 är enda orsaken till den uppvärmning vi kan konstatera de sista 100 åren och förhindra en allsidig debatt. Tron och ”sanningen” att vetenskapen är ”settled” är ju osant i kubik. Vi håller nu på att genomföra helt orealistiska projekt som Hybrit projektet i Norrbotten som en följd av klimatdårskaperna, hälften av Sveriges nuvarande elproduktionskapacitet måste tilföras i fallet elektrolys av vatten till vätgas, 70 TWh enligt aktörerna! Kärnkrafts professorn Jan Blomgren, professorerna i ekonomi Magnus Henrekson, Christian Sandström sågar Hybrit bubblan i en 10 sidor lång rapport. Vattenfall är nu inblandad i detta projektoch medspelare. Vattenfalls uppgift borde vara att förse Sverige med rimliga elpriser. Vattenfalls business är inte stål. Investeringen i Hybrit projektet är 400 miljarder, I professorernas rapport är det frågan om mycket större belopp och deras rubrik är Vätgasbubblan kommer att spricka. Investering i ny elkraft överstiger 400 miljarder, så den siffran från aktörerna är inte sann. Det kan väl inte vara så att LKAB och SSAB planerar att suga åt sig el som övriga Sverige behöver? För att producera 80 TWh (enligt rapporten är det mer troligt med 97.5 TWh) behövs en yta 2.5 ggr Öland, då vindkraften ger ca 40 % i utbyte behövs ytterligare 2.5 ggr i installerad effekt, en vindkraftspark i området 9 ggr 9 mil i extremfaller med ett enormt vätgaslager för att kompensera vind/icke vind. Alternativet kan vara 8 kärnkraftsblock enligt modell Dubai, prislapp 480 miljarder enbart för kärnkraften. En variant med vätgasturbin minskar effektbehovet i vindkraftsscenariot, men långt över 100 TWh.
  Någon i Sveriges Riksdag måste se till att dra i nödbromsen, Elsa behöver behöver vårt stöd.

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # 8 Tack Håkan J. för värdefulla kompletterande upplysningar.

 10. Det är djupt problematiskt att stormedia tystar Elsa W. Hon smutskastas i ett långt inslag i SvTs Aktuellt – hon inbjuds inte att svara i direktsändning. Hon gör ett av de mest uppmärksammade talen i riksdagen – hon tillåts inte att svara på den våg av kritik som sköljt över henne efter det. Hon skriver en mycket initierad bok om vad IPCC, WG1 faktiskt säger och vad det betyder enligt deras egna modeller. – Ingen vill säga något, ingen inbjudan till TV-sofforna. Hennes bok totalsågas av en klimatamatör som bereds plats i en av landets största tidningar – Elsa avvisas av GPs debattredaktör och får inte svara . OSV.

  Yttrandefriheten är i praktiken helt borta i det offentliga Sverige i denna fråga, men inga media eller politiker tycks bry sig. Skrämmande!

 11. Lars Kamél

  Försiktighetsprincipen har kommit att oftast betyda att det är rätt att ta till vilka vansinnigt dyra åtgärder som helst för att komma till rätta med påstådda problem. Problem som kanske bara är påstådda och inte finns, egentligen.
  I Riodeklarationen står det så här:
  ”In order to protect the environment, the precautionary approach shall be
  widely applied by States according to their capabilities. Where there are
  threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty
  shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent
  environmental degradation.”
  Det viktigaste ordet där är ”cost-effective”, alltså kostnadseffektiva. Numera föreslås vanligen åtgärder som inte alls är kostnadseffektiva, utan snarare är meningslöst slöseri och kanske inte gör någon nytta alls för att fördröja det påstådda hotet.
  Dessutom är det vanligt att aktivister fortsätter att propagera för åtgärder mot problem som vetenskapen endera har motbevisat eller fastslagit är osannolika. Exempelvis ökenspridning och annalkande klimatkatastrof.

 12. Ivar Andersson

  Om försiktighetsprincipen hade tillämpats på elsystemet hade elpriset varit lägre idag. Man avvecklar kolkraftverk och tror att sol och vind kan ersätta. Men vi blev beroende av gas, först billig rysk gas och sedan dyr icke-rysk gas.

  ”Fysikprofessorn menar att elsystemets nedmontering har en teknisk och en politisk förklaring.
  Jan Blomgren var professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet men gick över till Vattenfall för att jobba med den planerade utbyggnationen av svensk kärnkraft. Han insåg dock att regeringsskiftet 2014 skulle innebära att planerna skrotades, och lämnade. ”Hade inte projektet avbrutits av den nya regeringen 2014, hade vi inte haft någon elkris i Sverige idag”, säger han.”
  https://corren.se/ledare/artikel/fysikprofessorn-sa-forstorde-vi-elsystemet/rx354pyr

 13. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Bland mina bekanta här i Leksand är en äldre präst, som ständigt hävdar försiktighetsprincipen. Jag brukar varna honom för att gå över gatan: Du kan bli överkörd!

 14. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Att Elsa stängs ute från media förvånar mig inte. För egen del är jag helt utestängd sedan min första bok, 2013.

  ”Vi släpper inte in dig på våra sidor. Du har redan fått säga ditt”, säger Dalarnas Tidningars både chefredaktör och politiske redaktör.

  Publicistklubbens förra ordförande vägrade hålla debatt om ensidig rapportering. Inga svar alls från nästan alla media, trots att jag sänder till alla.

  Bara ”alternativmedia” tar in. Sedan får jag höra att jag bara finns i alternativmedia – och underförstått inte är seriös. Detsamma drabbar oss alla, nu även Elsa. Försåtligt!

