Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC

Det står mycket om uppvärmningspausen i IPCCs nya rapport AR5. Jag har läst med stort intresse om hur IPCC beskriver den och hur man förklarar dess orsaker och vad den kan få för effekter. Klimatmodellerna kan i allmänhet inte återge sådana långa uppvärmningspauser som den vi har nu. Detta uppmärksammades av klimatforskare redan för några år sedan men man fick problem att publicera, kanske var det en obekväm sanning. IPCC har gjort en prognos för hur temperaturen kommer att ändras mellan två tjugoårsperioder, nämligen perioderna 1986-2005 och 2015-2036, varvid man tagit hänsyn till uppvärmningspausen. Men när och hur kan prognosen utvärderas?

Jag har läst i IPCC-rapporten om uppvärmningspausen. Den kallas genomgående för hiatus i rapporten, ett ord som omnämns mer än femtio gånger. James Annan konstaterar i ett blogginlägg, som jag återkommer till nedan, se referenslistan, att den politiskt korrekta benämningen av uppvärmningspausen nu uppenbarligen har bestämts till hiatus (på engelska). På svenska tycker jag att den skall heta uppvärmningspaus. Någon däremot?

En bra beskrivning av vad uppvärmningspausen är finns i kapitel 11 på sidan 11-52, där man skriver om den globala temperaturtrenden :

… cirka 0.26 C per decade for 1984–1998 and cirka 0.04 C per decade for hiatus period 1998–2012.

Uppvärmningspausen yttrar sig alltså så att temperaturtrenden har minskat kraftigt sedan slutet av 1900-talet. Temperatutrenden har fallit från 0,26 C till 0,04 C per decennium, dvs. med 85% till endast 15% av sitt tidigare värde, från den ena femtonårsperioden till den andra. Detta är onormalt enligt klimatmodellerna vars simuleringar väldigt sällan resulterar i femtonårsperioder med så låga trender som 0,04 C per decennium.

På bloggar som är angelägna om att framhålla största möjliga klimathot har man visat på fiffiga diagram (gärna animerade) där uppvärmningspauser har förlöjligats som klimatskeptikernas våta drömmar eftersom sådana pauser påstås vara normala utslag av klimatets variation. Men i IPCCs rapport står det nu klart och tydligt, till exempel på sidan 9-29, att nästan inga klimatmodeller har kunnat reproducera den nuvarande uppvärmningspausen i sina historiska simuleringar.

En obekväm sanning?

Redan för några år sedan började klimatforskarna undra över den dåliga överensstämmelsen mellan klimatmodellerna och den då redan pågående uppvärmningspausen. Men det verkar som att detta var något av en obekväm sanning för det visade sig svårt att publicera resultat om detta. År 2010 försökte en grupp klimatforskare, Patrick J. Michaels, Paul C. Knappenberger, John R. Christy, Chad S. Herman, Lucia M. Liljegren och James D. Annan, publicera en vetenskaplig artikel i Geophycical Research Letters som visade detta, men artikeln blev refuserad. Historien berättas av James Annan i blogginlägget First. Artikeln finns numera publicerad på arXiv och därifrån kommer följande figur.

Michaels et al fig 1

Deras figur bekräftar vad IPCC säger i rapporten, att en femtonårstrend på 0,04 C per decennium är väldigt ovanlig i simuleringarna (figurens y-axel är i C per år och man skall alltså multiplicera med 10 för att få C per decennium). Den förekommer bara i några få procent av dessa. James Annan skriver med viss ironi i en kommentar till sitt blogginlägg att Thomas Stocker, när han presenterade IPCC-rapporten i Stockholm, beklagade sig över att så lite publicerats i peer-reviewad litteratur om uppvärmningspausen. Min reflektion är att visst är det så eftersom det är svårare att publicera obekväma sanningar.

Uppvärmningspausens orsaker enligt IPCC

Orsakerna till att klimatmodellerna inte kan återge uppvärmningspausen diskuteras på flera ställen i rapporten men en utförlig sammanställning finns i kapitel 9 i Box 9.2 som börjar på sidan 9-26. Man diskuterar tre olika möjliga orsaker nämligen intern variabilitet, ändrad strålning till och från jorden (radiative forcing) och att klimatmodellernas respons (på ökad koldioxid till exempel) är för stor, dvs. för hög klimatkänslighet.

Intern variabilitet syftar i IPCCs diskussion främst på havets förmåga att ta upp värme. Att atmosfären och havsytan inte har värmts upp utom de 0,04 C per decennium kan delvis bero på att dessa har kylts genom att värme tagits upp av havet därunder. IPCC menar att havet har fortsatt att värmas upp under uppvärmningspausen och att denna uppvärmning inte skulle ha minskat under uppvärmningspausen. Jorden skulle då värmas lika mycket men värmen skulle försvinna ned i havet. En sak som skulle kunna tyda på detta är att man inte märkt någon minskad trend i havsnivån vilket borde synas om havet uppvärmning minskat enligt IPCC. Men eftersom bara en tredjedel av havsnivåns ökning beror på haven uppvärmning (resten beror mest på issmältning) så undrar jag över hur man på så kort tid skulle kunna se en sådan ändring i havsnivåtrenden.

Ändringar i strålning till och från jorden kan ske på flera olika sätt och IPCC menar att detta kan ha skett. Men mycket av detta är mycket osäkert. Man menar att en del vulkanutbrott kan ha inverkat genom att bilda kylande aerosoler. Vidare finns det väldigt stora osäkerheter om hur andra aerosoler inverkar, speciellt de som kommer från mänsklig verksamhet. Även solen har varit i den del av sin strålningscykel där den avger minst strålning vilket har spelat in. Med större säkerhet kan man konstatera att det skett en viss avmattning i inverkan från växthusgaserna men detta kan långtifrån förklara uppvärmningspausen.

Att klimatkänsligheten kan vara för hög i klimatmodellerna medger IPCC kan vara en bidragande orsak till att de inte kan återge uppvärmningspausen. Men man menar att detta bara är troligt för en del klimatmodeller med ovanligt hög klimatkänslighet. Denna slutsats anger man som medelhögt trovärdig (medium confidence).

Man kommer sedan med en summering där man säger:

Sammanfattningsvis, den observerade senaste uppvärmningspausen, definierad som en minskning av den globala medeltemperaturavvikelsens trend under 1998-2012 jämfört med utvecklingen under 1951-2012, förklaras i ungefär lika hög grad av ett kylande bidrag från intern variabilitet och en minskad trend i extern inverkan av strålning (expertbedömning, medium confidence). Minskningen av extern inverkan av strålning beror främst på en negativ trend från både vulkanisutbrott och den nedåtgående fasen av solcykeln. Det finns dock låg tilltro (low confidence) till att kvantifiera strålningens roll i uppvärmningspausen, på grund av osäkerheten i storleken på den vulkaniska trenden och låg tilltro (low confidence) i fråga om inverkan från aerosoler.

