Ny forskning ifrågasätter om koldioxid påverkar temperaturen

FN:s Intergovermental Panel of Climate Change, IPCC, hävdar att den av människor ökade användningen av fossil energi har en direkt inverkan på temperaturen i atmosfären och på jorden. De använder sig en icke bevisad hypotes att gaser som har aktiva spektralband i det infraröda området har en förmåga att hindra utstrålning av energi från jorden till rymden och därmed en ökande temperatur med ökande halt av koldioxid.

”Infraröda aktiva gaser” är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), metan (CH4), ozon (O3). Av dessa gaser, som utgör ca 1% av atmosfärens gaser, har vattenånga den särklassiskt största andelen, ca 8 ggr större än koldioxid som utgör ca 0,041% av atmosfärens gaser. Atmosfären består av ca 21% syrgas (O2), ca 78% kväve (N2), ca 1% argon (Ar) och de så kallade ”växthusgaserna” ovan.

IPCC har utvecklat ett stort antal datormodeller och program för att simulera den ökande halten av koldioxidens inverkan på atmosfärens temperatur och det framtida klimatet. Klimatet är en beskrivning av vädrets förändring över längre tidsperioder >30 år.

Följande diagram visar den beräknade växthuseffekten i hela atmosfären under en medellatitud sommar med en koncentration av 0.03% koldioxid. Diagrammet är hämtat från ”1990 InterComparison of Radiation Codes in Climate Models”. Diagrammet visar att utstrålningen av energi från atmosfären är 0 vid ca 20 000 Pa (ca 15 km höjd).

infrarod avkylning

 

Att fysikaliskt beskriva klimatet med modeller är mycket komplext. Att modellera väderprognoser med dator kräver avancerade fysikaliska och matematiska modeller som beskriver atmosfären med de sk Navier-Stokes differential strömningsekvationer i fyra dimensioner. Väderprognoser måste ständigt uppdateras med uppmätta temperaturer, lufttryck, lufthastigheter, luftfuktighet m. fl. paramatetrar. Väderprognoser är som alla vet mycket osäkra.

Att simulera klimatet över flera år är ännu mer komplext och kräver ett större antal parametrar än för prognostisering av vädret. Bland annat måste hänsyn tas till solens inverkan, havsströmmar, molnbildning, vulkanutbrott m.fl. parametrar.

I IPCC:s modeller är det i första hand den ökande halten av koldioxid i atmosfären som är den drivande parametern för en ökande temperatur i atmosfären. Solens inverkan, molnbildbildning och havsströmmarna modelleras inte på ett korrekt sätt. IPCC har inte heller lyckats beskriva klimatets förändringar före den ökande användningen av fossil energi.

IPCC:s egna experter på klimatmodellerna och klimatsimuleringarna erkänner ”I forskning och modellering av klimatet måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.”

I IPCC:s klimatmodeller finns bl. a en delmodell om en förstärkningseffekt som när halten av koldioxid och temperaturen når en viss nivå, kommer mängden vattenånga i atmosfären att öka så mycket att en så kallad. ”tipping point” uppstår som utvecklas till en ”Klimatkatastrof”.

Följande diagram visar exempel på de av IPCC ”projekterade” framtida temperaturökningar i atmosfären. I diagrammet visas också uppmätta temperaturer med väderballonger och satelliter. De projekterade framtida temperaturökningarna stämmer inte särskilt bra med av väderballonger och satelliter uppmätta temperaturer.

klimatmodeller

Ny forskning visar att halten av koldioxid i atmosfären inte påverkar temperaturen

De irländska forskarna Michael och Ronan Connolly har under perioden 2010 – 2011 analyserat mätdata från milliontals väderballonger som sänts upp i atmosfären till 35 km höjd (Stratosfären) från norra Kanada (Norman Wells) till Södra USA (Lake Charles i Arizona). En väderballong når en höjd av ca 35 km innan de förstörs (sprängs) av det låga omgivningstrycket. Ballongen hinner passera de 2 luftlagren troposfären och stratosfären med gränsskiktet tropopausen mellan dem.

