Smutsig luft, tipping points och klimatkänslighet

Här följer ett gästinlägg av Rolf Melberg:

Forskningen om mekanismerna kring jordens återkommande istider har jag intresserat mig för under ett par års tid och nu tror jag att jag har funnit något viktigt.

Länge har vi känt till att tre sorters variationer i planetbanan – s.k. Milankovic-cykler – har en fundamental inverkan på istidernas cykler. En av dessa tre cykler måste jag nämna särskilt då den har en speciell funktion i resonemanget nedan, nämligen jordaxelns s.k. precession som har en cykeltid av ca 26.000 år men som av kompletterande mekanismer (se ref. 1) får en reell cykeltid av ca 21000 år. Just denna rörelse får till effekt att norra halvklotet tidvis vänds något mer mot solen och däremellan mer bort från solen, vilket oftast har en måttlig effekt på norra halvklotets isutbredning. Det södra halvklotet har en mer stationär isutbredning på grund av den kontinentens form och omgivande hav.

Under perioden ca en till tre miljoner år sen uppträdde istider med en cykeltid av 41.000 år men för ca 1 miljon år sen började en förändring äga rum – där ett allt kallare klimat drev jorden in i allt djupare och långvarigare istider – som för ca 500.000 år sen fullbordades varefter vi haft istider vars längd varierat mellan 88 och 110 tusen år.

Det som länge förbryllat forskarna är det förhållande att först efter fyra eller fem av dessa “precessioner” så har kylan släppt greppet om jorden. Vi har alltså haft ett norra halvklot som vänt sin vita yta mot solen var ca 21-tusende år men isen har då stått pall för solens värme genom högt albedo, för att efter fjärde eller femte gången plötsligt nå sin “tipping point” för att använda ett populärt uttryck.

415 år global temperatur

Figur 1 De senaste istiderna med mellanliggande värmeperioder

Värt att notera är att i slutet av denna långa tid har temperaturen nått sitt minimum och även CO2 krupit ända ner till under 200 ppm. Vi kan alltså tala om ytterst fientliga förhållanden för växtligheten på jorden som – påstår jag – skulle ha lett till ett ihållande stor isutbredning om vi inte räddats av den särskilda mekanism som jag strax kommer till.

Men nu vill jag sticka emellan med några ord om Kinas geologi. Där finns den stora kalla Gobiöknen vilken under mycket långa tider eroderat och med vindar fört gult jord-stoft söderut för att avlagra mycket tjocka skikt av s.k. lössjord. Lite av denna jord flyter f.ö. i den ström av bördig ler-välling som kallas Gula floden och vidare ner till Gula havet.

Detta är bara ett exempel på att påfallande mycket stoft kan virvla upp från kalla öknar och om det råder en utbredd och kylig CO2-svält på planeten är det ju lätt att tänka sig att vindarna får fritt spelrum och att de nordliga inlandsisarna kan komma att smutsas ner betydligt emellanåt. Den kraftiga aldebo-sänkning som då till slut uppträdde samtidigt med att norra halvklotet vände sig mot solen, räddade alltså planeten från en permanent djupfrysning enligt denna teori.

Jag fann dessa mekanismer ännu mer tydligt beskrivna i ett inlägg på Judith Currys eminenta blogg nyligen än vad jag läst tidigare och klipper nu följande från punkt 8 i “Conclusions” från ref. 2:

SIHL = Summar solar Input to High Latitude

NH = Northern Hemisphere

mya = miljon years ago

In the most recent period of the last five ice ages, and to some extent further back as far as 1.0 mya, the Earth was cold enough that the energy balance favored continued growth of the great northern ice sheets, with greater expansion during periods of low precession-induced SIHL than smaller contraction during periods of high precession-induced SIHL. The high albedo of these increasingly larger northern ice sheets could now exert a global influence on the Earth’s climate. In contrast, Antarctic ice sheets had reached their natural continental limit of expansion and so their albedo feedback remained constant, thus allowing the ever-expanding NH ice sheet albedo to dominate global climate feedbacks. The ice sheets continued to grow until, after 4 or 5 precession cycles, CO2 was reduced below 200 ppm and the global temperatures reached a minimum. At that point, some factor, most likely dust accumulation on the northern ice sheets due to expansion of deserts, caused the next precessional maximum in the SIHL to relatively quickly melt the ice sheets and bring about a termination.

I andra rapporter vad gäller sådant stoft i atmosfären har man framfört hypotesen att sådant kan ha ofta ha uppehållit sig i atmosfären under hela istiden och att detta har ökat successivt, alltmer avkylande på samma sätt som dagens aerosoler kyler.

Men kära läsare, när jag hade skrivit texten ovan (och en del av den nedan) råkade jag se en ny ytterst spännande film på Youtube med Nic Lewis vilken publicerades så sent som den 13 mars i år, (se ref 3 vid 25 minuter) I denna film spelar detta stoft en central roll.

Kände James Hansen har försökt förstå övergångsskedet vid istidernas avslutningar, räknat och kommit fram till en klimatkänslighet med värdet (ECS) runt 3 men Nic berättar i filmen att när Hansen gjorde det var denna “dust factor” okänd. Trots att många tecken har indikerat att detta värde på känsligheten har varit alltför högt så har man länge länge ändå fortsatt använda det när man gjort prognoser för klimatets utveckling.

När Nic Lewis och Judith Curry nu har gjort nya beräkningar som har innefattat “dust factor” får de värdet 1.8. Gott folk, skillnaden mellan 3 och 1.8 är oerhört betydelsefullt vad gäller politiska implikationer. Denna film tar även upp detta med “carbon budget” där Nic på ett mycket trovärdigt sätt hävdar att vi har mycket längre tid på oss än “nollutsläpp till 2050”. Den tidsgräns om 13 år som IPPC hävdade i höstas blir mångdubblad genom denna kraftiga sänkningen av klimatkänsligheten, snarare 100 år.

