IPCC Rapporter – processen bakom

COP 27

IPCC har producerar den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) med bidrag från
sina tre arbetsgrupper och en sammanfattande rapport, tre specialrapporter och
en förfining av sin senaste metodrapport.

IPCC är nu inne på sin sjunde utvärderingscykel, där IPCC skall producera den
sjunde utvärderingsrapporten (AR7) som bland annat ska ge en tidsram för
engagagemang med klimatfinansiering: en uppmaning till handling och
plattform för forskare inom social- och miljöredovisning.

Arbetsgrupper:
– IPCC Working Group I (WGI): Undersöker den fysiska vetenskapen som
ligger till grund för tidigare, nuvarande och framtida klimatförändringar.

Utifrån arbetsgrupp WG1:s slutsats görs datorberäkningar (modeller)
baserade på antagna parametrar för hur temperaturen framöver kommer att
utvecklas om halten av koldioxid fortsätter att öka. Dessa beräkningar har nu
lett fram till antagandet att vi under innevarande århundrade kommer, att få
en temperaturökning på 0,5 till 3,5°C, alltså totalt 1,5 till 4,5°C

Arbetsgrupp WGI: Forskare över hela världen bedömer regelbundet den rika
mängden vetenskaplig litteratur, vilket bidrar till en ständigt stärkande
förståelse för hur klimatsystemet fungerar och hur det förändras som svar på
mänsklig aktivitet. WGI-bedömningen tillhandahåller vetenskaplig
information för det globala samfundet för att möta utmaningen med
klimatförändringar.

De vetenskapliga ämnen som bedöms av WGI inkluderar: Växthusgaser och
aerosoler i atmosfären; temperaturförändringar i luft, land och hav; den
hydrologiska cykeln och förändrade nederbördsmönster (regn och snö);
extremt väder; glaciärer och inlandsisar; hav och havsnivå; biogeokemi och
kolets kretslopp; och klimatkänslighet. WGI-bedömningen kombinerar
observationer, paleoklimat, processstudier, teori och modellering till en
komplett bild av klimatsystemet och hur det förändras, inklusive
tillskrivningen (eller orsakerna) till förändringar.

– IPCC Working Group II (WG2): Bedömer socioekonomiska och naturliga
systems sårbarhet för klimatförändringar, negativa och positiva konsekvenser
av klimatförändringar och alternativ för anpassning till dem.

Arbetsgrupp WG II leds av två medordförande och åtta vice ordförande som
utgör WGII-byrån. WGII stöds av en teknisk supportenhet (TSU) i Bremen,
Tyskland och Durban, Sydafrika.

– IPCC Working Group III (WG3): Fokuserar på att minska
klimatförändringar, utvärdera metoder för att minska utsläppen av
växthusgaser och ta bort växthusgaser från atmosfären.

Arbetsgrupp WG III leds av två medordförande, Jim Skea, baserad på
Imperial College London, och PR Shukla, baserad vid Ahmedabad University.
De får stöd av sju vice ordförande från olika regioner som utgör arbetsgrupp
III-byrån.

– IPCC Synthesis Report (WG)
Enligt IPCC:s rutiner ska den sammanfattande rapporten (SYR) ”syntetisera
och integrera material som finns i utvärderingsrapporterna och
specialrapporterna” och ”bör skrivas i en icke-teknisk stil som är lämplig för
beslutsfattare och ta upp ett brett spektrum av policyrelevanta men
policyrelevanta-neutrala frågor godkända av panelen” . Den består av två
delar, en sammanfattning för beslutsfattare (SPM) på 5 till 10 sidor och en
längre rapport på 30 till 50 sidor.

AR6 Synthesis Report (SYR):

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) befinner sig för
närvarande i sin sjätte utvärderingscykel , under vilken IPCC kommer att ta
fram utvärderingsrapporterna från sina tre arbetsgrupper, tre
specialrapporter, en förfining av metodrapporten och den sammanfattande
rapporten. Den sammanfattande rapporten (SYR) kommer att vara den sista
av den sjätte utvärderingsrapportens produkter, som kommer att släppas i tid
för att informera 2023 års globala inventering av FN:s ramkonvention om
klimatförändringar enligt mandat enligt beslut 1/CP.21 . 2023 är när länder
kommer att se över framstegen mot Parisavtalets mål, inklusive målet att
hålla den globala uppvärmningen till långt under 2°C samtidigt som de
fortsätter ansträngningarna att begränsa den till 1,5°C.

