IPCC och järntriangeln

järntriangeln

Flera klimatforskare som är skeptiska till den överdrivna klimathotspropagandan har då och då gett sig på att försöka förstå vad det är som driver IPCC, klimatforskarna och politikerna i en sådan alarmistisk riktning. I Journal of American Physicians and Surgeons (Volume 18 Number 3 Fall 2013, lindzen) skriver professor Richard Lindzen en intressant artikel på detta tema. Figuren ovan sammanfattar hans bild av det hela.

Enligt Lindzen så samverkar forskare, gröna aktivistorganisationer & media och politiker i en järntriangel. Det är förstås inte fråga om någon konspiration, men alla parter har ett intresse av att hålla processen igång. Klimatforskarna vill förstås till att börja med väcka allmänhetens och medias intresse för det de håller på med (liksom exempelvis solforskare vill väcka intresse för solen, historiker för vår historia, filosofer för filosofi etc). Miljöorganisationer och gröna politiker ser dock i detta fall en möjlighet att utnyttja en vetenskaplig auktoritet för att slå larm. Media å sin sida vill ha hotfulla och uppseendeväckande rubriker och hårdtolkar därför vad vetenskapsmännen säger. Politiker vill skapa hot, och samtidigt utlova lösningar om man röstar på dem. Nöjda klimatforskare kan kamma hem både uppmärksamhet och mer forskningspengar för att generera ännu fler auktoritativa katastrofscenarier, osv. Även forskare från andra vetenskapsområden är snabba på att hoppa på tåget; biologen Dr Jennifer Marohasy ger ett bra exempel.

Det här blir en vad klimatforskaren Judith Curry kallar för en positiv återkopplingsloop. Curry har också en mer detaljerad syn på vilken roll som just IPCC spelat för att denna loop har skapats. Hon säger:

När UNFCCC-fördraget var en färdig uppgörelse, blev IPCCs vetenskapliga slutsatser förutbestämda att bli en självuppfyllande profetia. Hela utformningen av IPCC var designat för att identifiera tillräckliga bevis så att den antropogena växthuseffekten skulle kunna förklaras vara entydigt belagd, och på så sätt ge en grund för att utveckla den politiska viljan att genomföra och verkställa målen för att skära ned koldioxidsutsläppen. Nationella och internationella vetenskapsprogram finansierades för att stödja IPCCs syfte.

Judit Curry gör också en analys på mikro- och makronivå om vad det är för moraliska ansvarsåtaganden (gentemot forskarens kollegor, doktorander, det egna universitetet, samhället etc.) som får en del klimatforskare att hamna i ett känslodrivet tänkande (eng. ”motivated reasoning”). Ett sådant känslodrivet tänkande får inte bara forskaren att ständigt leta efter bekräftelser för IPCCs teorier utan också att se bekämpandet av ”förnekare” som en legitim och nödvändig aktivitet. ”Vetenskapen” måste vara totalt enig och tala med en röst för att det hela skall fungera.

Richard Lindzen, som inte bara är en mycket framstående klimatforskare utan som dessutom ofta har varit föremål för många attacker från de IPCC-lojala, menar att klimatalarmismen har blivit en religion. I tidigare, historiska exempel på politiserad forskning – exempelvis Eugeniken och Lysenkos pseudovetenskap – så har avvecklingen av vetenskapsbubblorna ifråga helt enkel skett genom olika politiska händelser (Hitlertysklands diskreditering och Stalins fall, respektive). Men han tror att klimathysterin är värre, inte bara därför att en del forskare och byråkrater är ekonomiskt och karriärmässigt beroende av den, utan därför att dess religiösa drag har fått så många bland allmänheten att bygga sin identitet på den. Att leva ”klimatsmart”, att spara på energi, att skrika på politiker osv. är en livsstil som knappast låter sig förändras genom några snabba omorganiseringar och budgetmässiga nedskärningar. Väldigt många människor, långt utanför forskarnas led, är helt enkelt känslomässigt bundna vid teorin. Så han tror inte att avvecklingen av klimatalarmismen kommer att bli så enkel.

Men en sådan avveckling kommer, förr eller senare. Under tiden så har tyvärr mycken forskning varit bortkastad. Lindzen formulerar det bra: ”science becomes  a source of authority rather than a mode of inquiry (vetenskapen blir en källa för auktoritet snarare än för kunskapsinhämtning)”. Vidare, hundratals miljarder euros har lagts på meningslösa energisatsningar. Och ytterligare hundratals miljarder kommer att slängas ut på tomma symbolhandlingar utan att det vare sig skyddar vår miljö eller ger oss någon bättre framtid.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det hela startade alltså med UNFCCC-fördraget, Där var det redan bestämt att man skulle använda ”vetenskap” för att visa att mänskligt utsläpp av ”Växthusgaser” var skadligt.
  Det vill till starka krafter att få till ett sådant internationellt fördrag.  Vem/vilka var det som drev projektet? Vad var det egentliga syftet? Ingen kan övertyga mig om att syftet var att rädda världen från en kommande värmekatastrof.

 2. Lejeune

  The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the 
  scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of 
  risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.

 3. Thomas P

  Och så var det dags för Ingemars vanliga nazistanalogier igen…
   
  Lite speciell tidskrift Lindzen väljer att publicera sig i också.

 4. Lars Jonsson

  Tack Ingemar för en bra sammanfattning. Läste Lindzens artikel och fastnade för observationen att liknande villfarelser haft en livslängd på 20-30 år varför vi kan förvänta oss att denna bör falla inom kort – men den är som sagt var så väl förankrad i samhället att delar av den antagligen inte kommer att falla sönder förrän en ny generation vuxit upp, våra barn har ju fått den med modersmjölken/SVT-SR.

 5. Sirapsodlaren

  Jag brukar kalla principen för superkorruption. Principen är att staten skapar ekonomiska incitament för att ljuga eller fuska, vilket i sin tur gynnar de som frotterar sig med de styrande politikerna.
  Med dessa incitament på plats så kommer systemet bli så korrumperat, och en andel av samhällsekonomin kommer gå åt för att vidmakthålla systemet.
  Förutom ”klimatforskningen” så är tex friskolereformen ett exempel på superkorruption http://n360.se/vagrade-hoja-betyg-fick-sparken/.
  Men även olika marknadsfientliga regler, tex ROT, RUT, differentierade momssatser, stöd i olika former, kommer direkt medföra att det skapas ekonomiska incitament för att stödja en viss politik. Och principen blir då samma, staten betalar pengar som gynnar vissa, och dessa ”vissa” kommer med hjälp av dessa pengar stödja politikerna att fortsätta föra samma politik. Indirekt så betalar alltså staten politikerna.
   