 15. Kent

  Kommentaren borttagen

 16. Kent

  #12 Ivar
  ”Hade inte projektet avbrutits av den nya regeringen 2014, hade vi inte haft någon elkris i Sverige idag”, säger han.” (Jan Blomgren)

  Stämmer detta verkligen? Den nya kärnkraften som hade börjat planeras då skulle ju inte stått klar förrän 2025 tidigast. Hur hade det hjälpt dagens elpris?

 17. Kent

  #11 Lars
  ”Numera föreslås vanligen åtgärder som inte alls är kostnadseffektiva,”

  Det beror ju på att man inte har infört de kostnadseffektiva åtgärderna när tiden fanns.

 18. Fredrik Lundell

  16#Kent

  I paketet ingick även att låta bli att lägga ned, Ringhals till årskiftet 2021-22, så det äger sin riktighet att vi hade haft det mycket bättre elmässigt nu.
  Det vet och förstår alla någorlunda insatta. Även du, Kent?
  Problemet är vi haft alldeles för mycket verklighetsfrånvänd Mp-politik.

 19. Gunnar Juliusson

  #16 Kent. ”Hade inte projektet avbrutits 2014” hade vi haft fyra till välfungerande kärnkraftverk idag, med en livslängd som gott och väl sträckt sig över 2025, och inte minst viktigt stabil försörjning i Sydsverige.

 20. pa

  Ang. försiktighetsprincipen, så borde ett IPCC2 skapas som utgår från människans påverkan som leder till ett kallare klimat. Där kan man skapa modeller som förstärker negativ återkoppling och skapa omvända hockeyklubbor baserat på utklippta avsnitt i tiden som visar nedkylning.
  De politiska åtgärderna som måste vidtas är ökning av CO2 utsläpp för att klara 2 gradersmålet på 100 år. Annars fryser vi ihjäl.

 21. Kent

  #18, #19
  Nedläggningen av de gamla reaktorerna hade inget att göra med den stoppade projekteringen av de nya.

 22. Fredrik Lundell

  #21

  Jo, i allra högsta grad. Dessvärre hade vi då Mp-inflytande över politiken, och MP:s mål har hela tiden varit att lägga ned kärnkraften.

 23. Nr 16 Kent.
  Vad tror du om ekvationen, nedlagt baskraft + utbyggd väderberoende kraft?

  Bolund vill ju lägga ner ännu mer baskraft och satsa på ännu mer väderberoende kraft och då med vindens fart bygga ut ett nationellt och internationellt lagringsnätverk – undra hur detta skall se ut och med vilken tidshorisont som man jobbar med då?

  Inte nog var det nog med dessa nedläggningar och obalanser heller – utbildningen och forsknings verksamheten inom kärnkraft fick sin beskärda del av den beska medicinen
  – och idag och för lång tid framöver kommer vi att nationellt sakna personal och kunskap att driva och utveckla kärnkraften.

  Man kan säga att man tog ett väldigt brett och hårt helhetsgrepp för att säkerställa en fullständig misär inom energiproduktionen i sverige – lyckan lyste i bolunds ögon dom sista åren, innan han så plötsligt lämnade skeppet och simmade bort mot horisonten.

  Nu står vi här med massor av vindkraft i våra fd vildmarker och funderar på vad vi skall göra när det blåser för mycket och för lite.

  Just när detta skrivs byggs en 250m hög vindindustri i tiomilaskogen i norra värmland – fantastiska vildmarker och vyer som aldrig blir dom samma, 1,5m djupa kabelgravar skär kilometervis rakt genom 1000 åriga vattenvägar och vägar byggs mitt i tjäderns och orrens lekplatser och kungsörnen får flyga slalom genom stålstaketen i sitt revir.
  MKB: n benämde ovanstående som låga naturvärden och bygget som obetydlig påverkan och länsstyrelserna jönsade med – det skall inte byggas i marker med höga naturvärden sägs det – och sedan skiter alla inbladade i det – svensk naturvård på 2000- talet är sämre än på medeltiden och uttrycket biologisk mångfald har fastnat under bolunds smutsiga skosula.

 24. MatsL

  Jo, Kent det finns en gemensam nämnare mellan båda dessa händelser, och den nämnaren heter ”Miljöpartiet”. Miljöpartiet ställde som krav för att stödja en socialdemokratisk regering att Vattenfalls planer på utbyggd kärnkraft skulle stoppas, samt att ett antal reaktorer skulle stängas genom man med politiska beslut skulle försvåra möjligheten att driva reaktorerna vidare. Socialdemokraterna, med Stefan Löven i spetsen, ville ju naturligtvis ”det bästa för Sverige” och det bästa för Sverige var ju då i deras tycke att Socialdemokraterna skulle inneha regeringsmakten, och inte att sveriges medborgare och industri skulle ha tillgång till pålitlig och billig el. Så de gav ”makten över kärnkraften” till Miljöpartiet som då satte in en välkänd antikärnkraftsaktevist i Vattenfalls styrelse och tog den kärnkraftsvänliga ordföranden hårt i örat, och fick på så sätt Vattenfall att avbryta sina planer på nya reaktorer. Sedan genomdrev Miljöpartiet flera politiska beslut ( kraftigt höjda säkerhetskrav och en kraftigt höjd effektskatt) för att se till att reaktorer skulle stänga. Så nog fanns det ett samband mellan dessa händelser.
  För övrigt så har du fått flera veckor på dej att visa upp en vetenskaplig artikel som otvetydigt visar att vi befinner oss i en klimatkris. Vill du ha fler veckor på dej eller ger du upp?

 25. Daniel Wiklund

  # Kent. Ge dig nu. Ta en lååång time-out. Du är bara ute efter att sprida desinformation. Du vill förstöra den här bloggen. Provokativ är bara förnamnet.

