Hur får man media att bli intresserad av var analysen gick snett och varför?

 

svenskadagbladet

I december skickade jag in en artikel med rubriken Klimatkrisen är inget faktum – grips inte av panik till SVD. Jag fick ett positivt och trevligt bemötande. Efter några mindre justeringar kunde man tänka sig att ta in artikeln i tidningen. Efter ett antal mailväxlingar fick jag ändå till slut beskedet att man efter noga övervägande beslutat att tacka nej till publicering.

Jag blev inte speciellt förvånad, kanske mer förvånad att man först var så positiv till en publicering än att man till slut drog öronen åt sig. Jag hade inte heller förväntat mig en så utförlig förklaring till varför man slutligen tackade nej.

SVD skriver att man förstår vad min artikel vill säga men man ser inte vad den vill åstadkomma, vartåt den syftar i handling. Man tror heller inte att den kommer få någon effekt, annat än bifall från dem som redan tänker såsom jag gör. SVD skriver att skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt är det som är avgörande i opinionsbildning. ”Frågan, givet den mission du är ute i, att bättre förstå och att mana till överlagda, genomtänkta politiska beslut (idel hedervärda ansatser), är hur du kan göra det svårt för beslutsfattare som redan har tecknat aktier i krisbeskrivningen? ”

Där tror man att jag, givet min tidigare erfarenhet och kunskap om politiska beslutsprocesser, skulle kunna använda den för att ställa bättre alternativ i dager. Så drar man en parallell till globaliseringsdebatten i början av 2000-talet som vanns för att högern lyckades överbevisa vänstern i grenen fattigdomsbekämpning, med konkreta exempel. Dvs: vad är mina förslag, och på vilket sätt är de mer överlägsna de som redan är satt i plan att genomföras? SVD skriver: ”Vi är ju inte på ruta noll, utan på ruta 34, och då blir frågan inte en tvist om vad som hände på ruta 1 och 2, utan på vad vi bäst gör på ruta 35”.

I slutet av mailet tar man också upp att jag i vissa kretsar redan är stämplad för att jag medverkat i sammanhang med personer som inte betraktas som seriösa och påstår att det bidrar till bilden av mina argument. Jag antar att man syftar på de tre intervjuer som jag har gjort med Swebbtv. Dessa diskussioner har enbart rört klimat och energi. I den senaste intervjun där talade vi om fjärrvärmens roll för kommunernas miljöarbete och vi diskuterade avfallsfrågan. Efter första intervjun sommaren 2019, blev jag inbjuden att hålla föredrag för Sveriges näringslivstoppar. Vad kan man dra för slutsatser av detta? Här finns en del att fundera över.

Jag tar till mig av kritiken och tipsen från SVD och försöker förstå. Min kontaktperson på SVD har inga onda avsikter, snarare det motsatta. Det är viktigt att lyssna och försöka göra om och göra bättre. Vad som däremot är tydligt i det som SVD skriver är att politikerna har gått så snabbt fram att man inte kan backa från ruta 34. Att agera som om vi stod på ruta 34 istället för att backa tillbaka till ruta 2 kommer att få förödande konsekvenser för samhället. Detta är det alltfler som förstår men inte många som vågar prata om.

En bra liknelse är ett flygplan som ska flyga från Arlanda till Gran Canaria, piloterna gör ett misstag och tankar ett antal ton för lite på Arlanda (ruta 1) och upptäcker först över Lissabon (ruta 34) att det saknas bränsle för att säkert nå destinationen. Istället för att rätta till misstaget och omgående gå ner för landning fortsätter man med SVD:s resonemang – Vi skulle gjort något på ruta 1 men nu är det lika bara att fortsätta och hoppas på det bästa. Visst, att ta ett steg tillbaka kommer leda till förseningar och extra kostnader men garanterat blir dessa åtgärder mycket billigare och säkrare än en eventuell landning i havet. Man ska naturligtvis rätta till ett misstag även om man befinner sig på ruta 34, landa och tanka i Lissabon.

Är det inte bra att ta ett steg tillbaka för att över tid göra mer rätt än fel? Det är också vad min artikel handlar om. Jag vill förmedla att det dras för snabba slutsatser och att vi inte ska investera som om det är en kris när så inte är fallet. Idag styrs politiken av specialrapporten som IPCC publicerade 2018, ”Global Warming of 1,5 C. Men i den finns inget av vetenskapligt intresse. Man kan läsa om vilka utsläppsminskningar IPCC anser krävas för att den globala temperaturen inte ska hamna mer än 1,5 respektive 2 grader över de förindustriella nivåerna. Frågan är vilka förindustriella nivåer man pratar om och varför det inte får bli 2 grader varmare än denna förindustriella nivå, vilken den nu är? Parisöverenskommelsen beskriver inte ens vilken temperatur som är att föredra för planeten och varför. Dessa mål är alltså enbart en politisk konstruktion utan vetenskaplig förankring som styr mot ett önskemål eller önsketänkande att vi så snart som möjligt måste minska användningen av fossila bränslen. Professor emeritus Gösta Pettersson utrycker det bra i boken Falsk Alarm kapitel 15.7 där han skriver att:  ”Ett tvågradersmål är precis lagom för att klimatalarmister ska kunna hävda att det krävs omedelbara åtgärder för att motverka de hot mot mänsklig välfärd som föreligger i deras föreställningsvärld”. Allt handlar alltså om att politiker sätter mål som man vill kunna styra mot, kosta vad det kosta vill. Med kostnadsperspektivet finns miljöfrågor som för mänskligheten är mer akuta att satsa på vilket framförallt framförs av professor Björn Lomborg. Varför struntar våra politiker i dessa?

Min fråga till SVD är: Hur kan vi backa tillbaka från en föreställningsvärld som inte stämmer med verkligheten och hur kan man få media att bli intresserad av var analysen gick snett och varför?

 

Klimatkrisen är inget faktum – grips inte av panik

I klimatfrågan uppmanas vi att ”lyssna på vetenskapen”. De allra flesta naturvetenskapligt intresserade människor gör det gärna och så gott de förmår. Vetenskapen är överens på en rad viktiga punkter. Men vad som inte alltid är så lätt för gemene man att förstå, är vad som döljer sig bakom det som låter så självklart och som alla tycks vara överens om. Följande påståenden är okontroversiella och stöds av observationer och experiment:

(1) Det pågår en klimatförändring.

(2) Människan tillför koldioxid till atmosfären.

(3) Koldioxid påverkar temperaturen.

De som reflekterar över klimatfrågan, bortom den förhastade slutsatsen att vi befinner oss i en kris, inser ganska snart att avgörande frågor, inom det som idag kallas ”klimatvetenskap”, är fjärran från ett säkert svar, varför oenigheten bland forskare också är stor.  En rimlig slutsats, med utgångspunkt i var vetenskapen står, är att omställningen mot fossilfrihet borde genomföras på ett mindre panikartat och ett mer genomtänkt sätt. 

Det pågår en klimatförändring! Att vi befinner oss i en varm period och att den globala medeltemperaturen har stigit med ca 1 grad sedan den lilla istiden tog slut runt 1850 är forskningen överens om. Man är också överens om att ismassorna har smält under de senaste 40 åren och att situationen under 1930-talet var likartad som den vi ser idag.  Men om denna moderna uppvärmning enbart orsakats av mänsklig aktivitet råder det delade meningar om, liksom hur stor uppvärmningen kommer att bli under innevarande sekel.

Skälet till att åsikterna går isär beror på att den hotfulla bilden om framtiden inte bygger på observationer och mätningar utan beräkningar från modeller.  De resultat vi får från dessa beräkningar är dock inte bättre än de antagande som modellerna bygger på.  Vid varje steg i modelleringen införs ett litet fel och ju längre prognos vi vill ha desto längre ifrån det verkliga förloppet kommer vi att befinna oss. Med bristfällig kunskap om klimatets naturliga förändringar blir resultatet mer en bild av de antagande vi gör än om den framtida utvecklingen. Våra försök att modellera klimatsystemet är alltså högst begränsade.

Människan tillför koldioxid till atmosfären! Detta är sant, men det som många gärna förbiser är att merparten av koldioxiden sprider sig till hav och växtlighet och därmed bara ger ett begränsat tillskott till atmosfären. För att få en uppskattning av hur stort vårt fossila bidrag är kan man jämföra med hur mycket kol det egentligen finns i de olika reservoarerna mätt i miljarder ton kol (gton). Enligt IPCC finns det uppskattningsvis 38 000 gton kol i haven, 2 000 gton på land och 800 gton i atmosfären; människans bidrag är på cirka 10 gton kol per år. Hur snabbt transporten sker från atmosfären till haven råder det oenighet om. FN:s klimatpanel IPCC hävdar att hälften har försvunnit ner i haven efter 40 år. Andra forskare hävdar att merparten har försvunnit från atmosfären efter 60 år. Det är alltså långt ifrån all koldioxid som stannar kvar i atmosfären vilket naturligtvis sätter CCS-projekt, att fånga in koldioxid, i ett nytt ljus.

Koncentrationen av koldioxid i atmosfären mäts i miljondeler (ppm) av antalet molekyler av alla gaser.  Den ökning vi sett sedan regelbundna mätningar började på Hawaii för 60 år sedan kan uppfattas som hög, från 315 ppm till dagens 415 ppm, men är i sammanhanget mycket liten, och från en från början låg nivå. Klimathotet bygger på att nivån ska komma upp till 1200 ppm inom 80 år (scenario RCP 8,5). Fortsätter ökningen i genomsnitt med den takt vi har idag (ca 2 ppm/år) så skulle vi vid seklets slut inte ens nå upp till 600 ppm. Frågan om en klimatkris skulle därmed kunna avskrivas en gång för alla.

Koldioxid påverkar temperaturen! Koldioxid är en s.k. växthusgas och har därmed en påverkan på temperaturen. Det är dock långt ifrån den enda växthusgasen, och den bleknar i jämförelse med vattenånga. Atmosfären innehåller ett par procent vattenånga vilket är i storleksordningen femtio gånger så mycket som förekomsten av koldioxid. Vattenånga är dessutom fyra gånger mer effektiv som värmeabsorberande växthusgas.