Särskilt frågan om tidshorisonten ser jag som väldigt viktig, då jag anser att två stora osäkerhetsfaktorer kan komma att klarna betydligt under de kommande 5-10 åren. Dels påverkan av typ Atlantiska Multidekala Oscillationen och dels frågan om solens klimatpåverkan i dess förväntade kommande långa passiva period. Båda dessa faktorer kan antas påverka kylande. Förhoppningsvis kan även frågan om havshöjning nå ökad klarhet och bli bedömd på ett mindre konfliktladdat sätt.

I likhet med hur det gick när vi lämnade 1930-talet kan det nu bli så att temperaturen helt slutar stiga under ett par decennier. I så fall blir de politiska konsekvenserna dramatiska bl.a. för Sverige, EU och FN. Detta kan leda till en kraftig politisk och medial förtroendekris och en helt ny s.k. klimatpolitik måste då utarbetas. I ytterlighetsfallet kan det tänkas en klimatpolitik formulerad som: Vi behöver ingen klimatpolitik!

Man bör också inse att en sådan låg känslighet som Lewis och Curry föreslår förutsätter att andra faktorer inverkat värmande sedan ca 1980, faktorer som nu kan vända nedåt.

Så långt vederhäftig vetenskap men nu tänkte jag roa mig med spekulationer på lite mer djupt vatten.

Om man tittar på någon flertusenårig paleoklimatologisk temperaturkurva kan man tydligt se en nedåtgående långsiktig trend, som i.o.f.s. bröts på 1800-talet och övergick till ett “Modernt Optimum” (vad det nu orsakades av?) Om vi inte hade haft någon antropogen påverkan kan man lätt föreställa sig att en bekymmersam avkylning skulle ha fortsatt och att det är bara en fördel att något “håller emot”.

holocene temperatur

Figur 2 Utförsbacke mot nästa istid

Jag personligen tror (med stöd av Lewis & Curry) att klimatkänsligheten kan visa sig ligga ganska lågt och att detta skulle kanske kunna bli lagom för att hålla en begynnande istid stången. Därtill kommer att dagens tveklöst kraftigt förhöjda halt av CO2 markant stimulerar växtligheten och därmed försvårar för vindarna att föra upp stoft i atmosfären, d.v.s. detta motverkar en sådan orsak till ökad kyla.

Jag har visserligen inte lagt ner någon större möda att försöka ta reda på när nästa istid borde få markant inflytande – i det tänkta fall att antropogen påverkan inte alls fanns, så jag erkänner villigt att det råder en stor osäkerhet när jag nu ställer frågan:

Skulle inte en CO2-halt av 600 eller 800 ppm kunna tänkas skjuta fram nästa istid med flera sekler? Motto: Upp till kamp mot istiden – med mer CO2!!!!

Enligt IPCC så kommer jorden inte inom 50.000 år kunna gå in i en ny istid så länge CO2-halten överstiger 300 ppm, ett påstående jag finner sanslöst optimistiskt. Våra ättlingar får nog vara nöjda om nästa istid skjuts på framtiden med “bara” några sekler. Jag stödjer mig här på ref. 4. I denna rapport spekulerar man f.ö. om CO2-nivåer om 550 ppm, nivåer som måste enligt Johan Rockström (se ref 5 vid 17:30) till varje pris undvikas – och det OMEDELBART. Men denne siare Johan “Tipping Point” Rockström har många följare, t ex representanter för 19 organisationer som fick utrymmer i SvD den 14 mars, under mottot “ansträngningar som saknar motstycke i historien”. Men detta överträffar DN dagen därpå åberopande  270 klimat-”forskare” som också åtlyder Gretas uppmaning till PANIK! Jag tar mig för pannan!!!!, med nestorn Lennart Bengtssons långt mer sansade hållning i minnet.

Själv är jag absolut säker på att keelingkurvan fortsätter uppåt i nästan samma vinkel i decennier, “tipping or not”.

Och medan debattens vågor går höga – dominerad av debattörer som fått sin kunskap genom uppenbarelser och som predikar PANIK – fortsätter merparten av värden att öka sina s.k. “klimatutsläpp” utan nämnvärda hämningar. Allt medan polarportal.dk och nsidc.org visar att arktis isar tenderar att växa igen, i bjärt kontrast mot vad väldigt många andra profeter såg i sina kristallkulor för några år sen och om vilket det nu är knäpp tyst i MSM.

Aldrig förr har så många haft en så bestäm uppfattning gällande något de vet så lite om.

Referenser:

 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87-cykler
 2. https://judithcurry.com/2019/03/07/solar-input-to-high-latitudes-and-the-global-ice-volume/
 3. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2006&v=cYZW-6jw98U
 4. https://judithcurry.com/2018/08/14/nature-unbound-x-the-next-glaciation/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=V9ETiSaxyfk&t=34s

Rolf Mellberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  Jag får nog förtydliga hur jag kan påstå något så djärvt att IPCCs senaste (i raden av många) 13-åriga tidsfrist plötsligt kan visa sig bli ca 100 år.
  Nic anger i filmen klimatkänsligheten både med enheten ECS (Equlibrium Climate Sensitivity) och som Transient Climate Response (TCR) (TCR med värdet 1.35 C). När industrialismen inleddes hade planeten en koldioxidhalt som var ca 280 ppm och ovan nämnda klimatkänslighet innebär att när (eller om) halten fortsätter att öka ända till 560 ppm (dubbelt 280) så ska temperaturen ha ökat med 1.35 C medan ökningen till ECS-värdet kommer att uppnås långt fram i tiden efter det att klimatet har stabiliserats. (Ett hypotetiskt antagande då klimatet aldrig är stabilt)
  Från nuvarande nivå 410 ppm och med den just nu årliga ökningen av halten koldioxid i atmosfären – 2 ppm – kommer det att ta 75 år (ca 2095) tills temperaturökningen 1.35 C uppnås och troligen ett par hundra år innan ECS uppnås. Temperaturökningen om max 1.5 C är ju en känd strävan och den skulle då uppnås en bit in på 22dra seklet, låt säga runt 2120. (En mer precis uträkning är meningslös då klimatets osäkerheter ändå är stora.)

