Klimatpolitik på lösa grunder!

Screen Shot 2019-11-09 at 22.34.49

Hur har vi hamnat i ett läge där våra politiker på allvar tycks tro att vi befinner oss i ett så kallat klimatnödläge?

Vetenskapliga uppfattningar stöts och blöts idag för att någon gång i framtiden kunna resultera i en tydlig och gemensam förståelse för vart klimatet är på väg. Liksom inom all vetenskap är slutsatserna långt ifrån samstämmiga. Eftersom stor oklarhet råder kring hur mycket temperaturen kan komma att förändras under detta sekel råder naturligt nog en ännu större osäkerhet kring vilka konsekvenser som är rimliga att förvänta sig av en varmare eller kallare värld.

Hur trovärdiga är klimatmodellerna?

Modellerna som används för att förutspå framtida temperatur är komplicerade och behöver mycket handpåläggning. Utrymmet för fria tolkningar är stort och osäkerhet uppstår till följd av otillräckliga bevis i form av observationer, om hur data bör tolkas eller hur parametrar i modellerna ska sättas.

FN:s klimatpanel IPCC utgår i modellerna från att det är människans utsläpp av koldioxid som ensamt styr klimatet. Andra klimatpåverkande faktorer tas ingen större hänsyn till. Det är dock inte osannolikt att solen har en större inverkan på temperaturen än vad IPCC förutspår, vilket då skulle kunna omkullkasta koldioxidens avgörande roll som orsak till temperaturförändringar.

Lite förenklat skulle man kunna säga att koldioxidhypotesen innefattar två delar. Den första är teorin om växthuseffekten som innebär att en fördubbling av halten av koldioxid i atmosfären leder till en uppvärmning på cirka en grad Celsius. En temperaturökning på en grad sedan industrialiseringens början ser de allra flesta som mer positivt än negativt för naturen och mänskligheten. Det som ligger bakom den så kallade ”klimatkrisen” är den betydligt mer kontroversiella delen av koldioxidhypotensen. Denna del förutsätter att klimatsystemet är känsligt för små förändringar av koldioxid till följd av en förstärkningseffekt från vattenånga. Graden av uppvärmning antas öka med i  vissa scenarier flera hundra procent. Det är detta som går under benämningen positiv återkoppling, dvs. att klimatkänsligheten är större än bara en grad vid en fördubblad halt på det sätt som teorin om växthuseffekten påvisar. 

Inom naturvetenskapen talar man även om negativa återkopplingar som till skillnad från de positiva innebär att en störning av ett objekt eller ett system leder till att krafter på olika sätt motverkar den uppkomna störningen.  Positiv återkoppling innebär alltså tvärt emot att störningen förstärker och ökar effekten. Många forskare ställer sig idag skeptiska till klimatpanelens uppskattning av klimatkänsligheten och hävdar att nästan alla processer i naturen fungerar enligt teorin med negativ återkoppling. Det är med få undantag som positiva återkopplingar återfinns, något som helt har utelämnats i IPCC:s rapportering.

Skulle man då inte kunna hävda att antagandet om en potentiell klimatkatastrof framförallt är resultatet av en ingångsparameter om hög klimatkänslighet i modellerna? Den som är konspiratoriskt lagd skulle därför kunna tro att modellerna har programmerats för att påvisa dessa skrämmande scenarier. Om IPCC:s antagande om en förstärkningseffekt är fel, vilket avsaknaden av uppvärmning under 2000-talet skulle kunna indikera, så kommer en fortsatt stigande koldioxidhalt att enbart orsaka en mindre ytterligare uppvärmning. Någonting som många forskare, inte minst biologer, anser i huvudsak vara positivt för livet på jorden. Även Nobelpristagaren i ekonomi, William Nordhaus, delar denna uppfattning.

Olika antaganden av storlek på positiv återkoppling är en viktig orsak till att klimatmodellerna ger olika resultat. De forskare som är direkt involverade i utveckling och kodning av klimatmodellerna är därför generellt försiktiga i sina uttalanden om modellernas tillförlitlighet. Istället för att tala om prognoser talar man hellre i termer av scenarier, dvs. utvalda möjligheter bland många andra. Man är också tydlig med modellernas oförmåga att modellera konvektion och molntäcken. Exempelvis kommer 1-2 procent mer moln kunna upphäva den hypotetiska effekten av en atmosfärisk koldioxidfördubbling, (Ole Humlum, professor fysisk geografi).

Men vad säger då IPCC själva om sina modeller? På sid 774 i AR3 från 2001 är man tydlig med att modellerna inte kan förutspå framtida temperaturer på ett tillfredställande sätt.

“In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that long term predictions of future climate states are not possible” (IPCC, 2001, sid. 774).

Även i den senaste stora rapporten, AR5, uttrycker man starka tvivel om att modellerna har blivit bättre på att hantera just molnbildningen. På sidan 743 i kapitlet som heter ”Evolution of Climate Models” står följande:

“The simulation of clouds in climate models remains challenging. There is very high confidence that uncertainties in cloud processes explain much of the spread in modelled climate sensitivity. However, the simulation of clouds in climate models has shown modest improvement relative to models available at the time of the AR4, and this has been aided by new evaluation techniques and new observations for clouds. Nevertheless, biases in cloud simulation lead to regional errors on cloud radiative effect of several tens of watts per square meter.”

Hur trovärdig blir då klimatpolitik som baseras på ofullständiga klimatmodeller?