Uppmätta data i atmosfären såsom, lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet, höjd har analyserats med hjälp av de allmänna gaslagarna som beskriver atmosfärens fysikaliska egenskaper, dvs D = n/V = p/(RT) där D är molekyltätheten, antal gasmolekyler per volymenhet.

De har analyserat molekyltätheten i atmosfärens olika luftlager och funnit att atmosfären är i fullständig termodynamisk energibalans och att inverkan av växthusgasen koldioxid på atmosfärens temperatur är noll.

De har också visat hur ozonlagret, bestående av O3 molekyler bildas och förnyas genom multimerisation av syrgas och/eller kvävgas molekyler i atmosfären ovanför troposfären.

Följande diagram visar den uppmätta temperaturen i atmosfären över Tucson i Arizona. Den uppmätta temperaturen visar i motsats till den av i IPCC datormodell beräknade temperaturprofilen en jämnt avtagande temperatur till 10 000 Pa (ca 16 km) där det sker en fasomvandling med stigande temperatur.

Tucson temp profil

Den uppmätta temperaturen i atmosfären visar ingen ”temperaturfälla” med ökad medeltemperatur i troposfären utan en jämnt avtagande temperatur upptill ca 16 km höjd där temperaturen stiger igen efter en fasförändring.

Mer information om Michael and Ronan Connollys forskning kan se i deras presentation i Balloons

och deras artikel i GlobalWarmingSolved.

 

Staffan Granström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det lär inte fungera denna gången heller att bemöta politisk propaganda med vetenskapligt underbyggd argumentation och saklighet. Det behövs nya (skamlösa) grepp om man vill påverka klimatförändringsindustrin och de som drar nytta av den för egen vinning.

 2. Simon

  Det här borde vara stora nyheter men SVT kommer säkerligen ignorera det och fortsätta trumma på med sina alarmerande scenarion. Var är förresten alla maktgranskande journalister som borde ta upp frågor som – varför betalar vi egentligen koldioxidskatt i Sverige?

 3. Lennart Bengtsson

  Om de svenska klimatpolitiken är något förvirrad så löser man inte detta genom att försöka ändra på naturlagarna. Den svenska klimat- eller snarare energipolitiken löses bäst genom att tillsätta kompetenta befattningshavare tillika ministrar.
  Jordens innevånare skall om något glädja sig över att växthusgaserna existerar. Att det sedan finns många som av olika skäl saknar förmåga ta till sig detta är tyvärr inte mycket att göra åt . Även i detta fall är naturen omutlig.

 4. Jan

  Är inte den centrala frågan hur mycket koldioxiden påverkar temperaturen inte om den påverkar temperaturen?

  Men är man övertygad att koldioxidutsläppen orsakar katastrofala klimatförändringar är det direkt hål i huvudet att lägga ner fungerande kärnkraftsreaktorer som exempelvis 2 reaktorer i Ringhals. De personer och partier som driver denna linje skulle i ett sunt fungerande samhälle betraktas som oseriösa och inte tas på allvar.

 5. Mats Rosengren

  Här Obamas ”chief scientist” som nu protesterar mot vansinnet!

  Former chief scientist to Barack Obama ’dismayed’ by ’political decisions’ on climate science
  https://www.youtube.com/watch?v=nor_0MKsmjc

  Min egen kommentar till videon (över 700 kommentarer för närvarande)

  ”Climat Science” is NOT a science but an area of superstition and fantasy! The physics of the Earth and its atmosphere is simply too complicated to be understood! It is ok to study and to TRY to understand the causes of climate change, for example with the theory of Milankovitch, but absolutely nothing is ”settled”. To present a table specifying ”the worlds mean yearly temperature as a function of the amount of CO2 in the atmosphere” like what IPCC does is total nonsens! No better then the belief in witchcraft during the Middle Age!

 6. Mats Eriksson

  Är det så att vi har blivit lurade? Vill någon lura jordens befolkning? Vilka krafter är det i så fall som ligger bakom den gängse uppfattningen?