Kunskapsläget verkar därför vara nog så osäkert. Att havet kan kyla på detta sätt är mycket rimligt men det finns tydligen inga direkta mätningar som visar att värmen hamnat där. Jag saknar också diskussion av hur modellerna simulerar moln i detta sammanhang. Varför skulle inte även ändrad inverkan av extern strålning beroende på ändringar i moln kunna var en orsak? Men något sådant omnämns överhuvudtaget inte.

En annan sak som inte heller diskuteras vad jag har sett i rapporten är vad som skulle kunna hända med värmen som går ned i djuphavet. Djuphavet är kallt, bara några få grader över noll och på vissa ställen till och med noll och något därunder. Värme som hamnar där lär inte kunna värme så stora delar av jorden, det blir bara i polartrakterna som så kallt vatten kan avge värme. Varför diskuterar man inte denna sak, jag antar att många skulle vilja veta mera om detta.

IPCC gör en prognos

IPCC gör på sidan 11-52 en anmärkningsvärd förutsägelse som man baserar på de orsaker till uppvärmningspausen som man kommit fram till. Man skriver:

Sammantaget, i avsaknad av stora vulkanutbrott – som skulle orsaka betydande men tillfällig kylning – och, förutsatt att det inte sker väsentliga framtida långsiktiga förändringar i solstrålningen, är det sannolikt (likely > 66% sannolikhet) att den globala medeltemperaturavvikelsen för perioden 2016-2035 relativt referensperioden 1986-2005 kommer att ligga i intervallet 0,3 C-0,7 C (expertbedömning, till en signifikant siffra, medelhögt förtroende (medium confidence)).

Detta illustreras av följande figur (Fig. 11-25 i IPCC-rapporten).

Fig 11-25ab

Det övre diagrammet (a), som jag visade även i förra fredagens blogginlägg, visar alla de 299 simuleringarna med klimatmodeller jämförda med observationerna. Det nedre diagrammet (b) visar samma data presenterade på ett annat sätt samt den ovan citerade prognosen för 2016-2035 inritad som ett streckat område med ett tjockt lodrätt streck mitt i området som markerar intervallet 0,3 C-0,7 C.

Detta är verkligen något att lägga på minnet. IPCC menar att detta är inom den prognoserbara tidsramen för klimatmodeller, dvs. högst tjugo år. Alltså kan man om drygt tjugo år, dvs. 2035, se om prognosen slagit in eller inte. Om uppvärmningspausen skulle fortsätta i tjugo år till så kanske den inte slår in. Men eftersom temperaturen redan stigit väsentligt jämfört med medelvärdet 1986-2005 så är den undre gränsen i IPCCs prognos inte långt ifrån dagens värde.

Man kan ju också fundera över hur mycket (eller lite) IPCCs prognos faktiskt innebär. Om IPCC kommer att göra nästa eventuella rapport, AR6, omkring år 2020 så är man mitt inne i perioden 2016-2035. Man kan då knappast säga så mycket om vad medeltemperaturavvikelsen för hela perioden kommer att bli även om temperaturen inte har stigit så mycket, eller ens om den fallit något.

Så IPCCs val av perioder att jämföra i sin prognos verkar faktiskt rätt strategiskt. Inte i nästa eventuella rapport, AR6, utan först i rapporten därefter omkring femton år från idag, AR7, kommer man alltså att behöva utvärdera sin prognos. Och när man väl är där kan man peka på att prognosen inte hade så stor sannolikhet (likely > 66% sannolikhet) och att experterna endast bedömde den som medelhögt trovärdig (medium confidence).

Det ser faktiskt ut som IPCC har helgarderat sig för åtminstone de närmaste femton åren.

Referenser

IPCC 2013. Kapitel 9: Evaluation of Climate Models.

IPCC 2013. Kapitel 11: Near-term Climate Change: Projections and Predictability.

James D. Annan (2013). First. James Empty Blog.

Patrick J. Michaels, Paul C. Knappenberger, John R. Christy, Chad S. Herman, Lucia M. Liljegren, James D. Annan (2013). Assessing the consistency between short-term global temperature trends in observations and climate model projections. arXiv:1309.5164 [physics.ao-ph]

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Pehr,

  Jag har läst någonstans att det kan 100-tals år innan vatten i djuphaven kommer upp igen som ytvatten. Stämmer det? Om det är så, så kommer det väl i alla fall ta 100 år innan värmen kommer tillbaka och ”slår” oss i nacken, eller? Om jag förstår det rätt så har djuphavet vämts med någon tusendels grad. När den värmen sen kommer upp, hur kan en tusendelsgrad få någon större effekt på vår atmosfär? Det är mycket jag inte förstår!

 2. Stickan no1

  ”Annan konstaterar i ett blogginlägg, som jag återkommer till nedan, se referenslistan, att den politiskt korrekta benämningen av uppvärmningspausen nu uppenbarligen har bestämts till hiatus (på engelska). På svenska tycker jag att den skall heta uppvärmningspaus. Någon däremot?”

  Jo, Jag har en annan åsikt om det. Givetvis. 😉
  Eftersom ingen vet om temperaturen kommer att stiga eller sjunka i nära framtid borde namnet på nuvarande situation vara neutralt mot framtida okända situation. Om nu temperaturen inte stiger utan börjar falla blir valet av namn fel och då också missledande.

  Även engelska ordet hiatus betydelse insinuerar att denna period är en störande avvikelse eller avbrott i en förväntad uppvärmning.
  Men vem vet?
  Redan om 30 år kanske vi vill kalla denna period för ”Modern Climate optimum” i analogi med den långa ”Holocene climate optimum” eller den kortare ”Medieval Climate Optimum” om medeltemperaturen börjar sjunka och med vad det skulle innebära för mänskligheten.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum
  http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Warm_Period

  Därför borde i alla fall nuvarande namnet vara neutralt mot framtidens överraskningar.
  Vi vet inte längden på perioden, vi vet inte vad som händer sedan.

  Men däremot kunde man kanske lyfta fram att perioden överensstämmer med att stora satsningar genomförts för att mäta temperaturen med större kvalitet. Det läggs ner massvis med arbete för att säkerställa mätstationernas kvalitet. Satellitmätningar har införts och kvalitetssäkrats. Eventuella klimatförändringar torde därmed vara bättre underbyggt än någon gång tidigare.
  Vi är i en ny modern era. Varför inte använda det i beskrivning av nuvarande period?

  Modern era measurements, eller 21st century measurements, räcker gott.
  Och på Svenska:
  2000 talets mätningar eller modern era mätningar. Förkortat MEM på både engelska och Svenska.
  Och utan trend blir nuvarande period MEM-0, (noll)
  Sedan får vi se vad framtiden döper om perioden till. Och när.

  Att modernare mätningar visar ingen eller negligerbar trend är kanske en tankeställare för många istället för att förhålla sig till ordet uppvärmningspaus som om framtida uppvärmning vore garanterad.

 3. Christopher E

  Ja, där ser man. Den avstannade uppvärmningen har blivit rumsren att tala om. Då kanske man kan få slippa alarmister som på alla vis försöker förlöjliga dess existens hädanefter. Rätt tyst från en viss Stig numera tex…

  Givetvis är inte huvudproblemet för IPCC.s prognosmiss är värmen ”gömt sig” någonstans, utan att klimatkänsligheten överskattats precis som klimathotsskeptiker länge hävdat. Det finns det ju flera studier som visat på.