 26. Håkan Bergman

  #21
  Förnekare!

 27. MatsL #24,

  ”Miljöpartiet ställde som krav för att stödja en socialdemokratisk regering att Vattenfalls planer på utbyggd kärnkraft skulle stoppas, samt att ett antal reaktorer skulle stängas genom man med politiska beslut skulle försvåra möjligheten att driva reaktorerna vidare.”

  Maktkorruptionen började redan under Reinfeldts och Alliansens tid. Man gav Centerpartiet fria händer i energi- och klimatfrågor. Det var Centerpartiets villkor för att stötta Alliansen.

  Dessa båda partier, C och MP, är nog de största dödgrävarna för industrinationen Sverige. Möjligen följt av V.

 28. Kent

  #27 Ingemar
  Du måste väl ha varit med om folkomröstningen 1980? Eller är det helt bortblåst?

  Arvet efter folkomröstningen levde kvar ända in på 2010-talet, bland alla partier.

 29. Kent

  #24 Mats m.fl.
  Tycker ni överdriver MPs inflytande över dessa frågor. Energimarknaden är avreglerad sedan länge.

  Den planerade nya kärnkraften R5/6 stoppades politiskt verkar det som, men befintlig kärnkraft påverkades endast med kärnkraftskatten som höjdes med 1 öre/kWh (!), från 6 till 7 öre/kWh. Man måste helt enkelt se hela ekvationen i detta. Och säkerhetskraven var ju ett EU-krav i spåren efter Fukushima.

  Sverige hade haft ett lågt elpris under en längre tid 2014 och det fortsatte in i 2015-16. Reaktorer i Ringhals och Oskarshamn lades ned av ekonomiska skäl, men om man enbart beskyller regeringens höjning av effektskatten har man inte förstått varken sammanhanget eller ekonomi.
  Med energiöverenskommelsen 2016 togs effektskatten bort och det blev tillåtet att bygga ny kärnkraft igen. Varför sattes inte spadarna i marken då? Svaret är ekonomin.
  Det befanns inte ens lönsamt att ändra stängningsbeslutet för R1/2 trots att man hade 4 år på sig att förbereda. Än mindre har det tett sig lönsamt att bygga ny kärnkraft. Vem ska stå för notan?

  Notera att energibolagen inte har som uppgift att förse Sverige med billig el, de ska maximera sin vinst på den svensk-europeiska energimarknaden. Detta glöms alltid bort av kärnkraftsvurmare. Och detta är inte MPs fel, det är ett alltigenom borgerligt upplägg. Detta måste beaktas när man pratar om ny kärnkraft och den nedlagda diton.

 30. BG

  #10

  GP har sedan länge och på ledarplats (Klimatet måste kunna diskuteras) hävdat att, ”klimatförändringarna är verkliga och är orsakade av människan är ställt bortom allt tvivel”. GP lever efter detta. Det är inte konstigt, att Elsa Widding nobbas av tidningens debattredaktör. Det verkar som om de, som har gått journalisthögskolan automatiskt skulle vara klimatexperter. En avgången skrivare karaktärisera dem som är kritiska till rådande narrativ som klimatförnekare, trumpister, SD-anhängare och att dessa tror att jorden är platt.

  Den 23 juli 2021 åstadkom en ”kulturkrönikör” detta: ” … den fossila offerröken stiger som aldrig förr mot en koldioxidstinn himmel …”. Tänk vad 0.4% koldioxid kan ställa till med.

  Här är en rad länkar till några artiklar i tidningen under senare år:

  Peter Hjörne, GP 19 juli 2020

  https://www.gp.se/ledare/tre-nyanser-av-svart-och-lite-ljus-1.31422279

  GP debatt, Gröna bilister, 2 jan.2023

  https://www.gp.se/debatt/f%C3%A5-svenska-folket-att-hj%C3%A4lpa-till-att-n%C3%A5-klimatm%C3%A5len-1.88899324

  GP, Ledarkolumnen, Karin Pihl, 26 oktober, 2021

  https://www.gp.se/ledare/underg%C3%A5ngsretorik-l%C3%B6ser-inte-klimatkrisen-1.57796372

  GP Kultur, Fredrik Nyberg, 14 november, 23021, Klimatklassikern som förändrade världen

  https://www.gp.se/kultur/kultur/klimatklassikern-som-f%C3%B6r%C3%A4ndrade-en-hel-v%C3%A4rld-1.59084848

  GP, Kultur, Fredrik Nyberg den 21 november, 2021; Bill McKibben är klimatångestens fader.
  (McKibbens organisation 350.org är finansierad av ”Fossil Fuel Billionaire” Tom Steyer, M. Shellenberger: Apolcalypse Never, sid 202)

  https://www.gp.se/kultur/kultur/bill-mckibben-%C3%A4r-klimat%C3%A5ngestens-fader-1.59530588

  GP, Annelie Moran, den 3 december 20122, Flera stora Vindkraftsparker kan byggas utanför västkusten
  (Bohuslänningen, den 3 december 20122, Flera stora Vindkraftsparker kan byggas utanför västkusten)

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/flera-stora-vindkraftparker-kan-byggas-utanf%C3%B6r-v%C3%A4stkusten-1.86948583

  Den 17 augusti 2022skrev GP:s politiske redaktör en ledare, ”Det behövs en realistisk klimatpolitik”:

