Har önskan om konsensus skadat forskningen?

Consensus
I flera artiklar och rapporter har forskarna börjat ifrågasätta konsensustänkandet inom klimatforskningen. Det från politiskt håll pådyvlade kravet på klara och säkra besked från forskarsamhället har, menar många, tvärtom skadat den normala vetenskapliga processen. Konsensus, inte sanningen, har blivit klimatpanelens övergripande mål.
Talet om ”konsensus” emanerar från det politiska uppdrag som FNs klimatpanel, IPCC, har. Det finns detaljerade regler om vad som krävs för att IPCC skall sanktionera skrifter och uttalanden i deras namn. Det gäller förstås sammanfattningarna (Summary for Policy Makers) som skickas ut till politiker och journalister, men även allt från tekniska rapporter och stödjande material till själva den mångsidiga huvudrapporten. Slutrapporten skall nämligen accepteras av plenarsessionen bestående av FN-byråkrater och representanter från de ingående nationernas regeringar.
Detta behov av konsensus inom undergrupper, arbetsgrupper och slutligen i plenarmötena har sedan skapat en allmän föreställning om att alla klimatforskare skulle vara eniga – vilket de naturligtvis inte är och aldrig har varit. Det handlar i realiteten om att IPCC-processen skall leda fram till att ett 60-tal författare inom varje arbetsgrupp, och senare plenarmötet, skall enas om en skrivning. Men myten om att det skulle råda någon sorts konsensus bland all världens klimatforskare har noga odlats och spridits av IPCCs ledning och dess svans av propagandister eftersom man vet att de allra flesta mottagare av budskapet om klimathotet inte själva kan, eller vill, sätta sig in i sakfrågan utan föredrar auktoritetsargument.
Politiker vill ha klara och säkra besked, inte delade meningar i en härva av bevis och motbevis. Och eftersom de betalar för det, via skattemedel, så levererar naturligtvis IPCC precis en sådan ”konsensusuppfattning”. För att uppnå enighet så uttrycks inte påståenden och prognoser i en preciserad siffra utan i intervall med tillhörande sannolikheter. T.ex. att uppvärmningen blir mellan 2,0 och 4,5 grader vid en fördubbling av CO2-halten. Intervallen ifråga avspeglar egentligen i lika hög grad IPCC-författarnas (och modellernas) oenighet som deras enighet.
Har strävan efter att uppnå godkännande och enighet skadat själva klimatforskningen? På sistone så verkar debatten om detta ha blossat upp på allvar. Judith Curry recenserar en kritisk artikel av Mike Hulme. Hulme skriver t.ex.:
Den ensidiga satsningen på en utestängande konsensus var den verkliga tragedin i Climategate. Inte för att e-postmeddelandena från Climatic Research Unit (CRU) avslöjade något avgörande fejkande av grunddata eller bedrägeri, men att de uppvisade en vetenskaplig kultur som utestängde kritik och som var emot att dela med sig av sina data.
Judith Curry har också själv skrivit en artikel om problemet med konsensus-byggandet. Hon säger bl.a.:
Klimatsamfundet har arbetat i mer än 20 år för att skapa en vetenskaplig konsensus om antropogen klimatförändring. Analyser från flera discipliner stöder slutsatsen att processen för det vetenskapliga konsensussökandet som använts av IPCC har haft den oavsiktliga konsekvensen att snedvrida både vetenskapen och de tillhörande beslutsprocesserna.
I en rapport av Emil A Röyrvik från SINTEF, Consensus and Controversy, så sägs det bl.a. att talet om stor enighet och att ”science is settled” är överdrivet. Rapporten konstaterar istället att det finns en robust, kritisk diskussion inom klimatvetenskapen och att strävan efter att skapa en konsensus snarare representerar en politiserad och ovetenskaplig tilltro till ”vetenskapen” – en strävan som går på tvärs emot normal vetenskaplig praxis.
Man säger vidare att kravet på vetenskaplig konsensus och ”eliminerandet av tvivel”, önskan om att förklara AGW-teorin såsom avgjord en gång för alla, och att driva igenom detta med högst fördömande och nedsättande omdömen (att ifrågasätta är ”oansvarigt, vårdslöst och omoraliskt” etc.) går inte ihop med vetenskapens ethos. Proceduren stöds inte heller av observatörer och tänkare såsom Kant, Popper, Merton och Polanyi som ser vetenskapen som en kontinuerlig diskussion, öppen för kritik, antidogmatisk, och förespråkare för metodologiskt tvivel och ett organiserat ifrågasättande.
Jag håller helt med om dessa synpunkter från Judith Curry, Mike Hulme och Emil A Röyrvik. Klimatforskningen som helhet har förlorat åtskilligt med tempo och trovärdighet genom detta utestängande av kritiker och förhindrandet av en öppen diskussion. Alltför mycket energi har lagts ned från centralt håll på att motarbeta en viss typ av ifrågasättande, och politiskt ”unhelpful”, forskning istället för att med ett öppet sinne pröva olika teorier och forskningsspår. Forskningsfonderna har tyvärr i hög grad spätt på denna snedvridning genom sitt dogmatiska stöd för IPCCs huvudspår.
Det är bra om detta politiska konsensusivrande, och den ensidighet som det faktiskt åstadkommer i klimatforskningen, nu ifrågasätts av forskarna själva.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Först skriver Hulme:
  ”Inte för att e-postmeddelandena från Climatic Research Unit (CRU) avslöjade något avgörande fejkande av grunddata”
  Sedan skriver Hulme:
  ”var emot att dela med sig av sina data.”
  Enda anledningen till att inte visa upp sina data är just att de är fejkade.
  Hansen har manipulerat GISS-data för att trendkurvan ska luta brantare.