  Vad gäller namnet på svenska, eftersom du ställer frågan; nej, ”paus” är inget bra ord, eftersom det tycks förutsätta att uppvärmningen kommer att fortsätta efter ”pausen”. Jag tycker gott man kan tala om den ”avstannande uppvärmningen” eller kanske ”temperaturplatån”. Lätt är det inte att namnsätta eftersom det beror på precis vilken tid man menar. Det sista årtiondet har det ju tydligen rentav blivit kallare.

  Oavsett namn är det likväl ett historiskt misslyckande för klimatvetenskapen, eftgersom temperaturen detta århundrade var förutspådd att accelerera, inte tvärtom. Och då har ändå som grädde på moset utsläppen varit högre än de högsta IPCC prognosticerat.

 4. Thomas P

  ” Om uppvärmningspausen skulle fortsätta i tjugo år till så kanske den inte slår in. ”

  Som jag konstaterat i en tråd nyligen så har 15-års trenden redan stigit kraftigt allt eftersom den mycket starka El Ninon 1998 successivt försvinner från perioden. Som framgår av Pehrs sista figur slog temperaturen 1998 i taket på förväntade temperaturer på samma sätt som vi nu slår i botten. Det är klart att trenden mellan dessa två händelser blir låg.

 5. Gunnar Juliusson

  DN refererar nu klimatlarmrapport från Hawaii publicerad i Nature. Inget kommentarsfält.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/temperaturer-hojs-snabbare-an-befarat/

 6. Lars Cornell

  G.J. #5 Det framgick ju rätt tydligt att det var politiker ”med håven” som låg bakom den artikeln i DN.

 7. Gunnar #5
  Symptomatiskt.
  Och visst är det otroligt att man skriver klyschan ”Värre än befarat” igen. Djäkla mantra!

 8. Lasse

  Pehr-Intressant om uppvärmningspausen och överraskningen som denna tycks medföra?
  Varför är detta överraskande om man som jag gärna studerar havsnivåns utveckling.
  IPCC anger ju helt öppet att vi har en periodicitet i dessa siffror. Ja kanske inte öppet tydligt utan öppet dolt!
  Med 1,7 mm per år som snitt och två perioder med högre takt så bör det ju finnas två perioder med lägre takt! Ja tom nära negativ utveckling-eftersom de vill ange höga siffror.

  Även i Svenska havsnivåer finns perioder-men det får man räkna ut själv!
  Kolla denna förädiskt förflyttade(0,4) kurvserie!
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4

 9. LBt

  Skulle det vara något nytt att kunskapsläget är som det är? Men betyder det att vi kan slå oss till ro och vänta på bättre tider?

  Naturligtvis inte, kunskapsläget ger ingen försäkran om att vi inte genom vår livsstil är på väg att störta mänskligheten in i en katastrofal utveckling. Men får forskarna och IPCC fortsätta sitt arbete så kanske de så småningom kan finna en bättre förklaring till att temperaturen stigit med nära 1 C de senaste 100 åren än att det är en följd av att vi under denna tid mer än fördubblat den mängd kol klimatsystemet har att hantera i den klimatcykel vi väl känner sen 100-tusentals år bakåt. Och det vore ju tacksamt men så länge detta är den bästa förklaring som finns bör vi naturligtvis vara återhållsamma med våra utsläpp och söka lösningar som begränsar dessa.

 10. Lars Jonsson

  Bra sammanfattning Pehr,

  Hur blev det med de tre graderna, eller världsnankens fyra. Dessa scenarier borde ge åtminstone en grad fram till 2035. Det faktum att de valt perioden 1986-2005, år 2013 känns även det misstänksamt, då som du påpekat inkluderar en ökning. Hade det inte varit ärligare att använda sig av perioden 2001-2011, eller 2000-2010 åtminstone. 0,3°C ökning inom perioden från och med nästa år fram till 2035. IPCC och deras forskare kan därför lungt lyfta sina arvoden fram till 2035 och låta media och miljörörelse sköta skrämselpropagandan. Det är som på skräckfilmer, det finns inget så skrämmande som när inget händer, men att man vet att det snart händer något. En perfekt iscensättning för ytterligare klimatpolitik. Ett problem kan dock vara att det finns forskare som tycker att det kan bli lite långdraget att fortsätta undersöka CO2 roll i ytterligare tjugo år utan att komma en millimeter längre. Det kommer med all sannolikhet bli en och annan som vill försöka förstå jordens klimat och börjar se på andra faktorer. Och det kan ju sätta käppar i hjulen.

 11. Lars Jonsson

  Lbt
  Skicka dina funderingar till Indien, Kina, Sydafrika och Ryssland, och varför inte Danmark och Tyskland. All min egen elförbrukning, till jordvärme, bergvärme och luftfläktar är 96% koldioxidfri precis som all elanvändning är i Sverige.

 12. Bim

  Thomas P #4
  Om du vill driva med folk så är nog SI inte rätt forum, de är immuna mot din humor.

 13. Thomas #4

  Jo, du har för oss beskrivit att just 15-års trenden kommer att få dig att känna dig lite mindre moloken av de skäl du redovisar. Alltså även om temperaturen ligger blickstilla framöver. Men det är ju den sortens saker semanatiska framgångar du/ni numera får glädja er över.

  Men samtidigt betyder det att pausen kommer att den faktiskt observerade bli ännu längre, och precis som Figur 1 redovisar ovan minskar då sannolikheten för att så långa pauser skall kunna existera (enligt modellerna, nota bene!) drastiskt! Den figuren ger fö. ju precis sådan %-nivåer jag nämnde nyss (där du anklagade mig för att ljuga!?).

  Du kan ju titta själv i figuren. För att på 15 år, dvs till 2028 komma ikapp till modellernas medelvärden i (den i efterhand tillrättalagada) IPCC spaghettigrafen behövs ca 0.8°C, dvs en trend på driga 0.5 grader per decennium!

  Kolla sannolikheten för en sådan trend i samma figur! Den ligger långt utanför konfidensintervallet och torde räknas i ppm!

  Nej du, det är som jag sa igår: Ni behöver antingen

  1) Hoppas på en helt formidabel ihållande temperaturspurt, tex 0.8 grader på 15 år, med (enligt samma modellerna som ni önskar verifierade) en sannolikhet av storleksordning enstaka på millionen, eller

  2) acceptera att era modeller inte var värda något. Ffa behöver ni hantera faktum om hur osannolika förhoppningarna om en grandios come-back är, dvs att utan en sån ursinnig temperaturspurt förvärras bara diskrepansen, och att hålla fast vid sturigt blind modelltro kommer bara att se ännu mera religiöst ut

  Sen är ditt prat om att 1998 låg i överkant, och nu ligger vi i underkant tveksamt, och inte så relevant:

  Modellerna kalibrerades mha tidigare´observationer (där 1998 var bejublat välkommet för ändamålet, den fick upp ’trenden’). Du ser också att vidden ökar, dvs att legat i överkant när den var liten är inte lika dramatiskt. Sen ser du ytterligare en sak tydligt, nämligen att man i efterhand justerar om saker, försöker flytta ner (genom byte av referensperiod) samt vidgade intervall och även grafisk representation. De gråa linjerna är ju faktiskt absolut värsta fallen av 299 realisationer!

