Naturliga klimatvariationer är signifikanta även idag

Denna artikel är en fortsättning på en artikel igår här på KU. Där analyserade jag signifikansen hos den platå och korta negativa temperaturtrend, som vi haft de senaste 6-8 åren. Resultatet är att dessa korta trender är statistiskt signifikanta.

Att något är signifikant betyder enligt ordboken att det är betydelsefullt, viktigt, icke slumpmässigt. När vi använder begreppet för klimatfrågor kommer det i praktiken att få olika innebörder.

I artikeln igår visade jag att korta temperaturtrender på 6-8 år uppfyller kravet på hög statistisk signifikans. Däremot uppfyller de inte kravet på klimatologisk signifikans. Variationer som är kortare än 30 år kategoriseras som ’väder’ och inte som ’klimatförändringar’.

Vår syn på klimatsystemet påverkar hur vi ser på data och statistik om dess olika variabler. ’Klimatrealister’ har en fundamentalt annan syn än ’alarmister’. FN:s klimatpanel IPCC attribuerar hela den globala temperaturökningen de senaste 100 åren till mänsklig påverkan (figur SPM 1b i AR6):

attribution

IPCC påstår att naturliga variationer saknar betydelse för klimatets utveckling. Hela den globala uppvärmningen sägs bero på antropogena forcings, alltså CO2 och andra växthusgaser av mänskligt ursprung. I och med att dessa ständigt ökar, postulerar de att även den globala temperaturen måste fortsätta öka. Detta är själva grundvalen för klimatalarmismen: utsläppen av växthusgaser måste minska för att komma till rätta med uppvärmningen.

IPCC och den alarmistiska klimatlobbyn driver två hypoteser:
1. (Interna) naturliga variationer saknar signifikans för klimatutvecklingen
2.  All klimatförändring förklaras av antropogena växthusgaser

Hypoteserna gäller såväl de senaste 100 åren, som i IPCC:s modellsimulerade scenarior för kommande klimatförändringar.

Klimatrealister förnekar å sin sida inte att ökande växthusgaser påverkar klimatet med en fysikaliskt värmande effekt. Däremot menar vi att de inte alls har den närmast allenarådande roll som IPCC tilldelar dem. I stället menar vi att klimatets naturliga variationer har en stor, och delvis okänd roll i klimatets utveckling.

Klimatrealister hävdar följande alternativa hypotes:
Naturliga variationer har alltid varit signifikanta i klimathistorien och fortsätter vara lika signifikanta idag, som i kommande klimatförändringar.

Främst bland dessa är interna naturliga variationer i form av långa cykliska fenomen vilka kan iakttas i havsströmmarna (AMOC, PDO, AMO, IPO, osv). Till detta kommer medellånga variationer som ENSO, IOD eller NAO.

Dessutom har vi externa naturliga variationer i form av stokastiska händelser såsom större vulkanutbrott, samt ett antal olika cykliska variationer hos solen. Solens TSI varierar under solcyklerna. Dessa gör att vi också får en varierande UV-strålning som påverkar ozonet och molnbildningen.

Många av dessa naturliga variationer återspeglas i den globala temperaturen, vilket framgår när vi studerar klimathistorien. Av särskilt intresse är de senaste 12.000 åren av mänsklig samhällsutveckling, holocenen. Under holocen-optimum för ungefär 6 – 8000 år sedan var temperaturerna högre än idag, amplituden var mer än 1,2 grader från topp till botten (LIA). De temperaturrekonstruktioner som gjorts av holocenen stämmer väl med geologiska och biologiska data. De stämmer också väl med rekonstruktioner av såväl havstemperaturens utveckling som hur mycket värmeenergi som lagrats i haven.

holocen temp

Under de senaste 2000 åren har vi haft såväl en romersk, som en medeltida värmeperiod, samt därefter Lilla istiden (LIA). Amplituden har varit cirka 0,8 grader för dessa, fram till LIA. Inga av klimatförändringarna under holocenen drevs av förändringar i växthusgaser, utan orsakades helt av naturliga variationer. Notera att de temperaturserier som används idag tar sin början i andra halvan av 1800-talet, dvs. vid slutet av LIA, då det var kallt på Jorden.