   

 6. Olaus Petri

  Schemat är ofullständigt. 😉 Av den anledningen döljer det kraften/dynamiken i den kunskapssociologiska dimension som finns bakom klimathotet. Ruta ett är helt OK, men ruta två är alldeles för simpel. Det är inte främst de vita medelålders heterosexuella männen med lab-rock och provrör som ger foder till ”advocates” och ”politicians” utan vita medelålders heterosexuella män som sysslar med mjuka vetenskaper (hållbar utveckling, etc). Agronomen Rockström är ett utmärkt exempel på en sådan som befinner sig på behörigt avstånd från all naturvetenskap som sysslar med att försöka förstå klimatet. Likafullt rätar han snabbt ut alla frågetecken till utropstecken. Men han kallas ändå världsledande klimatforskare och får också representera vetenskapen som sådan i etern.
   
  Det behövs med andra ord en box till, under den första och strax över alternativt parallellt med den andra. Denna box kan även den spjälas upp i det att den har kopplingar till andra delar av universitet och akademi, dvs humaniora och statsvetenskap. Och skillnaden mellan dem och ”advocates” och ”politician” är inte alltid heller lätt att urskilja.
   
  En annan svaghet är också storlekarna på boxarna. Utan att kunna sätta siffror på det vågar jag påstå att numer  är de ”mjuka vetenskapsboxarna” tillsammans större än den första. Av detta följer också att pilarna från staten också är större till dessa. Från början var de säkert inte större än den till den strikt naturvetenskapliga boxen, men har så blivit, med följden att det bildats ett självförstärkande kretslopp (ohållbar utveckling) som inte alltid är beroende av vad som presenteras i den första boxen. Många pilar tar så att säga genvägen förbi denna box
   
  Naturvetenskapen i strikt mening blir därmed inte längre en styrmedel eller ens katalysator utan ett underordnat fenomen till större krafter av ideologisk, politisk och ekonomisk karaktär.
   
  Därmed bildas mycket antropogent men likafullt potent metan som riskerar att trigga igång allehanda samhälleliga processer som får systemet löper amok – det når en ”tipping point” där riktig vetenskap tappar sin mening.

 7. Ingemar Nordin

  Sirapsodlaren #4

  Och principen blir då samma, staten betalar pengar som gynnar vissa, och dessa ”vissa” kommer med hjälp av dessa pengar stödja politikerna att fortsätta föra samma politik.

  Jo, så är det förvisso. ”Rent-seeking” kallar ekonomerna det, och finns som fenomen vare sig det är statliga ingrepp i en fri marknad eller inom ett offentligt system. Men på det internationella planet är det extra svårhanterligt eftersom det inte finns någon demokratisk motmakt (väljare) som kan säga stopp och rösta på någon annan politik. Utan det måste bli hela stater som bråkar.

 8. Sören F

  Jag tror, vilket jag har antytt förr, att det kan vara klokt att under avvecklandet av just det här alarmet erkänna att det trots allt kunde ha rört sig om krav på globala åtgärder som bjudande nödvändighet, så att vi tack vare lärdomar härifrån ”nästa gång” kan vara bättre förberedda på avarter, främst den här triangeleffekten då.
   
  Så kan man också tolka den utbredda katastroflängtan som en propå om uppbyggande av en fungerande sådan beredskap, där riktig vetenskap får chans att spela den konstruktiva roll den i sådana lägen skulle kunna och borde spela.

 9. Ann L-H

  #1 – Ingvar, rötterna och Jacob Nordangård igen.
  Kretsen kring Aspeninstitutet med finansiären Robert O. Andersson med den gemensamma ideologin om ett ”One World System” har verkligen sett till att deras ”tankar ledde handling”. De hade sina fingrar eller snarare oljepengar med när Worldwatch Institute grundades 1974. WI ger ut ”Tillståndet i världen”, sin årliga domedagsprofetia som kontinuerligt föder miljörörelsen med nya friska hotbilder. Deras större nätverks spindel och konstruktör är dock Mr Strong.
  Se tex Maurice Strong: The new guy in your future! Författad av ingen mindre än Henry Lamb 1997.
      

 10. Sören F

  >avarter, främst den här triangeleffekten då
   
  eller för att förtydliga: triangelns existens i sig är inte helt fel; problemet är snarare korrupta mellanled, politiker som pseudoforskare t ex.
   
   
  >katastroflängtan
   
  katastrofretorik är det riktigare uttrycket.

 11. Björn-Ola

  Lärdomar?
  Vad lärde sig massmedia av skogsdöden på 80-talet?
  Massmedia kommer alltid att elda på katastrofscenarior eftersom de tror att det är det som säljer. De kommer därför alltid att vara ett pålitligt verktyg för de som vill föra fram alarmistiska budskap.

 12. Sören F

  Bland lärdomar räknar jag in faran med att låta media och politiker definiera, som det blev den här gången, vilka som hör till, vilka som är ”klimatforskare”. Det blev till att atmosfärsforskning men inte holocengeologi räknades in. En ”egen” holocengeolog puffades fram, med en hockeyklubba.
   
  Atmosfärsforskare kunde t ex vara tydligare, när media beskriver dem som ”klimatforskare”, att de är atmosfärsforskare (och med ”empiri” t ex, som jag märkt, syftar på atmosfärsempiri men inte holocengeologisk empiri), dvs att egentlig klimatforskning omfattar även annat.

 13. S. Andersson

  Jag tror att det hela handlar om en önskan om att få det moraliska övertaget. Den som oroar sig mest för klimatet eller miljön är en godare människa. Det påminner kanske lite om religiösa människor som också tävlar om att vara den som tror mest eller har den bästa uttolkningen av Guds ord. Vem tvivlar på att en munk i sin tagelskjorta är en god människa? Fastän Gud sannolikt inte bryr sig ett dugg om hur folk klär sig.
  Toyota har lyckats väl med att slå mynt av detta. Om du kör en Prius så ler folk lite sådär som Bill Clinton brukade göra och de tänker ”där kör en fin människa som har köpt den där döfula bilen för dyra pengar, men den är ju bra för miljön”. Sedan spelar det ingen roll att den formodligen inte alls är särskilt bra för miljön, Prius är den moderna tidens tagelskjorta. Fast med servostyrning och luftkonditionering.

 14. Ingemar Nordin

  Ingvar & Ann L-H,

  när det gäller tidiga pådrivare så får vi inte glömma att flera vetenskapsmän – av olika slag – hade sitt finger tidigt med i spelet. Jag tänker exempelvis på Magret Mead

  http://www.larouchepub.com/other/2007/sci_techs/3423init_warming_hoax.html

  och Erlich & Holdren

  http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324165204579026631593290784.html

  Men det är en sak att peka på olika individer som var tidigt ute. Det är en annan sak att förstå varför de i detta fall hade en sådan framgång. Det finns många alarmister här i världen, men bara ett fåtal får uppleva en sådan här positiv återkopplingsloop bland de tunga aktörerna.