  ”De globala klimatmålen är orealistiska och bygger på antagandet att en stor andel av jordens befolkning helt ska avstå från ökat välstånd. Detta och många andra impopulära teser driver forskaren Schalk Cloete i en uppmärksammad vidräkning med hela den västliga klimatstrategin. Budskapet är tydligt: Dagens politik för grön omställning fungerar inte.
  […]
  En ny och mer genomtänkt klimatpolitik är ingen avlägsen utopi. Men förverkligandet av en sådan kräver att politiker väldigt kritiskt granskar många av de utgångspunkter de har antagit som självklara under många år.”

  https://www.gp.se/ledare/det-beh%C3%B6vs-en-realistisk-klimatpolitik-1.78980513

  Kommentar: BG, lägg inte in så många länkar i en kommentar. De fastnar i filtret. Dela upp dem i ett par inlägg istället

 31. BG

  #28 Kent

  Folkomröstningar i Sverige är enbart rådgivande. Vi hade en på femtiotalet om högertrafik, där vänstertrafikanhängarna vann. Detta hindrade dock inte att högertrafik infördes den 3 september 1967.

 32. Fredrik S

  Här kan man läsa om effektskatt etc.

  För de som inte minns och eller läst för mycket på mps’s hemsidor.

  https://second-opinion.se/omdebatterad-karnkraftsskatt-avskaffades-efter-18-ar/

 33. Daniel Wiklund

  # Kent .Du har som uppgift ( vem jobbar du åt ) att förse bloggen med miljöpartistisk och vänsterpartistisk propaganda. Vem är du/ni. Jag heter Daniel Wiklund, 73 år. Pensionerad lärare. Har tre barn och nio barnbarn. Änkeman sen 14 år. Nu är det din tur.

 34. foliehatt

  Kent,
  dina påståenden om att MP inte har med nedläggningen av reaktorerna och motarbetandet av planerna på nyuppförande av reaktorer i Sverige motsägs av, åtminstone, två tunga företrädare för partiet – Lise Nordin och Lorentz Tovatt, vilka offentligen i MPs namn tog ”äran” för detta. Allt detta finns noga dokumenterat i MSM.

  Deras kommentarer var visserligen ämnade för MPs medlemmar och för de som röstat på dem (för de där anti.kärnkraft var en avgörande faktor). MP höll en högre svansföring då, när Gallupsiffrorna var väsentligen bättre för MP. Som det ser ut idag verkar de vilja spela ned vad de har åstadkommit, för att inte skrämma iväg ännu fler.

 35. Anders

  Kan någon med insyn i kommentarsflödet kolla om ”Kents” flera dagar långa paus i tiden överenstämmer med författandet av Maths Nihilsmsons ”GP-recension” av Elsa Widdings senaste bok? Fick nämligen en plötslig uppenbarelse under genomläsning av ”Kents” senaste klimatutsläpp på KU.

  Kent: Är det inte snart dags för Dig att kliva fram ur CO2-dimman? Att vara lika modig som Elsa Widding och skriva ett par böcker om Din syn på ”klimatkrisen”? Du verkar ju kunna skriva både fort och mycket samtidigt som du är en god apokalypsexeget..

 36. Staffan Wohrne

  När jag såg Al Gores film ”En obehaglig sanning” blev jag först bestört, men eftersom jag läst fysik på Stockholms Universitet på 60-talet förstod jag att koldioxid är en dålig växthusgas. Kände mig ensam om denna åsikt, men efter en tid märkte jag att det fanns fler. Inte minst KU har varit ett enormt forum. Etablissemanget tystar emellertid alltid en vetenskapligt grundad debatt, likt den Elsa vill föra. Ett annat exempel är Claude Allègre, fd utbildningsminister i Frankrike. Blev också nekad replik i tidningar som behandlat honom osakligt. Det är bara att fortsätta kampen.Vi blir fler, och vi har rätt. Min mormor sade alltid: ”Mot dumheten kämpar även Gudarna förgäves”. Så vi har det lite motigt, men vi kommer att vinna!

 37. Stefan Eriksson

  Jag ser att begreppet ”kostnadseffektivitet” används lite högre ”upp” i tråden.
  Det har varit, och är, mer kostnadseffektivt att mala säden när det passar, än när vinden till kvarnarna finns tillhanda.
  Alternativt finns ju ”handdrivna” malstenar, med en ännu lägre effektivitet än de industriella processer vi gagnar idag.
  Vi har lyckats med att tillgodogöra oss den energi som finns bunden till olika energibärare, bl.a. kol, olja osv.
  Denna utveckling har bidragit till betydande framsteg vad gäller energieffektivisering.
  Kan man inte ta till sig detta förhållande, bör man tänka ”ett varv till” innan man ondgör sig över hur vi borde ha gjort för att undvika vår undergång.

 38. Kent

  #34 foliehatt
  Jo, det låg såklart i partiets intresse att ta åt sig äran för stängningarna, men vad kan MP konkret visa för aktiviteter som ledde fram till det? Inte mycket.
  De medverkade till höjningen av effektskatten, men den höjningen var ytterst blygsam och kan inte ensam ha fällt fyra reaktorer. De har också under lång tid verkat för förnybar energi och vindkraften var redan då en bidragande orsak till att elpriset var lågt.
  Men varken vindkraften eller låga elpriser då hade hänt om inte avregleringen hade genomförts innan.

  Så man kan ge MP lite ”kredd” för stängningarna av R1/2 O1/2 genom sin vindkraftspolitik som påverkade marknadspriset, men inte för själva beslutet när det togs.

