Klimatlag, klimatråd och klimatmål

Av Elsa Widding https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/blog_posts/hur-paaverkas-raettssaekerheten-av-den-uddloesa-klimatlagen-116810 .

miljopartister3

Isabella Lövin (MP), omgiven av kvinnliga medarbetare, skrev under lagrådsremissen för klimatlagen.

Hur påverkas rättssäkerheten av den uddlösa klimatlagen?

Hur bindande är egentligen den ”klimatlag” som riksdagspartierna har förbundit sig att följa men som samtidigt mötte stark kritisk från bland annat Lagrådet?

Dagens energipolitik är givetvis bättre än den föregående, där den förra regeringen riskerade landets välfärd genom att låta sig styras av ett litet men extremt enfrågeparti som inte gillar kärnkraft och vars politisk är direkt kontraproduktiv för att långsiktigt minska utsläppen av koldioxid.

Likväl styrs Tidöpartierna idag av internationella politiska agendor samt av inflytelserika lobbyister. Hur kan det annars vara möjligt att Tidöpartierna investerar skattepengar i en omställning mot ökad elektrifiering, som leder till ett dubbelt så stort elbehov? Varför inser man inte nödvändigheten att först möjliggöra att elsystemet kan tillgodose de behov som den önskade omställningen kräver för att därefter sätta upp mål om önskad elektrifiering av samhället? Varför har man så bråttom? Svaret står att finna i det klimatpolitiska ramverket som för Sveriges bästa bör skrotas omedelbart.

Överenskommelsen i Paris, som lite slarvigt också benämns Parisavtalet, började gälla 2016. Ett avtal är bindande till skillnad från en överenskommelse som inte är det. Året därpå antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen. Utöver klimatlagen innefattar det klimatpolitiska ramverket även konkreta klimatmål och ett klimatpolitiskt råd med ledamöter utsedda av regeringen.

 • Klimatlagen i Sverige kräver att alla nuvarande och framtida regeringar ska driva en politik som syftar till att förhindra farliga störningar i klimatsystemet, bidrar till att skydda ekosystemen, är inriktad på att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatlagen ska också vila på en vetenskaplig grund. Dessutom kräver lagen att våra regeringar bedriver en politik som skyddar nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring.
 • Det klimatpolitiska rådet har till uppgift att följa upp de politiska målen, hur orealistiska och kontraproduktiva för klimat och miljö de än må vara. Rådet behöver inte sätta sig in i klimatvetenskapen. På hemsidan kan man läsa att rådet använder ett brett angreppssätt för att utvärdera den samlade politiken. Man skriver att man förhåller sig till olika politikområdens påverkan på växthusgasutsläppens utveckling. Utifrån detta breda perspektiv granskar man den samlade politiken i två dimensioner: ledarskap, styrning samt styrmedel. Med ledarskapoch styrning avser man den delen av politiken som handlar om mål, organisation och arbetssätt. Med styrmedel avser man alla de beslut och politiska åtgärder som direkt påverkar medborgare, företag och civilsamhälle, såsom skatter och avgifter, regleringar, offentlig konsumtion och offentliga investeringar. Det handlar alltså om att till varje pris leva upp till politiska mål.
 • Klimatmålen är det tredje benet i det klimatpolitiska ramverket. Det kanske mest omdiskuterade klimatmålet handlar för Sveriges del om att våra nettoutsläpp av växthusgaser ska gå ner till noll innan 2045. Därefter ska Sveriges utsläpp vara negativa. Målet innebär också att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än vad de var år 1990. Till dessa klimatmål har nu fogats ytterligare restriktioner på EU-nivå, ”Fit for 55”, som innebär en minskning av EU:s nettoutsläpp med hela 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Därmed skärper EU sina kortsiktiga klimatmål från 40 till 55 procents minskning av växthusgaser. Sveriges förra regering ville gå ännu längre och via EU-parlamentarikern Jytte Guteland driva målet till 60%.