  Vän av ordning invänder då med att fråga hur kan det komma sig att vi redan har sett ca 0.9 graders temperaturökning och skulle bara ha 0.45 kvar till 2095, när vi hittills ökat 130 ppm (410-280) men har 150 ppm kvar till 560?
  Jo, det kan delvis förklaras att “kurvan är krokig” (logaritmisk) men även av att andra ytterst svårbedömda faktorer har (i min tro) råkat bidra till en temperaturökning under de senaste 40 åren varför denna period inte behöver vara representativ för någon längre trend. Jag tror att långsamma variationer av havsströmmar eller kaotiska-förlopp kan stå bakom detta men det finns många andra tänkbara orsaker. Av paleoklimatologiskt data framgå med absolut säkerhet att klimatet varierar av fler orsaker än CO2.
  När IPCC i höstas berättade att vi hade 13 år kvar att begränsa uppvärmningen till 1.5 C undvek man noga att ange vilken klimatkänslighet detta byggde på. Man sa heller inget om den ENORMA osäkerhet som föreligger. Detta finner jag ytterst ovetenskapligt och upprörande liksom det faktum att MSM inte ställer EN ENDA kritisk fråga vad gäller denna alarmism. Fältet lämnas fritt för alternativ media, grattis MSM.
  Varför skulle detta nya larm om “13 år” inte visa sig falskt när IPCC och “klimatvetenskapen” producerat en väldigt lång rad av larm som varit kraftigt överdrivna eller helt falska. Detta skeva förhållande i kombination med att frasen “det är värre än vi trodde” dominerar totalt inom klimat-rapporteringen (jämfört med frasen “det är inte så illa som vi befarade”) säger att det är något mycket sjukt med detta vetenskapligt fält.

  Att rapporten SR15 fick ett så kyligt mottagande och “blivit noterad” (diplomatiskt språkbruk för: “håller inte med”) – en kylighet som svenska folket inte har informerats om – lär bero på att de flesta länder har satt experter med åtminstone mellanstadiekunskaper i matematik som räknat i 5 minuter i stil med vad jag har redovisat ovan.

 2. Rolf Mellberg

  Det förtjänar även att nämnas att för ungefär 80-110 år sen pågick en snabb övergång till ett mildare klimat runt norra Atlanten, vilket framgår av denna text, författad av vår svenske legendar Hans W:son Ahlmann:
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

  Min fråga till IPCC och SMHI är nu denna: Varför kan inte denna “klimatförbättring” ha i huvudsak samma orsak som den som ägde rum mellan ca 1980 och 2010? D.v.s. en förändring som enbart i ringa grad – om överhuvudtaget någon – har haft CO2 som orsak?

  Det är allmänt känt att klimatet mellan 1940 – 1980 blev kallare, runt 1980 ansågs det ha blivit markant kallare men på senare tid har man (som det så vackert heter) “omtolkat” mätdata och “flackat ut kurvan”, välvilligt tolkat kan man kalla denna förändring “confirmation bias” men elaka tungor pratar om avsiktligt förvrängt data. Själv vet jag inte.

  Jag blir inte alls förvånad om klimatet runt norra Atlanten nu/snart blir kallare igen trots en fortsatt snabb ökning av CO2.

 3. Olav

  Hur många ”tippingpoints” säger de klimathotstrogna vi har upplevt, när vi nu når ytterligare en efter bara en enda grads stigning av temperaturen?? Det måste vara hundratals genom historien.

 4. Christer Eriksson

  Tyvärr så tror jag inte att det har någon betydelse om klimatet blir varmare eller källare.Det kommer ändå att kallas för klimatförändring orsakade av människan.Det är för mycket prestige att erkänna att man har fel.
  Ser fram emot den dage Rockström på bästa sändningstid i svt erkänner att han hade fel.
  Den dagen har vi nog två månar och två solar.

 5. Rolf Mellberg

  Jag vill minnas att jag dessutom läst någonstans att när samma ”dust” faller ner i haven göds mikroorganismer och när de sedimenterar blir detta en kol-sänka. Vad skulle annars har förorsakat den långsamma sänkningen av CO2 som till slut når under 200 ppm innan det vänder upp igen.

  Kanske läste jag detta i det inlägg på Judith Currys blog som heter ”Beyond Milancovic”.

 6. Lasse

  Tack Rolf
  Du målar med stora penseln men påvisar klimatets variabilitet som gjort avtryck på jorden.
  Var en gång ute i fält med en kvartär geolog som blev lyrisk när han i en och samma slänt skärning såg istidsavlagringar som visade på att minst två olika istider lämnat spår.
  Arktis is tycks motstå det snabba förfall som agronomen tycks oundviklig med en förklaring som Odens besättning knappast skulle skriva under på . De såg inte solen under mer än en månad, den sol som agronomen hävdar skulle smälta isen och värma havet.

 7. Olav

  Innan vi ens nämner ordet ”klimatkänslighet” kanske vi borde reda ut vad som är hönan och vad som är ägget i klimatfrågan:
  Är det koldioxiden som ger värme ELLER värmen som ger koldioxid?

 8. Rolf Mellberg

  #6 Lasse
  Att isen var väldigt tjock för Oden 2018 (värst sen 2005) vet jag att kaptenen har rapporterat men avsaknad av sol var nytt för mig.

  För tillkommande läsare vill jag visa med följande bild från Danska Meterologiska Institutet (som intar en långt mer balanserad hållning är SMHI – antagligen därför att de har uppehållit sig i Arktisk i generationer) som visar att isvolymen ökade KRAFTIGT förra året och var särskilt under sommaren fram till mitten av Augusti VÄLDIGT tjock.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190324.png

 9. Labbibia

  Stort tack för en gedigen genomgång. Lärorikt och mycket intressant.
  En av alla dessa klimatcykler som styr det globala klimatet tycks ju vara den ungefärliga 1000-årig cykel som orsakade den minoiska, den romerska, den medeltida och förmodligen även dagens värmeperiod. Har det forskats på vad som driver den? Någon som vet?