 15. Peter F

  OT
  2 sidor av samma mynt.
  http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=7822821
  http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/satt-stopp-for-vindkraften-i-markbygden-7823221-default.aspx
   

 16. tty

  ThomasP #3
  Det var en ovanligt snaskig kommentar t o m för dig. Och dessutom felaktig.
  Lysenkoismen var visserligen en rent kommunistisk företeelse, men eugeniken var ingalunda specifikt nazistisk. Den hade brett stöd under mellankrigstiden i de flesta länder, även bland oklanderligt progressiva vänstermänniskor som t ex makarna Myrdal. Däremot misskrediterades den grundligt av nazityskland, och har sedan retroaktivt ”nazifierats”.

 17. latoba

  I dagens SVD snuddar Tove Lifvendahl i sin ledare ”Skandaler avskärmar synfältet” vid ämnet i dagen blogginlägg. Hon jämställer de vägda blöjorna i Caremaskandalen med isbjörnarnas symbolroll i klimatfrågan. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/skandaler-avskarmar-synfaltet_8474934.svd

 18. Olav Gjelten

  På 1980-talet gällde alarmismen skogsdöden, säldöden, ny istid och försurning. Senare avslöjande visade sig att det hela bara var lögn och rent påhitt eller i bästa fall enorma överdrifter kanske till följd av ett lokalt problem.
  Varför lät vi alarmisterna så otroligt lätt komma undan den gången??
  Säkert är det till stor del samma element som nu fortsätter, bara på lite annat spår.
   

 19. Olaus Petri

  Eugeniken var även stor på sina håll i USA. Föremålet för den skilde sig emellertid något åt beroende på delstat. I vissa var det ex. fattig svarta kvinnor som var problemet, i andra vita. Gemensam nämnare var dock att alla ”projekt” sjösattes under trycket av större offentliga välfärdsprojekt.
   
  Detta Thomas P, betyder förstås inte att företrädarna var nationella socialister eller att storskaliga sociala satsningar i offentlig regi alltid leder till eugenik.

 20. Ann L-H

  Statistikern fd Greenpeacearen och miljöpessimisten Björn Lomborg är bl a känd för sin bok ”Världens verkliga tillstånd”. Med stöd av globala tal går han i område efter område till angrepp mot ”Tillståndet i världen” (Fr. början Lester Brown). Lomborg menar att publikationerna från Wordwatch inst. inte är tillförlitliga utan grundas på ”en ändlös rad av exempel”. Naturligtvis har han fått hela den politiskt korrekta miljöhären emot sig. Deras argument dyker förmodligen upp här under dagen. 
  Lomborg diskuterar dagens fråga i inledningen av sin bok och avslutar med: ”Konsekvensen av kravet på snabba nyheter är att vår värld blir fragmenterad. Konsekvensen av kravet på intressanta och uppseendeväckande nyheter är att vår världsbild blir förvrängd och negativ. Tillsammans med PR-sinnade miljöorganisationer och en probleminriktad forskning kan detta bli en kraftfull cocktail som sjuder av domedag.”
  För övrigt anser jag att den ”vetenskap” som en gång lade grunden till den oro för miljöförändringar, som hela härvan bygger på, var den tidiga ekologin med dess tal om ”ekosystem i obalans”. Den ”vetenskapen” har endast överlevt i sin skyddade ideologisk-medial-politiska verkstad långt från dagens ekologi. Med andra ord, det var Frederic Clements som stödd på sin monklimaxhypotes under 1900-t första halva lärde den tidens gröna att människan kommit som en förstörare, en främling och utsugare, något som följdes upp inom nätverket kring Aspen inst., Romklubben med P. Ehrlich, Lester Brown, M. Mead … och så vidare.     

 21. Slabadang

  IPCCs 95% säkerhet!
  Det är fullständigt barockt! . Att öka sannolikheten för AGW som förklaring till uppvärmningen fram till 1998 från 90 till 95 procents säkerhet under samma 17 åriga period som IPCC lever med en temperatur som enligt samma IPCC till 98% skulle vara osannolik.
   
   

 22. John Silver

  # 16
  Eleonor Roosevelt och ”demokraterna” på amerikanska östkusten var de främsta förespråkarna för eugeniken.
  (Nazisterna använde detta som försvar vid rättegångarna i Nürnberg.)
  Samma ”demokrater” är idag de mest alarmistiska.

 23. Thomas P

  tty #16 Typiskt att du inte reagerar över Ingemars guilt by association utan bara försöker sopa det under mattan. Du kör med helt olika måttstockar för hur du bedömer folk.
   
  Ann #20 ”Statistikern fd Greenpeacearen och miljöpessimisten Björn Lomborg”
   
  Vadå f.d Greenpeacaren? Det där Lomborg skrev i förordet till första upplagan av sin bok var en bluff, han har aldrig varit med i Greenpeace vilket han fick medge när de kollade sina medlemslistor. Han säger sig nu ha gett dem bidrag vilket är omöjligt att kolla. Det handlade bara om att det var bra för trovärdigheten att utge sig för att vara miljövän när han nu saknade meriter om de ämnen han skrev om. Lomborg skrev en kass bok och fick ett fint jobb som belöning av danska politiker.

 24. OR

  Ingemar Nordin #14
   
  Jag tänker mig gärna en utvidgning av din rot-metafor. Den är visserligen tydlig om man menar att något grönt kommer ur något brunt, eller eventuellt rött, men rötter är oftast vita och det är snarare jorden som är brun. Idéer och ideologier får genomslag beroende på det sammanhang de hamnar i, och idéers möte med människor och folk måtte väl ingå i ett minst lika komplext system som när ”mänskligt, fossilt” CO2 möter klimatet. Man kan visserligen tänka sig att franska och ryska revolutionerna inte hade blivit av utan ideologier, men de hade kanske inte heller blivit av utan hungerkravaller.
   
  För övrigt kan man ju undra om inte missuppfattningar av idéer och ideologier ofta har lättare att få genomslag än idéerna själva. Ifråga om den gröna pseudoreligionen är det kanske snarare otydligheten som får genomslag: Vadå hållbart?
   
  Skulle jag gissa på en faktor som förändrats i vår tid, och som skulle kunna tänkas påverka genomslaget för de ”gröna” idéerna, skulle det vara upplevd orättvisa. Den globaliserade kommunikationen och resandet har gjort orättvisor mycket mer exponerade både för drabbade och privilegierade.

 25. Ann L-H

  # 22 Där kom den förväntade kommentaren med i sammanhanget en oerhört väsentlig invändning. 

 26. Synftar du Thomas P av alla gnällare om ’dubbla standarder’? Ja, då är det verkligen synd om dig! 

 27. Thomas P

  Ann #23 Om det inte var viktigt om Lomborg varit med i Greenpeace, varför drog du upp den gamla uppgiften som visats felaktig för många år sedan? Är du bara ute efter att trolla genom att avsiktligt ta med felaktiga uppgifter så du kan säga att du fick rätt när någon påpekar detta?