Klimatlagen ålägger regeringen att bedriva en klimatpolitik med en viss angiven inriktning. Den ska ge nuvarande och framtida regeringar förutsättningar att bedriva en effektiv klimatpolitik. Varje regering, oavsett politisk sammansättning och inriktning, blir bunden till de förutsättningar som anges i lagen och kan därmed inte välja att frångå dessa förutsättningar med hänsyn till andra prioriteringar. En reglering i lag är till skillnad från en politisk överenskommelse rättsligt bindande. Som skäl för en lagreglering anges dels att det ökar transparensen, dvs. att medborgarna informeras om regeringens verksamhet på klimatområdet, dels att det skickar signaler till omvärlden. Men hur legalt bindande är egentligen klimatlagen för regeringen?

Lagrådet poängterade i sitt remissyttrande att det saknas en förklaring på vilket sätt lagen ska vara rättsligt bindande. Det föreskrivs inga sanktioner eller andra rättsverkningar av att regeringen underlåter att fullgöra sina åligganden enligt lagen. Något rättsligt ansvar i egentlig mening synes alltså inte vara avsett. Lagrådet skriver också att det blir fråga om att pröva regeringens handlande i politisk ordning och säger samtidigt att en sådan prövning redan förekommer på alla politikområden. Hur detta ska gå till är redan reglerat; någon särskild lag behövs inte för det ändamålet.

Ståndpunkten att en lagreglering utan föreskrifter om sanktioner eller andra rättsverkningar skulle vara bindande på ett annat sätt än en politisk överenskommelse har inte utvecklats i remissen. Till detta kommer att lagens bestämmelser är allmänt hållna och att regeringens åligganden enligt lagen inte är särskilt konkret beskrivna. Lagrådet skriver i sitt yttrande att det är lätt att föreställa sig situationer där det kan råda delade meningar om regeringen har fullgjort sina åligganden enligt lagen.

Lagrådet ställer sig frågande till om en lagreglering av detta slag skulle öka förutsättningarna för att det klimatpolitiska arbetet kan bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt och man poängterar att en ny riksdagsmajoritet kan ändra lagen eller upphäva den.

Om jag förstår Lagrådets yttrande korrekt finns alltså inga legala hinder för en ny regering att skrota lagen eller helt strunta i att följa den. Lagen är kort och gott ett virrvarr av tyckande utan grund för prövning i domstol. Rådande politiska meningsskiljaktigheter avgör om ”lagen” skall gälla eller inte. Lagrådet avstyrker förslaget till klimatlagen eftersom man anser att syftet med lagen inte tillgodoses.

En viktig fråga att ställa är hur rättssäkerheten påverkas när ”gummireglerna” bara växer i antal och när lagförslag lättvindigt klubbas igenom utan hänsyn till sakkunskapen och med stor skada för samhället.

Mer om detta går att läsa i min bok Sunt Förnuft om Energi och Klimat

Relaterad länk: https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/pressreleases/de-roedgroena-partiernas-politik-stick-i-staev-med-intentionen-i-det-klimatpolitiska-ramverket-3294837

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Matsa

  Intressant text Elsa. Finns det några tecken på att Tidöpartierna kommer att skrota det klimatpolitiska ramverket, så som du rekommenderar?

 2. Jan Ågersten

  Ända sedan Miljöpartiet bildades har partiet förgiftat det politiska samtalet. Fysikens lagar har fått stå tillbaka till förmån för deras ideologi. Genom media som Public-service har de fått så stort genomslag när det gäller klimatfrågan och vindkraften att det emellanåt inte går att avgöra om man talar med en Miljöpartist eller ex. en Moderat. Det finns några få nyktra riksdagsledamöter där Elsa Widding är en av de mest kompetenta och mest drivande. Men i övrigt är riksdagsledamöterna mest intresserade av att bevaka sina revir. När makten blir ett självändamål är vi stackars väljare illa ute.