 10. LarsF

  Tack för artikeln som föder tankar som att vi borde lägga forskning på att skapa mer effektiva gaser vad gäller växthuseffekt än co2.

  Om IPCC såg jag intressant video igår från Kanadensisk hearing(från 7 år sedan)
  https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs

  McKitrick, med direkt egen erfarenhet av IPCC, i 15 min i början, och sedan vid 47 min ger mycket inressant insikt i hur IPCC arbetar och hur lite insyn det finns. Han ger också lite inlbick i climate gate och många tusen läckta email hur forskare vädrar sig emellan om osäkerheter osv.

  Men trots väl presenterade uppgifter från alla ser man 10 sista minuterna hur det ändå står sig slätt mot den stora majoriteten forskare som tycker annorlunda.

  Men så mycket mer lyssningsvärd än något från amerikanska senaten i att man verkligen känner dilemmat politiker står inför med att fatta beslut. Inte pajkastning jag sett på så många andra hearings.

 11. Lasse

  #8 Rolf
  Man får läsa bloggen från Oden:
  ”Toward the end of the expedition we suddenly got sunsets and dark nights, something that we weren’t used to after two months in the Arctic summer season.”
  Inget de basunerade ut precis-så agronomen lär väl ha missat det också.
  Men det förklarar helt avsaknaden av temperaturavvikelse under sommaren i Danskarnas många år av temperaturgrafer-den sida som nu är borta!

 12. Sören G

  Vad är det för speciellt med 2 grader högre temperatur än förindustiell tid eller 2 grader högre än nu för den delen?

 13. Kenneth Mikaelsson

  Håller med Olav tror de flesta fått saken bas ackward…. 🙂
  Sen finns det nog lite fler än bara jag som gärna skulle se en omanipulerad temperatur graf …
  Hoppas att nu när ”bojorna” börjar falla av Trump att få se lite mera räfs och rättar ting på NASA och NOOA..
  Finns bra många inom dessa organisationer som behöver hängas upp till allmän beskådan.. (räknar in FN,SMHI och de flesta väder Pellar med)

 14. Kristian Fredriksson

  Ja det är mycket som är positivt nu. Anledningen till att koldioxidhalten faller från 280 PPM ner till 180 PPM tror jag enbart beror på temperaturen. Temperaturen styr koldioxidnivån men förändringen sker långsamt. 12 C brukar ju temperaturen sjunka med ungefär, från värmeperiod till kallperiod. Så 8 PPM per Celsiusgrad är min gissning. Det kan ju omöjligen vara så att koldioxidnivån styr temperaturen, för vad skulle i så fall det orsakas av?

 15. Rolf Mellberg

  #9 Labbibia

  En amatörgissning från min sida är att planetrörelser kan stå bakom. Men då blir frågan naturligtvis varför så förutsägbara fenomen och förklaringar då inte redan har fått genomslag? Mitt svar blir då att ganska små fenomen (i solens små rörelser kring solsystemet tyngdpunkt och de tunga planeternas rörelser) dra förståss i jorden med förhållandevis små krafter. Dock krävs inte så stor enegi för att underhålla självsvängningar och med tanke på havens och kusternas topologi blir det inte lätt att räkna på. Parat med andra krafter i omlopp, som de sol-strålningsinducerade effekter på jorden.

  David Dilley kan man studera men kanske är han mest ute efter att sälja sina tjänster, så jag är lite skeptisk där.

 16. Rolf Mellberg

  #14 Kristian

  Under istiden är det inte bara kallt utan även mycket torrt, vattenånga och moln bör ha en lägre betydelse och CO2 en större. (Man är som jag ser det inte oenig om att CO2 är en växthusgas utan om hur förstäkningarna och dämpningarna ser ut – MYCKET oeniga)
  Jag tror att det ”dust” jag skiver om ovan leder in jorden mot en ökad kyla under hela istiden (aerosol-kylning). Och att detta damm när det faller ner i haven suger ut CO2 ur luften. Jag finner det rimligt inte bara att CO2 har en markant effekt för värmebalansen (som Nic säger nu kan vara 1.35 TCR) utan även att den effekten var kraftigare under den väldigt torra istiden än vad den är nu. Hur stor denna CO2-kyla har varit jämfört med ”the dust factor” blir bara gissningar.
  En viktig tanke är att enbart CO2 kan (väl) inte förklara varför tipping pointen inträffade men det kan ”the dust theory”.

 17. Kenneth Mikaelsson

  Om nu inte solen styr värmen på jorden förklara då varför den styr värmen på övriga planeter i solsystemet…. CO2 idiotin är bara ett politiskt tilltag för att förslava mänskligheten…. Som många kommit fram till så är det värmen som styr CO2 halten och istider har kommit när CO2 halten har varit betydligt högre än idag….

 18. Roland Salomonsson

  Några funderingar:
  Vid CO2 0,03% eller mindre så pågår faktiskt ett långsamt utdöende av det kolbaserade livet på jorden. Dagens 0,0416% CO2 innebär att utdöendet hejdats och en långsam återhämtning för livet inletts. Glöm inte detta!

  Intressant med Gobiöknen och damm-moln. Lägg till Tarim och Centralasien (där mycket stora ytor övergått i öken). Sistnämnda är lite speciellt eftersom den största delen av denna öken i varje fall fram till ca 2000 f kr var den östra delen av ett större innanhav (sannolikt sötvatten) från Svarta Havet, via Kaspiska Havet och in i Central-Asiens öken. Notera att de flesta av lössjordarna i Euro-Asien ligger norr om detta inlandshavs norra stränder.
  Sibirien var i varje fall senaste nedisningen isfritt och denna isfrihet sträckte sig in över NV Nordamerika. Isfriheten var sannolikt endast möjlig därför att jordaxeln hade ett annat läge så att polcirkeln låg väl utanför Sibiriska landmassan – d v s Nordpolen bör ha varit flyttad till Norra Grönland, alltså mittemot Sibirien – och därmed blev Sibiriens klimat mildare, och mildare än idag, vilket i sin tur kan förklara isarnas spridning långt söderut i Nordamerika resp Europa. Så frågan är om Gobi då fortfarande var öken? Tarim var INTE öken, i varje fall.