Även i modern tid har vi haft växlingar som drivits av naturliga variationer, se figuren nedan med HadCrut4. Trenden var positiv 1850-1880, därefter negativ fram till början av 1900-talet, sedan upp i 30 år, ned i 35 år, upp i 40 år.

hadcrut temp

Hur kan man förklara att uppgången från 1910 till 1940/45 var lika snabb som uppgången från 1975 och framåt? Effekten från antropogena växthusgaser hade ju en negligerbar roll då (ingen påverkan av fossil CO2). Förändring av aerosoler lär inte heller ha spelat någon större roll. Varför följdes detta sedan av en nedgång från 1940/45 till 1975? Effekten av växthusgaserna ökade ju då, särskilt i slutet av perioden.

Dessa klimatförändringar förblir mer eller mindre oförklarade om vi inte tar in interna naturliga variationer i bilden. IPCC väljer dock att bortse från dessa. Detta är bekymmersamt eftersom de naturliga variationerna inte har försvunnit ur klimatet bara för att IPCC blundar för dem. De finns där, precis som under hela holocenen, de är lika signifikanta för klimatet idag, som innan den moderna eran.

Trender som i figuren ovan är klimatologiskt signifikanta, i så måtto att de varat minst lika länge som minimiperioden på 30 år. Men även kortare trender kan vara signifikanta. En lång trend börjar alltid som en kort trend, alla är de barn i början.

Sammantaget förväntar vi oss att klimatsystemet som helhet uppvisar internt genererade (cykliska) förlopp; att långa temperaturtrender inte varar för evigt, även om effekten av ökande växthusgaser fortsätter; att kvalitativa förändringar inträffar till följd av de naturliga variationerna. Dessa observationer leder fram till följande korrolarium:

På grund av ständigt pågående naturliga variationer kan den nuvarande pausen/negativa temperaturtrenden komma att bli klimatologiskt signifikant.

Man kan lätt hitta olika mönster i en temperaturserie. En iakttagelse är att den globala temperaturen rör sig språngvis uppåt, men med olika långa platåer. I figuren nedan visas satellitdata från UAH. Vi kan identifiera åtminstone tre olika platåer, eller ’pauser’, på allt högre höjd. Den första från 1987-1998 (11 år lång), den andra 1998-2016 (18 år lång) och den tredje från 2014 och framåt.

UAH hiatus

Alla de tre brytåren (1987, 1998 och 2016) hade vi en stark El Niño. Under La Niña (som nu) ackumuleras värmen i haven bland annat genom att mer solstrålning når jordytan. Under El Niño släpps den ackumulerade värmen ut, pga ändrad cirkulation främst i Stilla havet. Därmed trycks lufttemperaturerna upp. Det är vedertaget att hela klimatsystemet påverkas av ENSO, vilket bidrar till dessa språngvisa förändringar. Detta är i sig en naturlig variation med en erkänt stark påverkan på temperaturtrenden.

ENSO varierar inom 10-årsintervall. Den hänger ihop med de långa PDO och IPO som varierar inom 100-årsintervall (båda i Stilla havet). Till detta kommer den sammanlänkande MOC:s långa omloppstid, som räknas i 1000-årsintervall. Hur dessa fenomen samverkar i detalj förblir än så länge höljt i dunkel, det data från havsdjupen och forskningen har många svåra frågeställningar att besvara.

Såväl ENSO, PDO som MOC är naturliga variationer som funnits i miljontals år, enligt gjorda rekonstruktioner. De har ingenting med växthusgaser att göra. Vi kan därför inte utesluta alternativa förklaringar till den uppvärmning av haven som pågår och som direkt återspeglas i lufttemperaturerna: den kan vara en naturlig variation exempelvis i form av en återställning av tidigare kraftig nedkylning under den månghundraåriga LIA-eran. Det kan nämnas att PDO de senaste åren slagit över i negativ fas, vilket också återspeglas i lufttemperaturerna.