 7. Staffan Granström

  Resultatet av att de flesta svenska politikerna och myndigheterna inte har blivit informerade om och förstått atmosfärens fysik och naturlagar har orsakat mycket stora kostnader för samhället och förstört Sveriges elenergisystem, som nedstängning av kärnkraftverk och installation av vindkraftverk och mycket osäkra framtida investeringar i ”Stål utan kol” som projekten HYBRIT, H2 Green Steel och LKAB:s kommande investeringar som kräver ett enormt ökande av elenergi- och eleffektproduktion i Sverige p.g.a. tron att koldioxid är en farlig gas som kommer att öka temperaturen i atmosfären och på jorden.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 5 Mats R, tack för tipset om den korta, men informativa intervjun. Bättre kan det nog inte sägas på mindre än 10 minuter.
  Den stora frågan är om denne Koonin kommer att få något inflytande här i väst. Kanske kan detta att han opponerar mot Obama och hela hans anhang i klimathotsfrågan kan vändas till något häpnadsväckande som väcker nyfikenhet.

 9. Daniel

  Vad kan inte jakten på koldioxiden leda till. Läser i dagens kurir ”Grön satsning tar över hela elnätet”. ”H2 Green Steel reservation av elnätet är så stor att den i dagsläget blockerar nya elintensiva etableringar efter Norrbottenskusten och i Bodenområdet.” ”Befintligt stamnät är överbokat. Vi har inte möjlighet att ta emot förfrågningar, säger Tobias Edfast, nätutvecklingschef vid Svenska kraftnät”. ”H2 Green Steel gigantiska reservation på 1400 MW blockerar nu andra potentiella etableringar att ansluta till elnätet. Och detta inom obestämd tid”. Det tänkte vi inte på säger nog Per Bolund och Stefan L i kör.

 10. Simon

  Artiklarna i media blir bara längre och längre ifrån verkligheten. Nu heter det att ”Svält, torka och sjukdomar är följder av den globala uppvärmningen som redan är en verklighet, omöjlig att stoppa.”

  man skriver vidare att ”Klimatförändringarna har redan förminskat skördarna med upp till tio procent” vilket ju är en ren lögn. Växtligheten har tack vare ökad CO2-halt ökat och skördarna har ständigt slagit nya rekord.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/fns-besked-for-sent-att-radda-klimatet-nu/

  Det är alltså inte längre bråttom att ”rädda klimatet” nu är tonläget höjt till att det redan är för sent.

 11. Roland Salomonsson

  Notera att definitionen av klimat, som samlade vädrdata under 30 år är en perfekt period för MANIPULATIONER MED DATA.

  Givetvis skall klimat räknas över 100-tals, kanske 1000-tals år!

  IPCC har ett enda uppdrag och det är att oavsett vetenskaplig data, så så skall de vränga de politiska sammanfattningarna till att CO2 orsakad av mänskligheten ligger bakom klimatförändringen (Global Warming).

  Varför organiserar sig inte vetenskapsmännen på jorden och gör sina egna definitioner och presentationer. Ta med Tony Heller.

 12. tty

  Här var det en del att kommentera.

  Först Navier-Stokes ekvationer. Tyvärr kan vi idag inte lösa dem exakt utom i ett fåtal starkt förenklade fall. Vi vet faktiskt inte ens om de är generellt lösbara, eller ens generellt definierade. Vi kan numera approximera dem numeriskt ganska bra i enkla fall som strömningen runt en vingprofil, så vindtunnlar används mycket mindre nuförtiden. Men vi råkar fortfarande på överraskningar under provflygningar. Att lösa dem i klimatsammanhang – glöm det.

  Det är riktigt att atmosfären i stort sett befinner sig i termisk jämvikt. Dock inte helt för då skulle det överhuvud taget inte finnas något väder.

  Sedan är det inte så att koldioxid eller andra växthusgaser skulle sätta den termiska jämvikten ur spel, men den termiska jämvikten kommer att se litet olika ut beroende på mängden växthusgaser. Frågan är alltså hur, och hur mycket.