Om vi ska basera våra politiska beslut och investeringar på modellernas uppskattningar som grund så är det viktigt att bilda sig en uppfattning om dess trovärdighet. Kan klimatmodellerna på ett korrekt, trovärdigt och konsekvent sätt förutspå framtida temperaturer eller inte? En vanlig invändning bland skeptiker är att modellerna inte uppfyller två fundamentala villkor. Det första handlar om att de måste vara deskriptivt giltiga, dvs. tillfredställande kunna återge de observationer som man redan gjort. Detta har inte modellerna lyckats med. Exempelvis har man inte lyckats återskapa värmeperioden som inträffade under trettiotalet. För det andra måste modellerna valideras, dvs. deras prognosförmåga måste styrkas med någon av ett flertal tillgängliga metoder. Detta har man inte heller lyckats med enligt två av världens främsta experter inom validering av prognoser, Kesten Green och Scott Armstrong. När dessa forskare 2007 granskade de klimatprognoser som lades fram i IPCC:s fjärde rapport drog de slutsatsen att prognoserna är ovetenskapliga och otjänliga som underlag för politiska beslut. (K.C Green & J.S Armstrong, 2007, Energy Environment 18:995)

Vilken analys ligger bakom klimatnödläget?

Trots alla dessa fundamentala osäkerheter hävdar okunniga politiker och dåligt informerade journalister att vi befinner oss i ett slags klimatnödläge. Alla vi ansvarstagande medborgare uppmanas att vara oroliga. Utan att redovisa vilka antaganden som ligger till grund för dessa  alarmistiska slutsatserna förväntas alla stämma in i domedagskören. De som vågar ifrågasätta eller har invändningar mot larmen får etiketten ”klimatförnekare” hårt klistrad i pannan. Att försöka reda ut vad som ligger till grund för larmen och göra en bedömning om osäkerheterna får inget gehör. Det finns tydligen bara en analys och en sanning. En politisk sanning, inte en vetenskaplig!

Ibland ligger jag vaken om natten och funderar över alla dessa självutnämnda klimatexperter som numera återfinns inom i stort sett alla yrkeskategorier. Har de egentligen den blekaste aning om hur kunskapsläget kring klimatet faktiskt ser ut? Jag är inte själv någon klimatexpert men som naturvetare och analytiker har jag en någorlunda förmåga och vilja att sätta mig in vad som ligger till grund för IPCC:s olika ställningstaganden och slutsatser. Därför känns det också märkligt att flertalet  journalister inte ser någon som helst anledning att ifrågasätta de mest alarmistiska och politiska budskapen från IPCC. Hur kan det som jag finner så oklart och svårt vara så självklart för dem?  Är det inte längre deras jobb att ifrågasätta? Varför gör de inte sin hemläxa och försökt förstå hur deras skarpa uttalanden hänger ihop med verkligheten?

Vem är betald av vem?

Istället för att diskutera slutsatser, osäkerheter och invändningar bland olika forskare så skruvas tonläget i klimatdebatten upp. De som förhåller sig skeptiska till larmen anses betalda av oljeindustrin. Men är inte flertalet av de forskare som gärna talar om den stora klimatkrisen exakt samma personer som är ekonomiskt beroende av att underblåsa krisstämningen runt klimatfrågan? Är inte de flesta så kallade klimatexperter uppbackade av politiker, NGO´s med betydande statliga anslag? Har inte många rent av hela sin utkomst av att driva IPCC´s agenda? Syftar inte forskningsfinansieringen idag enbart till att försöka bevisa att hypotesen om koldioxidens stora betydelse stämmer? För att bedriva forskning kring andra förklaringsmodeller än hypotesen om människans påverkan på klimatet finns inget eller mycket lite stöd att hämta, varken från universitet, regering eller myndigheter. Sedan i våras har jag mött många forskare som vittnar om att forskningsstöd istället fryser inne om man presenterar slutsatser som inte underblåser alarmismen. Med ljus och lykta söker därför forskare efter nya oroshärdar och ju ruskigare konsekvenser man kan förutspå vid en varmare värld desto bättre. Varje litet värmerekord rapporteras som en effekt av koldioxidutsläpp till skillnad från köldrekorden som man sällan ens rapporterar om. Det är lätt att misstänka att de ekonomiska incitamenten inom klimatmiljardindustrin redan blivit så starka att analysen som föregår slutsatserna har förlorat sin vetenskapliga betydelse.

Själv är jag inte betald av någon fossilindustri. Någon lön har jag inte haft sedan i juni 2018 när jag började skriva på min bok Klimatkarusellen.  Jag har sålt en hel del böcker men lever ändå till 90 % på sparade pengar. Min starka drivkraft är att jag är uppriktigt orolig för skrämseln i samhället som påminner om trettiotalets Tyskland eller sjuttiotalets kulturrevolutionen i Kina. Då precis som nu utnyttjades barn för politiska syften. Den indoktrinering och ensidiga propaganda som idag sprids i media och som även skolan har anammat är livsfarlig och inte värdigt ett modernt Sverige. Jag är ändå tacksam att jag i ett starkt polariserat samhällsklimat har förutsättningar och friheten att kunna uttrycka min uppfattning i klimatfrågan. Flera av dem som jag samarbetar med idag är pensionerade professorer som inte heller är betalda av någon, varken av fossilindustrin eller av den enorma klimatmiljardindustrin. De är däremot sakkunniga inom sitt ämnesområde, naturvetare med en stor portion integritet och inte speciellt lättlurade.

Vem ser klimatnödläget?