En liten förändring av mängden koldioxid kommer därför ha en marginell betydelse när vi ser till den totala mängden växthusgaser i atmosfären. Effekten av en ökad mängd växthusgas är inte heller linjär utan logaritmisk vilket gör att det blir svårare och svårare att få temperaturen att stiga till följd av mer koldioxid.

En fördubbling av atmosfärens koldioxid skulle i grova drag öka den globala medeltemperaturen med en grad. De som säger två grader räknar med att en uppvärmning på en grad resulterar i en ökad mängd vattenånga som i sin tur resulterar i ytterligare en grad. IPCC har under fyrtio år hållit fast vid att en fördubblad halt koldioxid i atmosfären leder till en temperaturökning på mellan 1.5 och 4.5 grader. Data och observationer pekar nu på att siffran ligger i det undre intervallet (tex. Lewis and Curry et al) vilket betyder att vi borde kunna spendera våra resurser på bra mycket viktigare områden än att försöka minska våra fossila utsläpp. I vilken omfattning det mänskliga bidraget av koldioxid till atmosfären påverkar klimatet råder det alltså stor osäkerhet om

Den globala ökningen av växthusgaser förväntas under de närmsta åren ligga på 1-2% per år. Detta beror bland annat på en ökad användning av kolkraft för generering av el i Kina, Indien och Afrika, samt även den globalt ökande fordonsanvändningen.

Fossila bränslen står idag för 80 % av världens energianvändning och det finns i praktiken inget sätt att på kort sikt (10 år) ersätta huvuddelen av denna energi.  Sol- och vindkraft kan endast stå för max 15% av världens energibehov under de närmsta 10 åren (tills lagringsfrågan är löst). Kärnkraft är ett tekniskt alternativ som kan reducera världens användning av fossila bränslen, inte minst i Kina men är kontroversiell här hemma och passar dåligt ihop med vindkraft. Energieffektivisering kan endast bidra på marginalen.

Enligt Parisöverenskommelsen har Kina och Indien för avsikt att öka sina utsläpp av koldioxid med i storleksordningen 16 mdr ton samtidigt som Europa och USA försöker minska med 1,8 mdr ton (Nationally Determined Contribution från 2015).  Om den globala energianvändningen i Västvärlden minskar med ca 40%, som antas nödvändigt för att leva upp till de politiska klimatmålen så kommer vi i västvärlden att tvingas leva i ett lågenergisamhälle med ett välstånd som motsvarar det vi hade vid 1900-talets början. Klimatet kommer inte att påverkas ett endaste dugg.

Det säger sig självt att detta är helt orimligt och inte bör ske, speciellt inte på grund av en icke vetenskapligt belagd teori om global uppvärmning kopplad till användningen av fossila bränslen.

Vi vet att en fortsatt satsning på att minska koldioxiden medför stora kostnader och skador på ekonomin, och därmed på människors hälsa, jobb och livskvalitet. Därför bör vi inte investera och agera som om en kris vore ett faktum. Om krisen kommer så är denna en konsekvens av alltför många ogenomtänkta politiska beslut staplade på varandra.

Elsa Widding

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Mycket intressant, Elsa!
  Givet det resonerande och balanserade svar som du fick – och det faktum att det hade tagits ett redaktionellt beslut om att din artikel inte skulle tas in i tidningen – så kan man endast dra slutsatsen att SvD publicerar CAGW-texter utan att själv tro på dem.

  ALLT från Peter Alestig i den blaskan har haft precis det innehållet.

  Varför gör man så? I din analogi med flygplanet, så gör man sig ju då till en röst som argumenterar för att flyga vidare på de ångor som finns kvar i tanken, trots att man är medveten om situationen.

  Svaret du fick var förvånansvärt ärligt och skrämmande. MSM hävdar ju alltid att de är garanterna för det öppna samtalet och i sin förlängning – demokratins grundvalar.

  Jag får en otäck känsla i magen…

  Tack för ditt arbete!!

 2. Jonas

  Mycket bra skrivet !

  SvD´s kommentar var ju väldigt intressant:
  ”Frågan är hur du kan göra det svårt för beslutsfattare som redan har tecknat aktier i krisbeskrivningen? ”

  Man skulle kunna formulera om det till ”hur ser egentligen samhället ut efter den gröna omställningen” ?

  Idag får vi bara reda på att det kommer vara ekologiskt, hållbart och miljövänligt. Det låter ju bra.

  Om man börjar fråga lite mer detaljerat – ”kommer alla ha bil”? ”kommer vi ha el 24/7” ? ”vad kommer elen att kosta” ? ”hur ska vi skydda industrins konkurrenskraft, d.v.s. jobben” ? ”kommer vi ha mindre pengar till välfärd” ? så tror jag det blir jobbigare för våra beslutsfattare.
  De frågorna berör stora väljargrupper.

  Personligen tror jag att kräva besked om hur det ”hållbara samhället” ser ut är det som kommer få det stora flertalet att börja undra vart vi är på väg .. och varför ?

 3. Tack Elsa, så bra skrivet och så balanserat utan att använda ”aggresiva tongångar”. Ditt och vårt allas arbete är droppar som så småningom urholkar stenen. Lite ”sprickor” verkar det ha blivit i SvD’s bit av stenen i alla fall.

 4. Stefan+Eriksson

  Tack Elsa W för alla dina alster. Det är en grannlaga uppgift att få någon som satsat stora delar av sitt ”kapital” i aktier som visar sig övervärderade, att inse sitt misstag. Normala pedagogiska metoder räcker sällan. Men återigen Tack för att Ni försöker få till ett större mått av insikt, bland de med stort inflytande i debatten om vår snara undergång.
  Den 8/1 innevarande år fick invånarna i delar av Europa uppleva en ”blackout” med fullt utvecklade kaskadeffekter i högspänningsnätet. Nätet delades i praktiken i två delar och omfattande last-begränsningar genomfördes för att stabilisera systemet.
  Kan bara hoppas att det inträffade leder till ökad insikt om komplexa systems beskaffenhet och hur våra behov begränsas av systemets tillförlitlighet.
  Kan SvD förmås att berätta om denna händelse?
  Troligt inte, då det uppfattas vara oseriöst.
  SvD bör nog när de hamnat på ”ruta 35” ta sig en allvarlig funderare på vad seriositet betyder.

 5. Paul+Håkansson

  Ja vi är på väg att gräva våra egna gravar. Men precis som SVD förklarar sig, så har jag förstått att detta ska drivas ända in i kaklet, tills allt havererar, och vi till slut står där med byxorna bara. Och allt detta pga ohederlighet.

 6. Björn

  Nej, ”klimatkrisen är inget faktum”, men tyvärr så biter inga argument på SVDs klimataktivister som effektivt motar bort allt som inte följer doktrinen. Undrar faktiskt om denna hållning verkligen är SVDs policy. Men tyvärr, alla redaktioner verkar idag vara infiltrerade av klimataktivister. En ljusning i klimatsörjan kanske är den kyla som nu kanske kommer att nå tvåsiffriga tal även i södra delen av landet, där följdverkan kan bli störningar i elförsörjningen. Om inte verbala argument längre tycks kunna påverka medias låsningar i klimatfrågan, så kanske en brutal kyla med alla sorters störningar, kan förändra media. Förhoppningsvis!!

 7. Anders

  Elfrågan och dess tillgång kommer bli än mer aktuell om det blir som vissa förutspått, att alla elmätare kommer att bli utbytta mot effektmätare. Att det blir en effekttariff. När Svensson med elbil inte längre billigt kan ladda sin bil när denne kommit hem samtidigt som diskmaskin och tvättmaskin(tänk småbarnsföräldrar) så kanske protesterna blir allt högljuddare…
  Ju mer folks ”frihet” blir inskränkt, att du inte kan äta vad du vill när du vill, bo var du vill, åka vart du vill när du vill(tex hämta/lämna barnen på träningar, kompisar osv) eller resa utomlands, så kommer folk ifrågasätta huruvida deras bidrag till undergången är påverkande. Se bara på Elsa som blev inbjuden av näringslivets toppar. Säga vad man vill om ekonomer, men de tittar på siffrorna och man ser ju redan nu att oljebranschen börjar återhämta sig efter att fossila bränslen förklarats på väg ut.
  Den som lever får se.

 8. Jan Bergland

  Tycker också det är bra skrivet. Märkligt att fakta river upp så mycket känslor i en ”oberoende” tidning.
  Jag hade lite mailkorrespondens med Anna Careborg (chef red på SvD) angående bl.a. Alestigs artikelserie och deras alarmism.
  Det slutade med att jag sa upp min prenumeration. Nu försöker jag få även andra att göra det.

 9. Lars Cornell

  Tack Elsa. Vi tänker lika och det känns bra. Jag har varit med om att landa i Lissabon på grund av bränslebrist. Vi flög från Torslanda med ett propellerplan DC6 och hade motvind.

  Men varför skriver du så här,
  ”IPCC har under fyrtio år hållit fast vid att en fördubblad halt koldioxid i atmosfären leder till en temperaturökning på mellan 1.5 och 4.5 grader.”

  Det är ECR och det dröjer typ 1000 år innan det uppnås. På den tiden hinner förutsättningarna förändras flera gången med små istider och värmeperioder som omkullkastar alltsammans. Varför utgår du inte från TCR med en tidshorisont på typ 100 år i stället. TCR har i AR5 intervallet 1 – 2,5 med medianvärdet 1,6.