 39. Ivar Andersson

  #12 komplettering så att Kent kanske förstår orsak och verkan:
  ”I början av 2014 skickade Vattenfall ut ett viktigt pressmeddelande. Det statliga bolaget ville berätta att man skulle inleda ett samråd med närboende, myndigheter och andra berörda angående nya reaktorer vid Ringhals. Ett drygt år senare var scenförändringen total. All planering av ny kärnkraft hade stoppats av den rödgröna regeringen och Vattenfall och Eon hade beslutat att stänga fyra reaktorer i förtid.”
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/tank-pa-sveriges-basta-andersson/

 40. UffeB

  Kanske lite OT men beträffande Vattenfall, som ständigt är återkommande i diskussionerna här, så blir man lite förbryllad över hur mycket av våra skattepengar som verkar ödslas på reklam (propaganda) i diverse media såsom exempelvis TV4 och många kommersiella radiokanaler. Kan det vara så att man ”betalar” för att enbart få ut EN version av ”sanningen” ?
  ”Do not bite the hand that feeds you”

 41. Fredrik S

  Effektskatten höjdes 2015 med 17 procent. Ytterst blygsamt?

  Samtidigt som elpriserna var mycket lägre än vid förra höjningen.

 42. Ann Löfving-Henriksson

  # 35 Anders, två själar om samma tanke.

 43. Daniel Wiklund

  kommentaren borttagen

 44. Kent

  #41 Fredrik
  Ja, eftersom höjningen inte var mer än 1 öre/kWh är det att betrakta som blygsamt i sammanhanget.

 45. Daniel Wiklund

  Bra inlägg av dig Ann L-H. Du förgyller denna blogg. Har läst inlägg och kommentater av dig i väldigt många år. Du är fullproppad med kunskap.

 46. Fredrik S

  #44

  Om effektskatten stod för en tredjedel av driftskostnaden för kärnkraftsel så förstår de flesta vad procenten betyder.

  Pocenten är viktigt, det begrep man redan på slutet av 80-talet:

  https://www.youtube.com/watch?v=Nj8IWJ3GxtI

 47. Kent

  #39 Ivar
  Den texten beskriver inte orsak och verkan, vara ett händelseförlopp.

 48. Kent

  Jo, effektskatten kan ha varit 1/3 av kostnaden, men det var den även innan höjningen av skatten. Det var alltså inte höjningen i sig som var problemet utan att skatten ens fanns där. Den borgerliga regeringen före Löfvéns regering höjde också effektskatten

 49. tty

  #44

  Du ljuger som nästan alltid.

  Nu var ju det raffinerade med effektskatten att den inte alls var per kWh utan per kW och höjningen var från 12648 till 14770 kr per MW termisk (alltså inte elektrisk) effekt och månad. Det var alltså verkligen ingen liten höjning och ingen liten skatt.

  Och skattens konstruktion innebar att det var ekonomiskt omöjligt att lägga ett kärnkraftverk i malpåse eftersom skatten utgick helt oberoende av elproduktionen.

 50. Stefan Eriksson

  Jag tycker den här analysen, https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/ekonomisk-analys/2022/politikerna-eller-marknaden–vem-stangde-karnkraften/, är både nyanserad och informativ.
  Politik har satt villkoren på marknaden.

 51. Fredrik S

  #48

  Ja, jag håller absolut med om att skattens existens var ett problem.

  De tidigare höjningarna kan också diskuteras men det är inte jämförbart då elpriset var betydligt högre.

  Vad procent och höjning beträffar får du öva på själv. Börja med min länk i #46

 52. foliehatt

  Kent,
  det var väl en oväntad och ovälkommen vändning.
  Tänk – att det hade en sådan negativ påverkan på det svenska elsystemet att lägga ned ynka 6 reaktorer, endast hälften av de som MP tänkte få bort.
  Och att vindkraften levererade så dåligt. Vem hade kunnat tro det? innan det visade sig?
  Det fick bli annat ljud i skällan – mindre av att kaxigt ta äran för kärnkraftens kräftgång i landet och mer klimatkatastrofism. Men, katten är ur kartongen, masken är ur konservburken. Som MPs Gallupsiffror visar så fattar svenska väljare att med MP så blir framtiden dyr och osäker.
  Min enda undran är varför det tog såpass länge att komma fram till detta.

 53. Enough

  #38 Kent

  Du glömde att MP bytte ut styrelseledarmöten i Vattenfall, det skröt de också om. Romson lovade svenska folket att kärnkraft skulle stängas, eller hur? Sossarna gick med på detta, för att komma till makten, svårare än så är det inte.

  Ingen företagsamhet i världen satsar på extremt långsiktiga projekt ( 60-80 år eller mer t.o.m.), om de politiskt stabila förutsättningarna inte finns där. Det är en grav feltanke att lägga långsiktig viktig infrastruktur i ”marknadens” händer, tydliga statliga direktiv måste styra de investeringarna.

 54. Kent

  #49 tty
  En ovanligt småaktig kommentar från din sida. Jag ljuger självklart inte. Om du räknar om den skatten på producerad el så kommer du fram till de siffror jag angav. Det är lättare att jämföra 1 öre/kWh eftersom man relaterar till elpriset som är i samma enhet. Egentligen tror jag att du har koll på detta..

 55. Kent

  #53 enough
  ” Det är en grav feltanke att lägga långsiktig viktig infrastruktur i ”marknadens” händer,”

  Håller helt med, varför jag i första hand beskyller avregleringen för att elmarknaden har blivit som den är.

  Och, regeringen tillsatte väl ingen styrelseledamot i Eon?

 56. Kent

  #50 Stefan
  ” Politik har satt villkoren på marknaden.”

  Precis som politik gör på alla marknader..

 57. Fredrik S

  Problemet är att man experimenterat i klimatets namn och försökt att ersätta kärnkraft med vindkraft.

  Detta pga både borliga och framförallt socialdemokratiska maktinnehav experimenterat med att låta mp styra vägen.

  Dikeskörning.