 14. janne

  Nu dör älgara pga uppvärmningen.

  Våren kommer tidigare och då blir födan näringsfattig. Med tanke på de senaste årens hårda vintrar och sist var ju våren fyra veckor senare än normalt så undrar manhur de tänker.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varmare-klimat-bakom-algdod/

 15. Morgan

  Domedagen är nära!

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varmare-klimat-bakom-algdod/

 16. Peter F

  Ni kanske missade detta inlägg på DN i augusti
  http://www.dn.se/debatt/overdrivna-rapporter-om-massdod-bland-vilda-djur/

 17. tolou

  http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/model-trend/scaffetta-fig-29.gif

 18. Björn

  Mycket intressant analys av Pehr. Avslutande mening säger mycket om IPCC: ”Det ser faktiskt ut som IPCC har helgarderat sig för åtminstone de närmaste femton åren”. Det klimatvetenskapliga bedrägeriet fortsätter. Alla klimatmodeller pekar fel och varför gör de det? Modellerna kan omöjligt förutsäga framtida klimat. I stället för att inse detta klänger man sig fast vid begrepp som uppvärmningspaus och värme som gömmer sig i djupet på världshaven. Sanningen är att man har negligerat solens olika beteenden och den kosmiska strålningens betydelse för molnens utveckling. Är klimatforskare en skock CO2-diggare som inte förstår fysikens verkliga betydelse för klimatutvecklingen? Klimatsystemets komplexitet kräver för sin förståelse mycket av tvärvetenskaplig samverkan. Det verkar som om IPCC inte vill komma fram till någon vetenskaplig sanning när man utesluter forskare som Svensmark at al. och den forskning som bedrivs vid CERN. Det är dags att lägga ner IPCC.

 19. Bäckström

  Om Björn och hans solkompisar har rätt borde vi se en rejäl avkylningstrend de närmaste 10-15 åren. Det ska också bli intressant att se om de landbaserade temperaturmätningarna kommer ”justeras” åt ”rätt” håll i fall så sker… 😉 HadCRUT3 —> HadCRUT4 är ju ett första steg i den riktningen.

 20. Lasse

  #5 Detta att allt fler kommer att leva i allt varmare klimat är ju inte heller så konstigt.
  Urban heat islands(UHI)!
  Allt fler väljer att leva i städer. Sven Börjesson redogjorde för detta i radion för ett tag sen. De offer som värmen krävde i Frankrike 2003? var utsatta för UHI(+8C)-inte klimarförändringen(+0,6C)!
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1650&grupp=7013&artikel=5663664

 21. Lasse

  Pehr
  Här är en artikel som handlar om solen och havsnivån och svängningar. Han avslutar med en fråga.
  Hur kan man förklara svängningarna eftersom solvariationen är så liten. Kanske fick vi se svaret igår-då solen styrde jetflödet med elektromagnetism.
  Idag är det i alla fall solen som styr-så klart som det är ute!
  http://wattsupwiththat.com/2013/10/10/the-sun-does-it-now-go-figure-out-how/#more-95462

 22. lennart bengtsson

  Fint av Pehr att ta upp detta.

  En viktig fråga att diskutera. Det är enligt min erfarenhet helt riktigt att vissa tidskrifter speciellt Science and Nature ofta avvisar artiklar som har reservationer när det gäller den traditionella uppfattningen om ”klimatändringen”. ”Don’t rock the boat”. Dessa sänds helt enkelt inte till review utan avvisas rätt och slätt. De senaste drabbade mig och några kollegor för några dagar sedan när vi just påpekade att IPCC’s klimatkänslighet är för hög och att rapporten i detta avseende är inkonsekvent.

  Det är helt riktigt att den nuvarande uppvärmningspausen, speciellt när det gäller havstemperaturen, har ytterst ringa sannolikhet att vara en följd av slumpen (ca 2% enligt von Storch). Det bör härvid noteras att för att acceptera den antropogena uppvärmningen tidigare ansåg man att 5% var tillräckligt!
  Nu är det emellertid viktigt att ha klart för sig att den stokastiska variationen bestäms av modellsimuleringar som har begränsningar att reproducera den statistiska variationen hos klimatet och med stor säkerhet underskattar denna. Jag kan tillägga att detta har varit del av en pågående diskussion mellan von Storch , Hasselmann och mig de senaste decennierna. Min uppfattning är att de interna klimatvariationerna är större än vad IPCC anger. Min uppfattning baseras på de variationer vi har haft tidigare som uppvärmningen 1910-1945 och avkylningen 1950-1975. Vi har här inga starka skäl att anta att dessa variationer beror på externa processer eller andra hittills outforskade forcingeffekter utan en trolig hypotes är att dessa är interna variationer främst ett samspel mellan havstemperaturanomalier, atmosfärcirkulation och moln. Det är denna hypotes som måste falsifieras innan vi börjar spekulera i diverse externa, hittills opåvisbara effekter som en följd av solstrålning, kosmisk strålning eller diverse exotiska antropogena effekter, som icke ännu outforskade aerosoler.
  LennartB

 23. Lasse Forss

  Temperaturen har väl betett sig som alltid. Värmetopparna för 8000, 3000, 2000 och bortåt 1000 år sedan har inte uppnåtts den här gången. Och någon forskning om hur den värmen uppstod har mig veterligen inte presenterats. För att inte tala om istiderna. Vi har ju tur egentligen eftersom den mark som vi bebor legat under några kilometers is 80 procent av klotets historia. Och märk, att klimatforskare år 1974 skrev till president Nixon och föreslog att en kommission skulle bildas för att hantera den kommande lilla istidens lägre skördar. På grund av att temperaturen fallit drygt 30 år. Därefter steg den i drygt 20 år och stagnera.
  Begreppet uppvärmningspaus tycker jag alltså är fel. ”Naturlig temperaturutveckling” verkar bättre. Det kan bli varmare, det kan bli kallare. Och hittills har ingen forskare lyckats luska ut hur det blir. Åtminstone inte framgent.

 24. Undrande

  Angående älgar just på Öland är det en ”lokal” uppvärmning!
  Inget information om hur många älgar som kämpar för överlevnad vintertid!
  Skall man skratta eller gråta

  Temperaturhöjning bakom älgdöd

  Tre fjärdedelar av alla älgkalvar som fötts på Öland i år har dött.

  Forskare konstaterar nu att det beror på klimatförändringar.

  – Historisk data pekar på att älgarna är ganska tröga att anpassa sig till ett förändrat klimat, säger viltforskaren Göran Ericsson till Vetenskapsradion.

  I våras föddes 20 älgkalvar på Öland, men bara fem överlevde.