 28. Ingemar Nordin

  Thomas P,

  Jag tror inte att man kan bli medlem i Greenpeace. Däremot kan du skicka in pengar till dem. Och så kan du bli volontär eller anställd medarbetare. Du blir alltså inte ”medlem” även om du regelbundet skickar dem pengar, vilket var vad Lomborg gjorde. – Som tur är så har han visst slutat med det 🙂

  Organisationer som Greenpeace, WWF och Jordens Vänner är viktiga länkar i järntriangeln eftersom både forskare (flera inom IPCC) och politiker är aktivister.

 29. Ingemar #28
  När du skriver ”tunga aktörer”, vilka syftar du på då?

 30. Thomas P

  Ingemar #28 Lomborg påstod sig varit medlem vilket som du påpekade att man inte kan vara. En mer välvillig tolkning var att han menade att han varit stödmedlem, men enligt GP:s koll i sitt medlemsregister var han inte det heller.
   
  När du talar om ”järntriangel”. Vilka är det som ingår i din järntriangel? La Rouche som du länkade till i #14? Tobaksindustrin? Oljeindustrin? Religiösa högern? Gammelsocialister och kommunister?

 31. Ingemar Nordin

  #29,

  Med ”tunga aktörer” menar jag viktiga beslutande organ inom EU och FN, samt nationella regeringar i politikboxen, det stora nyhetsmedia och nationella TV- och radiobolag inom mediaboxen, samt tidskrifter, forskningsstiftelser och vetenskapliga sällskap i vetenskapsboxen.

 32. Adolf Goreing

  #16 ”Däremot misskrediterades den grundligt av nazityskland, och har sedan retroaktivt ”nazifierats”.” Låter farligt nära nynazisitisk propaganda eller spekulation. Går emot all historiebeskrivning som jag kunnat hitta. Källa?

 33. Jarek Luberek

  Jag förundras ofta över hur att begreppet konspirationsteori används för att släta över den problematik som Lindzen tar upp. Ändå måste väldigt många som åtminstone studerat på universitet eller högskola kommit i kontakt med professorer som dag in och dag ut ansökt om anslag från olika källor och klagat att de aldrig får någon tid för egen forskning. Hur lätt är det för dem att då sluta dricka ur ymnighetshornet klimatvetenskap och hur lätt är det att rapportera att här fanns inte något att se för att se sina anslag försvinna. Återkopplingen är fruktansvärt stark. Samtidigt finns det politiker men även andra i detta ekosystem av anslagsgivande potentater som måste motivera sin existens genom att hitta forskning att finansiera som känns relevant och viktig.
   
  Ex-pastorn John Shelby Spong sammanfattar om religion: ”Religion is always in the control business and that’s something that people don’t really understand. It’s in a guilt producing control business”. 
   
  Ovanstående exemplifieras väl av Jim Hansens kvantifiering av den påstådda radiativa obalansen i termer av 400000 Hiroshima-bomber per dag. Någon som inte är van att räkna kan inte förhålla sig till detta påstående vars enda syfte är att skrämma, inte upplysa.

 34. Ann L-H

  Thomas, att Lomborg har visat att Lester Brown på punkt efter punkt i State of the Earth visat sig ha fel och gjort kraftiga missbedömningar, det lyfter Du på hatten för. Däremot gör du stor sak av hans lite oklara relation till Greenpeace. Du påstår att han i första upplagan av sin här aktuella bok skrivit att han varit medlem i Greenpeace. Jag har första upplagans första tryckning och kan inte kan se något om det i mitt ex.!  
  Jag råkade ha Lomborg framme just nu eftersom jag läser om den med utvecklingen av det senaste decenniet som bakgrund och förstår att just du tycker att han skrivit en kass bok. Det var f.ö. väntat.
  Intressant för mig är att de båda ”biblarna” State of the Earth och IPCCs SMP fått ett otroligt genomslag i miljörörelsen och media och inom politiken. Med de trådar som Jacob N. nystade upp och med tanke på tex hur Obama och EU idag agerar så är det verkligen skrämmande.  
  Men klamra dig gärna fast vid medlemskap eller ej om det för dig är mest väsentligt. 

 35. Gunnar Strandell

  Ann L-H #34
   
  Jag anser att Thomas har fastnat i sin typ av logik för att slippa lyssna, läsa och ta ställning.
  I mitt exemplar av ”Världens verkliga tillstånd”, första upplagan, första tryckningen,  skriver Lomborg ordagrannt:
   
  ”Detta provocerade mig, gammal Greenpeaceare och miljöpessimist som jag var.”
   
  Eftersom det inte går att själv bestämma sig för att bli medlem har jag aldrig tolkat det som något annat än att  han sympatiserat med rörelsen.
   
  Thomas P:s ord om att Lomborg påstått att han varit medlem är en överdrift för att svärta ned Lomborgs rykte och har använts som ”Titta en fågel”-inlägg varje gång Lomborg tagits upp på TCS.
   
  För att travestera Jonas N är det tydligen det bästa argument han har gentemot 260 sidor av påståenden, uppbackade av 1477 källhänvisningar. 

 36. Ingemar Nordin

  Thomas #30,

  Du måste verkligen vara desperat när du märker ord, anklagar Lomborg för saker som han inte sagt, börjar babbla om Larouch, oljeindustrin och tobaksindustrin

  Nu får du ge dig i ditt smutskastande. Kom med något av sakligt intresse för denna tråd istället!

 37. Thomas P

  Ann #34 Då kanske du kan citera exakt vad Lomborg skrev i förordet, det var åtskilliga år jag läste den boken. Jag är för all del ingen fan av Lester Brown heller. Jag köpte någon av hans ”state of the Earth” och fann statistiken något diskutabel.

 38. Ann L-H

  Gunnar S. – Tänk det står exakt samma sak i mitt ex.
  Sedan är det bara att konstatera att Thomas är sig skrattretande lik och Du, Thomas läs vad  det står i Gunnars ex. och dessutom vore det kanske bra att kolla först och skriva se´n.

 39. Thomas P

  Ingemar #36 Detta är en tråd för smutskastande och konspirationsteorier från början. Du valde själv att köra med dina vanliga guilt by association och sen rullade det på. Och det är knappast mitt fel att du gör självmål och hänvisar till La Rouches hemsida.

 40. Thomas P

  Tja, då kan man ju undra varför alla presentationer av the Skeptical environmentalist säger att Lomborg var f.d. Greenpeacemedlem, var Heartlands Jams Taylor fått det ifrån ”Danish professor and prominent former Greenpeace member Bjorn Lomborg”. Vad jag tror är att svenska upplagan kom ut lite senare och därmed var rättad.
   
  Annars vet vi ju att boken är full av sakliga fel också, men det accepterar ni ju inte heller så det blir bara ännu en evighetsdebatt.