 58. tty

  #54

  Det går inte att räkna om effektskatten per kWh. Det är exakt jämförbart med att räkna om en skatt på motorstyrkan i en bil till en summa per körd kilometer. Det finns ingen fast relation mellan de två storheterna.

  Jag anser att det är en lögn eftersom du har tillräckliga kunskaper för att inse att det inte går.

 59. Stefan Eriksson

  #56
  Har Ni läst analysen, och vad tycker Ni om den?
  Kan det stämma vad som framgår i analysen?
  I så fall, kan väl samsyn på ansvarsfördelningen om nedlagd el-generering ej vara så komplicerat.
  Det Ni hittills presterat på kommentars-sidan gör mig tveksam till om Ni över huvud taget gitter läsa analysen innan Ni kommenterar den.

 60. Gunnar Strandell

  Åter till Anns ämne:
  Aktuell hållbarhet har en artikel idag där man anmäler en avvikande ståndpunkt.

  Det visar sig att Widdings bok dyker upp då man söker på ”klimat” hos Bokus eller Akademibokhandeln och så kan vi väl inte ha det.

  Hon har ju kallats klimatförnekare!

  Länk:
  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/en-omojlig-uppgift-svart-for-natbokhandeln-att-hantera-kontroversiella-bocker-om-klimatfragan/

 61. Gunnar Strandell

  tty #58

  Vi ska inte glömma att höjningen av effektskatten skedde samtidigt som krav på ombyggnad för högre säkerhet ställdes. Åsa Romson hade också gett ett löfte om att så skulle tumskruvarna dras åt tills kraftverken lades ned.

  Och skatten skulle betalas även då verken stod stilla.

  Testa den idén på vindkraftverken vet ja!

 62. Thorleif

  Sunt förnuft ja!

  Ja vad tycker ni?

  https://youtu.be/akltEN-5ru8

 63. Gunnar S #60,

  Det är så typiskt för aktivistorganisationer att gå på arbetsgivare, tidningschefer och, i detta fall, på bokhandlar. Det är en oerhört ful strategi. Inga sakliga argument. Bara tysta och förhindra att andra åsikter än deras egna får komma fram.

  Detta är auktoritära och odemokratiska metoder.

 64. BG

  ”Man äger ej snille för det man är galen”, skrev Johan Henric Kellgren 1787. Det verkar stämma bra in på en Mikael Karlsson, som påstås forska om ”klimatförnekelse”.

  Det finns fler gamla bra visdomsord: ”Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.” Friedrich von Schiller.

  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/mikael-karlsson-elsa-widdings-klimatfornekelse-kan-fa-motsatt-effekt/

 65. Anders

  #59 Stefan Eriksson. Ditt sätt att uttrycka vår gemensamma uppgivenhet kring ”Kents” arrogans här på KU får mig återigen att associera till Maths Nilssons tillvägagångssätt vid ”recensionen” av Widdings tjocka bok.

  Börjar det brännas ”Kent”? Or, did I miss something in my maths?

 66. Fredrik S

  Gunnar S och Ingemar N, #60, 63

  Vi får kanske se det positivt att av 10 miljoner titlar med liknande beskrivningar i sortimentet är det Elsas bok som får aktivisterna på tidningen att visa sitt intresse för förlagens presentationer av böckerna.

  Denna boks presentation tex klarade det auktoritära ögats granskning utan invändning:

  https://www.bokus.com/bok/9780241466759/breaking-boundaries/?gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLddLev9Xno-jWvupQO3WJrV_f6tEpMTRssZ6my6IH3EESEhDkGJ9tgaAnNlEALw_wcB

 67. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Evert A. Sent omsider, vill jag bara säga att jag håller helt med Dej om att Katarina Hagegårds lilla avsnitt om att revidera sin världsbild berör en otroligt viktigt fråga och att Kurt W.s och Gunnar H.s påpekande att dagens samhälle i hög grad tappat upplysningstidens ideal borde lyftas fram ständigt, ständigt.
  ”Elsas” bok är värd all respekt för allsidigheten, djupet och funderingarna – och hedersplats i bokhyllan när man väl bearbetat den.

 68. pa

  #29

  Elkraftbolagen som skapar el i Sverige skall i första hand generera billig el till Sverige såklart.

  Det ser riktigt illa ut nu för de som står på plundrarnas sida, för det rån som pågår nu är med all tydlighet planerat av ett banditgäng med gröna masker och bruna ideologier.

  Rånet kommer med all sannolikhet misslyckas och rånarna kommer hamna i skämsfinkan.

 69. Kent

  #68 pa
  ”Elkraftbolagen som skapar el i Sverige skall i första hand generera billig el till Sverige såklart.”

  Det kan man tycka är en rimlig princip, men det är inte så svensk elmarknad är uppsatt just nu. Men konstant lågt pris på el har också sina sidor. Hur planerar/hanterar man en ökad efterfrågan på el? Ska man få konsumera hur mycket billig el som helst? På de frågorna svarar en marknadsorientering med sin fria prissättning: ”ja, om du har råd”.

 70. Daniel Wiklund

  # 69 Kent. Ska man få konsumera hur mycket billig el som helst undrar du. Det gör jag i Luleå och har gjort det i 20 år. Värmer min villa för 60 öre. Är det såna som du Kent som sett till att Sveriges billigaste fjärrvärme snart är historia. Tack för det. Koldioxidjägarna är inte populära i Luleå just nu. Du svarar aldrig på mina frågor. Nu ska du få en chans till. Tycker du att vi i Luleå betalar för lite för fjärrvärmen. Det räcker med ja eller nej.