FN:s klimatrapport
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), är FN:s klimatpanel som
grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s
miljöorgan UNEP.

FN:s klimatpanel tar fram rapporter som sammanfattar och bedömer den bästa
tillgängliga kunskapen om klimatet. FN:s klimatrapporter är det viktigaste
underlaget för politiska beslut om klimatet.

IPCC rapporten och processen har kritiserats för att innehållet politiserats. Jens
Hesselbjerg Christensen bekräftar att det är en del av processen, och den kan
vara mer politisk än andra, Ett av kapitlen där politiska baktankar kan komma
i spel är kapitlet ”Commitment”, där det beskrivs vad som gjorts och vad som
kvarstår att göra för att hålla oss till en temperaturhöjning på två grader. Här
finns flera länder som har intresse att späda ut rapporten så den inte har någon
tyngd inför klimatförhandlingarna. Jens Hesselbjerg Christensen (1) förklarar,
att texten kan vara en aning klumpig, eftersom det är en kompromisstext. Dock
måste argumenten för att lämna ut något från texten vara professionella.
”Förstås finns det även grönare länder som drar rapporten i den andra
riktningen. Det är inte ovanligt att EU länder gör detta.”

(1) Professor Jens Hasselbjerg Christensen har bidragit till den tredje, fjärde och femte IPCC:s
utvärderingsrapport.

Claes-Erik Simonsbacka,

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  All forskning är av godo – så länge den tillåts vara fri utan politisk influens …
  Tyvärr verkar det i många fall som att den politiska infärgningen i dag börjar redan på våra universitet, för att inte tala om hur ”Public Service” (observera situationstecknen) i nästa steg ikläder sig rollen av att förstärka infärgningen genom sin känslobaserade ”rapportering” (eller snarare agitation).
  Jag märker oftare och oftare när jag rör mig i samhället att det går en skiljelinje mellan personer med en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och övriga utbildningar, där den senare gruppen oftare verkar sakna förmåga att bedöma proportioner inom naturvetenskapen.
  Det är naturligtvis ett påstående som innebär att sticka ut hakan, men har man aldrig satt sig in i hur naturlagarna samspelar så är det naturligtvis inte lätt …
  Det senaste påståendet jag reagerade över var hur viktigt det är att minska mängden mat som slängs för att det är viktigt för klimatet … jag köper direkt att matsvinnet bör minskas, men frågan är hur det skulle påverka klimatet …
  Även om nu klimatet skulle anses bli sämre av koldioxid så kan man fundera på hur mycket koldioxiden minskar för att maten bryts ner i mat- tarmkanalen i stället för att det bryts ner i komposten – även om en del kol ”deponeras” i kroppen.

 2. Peter+Stilbs

  Det absurda är väl att WG2 och WG3 funnits med alltsedan begynnelsen hos IPCC – dvs man utgick redan från början från att det är atmosfäriska koldioxidhalten som styr klimatet (tidigare ”globala uppvärmningen”)

 3. GK

  Jag har ett bestämt minne av att det tidigare i statuterna för IPCC stått att de endast ska studera klimatförändringen baserad på mänsklig påverkan. Jag hittar ingen sådan passus nu på IPCCs hemsida. Däremot står det att man ska bedöma risker, men inte samtidigt fördelar, med ett varmare klimat.
  Av texten i övrigt på hemsidan framgår tydligt att det är mänsklig påverkan som är i fokus, och att denna som med olika medel behöver begränsas.

  Det är alltså knappast någon neutral klimatforskning som hanteras inom IPCC,

 4. Göran

  Om man vill förändra en sak, så talar man mycket om den och dränker den i så mycket information som möjligt.

  Ett förtydligande exempel som kanske är lättare att förstå, är att om man vill avskaffa demokratin, så talar man mycket om demokrati och babblar ständigt om att den är hotad. Detta får den destruktiva kraften att framstå som den goda kraften.

  Vi kan nu se tydliga konsekvenser av klimathotsbluffrörelsen. Höga elpriser. Höga drivmedelspriser. Brist på varor i konsumentledet. Brist på energi. Snart brist på mat. Ökad miljöförstöring. Barnarbete.

  Men, fortfarande framstår klimathotsbluffrörelsen som den goda kraften.

