”The Age of Global Warming – a History”

Gästinlägg av Ann Löfving-Henriksson

RDbook

Rupert Darwall är historiker och ekonom. Nyligen kom hans bok med ovanstående titel ut. Själva boken är på 350 sidor och referenserna tar upp ytterligare 65. Frågan är om en historiker och ekonom kan tillföra klimathotsdebatten något nytt. Mitt svar är ja, otroligt mycket. Utifrån sitt perspektiv behandlar han några av klimathotsfrågans rötter, skapelseprocess och utveckling till ”det största hot som världen skådat”. Han tar upp hur futurologer ständigt misslyckats i sina förutsägelser och diskuterar traditionell vetenskap kontra konsensusförfarandet. Tonvikten ligger ändå på storpolitiken i klimathotets kulisser och sist men inte minst den roll eller snarare ickeroll som ekonomiska analyser har spelat för politiska beslut i klimatfrågan.

Jordens begränsade resurser

De miljörörelser, som växte fram under 1800t var regionala, till vissa delar kopplade till nationalism och med romantiska drömmar om en återgång till ”allt var bättre förr samhället”. De kunde knappast bli internationella. Nej, utveckling av en internationell miljörörelse, som den vi såg under 1960t krävde ”den globala byn” med utvecklade internationella kommunikationer. Dessutom krävs goda tider. Det förklarar enligt R. Darwall varför den växte fram i Nordamerika.

Försök att få igång en internationell diskussion om världens resurser har dock förekommit tidigare. President Theodore Roosevelt var drabbad av sin tids tro och ”depletionist”. Några månader innan hans tid i Vita Huset var över (1909) försökte han få till en global konferens om världens resurser. ”Alla” nationer skulle inbjudas för att inventera och gemensamt avgöra hur de förmodat begränsade resurserna skulle användas. 45 regeringar inbjöds, men när strax därefter Th. Roosevelt tvingades lämna Vita Huset kollapsade projektet.

Det dröjde ända till 1972 innan världen var redo för en global miljökonferens. Det var den sk Stockholmskonferensen i FN-regi, med Maurice Strong och Barbara Ward som centralfigurer. B.Ward var liksom M. Strong en övertygad post-nationalist, globalist eller vad man vill kalla dem. Hon var delförfattare till Only One Earth (1972) och under arbetet med boken hade hon fått inse att u-länderna prioriterade industriell utveckling före oro för framtida miljöförstörelse. Dessutom krävde de respekt för sin nationella suveränitet.

Frågan om Global Warming (GW) diskuterades i någon mån redan här. Om u-länderna skulle konsumera energi på samma nivåer som i-länderna så skulle det kunna ge kraftig temperaturökning. Vid den tiden betraktades dock GW inte som något allvarligt hot och frågan fick vila. De stora frågorna vid tiden för Stockholmskonferensen var istället hur problemet med de stora gapen mellan Nord och Syd, Öst och Väst skulle lösas i kombination med kraven på nolltillväxt och nedmontering av industrisamhället. De fattiga länderna vägrade att delta i konferenser med beslut som innebar begränsningar på grund av miljöhänsyn. B. Ward låg bakom den uppgörelse som möjliggjorde att u-länderna till sist deltog. Hon fastslog att ekonomisk utveckling i i–länderna förorsakade miljöproblem medan utveckling i u-länderna istället reducerade problemen. De fattiga länderna skulle därför tillåtas, till och med bli hjälpta, att utvecklas genom att resurser överfördes till dem från de rikare länderna.

Intressant är att resolutionen med konferensens 26 principer antogs med konsensus vilket enligt R. Darwall berodde på att alla tvingades sitta kvar på sina platser till dess att voteringen var avklarad. Kina avstod från själva röstningen eftersom de inte hade hunnit få order om hur de skulle rösta men de satt där de satt vilket räckte för att få igenom resolutionen med konsensus. M. Strong var ordförande. 400 NGOs deltog på konferensen, deras uppgift var att efteråt sprida konferensens budskap vidare speciellt till media.

Stockholmkonferensen blev kulmen på den första vågen av internationell miljöaktivism. Världens utveckling under 1970t blev inte så god. Temperaturen i såväl atmosfären som världsekonomin sjönk och miljörörelsen gick enligt författaren in i ett puppstadium.

President Jimmy Carter (1977-81), som hade tagit stort intryck av Romklubbens ”Limits to Growth” (1972), beställde en utredning kallad ”Global 2000 Report”. Den var klar 1982 och gick i depletionisternas fotspår. En grupp akademiker kring Julian Simon på University of Maryland kritiserade ”Global 2000” i ”The Resourseful Earth” (1984). De ansåg att människorna utgjorde den ultimata resursen och såg en helt annan utveckling. De förutspådde att år 2000 skulle världen vara mindre förorenad, mer ekologiskt stabil och mindre känslig för att resurser tar slut. Ett trevligt facit på denna förutsägelse har vi fått delvis tack vare Björn Lomborg.

Miljöaktivism och uthållig utveckling

Under 1980t blev världen efter hand en på många sätt varmare och allt frodigare plats att leva på. Miljörörelsens metamorfos var fullbordad och, fortfarande med M. Strong m.fl. i spetsen, var den nu flygfärdig i sin nya skepnad. Nu blev det försiktighetsprincipen, konsensus och den postmoderna vetenskapen som gällde. Hållbar utveckling lanserades som det nya honnörsbegreppet, även om det var högst diffust vad det egentligen innebar.

1980t såg Brundtlandkommissionen med bland andra M. Strong i ledningen. ( Our common Future,1987).

1985 samlades deltagare från WMO, UNEP och ICSU i Villach. Efter den konferensen kom GW ut på den politiska arenan och in i Brundtlandrapporten, men det verkliga genombrottsåret var 1988. Bokens kapitel, som behandlar detta, heter Annus mirabilis

19 juni (-88) deklarerade G7-länderna vid sitt möte i Toronto att GW m.fl. miljöfrågor och hållbar utveckling skulle införlivas i alla överväganden och beslut. Detta var miljörörelsens största triumf så långt.

23 juni genomför James Hansen och Al Gore sin kupp i senaten och J. Hansen förklarade att “the green house effect has been detected and it´s changing our climate now”.

27 september höll Margaret Thatcher tal till Royal Society om GW. Under samma tid gav hon Met. Office uppgift att bygga upp Hadley Centre för ”Climate Prediction and Research”. Under hösten bildades IPCC och den första IPCC-rapporten var på väg.

När världsledarna möttes på toppmötet i Rio 1992 blåste andra vindar än i Stockholm. Den stora frågan var GW och klimatkonventionen. Alla som räknades skulle dit. Men USA, ”the dirty man”, tvekade. Administrationen var delad. Å ena sidan fanns president George H.W. Bush´s vetenskapliga rådgivare (Sununu, Darman och Bromley), vilka starkt ifrågasatte klimatmodellerna. De avrådde presidenten från att åka. Administrationen hade dessutom låtit utföra ekonomiska kalkyler för de kostnader som följde med eventuella åtaganden för att stabilisera utsläppen av växthusgaserna. De visade att det skulle bli oerhört kostsamt. Både de vetenskapliga och de ekonomiska rådgivarna ansåg alltså på goda grunder att det inte fanns någon anledning att skriva på klimatkonventionen. Å andra sidan hade environmentalisten William Reilly, (rötter bl.a. i Conservation Foundation och WWF) blivit chef för EPA. Kapitlet heter A House Divided och avslöjar en intensiv dragkamp i kulisserna om presidentens resa eller icke resa till Rio. I denna dragkamp deltog även Storbritannien med M. Thatcher som motor.

President Bush kommer till slut inte undan. Han åker till Rio och skriver under. Detta är möjligen hans riktigt stora misstag och beror troligen, enligt Darwall på, att rådgivaren Sununu just hade avgått och att Bush på egen hand inte orkade stå emot det enorma internationella trycket. Darwall spekulerar över hur president Ronald Reagan skulle ha agerat där och då. Reagan var starkare. Han hade enligt författaren troligen åkt till Rio och talat om för deltagarna på toppmötet varför han inte skrev på konventionen.

Mer än 190 nationer skrev till slut under klimatkonventionen. Vetenskapen var avgjord. Det internationella samhällets politiker och diplomater hade med en och samma röst fastställt att utsläppen av växthusgaser måste minska för att stabilisera halten i atmosfären och det för att undgå CAGW.