Utöver de långa ledtiderna i havsströmmarna och hur det påverkar klimatet idag, bör även solcykeln nämnas som en av de mer centrala naturliga variationerna. Solcykel 24 var en av de svagare vi haft, och även den pågående SC25 förutspås bli svag. Vissa solforskare menar att vi är på väg mot ett solminimum under de kommande decennierna, som en del i en längre cyklicitet. Här finns också sambandet mellan den naturliga variationen hos det atmosfäriska ozonet, hur mycket EEP respektive UV-strålning som når atmosfären och hur detta påverkar molnbildningen. Detta är frågor som flitigt beforskas för närvarande.

Sammanfattningsvis finns det många goda argument för att naturliga variationer spelar en stor roll även i dagens klimatförändringar. IPCC driver hypotesen att de inte har någon roll i den moderna erans klimat, men det enda ’bevis’ de lägger fram är att deras modeller (senast CMIP6) kommer fram till detta resultat. Vi ska då komma ihåg att modellerna är byggda runt den förutsättningen, att det är växthusgaserna som har den primära rollen i klimatet. Man genomför sammanfattningsvis ett cirkelresonemang: datorer visat det man programmerat dem för att visa.

Korollariet ovan kan komma att bekräftas framöver, såväl via processer i världshaven som solens cykler. Vi kan inte utesluta att den sammanlagda effekten av de naturliga variationerna till slut gör att vi får ett trendbrott i den globala temperaturens utveckling som är klimatologiskt signifikant.

Gabriel Oxenstierna

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Hej

  Bra att detta diskuteras.

  Här är en artikel som tar upp denna fråga. Kan laddas ned.

  Can an ensemble climate simulation be used to separate climate change signals from internal unforced variability? (2018)
  L. Bengtsson & K. I. Hodges
  Climate Dynamics
  Observational, Theoretical and Computational Research on the Climate System
  ISSN 0930-7575
  Clim Dyn
  DOI 10.1007/s00382-018-4343-8

 2. foliehatt

  Gabriel,
  Som jag läser figuren TS.13 (i AR6 WG1 Tech. Sum.) så menar IPCC att hälften av uppvärmningen är naturlig. Den figuren är det få som hänvisar till, inklusive IPCC själva. Och definitivt ingen i diskussionen om klimatförändringar som hävdar att katastrofen står för dörren.

  Upplys mig gärna om jag har läst figuren tokigt.

 3. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för en intressant analys.
  Vad gäller CMIP5-modellerna konstaterar Roy Spencer att av 102 analyserade modeller prognostiserar de trenden för värmningen i genomsnitt ca 2 ggr högre än den observerade. Se länkar nedan. Låt oss se om CMIP6 modellerna är bättre. Inte så troligt, då minskar ju skrämseleffekten!

  https://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-comparisons-to-observations/

  Bild nr 18:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

 4. TorbjörnR

  Tack Gabriel. Väldigt bra, upplysande och en bra sammanfattning av det som de flesta klimathotsskeptiker ”tror på”.
  Inte av religösa skäl utan av naturvetenskapliga!

 5. Ivar Andersson

  ”Såväl ENSO, PDO som MOC är naturliga variationer som funnits i miljontals år, enligt gjorda rekonstruktioner. De har ingenting med växthusgaser att göra. ”
  IPCC vill inte veta hela sanningen utan anklagar koldioxidutsläppen för alla variationer i väder och klimat.

 6. Lasse

  Tack Gabriel
  Visst finns det periodicitet i klimatet.
  Som av en händelse har SVD idag en understreckare av Fredrik Charpentier Ljungqvist som är speciellt intresserad av historisk klimatologi/väder.
  Han anmäler en bok från kollegor verksamma i Bern.
  Det finns gott om proxis för klimatvariationer.
  Gemensamt är att kallare väder skapar problem och varmare välstånd.

