Skeptiske Lomborg i konsensusdimman

9789171508034 200x varldens verkliga tillstand haftad

När Bjørn Lomborg kom ut med Världens verkliga tillstånd 2001, blev den en second opinion till State of the World från Worldwatch Institute. Det kan jämföras med när NIPCC senare kontrade IPCC. Det var uppfriskande att kunna vända sig till vad denne fria skeptiker i motvind hade att berätta. Lomborgs väldokumenterade och tankeväckande bok blev en värdefull källa när det gällde att söka rostfria fakta och en balanserad bild av viktiga samhällsfrågor, som blivit alltmer politiskt smittade.

I avsnittet ”växthuseffekten” diskuterar han kring klimatfrågans bräckliga grund och ställer den viktiga frågan om hur CO2-känsligt vårt klimat är. Han visar exempel på naturliga klimatförändringar med stöd av diagram över temperaturutvecklingen från år 900 till 2000 (IPCC 1990) och dessutom tar han upp möjliga bidragande orsakar till temperaturförändringarna genom intressanta samband både mellan solfläckar och temperaturutveckling (Friis Christensen&Lassen) och kosmisk strålning och molntäcke (Svensmark&Friis Christensen). Som den ekonom han är väcker han frågan om kostnader för ”växthuseffekten” och att förebygga den.

¤¤¤

Lomborg gick vidare och startade Copenhagen Consensus (2004), enligt honom själv en sammanslutning av ledande ekonomer, som möts för att utvärdera lösningar på världens mest överhängande problem. Tre år senare gav han ut Cool it. The Sceptical Environmentalist´s Guide to Global Warming (GW). Här handlade det främst om Kyotoprotokollet med dess krav på utsläppsminskningar, som minst sagt skulle komma att medföra slöseri med resurser. Lomborg menade att världen måste satsa på en kraftig ökning av forskning och utveckling istället för utsläppsminskningar.

I Cool it hävdar han överraskande att ”den globala uppvärmningen” (GW) är orsakad av människan samtidigt som han för fram att det finns många andra problem, som är väl så allvarliga som GW.

I avsnittet, politiken – förlusten av ett vettigt samtal, nämner han att den politiska debatten om GW, polariserar diskussionen så att vettiga dialoger blir omöjliga.

Lomborg resonerar intressant i sin ekonomiska sfär, men verkar ointresserad av att söka förstå varför till exempel R. Lindzen och andra konsensusfria klimatforskare har hamnat i a second opinion när det gäller klimatfrågan. Det är svårt att i Cool it finna någon avkylande diskussion från klimatvetenskapen och titeln på Cool it. The sceptical Environmentalist´s Guide to Global Warming blir på så sätt missledande.

¤¤¤

51F4v7yyflL SX321 BO1204203200

Lomberg är nu aktuell med ännu en bok, FALSE ALARM How Climate Change panic costs us trillions, hurts the poor, and fails to fix the planet. Den intresseväckande titeln fångar väl bokens innehåll och väcker förväntan. Men, False Alarm är på sätt och vis en uppdatering och utvidgning av COOL it.

Uppfattningen att klimatförändringen (CC) är förorsakad av människan kvarstår och något vetenskapligt resonemang kring detta lyser tyvärr fortfarande med sin frånvaro. Grundtemat är att vi ska söka minska utsläppen.

Istället för den nuvarande gröna politiken ska världen satsa på forskning, innovationer, utveckling och anpassning. Vi måste dessutom komma ihåg att GW/CC inte är den enda utmaning vi står inför. Det gäller inte minst den energifattigdom, som plågar miljarder fattiga och bidrar till den folkvandring vi dagligen får del av via media.

Matt Ridley har recenserat boken och skriver att det är en mycket viktig och superbly argued book. Ja, Lomborgs vidlyftiga resonemang är mycket givande även om det ibland blir svårt att hänga med i svängarna.

Extremväder som översvämningar, torka och orkaner får stort utrymme. Lomberg anser att dessa väderfenomen inte ska kopplas till GW/CC, de är naturliga fenomen vars konsekvenser ofta förstärks av mänsklig verksamhet. I samband med skogsbränder konstaterar Lomborg till exempel att det är utmanande att leva i områden, som kan liknas vid en krutdurk och skriver att den allmänna uppfattningen av ”extremväder” främst bygger på medias ständiga överdrifter.