 5. jensen

  Det mest bakvända är ju som alltid att SPM / /Politisk/ kommer ut 1/2 år innan huvudrapporten, som då fått korrigerats via SPM.
  Och i det ursprungliga mandatet, var det tydligt uttalat att man i första hand skulle ägna sig åt antropogena klimatpåverkningarna. Alltså totalt ovetenskapligt. I stället strävan efter consensus, alltså motsatsen till vetenskapliga krav.

 6. Göran

  Angående vetenskaplig konsensus. Inte nyfiken på vad de andra har att säga? Det räcker ju med endast en enda annan person för att kullkasta hela konsensus.

  Fast. Att förstå hur folk tänker och handlar är nog det mest omöjliga att förstå sig på.

 7. Lasse

  Det är skrämmande när en grupp får den makten.
  Speciellt när gruppen får makt över våra ekonomier utan egen insats.
  När man ser de forskarinsatser som våra IPCC medarbetare gjort så är det lätt att förstå hur processen bedrivs.
  Deliang Chen heter en av dem.
  Hans försök att fastslå att vi har en accelererande havsnivåökning fick tummen ner. Ändå har han fortsatt förtroende att delta i IPCC jobbet för Sveriges del.

 8. Gunnar Strandell

  GK #3
  Om man går till botten i klimathotsarbetet hittar man klimatkonventionen från 1992 och den gäller ännu.
  I länken nedan sidan 3, ”Definitions”, pkt 2 står det:
  ”“Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.

  Klimatkonventionen, UNFCCC arrangerar COP-mötena och är också uppdragsgivare åt IPCC som väljer att inte skilja på mänsklig eller naturlig klimatförändring i sina rapporter.

  Numera får inte IPCC, dvs. vetenskapen, närvara vid mötena efter att forskare uttryckt sig otydligt, som forskare brukar.

  Länk:
  https://unfccc.int/gcse?q=the%20convention

 9. Björn

  Läser man AR6, så förstår man att science is settled. Det är redan avslöjande att läsa ordlistan (glossary) som i exemplet nedan:

  Non-climatic driver (Non-climate driver)
  An agent or process outside the climate system that influences a
  human or natural system.

  Hur skall man tolka detta? Är inte solen en faktor som är med och driver klimatet?

  Driver
  Any natural or human-induced factor that directly or indirectly causes a
  change in a system (adapted from MA, 2005). See also Climatic driver.

  Climatic driver (Climate driver)
  A changing aspect of the climate system that influences a component
  of a human or natural system.

  Natural systems
  The dynamic physical, physicochemical and biological components of
  the Earth system that would operate independently of human activities.

  Förvirrande, va?

 10. Paul Håkansson

  HALLELUJA!!!

  Nya EU-krav begränsar bilägare

  2035 kan bli året då det inte längre blir tillåtet att köra traditionell bil i Europa, i varje fall om nomenklaturan i Bryssel får fortsätta bestämma över EU:s medlemsländer på samma sätt som idag. Men redan om tre år kan den frihet bilen innebär bli ett minne blott för många, när EU-nomenklaturan nu inte bara ger sig på utsläppen från motorer utan också från däck och bromsar.

  Inom kort lanseras de nya så kallade Euro 7-kraven för vägfordon. Nytt är att utsläppskraven inte bara omfattar vad som kommer ur avgasröret utan också vad som frigörs genom slitage på bromsbelägg och däck.

  De nya kraven som ska vara på plats redan om tre år och blir överstatligt tvingande för alla EU-länder kan innebära att många bilar som rullar på vägarna idag blir olagliga eller måste ändras för dyra pengar. EU-kommissionen vill också införa en bortre gräns i tid och körsträcka för nya fordon efter vilken de ska tvingas tas ur trafik och skrotas.

  Får rulla max tio år eller 20 tusen mil
  Förslaget är att en bil inte ska få rulla på vägarna i mer än tio år eller längre än en sträcka på 20 000 mil. Därefter ska de bli olagliga att bruka. På så sätt kan totalförbudet mot nytillverkade bilar med förbränningsmotorer utvidgas ytterligare genom att också tidigare tillverkade bensin- och dieselfordon olagligförklaras.

  De utsläppstester som görs i samband med bilprovning ska enligt EU-kommissionens förslag också göras om. Detta så att de mer påminner om verklig blandad körning. Det kan innebära att många fordon som idag klarar gränsvärdena underkänns och inte längre blir tillåtna att köra.