  I korthet så utvecklades människan i ett mildare Sibirien från Homo Erectus till Dendrosovaner, vilka är stamfäder till i varje fall 3 varianter av Neanderthalare, där de 3 sista expanderade längs innanhavet västerut tills de nådde Atlanten. Varje värmeperiod mellan glacialer har Dendrosovanerna/Neanderthalarna tvingats från Sibirien åt SV resp söderut, undan ett strängare Sibiriskt klimat. Den moderna människan har utvecklats i Kaukasus från 300000 f kr ur Neanderthalare, men sannolikt också parallellt NO om östra ändan av inlandshavet, så moderna människan har minst 2 ursprungsområden (där de mixar med Neanderthalare) och förklarar uppdelningen av mongoler/kaukasoider. När senaste glacialen i stort är över är levnadförhållandena sådana i mellersta södra Sibirien att ”högkultur” uppstår gång på gång. Successivt kallnar Sibirien (Nordpolen flyttar sig mot nuvarande läge) samtidigt med att uttorkningar i Centralasien tvingar de moderna människorna till ständiga anpassningar, vilket snabbar upp tekniska utvecklingar, typ domesticering av häst (efter hund det första domesticerade djuret). Häst åts och dess mjölk åts. Boplatser skapades bl a längs inlandshavets östra stränder med upp mot 2000 invånare.

  I korthet blev levnadsförhållandena successivt så besvärliga att storfamiljer började flytta sig bort från Sibiriska förhållanden och alltså dels söderut (där de bl a fastnade i Tarim, som då blomstrade) resp västerut längs inlandshavet tills de nådde Ukraina. DÄRIFRÅN drar de sig vidare mot Europa, via Turkiet mot Iran/Indien. Hästfolken nådde således till Indien, Arratta (i Arabien/Persiska Viken var det då grönt och där fanns f ö också en åsne/hästkultur), Anatolien resp (utan häst) Västeuropa. Moderna människan finns redan 300000 f kr i S Atlasbergen, Marokko – men inget liknande har hittats lika gammalt inom Sahara, Sahel eller söderut. Out of Africa är ifrågasatt för modern människa – detta skedde troligen redan med Homo erectus. Notera att ”Out of” resp ”Into” Africa var ett kontinuerligt skeende och hände INTE t ex 100000 f kr utan med typ 10 generationers intervall – typ.
  Detta är en annan historia.

 19. jensen

  Rolf M.
  Tack för en synnerligen intressant genomgång, med tonvikt på Perspektiv.
  Angående huvudfrågan Temperatur/ CO2 Orsak/Verkan? tycker jag den är enkel att besvara.
  Kunde högt CO2 hindra övergången interglacial till glacial. Givetvis nej! Se speciellt lagtime CO2/ temperatur- förändring, (som det finns kurvor för) : Många, många hundra år lag-time. för CO2

  En intressant tanke : Som framgår av din figur 1 inträffar interglacial alltid efter att glacialen blivit som kallast, och ju kallare den varit desto varmare blir interglacialen.
  Som John Kehr beskriver det: Förutsättningen för att interglacial skall inträffa är att glacialen blivit tillräckligt kall. Varför medförde insolationstoppen, 65NH, 105 000 BP inte en ny interglacial? Insolations-anomalin var ju t.o.m. högre än holocen-insolationen. Jo, jorden var inte så kall, när insolationen började öka 108 000 BP som jordens temperatur hade varit ,som den tidigare insolationsökningen hade varit ,åstadkommande Eemian.
  En varmare jord förlorar energi snabbare. Detta innebär mindre energi för att åstadkomma uppvärmning. När energitillskottet 20 000 BP ökade, fick NH stort energiöverskott, eftersom temperaturen var mycket låg. Om stor mängd extra energi går uppvärmningen snabbare.
  105 000 BP höll jorden fortfarande på att kylas, så att skillnaden mellan förlorande energi och inkommande energi inte var så stor, vilket medförde att insolationen 65 NH började sjunka innan NH värmdes upp tillräckligt.
  Tankegången innebär samtidigt att när jorden är varm ( som nu), krävs stor energi för att värma upp ytterligare. ( var kommer den energin från?) Utan i stället föreligger större förutsättningar för att jorden skall kylas, men tid tager det.

 20. jensen

  Rolf
  Fig. 2 ,Holocen, visar ju åskådligt neoglacialen, som har samband med att insolationen 65NH blev negativ ( mindre än genomsnittet) för ca 3 000 år sedan. Motverkar högt CO2 denna utveckling? Tiden får utvisa.

 21. Rolf Mellberg

  #19 jensen

  Jag får erkänna att jag inte läst ref 4) så noga men jag ska försöka hinna det.

  Men ”min story”: Den att solens energi – modulerad av planetrörelser – tillsammans med kyla torka vindar och stoft – och (tor jag) med en viss förstärkande roll för CO2 (dock med flera hundra års tidfördröjning)….. Räcker för min poäng, nämligen att IPCC kan visa sig vara totalt ute och cykla, när det påstår att vi har 13 år kvar till en katastrof.

  Vi har inte svaret ännu men denna katastrof kan mycket väl helt enkelt bli den att klimatvetenskapen kommer att förlora 90% av sina anslag och de som inte kan gå i pension får ställa sig i korvkjosken. Typ.

  SR 15 (vars svenska översättning av Summary for policymakers jag letat i) saknar uppgifter på t ex klimatkänslighet. Själva ”holy grail of chlimate science” försöker man tiga ihjäl. Och nästan alla svenskar går på det !!!