Tilläggas kan att Robert Zoellick, (rötter bl.a. i Aspens Strategi grupp och WWF) var med och förhandlade fram grundtexten i konventionen, den säger bland mycket annat att i-länderna ska gå före och begränsa sina utsläpp.

Darwell leder efter hand sina läsare igenom den snårskog av konferenser som följde efter Rio. Klart var att ”science was settled”. De fattiga länderna, i huvudsak G77 och Kina, fick utvecklas utan miljöpolitiska begränsningar medan i-länderna skulle gå före och visa vägen. När det blev dags för bindande överenskommelse om utsläppsbegränsningar höll G77 och Kina hårt på löftena från FNs tidigare miljökonferenser. De sa kort och gott NEJ till varje form av risk för frihetsberövande.

Kyotokonferensen avslutades liksom Stockholmkonferens i kaos. En del delegationer hade åkt hem innan konferensen avslutades, kontrakten för tolkarna och översättarna hade löpt ut, Kinas och Rysslands delegationer förstod inte vad som sas och kunde inte aktivt delta, ändå uppgavs att beslutet var enhälligt.

Darwall diskuterar IPCCrapporterna. Han citerar Lord Wakeman som i dessa såg ”a magic circle creating certainties out of massive uncertainties”, han ger sin syn på Hockeykurvans uppgång och fall, ClimateGate med uppföljningen vars kapitel heter ”State of Denial” och så naturligtvis Köpenhamnsmötet.

I Stockholm sökte Kina sin plats i omvärlden. I Köpenhamn (2009) var det andra tongångar. Landet hade nu den näst största ekonomin i världen. ”Alla” var där inte minst 40.000 NGOs och media, media, media. Alarmismen hade högre svansföring än någonsin tidigare. Slaget som dock både media och NGOs missade, stod i kulisserna mellan de länder som skrivit på bindande klimatavtal och de alltmer mäktiga tillväxtländerna. De senare kämpade för, de för dem tilltalande avtal, som de fått under tidigare konferenser. När konferensens tid rann ut fanns det ingen ny överenskommelse. Kärntruppen var samlad, positionerna stenhårda och politikerna behövde ett avtal. Kinas Wen Jiabao höll sig undan och deltog inte. President Obama hade åkt till Köpenhamn enkom för att kunna ståta med att han skrivit under någonslags överenskommelse i klimatfrågan, han kunde nu inte förlora ansiktet och ville i slutkaoset göra ett sista försök. Han tänkte köra över EU och övriga s k föregångsländer. Det var med företrädare för BASIC-länderna han till sist ville förhandla. Obama fick då veta att Indiens Singh redan var på flygplatsen och att Brasiliens grupp inte önskade ett möte när representanterna från Indien saknades och Zuma från Syd Afrika ville under dessa förhållanden backa ur. Obamas grupp sökte ändå ett rum för någonslags möte. De fann ett rum men var inte välkomna att stiga in, för där satt de hela bunten Wen, Lula, Singh och Zuma. De hade en egen liten träff. Obama stegade högljutt in tog över mötet och efter 80 minuter hade de enligt Darwall en egen text – Köpenhamnsackordet. A. Merkel lär ha svurit på att aldrig mer låta sig förödmjukas som då. Av Europas ledare deltog endast Jens Stoltenberg på nästa COP-möte i Cancun.

Ekonomer och Sternrapporten

Bokens författare är ekonom och han redogör grundligt för klimatpolitikens ekonomiska tillkommakortanden, han ger också lite andra aspekter på Sternrapporten än den vi fått via MSM. Darwall påpekar att det har förekommit förvånansvärt få ekonomiska analyser kring klimathotsfrågan och dess politiska beslut. Det är märkligt eftersom ekonomer borde vara självskrivna när det gäller att utvärdera klimatvetenskapen och klimatpolitiken. Båda handlar i grunden modellering och statistik dvs om ekonomernas hemmaplan. Efter Bushadministrationens analys inför Rio 1992 fick världen vänta mer än tio år på nästa genomlysning.

2005 fick Nicholas Stern förtroendet av Gordon Brown att utreda de ekonomiska konsekvenserna av GW. Den av media och politiker omhuldade Sternrapporten publicerades oktober 2006, den förutsåg oerhörda kostnader framöver –om vi inte gör tillräckligt nu. Rapporten blev hårt kritiserad av ekonomkollegor bl.a. på grund av alltför vidlyftiga tidsperspektiv. Det var först våra barnbarnsbarn eller så som skulle kunna skörda frukterna av nutida och de närmaste generationernas omfattande umbäranden för att hejda den kommande katastrofen. N. Sterns naturvetenskapliga insikter var högst begränsade. När det gällde bedömning av framtida katastrofer förlitade han sig på arbeten av H. J. Schnellnhuber och Stefan Rahmstorf, han satsade på hög klimatkänslighet och skador långt, långt fram i tiden. N. Stern kände till att klimathotet trots allt vilade på stor osäkerhet. Vore det inte bättre att föreslå anpassning till eventuellt kommande klimatförändringar i framtiden istället för att med kraft agera nu. Nej, det var inte att tänka på och det på grund av just – den stora osäkerheten.

Vem var då denne Stern? Enligt författaren hade han inte haft någon större lycka med sina tidigare uppdrag. En av hans kritiker R. Tol uttryckte sin kritik om prognoser med att ”de säger lite om framtiden men mer om prognosmakaren”.

Vetenskap och konsensus

Diskussion kring den vetenskapliga grunden för klimathotet överlämnar Darwall åt andra. Han jämför dock Mannkurvan med den pinsamma vetenskapliga parentesen kring Piltdownmannen och skriver att ”eftersom konsensusförfarandet bland de som räknas kan överföra tro till kunskap så har dagens vetenskapare blivit den moderna tidens alkemister”.

Det största hot som världen någonsin skådat …

Anser Darwall att klimathotet är det största hot som världen någonsin skådat? Svaret kommer i bokens sista rader:

”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery  – something only the passing of the present century can answer”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Tack Ann LH

  Kvalitativ journalistik hittar man på nätet … obalanserad oseriös lågkvalitativ propagandistisk gojja får vi från MSM.

  ( Älgdöd på Öland pga av ”klimatförändringar” går det att sjunka lägre inom public service?)

 2. Jag säger också tack till Ann LH för en intressant historia.
  Okunnighet om vår historia är ett mycket större hot än klimathotet eftersom det senare ryms i det förra.
  Nu såg jag på Vetenskapens Värld att man ”med förvåning” upptäckt att isen på Grönland inte alls smälte särskilt mycket vid förra värmeperioden. När historia blir mycket gammal kallas den för geologi. På samma sätt är ekonomi en del av vår miljö. Det ena kan inte frikopplas från det andra så som miljörörelserna försöker göra.
  Uttrycket ”överföra tro till kunskap” är signifikant för nutida miljörörelser och IPCC. Gud bevare oss.

 3. Stickan no1

  Läste fel i hastigheten i början av artikeln men insåg sedan att det var nog rätt ändå:
  Konsensusförfarandet läste jag först som konsensusförfärandet.

  Stockholmskonferensen kom överens om 26 punkter som jag tycker är helt OK.
  Kanske skall miljörörelsen fundera lite extra på punkt 8:
  ”Development is needed to improve the environment”
  Hela listan här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_the_Human_Environment

  Notera att konferensen hade bara två talare: Indira Ghandi och Olof Palme enl wikilänken.
  ”It is to be noted that she was the only other speaker in the conference other than the hosting country prime minister.”
  Och initiativet till konferensen enligt samma wikikälla:
  ”When the UN General Assembly decided to convene the Stockholm Conference, at the initiative of the Government of Sweden, …”

  Bakgrundsinformation om en av förgrundspersonerna under Stockholmskonferensen 1972:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong
  Big oil?

 4. Ann L-H!
  En sådan här genomgång av den politiska delen har jag väntat på länge. Och din svenska sammanfattning är mycket välskriven!
  Egentligen säger den ju allt. Det handlar inte om att rädda världen från hemska klimatförändringar. Inte ett dugg!

 5. Tillägg:
  Bingo! boken finns även i ”Kindle”-upplaga!

  http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=%22The%20Age%20of%20Global%20Warming%20-%20a%20History%22

 6. Ingemar Nordin

  Ett stort tack Ann L-H! Det är en mycket läsvärd sammanfattning. Jag har inte själv läst boken, men det skulle vara intressant att jämföra lite med Jacob Nordangårds beskrivning. Eller att få hans kommentarer om och när han läser boken.