  Den forskargrupp som följer GPS-försedda älgkor på ön har nu sett tidiga tecken på att älgdöden beror på klimatförändringarna.

  När temperaturen höjs vill älgarna vandra norrut eftersom de blir stressade och mår dåligt när det är varmt och våren är tidig, rapporterar Vetenskapsradion.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17638165.ab

 25. Jordens inre dynamiska aktivitet ,ser det dom svårt att dessa kraftiga EL Ninon
  åren 1998 och 2010 skulle vara en inre process på Jorden.
  Uppvärmningen av haven och atmosfär, före dessa knappast någon
  uppvärmning kunnat uppstå.
  2008-2009 var inte särskilt varma dessutom.
  Hur uppstod dessa svängningar av transient värme,lagrad energi från haven?
  låter knappast som trolig orsak.
  ALI.K.

 26. Bim

  Hur nu än klimatet utvecklas i framtiden kan väl få vara en fråga för framtiden, vi lär inte kunna ändra på det.

  Låt forskningen fortsätta utan politisk inblandning och med anslag anpassade som all annan forskning. Plocka bort Greenpeace, WWF och andra NGOer från det politiska inflytandet. Avskaffa all censur och låt alla komma till tals i demokratisk ordning.

  Men en sak borde nu, i och med IPCC-rapporten var självklar. Våra anmälningar om Sveriges radio och tvs opartiskhet och plikt att ge lyssnarna en opolitisk och vetenskapligt korrekt information om klimatet borde ju nu inte kunna avfärdas med att ”Vi följer IPCCs inställning i frågan.

  Program som klotet, Vetenskapsradion, korrespondenterna med Erika Bjerström och en hel del andra domedagsprofeter borde ju snarast förpassas till skamvrån där lögnare hör hemma.

 27. Den globala värmen steg kraftigt under Januari i år 2013 med en peak,den
  period av mest solinstrålning på Jorden,t.o m T.P reagerade då för denna
  värmetopp ,därefter dalade global temperatur stadigt till lägre värden.
  ALI.K.

 28. Det räcker inte till att enbart se Jordens inre processer,man bör nog titta ut i vårt
  solsystem och se och förstå,vad den innebär för Jorden,där Solen är den energi
  som ger liv för vår planet exklusivt.
  ALI.K.

 29. Lennart B #22

  Det är bra att du påpekar precis det jag har sagt många ggr, bla till Thomas idag och igår.

  Att observationerna väsentligen falsifierar klimatmodell-ensemblerna.

  Jag hoppas att du också håller med om att vad dessa behöver för attt ’räddas’ är en formidabel och ihållande temperaturspurt (som enligt dem själva är ännu mer ossannolik).

  Men notera, detta gäller även givet din (förmodligen helt korrekta) hypotes att de naturliga och interna variationerna är långt större än vad GCM:er idag lyckas beskriva (eller har med och beaktar). Den enda skillnaden det skulle medföra är att den ökar osäkerhetsintervallet, och gör skeenden som den observerade uppvärmningspausen mindre osannolika, eller gör längre dylika pauser möjliga med samma låga sannolikhet.

  Den centrala frågan är dock medelvärdet av modellerna, eller väntevärdet på responsen som implicit finns programmerat i dessa modeller: Hur rättvisande det är, och alltså om klimatkänsligheten(*) korrekt representeras av dessa modeller.

  Du har tidigare iaf öppnat för att CS och ECS kan vara betydligt måttligare än modellerna implicerar, baserat på att observerationer av temperaturer (främst haven). Och jag anser att det kan vara en minst lika bra förklaring till den allt mer ökande diskrepansen. Notera också att klimatmodellerna är väldigt känsliga (känsligt programmerade) så att de ju tydligt överreagerar på naturliga ändringar i sk ’forcings’ (*) som tex vulkanutbrott.

  Jag anser också att större intern variabilitet av klimatet, tex genom att haven är mycket mer aktivt delaktiga i hur atmosfärstemperaturer beter sig, också är ett tecken på att den enkla förståelsen(*) av det styrat av ’forcings’ och CS inte förmår fånga upp vad som är primärt och kanske även leder tankarna åt fel håll i vår förståelse.

  (*) Jag menar ju att den linjära 1D-beskrivningen/förståelsen av ’ett klimat’ som styrs av en variabel, summan av ’forcings’ via en proportionalitetskonstant ’klimatkänsligheten’ är en grav förenkling som inte hjälper oss att bättre förstå hur det fungerar.

 30. Slabadang

  Lennart B!

  Jag upplever dig som en forskare som försöker försvara kliamtforskningens heder. En tuff kamp idag när de ansvariga blir allt mindre intresserade av vetenskapen och endast mer intresserad av att använda den som alibi till politiska belut och centralstyrning och många av dina kollgor har satt sin person i pant för en hög klimatkänslighet och att ””science is settled”.

 31. Stickan no1

  Lennart Bengtsson #22
  ”Interna klimatvariationerna ” och externa processer?
  Vet naturen om vilken process som tillhör klimatvetenskap eller solmagnetism?

  Det vore frestande och lockande att förenkla klimatet till en fråga om en vetenskapsgren som människan definierat men det är nog att önska sig för mycket. Att kalla vetenskapen som rör solen för extern process när vi pratar klimat känns lite underligt.

 32. Perfekt

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varmare-klimat-bakom-algdod/

  Otroligt, eftersom jag hade anledning att intressera mig för saken följde jag noga vårens ankomst i år. Den kom mycket sent. jag vet inte om förhållandena var annorlunda på Gotland, men tycker att man borde hört det i så fall.

  Om man tar fram Occams rakkniv blir resultatet att älgdöden snarare berodde på att det var kallt än varmt.

  Om värmedödsteorin stämmer borde det ju alltid ha varit högre dödlighet i Sydsverige än i norrland. Det verkar osannolikt.

 33. Lasse

  #22 Lennart B
  Periodiciteten finns i naturen.
  Atlantic MO, Pacific DO och Indian rainfall -alla med 60 års periodicitet.
  Grönland för 1000 år sen var kanske grönare än idag.
  Vore kul om du även kommenterade den artikel som hävdade ett samband mellan solen och jetströmmarna som var uppe igår.http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/4/045001/article

 34. Tekniken för forskning av atmosfär kommer att utvecklas,med satellit instrument av högre noggranhet
  som ständigt utvecklas,atmosfärens och kontra havens upplagring som studeras under längre tider,
  kommer ge resultat med mer förståelse,inte datormodeller med ’statistiska’ värden och slöseriet på ökad datakraft .
  ALI.K.

 35. 33″
  Solens ’burst’ skur av energi med 1000 årlig svängning,notera att denna blir svagare,den
  liknar mycket en efterklang med gradvis minskad energi,vad detta innebär är inte helt
  lätt att forska kring,tiden är lång,30års perspektivet är nog för kort ,att dra slutsatser av.
  ALI.K.