  Sedan kan de två diagrammen inte jämföras, det ena visar temperatur, det andra utstrålningshastigheten (inte utstrålningen). Utstrålningen är inte noll vid tropopausen (det skulle kräva temperatur 0 K där, normalt är det ca 220 K).

  Temperaturkurvan från juli i Tucson är på sitt sätt mycket instruktiv. Juli är sommarmonsuntid i Arizona, och det lilla ”hacket” vid 70000 Pa visar troligen på vilken höjd konvekterad vattenånga kondenserar och frigör latent värme. Utan den lilla avvikelsen från jämvikten skulle Arizona inte få något regn alls.

  Och det är ingen ”fasomvandling” vid 10000 Pa. Det är tropopausen, gränsen mellan troposfären och stratosfären. I troposfären transporteras värme uppåt från jorden genom långvågsstrålning, men framför allt genom konvektion. I stratosfären transporteras värme nedåt från ozonskiktet nästan enbart genom långvågsstrålning. Temperaturgradienterna blir med andra ord motsatta. Tropopausen är den punkt där flödena är i jämvikt och temperaturen därmed som lägst. I det aktuella fallet ligger tropopausen mycket högt, vilket är som väntat i tropiskt klimat under pågående sommarmonsun (= mycket stort uppåtriktat värmeflöde).

  Och att högre koldioxidhalt förväntas öka utstrålningshastigheten i stratosfären beror helt enkelt på den omvända temperaturgradienten, mer koldioxid gör att strålningen sker från lägre höjd, med högre temperatur och därmed större utstrålning.

  I troposfären är det mycket krångligare eftersom vattenångan, som är en kondenserande växthusgas kommer in och en stor del av värmetransporten sker genom konvektion + (ev kondensation) + utstrålning. Det är därför extremt svårt att explicit beräkna effekten av t ex en CO2-ökning.

 13. mattias

  #10,11
  Om jag får gissa avses perioden 2015-2019. Tydligen har i alla fall matbrist uppstått i Afrika och Mellanamerika under den perioden och kallas för ”klimatrelaterad brist”. Men perioden är för kort för att kunna ”relateras” till klimat. Även 30 år kan vara för kort, men är i alla fall längre än ”vi har bara 10 år på oss” och längre än en mandatperiod. Allt under 30 år kan i alla fall inte förknippas med klimatförändringar. Om man räknar matproduktion de senaste 30 åren får man en helt annan procentsiffra.

 14. Staffan Granström

  #12
  Jag vet inte om du har tittat och läst videon och artikeln av Michael och Ronan Connolly. Ett bra tillfälle för nya synpunkter.

 15. jensen

  11
  Så viktig kommentar!!
  För att rätt kunna bedöma klimatförändringar, måste man tillämpa tillräckligt perspektiv.

  https://www.iceagenow.info/temperatures-have-been-falling-for-8000-years/

 16. Gunnar Strandell

  Simon #10
  Du har hittat en ”tipping point”!

  Vetenskapen, med hypoteser, teorier, mätningar, modeller och simuleringar behövs inte längre.

  Effekterna av klimatet är redan här och de är förfärliga. Enda möjligheten till räddning är att skicka pengar till FN.

  Skeptiker har alltså haft rätt hela tiden.

  Vetenskapen kan inte övertygande visa på en kommande katastrof, så det är lika bra att säga att den redan är här.

  Jag associerar till Cornelis Vreeswijk och brevet från kolonien:
  -Kan ni skicka mera pengar?
  -För det vore en god gärning, ….

 17. pa

  Kejsaren är naken men samtidigt galen, så vilken nytta gör det att påtala det?
  Kejsaren måste ersättas med en vis och förståndig innan riket är utplundrat.