 3. Ann lh

  Tack Elsa!
  Dessa gummiregler vilar dessutom på antagandet att koldioxidens minimala förmåga att värma atmosfären förstärks av vattenånga, vilket förmodas öka koldioxidens betydelse för atmosfärens uppvärmning. Detta lanserades i Charneyrapporten 1979. Trots att denna förstärkning inte har kunnat påvisas i verkligheten ligger detta antagande kvar i klimatmodellerna som styr den rådande klimatpolitiken.
  Dessutom tas ingen hänsyn till den så kallade mättnadseffekten vilken innebär att en förändring av CO2-halten i atmosfären över 200 ppm i princip är saknar praktisk betydelse för uppvärmningen. Det innebär att allt tal om krav på begränsning av användning av de fossila bränslena – i västvärlden – ”för klimatet” inte vilar klimatvetenskap utan på geopolitik.
  Och förresten var finns de vetenskapliga rapporter som visar att det är CO2 som styr klimatet och klimatförändringarna?
  Nej skippa hela den nuvarande klimatpolitiken.
  Skrota Charneyrapporten med dess konsekvenser för ”klimatkänsligheten”, skrota klimatmodellerna, skrota alla klimatlagar och all klimatpolitik och låt istället vetenskapen få berätta om allt som påverkar och styr klimatförändringarna och inte minst berätta om vår anorektiska vegetation som suktar efter mer CO2.
  Släpp tagelskjortorna kring CO2 och låt de fossila bränslena förbli grundpelaren i vår energiförsörjning till dess att den tekniska utvecklingen fått fram fullgod ersättningsenergi – så som det blev överenskommet under COP 28.
  COP 28 gav oss möjlighet att lämna den förödande vägen mot Net Zero vilket tidigare ”charneyinspirerade” COP-möten lett fram till. Science var inte avgjord 1979 och vad klimatforskningen beträffar kan vi nog se fram emot nya avslöjanden om den naturliga styrningen av klimatet – om media och politiken inte fortsätter att begränsa det fria ordet.

 4. Lasse

  Tack Elsa
  Det är således ett moras av lagar utan sanktioner som vi tror vi skall följa för att påverka naturen i begränsad omfattning.
  Naturlagarna kan inte regleras.
  Vi lever i en bister årstid där vi tvingas använda energi för att värma oss. God tillgång på billig energi är en välståndsfaktor.
  Hur mycket skall vi tvingas offra av detta för att uppnå netto noll?

  Förresten vad är netto noll?
  Skogen tar upp ca 40 miljoner ton CO2
  Vi släpper ut ca 45 miljoner ton CO2
  Vad är netto noll?
  https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/sveriges-utslapp-och-upptag-av-vaxthusgaser/

 5. mattias

  #4
  Precis så Lasse!
  Bokföringen måst innehålla både intäkter och utgifter. Det är väldigt tyst om potentialen i upptagen. I det avseendet börjar man slingra sig om svårigheten att mäta och reglera på ett bra sätt. Inga sådana invändningar ställs på utsläppssidan (vindkraft, reduktionsplikt, elbilar….)

 6. foliehatt

  Helt rätt Elsa.
  Svensk grundlag stipulerar att ”All offentlig makt utgår från folket” (RF 1§, lag 1974:152). De begränsningar som finns för vad varje riksdag kan besluta om avseende hur folkets vilja ska komma till uttryck är reglerat i grundlagarna. För att ändra på innehållet i grundlagar måste två sådana beslut tas med ett ordinarie riksdagsval emellan.

  Miljöpartiets politik är visserligen inte den intelligentaste, men partiet är gatsmart. De visste mycket väl att om de drev frågan att klimatlagen skulle inkluderas i våra grundlagar som en hämsko på vad alla framtida riksdagar får besluta om, så skulle de förlora. HÅRT.

  Därför denna politiska/juridiska skvader. Klimatlagen är tänkt att se ut som något lika juridiskt tungt som våra grundlagar, men i verkligheten så har den samma tyngd som Parisöverenskommelsen. Den som hävdar att klimatlagen (eller varför inte ”klimatöverenskommelsen”) trumfar RF 1§ – är ute i ogjort väder. Det vore faktiskt ett rent okonstitutionellt påstående

 7. Sören G

  Vår tids vidskepelse är att koldioxiden är orsaken till alla sorters dåligt väder, både stormar, skyfall och torka, värme och kyla. På 1600-talet skyllde man på häxor.
  I dag debatterades minskningen av reduktionsplikten i bensin och diesel i P1. Miljöpartisten påstod precis det som jag nämnde. Hur botar man vidskepelse?

 8. Lasse

  #7 Sören G
  Med kunskap baserade på noggranna mätningar
  Mätningar som inte manipuleras.

  https://realclimatescience.com/2024/01/making-bad-data-worse/#gsc.tab=0-)

 9. Sören G

  #8 Lasse
  Jo, men vidskepliga människor brukar inte lyssna på argument,

 10. UWB

  Lite OT gällande detta, men nu har bloggen ”Klimatsans” avslutats av Sture Åström, med ålderns rätt kan man tycka.

  https://klimatsans.com/2024/01/03/bloggens-10-ars-jubileum/

  Upplägget där har varit annorlunda än vad som förekommer här – med ett dagligt tema som diskuteras. Klimatsans har varit mer en nyhetskanal som släppt nyheter kontinuerligt.