 36. tolou

  Angående 60års cykeln:
  http://tallbloke.files.wordpress.com/2013/10/scafetta-2013-esr-fig1.png

  http://tallbloke.wordpress.com/2013/10/09/nicola-scafetta-discussion-on-climate-oscillations-cmip5-general-circulation-models-versus-a-semi-empirical-harmonic-model-based-on-astronomical-cycles/

 37. Björn

  Stickan no1 [31]; Jag håller med dig i din kritik. Visserligen kan man teoretiskt påstå att det finns både interna- och externa processer, men i verklighetens värld är de interna processerna beroende av externt inflytande. Man kan få den föreställningen att dessa interna processer är oberoende av de externa processerna, på det sätt som Lennart Bengtsson framställer det. Vidare får man en uppfattning att de interna processerna drivs av den ackumulerade värmen i haven vars värme skulle vara tillräcklig för att driva det interna kaotiska vädersystemet. Det är här som AGW-hypotesen fullständigt har missuppfattat klimatsystemets komplexitet, när man negligerar de yttre processernas inverkan på de inre. Egentligen är det helt fel att tala om inre- och yttre processer, när det faktiskt är så att klimatsystemet är en integrerad enhet som inte på något sätt kan vara opåverkat av den planetära sfär som omger jorden och där solen är centrum för den energi som vi lever av.

 38. LBt

  Lars J #11,
  klimatfrågan är en global fråga och så är mina tankegångar. Är dina regionala, det förklarar i så fall mycket.

 39. LBt

  Lasse #33 bla,
  ja, kanske det finns en 60-årig periodicitet. Det skulle kunna förklara både plattån i slutet av 1800-talett, den 45-70 och nuvarande. Men det är bekymmersamt för de senaste 100 årens utveckling antyder då att under denna periodicitet finns en accelererande temperaturstegring.

 40. LBt #9 och #38

  Du säger att om IPCC bara får fortsätta så kommer de nog på hur det hela hänger ihop och förklara hur klimatet fungerar, styrs och varför det varierar som det gör.

  Du säger att det är en global tankegång. Men jag undrar hur du tänkte då? IPCC och även klimatforskarna generellt har ingenstans något uppdrag att förstå klimatets naturliga funktion. Både IPCC och i stort sett all finansiering för sk klimatforskning söker uttryckligen efter ngt annat.

  Ditt prat om andras regionala tankar är fullkomligt obegripligt. (Vilket dock inte betyder ’oväntat’)

 41. Björn

  Lasse [33]; Periodisiteten är ytterligare ett tecken på att de interna processerna styrs av externt inflytande. De interna processerna kan knappast av sig självt börja svänga. Ändå längre våglängder är de som landistiderna moduleras av.

 42. Lasse

  #39 LBt
  Periodicitet OCH CO2 kanske kan förklara den utveckling vi ser. Varför utesluter det ena det andra-är det för att signalen som CO2 ger i så fall blir mindre betydelsefull?
  Jag vet inte om det är du som hänger upp dig på 0,001? grader per sekel för att få ett stabilt klimat? Kanske dax i så fall att bli periodare!
  Annars är denna bild rätt bra där solen får huvudrollen:
  http://tallbloke.files.wordpress.com/2013/10/sca-fig27.png

 43. Slabadang

  Jag tycker det är så perverst i grunden !

  Att det överhuvudtaget publiceras artiklar vars slutsatser är baserade på modellkörningar tycker jag bevisar hela galenskapen inom klimatköret. Vad är det de gör egentligen då? Jo de studerar klimatmodellen och inte klimatet och de begriper uppenbarligen inte skillnaden. Kör ett scenarie om energiefterfrågan, räntans valutahandelns eller världshandeln utveckling på olika modeller … vem påstår sedan att de ägnat sig åt ”forskning” eller hävdar att resultaten var ”säkra” ”experiment” eller ”bevis” ?
  Nu sitter de dessutom och blänger allihop på klimatmodellernas skärmar vars centrala beräkning om GMT nu enligt dessa modeller nu sitter med en observared temp som är till 98% osannolik enligt dessa.

  Varfrö behöver de dessutom 70 olika modeller? Det räcker väl med EN som räknar rätt? Nu har vi istället fått situationen att ALLA räknar fel.

  För att koppla in på Pehrs utmärkta iakttagelser och slutsatser så är det kul att se hur IPCC systematiskt byter skalor på både x och y axel när de skall presentera tempkurvor. När modellernas avvikelse från tempserierna skall reddovisas så växlar de tillbaka till den metod de använde tidigare vad gäller utsmetade osäkerhetsområden och skalan anpassas så att modellprojektionerna ”plattas ut” för att inte peka lika rakt uppåt som när det skall skrämmas om framtiden .. då dj…ar är det ståkuk på graferna!

  Å shit vad jag föraktar detta IPCC !

 44. Sten Kaijser

  Hej,
  jag har tidigare framfört följande hypotes – atmosfär och hav är så sammankopplade att när atmosfären blivit så varm i förhållande till haven så ”går all värme ner i haven” (antingen den kan mätas eller ej). Det skulle kunna innebära att det värmeinnehåll som atmosfären hade omkring år 2000 var det mesta som var möjligt (bortsett ifrån El Niño — La Niña svängningar).

  Är det på det sättet så kan vi vänta länge på att uppvärmningen ska fortsätta.

  Och då är an kommande avkylning lika möjlig som en kommande uppvärmning.

 45. Slabadang

  Helt underbart tydligt meddelande :

  Pkvänstern genomlyses stoppas in i diskmaskinen.Vilken underbar klartext!!

  http://www.youtube.com/watch?v=85q6BOnwIAQ

 46. Björn

  Sten Kaijser [44]; Jag håller med om din hypotes, att atmosfär och hav är sammankopplade på något sätt. När luften är kallare än havet sker det en omvänd värmetransport. Men det som primärt tillför haven värme är som jag i tidigare kommentarer har påstått, är direktstrålning mot land och hav av UV och NIR från solen. På grund av den historiskt stora elektromagnetiska aktivitet som solen har haft under 1900-talet, har därför haven värmts mer än normalt.

 47. Höjden var ju när någon från SVT intervjuade en från IPCC i samband med att IPCC släpte sin rapport.
  På en direkt fråga om hur det kunde komma sig att polarisen ökar så fick hon svaret:
  ”Visserligen så har det skett en viss marginell ökning av polarisen men detta är ett bevis på att den global temperaturen stiger”
  Det var nog imte detta svar som repporten hade väntat sig eller så trodde hon inte att kameran var på för reppoertern var jä-t snabb på att byta ämne efter denna fadäs.

 48. Sören G

  Älgarna på Öland. Dör de p.g.a. våren var tidig i år? Vi hade snö ända in i april på Gotland. Det kallar jag sent. Man skyller på klimatförändringar coh visst sker klimatfäörändringar. Klimatet har aldrig varit konstant. Men medierna drar jämt till med ”klimatförändringar” och då ligger det alltid underförstått att det är människans fel och nu skall vi ta till drastiska åtgärder för att ”stoppa koldioxidutsläppen. En larmrapport säger att älgkalvarna på Öland dör!