¤¤¤

Lomborg går mot strömmen och menar intressant nog att GW/CC ännu inte kostat oss något. Kostnaderna kommer att dyka upp i slutet av detta sekel när vi enligt IPCC beräknas ha nått en uppvärmning på dryga 7˚F (4˚C) från ”år noll”, det vill säga den förindustriella tiden vid slutet av lilla istiden.

Denna beräknade uppvärmning beror till viss del på att befolkningen i länder, som präglas av energifattigdom, kräver utveckling. De har fått nog av ”Climate-aid”, vars hjälp inte tillåter fossilbaserad el. Istället för den knappa, gröna och oberäkneliga el som Parisöverenskommelsen erbjudit kräver de tillgång till pålitlig och mer eller mindre obegränsad el.

¤¤¤

I avsnittet How not to fix climate diskuteras Agendans så kallade gröna revolution, som är enormt dyr och har lett in oss i en återvändsgränd. Lomborg skriver, glöm livsstilsförändringar och alternativ, subventionerad energiteknologi, som har misslyckats till enorma kostnader och minimal effekt.

EU´s klimatlöften till 2050 får här sin kanske första ekonomiska genomlysning. Om de skulle förverkligas skulle det, enligt hans beräkningar, kosta mer än 2.5 trillioner US-dollar per år, dvs 10 % av hela EUs GPD. Det är mer än vad EU-länderna spenderar på utbildning, hälsa, miljö, bostäder, försvar, polis och rättsväsende. Ja, så står det skrivet även om det här känns extra svårt att kunna ha en egen uppfattning.

¤¤¤

Men, hur ska klimatförändringen fixas? Lomborgs svar blir, att förutom kraftig satsning på forskning, innovationer, utveckling och anpassning krävs en kombination av global (!) CO2-skatt, energilagring, kärnenergi och air capture. Som exempel på air capture (CO2), tar han upp den ökande grönskan på jorden både i haven och på land. Lomborg poängterar dessutom det stora värdet med utveckling och ökat välstånd, särskilt i fattiga områden. När jordbruket moderniseras minskas behovet av uppodlade ytor. Naturen får då en möjlighet att återta sina en gång gröna domäner och vilket ytterligare bidrar till att binda CO2. Ökat välstånd ökar även möjligheten att klara av extrema vädersituationer. I det sammanhanget påminns vi om skillnaden mellan hur Nederländerna och Bangladesh har klarat problemen med översvämningar.

Sist men inte minst måste klimatfrågan sättas in i ett större perspektiv.

¤¤¤

Copenhagen Consensus består av 50 team med ”världens bästa ekonomer”. Lomborg är centrum i detta konsensusmoln, som även tycks omfamna IPCC med sina klimatmodeller.

Man kan undra hur resonemangen och slutsatserna skulle ha förändrats om det bland alla dessa ekonomer hade funnits några konsensusfria, starka och välmeriterade klimatvetare, som kunde sätta in klimatfrågan i det större perspektivet.

Skulle de kunna hjälpa Copenhagen Consensus att, trots sitt namn, öppna för en vettig dialog?

Skulle Lindzens sammanfattning av sin syn på ”klimatets verkliga tillstånd” (bilaga, särskilt punkt 8) kunna väcka frågan ”varför fixa CC/GW”?

Skulle Lomborgs nästa bok till och med kunna få titeln: ”Cool it, klimatlarmen var falska, fri forskning, innovationer, utveckling och anpassning fixar klimatet”?

Ann Löfving – Henriksson

Bilaga

Richard Lindzen, TWTW 2020-08-08

( https://www.heartland.org/media-library/pdfs/CCR-II/CCR-II-Full.pdf )

Summary: https://www.heartland.org/_template-assets/documents/CCR/CCR-II/Summary-for-Policymakers.pdf )

 

General Conclusions [subject to change as data change]

 1. The Greenhouse Effect in the atmosphere is complex and cannot be accurately described mathematically at this time.
 2. There is no physical evidence demonstrating that adding carbon dioxide in the atmosphere is causing a dangerous greenhouse warming of the atmosphere, thus of the earth.
 3. The claim of ocean acidification from increased atmospheric carbon dioxide is false and misleading.
 4. The claim that increasing atmospheric carbon dioxide is causing an acceleration of sea level change is not substantiated by long-term sea level trends from geologically stable tidal gauges and may be a temporary condition.
 5. The global climate models predicting or forecasting dangerous warming in the future do not describe what is happening in the atmosphere or on the surface, thus have no predictive value.
 6. The benefits of increased CO2 to plant life and the environment are well established, but frequently ignored.
 7. The benefits of the greenhouse effect to life on the planet by keeping it warmer at night and suitable for habitation are well established, but frequently ignored.
 8. Thus, there is no compelling physical evidence that humanity should change its use of fossil fuels, unless something more reliable and more affordable is developed that does not require costly storage to make it reliable.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars

  Även Lomborg har väl insett att man måste välja sina strider. Även om man accepterar att människan orsakar all uppvärmning så finns det ändå nog så många andra galenskaper man kan kritisera.