 7. OT.
  Men ändå inte.
  Computer Sweden från i torsdags har en intressant artikel på sista sidan om ”Mooc” (Massive open online courses). Att engagera ”allmännheten” i forskningsprojekt. Och begrepp som ”Vetenskaplig Värnplikt”. Och att ”c” i slutet av ”Mooc” mycket väl kan byts ut mot ”r”, dvs ”Research” Mycket intressant läsning.

 8. Ann L-H!
  Tack för din sammanfattning av boken. Intressant att se denna historiska utveckling i ljuset av den allra senaste klimatforskningen som exempelvis om Västantarktis avsmältning som Al Gore tryckte på i sin film.
  Se http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL057782/abstract ”A 308-year record of climate variability in West Antarctica” . Endast abstractet är tillgänligt för närvarande. Det sägs bla ”The record shows that this region has warmed since the late 1950s, at a similar magnitude to that observed in the Antarctic Peninsula and central West Antarctica, however, this warming trend is not unique. More dramatic isotopic warming (and cooling) trends occurred in the mid-19th and 18th centuries, suggesting that at present the effect of anthropogenic climate drivers at this location has not exceeded the natural range of climate variability in the context of the past ~300 years”.
  Rutger

 9. Astrid Å

  Stort tack Ann L-H, säger jag också. Historia och bakgrund är så viktigt för att kunna se den stora bilden.
  Igår såg jag ett Dokument utifrån som handlade om lobbyismen inom EU. En sevärd kontrast, kanske. Miljörörelsen ansåg sig chanslösa mot storföretagen, men man slutar programmet vid år 2004, av någon anledning. Nu för tiden har ju NGOerna ganska stor makt eller…är det bara medialt?

  http://www.svtplay.se/video/956528/lobbyisterna

 10. Ann L-H

  Ingemar m.fl. Det vore verkligen intressant om Jacob en dag ville ge sin syn på boken. Mina 3-4 A-4 sidor är ett försök att återge kärnan och själen i boken. Jag för min del saknar den tidiga ekologins roll i miljörörelsen med dess eviga tjat om o/balansen i ”ekosystemen”, begrepp som senare blivit något av ett axiom. Aspeninstitutet och Romklubben får ingen större plats i boken men värt att nämna är tex att R. Zoellick en gång verkade i Aspensinst.´s strategigrupp och i WWF. Han var ju en av dem som utarbetade klimatkonventionen, lite längre fram i historien hittar vi honom i Världsbanken och numera även i Golden Sachs.http://www.bbc.co.uk/news/business-24425808
  7 ”Tankarna som ledde till handling” går att spåra lite varstans. Även Reilly, som sannolikt spelade en avgörande roll i dragkampen om Bush inför Riokonferensen, hade ju rötter både i Conservation Foundation och i WWF. Båda kan härledas tillbaka till Aspengruppen.

 11. Thomas P

  På den politiska fronten tycker jag det verkar intressantare hur USA nu slagit ned all statlig forskning. Jag försökte ladda ned GISS-data, men de ligger nere liksom stora delar av andra websidor. Just nu är det väl ingen som vet riktigt hur illa det blir eftersom de som skulle kunna veta är permitterade. Antarktisforskningen tycks i alla fall få ett rejält avbräck. De enda som inte drabbas är företagen som utvinner olja och gas på offentlig mark. Privatpersoner är utestängda från parkerna med de kan jobba vidare, dessutom utan översikt.

  Lyckas sen politikerna* inte komma överens snart lär vi få en global ekonomisk härdsmälta också när USA ställer in betalningarna på sina lån.

  * Läs ”republikanerna slutar med sin utpressningstaktik”.

 12. Sirapsodlaren

  Det som är skrämmande är att ”demokratiska” samhällen som västländerna kan påverkas så mycket av några få personers åsikter och gärningar.

  Problemet är att vårt demokratiska system:s historiska rötter är i ett form av klassamhälle. Demokratin var till en början medeklassens sätt att manövrera ut aristokratin i spåren av den industriella revolutionen. Och sedan arbetarklassens sätt att göra dito med medelklassen.
  Gemensamt för dessa demokratiska rörelser är att de var en form av ”gräsrotsrörelser”, dvs politikerna och den samhällsgrupp som politikerna representerade hade en gemensam uppfattning om hur samhällsproblemen (och lösningarna) såg ut. Problem och lösningar skiljer sig i olika samhällsgrupper, därför hade vi en gång i tiden partier som representerade dessa grupper. Genom ett medlemskap i partiet gick det (iaf formellt) att påverka partiets politik.

  Idag är situationen den omvända. Medlemsantalet i partierna sjunker, och de mest radikala elementen stannar kvar. Politikerna är en nomenklatura som försöker trycka ner sina åsikter och ideer till sina väljargrupper. Och när inte det fungerar så köper man väljare mha lånade pengar. På sikt kommer de politiska partierna enbart bestå av dårar vars enda syfte är att tillskansa sig makt, pengar eller försöka stöpa om samhället enligt en teoretisk framtagen mall, som när den implementeras helt skiljer sig från verkligheten.

  Samtidigt går den tekniska utvecklingen åt andra hållet. Idag så kan människor i hela världen kommunicera och diskutera med varandra. Den demokratiska processen flyttas bort från partier och tidningar till nätet, diskussionsforum, bloggar, hemsidor.

  Kvar i det gamla är bara nomenklaturan. Problemet är att nomenklaturan sitter på den formella makten medans folket som ska bestämma över politikerna, nästan helt saknar makt.

  För att komma på spåret igen så behöver därför demokratin utvecklas. Politikernas makt måste minskas, samtidigt som vi inte kan leva i ett helt anarkistiskt samhälle utan stat och styrning. Det behövs en maktdelning mellan folket och politikerna. Det bästa sättet att åstadkomma denna maktdelning är att ersätta den svenska konstitutionen med schweiziska dito. Då skulle kommunernas självstyre och folkets inflytande i beslutsprocessen garanteras, tex genom omfattande folkomröstningsprocesser.

 13. Slabadang

  Sirapsodlaren!
  Jepp vi har fått ett djävulskt probelm på halsen och till nomenklaturan tilhö numer MSM och PS.

 14. ThomasJ

  Stort TACK Ann L-H för välskriven och ytterst intressant sammanfattning av dito bok! 😀

  En ständigt ökande skara människor inser i allt högre grad hur ini humhum stort detta bedrägeri (CAGW m.m.) deFacto är. Ja, förutom ’vissa’ politiker asså…
  Frågan reses hur mycket värre ska det måsta bli innan de s.k. folkvalda (som f.ö. nu tillförskansat sig en hyfsad lönehöjning om 1.500:-/mån – fastlagd ev den alldeles egna arvodesnämnden…) inser detsamma och påbörjar de akut nödvändiga lag-, regler-, förordnings- och övriga -förändringar som tillsammans kväver samhället…

  Kram från ’Sydön’!

  Mvh/TJ

 15. HansH

  Tack Ann.Det är en märklig historia. Hur västerländska politiker och ”miljörörelsen” egentligen enas om att försöka stoppa utvecklingen av Afrika,Kina,Indien och resten av de fattigare länderna under flagg att ”bry sig om jorden”. Om Afrika skall bli en modern kontinent i 2000-talet krävs ju minst en tiodubbling av deras energianvändning. Uppvärmningsspöket skall få oss att övertyga dem om att de skall lösa sin utveckling med cyklar och vindsnurror. Det kommer aldrig att ske.

 16. Björn

  Utmärkt artikel och recension! Slutorden av författaren Darwall är ödesmättade. Det är obegripligt att klimatfrågan har fått ett så destruktivt engagemang av de som kallar sig för intellektuella. Det är dags att tunga pragmatiker och ekonomer ges utrymme i sakfrågan innan västvärlden marginaliseras till arbetskraft åt de forna U-länderna. USA i all ära, men dess demokrater tycks inte se faran i den destruktiva klimatfrågan och dessvärre inte heller ledande politiker i EU.