 49. Gunnar Strandell

  Jag är förvånad över att vatten betraktas som en felräkningspost i klimatdiskussioner oavsett om det finns som vätska i havet, vattenånga eller moln i atmosfären.

  Vi vet att vattnet cirkulerar i världshaven och att El Niño, la Niña och AMO är uttryck för hur dessa strömmar varierar i tid och rum. De är så kaotiska i sitt beteende att man inte ens har modellerat dem i klimatmodellerna.

  Ytvattnets temperatur bestämmer avdunstning och värmetansport uppåt i atmosfären, där så småningom avkylning och kondensation sker, som i sin tur avger värme till de molekyler som är i närheten.

  Om vi av någon anledning skulle få ett massivt uppflöde av kallt, 4-5 gradigt vatten till ytan misstänker jag att det skulle kunna bli inledningen till en ny istid. För utan den viktigaste växthusgasen, vattenånga, skulle jordens utstrålning bli större än solens instrålning.

  På 1970-talet jobbades det flitigt med fluidistorer och man byggde små logikmaskiner som drevs med luft eller vatten. Det visade hur man med små tryck- eller flödesändingar kan förändra stora flöden.

  För den som längtar efter en ”tipping point” anser jag att det är här man ska leta. Och istider har ju inträffat förr, eller hur? 😉

 50. Holmfrid

  #39 LBt,
  Har genom enkel periodisk analys extraherat 60-årscykeln (0.35 grader peak-to-peak) ur en i stort sett fortsatt svagt exponentiell trend ur HadCrut4. ”Uppvärmningspausen” som är nedflanken i 60-årscykeln upphör 2030 för att addera uppflanken så att HadCrut4 når ca +0.7 grader 2055, då nästa ”uppvärmningspaus” inträder fram till 2085 – alltså fortsatt upptrend med ca 1 grad per 100 år. Då bör fossilbränslena vara förbrukade, befolkningen halveras och allt blir frid och fröjd igen om Gösta Petterssons bombprovkurva grejar biffen vill säga.

 51. Ingemar Nordin

  Tack Pehr!
  Det är tråkigt att politiska överväganden har fått ta över så mycket i tidskrifternas verksamhet. Det är ett verkligt hinder för den vetenskapliga diskussionen.

  ”Det ser faktiskt ut som IPCC har helgarderat sig för åtminstone de närmaste femton åren”

  Precis! Och ju mer man helgarderar sig desto mindre vet vi om klimatet. Man går åt fel håll hela tiden, om nu syftet hade varit att närma sig sanningen.

  För övrigt så tycker jag att ”platå” eller ”utplaning” är en bättre beteckning än ”paus”. Den sistnämnda beteckningen förutsätter en fortsatt uppvärmning, och det vore fel att ägna sig åt önsketänkande! En platå kan däremot utmynna i både en nedgång och en fortsatt höjning.

 52. HenrikM

  Slabadang #45

  Fantastisk argumentation. Jag har dock ingen aning vad han egentligen pratar om, men vilken retorik…

 53. Henrik M #1,

  Jag läste i kapitel 3 sidan 3-12 att den energi som haven värmts upp med under perioden 1971-2010 är 255 ZJ = 255*10^21 J. Enligt en bok av Sarmiento och Gruber sidan 5 är havets volym 1,29*10^18 m3.
  http://press.princeton.edu/chapters/s8223.pdf

  Denna värmemängd kan därför värma upp havet med 0,05 C alltså en halv tiondels grad.

 54. Salasso

  Börjar entusiasmen för vindkraft att svalna i Tyskland? Det glunkas om att vattenfall öppnar ny kolgruva och det ryktas om att lastfartyg med kanadensiskt kol anlöper tyska hamnar.
  Tvingas Merkel återstarta kärnkraftverk? Kanske, annars riskerar man ju ytterligare skenande CO2 utsläpp!

 55. Per H

  Jag retar mig så f – at på uttrycket ”paus”! Det är att spela med i IPCCs spel. Ingemars förslag på ”platå” är bra! Att Pehr envisas med att använda ”paus” fattar jag inte. Han verkar ju vara begåvad! (-; Eller är du rädd Pehr? För att vara för utmanande?

 56. Gunnar #5, Sten #44,

  Judith Curry har ett blogginlägg om en ny artikel som just har publicerats och hon diskuterar i ettt annat inlägg även den studie som Gunnar länkar till.
  http://judithcurry.com/2013/10/10/the-stadium-wave/
  http://judithcurry.com/2013/10/09/time-of-emergence-of-a-warming-signal/

  Hon påpekar att hennes egen studie ger helt andra resultat än den andra studien.

  Hennes nya artikel ger en alternativ möjlighet till att vi inte får se någon uppvärmning de närmaste tjugo åren. Hennes medförfattare säger enligt pressmeddelandet:

  ”“The stadium wave signal predicts that the current pause in global warming could extend into the 2030s,” Wyatt said, the paper’s lead author.”

 57. Slabadang

  Mitt förslag : 15-20 årig Trendlös period

 58. Vi kan kalla pausen för klimatförändringspaus. Den globala medeltemperaturen står ju stilla för att klimatförändringarna är långsammare och mindre än normalt. Börjar det sedan bli kallare, så är klimatförändringspausen över. Utan att det verkar konstigt. Medan det skulle vara svårt att förklara varför det kallades uppvärmningspaus.

 59. Per H #55,

  Det var nog jag som började använda ordet uppvärmningspaus så då tycker jag det är det bästa ordet, ren självhävdelse alltså. Jag kan förstå resonemanget om att en paus upphör men så är det inte alltid. Det är som med time out. för en del politiker som tog time out tog den inte slut.

 60. Slabadang

  Sen har vi det pinsamma faktum…

  Att vi sedan industrialiseringen inkl co2 ozon metan CFC redan har skapat 80% av den fördubbling IPCC räknat såååååå på och vi har ynkliga 0.8 C som konsekvens! Då sätter vi ändå steroider på växthusgaserna och gör dem 100% ansvariga för uppvärmningen.

  Var är förstärkningseffekterna ? Trenberth svarar … ”check`s in the mail” ?

 61. Gunbo

  Roy Spencer har ett bra inlägg i dag, The Danger of Hanging Your Hat on No Future Warming.

  ”I would remind folks that the NASA AIRS instrument on the Aqua satellite has actually measured the small decrease in IR emission in the infrared bands affected by CO2 absorption, which they use to “retrieve” CO2 concentration from the data. Less energy leaving the climate system means warming under almost any scenario you can think of. Conservation of energy, folks. It’s the law.

  But I’ve been troubled for quite a while by those “skeptics” (you know who you are) who are forecasting cooling in our future. Not that it couldn’t happen, but are you ready to be “debunked” when we see continued slow warming?”

 62. Astrid Å

  Pehr Björnbom # 56

  The New York Times tar också upp Camilo Moras ”paper”:
  ” The Mora paper is a rarity: a class project that turned into a high-profile article in one of the world’s most prestigious scientific journals.”

  http://www.nytimes.com/2013/10/10/science/earth/by-2047-coldest-years-will-be-warmer-than-hottest-in-past.html?_r=1&

 63. Lennart #22,

  Tack!