  En idé, men naturligtvis måste det vara genomförbart, skulle vara att integrera innehållet i Klimatsans här och löpande lägga in nyheter.

  En annan idé, som kanske går lättare att genomföra är att ändra kommentarsstrukturen så att den görs via trådar, d.v.s. att man svara på en kommentar i stället för att referera till den i texten. Så brukar de flesta kommentarsfunktioner vara uppbyggda.

 11. Torsten Sandström

  Klimatlagen är ett nutida sätt att fuska med lagstiftning. Man uppställer vaga mål om dokumentation mm. Men inga påföljder eller förpliktande normer.

  Lagen är således en politisk metod att slå gröna dunster i folkets och dumma politikers ögon. Dokumentation i alla ära. Men det vore passande att tala om – i själva lagen – att den inte innebär några juridiska rättsverkningar för allmänhet och stat. Men det ville förstås inte politikerna…

 12. Daniel Wiklund

  Det är många nollor nu, i dubbel bemärkelse. Elsa är ljuset i klimatmörkret i riksdagen. Har just varit på en kort cykeltur, minus 31 grader. Det gick tungt att cykla. Det mesta går ju tungt när det är kallt. Dags för klimat politiska rådet och riksdagen att ha krismöte om extremkylan.

 13. Björn

  Om Sveriges klimatpolitik bygger på ett ramverk som i sig har sin grund i en överenskommelse och inte ett bindande avtal, då måste väl klimatlagen kunna upphävas, eftersom den då inte har en juridiskt bindande grund. Om det är så att det inte finns ett Parisavtal, utan det i själva verket handlar om en överenskommelse, alltså en Parisöverenskommelse, då är svenska folket förda bakom ljuset av den förra regeringen. Lag måste bygga på fast juridisk grund, vilket alltså tycks saknas när det gäller klimatlagen.

 14. TorbjörnR

  #7 Sören G

  När var debatten i P1, vilket program?

 15. Tege Tornvall

  Bra sammanfattat, Elsa! En logisk slutsats är att vår byxängsliga regering och riksdag äntligen reser sig, protesterar och omgående upphäver resp. upplöser alla klimatmål, klimatlagar, klimatråd, fossilfria initiativ och annat trams och ägnar sig åt faktiska problem som landets – och världens – försörjning. Och slutar gå i EU:s ledband.

  Se där en valvinnande strategi för nästa riksdagsval!

 16. UWB #10,

  Sture Åströms blogg, Klimatsans, har varit ett bra komplement till KU. Genom åren så har vi haft en hel del samarbeten, både blogginlägg som ”lånats” och med direkta arrangemang (för det mesta här i Skåne).

  Jag vill också inbjuda alla som förut sänt in kortare nyhetsnotiser till Klimatsans att skicka dem till oss istället. Vi skall nog få plats med dem.

  Som vanligt underlättas inläggen om de skickas som enkelt worddokument med eventuella bilder inlagda där de skall vara.

 17. Bengt Abelsson

  Det saknas en författningsdomstol i Sverige.

  Klimatlagen visar detta. Systemet i USA, med 9 domare utsedda på livstid dämpar 4-årsvala politikers värsta infall.

 18. Sören G

  Marie-Louise Kristolas utrikeskrönika i P1
  ”Istället för att låtsas att vi kommer att klara Parisavtalets temperaturmål vill franska regeringen vara ”realistisk” och arbeta efter två scenarior. I det ena kan uppvärmningen hejdas vid 2 grader. Då kommer extremväder och andra oönskade konsekvenser att fortsätta öka, men världen kan förhoppningsvis undvika det värsta.

  I det andra scenariot rusar vi vidare ungefär som idag och då räknar den franska regeringen med att Frankrike går mot minst tre, på sina ställen fyra graders medeltemperaturhöjning. Idag ligger den på 1,2.

