Råder det konsensus inom klimatforskningen?

Climate Model grid

Inledning

Jordens klimat är resultatet av ett extremt komplext system. Det globala klimatsystemet består av många underliggande delsystem som vart och ett styrs av många parametrar som samverkar genom olika typer av samband på olika längd- och tidsskalor. Att analysera systemet utmynnar inte sällan i ett ”hönan och ägget” liknande cirkelresonemang. Många samband är dessutom icke-linjära (turbulenta, kaotiska) och därmed betydligt svårare att förstå i ett orsak-verkan perspektiv än om de hade varit linjära. Inom klimatforskningen samverkar många kunskapsområden som t.ex. fysik, biologi, kemi, geologi, matematik och astronomi. Sammantaget innebär allt detta att klimatsystemet är mycket komplicerat och i vissa avseenden oförutsägbart. Det går att mer eller mindre förstå olika delprocesser men att förstå hela systemet till den grad att det går att uttala sig om hur det kommer utveckla sig i framtiden är mycket svårt och kanske t.o.m. omöjligt.

Man kan verkligen häpna och förundras över det faktum att det överhuvudtaget är möjligt att det kan finnas ett klimatsystem som på jorden som under eoner av tid existerat utan att komma ur balans, så som inträffat på t.ex. Venus och Mars. Uppenbarligen måste systemet på jorden vara självreglerande på så vis att om en störning inträffar så svarar systemet med en justering som återför det mot jämvikt. Om inte så hade varit fallet hade även vår planet för länge sedan blivit obeboelig.

En bra sammanfattning av komplexiteten, med havet som utgångspunkt, har gjorts av min gamla lärare på universitetet på 90-talet, professor emeritus i fysisk oceanografi Gösta Walin, här. Artikeln rekommenderas för den som vill få en liten inblick i systemets komplexitet och hur begränsad vår kunskap är. Gösta drar den, kan tyckas, självklara slutsatsen att vi måste känna till systemet bättre innan det är idè att göra modeller som förutsäger det framtida klimatet.

Nu har så frågan om koldioxidens roll i klimatsystemet blivit central i vårt samhälle. Man anser sig ha funnit att under det senaste århundradet har koldioxidhalten i atmosfären ökat samtidigt som den globala medeltemperaturen ökat. Därav har man dragit slutsatsen att det finns en korrelation dvs. att det är den ökade koldioxidhalten som orsakat den ökade temperaturen. (Korrelationen är inte entydig. Under 40- och 70-talen saknades korrelation eftersom medeltemperaturen då sjönk. Även om det finns en korrelation så är inte kausalitet påvisad.) Och eftersom människan släppt ut koldioxid sedan industrialiseringen inleddes så anser man att det är människan som orsakat ökningen av CO2 i atmosfären och därmed också den ökade temperaturen. Det är väl enkelt och solklart? Eller är verkligheten mer komplicerad? Kan det verkligen vara så att det komplexa klimatsystemet när det gäller frågan om den globala medeltemperaturens utveckling kan reduceras till en fråga om människans utsläpp av koldioxid?

På ett sätt kan jag förstå att man kommit fram till denna slutsats. Det hela är ungefär som man tidigare inom den geocentriska världsbilden drog slutsatsen att jorden befinner sig i centrum och att alla andra objekt på himlavalvet kretsar kring oss. Det är ju så det ser ut från jorden och då är det givetvis en nära tillhands liggande, slutsats man kan dra. Dvs. att det helt enkelt förhåller sig på det sätt som det ser ut att vara. Det är fullt förståeligt och mänskligt. Men nu har människan utvecklat och byggt upp en omfattande kunskap inom ett stort antal vetenskapliga discipliner och vi vet att det ofta krävs en djupare kunskap som kräver verifierbarhet och insikter till skillnad från ytliga åsikter. Saker och ting är inte alltid som de ser ut, det riskerar att vara en fälla av naivitet att allt för snabbt fastna vid den närmast tillhands liggande förklaringen.

Är det vad som faktiskt har inträffat? I media och från politiker ges numera bilden att frågan är avgjord och att det inom forskningen råder konsensus. Man stödjer sig på FN:s politiska klimatpanel IPCC och anser att de har en allenarådande roll när det gäller att avgöra hur forskarsamhället ställer sig.

Jag har undersökt frågan en längre tid genom att studera forskningsfältet och ett antal publicerade vetenskapliga artiklar. Det har då efterhand visat sig, att ju mer man går ner i detalj och tittar på enskilda frågor, desto tydligare blir det att forskarna inte alls är överens. Snarare är det mycket vanligare att man är oense och har olika syn än tvärtom. Ja när det gäller frågor kring människans roll och koldioxidens betydelse för det framtida klimatet ligger det, utifrån tillgänglig forskningslitteratur, närmare tillhands att fastslå att i nuläget är det nästan inte något som det råder ”konsensus” kring. Verkligheten ligger alltså mycket långt från den beskrivning vi matas med dagligen genom de flesta nyhetsmedier.

Jag skall exemplifiera detta vidare i denna artikel och redogöra för forskningsfältet i dessa frågor och påvisa att i stället för konsensus så finns en skala av resultat och tolkningar som spänner över hela fältet. Allt ifrån att människan är helt ansvarig till att orsakerna är helt naturliga.

Forskningsfältet

Generellt sett så utvecklas naturvetenskaplig kunskap genom att olika hypoteser ställs mot varandra. Flera samhörande hypoteser bildar tillsammans ett paradigm. Alla forskare arbetar mer eller mindre med en samling baskunskaper som utgör grunden för det paradigm man kan sägas tillhöra. Med tiden ökar kunskapsläget successivt och efterhand ansluter sig allt fler forskare till det paradigm som verkar ligga närmast verkligheten.

Denna process är aktuell även när det gäller klimatet. Dock, eftersom klimatsystemet är så komplicerat och forskningsfältet omfattar ett stort antal discipliner, är processen mer komplex. De allra flesta forskare är specialiserade och befinner sig så att säga inom sin egen box och har liten kunskap om de andra relevanta forskningsfälten. Det innebär att få forskare, om ens någon, har hela bilden. Man befinner sig därför som forskare i riskzonen att begå misstaget att tro att man, utifrån den kunskap man har inom den egna boxen, vet mer om ”klimatet” än man faktiskt gör. Klimatvetenskapen riskerar att bli till en trosfråga där de egna åsikterna anses vara de rätta. De andra åsikterna anses vara felaktiga och de forskare som står för dem anses rent av vara inkompetenta.

Bland lekmän pågår på sätt och vis en liknande process där människor är indelade i olika läger. Epitet som används om motståndarsidan är klimatförnekare/skeptiker och klimathotstroende respektive. Nu är det så att det är sunt att som forskare vara skeptisk. Det hör så att säga till en sund grundvetenskaplig inställning. Att anamma en sanning utan att kritiskt granska den medför stora risker för den egna trovärdigheten. Att hålla på denna grundregel är svårare för lekmän som i brist på kunskap är utlämnade till att just tro. Det uppstår därför lätt polariseringar där de som tror annorlunda blir motståndare, i värsta fall ”kättare”, som avviker från den ”rätta tron”.

När man zoomar in och studerar enskilda frågor blir det som sagt tydligt att det råder oenighet kring de flesta frågeställningar. Låt mig ta några exempel på centrala frågor som det inte kan sägas råda konsensus kring:

 • Är det människan som huvudsakligen orsakat den observerade ökningen av CO2 i atmosfären?
 • Hur har CO2 koncentrationen i atmosfären varierat historiskt under århundradena innan den industriella revolutionen?
 • Hur har CO2 koncentrationen i atmosfären varierat under århundradet innan den nu längst pågående mätserien påbörjades (Mauna Loa, 1959)?
 • Är det CO2 halten som primärt påverkar utvecklingen av den globala medeltemperaturen i atmosfären eller tvärtom?
 • Hur stor blir växthuseffekten (temperaturförändringen) vid en ändring av CO2 halten jmf. ”historiska nivåer” (”Klimatkänsligheten”)?
 • Vad har orsakat historiska variationer i klimatet på olika tidsskalor och varför är inte dessa orsaker verksamma i vår tid?
 • Hur bra känner vi till hur den globala medeltemperaturen varierat historiskt under de senaste årtusendena? Har det varit varmare tidigare eller ej (t.ex. under den s.k. romerska värmeperioden)?
 • Hur tillförlitliga är tillgängliga temperaturdata att använda för att bilda oss en uppfattning av hur den globala medeltemperaturen har varierat sedan industrialiseringen inleddes? Skall vi ta hänsyn till urbana effekter vid mätstationer (s.k. värmeöar) och i så fall hur?
 • Vilken inverkan har solens variabilitet på variationer i den globala medeltemperaturen?
 • Vilken relevans har de räkneövningar (framtidsscenarier) som gjorts genom de globala klimatmodellerna (GCM)?
 • Hur stor andel av klimatforskarna anser att människan har orsakat hela eller åtminstone huvuddelen av den observerade ökningen av den globala medeltemperaturen?

För samtliga dessa frågeställningar pågår forskning och det finns resultat som stödjer olika hypoteser på en skala från en ytterlighet till en annan. Jag skall förtydliga detta nedan med några exempel med angivande av referenser (Utan några som helst anspråk på att sammanställningen är komplett. Jag har för sammanställningen särskilt hämtat stöd från referens [85]).

Det ”antropocentriska” paradigmet

I den ena ytterlighetsparadigmen anser man att klimatförändringarna helt beror på människan. Man menar att innan industrialiseringen så var halten av CO2 i atmosfären mer eller mindre konstant under 100-1000-tals år och att det då rådde balans mellan de naturliga källorna och sänkorna för CO2. Man anser att människans utsläpp utgör en förorening som har rubbat denna balans och att merparten av de antropogena utsläppen av CO2 har ackumulerats i atmosfären, därav den ökande halten av CO2 [1-5].

Man anser vidare att den ökade temperaturen helt beror på den ökade CO2 koncentrationen. När det gäller hur den globala medeltemperaturen varierat under de senaste århundradena innan industrialiseringen menar man med stöd av olika proxies att temperaturen varit mer eller mindre konstant eller möjligen minskat något. Det ser man som ett stöd för att det senaste århundradets temperaturökning helt beror på människan (jmf den s.k. ”hockeyklubban”, [31]).

Man menar också att de globala klimatmodellerna är tillförlitliga och att de projektioner som görs om framtiden är korrekta.

Inom detta paradigm är man mindre intresserade av att forska kring förklaringar till observerade/historiska förändringar och lägger mer fokus på att försöka kvantifiera framtida förändringar utgående från olika antaganden om framtida ökning av CO2 koncentrationen. [47-60].

Det ”naturliga” paradigmet

Inom det andra ytterlighetsparadigmen ifrågasätter man om det är något onaturligt med den observerade ökningen av CO2 halten sedan 1959. Man menar att det inte är en tillförlitlig metod att mäta historiska CO2 koncentrationer genom att studera borrkärnor i is. Isborrkärnor ger låg tidsupplösning och tenderar att släta ut variationer på kortare tidsskalor som 10-100 år. Därför menar man, med stöd av faktiska CO2 mätningar som gjorts sedan mitten av 1800-talet, att CO2 halten historiskt varit lika hög eller högre än idag. Således anser man att den observerade ökningen sedan 1959 har naturliga orsaker. En del av forskningen menar att det tvärtom är den ökade temperaturen som har drivit en ökning av CO2 koncentrationen i atmosfären. [20, 25-30, 81-83]

Gällande den historiska utvecklingen av den globala medeltemperaturen menar man inom detta paradigm att kunskapsläget helt enkelt är för dåligt för att kunna dra några säkra slutsatser. De olika metoderna för rekonstruktion av temperaturen visar på sinsemellan olika resultat och analyserna bygger på dåligt underbyggda antaganden. Värden är dessutom ofta lokala och har då begränsat värde gällande den globala medeltemperaturen. [34-42]

De globala klimatmodellerna anser man inte är validerade och de är därför inte är användbara när det gäller att säga något om det framtida klimatet. Man menar att modellerna är fundamentalt felaktiga och att de innehåller många förenklingar av verkligheten.  I synnerhet dömer man ut den s.k. Bernmodellen som är en undermodell i de stora modellerna och som specificerar hur CO2 utbytet går till. I stället för att förlita sig på datorbaserade, numeriska klimatmodeller så betonar man värdet av verkliga experiment.

Forskningen inom detta paradigm är mindre intresserad av att uppskatta framtida förändringar och fokus ligger på att förstå och kvantifiera orsakerna till de historiska förändringarna för att därigenom möjligen kunna säga något om framtiden. Exempel på teorier kring naturliga klimatförändringar som man studerar är solens variabilitet, molnbildning, kosmisk strålning, astronomiska parametrars variation, vulkanism m.fl. [72-80, 88, 90]

Paradigmerna där emellan

Mellan dessa båda ytterligheter finns en glidande skala. Där ligger forskningens fokus på att försöka kvantifiera den relativa betydelsen av naturliga och antropogena orsaker till klimatförändringarna. [61-71]. När det gäller CO2 så menar man att de naturliga utbytena (källor/sänkor) är mer eller mindre balanserade och att de antropogena utsläppen utgör en mer eller mindre betydande störning till systemet. Där finns en pågående diskussion huruvida de naturliga sänkorna kommer fortsätta att ackumulera antropogent CO2 i samma takt i framtiden [6-8] eller om absorptionen kommer att avta för att helt upphöra [9-11]. Andra som menar att det finns en betydande variabilitet i storleken på de naturliga källorna och sänkorna betonar särskilt att ökande temperatur leder till ökande utsläpp av CO2 från växter [12-13] och genom netto avgasning från havet [14]. Som en konsekvens kan åtminstone en del av den ökade koncentrationen av CO2 som observerats sedan 1959 bero på en naturligt (dvs. icke-antropogen) orsakad uppvärmningstrend [15-24]. Människan står i så fall för en del av ökningen men utgör bara en ytterligare (mindre) källa i det stora hela.

Gällande den historiska variationen av den globala medeltemperaturen menar man att det fanns en medeltida värmeperiod kring 10-1100-talen och att 16-1800-talen var relativt kalla (lilla istiden) men det råder oenighet huruvida den medeltida värmeperioden var varmare än den nutida. Det leder i sin tur till olika uppfattning i vilken utsträckning den nuvarande värmeperioden har naturliga eller antropogena orsaker. [32, 33, 86] är exempel på olika rekonstruktioner av medeltemperaturen som talar för respektive fall.

När det gäller de globala klimatmodellerna finns det även här en skala hur man bedömer deras relevans. Vissa menar att modellerna är i stora drag korrekta men att fortsatt utveckling behövs. Andra anser att modellerna har stora brister och att de bara är användbara ur ett fenomenologiskt perspektiv och att deras förmåga att säga något om framtiden är mycket begränsad. Man menar därför att modellerna överskattar människans roll i den globala uppvärmningen och att de underskattar de naturliga faktorerna pga inbyggda brister och begränsningar.

Avslut

Så hur står det till med det välkända påståendet att ”97% av forskarna…”? Låt mig citera [85]: ”Det stämmer att det har gjorts flera undersökningar inom forskarsamhället där en klar majoritet anser att det troligtvis är varmare idag än i slutet av 1800-talet och/eller att klimatet har ändrats. Men det är ett faktum att klimatet alltid förändras mer eller mindre och den globala medeltemperaturen ändras kontinuerligt på tidsskalor från decennium till sekel och ännu längre än så. Därför är det ganska klent om man är överens om att klimatet har ändrats eller att temperaturen har ökat sedan 1800-talet. Det säger ju inget om huruvida förändringen är orsakad av människan och/eller om den är av allvarlig karaktär. Snarare har de nämnda undersökningarnas resultat missbrukats och vantolkats av dem som anser att klimatförändringarna är orsakade av människan. Granskar man undersökningarna närmare så ser man att det inte är vad resultaten säger [43-46].”

Man kan också tänka sig att en självförstärkande effekt uppstår om allt mer av forskningsanslagen går till forskning som är inriktad mot negativ mänsklig påverkan. Dvs. att med tiden allt fler forskare anser att människans betydelse är väsentlig eftersom det ger mer forskningsanslag och därmed fler forskare som sysslar med frågor som är vinklade i den riktningen.

Som jag har påvisat ovan med min genomgång så råder det inte konsensus inom vetenskapen när det gäller ett antal centrala frågeställningar kring klimatet. Likväl så är den bild som ges genom vetenskap, massmedia och politiker att frågan är avgjord och därmed, får man förmoda, att man anser att kunskapsläget är komplett. Denna diskrepans är högst anmärkningsvärd och oroande!

När allt kommer omkring finns det inte mycket i tillgängliga historiska data som påvisar att klimatet verkligen har förändrats under det senaste seklet i den omfattningen att förändringarna kan betraktas som varandes utanför systemets normala variationer. (Jag rekommenderar denna artikel varmt för den som tvivlar på det påståendet.) Det som gett upphov till andra föreställningar kan inte vara något annat än förvanskning och/eller vantolkning av data.

De främsta argumenten man har, för den förestående av människan orsakade apokalypsen, kommer inte från observationer av verkligheten utan från de resultat som producerats av de numeriska globala cirkulationsmodellerna (GCM). Dessa modeller har dock många begränsningar som diskret rums- och tidsupplösning, att många approximationer görs (parametriseringar) samt att alla samband i naturen helt enkelt inte är kända. Kända och okända fel som introduceras jämfört verkligheten fortplantas genom alla beräkningar och blir större ju längre in i framtiden man gör beräkningen [89]. Modellerna är således inte validerade i en grad som försvarar att de skall användas som verktyg för förutsägelser (projektioner, scenarier) om framtiden. Att använda icke validerade modellers resultat som en slags bevis på hur verkligheten förhåller sig innebär ett kvasivetenskapligt cirkelresonemang. Än värre blir det när dessa modellresultat sprids till media, allmänhet och makthavare som varande sanningar. Denna form av missbruk riskerar få konsekvensen att inte bara människor utan hela samhällen förleds. Jag är rädd att det är precis det vi ser just nu håller på att utvecklas inför våra ögon!

På 90-talet, när jag var verksam vid Oceanografiska Institutionen på Göteborgs Universitet, fick vi hålla till godo med papper, penna och miniräknare när vi skulle försöka lösa Navier-Stokes ekvation. Det tvingade oss att försöka tänka själva och lärde oss ödmjukhet inför naturens inneboende oförutsägbarhet (t.ex. de turbulenta termerna i ekvationen). I bästa fall kunde vi utifrån tillämpningen avgränsa ekvationen, t.ex. genom att vissa termer approximativt kunde anses relativt små och därmed försummas. Ibland kunde sedan det kvarvarande ekvationssystemet lösas, vilket ofta tog flera sidors utvecklingar av ekvationens termer i anspråk. Under 90-talet kom datorerna alltmer i bruk och därmed de numeriska GCM modellerna. Riktig naturvetenskaplig kunskap om havet (och på samma sätt atmosfären) blev därefter mindre viktig inom klimatforskningen. Lockelsen blev allt för stark att gå genvägen till att lösa hela ekvationen numeriskt i stället för att försöka sig på att förstå hur naturen fungerar. Det räcker sedermera alltså med en ingenjörsmässig kompetens för att studera klimatet genom denna metodik. Det är detta, som väl närmast måste betraktas som pseudovetenskap, som tagit över de senaste årtiondena.

Möjligen är det människans fallenhet för hybris som spelar in, att vi vill tro att vi vet mer än vi vet. Men då kommer vi in på den psykologiska och andliga aspekten av klimatfrågan vilket faller utanför ramen för denna artikel. Men den som är intresserad rekommenderar jag att läsa mer om det här.

 

Erik Axelkrans

är utbildad fysiker med geovetenskaplig inriktning och har varit doktorand i fysisk oceanografi.

 

 

 

 


Referenser

Av de angivna referenserna är det några jag särskilt vill nämna:

Relationen mellan CO2 och temperatur:
[20] Humlum et.al. (2013), ”The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature.”
[
81] Koutsoyiannis & Kundzewicz (2020), ”Atmospheric Temperature and CO2: Hen-Or-Egg Causality?”
[
83] Richet (2021), ”The temperature-CO2 climate connection: an epistemological reappraisal of ice-core messages.”
Dessa artiklar undersöker samma grundfråga, dvs. om temperaturen styr CO2 halten eller tvärtom (på global nivå). Tillsammans använder dessa tre artiklar fyra olika metoder för att studera orsak och verkan både på lång (millennium) och kort (dekad) tidskala. [20] använder 8 olika datakällor för de senaste årtiondena. De finner att den starkaste korrelationen föreligger då CO2 ändras ca 10 månader efter att temperaturen har ändrats. [81] Analyserar månadsdata sedan 1980. De finner att det finns kausalitet i båda riktningarna men att den dominerande är att temperaturen ändras innan CO2 med en fördröjning på 6 månader. [83] tittar på längre tidsskala (>400′ år) och finner att även på denna tidsskala följer CO2 halten ändringar i temperaturen.

Angående klimatkänsligheten:
135+ vetenskapliga artiklar som på olika sätt kommer fram till att klimatkänsligheten är låg.

Angående Bernmodellen och människans andel av CO2:
[21] & [22] Harde & Salby
Deras arbeten har jag tidigare skrivit utförligt om i två delar här och här.
[25] Berry (2019), ”Human CO2 Emissions Have Little E
ffect on Atmospheric CO2.”

Berry förklarar varför människans andel på 5% av de totala CO2 emissionerna inte kan ackumuleras i atmosfären till mer än… just 5% (!). Artikeln är en närmast komplett sågning av den s.k. Bernmodellen som används som en undermodell i klimatmodellerna för att beskriva hur utbytet av CO2 sker med atmosfären i modellvärlden. Berry refererar till den berömda bombkurvan och visar klart och tydligt varför Bernmodellen är ofysikalisk. Därav följer att Bernmodellen kraftigt förstärker betydelsen av de antropogena utsläppen av CO2.

Faktiska mätningar av CO2:
[29] Beck (2007), ”180 Years of Atmospheric CO2 Gas Analysis by Chemical Methods”
Sedan början av 1800-talet har man utfört mätningar av CO2 i atmosfären. Resultaten av dessa finns sammanställda i denna artikel. Det framgår tydligt av dessa mätningar att CO2 halten, i början av 1800-talet och under 1940-talet, varit lika hög eller högre jmf. dagens värden.

Solens inverkan på temperaturvariationer:
[84] Connolly et.al., ”How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate.”
Författarna kombinerar 16 olika mätserier för variationer i solstrålningen (TSI) med 5 olika dataserier för yttemperaturer (norra halvklotet) . Beroende på vilka dataserier man använder påvisar deras resultat en skala där man kan hävda att det senaste århundradets uppvärmning varit allt ifrån helt antropogent orsakad till helt naturlig.
[90] Zharkova, ”Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestial cooling.
En sammanfattning kring hur två cykler gällande magnetiska fält i solen samverkar och hur de ger upphov till variationer i den värmestrålning som når jorden (TSI) och därigenom påverkar temperaturen på jorden. Cyklerna förklarar bl.a. vad som hände under den s.k. Lilla istiden på 1600-talet och visar att vi har en liknande kall period framför oss under de närmaste årtiondena. Den kalla delen av cykeln kan, förutom sänkta temperaturer, leda till att den s.k. NAO (North Atlantic Oscillation) oscillationen (balansen mellan lågtrycksområde norr om Grönland och ett högtrycksområde söder därom) kan reversera vilket skulle göra att norra halvklotet blir betydligt kallare. Dessutom kan solens magnetfält, genom avtagande styrka, leda till en ökad kosmisk strålning som når jordens atmosfär och därigenom en ökad molnbildning och ytterligare minskad solstrålning som når jordytan.

Angående modellerna:
[87] Voosen, ”U.N. climate panel confronts implausible hot forecasts of future warming.
Modellmakarna börjar själva inse att modellerna överdriver den framtida uppvärmningen.
[89] Frank, ”Propagation of error and the reliability of global air temperature projections.”
Arbetet visar att i GCM modellernas beräkningar fortplantar sig felen till den grad, dvs. felen blir så stora, att modellernas resultat inte kan detektera en förändring i den globala medeltemperaturen som är kopplad till människans utsläpp av CO2.

Referenslista:

1. Callendar, G.S. The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature. Q. J. R. Meteorol. Soc. 1938, 64, 223–240.
2. Callendar, G.S. On the Amount of Carbon Dioxide in the Atmosphere. Tellus 1958, 10, 243–248.
3. Plass, G.N. The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change. Tellus 1956, 8, 140–154.
4. Bolin, B. The Atmosphere and the Sea in Motion: Scientific Contributions to the Rossby Memorial Volume; Rockefeller Institute Press: New York, NY, USA, 1959.
5. US EPA. Endangerment and Cause or Contribute Findings for Greenhouse Gases under the Section 202(a) of the Clean Air Act.
6. Ballantyne, A.P.; Alden, C.B.; Miller, J.B.; Tans, P.P.; White, J.W.C. Increase in observed net carbon dioxide uptake by land and oceans during the past 50 years. Nature 2012, 488, 70–72.
7. Raupach, M.R. The exponential eigenmodes of the carbon-climate system, and their implications for ratios of responses to forcings. Earth Syst. Dyn. 2013, 4, 31–49.
8. Bennedsen, M.; Hillebrand, E.; Koopman, S.J. Trend analysis of the airborne fraction and sink rate of anthropogenically released CO2. Biogeosciences 2019, 16, 3651–3663. [
9. Friedlingstein, P.; Jones, M.W.; O’Sullivan, M.; Andrew, R.M.; Hauck, J.; Peters, G.P.; Peters, W.; Pongratz, J.; Sitch, S.; Quéré, C.L.; et al. Global Carbon Budget 2019. Earth Syst. Sci. Data 2019, 11, 1783–1838.

10. Le Quéré, C.; Raupach, M.R.; Canadell, J.G.; Marland, G.; Bopp, L.; Ciais, P.; Conway, T.J.; Doney, S.C.; Feely, R.A.; Foster, P.; et al. Trends in the sources and sinks of carbon dioxide. Nat. Geosci. 2009, 2, 831–836.
11. Betts, R.A.; Collins, M.; Hemming, D.L.; Jones, C.D.; Lowe, J.A.; Sanderson, M.G. When could global warming reach 4C? Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci. 2011, 369, 67–84.
12. Raich, J.W.; Schlesinger, W.H. The global carbon dioxide flux in soil respiration and its relationship to vegetation and climate. Tellus B Chem. Phys. Meteorol. 1992, 44, 81–99.
13. Bond-Lamberty, B.; Bailey, V.L.; Chen, M.; Gough, C.M.; Vargas, R. Globally rising soil heterotrophic
respiration over recent decades. Nature 2018, 560, 80–83.
14. Takahashi, T.; Sutherland, S.C.; Sweeney, C.; Poisson, A.; Metzl, N.; Tilbrook, B.; Bates, N.; Wanninkhof, R.; Feely, R.A.; Sabine, C.; et al. Global sea–air CO2 flux based on climatological surface ocean pCO2, and seasonal biological and temperature e
ffects. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 2002, 49, 1601–1622.
15. Idso, C.D.; Carter, R.M.; Singer, S.F. Climate Change Reconsidered II: Physical Science; Karnick, S.T., Bast, D.C., Eds.; The Heartland Institute: Chicago, IL, USA, 2013; ISBN 978-1-934791-40-0.
16. Bezdek, R.; Idso, C.D.; Legates, D.R.; Singer, S.F. Climate Change Reconsidered II: Fossil Fuels; Bast, J.L., Bast, D.C., Eds.; The Heartland Institute: Arlington Heights, IL, USA, 2019; ISBN 978-1-934791-45-5.
17. Rörsch, A.; Courtney, R.S.; Thoenes, D. Global Warming and the Accumulation of Carbon Dioxide in the Atmosphere: A Critical Consideration of the Evidence. Energy Environ. 2005, 16, 101–125.
18. Rörsch, A.; Courtney, R.S.; Thoenes, D. The Interaction of Climate Change and the Carbon Dioxide Cycle. Energy Environ. 2005, 16, 217–238.
19. Ahlbeck, D.J.R. On the Increased Rate of Atmospheric Carbon Dioxide Accumulation 1980–2008. Energy Environ. 2009, 20, 1149–1154.
20. Humlum, O.; Stordahl, K.; Solheim, J.-E. The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature. Glob. Planet. Chang. 2013, 100, 51–69.
21. Harde, H. Scrutinizing the carbon cycle and CO2 residence time in the atmosphere. Glob. Planet. Chang. 2017, 152, 19–26.
22. Harde, H. What Humans Contribute to Atmospheric CO2: Comparison of Carbon Cycle Models with Observations. Earth Sci. 2019, 8, 139.
23. Starr, C. Atmospheric CO2 residence time and the carbon cycle. Energy 1993, 18, 1297–1310.
24. Carter, P.R. Climate: The Counter-Consensus; Stacey International: London, UK, 2010; ISBN 978-1-906768-29-4.
25. Berry, E.X. Human CO2 Emissions Have Little E
ffect on Atmospheric CO2. Int. J. Atmos. Ocean. Sci. 2019, 3, 13.
26. Jaworowski, Z.; Segalstad, T.V.; Ono, N. Do glaciers tell a true atmospheric CO2 story? Sci. Total Environ. 1992, 114, 227–284.
27. Jaworowski, Z. Ancient atmosphere- Validity of ice records. Environ. Sci. Pollut. Res. 1994, 1, 161–171.
28. Beck, E.-G. 180 Years of Atmospheric CO2 Gas Analysis by Chemical Methods. Energy Environ. 2007, 18, 259–282.
29. Beck, E.-G. Comments on “180Years of AtmosphericCO2 Gas Analysis by Chemical Methods”. Energy Environ. 2007, 18, 641–646.
30. Beck, E.-G. 50 Years of Continuous Measurement of CO2 on Mauna Loa. Energy Environ. 2008, 19, 1017–1028.
31. Mann, M.E.; Bradley, R.S.; Hughes, M.K. Northern hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations. Geophys. Res. Lett. 1999, 26, 759–762.
32. Moberg, A.; Sonechkin, D.M.; Holmgren, K.; Datsenko, N.M.; Karlén, W. Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data. Nature 2005, 433, 613–617.
33. D’Arrigo, R.; Wilson, R.; Jacoby, G. On the long-term context for late twentieth century warming. J. Geophys. Res. Atmos. 2006, 111, D03103.
34. Connolly, R.; Connolly, M. Global temperature changes of the last millennium. Open Peer Rev. J. 2014, 16, 1.
35. McIntyre, S.; McKitrick, R. Corrections to the Mann et al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemispheric Average Temperature Series. Energy Environ. 2003, 14, 751–771.
36. McIntyre, S.; McKitrick, R. Hockey sticks, principal components, and spurious significance. Geophys. Res. Lett. 2005, 32, L03710.
37. McIntyre, S.; McKitrick, R. The M&M Critique of the MBH98 Northern Hemisphere Climate Index: Update and Implications. Energy Environ. 2005, 16, 69–100.
38. Bürger, G.; Cubasch, U. Are multiproxy climate reconstructions robust? Geophys. Res. Lett. 2005, 32, 227–235.
39. Bürger, G.; Fast, I.; Cubasch, U. Climate reconstruction by regression—32 variations on a theme. Tellus A Dyn. Meteorol. Oceanogr. 2006, 58, 227–235.
40. McShane, B.B.; Wyner, A.J. A statistical analysis of multiple temperature proxies: Are reconstructions of surface temperatures over the last 1000 years reliable? Ann. Appl. Stat. 2011, 5, 5–44.
41. Bürger, G. On the verification of climate reconstructions. Clim. Past 2007, 3, 397–409.
42. Loehle, C. A mathematical analysis of the divergence problem in dendroclimatology. Clim. Chang. 2009, 94, 233–245.
43. Doran, P.T.; Zimmerman, M.K. Examining the Scientific Consensus on Climate Change. Eos Trans. Am. Geophys. Union 2009, 90, 22–23.
44. Cook, J.; Nuccitelli, D.; Green, S.A.; Richardson, M.;Winkler, B.; Painting, R.;Way, R.; Jacobs, P.; Skuce, A. Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environ. Res. Lett. 2013, 8, 024024.
45. Stenhouse, N.; Maibach, E.; Cobb, S.; Ban, R.; Bleistein, A.; Croft, P.; Bierly, E.; Seitter, K.; Rasmussen, G.; Leiserowitz, A. Meteorologists’ Views About GlobalWarming: A Survey of American Meteorological Society Professional Members. Bull. Am. Meteorol. Soc. 2013, 95, 1029–1040.
46. Verheggen, B.; Strengers, B.; Cook, J.; van Dorland, R.; Vringer, K.; Peters, J.; Visser, H.; Meyer, L. Scientists’ Views about Attribution of GlobalWarming. Environ. Sci. Technol. 2014, 48, 8963–8971.
47. Andronova, N.G.; Schlesinger, M.E. Objective estimation of the probability density function for climate sensitivity. J. Geophys. Res. Atmos. 2001, 106, 22605–22611.
48. Ring, M.J.; Lindner, D.; Cross, E.F.; Schlesinger, M.E. Causes of the Global Warming Observed since the 19th Century. Atmos. Clim. Sci. 2012, 2, 401.
49. Lovejoy, S. Scaling fluctuation analysis and statistical hypothesis testing of anthropogenic warming. Clim. Dyn. 2014, 42, 2339–2351.
50. Marvel, K.; Schmidt, G.A.; Miller, R.L.; Nazarenko, L.S. Implications for climate sensitivity from the response to individual forcings. Nat. Clim. Chang. 2016, 6, 386–389.
51. Lewis, N.; Curry, J. The Impact of Recent Forcing and Ocean Heat Uptake Data on Estimates of Climate Sensitivity. J. Clim. 2018, 31, 6051–6071.
52. Bates, J.R. Estimating climate sensitivity using two-zone energy balance models. Earth Space Sci. 2016, 3, 207–225.

 1. Hegerl, G.C.; Crowley, T.J.; Hyde, W.T.; Frame, D.J. Climate sensitivity constrained by temperature reconstructions over the past seven centuries. Nature 2006, 440, 1029–1032.
  54. Chylek, P.; Lohmann, U.; Dubey, M.; Mishchenko, M.; Kahn, R.; Ohmura, A. Limits on climate sensitivity derived from recent satellite and surface observations. J. Geophys. Res. Atmos. 2007, 112, D24.
  55. Aldrin, M.; Holden, M.; Guttorp, P.; Skeie, R.B.; Myhre, G.; Berntsen, T.K. Bayesian estimation of climate sensitivity based on a simple climate model fitted to observations of hemispheric temperatures and global ocean heat content. Environmetrics 2012, 23, 253–271.
  56. Lewis, N. An Objective Bayesian Improved Approach for Applying Optimal Fingerprint Techniques to Estimate Climate Sensitivity. J. Clim. 2013, 26, 7414–7429.
  57. Shindell, D.T. Inhomogeneous forcing and transient climate sensitivity. Nat. Clim. Chang. 2014, 4, 274–277.
  58. Skeie, R.B.; Berntsen, T.; Aldrin, M.; Holden, M.; Myhre, G. A lower and more constrained estimate of climate sensitivity using updated observations and detailed radiative forcing time series. Earth Syst. Dyn. 2014, 5, 139–175.
  59. Monckton, C.; Soon, W.W.-H.; Legates, D.R.; Briggs, W.M. Why models run hot: Results from an irreducibly simple climate model. Sci. Bull. 2015, 60, 122–135.
  60. Schurer, A.; Hegerl, G.; Ribes, A.; Polson, D.; Morice, C.; Tett, S. Estimating the Transient Climate Response from Observed Warming. J. Clim. 2018, 31, 8645–8663.
  61. Idso, S.B. CO2-induced global warming: A skeptic’s view of potential climate change. Clim. Res. 1998, 10, 69–82.
  62. Loehle, C.; Scafetta, N. Climate Change Attribution Using Empirical Decomposition of Climatic Data. Open Atmos. Sci. J. 2011, 5.
  63. Ziskin, S.; Shaviv, N.J. Quantifying the role of solar radiative forcing over the 20th century. Adv. Space Res. 2012, 50, 762–776.
  64. Loehle, C. A minimal model for estimating climate sensitivity. Ecol. Model. 2014, 276, 80–84.
  65. Spencer, R.W.; Braswell, W.D. The role of ENSO in global ocean temperature changes during 1955–2011 simulated with a 1D climate model. Asia-Pac. J. Atmos. Sci. 2014, 50, 229–237.
  66. Van der Werf, G.R.; Dolman, A.J. Impact of the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) on deriving anthropogenic warming rates from the instrumental temperature record. Earth Syst. Dyn. 2014, 5, 375–382.
  67. Wyatt, M.G.; Curry, J.A. Role for Eurasian Arctic shelf sea ice in a secularly varying hemispheric climate signal during the 20th century. Clim. Dyn. 2014, 42, 2763–2782.
  68. Lim, H.-G.; Yeh, S.-W.; Kim, J.-W.; Park, R.; Song, C.-K. Contributions of solar and greenhouse gases forcing during the present warm period. Meteorol. Atmos. Phys. 2014, 126, 71–79.
  69. Harde, H. Radiation Transfer Calculations and Assessment of GlobalWarming by CO2. Int. J. Atmos. Sci. 2017.
  70. Christy, J.R.; McNider, R.T. Satellite bulk tropospheric temperatures as a metric for climate sensitivity. Asia-Pac. J. Atmos. Sci. 2017, 53, 511–518.
  71. McKitrick, R.; Christy, J.ATest of the Tropical 200- to 300-hPaWarming Rate in Climate Models. Earth Space Sci. 2018, 5, 529–536.
  72. Carter, R.M.; Gammon, P. New Zealand Maritime Glaciation: Millennial-Scale Southern Climate Change Since 3.9 Ma. Science 2004, 304, 1659–1662.
  73. Carter, P.R. Climate: The Counter-Consensus; Stacey International: London, UK, 2010; ISBN 978-1-906768-29-4.
  74. Svensmark, H. Cosmoclimatology: A new theory emerges. Astron. Geophys. 2007, 48, 1.18–1.24.
  75. Loehle, C.; Singer, S.F. Holocene temperature records show millennial-scale periodicity. Can. J. Earth Sci. 2010, 47, 1327–1336.
  76. Shaviv, N.J.; Prokoph, A.; Veizer, J. Is the Solar System’s Galactic Motion Imprinted in the Phanerozoic Climate? Sci. Rep. 2014, 4, 1–6.
  77. Luning, S.; Vahrenholt, F. The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe, 2nd English ed.; The Heartland Institute: Arlington Heights, IL, USA, 2015.
  78. Svensmark, J.; Engho, M.B.; Shaviv, N.J.; Svensmark, H. The response of clouds and aerosols to cosmic ray decreases. J. Geophys. Res. Space Phys. 2016, 121, 8152–8181.
  79. Lüning, S.; Vahrenholt, F. Chapter 16—The Sun’s Role in Climate. In Evidence-Based Climate Science, 2nd ed.; Easterbrook, D.J., Ed.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2016; pp. 283–305. ISBN 978-0-12-804588-6.
  80. Kravtsov, S.; Grimm, C.; Gu, S. Global-scale multidecadal variability missing in state-of-the-art climate models. NPJ Clim. Atmos. Sci. 2018, 1, 1–10.
  81. Koutsoyiannis, D; Kundzewicz Z.W. Atmospheric Temperature and CO2: Hen-Or-Egg Causality? Sci. 2020, 2, 83.
  82. Calder, N. The Carbon Dioxide Thermometer and the Cause of GlobalWarming. Energy Environ. 1999, 10, 1–18.
  83. Richet, P. The temperature-CO2 climate connection: an epistemological reappraisal och ice-core messages. Hist. Geo Space. Sci., 2021, 12, 97-110.
  84. Connolly, R. et.al., How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate. Research in Astronomy and Astrophysics, 2021, 21, 6, 131.
  85. Connolly, R. et.al, How much human-caused global warming should we expect with business-as-usual (BAU) climate policies? A semi-empirical assessment. Energies, 2020, 13(6), 1365.
  86. Soon, W.; Baliunas, S. Proxy climatic and environmental changes of the past 1000 years. Clim Res., 2003, 23, 89-110.
  87. Voosen, P. U.N. climate panel confronts implausible hot forecasts of future warming. Science, 2021, 373, 6554.
  88. Svensmark, H.; Svensmark, J.; Bödker Enghoff, M.; Shaviv, N. Atmospheric ionization and cloud radiative forcing. Scientific Reports, 2021, 11, 19668.
  89. Frank, P. Propagation of error and the reliability of global air temperature projections. Front. Earth Sci., 2019, sept.
  90. Zharkova, V. Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestial cooling. Temperature, 2020, vol. 7, 217-222.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Jag har gjort en kopiering i det omfattande utlägget, eftersom min fundering på slutsats kring klimatet landar i två huvudkomponenter: solen och haven.

  ”Uppenbarligen måste systemet på jorden vara självreglerande på så vis att om en störning inträffar så svarar systemet med en justering som återför det mot jämvikt. Om inte så hade varit fallet hade även vår planet för länge sedan blivit obeboelig.”

  Haven, med sin enorma överlägsna roll som buffert för både värme och kol, borde vara den viktigaste regulatorn för det vi kallar ”klimat”, genomsnittstemperaturen på jordytan över tid.

  Solen, som underhåller vårt klimat, genom nästan konstant strålning, är en given påverkare, frågan är hur mycket en liten skillnad i intensitet gör i tiden.

  Men, hela biosfären har vi ju förändrat också, mångdubblat antal människor, som i sin tur har mångdubblat husdjur och tamboskap, hur påverkar det, om alls?

  Det är inte konstigt, att de flesta inte har en chans att varken sätta sig in i frågorna, eller förstå dem, för de omfattar så mycket av vår naturkunskap, vilket de flesta vet mycket lite om…….

 2. Magma

  Stort Tack för en gedigen sammanställning av hur den verkliga forskningen ser ut bakom det självsäkra uttalandet om att ”science are settled”.
  Att föra ett nyanserat och balanserat resonemang om ”för” och ”emot” tyder på mycket djupare insikt än de dogmatiska ”läror” stora delar av politiken och media framhärdar i.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Erik A. Det här blev stort, men redan i rubriken blev jag fundersam. Vad menar Du med konsensus? För mej är det ett begrepp som hör hemma inom politiken – och därmed klimathotsfrågan.
  Sedan använder Du tacknämligt begreppet hypotes fram till avslutningen av ”det naturliga paradigmet” där teori dyker upp.
  Vad lägger Du in i dessa två begrepp och var denna förändring avsiktlig?

 4. Torbjörn

  Såg på Twitter att Gavin Schmidt försvarar alla justeringar på temperaturerserier, ivrigt påhejad av Zeke Hausfather och Andrew Dessler.

  Dessa tre är mycket farliga för mänskligheten då de inte är ärliga i sin forskning

 5. Lennart Svanberg

  Stort tack för en gedigen artikel som belyser just hur komplex frågan är. Tror precis som du skriver att mänskligheten söker enkla orsakssamband och därför har vi landat i nuvarande situation. Det är enbart genom träget debatterande som vi till slut kan bryta nuvarande dödläge och det här var en utmärkt droppe för att urholka stenen.

 6. Lasse

  Tack för texten.
  Kan bara konstatera att rubriken är besvarad med nej!
  Alla som ser det nödvändigt med att snabbt minska CO2 inom 10 år vill se konsensus och anser att alla andra är förvillare.
  Vi kommer inte få den minskningen som de anser vara nödvändigt och då riskerar vi en generation av hopplösa unga.

  Det är en farlig utveckling.
  Fokusera på det positiva och lös anpassning om det behövs. Lomborg är en bra profet .

 7. SMHI verkar inte tycka att klimatet är ett komplext system. Just nu på text-tv ” Tävlingar i Holmenkollen i fara”. Det gäller inte årets tävling. Enligt SMHI kommer antalet dagar med snö att minska att minska med 15 procent fram till 2099. Att kunna förutsäga vad som händer 2099 är nog värt ett nobelpris. Just nu i Luleå ett fint januariväder. Solen gick upp för några minuter sen, fullmånen är på väg ner. Minus 4 grader.

 8. Flemming Rasmussen

  Sorry for posting in English but my Swedish is only good for reading.

  Consensus about all the mentioned points IS settled – that is, if you accept the fact that over 99% of all SCIENTIFIC PAPERS published on the matter agrees constitutes as consensus.

  If you look at the (non scientific) papers published that states non-AGW, they (almost) all trace back to people directly funded by the fossil industry.

  I challenge you to produce just one SCIENTIFIC PAPER that cast doubt on AGW.

  I am sorry to say that this site imho seems to resemble a cult more than a place to look for factual information on climate.

  I urge the readers in here to – open minded – seek information in a broader spectrum.

 9. mattias

  De flesta forskare (inklusive Rockström) är väl också överens om den förstärkningseffekt som vattenånga utgör. Detta led glöms dock oftast bort av journalister varvid allmänheten förleds att tro att endast är växthusgasen koldioxid som påverkat uppvärmningen.

 10. Adepten

  Inlägget har en intressant aspekt på analys av läget 🙂 Efter att skummat igenom den och läst din blogg fick jag klart för mig vad du stod i frågan. På något sätt stämmer den överens med min syn på andlighet och komplexiteten med klimatet. Det märkliga var att du inte hade fått några kommentarer på dina inlägg i din blogg? Kan det bero på att den inte känd?
  Hur ställer sig dina relationer med andra kollegor, har de samma uppfattning som dig eller har de den förhärskande uppfattning som förespråkas av IPCC?
  Var finns lösningen på den gordiska knuten med klimatet? Eller är det så att vetenskapen och politiken korrelerar på så sätt att det är konsensus och majoritetsbeslut som styrs från en ”högre” nivå.
  Förövrigt efter att jag läst Johan Rockströms bok ”Jorden” skulle det vara bra om du kunde tipsa han om din blogg, även Martin Hultman på Chalmers kulle behöva en dos av bloggen.

 11. #8 Flemming Rasmussen

  Guessing that you are from Denmark why not start by studying the work by Henrik Svensmark

  https://orbit.dtu.dk/en/persons/henrik-svensmark

 12. Torbjörn Pettersson

  #8 Flemming
  ”If you look at the (non scientific) papers published that states non-AGW, they (almost) all trace back to people directly funded by the fossil industry.”

  You can do exactly the same with AGW-papers, they are all funded by people/organizations who benefits of the AGW-theory

  In the end, it´s all about the money, not the science

 13. Flemming Rasmussen

  #11

  Hi Johan

  You are right – Danish 😉

  I am – of course – fully aware of Henrik Svensmarks work, as well with respect to sun spot cycles as cosmic radiation.

  Sunspot cycles: There has been awfully silent on that front since the sun spot activity has dropped significantly over the last decades while the global temperature has risen exponentially in the same time. However the correlation IS sound science, it’s just the magnitude of effect becomes more and more “invisible” in the huge impact from AGW.

  Cosmic rays: They do – as the sunspots – without question have an influence on our climate. Stating that ONLY green house gasses controls the climate is naive. However the magnitude of impact and the time scale I’m cosmic rays can I no way explain (or even corrrelate) the dramatic increase in global warming we observe now. As far as I read Svensmark et al, it not their argument either.

  Remember that through the whole of Holocene, where as well sun spots as cosmic rays also varied, we only saw temperatures vary +/- 0.4 degrees where we now have seen a rise of 1.2 degrees in 1 % of that time span.

  Unfortunately every single paper that offers OTHER factors influencing the climate are grabbed by the denier communities interpreting them as “proof against AGW” – thus fully demonstrating their lack of ability to even try to understand the climate – and “the scientific method”

  And before you bring forward Humlum: Sound science in his work – again wrong interpretation by deniers. If you want, I can elaborate on this in a separate post.

  Regards Flemming

 14. Flemming Rasmussen

  #12

  Hi Thorbjörn

  That is simply not true. Nobody has an interest in AGW being true (maybe except the sustainable energy sector*) It would be in everyone’s interest if AGW was indeed a hoax – unfortunately that is not the case.

  *The funding from fossil industry supersedes – by far – what the solar panel or wind turbine industry can offer. And yet the scientific papers against AGW are (almost) non-existing

  Interestingly the “researchers” which are most often referred to by the denier society are all retired from jobs with no or little relation to actual climate science.

  Svensmark and Humlum of course not included here – –

  Regards Flemming

 15. Lasse

  #13
  Flemming R.
  Trevligt med lite faktasökande Danskar.
  Svensmarks teorier är ifrågasatta men hans forskning fortgår.
  För mig förefaller det konstigt att inte fler börjat inse att forskningsfusk och påverkan pågår. NASA är ute och justerar temperaturer osv.
  DMI har en bra sida om Grönland och avsmältningen som ex.
  De har väldigt svårt att uppdatera den mätning av avrinningen som de gör i Watsonfloden, det verkar finnas ovilja att visa vissa värden. http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/
  Hade det varit avvikande värden hade vi sett dem direkt!
  Gläd dig åt solen stället-den skiner 20% mer på dig också 😉
  Tack vare renare luft om vi får tro din landsman.
  Dubbel glädje!

 16. Mats Kälvemark

  #13 Fleming
  Vet inte vad du pratar om?!? ”Huge impact by AGW”???
  Och ”Denier communities”???
  Du pratar uppenbarligen om en annan planet?? Eller några lokala företeelser i Danmark.
  Uppvärmningen går i en långsam takt av 0,15 gr/decennium. De senaste 7 åren har uppvärmningen pausat, kanske tillfälligt.
  Se bild nr 10 och 11 i länken: https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

 17. Torbjörn Pettersson

  #14 Flemming
  ”Nobody has an interest in AGW”

  Are you kidding me?

  Anyway
  Here´s some papers for you
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GL090653
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2021GL093936
  https://www.mdpi.com/2073-4433/12/10/1297/htm
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020JD033590
  https://www.mdpi.com/2073-4441/13/6/849/htm
  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.6609
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-021-03570-8
  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.6841
  https://www.nature.com/articles/s41598-020-57917-8

 18. Sören G

  Flemming Rasmussen forskare som kommer med fakta som inte överensstämmer med det politiskt korrekta narrativet blir av med pengar till forskning och kan bli av med jobbet.
  Vill man få statliga medel och anställning så får man tolka resultaten i alarmistisk riktning eller rentav fuska.

 19. Mats Kälvemark

  #14 Fleming
  Du säger : ”And yet the scientific papers against AGW are (almost) non-existing”.

  Det är en direkt osanning du sprider här. Kolla exempelvis denna referens.
  https://notrickszone.com/2022/01/13/nearly-140-scientific-papers-detail-the-minuscule-effect-co2-has-on-earths-temperature/?fbclid=IwAR2sdMBU6yPMytw6SY0b6hLTEevWy0EarAN8G0ouxcIFuCm2ch5F4Mrg07M

  Vidare är eventuell sponsring av oljeindustrin till klimatrealism en spottstyver (=droppe i havet ) jämfört med all statsunderstödd klimathotspropaganda som nästa varje dag sprids via media. I Sverige inte minst genom Public Service.
  Detta gäller i mer eller mindre hög grad för alla länder inom EU.
  För att få bekräftat att vi inte har någon ”huge impact from AGW”, som du skriver (#13) kan du titta på bilderna 10 och 11 i denna länk:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

  Uppvärmnnigen går i en takt av ca 0,15 gr/decennium men just nu en paus sedan 2015 (7 år)
  För oss klimatrealister är det alltid verkligheten som gäller. Aldrig fiktiva klimathot som om och om igen var 10:e år alltid falsifieras, just av verkligheten

 20. Ole Humlum:”Global average surface air temperature for year
  2021 was lower than the previous years. ”

  http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_Year_2021.pdf

 21. Flemming R,

  Vi känner väl till hela litanian från alarmisthåll. Det vore roligt om du läser dagens inlägg, om du kunde vara mer specifik i din kritik mot inlägget här och kanske också anger någon länk som är relevant.

  Svepande anklagelser rätt ut i luften imponerar inte.

 22. Johan Montelius

  Tack Erik,

  en mycket bra genomgång som jag kommer skicka vidare, den förtjänar större spridning.

 23. Håkan Bergman

  Flemming Rasmussen
  ”dramatic increase” ”risen exponentially”
  Is that from The Guardian?
  Yes temperature is rising but dramatic and exponentially?

  https://sprayhattas.crabdance.com/uahzoner/lowert/2/

 24. Flemming Rasmussen

  Hi All

  I should (of course) have seen this coming – it’s a bit like turning up at a MAGA rally carrying a banner saying ”Trump lost in 2020” 😉

  I shall try to keep this short:

  Two links to notrickszone.com? – Do you people have absolutely no critical sense with respect to sources? They receive a lot of fossil funding – search for yourselves – if you have the guts. 😉

  @Mats: Linking to another documnet on this site hardly qualifies as anything else than highlighting my point about poor sense of source critics.

  @Håkan: I do not read The Guardian, I seek scientific information from scientific sources. One of the most esteemed sources (among scientific oriented people) of global temperature records is Berkeley University. Their curve can be found here: http://berkeleyearth.org/2019-temperatures/ – clearly as well exponential as dramatic (compared to historic data)

  For people trying to call ”Natural causes” it might be even more enlightning to look at a holocene temperature graph. E.g. this: https://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/paleoclimate-the-end-of-the-holocene/ Looking at this it’s pretty obvious that something dramatic is happening.

  The link to the site with the ”trustworthy” name sprayhattas.crabdance is useless. It shows what’s called a cherry pick – namely data carefully selected to show a pre-determined point of view. Lookk at Berkeley for the FULL record.

  Take off your blinders and seek information other places than your google will send you – based upon your search history.

  Normally what we ”alarmists” refer to as ”climate deniers” are divided into different groups:

  1) It is NOT getting warmer at all.

  2) It is getting warmer, but it’s all natural.

  3) It is AGW but the higher temperatures are good for us

  4) It is too late to do anything about, so why bother

  As I read some of the above comments, many in here are still in the second group, therefore my challenge to you will be:

  Find the best peer reviewed paper, that offers an alternative reason for the global temperature increase that has occurred over the previous 100 years. No carpet bombing – just your absolute best bullet proof paper falsifying the AGW theory.

  Then I will promise to tear it apart – OR never ever write any of my ”bullshit” in here.

  Regards Flemming

 25. Torbjörn Pettersson

  #24 Flemming
  I suppose we should have seen this coming as well

  ”One of the most esteemed sources (among scientific oriented people) of global temperature records is Berkeley University.”

  Hausfather? And you asked who would benefit from AGW, he´s one for sure

 26. Simon

  #24
  Jag trodde i min enfald att det är den som påstår något som har bevisbördan.

 27. Lasse

  #24
  Flemming.
  My referens in #15 was missing information from DMI!
  Are they trustworthy?

 28. Claes-Erik Simonsbacka

  ”påståendet att 97% av forskarna…”

  1.6%, Not 97%, Agree that Humans are the Main Cause of Global Warming
  By David Henderson

  Mark Bahner, a commenter on my previous post on global warming and on David Friedman’s post, has sifted through the data behind John Cook’s statement that 97% of climate scientists who stated a position believe that humans are the main cause of global warming. Recall that Bedford and Cook lumped together those who believe that humans are the main cause with those who believe that humans are a cause. Cook et al did not report the percent of abstracts in which the scientists said that humans are the main cause of global warming. But Bedford and Cook (the same Cook), citing Cook et al, misrepresented the results of Cook et al.

  Unfortunately, neither Cook et al nor Bedford and Cook reported, even though they had a category for, the percent of abstracts that claimed that humans are the main cause of global warming. Fortunately, Mark Bahner, an enterprising commenter on both David Friedman’s and my posts, managed to find their data and went through and did his own calculation. He reported his results in a comment on my previous post but, because the post was two days ago, it’s worth pointing out in a separate post. Thus this one.

  According to Bahner (and I have not gone through and checked the raw data for myself), of the 11,944 abstracts that Cook et al examined, only 64 claimed explicitly that humans are the main cause of global warming.

  Here are the categories that Cook et al state. I have added the numbers that Bahner found beside each.
  1,Explicitly endorses and quantifies AGW as 50+% : 64
  2,Explicitly endorses but does not quantify or minimize: 922
  3,Implicitly endorses AGW without minimizing it: 2910
  4,No Position: 7970
  5,Implicitly minimizes/rejects AGW: 54
  6,Explicitly minimizes/rejects AGW but does not quantify: 15
  7,Explicitly minimizes/rejects AGW as less than 50%: 9

  So 64 out of 11,944, or 0.5%, take the view that humans are the main cause of global warming. But that includes all abstracts, including those that did not take a position. It would be nice to take the 64 as a percent of those that did take a position. Unfortunately, in their data set, Cook et al put 4a, those that do not address the cause of global warming, with 4b, those that express the view that humans’ role in global warming is uncertain or undefined. It would be nice to separate them, but we can’t unless we have the even rawer data. So let’s generously conclude that everyone in category 4 has expressed no view. That’s a total of 7970, leaving a total of 3,974 that have expressed a view. The 64 who think the main cause is humans is, drum roll please: 1.6%. 1.6% is pretty different from 97%.

  Mvh,

 29. tty

  Varför skall en dansk göra sig till och skriva på engelska på en svensk site?

  Danska är inte svårt att läsa för en svensk. Svenska och danska är östnordiska språk och var så gott som identiska till för bara några hundra år sedan då danskans uttal av någon anledning drog iväg och blev mycket olikt de andra nordiska språken, men stavningen är fortfarande snarlik.

 30. Björn

  Intressant och ambitiös analys. Ja, klimatsystemet är så komplext att det inte går att förutsäga. Hur länge till skall världen låta sig luras av dessa pseudovetenskapliga klimatmodeller? Att människan emitterar CO2 innebär inte att de naturliga processerna upphör, utan tillskottet av CO2 blir en del av dessa naturliga processer. Klimatvetenskaparna pekar ut sig själva som icke trovärdiga när de så grandiost sätter sig över alla vetenskapliga principer i sitt hävdande av AGW som drivande av klimatsystemet. För oss andra som står vid sidan om och tittar på, är det obegripligt att det inte finns några interna bromsare som vågar påpeka orimligheterna i klimatfrågans dogmatiska hållning. Vilka är dessa självutnämnda orakel som tror sig kunna sia om framtidens klimat utan att förstå dess fysik i grunden?

 31. Flemming Rasmussen

  My challenge (from #24) stands – – –

 32. jensen

  Synnerligen intressant redogörelse.
  Dock förvirrande med blandade begrepp som:
  extremt komplext
  mer komplicerad
  så komplicerat
  mer komplext
  m.m.
  Som jag läser komplexitetsteori finns:
  komplicerat-komplext-kaos.
  Datasystem kan lösa komplicerade problem, om samtliga parametrar redovisas.
  Data kan ej lösa komplexa system speciellt gränsande till kaos.

 33. Fleming #24,

  Tråkigt att du inte har något nytt att komma med. Jag upprepar: Det vore roligt om du läser dagens inlägg, om du kunde vara mer specifik i din kritik mot inlägget här och kanske också anger någon länk som är relevant.

 34. Joachim

  Tack Erik för din artikel och jätteinsats med länkar till forskning! Denna spar jag!
  Flemming, du kan absolut skriva på danska.
  Håller du med om Eriks beskrivning av klimatsystemet som så komplext att vi inte förstår det till fullo?

 35. Flemming Rasmussen

  @Ingemar:

  Læs specifik kritik af “ingen konsensus om hvorvidt øget CO2 er antropogen” her

  https://ing.dk/andre-skriver/de-seneste-syv-aar-de-varmeste-syv-nogensinde-253370#comment-1053208

  My challenge from #24 (of course) still stands unanswered – – –

 36. Lasse

  #31
  Till skillnad från AGW troende så har i alla fall jag ingen teori som ensamt kan förklara klimatets variabilitet.
  Varför försvann Grönländska Vikingarna?
  Varför hittar vi träd under glaciärer?
  Varför blev jorden kallare då CO2 ökade under 1950-talet?

  Jag kan hitta förklaringar men inte göra anspråk på en teori som går att bygga modell av.
  Varför är det 20% mer soltimmar på 40 år?
  Svensmarks teori kan förklara det tillsammans med clean air act som renasat bort 90% av SO2

 37. Flemming #35,

  Jag förstår att du kan ha problem med svenskan. Men att hänvisa till en kommentar du gjort på en helt annan blogg är väl ändå lite magstarkt?

  Det tillhör god debattetikett att man 1. läser inlägget i tråden 2. tar upp det du vill kritisera, samt 3. Framför ett vettigt argument mot det du kritiserar. Gärna med länkar.

 38. Flemming Rasmussen

  #36

  Hvis DET er det bedste bud på at falsificere teorien om AGW, står det meget ringe til – – –

  Det er ikke nok at have en TRO på, at der ikke er AGW, hvis man ikke kan tilbyde TROVÆRDIGE alternativer til at forklare de observerede data.

  Jeg venter tålmodigt – – –

 39. Flemming Rasmussen

  @ #37

  Ing.dk er ganske rigtigt min hjemmebane – baggrunden for mine indlæg her er simpelthen et link hertil fra ing.dk.

  Forstår du ikke Dan Jensens klokkeklare eftervisning af, at den øgede mængde af CO2 bevisligt ER antropogen, siden du vælger at fokusere på formidlingsformen i stedet for på fakta?

 40. Lasse

  #38
  Det är du som påstår dig kunna förklara AGW .
  Jag hänvisar till observationer som kullkastar teorin.
  Du kan börja här:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n5/mode/2up

 41. Erik A.

  #3: Jag menar med konsensus huruvida frågan är avgjord vetenskapligt sett, dvs om alla eller åtminstone nästan alla tillhör samma paradigm inom forskningen. Om konsensus råder kan vi betrakta frågan som avgjord och behöver inte forska mer i ämnet.
  Är inte med riktigt på vad du avser med skillnaden mellan hypotes och teori. Det var inte avsiktligt ändrat av mig. Båda går väl använda för att uttrycka en ansats man gör när man genom forskning söker sanningen om verkligheten.

  #8: Well this article was partly meant to do just that, hence all the references. To show that there are a large number of peer-reviewed papers that casts doubt on the AGW hypothesis.

  #10: Min egen blog är inte särskilt känd nej. Roligt att du har liknande tankar om det andliga perspektivet. Som jag ser det är det där vi finner den bakomliggande förklaringen till att denna fråga vuxit sig så stark i vår tid.
  Jag är inte själv längre aktiv inom vetenskapen. Men de professorer som var på samma institution som mig vet jag också uttryckt skepsis mot AGW.
  Som jag ser det finns lösningen i att den globala medeltemperaturen under de kommande årtiondena vänder ner. Jag vågar inte hoppas på att vi kan lösa knuten genom en ökad mognad på så kort sikt.
  Nja Johan och Martin är nog hopplöst att omvända.

  #22: Tack Johan!

 42. MatsL

  Så är det då det här med konsensus…
  Det är klart att om man tar alla de som inte håller med om att vi befinner oss i en akut klimatkris och kallar dem för klimatförnekare och förvillare, och om vi sedan tar alla de som hävdar att vi befinner oss i en akut klimatkris och kallar dem för forskare och experter, så då råder det ju konsensus om klimatnödläget bland forskare och experter. På samma sätt som det råder konsensus om att det ”nog inte är så farligt” bland förnekare och förvillare. Så vilket konsensus ska man tro på?
  Det finns många exempel på ”konsensus” som varit en falsk tro, som t.ex. på 1600-talet då det rådde konsensus om att det var bra att bränna häxor på bål, då vi hade konsensus om att jorden var universums mittpunkt. Vi hade konsensus om att det fanns flogiston, och det var inte bara i Tyskland på 30-talet som det rådde konsensus om att judarna var roten till allt ont i världen.

  Men, som forskare så söker jag inte konsensus utan jag söker ”sanningar” och bevis/motbevis för dessa ”sanningar”. Allt tal om konsensus är egentligen enbart för de redan troende. Och här brukar man ofta säga att ”Tro! – Det gör man i kyrkan!” men min erfarenhet är den att det är forskare och vetenskapsmän som tror – allt medan präster tvivlar … [Men jag vet inte om det råder konsensus rörande den erfarenheten 🙂 ]

 43. Flemming Rasmussen

  #40

  En artikel fra 1953 dom bud på en en alternativ forklaring til AGW?

  🤣🤣🤣

  Jeg venter stadig

 44. Flemming #39,

  I motsats till inläggets nyanserad bild av forskningsläget + 90 referenser (som du uppenbarligen inte har läst) så serverar du oss bla, bla, bla. Din arroganta och överlägsna debattstil styrker min misstanke att du har dålig koll på den vetenskapliga diskussionen.

  Menar du all det råder full konsensus bland forskarna om de punkter Axelkrans räknar upp? Eller vad?

 45. Flemming Rasmussen

  #42

  At sammenligne VIDENSKABELIG konsensus med en politisk oppisket stemning imod en befolkningsgruppe, vidner om total mangel på forståelse af, hvad videnskab er.

  Du påstår at være forsker, kan du linke til publikationsliste (Peer reviewet selvfølgelig) så jeg kan danne mig et indtryk af dine kompetencer inden for klima.

 46. Flemming Rasmussen

  #44

  Mener du ikke, det er bevist, at øget CO2 er antropogen?

  Når vi har taget den, kan vi gå videre til den næste – JEG er helt klar, men gider ikke argumentere 30 punkter i hvert indlæg.

 47. Torbjörn Pettersson

  #35 Flemming
  Varför är inte 2021 det varmaste året?
  Varför var 2016 det varmaste året?
  Hur mycket av denna temperatur är justerad?

  Börja med att ta reda på det

 48. Lasse

  #43
  Flemming.
  Jag känner mig som Ingemar Stenmark som i en intervju utbrast bevingade orden:
  ”Det är inte lätt förklara det för den som inte begriper”

  Ta en bejer!

 49. Flemming Rasmussen

  #47

  SÅ dum er du vel ikke?

  At temperaturen stiger eksponentielt er IKKE ensbetydende med, at hvert eneste år skal være varmere end det foregående?

 50. Flemming Rasmussen

  #48

  Prøv nu med lidt videnskab i stedet for tom retorik!

  Som forudset står min udfordring fra #24 (selvfølgelig) stadig ubesvaret – – 24 indlæg senere.

  Er der virkelig INGEN på dette site, der kan bakke retorikken op med fakta?

 51. Torbjörn Pettersson

  #49 Flemming
  Det var en provokation så att du börjar tänka själv 🙂

  Uppvärmningen från Lilla Istiden kan INTE förklaras av ökad halt CO2, utan flera andra faktorer spelar in och det finns ingen enskild rapport som kan förklara allt. Men det finns flera rapporter som förklarar mycket av det.

  Att koldioxidhalten ökar ska vi vara glada för, då den bidrar till minskad svält och klimatflykt liknande den vi hade på 1800-talet (Hur många Danskar emigrerade p.g.a. svälten?).

  Det finns inte heller några tecken på de förstärkningseffekter från vattenånga som skulle förstärka uppvärmningen, tvärtom verkar det bromsa uppvärmningen.

  Förneka inte vetenskap är du snäll

 52. Jan-Åke

  Tack Erik , det här var det kanske bästa inlägget hittills på K.U.
  Välkommen åter !

 53. foliehatt

  Flemming Rasmussen.
  Jag får en helt annan bild för ögonen.
  En av ”en jättefull dansk som absolut ska diskutera med de svenska landslagsspelarna på Parkens gräsmatta – mitt under en landskamp” Du söker konflikt, helt enkelt. Så läser jag din utmaning.

  Men AGW är ju inte speciellt intressant. Utan ett C framför (CAGW) så skulle det intressera högst något hundratal nördiga forskare. INGEN skulle komma på idén om en radikal samhällsförändring med enorma ekonomiska, ekologiska, med flera konsekvenser.

  Det är ju utan tvivel så att det har blivit varmare. Vi behöver inte träta om med hur många grader, det finns så många parametrar som påverkar och gör varje mätserie något olika. Det finns utmärkta proxys som är beroende av temperaturen. Den första är glaciärer – som idag, i huvudsak smälter. Ur detta kan vi dra slutsatsen att det är varmare idag. Men – än när då? När bildades dessa glaciärer? och hur var klimatet då? fanns liv? fanns människor? Hur var det med biodiversiteten då?

  Under Holocen har glaciärer smält och åter/ny-bildats ett antal gånger. Det har ed andra ord varit varmare förr utan att några tipping-points nåddes. Faktum är att i t.ex. vårt svenska fjällandskap så smälter det fram rester av en flora av träd som har växt bra mycket högre upp på fjällsidorna än vad man ser idag, med dagens temperatur. Återigen, ett bevis för att det har varit varmare förr – rejält också, men utan att tipping-points triggades.

  Koldioxid är en växthusgas – visst. Det går att visa i laboratorieexperiment. Men a) är det den enda eller ens viktigaste parametern för att styra klimatet? och viktigare b) kommer mer koldioxid att snabbt att trycka vårt klimat över katastrofala tippingpoints?
  Om svaret på någon av dessa frågor är nej, eller tveksamt, så är det totalt oansvarigt att föreslå sådana krav på total omstrukturering av samhället som klimatkatastrofister gör.

  Du skrev för att verka provocerande, men du valde en – faktiskt – mesig fråga att provocera med. De flesta skiter i AGW. CAGW är något helt annat – och där har dagens skribent, Erik Axelkrans – ett mycket tungt vägande argument i att jordens klimat har alltid förändrat sig, men aldrig passerat någon tipping-point som gjort klimatet för varmt för liv, eller vad som skulle vara omöjligt för mänskligt liv. Däremot har jorden upplevt ett antal tipping points åt det kalla hållet. Men det är en annan historia.

  För övrigt har du fel om du tror att det inte finns ett ekonomiskt intresse och därmed lobbying och värre från de industrier som enligt politiken ska frälsa mänskligheten med s.k. förnyelsebar energi – ett hitte-på-begrepp som i sig självt är en lögn.

 54. Flemming Rasmussen

  #51

  To ting om “little ice age”:

  Det var IKKE et globalt fænomen.

  Opvarmningen fra little ice age foregik i et MEGET langsommere tempo end det, vi ser i dag – og kan dermed meget let tilskrives naturlige fænomener.

  Der findes INGEN naturlige fænomener, der kan forklare, hvad vi observerer nu

  CO2’s egenskab som klimagas er for længst kvantificeret af Arrhenius.

  Alt i alt er der stadig absolut intet svar på #24

 55. Sören G

  Flemming Rasmussen
  ”3) It is AGW but the higher temperatures are good for us”
  CO2 har spektrallinjer inom infraröda spektrat och absorberar därmed värme. Hur mycket det är jämfört med andra effeker som sol, moln, havet osv. vet man inte. AGW dominerar tydligen inte över de naturliga temp.variationerna. Temperaren har inte alls höjts lika mycket som i datorsimuleringarna. Det kan bli kallare. Varmare klimat är bättre än kallare. Var finns hoten i varmare klimat? De antika kulturerna blomstrade under varmare klimat, minoiska värmemeperioden, den romerska värmeperioden, den medletida värmeperioden och kollapsade eller fick en kraftig nergång i de efterföljande kallare perioderna. Den senantika köldperioden under folkvandringstiden och Lilla Istiden 1300-talet – mitten av 1800-talet.
  För mellan knappt 10 000 år sedan och till för 5 000 år sedan levde kärssköldpaddan i sjör i södra Sverige.

 56. Johan Montelius

  #13 Flemming Rasmussen

  ”….global temperature has risen exponentially in the same time.”

  Does it really increase exponentially?

  ”..through the whole of Holocene, …. we only saw temperatures vary +/- 0.4 degrees”

  I think you’re underestimating the changes we have seen in the past … 😉

 57. Flemming Rasmussen

  @#53

  Om det er AGW eller CAGW berører jeg netop i #24. Jeg kan på dit indlæg forstå, at du er migreret til niveau 3 i benægterhierakiet – og derfor ikke i spil til at svare på min udfordring, som jo i sagens natur kun henvender sig til dem i niveau 2.

  At du tillægger mine indlæg som værende under indflydelse af alkohol, siger jo nok en del mere om dig end om mig?

  Ja, jeg provokerer – på samme måde som ville gøre det på et forum for flat earthere.

  Min eneste ambition med mine provokationer er at få folk til at være mere objektive i deres informationssøgning

 58. Fleming #46,

  ”Mener du ikke, det er bevist, at øget CO2 er antropogen?”

  ”Bevisat”? Bevis förekommer inom matematiken och logiken, inte inom den empiriska vetenskapen.

  Så, nej, det är inte ”bevisat”. Men själv tror jag att den största delen av den ökade CO2-halten beror på människans utsläpp. Men det finns andra vetenskapsmän som menar att havens uppvärmning (den tror du väl på?) och utgasning är huvudorsaken till den ökande halten CO2 i atmosfären. I inlägget (om du nu skulle bevärdiga dig att läsa innantill) så står det om detta och refereras till publicerade artiklar som diskuterar detta.

  Roligt att du åtminstone hittar någon sak som du vill diskutera istället för att bara spy galla. Vilka argument har du angående denna första frågeställning i inlägget?

  ”Är det människan som huvudsakligen orsakat den observerade ökningen av CO2 i atmosfären?”

  Frågan är för övrigt något som vi har granskat och diskuterat i åtskilliga inlägg här på bloggen. Du kanske skulle sätta dig in i den debatten till att börja med?

 59. Lasse

  #50
  Försöker med en annan sten Einstien:
  ”Det räcker med ETT motbevis för att fälla en teori”
  Därför var den referens jag visade ett nyttigt dokument.
  10 grader varmare vid Svalbard och smältande glaciärer på 1920 talet .
  (Det är sannolikt havsströmmar som byter riktning där)
  Men du har en poäng -det finns inget naturligt fenomen som helt kan förklara det vi ser idag-temperaturen stiger onaturligt mycket. (NASA kan ha en roll i detta: https://notrickszone.com/2022/01/19/japans-own-data-show-no-warming-for-tokyo-but-nasa-tampers-changes-trend-to-warming/)
  Varför måste temperaturen justeras?

 60. Torbjörn

  #54
  ” CO2’s egenskab som klimagas er for længst kvantificeret af Arrhenius”

  Snacka om död vetenskapsman

  Koldioxiden påverkar inte klimatet lika mycket som Arrhenius trodde, däremot var han glad över att det skulle bli varmare 😉

 61. Flemming Rasmussen

  @#56

  Hi Johan

  You THINK, I underestimate???

  I hope you can do better than that- – –

 62. Flemming Rasmussen

  @#60

  Kom mu med FAKTA – i stedet for tom retorik om Arrhenius. Hans fysik omkring CO2 er aldrig blevet betvivlet videnskabeligt.

 63. Flemming #57

  ”Ja, jeg provokerer – på samme måde som ville gøre det på et forum for flat earthere.”

  Åhhh. Du ”provocerar” Så modigt av dig! Vi blir alla jätteimponerade. /sarc off

  Hörnu här. Du kommer ingenstans med dina ”provokationer” utan sakliga argument. Ännu en ”provokation” utanför anständighetens gräns så stänger jag av dig. Du är härmed varnad.

 64. Fredrik S

  Hej, Flemming.

  Tror mest du vill få bloggen att framstå som om den tillhör samma härad som Flat Earth.

  Hittills med alla inlägg har du bara presterat en länk/referens vilken var till dig själv på en annan blogg.

  Från det ena till det andra, vad har ni för väder i Danmark idag, vindel eller kolel?

 65. foliehatt

  Flemming Rasmussen
  Du bemöter min utmaning av dig med att sätta en etikett på mig. Jag är inte imponerad. Jag påstod inte att du var full – jag tyckte endast att Ronnis (?) uppträdande på parken liknade ditt betende här mer än den liknelse som du föreslog – oavsett om du är full eller inte.

  Så, du har inga ”bevis” för att katastrofen står för dörren? du kan inte leda i bevis att vi kommer att dö, eller lida svårt om glaciärer smälter bort. Du tiger om frånvaron av trigger-points under tidigare värmeperioder.

  Så upp till bevis. Prestera EN (1) publikation med bevis (som håller) för den av antropogent koldioxid-orsakade värmekatastrofen i närtid – och jag ska vara tyst i framtiden

  AGW – vem bryr sig – utan ett C?

 66. Adepten

  #24 Flemming Rasmussen
  ”Find det bedste peer-reviewede papir, som tilbyder en alternativ årsag til den globale temperaturstigning, der er sket i løbet af de sidste 100 år. Ingen tæppebombninger – bare dit absolut bedste skudsikre papir, der forfalsker AGW-teorien.”
  Her kan du se, hvordan klimaet har ændret sig tidligere uden menneskelig påvirkning.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006RG000204
  Når man ser på de sidste hundrede år, bliver man bare nærsynet.

  Förövrigt hoppas jag att Erik återkommer och lägger fram vad han kommit fram till i sin forskning.

 67. Flemming Rasmussen

  &#66

  Ingen (fornuftige mennesker) stiller spørgsmål ved, klimaet har ændret sig tidligere.

  Det er bare aldrig sket i et tempo, som det vi ser nu.

  Hvis det indlæg var svaret på #24, står det imho ringe til på “skeptikerfronten”

  I rest my case

 68. En annan

  Faktiskt, ett av det bästa inlägget jag läst på KU, tack Erik för en bra sammanställning och tack även till Fleming som bevisade sin överlägsenhet genom att hänvisa till korrupt forskning som verkar vara försedda med cyklopiska ögon med sina händer djupt nerstuckna i WEF:s plånböcker!
  Kanske utlöste denna artikel en varningslampa som tvingade ut en Dansk klimatsoldat att ta till vapen? Kanske nästa Klimatsoldat blir från Tyskland eller ännu hellre från Bryssel, har hört att Internet ska saneras från Fakenews-are, så fortsättningsvis kommer Fleming et.al knappast att möta mothugg, endast ja-sägare. Bra sa Hitler, utmärkt sa Stalin, och Fleming bugade sig ödmjukt…

 69. Flemming Rasmussen

  @#64

  “ Hittills med alla inlägg har du bara presterat en länk/referens vilken var till dig själv på en annan blogg.”

  En dobbelt løgn! – skam dig!

  1) Jeg har linket til flere VIDENSKABELIGE artikler

  2) Jeg har IKKE linket til noget, jeg selv har skrevet – derimod til et indlæg skrevet af Dan Jensen på ing.dk

  Tsk tsk – er det VIRKELIG niveauet overfor de vantro herinde?

 70. Håkan Bergman

  EU har ju i sin visdom bestämt att elpriserna i Europa skall harmoniseras. Det blir dyrt för oss svenskar därför kräver vi att även klimatet skall harmoniseras, nu får man ha förståelse för att vi inte kan kräva allt på en gång men rimligt vore att Stockholm åtminstone kan få samma klimat som Köpenhamn till 2100. Det kanske är där skon klämmer? På längre sikt kräver vi medelhavsklimat.

 71. Flemming Rasmussen

  @#68

  Som er så kujonagtig at gemme sig bag et alias 🤣🤣🤣

  Så blev du ham som faldt igennem på Godwins law

  Patetisk

 72. Flemming Rasmussen

  PS:

  Hvad med et svar på min udfordring i #24 – eller var den for svær??

 73. Inget är som väntans tider. Eller hur Flemming R.

 74. Fredrik S

  #69

  Ja, det var två länkar (halvbra) i ditt ”challange” inlägg men det är allt vad jag kan se.

  Skam ja, det brukar trollen vilja framkalla.

  Är du ett troll, ditt tonläge pekar åt det hållet?

 75. Flemming Rasmussen

  #74

  Hej Fredrik

  Er DU kommet med link, der kan besvare mit spørgsmål?

  Hvorfor er mine henvisninger til Berkeley og Marcott et al kun “halv”bra?

  Er det fordi de modsiger konsensus HERINDE? – det ville klæde dig at begrunde din nedgørelse af sunde videnskabelige artikler – alt andet virker lidt trolling-agtigt 😉

 76. Mats Kälvemark

  #67 Flemming
  Du visar en så fundamental okunskap om den historisk klimatvariationen att du borde dra dig tillbaka och studera fakta, helt enkelt den historiska verkligheten. Den är att uppvärmningshastigheten, som nu är 0,15 gr/decennium fram till 2015, har varit exakt densamma under perioderna 1860-1880, 1910-1940 respektive 1975-2009. Utan påverkan av fossil CO2. (Källa: Hadley Global Temp,Phil Jones) Därefter har temperaturökningen pausat under perioden 2015-2021 mätt med satellit i troposfären. Källor: GISS, Hadcrut 4, RSS v04 och UAH 6.0, dvs 4 st oberoende källor. Men Keelingkurvan har fortsatt stiga i oavbruten takt, trots att de fossila utsläppen pausat under perioden 2015-2021 med en nedgång på ca 7% under 2020.
  Visa att dessa källor inte är att lita på eller lägg ner dina alarmistiska inlägg riktade mot oss som skriver på KU och försöker hålla en alltigenom seriös och artig ton i debatten utan dogmatiska och känslomässiga påhopp. Rekommenderar att du går över till Face Book för dina fortsatta inlägg. Du har mycket att förklara och vi undanber oss fler alarmistiska mantran

 77. foliehatt

  Flemming, #67,
  så du accepterar att det har varit rejält varmare än nu? eftersom du anser dig förnuftig? Då inser du också att skrämselpropagandan om en nära förestående katastrof (tipping points) på grund av den uppvärmning som hittills har varit och enligt vad temperaturdata ger oss anledning att projicera in i framtiden – är falsk?

  Faktum i saken är att det inte existerar något enda (?) publicerat katastrofscenario som INTE baseras på RCP8.5 (vare sig de är peer-reviewade eller inte). Verklighetens data räcker helt enkelt inte till för att frammana katastrofen.

  Dina åsikter om de som inte håller med dig kan du hålla för dig själv. Ingen är intresserad av din åsikt i detta. Kan du inte istället leta fram bevis för att katastrofen står för dörren och en gång för alla placera in ett C i AGW – tänk vilken hjältestatus du skulle erhålla bland klimatalarmisterna.

 78. Fredrik S

  Håkan Bergman #70

  Medelhavsklimat vore bra, säkert även för de oroliga när det väl kommer till kritan.

  Det bästa vore ett medelhavsklimat a’la norra delen typ Nice. Lite lagom för oss svenskar tror jag.

  Danskarna verkar mer hetsiga så typ Sicilien passar nog bra där.

 79. Flemming Rasmussen

  #77

  Ikke siden seneste istid – i følge Marcott et al – så nej, det accepterer jeg ikke.

  Har du overhovedet intet andet end din retorik at basere dine udtalelser på?

 80. En annan

  Kommentaren borttagen

 81. # 79 Flemming R Hur mycket koldioxid släpper du ut varje dag. Det har du säkert koll på. Koldioxidjägare som du är. Vi måste ju få ner koldioxidutsläppen, annars brinner planeten upp. Just nu i Luleå ett bra januariväder. Stjärnklart och ett par minusgrader. Värme är bra.

 82. Flemming R #79,

  Hur blev det nu med debatten? Tar du tillbaka ditt påstående om att vetenskapen är enig om vad som orsakat CO2-ökningen? Du blev väldigt tyst där.

  Din hänvisning till Marcotts kurva är ganska överspelad och debunkad sedan länge. Att hänga på instrumentavläsningar på slutet av trädringar är helt enkelt ovetenskapligt. Har du inget bättre?

  Eftersom du verkar okunnig om klimathistoria så skulle jag vilja föreslå att du läser in dig på ämnet. Det är väl etablerat att det förekommit flera tidsåldrar med samma eller t.o.m. högre temperatur än nu. Samt att klimatet ändrat sig lika snabbt som under 1900-talet. Läs t.ex. den här boken https://www.bokus.com/bok/9789175043234/klimatet-och-manniskan-under-12000-ar/

 83. forts #82,

  Flemming, eftersom du tror dig veta allt om konsensusfrågan så kan du bilda dig lite om den frågan här, och de länkar som finns där: https://klimatupplysningen.se/vetenskap-2/konsensusfragan/

 84. Paul Håkansson

  Tack för en helt fantastiskt artikel.

  Alltid roligt när det kommer in personer med liten kunskap om vetenskaplig fakta. Vi får se hur mkt han kan ta åt sig för det finns som sagt ett överflöd av sällan skådat slag härinne.

 85. Rossmore

  Erik Axelkrans:

  ”Att använda icke validerade modellers resultat som en slags bevis på hur verkligheten förhåller sig innebär ett kvasivetenskapligt cirkelresonemang. Än värre blir det när dessa modellresultat sprids till media, allmänhet och makthavare som varande sanningar. Denna form av missbruk riskerar få konsekvensen att inte bara människor utan hela samhällen förleds. Jag är rädd att det är precis det vi ser just nu håller på att utvecklas inför våra ögon!”

  Wow! Så rätt! Salve.

 86. siibe

  Flemming, du som jag har icke svenska som modersmålet:
  Om du kan förklara varför jorden de senaste 2,5 miljoner åren har haft 100-000 åriga istider och däremellan kortvariga varmtider: WARUM?
  Warum steg Temperaturen för drygt 10000 år med närmare 6-7 grader helt utan att CO2 hade nån orsak?

  För, den störste klimatförändringen under mänsklighetens era skedde förrän någon människa eldade med kol eller olja…

 87. tty

  #54

  ”Det var IKKE et globalt fænomen”

  Jo det var det. Ett litet axplock:

  Antarktis:

  https://www.researchwithnj.com/en/publications/late-holocene-glacial-advance-and-ice-shelf-growth-in-barilari-ba

  Australien

  http://www-personal.umich.edu/~shaopeng/JQS_2006_Aus.pdf

  Sydamerika

  https://www.researchgate.net/publication/258613030_Little_Ice_Age_advance_and_retreat_of_Glaciar_Jorge_Montt_Chilean_Patagonia

  Nordamerika

  https://www.researchgate.net/publication/244509414_The_Little_Ice_Age_in_the_Canadian_Rockies

  Afrika

  http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/Tyson.pdf

  Asien

  http://history.emory.edu/home/documents/endeavors/volume6/endeavors-vlm-vi-anderson.pdf

  Som sagt, bara ett litet axplock. Är det något speciellt område du är intresserad av så säg bara till (reservation: i vissa delar av Afrika och Sydamerika har praktiskt taget ingen kvartärgeologisk forskning skett, så där finns luckor)

  ”Opvarmningen fra little ice age foregik i et MEGET langsommere tempo end det, vi ser i dag – og kan dermed meget let tilskrives naturlige fænomener.”

  Ta en liten titt på vad som hände 1700-1735:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Central_England_temperature#/media/File:20190731_Central_England_Temperature_(CET)_(annual_mean,_beginning_in_1659).png

  ”Der findes INGEN naturlige fænomener, der kan forklare, hvad vi observerer nu”

  Nej, och det finns ingen riktigt bra naturlig förklaring till varför temperaturen steg 5 grader på 50 år i slutet av Yngre Dryas (alltså typ 10 gånger fortare än nu), men ändå hände det….

  ”CO2’s egenskab som klimagas er for længst kvantificeret af Arrhenius.”

  Arrhenius beräkning av CO2:s kvantitativa effekt var gravt fel, vilket i och för sig är begripligt eftersom han inte hade tillräckliga data för att kunna beräkna den. Den första någorlunda korrekta kvantitativa beräkningen (dock med ett antal förenklande antaganden) gjordes av Manabe & Wetherald 1975:

  https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/32/1/1520-0469_1975_032_0003_teodtc_2_0_co_2.xml

 88. tty

  #79

  ”Ikke siden seneste istid – i følge Marcott et al – så nej, det accepterer jeg ikke.”

  Kolla litet på ”the 8.2 KA event”, som var en god bit efter den senaste istiden. Den har till och med tagits som start för Northgrippien, en av de tre etagerna i Holocen. Som f ö slutade med ”the 4.2 KA event” som visserligen mera var ett omslag till torrare än kallare klimat.

 89. foliehatt

  Flemming – du är dåligt påläst. Spåren i Sveriges fjällvärld visar på stora temperatursvängningar sedan den senaste nedisningen upphörde, med perioder av avsevärt varmare klimat än idag. Detta baserat på trädgränser och klimat/värme-relikter. Leta upp Leif Kullmans arbeten. Läs dem med ett öppet sinne och gör en ny evaluering av hur historiska temperaturer jämför med dagens.

  Jag konkluderar att du inte har hittat någon referens till ETT enda arbete som bevisar att katastrofen kommer. Annars hade du väl lagt upp den referensen här? eller?

  EDIT: faktum är att du har inget ”case” att vila.

 90. Sören G

  Katastrofala väderhändelser inträffar utan mänsklig påverkan. Hungerkatastrof 1877
  https://klimatsans.com/2022/01/20/en-glomd-klimatkatastrof-med-50-miljoner-doda-1877/?fbclid=I

 91. TorbjörnR

  #67 Flemming
  Ökningen av temperatur under 1910-1940 är väldigt likvärdig med ökningen från 1980-2000. Ungefär 0,15 grader per decad.

  Upplösningen på temperaturer under tidigare perioder som tex medeltida värmeperioden är för dålig för att dra slutsatser.

  Du gör felet att jämföra dagens ”exakta” mätningar med ”oexakta” mätningar från proxies.
  Att man sedan svårligen kan mäta med 2 decimalers noggrannhet är en annan fråga!

 92. Ann Löfving-Henriksson

  # 41. Tack för svar.
  Det där med konsensus kontra vetenskap har diskuterats till och från här på KU.
  Det har resulterat i att jag uppfattat att konsensus hör hemma inom politiken och inte inom vetenskapen. Därför reagerade jag inför Din rubrik.
  Ett skönt resonerande svar på Din fråga får Du i Unsettled av Steven Koonin där bokens rubrik syftar på innehållet.

 93. Magma

  # Flemming
  Intressant det här med consensus … efter att ha skummat igenom dagens blogg och sett den stora mängd inlägg som producerats under signaturen ”Flemming” så konstaterar jag att Flemming uppnått ca 97% consensus med dig själv … och då tolkar jag Flemming som att han anser sin ståndpunkt som bevisad … eller … har jag missförstått?
  Det jag över allt annat uppskattar med vetenskapen är en respektfull diskussion med argument och motargument, utan förklenande omdömen om den som har motargument – att samla likatänkare runt sig och sedan räkna ihop hur många som tycker lika och hävda consensus är däremot någonting helt annat än vetenskap.
  Och så hoppas jag att Flemming ursäktar att jag inte fullt ut lyckades visa honom respekt i det här inlägget …

 94. tty

  #79

  ”Ikke siden seneste istid – i følge Marcott et al – så nej, det accepterer jeg ikke.”

  Det är litet ironiskt att en av de stora pionjärerna inom paleoklimatologi var dansk, Johannes Iversen. Läs gärna hans ”The Development of Denmark’s Nature since the Last Glacial”, den står sig fortfarande bra efter 50 år:

  https://www.researchgate.net/publication/352027111_Geology_of_Denmark_III_The_Development_of_Denmark's_Nature_since_the_Last_Glacial

  Och den store pionjären när det gäller iskärnor som klimatproxies var också dansk, Willi Dansgaard. Läs gärna honom också:

  https://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/publications/FrozenAnnals.pdf

 95. Flemming Rasmussen

  Nu er der kommet ret så mange indlæg mens jeg har været til nytårskoncert – er der et af dem, der kan kvalificere som svar på min udfordring i #24?

  I då fald vil jeg gerne have det gentaget, da jeg ikke magter at læse det øvrige sludder – sorry.

  En eneste Peer reviewed artikel, som tilbyder et troværdigt alternativ til A’et i AGW

  Give it your best shot

 96. pa

  Det vi känner till om gasers egenskaper + tröghetslagarna borde räcka för att förstå att inget kan förändras av oss här.

  De som påverkat förståelsen av vårt universum och hur saker egentligen funkar allra mest har nästan alltid varit ensamma bland en flock oförstående 99% koncensuspersoner.

  Konsensus har absolut inget med vetenskap att göra och borde ses som en svordom i samtal om vetenskapliga ämnen.

 97. Fredrik S

  #95

  Du har fått relevanta och utförliga svar i flera inlägg och du kallar det sludder som du inte orkar ta åt dig?

 98. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg till # 92:
  Här är en intressant artikel kring ämnet vetenskap vs konsensus:
  https://www.aei.org/carpe-diem/for-earth-day-michael-crichton-explains-why-there-is-no-such-thing-as-consensus-science/

 99. jensen

  Tid förlöper snabbt. Nu är det alltså 18 år sedan ”State of Fear” gavs ut med ett högklassiskt appendix angående den himmelsvida skillnaden mellan konsensus och vetenskap.
  I ett samtida föredrag redogjorde M. C. sin uppfattning om Klimatet som komplext.
  Så rätt han hade med allt.
  Och ändå tjatas det om betydelsen av konsensus och möjligheten att prediktera det komplexa klimatet med hjälp av modeller.
  Uppenbarligen sker paradigmförändringar under
  generations-, eller generationers förlopp.

 100. Har just tittat på den vackra stjärnhimlen. Men tyvärr inget norrsken. Sorry Flemming R. Du är definitivt ingen stjärna på blogghimlen. Dina floskler når aldrig himlen.

 101. tty

  Jag tror nog vi lugnt kan fastställa att Flemming R är ett klassiskt internettroll som bör behandlas enligt principen ”don´t feed the troll”.

 102. Stefan Eriksson

  Från den här sidan har Flemming sitt ”stoff” för påståenden likt de här ovan.
  Läs och kolla, nära nog ordagrant återgivet här på KU.
  Allt som står skrivet i tidningen är ju ”sant”, eller hur var det nu igen?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatskepticism

 103. #101 tty

  instämmer

 104. Ann Löfving-Henriksson

  #99 Tack Jensen, hade glömt detta, som Du skriver högklassiga appendix. Väl värt att fånga upp!

 105. Erik A.

  #92: Jag förstår och kan hålla med om att konsensus inte är det bästa ordvalet. Blir dock lite hårklyveri för en artikel i detta sammanhanget tycker jag. Jag är fullt medveten om hur vetenskapen utvecklas och det handlar givetvis inte om omröstning eller majoriteter. Newtons gravitationslag ansågs vara sanning under en period och sedan kom Einstein med relativitetsteorin osv. Min utgångspunkt för artikeln var att vi numera på samhällsnivå ges intryck att klimatfrågan är vetenskapligt avgjord när den i själva verket absolut inte är det.

 106. Madis Kajandi

  Hej, läser med intresse allt på Klimatupplysningen och allt nytt som kommer ut/publiceras inom området.

  Nu senast håller jag på att läsa Seven Koonins: ”Unsettled – What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, And Why It Matters.
  Koonin är fysiker och en höjdare inom området och tidigare expert inom Obamas administration. Han går ut och kritiserar hur IPCC-s forskning framförallt rapporteras, men även hur det politiska spelet sker kring det hela.
  Boken kan sägas vara en tolkning av den vetenskapliga delen av IPCC, så att den kan förstås av lekmän och en skarp kiritik av modellerna (han är själv en expert inom just detta). Mycket läsvärd och att döma av olika intervjuer och inspelade föreläsningar på YouTube så har Koonin slagit an i debatten

 107. Lennart Bengtsson

  Tragedin med klimatvetenskapens politisering under de senaste decennierna är att vetenskapen blir ointressant och irrelevant och begåvade individer söker sig till andra områden.

  Vissa fakta är närmast triviala:

  1. koldioxiden och andra växthusgaser fortsätter att öka i atmosfären. Detta har skett i monoton takt så länge tillförlitliga mätningar har pågått (sedan slutet på 1950-talet). Ökningen har i stort sett varit proportionell mot industriella och andra utsläpp.

  2. Troposfärens temperatur har långsamt ökat och detta mer eller mindre i en utsträckning som bland annat Manabe beräknade redan på 1960-talet .

  3. Att temperaturökningen är oregelbunden såväl i tid som geografiskt är likaledes uppenbart baserat på observationer och dynamisk kunskap liksom en långsam men fortlöpande uppvärmning av havet som stöds av såväl sondmätningar i havet, satellitaltimetri (lidar) och extremt noggranna gravitationsmätningar från satellit.

  Detta borde man ju ändå nästan 100 % kunna enas om utan någon större tveksamhet eller oro.

  Däremot vad som kommer att hända de närmaste 100 åren bör vi ta med stor tveksamhet och inte bara extrapolera de senaste årens tendenser. Att här prata om 97% ig enighet bland forskare är givetvis nonsens. Däremot finns de politiker och lekmän som är eniga till 100 %. Liksom folk är eniga i sin Gudstro.

  Att planera för en något varmare jord är i dagens situation ganska förnuftigt och det bör innebära såväl fördelar som vissa nackdelar beroende på var man råkar bo. Det finns ju folk som bor i länder redan nu med höga temperaturer som i Israel, Australien och Arizona och har ingen önskan att flytta. Istället flyttar folk dit! Tyvärr kan inte människan göra mycket åt saken annat än anpassa sig som förnuftiga varelser alltid gjort.

 108. Ann Löfving-Henriksson

  # 105, läs gärna artikeln i # 98. Den förklarar varför Du bör vara noggrann med begreppet konsensus.

 109. Kim Madsen

  Folk spørger om Flemming Rasmussen er en troll.
  Efter at have fulgt utallige debatter på ing.dk, så er jeg tæt på at konkludere at ja, det er han.

  Jeg vil dog henvise til andre af hans meningsfæller, f.eks. specielt Dan Jensen, men også Søren Lund m.m. som i hovedsagen kommer med reel argumentation i sine posts.

  Flemming har fra tid til anden relevante indlæg, men som oftest støjer han.

  Jeg skriver dette som en lægman, da jeg ikke er klima forsker eller ekspert på nogen måde, men nysgerrig og på nogle områder mere og mere undrende over den retorik der bruges fra den ene side for at forsøge at ”overbevise” den anden (de kritiske).

  Retorikken indikerer, som jeg også ser nogle i denne debat nævner, efter min mening at man har en dårlig sag. Når det er nødvendigt at bruge volumen som argument i stedet for modulationen (audio/indholdsmæssigt), har man en dårlig sag.