  Hur många håller med mig om att vi i stället för den vanvettiga jakten på koldioxid skall återvända till det ursprungliga (ruta 1 tror jag) att vara sparsamma med jordens resurser?
  Det stämmer bättre överens med FNs 17 mål och i synnerhet,

  Mål 7. … ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi.
  Mål 8. … hållbar ekonomisk tillväxt.
  Mål 9. … hållbar industrialisering samt främja innovation.
  Mål 12. … hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

  Vindkraft kräver 10 – 20 gånger mer av jordens resurser än vad kärnkraft gör.
  Förnybarpolitiken innebär inte ’hållbar ekonomisk tillväxt’ och ’hållbar industrialisering’.
  Förnybar energi är vanligtvis inte hållbar produktion av energi.
  Hybrit kommer att bli en katastrof uppfunnen i vindkraftälskande politikers sandlåda. Det finns ingen kunnig ingenjör, vetenskapsman eller ekonom som ställer sig bakom ett vätgassamhälle baserat på vindkraft.

 10. Lasse

  Tack Elsa
  Med din bakgrund så finns det en debattartikel i SVD att besvara.
  De två direktörer som vill underlätta för mer vindkraft har skrivit den.
  Häng på!

 11. Mats M

  Så har SVD erkänt att man kör alarmismen mot bättre vetande.
  Men samtidigt menar dom att Du Elsa ska definiera ruta 35 för att bli publicerad. Det innebär ju att SVD själv inte ser sig ha detta publicistiska ansvar. Var sanningen om vart det vetenskapliga kunskapsläget befinner sig betyder ingenting. Allt handlar om att anpassa sig till ett falskt politiskt budskap. Varför SVD som är en av Sveriges ledande tidningar tar den positionen borde dom avkrävas ett svar på.

 12. Elsa

  #8 Lars,
  Håller med att det är bättre att använda TCR. Problemet är att de flesta känner igen siffrorna 1,5-4,5 och de kräver ingen förklaring. Min poäng var att osäkerheten har varit betydande under många år.
  Tack för alla värdefulla kommentarer. Jag kommer reflektera över och använder gärna dessa som input till framtida arbete.
  Elsa

 13. Per I

  Svaret från SVD visar det man redan förstått att det går inte vända skutan innan det uppstår en kris som konsekvens av klimatpolitiken. Men argumentationen från SVD håller inte precis som Elsa W. också visar med flygplanet.
  Jag tror att det här med ”Reset” och ”Build back better” som hörs från olika hål kommer på skam när väl pandemin är över. Folk kommer resa som aldrig förr när det uppdämda behovet släpper, nya flygbolag bildas, ekonomin kommer gå på högvarv. Och till det behövs energi.
  Pandemin har visat att folket kan dra ner på allt men ger också en hint om det samhälle som miljöaktivisterna förespråkar. Det är ett onaturligt samhälle och demonstrationerna redan nu i många länder mot avsaknaden av frihet visar att ett sånt samhälle kommer inte få acceptans i en demokrati.

 14. Isidor

  Har du försökt att publicera artikeln i Bulletin ?

 15. Ivar+Andersson

  Tack Elsa. SVD har satsat all sin prestige på klimathotet och kan inte officiellt medge felsatsningen. SVD vill inte gå före och erkänna sitt misstag utan håller fast vid den breda vägen och väntar på att någon annan ska ta första steget så att man kan haka på. Jag tänker på Stefan Löfvens kovändning 2015. Så sent som den 6 september 2015 talade statsminister Stefan Löfven på manifestationen Refugees Welcome om att hans Europa inte skulle bygga några murar. I november samma år stramade regeringen åt migrationspolitiken rejält med motiveringen att situationen i Sverige blivit ohållbar.

 16. Elsa

  #13 Isidor
  Svar nej. Just nu lite trött på att ödsla energi på att försöka få in artiklar. Det är kränkande att så mycket smörja med noll koppling till verkligheten passerar utan hinder. Vi lever i ett PK samhälle som i allt snabbare takt stryper kunskapssamhället. Oerhört sorgligt när tyckande går före vetenskap och fakta.

 17. Argus

  Mycket intressant kommentar av SvD. Epokbildande enligt min uppfattning.
  Alltså minst en person på SvD är fullt medveten om att den inslagna vägen kommer leda till elände, men törs inte fullfölja den tanken. Istället duckar man genom att referera till tänkbara ’konvulsioner’ i samhället om detta sprider sig.

  Är det bara jag som drar en parallell till nyss timade händelser i US?

 18. Erik Lundqvist

  Mycket bra resonemang + artikel Elsa!

 19. Anders

  Tack Elsa från Anders (den äldre?)! Du har avslöjat hur t o m en borgerlig dagstidning med liberala ledstjärnor helt enkelt agerar Gestapo eller KGB. Här ska bara ”rätt” åsikter få framföras… Skämmes SvD! Att Du är en frifräsare som även figurerat i andra (till SvD konkurrerande) mediala kanaler betyder bara att Du är bra! Bäst! 🙂

 20. Simon

  Tack för ditt engagemang Elsa

  Mkt intressant att vi nu tycks fått svart på vitt att MSM tänker köra ända in i kaklet trots att man uppenbarligen vet om att man publicerar sk fake news. Det är ju uppseendeväckande minst sagt men det bekräftar onekligen det vi länge suttit här och diskuterat. Politikerna vill inte tappa masken och MSM, som ju borde granska makten sitter i knät på makthavarna. Helt otroligt.

 21. Elsa

  # 16
  Inte säkert att man kan ducka för den förda ”klimatpolitiken” så länge till. Snart måste man nog förstå konsekvenserna av masspsykosen.
  Idag importerar vi 1000 MW, hälften från Norge och resten från Tyskland och Danmark. Vindkraften i Sverige står för 3%….

 22. Elsa

  Förtydligande #16
  Vi importerar idag mer än vad vindkraften producerar.

 23. Anders

  #21 Elsa. Och vintern har nyss börjat…

 24. Rune+Eriksson

  Du skriver om det påhittade klimathotet så att även jag , som inte är akademiker fattar vad, som pågår.

  Har också landat på ruta 34 men det ingen klagade å det.

 25. Håkan Bergman

  Man blir nästan tårögd när SvD verkar bekymra sig om att du kan göra det svårt för politiker. Undrar hur äldre som får läsa om att det vaccin dom just fått är i stort sett verkningslöst för dom. Det finns ingen möjlighet att kasta fram siffror som 8 eller 6,3 % effektivitet för äldre baserat på dom data som finns. Okey det var inte SvD som startade, men det säger nåt om hur dagens media delar in oss som härskare eller undersåtar. Hoppas det inte spårar ur nu och blir en covid-debatt, om så ta bort det här.

 26. T Back

  Tack Elsa! Jättebra skrivet. Jag är djupt besviken på SvD som har varit mitt husorgan i många år. När man skriver till någon ”höjdare” på tidningen (som jag ofta gör när de har publicerat något från en alarmíst) så får man svaret att de läser alla mail, men har inte tid att besvara.

 27. Per I

  Bulletin vågar i varje fall skriva om problemen med vindkraft.
  ”Svenska kraftnät beräknar att när det är som kallast under den så kallade topplasttimmen, och det efterfrågas mycket el, har det prognosticerade underskottet ökat till 1 700 MW. Det beror främst på att kärnkraft fasats ut.”
  https://bulletin.nu/fokus/all/koldknapp-och-vindstilla-svenska-kraftnat-i-beredskapslage
  De flesta vet inte att det är kärnkraften som byts ut mot vindkraft. Nio av tio känner inte till Sveriges fossilfria elproduktion enligt energinyheter.se.

 28. pa

  Vad vi egentligen vet.
  – klimatförändringar har alltid pågått
  – koldioxidens roll i detta system är oförändrad
  – datamodeller är inte verklighet
  – människans tid och insikt på jorden är kort och ofta dåraktig (historia)

 29. Slutsats 3:
  Frågan är om det är upp eller ner CO2 påverkar när klimatcyklerna varierar. Enl mätdata talar väl mer för ner i så fall, sett till USA och alla med lång tid av mätdata, inkl Sverige.
  Det vi vet med säkerhet är att två saker dominerar för att förklara hur vi hamnat så snett. Köpt vetenskap genom styrning av forskningsanslag och krav på rätt resultat, och en utbredd censur och åsiktsförbud.

 30. Lasse

  Jag hyllade SVDs debattsida där alla får framföra sina åsikter om det sker på ett sansat sätt.
  Men idag blev jag besviken när inlägg från gårdagen redigeras bort så att bemötanden fick så ensamma utan förklaring.

  En debatt bör kunna föras i en öppen ton även om det framställer de som gör tokiga inlägg som de okunniga de isar sig vara!
  Vindkraft är lönsam-jaha varför har då de länder med störst utbyggnad högsta elpriser?(Och ökande utsläpp av CO2)

 31. pa

  De som hejar på den förändring som sker nu, kan se och förstå vetenskap, men deras motiv bygger på andra ideer. Därför går det inte att använda vetenskap för att förändra dessa.
  Den som vill förändra måste ta över rodret helt enkelt. Ändra all information som ingår i olika typer av certifieringar. Ändra läroplaner på universitet och skolor etc.
  Byta ut alt. certifiera om all personal på samtliga statliga instutitioner. Skola om alla felcertifierade företag.
  Det är nog så att planet redan befinner sig över havet innan passagerarna inser piloternas avsikt. Det typiska då vore om planet var fjärrstyrt där piloterna stannade på marken för sin säkerhets skull.

 32. Anders

  Vet någon vilken form av vattenkraft Lettland har?

 33. Per I

  Igår på SVT nyheter var ett inslag om ett nytt larm, klimatförändringarna gjorde att växter och insekter kom i o-fas med varandra och hela näringskedjan kunde kollapsa. Det måste naturligtvis utforskas grundligt, nya anslag till projekt för forskare. Det gäller att hitta sin nisch bara. Vissa verkar tro att klimat är stabilt och alltid har varit detsamma. Om växterna, insekterna och faunan klarar en försenad vår så klarar de långsamma klimatförändringar också.