  Gårdagens Vetenskapens värld tog upp BEOWOLF , en hjältesaga som en svensk arkeolog vill placera på Gotland.
  Hans hjältemod betog bla i att slåss mot odjur.
  Detta under 500 talet e kr.
  En tolkning var att det var en eländig period som skapats av vulkanutbrott. (536eKr)
  Historien kan lära oss en del!
  Vi kan inte hindra klimatet genom att offra guld eller olja 😉

  https://www.historiskkuriosa.se/liten-istid-stora-guldoffer/

 7. Adepten

  #2 Foliehatt
  Figure TS.13 består av sex diagram och en text. Vilket av diagrammen får dig att tro att IPCC menar att hälften av uppvärmningen är naturlig?
  Texten lyder så här:
  Estimates of the net cumulative energy change (ZJ = 1021 4 Joules) for the period 1971–2018 associated with: (a) observations of changes in the Global Energy Inventory (b) Integrated Radiative Forcing; (c) Integrated Radiative Response.

  The intent is to show assessed changes in energy budget and ERFs. Black dotted lines indicate the central estimate with likely and very likely ranges as indicated in the legend. The grey dotted lines indicate the energy change associated with an estimated pre-industrial Earth energy imbalance of 0.2 W m-2 9 (panel a) and an illustration of an assumed pattern effect of –0.5 W m–2 °C–1 10 (panel c). Background grey lines indicate equivalent heating rates in W m–2 11 per unit area of Earth’s surface. Panels (d) and (e) show the breakdown of components, as indicated in the legend, for the Global Energy Inventory and Integrated Radiative Forcing, respectively. Panel (f) shows the Global Energy Budget assessed for the period 1971–2018, that is, the consistency between the change in the Global Energy Inventory relative to pre-industrial and the implied energy change from Integrated Radiative Forcing plus Integrated Radiative Response under a number of different assumptions, as indicated in the figure legend, including assumptions of correlated and uncorrelated uncertainties in Forcing plus Response. Shading represents the very likely range for observed energy change relative to pre-industrial and likely range for all other quantities. Forcing and Response timeseries are expressed relative to a baseline period of 1850–1900.

 8. Lasse

  😉
  https://notrickszone.com/2022/06/06/alarmists-clouds-may-disappear-forever-with-warming-observations-clouds-increase-as-it-warms/

  40 år av bortförklaringar-det är moln/sol som reglerar klimatet.

  Kanske dax att förklara för oss hur trenden med minskande molntäcke kan ske år efter år.
  Kanske kan BEOWULF ge oss en förklaring, han bekämpade klimatet efter massiva vulkanutbrott, med svärdet i hand enl legenden.
  Vi bekämpar solen med oljeransonering.

 9. Sören G

  Nu är det inte bara det att alarmisterna förnekar de naturliga variationerna av klimatet, utan man påstår dessutom att ett varmare klimat skulle leda till fler negativa väderhändelser. Men om det blir varmare blir det snarare färre häftiga oväder. Och torka hänger mer samman med kallare klimat.
  I partiledardebatten i TV4 i frågan om migrationen påstod Per Bolund att flyktingkrisen kommer att förvärras om vi inte slutar att använda fossila bränslen. Det är mycket den mannen fått om bakfoten.

 10. Håkan Bergman

  Sören G #9
  Bolund vet inte hur rätt han har, utan fossila bränslen tar sig inga flyktingar hit utan blir hänvisade till att svälta ihjäl där dom är.

 11. IPCC använder cirkelbevis för att skrämmas med kommande katastrofer; man kör med överkänsliga modeller mot överkänsliga modeller, där den ena modellen påstås spegla en värld utan koldioxidökning och den andra skall spegla en värld med fortsatt CO2-tillförsel.

  Se mer här: https://klimatupplysningen.se/hur-man-luras-med-modeller-attribution/

 12. foliehatt

  Adepten, #7,
  figur TS.13a. + figurtesten som du lade upp.
  I figuren plottar de antagandet om att den pre-industriella återhämtningen, som finns dokumenterad, fortsätter med konstant utveckling. I så fall så utgör den effekten lite mindre än hälften av den uppvärmning som är uppmätt till dags dato.