 17. Tack för en välskriven och intressant artikel. Jag har inte läst boken, men du väcker aptiten.
  Liksom Ingemar tycker jag att det vore intressant att jämför med Darwalls framställning av historien med Jakob Nordangårds.
  C-G

 18. Ann L-H

  Lite mer från hur det kan låta i klimathotets kärntrupp:
  http://www.bloomberg.com/news/2013-10-01/climate-change-rescue-in-u-s-makes-steyer-converge-with-paulson.html

 19. Slabadang

  De antidemokratiska krafterna växer!

  Alla typer av totalitära ideer slår rot hos maktetablissemanget det finns bara en hake och det är att ideerna inte skall uppfattas och avslöjas som totalitära. Ideer och argument för centralmaktskoncentration har sin egen gräddfil fri från kritisk granskning.

  Vi har idag en journalistkår som agerar som om de både äger rätten till att styra den öppna demokratiska debatten in på smala enkelriktade spår, genom att de har förändrat synen på sin egen roll och blivit åsiktstyrare och opinionsförtryckare. Ingen har väl lyckats undgå både resultatet av denna förskjutning av deras roll och uppgift när vi ser vad som INTE diskuteras och vem som INTE får komma till tals.

  Det här beteendet har spridit sig som ett legitimt antidemokratiskt beteende ända in och upp i toppen på våra etablerade politiska partier. Bl.a ”Klimatförnekare” och Sverigedemokrater hotar den etablerade makten och ingen kan undgå att se att vi ser att det pågår en klockren förföljelse av oliktänkande och oppositionella.
  Att ingen inom etablissemanget reagerar är vad som verkligen skrämmer och bevisar att vi inte gjort upp med den svenska kommunismen och man försvarar bara de grundläggande demokratiska rättigheterna när det passar det egna intresset, förmågan till empati och känsla för rätt och fel är redan borta.

  Vad många glömt bort eller inte förstått är att den öppna demokratiska debatten där alla tillåts granska alla på likställda villkor inte bara är en rättighet i form av yttrandefrihet och fri opinionsbildning, den fyller dessutom en mycket viktig FUNKTION som broms mot idioti och inkompetens, och utgör bästa garanti för förnuft genom kompromisser förhandling och bselut. Rätten till delaktighet i debatten är vad våra journous och politiker nu systematiskt medvetet myglar med och skapar misstroende och en välintjänad insikt av maktlöshet och medborgerligt demokratiskt utanförskap.

  Tydligt blir idag att etablissemanget inte ser sitt eget folk som sin resurs när det skall analyseras och tillföras kunskap. Tvärtom så isolerar de sig allt mer och skapar allt mer kontroll över både debatters villkor och vilka rådgivare de väljer. Hur skiljer vi idag en journalist och en partiledning åt i detta antidemokratiska beteende?
  De är samma skrot och korn och har numer bildat en gemensam front MOT sitt eget folk och MOT de demokratiska grundprinciperna. De har tillsammans som Sirapsodlaren hävdar vänt uppochner på vad demokrati skall vara.

  De ideologiska särintressena som lyckas komma innanför etablisssemangets portar blir skyddad frpn kritisk granskning och hyllad oavsett vilken rappakalja och nonsens de kläcker ur sig. SVT/SR utgör ett perverst bevis på hur grönpropaganda trycks ner i halsen på svenska folket utan en kritisk granskning i sikte och en obalans som passar skitbra i gamla Sovjet men inte i en demokrati, Vi har ett stor behov av att återskapa den demokrati vi byggde upp från början och med vår nuvarande korrupta och folkfrånkopplade partiindustri och utflippade media så handar det om att skapa det gemensamma forum och dess plattform för restataureringen av demokratin som saknas.
  Hur många numer systematiska och legitimerade övergrepp på grundläggande demokratiska principer skall vi tvingas acceptera innan allmänheten sätter ner klackarna i backen?

  Nätet är en viktig kanal för dessa allt mer gemensamma observationerna och vittnessmålen om att demokratin på allt fler sätt börjar mögla ihop. Vi kan konstatera att EU och våra journalister ligger i botten i förtroende bland den svenska allmänheten. Det båda parter har gemensamt är att de har stor makt och allmänheten har inget motsvarande inflytande eller möjlighet till påverkan och granskning av dem båda?
  Har vi egentligen någon demokrati kvar ? Befinner vi oss ens kvar under vad som kallas ”Demokratur” eller befinner vi oss ännu längre ut mot en ny form av blanddiktatur? Vem är idag egentligen intresserad av att medborgarna skall få komma till tals? Varför är den demokratiska debatten så apartheidsk medborgare för sig och jourous och politiker för sig ? Jag är säker på svaren!! Är du?

 20. Den här boken borde någon göra en TV-dokumentär på. Din beskrivning av boken, Ann L-H, gör att jag ser framför mej hur en sådan dokumentär skulle kunna se ut. Intervjuer med berörda personer, hur det kom sej att det blev som det blev och så en sammanfattning av hur det ser ut idag. Skulle någon av dagens ledare ställa upp i en sådan dokumentär, och vilka TV-kanaler skulle våga visa den?

 21. @Thomas P #11
  Du är som vanligt bakvänt informerad (SVTs fel?). Det är inte republikanerna som bedriver utpressning, det är Obama.
  I USA har man ett maktdelningssystem som bland annat innebär att man väljer regering (presidenten) och parlamentet separat, för att de ska hålla koll på varandra. Ofta delar amerikanerna sina röster, så att när de röstar på en demokratisk president så röstar de på en republikansk kongressman och vice versa.
  Kongressen stiftar lagar och beviljar regeringen dess anslag (skattepengar). Obama har flera gånger struntat i den konstitutionella arbets- och befogenhetsfördelningen, det är därför denna strid nu utkämpas. Den är författningsmässigt livsnödvändig för framtiden.

  I Sverige är det tvärsom. Här utgör riksdagens majoritet regeringsunderlaget. Hos oss finns det ingen möjlighet för folket att utkräva ansvar enligt RF 1 kap 1§ ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Vårt valsystem har redan kortslutit demokratin. Dessutom har vi, som Bo Rothstein föredömligt redovisat sedan 1932 inte längre demokrati, utan korporativism.

  Jag har flera gånger skrivit om dessa saker på min blog, nyligen bland annat här:
  http://www.frihetsportalen.se/2013/10/diktatur-som-ar-sa-enkelt/
  och här

  http://www.frihetsportalen.se/2013/10/att-paskriven-usa-utfor-stupet-forfattningsfragor-ocksa-i-sverige/

 22. Slabadang

  Otänkbart för SVT/SR:

  Fyra tal varav två mot och två för EU. Arragerat för att ge de olika analyserna lika villkor. Det doftar respekt för publikens intellekt och myndighet.

  http://www.youtube.com/watch?v=TyVaT9iO5ko

 23. Ingemar Nordin

  Ann L-H #18,

  Det är ju slående hur många otroligt rika människor som satsar på klimatalarmismen, och före den på eugenik och på att hålla resten av mänskligheten på en så låg nivå som möjligt. Är det rädsla som driver dem? Eller bara en cynisk agenda? Ur din länk:

  ”So in December, Steyer ended his 26-year career as a hedge-fund manager and set out to make an economic case for addressing climate change”

  Men han verkar sur för att de andra som han ville övertyga inte verkade så imponerade:

  “It’s like I was saying that what’s going to make a difference in the economy is unicorns,” says Steyer, 56, the founder of Farallon Capital Management LLC, a San Francisco hedge-fund firm with about $20 billion in assets.

  Nog vore det en ”game changer” om det blev en majoritet för enhörningar och andra fantasier såsom förnyelsebar energi. Vi behöver ju bara se på vart EU med sina ”satsningar” och stopp för skiffergas är på väg i raska kliv.

 24. Ingemar Nordin

  Mats Jangdal #21,

  Japp. Och det är dessutom så att republikanerna faktiskt har godkänt alla utlägg i budgeten – alla utom Obamacare. Men detta hör vi förstås inte talas om i media. Det är således Obama som bestämt att dra in pengarna till våra kära Giss-data 🙂

  OT: Samtidigt så strömmar förstås skattepengarna in som vanligt (de har nog inte stängt skattemyndigheten), så snart behövs nog ingen höjning av lånetaket?

 25. Peter F

  OT
  Gissa vem,,,hahahaha
  Det gick inte bra för honom i de naturvetenskapliga ämnena och han undvek att läsa matematik.[7] Hans betyg var bland de sämre i klassen och han ägnade en stor del av sitt andra år till att titta på TV, spela biljard och ibland röka marijuana

 26. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3774578.ece

  Undrar om de är alarmister eller skeptiker!