 34. Adepten

  Mycket intressant, Elsa! Håller helt med #1 foliehatt och en del andra. En verklig ögonöppnare.
  MSM, Politiken och Marknaden har redan bestämt färdriktningen och tror sig kunna surfa på vågen om den antropogena CO2 kraftens inverkan på den globala uppvärmningen. Men ska man överleva behöver man ligga före den vågen – det gör man bara om man är kunskapsdriven och kan hanterar vetenskapliga data på rätt sätt. Jag saknar nu en med den framlidne professorn Nils-Axel Mörners kaliber som kan vetenskapligt förklara vad skåpet skall stå.

 35. Håkan Bergman

  Anders #32
  Dom har faktiskt ett av EU’s största vattenkraftverk om man ser till maxeffekten. 894 MW, det räckte till 1,386 GWh 2016.
  https://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%BCavi%C5%86as_Hydroelectric_Power_Station
  Litauen har faktiskt ett pumpkraftverk med imponerande effekt.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kruonis_pumpkraftverk

 36. Fredrik V

  #31 pa
  👍 På pricken! Kunde inte ha skrivit det bättre själv.

 37. Göran J

  Tack Elsa

  Det är just det vi behöver göra vi alla som skriver här på forumet. Skicka insändare till våra tidningar med fakta om klimatet.

  Sveriges Radio är totalt Fake news fixerade Hörde idag ett inslag som berättade att Vindkraften förra året genererade 28 % av elen.
  Samtidigt enligt Svenska Kraftnät (svk.se) så ligger vi just nu ytterst när maxtaket för vad vi totalt kan producera och frekvensen just nu är mycket nära farliga värden. Förbrukningen är nu större än tillgången och vindkraften stoltserar med endast 3% av vår totala produktion.
  Importen av el är just nu 754 MW det verkar som det inte kommer att minska,

 38. Ingvar Krook

  #8
  Har också haft lite korrespondens med Careborg, och även Lifvendahl, och tycker de skärpt sig lite på ledar- o debattsidorna. Men det var innan de tillät Alestigs senaste flersidiga domedagsdrapor med ”klimathjärnorna”… klimatskojarna vore väl mer rättvisande.
  Vet inte om det finns nåt hopp betr de stora tidningarna o SVT/SR?

 39. Lasse

  Det gäller väl att skapa en plattform för att kunna höras.
  Jag vet inte om det finns intresse för att denna hemsida skulle kunna utgöra en sådan.
  Genom att fler skriver på så ökar trycket.
  Då kunde inläggen publiceras här i förtid för kommentarer så kvaliten kan ökas.
  Ser att clintel finns men med liten aktivitet-dock ett inslag uppmärksammat i WUWT:
  https://clintel.org/press-release-adaptation-much-more-profitable-than-mitigation/

 40. Claes Forsgårdh

  Elsa!
  Stort tack!
  Du avslöjar att SvD styrs av globalister och deras klimathotssekt!
  SvD och annan media är ansvariga för att detta vansinne kommer att kosta Sverige många tusen miljarder och göra Sverige fattigt och utan konkurrenskraft.

 41. Lasse #39,

  Det är alltid välkommet med fler skribenter på denna blogg! Börja gärna med ett eller annat gästinlägg. Se vidare https://klimatupplysningen.se/om-oss/anvisningar-for-inlagg/

 42. Torsten Svärdström

  Tack Elsa för ditt idoga arbete!
  Du skulle kanske också försöka få in någonting i den nya tidningen Bulletin som har förutsättningar att få en stor läsekrets.
  Torsten

 43. Peter

  Måste ändå lägga till denna klassiker när ”the sierra club” säger att ”the science is settled”

  https://youtu.be/Sl9-tY1oZNw

  Den är helt underbar.
  Jorden är platt, det behövs ingen mer debatt.

 44. L

  Tack Elsa, hoppas att du orkar. Det är endast med argument som håller för granskning man tillslut kan nå en diskussion om vägval.

 45. jensen

  Tack Elsa.
  A propå liknelsen med flygresa: Från verkligheten:
  Mina föräldrar skulle med propellerplan flyga till Gran Canaria. Av någon anledning hamnade man över Afrika. Vindpåverkan? Kompassfel? Annan mänsklig felaktighet?
  Bränslet skulle inte räcka till G.C. Enkelt att besluta sig för att landa i Afrika och tanka tillräckligt. Resan tog 3 ggr längre än planerat, men fram kom man.
  Verkligheten visar sålunda att fel i begynnelsen måste upptäckas och rättas till för att slutresultatet skall bli godkänt och överensstämma med logiskt tänkande.
  Hur, och när, skall klimat-bedömningarna följa verklighet och logik???
  Det borde kunna gå, enligt mönster från Flogiston-teorins övergivande under Upplysningen tack vare riktig vetenskap, observationer samt logik.

 46. Anders

  #35 Håkan B. Tack, det var nytt för mig och intressant!

 47. Ulf Sandberg

  Kvartal eller Bulletin är kanske alt. till SvD

 48. Rolf Hammarling

  Jag kan inte se mailväxlingen mellan Svd och Widding på annat sätt än att hennes sakliga och faktabaserade inlägg skulle kunna påverka läsarna, så att de kanske börjar ifrågasätta klimathysterin – hemska tanke! Därför refuserade man artikelförslaget. Man skyller på att det innehöll för lite förslag till åtgärder, nästa steg etc, men det är ju bara trams. Svd är rädda för fakta om klimatet, och ängsliga för att Alestigs skriverier skulle kunna ifrågasättas. Bara ett ytterligare exempel på hur den fria debatten stryps i Sverige.

  Widding skriver också att alla, även s k skeptiker, är överens om att det pågår en klimatförändring. I alla resonemang jag sett hänvisar man dock endast till den temperaturförändring som skett sedan ”förindustriell tid” som bevis på en klimatförändring. Men klimat är ju så mycket mer än temperatur. Googlar man på begreppet så beskrivs klimat som ”de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar….på en given ort eller region över längre tidsperioder”. Vidare skiljer man på olika klimattyper, tropiskt, subtropiskt, tempererat och arktiskt. Man pratar om kustklimat och inlandsklimat. Med ett sånt perspektiv tycker jag att man knappast kan hävda att det pågår en klimatförändring, varken i Sverige eller någon annanstans. Vad jag kan se har inte klimattyperna förändrats, eller klimatzonerna förskjutits, i nämnvärd utsträckning. Jag har bott i Göteborg i 50 år, och under den tiden har klimatet här, ett typiskt kustklimat, inte förändrats ett dugg. Somrarna är fortfarande förhållandevis svala, och vintrarna lika bedrövligt fuktiga och regniga, som de var när jag flyttade hit. Och vi har fortfarande fyra distinkta årstider, som infaller vid ungefär samma tidpunkt, plus minus några veckor. Jag skulle tro att de flesta, oavsett var man bor, har samma upplevelse som jag, dvs vädret (och därmed klimatet) är ungefär likadant som det alltid har varit.

 49. Adepten

  En elektrifieringskommission tillsatt med uppdrag att påskynda elektrifieringen av hela el och transportsektorn. Den ska ledas av Tomas Eneroth och bestå av företrädare för myndigheter och näringsliv.
  Stora infradagen 2021. Intressant, startar vid 06:00,00 på https://www.svtplay.se/forum handlar om elektrifieringen
  Där förekommer Lina Bertling Tjernberg från KTH och Daniel Brandell, Ångström Advanced Battery Centre i Uppsala och en del andra intressenter med humoristiskt ackompanjemang från programledare Mikael Tornving.
  Vad kommer det att leda till tror ni?

 50. Elsa tar upp en viktig diskussion genom att ifrågasätta stormedias uppgift. Är den att hålla sig till den ”aktuella” debatten inom den diskursiva ram som de och politikerna själva har definierat, eller är den att ifrågasätta själva premisserna för den ”debatt” som förs bland innefolket i Stockholm?

  Att det förs olika debatter i bubblan på Södermalm och i resten av landet åskådliggörs tydligt av vindkraftsdebatten. Den förra följer det som bubblan definierat som politiskt korrekt, den andra följer det som berör människor som drabbas av vindkraftsindustrin.

  Det vore tråkigt om SvD fortsätter att hålla sig inom bubblan istället för att öppna upp för en mer seriös debatt på sina debattsidor.

 51. PS. En liknande uppdelning är den mellan experter och medborgare som ifrågasätter Sveriges energipolitik å ena sidan, och de tyckare som håller med Ygeman och regeringens anti-kärnkraftspolitik. Här börjar emellertid det uppstå en allt tydligare skillnad mellan partierna.

 52. Benny

  Tyvärr känns det som folk i allmänhet inte verkar bekymrade över det som pågår! Klimathysterin visar inga tecken på att avta i propagandamedia och många sväljer lögnerna med hull och hår utan att reflektera! Inte ens alla misslyckade ”profetior” som Gore, Rockström eller andra klimattalibaner torgfört har fått folk att vakna. Kanske är den mentala kapaciteten för låg för att ta till sig nya fakta eller är det så illa att PK-media trots allt har förtroende hos folk vilket i sig är märkligt när de bevisligen far med osanning i både stor och smått!

 53. Kristian+Fredriksson

  Den som har rätt får rätt. I synnerhet om det gäller klimatvetenskap där vi bara behöver vänta på facit. Det är inte alla vetenskaper som har det så lätt.

  Men så ser förmodligen inte SvD på det. Där är det förmodligen den postmoderna sanningen som råder.

  Har du försökt med Bulletin?

 54. Håkan Bergman

  Rolf Hammarling #48
  ” Man pratar om kustklimat och inlandsklimat.”
  Ändå var det nåt sånt där medianätverk om klimatet som härom året hävdade att Stockholm skulle få Budapests klimat om X antal år. Möjligen om Östersjön torkar ut helt, men det motsägs å andra sidan av att Stockholm ska översvämmas av en stigande Östersjö. Hur skulle det vara om man koordinerade katastrofscenarierna?