  Vidare, så visar de i fig. TS.13e att koldioxid endast utgör 45% av den sammanlagda växthuseffekten.

  Jag kan inte alls få ihop figur TS.13 med det budskap som kommer ur SPM och/eller de domedagsprofetior som media menar att vetenskapen är helt enig om. Innehållet i TS.13 står för ett helt annat narrativ.

  Alternativt så läser jag figuren fel. Vad säger ni andra?

 13. Lars Kamél

  En av klimathotsreligionens dogmer är att naturliga faktorer bakom klimatförändringar i stort sett har upphört och att växthusgasutsläpp nu är den särklassigt dominerande orsaken till klimatförändringar. Det är den dogmen som IPCC för fram.
  Enligt den dogmen, kan den globala medeltemperaturen bara öka, så länge växthusgasutsläppen pågår. Vilket helt uppenbart är falskt. Just nu råder en paus i global uppvärmning, och under drygt 6 år har världen till och med blivit lite kallare. Det har även tidigare förekommit uppvärmningspauser som enligt dogmen är omöjliga. Verkligheten visar alltså att dogmen är falsk.

 14. Thorleif

  Tack för en kort men föredömlig status-beskrivning av ”klimat-läget” som ger oss icke-naturvetare en bra överoch återblick varför vi har de åsikter vi har, dvs som klimathots-skeptiker, utan att gå för djupt ner i fysiken.

  Du, Gabriel skulle bli en perfekt kandidat tillsammans med t.ex Elsa att som företrädare för oss skeptiker ”missionera” vårt budskap för allmänheten, akademi/näringsliv och politiker.

  Elsa med bakgrund från näringslivet/politik inom energisektorn och du med din akademiska bakgrund och forskning (har läst dina utomordentliga böcker inom bl.a valuta-teorier under studietiden(passus; finns 3 G Oxenstierna?)) där du idag som alltid visar prov på mycket god stilistisk förmåga att förmedla kunskap och samtidigt pedagogiskt och lättfattligt identifierar kärnfrågorna för gemene man medan du igår visade att du behärskar forskarens analytiska sinne, integritet och metod.

  Till er två skulle kompletteras med ”experten”, t.ex med en person härifrån siten. Eller varför inte Lennart Bengtsson! Skaffa er en offentlig plattform. Förr eller senare kommer MSM att släppa till utrymme för motståndar-sidan och då bör vi ha en konstellation redo att vinna främst allmänhetens förtroende för (populär-)vetenskaplig debatt. Särskilt efter dessa mörka tider av desinformation och propaganda.

  Vad vore livet utan er skribenter på Klimatrealisterna i denna ödesmättade tid!

 15. Björn

  De cykliska fenomenen drivs naturligtvis av någonting för sådan är fysikens lagar. Jordens drivkrafter är den energi som solen alltid har tillfört. Det spelar ingen roll hur planetbanorna varierar, det enda som sker, är ett varierat inflöde, men ändå är det denna energi som fortsatt driver vårt interna klimatsystem. Solens egen interna variation i utflödet blir som ett rippel ovanpå de långsammare planetvariationerna. Här kan man i högsta grad tala om de naturliga förändringarnas signifikans. Beträffande ENSO så är detta fenomens existens direkt beroende av vattenånga och dess hydrologiska drivkraft i form av solenergi. Mycket signifikant! Koldioxidens signifikans är sannolikt mycket överskattad. Men vi får kanske motdraget snart nu när solen i stort har dragit ner på sin utstrålning under ca 15 år. Om antropogen CO2 håller jämna steg med den reducerade solenergin, då borde vi inte kunna märka någon förändring i den globala temperaturen (UAH). Men så verkar det inte vara, för det finns redan en litet märkbart temperaturfall. Det är ett farligt spel som IPCC håller på med när de mörkar fakta kring solens livsuppehållande av livet här på jorden. Solens neddragning av energi de sista 15 åren kan bara inte negligeras utan konsekvenser.

  http://solarcyclescience.com/

 16. Ulf

  En sak som inte alls kommit fram i media är det som Pielke jr skriver i sin sammanfattning av IPCC rapporten, IPCC har tagit bort alarmist prognosen, som mest troliga scenario.
  Kan detta kopplas till utplaningen de senaste 8 åren? I så fall är det rätt intressant.