 2. Anders T

  Jag tror som Lars att det är klokt av Björn att släppa hur koldioxiden påverkar klimatet. Det gör att alarmisterna får två områden där deras åtgärder ifrågasätts av hög kompetens. Den fullkomliga storm av ifrågasättande av False Alarm som sker väldigt osakligt runtom i världen visar den oro alarmismen känner. Det är svårt att ifrågasätta hur lite vi får för alla de resurser som läggs på grön energi och andra åtgärder på ett seriöst sätt. Ett krav borde ställas att en politiker från varje parti tvingas läsa False Alarm och svara i TV på vad som är fel i boken.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Anders T, om det är klokt eller inte av Lomborg att utan diskussion köpa IPCCs framtidsscenarier, det kan diskuteras. Vill han framstå som en eftertänksam informationskälla med bredd eller bara en ekonom som följer strömmen så är det hans ensak.
  Var och en får döma efter sitt samvete.

 4. Richard Paulsson

  Om Lomborg vore ”förnekare” skulle hans artiklar säkert inte publiceras i SvD, såsom nu är fallet. Även om han inte tror på IPCC:s modeller så gör han troligen större nytta i kampen mot alarmismen genom att låtsas göra det.

 5. Lars Cornell

  Richard P. Jag anser att man måste göra en åtskillnad i begreppet ”inte tror på IPCC:s modeller”.
  Vi har de som inte tror på principen, men de är få.
  Vi har de som anser att de visar fel och överdriver och de är många, kanske i majoritet.

  Så har vi de som ensidigt bara ser till det ’onda’ och de har blivit många av framgångsrik propaganda.
  Slutligen har vi de som även ser det goda, en växande skara hoppas jag.

  Ann:
  ”när vi enligt IPCC beräknas ha nått en uppvärmning på dryga 4˚C från ”år noll”.”
  Har Lomborg verkligen sagt på det viset?
  Var i IPCC AR5 står det så?

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Lars, det står i False Alarm.

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Lars om Du inte har tillgång till boken kan jag skicka foto på de aktuella sidorna till Dej senare i dag. / Ann

 8. Lars Cornell

  Ann: Ja tack, det behöver följas upp eftersom det, anser jag, är missvisande.
  Om man tar ett medelvärde som SMHI gärna gör blir det TCR=(1+2,5)/2=1,75. Men det är att förenkla för mycket eftersom övre halvan är mindre sannolik än undre halvan. Då är medianvärdet TCR=1,6 mer rättvisande.

  Men det skiljer ju mycket till Lomborgs 4°C, så var har han fått det ifrån?
  Ingemar, vad har clintel.org för åsikt om det?

 9. Bim

  Ann! Bra att du tar upp Lomborg. Han verkar ha tappat bort det vita korset på sin Dannebrogen.
  Kan det vara taktik att klappa medhårs för att få nå ut med sitt budskap? Budskapet blir ju onekligen svårtolkat. Som du frågar i repliken, ”Har Lomborg verkligen sagt 7 grader.”
  Bland AGW-gänget har han väl alltid varit kontroversiell.
  Är Lomborg under attack på något sätt nu, som jag inte känner till?
  Någon som vet.
  Att vela lite hit och dit med politiska budskap verkar på mig vara vårdslös hantering av sina väljare eller som i detta fall sina följare.
  Jag tror inte det går att smyga sig in i klimathotar gänget och försiktigt få dem att tänka om. De jagar sensationella klimathot för att mjölka ut varenda droppe makt och pengar.
  Lomborg! Måla dit korset igen annars får du måla dit hammaren och skäran i stället.
  Några mellanmjölks varianter duger inte. Det fordras hårda tag att vända den här skutan.
  Bra inlägg Ann

 10. Lars C https://klimatupplysningen.se/skeptiske-lomborg-i-konsensusdimman/#comment-385010

  Jag antar att Lomborg utgår från IPCCs beräkning 1,5 – 4,5 grader C vid en fördubbling av koldioxidhalten. Snittet där är 3 grader (även om IPCC avstår från att utnämna detta som den troligaste siffran). Fördubblingen (560 ppm) kan beräknas uppnås (2 ppm/år) om c:a 70 år om ingen acceleration inträffar, dvs 2090. Om den beräknade accelerationen inträffar (t.ex. enligt RCP8,5) så infaller det kanske redan 2070 eller något sådant. Då hinner temperaturen öka ytterligare till slutet på århundradet. Kanske till 4,0?