 22. Rider

  #8 Rolf Mellberg
  Jakobshavn-glaciären på Grönland har tydligen börjat växa igen de senaste 2 åren. Ungefär lika mycket, ca 40 m/år, som den smälte bort åren innan.
  https://www.dailycaller.com/2019/03/25/global-warming-glaciers-climate/

 23. Thorsten Bergqvist

  Lyssnade på nedanstående, som jag tyckte var intressant då det utgick ifrån helt annan vetenskap. Konklusionen blev att pga den cykliska förändringen som fortgår och att co2 ses stiga kontinuerligt kan inte co2 ha något med temperaturskiftningarna att göra. Tacksam för kommentarer från de som är vetenskapligt insatta.
  https://m.youtube.com/watch?index=85&list=PLbNSl4Xaum92EivCF6NM-tSWnf9IaT4c5&t=329s&v=l-E5y9piHNU

 24. Rolf Mellberg

  Det kan också vara passande att jag stärker mitt påstående att Arktis isar tenderar att växa igen. (förhoppning – inget löfte att detta fortsätter) Under fyra år 2015-2018 var vinterns max utbredning stabil, d.v.s. klart lägre än åren dessförinnan. Men i år har det ökat med ca 2 %. Årets topp har nu definitivt passerat.
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Vad gäller volymen ser det också bra ut men där har vi några veckor kvar till max.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190324.png
  Trendbrottet skedde vad gäller volymen vid förra åren vid denna tid.

  Och vad gäller Grönlands glaciärer ser ju figur 5 i följande rapport uppmuntrande ut:
  http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/polarportal-saesonrapport-2018-EN.pdf
  Sju år nästan stabilt!!! Kommer det att vända uppåt snart, som det gjort förrut?

  Håll i hatten alla alarmister – annars kan den blåsa av!!!

 25. Lasse

  #22 Istiden kommer snabbare än vi kan tro!
  Samma nyhet.
  https://wattsupwiththat.com/2019/03/25/inconvenient-nasa-says-a-greenland-glacier-did-an-about-face-growing-again/

  NASA visade på havsvattentemperaturen som varierar och blev kallare 2016.
  AMO?

 26. Lasse

  Lite mer om den kalla perioden vi ser nu.
  https://www.youtube.com/watch?v=4vjJtmYq6fM

 27. LarsF

  #23 Bergqvist – utan anspråk att vara insatt….bara eget sökande….

  Solen värmer haven, varmare vatten binder mindre co2 som fyller atmosfären.
  Det stämmer också med de långa grafer, miljoner år, jag sett där temperaturändring föregår co2-ändring.
  Sedan har jag sett att man menar avdunstning(water vapor) förstärker co2-effekten.
  Finns en del i min länk tidigare i #10.

  Men sedan om solens cykliska aktivitet är primära orsak, eller molnbildning som dämpar instrålning på olika sätt – har jag ingen klar uppfattning om.

 28. Björn

  Det som nästan alltid glöms bort i sammanhanget landistid, är att landisen är begränsad till de högre latituderna. Havsnivåerna är sänkta rejält, men i övrigt har vi en fungerande värmepump vid ekvatorområdena. En fungerande stratosfär finns, men det är denna del och övre delar som också glöms bort. Solen fungerar som vanligt med sitt spektrum av våglängder, där en variabel UV är märkbar ovanför troposfären. Den s.k Brewer-Dobson cirkulationen fanns ju även då, fast den upptäcktes först mot mitten av 1900-talet. Denna cirkulation påverkades naturligtvis av den variabla UV som atmosfären tog emot. Som sagt, vi kanske inte behöver springa över ån efter vatten.

 29. Daniel Wiklund

  OT. Just nu på Kunskapskanalen så pratar man om hur feminismen kan ta kampen för klimatet. Jämställdhetsmyndigheten håller i det. Dom pratar så att man borde kolla utsläppet av koldioxiden. Det är Agenda 20 30 som dom jobbar för. Klimataktivisterna ligger minsann inte på latsidan. Klimatkrisen accelererar, jorden går snart under, om den inte redan gjort det. Dagens fantastiska vårvinterväder i Luleå kommer kanske aldrig tillbaka. Just nu säger en kvinna från supermiljöbloggen att vi måste sluta flyga, köra bil och äta kött. Det är som ett väckelsemöte. Linnéa Engström som sitter i EU för Miljöpartiet pratar som att hon hade betalt för varje ord.

 30. Sören G

  Banelementens betydelse för klimatvariationerna
  https://judithcurry.com/2017/04/30/nature-unbound-iii-holocene-climate-variability-part-a/?fbclid=IwAR0A5khgEnWDbKyizU7KYHdRS8vfU5j3ay1dE7IIsTojeEU6imJofZ4-PQU

 31. jensen

  Rolf
  Tack för hänvisningen till länk 4. Currys blog Climate Etc : Nature Unbound X- The next glaciation, Javier.
  Den har jag nu ögnat genom, dock ej de 521 kommentarerna. Artikeln får jag nog repetera 10 ggr för att riktigt förstå. Men mycket intressant. Egentligen borde man kräva att ” klimatdemonstranter” och ”klimatexperter” skall ha gjort sammalunda.
  Speciellt konklusionerna är läsvärda.
  I texten framgår att under de senaste 2 millioner år följde glacialer när obliquiteten minskat tillräckligt.
  Obliquiteten minskar nu påtagligt och man skall ej ha speciellt stor tilltro till datamodeller, som påvisar att nutidens situation är annorlunda. ( IPCC: Ingen istid på 50 000 år.)
  Tröskeln för neoglacial inträffar 6 000 år innan riktig glacial. Min reflexion: kanske har vi 3 000 år till nästa glacial, även om Curry föreslår 1 500- 2 500 år.
  Ytterligare reflexion: Tyvärr kommer författaren inte in på energibalansen, som en faktor glacial/interglacial, men tankegången motsäges ej heller.

 32. Sören G

  OT
  Ett alternativt Stockholmsinitiv?
  http://stockholmsinitiativet.se/

 33. Håkan Bergman

  Sören G #32
  Så blir det när man skolkar från svensklektionerna.

