Hockeyklubban, igen och igen!

Rekonstruktioner FAR till AR5

Hockeyklubban är ett kärt ämne i klimatdebatten. Mitt förra blogginlägg handlade om Wibjörn Karléns kritik av hockeyklubban såsom den beskrivs av Michael Mann i hans bok. Jag hävdade att Karlén fick rätt och att Mann hade fel. Det blev en livlig diskussion i kommentarsfältet. Här tar jag upp tråden igen med utgångspunkt från denna diskussion.

Viktiga diskussionspunkter gällde hur hockeyklubban kan jämföras med föregående och efterföljande diagram som presenterats av FNs klimatpanel (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change), vad Wibjörn Karléns kritik av hockeyklubban gick ut på och debattonen mellan Michael Mann och hans meningsmotståndare som även lett till uppmärksammade rättsprocesser.

Läs mer: Vem hade rätt, Karlén eller Mann? Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-11-21.

Bilden visar hur FNs klimatpanels syn på hur den globala temperaturen (eller temperaturen på norra halvklotet) de senaste tusen åren har förändrats från den första vetenskapliga rapporten från 1990 till den senaste nyligen utkomna femte vetenskapliga rapporten. I den första rapporten var kurvan böljande med en medeltida värmeperiod och en liten istid (översta diagrammet). I den tredje rapporten från 2001 var det hockeyklubban (mittendiagrammet) som gällde där vi ser en nära nog rät linje utan mycket variation fram till början av 1990-talet. I den femte, senaste, rapporten har den medeltida värmeperioden och den lilla istiden återkommit så att kurvan nu är mycket mer lik den första rapportens kurva än hockeyklubban (nederst).

Karlén påpekade just detta, att hockeyklubban saknade den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. Om vi ser den femte och senaste rapporten som facit så hade Karlén rätt i denna sin kritik. Att han kunde få rätt mot Michael Mann beror förmodligen på att Wibjörn Karlén arbetat med paleoklimatologiska rekonstruktioner redan i sitt doktorsarbete på 1970-talet (Karlén, 1976) och därefter fortsatt med sådan forskning medan Mann faktiskt var relativt oerfaren när hockeyklubban kom till (Mann doktorerade 1998).

Thomas P påstod i en kritisk kommentar att kurvan från IPCCs första rapport (se det översta diagrammet i figuren ovan) inte beskriver den globala temperaturens variation, men detta håller inte. Det står nämligen i figurtexten att det är fråga om ett schematiskt diagram över den globala temperaturens variation under de senaste tusen åren. IPCC har således där beskrivit hur de anser att paleoklimatologerna vid denna tid uppfattade hur temperaturen varierat under de senaste tusen åren, med en markant medeltida värmeperiod och en markant liten istid.

Thomas P hade en annan märklig kritik av mitt blogginlägg i detta sammanhang. Jag har citerat valda vetenskapliga artiklar av Wibjörn Karlén för att stödja min uppfattning att han är en framstående paleoklimatolog. Thomas hävdar att detta är ett auktoritetsargument.

Jag finner Thomas resonemang fullkomligt häpnadsväckande. Varje vetenskaplig forskare vet att det är viktigt att verifiera vad man säger med referenser till den vetenskapliga litteraturen, jag har alltså gett referenserna för att stödja påståendet att Karlén är en framstående paleoklimatolog. Detta skulle enligt Thomas alltså vara att betrakta som ett felaktigt auktoritetsargument, vilken absurd tanke!

Till skillnad från vad Thomas P påstod i kritiska kommentarer är Wibjörn Karlén en internationellt välkänd paleoklimatologisk forskare. Han har bland annat gemensamma vetenskapliga publikationer med Phil Jones och Keith Briffa (se referenslistan). I Michael Manns bok om hockeyklubban så finns fyra svenska klimatforskare nämnda, de är Svante Arrhenius, Bert Bolin, Fredrik Charpentier Ljungqvist och Wibjörn Karlén. Det är lätt att förstå att Michael Mann inte skulle ha nämnt Wibjörn Karléns kritik i boken om denne inte varit en internationellt betydelsefull paleoklimatolog.

En fråga var vad Wibjörn Karlén faktiskt hade sagt om hockeyklubban, vad hans kritik bestod av. Thomas P var mycket kritisk mot mitt blogginlägg på denna punkt och menade att detta inte framgick. Men jag tycker däremot att detta inte alls är oklart, åtminstone om man förutsätter att Michael Mann beskrivit Karléns kritik på ett korrekt sätt. Så här skrev Mann i sin bok:

I en refräng som klimatförnekare skulle upprepa om och om igen som ett mantra, påstod Karlén att hockeyklubban innehöll ”varken en medeltida värmeperiod eller en liten istid.

Karléns kritik var alltså att hockeyklubban varken innehöll en medeltida värmeperiod eller en liten istid. För mig framstår Manns beskrivning av kritiken som kristallklar.

En annan kritik från Thomas P är att blogginlägget har fel i att Mann skulle ha utpekat Karlén som ”klimatförnekare”, vilket är ett personangrepp (enligt min mening är dessutom detta ord ett hatord). Men jag anser att en normal tolkning av ordalydelsen i ovannämnda citat är att Karlén innefattas bland de ” klimatförnekare” som upprepar den sagda ”refrängen”. Om Mann inte hade avsett att man skall göra denna normala tolkning så borde han först ha nämnt vad Karlén sagt i en särskild mening och därefter skrivit att Karléns uttalande blev en populär refräng bland ”klimatförnekare” i en annan mening. Även om man inte kan utesluta att Mann har skrivit denna sin undermåliga formulering i god tro så förtjänar han ändå kritik för sitt slarv.

En av de märkliga sakerna med hockeyklubban är att den fick så stor uppmärksamhet och att den i så hög grad blev symbol för memen om en katastrofal klimatförändring. Visserligen är hockeyklubbans form mycket suggestiv med sitt raka skaft med en mycket långsam avkylning och sitt blad med en plötsligt insättande stark uppvärmning i början av 1900-talet. Detta pekar på katastrof om kurvan tillåts fortsätta uppåt.

Men vetenskapligt sett säger formen på kurvan inte vad den ser ut att säga. I själva verket var andra forskare som arbetade med FNs klimatpanels tredje vetenskapliga rapport 2001, där hockeyklubban framhölls, skeptiska till klubban, vilket framgår av följande uttalande av professor Myles Allen vid universitetet i Oxford i en inlaga till brittiska parlamentet i december 2013. Myles Allen var så kallad “Lead Author” för det kapitel i IPCC-rapporten 2001 som behandlade orsakerna till uppvärmningen enligt följande citat:

På samma sätt kan jag också bekräfta att den särskilda rekonstruktion av norra halvklotets temperaturer under det senaste årtusendet (den sk ”hockeyklubban”), som senare fick mycket kritik, var inte på något sätt central för slutsatserna i IPCC-rapporten 2001 om orsakerna till den senaste tidens uppvärmning. Vi var medvetna om dessa proxyklimatrekonstruktioner, men gav dem inte mycket vikt i bedömningen eftersom de statistiska metoder som användes var (och förmodligen fortfarande är) ganska ogenomskinliga.

Det är därför märkligt att professor John Houghton, som var vice ordförande i IPCC och förste huvudförfattare för hela den tredje vetenskapliga rapporten 2001, framhävde hockeyklubban i föredrag som han åkte runt och höll i samband med att rapporten publicerades.

Läs mer. Mellandagsrepris – Allas vår Mann. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-12-27.

Men om hockeyklubban har förlorat sin vetenskapliga betydelse i ljuset av de rekonstruktioner som IPCC framhåller i senaste rapporten så kommer den uppenbarligen att leva kvar ett tag inom juridiken. Den har nämligen, som också nämndes vid diskussionen av mitt förra blogginlägg, lett till juridiska förvecklingar, närmare bestämt har Michael Mann stämt några personer för förtal i samband med hockeyklubban. Stämningen har naturligtvis samband med att Mann har varit måltavla för hård kritik inte sällan med inslag av personangrepp på grund av politiska förhållanden, han har ju också tagit politisk ställning och stött Virginiaguvernörens Terry McAuliffes valkampanj (McAuliffe har också varit aktör inom Big Green). Men enligt min mening kan man inte se Michael Mann som ett offer för denna strid, han har i stället personligen klarat sig bra. Det som bland annat övertygat mig om detta är de foton som han har på sin officiella hemsida, varav flera är från McAuliffes valkampanj.

Jag skall inte gå in särskilt detaljerat på stämningen och har ingen åsikt om vad dessa rättsprocesser kommer att leda till. Men på grund av att diskussionen kom upp så kunde det vara av intresse att titta något på vad de aktuella rättsprocesserna egentligen handlar om.