 41. ThomasJ

  Utengemärkt att du tog upp Lindzens artikel, Ingemar. Plenty txs!  😀
   
  Intressant i sammanhanget finns att läsa på WUWT, länk:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/08/31/can-the-ipcc-do-revolutionary-science/
   
  Mvh/TJ

 42. Ingemar Nordin

  Thomas P #39,

  du gör självmål och hänvisar till La Rouches hemsida

  Har du tappat orienteringen totalt nu? Vaddå La Rouches hemsidan?

  Det finns exakt tre (3) länkar i inlägget ovan. Vilken av dem hänvisar till La Rouches hemsida?

 43. Olav Gjelten

  Jag har för mig att Greenpease, liksom Hells Angels, har någon sorts gradering vad gäller medlemskap i organisationen. För att komma in i organisationen får man under en tid visa vad man går för. Fullt medlemskap uppnår visst företrädesvis de som uppvisar en total föraktfullhet i sina olagliga och kriminella aktioner. Det kan gälla sabotage, inbrott, förhindra folk att kunna utföra sina arbeten, osv, osv.
  Jag gissar att Greenpease med råge är den största och mest omfattande kriminella organisation som världen sett i modern tid.

 44. Thomas P

  Ingemar #42 ”Har du tappat orienteringen totalt nu? Vaddå La Rouches hemsidan?”
   
  Se #14 Din första länk där är till La Rouches nyhetsblad om du missade det. Man tycker ju annars att ”larouchepub” kunde varit en ledtråd.
   
  P.S. Vad tycker folket i svenskt landskapsskydd om den här konflikten man får gå till amerikanska media för att läsa om?
  http://www.washingtonpost.com/world/europe/swedens-indigenous-sami-fight-for-way-of-life-as-miners-enter-ancient-reindeer-grounds/2013/08/29/31aedf72-1074-11e3-a2b3-5e107edf9897_story.html
   

 45. Thomas P

  Olov #43 ”Jag gissar att Greenpease med råge är den största och mest omfattande kriminella organisation som världen sett i modern tid.”
   
  Den äran måste nog gå till amerikanska militären efter dess angreppskrig och bombningar runt om i världen.

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P #44,

  Skämtar du med mig? Den första länken är Lindzens artikel i Journal of American Physicians and Surgeons Volume 18 Number 3 Fall 2013. Eller har ditt konspiratoriska tänkande lett dig till att den tidskriften måste vara en del av La Rouches nätverk? AAPS är en oberoende läkarorganisation som grundades 1943. Vad de skulle ha med La Rouche att göra är för mig obegripligt.

  Nu börjar jag snart att bli riktigt orolig för dig.

  Visst det är lite märkligt att Lindzen skriver i en läkartidning. Men förmodligen så har de inbjudit honom att skriva en artikel om politiseringen av vetenskap. Det borde även vara av intresse för den medicinska vetenskapen. Det intressanta för mig (till skillnad från dig) är det sakliga innehållet i artikeln, inte var den råkar vara publicerad.

 47. Gunnar Strandell

  Thomas P #40
  Citat:
  ”Annars vet vi ju att boken är full av sakliga fel också, men det accepterar ni ju inte heller så det blir bara ännu en evighetsdebatt.”
   
  Du slår in en öppen dörr, för så här skriver Lomborg i förordet till den svenska utgåvan:
  ”Även om alla krafter satts in på att göra boken helt korrekt, har det naturligtvis ändå smugit sig in fel. I gamla dagar måste man vänta tills boken – kanske -kom in andra upplaga , men med Internet är det möjligt att rätta till eventella problem redan tidigare. Därför kan man också på min hemsida finna mina eventuella rättelser och kommentarer till boken och den debatt man kan hoppas att den ger upphov till.”
   
  Internetadressen han gav var kopplad till tjänsten vid Aarhus universitet och gäller inte längre,  men rättningar till den engelska utgåvan finns här:
  http://lomborg.com/publications/the_skeptical_environmentalist/errors
   
  Jag sökte på ”Thomas”, men hittade inte något tack för hjälpen med rättningen. däremot fanns det flera till WWF.
   
  Thomas P! I mina ögon var din fågel den här gångern en anka. 😉 

 48. Thomas P

  Ingemar #46 Jag har två gånger sagt att jag syftar på vad du skrev i kommentar #14 i denna tråd. Om du tog dig tid att läsa kanske det skulle bli mindre missförstånd.
   
  AAPS är i och för sig en lustig organisation mer för politisk aktivism än vetenskap. Mot offentlig sjukvård, obligatoriska vaccinationer, vapenreglering etc, (titta på innehållsförteckningen till deras tidskrift!). Eftersom Lindzens artikel inte handlar om vetenskap antar jag att den platsar bättre i en aktivisttidning.

 49. Ingemar Nordin

  Thomas P #48,

  Du fortsätter oförtrutet med dina guilt-by-association argument. De tillhör ju den etablerade arsenalen bland AGW-propagandister. Har du gått på kurs för Al Gore?

  Beträffande din ryggmärgsreflex att klanka på Lomborg så har jag skrivit en del om den smutskastarhistorien här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/04/23/haxjakten-pa-bjorn-lomborg/#.UiN17T_LLB8

  Lindzens artikel, om du minns att det var den som denna tråd ursprungligen tar upp, så handlar den om politiseringen av vetenskapen. Det är ett seriöst och viktigt ämne inom t.ex. vetenskapshistoria och vetenskapsteori. Om du är ointresserad av det ämnet så kan du ju istället avstå från att kommentera saker som du uppenbarligen inte begriper.

 50. Ingemar #31
  OK. Det var ju en mängd olika aktörer. Och inga småspelare heller. Kan någon nu tala om för mig vilka resurser, kanaler och påtryckningsmedel man behöver för att driva det projektet. M. Strong, visst men va faen, det räcker inte. Vem står för musklerna?

 51. Thomas P

  Ingemar #49 Jag finner Lindzens artikel helt ointressant. Full av gammal skåpmat och försök att smutskasta klimatvetenskapen genom att jämföra den med eugenik och lysenkoism och kalla den en religion. Något nytt tillför den inte. Det är en artikel för redan troende publicerad i en konservativ politisk tidskrift.
   
  Sen vart det tyst om La Rouche så tydligen insåg du så småningom att du faktiskt länkat till den tokstollen, vilket varit pinsamt nog även om du sen inte försökt förneka det. Sen vet jag naturligtvis att all kritik mot folk som Lomborg här är att klassa som smutskastning och häxjakt medan angrepp på Mann, Hansen, Jones m fl är högst motiverade.

 52. Gunnar Strandell

  Thomas #40 igen
  I ditt första stycke gissar du fel.
  Den svenska boken ”Världens verkliga tillstånd” kom 2001-03-01 och är en översättning av den danska som kom 1998.
  ”The Skeptical Environmentalist” gavs ut 2001-08-01.
   
  Fakta är det som räknas Thomas!
   