 34. latoba

  SVT Nyheter kl 18 idag. I samband med informationen om ökad energiförbrukning och ökad utsläpp av koldioxid visas videosnuttar med människor som går med ansiktsmask samt utsläpp av vattenånga från stora skorstenar. Fake News i kubik! Bedrövligt!

 35. Peter

  Sören 32, Det var inget fakta granskning där inte, är väl där alla journalister hämtar sin kunskap. Skrämmande,,,,

 36. Sören G

  #33 #35
  De har försökt att härma klimatupplysningen.se med att skriva ”Stockholmsinitiativet – Klimatpolitik och klimatupplysning”
  Kan inte det kallas intrång?

 37. Ingemar Nordin

  Jag tror att det var Richard Lindzen på påpekade att klimatvetenskapen ännu inte hade en trovärdig förklaring till istiderna. Milankovic-cykler måste kompletteras med fler förklaringar för att vi skall förstå helheten. Dust-hypotesen framfördes av Ralph Ellis och Michael Palmer som refererades här: ”Många växter dör ut på grund av CO2-brist (ned till 190 ppm) på många ställen på jorden, bl.a. i Gobiöknen. När det sker så friläggs ökensanden från gräs och buskar och sanden kan blåsa iväg fritt över stora områden. Intressant nog så har man hittat sand från Gobiöknen i islagren på Grönland.” https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/03/ny-teori-om-istiden/

 38. Ingemar Nordin

  Sören G #32,

  Klimatupplysningen och Stockholmsinitiativet är ständig utsatta för attacker; vi hotas med stämningar och troll som vill krossa oss. Ni ser inte mycket av detta här på bloggen men kampen pågår hela tiden i bakgrunden. Så mitt förslag är: Ignorera! Det enda våra motståndare som stjäl vårt namn vill är att skapa förvirring och att skapa uppmärksamhet för dem själva.

 39. Fredrik S

  Sören G #32

  Känns lite infantilt efter snabb koll. De skriver bla att de ”Dem främsta forskarna inom klimatet jobbar för FN vilket gör dem mer pålitliga än andra”. Slutade läsa när de skriver att Liechtenstein och Moldavien tillhör EU.

 40. Rolf Mellberg

  Jag såg någonstans att på Grönland finns ingen is äldre än typ en istid medan Antarktis har många istiders avlagring. Då förhållandevis lite stoft blåser ända från nordliga öknar till Antarktis blir det lite svårt att göra goda estimat av dust-effekten men stoftet från den enda istiden på Grönland stämmer ändå bra med Antarktis skikt läste jag också. Minns nu inte var.

 41. Fredrik S

  Tack Rolf, förresten, för intressant läsning och länkar. Har lite att läsa. Natten är räddad☺️

 42. Sören G

  #40 Rolf Mellberg
  Jag har laddat ner isborrdata från Grönland och från Antarktis i excelfiler. Grönlands sträcker sig från 50k år BP och för Antarktis ska från 800k år BP, men jag har från 136k BP. Alltså från förra interglacielan Eem.
  Äldre is än så kan inte finnas då isen byts ut efter hand.

 43. Olav

  # 7 Jag förstår varför ni inte svarar. Ingen av er vet alltså vad som är hönan och vad som är ägget. Är det koldioxiden som ger ökad temperatur? Eller är det den ökade temperaturen som ger mer koldioxid?
  Fortsätt att fundera.

 44. Sören G

  #43 Olav
  När temperaturen ökar utgasas mer koldioxid från haven, med upp till 800 års fördröjning.
  När temperaturen sjunker tar haven upp mer koldioxid och CO2-halten i atmosfären sjunker.

 45. Olav

  # 43 Bara klimathotstroende borde ha svårt att svara på denna frågan.

 46. Ingemar Nordin

  Olav,

  Det finns ingen motsättning mellan havens utgasning och mänskligt bidrag. Svaret på din fråga – vilket torde vara ganska allmänt accepterat – är förstås: Både och.

 47. Peter

  Stefan Löven ska åka till Ryssland och prata klimat med Putin, han förnekar att människan är den stora boven och menar på att solen och det kosmiska styr klimatet. Ryssland har några vassa forskare på detta område, men våran statsminister kommer säkert att frälsa Putin,,,

 48. Rolf Mellberg

  #44 #45

  Att absorbtion och avgasning av CO2 som följd av temperaturändringar gäller är ju självklart i sig.

  Att CO2 orsakar uppvämning ”i en kammare” är också självklart.

  Att CO2 skulle ha ”en hög” klimatkänslkighet ser jag som orimligt för en initial liten avgasning skulle kunna ”skena”, det känns inte vettigt med sådana instabliliteter, men å andra sidan: När istiden är över (där starten skett av stoft) så kan man väl tycka att den mycket kraftiga uppvärmningen är en ”skenande” process? Som dock slutar när tillräckligt mycket CO2 har lämnat haven.

  Utan att läst Currys och Lewis rapport från förra året så antar jag att de har på fötterna när de säger att TCR är 1.35. D.v.s. det bidrar i måttlig grad till temperaturökningen när det väl har avgasats. Deras forskning kan såvitt jag förstår inte avfärdas av någon!!!

 49. Håkan Bergman

  Tror inte man kan räkna med två decimaler för TCR, knappast ens en, så slå av det till en grad jämt. Alarmismen har aldrig handlat om nåt annat än vattenångans förstärkningseffekt, CO₂ är en växthusgas men oförarglig, men varför rusade inte systemet okontrollerbart för 340000 år sen när temperaturen var fem grader högre? Brist på vatten? Skulle inte tro det, myten om vattenångan är helt enkelt fel, i själva verket är det vattnet som är vår termostat.
  Tänk en planet som ligger på ett lagomt avstånd från en lagomt stor stjärna, med en lagom gravitation och ett lagomt starkt magnetfält, en i förhållande till planeten ovanligt stor måne kan också vara bra. Skulle intelligent liv uppstå på den planeten sätter jag en peng på att dom börjar fråga sig varför dom finns till och vad som kan tänkas hota deras existens. Det skulle aldrig falla dom in att det är ren tur och att det inte finns några som sitter på planeter som inte har just dom här förutsättningarna och grubblar över varför dom inte finns till. Bergmans galaktiska paradox!