 71. Magma

  Det börjar bli mer och mer tydligt att vår vän Kents inlägg främst handlar om att sprida dimridåer för att skydda sina gunstlingar inom klimathotsrörelsen … intressant iakttagelse att Kent tystnar när Maths agerar … dessutom en slående likhet i bristen på logik …

 72. Kent

  #70 Daniel
  Varför blandar du in fjärrvärme i diskussionen om din elkonsumtion? Vet du inte skillnaden mellan el och fjärrvärme?

  Nu vet jag inte har du får din fjärrvärme ifrån men kanske från SSAB? Och även fossilfri stålproduktion genererar väl värme? Du behöver inte vara orolig att förlora fjärrvärmen

 73. Daniel Wiklund

  Innan fjärrvärmen så hade vi direkt el. Men överskottsgasen från SSAB värmer nu huset. Ingen hemlighet att jag är från Luleå. Då borde du veta att det är från SSAB jag får fjärrvärme. Du svarade inte på frågan, väldigt överraskande, tycker du att 60 öre är för billigt. Jag betalar 180 för hushållselen. Har bundet avtal i två år till. Luleå energi kan inte svara på vad dom ska göra fjärrvärme av när stålet ska bli grönt. Det enda dom vet är att det blir mycket dyrare. Då blir väl du glad. Du har inget överskott på sunt förnuft i varje fall.

 74. Kent

  #73 Daniel
  Din privatekonomiska situation är svår för mig att kommentera, och likaledes meningslös. Varför är du intresserad av vad jag tycker om dina uppvärmningskostnader? Jag har inga åsikter om dem.
  Jo en har jag. Sett i ljuset av koldioxidens klimatpåverkan ser jag inte det moraliskt försvarbart att Sveriges enskilt största utsläppare ska fortsätta bara för att en liten klick människor vill ha några öre lägre fjärrvärmekostnad..

 75. Ivar Andersson

  #47 Kent
  Orsak: ny rödgrön regering
  Verkan: påbörjad nedläggning av fyra kärnkraftsreaktorer och stopp för planering av två nya.
  Du skulle behöva lite mer logik i ditt resonemang. Tro hjälper inte.

 76. Simon

  #74 Kent
  Du missar som vanligt poängen. När SSAB:s billiga fjärrvärme försvinner så kommer man ju tvingas värma bostäderna på annat vis. Den uppvärmningen kommer med stor sannolikhet generera en hel del koldioxid beroende på vilken kraftkälla som nyttjas. Sannolikt kommer också kostnaden för uppvärmningen att bli högre för de som idag har billig fjärrvärme, vilket i sin tur naturligtvis har effekter, inte minst på Luleås företag.

 77. Daniel Wiklund

  Kent Du skriver en liten klick. Nästan hela Luleå värms upp av gasen från SSAB. Du verkar inte veta hur många som bor i Luleå. Det handlar inte om några ören. Det handlar om tusentals kronor. Moraliskt försvarbart, vilket svammel. Där låter du som en upphetsad miljöpartist. Alternativt vänsterpartist. Då glädjer det väl dig att både MP och V tillsammans med SAP styr i Luleå. MP som hade 3,17 procent i valet och V 8,5

 78. foliehatt

  Daniel, #77,
  intressant!! vad säger så de rödgröna lokalt i Luleå om Hybrit? har de förklarat för lokalbefolkningen vilka konsekvenser som Hybrit kommer att ha? (dyrare EL & fjärrvärme).

  Hur går det med rösterna då – tror du?

 79. Thorleif

  Sunt förnuft 2:

  Kalla Kriget 2 Kina/Ryssland har nu startat. Elektrifieringen fullt utbyggd kommer att skapa ett digitalt kontrollsamhälle och en så gigantisk säkerhetsmässigt sårbarhet att ”våra fiender” kan skicka några mindre neutronbomber och slå ut oss när de så önskar.

  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/energy/the-good-news-nuclear-weapons-will-save-the-planet/

 80. Lars Kamél

  Det finns inga kostnadseffektiva klimatåtgärder och kommer aldrig att finnas några! Klimatåtgärder är alltid slöseri med pengar och ändliga naturresurser.
  Den enda kostnadseffektiva, och vettiga, klimatpolitiken, är att anpassa samhället till vilka klimatförändringar som än sker.

 81. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  # 20 pa. Ett anti-IPCC finns redan i form av NIPCC, skapat av saknade Fred Singer. Där finns mycket intressant att hämta.

 82. Ann Löfving-Henriksson

  # 81 Tege, se inlägget plus länk

 83. Daniel Wiklund

  # 78 foliehatt. Alla partier är lyriska, som väckelsepredikanter, när dom berättar om den gröna omställningen. Luleå och Norrbotten ska vara ledande I Sverige och i hela världen. Media spelar med. Inga granskande reportage. Fjärrvärmen diskuteras knappt. Där är ju Luleå ledande I Sverige. Billigaste tillsammans med Oxelösund. Idag ägnar kuriren två hela sidor där en ung tjej berättar om sitt drömjobb. Vindkraftsparken i Markbygden. Hon påpekar att hon är vegan och satsar på hållbarhet. Men hon får en fråga vad som händer när det är vindstilla. Man satsar på andra energikällor för att ha när det inte blåser. Idag har vi ett fantastiskt vinterväder i Luleå. Strålande sol, svaga vindar och 3 minusgrader. Väldigt bra med tanke på att vi enligt vissa har klimatkris.

 84. Kent

  #76 Simon
  ” Den uppvärmningen kommer med stor sannolikhet generera en hel del koldioxid beroende på vilken kraftkälla som nyttjas. ”

  Eller inte. Nu har man ju chansen att välja något fossilfritt eller i alla fall med mindre fossilt avtryck

 85. Simon

  #84 Kent
  Så vilka alternativ menar du då är realistiska när det gäller Luleå kommun och vad blir kostnaden?