  Länkar (utgivningsdatum står en bit ned i den vänstra spalten):
  http://www.bokus.com/bok/9789171508034/varldens-verkliga-tillstand/
   
  http://www.bokus.com/bok/9780521010689/the-skeptical-environmentalist/
   
   

 53. Thomas P

  Gunnar #52 Var talar jag om den engelska upplagan? Det kan f.ö. ta olika tid att översätta och ge ut en bok i olika länder så publiceringsdatum på svenska kontra engelska säger inget. Tror du den här intervjun också är fel?
  ”Jeg har altid været bekymret og været medlem af Greenpeace, men jeg havde ikke tænkt, at det skulle være mit akademiske virke”, fortæller han. ”

   
  Lomborg läste visst en bok av Julian Simon och fick en religiös omvändelse.

 54. Ann L-H #9
  Gillar ditt sätt att resonera!

 55. Karl-Oskar

  Thomas P # 44
  Här är några länkar till vad demokraterna har för plan för USA. Det skulle vara intressant att se din åsikt om detta.
  http://www.citizenreviewonline.org/special_issues/wildlands_project_step_by_step.htm
  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message878048/pg1

 56. tty

  ThomasP #23
  ”tty #16 Typiskt att du inte reagerar över Ingemars guilt by association utan bara försöker sopa det under mattan. Du kör med helt olika måttstockar för hur du bedömer folk”   
  Skulle du vilja vara vänlig och citera vad i Ingemars inlägg som du anser är ”guilt by association”?

 57. Gunnar Strandell

  Thomas #53
  Du känner väl till att historierevision är ett tecken på att man försvarar pseudovetenskap?
  ”The Sceptical Environmentalist” utgiven av Cambridge University Press ÄR den engelska utgåvan
  (ISBN 9780521010689).
   
  I dess förord står:
   
  ”I am an old left-wing Greanpeace member….”
   
  Yttrandet om medlemskap har alltså publicerats efter att den danska och svenska versionen getts ut. Kanske för att väcka uppmärksamhet och i så fall har han ju lyckats.  
  Länk (skriv ”Greenpeace member” i sökrutan till vänster för att se förordet):
  http://www.amazon.com/The-Skeptical-Environmentalist-Measuring-State/dp/0521010683#reader_0521010683
    

 58. Thomas P

  Gunnar #57 Vad står då i det danska originalet? Vad tycker du om den där intervjun jag citerat? Fakta kvarstår hur du än försöker blanda bort korten att Lomborg utgett sig för att varit Greenpeacemedlem, påståenden som fortfarande hänger kvar i debatten. Det intressanta med Lomborg för er på den här bloggen borde vara hur han snabbt fick en chefsjobb efter publiceringen, tvärtemot hur det låter här med insinuationer att alla som säger något illa om AGW skulle bli utfrysta och få indragna anslag.

 59. Ann L-H

  # 47 – Tack Gunnar för både inlägg och länk. Thomas uttalande om Världens verkliga tillstånd som ”full av sakliga fel” visade sig tydligen i huvudsak bestå i ett fåtal fel i procentangivelser. Nu är det ju inte sådana detaljer som gör boken läsvärd utan hur han på punkt efter punkt visar hur Lester Brown körsbärsplockat sina uppgifter och hur gravt felaktigt hans resonemang därför konsekvent varit. Ytterligare ett decenniums utveckling har visat att Lomborg var rätt ute i denna enligt Thomas kassa bok.    

 60. Thomas P

  Ann #59 ”Thomas uttalande om Världens verkliga tillstånd som ”full av sakliga fel” visade sig tydligen i huvudsak bestå i ett fåtal fel i procentangivelser.”
   
  Om man skall tro Lomborg själv, alltså. Granskningen i Scientific American var lite mindre positiv.

 61. Ann L-H

  Frågan om hur klimathotet kunde bli en sån otrolig framgångssaga kom bort i Thomas´ sedvanliga Trivialiteter.
  OR skrev i # 24 att ideologier får näring i det sammanhang de hamnat i. Det gäller även att placera en fråga i rätt sammanhang:
  The common enemy of humanity is man.
  In searching for a new enemy to unite us, we came up
  with the idea that pollution, the threat of global warming,
  water shortages, famine and the like would fit the bill. All these
  dangers are caused by human intervention, and it is only through
  changed attitudes and behavior that they can be overcome.
  The real enemy then, is humanity itself
  .”
  Club of Rome,
  premier environmental think-tank,
  consultants to the United Nations
  … Den tidiga ekologin hade lärt att människan inte hörde hemma i de ekologiska systemen, Den tankemiljön kunde nyttjas av Romklubben och dess nätverk för att nå sitt mål.  Av möjliga miljöhot var klimatet det perfekta, globalt och engagerande för alla och envar. 

 62. Sören F

  Instämmer. Finner du att du i din allmänorientering skyr ambitiösa arbeten utifrån enbart uppenbart krampaktig kritik från bestämd politisk riktning, då är det i alla fall inte forskare du är.

 63. Ann L-H

  #62 – Sören, vad instämmer du i och vem vänder du dig till?

 64. OR

  Ann L-H #61
   
  Jag tycker det illustrerar det jag också skrev: att missuppfattningar kan ha större genomslagskraft än idéerna själva. Visst finns det människofientliga drag i den här rörelsen, men inte är det nåt som den gröna massan har gått på. Där finns väl tvärtemot föreställningar om allmän människovänlighet.
   
  Starka think-tanks kan ställa till med mycket, men det måste finnas något som folk bryr sig om för att de ska leda någon vart. Agenda 21 föll väl på att det byggde på allmän välvilja, och upptrappningen med klimathot och skuld uppfattar jag som mer ändamålsenligt ur Romklubbens perspektiv. Både klimat och skuld har djupa arketypiska och religiösa kopplingar.
   
  Så jag tror som sagt att upplevd orättvisa kan höra till denna rörelse i tiden. Där finns ju försök med råttor och hundar som kan ge ledtrådar, för den som inte går direkt på den mänskliga historien. 
   
   

 65. Sören F

  #63. I att hur Lomborgs greenpeace-nämnande ska tolkas är en alltför ovidkommande detalj. Till envar som följer diskussionen, som t ex skulle frestas tro att TP hade något av vikt där eller att Lomborg inte skulle ha det. Inte för att de lär vara många, mest för att rasta den egna pennan s a s.
   
  Just i morse förresten omhandlades på just dansk radio en annan just utkommen brett famnande, mördande systemkritik, denna gång mot läkemedelsindustrin. Nu kommer Lomborgs kritiker förstås närläsa den och anmäla varje tänkbart fel till UVVU. (/sarc) 🙂 Länk: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/09/01/222323.htm

 66. Thomas P

  Ann #61 ”Frågan om hur klimathotet kunde bli en sån otrolig framgångssaga kom bort i Thomas´ sedvanliga Trivialiteter.”
   