 55. Eriksbo

  Det var ett utmärkt försök av Elsa W att få i gång en debatt ! SvD gav också redaktionell respons, också det en förbättring fast inlägget åkte i papperskorgen. Det är svårt att få resultat av frontalangrepp, de slås tillbaka. Det skulle vara taktiskt bättre att i stället kritiskt analysera närliggande fenomen. Ett sådant är t ex the World Meteorological Organization WMO och dess ledning gen sekr Petteri Taalas. WMO har i åratal haft en starkt alarmistisk framtoning, senast i New York i sept. med FN:s gen sekr. Guterres. Samtidigt har Taalas i Finland nyligen gett ut en bok och gett intervjuer där han dämpar och slätar över. Ett besynnerligt janusbeteende. En artikel om detta skulle ha chanser att gå hem !

 56. Lasse Forss

  Hur jag än funderar så kan jag inte se att de mänskliga utsläppen av koldioxid kan påverka klimatet. De är alldeles för små, för att inte säga i det närmaste omärkbara.
  Jag utgår från diagrammet från Manua Loa som jag inte sett någon kritisera. Inte ens alarmisterna. Det finns här: Global Monitoring Laboratory – Carbon Cycle Greenhouse Gases (noaa.gov)

  Först något om naturlagen som styr koldioxidutbytet mellan hav och atmosfär. Det är Henrys lag: Henrys lag – Wikipedia
  Den säger: ” koncentrationen av löst gas i en vätska är proportionell mot gasens partialtryck i gasfasen ovanför vätskan.
  Men proportionen är temperaturberoende. Kallt vatten (havet) ”innehåller” mera koldioxid än varmt vatten. När vattnet (havet) värmdes upp, som efter Lilla istiden, Lilla istiden – Wikipedia, så minskade dess förmåga att behålla all koldioxid. Överskottet förs över till luften (atmosfären), så kallad termisk avgasning. Överföringen sker momentant vid vattenytan men utjämningen av koldioxid mellan djup och ytvatten sker desto trögare. Det kan ta flera hundra år innan full utjämning skett.
  Den blå heldragna linjen i diagrammet är den genomsnittliga ökningen av koldioxidnivån i atmosfären. Den uppgår till ungefär 2 ppm per år. Någon större variation utvisar inte diagrammet.

  Den taggiga kurvan visar den årliga utvecklingen. Skillnaden mellan års-topp och årsbotten, eller årsbotten och års-topp är ungefär 8 ppm. Vad beror denna variation i koldioxidnivå på?
  Tittar vi noga efter, så inträffar topparna i februari och bottnarna i juli. Havets temperatur påverkas givetvis av solinstrålningen. I juli stiger havets ytvattentemperatur efter nedgången från februari. Ytvattnets koldioxidhalt reagerar momentant och från juli, när ytvattentemperaturen stiger, så minskar vattnets förmåga att behålla sin koldioxid. Vi får en termisk avgasning vilket innebär att atmosfärens koldioxidhalt stiger. I februari börjar temperaturen att sjunka och vattenytans förmåga att ”ta åt sig” koldioxid ökar. Atmosfärens koldioxidhalt sjunker.

  Då kan ju inte teorin att ökningen av atmosfärens koldioxidhalt beror på mänskliga utsläpp stämma?. Skulle koldioxidökningen uppgå till två ppm per år, och enbart bero på de mänskliga utsläppen, så skulle vi inte ha någon taggig kurva. Skulle de mänskliga utsläppen vara aldrig så små jämfört med de totala, så skulle taggigheten i vart fall påverkas. Men det gör den inte. Den enda förklaring som finns är att de mänskliga utsläppen är så små jämfört med den termiska avgasningen att de är försumbara.
  Nu har jag förstått att i den globala koldioxidbudgeten så förklaras taggigheten i Manua Loa kurvan av utsläppen från jordbruket. Men inte heller det kan stämma. Jag har kollat de globala utsläppen och de uppgick till 15 760 miljoner ton 1970 enligt Ekonomifakta (som har bra statistik om det mesta). 2019 uppgick de mänskliga utsläppen till 38 017 miljoner ton, dvs 2,41 gånger 1970 års utsläpp. Men om utsläppen ökar 2,41 gånger och Manua Loa kurvan ökar 2 ppm varje år sedan 1958, så kan jag inte se annat än att de mänskliga utsläppen är försumbara jämfört med de naturliga.

  Jag har förstått att ”forskare”, dvs alarmister, förvånas över att inte koldioxidnivån i atmosfären har börjat sjunka eftersom utsläppen har minskat så kraftigt under de senaste åren. Svaret är att de mänskliga utsläppen inte märks i sammanhanget.

  Hur mycket koldioxid finns det i haven? Ungefär 50 gånger mängden i atmosfären. När vi ser hur snabbt koldioxidutbytet mellan ytvatten och atmosfär är, 8 ppm upp juli till februari, och 8 ppm ner från februari till juli, så inser vi rimligen att de mänskliga utsläppen saknar betydelse i sammanhanget. Den årliga ökningen av atmosfärens koldioxidhalt, 2 ppm per år, kommer från utjämningen mellan havsdjup och vattenyta.
  Vi har alltså inga klimatförändringar som orsakas av mänskliga utsläpp av koldioxid.
  Nog är det lite märkligt att man inte diskuterar, och ger svar på på hur verkligheten uppför sig? Jag hoppas att det här inlägget ger upphov till en diskussion.

 57. Patrik

  #56 visst är det intressant med variationen av koldioxid. Den vanliga förklaringen är ju att det finns mest biomassa på norra halvklotet som konsumerar mer CO2 på vårat sommarhalvåret. Man kan ju hitta på olika andra scenarier som tex att isen utbredning på Arkis stoppar CO transporten till det kalla vattnet under vinterhalvåret. Man kan ju också spekulera i gamla underjordiska vulkanutbrott hundratals år sedan där CO2 är löst och frigörs först när vatten närmar sig ytan(100% löslighet vid mer än ca 5 bar(50 m djup) . Dock tycker det kan verka troligt att den långsamma ökningen beror på våra utsläpp och antagligen så sjunker CO2 halten ganska snabbt om vi skulle sluta med kolförbränningen. I realiteten så är det nog väldigt svårt att veta utan det är ganska mycket kvalificerade gissningar med i leken.

 58. Hej Lasse,

  detär bara en sak jag reagerar på. När du talar om att haven blir varmare, så skriver du att

  I juli stiger havets ytvattentemperatur efter nedgången från februari.

  Det är visserligen sant på norra halvklotet, men det mesta av haven finns på södra halvklotet.

  Det brukar anges två förklaringar till att det sjunker mellan februari och juli. Den vanliga är att det är växtligheten på norra halvklotet som suger åt sig koldioxid, den andra är att när södra halvklotet får vinter så blir havet där kallare och suger åt sig mer koldioxid.

  Jag som envist hävdar att haven styr och att alla klimatförändringar på kortare tidsskalor än (säg) 30 år beror på omfördelning av värmen i klimatsystemet. Den verkliga skräcken vore ju att det kom upp riktigt mycket kallt djupvatten (3 grader Celsius) till ytan.

 59. Rossmore

  Tack Elsa!

  Bästa sammanfattningen av huvudfrågorna på länge. Jobba vidare på rubrikens budskap!

 60. BG

  GP är möjligen en nästan lika bra kålsupare som SvD. Den 19 juli 2020 skrev Peter Hjörne en ledare: ”Tre nyanser av svart – och lite ljus.” Han lät Greta Thunberg, Stefan Edman och Johan Rockström komma till tals: ”Tre som varnar skarpt i olika nyanser men som också ser lösningar och inger hopp.”

  https://www.gp.se/ledare/tre-nyanser-av-svart-och-lite-ljus-1.31422279

  I en ledare den 3 november 2020 går Adam Cwejman till attack mot Peter Woodarski som kräver rättning i leden – klimatfrågan ska inte debatteras. ”ett sådant förhållningssätt hör hemma i ett politiskt parti och inte i en svensk dagstidning.”

  Längre fram i texten skriver Cwejman: ” Om skribenter i en stor dagstidning ska undvika att belysa flera aspekter av vår samtids stora frågor försvinner snabbt deras existensberättigande. Att klimatförändringarna är verkliga och orsakade av människan är ställt bortom alla tvivel. Men sen då?”

  https://www.gp.se/ledare/wolodarski-l%C3%A5ter-som-en-partisekreterare-1.36477058.

 61. Thomas P

  Lasse #56 Några grundläggande invändningar.
  1. Större delen av koldioxiden i haven finns inte som löst gas utan som karbonat- och bikarbonatjoner. Det gör att man inte rakt av kan tillämpa Henrys lag.
  2. Effekten av det ökade partialtrycket är för närvarande helt dominerande över temperatureffekten. Haven tar upp CO2 i snabb takt, och tur är väl det, annars skulle halten stiga ännu snabbare.
  3. Ökningen beror helt på de mänskliga utsläppen även om vi har en årlig cykel där växter tar upp och avger CO2.
  4. ”Jag har förstått att ”forskare”, dvs alarmister, förvånas över att inte koldioxidnivån i atmosfären har börjat sjunka eftersom utsläppen har minskat så kraftigt under de senaste åren.”
  Eh? Kraftigt minskade utsläpp? Det vore väl kul, men har inget med verkligheten att göra. Vem är det som förvånas av att halten inte börjat sjunka? Det låter som du bara fantiserar ihop något helt fritt ur huvudet.

 62. Daniel Wiklund8

  Tack Elsa E för ännu ett intressant inlägg. Du spelar i elitserien, Rockström i division 6. Jakten på koldioxidutsläppen är meningslös. Vi har full vinter i Luleå, minus 20 grader och gott om snö. Den globala uppvärmningen märks inte här, snarare nerkylning.

 63. Daniel Wiklund8

  # 61 Thomas P. Du skriver ”Ökningen beror helt på dom mänskliga utsläppen”. Vilka fantasier!

 64. Per I

  Man ser ofta tecken på att för att en ledarsida eller debattsida ska tas som seriös så måste skribenten ge ett erkännande till den gängse uppfattningen om ämnet även om det framförs kritik. Ska man skriva om klimat och energipolitik så är det bra att börja med att klimatförändringarna orsakas av människan och vi måste minska CO2 utsläpp bla bla… Sen är det möjligt med inlindad kritik. Det går inte gå för långt från mainstreamfåran för då anses hen oseriös eller tillhöra de som ska deplattformeras. Kritik måste idag framföras med fingertoppskänsla så kritikern inte hamnar i medias utanförskap. Debattklimatet är bedrövligt i Sverige. Vi har åsiktsfrihet om vi håller oss inom vissa snäva gränser. Vänstern är egentligen väldigt intolerant mot åsikter och det är de som dominerar Sverige idag.