En relevant fråga idag är därför hur många oberoende klimatforskare, som varken är betalda av fossilindustrin eller klimatmiljardindustrin, som faktiskt ställer sig bakom slutsatsen att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Antagligen inte många! Av dessa oberoende vetenskapsmän och kvinnor inom klimatrelaterade ämnen såsom astrofysik, fysikalisk kemi, paleofysik, fysik geografi, molekylfysik, kvartärsgeologi, geokemi, oceanografi etc. är man sannolikt inte så orolig för klimatet. Vissa kanske förutsätter att fortsatta utsläpp av koldioxid kommer att påverka temperaturen i någon mån men kommer till slutsatsen att det inte är något akut problem att lösa. Om klimatkänsligheten ligger på cirka en grad tar det flera hundra år innan vi når tvågradersmålet till följd av en ökad halt koldioxid i atmosfären. Andra ser inte en ökad halt av koldioxid i atmosfären som ett problem ens i framtiden eftersom man är mer orolig för att de hypoteser och modeller som indikerar en avkylning har en större påverkan på klimatet och vår långsiktiga överlevnad på jorden. Kanske har båda lite rätt och lite fel.

I den stora undersökning som har genomförts av YouGov med 30 000 tillfrågade personer tror 48 % av svenskarna att våra utsläpp av koldioxid påverkar klimatet tillsammans med andra faktorer, oklart med hur mycket.  6 % tror inte att koldioxiden har någon betydelse alls för klimatet och bara 36 % tror att koldioxiden är den huvudsakliga orsaken till uppvärmningen. Betyder inte detta att endast 36 % ställer sig bakom IPCC och modellerna som ju förutsätter att all klimatförändring beror på människan? Varför får inte detta ett större genomslag i klimatpolitiken och i debatten? 

För att få bättre svar på våra frågor om klimatet krävs givetvis bättre observationer och fortsatt utveckling av klimatmodellerna.  Utan mätningar kan vi i slutändan inte säga någonting, men genom mätningar får vi möjlighet att testa våra teorier, som då kan antingen avfärdas eller fortsätta vara de bästa förklaringarna till det som händer. Med fortsatta och utvecklade temperaturmätningar och jämförelser med modeller kommer vi successivt att få bättre kunskap om klimatet. De stora osäkerheterna och den hittills begränsade uppvärmningen sedan den lilla istidens slut gör att de som satt sig in i klimatfrågan inte använder ord som varken kris eller nödläge. Det verkar snarare vara en politisk och medial strategi att försöka skapa en krisstämning runt klimatet.

Elsa Widding

Screen Shot 2019-11-09 at 22.38.01

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Tack Elsa, för att du sorterar upp klimathysterin i sakliga delar. Önskvärt vore att de som kallar sig journalister också gjorde det, men de verkar ha minst tv¨å skäl till att inte göra det; dels en utbredd okunnighet i naturvetenskap och dels en beroendeställning till ”etablissemanget”, PK, i form av bidrag till sina tidningar.

  Resultatet blir att den okunniga och ointresserade massan inte orkar sätta sig in i frågan, intressant är dock att de flesta inte köper IPCC’s riktade ”forskning” mot att mänsklig påverkan är dominant i klimatets utveckling. Räcker den insikten för att också rösta bort de mest farliga politikerna i de allmänna valen?

 2. Ulf

  Jag tycker vi missar att det är tredje klimathotet vi står inför nu. Det är inte längre en omfattande växthuseffekt utan fokus är nu tipping points vid mycket låga temperaturförändring. Detta är givet då 1990 talets hot aldrig blev.

  Under min levnad har vi blivit utsatta för 3 klimathot. Först föll temperaturerna kraftigt då var det istidshotet och ja endast det fick utrymme i media inte de forskare som sa att det var fel.

  1989 hade det blivit varmare istället då kom nästa hot. Vi hade 10 år på oss och om 30 år trodde ”konservativa” forskare att jorden skulle vara upp till 7 grader varmare och havsnivån flera meter högre. Det bidde 0,3 grader och några centimeter.

  Nu lever vi under det tredje hotet nämligen att det är livsfarligt om jorden blir mer än en 0,5 grad varmare. Av alla hot är detta det löjligaste men det spelar inte media någon roll. Liksom tidigare tystas eller förlöjligas kritiska forskare.

  Orwellskan breder ut sig. Vi som tror jorden har ett klimat med naturliga variationer kallas klimatförnekare av de som tror människan styr klimatets utveckling.

  Få är de journalister som inte hänger på sekttänkandet. Ja jag säger sekt eftersom det är lika uppenbart som det var på 1970 talet med vänstersekten då.
  Vi kunde bevittna röda khmerernas framfart när de intog huvudstaden och Rapports utsände konstaterade överseende att sådant händer i revolutioner. Killing fields förnekades av svensk media in i det sista tills rapporterna bokstavligen kördes ner i halsen på journalisterna.

  Själv undrar jag hur det ser ut om tio år när koldioxidutsläppen ökat mycket kraftigt? För det kommer det att göra det inser alla som kan räkna.
  Kommer det att bli ett fjärde klimathot? Eller kommer folk äntligen att vakna upp? En sak är dock helt säker uppvaknandet sker sist i Sverige när rapporterna är mycket långt ner i halsen på journalisterna.

 3. Evert Andersson

  Professor William Happer myntade en one liner som fastnat i min hjärna. Om IPCC:s datormodelleringar säger han NOT SCIENCE BUT SCIENCE FICTION.