Men det skulle bli väldigt långt att beskriva detta mer utförligt här så jag skall bara ge ett enda exempel på vad det rör sig om. Michael Mann har stämt författaren till ett blogginlägg, Rand Simberg, och några till i samband därmed. Jag har läst igenom två inlagor till en domstol i USA, den ena från Michael Manns advokater, den andra från Rand Simbergs med fleras advokater. Jag har klippt ut de delar i dessa inlagor där själva orsaken till stämningen diskuteras.

Först hur Manns advokater beskriver saken:

IV. Svarande anklagar falskt Dr Mann för bedrägeri och oredlighet

Även om hela frågan om fusk var (eller borde ha varit) utagerad i och med de undersökningar som beskrivits ovan, såg svarande ytterligare en möjlighet att återuppliva sina trötta och föråldrade attacker på Dr Mann i spåren av den helt orelaterade publiceringen av resultaten av en utredning vid Penn State som utfördes av Louis Freeh (tidigare chef för Federal Bureau of Investigation) angående universitetets hantering av Jerry Sanduskys pedofilskandal. Sandusky hade dömts för att begå övergrepp mot tio unga pojkar. Freehrapportens slutsats var att högre tjänstemän vid Penn State hade visat ”ett totalt och konsekvent förakt” för barns välfärd, hade samarbetat för att dölja Sanduskys övergrepp, och hade gjort detta av rädsla för dålig publicitet för universitetet. För klimatskeptiker, utgjorde Sanduskyskandalen en ny möjlighet för att angripa Dr Mann och ifrågasätta hans rykte och integritet. Baserat på den förmodade länken till en annan utredningspanel vid universitetet vilken hade friat Sandusky för tjänstefel, hävdar svarande rakt på sak att universitetet också måste ha arbetat på att dölja olämpligt och bedrägligt beteende av Dr Mann. Medan en sådan jämförelse visar på godtrogenhet så var detta ändå det ”nya” i svarandes ”nyhet”.

Den 13 juli 2012. dök en artikel författad av Rand Simberg med titeln ”The Other Scandal in Unhappy Valley”upp på OpenMarket.org som publiceras av CEI (Competitive Enterprise Institute). Artikeln utger sig för att kommentera Penn States hantering av Sanduskyskandalen, Mr Simberg uppmärksammade sina läsare på ett tidigare ”fall där man täckt upp och rentvått” som inträffade på universitetet. Mr Simberg och CEI påstod följande:

kanske är det är det dags att vi återkommer till Michael Mann-affären, särskilt med tanke på hur mycket vi också har lärt oss om hans och andras hockeyklubbsfusk sedan dess. Mann kan sägas vara klimatvetenskapens Jerry Sandusky, utom att i stället för att begå övergrepp mot barn, har han begått övergrepp mot och torterat data för att tjäna den politiserade vetenskapen som kan få ödesdigra ekonomiska konsekvenser för nationen och planeten.

Mr Simberg och CEI fortsatte med att konstatera att efter läckage av CRU-mejlen (Climategate-mejlen),

många celebriteter inom ”klimatforsknings”-samhället visade sig ha betett sig på det mest ovetenskapliga sätt. Bland dem var Michael Mann. professor i meteorologi vid Penn State, som enligt vad e-postmeddelandena avslöjade hade bedrivit datamanipulering för att bibehålla bladet på sin berömda hockeyklubbsgraf, vilken hade blivit en ikon för dem som är fast beslutna att minska människors kolutsläpp med alla upptänkliga medel.

**********

Mann har blivit ”posterboy” för den korrupta och utskämda klimatforskningens ekokammare. Ingen universitetsundersökning med avsikt att rentvå kommer att ändra på denna enkla verklighet.

**********

Vi såg vad universitetsledningen var villig att göra för att täcka upp avskyvärda brott, och även låta dem fortsätta, snarare än att avslöja dem. Ska vi anta, i ljuset av vad vi nu vet, att de skulle göra mindre att dölja akademisk och vetenskaplig oredlighet, med så mycket som står på spel?

Här är Simbergs försvar:

D. CEI och Simberg kritiserar Penn States utredning av Mann och efterlyser en utvärdering av vetenskapen.

CEI m.fl. skeptiska till argumenten för katastrofal global uppvärmning fortsatte att kräva en oberoende utredning av vetenskapen och de statistiska metoder som ligger bakom ”hockeyklubban”. De passade på att upprepa denna efterlysning sommaren 2012, då allmänhetens uppmärksamhet åter riktades mot Penn State på grund av en annan skandal. Jerry Sandusky, som flera år jobbade som så kallad ”defensive coordinator” under fotbollstränare Joe Paterno, dömdes för flera fall av sexuella övergrepp mot minderåriga. Skolan uppdrog åt förre FBI-chefen Louis Freeh att genomföra en oberoende utredning av sina egna åtgärder. Freehs rapport, som släpptes den 12 juli, fann att universitetet inte hade gjort några allvarliga försök att undersöka anklagelser rörande Sandusky, i stället gav de sin mäktiga defensiva samordnare fördelen av rimligt tvivel trots att anklagelserna och bevisen för övergreppen tornade upp sig.

CEIs adjungerade forskare Rand Simberg såg Freehs rapport som ett nytt skäl för att se över Penn States likaledes översiktliga undersökning av sin världsberömda klimatforskare Michael Mann i kölvattnet av Climategate. Simbergs kommentar, publicerad på CEI s hemsida Openmarket.org dagen efter Freehs rapport släpptes, gör en parallell mellan universitetets otillräckliga undersökning i Sanduskyfallet och vad han och andra tror vara den otillräckliga undersökningen efter publiceringen av Climategatemejlen, med resonemanget att i båda fallen universitetet hade satt sina egna intressen – att skydda de prominenta personerna vid campus, för att förhindra avbrott i finansiering, och skydda sitt rykte – framför att främja allmänhetens intresse genom en grundlig utredning av fakta.

Climategate, hävdar Simberg, höjde röda varningsflaggor som borde ha föranlett en seriös undersökning av Manns forskning. Mejlet ”hide the decline” och andra sådana, förklarar han, visade att Mann och hans kollegor ”har betett sig på det mest ovetenskapliga sätt” och att Mann ”hade deltagit i datamanipulering för att bibehålla bladet på sitt berömda hockeyklubbsdiagram, som hade blivit en ikon för dem som beslutat sig för att minska mänskliga koldioxidutsläpp med alla nödvändiga medel”.

Dessa uttalanden står inte för sig, men stöds av hyperlänkar till andra artiklar som visar deras sakliga grund. Frasen ”visat sig ha betett sig på det mest ovetenskapliga sätt, ” länkar till exempel, till en tidigare artikel av Simberg som diskuterar hur Climategatemejlen avslöjade att klimatforskare hade justerat sina teorier och modeller för att passa deras ”förutfattade meningar” om katastrofal uppvärmning som orsakas av industriell verksamhet och hade avstått från skeptiska uppfattningar om dessa förutfattade meningar – i strid med vetenskapliga ideal där forskare ”ständigt justerar och förfinar sina teorier för att överensstämma med data.” Likaså länkar frasen ”engagera sig i datamanipulering” till en artikel publicerad på McIntyres hemsida som handlar om försvar av ”Mikes [dvs, Manns] Nature trick ”som nämns i mejlet med ”hide the decline”. Denna beskriver den statistiska metoden Mann och andra använde för att skarva ihop rekonstruerade uppskattningar av historiska temperaturer med flera senare temperaturmätningar, trots att de förra var betydligt lägre än de senare (dvs ”the decline”), för att undvika att ”hockeyklubbans” blad skulle peka nedåt, eftersom den skulle göra så om seriens två dataserier kombineras på andra sätt. En tredje länkad artikel förklarar hur uppgifter från UEA som publiceras som en följd av Climategate faktiskt underminerar påståenden att andra forskares forskning bekräftar Manns ”hockeyklubba”.

Efter att ha lagt grunden genom att identifiera flera av dessa röda varningsflaggor som avslöjats genom Climategate, berättar Simberg sedan hur Penn State åtagit sig att genomföra en egen utredning av Manns forskning men misslyckades med att fullfölja det löftet i god tro. Simberg gör klart att Penn States utredning ”förklarade honom [Mann] oskyldig till att ha gjort något fel” och länkar faktiskt till universitetsrapporten så att varje läsare kan ladda ner och granska den. Men Simberg konstaterar kritiskt att panelen ”var helt intern för Penn State”, består helt av ”tenured professors”, ”inte brydde sig att intervjua någon utom Mann själv,” och ”till synes ignoreras innehållet av [Climategate]mejlen.” Som ett resultat,” kallade många skeptiker i samhället detta för en skönmålning.”