 11. Håkan

  Ingemar

  Du bör räkna på koldioxidekvivalenter ,eCO2, och då är vi redan uppe i 500 ppm, alltså nästan en 80% ökning redan. Detta indikerar att klimatkänsligheten inte är så stor som tidigare befarats.

  Länk till NOAAs presentation av eCO2, se tabell 2:
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

 12. Lars C forts,

  Jag vet att du räknar på TCR (en övergående uppvärmning till ännu högre höjder). Men de flesta räknar på jämviktstemperaturen (efter tusentals år, om någonsin), ECS.

  Jag citerar från IPCCs ”summary”:

  ”Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence), extremely unlikely less than 1°C (high confidence), and very unlikely greater than 6°C (medium confidence)16. The lower temperature limit of the assessed likely range is thus less than the 2°C in the AR4” S.16, D2.

  ”The transient climate response is likelyin the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C. {Box 12.2}”

  ”Warming is unlikely to exceed 4°C for RCP2.6, RCP4.5 and RCP6.0 (high confidence) and is about as likely as not to exceed 4°C for RCP8.5 (medium confidenc” E1, s, 20

 13. latoba

  Läser just nu Lomborgs senaste bok. För att den ska nå en bred publik borde den finnas på svenska. Någon som vet hur det skulle gå till? Lämpligt och villigt förlag?

 14. Nu är vi där igen! Varför är det intressant att diskutera klimatkänsligheten utifrån drivhusgaser som koldioxid, metan, vissa kväveoxider mfl gaser. Ingen av de viktiga bland dessa gaser har något naturligt dipolmoment, som egentligen konstituerar beteckningen drivhusgas. Alla dessa gaser har små och negligerbara ppmv- och ppmb- värden. Har de någon betydelse alls? I förhållande till den troligen enda verkningsfulla drivhusgasen, vattenånga, eftersom dels dess förekomst i atmosfären är upp till 1000ggr volymmässigt större än mikrogaserna sammanlagt, dels har ett naturligt dipolmoment genom vattenmolekylens struktur? När vi talar om ’radiative forcing’ måste vi påminna oss om att samma ekvationer och matematiska samband gäller för såväl vattenånga som exempelvis koldioxid.
  Vi bör också påminna oss om att det ännu inte finns några vetenskapligt kontrollerade experiment (utan fusk),som visar att ökning av koldioxid i ett naturligt samband med syre & ozon, kväve, osv i atmosfäriska proportioner tillsammans med vattenförekomst, leder till ökande lufttemp vid solljus. Vissa ansatser till dylika experiment visar snarare motsatsen.
  Dessutom är en del här refererade dokument påverkade av de falsarier som IPCC gör sig skyldig till, såsom tabellarmatematisk ’forcingadderbarhet’ i överlappande våglängder.
  Jag vill påminna mig om att Peter Stilbs redde ut dessa frågor för ett flertal år sedan här?

 15. Göran Å https://klimatupplysningen.se/skeptiske-lomborg-i-konsensusdimman/#comment-385020

  Dessutom bör vi notera att ”changes in solar irradiance” ( spm fig på sid 14) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf ges ett värde nära noll. Med tanke på att solinstrålningen ökat en hel del på sistone så är det häpnadsväckande att de inte räknar med solens inverkan på värmen. Alla som märker en skillnad mellan att vara i skugga eller mitt ute i solgasset begriper att solinstrålning rimligen har en betydelse för temperaturen. Bara några få % i minskat molntäcke ger stora skillnader i temperatur. Men molnbildning äår en svag punkt i IPCCs klimatmodeller, så därför ignorerar man det. Enklast så.

 16. Lars Cornell

  latoba. Det blir litet knepigt med titeln eftersom boken ’Falskt Alarm’ redan finns på svenska. Scrolla ned på,
  https://www.klimatkarusellen.se

 17. Paul Håkansson

  Såg precis på kunskapskanalen och värre smörja än som sas där får man leta efter. Man inledde en mening med att i dagens samhälle där ”fake news” sprids gäller det veta vad som är sant för att därefter räkna upp i vart fall 5 grava ”fake news”. Det är rent horribelt.