 4. Ulf

  Klimatet är en drömfråga för politikerna. Här kan de visa handlingskraft i ord. Vilka förslag som helst sväljs oavsett hur idiotiska de är av media.
  För politikern som varje dag kritiseras för, våldet, sjukvården, välfärden etc, etc. så är området riskfritt och det gör det så mysigt.
  Att sedan många människor tvivlar på sanningshalten det märker inte eftersom de inte får några mothugg.
  Mycket mysigare än att försöka bena ut varför Sverige numera är en krigszon eller varför vi inte klarar av att göra ett infrastrukturprojekt i tid och inom budget eller har en fungerande sjukvård.

  Klimatet är politikerns våta dröm mysiga smp förslag som ingen kan utvärdera på många år vem kan motstå det?

  Vad gäller journalisterna kan bara konstateras att deras alarmism hänger intimt ihop med deras politiska syn de är i huvudsak MP och V och förstår därför heller inte hur en samhällsekonomi fungera. De som begriper verkar helt enkelt inte säga annat än att hotet finns men det ska lösas med innovationer.

 5. Lasse

  Tack Elsa
  Hakar på sista meningen:
  ”Det verkar snarare vara en politisk och medial strategi att försöka skapa en krisstämning runt klimatet”

  Det är nog ingen slump att Ex Pressen gör allt för att skapa klimatnödläge och att Bonnier har en radda med kurser i hur detta skall mätas och förmedlas: Lite reklam!
  https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/kurser/klimatberakningar-enligt-ghg-protokollet-4/

 6. Ann lh

  Elsa!
  Ett stort Tack!
  Läste igår kväll en liten rysare av Delingpole. Han upplyser om att Greta nu har fått en status i stil med Stalin, Mao, Kim Il-Sung och Saddam Hussein i och med muralmålningen:
  https://www.breitbart.com/politics/2019/11/09/greta-mural-those-spooky-eyes-follow-you-everywhere/
  Med de politiker och s.k. journalister vi har skulle det inte förvåna mej om Greta hamnar på någon vägg i Stockholm.
  Oh, vad Du behövs!

 7. Lasse

  Lite om lösa grunder:
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-extremkyla-i-europa-och-usa-beror-pa-uppvarmt-arktis

  Konstigt att det som för ett år sen var tal om varmare vintrar nu blir kallare igen, är det inte väder?

 8. Lasse

  #6 Ann lh
  Kul att du radade upp personer som skrämmer mer än de bör hyllas, men du glömde Putin!
  Porträttet liknar dessutom den gubben!

 9. Rolf Mellberg

  Utomordentligt bra Elsa, stort tack!!

  Men jag vill lägga till ett par saker:

  1) Jag tror den här frågans extrema utveckling till stor del kommer sig av att USA:s demokrati befinner sig i kris sedan flera decennier. Man har i hög grad slutat debattera sakligt utan använder precis vilka fula metoder som helst för att skada sin kontrahent. Vi svenskar kan nog tycka att de borde för länge sen gjort som vi gjorde, byggt ett mycket mer energisnålt samhälle och när Obama sa ”science is settled” så var det nog en ganska vit lögn. Demokraterna tyckte nog att hur det än går med klimatet så är det dags att USA gör sig mindre beroende av fossila och importerade bränslen.

  2) Sveriges självbild som humanismens stormakt och den tunga roll vi spelat under framväxandet av klimat-apokalyps-rörelsen med IPCC i spetsen har resulterat i att Sverige blivit det mest extrema landet av alla i hela världen. Kanske främst i så motto att är stigmatiseringen av oliktänkande så total så man blir oerhört bedrövad. Jämförelsen med Tyskland på 30 talet låter extrem men är faktiskt relevant. I USA är det helt annan sak för där finns en stark och öppen debatt.

 10. Ingemar Nordin

  Tack Elsa!

  Den enorma bias som finns i klimatforskningen är direkt ovetenskaplig. Att bara leta bekräftelse på sin hypotes, vilket är det som IPCC är skapat för att göra, medför att det mesta är ganska värdelöst ur vetenskaplig synvinkel. Bekräftelser är lätta att hitta om du bara letar på ställen där bekräftelser är sannolika (t.ex. att det blivit varmare på 150 år). Denna bias stärks av att man (IPCC) selekterar bort studier som strider mot hypotesen. Det publiceras c:a 500 artiklar per år som strider mot AGW-hypotesen på olika sätt men som systematiskt väljs bort i IPCCs sammanställningar.

  Därtill skapar media – helt utan vetenskaplig grund – egna skrämmande teorier, t.ex. idén om tipping points, och om fler extremväder. Vilket är något som explicit har avfärdats av IPCCs stora rapporter.

 11. Man kan undra hur de vill ha det. Nu skall det bli rekordkallt mitt i den globala uppvärmningen

  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/vader/smhis-kyliga-besked-–-nu-kommer-extremvintern-25-30-minus/ar-BBWvTeC?ocid=spartanntp

  Skall bli intressant att se hur klimatalarmisterna slingrar sig ur det här

 12. Ivar Andersson

  Det är inte klimatnödläge utan nödläge för klimathotet. Först var det uppvärmning, sedan klimatförändring och nu är det nödläge. Klimathotet har passerat två tipping points redan utan att politiker och annat löst folk har märkt något förutom att vädret varierar som vanligt (årsmån).

 13. Christer Löfström

  I fredags kom en Afrika rapport.
  https://www.iea.org/africa2019/

  “Even though Africa has produced only around 2% of the world’s energy-related CO2 emissions to date, its ecosystems already suffer disproportionately from the effects of a changing climate,” Dr Birol said. “They are exposed to increased risks to food, health and economic security.”