 27. Ann L-H

  # 20 – Carl – Visst är Din idé något att drömma om, men som Slabadang med så´n härlig vältalig emfas uttrycker det gång efter annan så är det fullständigt otänkbart i dagens mediaklimat. Hur som helst så kan vi hoppas att boken uppmärksammas rejält utomlands. I bästa fall är detta bara en början:
  http://live.wsj.com/video/opinion-the-climate-change-crack-up-continues/937A668B-8A6D-4298-972C-B34A2E69B663.html?mod=WSJ_article_outbrain&obref=obnetwork#!937A668B-8A6D-4298-972C-B34A2E69B663

  Efter – för att nämna några milstolpar
  Singer´s: Unstoppable Global Warming Every 1,500 Years,
  Carter´s: Climate: The Counter Consensus,
  Montfords´s: The Hockey Stick IIlusion,
  Booker´s: The Real Global Warming Disaster
  Vaclav Klaus´: Blue Planet in Green Shackles
  och naturligtvis Jacob Nordangårds avhandling
  blev den här boken för mig lite av ”böckernas bok”, boken som sätter in all tidigare klimathotsinformation i det större bredare sammanhanget.

 28. Ann L-H

  # 23 Möjligen skulle boken, från mitt perspektiv, ha blivit än mer fullständig om Darwall hade haft möjlighet att ta till sig innehållet i Jacob´s avhandling. Aspen inst. och Romklubben finns ju med fast inte direkt påtalat. Man måste ha lite extra bakgrundsinfo för att se det. När de otroligt rika satsar på att skapa och driva klimathotet är det bara en bekräftelse på att miljöaktivisterna har rätt när de säger ”Follow the Money”. Här finns det ju raka spår från Aspen/Romklubben över klimatkonventionen till Världsbanken och härligheten.

 29. Thomas P

  Mats #21 Du är som vanligt ideologiskt förblindad. Det är John Boehner, representanthusets republikanske talman som blockerat att man ens skall få rösta om att hålla staten igång. Sen må du komma dragande med ditt ”we had to destroy thew village to save it”, vilket är ett bra eko över vad amerikanska tokhögern hävdar.

 30. @Thomas P #29
  Vad är det där för svammel och falska anklagelser?
  Har jag sagt något om att ”förstöra byn för att rädda den”?
  Påstår du att jag okritiskt förmedlar något slags tokhögers åsikter?
  Påstår du att jag är tokhöger?
  Kan du presentera några vedertagna definitioner på tokhöger?

  Du är uppenbarligen inte påläst i frågan om den amerikanska budgetstriden, utan att presentera några fakta som stöder dina påståenden slungar du ut anklagelser mot mig.
  Vad anser du själv vara lämpliga epitet på dig och din argumentation?

 31. Thomas P

  Mats #30 ”Har jag sagt något om att ”förstöra byn för att rädda den”?”

  Så tolkade jag ditt ”Den är författningsmässigt livsnödvändig för framtiden.” Att det spelar ingen roll om man ”bombar” USA:s ekonomi, det är en nödvändigt uppoffring. (Ja, inte för kongressmännen naturligtvis, de hör till undantagen som får lön ändå).

  Påstår du att jag okritiskt förmedlar något slags tokhögers åsikter?
  Påstår du att jag är tokhöger?

  Ja. Notera dessutom att anledningen till att Boehner inte tillåter någon omröstning är att flera republikaner skulle gå emot den extrema linjen så ”tokhöger” syftar inte på republikaner i gemen utan på den radikala falangen.

  Någon definition på tokhöger kan jag inte ge, bara exempel. Här kanske tron att det inte är något större problem om USA ställer in betalningarna kan vara ett bra exempel:
  http://www.nytimes.com/2013/10/09/us/politics/many-in-gop-offer-theory-default-wouldnt-be-that-bad.html?_r=0
  Är du f.ö. medveten om att Bush var betydligt mer flagrant i sitt maktmissbruk än Obama?

 32. Ann L-H

  Thomas P – Det verkar som om du inte riktigt förstått vad den här länken handlar om. Dina kommentarer här får Du söka hem till någon annan stans i etern.

 33. @Thomas P
  För att återknyta till ditt påstående i #11 att republikanerna sysslar med utpressning. Kongressen har ju beviljat alla pengar som behövs för att bedriva statlig verksamhet, utom ACA (obamacare). Då är det ju inte kongressen, eller republikanerna som sysslar med utpressning. När de vill tvinga Obama att inte överskrida anslagen budget så är väl ändå Obama som sysslar med utpressning, när han stänger förvaltningar utan att egentligen behöva stänga dem?

  Jag menar att det är livsnödvändigt för att den amerikanska maktdelningsprincipen och författningen ska överleva att alla inblandade parter finner sig i att spela de roller de tilldelats. Detta är på intet vis att förstöra byn för att rädda. Om det innebär dra ner brallorna på presidenten för att rädda nationen så må det vara hänt. Det där fredspriset är väl något av det mest förhastade den norska nobelkommitén någonsin gjort?

  Att komma dragande med Bush (eller Clinton) tillför inget i sak i denna fråga.

  Gott att få veta att man är tokhöger! 🙂 Jag brukar känna mig som och kalla mig för en resonabel borgerlig, liberal-konservativ person, kanske libertarian. Det vill säga någonstans i en modern borgerlig mittfåra. Om det är tokhöger i dina ögon så säger det en hel del om var du befinner dig utifrån mitt perspektiv.

 34. Lasse

  #25 Peter. Gissa vem..
  Han som inte vann över fd alkoholisten!

 35. Thomas P

  Mats #33 Både senaten och representanthuset har redan tidigare antagit ACA. Det här är bara en konstighet i amerikanska systemet där kongressen först kan besluta om en reform och sedan vägra finansiera den. Har man som i USA ett maktdelningssystem med flera grupper som alla måste enas om en budget gäller det att inte en part obstruerar alldeles för fundamentalistiskt och vägrar kompromissa. Och som sagt, Boehner vägrar ens låta representanthuset rösta om att återuppta verksamheten.

  Jag såg någon som på skämt föreslog att demokraterna i senaten borde kontra med att kräva en verkligt radikal lagstiftning för att minska utsläppen och på samma sätt hota med att de var villiga att stänga ned USA tills de fick sin vilja igenom. Skulle du vara lika sympatiskt inställd till det?

  ”Det där fredspriset är väl något av det mest förhastade den norska nobelkommitén någonsin gjort?”

  Tja, Obama hade ju inte ens hunnit döda någon vid den tiden till skillnad från en bunt tidigare fredspristagare. Jämför med, säg, Kissinger som hade hur mycket blod som helst på händerna när han fick sitt pris.

  Libertarian är du nog, men det är inte i närheten av någon politisk mittfåra.

 36. Ingemar Nordin

  Thomas P #35,

  Läs den här artikeln
  http://www.omaha.com/article/20131010/NEWS08/131019971/1677

  Ursäkta Ann L-H. Den amerikanska budgetkrisen som Obama skapat är verkligen inte ämnet för denna tråd, men eftersom Thomas P som vanligt inte har något att säga i sak så byter han snabbt ämne med de mest stolliga påståenden.

 37. Ingemar Nordin

  President Theodore Roosevelt är en typisk representant för conservationist-rörelsen som var så populär bland överklassen i början på förra seklet.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt

  Han var starkt övertygad om den Malthusianska synen att ”naturresurserna” skulle ta slut inom en snar framtid – en ekonomisk naivist m.a.o. En av hans mest berömda utredningar kom fram till att den amerikanska oljan skulle ta slut 1930, om jag inte missminner mig …

 38. Thomas P
  Ja, se där han hade inte ens vett att kriga först och sluta fred sedan. Nu har han mer blod på sina drönarhänder än de flesta. Är Gitmo stängt? Har de amerikanska trupperna lämnat Afghanistan?
  Beräkningar pekar på att ACA kommer ta ytterligare 5 procentenheter ur amerikanernas BNP till sjukvård och göra den mer än dubbelt så dyr som det europeiska snittet innan den får någon effekt på folkhälsan. Kostnaden kommer att vara fortsatt hög under överskådlig tid. Du om någon litar väl på prognosmakare Thomas?
  Något måste de göra när Obama dessutom lovat bort second amendment till FN. Att han är villig att lova bort klimat- och energipolitiken visste vi redan.