 18. Ann Löfving-Henriksson

  Göran Å (17.39), för min del spelar det ingen större roll om IPCC räknar med exakt 4 graders uppvärmning om ett antal decennier eller så.
  Det väsentliga för mej här är att Lomberg ser att den gröna omställningen är ett katastrofalt misstag, men att han inte verkar intresserad av lyfta blicken och ta reda på vad klimatvetenskapens second opinion har att säga om grunden för klimathotet. Det kanske inte endast är klimatpolitiken som är katastrofal. Det katastrofala kanske var att han från början försökte få en bred bild av klimatfrågan, men sedan hoppade i galen tunna och nu tycks ha fastnat i dimman. Synd på en så ”rar ärta”.

 19. Eric

  Intressant diskussion om vad Lomborg ’egentligen’ tycker.

  Men styrkan i argumentet som framförs i False Alarm är ju att OM man utgår från IPCC’s olika scenarier så visar ekonomisk analys (nobelpristagare Nordhaus) att det bästa scenariet är en temperaturhöjning på 6,75 grader F, dvs 3,75 grader C, räknat från förindustriell tid, och i sin tur en hög temperaturhöjning jämfört med de omhuldade 1,5 eller 2 C gradersmålen.

  Argumentet bygget på en jämförelse av globala kostnader för klimatkonsekvenserna och global tillväxt för olika scenarier för att sänka CO2-emission.

  Det eleganta upplägget gör det ointressant att fajtas om hur temperaturutvecklingen verkligen kommer bli, och vad den beror på. I stället menar Lomborg att givet IPCC’s scenarier, konsekvenser och alternativ följer att en temperaturhöjning på 3,75 C är den mest gynnsamma för mänskligheten (ganska nära IPCC’s 4,1 C om man inte gör något alls med CO2-emmissionerna).

  Det är ju onekligen långt från ’konsensusalarmismen’ och onekligen i linje med att ’cool it’ …

 20. Ann lh

  Erik, tack för din kommentar. Om jag förstår dej rätt utgår du från att Lomberg är fast i ”konsenusdimman” dvs IPCC. ” Där spökar nog klimatmodellerna, som t.ex. inte verkar ha påverkats av trenden för uppmätt ”global” temperatur under 4 decennier.
  Konsensusalarmismen” är något annat.
  Här är grundligare genomgång av Lomborgs bok:
  https://www.libertyandecology.org/author/h-sterling-burnett/
  Den författaren säger, boken är intressant och givande, men påpekar att man bör ta framtidsdiskussionerna med en nypa salt.

 21. Eric

  Hej Ann

  Tack för din återkoppling.

  Lomborgs argument är ju att (även) om IPCC’s ståndpunkter är rätt, följer det inte att vi skall lösa problemen som vi nu försöker. Tvärtom ger det mer värde för mänskligheten att tillåta kraftigare uppvärmning och hantera problemen när (om) de uppstår.

  Det är ju en oerhört mycket lättare diskussion mot alarmister att basera resonemanget på IPCC och säga att slutsatserna baserade på deras assessments blir att problemen är ganska små och fullt hanterliga utan drakoniska åtgärder idag.

 22. Ann Löfving-Henriksson

  Erik, ja det är lite svårsmält att Lomborg inte tycks lämna IPCCs trygga famn utan någon diskussion. Självklart är han medveten om att det finns ett en diskussion i frågan utanför IPCCs domäner, men där drar det kallt och möjligen är han inte beredd att ta någon strid där.
  I mina ögon har han i varje fall förlorat enormt mycket med det. Den fräschör som jag upplevde då han först dök upp är som bortblåst. Visst kan han enormt mycket och diskuterar livligt, men han verkar mera vara ohämmad ekonom än pålitlig skeptiker.

 23. Tege Tornvall

  Så länge Lomborg är inne i och beroende av sin karriär, måste han sjunga i AGW-kören. Hans budskap kan förenklat sammanfattas så här: visserligen värmer mer koldioxid atmosfären, men inte så mycket och delvis gynnsamt. Många föreslagna åtgärder ät ineffektiva (minskar inte CO2-utsläpp eller -halt). Överdrivna åtgärder blir för dyra. Det kan han hålla på med länge och leva på det.