  “Africa holds the key for global energy transitions, as it is the continent with the most important ingredients for producing critical technologies,” Dr Birol said. “For example, the Democratic Republic of the Congo accounts for two-thirds of global production of cobalt, a vital element in batteries, and South Africa produces 70% of the world’s platinum, which is used in hydrogen fuel cells. As energy transitions accelerate, so will demand for those minerals.”

  En rapport som visar den initierade hur ”klimatnödläge” används för att kunna fortsätta suga ut kontinenten.
  Min tolkning av det som pågår.
  Vi skall ta deras resurser o utveckla ny teknologi, som sedan skall sälja till dem för dyra pengar.
  IEA borde göra en rapport hur man snabbast får el till alla i Afrika om klimathotet är överdrivet.

  Årets ekonomipris (Nobel) öppnar upp för frågeställningen.
  https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/ekonomipriset-2019

 14. Ulf

  ”Arktis förändras i rasande takt” jaså? På vilket sätt då?

 15. Lasse och Elsa!
  ”Det verkar snarare vara en politisk och medial strategi att försöka skapa en krisstämning runt klimatet”

  Jamen självlart!!
  Klimathotsprojektet handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist
  Ett uttalande av Christina Figuere, toppnamn inom IPCC
  Global Governance -> världsregering -> kommunism
  Klimathotsprojektet är ett politiskt maktprojekt som missbrukar vetenskapen och ljuger ohämmat. Praktexemplet är Al Gores presentation på en mega-skärm där han visar en graf som visar sambandet mellan planetens temperatur och atmosfärens koldioxidhalt.
  Vad visar grafen egentligen? Det är helt uppenbart att grafen i själva verket visar att koldioxidhalten i atmosfären kommer efter det att temperaturen stigit. Otrolig fräckis

  https://www.bing.com/videos/search?q=Al+Gore+graph&view=detail&mid=12B1C577DA70ACC4A9A112B1C577DA70ACC4A9A1&FORM=VIRE

 16. jensen

  Av historien att döma sker paradigmskiften generationsvis eller snarare efter ett par ,tre generationer.
  Speciellt om aktuellt paradigm har sekt-karaktär, vilket lätt kan åskådliggöras vid genomgång av karaktäristika för dylika.
  Kan internet påskynda skiftet? Inte hittills tydligen. Det skall bli intressant att följa framtiden. Ett problem är dock att tids-skeende är så totalt olika : människo-skeende respektive klimat-skeende. Detta borde vara ett första hinder-avklarande för politiker och MSM. att få realistiskt perspektiv , att grunda sin uppfattning på. T. ex .ovisa, vice statsministern som grundar sin klimatbedömning på bruna fläckar i gräsmattan.
  För att inte tala om MSM´s alla snåriga definitionsproblem. When a projection is branded ” most likely ”, it becomes a forecast or prediction…… Weasles!!

 17. Ulf

  Finns det något väder de senaste åren som inte förklarats med klimatförändringar orsakat av koldioxid?
  Varmare på sydpolen, kallare på sydpolen, varmare i Europa kallar i Europa, varmare o kallare i USA, mer nederbörd och mindre nederbörd överallt? Etc etc

  Bara en gemensam nämnare existerar nör summering sker, klimathotet måste hållas intakt.

 18. pekke

  Bra skrivet Elsa W.

  Att ta politiska beslut på något som ingen vet hur det fungerar är som att spå framtiden i ett djurs inälvor som härskarna gjorde förr, rena mumbo-jumbo.

  Klimatmodellerna fungerar inte eftersom ingen vet hur klimatet fungerar, vilket IPCC lite försiktigt och undangömt erkänner.

  Finns heller ingen seriös forskare som skulle våga säga att de vet hur klimatet fungerar.

 19. jensen

  14, Ulf

  Svar : Isen rasar ju ned i havet

 20. Björn

  Som vanligt, träffsäkerhet i det skrivna! Allt påstående att vi med klimatmodeller kan förutsäga framtiden är inte rationellt. Det är som att påstå att horoskop bygger på vetenskaplig grund. Att spå väder eller prognostisera för ett antal dagar framåt, är något annat, eftersom man med satelliter och radar etc, kan skapa en datormodell som med inmatade data, ger en sannolik väderdynamik i tiden, i utfallet.

  De som påstår att vi har ett ”klimatnödläge”, borde ställas till svars! Vem eller vilka med en vetenskaplig bakgrund påstår att vi har ett ”klimatnödläge”? Vem är det som media ”citerar”, eller var finns källhänvisningen? Att slentrianmässigt använda sig av ord som nödläge i våra stora media, borde inte få förekomma utan att den påstående ställs till svars. Ingen skall kunna gömma sig utan förklaringar. Eftersom vi inte kan se att vi är i ett ”klimatnödläge”, så måste vi uppfatta medias användande av nödlägesord som ”propaganda”.

 21. ove Andersson

  Isabella Lövin twittrade om att hon ska bekämpa ”monstergasen” koldioxid . Med en miljöminister uttalar sig så gör mig mörkrädd.
  Det är tur att du Elsa och ni andra klimatrealister finns som ger oss hop.
  Mvh Ove

 22. PK

  Tack Elsa för en sammanfattning baserad på sunt förnuft och yttersta kompetens i hur en analys bör utföras. Har läst, gett bort och rekommenderat din utmärkta bok Klimatkarusellen. Med fler som dig hade världen varit en bättre plats. Tycker dina analyser är intressanta i den diskussion som förts här på KU om vilka som skall ingå i gruppen klimatforskare. En klok analytiker med naturvetenskaplig examen som kan förstå och förklara komplicerade sammanhang borde ha en självklar plats. Någon måste kunna förstå och förmedla helheten. Ja din kompetens kan mycket väl vara den viktigaste i gruppen ”klimatforskare”.