  En sådan utveckling skulle sända chockvågor genom EU:s näst största ekonomi. Enligt beräkningar kan BNP minska med upp till 13 % redan 2050. Vill vi kunna använda statens pengar till någonting annat än att reparera klimatorsakade skador och förluster i framtiden är det hög tid att börja anpassa sig, är budskapet.”
  https://sverigesradio.se/avsnitt/frankrike-forbereder-sig-pa-en-fyra-graders-varld-marie-louise-kristola-montpellier

 19. Sören G

  #18
  Extremväder är vanligare i kallare klimat. Det var fler stormar och översvämningar under Lilla istiden. Och torka vanligare i kallare klimat.
  Värmeböljor beror på stark solinstrålning vid längre högtrycksbetonat väder. Särskilt när varm luft har blåst från Sahara.

 20. Lars-Eric Bjerke

  #14 TorbjörnR
  ”När var debatten i P1, vilket program?”

  P1 morgon
  https://sverigesradio.se/artikel/billigare-drivmedel-eller-minskade-utslapp-ar-den-sankta-reduktionsplikten-vard-priset

  Kinnunens starkaste argument var:
  1. Det är brist på biodrivmedel, speciellt HVO, globalt därför kommer den sänkta reduktionsplikten i Sverige inte att påverka användningen globalt utan föra över konsumtionen till områden där den gör större nytta t.ex. tunga lastbilar, flyg.
  2. De svenska raffinaderierna kommer inte att minska sina satsningar på biodrivmedel.

  (https://www.youtube.com/watch?v=EiR5ITB4mnI&ab_channel=PreemAB)

 21. Daniel Wiklund

  Det är mycket prat om vad som händer med klimatet och vädret om vi inte får stopp på koldioxidutsläppen. En sak vet jag och det är att det är brutalt kallt i Luleå nu. Om det sen beror på för mycket eller för lite koldioxid. Eller att koldioxidekvivalenterna löpt amok vet inte ens klimatöversteprästen Rockström. Det han förmodligen säger är att det bara är väder. När det är extremvarmt så säger han att det är klimatförändringar. Att det är koldioxidens fel. Inte att det bara är väder. Att vi får räkna med att det blir värre och värre. Vädret lyder inte klimatexperterna. Det gör lite som det vill. Det har det alltid gjort. Kan tillägga att det kallaste jag upplevt är drygt 41 grader. Det är snart 25 år sedan. Det var bara under några dagar. Till jobbet cyklade jag. Det är utförsbacke. Hem ledde jag cykeln, den gick så tungt. Vi kan trösta oss med att vi inte brinner upp. Apropå reduktionsplikten. Bland det mest onödiga nån har uppfunnit. Jämför den med uppfinningen av PCR. Den är positiv för alla människor. Reduktionsplikten djävlas med många. Skrota den så mår vi människor bättre.

 22. Berra

  #18 Sören G:

  Här är några som kanske lyssnat på hennes krönika och gett sig ut på snöskoter i lågskor i tron att det inte skulle vara så kallt..

  https://sverigesradio.se/artikel/tva-barn-fast-pa-fjallet-utan-ordentliga-vinterklader

 23. TorbjörnR

  #20 Lars-Eric B

  Tack så mycket . Ska lyssna med stort intresse😊

 24. Brutus

  # 18 Sören G : ”Då kommer extremväder och andra oönskade konsekvenser att fortsätta öka, men världen kan förhoppningsvis undvika det värsta.” I anledning av detta
  1. Har extremväder ökat signifikant?
  2. Varför skulle det öka?

 25. Mats Kälvemark

  #3 Ann
  Dina ord i denna kommentar är en underbar sammanfattning av verkligheten. Exakt samma budskap som Evert och jag försöker predika. Jag skall sätta det på väggen hemma inom glas och ram!
  Men det behövs ju några tusental eller hundratusental som vågar resa sig och svära i klimatkyrkan eller till och med börja riva klimatkyrkan. Våga gå emot strömmen och utmana de som hävdar ”narrativet”, för att det är ju inte evidensbaserat! Bara religiös fanatism. Happers +1 grC vid fördubblad atmosfär om 200 år kan vi väl köpa, men allt annat, plus eller minus är de naturliga svängningar vi kan förvänta oss om vi tar avstamp från historiken efter senaste istiden.