Till stöd för denna karakterisering, länkar Simberg till och citerar en artikel i juli 2010 av Marc Morano, redaktör för den populära sajten ”Climate Depot”. I de citerade delarna, har Morano hävdat att universitetet ”circled the wagons”” för att skydda sin finansiering och sitt rykte och jämför Manns förmåga att erhålla finansiering med Bernard Madoffs. Morano förklarar att, på grund av denna mörkläggning, ”har Mann blivit en posterboy för den korrupta och utskämda klimatforskningens ekokammare.” Simberg citerar också ett uttalande av Richard Lindzen, Alfred P. Sloan professor i Meteorologi vid Massachusetts Institute of Technology, gjort strax efter det att Penn States utredning avslutades: ”Penn State har tydligt visat att det internt inte förmår övervaka att kränkningar av vetenskapliga normer för uppförande inte sker.” Lindzen, liksom Simberg och Morano, drog också slutsatsen att universitetets utredning var en ”skönmålning.”

Således resonerar Simberg, ”kan Mann sägas vara klimatvetenskapens Jerry Sandusky, utom att i stället för att begå övergrepp mot barn, har han begått övergrepp mot och torterat data för att tjäna den politiserade vetenskapen som skulle kunna få ödesdigra ekonomiska konsekvenser för nationen och planeten.” Penn States likgiltighet har klara paralleller med Sanduskyaffären, förklarar Simberg, och ger upphov till allvarliga frågor om universitetets utredning av Mann:

Michael Mann, liksom Joe Paterno, var en rockstjärna i sammanhang med Penn State University, genom att få in miljoner i forskningsanslag. Samma rektor som avgick i kölvattnet av Sanduskyskandalen var också rektor när Mann undersöktes genom skönmålning. Vi såg vad universitetsledningen var villig att göra för att täcka upp avskyvärda brott, och även låta dem fortsätta, snarare än avslöja dem. Ska vi anta, i ljuset av vad vi nu vet, att de skulle anstränga sig mindre för att dölja akademisk och vetenskaplig oredlighet, när så mycket står på spel?

Simberg avslutar med en uppmaning till handling: ”Det är dags för en ny, verkligt oberoende utredning.”

Jag har naturligtvis ingen aning om vad en sådan här juridisk process kan leda till i slutändan i USA. Det är intressant att se att sådant förekommer, men ser det inte lite ut som en storm i ett vattenglas?

Hockeyklubban chockade oss med sitt katastrofbudskap när den trumpetades ut i alla världens medier i samband med den tredje IPCC-rapporten 2001. Nu är dess budskap inte aktuellt längre, dess förment stora vetenskapliga betydelse visade sig inte vara bestående, men ändå har den gett stora avtryck i klimatfrågans historia. Den kommer, om inte på annat sätt, att fortleva i de uppmärksammade juridiska processerna, och i eldskrift på Michael Manns twitterkonto.

Referenser

Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines. Perseus Books Group. Kindle Edition.

Mann, Michael E.; Bradley, Raymond S.; Hughes, Malcolm K. (1999), Northern hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations, Geophysical Research Letters 26 (6): 759, doi:10.1029/1999GL900070.

Denton, G.H., Karlén, W., 1973. Holocene climatic variations: their pattern and possible cause. Quaternary Research 3, 155– 205.

Karlén, Wibjörn (1976) (på eng). Holocene climatic fluctuations indicated by glacier and tree-limit variations in northern Sweden. Forskningsrapport – Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet – STOU-NG, 0346-7406 ; 23. Stockholm: Naturgeografiska inst., Stockholms univ. Libris 117614

Briffa, K. R., T. S. Bartholin, D. Eckstein, P. D. Jones, W. Karlén, F. H. Schweingruber, and P. Zetterberg, 1990: A 1,400-year treering record of summer temperatures in Fennoscandia. Nature, 346, 434–439.

Briffa, K. R., P. D. Jones, T. S. Bartholin, D. Eckstein, F. H. Schweingruber, W. Karlén, P. Zetterberg, and M. Eronen, 1992: Fennoscandian summers from AD 500: Temperature changes on short and long timescales. Climate Dyn., 7, 111–119.

Grudd, H., K. R. Briffa, W. Karlén, T. S. Bartholin, P. D. Jones, and B. Kromer, 2002: A 7400-year tree-ring chronology in northern Swedish Lapland: Natural climatic variability expressed on annual to millennial timescales. Holocene, 12, 657–665.

Moberg A, Sonechkin DM, Holmgren K, Datsenko NM, Karlén W (2005) Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data. Nature 433:613–617.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Börje S.

  Ett litet påpekande:

  IPCC presenterade hockeyklubban som

  ”Variations of the Earth’s surface temperature: years 1000 to 2000”

  Alltså globalt, inte bara norra halvklotet, där trädringsmaterialet hämtats ifrån.

  Temperaturstegringen fram till år 2100 fastställs där till mellan 1,5 – 5,5ºC överstigande genomsnittet för 1990. 32 modeller med diverse klimatkänsligheter har använts t ex scenario
  A1B = 2,0 – 3,8º
  A1T = 2,0 – 3,5º
  A1FI = 3,2 – 5,6º

  Förr skådade trollkarlar och profeter och medicinmän och druider och sibyllor framtiden i lammränta, kaffesump, kristallkulor och de stjärnbilder som man kunde iaktta på den tiden.

  Nu har den lönsamma verksamheten att skåda in i framtiden övertagits av unga programmerande män med superdatorer under armarna.

  Och deras resultatet är med 97% säkerhet precis lika tillförlitliga som föregångarnas.
  Då: de stjärnor som det mänskliga ögat kunde se avgjorde framtiden. De billioner stjärnor som var osynliga fick inte vara med.
  Nu: De variationer i vädersystemet som vi har data på får vara med i scenariet. De tusentals, nej millioner andra faktorer som vi inte känner får inte heller vara med och leka scenarier.

  (Förresten, även jag har, med min iMac, tagit reda på hur världen kommer att gestalta sig år 2100 Resultatet? Det blev 42.)

  Här finns hockeykurvan i Tar III:

  http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/english/pdf/spm.pdf

  (sista sidan)

 2. Börje S.

  Förresten, när jag kikar på hockeybladet i Manns diagram, med sin nästan 90-gradiga stegring den sista centimetern kommer jag återigen att tänka på att den ”etablerade” klimatforskningen som FN driver helt uteslutit möjligheten till att jorden möjligen kan gå in i en kallare period.

  Perofiterandet, förlåt profeterandet kasn bara tänka sig att det blir varmare och varmare i framtiden. Den andra möjligheten existerar inte i denna forskning varken i t ex SPM eller i medias rapportering om klimatforskningens resultat. Hockeyklubban visar det med mer än önskvärd tydlighet.

  Det är symptom på en enögdhet som är nästintill ofattbar för mig. FN:s alla klimatsiare har bara ett öga, det kan bara se mer värme. Det andra, det öga som ser kyla har de tappat bort nånstans.

  Ungefär som den enögda korpen (glömt namnet) i mytologin som bara kunde se det goda med sitt ena öga. Ögat som såg ondskan hade han tappat när han skådat för djupt i vishetens brunn.

 3. Gösta Pettersson

  På Joanne Novas blogg publicerades häromdagen inlägget http://joannenova.com.au/2014/12/hockey-stick-finally-updated-with-modern-trees-collapses/ vilket ger ytterligare belägg för att Manns trädringsdata är en otillförlitlig proxy för temperaturer. Uppföljning av trädringsresultaten fram till 2010 visar att de som proxy tyder på att temperaturen fallit efter 1980. Konfirmerar alltså det som Briffa rapporterade redan runt millennieskiftet, men som Mann och IPCC försökte dölja med sitt ”hide the decline”.

  Hockeyklubban har inte bara fått ett krokig skaft, utan även ett brutet blad.

 4. Michael

  Om brittisk energipolitik, Sternrapporten och konsten att förstöra en marknad.
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/britter-riskerar-morklagd-jul_4174401.svd

 5. Slabadang

  Trädringar och kaffesump!

  ”Hide the decline” som Jones skrev i mailet bevisar att han visste att trädringar var värdelösa som proxi för temperaturen eftersom de visade en avkylning under samma period som instrumentdata visade en uppvärmning. Jones tyckte därför att det var ett ”smart trick” att kapa tidsserien så att denna pinsamma sanning inte skulle synas.
  Vi har här att göra med simpla bedragare och fifflare och ingenting annat. IPCC har vi ertappat med att vara den absolut värsta mest korrupta antivetenskapliga manipulativa missfoster som någonsin skapats.

 6. Stickan no1

  OT för ämnet men mitt i prick för bloggen:

  ”– Man offrar barnmorskeutbildningar i Afghanistan, ebolainsatser i Västafrika eller stöd till hiv-smittade i södra Afrika för att finansiera klimatinsatser. Man ställer olika behov bland världens fattiga mot varandra, ”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6044046

 7. Olle

  jag ser ingen större skillnad mellan hockeyklubban original och den senaste. Den enda nämnvärda skillnaden är att originalet har mycket brus/osäkerhet när man går längre tillbaka än 1600-talet. Mycket av dessa fel beror nog på att trädringsproxies har använts på ett mindre lämpligt sätt. I alla fall, om vi antar att medieval warming faktiskt finns dolt där i bruset, så finns även little ice age där (fast lite tydligare). Lägger man den gamla och nya kurvan över varann med osäkerhetsintervall skulle nog överensstämmelsen vara ganska god.