  Svaret på den frågan beror rätt mycket på om man tror det är ett reellt hot eller inte. Om man är anser att AGW är ett verkligt hot är det konstiga snarare att det varit så mycket snack och så lite verkstad på de flesta håll i världen. Det är bara ni som är övertygade om att det är en bluff som får leta runt efter särintressen som på något mystiskt sätt kunnat bli tillräckligt inflytelserika för att kunna driva frågan mot hela etablissemanget av fossilbränsleberoende industri och tillväxtfokuserade ekonomer. Ni får också problemet med att teorin bakom AGW var utvecklad redan innan det vart en politisk fråga.
   
  Sen tycker jag faktiskt inte att du skall klippa och klistra i citat på det sätt du förefaller göra med den där texten från Club of Rome. Så här lyder citatet om jag förstår det rätt:
  ”In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself.”

 67. Gunbo

  OR #64,
   ”Visst finns det människofientliga drag i den här rörelsen, men inte är det nåt som den gröna massan har gått på. Där finns väl tvärtemot föreställningar om allmän människovänlighet.”
   
  Eftersom jag har jobbat inom miljörörelsen, visserligen för länge sedan, kan jag säga att du har helt rätt! Det vi då kämpade för var t ex obligatoriska katalysatorer, blyfri bensin, minskade svavelutsläpp m m. Och det var FÖR människors hälsa. Vi såg med avsmak på Linkolaismen och tog helt avstånd från sådana idéer. Linkola sågs som en halvgalen excentriker. Att naturen värnades berodde främst på synen att människan är en del av den och beroende av en ren och livskraftig natur.
   
  Jag förnekar inte att det har förekommit och förekommer överdrifter och extremism inom miljörörelsen, liksom
  i andra ideella rörelser. Svartmålningen och propagandan från främst amerikanska högerkrafter är också ett uttryck för extremism.

 68. Börje S

  #66
   
  ”The real enemy then is humanity itself.#
   
  Idén att belägga människorna med skuld kommer från religionernas värld. En skuldsatt är icke fri som en känd svensk statsminister en gång sade. Kristendomens sätt att göra till och med den ofödda bäbisen till en syndare, född i synd, är ur ekonomisk och makthungrig synvinkel genialisk. ROM-klubben har därför kopierat den kristna idén för att om möjligt nå samma framgångar.
   
  Klimathoteriet är religion.

 69. Ingemar Nordin

  Börje S #68,

  Jo klimathotet får alltmer en karaktär av en religion. Men du vet hur det är; en del stöts bort av detta, medan Den Rättrogne applåderar. Och det är Den Rättrogne som anger takten.

  Tyvärr så råder det inte någon religionsfrihet på klimatområdet utan vi får alla vara med och betala till kyrkan. Våra barn slipper numera kristendomsundervisningen som en obligatorisk del i skolan, men klimatreligionen är obligatorisk i alltfler ämnen. Kritisk läsning av ”Bibeln”, dvs skeptiska artiklar om IPCCrapporten, får numera ske i hemlighet i hemmet så att läraren inte kommer på en. Näringslivet vågar inte säga ett knyst annat än att jamsa med eftersom de dikteras av en liten klimataktivistisk minoritet. Myndighetssverige producerar politiskt korrekta rapporter (skit i fakta!) på löpande band där vi alla uppmanas att leva efter dess klimatbud. Gammelmedia går snällt i klimathotspredikanternas ledband. Universiteten fläker villigt ut sig likt värsta sortens horor (förklädda till nunnor förstås).

  Själva sakfrågan spelar ingen roll här. Väldigt få människor är ens insatta i frågan. Väldigt få människor bryr sig ens om att sätta sig in i frågan. Det handlar som sagt mest om tro, och om att tro ”rätt”.

  Ack ja, vart tog det fria landet i Norden vägen?

 70. Simone

  Så bra denna blog. Ni radera de kommentärerna som ni gillar inte….kul demokrati.
   
  Jag säger igen, den grafik i början är så fruktansvart FALSE!

 71. Börje S

  #70 Simone
  ”den grafik i början är så fruktansvart FALSE!”
   
  Då tycker jag att du ska göra dig en egen blogg med grafik som enligt din mening inte är ”FALSE”. Jag kanske tittar in på den för att klaga lite på demokratin där och på den grafik. Skojigt att klaga lite när man inte kan hitta på något bättre.

 72. Christopher E

  #58 Thomas P
   
  ”hur han snabbt fick en chefsjobb efter publiceringen, tvärtemot hur det låter här med insinuationer att alla som säger något illa om AGW skulle bli utfrysta och få indragna anslag.”
   
  Du är sämre påläst och desperatare än vanligt. Du klankar på Lomborg och har troligen inte ens läst boken ifråga. Då hade du vetat att Lomborg är en troende vad gäller AGW, inte en skeptiker. Så där föll din tes pladask. Du bara vet från dina kretsar att Lomborg ska hatas.
   
  Sedan försöker du dig på pinsamheten att hänvisa till Scientific Americans kritik av Lomborg, med den helt otroliga titeln ”Science defends itself against The Sceptical Environmentalist”… Ett angrepp Lomborg inte tilläts bemöta (ett tecken så gott som något att kritiken var lövtunn). Han fick inte ens bemöta den på sin egen hemsida, då Sc. Am. hotade stämma honom om han satte sina svar i sammanhang med minsta citat från tidningen. Sedan kom utnämnandet från ”kommittén för vetenskaplig ohederlighet”, något så infantilt och kalkonartat att det fick dras tillbaka under djup pinsamhet. Lomborg hade ju inte gjort något fel.
   
  Om man verkligen läser boken istället för att ryggmärgsmässigt hata den, framgår redan i inledningen, ”The Litany” (jag köpte engelska upplagan) precis varför sådana som Thomas hatar den så mycket.
   

 73. Christopher E

  #45
   
  ”Den äran [mest kriminella organisation] måste nog gå till amerikanska militären efter dess angreppskrig och bombningar runt om i världen.”
   
  Ja, huvaligen. Inte bara hindrade de Västeuropa från att omfamnas av tredje rikets eller kommunismens människovänliga styre (ungefär lika illa…), de hindrade också Saddam från att fortsätta giftbomba kurdiska byar i norra Irak (märkligt nog med gas Irak tydligen inte hade enligt de USA-hatande förståsigpåarna). Och nu funderar de på, ve och fasa, att ohederligt intervenera för att hindra att ytterligare hundratals barn nervgasas ihjäl i Syrien. Var ska det sluta! Vilka kriminella skurkar! De kriminellaste i världen minsann, enligt skribenten ovan… 🙁

 74. Börje S

  #73
   
  Hur säker är du på att det var syriska regeringens gas? Kerry är tydligen lika säker på det som Bush var om Saddams atomvapen. De som inte fanns.