 18. Simon

  #16 Gunnar
  Klockrent! 🙂

 19. Det sista diagrammet i Granströms utmärkta inlägg är en illustration av atmosfärens ’lapse rate’, som är en funktion av graviation, molekyldensitet och höjd. Ekvationen är känd sedan länge, teoretiskt. Växthusgasförespråkarna har nogsamt glömt bort denna och argumenterar såsom om den inte funnes. Annars skulle den hypotetiska återradieringen ha påverkat densamma. Den som tror att s.k. återradierad strålning skulle passera atmosfärsskiktet ända ner till jordytan utan exitering av atmosfärens molekyler och därigenom ge ökad kinetisk värme till densamma får nog läsa på om fysiken. Vi ska i detta sammanhang komma ihåg att växthusgaseffekten anges till hela +33° C sett till jordytan, en avsevärd radiativ strålningeffekt således.
  Uppvärmande växthusgaseffekt är påhittad, utom för en möjlig liten effekt från vattenånga, eftersom en felaktig modell för solinstrålningens faktiska uppvärmningseffekt på jordytan har skapad nödvändighet av en kompletterande ’uppvärmningsmekanism’. Den som förstår Plancks Lag vet dessutom att koldioxids ev emitterade fotoner efter absorption inom IR-området endast kan ha kylande verkan både i atmosfären och på jordytan vid ev träff därpå. Ju större koncentration, läs ppmv, desto större kylande verkan.
  En korrektare modell för klimatet bedömer jag att en icke-ideal Carnot-process vore, där Tellus är en naturligt varm komponent, Tropospausen dess lika naturligt kalla komponent och atmosfären processens konnektiva medium (jmf principen för ett kylskåp). I en sådan modell finner atmosfärens ’lapse rate’ sin funktionalitet, vattenångan minskar den medan koldioxiden ökar densamma. Det går utmärkt att kombinera en sådan modell med en Maxwells ’gravito-thermal’ process, dvs en värmebehållande atmosfärs/gravitationell effekt från solinstrålningens verkan på en efterhand ökande densitet av luftmolekyler, dvs omvändningen till ’lapse rate’.

 20. Göran Å #19,

  ”Den som förstår Plancks Lag vet dessutom att koldioxids ev emitterade fotoner efter absorption inom IR-området endast kan ha kylande verkan både i atmosfären och på jordytan vid ev träff därpå.”

  Kan du utveckla detta? Det verkar ointuitivt. Varför skulle en emitterad IR-foton som träffar jordytan (eller andra molekyler på nedvägen) vara avkylande?

 21. Anders

  För kunniga kommentatorer: Kramer et al. 2021. Observational Evidence of Increasing Global Radiative Forcing. Geophysical Research Letters, 48 (7). https://doi.org/10.1029/2020GL091585

 22. tty

  “Den som förstår Plancks Lag vet dessutom att koldioxids ev emitterade fotoner efter absorption inom IR-området endast kan ha kylande verkan både i atmosfären och på jordytan vid ev träff därpå.”

  Nej inte nu igen! Det är den gamla skrönan om att en foton avgiven från en kallare kropp inte kan absorberas av en varmare. Det kan den visst, däremot kommer nettoflödet av energi alltid att gå från den varmare till den kallare. Planck’s lag säger ingenting om detta, den bara beskriver hur utstrålningen beror av temperaturen.

 23. JonasW

  #12 tty

  Håller inte riktigt med dig tror jag.

  Connolly argumenterar ju för att en strålningskälla i atmosfären skulle att man har lokal jämvikt, men inte att hela atmosfären befinner sig i ”termodynamisk” jämvikt.

  Jag tror att deras resonemang är att de kan beskriva hela atmosfärens temperaturfördelning med ”bara” allmäna gaslagen. När man härleder allmäna gaslagen så finns det ingen extern värmekälla. Jag tror att det är det som är deras poäng. De anser att deras analys visar att det inte finns någon värmekälla som varierar med höjden, vilket det skulle göra om teorin om ”absorberande” drivhusgaser är rätt.
  Jag tycker inte det är helt enkelt att följa deras resonemang, men det känns som att de faktiskt har en poäng.

  Connolly argumenterar för att det faktiskt finns en fasomvandling.
  Det de har som motargument till ditt resonemang (som ju är det etablerade) är att tropopausen faktiskt existerar över polerna vintertid.
  Under den långa polarvintern kommer inget solljus, d.v.s. det långvågiga strålningsbidraget från ozon borde försvinna, vilket i sin tur skulle ta bort tropopaus + den ökande temperaturgradienten i stratosfären.
  Enligt Connolly så sker det inte. Tropopausen är kvar även under polarvintern.