  Införs med hänvisning till ”klimatkris”
  Kraven införs delvis med allmänna miljö- och hälsoskäl men främst med hänvisning till den ”klimatkris” som FN hävdar att jorden är stadd i. Samtidigt ifrågasätts nu allt starkare sådana alarmistiska uttalanden som det nyligen från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres om att ”planeten står i brand” som oseriösa och grundlösa.

  De nya hårdare reglerna väntas drabba transportbranschen än hårdare än privatbilisterna. En försiktig beräkning är att varje transportfordon måste uppgraderas till en kostnad om minst 25 000 kronor. Andra fordon kan komma att behöva skrotas. Branschen verkar redan idag under press från höga bränslepriser där de ökande kostnaderna är en av de inflationsdrivande faktorerna.

  Den nya kraven ska nu föreläggas EU-parlamentet och ministerrådet för godkännande. Om allt går enligt EU-kommissionens plan införs de tvingande från och med 1 juli 2025 för person- och mindre skåpbilar och 1 juli 2027 för större transportfordon och bussar.

  https://samnytt.se/nya-eu-krav-begransar-bilagare/

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Dagens inlägg är överraskande.
  Så länge jag följt den här bloggen, dvs sedan starten, har det med jämna mellanrum kommit information om och debatterats kring att UNFCC/IPCC/SPM drivs av FN, med andra ord är politiskt styrd och med en agenda.
  Såvitt jag kan minnas har Claes-Erik Simonsbacka då och då dykt upp i kommentarsfältet och borde i så fall någon gång stött på var IPCC har sin hemvist.
  Jag har svårt att tro att dagens inlägg är författat av den C-E Simonsbacka som tidigare uttalat sig på bloggen.

 12. Claes-Erik Simonsbacka

  #11 Ann Löfving-Henriksson

  Syftet med insändarartikel var endast att försöka ge en grundläggande kort bild av vilka processer som ligger till grund/bakom IPCC´s och FN´s klimatrapporter..

  Upplevde under senaste valrörelse att de politiska partiernas företrädare i princip helt saknade grundläggande kunskap i ämnet.

  Mvh,

 13. Håkan Bergman

  Paul Håkansson #10
  ”De utsläppstester som görs i samband med bilprovning ska enligt EU-kommissionens förslag också göras om. Detta så att de mer påminner om verklig blandad körning. Det kan innebära att många fordon som idag klarar gränsvärdena underkänns och inte längre blir tillåtna att köra.”
  Nytt körschema alltså och det lär gälla nya bilar också och det i sin tur leder till ökade intäkter till kommissionens budget, vilket listigt sätt att ge dom beskattningsrätt. Undrar om EU finns kvar 2035?

 14. Brutus

  #10, 13 : EU blir alltmer auktoritärt. Kadern av anonyma och välbetalda byråkrater växer. Beslut med bäring på nationalstaternas medborgare blir fler o fler. Yttrandefriheten i Sverige beskärs. Med hr Luuk : Vart är vi på väg?
  I övrigt från Bulletin :
  https://bulletin.nu/hjort-tror-nagon-fortfarande-pa-klimatundergang

 15. Claes-Erik Simonsbacka

  #11 Ann Löfving-Henriksson

  Hur kan jag med stöd av länken till ovanstående artikel få stöd i debatter?

  Som ex., se följande pågående debatt i Norrköpings-Tidningar:

  Kommer att bli varmare oavsett om utsläpp minskar

  https://nt.se/debatt/artikel/klimatforskaren-laget-ar-kritiskt-forandringen-kan-inte-forklaras-av-naturliga-variationer/l67vk0wj

  Mvh,

 16. Rolf

  Har mycket översiktligt tagit mig igenom valda delar av AR6, WG1:s rapport. Det som slår mig, som lekman inom klimatforskning, är hur mycket av texten som är spekulationer och skönsmässiga bedömningar, baserade på dåligt verifierade modeller. I brist på konkreta mätresultat talar man om företeelser som ”likely”, ”more likely than not” etc, eller att de har ”high confidence”, ”medium confidence”, ”low confidence” etc. Vad jag förstår utgör dessa begrepp sammanfattningar av olika forskarpanelers egna bedömningar av resultatens tillförlitlighet. Dvs en begreppsapparat som saknas i varje annan naturvetenskaplig disciplin.

  Det är också frapperande hur osäkra forskarna är hur klimatsystemet faktiskt fungerar. Specifikt nämns i rapporten hur lite man vet om molnbildningens roll för klimatet, och att modellerna inte förmår beskriva molnighetens variationer. Detta gäller också klimatkänsligheten. Trots drygt 40 års forskning, och 10-tals miljarder dollar spenderade, anger forskarna fortfarande samma osäkerhetsintervall, 1,5-4,5 gr, som de gjorde i början av 80-talet.

  Mitt bestående intryck efter att ha skummat igenom AR6, WG1 är att de tvärsäkra påståenden om klimatet som media, politiker och diverse forskare och kändisar kommer med, saknar förankring, t o m hos IPCC.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  C-E Simonsbacka!
  Tack för svar. Jag ska försöka ge Dig ett svar, men det kommer nog att ta lite tid.
  Mvh
  Ann lh

 18. Ivar Andersson

  #16 Rolf
  Elsa Widding påpekade att forskarna inte hade bevis för att klimatkris rådde. Under COP27 ropas varje dag ut att vargen kommer utan att någon sett vargen. Astrid Lindgrens Krösa-Maja har inspirerat dagens klimatforskare för att få ny bidrag för sin försörjning.

 19. Ann Löfving-Henriksson

  C-E Simonsbacka!
  För länge sedan skrev jag ett inlägg där jag kort beskrev en föreläsning som Professor Rickard Lindzen höll.
  https://klimatupplysningen.se/%ef%bb%bfklimatfragan-och-vetenskapen-fran-professor-lindzens-horisont/
  Jag tycker att den korta beskrivningen ger en bra bild av klimatfrågan kontra vetenskapen. Kanske den kan vara till någon hjälp.
  Har Du tillgång till S.Fred Singers ”Hot Talk, Cold Science så ger kapitlet (4) ”Misled by the IPCC” mycket kött på benen.
  Det finns mer om jag rotar i minnet.
  Tack än en gång för att Du svarade.

 20. foliehatt

  Rolf, #16,
  det som verkligen sätter de +/- 50% osäkerhetsmarginal för klimatkänsligheten som har kvarstått i över 40 år i perspektiv – är alla de nyttigheter och grundforskningsresultat som har tagits fram eller utvecklats under samma tid, av forskare som har haft fokus och arbetat hårt. Teslan, Big bangs eftervärme, Higgsbosonen, smarttelefonen, internet, Spice Girls, etc.

  Antingen är klimatforskare lata, eller så är de underfinansierade (=ingen anser forskningen viktig), eller så är problemet för komplext för dagens vetenskap att lösa, och så vidare.

  Summa sumarum – på 40 år har inga mätbara framsteg gjorts i den delen av klimatforskning som utgör själva grundbulten – hur mycket på verkar koldioxiden medeltemperaturen. De mesta pengarna verkar ha gått in i avenyforskning som förutsätter stor påverkan av koldioxiden – som sedan har översatts till olika katastrofscenarier. En typ av forskning som vi inte skullemärka av om vi saknade.

 21. Det ser inte ut som om de rika västländerna vill betala de 2,4 trillioner per år som alla andra begär av dem. USA vill inte: Kina vill inte. UK vill inte. Så skamligt! – Så då blir det väl Sverige som villigt och glatt ställer upp och pröjsar? Visserligen har vi inte sådana summor ens om vi lägger ned all offentlig välfärd, stänger skolor och sjukvård, skrotar försvaret och lägger ned all tågtrafik. Men då får vi väl låna? Skulden kan lämpligen skjutas över på nästa generation. 🙁

 22. Brutus

  #21 Ingemar : Helt rätt. Sverige skall ha ledartröjan.

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  IPCC`s Klimat Panel

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är FN:s organ för att bedöma vetenskapen relaterad till klimatförändringar. En mellanstatliga panelen för klimatförändringar. Av nedanstående länk framgår vilka som är IPCC´s experter/författare i Klimat Panelen.

  https://www.ipcc.ch/authors/

  Mvh,

 24. Claes-Erik Simonsbacka

  #24 fortsättning

  Hur vetenskaplig kan man anse ”IPCC`s Klimat Panel” vara då WG 1 representeras av 7, WG 2 av 2 och WG 3 av 3 experter / författare?

  IPCC`s Klimat Panel består av 47 experter / författare.

  Mvh,

 25. Lars Kamel

  En av märkligheterna med IPCC, är att WGII och WGIII ofta ignorerar vad WGI har kommit fram till. Exempelvis envisas WGII och WGIII med att använda RCP8.5, trots att WGI anser det som orealistiskt.