 2. Bim

  BRA!!!! Ingemar.
   
   

 3. bom

  Dödsrunorna över CAGW står som spön i backen och Schellnhuber leder dödsmarschen! Han såpar nu sin egen trappa.
   
  The EU has been the global laboratory testing the green agenda to see how it works. Today’s story means that the guinea pig died; the most important piece of green intervention in world history has become an expensive and embarrassing flop. It’s hard to exaggerate the importance of this for environmentalists everywhere; if the EU can’t make the green agenda work, it’s unlikely that anybody else will give it a try.

   

 4. Ann L-H

  Ingemar – Tack för ännu en påminnelse om Det Stora Sveket, sveket som vore så lätt för grävande journalister och vår självbelåtna kulturelit att avslöja om de bara iddes. ”Bara” Dina två artiklar under vetenskap här borde räcka för att sätta igång ett sunt ifrågasättande och de har ju funnits rätt länge nu för grävvilliga.
  Sådana här uppdateringar är mer än välkomna, tack!
   

 5. Bra skrivet Ingemar.
  ”utestängande av kritiker och förhindrandet av en öppen diskussion”
  Vad skall man dra för slutsatser av det?
  Ur ”SINTEF”-rapporten
  Related to IPCC Hulme also noted that “It was to be
  governed by a Bureau consisting of selected governmental representatives, thus ensuring that the
  Panel‘s work was clearly seen to be serving the needs of government and policy. The Panel was not
  to be a self-governing body of independent scientists.”
  Allt är ett politiskt spektakel var syfte inte uttalas. Utom möjligen i formen ”Global Governance”. Dvs makt.

 6. Sören F

  >Det är bra om detta politiska konsensusivrande, och den ensidighet som det faktiskt åstadkommer i klimatforskningen, nu ifrågasätts av forskarna själva.
   
  De (som man kan tycka alltför tysta forskare) jag känner säger nog att konsensusivrande och ensidighet självklart är något de ”ifrågasätter”, ja, snarare är något de aldrig anammat eller skulle försvara, alltså inte är något just de står för..

 7. Anders Persson

  Den vetenskapliga världen (alla vetenskaper inkl de humanistiska) är lite grand som atmosfären: den styrs av både extern “forcing” och intern dynamik. Det innebär att vetenskapsmännen (alla vetenskaper inkl de humanistiska) ofta jagar i flock.
   
  Den externa ”forcingen” är då omvärldens förväntningar eller bidragsstyrning, den interna dynamiken att komma först inom ett till synes lovande forskningsgebit. I detta avseende skiljer sig inte klimatforskningen från all annan forskning, också inom de humanistiska grenarna.
   
  Inom flocken måste man hålla sina fynd tätt inpå kroppen så de inte stjäls. Å andra sidan, kommer man som outsider på något riktigt revolutionerande, som inte bara leder till Nobelpris utan historisk odödlighet, kan man utan vidare be ett flygplan skriva det med kondensationsstrimmor på himlen – ingen kommer att knycka idén.

 8. Ingemar Nordin

  IPCC är ett politiskt organ, och fungerar som ett sådant (hur bra det är i den rollen kan diskuteras). Allvarligare är att politiker och media medvetet eller omedvetet ger en missvisande bild till allmänheten om IPCCs natur.

  Än mer tragiskt (om möjligt) är att framstående vetenskapliga akademier som Royal Society inte bara sprider den missvisande bilden, utan även själva alltmer fungerar som ett politiskt myndighetsorgan. De organisationer som alltså har som främsta uppgift att slå vakt om den vetenskapliga integriteten och dess sanningssökande har lånat sig till att bli en simpel lobbyorganisation.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/19/hur-royal-society-blev-en-kampanjorganisation/

 9. Ingemar Nordin

  Anders P #7,

  Få andra fält inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig forskning befinner sig ett sådant starkt politiserat fält som klimatforskningen. Kravet på konsensus är så gott som obefintligt inom t.ex. mitt eget fält. Visst, politikernas ”initiativ” med särskilda utlysningar etc, påverkar mycket, men det går ändå inte att jämföra med situationen för just klimatforskningen.

 10. jensen

  Jag tycker inte att man behöver bevisa vetenskapligt fusk för att fördöma ”klimatvetenskapen”
  Det viktigaste för mig har varit attityden hos förespråkarna för the cause.
  Den förhärskande attityden har varit typisk för pseudovetenskap. De ledande tecknen på pseudovetenskap är: concensus, fördöljande av data och ad hominem.
  Betr. detta föreligger ett otal exempel. Uppdraget för IPCC är ovetenskapligt formulerat. