Professor Claes Johnson har fått ett fint erkännande för viktiga vetenskapliga framsteg

Claes Johnson, professor emeritus i matematik, som är en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker, har vunnit en uttagning för ett fint vetenskapligt pris, en medalj. Han har av särskilda skäl tackat nej till att motta medaljen men detta minskar inte det erkännande det är att ha vunnit uttagningen av denna fina utmärkelse. Med detta blogginlägg vill jag gratulera Claes Johnson och belysa hans vetenskapliga insatser. Detta fina erkännande av Claes Johnsons vetenskapliga insatser har även gett mig en tankeställare som lett till några reflektioner om hur klimatdebatten förs.

Medaljen utdelas av ECCOMAS som är en vetenskaplig samarbetsorganisation som grundades 1993. Förkortningen betyder European Community on Computational Methods in Applied Sciences och organisationen beskrivs på sin egen webbsida på följande sätt:

ECCOMAS är en vetenskaplig organisation för att sammanföra europeiska organisationer med intressen i utvecklingen av och tillämpningar av beräkningsmetoder inom naturvetenskap och teknik. Under 2008 kunde den fira sitt 25-årsjubileum med ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium on New Computational Challenges in Materials, Structures and Fluids i Wien.

Under tiden blev 24 europeiska nationella och regionala sammanslutningar medlemmar i ECCOMAS, varav en del av dem representerar flera nationella organisationer. ECCOMAS uppgift är att främja gemensamma insatser av europeiska universitet, forskningsinstitut och industrier som är verksamma inom det bredare området numeriska metoder och datorsimuleringar inom teknik och tillämpad vetenskap och ta itu med samhällsviktiga och tekniska problem med särskild tonvikt på tvärvetenskapliga program.

Att bli utvald till en utmärkelse, i det här fallet heter den Prandtlmedaljen, av en sådan organisation som representerar en viktig del av vetenskapen i Europa visar på att man har gjort viktiga vetenskapliga insatser utöver det vanliga. Genom att Claes Johnson utvaldes för denna utmärkelse har man visat att han har gjort banbrytande insatser inom Computational Methods in Applied Sciences, på svenska beräkningsmetoder inom tillämpad vetenskap.

På ECCOMAS webbsidor står det om Prandtlmedaljen:

Prandtlmedaljen delas ut för framstående och varaktiga bidrag till området Computational Fluid Dynamics (CFD). Bidragen skall i allmänhet vara i form av viktiga forskningsresultat som avsevärt avancerar förståelsen av teorier och metoder som påverkar CFD. Medaljen bär bilden av Prandtl.

Medaljen delas ut vartannat år på ECCOMAS-kongressen respektive -konferenser.

Medaljen är uppkallad efter Ludwig Prandtl som anses vara ett av de verkligt stora namnen inom strömningsmekaniken och aerodynamiken.

Prandtl var även ett exempel på den framstående men världsfrånvände forskaren som kunde ge uttryck för märkliga åsikter. Framstående genier kan uppenbarligen också ha mycket udda sidor och åsikter. Detta i kombination med den nedlåtande kvinnosyn som präglade den tid och miljö som han levde i ledde enligt Wikipedia till följande händelse som kunde ha blivit olycklig men som fick ett lyckligt förlopp.

Prandtls liv präglas av övertoner av naivitet. Vid en ålder av trettiofyra bestämde han att det var dags att gifta sig, så han gick till sin gamla professor, August Föppl, för att be om hans dotters hand. Men Prandtl sade inte vilken av döttrarna han menade. Professorn och hans fru hade en skyndsam diskussion och beslutade klokt att det borde vara den äldre dottern. Detta blev bra. Äktenskapet blev långt och lyckligt. [3]

Claes Johnson har av principskäl (som jag inte diskuterar här men som beskrivs på hans egen blogg) tackat nej till att ta emot Prandtlmedaljen men detta förminskar inte den utmärkelse och det erkännande som det är att ha blivit utvald. Han fick denna utmärkelse genom att hans vetenskapliga insatser bättre uppfyllde de krav som gäller för medaljen än för andra möjliga mottagare som värderats i det omröstningsförfarande som använts av uttagningskommittén. Detta framgår av följande utdrag av beslutsbrevet från 16 juni 2014:

Kära Professor Johnson, det är vårt stora nöje att informera dig om att du är vinnaren av 2014 års upplaga av ECCOMAS Ludwig Prandtlmedalj. Beslutet har fattats av ECCOMAS Award Committee i ett tvåfaldigt omröstningsförfarande. Vänligen ta emot våra varmaste gratulationer.

..

Med våra bästa hälsningar och gratulationer,

Ekkehard Ramm ECCOMAS President

Joseph Eberhardsteiner ECCOMAS sekreterare

För att få en uppfattning om Clas Johnsons bidrag till vetenskapen kan man titta på hur hans Google Scholar Citation ser ut, följande bild ger början på listan:

Google citat

Hans vetenskapliga arbeten är mycket välciterade jämfört med de flesta forskare. De beräkningsmetoder som han utvecklat tillsammans med sina medförfattare har stor betydelse för att med hjälp av datorer lösa stora matematiska modeller som beskrivs med partiella differentialekvationer.

Detta är för övrigt ett problem som är centralt för de numeriska matematiska modeller som används för att studera klimatet. Claes Johnson är alltså expert inom ett vetenskapligt område som är centralt för klimatmodellering.

Hans mest citerade arbete är en lärobok Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method. Uppenbarligen är Claes Johnson inte bara framstående som forskare utan även som läroboksförfattare. Jag hyser den största beundran för goda vetenskapliga läroboksförfattare då jag anser att de har enormt stor betydelse för vetenskapens utveckling

Denna bok kom ut på Cambridge University Press år 1984. Den nytrycktes av Dover Publications år 2008, vilket borgar för bokens popularitet. Så här skriver Claes Johnson i förordet (som jag skannat in från mitt eget nyinköpta exemplar av boken):

Bok förord

Han nämner i detta förord projektet Body and Soul. I arbetet med detta projekt har han tillsammans med Kenneth Eriksson och Donald Estep skrivit en bok i flera delar, Applied Mathematics: Body And Soul, som publicerats på Springer. I samband med denna bok ägde en märklig klimatrelaterad konflikt rum vid KTH. Genom Claes Johnsons utmärkelse och vad den innebär har jag fått en helt ny syn på denna episod.

Den märkliga händelsen var att en kurs i numerisk analys vid KTH år 2010, efter en klimatrelaterad kampanj, av KTHs ledning tvingades avstå från att använda denna lärobok därför att den innehöll ett exempel där ett klimatrelaterat problem diskuterades. Detta har beskrivits av Claes Johnson själv i ett föredrag, Staten och vetenskapen, se videoinspelningen 35:05 – 39:36 minuter. Jag har som sagt ändrat min syn på denna händelse efter att jag nu har förstått att Claes Johnson är en internationellt framstående läroboksförfattare och en ovanligt framstående forskare. Jag förstår nu också bättre varför en kollega inom numerisk analys vid KTH, som hade en ansvarig ställning för kursen, när vi träffades på gatan vid denna tid uttryckte stor indignation över hur man agerat mot Claes Johnson och därmed också hade satt käppar i hjulet för kursens genomförande.

Som Claes Johnson beskriver i föredraget lät man alltså ett klimatrelaterat exempel i boken, som inte ingick i kursen, bli motiv för att en bok av en erkänt god läroboksförfattare, med två medförfattare, togs bort som kurslitteratur mot kursledningens vilja. Detta är omöjligt att förstå i efterhand och kan endast förklaras med att klimatdebatten med sina personangrepp och ad hominemargument hade spårat ur. Den som ogillar exemplet kan ju framföra sakliga motargument mot dess resonemang och saken borde vara betydelselös eftersom exemplet inte ingick i den aktuella kursen i numeriska analys.

Klimatdebatten blev alltså i detta fall så överdriven att den blev till ren skada för annan mycket viktig vetenskaplig utbildningsverksamhet. Men inte nog med det, genom Claes Johnsons kritiska synpunkter på klimatvetenskapen blev han en måltavla för uppenbarligen helt orimliga personangrepp i klimatdebatten. Detta ledde till en falsk bild av honom som forskare och lärare. Har samhället verkligen råd med att framstående forskare och lärare inom naturvetenskapen av grumliga motiv framställs i en förfalskad dager?

Claes Johnson framstår här som en av en hel rad framstående forskare, både klimatforskare och forskare inom närliggande naturvetenskapliga ämnesområden, som gett uttryck för större eller mindre klimatskepticism. Några exempel är Richard Lindzen, Fredrick Seitz, Fred Singer, Roy Spencer, John Christy, Judith Curry, Freeman Dyson, James Lovelock, Ole Humlum, Wibjörn Karlén, listan kan göras mycket lång och den tenderar att bli längre. Det har varit mycket vanligt med ad hominem och ofta nära nog brutala personangrepp i sådana fall men under de sista åren kan man förhoppningsvis skönja en gradvis ökande reaktion mot sådana företeelser, där samtalet mellan John Christy och Kerry Emanuel är ett gott tecken:

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-11.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel, del 2. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-06-06.

Vetenskapen, inte bara klimatvetenskapen, tar enligt min mening skada av klimatdebattens överdrifter med alla dessa personangrepp och ad hominemargument. Det sägs ofta att klimatvetenskapen har stagnerat, till exempel att man inte kunnat minska det mycket stora osäkerhetsintervallet, 1,5-4,5 C, för klimatkänsligheten sedan 1970-talet trots väldiga forskningsinsatser, alla satelliter och svindyra datorprogram för klimatmodellering. Detta kan mycket väl vara ett uttryck för den skada som klimatdebattens överdrifter åsamkat klimatvetenskapen, den skada som kan ske på vetenskapen för övrigt illustreras av vad jag skrivit om Claes Johnson här.

Det går alldeles utmärkt att diskutera klimatfrågan sakligt utan ad hominem. Även om man möter en meningsmotståndare som man anser har helt felaktiga föreställningar behövs inte några ad hominemargument, en felaktig föreställning kan alltid motbevisas med sakliga argument. Om man inte själv kan finna tillräckligt övertygande sakliga motargument så kanske den sakfråga som man diskuterar helt enkelt inte är så svartvit som man själv uppfattade den från början.

Jag har till exempel själv diskuterat några meningsskiljaktigheter angående strålningsfysikaliska aspekter på atmosfären med Claes Johnson. Jag anser att våra diskussioner har varit sakliga utan ad hominem, vi har vidhållit våra olika åsikter och accepterat att vi har skilda synsätt på dessa frågor. Det finns inget fel i att ha olika åsikter i en vetenskaplig frågeställning, i själva verket så skulle vetenskapen stagnera om alla hade samma åsikter i vetenskapliga frågor. Kanske har klimatvetenskapen stagnerat på grund av alltför mycket likriktning av åsikterna.

Till sist vill jag återigen gratulera Claes Johnson till att ha vunnit uttagningen till den fina utmärkelsen och uttrycka min respekt för hans stora insatser som läroboksförfattare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Mycket bra Pehr!

  Vi har upplevt flockmentaliten även bland inom skeptikerkåren. Att våga och vilja ifrågasätta vad som anses vara den nuvarande ”sanningen” är en av vetenskapens inre kärnor. Jag är inget pucko samtidigt som jag inte är matematiker eller fysiker och jag brukar ofta förstå även mycket komplicerade samband när de skall ledas i bevis och om jag intresserar mig för dem. Vad gäller ”växthuseffekten” så ser den ju så fin logisk och klar ut när den presenteras i sin helhet enligt nuvarande ”policy” i sitt makroperspektiv. Men när den skall förklaras bevisas ur utifrån mikro till makro så hävdar jag att det spretar åt alla möjliga håll. Går jag ifrån mina erfarenheter från hur ”rättshaverister” fungerar så finns det olika skäl till att blir eller uppfattas som så. För att generalisera så hävdar jag att det är antingen ”rättshaveristen” eller hans motpart som har tunnelseende och jag har på grundval av vad du redovisar om Claes kompetens så otroligt svårt att bara dra ett streck över ALLA hans argument och gillar INTE epitetet ”Drakdödare” av samma skäl som jag föraktar ”Klimatförnekare”, epitet till för att tysta fly debatt och förtrycka.

  Claes har gjort observationer och nöjer sig inte med de svar han får och jag undrar hur många som egentligen förstår vilka frågor han ställer? Hur många behärskar den nivån?

 2. Ulf L

  Tack för en mycket välskriven äreräddning. Jag är själv inte kapabel att bedöma Claes vetenskapliga kapacitet men artikeln fick mig återigen att ladda ner några volymer av Body and Soul i avsikt att läsa dem. Få se om jag lyckas den här gången.

 3. Jimmy

  Intressant att Lennart Bengtsson medverkade till att censurera en mattebok.
  Ca 37 in i videon ”Staten och Vetenskapen”

 4. ThomasJ

  Spännande (milt sagt) utveckling u denna utmärkelse är garanterad. Tacl för uppmärksamheten Pehr, och Grattis till utmärkelsen Claes J. 🙂

  Mvh/TJ

 5. Riktigt skarpa matematiker tänker oftast outside the box, ibland blir det fel men deras upptäckter bygger ofta på att de inte låter associationer och idéer slussas igenom den mall, eller kretskort som finns till hands utan låter alla noder vara öppna för kontakt. Därvidlag liknar deras arbetsätt konstnärens, och de kan som vi vet vara lite tokiga ibland. Att ta bort Claes Johnson kursbok är att likställa med bokbål.

 6. Grattis från mig med och tack för informationen och artikeln Pehr B.

 7. HenrikM

  Det var intressant, jag hade fått för mig att Claes var mer eller mindre en knäppgök (efter ha fått mycket av min kunskap här på bloggen). Bra gjort av dig Pehr att reda ut begreppen för mig. Claes – grattis.

 8. Thomas Kaijser

  Hej Pehr!

  Tack för ett intressant och viktigt inlägg.

  Thomas Kaijser

  OT. Lyssna gärna på radions vetenskapsnyheter idag.

 9. Thomas P

  HenrikM #7 I yngre dar skrev Claes Johnson en hel massa värdefulla artiklar inom numeriska metoder, det är först på senare år han blivit mer av rättshaverist som övergått till att beskriva 1900-talet som ett mörkt århundrade för vetenskapen och ifrågasätta kvantmekanik, relativitetsteori, termodynamik och aerodynamik.

  Eftersom Pehr tydligen tycker att Claes har värdefulla bidrag att komma med inom klimatvetenskapen kanske han kan be denne om ett gästinlägg där han sammanfattar sina teorier om hur ”backradiation” är omöjligt och de etablerade teorierna om växthuseffekten därmed är fel.

 10. HenrikM

  Jag läste igenom något om detta på Claes blogg. Jag tycker om människor som står för sin åsikt. Härligt Claes (jag har givetvis ingen aning om vad som är rätt och fel…)

  http://claesjohnson.blogspot.se/

 11. Claes Johnson

  Tack Pehr för detta Ditt inlägg i Upplysningens anda, som värmde i en kall(nade) akademisk värld. Hoppas vi kan fortsätta vår diskussion om tex värmestrålningens mystiska natur. Och tack alla andra inom SI för gemensamhet som vetenskapliga realister.

 12. Ingemar Nordin

  Claes, jag vill gärna sälla mig till gratulanterna. KTHs behandling av dig framstår som en skamfläck i det svenska universitetsväsendet. Men tyvärr är det fortfarande mycket av en ankdamm här i Svedala.

  Mer om KTHs behandling av Claes Johnson:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/12/vart-tog-den-fria-akademien-vagen/
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/29/god-dag-yxskaft-kth/

 13. Astrid Å

  Grattis Claes Johnson!
  Tack P. Björnbom för detta upplysande inlägg. Man blir tyvärr beklämd över den trånga åsiktskorridoren i Sverige, som trängt sig in i våra universitet.

 14. bom

  #9
  Oginheten in persona som vanligt! M A O precis det förväntade beteendet. KTH-agerandet är oförlåtligt!

 15. Mats G

  #8

  ”OT. Lyssna gärna på radions vetenskapsnyheter idag.”
  Lite mer info om detta.

  http://judithcurry.com/2014/08/21/cause-of-hiatus-found-deep-in-the-atlantic-ocean/

 16. BoE

  TP
  Att kalla någon ”rättshaverist”, bara för att han går på tvärs och mot etablerade åsikter (ofta postulat) i väldigt komplicerade sammanhang och då också klarar av att göra detta med tunga motargument, visar att vår konsenuskultur är riktigt farlig och hämmande.
  Det är du TP och dina likar som helst vill se t ex Claes haverera.
  Det är emellertid personer av Claes´ kaliber som gör stor skillnad för oss alla andra i det långa loppet.
  Glöm inte det.

 17. AOH

  # 9

  ”………….och de e t a b l e r a d e teorierna om växthuseffekten därmed är fel……..”

  Saliga äro de godtrogna ty de hava aldrig fel 🙂

 18. Finns det någon förklaring till att Claes blev bjuden med armbågen på det där viset?

 19. Sören G

  Har just beställt Pär Ströms bok ”En saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst”.
  En fabel där vargarna (jorunalisterna) styr och korna (politikerna) är vargarnas lydiga redskap i desinformationen av getterna (oss vanliga).

 20. Thomas P

  BoE #16 När jag sa ”rättshaverist” handlade det inte om hans åsikt i sakfrågor utan hur han lyckats komma i eviga strider med hur många som helst, senaste exemplet nu när han vägrade ta emot medaljen han fick. Prova att läs hans blogg!

  Det är dock alltid kul att se hur förnekarna här bockar och bugar för alla som inte tror på AGW där Pehr bara lite försiktigt vågar smyga in att han egentligen inte alls håller med substansen i Claes kritik. Det är ju inte så viktigt, det viktiga är att han är en tung forskare som inte tror på AGW. Auktoritetsargument av den typen har dock ingen vetenskaplig giltighet så det hade varit mer värdefullt om Pehr diskuterar vad Claes har att säga om AGW än att han inte fick en medalj i CFD.

 21. Lasse

  Grattis till vetenskapliga utmärkelsen.
  TP-det behövs oliktänkande!
  OT Om värmen göms i djuphaven så är detta en periodiskt återkommande företeelse som accelererar och bromsar uppvärmningen lite som vi sett tidigare.
  Då vill jag hävda att klimatsensitiviteten pga CO2 borde kunna bedömas utifrån skillnaden mellan första och andra halvan av 1900 talet-dvs ca 0,2 grader på 100 år.
  För enkelt?
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4

 22. Daniel Wiklund

  Det är väl tur för KU att det då finns en här inne som inte bockar och bugar för vem som helst. Och dessutom inte kommer i strid med nån, bortsett från några här på KU, men dom räknas ju inte eller hur Thomas P?

 23. Guy

  Thomas P #9

  ”… ifrågasätta kvantmekanik, relativitetsteori, termodynamik och aerodynamik.”
  Jag tycker det är jättefint att det finns kunniga människor som vågar gå emot konsensus. I dom uppräknade områdena råder konsensus och den som vågar gå emot blir kallad foliehatt, propellermössa eller blir stämplad som knäppgök. John Baez har faktiskt gjort upp en ”crackpot” lista med vilken man kan poängsätta stollarna.
  Alla fyra områden fungerar tillfredställande men inget av dom är till 100% klargjorda, vad jag har förstått.
  Du, Thomas, tycks vara vädigt snabb att döma folk. Har du någon knäppgöklista som en gång för alla gör en bedömning om vem som är knäppgök och inga nya uppgifter får dej att ändra dej?

 24. Thomas #9,

  Det är så typiskt dig att du alltid skall komma med personangrepp, ovanligt smaklöst denna gång! När skall det bli folk av dig egentligen?

 25. Lasse

  OT Värmen går ner i djuphavet men kommer upp igen.
  Bevis på periodicitet! Periodicitet som feltolkats under uppvärmningsfasen som bevis på CO2 påverkan. Spännande!
  http://wattsupwiththat.com/2014/08/21/will-the-next-el-nino-bring-an-end-to-the-slowdown-in-global-surface-warming/#more-114736

 26. Thomas #20,

  Vad du skriver här är rena konspirationsteorier. Förstår du inte det känslomässiga motivet för att man vill gratulera och berömma den som har gjort något bra?

 27. Pelle L

  Maken till rönnbärsfilosofi!

  Vad skall du göra nu när ”arbetsveckan” snart är slut, Thomas P?

  Gå hem och putsa dina medaljer? 😉

 28. Alienna

  Jimmy #3,
  Jag tittar ca37 i videon du länkar till.
  En mattebok blev censurerad pga uppgiften att: 1% x 33 = 0,3 ( = ”rappakalja”)
  Detta faktum råkar avslöja att 1% x 33 INTE är 3 (tio ggr så mycket) …… som IPCC hävdar

  *nyper sig i armen för att vakna…*

 29. Thomas P

  Guy #23 ”Jag tycker det är jättefint att det finns kunniga människor som vågar gå emot konsensus.”

  Nyckelordet här är ”kunniga”. Tycker du Claes kritik inom dessa områden är kunnig?

  Pehr, för all del. Beröm du Claes Johnson och kalla honom ” en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker” om du vill, men vore det inte intressantare om du i så fall redogjorde för vad denne kände klimatskeptiker har att säga i klimatfrågan, inte bara hyllar honom för att han vägrar ta emot en medalj inom ett annat område?

  Även andra ”internationellt kända klimatskeptiker” tycks ha lite svårt för den gode Claes och hans teorier:
  http://www.drroyspencer.com/2012/02/more-musings-from-the-greenhouse/
  ”If you don’t understand something this elementary, we have no common ground for discussion.”

  ”Ah there’s that silliness again. I find it amazing that flocks of people such as yourself describe the issue as “bogus” on your main web page, but then come here and claim it exists yet too small to be observed, or that instruments have it all wrong without offering anything of substance to back that up. You probably ought to talk amongst yourselves and get your story straight. ”
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/11/the-spencer-challenge-to-slayersprincipia/

 30. Thomas #29,

  Det är ett faktum att Claes vetenskapliga kritik bygger på djup kunskap. Detta är en av anledningarna till att jag i många fall inte kan ta diskussion med honom eftersom det är nödvändig kunskap som jag själv saknar.

  Nu är den här tråden inte till för att diskutera de sakfrågor som Claes har tagit upp i sin kritik. Så jag tar exempelvis inte upp min diskussion med honom om så kallad ”back radiation” här men vi har, som jag skrivit i blogginlägget ovan, haft en saklig diskussion om detta och kommit till ett resultat.

  Du bekräftar med dina citat från Roy Spencer och WUWT att Claes Johnson är en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker.

  De citat du valt ut är för övrigt ganska meningslösa eftersom de tagna ur sitt sammanhang säger väldigt lite om diskussionen om sakfrågan som det gällde. Båda citaten ger intrycket att man vill avsluta en diskussion där man själv inte har kunnat komma med tillräckligt övertygande motargument. Detta kan bero på att sakfrågan kanske inte är så svartvit som man själv uppfattat den men det är naturligtvis osäkert vad som ligger bakom utgående från endast dessa korta citat.

 31. Lasse

  #29 Att vara kunnig är oftast en hämsko! Speciellt i övergripande frågor som klimatfrågan.
  Dagens vetenskapsradio tog upp frågan om värmen som tydligen tryckts ner i Atlanten under en period då medeltemperaturen inte stigit. Men den kommer att dyka upp igen likt den gjorde under slutet av 1900 talet.
  Periodicitet!
  Det finns kunniga som hävdar att periodicitet är svår att påvisa.
  Som okunnig observatör så är jag inte så svår att övertygas om motsatsen 😉

 32. Rosenhane

  AOH # !7

  Eller:

  Somliga äro de fåtaliga ty de äro lätt räknade. 🙂

 33. Guy

  Thomas P #29

  Guy #23 ”Jag tycker det är jättefint att det finns kunniga människor som vågar gå emot konsensus.”

  Nyckelordet här är ”kunniga”. Tycker du Claes kritik inom dessa områden är kunnig?

  Jag har inte läst all hans kritik. Aerodynamiken kollade jag början av. Min matematik räcker tyvärr inte till att följa hela resonemanget men det verkar vara väl arbetat. Tyvärr är det ju alltid svårt för allmänheten att hålla reda på eller annamma nya ideer eller förklaringar. I skolan och i läroböcker ligger informationen väldigt mycket efter. I aerodynamiken talas fortfarande om Bernoulli. Han jobbade med vätskor och resultaten flyttades utan prut över på luft. Numera är Bernoulli endast en del av sanningen om ens det, men fortfärände lärs det ut i aerodynamiken som grunden till vingens lyftkraft.

  Jag håller fast vid kunnig! Om du är av annan åsikt får du lov att styrka din åsikt med acceptabla argument.

 34. Håkan Bergman

  Rosenhane #32
  Salig är den som är hjulbent, ty hen har sitt kön inom parantes.

 35. Thomas P

  Pehr #30 ”Det är ett faktum att Claes vetenskapliga kritik bygger på djup kunskap. ”

  Nej, det är en åsikt uttryckt av dig. Själv anser jag tvärtom att Claes kritik inom termodynamik, relativitetsteori och kvantmekanik tyder på rätt ytliga kunskaper. Hur det står till med hans konflikt med kollegorna om aerodynamik kan jag däremot inte bedöma.

  ”Du bekräftar med dina citat från Roy Spencer och WUWT att Claes Johnson är en av Sveriges internationellt mest kända klimatskeptiker. ”

  Jag har också skrivit kommentarer på dessa bloggar vid något tillfälle. Gör det mig till ”internationellt känd”? Jag tycker du sätter ribban väldigt lågt. Sen fanns det en anledning till att jag hade med länkar till diskussionerna, just för att den som var intresserad skulle kunna läsa direkt istället för att klaga på ”tagna ur sitt sammanhang”.

  ”Båda citaten ger intrycket att man vill avsluta en diskussion där man själv inte har kunnat komma med tillräckligt övertygande motargument. ”

  Eller för att man inser att motparten inte är mottaglig för sakargument.

 36. stickan no1

  Om värmen gömmer sig i de djupa oceanerna är det vid en temperatur på några enstaka plusgrader.

  Hur energi vid denna låga temperatur skall kunna värma en varmare atmosfär ovanför haven är för mig en gåta.

 37. Alienna

  ThomasP,

  Hur definierar Du ”sakargument”?
  Vad jag inte förstår, är vad du räknar in som ”sak” här… Vad är en ”sak” – enligt dig?

 38. Daniel Wiklund

  ”Eller för att man inser att motparten inte är mottaglig för sakargument” skriver du Thomas P. Det är precis så det är att ha dig som motpart.

 39. Thomas #35,

  Min åsikt är som sagt att det är ett faktum att Claes Johnsons kritik bygger på djup kunskap. Varför inte vara lite självkritisk, dina egna kunskaper och erfarenheter som forskare har väl sina gränser och då är det lätt att komma fel i bedömningen av andras kunskaper.

  ”Jag har också skrivit kommentarer på dessa bloggar vid något tillfälle. Gör det mig till ”internationellt känd”?”

  Det står ju helt klart att både Spencer och Watts är väl medvetna om att Claes Johnson är en av författarna till Slayerboken. Har du författat någon internationellt känd bok?

  Hur blev förresten dina kommentarer besvarade? Kan du citera svaren från Spencer respektive Watts på dina kommentar?

  ”Eller för att man inser att motparten inte är mottaglig för sakargument.”

  I det här fallet tror jag nog att det snarare var så att Claes Johnsons invändningar var för djupa så att varken Spencer eller Watts klarade av att ge ett tillräckligt sakligt argument som svar. Detta behöver inte betyda att sådana argument inte finns men de kunde inte leverera dem.

 40. BoE

  TP
  Din argumentation här nu börjar bli lika pinsam för dig som när du i svepande ordalag bedömde/avfärdade Steve McIntyres alla arbeten med argumentet att han minsann inte var någon ”auktoriserad klimatrevisor”.
  Hm…
  Inget dumt förslag ovan att ge eventuella medaljsamlingen lite puts….

 41. Thomas P

  Pehr #39 ”Min åsikt är som sagt att det är ett faktum ”

  Det är alltså din åsikt, det där med ”faktum” la du till bara för att det skulle låta mer seriöst, språkligt är det en ren oxymoron.

  ”Varför inte vara lite självkritisk, dina egna kunskaper och erfarenheter som forskare har väl sina gränser och då är det lätt att komma fel i bedömningen av andras kunskaper.”

  Tänk, det är något jag tycker det finns många på den här bloggen som skulle ta till sig, och även för den delen Claes Johnson. Den som tror sig hitta grundläggande fel i inte bara termodynamiken utan också kvantmekanik och relativitetsteori lider av rejäl hybris, men inte ifrågasätter du Claes ”djupa kunskaper”. Och hur är det med din egen självkritik när du tror dig kunna bedöma hur goda kunskaper Claes har i alla dessa ämnen, för att inte tala om din brist på självkritik när det handlade om kolcykelbalansen?

  Nu är det ju dessutom inte bara jag, inte ens bara ”alarmister” utan även en hel radda ”skeptiker” som inte har mycket till övers för Claes idéer, även om du då hackar ned på dessa för att de inte heller har tillräckligt djupa kunskaper. Och detta vet du trots att du säger dig själv inte ha tillräckliga kunskaper i ämnet.

  BoE #40 Och var skulle jag sagt något sådant? Det låter som du fantiserar fritt.

 42. Thomas #41,

  Det är typiskt att du nu kommer med en hel serie ad hominemargument. Men din argumentation stärks inte av att du anklagar andra för hybris. Detta är ett ogiltigt ad hominemargument.

  Min bedömning bygger på observationer. Jag kan helt enkelt konstatera att när jag diskuterat med Claes Johnson så har detta krävt mycket djupare kunskaper av mig än när jag diskuterar till exempel med dig.

 43. Thomas P

  Pehr #42 Men för i helvete, skärp dig karl! Du anklagar mig för att vara okunnig, men när jag slänger tillbaka den handsken i ansiktet på dig börjar du din vana trogen gnälla om ad hominem. Hela din argumentation är dessutom överfull av auktoritetsargument där du försöker lyfta fram hur känd Claes Johnson är, hur djupa kunskaper han har (utan att specificera dem) osv. Detta är *precis* lika ogiltiga argument vilket jag påpekat för dig ett flertal gånger, speciellt blir det närmast löjligt när du tar att Claes skrivit kommentarer på ett par bloggar som bevis för hur känd han är.

  Jag bygger mina åsikter om Claes Johnson på precis samma grunder som du: att jag läst vad han skrivit och argumenterat med honom och då insett att han inte vet vad han talar om, i alla fall inte i de ämnena, men det är klart, om jag säger något sådant blir det förstås enligt dig ytterligare ett ad hominem.

  Sakfrågan, om vi för en gång skull skall ta upp den, är att backradiation i motsats till vad Claes Johnson hävdar, existerar och att växthuseffekten därför också existerar.

 44. Daniel Wiklund

  Okunnig eller inte, men du är otroligt tråkig Thomas P. Du är inte bara den flitigaste skribenten här på KU, också den i särklass tråkigaste.

 45. Thomas Kaijser

  Mats G # 15.

  Tack Mats för länken.

  Thomas K

 46. Thomas #43,

  Jo, nu har du återigen kommit in i din onda cirkel med gradvis allt mer ad hominemargument och pesonangrepp. Jag avbryter därför diskussionen här.

 47. Alienna

  #43 ”Sakfrågan, om vi för en gång skull skall ta upp den, är att backradiation i motsats till vad Claes Johnson hävdar, existerar och att växthuseffekten därför också existerar.”

  Ett påstående är inte en fråga. En fråga, är inte ett påstående.

 48. Håkan Bergman

  Thomas P. #43
  ”Sakfrågan, om vi för en gång skull skall ta upp den, är att backradiation i motsats till vad Claes Johnson hävdar, existerar och att växthuseffekten därför också existerar.”
  Nu tog du väl i ändå!

 49. Björn

  På tal om Claes Johnson och ”back radiation”, finns en diskussion om detta mellan Roy Spencer och Claes på: http://claesjohnson.blogspot.se/2013/05/roy-spencer-insists-that-back-radiation.html

  Jag måste själv säga att jag aldrig har förstått detta med back radiation, åtminstone om man påstår att detta fenomen återstrålar och värmer jordytan. Däremot måste vi skilja på konvektiv uppvärmning och direkt strålningsvärme. Som jag ser det är back radiation en form av direkt återstrålning från luften mot marken. Verkan av back radiation borde inte kunna nå markytan, eftersom IR-strålningens vågbildning mot rymden, borde energimässigt vara större än den som sägs vara riktad mot jordytan. Två motriktade vågor med olika amplitud och vilka kan sägas vara i motfas, ger som resultat en mindre våg med mindre amplitud, vars riktning i fallet med back radiation, fås som slutsumma, en utåtriktad IR-våg mot rymden. Alltså, någon direkt uppvärmning av jordytan genom back radiation, borde därför teoretiskt vara en omöjlighet.

 50. Jarek Luberek

  #9 Thomas P
  ”HenrikM #7 I yngre dar skrev Claes Johnson en hel massa värdefulla artiklar inom numeriska metoder, det är först på senare år han blivit mer av rättshaverist som övergått till att beskriva 1900-talet som ett mörkt århundrade för vetenskapen och ifrågasätta kvantmekanik, relativitetsteori, termodynamik och aerodynamik.”

  Jag har inte för vana att hålla med dig men här tycker jag att Claes gör det svårt för sig när han attackerar väsntligen allt. Men, det pågår fortfarande en livlig diskussion inom aerodymaiken hur man skall tänka och lära ut kring ”lift & drag” (två kända böcker av Prandtl tror jag)

  Men, som alltid inom vetenskap, om man kan visa att en viss teori gör fel förutsägelser och en annan gör bättre så är jag den förste att lyfta på hatten. Här har jag dock inte sett något som styrker hans bild. Men visst skulle det vara väldigt roligt om någon kunde utmana rådande etablerade teorier.

 51. Kenneth Mikaelsson

  Hmmmm….

  https://www.youtube.com/watch?v=3Hstum3U2zw

  vilken back radiation?!!!

 52. Argus

  Hm.

  Jag tycker att Tomas P närvaro och kommentarer är en tillgång. Sluta hacka! Det jag vet om Claes är ringa, men om det som jag förnummit (?) bara till en del är ’sant’, är det en ’disgrace’ för KTH.
  Jag gissar att Tomas P också väljer de situationer han vill respondera i, så just hur Claes Bodyandsoul skulle föras till giftskåpet kanske inte blir favoritämnet.
  Emellertid, låt alla ängarna blomstra – eller hur det lät(?). ’Låt alla vara med’, ’The more the Merrier’.

  Att ifrågasätta Stefan-B &c kräver en rigorös dialektik. Jag har inte sett den i Claes do. Men hemligheten ligger kanske där….. hur ser egentligen förutsättningarna i de där grundläggande axiomen ut? Nu tänker jag på portalgestalerna: SB, Planck, Einstein förstås, kanske Gibbs etc.

  Och ändå kräver vi att experimenten ska kunna verifiera teorierna. Eller hur? Det påminner lite om hur ett nytt ’supermaterial’ ska erövra världen: visst, det kanske går, men dagens material(processer) är *alltid* hårt optimerade och fintrimmade, så det är en mycket skarp strid som väntar!

  Jag reflekterar över att diskussionen här spänner över ett *mycket* stort spann. (Har nog sagt detta förut.) Där finns flera skikt: ett vetenskapligt (typ SB, men kanske hellre om konvektion, isar meteorologiska fenomener), industrigrejer, global politik, VKV och glödlampsförbud. Plus nu idag fick jag se en bekräftelse på förbud för alltför starka dammsugare. Var ska man börja? Med Maurice Strong?

  TomasP: tycker du något om dammsugarförbudet?

  FÖ tycker jag att kommentar #32 är avsevärt rolig 🙂

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och skamlös misshushållning.’

 53. Johan M

  #49 Björn

  ”Alltså, någon direkt uppvärmning av jordytan genom back radiation, borde därför teoretiskt vara en omöjlighet.”

  Vad är problemet, det är väl rätt självklart att en återstrålning från atmosfären värmer jordytan? Curt Wilson visar i ett enkelt experiment hur återstrålning defacto värmer en glödlampa, hur skulle jorden vara annorlunda?

  http://wattsupwiththat.com/2013/05/28/slaying-the-slayers-with-watts-part-2/

 54. Kenneth Mikaelsson

  Och detta tror du på????

  Så med att isolera glödlampan från den kylande luftströmmen runt denna förklara återstrålning???
  vilken tanke vurpa!!!! varför inte stoppa den i en termos och mät temperaturen..

 55. Perfekt

  Vi får väl använda TP-metoden för att komma fram till vem som har rätt.

  Hur många artiklar och citeringar har CP respektive Claes Johnsson?

  Claes vinner med hästlängder och har därför rätt oavsett om han skulle hävda att månen är gjord av grönmögelost.

  TP får tröstpris i form av en foliehatt som skyddar mot back radiation.

 56. Perfekt

  CP skall givetvis vara TP. Även om någon kan ha svårt att tro det var det helt oavsiktligt, jag började förmodligen skriva CJ eller Claes.

 57. Kenneth Mikaelsson

  Bit på den ni…………… 🙂

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/08/harnessing-power-of-man-made-co2.html

 58. A little late to the party …. But:

  Thomas P #9 hävdar att ClaesJ tidigare har utfört bra forskning. Men på senare tid har havererat. Min 1:a undran var hur vår TP kan avgöra vad som är bra forskning (och vad som inte är det). Vad vet TP om CJ:s forskningsområde så att TP kan diskutera dess kvalitet (jfrt andra inom området, och även vs Prandtl-utmärkelsen).

  Min gissning är att Thomas inte har den allra blekaste aning om ngt sådant, att han bara kastar ur sig dylikt för att det passar hans story. Eventuellt för att någon av aktivist-sajterna han frekventerat har spunnit storyn på det sättet.

  Vi som följt Thomas P genom åren vet ett par saker:
  Han kan försvara den absolut mest sunkinga ’forskning’ till sista blodsdroppen (tex Mann mm), han kan försöka dissa helt korrekt utförd och redovisa forskning som nästan ’bedrägerier’, som tex McIntyre, Soon, Salby, Spencer, mm. Och han brukar omedelbart sluta ’diskutera’ båda varianterna i samma ögonblick som man faktiskt läser vad som redovisas i dessa publikationer och pekar på vad de faktiskt säger och har stöd för.

  Även när han dissar annat än ’partilinjen’, när han vill peka ut brister hos någon annan hypotes eller felaktiga antaganden hos en sådan, är sådant på en väldigt grund nivå och oftast mer av slaget ’personpåhopp och ,isstnkliggöranden än i sak.

  Mitt intryck är att hans metod inte skiljer sig nämnvärt från Gunbos, dvs at han surfar runt för att hitta foder till sina smutskastningsförsök som han sedan återger, men inte har större insikt i eller förståelser för än när Gunbo gör samma sak. Bara från en något högre skolad nivå, dvs han behärskar orden som han slänger omkring sig lite bättre. Men fortfarande, när man tar dessa ord på allvar och bemöter dem, så hemfaller han omedelbart till spottande och förnekar-fräsande och allmän smutskastning. Och närmast fjantiga anklagelser om hur dumma i huv’et folk (tex som tilldelats Prandtl-medaljen) ju är …

  Egentligen är det bara beklämmande. Men å andra sidan har sektens anhängare hållit på så i många år nu, och har ingen möjlighet att backa med ansiktet i behåll …

 59. Johan M

  #54 Kenneth Mikaelsson

  Håll upp en spegel vid sidan av en glödlampa och se vad som händer. Stannar fotonerna halvvägs och ändrar sig för att det börjar bli varmt?