 23. Hej Elsa,

  det verkligt skandalösa är att du ska känna dig föranledd att berätta att du inte har betalt av fossilindustrin!

 24. latoba

  Tack Elsa! Som vanligt genomtänkt och bra beskrivning av hur det ligger med den egendomliga klimatpolitiken.

 25. Anders

  Tack Elsa för insiktsfull och pedagogisk framställning av ”den svenska (hemska) modellen!

  Ja, ur led är Sverige! Tänk vad intressant det skulle vara att ”följa pengarna” som staten drar in från oss medborgare med ”klimat” som förevändning! Likaså en objektiv granskning av de ”värdegrundsstyrda” MKB-firmor som medverkar till den monstruösa utbyggnaden av intermittent vindkraft. Eller desammas ramavtal med de stora statliga drakarna på energiområdet. Hur objektiv är den svenska beslutsprocessen i dessa sammanhang? Så, Elsa, vi som vågar gå emot den starka politiska strömmen ska fortsätta hålla ryggen rak och huvdet högt och kallt!

  Låt oss aldrig överge den vetenskapliga och kritiska hållningen i striden mot klimatflummet!! Sanningen segrar till slut…

 26. Daniel Wiklund

  Tack för en väldigt bra artikel, baserad på kunskap. Har just varit ut på en lång cykeltur, minus 12 och en isande nordlig vind. Men det är bara att klä sig, jag är van med kyla, men det får gärna bli varmare. Jag mötte många som promenerade, men få som cyklade.

 27. Fredrik S

  Tack för bra och intressant läsning!

  Angående den fossila industrin, finns det någon beräkning eller uppskattning av ev framtida pris på plast och plastprodukter framöver om nu det fossila bränslet ska bort? Någon som är insatt?

  Plasten tillverkas väl till stor del av ”restprodukter” efter framställning av de dyra lätta bränslena.

  Minskat utbud borde väl leda till höga priser?

  Eller är det pappersfibrer framtidens datorer ska bestå av?

 28. Tack, tänkvärt och befogade rader, men jag kan inte låta bli att ifrågasätta om det öht finns någon uppvärmning efter ca 1940. Jag menar att vi gör det lite väl lättvindigt och ovetenskapligt när vi inte ser till de längre perspektiven. Beklagar om jag tjatar:
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 29. Frej

  Från Tony Heller Cold is Hot Slavery is Freedom Om det senaste klimat hotet kalla vintrar https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=St6E1cF00GA&feature=emb_logo

 30. Christer Löfström

  Som ett svar på IEA´syn på framtiden i Afrika.

  https://www.reuters.com/article/us-africa-oil-climate/no-apologies-africans-say-their-need-for-oil-cash-outweighs-climate-concerns-idUSKBN1XI16X

  “They even want to tell us to switch off all the coal-generated power stations,” he said. “Until you tell them, ‘you know we can do that, but you’ll breathe fresh air in the darkness’.”

 31. Munin

  28, Alvar
  1930-talets höga temperaturnivå ska givetvis vara med i jämförelser med nuläge. Det går inte att gå förbi att 1930-talets temperaturer var högre eller i nivå med det som rapporterats de senaste decennierna. USAs och Sveriges mätningar under 1930-talet bör inte heller kunna ifrågasättas vad gäller kvalitet och geografisk täckning. Däremot brister dagens temperaturmätningar i Sverige och redovisningen av hur mätplatser förhåller sig till tidigare förhållanden, då flera mätplatser finns i successivt ökande och förtätade fastighets- och asfaltsområden, vilket skapar s.k. värmeöar. Ett av de mer uppenbara fallen är Uppsalas temperaturserie, som betydligt överdriver temperaturutvecklingen vid jämförelse med Uppsala flygplats, som ligger på landsbygden. Det är mycket anmärkningsvärt att SMHI inte klämmer fram uppgifter om att temperaturmätningar i värmeöarna överdriver dagens temperaturnivå och hur mycket det rör sig om för varje aktuell mätplats!

 32. Isidor

  #31 För en tid sedan fanns här på KU en kopia av ett mail från en man på SMHIang. detta. Man menar helt enkelt att det är korrekt att rapportera temperatur inifrån värmeöar, UHI, utan att justera för detta eftersom det är den upplevda temperaturen. Ja herregud, inkompetens och ovetenskaplighet är bara några tankar som dyker upp. Nästa steg kanske blir att ta tempen inuti glasövertäckta köpcenter t.ex. – med samma logik vore det helt OK – det är ju också upplevd temp. Slutsteget blir att ta tempen i en friluftsbastu….. eller?

 33. Frej

  # 28 Alvar Fortsätt tjata . Bra sida du har .

 34. Robert Norling

  # 31 Munin
  Det finns fler stationer som man kan undra över hur SMHI och media kan referera till när de meddelar ”rekordtemperaturer”.
  Göteborg.
  https://www.google.com/maps/@57.7156956,11.9926981,3a,75y,276.86h,87.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2J2RdAvMU9gijn3z9CBSFQ!2e0!7i13312!8i6656
  Lund.
  https://www.google.se/maps/@55.6921195,13.2288794,308a,35y,292.08h,44.89t/data=!3m1!1e3?hl=sv

 35. LarsF

  Tack för artikeln – den förtjänar att vara följebrev till din bok och sändas till varje riksdagsledamot.
  Skulle gärna donera till en sådan åtgärd – om jag kan dedikera den på KU/KR mekanism.

  #17 Ulf – det finns snart inte ett program på SR som inte har ”klimat” i namnet ens. För att inte nämna hur alla programledare lyckas få in ”klimat” i precis varenda program och sammanhang.

  Något filosofiska rummet med Titti Hahn, räknade upp massa saker vi vet, menade hon.
  ”våra co2 utsläpp måste ner, det vet vi”, var en av dem.

  Lyssnade på Lövin i Lördagsintervjun och rösten brast för henne ”jag är allvarligt oroad hur 40% av insekterna försvinner”, ungefär – och refererade till den undersökningen som i SR presenterades tidigare i höstas – där klimatförändringar var orsaken menade man. Alltid, alltid klimatet och klimatförändringarna. ”Miljö” har de strukit i sin ordlista.

  Jag lyssnade på internetradio och BBC World service hur de rapporterade över samma rapport – men där hette det ”due to human activity” – vilket är mycket mer troligt. Vår vårdslösa användning av gifter och främmande substanser i alla möjliga sammanhang är väl sannolika sådana aktiviteter. Vårt urin pinkar ut mediciner som stör hormoner hos vattenlevande djur osv. Detta vore värt att satsa på och att åtgärda.

  Blir sanslöst förbannat varje gång jag hör hur SR förvanskar verkligheten i sin rapportering. Av 69 kr i pensionshöjning blev 8 kr kvar pga att jag nu måste betala för skiten också.

 36. Mats Rosengren

  Man kan möjligen tänka sig att politiker och journalister är för okunniga i vetenskap och teknik för att själva kunna förstå argument och fakta vad gäller ”klimatfrågan” och därför låter lura sig. Men åtminstone ledningen för KTH (rektor/administrationen) kan väl inte vara så korkad att man inte förmår att finna (på Internet) och ta del av de entydiga argumenten som t.ex. Tony Heller eller nu senast på svenska f.d. VD för Sandvik P-O Eriksson på Swebbtv
  https://www.youtube.com/watch?v=hlSgKE09ZpQ
  tillhandahåller
  Det måste verkligen handla om mågot sorts ”skräckvälde” där alla är rädda för alla och därför MOT BÄTTRE VETANDE medverkar i terrorn för att inte själva bli offer! Ungefär som funktionärer/sportutövare från kommunistdiktaturerna som alltid måste uppträda tillsammans i grupp i det kapitalistiska utlandet för att därigenom övervaka varandra! En konspiration av mäktiga intressen är väl verkligen den enda möjliga förklaringen för t.ex. universitetsledningarnas uppträdande! Hur kan KTHs styrelse förbjuda att klimattfrågan diskuteras på KTHs alumniförening!! Se också behandlingen av Peter Ridd på det australiska James Cook universitet när oönskade vetenskapliga upptäckter redovisas!!

 37. Ingemar Nordin

  Lars F #35

  ”Lyssnade på Lövin i Lördagsintervjun och rösten brast för henne ”jag är allvarligt oroad hur 40% av insekterna försvinner””

  Hon kanske skulle läsa på lite om den miljöförstörande vindkraften som hon i högsta grad är medansvarig till. Vahrenholt: ”vi utvecklat en ny teknik för att göra det möjligt för oss att rengöra bladen, vilket krävde tvätt minst en gång om året, och ibland två gånger varje år. Inledande studier uppskattar att cirka 1200 miljarder migrerande insekter (eller 3600 ton) dödas på detta sätt.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/28/de-grona-dodsmaskinerna-om-skadorna-pa-miljon/

 38. Ebbe A

  Ja tack, Elsa Widding, för dina fortsatta funderingar kring den enorma osäkerhet som råder kring klimatet, funderingar som jag tror delas av många. Trots den upprepade kanonad från MSM, SVT mfl, om än det ena än det andra hot, så konstaterar jag hur lite jag hör bland såkallad vanligt folk, det gäller både mina nära vänner, boulekamraterna, föreningsmedlemmerna i pensionärsföreningen, mina ungdomar, på lunchrestaurangen, filmklubbsgubbarna, stort sett inte ett pipp om en kommande katastrof, det är helt andra och vardagliga ämnen som det pratas om. En väldigt nära vän på tal om klimatet sa bara: det är ju bara ett medie-stunt!..

  Ett hot som ligger i framtiden och inte kan förnimmas när man tittar ut, vinden blåser som vanligt, kallt nu i november som det brukar vara, regn i går, sol i dag, solen går sin gång efter årstiderna som den alltid har gjort, ja, den sedvanliga variation, ett sådant hot tror jag många i sitt innersta har svårt att ta till sig.

  Min tröst ( som jag tror på..), när jag läser dessa ihållande domedagsvarslar och läser om än den ena än den andra kändis som hyller Greta T, är, att tiden och verkligheten kommer att visa, vilket villospår hela denna IPCC skapade cirkus är och har varit inne på. Och att inte 1000 onödiga ”klimatåtgärder” hinner sättas i gång och rasera vår välfärd.

 39. Ulf Gabrielsson

  Bra inlägg Elsa!

  Överraskande att Sverige ligger så långt ner på listan av dom som tror att den största delen av klimatförändringen beror på mänskliga aktiviteter. Tom längre ner än USA!! Och dom som har en ”klimatförnekande” president.
  Tyder på att den intensiva propagandan i Sverige kanske håller på att bli kontraproduktiv!

 40. Lars-Eric Bjerke

  Eksa,
  ”FN:s klimatpanel IPCC utgår i modellerna från att det är människans utsläpp av koldioxid som ensamt styr klimatet. Andra klimatpåverkande faktorer tas ingen större hänsyn till. ”

  IPCC gör inga modeller. De sammanställer resultatet av forskares modeller. I dessa modeller har t.ex. andra växthusgaser och aerosoler och deras påverkan på reflektion av strålning och på molnbildning stor betydelse, vilket framgår av IPCC AR5. Om ditt påstående skulle vara sant skulle ju inte IPCC ha osäkerhetsspannet 0,8 C till 2,5 C för TCR med 66 % sannolikhet. Hur bra eller dåliga modellerna är framgår bra av Climate Lab Book.
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

  ”…vilket avsaknaden av uppvärmning under 2000-talet skulle kunna indikera,”

  UAH 6.0 visar ju att uppvärmningen per dekad under 2000-talet varit ungefär lika stor som under 1979-2000. Det var väl därför du omarbetade det första kapitlet i din bok.

 41. jensen

  Fantasier respektive verklighet beträffande Grönlands is..

  https://principia-scientific.org/the-greenland-ice-sheet-the-facts-v-the-myths/

 42. ThomasJ

  Som vanligt mycket bra skriv, Elsa. Tack ! 🙂

  IPCCs rapporter har troligast inte lästs av ens en ½ handfull ’beslutsfattare’. Underlag för Lövin etCons’ hjärnsläpp i alla frågor rörande klimatet finns i SPM – ’summary for policy maker’. Denna tas fram av utvalda politokrater, ingen med ett enda uns av vetenskapligt kunnande öht., i slutna rum. Dessa hjärntvättare sitter också inlåsta tills dess, att texterna uppnår måluppfyllande konsensus bland dem.

  Ytterst allvarligt är, att den förment publika servicen gör allt för att öka skrämseln hos medborgarna, ffa unga, med benägen ’hjälp’ av skol- och utbildningssystemen, se t.ex. ’köttförbudet’ hos ett dagis i Umeå… Jeez, asså, de personer som bestämt slikt bör åtalas för barnmisshandel.

  Mvh/TJ

 43. Daniel Wiklund

  Läser din artikel Elsa igen och imponeras över din kunskap och ditt mod. Det kostar att gå mot av makten rådande uppfattningar. Det skulle många som levde i DDR kunna vittna om. Där hade Stasi som uppgift att slå ned på dom som hade ”felaktiga” åsikter. Vi har en klimatstasi som lägger ribban väldigt lågt för vad som får sägas. Här i Luleå har vi haft en kall inledning på november. Jag tror att det kan vara människans livsstil som orsakar att vi har det så kallt här. Vi har helt enkelt fått ner koldioxidutsläppen för mycket. Dags för mig att ställa undan cykeln och damma av min Honda CRV årsmodell 2001.

 44. Jag vill påminna alla om att det inte handlar om fakta eller vetenskap. Det är ett politiskt maktprojekt där alla medel är tillåtna. Inklusive lögner och manipulerade ”fakta”. Att påvisa detta för våra motståndare ignoreras naturligtvis och allt görs får att svartmåla alla som insett detta.

 45. Johan Montelius

  #28 Alvar Nyrén

  Håller med dig. Om vi såg på utveckling med lite längre perspektiv så skulle vi kunna skriva av klimathotet i morgon och ägna oss åt väsentligheter. Hotbilder är dock så lockande om man vill fånga röster och vi sitter kanske för evigt fast i demokratins avigsidor – vad var det Winston sa, sämsta styrelseskicket om man bortser från alla andra.

 46. tty

  #9

  ”Demokraterna tyckte nog att hur det än går med klimatet så är det dags att USA gör sig mindre beroende av fossila och importerade bränslen.”

  Nu är det ju dock så att USA inte alls är beroende av importerade bränslen. Man exporterar kol och naturgas och oljeimporten är i stort sett lika med noll:

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTNTUS2&f=W

 47. Claes Forsgårdh

  Svenska Dagbladet ska anordna möte för klimatsekten på Oscars den 25:e november. Är det någon som ska gå, så vi får höra lite om alla stolligheter som ska framföras av Kuylenstierna m.fl.?

 48. Tack för denna mycket realistiska fast ganska nedslående analys! Jag fäste mig särskilt vid meningen ”Min starka drivkraft är att jag är uppriktigt orolig för skrämseln i samhället som påminner om trettiotalets Tyskland…” Jag kan tala om att jag den 3 nov. skickade ett brev till SvD:s chefredaktör där följande meningar ingår: ”Nyheter som innehåller kritik mot den politiskt korrekta alarmistiska inställningen förmedlas nästan aldrig. För mig som i min tidiga ungdom har upplevt tidningspressen i Hitlertidens Tyskland är detta mycket oroande. Jag minns alltför väl hur tidningarna då hamrade in ett renodlat nazistiskt budskap och aldrig tillät några avvikande åsikter, vare sig i nyhetstext eller i kulturfrågor. Dessutom fick man då och då läsa en ”betraktelse” av propagandaministern Goebbels. Därför är det obegripligt för mig att man månadsvis trycker Johan Rockströms utgjutelser, som varken är nyheter eller debattinlägg, utan ren propaganda för den alarmistiska rörelsen. Jag skulle vilja veta om detta beror på de medverkande journalisternas egen inställning, eller om de har fått direktiv av en ”chefsideolog” på Svenska Dagbladet eller dess ägare.” Jag har inte fått något svar och väntar mig det nog inte heller.