  Vad gäller naturliga förändringar uppfattar jag det som att alarmisterna visst erkänner dessa, men att de påverkar temperaturen negativt, dvs att koldioxidutsläppen egentligen ger större uppvärmning än den faktiska uppvärmning vi har.

  För övrigt är det väldigt vanligt att forskare missbrukar statistik, eller helt enkelt inte förstår statistik. Det förekommer t ex även inom forskning om sjukdomar. Men missbruket inom klimatforskningen är närmast absurd. Troligen för att granskning inte sker i omvärlden runt forskningen. Allt sväljs med hull och hår.

 17. Adepten

  #12 foliehatt

  Box 7.2, Figure 1a visar att, ackumuleringen av energi i jordsystemet, kvantifierad genom observationer av uppvärmningen av hav, atmosfär, land och issmältning, har etablerat sig som ett robust mått på takten i den globala klimatförändringen på tidsskalor mellan år och decennier. Jämfört med förändringar i den globala yttemperaturen uppvisar ökningen av det globala energilagret mindre variation, och indikerar därmed bättre underliggande klimattrender. Det globala energilagret ökade med 435 [325 till 545] Zettajoule för perioden 1971–2018 och 153 [100 till 206] ZJ för perioden 2006–2018, med mer än 90 % av havsuppvärmningen. För att sätta dessa siffror i ett sammanhang, motsvarar den genomsnittliga uppvärmningen av jordsystemet 2006–2018 ungefär 20 gånger den globala energiförbrukningen 2018. Ansamlingen av energi drivs av en positiv total antropogen effektiv strålningskraft (ERF) i förhållande till 1750 Den bästa uppskattningen ERF på 2,72 W m−2 har ökat med 0,43 Wm-2 i förhållande till den som ges i AR5 (för 1750–2014) på grund av en ökning av växthusgasen ERF som delvis kompenseras av en mer negativ aerosol ERF jämfört med AR5. Växthusgasen ERF har reviderats på grund av förändringar i atmosfäriska koncentrationer och uppdateringar av framtvingande effektiviteter, medan revideringen av aerosol-ERF beror på ökad förståelse för aerosol-molninteraktioner och stöds av förbättrad överensstämmelse mellan olika bevislinjer. Förbättrad kvantifiering av ERF, klimatsystemets strålningsrespons och den observerade energiökningen i jordsystemet för perioden 1971–2018 visar förbättrad stängning av den globala energibudgeten (dvs. i vilken utsträckning summan av den integrerade kraften och den integrerade strålningen svar är lika med energivinsten för jordsystemet) jämfört med AR5. (högt självförtroende)

  Min slutsats blir därför: Om det inte varit för aerosol och molninteraktioner skulle den ackumulerade energin varit större, vilket visar att aerosol och molninteraktioner har en viktig funktion för att reglera ner den globala uppvärmningen när CO2 ökar.
  Det kan säkert Leif Åsbrink skriva under på med en mer poetisk framtoning 😉

 18. Katarina

  Lite läsvärt från Bulletin om SVT https://bulletin.nu/sandstrom-det-enogda-klimatevangeliet-i-public-service-2

 19. Ivar Andersson

  ”Den totala effekten av antropogena utsläpp på värmestrålningen uppgår till 3,2 Watt/m2 varav 2/3 från koldioxiden räknat från industrialismens början (Ibid). Som jämförelse uppgår atmosfärens naturliga värmestrålning från främst vattenånga till cirka 165 Watt/m2 i globalt medelvärde.”
  https://detgodasamhallet.com/2022/06/05/lennart-bengtsson-den-omojliga-utmaningen/
  De antropogena utsläppen utgör 2% av atmosfärens naturliga värmestrålning från främst vattenånga. 2% av 34 grader är 0.7 grader. Tänker jag rätt?