  Jag hävdar att jag tillhör en borgerlig mittfåra, sedan får du tro vad du vill.

  Nu ska jag hörsamma Ann L-Hs uppmaning och inte skriva mer om amerikansk politik här, om det inte är direkt klimatrelaterat.

 39. pekke

  Nu är det konstaterat att IPCC rapporter handlar om politik inte vetenskap !
  De avsnitt i AR5 som avviker från det politiska dokumentet SPM skall skrivas om så de stämmer med SPM !!

  ” Dear Mr. Burton,

  Thank you for the interest in the Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report.

  What has been released so far is the approved Summary for Policymakers as well as the final drafts (version 7 June 2013) of the underlying chapters and the Technial Summary (downloadable free of charge from http://www.climatechange2013.org). These drafts are still subject to copy edit, error correction and any necessary changes for consistency with the approved SPM. We anticipate that the full report in its finalised and publication-ready form will be released electronically in January 2014. At that time, also all the review comments and responses will become part of the public record and will be posted on our web site.

  Please do not hesitate to contact us again should you have further questions.

  Thank you again for your interest and please accept our apology for the late response.

  Best regards,

  IPCC WGI TSU

  ———————————————————————

  Intergovernmental Panel on Climate Change

  Working Group I – Technical Support Unit

  University of Bern Phone: +41 31 631 5616

  Zaehringerstrasse 25 Fax: +41 31 631 5615 ”

  http://wattsupwiththat.com/2013/10/12/tail-wagging-the-dog-ipcc-to-rework-ar5-to-be-consistent-with-the-spm/

  Klimatforskningen handlar om politik inte vetenskap.
  Den som trott att IPCC handlar om vetenskap får nog tänka om.

 40. Thomas P

  Mats #38 Bara för att klarlägga. Jag är ingen vän av Obama och du har helt rätt i att han har blod på händerna, men han är knappast värre än någon annan amerikansk president. Jämfört med sin föregångare har han varit rätt modest i dödandet, vilket väl i och för sig kan berott på att Bush körde landets ekonomi i botten med sina ofinansierade krig.

  Amerikansk sjukvård är svindyr idag trots att många står utanför. (Undantag är att om du blir akut sjuk är sjukhus tvungna att ta emot dig vilket är en extremt dyr lösning eftersom akutsjukvård är mycket dyrare än att behandla folk tidigare). Det finns olika gissningar om hur AFA påverkar kostnaden, men de jag sett tyder på att man sänker den något samtidigt som fler får vård.

  ”Något måste de göra när Obama dessutom lovat bort second amendment till FN. ”

  Så var det dags för FN:s svarta helikoptrar, tokhögerns favorithatobjekt.

 41. Thomas P
  Är du verkligen så full av fördomsfullt förakt för dina medmänniskor som som du framställer dig själv att vara?

 42. Bim

  Är det inte märkligt att vissa personer som tex. Maurice Strong, Al Gore, Anders Wijkman, Ban Ki Moon, Johan Rockström och en hel drös andra, gör som allra mest nytta för mänskligheten när de inte gör något alls över huvud taget.
  Tänk vilken nytta de kunde göra om de plötsligt fick den insikten.

 43. Ingemar Nordin

  Bishop Hill presenterar en recension av en annan bok idag: Merchants of Doubt. Tyvärr är recensionen av Reiner Grundmann näst intill oläslig i sin layout:
  http://www.academia.edu/4754580/Debunking_skeptical_propaganda_Book_review_of_Oreskes_Conway_Merchants_of_Doubt

  Men kritiken är bl.a. att Oreskes och Conway gör ett rätt dåligt jobb som vetenskapshistoriker. De tar exempelvis inte upp någon annan litteratur som gjorts på de fall som behandlas (t.ex. om cancerforskning) utan förenklar i syfte att driva sin agenda. Och de har en typisk konspiratorisk syn på ”contrarians” – något som vi så väl känner igen från våra kritiker här hemma.

  Eller som Biskopen uttrycker saken: I guess it’s fair to say that he (Reiner Grundmann) is not desperately impressed. (Snacka om understatements :-))

  Reiner Grundmann skriver också ofta på Klimazwiebel där recensionen också presenteras:
  http://klimazwiebel.blogspot.se/2013/10/debunking-sceptical-propaganda.html

 44. Gunbo

  pekke #39,
  ”Klimatforskningen handlar om politik inte vetenskap.”

  Det mejl du citerar är underskrivet:
  ”Best regards,
  IPCC WGI TSU
  Intergovernmental Panel on Climate Change
  Working Group I – Technical Support Unit”

  Det verkar vara svårt att skilja mellan klimatforskningen och IPCC.

 45. Thomas P

  Mats #41 Om du vill veta av förakt, vad sägs om Bims inlägg efter ditt? Du själv brukar inte vara dålig på att sprida ditt förakt eller rentav hat heller, nu senast mot Obama och hans påstådda konspirationer med FN. Tonen är ofta hård på detta forum och det handlar bara om att du inte tål mothugg. Men visst, jag får väl erkänna att kommunister och libertarianer och deras verklighetsfrämmande ideologier har jag lite svårt för.

 46. Thomas P

  pekke #39 Redan i förra IPCC-rapporten gjorde man samma sak och skrev om rapporten för att stämma med SPM. Du kan väl gå tillbaka och titta på de ändringar som gjordes och se hur politiska du anser att de var. Allt finns lagrat på IPCC:s hemsida. Jag väntar på exempel. Det handlar mest om finlir i formuleringar och där man ändrat någon siffra kan det slå åt båda håll.

 47. pekke

  Gunbo #44

  ” Det verkar vara svårt att skilja mellan klimatforskningen och IPCC ”

  Vad då ? Anser du att IPCC inte har nåt med klimatforskning att göra !?
  Kors i taket !

  Fast allmänheten, media, politiker och diverse alarmister anser ju att IPCC presenterar/representerar spjutspetsen inom klimatforskning.

  Fast jag personligen anser att IPCC gör klimatforskarna och klimatvetenskapen en björntjänst med sin politisering av klimatvetenskapen, håller inte deras teser i framtiden så kommer klimatvetenskapen och dess alla forskare att utsättas för spott å spe frän alla som trott på IPCC, vilket vore synd eftersom det vore bra att få ett begrepp om hur klimatet fungerar för att få ev. prognoser om framtida värme/köldperioder, när dessa börjar och hur långa de kan vara.

  Det kan även komma till hjälp den dagen mänskligheten börjar kolonisera andra planeter.

 48. pekke

  T.P. #46
  Jag vet att det är deras normala arbetssätt !

  Politiken först , vetenskapen sen.

  Så skall vetenskapen skötas så inga obehagliga fakta dyker upp.

  Jajamän !

 49. Thomas P

  pekke #48 Jag väntar fortfarande på exempel. Kan du visa var du fått ditt ” så inga obehagliga fakta dyker upp.” ifrån?

  Sen har ju Gunbo helt rätt i att IPCC bara sammanfattar forskningen, de bedriver ingen egen forskning. Att döma ut klimatforskningen med hänvisning till IPCC är därför bakvänt vad man än anser om IPCC.

 50. Thomas
  En av de saker som utmärker liberaler är att de inte hatar. Jag må ogilla vissa saker, men hatar inte.
  Jag skrev: ”Något måste de göra när Obama dessutom lovat bort second amendment till FN. ”
  Då citerade du det och lade till:
  ”Så var det dags för FN:s svarta helikoptrar, tokhögerns favorithatobjekt.”
  Jag vet inte vad som menas med det, varken referensen till FNs svarta helikoptrar eller tokhögerns favorithatobjekt. Så jag är förmodligen inte tokhöger och har inget hatobjekt.

  Min referens till second amendment handlade om att Obama instruerat Kerry att skriva under ATT (Arms Trade Treaty), vilket han gjort, ett FN-avtal som om det implementeras gör ett internationellt avtal till inhemsk lag i USA. Något sådant har inte presidenten (eller hans regering) rätt att göra. Det är kongressen som stiftar lagar. ATT har väckt stort motstånd inom förvaltningarna i de olika staterna. En stor mängd sheriffer (lokalt valda poliser) har gått ut och sagt att de kommer att motarbeta FBI om de försöker hindra folk att lagligt äga och bära vapen. Ungefär hälften av delstaterna har stiftat lagar som förbjuder skattepengar och statsanställda att användas för att genomför och upprätthålla en illegal federal lag. I några stater har guvernörerna skrivit under lagar som de lokala kamrarna godkänt och därmed gjort det till delstatslag att det federala beslutet om ATT nullifierats. Man är alltså nära ett juridiskt inbördeskrig över författningen och du tror att det handlar om en tokhöger som vill snåla med pengar!

 51. Gunbo

  pekke #47,
  ”Fast allmänheten, media, politiker och diverse alarmister anser ju att IPCC presenterar/representerar spjutspetsen inom klimatforskning.”

  Ja, tyvärr har det blivit så.

  ”Fast jag personligen anser att IPCC gör klimatforskarna och klimatvetenskapen en björntjänst med sin politisering av klimatvetenskapen, håller inte deras teser i framtiden så kommer klimatvetenskapen och dess alla forskare att utsättas för spott å spe frän alla som trott på IPCC, vilket vore synd eftersom det vore bra att få ett begrepp om hur klimatet fungerar för att få ev. prognoser om framtida värme/köldperioder, när dessa börjar och hur långa de kan vara.”

  Där kan jag hålla med dig. Därför är jag för ett obundet, opolitiskt organ som sammanställer och gör klimatforskningen lättillgänglig och lättförstådd för allmänheten.

 52. Thomas P

  Mats #50 Att presidenten skriver under internationella avtal är inget nytt och ATT kräver som jag förstått det ratificering i kongressen för att bli giltigt. Finns betydligt värre förslag då där mediaindustrin bakvägen försöker tvinga fram drakonisk lagstiftning mot allt de anser vara piratkopiering eller teknik som gör sådan möjlig via internationella handelsavtal. ATT handlar f.ö. bara om internationell vapenhandel. Som värst (om man skall tro NRA hotpropaganda) kan den göra det svårare för amerikaner att köpa utländska vapen, men rätten att gå omkring beväpnad till tänderna med inhemska vapen påverkas inte. Det var f.ö. tre länder som röstade mot konventionen: Syrien, Iran och Nordkorea så du är i gott sällskap…

  Med din beskrivning förstärker du bara bilden av en verklighetsfrånvänd tokhöger som dessutom vanligen ignorerar den övervakningsstat som i rask takt byggs upp.

 53. Pelle L

  Jag vill, om än något sent, instämma med många andra här, och ge Ann L-H en varm applåd för denna artikel!

  Mycket välskriven och lätt att ta till sig för oss amatörer i ämnet!

  Tack 😀

 54. Thomas P

  Gunbo #51 ” Därför är jag för ett obundet, opolitiskt organ som sammanställer och gör klimatforskningen lättillgänglig och lättförstådd för allmänheten.”

  Det finns ett flertal vetenskapliga samfund som gjort sammanställningar. Om du tänkte dig något annat, kanske du kan förklara vad för obundet, opolitiskt organ du tänkte dig.

 55. Bim

  Thomas P #45
  Vill bara säga att jag hatar inte människor, det har du fått om bakfoten jag konstaterar bara att vissa människor borde inte ha någon makt att utöva på andra människor. De jag nämnde ovan är exempel på sådana och det finns många fler.
  Du kan lika gärna säga att Inga-Britt Ahlenius hatar Ban ki Moon efter som hon sågar honom jäms med anklarna. Jag tror verkligen inte hon hatar honom. Hon betraktar honom bara som en nolla som inte borde finnas på den positionen. Det är lite skillnad.
  Ärligt talat tror jag inte du hatar mig heller, men man vet ju aldrig. 😀

 56. Tack Ann L-H, mycket läsvärd recension!

  Jag har en politiskt inriktad reflektion som hör till ämnet (till skillnad från en viss flod av kommentarer som bara har fortsatt trots protester, kanske på grund av brist på självkritik).

  Man delar in världen i rika och fattiga länder. Men i klimatfrågan tycker jag detta är fel perspektiv. Man bör dela in mänskligheten i rika och fattiga människor i stället.

  Det finns ingen anledning, om det behövs uppoffringar för att klara en globalt gemensam fråga, att rika människor i fattiga länder skall undantas från dessa uppoffringar.

 57. Gunbo

  Thomas P #54,
  ”Om du tänkte dig något annat, kanske du kan förklara vad för obundet, opolitiskt organ du tänkte dig.”

  Jag kan tänka mig ett organ bildat av vetenskapliga akademier runt om i världen t ex.

 58. pekke

  Thomas P#49

  ” pekke #48 Jag väntar fortfarande på exempel. Kan du visa var du fått ditt ” så inga obehagliga fakta dyker upp.” ifrån? ”

  Nix, jag har inte läst igenom alla SPM eller AR-rapporter sedan början och försökt utröna vad som ändrats i den vetenskapliga rapporten efter den politiska rapporten, min kommentar #39 med mailet säger allt , den vetenskapliga rapporten måste stämma överens med den politiska rapporten, det står i mailet.

  ” Sen har ju Gunbo helt rätt i att IPCC bara sammanfattar forskningen, de bedriver ingen egen forskning. Att döma ut klimatforskningen med hänvisning till IPCC är därför bakvänt vad man än anser om IPCC. ”

  Om hela allmänheten ( medelsvensson, media, politiker, m.m. ) tror att IPCC står för den bästa klimatforskningen, vilket de faktiskt tror, så kommer ett bakslag sända hela klimatvetenskapen rakt ner i den mörkaste kolbingen !!

  IPCC som ett politiskt organ riskerar klimatvetenskapens förtroende.

  Har inte du begripit det, enligt media så är IPCC lika med klimatforskning vilket även medelsvensson tror, de tror att IPCC är klimatforskningens spjutspets, vill du så kan du ju tala om för dessa att IPCC inte forskar utan bara plockar i hop det de tycker verkar vara bra och gör sedan politiska dokument av det.

  Gör det Thomas, tala om att IPCC inte forskar utan bara gör politiska rapporter på den klimatforskning de själva har valt ut.

 59. Gunnar Juliusson

  SvD meddelar att Miljöpartiet tappar 2,1% i senaste Sifo-mätningen. Intressant, särskilt med tanke på de gångna veckornas massiva klimathotspropaganda i medierna. Ska Mp följa valnederlaget för De Gröna i Tyskland?

 60. Ann L-H

  Pehr Björnbom, tack så mycket. Angående rika och fattiga så skrev S. Fred Singer skrev en gång något i stil med att i klimathotets kölvatten överförs resurser från de fattiga i rika länder till de rika i fattiga länder. Med tanke på FNs och biståndsorganens svarta hål och korruptionen i många diktaturer med sina ofta oerhört rika ledarskikt och fattiga undersåtar så verkar det ligga en hel del i det. Visst är det lite väl svepande att tala om fattiga och rika länder ibland.

 61. Thomas P

  Pekke #58 Så allt som intresserar dig är lite qoute mining så du får dina fördomar bekräftade. Ja, det var ju en seriös inställning. Ta du och slå upp hur det går till i verkligheten istället och se om det verkligen är något att bli upprörd över.

  IPCC gör rapporter som sammanfattar forskningsläget och gör det på ett så bra sätt som nu är möjligt.

 62. Ingemar Nordin

  Thomas P #61,

  ”IPCC gör rapporter som sammanfattar forskningsläget och gör det på ett så bra sätt som nu är möjligt.”

  Det håller jag inte med om. Vanliga review-articles i vetenskapliga tidskrifter och böcker skrivna av klimatforskare är bättre. Sådana är en del av den vetenskapliga processen. Och det beror på att IPCC inte bara i sig självt är ett politiskt organ (och således inte borde betraktas som vetenskap) utan också på att de korrumperar klimatforskningen genom sin blotta existens.

  IPCC gör uttalanden i namn av klimatvetenskapen, och skriver även på flera ställen på sina hemsidor att de är en ”scientific body”, t.ex här http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml# .

 63. Thomas P
  Du vägrar inse att den pågående striden i USA är en principstrid om federationens samarbetsformer. Författningen ger inget utrymmer för någon, varken presidenten eller kongressen att träffa internationella avtal som blir inrikes lag för alla stater. Den rätten tillhör staterna var för sig eller folket, uttryckligen angett i det tionde tillägget.