 65. Rolf Mellberg

  Stort tack Elsa att du orkar kämpa!!

  Men jag fick en ide: Om ”maktlojal media” inte tar in dina alster så gör du väl bäst i att köra ”all in” på ”maktkritiska mediala” kanaler. (de som brukar kallas alternativa eller högerextrema eller va fan)

  Ett exempel är Ingrid och Maria som brukar sitta och babbla en massa mer eller mindre galenskaper (jag har bara hört axplock) kanske mest en sorts underhållning?

  Hursomhelst råkade jag se ett fullt seriöst inlägg om Vitamin D på deras ”kanal”. De skulle nog gladeligen ta in det du skriver.

  Ett exempel: https://www.ingridochmaria.se/2021/01/28/darfor-ar-d-vitamin-bra-mot-covid-19/

  Om du vänder dig till mer ”oborstade” kanaler så bör du kanske uttrycka dig något enklare. Men exemplet ovan var ju ganska kvalificerat.

  Självklart väger kanaler som Kvartat och Bulletin, epoctimes.se (påstås högerextrem???) etc. tyngst men går ut brett vetja.

  Skicka även info til SVD och andra att du tvingas välja ”alternaiva” kanaler då de vägrar ha en öppen debatt.

 66. Per I

  Thomas P # 61
  ”3. Ökningen beror helt på de mänskliga utsläppen…”
  Det vet vi inte. Det är för komplext för att kunna säga det. En stor del kommer från havet som konsekvens av temperaturökningen. Det är helt säkert.

  ”Det är nog tyvärr lönlöst att försöka komma in på plattformar som SVT och mainstream media dominerar. De använder samma taktik som Putin att inte nämna kritiker med namn och det nya som väl alla känner till nu, att deplattformera dem. Här handlar det inte om sunt förnuft. Det handlar om politik. Och olika drivkrafter som alla drar åt samma håll. De gynnas alla av ”klimatförändringarna” och trots de har olika mål så kan de använda sig av hysterin de skapar. Följ pengarna brukar det heta hos kriminalare.
  Aldrig har väl så många utifrån olika utgångspunkter hittat nåt så gemensamt som de alla kan använda för sina egna syften. Det här är globalt. Det gäller bara att hålla engagemanget i gång och det lyckas de ju bra med.

 67. Anders

  #64 Per I. Klockrent! Du skriver ”Vänstern är egentligen väldigt intolerant mot åsikter”. Jag kommenterar endast med – precis min livserfarenhet!

 68. Thomas P

  Per #3 Det är inte alls komplicerat att ta reda på att våra utsläpp är ungefär dubbelt så stora som mängden som stannar i atmosfären. Vill du ha detaljer på hur man avgör hur mycket av överskottet som tas upp i haven och på land får du gräva själv, men haven tar upp CO2, hur mycket du och dina gelikar här än låtsas att haven släpper ut CO2. Ni hänvisar till Henrys lag men har uppenbarligen aldrig förstått den, dvs partialtryckets betydelse.

 69. pa

  Thomas P#64
  Att tjafsa om CO2 nivåer är onödigt då vi förstått att den har en ytterst obefintlig roll i klimatsystemet. W.Happer är kunnig på området – på riktigt, lyssna vad han har att säga om den gasen. ”Om du målat en ladugårdsvägg röd så finns en gräns då den inte blir rödare, hur många lager du än målar på”.

 70. Argus

  Nu har vi hamnat snett map trådens rubrik.

  Elsa skriver en artikel som inledningsvis får välkomnande respons från SvD. Småningom avslår SvD ett införande.

  Emellertid får vi också motivet till avslaget med en mening från SvD som indikerar att de (SvD) är medvetna om dagens meningslösa – eller hellre – förstörande ’klimatpolitik’. Motiveringen är att (typ) ’för många har redan tecknat aktier i projektet’.

  Kan det vara tydligare?

 71. Jacques

  Det är alltid problem med mainstream-media. Har vid många tillfällen försökt få in ”kontroversiella klimatartiklar” i SDS. Aldrig lyckats. Känner igen de vänliga nonsensursäkterna.
  Är gammal Chalmerist från E med mångårigt naturvetenskapligt författande bakom mig, bl a inom kärnkraftområdet.

 72. Sören+G

  #70
  Poltiker, journalister, vissa forskare har statsat sin prestige i att det finns ett klimathot. De skulle tappa ansiktet om de skulle medge att de hade fel.

 73. Per I

  Argus #70
  Du har helt rätt. Men mycket intressant kommer fram via kommentarsfälten också.

 74. Robert Norling

  #9 Lars Cornell
  Du skriver.
  ”Vindkraft kräver 10 – 20 gånger mer av jordens resurser än vad kärnkraft gör.”
  Har du möjlighet att utveckla det lite mera med fakta som man kan delge folk som tror att Vindkraft är lösningen på elproduktionen i vårt land.
  Jag har i olika forum debatter med ”gröna” som ofta är faktaresistenta.
  Men veckorna som kommer har man värdens chans att påvisa tokerierna med den massiva utbyggnaden.
  Per Bolund ”avslöjade i gårdagens riksdagsdebatt att vindkraftsutbyggnaden kostat 100 miljarder.
  Tacksam för eventuellt svar.
  Tack även till Elsa, du är bäst och en hjälte för många i olika motståndsgrupper mot vindkraft.

 75. Leif Larsson

  Jag tror att SvD menar att idag har hela industrietablissemanget ”gått all in” på IPCCs lögner.
  Detta är deras och alla de stora mediernas och ekonomiernas ”sanning”. Om man kollar på hur börserna världen över agerar så är det redan försent att försöka vända skutan. Alltför stora ekonomiska utfästelser från EUs och USAs + Kinas energimyndigheter har redan utlovats för att vätgas och el skall gynnas. Sol- och vindenergin är i förarsätet. Detta går idag inte att ta tillbaka. Då är det mer intressant (tycker dom) att satsa på hur man skall lösa problemet med att vind och sol bara fungerar vissa tider på dygnet. Dvs hur kan man lösa att spara elen så att den kan användas när den behövs och inte bara när den produceras. Här har många bolag lösningar PowerCell, NEL, Azelio, Minesto, REC Silicon, Tesla, Nikola, MetaCon m flera. Detta är intressantare för etablissemanget och kapitalet än att försöka vända utvecklingen tillbaka mot olja och kol. Kolla bara in SSABs Hybritförsök, det är politiskt korrekt om än fullständigt feltänkt från början till slut!
  Ingen är intresserad av en alternativ sanning, även om den är riktig, det tåget har redan gått!!

 76. Gunnar Strandell

  Argus #70
  Då är det ju redan klart. Vi har ett samhälle där det inte längre är tillåtet att ha avvikande åsikter. Inte ens om de är byggda på insikter.

  De klimat- och miljövänner som hävdat att demokrati inte är förenligt med deras vision har alltså haft rätt hela tiden.

  Hjälp!

 77. Rolf Mellberg

  #74 Robert

  Filmen nedan är visserligen drygt tre år gammal men det gör nog inte så mycket. Se hela filmen men vid 18 minuter kommer lite svar på det du undrar om.

  Vill även berätta om environmentalprogess.org som denna man – VÄRLDENS FRÄMSTE miljökämpe – är bas för.

  https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak&t=1072s

 78. Hans Eklund

  Droppen urholkar stenen – ge inte upp!
  Jag köpte din bok häromdagen.
  Politiker är folk som vänder kappan efter vinden –
  dom är låsta i denna fråga.
  SvD är en bra tidning – mycket bra – konstigt att dom inte vågade. Men ge inte upp – fast stånga inte din panna blodig! Stor kram!

 79. Elsa, det gamla uttrycket ”Parlor for Svinen” dyker upp i minnet. Jag sager det rent ut – Elsa du slosar bort din talang och dina kunskaper pa sverige och lilla svenska spraket. Jag ar en obetydlig person i Australian som roar mig med att debatera pa Engelska och svenska, och det ar en dystert otrolig skillnad. Jag har blivit censurerad otaliga ganger nar jag skriver for en svensk poblik, men aldrig pa engelska i samma sak!
  Ge fanken i Sverige! Strunta i svansen (aven om den har hog svansforing) och ga istallet for hjarn-cellerna som alltid talar Engelska! F.o. ingen ar profet i sitt eget land! Du behover inte flytta, men publisera allt pa Engelska text och video,och res runt i Anglo-varlden dar de fortfarande har en respektfull och varierad debatt. Det smartar mig att en sa talangfull manniska som Elsa blir sa illa behandlad av ett gang PK fyfanar.. Dear Elsa, go go go English ASAP!

 80. foliehatt

  #61, Thomas P,
  vad gäller din punkt nummer 1.

  Följande gäller för koldioxidens löslighet i vattnen:

  CO₂(g) + H₂O(l) ⇌ CO₂(aq) + H₂O(l) ⇌ H₂CO₃(aq) ⇌ HCO₃⁻(aq) + H⁺ (aq) ⇌ CO₃²⁻(aq) + 2H⁺(aq)

  Som du ser så deltar alla karbonat-, och bikarbonatjoner i samma jämviktsreaktion som i sin ena ände har koldioxid i gasfas.

  Ergo – Henrys lag är i högsta grad relevant.

 81. Thomas P

  pa #69 När sen Happer räknade på det i sin så vitt jag vet opublicerade artikel var allt han åstadkom att reproducera ett resultat från 60-talet med en klimatkänslighet på 2,3 grader, väl inom IPCC:s intervall.