  Vad gäller Mann tycker jag enbart att det är beklämmande att se den ogrundade mytbildningen, hatkulturen och personförföljelsen som frodas i klimatskeptiska kretsar, vilket tyvärr lett till mordhot, behov av FBI-skydd, etc..

 8. Olle #7,

  Den skillnad jag sett, och som chockade mig redan från början år 2001 när IPCC framhävde hockeyklubban i sin vetenskapliga rapport, är att denna visare en kurva med en långsam avkylning som plötsligt övergår i en till synes skenande uppvärmning omkring år 1910. Hur kan man som lekman tolka detta på annat sätt än en stundande klimatkatastrof?

  De andra två kurvorna från IPCC år 1990 och år 2013 visar i stället på en gradvis uppvärmning sedan den var som lägst under lilla istiden plus att den medeltida uppvärmningen var betydligt större än enligt hockeyklubban.

  Men om man resonerar om osäkerheterna i data så finns det egentligen inget motiv för hockeyklubbans form med en abrupt övergång från långsam avkylning till skenande uppvärmning. Jag antar att det är sådana resonemang som ligger bakom den skepticism till hockeyklubban som professor Myles Allen uttrycker i det citat som jag givit ovan.

 9. Kenneth Mikaelsson

  http://wattsupwiththat.com/2014/12/06/manns-tree-ring-proxy-train-wreck/
  http://wattsupwiththat.com/2014/11/17/evidence-that-dr-michael-mann-misled-a-court/
  http://wattsupwiththat.com/2014/11/03/climate-craziness-of-the-week-manns-climate-interpreter-claims-450-ppm-co2-will-turn-humans-back-into-hunter-gatherers/

 10. Kenneth Mikaelsson

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/08/35-years-of-unprecedented-mann-made-melting-has-left-sea-ice-normal-at-both-poles/

 11. Slabadang

  Olle !

  Har du sett en rekonstruktion befriad från trädringsproxi? MBH är den mest använda inom hela skrået där trädringsproxi har en central position och tung vikt. Jag vet att jag sett en rekonstruktion på proxi UTAN trädringar … och hjälp till att leta?

 12. Mats G

  6
  Stickan no1

  Jag tror det här vi har sagt hela tiden. Resurser kommer användas på ett påhittat hot. De som drabbas är alltid de mest utsatta. Inga undantag här. Jag hoppas alla klimathotare känner sig stolta vad de åstadkommit.

  De måste väl de som förlorat en fru i barnsäng att de hjälpte till att minska den globala uppvärmningen med så gott som ingenting.

  Och som vanligt. det är alltid andras fel. Ställa svaga grupper mot varandra buhu, snyft. Om man nu måste välja. resurserna är inte obegränsade. Vad är det minst onda. Någon klimathotare som känner sig manad att svara på den?

 13. Olle

  #11 Slabadang. Moberg et al 2005 (Wibjörns gäng) använde ju ett filter för att ta bort den långtida trädrings-signalen >80 år, för att den anses opålitlig.
  Jag tror att dylika filtreringstekniker är gängse numera vid paleoklimatiska rekonstruktioner. Detta användes inte i Mann original-klubban, så man kan ju säga att Mann med tiden lärt sig filtrera bort skräp för att få en tydligare signal.
  Mann filter har dock alltid funkat alldeles utmärkt för att ta bort skräp i motoroljan 🙂

 14. Mats G

  13
  Olle
  ”filter har dock alltid funkat alldeles utmärkt”

  Nu finns det akademiska filter också. Tyvärr har det falerat i Manns fall och han har hamnat i i en omöjlig situation. Det som man behöver ha i minnet att han hade inte ens tagit examen när den första hockeyklubban presenterades.

  Att använda trädproxies har sin risker eftersom både värme och väta och andra parametrar gör att ett träd växer. Att då hävda att det just är en parameter gör att du går bort ig. Därför kan man inte använda trädproxies enbart. Du måste komplettera med andra källor. Trädproxies bör finnas i kontrollgruppen. De skall inte vara huvudnumret. Varningsklockorna borde ringa när man ser en graf som motsäger all tidigare kunskap om MWP och little iceage.. Vi pratar historieförfalskning här och et är som jag ser det ett brott mot mänskligheten.

  Att sedan försvara dessa dumheter gör ju knappast saken bättre. Det ändå råd jag har till dig är tänk om, tänk rätt.

 15. pekke

  Det har ju konstaterats tidigare att trädringar är dåliga proxies för temperatur eftersom ett träds tillväxt är mer beroende av de lokala förhållandena för just den arten.
  För mycket/lite ljus, mycket/lite vatten, näringsförhållande i marken, konkurrens från andra växter av samma eller annan art, o.s.v.

  Vill man veta ett områdes klimathistoria så är det nog bättre att gräva i marken och försöka se vilka växter som funnits där genom århundradena/årtusendena.

 16. Sören G

  Med pollenanalys av sedimentprover från sjöar/våtmarker hade man redan för hundra år sedan god uppfattning om klimatvariationer tillbaka i tiden genom vilka växter som levde i omgivningen.

 17. Lasse

  Man bör inte kombinera nya mätningar med äldre det blir lätt brott i skarven.
  Jag har numera två serier som intresserar mig.
  Havsnivåserien-där SMHI leker med en mätning med peglar och en med satellit och finner att de senare visar att den förra har en ny trend 😉
  Helt plötsligt ser SMHI havsnivåhöjning på 3 mm per år i Stockholmsserien från 1993.
  Sen solinstrålningen som ökat pga minskad dimming-samtidigt som CO2 ges hela skulden för temperaturökningen. Där har SMHI mätt på ett sätt sen 1983-men vägrar ta hänsyn till mätresultaten. Kanske är de rädda för kritik?
  SMHI bör få lika mycket kritik som Mann!

 18. Lasse

  #17 forts. Down under har de fräckheten att skippa satellitmätningar och gå på pegelmätningen i stället: Vilket ger dem 65 mm/ 100år i höjning eller 0,65 mm/år.
  PS vacker periodicitet får de oxå fram med min vid 1920 och 1980 och max vid 1948 och 1994? De har 20 års moving average så serien tar slut vid 1994

  http://joannenova.com.au/2014/12/sydney-sea-levels-rising-at-just-6-5cm-per-century-peak-panic-is-behind-us/#more-39910

 19. Lars Cornell

  Det verkar som om desperationen sprider sig i leden.
  ”Allt färre tror på klimathotet”
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/11/30/allt-farre-tror-pa-klimathotet/

  Lena Ek gav SMHI ett uppdrag ”vad säger IPCC egentligen?”
  SMHI har nu svarat på det i, Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget,
  SMHI Klimatologi nr 9, november 2014
  http://www.smhi.se/publikationer/publikationer/uppdatering-av-det-klimatvetenskapliga-kunskapslaget-1.81290

  De förmedlar på sina websidor information till allmänhet och politiker som bevisligen är osanna. De visar de två värsta scenariorna som var för sig är osannolika och tillsammans helt osannolika. Vill man vara snäll kan man säga att SMHI ej är trovärt. Vill man vara realist måste man tyvärr konstatera att SMHI ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet. Det leder för långt att här granska alla SMHIs websidor och rapporten, följande är ett axplock.

  • Uppvärmningen av klimatsystemet har fortsatt •
  Fel, under de senaste 18 åren har jorden inte blivit varmare.

  • utbredningen av Arktis havsis har minskat •
  Fel, den är nu av normal omfattning.
  Victoria Dyring var på Grönland och gjorde ett klimatalarmistiskt reportage om en glaciär som kalvade. Det anmäldes till Granskningsnämnden som med sedvanlig systematik friade programmet.
  Ungefär samtidigt fastnade isbrytare norr om Grönland och Lake Michigan är 3,5 grader kallare än normalt.

  • Som följd av uppvärmningen minskar också istäcket på … Antarktis. •
  Fel, Antarktis håller 90% av jordens ismassa. Isens omfattning var nyligen den mest omfattande på 30 år.

  • vilket bidrar till den stigande havsnivån •
  Fel, havet stiger ej mer nu är tidigare vilket SMHI själva motsägelsefullt visar, se bild 15 i samma rapport.

  • temperaturhöjning .. koldioxid till följd av människans utsläpp •
  Det saknas bevis.

  • Vi står inför fortsatt kraftig klimatförändring med allvarliga konsekvenser •
  Fel, det sagda är omtvistat. Merparten av världens vetenskapsmän delar ej den åsikten.