 86. Daniel Wiklund

  # Kent. Du förnekar dig inte. Du är besatt av koldioxid. Ge bevis på att koldioxiden som SSAB släpper ut orsakar sämre klimat. Fjärrvärmen har fungerat mycket bra i 20 år. Den är inte bara billig, den är stabil. Den kan vi ha i 20 år till. Vem har gett dig mandat att ta bort våran fjärrvärme. Är det Gud själv. Dessutom, verkar vara så att det är bara Gud som vet vem du är.

 87. Paul Håkansson

  Vad jag läst mig till finns det tydligen 52 olika metoder i forskningsstadier.

  STÅL
  FORSKNINGSFRAMSTEG UTMANAR VÄTGAS I GRÖN FRAMSTÄLLNING (Direkt)
  2023-01-24 10:33
  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ett brittiskt forskarlag har funnit ett sätt att minska utsläpp från den extremt koldioxidkrävande tillverkningen av stål, men inte genom kostsam satsning på grön vätgas, som flera omdiskuterade svenska initiativ fokuserar på.

  Forskningsarbetet publicerades i Journal of Cleaner Production tidigare i januari och har uppmärksammats av bland annat Bloomberg News. Slutsatsen är att det är möjligt att nyttja en form av mineralet perovskit för att återvinna den koldioxid som produceras av masugnarna vid ståltillverkning, då klimatfarligt i princip rent kol används för upphettning och reducering av järnmalm.

  Till skillnad från tillverkningsmodellen som anammats i samarbetet Hybrit, där SSAB, LKAB och Vattenfall slagit sig samman, anammas en teknik som ska gå att genomföra i befintliga masugnar och drastiskt minska utsläppen utan behov för kostsam ny utrustning. Metoden anammas också av H2 Green Steel, där Wallenbergsfamiljens förvaltningsbolag Fam, investmentbolaget Kinnevik, fondbolaget AMF, Swedbank och riskkapitalbolaget Altor.

  Den koldioxid som släpps fri i atmosfären kommer genom metoden till nytta och återvinns i ett slutet system, skriver forskarna, som kommer från universitetet i Birmingham. Koldioxiden omvandlas till kolmonoxid, som därefter skickas tillbaka in i masugnen som ett alternativ till kol. Koldioxidbesparingen är omkring 90 procent.

  Kostnaderna kan därmed minskas kraftigt för omställningen av stålindustrin, som i dag står för omkring 7 procent av de globala koldioxidutsläppen. En storskalig omställning till perovskit, om detta visar sig möjligt, skulle således vara klart billigare än den vätgasbaserade processen.

  Perovskiten i fråga tillverkas av niobium, kolsyrad kalk, järnmalm och bariumkarbonat.

  Hittills har metoden visat sig genomförbar i laboratoriemiljö. Nästa kritiska steg är att bevisa att processen också går att genomföra i kommersiell skala. Material är där en viktig fråga, där ersättningen av kol kräver den kritiska mineralen niobium, som just nu endast bryts i Brasilien och Kanada.

  Forskarna uppskattar i artikeln att kommersiella demonstrationsanläggningar kan stå klara inom fem år.

  Joakim Rönning +46 8 5191 7930

  Nyhetsbyrån Direkt

 88. Adepten

  Efter att skummat igenom Greta Thunbergs ”klimatbok” och Elsa Widdings ”Sunt förnuft om Energi & Klimat” kan jag bara konstatera att den senare var mer i min smak.
  Så här i efterhand, Elsa borde ha sänt över sitt manuskript till Maths för korrekturläsning så hade alla småfel kunna eliminerats eftersom han verkar vara så snabb på att hitta fel.

  Annars kan jag rekommendera en annan bok av Rikard Hjorth Warlenius ” Klimatet, tillväxten & kapitalismen” Visserligen är han till vänster och har helt accepterad det klimatalarmistiska narrativet men han tar även upp andra idétraditioner som grön tillväxt, nedväxt och den gröna nya given som jag själv tolkar som icke gångbara lösningar.

  Förövrigt har en fråga till de som kan besvara den.
  Hur många Gton is fanns på norra halvklotet för 10.000 år sedan?
  Om man antar att 200 gigaton is försvinner från Grönland varje år. Kan man då säga att det fanns ca 20.000.000 Gton på norra halvklotet för ca 10.000 år sedan. Hur stor yta upptog inlandsisen då?

 89. Daniel Wiklund

  Humor är viktigt. Martin Ljung är en av dom mest kända luleborna. Hans låt om Fingal Olsson passar bra att lyssna till nu. Kanske nån som känner igen sig.

 90. Enough

  #55 Kent

  Jo, regeringen (MP) bytte ut en eller tom styrelseledarmöter i Vattenfalls styrelse!!! Det resulterade också i Vd byte…..

 91. Kent

  #90 enough
  Jo, men regeringen tillsatte ju inte några ledamöter i Eons styrelse, och de stängde också två reaktorer i samma veva.

 92. foliehatt

  #91, Kent,
  hur menar du att ditt påstående har någon som helst bäring på att miljöpartiet och socialdemokraterna använde ägardirektiv till att a) förhindra reinvestering i nya reaktorer, samt) b) drev igenom förtida avveckling av reaktorer som Vattenfall var delägare i – bl.a. genom utbyte av personer i ledande ställning i bolaget.

  Hur var det med bevisen/argumenten för att klimatkatastrofen är här?

  Om du inte kan prestera några vore det ärligt att säga så och som konsekvens av detta att erkänna att den delen av propagandan är falsk.