  Istället för den röda ladan, jämför med hur du tar på dig när du går ut så här på vintern. En tunn tröja må räcka för att visuellt skyla kroppen, men skall du bli varm får du dra på dig flera lager.

  Foliehatt #78 Vad jag skrev var: ”Det gör att man inte rakt av kan tillämpa Henrys lag”. Man måste ta hänsyn till den buffring du beskriver vilket som Revelle och Bolin kom fram till gör att haven kan ta upp/avge mycket mindre CO2 än man naivt kan tro. Hade du några åsikter om Lasses inlägg?

 82. Daniel Wiklund8

  # 79 Thomas P. ”…men ska du bli varm får du dra på dig flera lager”. Tack för det goda rådet. Det har jag aldrig tänkt på.

 83. Per I

  Den största ökningen av CO2 utsläpp sker i Kina. De har mer än tiofaldigat sina utsläpp sen 1970 och kurvan fortsätter uppåt. Även i miljoner ton räknat så dominerar de. EU och många har minskat sina utsläpp under samma period. USA har ökat tio procent. (Låter lite men enligt ekonomifakta.) Asien, Afrika och Latinamerika har ökat men utifrån låga nivåer.
  Det verkar som Sverige försöker lösa problem på andra sidan jorden genom att åtgärda dem här. Kina och de länder som ökar utsläpp har ju dessutom fått godkänt att göra det enligt Parisavtalet. Kina har lovat bli CO2 neutral 2050. Tror man på det är man nog väldigt naiv.
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/koldioxidutslapp-i-varlden/?graph=/25898/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/all/

 84. foliehatt

  #81, Thomas P,
  karbonatjämvikten gör att MER CO₂ tas upp av vatten än vad som bara löses i det. På samma sätt kan kolsyrat vatten (= med karbonater i) avge mer koldioxid än vad endast finns löst i det.

  Större delen av koldioxidtransporten i våra kroppar använder sig av koldioxidens möjlighet att bilda karbonatjoner (katalyserat genom världens snabbaste nu kända enzym – karboanhydras), vilka har en väsentligen högre löslighet i vatten än vad koldioxiden har.

  Så, om inte karbonatjoner kunde omvandlas tillbaka till koldioxid och vatten – och koldioxiden avgår i enlighet med Henrys lag via våra lungor och utandningsluften, så skulle vi avlida.

  Motsvarande processer gäller såklart för haven också (minus karboanhydras förstås – så reaktionshastigheten är väsentligen långsammare)

 85. Thomas P

  Foliehatt #84, Ja självklart kan mer kol lagras i haven genom att mycket finns i jonform, men här handlade det om hur mängden förändras med temperaturen, och då blir det fel att bara rakt av försöka tillämpa Henrys lag.

  Hur var det sen med Lasses inlägg, skall jag tolka din tystnad som att du håller med honom?

 86. Per I

  Läste en artikel där författaren frågade hur man kan hata kärnkraft så mycket att man går med på att förstöra naturen med vindkraftverk. Det kan man undra. Och det gäller paradoxalt nog dom som påstår sig värna naturen. Det minskar inte CO2 heller som många tror för elproduktionen är nästintill CO2 neutral. Ganska troligt så ökar det CO2 utsläppen. Det är svårt att förbättra 98 procent fossilfritt.

 87. Daniel Wiklund8

  # 85 Thomas P. Ska jag tolka din tystnad angående miljöpartiets klimatpolitik som att du håller med dom. Miljöpartiet som förresten idag i en opinionsundersökning hamnar under 4 procent. Härliga nyheter.

 88. Stig Morling

  Till ”tröst” för Elsa, tre gamla visdomsord ur folkets djup och en reflexion om SvD:
  1. Du kan aldrig lugga en flintskallig!
  2. Ingemar Stenmark: ””Det är helt omöjligt att förklar´ nåt för en som inget begrip!”
  3. Den gamle sovjetmedborgarens suck: ”Vi ryssar har det bra, vi har två tidningar, Pravda och Isvetzia, Pravda betyder sanning, där står aldrig någon sanning, Isvetzia betyder nyheter, där står aldrig några nyheter!”/Salve

 89. Torbjörn

  #61 Thomas P
  ” Eh? Kraftigt minskade utsläpp? Det vore väl kul, men har inget med verkligheten att göra. ”

  Varför skulle det vara kul?
  Vi har fortfarande för låga nivåer av CO2 i atmosfären för att växter ska frodas.

  Längtar du verkligen tillbaka till 1800-talets svält och massflykt?

 90. Ragnar Ström

  Thomas P
  Det är klart att det sker en stor nettotransport av CO2 från atmosfären till ytvattnet. Men om temperaturen av ytvattnet ökar bara lite så kommer den stora strömmen av CO2 att minska och därmed halten av CO2 i atmosfären snart att öka. Jämför med en förstärkare en liten signal kan påverka en stor ström.

 91. foliehatt

  #85, Thomas P,
  jag kommenterade ditt inlägg. Inget annat.
  Och givet din senaste kommentar så verkar jag ha läst dig rätt.

  Det är bort i tok fel att hävda att Henrys lag inte gäller bara för att en (stor) del av koldioxiden i haven består av karbonatjoner.

  Kemiska jämvikter är just vad de heter – jämvikter. OM du minskar på en komponent någonstans så kommer jämviktens reaktioner drivas åt det håll där jämviktskonstanternas villkor inte längre är uppfyllda (tills halterna når sådana värden att jämviktskonstanterna återigen är uppfyllda)

  Processen är känd under namnet le Chateliers princip – och den kommer man inte runt, vare sig i kroppen eller i haven.

 92. Lars Cornell

  #74 Robert Norling
  Det finns flera. En utgick från byggandet av Oskarshamns kärnreaktorer och jämförde med vindkraftverk i Sverige. Den hittar jag inte just nu men jag skall leta vidare.
  Här redovisas en annan undersökning.
  http://www.tjust.com/2020/klimat/nuclear-compare.jpg
  .

 93. Ulf

  För några år sedan tog Svd in några oerhört ideologiska personer på ledande plats på tidningen. Dessa plockade in en mängd journalister med lika dogmatiskt tänk. När dessa anställdes sa jag upp prenumerationen. Ingen lust att stödja en degenerering av en tidning. När några år gått , så insåg tidningen att många gjorde som jag, av samma anledning. Dessa ledande personer fick till slut inte skriva vilka vinklade idiotier som helst. De tröttnade då och gick till DN och spred denna totala urballning vidare. Som många sett har DN också helt lämnat all form av verklighetsförankring och ägnar sig nästan uteslutande åt agendajournalistik. Inte minst inom klimattramset.
  Kvar på Svd finns dock ett antal journalister som inte borde arbeta som journalister, inte minst inom klimattramset.
  Det är förstås svårt att bli av med inkompetenserna eftersom man inte kan avskeda folk pga felprogrammerade hjärnor. Denna rest gör att Svd inte kan göra ett fullgott jobb som oberoende granskande media. Mycket tråkigt, men naturligtvis finns det även gott om vettiga journalister där numera.
  Men den totala urballningen på DN är fullt i klass med den under Lagercrantz. Tänk vad några snedrekryteringar kan leda till.

 94. Thomas P

  Foliehatt ”Det är bort i tok fel att hävda att Henrys lag inte gäller”

  Sån tur att jag inte gjorde det då. Du kör med dina halmdockor där du kritiserar något jag inte sagt.

  ”OM du minskar på en komponent någonstans så kommer jämviktens reaktioner drivas åt det håll där jämviktskonstanternas villkor inte längre är uppfyllda”

  Men här handlar det om att man *ökat* en komponent, dvs mängden CO2 i atmosfären, och jämvikten drivs då så att mer CO2 förs ned i havet.

  Min kommentar om att du skulle ha åsikter om Lasses inlägg var att betrakta som ett skämt, jag vet så väl att ni sektmedlemmar hatar att kritisera varandra utan istället som du kommer med rent påhittade felaktigheter du tycker dig hittat i inlägg från oss få otrogna som vågar oss hit.

 95. foliehatt

  Thomas P, 94
  Nu får det räcka med det här sidospåret

 96. Thomas P

  Foliehatt #95

  Nu får det räcka med detta sidospår

 97. ”Att agera som om vi stod på ruta 34 istället för att backa tillbaka till ruta 2 kommer att få förödande konsekvenser för samhället. Detta är det alltfler som förstår men inte många som vågar prata om.”

  MEN om nu vind är 3-7 gånger dyrare än kärnkraft infrastrukturen dvs stamlinjer ändå måste byggas fast färre och inte så långa blir ju matteproblemets lösning att dels hålla igång alla producerande enheter dels inte bygga en enda vindsnurra till alla som inte är i drift kan skrotas……. och på de 10-20 år vi då har på oss kan vi bygga kärnkraft och sluta bygga stamlinjer längs hela landet… så att man planerade 30GWh i Norrbotten…… att i detta läge tro att det finns en bra väg framåt utan att reversera är fåfängt…. kostnaden för denna gigantiska utbyggnad av vind är dyrare än ny kärnkraft och på lite sikt blir det katastrofalt….

 98. Arild Fuglerud

  Tack, Elsa för att du fortsätter kämpa! Svaren du får från SVD visar bara att de fortsätter vilseleda svenska folket. Man vill inte skapa diskussion eller debatt i klimatfrågan.
  Detta kan närmast betraktas som bedrägeri. Därför kan man inte lita på vad dom skriver utan bara fortsatt betrakta vad dom gör.