  • koldioxidfångning och lagring (bio-CCS) upptag av koldioxid från atmosfären •
  Fel, metoden är mycket farlig, den är enormt kostsam, den behöver utrymme i jorden som ej finns och kräver energi som innebär att uttag av kol måste ökas med ca 50%. Metoden är således slösaktig med jordens resurser och ej användbar.

  • ”Pausen”, visar att dålig täckningsgrad av observationer i Arktis har lett till
  en underskattning av ökningen i global medeltemperatur •
  Fel, satelliter har inga sådana ’hål’ och ger mer tillförlitligt resultat som motsäger det påstådda.

  • ökad värme är bra för växtligheten. •
  Rätt, men fotosyntesens ökning förtigs. Vi kan nu se en ca 10 % grönare jord med stor nytta för biosfären och mänskligheten, men det nämner ej SMHI.

  • människans påverkan är tydlig •
  Hur då? Bevis saknas.
  ”50 IPCC-experter förkastar uppfattningen om den globala uppvärmningen.”

  • ( – tomrum – ) •
  FN och SMHI har helt uteslutit möjligheten att jorden möjligen kan gå in i en kallare period. Den möjligheten existerar inte i IPCCs och SMHIs forskning.

  Det är symptom på en enögdhet som är nästintill ofattbar. Det öga som ser kyla har de tappat bort nånstans. Ungefär som den enögda korpen i mytologin / Citat se #2.

 20. Lasse

  #19 De påvisar vissa fakta som bevis för att även Sverige blivit varmare och mer nederbördsrik sen perioden 1961-1990. Det är väl för att peka på CO2 faktorn kan man tänka.
  Vad de glömmer upplysa om är att solinstrålningen ökat under samma tid.
  Dimming övergick i brightening. Vilket modellberäkningarna försökte simulera men missade grovt. Modellerna underskattade denna effekt och överskattade således någonting annat-ni vet vad?

 21. Gösta Pettersson

  #11 Slabadang

  Bild 11 sid. 47 i min bok http://www.falskt-alarm.se visar Loehle-McCullochs temperaturrekonstruktion befriad från trädringsproxies, publicerad 2008 i Energy and Environment 19:93.

 22. Johan M

  #11 #21

  Craig Loehle på WUWT

  http://wattsupwiththat.com/2010/09/28/loehle-vindication/

 23. Gustav

  ”Mr Simberg och CEI fortsatte med att konstatera att efter läckage av CRU-mejlen (Climategate-mejlen),”

  Vafalls? Läckage? Den var ju stulna ju! Stuuuulna I tells you!

 24. Gustav #23,

  Ha, ha, där har Manns advokater nog sluntit med tangenterna. 🙂

  Jag kollade i den engelska texten och där står det mycket riktigt:

  ”Mr. Simberg and CEI went on to state that after the leaking of the CRU e-mails,”

  Tidigare i inlagan, i den del som inte ingår i mitt klipp, tar de upp Climategate under rubriken:

  ”II. Theft of E-Mails From CRU”

  Skulle vara intressant att veta vad som sagts mellan Mann och advokaterna om det skall heta ”theft” eller ”leaking” men det får vi säkert aldrig reda på.

 25. Thomas P

  Det tycks som Pehr trots att han hävdar att hockeyklubban är överspelad inte kan få nog av att skriva om den. Några kommentarer till hans senaste inlägg eftersom han tydligen tycker jag är mycket betydelsefull givet hur mycket utrymme han ägnar åt att försöka visa att jag har fel.

  1. Kurvan i IPCC:s första rapport är såvitt någon kunnat utröna just baserad på en mätpunkt i England. Eftersom IPCC:s första rapport var mer informell finns ingen källhänvisning och vad figurtexten än säger är omöjligt att avgöra i vilken mån paleoklimatologer i allmänhet höll med vid den tiden.

  2. Pehr väljer återigen att hoppa över IPCC:s andra rapport för att få skillnaden mellan första och tredje att verka mer dramatisk.

  3. Vad gäller Karlén fokuserar Pehr på hur framstående klimatolog denne är vilket är naturligt eftersom han fortfarande inte vet vad Karlén sagt som Mann reagerat på. Då finns inte mycket annat än att hänvisa till Karlén som auktoritet att göra. Påståendet ”Till skillnad från vad Thomas P påstod i kritiska kommentarer är Wibjörn Karlén en internationellt välkänd paleoklimatologisk forskare” är ett rent fabrikat, något sådant påstod jag aldrig.

  4. Mann beskrivs tvärtom som ”relativt oerfaren” och de två andra mer seniora författarna förträngs. (Brukar kallas att bli ”Rasooled” efter den kända artikeln av Rasool och Schneider där den seniora Rasool ständigt ignoreras).

  5. Vi har en hel bunt klimatrekonstruktioner, alla olika och alla rimligen mer eller mindre fel. Att då säga att Karlén hade rätt och Mann fel blir orimligt, speciellt i ett sammanhang där vi inte ens vet vad Karlén sade. Vi vet fortfarande inte vad som är ”rätt”. MBH hade en något mindre dramatisk temperaturförändring mellan MWP och LIA än somliga andra, men facit har vi fortfarande inte.

  6. ”Hockeyklubban” publicerades precis före deadline och hade aldrig haft någon möjlighet att påverka övriga studier och påståendet att den inte var central för IPCC:s slutsatser är därför närmast självklart. Den fick stor publicitet för att den i ett gytter av figurer och formler som var svåra för lekmän att förstå sig på var enkel och lättfattlig. Pehr kanske aldrig presenterat forskning för allmänheten, men så fungerar det ofta. Det är inte det som för fackmännen är viktigast som får störst genomslag.

  7. Vi kan dock vara överens om att det är rätt löjligt med stuket att stämma varandra kors och tvärs, och det förekommer från båda sidor för att inte tala om att hota folk med att stämma dom eller anklaga någon för förtal.

 26. Slabadang

  Olle … tack Johan!!

  Det är färdigletat nu. gösta P har en på sin hemsida och Loehle blir bekräftad efter ha blivit kölhalad av de pseudovetenskapliga klimatjihadisterna! … Ni vet den där kölen som finns på klimatjihadistiska skutan som befinner sig på tio meters djup i grumliga vatten, och som i dagarna fick en träplugg inbankad i snorkeln sin!

  http://wattsupwiththat.com/2010/09/28/loehle-vindication/

  Fasen va jobbigt det är att få rätt heeeela tiden!! Eller hur?

 27. Gunnar Strandell

  Lars Cornell #19

  ” Vill man vara snäll kan man säga att SMHI ej är trovärt.”

  Du slår in öppna dörrar.
  Jag fick lära mig när SMHI spådde 8-10 m/s under natten vi seglade till Gotland.
  Verkligheten blev 20 -26 m/s.
  När vi kom fram till Visby frågade hamnkaptenen strängt om vi hade lyssnat på sjörapporten.

  Sedan dess tror jag inte på SMHI och jag är övertygad om att det gäller större delen av befolkningen, för vi är många som har liknande erfarenhet.

  Jag använder bara SMHI:s radarbilder över regnskurar för de är en av de få saker de rapporterar utan egofilter eller kommentarer. Kanske för att det är ett nordiskt samarbete som satt upp reglerna.

  En gång trodde jag att EU-samarbetet skulle fungera på liknande sätt och filtrera fram sanningar. 🙁

 28. Gunnar Strandell

  Thomas P #25
  Citat:
  ”…han tydligen tycker jag är mycket betydelsefull givet hur mycket utrymme han ägnar åt att försöka visa att jag har fel.”

  Det är tvärtom.
  Pehr visar att du har fel på punkt efter punkt, och det visar hur obetydliga dina kommentarer är för det verkliga händelseförloppet, oavsett om det gäller dåtid, nutid eller framtid.

 29. LBt

  Det är väl möjligen värre om klubban mer liknar en bandyklubba än en ishockey-dio. Dessvärre stoder möjligen de senaste 100 årens observationer det förstnämnda.

  Arr just denna fråga fortfarande har aktualitet är emellertid något obegripligt, är det inte framåt vi borde blicka.

 30. Jimmy

  OT
  How low can oil go?

  http://www.businessweek.com/articles/2014-12-11/shale-oils-relentless-production-is-breaking-opecs-neck

 31. Kenneth Mikaelsson

  @@

 32. Kenneth Mikaelsson

  @@ För mycket koffein Lbt..?????

 33. Gustav

  Thomas P, #25:
  ”Att då säga att Karlén hade rätt och Mann fel blir orimligt, speciellt i ett sammanhang där vi inte ens vet vad Karlén sade.”

  Men du vet ju vad Karlén sade? Du är väl en av få som bevistade hans föreläsning på just detta tema där han hade på tok för många slides med ett budskap som var dåligt anpassat till målgruppen? Din sammanfattning av vad Karlen sade duger väl gott, typ att Manns rekonstruktion inte stämde överens med mainstream av forskarsamhället.