 26. Sören G

  Den globala medeltemperaturen kan ha höjts då ett antal extremt kalla platsser varit mindre extremt kalla.
  Temperatur Anomali Plats
  -39 8 norr om Yakutsk
  -7 12 Novaya Zemlya
  -28 9 Grönland
  -4 10 Quebck
  1 11 Södra Alaska
  -7 11 Kazakstan
  -16 12 Baffin Islansd

 27. Adepten

  #4 Lasse

  ”Förresten vad är netto noll?”

  Netto noll utsläpp av koldioxid(CO2) nås när antropogena koldioxidutsläpp balanseras globalt av antropogen
  borttagning avkoldixoid över en viss tidsperiod.
  Koldioxidborttagning (“Carbon dioxide removal”, CDR) är mänskliga aktiviteter som avlägsnar koldioxid från atmosfären och lagras på ett långsiktigt sätt i geologiska, terrestriska eller marina reservoarer, eller i produkter. CDR inkluderar befintliga och potentiella antropogena förstärkningar av biologiska eller geokemiska sänkor och direkt infångning och lagring från luften, men exkluderar naturligt
  koldioxidupptagupptag som inte direkt orsakas av mänsklig aktivitet.

  Det innebär att en ny konsult bransch kan skapas för att hjälpa företag och kommuner att genomföra nödvändiga förändringar för en hållbar framtid🤑😉

 28. Fredrik S

  Daniel Wiklund #21

  Rockström sa i går att det vi ser just nu är att jorden slår tillbaka efter 250 år av mänskligt förtryck.

  Han sa dock även att han befinner sig i chock över 2023 så vi kanske ska ta med det i beräkning när han uttalar sig tills denna lagt sig?

 29. Thorleif

  #6 Foliehatt

  Du skrev ; ”All offentlig makt utgår från folket” (RF 1§, lag 1974:152). ”

  Undrar om det inte är bl.a den grundlagsmässiga texten man vill ändra på för att kunna flytta makt till ovalda privatfinansierade byråkraterna i FN/WHO? Redan idag anses av flera den ”ovalda” EU-kommissionens makt stå i strid med vår grundlag. Särskilt då eftersom det är Kommissionen och inte minst dess ordförande som främst föreslår avgörande ny lagstiftning i EU. Presidenten UvdL! Snart blir hon försvarsminister i EU?

 30. Thorleif

  #19 Sören

  Ang värmeböljor och kylperioder;

  Skulle vara intressant att se fördelningen mellan å ena sidan Rysskyla och Ryssvärme-perioder resp motsvarande från Norra till Nordvästra ishavet och Nordafrika-värme å andra sidan. Jag misstänker att påverkan från öst (väderområden) inte är lika frekventa men när de väl kommer hit så brukar de ligga kvar längre?

 31. Wojciech Waligorski

  ”Kjesarens nya kläder” av H.C. Andersen är i sammanhanget att nämna som hand i handsken.

  Att gräva ner huvudet i sanden som många i den gröna politiska lobbyn gör kräver att någon till slut hojtar till. Elsa har tagit på sig den rollen. Bra!

  Men mycket står på spel i att vilja erkänna den evidenta sanningen.

  Exempelvis de miljontals kronor som har gått till spillo. Vem ska ta ansvar för det?

  De tusentals jobb som har förlorats? Vem ska stå till svars för det?

  De oräkneliga företag som inte kunnat ha startats och produktionen har lagts utomlands istället. Vem ansvarar för det?

  Den förvrängda och politiska ”vetenskap” som utbasuneras alltjämt. Vem ska krypa till korset och erkänna?

  Ingen.

  Därför kommer nog snarare alla dessa börja gå nakna i tron att de också har magiska kläder som inte syns. Dvs, deras dumhet och trams blir så pass löjeväckande att de till slut måste börja försvara sig.

  Med vad?

  Tankens Diktatur.

  Denna process har för den delen pågått länge. Vi får se hur denna diktatur utvecklar sig under detta nya år.

  Nåväl – god fortsättning på det nya året!

 32. Ulf

  Det här är det allvarligaste angreppet på svensk ekonomi sedan den galna politiken 1967-1976. Kostnaderna blev fruktansvärda och irreparabla.
  Det här måste stoppas. Vådan av att inte göra upp med det förflutna på ett ärligt sätt är vad som öppnar för nytt vansinne.

 33. Wojciech

  …(forts.)… Hur denna diktatur utvecklas ser vi väl i de otaliga extra skatter som måste betalas; ”reduktionsplikten” är en av dem.

  Betänk att det talas om ”plikt”. Såsom begreppet ”söndagsplikt” tycks det användas.
  Alltså en moralisk oantastlig angelägenhet (såsom det förr betraktades i socknar vad gäller söndagen).

  Därtill; ”utsläppsrätter” för koldioxid, som förr gällde för utsläppsminskningar av exempelvis kvicksilver, är också det bevis på åt vilket håll denna diktatur lutar till.

  Att ingen skarpt reagerar när koldioxid jämförs med kvicksilver är bara det en gåta. Detta är därtill inte bara bundet i Sverige.

  BRICK – länderna kommer strunta i det med rätta.

 34. Klimatlagar, jisses – och klimatångest upp på det..

  Här hos oss i västsverige dånar vinterskogen av stormbyar, 28 sekundmeter vid uddevallabron och en handfull minusgrader och längre ner i landet sätts bandvagnar in för att rädda livet på insnöade bilister – och i norr rapporterade kvikkjokkområdet den lägsta temperaturen sedan mätningarna startade 1888..

  Skall vi verkligen införa klimatlagar som syftar till att ge oss ett kallare klimat, mer umbäranden och mer åtgång av våra ändliga resurser – det syns märkligt.

  Vad jag har förstått behöver riksdagsmän och andra lagstiftare inte vara på jobbet varje dag – utan lite då och då, som det passar….
  Undersköterskor, fabriksarbetare och andra samhällsbyggare måste dock ta sig till jobbet varje dag, gå upp när det är mörkt och kallt, skotta undan snön och skrapa isiga rutor och ge sig ut på livsfarliga vägar – dom vill inte ha mer kyla eller ngt förbaskat förindustriellt klimat.

  Okunskapen om klimat och variationer i detta är ju dessutom omfattande hos dessa klimatlagsstiftare – och nu skall det ju även vara konsensus istället för kritisk, vetenskaplig metod som utgör underlaget.

  Konsensus definieras nu dessutom som något där vi måste göra som vi blir tillsagda – inte som något vi blivit överens om…och det är en rätt omfattande skillnad på det förhållningssättet, som grund för samhällsbyggnad.

  Själv älskar jag vinter och oväder och har en sovsäck som går ner till minus 45 och några skapliga isyxor och isborr och pimpelspö och en svärmor som stickar underbara ullsockor men för dom flesta människor innebär kallare klimat umbäranden och direkt livsfara, kyla dödar.

  Så det där eländiga och enfaldiga pratet om klimatlagar – låter mer som något kvarglömt samhällsdekret från 1930 – talet eller som svensk rasbiologisk forskning…som styrmedel av dom stora massorna av hårt arbetande samhällsmedborgare.

  Riksdagen borde starta arbetet 06.12 varje morgon – med obligatorisk närvaro.
  Då hade vi sluppit underkastas klimatlagar och skolbarnen hade sluppit klimatångest – det vore fantastiskt.

  Stora problem kräver ofta enkla lösningar – starta riksdagens arbetsdag 06.12.

 35. Mats Kälvemark

  OT med anknytning till situationen för Northvolt.
  SvD 240103: ”Den amerikanska elbilstillverkaren Tesla levererade 484 507 bilar under fjärde kvartalet i fjol. Det var något fler än väntat, skriver Bloomberg. Analytiker hade i snitt räknat med 483 173 billeveranser enligt en sammanställning av prognoser från nyhetsbyrån.
  Produktionen under kvartalet uppgick till 494 989 bilar, mot väntade 482 336 bilar.
  Men kinesiska BYD:s kvartalsvolym på 526 409 sålda bilar nådde Tesla inte upp till, vilket gör att BYD nu har kört om Tesla som världens största elbilstillverkare.
  Sett till helåret 2023 har BYD sålt strax över tre miljoner bilar, där drygt 1,6 miljoner är rena elbilar, och 1,4 miljoner är plug-in hybrider. Det innebär att märket är jämnstort med Suzuki, och en av världens tio största biltillverkare.
  Men det är fortfarande en lång bit kvar till toppen, där Toyota sålt 10,7 miljoner bilar under 2023.
  För BYD står den inhemska marknaden för nästan hela försäljningen, men bolaget har startat en satsning för att nå ut i Europa. En fabrik ska byggas i ungerska Szeged, och märket har lanserats i bland annat Norge och Sverige.
  BYD är en förkortning för Build your dreams, och grundades som ett rent batteriföretag. I början låg fokus på batterier till mobiltelefoner, med bolag som Nokia och Motorola som kunder. Verksamheten breddades senare till bilar, och länge sålde BYD även bilar med förbränningsmotorer.”
  BYD har naturligtvis guldsits jämfört med alla andra battertillverkare. Nu är de biltillverkare som nyss ”kört om Tesla”. Helt integrerade bakåt. De kontrollerar hela kedjan ända tillbaka till råvarorna för batteritilverkning. En formidabel konkurrent för Northvolt, Volvo, VW, Ford, BMW, MB och GM.

 36. Ivar Andersson

  #35 Mats
  Tesla säljer bara rena elbilar.
  Sett till helåret 2023 har BYD sålt drygt 1,6 miljoner rena elbilar
  Hur många har Tesla sålt?

 37. Anders

  Tusen tack Elsa Widding för att Du så enträget kämpar på mot de ”gröna” demonerna som på kort tid lyckats skapa en klimatreligion med tillhörande inkvisition. Snuskigt likt katolicismens värsta avarter…

  För att få en ände på det rådande eländet, måste faktiskt alla vi skarpa hjärnor här på KU (och Klimatsans) skrota det egoistiska högmodet och bokstavligen sluta upp bakom Dig!

  Vi måste bilda ett förnuftigt klimathotsbekämpande politiskt parti med ett enda huvudmål: att snarast möjligt skrota klimatlag (2017:720).

  God Fortsättning Elsa!

 38. Munin

  Klimatlag, klimatråd och klimatmål utgör ett modern variant av masshysteri på samma vis som häxprocesserna på 1600-talet påstods ha sin grund för att kunde användas i den tidens rättstillämpning.

  Precis som då faller den föreställningsvärlden (läs klimathotet) ihop när det framträder kunskap som visar att det handlar om en form av dårskap. Dårskap som vid mer ingående granskning visar sig sakna vetenskaplig grund. Det är därför nu så viktigt att det lyfts i vår lagstiftande församling dvs. riksdagen. Dokumentationen av ett ifrågasättande blir offentlig på alla sätt och alla andra i riksdagen inser att de måste tänka till och agera mot dårskapen. Hur kommer de att bli inskrivna i historien?

  För koldioxid gäller logaritmiskt avtagande inverkan av tillkommande halter. Funktionen på sidan 22 gäller och visar att det rör sig om liten tillkommande ökning av temperaturen. Grafen kan med fördel delges alla i riksdagen på lämpligt sätt i enkel fråga, debatt etc.

  https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/06/Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf

  Detta inlägg på klimatupplysningen 2011-10-07 är också klargörande för hur mättnadsgraden är för koldioxidens förmåga att värma atmosfären.

  https://klimatupplysningen.se/hur-mattad-ar-koldioxidens-varmeabsorption/

  Det som är märkligt är att när en inverkan (enligt strålningsfysiken) av koldioxid går mot 0 så vrider IPCC till att det blir helt tvärtom och snarare en logaritmiskt tilltagande höjning av temperaturen i atmosfären! Detta trick går under benämningen återkopplingar (feedbacks).

  https://klimatupplysningen.se/klimatkansligheten-en-kanslig-fraga/

  Det är verkligen dags att syna vad som döljer sig i s.k. återkopplingar och hur de är vetenskapligt underbyggda. Särskilt hur de är sammansatta och på vilka vetenskapliga grunder de vrider om en huvudfaktor som går mot 0 att övertrumfas av annat och vrida det hela till att bli logaritmiskt tilltagande inverkan på temperaturen!???

 39. Gunnar Strandell

  Munin #30
  Citat:
  ”Precis som då faller den föreställningsvärlden (läs klimathotet) ihop när det framträder kunskap som visar att det handlar om en form av dårskap. Dårskap som vid mer ingående granskning visar sig sakna vetenskaplig grund.”

  Jag håller med och är bekymrad av att AI i form av ChatGPT har denna ”dårskap” som axiom när det gäller klimat och klimatförändringar.

  (Ett axiom är i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas.) /wikipedia