  Jag tycker att hypotesen om interna variationer som du nämner stöds mycket illustrativt av följande figur av Schwartz som var med i er senaste artikel.

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/08/Bengtsson-Schwartz-diagram.jpg

  Om hypotesen är riktig så är det inte ens omöjligt att vi skulle kunna få en viss global medeltemperaturminskning de kommande decennierna om jag tolkar diagrammet korrekt. Men inte särskilt stor minskning, inte som efter 1940. Men det finns anledning att ta det varligt med sådana gissningar om avkylning som Roy Spencer varnar för enligt Gunbos kommentar nedan.

  Referens:

  Lennart Bengtsson, Stephen E. Schwartz (2013). Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity. Tellus, in press.

 64. pekke

  Ska man göra datamodeller och lånar en basmodell så är det bäst att se till att den fungerar på den dator man har annars kan den räkna fel.

  http://science.slashdot.org/story/13/07/28/137209/same-programs–different-computers–different-weather-forecasts

  Stressade älgar på Öland !?
  Jag skulle nog oxå bli stressad när turisthorderna väller in och det finns ingenstans att ta vägen.
  Öland är ju en ö om inte forskarna vet det.

  Salasso #54
  USA har ökat sin försäljning av kol till både Tyskland och Japan det senaste året, undrar varför !?
  😉

 65. Gunbo #61,

  Tack för tipset! Roy Spencers utmärkta argument stärker mig i min föresats att fortsätta använda uppvärmningspaus för att beteckna fenomenet i fråga.

 66. ThomasJ

  Där finns fortsatt en ohemul mängd elitister i ’huvvustan’ som forstsatt propagerar CO2-allvaret…, Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/17944/a/226277

  Vilka ska bytas ut…? 🙂

  Mvh/TJ

 67. ThomasJ

  54
  Salasso 2013/10/11 kl. 20:43:

  True. I Tyskland ÄR energiproblemen gigantiskt stora, och därutöver pga. ’Mutti Merkels’ övertygelse, blivande än värre. Det ÄR ett faktum, att Tyskland (vårt 1-3 viktigaste handelspartner/-land) är på ’god väg’ att extermitera sig själv. Wirklich ein maximus von Schade, wenn’s so was noch nicht bevor gescheen wäre, oder??? 😉

  Mvh/TJ

 68. Astrid Å #62,

  Tack för länken!

  Det är ju märkligt att just denna artikel uppmärksammas så mycket. Den togs också upp av DN:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/temperaturer-hojs-snabbare-an-befarat/

  Samtidigt kommer Judith Currys artikel som också beskrivs på phys.org:
  http://phys.org/news/2013-10-stadium-lull-global.html

  Judith Curry och hennes medförfattare Marcia Wyatt är klimatforskare som här gör en mycket intressant studie inriktad på naturliga variationer, det som vi mest behöver veta mer om. Men de visar inte på några spektakulära hot.

  Moras artikel beskrevs en dag innan:
  http://phys.org/news/2013-10-reveals-urgent-climate.html

  Men denna studie visar på spektakulära hot baserade på tveksamma resultat från modeller och blir uppmärksammad i stora media trots att Mora inte ens är klimatforskare:

  “The research comes with caveats. It is based on climate models, huge computer programs that attempt to reproduce the physics of the climate system and forecast the future response to greenhouse gases. Though they are the best tools available, these models contain acknowledged problems, and no one is sure how accurate they will prove to be at peering many decades ahead.
  ……
  Dr. Mora is not a climate scientist; rather he is a specialist in using large sets of data to illuminate environmental issues. He assigned a class of graduate students to analyze forecasts produced by 39 of the world’s foremost climate models. The models, whose results are publicly available, are operated by 21 research centers in 12 countries, and financed largely by governments.”

 69. Perfekt

  Om Moras artikel:

  “Go back in your life to think about the hottest, most traumatic event you have experienced,” Dr. Mora said in an interview. “What we’re saying is that very soon, that event is going to become the norm.”

  I can hardly wait!
  De verkligt jobbiga ögonblick jag har upplevt har alla ägt rum när det har varit kallt, eller rent ut sagt svinkallt.

  Sju år i tropisk miljö har inte medfört några som helst traumatiska upplevelser, tvärtom. Vissa dagar kunde det emellertid ha suttit bra med en eller ett par grader till.

 70. Adolf Goreing

  Förslag: ”Temperaturplatån”? Antyder ingen tro på en fortsättning utan enbart en neutral beskrivning av just temperaturen de senaste 15-16 åren. Vi ska väl inte låta alarmisternas manipulerande nyspråk ta över?

 71. Pelle L

  Varför inte temperaturtopp?
  Om det nu är/har varit ett maximum.

  För vad det blir i framtiden vet vi väl inte?

 72. Astrid Å

  Pehr Björnbom # 68

  Varsågod!

  I DN skriver man bara forskare men på SVT skriver man klimatforskare, så jag skickade ett mail till Niklas Zachrisson och bad honom ändra detta. Inget svar el. ändring ännu, men det är ju helg , förståss.

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tropikerna-i-storst-fara-nar-klimatet-skiftar

 73. Håkan Sjögren

  Astrid Å # 72 : Det är riktigt. Det är en himmelsvid skillnad mellan ”forskare” och ”klimatforskare”. De senare tycks inte vara ute efter sanningen utan bara efter att söka bekräfta sina villfarelser. Mvh, Håkan.

 74. Håkan Sjögren

  Astrid Å # 72 : Det är rätt. Det är ju en himmelsvid skillnad mellan ”forskare” och ”klimatforskare”. De senare tycks ju inte vara ute efter sanningen utan efter att bekräfta sina villfarelser. Mvh, Håkan.

 75. Håkan Sjögren

  Astrid Å # 72 : Det är rätt. Det är ju en himmelsvid skillnad på forskare och ”klimatforskare”. De senare tycks ju bara lete efter stöd för sina villfarelser och inte efter att söka efter sanningen. Mvh, Håkan.

 76. Håkan Sjögren

  Jag ger upp. Efter att ett flertal gånger ha sökt kommentera Astrid Å har kommentarerna försvunnit eller påståtts ha setts tidigare. Mvh, Håkan.

 77. Håkan Sjögren

  Jag ger upp. Efter att ett flertal gånger ha sökt kommentera Astrid Å har kommentarerna försvunnit eller påståtts ha setts tidigare, liksom denna. Mvh, Håkan.

 78. Astrid Å

  Håkan Sjögren # 74,

  Mmm, nu var väl den klassificeringsskillnaden mest ett svepskäl för att artigt, få länka honom artikeln i The New York Times, som jag tyckte förmedlade denna alarmistiska nyhet, lite bättre än SVT.
  mvh Astrid Å

 79. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom, kommentar : Man frågar sig vart har den fiktiva värmen tagit vägen. Har kapten Kirk teleporterat den till månens baksida eller har kapten Nemo lastat in den i Nautilus och fraktat den till Marianergraven? Fiktiv värme kan ju transporteras lite hur som helst. Mvh, Håkan.