 99. Ylva Fjell

  Tack Elsa för din enorma insats i klimatfrågan! Som tämligen okunnig kände jag ändå tidigt då Al Gore kom med sina utsagor att detta var helt galet. Det var inte lätt att söka kunskap och under de senaste åren har all media gått från all sans och balans. Därför var det väldigt tacksamt då jag kom i kontakt med dina inlägg och föreläsningar och också via de böcker som är utgivna via Klimatkarusellen som har gett mycket kunskap. Men det är inte lätt att vara ensam i sammanhang då man försöker balansera och ställa frågor om klimatet för då anses man som förnekare. Klimatfrågan är så inflammerad så en debatt i normal mening kan inte föras, då klimatet har fått i det närmaste en religiös anklang. Man känner sig ganska maktlös och frustrerad inför den propaganda som fritt fram får höras utan något ifrågasättande i den offentliga debatten. Du är otroligt modig så jag hoppas du orkar fortsätta ditt viktiga arbete. / Ylva Fjell

 100. Gunnar Strandell

  foliehatt #95 och Thomas P #96
  Bra inlägg!
  Jag rekommenderar Pehr Björnholms text från 2013:
  https://klimatupplysningen.se/revellefaktorn-lika-viktig-klimatkansligheten/

 101. pa

  #81 Thomas P
  Du är för fixerad vid CO2 som isoleringsmaterial. Dess förmåga att isolera är kraftigt överdriven. Tänk på proportionerna. Den kan i bästa fall liknas vid att gå ut naken som kejsaren. Varm blir man inte förrän man tar på sig lämpliga kläder, vilket i så fall kan liknas vid mark, vattenånga och hav. Utan Solen spelar det ingen roll vad du tar på dig, då fryser du ihjäl ändå.

 102. Biggles

  Peter Alestig har enligt tidningen Journalisten (i dec)
  lämnat SvD och gått över till DN. Chans för SvD att hitta en ersättare som är journalist och inte propagandist, eller kanske allra helst inte ersätta honom alls.

 103. Evert+Andersson

  Jag blir besviken på SvD. Tycker att de på sista tiden ändå har ett antal artiklar som kritiserar klimat- och energipolitiken. Inte minst ledarsidan. Gladde mig att Peter Alestig gick till DN. Den blaskan är ändå förlorad. Nu verkar han finnas i båda, men kanske klingar han av i SvD. De kan ju förhoppningsvis vara så att den intervjuserie han skriver om var åtminstone till stor del gjort när han slutade.

  Jag tror Elsa är spot on när hon säger att det ligger henne i fatet att hon ställt upp i swebbtv. Med det menar ja g inte att det var fel. Men swebtv har blivit en nagel i ögat på makthavarna och fega Youtube har stängt ner dem ett par gånger. Så de ses väl som pestsmittade. Det är illa för demokratin hur utvecklingen ser ut. Pressen, etermedia och politikerna hänger inte med i den digitala utvecklingen. Den borde vara en fantastisk möjlighet för dem att nå ut till medborgarna, men de är fortfarande inne på den hopplösa taktiken att bekämpa den.

 104. Jonas

  #69 pa

  Håller med . Det Happer och Wijngaarden kommit fram till är att en fördubbling av koldioxiden ger ca 2 W/m2 extra, d.v.s. IPCC´s scenario RCP 2.6 verkar nog vara mest korrekt (om än lite väl högt)

  Innebär att man borde skrota RCP 3.4 … RCP 8.5.

  Artikeln är inte publicerad, vilket i sig är en skandal. Ingen tidskrift törs publicera den, trots att den är oerhört seriös och noga med referenser och metoder.

 105. Thomas P

  Jonas, du blandar äpplen och päron. RCP är utsläppscenarier, det Happer räknat på är effekten av mer CO2 inte hur mycket man kommer släppa ut.

  Att artikeln inte är publicerad är naturligt. Dels reproducerar den bara ett resultat från 60-talet vilket i och för sig inte är fel, alltid värt att kolla, men inte gör den speciellt intressant, men framförallt för att abstract och inledningen säger precis motsatsen till det resultat han sen kommer fram till. Uppenbarligen är den tänkt som propaganda för folk som bara läser abstract.

  Jag råkade läsa om den på WUWT också och där var det någon som citerade Happer där denne konstaterade att han inte trodde ett ögonblick på det resultat han kommit fram till, och om inte ens han tror på det…

 106. Daniel Wiklund8

  Thomas P. Du kanske är lite sur idag. Miljöpartiet ligger under fyra procent. Miljöpartiet som aldrig? blandar päron med äpplen.

 107. Henrik Radhe

  Elsa, den stora gåtan är hur nästan all världens media och politiska makthavare hamnat i samma emotionella och/eller maktmedvetna låsning. Är hela saken ett bevis för att vår globala tidsera har en inkvisition som är mycket mer effektiv än påvens på medeltiden.

 108. Robert Norling

  # 92 Lars Cornell
  10:47, 2021-01-30
  Tack för länken kommer att komma till pass.
  Hittar du mer så tar jag tacksamt emot.
  Vindkraften måste med alla (lagliga) medel bekämpas, som all annan mänsklig dumhet.

 109. Lasse S

  Tack Elsa för ditt outtröttliga arbete att försöka få lite sans i denna vansinniga utveckling som pågår inom energianvändningen på grund av politisk ideologi och masspsykos. Det är inte bara din kunskap och idoga forskande som imponerar utan även med den bredd av frågeställningar som du tar upp.
  Nu när vi kommit till ruta 34 tror jag att det kan vara för sent att dissikera olika tekniska detaljfrågor i pressen, därför att även de ”lärde” har tagit olika ställning och lär inte ändra sin ståndpunkt. Jag vill gå tillbaka till varför du en gång engagerade dig i frågan och skrev Klimatkarusellen.
  Hur kan man vara så cynisk och skrämma upp barn ( och vuxna ) med en katastrof i framtiden ( som inte kommer att ske ) och hur kan ett sådant starkt grupptryck uppkomma att folk fryses ute om de inte accepterar koldioxidhypotesen till och med av tidigare vänner och kollegor?
  Om man kan få in artiklar om vad som hänt och händer i verkligheten om följande ämnen, som inte borde vara kontroversiella, kanske man kan få upp ögonen för gemene man att klimatrealister har något man borde lyssna på. Var livet verkligen en katastrof under den varma medeltiden då man kunde odla säd på Grönland eller hade folk det ganska bra? Varför har skördarna ökat under senare år och fler människor får mat?
  Mer information om hur det går med energitillgången i länder och stater som redan har växlat över till sol- och vindkraft. Hur har tillgången till energi och priser för den utvecklats? Vilka industriledare är beredda att satsa egna pengar på en tillverkning som är enbart beroende av dessa energikällor?

 110. Folke Lidén

  Dr John Christy har genom att testa modellerna mot mätdata falsifierat deras trovärdighet.
  I e – Modellerna stämmer helt enkelt inte med verkligheten.
  https://klimatupplysningen.se/john-christy-om-test-av-klimatmodeller/?fbclid=IwAR3DCOcLfvaaJLmfG1o-TqCSTgH41lrSw1ycq0mYI12vr5cb5Toie_cZZX4

 111. Johan P

  Hej Elsa,

  Bra artikel. Den rödgröna journalistkåren skäms inte att förneka fakta med ideologiska värderingar.

  Jag tycker du skall försöka med Hufvudstadsbladet i Finland. Vi behöver också få fakta presenterad för oss.

 112. Patrik Axelson

  Modellerna stämmer inte med verklighrten., med ett undantag, den ryska modelle. Varför är det så. Pk – världen vill skrämma oss tlll försakelser. Vi skall skämmas för det i har ställt till med och vi skall betala en miljöfonfd som har sitt säte i Sydkorea.
  Men vi har inte ställt till det. VÄXTHUSEFFEKTEN iÄR ETT PÅHITT.
  Med en vxthuseffekt kan inte korrekta mätningar av jordens temperatur utföras av sateliter. Prov har gjorts med gssfyllda rör men ingen växthuseffekt har kunna konstateras.
  Viktigt att all felaktigheter som SVT och SR förmedlar beträffande klimatet anmäls till granskningsnämnden med faktabevis.

 113. Björn K

  För några veckor sedan ”bad” jag Bulletin att adressera den här frågan. De skulle ”titta” på förslaget. Sedan har jag inte hört något.
  Det vore väl inte fel om många av oss hör av sig till Careborg och Alestig och uttrycker vårt missnöje med deras vägran att låta Elsa komma till tals.

 114. Tore Forsgren

  Den stora brådskan och tankeförbudet är farligt.

  Sannerligen var det en allvarlig störning i elnätet i europa. den 8/1 2021.

  Ett stor del av nätet separerades och föll i frekvens på grund av underproduktion.

  Precis sådant som kan inträffa allt mer regelbundet med stora beroenden av energiutbyte mellan länder då något område skrotat kontinuerlig kraftproduktion och bara har vind. Om någon länk fallerar blir man tvingad att snabbt koppla bort industrier och orter, men det kan snabbt bära iväg åt andra hållet om man kopplar bort för stora block.

  De lyckades efter en timma justera in frekvensen och fasa samman näten igen.

  Med det momentum som finns i att skrota eller konkurrera ut kontinuerlig kraft med intermittent vindkraft kommer det bli fler och djupare dykningar.

  Sjukhus, flygplatser stördes och saker gick sönder.

  Spänningen varierar linjärt med frekvensen så om nätet går ned sakta får man brownouts eller rusar får man överspänning. Ja massor av prylar kan gå sönder. Dessutom bryter producenterna ifrån om nätet svajar för mycket och då förlorar man kontrollen helt.

  Man kan köra google translate på denna sida och förfäras:
  https://www.saurugg.net/2021/blog/stromversorgung/bedenkliche-ereignisse-2021

 115. Lennart Elfgren

  Artikeln är tänkvärd. Det är dock enkelt att säga att vi skall skynda långsamt, men kom gärna med förslag om ”hur” det skall gå till. Det finns alltid människor som tycker att det var bättre förr och att vi inte bör ändra på något. Det för dock inte mänskligheten framåt.

  Man kan tycka att utvecklingen nu går för fort. Klimatförändringarna samverkar dock med avskogning, utrotning av många arter inom flora och fauna och utnyttjande av världens sötvattenresurser på ett ohållbart sätt. Så något bör vi göra.

  Ge gärna tips om hur vi skall ta oss framåt på ett hållbart sätt. Då tar nog även SvD in ett debattinlägg.