 110. Tack Kim Madsen #109,

  Det var upplysande. Men nu tror jag att debatten om Flemming är över för den här gången. 🙂

 111. Bim

  När tro övergår till besatthet inom en grupp människor. som det gör inom religion, så gäller inte nyfikenheten på sanningen längre, som är drivkraften i all vetenskap. All sökande efter sanningen är ju förbjudet inom en grupp där konsensus om en viss påstådd sanning råder.
  Besatthet och konsensus är ju ungefär samma sak. Då uppstår konstiga saker som att Kristi Brud heter Åsa Waldau.
  Fan tar den som inte tror rätt.
  Akta er för KONSENSUS

 112. Lennart Bengtsson

  Självklart råder den konsensus om sådant som är vetenskapligt etablerat. De fysikaliska grundekvationerna fungerar tillräckligt bra för att göra väderprognoser eller studera klimatet såväl på jorden som på andra planeter.
  Lika självklart är det att det inte kan eller ens bör råda konsensus om sådant som ännu inte inträffat och således inte blivit validerat. Det är fullständigt omöjligt att veta vad jordens klimat kommer att vara om 100 år. På sin höjd kan vi bara göra mer eller mindre vetenskapligt rimliga gissningar.

  Om det kommer att visa sig att jorden klimat ständigt blir varmare så kommer människorna att göra något åt saken om det överhuvudtaget är möjligt. Men den orimliga iden att vi i dag på något sätt skall lösa framtidens okända problem är om något fullständigt absurt. Inser man inte detta är man om något ganska korkad.

 113. Lars Kamél

  Den globala temperaturen ökar absolut inte exponentiellt. Det finns inte ens någon fysikalisk orsak som skulle kunna få den att öka exponentiellt. Temperaturökningen har varit ganska linjär sedan den senaste accelerationen i mitten av 1970-talet.
  Arrhenius första påstående om koldioxidens klimatpåverkan motbevisades några år senare av hans landsman Knut Ångström. Arrhenius hade kraftigt överskattat koldioxidens klimatpåverkan. Precis som dagens tillverkare av klimatmodeller.
  Konsensus bland forskarna kan inte bevisa någonting om huruvida en hypotes eller teori är riktig. Vetenskapshistorien är full av exempel på att forskare har varit (nästan) överens om en idé, som sedan har visat sig vara fel.

 114. Ulf

  Tack för ett bra inlägg.
  Dansken illustrerar väl att i alla länder finns begåvade människor och obegåvade människor. Tänk på hur begåvad Lomborg är.

 115. Lars Cornell

  #113 Kamél.
  Koldioxidens påverkan är väl avtagande exponentiell?
  Tack för information om Knut Ångström. Har du länk?

 116. Ulf

  Svar 106,

  Har inte läst den, men läst Pielke Jr, lättillgängliga sammanfattningar av den vetenskapliga delen av IPCCs senaste rapport. Den skiljer sig kraftigt ifrån IPCCs sammanfattning för ”decisionmakers”.
  Varför tror jag då mer på Pielke än den? Som alltid måste man veta vem som är avsändaren. Kollar man de som skrivet sammanfattningen är det helt klart att flera av dem är klimathotsfanatiker, långt ifrån alla men tillräckligt många. Kanske några kan presenteras här på bloggen? Nyttigt att veta eftersom det är detta massmedia sprider, inte det vetenskapliga.

 117. #112 Lennart Bengtsson

  Pedantiskt inlägg:

  Detta är för generellt formulerat: ”Lika självklart är det att det inte kan eller ens bör råda konsensus om sådant som ännu inte inträffat och således inte blivit validerat.”

  På goda grunder råder det konsensus om när nästa totala solförmörkelse kommer att inträffa i Sverige. Den har dock inte inträffat ännu…..

  Beträffande konsensus om klimatet råder just nu konsensus om att grundläggande kunskap saknas och att hypoteser om framtiden är behäftade med stor osäkerhet. Osäkerhetsmarginalerna som IPCC anger: 1,5 till 4,5 för klimatkänsligheten t.ex.

 118. Ann Löfving-Henriksson

  Erik Axelkrans, för att svara på Din fråga om det råder konsensus inom klimatforskningen, behöver en rad oklarheter redas ut. Jag föreslår att Du tar Dej en rejäl titt på den klarläggande skriften ”Why Sccientists Disagree About Global Warming – The NIPCC Report on Scientific Consensus”:
  https://www.heartland.org/publications-resources/publications/why-scientists-disagree-about-global-warming
  Den rapporten visar att det inte föreligger någon konsensus och varför, den diskuterar den vetenskapliga metoden kontra politisk ”science”, felaktiga projektioner (beräkningar), falska antaganden (postulat), opålitliga bevis – och politiska konsekvenser.
  En fast grund att stå på, avfärdad av Erika Bjerström (tidigare MP och nu SVT) som propaganda när den lanserades och få hade haft möjlighet att studera den.
  (Många av dessa frågor diskuteras och klargörs i Koonins Unsettled.)

 119. Folke

  Jag försöker, i egenskap av lekman, följa debatten om klimatet.
  Vad gäller IPCC som det ofta hänvisas till i media och av politiker är jag försiktig med att dra slutsatser.
  Därför att som jag uppfattar det:

  – IPCC bjuder in forskare inom olika områden som författar artiklar som sammanställs i en Assessment Report – Nuvarande är AR6 på ca 4000 sidor, för icke naturvetenskapligt utbildade, svårläst text .

  – Av länderna (politiskt) utsedda män och kvinnor tolkar AR och producerar en Summary for Policy Makers – SPM.

  – Journalister och av våra politiker ”*)godkända” experter förmedlar budskapet vidare till allmänhet och höga politiker.

  Analogin med Hasse och Tages Viskningsleken är slående – ”Remy Martin” blir efter några led ”Ängelholm”

  En av de intressantaste böckerna på senare tid är Steve Koonins – Unsettled.
  Djärves jag gissa att varken Erika Bjärström eller Johan Rockström har läst den?

  *) Sveriges mest meriterade klimarforskare Lennart Bengtsson platsar givetvis inte i sammanhanget.
  Lustigt med tanke på att Lennart skriver pedagogiskt och även för oss dödliga lättfattligt.
  Dessutom motsäger han ju inte det faktum att det har blivit varmare och att mänskliga utsläpp spelar roll i sammanhanget.
  Troligen är Lennart persona non grata därför att han inte säger – ”vi” har 10 år på oss”.

 120. Den här tråden visar att Erika Bjerström, SVT, inte hade så fel när hon i SVT sa: ”Men en liten, men högljudd grupp försöker hävda att IPCC:s forskning är manipulerad, i syfte att lura allmänheten. […]De använder underkända artiklar och feltolkar statistik; allt för att så tvivel kring klimatforskarnas varningar”

  Att hon pekade ut Elsa Widding som tillhörande gruppen var oförskämt och fel. Läs Elsas senaste kommentar till Granskningsnämnden i ärendet: https://www.klimatkarusellen.se/post/mina-kommentarer-till-svt-s-till%C3%A4ggsyttrande

  Klimatkrisen är här. På riktigt!! Och den består i att våra politiker fattar galna beslut ivrigt påhejade, genom media, av Extinction Rebellion, Greta, Rockström m.fl. Krisen är också ett faktum i det att våra barn får ångest. Dom tappar framtidstron. Det är verkligen illa!

  Jag tycker det är oerhört viktigt att dämpa krisen. Problemet är INTE att dom forskningsrapporter som IPCC lyft fram pekar på någon katastrofal utveckling för klimatet. Inte heller att klimatmodellerna antyder någon katastrof nu när scenariet RCP8.5 inte längre är aktuellt.

  Elsa gör en viktig insats. Lomborg också.

  Det som stör mig är att skeptiker för fram argument som borde ha förpassats till papperskorgen för länge sedan.

  1) CO2 har spektrala egenskaper som gör att gasen redan i mycket små koncentrationer har avgörande betydelse för värmebalanen. Dagens 415 ppm är inte alls en liten koncentration – tvärt om. Absorptionen är hårt mättad och en ytterligare ökning har liten betydelse. En fördubbling till 830 ppm ger en forcing på bara 3W/m2. (Allt annat oförändrat) Detta ger nödvändigtvis en uppvärmning, men hur stor är mycket svårt att gissa för det finns återkopplingar av olika slag. Helt utan återkopplingar 1,4 grader. Av temperaturen ökad luftfuktighet höjer till 2,2 grader eller kanske något mindre. Så långt kommer man med välkänd fysik. Effekten av CO2 finns på hög höjd så den maskeras inte av moln. Moln, förändrad luftcirkulation och allt möjligt – som jag inte begriper – kan tänkas ge återkoppling och göra att klimatkänsligheten blir väsentligt lägre än 2,2 grader. Kanske också högre. IPCC vet inte (förstås) och det är dom tydliga med. Eftersom återkopplingen är styrd av temperaturen måste CO2 vara värmande. För att CO2 skall sakna värmande effekt skulle krävas oändlig negativ återkoppling. I den här tråden verkar alla vara överens om CO2 så här långt. Dock fann jag en störande länk i Eriks text:
  https://notrickszone.com/2022/01/13/nearly-140-scientific-papers-detail-the-minuscule-effect-co2-has-on-earths-temperature/
  Det första exemplet, Coe et al., 2021, är visserligen peer review, men skriften är alldeles fel. Mycket trist att den sprids vitt och brett på nätet. Jag har noterat att länken är ändrad även om det fortfarande står:
  ”Angående klimatkänsligheten:
  135+ vetenskapliga artiklar som på olika sätt kommer fram till att klimatkänsligheten är låg.”
  Nu pekar länken på den här sidan: https://notrickszone.com/50-papers-low-sensitivity/ Coe et al., 2021 finns fortfarande med. Dom artiklar som nu står före Coe är spärrade för mig så jag kan inte bedömma vad påståendena grundar sig på. Att det skulle röra sig om något vetenskapligt hållbart finner jag osannolikt.

  2) Uppehållstiden eller Bernkurvan vs bombkurvan. https://www.researchgate.net/publication/334413385_Human_CO_2_Emissions_Have_Little_Effect_on_Atmospheric_CO_2 (peer review)
  och
  https://www.researchgate.net/profile/Hermann-Harde/publication/335418316_What_Humans_Contribute_to_Atmospheric_CO2_Comparison_of_Carbon_Cycle_Models_with_Observations/links/5d6821b9299bf1d599448d88/What-Humans-Contribute-to-Atmospheric-COsub2-sub-Comparison-of-Carbon-Cycle-Models-with-Observations.pdf (peer review)

  Både Berry och Harde använder simpla modeller. Harde kritiserar IPCC för Bernmodellen: ”But from basic causalities there exist some fundamental problems with the AF and the Bern Model: 1.Additional emissions to the atmosphere even at a con-stant rate will never attain a new equilibrium.” Visst är det en fundamental egenskap hos klimatmodellerna (om man byter ”never” mot tusentals år eller kanske mer.)

  För det första är ”Bernmodellen” inte ett entydigt begrepp. Det är det numeriska utfallet av experiment med klimatmodeller. Man har momentant släppt ut 50 GtC i klimatmodellen och noterat pulssvaret. Släpper man ut mer eller mindre blir pulssvaret i modellen annorlunda. Den fysikaliska/kemiska förklaringen är att PH i havet sjunker när CO2 löser sig i havet och det påverkar jämviktskonstanten för utbyte av CO2 mellan hav och atmosfär. Det gör ändrad temperatur också. Att som Bery och Harde förutsätta att dessa effekter inte finns är dålig vetenskap. Att modellbyggarna kan gissa hur stora dom är och hur dom kommer att utvecklas i framtiden finns all anledning att förhålla sig skeptisk till.

  Jag hävdar således att Berry och Harde har fel. IPCCs modeller är ”i princip” korrekta i det att dom försöker ta hänsyn till inte bara jämvikstkonstantens förändringar utan också till ”the fertilization factor.” (Biosfären binder mer CO2 nu när det blivit lättare för växterna att göra fotosyntes.) Sedan är verkligheten givetvis väldigt mycket mer komplicerad så även om man bestämmer parametrar som stämmer med historiska data blir det prediktiva värdet långt in i framtiden dåligt. (Men antagligen skapligt ett eller några decennier framåt.)

  Med detta inlägg vill jag försöka flytta fokus från diskussion vetenskap/ovetenskap till vad som är en realistisk syn på dom närmaste årtiondenas utveckling.

  Kina, Indien och sedan Afrika kommer att öka energiförbrukningen väldigt mycket framöver. Det är ett legitimt intresse och det kommer att leda till stora utsläpp av CO2. Det kommer att påverka klimatet i någon mån. Bra eller dåligt beror nog på var man bor. AR6 från IPCC representerar vetenskapens osäkra kunskap av i dag. Där finns inget skäl alls att påstå ”vi har 10 år kvar att stoppa utsläppen” Däremot finns det kanske skäl att tro att vi har X år på oss att stoppa utsläppen om vi vill uppnå målet i Parisavtalet. (Men varför skulle vi vilja det?) Notera ”kanske” För egen del tror jag att 1,5-gradersmålet kommer att överskridas oavsett om alla utsläpp fortsätter eller stoppas nu. Haven är långt från i termisk balans med atmosfären så jag förväntar mig att temperaturen fortsätter att stiga ett tag till. Allt annat oförändrat. Sedan kan det ju hända att Zharkova har rätt: ”Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestial cooling.” Det ÄR svårt att förutsäga framtiden. Jag är personligen imponerad av att man numera kan gissa skapligt rätt på vädret flera dagar i förväg 🙂

  Alarmisterna avskyr Elsa, Lomborg, Pielke m.fl. – men sådana som Ed Berry, David Coe, Joseph Postma, Claes Johnsson m.fl. ser dom som rätt ofarliga töntar – men enligt Martin Hultman på Chalmers är ”Klimatförnekelse kopplad till högernationalism” – och det tror nog majoriteten alarmister på.

  Sprid det glada budskapet. Världen håller inte på att gå under nu heller. Påminn om Hans Rosling! Var optimist!

 121. #120 Leif Åsbrink, tack! Skulle gärna se en djupare diskussion och analys här av Bernmodellen.

 122. Sten Kaijser

  Hej Eilif,

  Jonas Rosén har gjort en matematisk analys av Bern-modellen, och påvisar att den är matematiskt hel felaktig.

 123. Adepten

  #120 Leif Åsbrink

  Jag uppskattar det du skriver 🙂 Klart koncist utan krusiduller.
  Det verkar så ”intuitivt” rätt för mig, det kallas även för läkarens ”kliniska öga” när det ställs en diagnos. Önskar att fler kan ta vara på din klokskap.