 75. Christopher E

  #74
   
  Jo, jag vet att ryssarna lanserar teorin att regimens fiender gasar ihjäl sig själva. Jag bedömer det inte sannolikt, eftersom då regimen borde varit lite piggare på inspektion, vilket skulle gynnat dem rejält om de var oskyldiga. Egentligen spelar det inte så stor roll, för en intervention i Syrien som kommer emellan kontrahanterna är bra i vilket fall. Vi vet vad internationell handfallenhet ledde till i Ex-Jugoslavien och Rwanda. Saddams eventuella atomvapen tycker jag är rätt ointressant. Han hade bevisligen giftgas, och använde den dessutom, så massförstörelsevapen fanns där. Det räcker med en bokstav av ABC för att intervenera i en diktatur, anser jag.

 76. Börje S

  #69
   
  Klimathotet ÄR en religion, marknadsförs som en religion och har precis som kristendomen som från år 325 fick kejserlig uppbackning, fåt uppbackning från västvärldens store kejsare, president Obama.
   
  Konstantin förföljde de som ”trodde fel” om Jesus, precis som Obama nu avhumaniserat de som är skeptiska om klimathotet genom att offentligen benämna dem som primitiva plattjordingar.
  Om det kommer att leda till fysisk förföljelse mot de senare i framtiden återstår att se. En början är väl att EPA förbjudit sina medarbetare att någonsin uttala klimathotsskeptiska åsikter, då blir det sparken direkt. Kanske nöjer Obama tillsammans med Holdren och resten av administrationen sig med att svälta ut de som tror fel, kanske inte.
   
  Jag har nu beskådat en intervju med Marc Morano undehållande och upprörande. FN tillsammans med världsbanken och en del våp till Hollywoodstjärnor har tagit över kolonialismens värderingar och lägger ut direkta hinder för länder som vill bygga kraftverk och elektrifiera sin tillvaro. Sånt får inte infödingarna ens tänka på. Stinkande, sjukdomsspridande  sågspånstoaletter är väl mer i linje med FN:s, Greenpeace:s och andra miljöstollars tankar om ”U.hjälp”. Ris som är vitaminrikt, motståndskraftigt och lättodlat, där blir det nobben direkt, och Greenpeace ser till att provodlingarna bränns. Svårt att fatta i vilken förfärlig riktning de miljöömmande gått.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=y_crkSnRa4o
   
   
   

 77. Thomas P

  Chirstopher #72 Er religion här handlar inte om i vilken mån man tror på AGW utan om att man inte behöver göra någon åt den, och då passar Lomborg in väldigt väl. Så länge man stödjer den tesen får man tro lite vad man vill i den vetenskapliga frågan. Scientific Americans inlägg hade rubriken ”Misleading Math about the Earth” (det du citerar är en undertitel). Lomborg bemötte detta i Scientific American här, även om han inte fick de 32 sidor han velat ha. Det är riktigt att Scientific American inte gillade att han på sin hemsida kopierade hela deras artikel, inte några citat. Däremot erbjöd de sig att lägga upp denna kritik på sin egen site där du fortfarande återfinner den. Du anklagar mig för att inte vara påläst samtidigt som du radar upp felaktigheter!
   
  Du har helt rätt om att Lomborgs tal om ”the Litany” i förordet sätter tonen för boken. Han är inte intresserad av en saklig debatt utan bara att avfärda hela miljörörelsens argument som en litania.
   
  #73 I ditt försvar av USA, är du medveten om att USA också hjälpte Saddam att använda giftgas mot Iran? Irak hade gas vid attacken mot Halabja 1988 (då USA inte gjorde ett dugg och rentav skyllde attacken på Iran), däremot inte 20 år senare efter otaliga inspektioner. Powells tal i FN där han presenterade sina ”bevis” sågs allmänt som ett skämt, och då var han ändå långt mer konkret än USA varit idag i sina anklagelser mot Syrien där det bara handlar om ”tro oss, vi vet”. Sen har vi ju Vietnam, Panama, Grenada, Nicaragua och otaliga andra krig USA varit inblandat i.
   
  ”De kriminellaste i världen minsann, enligt skribenten ovan…”
   
  Frågan var inte vilken organisation som var mest kriminell utan vilken som var störst. Tycker du anklagelsen att Greenpeace skulle vara den mest kriminella organisationen är bättre eftersom du inte fann det värt att kritisera detta påstående?

 78. Argus

  Hm.
   
  Nog var det väl Fransmännen som hjälpte Saddam med giftgashantering. Typ inför Halabja?
   
  Vill jag minnas…..?

 79. Thomas P

  Christopher #75 ” eftersom då regimen borde varit lite piggare på inspektion”
   
  Attacken ägde rum 21 augusti. FN begärde att inspektörerna skulle få besöka platsen 24 augusti och syriska regimen accepterade dagen efter. Med FN mått en oerhört snabb process då det inte är helt enkelt att ordna fri lejd i ett pågående inbördeskrig. I verkligheten var det USA som ville ha bort inspektörerna. ”The U.S. privately urged the U.N. to pull the inspectors out, setting the stage for President Barack Obama to possibly move forward with a military response, officials said.”
   
  Jag ser regimen som huvudmisstänkt, men uppgifterna är motstridiga och det tyvärr hade FN-inspektörerna bara mandat att utröna om kemvapen användes, inte av vem, så det lär bli svårt att få några säkra besked ens när deras rapport kommer. Det har förekommit flitiga anklagelser mot båda sidor att de använt kemvapen, men tyvärr är trovärdigheten hos ingendera sidan den bästa.
   
  ”Egentligen spelar det inte så stor roll, för en intervention i Syrien som kommer emellan kontrahanterna är bra i vilket fall.”
   
  Den ”intervention” som är aktuell är anfall med kryssningsmissiler, och hur den skall komma mellan några kontrahenter förstår jag inte.
   
  ” Han hade bevisligen giftgas, och använde den dessutom, så massförstörelsevapen fanns där.”
   
  Räcker det med att han hade kemvapen 20 år tidigare för att invadera?

 80. Thomas P

  Argus #78 Från Wikipedia ”According to Iraqi documents, assistance in developing chemical weapons was obtained from firms in many countries, including the United States, West Germany, the Netherlands, the United Kingdom, and France. A report stated that Dutch, Australian, Italian, French and both West and East German companies were involved in the export of raw materials to Iraqi chemical weapons factories.[177] Declassified CIA documents show that the United States was providing reconnaissance intelligence to Iraq around 1987–88 which was then used to launch chemical weapon attacks on Iranian troops and that CIA fully knew that chemical weapons would be deployed and sarin attacks followed”

 81. Undrande

  Thomas P 2013/09/03 kl. 08:13
   
  Du är omtänksam som förtydligar vad Wikipedia skriver!
  Men Du, du får inga +pluspoäng för din kunskap att googla!
   
   

 82. Pingback

  […] ämnet styrande mekanismer av närmast religiös art i klimatforskningen i söndags i inlägget ”IPCC och Järntriangeln”. Visst är det […]