 20. tty

  #17

  De där siffrorna på energimängden i klimatsystemet bör man inte ta så allvarligt på. Som alla vet domineras de helt av havets temperatur. Fram tills Argo-bojarna togs i bruk år 2000 är de i därför i stort sett rena killgissningar.

  Nu är laget bättre, nu får vi en mätserie var tionde dag per 300 000 000 kubikkilometer hav.

  Fast då skall man minnas att i mer än hälften av oceanernas volym mäts temperaturen i praktiken fortfarande aldrig.

  För Argobojarna mäter bara ner till 2000 meters djup, vilket innebär att redan där faller 45% av volymen bort, vilket inkluderar större delen av den termohalina cirkulationen.
  Och så går det inte att mäta under havsis, eftersom bojarna inte kan gå upp till ytan och sända resultaten. Där försvinner typ 20 miljoner kvadratkilometer på årsbasis. Dessutom kommer de fritt drivande Argobojarna nästan aldrig in i havsområden med trånga inlopp. I några sådana områden (Karibiska havet-Mexikanska golfen, Japanska sjön, Medelhavet) är täckningen ändå god eftersom lokala oceanografer planterat bojar där.
  Men där inga sådana finns (t ex Röda havet, Persiska viken, Okotska havet, Sydkinesiska sjön-Indonesien-Carpentaria) är täckningen obefintlig. Isynnerhet det sista området är en stor brist eftersom ”The Indonesian Flowthrough” är en av de klimatiskt absolut viktigaste havsströmmarna.

  http://sio-argo.ucsd.edu/statusbig.gif

 21. Gabriel Oxenstierna

  Adepten, tty m fl

  Ett problem med energimängdsberäkningarna så som de redovisas i AR6, är att de bara går tillbaka till 1971 och därmed sammanfaller med den period av snabbare temperaturökning som började någon gång 1970/75.

  Temperaturdata må vara mer volatila, men de ger oss betydligt längre tidsserier av faktiska observationer. De fångar upp hur den klimatologiska trenden förändras, ungefär som i figuren ovan med HadCrut4 (i artikeln).

  Energiberäkningarna skulle man vilja kalibrera mot olika vändpunkter i temperaturdata, vid LIA:s slut, runt 1910, runt 1940, som några exempel. Men det gör inte IPCC, de antar en konstant ökning hela vägen från en förindustriell nivå: ”estimated pre-industrial Earth energy imbalance of 0.2 W m-2” och lägger sen på sina antagna forcings från växthusgaser mm, samt drar bort den negativa, men MYCKET osäkra effekten av aerosoler, samt inte minst interaktionen mellan aerosoler och molnbildning.

  En annan observation är att osäkerheterna är enormt stora, se den sista figuren f. Man har ett resulterande intervall för energibudgeten som sträcker sig från nära noll upp till 700 ZJ.

 22. Gabriel Oxenstierna

  #14 Thorleif
  Tack för värmande ord! samt tänkvärda förslag.

  Jo, jag har en äldre namne som dessutom också disputerat vid Stockholms universitet, i sociologi. Lite förvirrande, men namnvalet har sin goda förklaring i gammalt skrock 🙂

 23. Relevant till detta ämne; Så kom då den 5-te och sista delen av Jim Steeles serie om naturliga fenomen som styr väder och klimat (handlar om moln), innehåller också en sammanfattning av del 2-3 ( jetstream och La Nina) del1 och 4 handlade om havströmmar och landskapsförändringar. Jim hann också med att lägga in den nya rapporten av Jones om att den minskande molnigheten sen man började mäta korrelerar nästan exakt med den långsamma ökningen av tempen (runt 10.40 min in). Denna excellenta ”kursbok” i klimatologi kan även plockas hem som bilder och har även publicerats på WUWT https://www.youtube.com/watch?v=tiQ6bLiWNmw