 50. Kristian Fredriksson

  #14 Rolf Mellberg

  Jo det finns tusentals faktorer som påverkar jordens medeltemperatur och som kickar in vid olika förhållanden, i synnerhet vattenångan. Luftfuktigheten regleras också av temperaturen och så gör omsätrningshastigheten hos växterna( det växer fortare och mer i tropikerna än vid polerna.

  Albedon är en annan och koldioxiden ytterliggre en. Vad jag ville hävda är att det är temperaturen som styr koldioxidhalten och inte tvärt om, då vi inte eldar fossila bränslen, vilket vi bara har gjort de senaste 200 åren. Om det skulle vara koldioxidhalten som styr temperaturen så måste det i så fall komma från en högre koldioxidomsättning som styrs av ökad växtlighet eller stora natueliga utsläpp av koldioxid från andra källor. Varför skulle det ske i perioder om 100.000 år?

 51. Rolf Mellberg

  #49 #50
  Att ange TCR med en eller två decimaler är ju bara ett exempel – Nic visar ju grafiskt i filmen mycket tydligt att det finns en stor osäkerhet. Exemplet (som ligger inom den ram som IPCC redovisar vara vederhäftig vetenskap) KROSSAR IPCCs politiskt betingade lögnsoppa att vi har bara 13 år på oss till helvetet. (när vi i själva verket inte ha en ringaste aning vilka tippingpoints som kan tänkas finnas och på vilka nivåer de utlöses)

  Kul paradox Håkan, ska fundera på den 🙂

  Men låt oss då göra tankeexpeimentet att helt glömma CO2 för en stund,

  När de var som kallast, var det väldigt torrt och vattenångans växthuseffekt var antagligen svagare. Då kom dammet och startade processen, vattnet dunstade mer och detta blev kanske en skenande process som kan vara den starkaste faktorn. Sen kom krympande isar och aldebo och en del annat kanske.

  Om vi sen lägger till CO2 i ekvationen så måste vi väl först säga att i denna mycket torrare atmosfär bör den dämpande ? molneffekten varit svagare så TCR var då kanske proportionellt starkare. Även om detta spelar in så ser jag det som rimligt att CO2 efter flera hundra års avgasning bidrog att dra temperaturen t ex en eller två grader högre, d.v.s. CO2 skulle inte spela någon avgörande roll för temperaturen men desto mer som gödning för växtligheten.

  Ja fram till för 200 år sen var det temperaturen som styrde koldioxiden (men via en begränsad CO2-växthuseffekt förstärktes den – av andra faktorer styrda temperaturförändringen – något.)

  Nu däremot är de både dessa andra faktorer och antopogent utsläpp som styr temperaturen. Nick och Judith menar att en mycket måttlig helt ofarlig temperaturökning kan vi räkna med om ca 100 år förorsakat av antropogent utsläpp. Detta påstående är naturligvis en svidande kritik av IPCC som spekulerar vilt och försåtligt utan att ange vilken klimatkänslighet de använder.

  Denna temperaturökning är lagom stor för att stå emot en sakta krypande istid spekulerar jag i.

  Men vi behöver nog 5-10 år för att se vad sånt som AMO, ”Zharkova och Svensmark” ställer till med.

 52. Erik Andersson

  Jag hamnade i ett utbyte med Stephen McIntyre på Twitter för några veckor sen där han uttryckte stor entusiasm för en annan teori för 100000-års-cykeln. Poängen i denna teori är att det Nordamerikanska istäcket växer kontinuerligt (till skillnad från det skandinaviska som pulserar) under istiderna och trycker så småningom ner jordskorpan så mycket att det blir flera grader varmare botten vid randen. Till slut (efter 100000 år) räcker en varm Milankovic-period för att få hela täcket att kollapsa. Trögheten i landhöjningen gör att smältningen kan fullbordas. Till skillnad från ”damm-teorier” så föreslås här en fysikalisk mekanism som kan förklara även tidigare istider inklusive skiftet från 40000 års cykler till 100000 år i mid-pleistocen. Slutstsen (i KU inlägget) att den nutida förhöjda CO2 halten avvärjer en antågande istid är konsistent med Abe-Ouchi teorin också.

  http://moraymo.us/wp-content/uploads/2014/04/abe-ouchieetal_20131.pdf

 53. Rolf Mellberg

  Mycket intressant, stort tack Erik!

  Detta hade jag ingen aning om måste jag först säga.

  En intressant aspekt är att det borde vara mycket lättare att räkna ut hur stor denna effekten kan ha varit om man jämför med den rimligen mycket mer svårberäknade stoft-effekten. Att norrra Amerika hade ett så mycket tjockare istäcke var också nytt men den saken beror kanske på att Gofströmmen hjälpte till att smälta ”vår is” rättså mycket under de varmare delarna av 21.000 års-cykeln.

  Sen tycker jag att när väl avsmältningen kommit igång ordentligt där möjligen en vatten-ånge-tipping-point varit den tyngsta så kunde processen fortlöpa tills den högsta värmen nåddes.

  Sen finns det ju ingen motsättning i denna teori och Dust-effekten, de kan ju båda ha bidragit.

 54. Thorsten Bergqvist

  #49
  H2O-halten ”på” jorden är väl konstant även om den antar olika former? Oavsett i vilket tillstånd försvinner det inte eller utökas. Om det uppstår vattenbrist ärdet lokalt likaså omvänt när det blir för mycket. Dvs isarna och haven uppväger varandra och skillnaderna i volym är temperaturberoende. Var och hur vattnet finns beror på vädret. Vattenbrist globalt kan alltså inte förklara något.