  ”Vi vet fortfarande inte vad som är ”rätt””

  Det är som att säga att AR5 inte är mer ”rätt” än AR3. Vad som är ”rätt” vet vi aldrig men är det inte detta som är poängen med forskningsfronten att vi hela tiden vet lite mer/bätre och att detta är byggt på tidigare kunskap.

  Instämmer annars helt med din punkt 6. Att få genomslag är viktigt och självklart skall forskningsresultat kunna sexas till för att nå ut bättre. Dock viktigt att journalister förmår skilja på vad som är tillsexat och vad som inte rä det. Också viktigt att forskare är öppna med vilka metoder de nyttjat för att skapa sina publikationer…

 34. Thomas #25,

  Visst är du betydelsefull på den här bloggen, du bidrar starkt till diskussionen, det har jag sett erkännas från flera olika håll. Jag sätter en ära i att motbevisa vad du säger, så du kan se mitt blogginlägg som inspirerat av dina kommentarer 🙂

  Nu kan diskussionen inte fortsätta i all oändlighet så jag låter dina kommentarer bli sista ordet i vår diskussion, utom en enda invändning.

  Min invändning är att jag, som jag beskrivit i blogginlägget, anser att Michael Mann helt klart har beskrivit vad Wibjörn Karlén har sagt, nämligen att hockeyklubban varken innehöll en medeltida värmeperiod eller en liten istid. För mig framstår Manns beskrivning av kritiken som kristallklar. Så för mig är det obegripligt att du återigen hävdar något annat.

 35. Lbt #29,

  Den nya kurvan ser enligt min mening inte ut som en bandyklubba utan som ett liggande frågetecken. Detta tycker jag är en mycket bra symbolik i detta sammanhang 🙂

  Med tanke på att professor Myles Allen gjorde sitt uttalande till brittiska parlamentets utfrågning om klimatvetenskapen, som jag citerat i blogginlägget, i december 2013 så tycker jag att diskussionen om hockeyklubban är allt annat än inaktuell. Michael Mann själv vill nog också gärna att hockeyklubban inte skall förlora sin aktualitet:
  https://twitter.com/michaelemann

 36. Hade tänkt påpeka det tidigare, men …

  Man kanske inte skall fästa allt för stor vikt vid allt vad Thomas vill käfta emot om, det är ju inte alltid lätt att avgöra om han verkligen argumenterar för någon tydlig position eller om han bara vill käbbla, märka och vränga ord, för att säga emot och/eller styra bort diskussionen från allt sådant där klimathotstron är skakig och alla dessa ’experters’ utsagor kan och bör kritiseras, och även när det de säger helt enkelt inte stämmer.

  Lite mer intressant vore det att få redan på varför han likt så många där är rent besatta av att försvara Mann och dennes ’klubbföring’, till allra sista blodsroppen ser det ut som?Speciellt när en av deras ’talking points’ är att den numera är gammal. Varför det är stört omöjligt att erkänna att vad Mann har presterat både är ganska tveksamt, tvivelaktigt, oetiskt, och att han beter sig rejält illa mot många, förutom att vara feg och undvika all ärlig debatt?

  Alla dessa saker är klarlagda bortom allt tvivel, och många av de saker som Mann numera säger stämmer helt enkelt inte, eller är så vantolkade för att ge en helt missvisande bild?

  Varför är det så svårt erkänna att det inte är OK att tex helt sonika vända en (dessutom kontaminerad) proxyserie upp-och-ned för att den då hjälper att ge ’rätt’ hockeyklubbsliknande form? Och sedan skylla på att det var hans ’algoritm’ som flippade den!?

  Nåja, vi lär ju knappast få några rediga svar av aktivistsidan. Kanske för att deras ’kataloger’ med talking points inte ger dem något färdigtuggat att spotta fram …

 37. Gustav

  Jonas N:
  Hur då vända serien upp och ner? Detta måste jag missat.

 38. Gunnar Strandell

  Gustav #37
  Michael Mann har valt att använda Tiljander, en serie mätdata från sjöbottensegment i Finland upp och ned.
  Han har också tagit med data som enligt datainsamlaren inte är pålitliga för att arbeten gjordes vid sjön som påverkade sedimenten.

  Länk:
  http://climateaudit.org/2009/09/03/kaufmann-and-upside-down-mann/

 39. Olle R

  Det hävdas felaktig, t ex # 14, att Michael Mann inte hade disputerat (PhD) när hockeyklubban publicerades (MBH99). Faktum är att han tog sin doktorsexamen i klimatologi redan våren 1996. Om nu formaliteter som doktorsexamen är ett bevis på vetenskaplig vederhäftighet, så bör det understrykas att exempelvis Steve McIntyre och Lennart Bengtsson saknar doktorsexamen (enligt wikipedia). Detta betyder att jag själv, hm, formellt har en högre forskarutbildning/examen än de sista två.

  Jag vill bara tillägga att jag själv skiter fullkomligt i akademiska titlar och bryr mig mer om faktisk kompetens. Enda gången jag använder mig av min titel är när jag ska kommunicera med tyska advokater och myndighetspersoner, mest för att det är så komiskt vilken skillnad i bemötande det blir..

  Annars, följande diskussion från 2000-talets början visar lite på min självbild:
  -Hej, jag är en före detta doktorand på Stockholms universitet…
  -Jaha, hoppade du av?
  -Nääe, jag disputerade 1999..
  -Jamen då är du ju doktor..
  -Ööh, ja just det, det är jag…

 40. Olle R

  Håller med dig helt angående att enbart kompetens är avgörande. Titlar i sig betyder inte såeciellt mycket (längre) och i en hel del fall inget alls(*).

  Men du har fel angående Mann: Han fick sin doktorstitel väldigt sent 1998, dvs efter att MBH 98 (och även 99 ) hade färdigställts och skickats in. Se tex här.

  (*) Garanterat är iaf att somliga försöker substituera titel för kompetens. Väsentligen alla som försöker hänvisa till att bara ’klimatforskare’, helst med många publiceringar, för få diskutera ämnet, eller kritisera undermåliga arbeten.

 41. AG

  #7 Olle, faktiskt håller jag med dig. Manns kurva är övertolkad. Visst finns både lilla istiden och den medeltida uppvärmningen där i bruset. Kolla på 2sigma i figur 3 (http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/research/ONLINE-PREPRINTS/Millennium/mbh99.pdf) så går det inte att utesluta att MWP åtminstone var lika varmt. Lägg märke till att man plottat in och jämför med 1998 som är ett extremår. Vi vet också att enskilda år i den uppmätta serien inte har bättre osäkerhet än +/- 0.2 K.

  Men som vanligt så drar man slutsatser utifrån ett brusigt underlag som det inte går att dra slutsatser ifrån. För mig är det obegripligt att Manns kurva fick ett sådant genomslag. Kanske läste man bara hans propagandistiska slutsatser i artikeln. Det finns flera tvärsäkra sådana där tvärsäkerheten egentligen saknar grund i det presenterade materialet. Kanske därför som Mann till slut skriver: ”More widespread high-resolution data which can resolve millennial-scale variability are needed before more confident conclusions can be reached with regard to the spatial and temporal details of climate change in the past millennium and beyond.” Dvs hans slutsatser ska tas med en nypa salt eftersom man har dålig koll på de historiska temperaturerna egentligen.

 42. Ni är för artiga och för toleranta för fel saker!

  Det är inte svårt att konstatera att Manns och hela IPCCs sammanställningar är TOTALT OACCEPTABLA och det är där vi måste ställa oss och det är från den enkla utgångspunkten och slutsatsen vi måste utgå. Vi sitter nu med katalogtjockt med bevis på att klimathotet är en ren och skär konstruktion och ett gigantiskt bedrägeri.
  De som försökt att vara hederliga inom klimatvetenskapen har blivit klimatjihadisternas gisslan och att hålla god min eller tyst, får ett annat pris vad det lider. Vi har tagit del av den rent äckliga förtryckarstruktur som IPCCjihadisterna utövat med hjälp av sina lojala krafter som dominerar fältet även här hemma i Sverige. Vi får tydliga bevis på att demokratins själva fundament är satt under attack och förruttnelse. Vetenskapen är på nåt sätt den sista utposten tryggheten och instansen för att avgöra vad som sanning fel eller lögn. Ett av demokratins viktigaste villkor är av den militant totalitära klimatjihad/kommunismen attackerad och kapad.Vi MÅSTE sparka ut och VÄGRA finansiera kriget mot oss själva. Vägra acceptera att de tar makten och ställer villkoren för debatt. Vägra acceptera att de springer och gömmer sig från granskning och utvärdering. Vägra tillåtas dem undslippa ansvar. Vägra acceptera att vi har en public service som ljuger för och lurar medborgarna. Vi har släppt in samhällsparasiter med totalitära både metoder och ambitioner i demokratin där nu lögnerna totalt dominerat. Vi måste ha nya grundlagar och reformer som gör att folk sätts på kåken för dessa brott. Vi har annars inget som helst skydd för våra demokratiska rättigheter kvar. Debatten om ”klimathotet” har ALDRIG handlat om vetenskap det har hela tiden handlat om destruktion av demokrati frihet och integritet. Klimathotarna är helt enkelt skattefinansierade totalitära fascister. Det är bara titta på vilka medel som helgar deras ”ändamål” .. förföljelse av oliktänkande, uteslutningar, trakasserier, glåpord och fula hemmasnickrade fula epitet. Vi behöver inte veta mer för att inse att hela klimatjihadismen är oacceptabel i hela sin totala skepnad.

 43. Lars Cornell skrev detta: ”Fel, under de senaste 18 åren har jorden inte blivit varmare.”
  Jag vill bara dubbelkolla att jag tolkar det rätt och att det är något du Lars kan stå för. Vilket år menar du är det varmaste året?
  Vad är din förklaring på dessa siffror?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_temperature_record#Warmest_years

 44. Gunnar Strandell

  Olle R 39
  Citat:
  ”Jag vill bara tillägga att jag själv skiter fullkomligt i akademiska titlar och bryr mig mer om faktisk kompetens.”

  Här vi jag helt överens.

  Paleoklimatologi bygger på att människor har reser ut i naturen och samlar prover från trädringar och sediment från sjö- och havsbottnar etc. Dessa analyseras och tidsynkroniserat för att ge serier som publiceras i texter och databaser.

  I nästa steg används denna information för att skapa en bild över klimatet med statistiska metoder.

  Här kommer några påståenden:
  1. Det finns ingen mätserie som gjorts av Michael Mann.
  2. Michael Mann har valt ut några mätserier för MBH98 och -99 men aldrig redovisat vilka kriterier som använts eller berättat om urvalet skett före eller efter han studerat innehållet.
  3. Michael Mann har gett olika vikt till de mätserier han använt och använt icke konventionell statistikteori, skev PC1, för viktningen.
  4. Michael Mann har använt upp och nedvända data för Tiljanderserien.

  Jag ser inget i detta som tyder på överdriven kompetens i den vetenskapliga delen, men jag kan hålla med om att han visar hög grad av kompetens när det gäller maktspel oavsett om det gäller politik, juridik eller mobbing.

 45. Thomas P

  Slabadang #42 har någon talat om för dig att du kan vara rätt skrämmande när du går igång? Du låter som du är redo att ta fram älgstudsaren eller bombbältet och ge dig ut och mörda alla oliktänkande som du öser upp dina invektiv mot.

 46. Skogsmannen

  Thomas P!

  Det är de som ingenting säger (skriver) som man ska bekymra sig för…

 47. Alienna

  #45, Slabadang ser klart hur det ÄR.
  Och det ÄR skrämmande. Finns inget som helst skäl att linda in verkligheten i bomull för känsliga hennar.

 48. Lars Cornell

  Sandra #43
  Du frågade 13:e 18.29

  Det finns mycket, bland annat figur 2 i
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/11/07/inte-sa-hett-en-trend-mot-lagre-klimatkanslighet/

  eller figur 1 i
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/12/09/statistiken-ar-5-granskad/

  samt
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/04/ingen-uppvarmning-i-sverige-pa-25-ar/

  men även den länk du ger till Wikipedia antyder samma tendens.

  Boken falskt alarm av Gösta Pettersson rekommenderar jag. Den är uttömmande och pedagogiskt skriven, lätt att läsa.
  http://www.falskt-alarm.se/wp-content/uploads/2013/04/FalsktAlarm.pdf

 49. Iså fall önskar jag att du hade skrivit att ”värmningen” inte hade ökat eller motsvarande. För varmare, det har det uppenbarligen blivit även enligt dig, även om jag förstår dig rätt nu.
  Det är ”derivatan” som (enligt HadCRUT4 med luckor över ex vis polområdena och Afrika) minskat men ”koefficienten” är fortfarande positiv. Eller med en liknelse: Vi accelerar långsammare och långsammare (om nu den mätdatan stämmer) men sätter ännu ständigt nya hastighetsrekord.

  Det kanske låter löjligt men det är en viktig skillnad. ”under de senaste 18 åren har jorden inte blivit varmare” var orden du valde och det verkar så vitt jag förstår det inte stämma. Det har blivit varmare, och 2014 ser ut att bli nytt värmerekord, bara att uppvärmningen just nu tycks ske långsammare.

 50. Sandra,

  Vad det handlar om är att man inte kan se någon statistiskt signifikant nollskild trend nu under ganska många år. Som du vet hoppar temperaturen den lite upp och ner, och har gjort så hela tiden. Dvs man kan hitta tider under det blivit både varmare resp kallare, och samma sak med trender under valda tidsperioder.

  Men nu sedan ganska lång tid går det inte att se att temperaturen har någon speciellt trend/riktning (lite grand beroende på vilket dataset man använder). Detta trots att modellerna säger att det borde se helt annorlunda ut. Det är den skillnaden som är relevant, inte hur länge (eller vilket år som var varmast)

  Det finns dom som innerligt hoppas både på att 2014 skall slå ett nytt värmerekord, eller tidigare hoppas på att 2010 skall inneha det. Men det märkliga är att dessa personer tenderar att säga att de är jättebekymrade över att det blir varmare, och att det de hoppas på är ett jättestort hot …

  Ja, så knepigt kan det faktiskt vara …

 51. Alienna

  #49, Nu förstår jag inte…
  Hur kan något som ”går långsammare och långsammare” ständigt sätta hastighetsrekord..?

 52. Thomas P

  Jonas #50 ”Vad det handlar om är att man inte kan se någon statistiskt signifikant nollskild trend nu under ganska många år.”

  Vi har heller inte sett något statistiskt säkerställt brott i uppvärmningstrenden. Som vanligt förväntas vi på denna blogg glömma att osäkerheter slår åt båda håll. Osäkerheten i att bestämma en trend i brusiga data över en kort tid är så stor felmarginalen täcker in båda sidors förväntningar.

 53. TP, och du har fått förklarat många ggr hur mycket det ’svaret’ är värt: Du kan fortfarande hoppas (med kanske 1, 2 i bästa fall 5% chans) att klimatmodellerna ändå hade och har rätt, och att ni klimathotsanhängare bara haft extrem ’otur’ för att naturen och dess brus leker kurragömma med er ..

  Dvs att ni hoppas på att temperaturen snart ’spurtar ikapp’ era förhoppningar i en rent sagolik tjurrusning. (Ja, och sen skall den ju enligt er tro , i genomsnitt alltså, också ligga lika länge och lika mycket över era prediktioner för att er ’argumentation’ skall varit riktig. Ja, det är verkligen extremhändelser ni nu fäster era sista förhoppningar vid 🙂 )

  Men att folk skulle förväntas ’glömma bort’ vad den andra sidan anför för skarpa giltiga argument må vara helt sant på din sida. Här däremot är dessa högst välkomna. Och som du ser får du seriösa svar också ..

  Mitt (lika seriösa) svar är att allt tyder på att klimatmodellerna påtagligt överskattat effekten.Occams rakkniv antyder iaf ngt sådant rejält starkt …

  Men visst. Extremt osannolika händelser har inträffat förr. Bara inte så ofta … av lätt förståeliga skäl.

  😉

 54. Gunnar Strandell

  Alienna #51

  Sandra skriver, citat:
  ” Vi accelerar långsammare och långsammare (om nu den mätdatan stämmer) men sätter ännu ständigt nya hastighetsrekord.”
  Så länge vi accelererar ökar hastigheten, dvs temperaturen. Eller hur?

 55. Men temperaturen accellererar ju inte!

  Accellerationen av temperaturen är ju negativ (dvs vi har en retardation), men så länge som så länge temperaturändringshastigheten är positiv kan temperaturen fortfarande öka, bara allt långsammare.

  På samma sätt som en boll man kanstar upp i luften. Den stiger (till en början) högre och högre, trots att accelerationen är negativ (dvs riktad nedåt).

  Det hela bottnar nog i att alarmisterna har förälskat sig i ordet ’accellererar’ och många av dem vet knappt vad det betyder …

  Vi andra kanske skall börja påpeka att pausen bara accellelererar och allt snabbare blir längre och längre …. 😉

 56. Gunnar strandell

  Jonas N #55

  Och Thomas P har ju påpekat att andraderivatan av en sinusfunktion, dvs accelerationen, byter tecken och blir negativ. Det kanske är något för Lbt att bita i…. 😉

 57. Så här skulle man kunna sammanfatta senaste decenniernas HadCRUT4: Ökningen ökar inte längre, temperaturerna i sig ökar dock fortfarande. Inte sant?

  Igen: temperaturerna ökar, ökningen ökar inte längre men det är fortfarande en ökning.