  Samma här. Känns som det ligger något i vad de säger.

 24. tty #22,

  Håller med . Planks lag har inget med detta att göra. Den säger enbart att energiabsobtion och emittering sker i kvanta, istället för kontinuerligt enligt newtonsk teori.

  Strålning sker i båda riktningarna enligt Maxwellsk teori. Nettot bestäms genom enkel vektor addition. Så om det sker en fördröjning av avsvalningen så beror det på att det existerar en motstrålning som gör att nettoutstrålningen blir mindre.

 25. #20,22,24
  Jag har inte påstått att radiativ strålning inte skulle kunna ske i bägge riktningar.
  Läs gärna min kommentar #70 under IPCC scenarier och professor Happer. Såvitt jag förstår är Wiens Displacement Law ett derivat av Plancks Lag. Tala gärna om vad som är fel i den beskrivna beräkningen där.

 26. tty

  #23

  ”Det de har som motargument till ditt resonemang (som ju är det etablerade) är att tropopausen faktiskt existerar över polerna vintertid.”

  Men det är ju det den inte gör i Antarktis inland vintertid, där tropopausen ”försvinner” vintertid och temperaturen fortsätter att sjunka även i undre stratosfären:

  https://www.researchgate.net/publication/229029103_The_temperature_structure_of_the_winter_atmosphere_at_South_Pole

  Detta fungerar givetvis inte vid Nordpolen med ett nollgradigt hav under ett tunt istäcke och m l m konstant tillförsel av varmare luft söderifrån.

 27. tty

  #25

  ”Såvitt jag förstår är Wiens Displacement Law ett derivat av Plancks Lag.”

  Ja och nej. Planck’s lag är snarare en utveckling och generalisering av Wien’s Displacement law som bara beskrev relationen mellan en svartkropps temperatur och den frekvens där dess utstrålning är maximal. Planck’s lag ger däremot intensiteten över hela spektrat.

 28. JonasW

  #26

  Ok, verkar som att Connolly har lite på den punkten.

  Då håller jag med om att fastransformationsteorin verkar tveksam.

 29. Ulf

  Det skulle inte alls förvåna mig om FN utnyttjat produktionsfallen pga av viruset och skyller på klimatet. Stämningen är så rabiat att t o m en sådan absurditet fungerar i detta extatiska religiösa haveri.

 30. Sören+G

  Nu är det kört enligt SVT Rapport. Enligt ”en läckt FN-rapport” har matproduktionen i världen minskat. SVT hade ett reportage där man dels såg jordar genomdragna med torksprickor och ett område som var översvämmad och en intervjuad person sa att man kunde gå där tidigare.

 31. Ulf

  Svar 30

  Som sagt en hundring på att det egentligen beror på viruset och nedstängningarna. Fräckt visst, men allt går i religionens namn.

 32. Per-Ulf Allmo

  I Schweiz kommer fortlöpande kritiska kommentarer kring klimat i stora dagstidningar. Här Zürcher Neue Zeitung 2021-06-25:

  Und das lesen Sie nur in der NZZ: Die Klimapolitik steckt voller Lebenslügen: Alle wollen mehr Klimaschutz, aber nur wenige wollen dafür auch mehr zahlen. Die Grünen seien in dieser Frage die grössten Heuchler, schreibt NZZ-Chefredaktor Eric Gujer in «Der andere Blick»: Bei ihnen sei die Diskrepanz zwischen der politischen Grundhaltung in der Klimapolitik und der Klarheit der Lösungsvorschläge besonders gross.

  Klimatpolitiken är full av lögner: alla vill ha mer klimatskydd, men få vill betala mer för det. De gröna är de största hycklarna i denna fråga, skriver NZZ-chefredaktören Eric Gujer i ”The Other View”: För dem är skillnaden mellan den grundläggande politiska hållningen i klimatpolitiken och tydligheten i de föreslagna lösningarna särskilt stor.

  PU