  Där har du kopplingen till den bok Ann L-H recenserat. Ska FN tillåtas att skapa sig själv som den globala överstatliga regeringen? Varför hyser inte fler länder än USA den hälsosamma debatten om dessa principfrågor?

  Om du följt min blog så vet du att jag ofta nog också är kritisk till förhållanden, inte minst övervakningen, i USA. Du tillvitar mig åsikter som du inte har saklig grund för. Med andra ord, du ljuger om vad jag är för människa. För att hålla mig till ett vårdat språk och med ett understatement nöjer jag mig med att konstatera att det inte uppskattas av mig.

 64. Thomas P

  Ingemar #62 ” Vanliga review-articles i vetenskapliga tidskrifter och böcker skrivna av klimatforskare är bättre.”

  Om du vänder dig till andra forskare, visst, men IPCC har en bredare publik. Kanske i ett rent teknokratiskt samhälle en bra reviewartikel vore tillräckligt för att fatta politiska beslut, men på något sätt misstänker jag att ni ”skeptiker” skulle se det som än mer odemokratiskt än IPCC.

  Mats #63 Din syn på hur USA fungerar eller borde fungera hör knappast hit, men den har heller inte mycket med verkligheten att göra. Det handlar om ett avtala om internationell vapenhandel och kongressen har all rätt att besluta om internationell handel. Det finns andra internationella avtal som i så fall mer inskränker på staternas rättigheter, men av någon anledning har tokhögern alltid fokuserat sig just på rätten att springa omkring beväpnade.

 65. ThomasJ

  Och nu kommer det reklam…/sarc om mr Nobamas ’framgångsrika’ (?!?!) presidentskap:

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/10/13/some-of-obamas-top-accomplishments/

  Skulle ej förvåna om allt den mannen ställt till med slutar i ett impeachment-förfarande, där lär ska finnas
  förberedelser för slikt, förhoppningsvis blir det av oxo.

  Mvh/TJ

 66. Thomas P
  Jag har gått på amerikansk high school, visserligen mer än 40 år sedan, men jag fick en grundlig duvning i det amerikanska statsskicket. Av den statligt anställde läraren i den statliga skolan framhölls vikten av att amerikaner av sina grundlagsfäder gavs rätten att med vapen avsätta sin egen regering om den inte håller sig till reglerna. Detta sattes slutgiltigt ur spel av Bush efter 9/11.
  Jag följer dagligen ett antal amerikanska nyhetstjänster. Allt är omöjligt att veta och hinna uppfatta. Men jag anser att jag är ganska väl insatt.

  Märkligt nog undviker du att svara på allt som man frågar dig. Har du något att dölja? Har du någon kommentar till mitt påstående om att FN söker världsherravälde?
  Vi är flera som uppfattat detta och att FN dessutom gör det oombedda av världens folk. FN är inte längre ett samtalsforum för att lösa konflikter utan våld. FN är numera en konfliktskapande organisation som inte drar sig för att kalla in utvalda medlemsländer att utöva våld i FNs namn. I sanning ett modernt prätorsskap!

 67. Thomas P tycks igår ha haft ytterligare en dålig dag där han okunnigt pratat om amerikansk politik som han inte begriper, men där dock han försöker med dom fjantiga pastischerna om ’tokhöger’ som florerar i vänstersfärens yngre (och stolligare) segment. Och vi får idag höra att IPCC minsann sammanställer klimatforskningen på bäst möjliga sätt … för att i nästa kommentar påpeka att IPCC behövs ju för att fatta politiska beslut.

  Jojo …

 68. Björn

  Thomas P [49]; IPCC sammanfattar inte forskningsläget, utan de gör en politisk snedvridning av klimatforskningen och de har därför fullständigt tappat sitt berättigande att föra klimatforskarnas talan. Lägg därför ner IPCC! Världen blir en bättre plats utan dessa bedragare.

 69. Perfekt

  Pehr Björnbom #56

  Det är en gammal truism att U-hjälp är pengar som betalas av de fattiga människorna i de rika länderna till de rika människorna i de fattiga länderna. Det finns ingen anledning att tro att klimathjälpen skulle fungera annorlunda.

  De enda förändringarna som kan skönjas är att man nu lägger u-hjälpen på att understödja även svenska ministrar och tjänstemän, samt att man tar hit de”hjälpbehövande”
  http://avpixlat.info/2013/10/10/okad-andel-av-bistandet-stannar-i-sverige/

 70. Perfekt #69,

  Det må vara en truism att det är rika människor i fattiga länder som ansvarar för hur U-hjälpen används. Men vi, inklusive fattiga människor i både de rika och de fattiga länderna, måste naturligtvis kräva att dessa tar sitt ansvar och ser till att U-hjälpen används på avsett sätt.

  Det finns ingen anledning att rika människor i fattiga länder skall uppoffra mindre än rika och fattiga människor i rika länder för det gemensamma bästa. Och detta gäller alla globalt gemensamma angelägenheter.

 71. Thomas P

  Mats #66 ATT har som jag skrev ovan inget att göra med att hindra amerikanarna att tro att de kan avsätta sin regering med lite handeldvapen. De kan fortsätta äga sina vapen och skjuta ihjäl varandra, och skulle några någon gång få för sig att göra uppror lär de snabbt finna att t o m polisen i USA har stridsvagnar mot vilka deras vapen står sig slätt.

  ”Har du något att dölja?”

  Ja, därför bär jag kläder i offentliga sammanhang 🙂

  ”Har du någon kommentar till mitt påstående om att FN söker världsherravälde?””

  Ja, att det är en typisk uppfattning bland tokhögern som dock saknar verklighetsanknytning. FN har aldrig varit perfekt men organisationen är alldeles för svag, ineffektiv och oenig för att kunna ens försöka uppnå något världsherravälde. Bara en sådan sak som att det kräver att alla säkerhetsrådets permanenta medlemmar är överens för att det skall vara möjligt gör det till en absurd tanke. Visst har FN varit involverat i krigshandlingar emellanåt, Kongo, Korea etc, men jag vet inte om det varit någon ökning av detta. Möjligheten har varit inskriven i FN:s stadgar från början, det var aldrig tänkt att FN skulle vara en ren samtalsklubb. Det finns rentav inskrivet möjlighet för en stående FN-armé, vilken dock aldrig blivit av av de ovan uppräknade skälen.

 72. Thomas P
  Jo, det var ju som väntat att du blundar för den gröna (röda) diktatur IPCC förordar och även säkerhetsrådets medlemmar endast opponerar svagt emot.
  Tokvänstern älskar uttrycket tokhöger verkar det som. Jag finner det logiskt att det kan inte finnas det ena utan det andra.
  Nej, nu ska du få vara ifred några dagar. Jag måste göra mig i ordning för älgjakten. 😉

 73. Ann L-H

  “Paying your carbon taxes,

  paying trillions to the goldman saches,

  surrender your neurology,

  to the church of climatology,

  that science garbology,

  is new world theology.”

  Kopierat från JoNovas blog.

 74. Sören F

  Lustigt med Roosevelt 1909 (vilket jag inte kände till), jämfört med Köpenhamn 2009. Exakt ett sekel mellan två historiska nederlag för top-downlinjen.

 75. Bra blogginlägg av Anders Blolling på DN, ”Stormvarning avblåst”:
  http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2013/10/13/stormvarning-avblast/

  Han uppmärksammar att en av de största nyheterna i IPCC-rapporten är hur de ändrat sig, ”lappkastet”, i fråga om extremväder. Han skriver bland annat:

  ”Hur uppseendeväckande denna vändning än är vore det en överdrift att påstå att det har gjorts särskilt stor sak av den. Den gladde i alla fall en av de främsta experterna på området, professor Roger Pielke Jr vid universitetet i Colorado. Eller gjorde honom lättad, snarare. Han har bidragit till IPCC:s underlag med flera studier och har i åratal stångats mot extremväderalarmisterna på debattarenan

  – Folk bygger naturligtvis upp berättelser och förklaringar grundade på tro och antaganden, men det är något annat än empirisk forskning, sade Pielke när jag intervjuade honom för ett par år sedan.”

 76. Jacob Nordangård

  Till Ann L-H, Ingemar Nordin och C-G Ribbing. Jag har ännu inte läst ”The Age of Global Warming” men återkommer med kommentarer när jag har läst den.

 77. Ann L-H

  # 76 Jacob N. – Det ser jag fram emot!