  Jag läste det som Lars skrev som om han menade att temperaturerna inte hade ökat de senaste 18 åren, men det har dom gjort. Det finns gott om värmerekord där. Vi är väldigt högt uppe jämfört med när mätningarna startade på slutet av 1800-talet och vi har inte kommit ner än. Vi får väl se om 2014 slår rekordet från 2010. Just nu verkar det så.

  Jag är orolig för att temperaturerna har ökat mer i de platser som är utanför HadCRUT4s mätstationer, vilket är många. Havets bottnar, och även här uppe på ytan i polarregionerna och i delar av Afrika. Om det stämmer som satellitdatan tyder på, att det har ökat mycket där, då har ju även ökningen ökat.
  Men vad temperaturerna verkligen är på dessa ouppmätta ställen, det har jag ingen aning om.
  Oavsett detta så har den data vi faktiskt har, visat på en faktisk och konkret (om än inte i sig ökande) ökning. Tvärt emot det som Lars skrev då, det här med dom 18 åren!

 58. Alienna

  Sandra, Titta på översta grafen i detta inlägg => https://www.klimatupplysningen.se/2014/12/16/temperaturer-utan-motstycke/#comment-391410

  Jag ser absolut ingen ”ökning” för närvarande tid.

 59. Jonas skrev: ”Det finns dom som innerligt hoppas både på att 2014 skall slå ett nytt värmerekord, eller tidigare hoppas på att 2010 skall inneha det.”

  Det jag hoppas är att ni på den här hemsidan ska få rätt. Det är därför jag öht läser här, för att jag hoppas att ni ska gräva fram något som gör att vi äntligen kan få ro.
  Jag tror på / fruktar / försöker förbereda mig på värmerekord och till och med katastrofer. Att ex vis permafrosten kommer att tina upp en massa gas som gör att temperaturen bara ökar ännu mer.
  Det jag hoppas på är givetvis motsatsen.

  Jonas skrev senare: ”Det hela bottnar nog i att alarmisterna har förälskat sig i ordet ‘accellererar’ och många av dem vet knappt vad det betyder … ”
  Hoppas du inte syftar på mig där. Det var en flopp att försöka använda liknelser om hastighet och acceleration och jag önskar jag kunde ta tillbaka det. Tyckte bara det såg lite fånigt ut att prata om ”ökning” och ”ökningsökning” men i backspegeln sett så är det det jag skulle ha gjort.
  Kom ihåg att det jag skrev först var värdet (dvs temperaturen), tangenten eller koefficienten (dvs ökningen) och så då derivatan (dvs ökningsökningen eller rent av ökningsminskningen om vi har tur).
  I ”bilden” med acceleration så stod accelerationen för tangenten, inte för derivatan, vilket var en flopp inser jag nu och ledde till fåniga missförstånd.

  ”Ökningsökningen”, om jag får kalla den det, däremot är kanske en något lugnande faktor än så länge. Iaf tills vi får lite fler pusselbitar på plats ex vis a la Cowtan & Way. Men det är inget jag kan uttala mig speciellt mycket om. Jag kan lite matematik-basics men jag är ingen väder- eller klimatforskare.

  Det Lars skrev såg ut som att temperaturerna inte varit så farliga på 18 år, men jag tycker att både temperaturerna och ökningen ser väldigt otäcka ut. 1998 var t.ex. sjukt varmt och det året var ju inom dessa 18 år.

  Det var detta jag ville prata om och så kom vi istället in på detta kanske lite fåniga sidospår.

 60. Sandra, nu argumenterar du att satellitmätningarna, som dels är de mest heltäckande, som inte påverkas av vare sig städers utbredning och heller inte ’justeras’ på alla möjliga upptänkliga sätt, och som inte visar något anmärkningsvärt varmt år alls …

  … att deras mer heltäckande data skulle hjälpa andra dataset att ’kunna’ betyda ännu högre temperaturer!

  Det är ju lite rart. Men stämmer bra på vad jag sa om att det främst är de som säger sig vara ’temperaturoroade’ som hoppas på allt högre temperaturer …

  🙂

 61. Alienna: jag kollade t.om källisen och sökte efter 391410 för att se att jag hade sett rätt inlägg, och det hade jag, men jag ser ingen graf eller länk till graf där.

  Ingemar skriver i den tråden detta: ”Det har varit många decennier som varit varmare än de föregående”.
  Jonas skriver i den tråden såhär ”Det senaste ca 16 åren är visserligen varmare än 1900-talets snitt”.
  Detta var vad jag åsyftar med ökning speciellt i anknytning med att Lars sade att det kanske var en uttalad lögn. ”att SMHI ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet”.
  Men det har ju blivit varmare. Helt ärligt har det det.

  Skulle ni säga att följande stämmer eller inte stämmer:

  Det är varmare.
  Rent av är det så pass mkt varmare, att vi har på sistone slagit många rekord sedan dom började mäta i slutet på 1800-talet.

 62. Sandra #59

  Jag vet inte om det är så värst många här som gör tvärsäkra prediktioner om framtiden och om vilka vi således ’kan få rätt’

  Hittills har det inte varit det minsta lilla farligt med ngt högre temperaturer,tvärtom, och det skedde inga hemskheter 1998 heller. (Extremväders-tjatet är mest en mediagrej,

  Du drar upp Cowtan & Way, och deras försök handlade just om att hitta den ’saknade’ värmen, och de hoppades att den skulle ha gömt sig just där, och mellan dem där man inte har bra mätstationer.

  Men då är du inne på bortförklaringsförsök igen (eller efterhansjusteringar) som så många som vill att det egentligen skall vara varmare. Men det är inget du kan jämföra med mätningarna som finns.

  Ledsen, men du gör precis som så många andra intrycket att du vill se och hoppas på mer och högre temperatur, nya rekord. Och jag tror det stämmer … många gör nog det. För att hålla ’engagemanget’ levande. Jag finner det lätt fascinerande!

 63. Aha du menade själva blogginlägget, inte kommentaren!
  Spännande att yttemperaturerna enligt HadCRUT4 t.om. har en neråtgående trend ibland.
  Sorry för att jag rört till det i så fall.

 64. Så här då. Det jag vill är att det inte ska bli en antropogen klimatkatastrof. Och det finns det ju flera här i Stockholmsinitativet som tror att det inte kommer att bli.

  Anledningen till att jag blir pepp när jag ser Cowtan, Way et al fiska efter rekorden är ju enkel och ges i ordet ”antropogen”.

  A. Säg att hotet är reellt och människoskapat. Av exempelvis vissa gaser såsom svaveldioxid, metan och koldioxid.
  B. Säg att sedan på grund av någon miss (så som bristande mätstationer, eller att värmen gömmer sig i haven) så framstår det i massmedia som om hotet inte fanns.
  C. Säg sedan att människorna på grund av detta skulle pusta ut och sen börja bolma ut dessa gaser igen.

  Om alla dessa tre premisser stämmer — vilket jag inte vet om dom gör, jag är inte klimatforskare — då skulle det vara fatalt att på för hand pusta ut över att det ”svalnar”. Därav den ständiga kollen efter nya rekord.

  Samtidigt är det ju så här att vi kollar därför att vi som är oroliga, vi längtar efter att bli mot-bevisade. Det vore så grymt skönt att kunna få ett ”doomsday averted”-besked från konsensus-dorksen. Det är inte så konstigt. Lite Popper basics, att falsifiera sin tes. Så länge det blir varmare har dom oroliga tyvärr rätt.

  Jag är inte kvalificerad till att säga så mycket om Cowtan och Way. Det dom skriver verkar vettigt i mina ögon. Satellitdatan är mer täckande än ytdatan och genom att titta på sambandet mellan de två där båda finns, så är det iaf intressant att se vad den metoden skulle visa att de ”saknade” stationerna skulle ha. (Tyvärr sjukt varma!) Deras metod är ju inte superaccepterad än. Om jag tittar på många bloggar så är det ”värmen gömmer sig i haven”-teorin som verkar mest poppis där, snarare än deras ”värmen har brassat på jättemycket kring polerna och i afrika”-teori.

 65. Alienna

  Ett tal av nobelpristagaren Dr. Ivar Gleaver kanske passar att ’slänga in’ här:
  https://www.youtube.com/watch?v=qdTlXuTwvEQ

  Se den Sandra.

 66. Ann LH

  Alienna, tack för att Du lyfte fram denna höjdare! Så späckad med aptitretande info, grobara tankefrön och underbar humor. Climate Scam på 32 minuter!
  Tål att ses gång efter annan till skillnad mot våra romklubbsmegafoner i regeringen, de som till synes utan kunskaper och eftertanke ”låter orden strömma och käften glappa”. Men snart har det förhoppningsvis glappats tillräckligt för att tappa ansiktet, vilket ju inte var tillåtet för Animalens diplomater. (Se T. Danielsson)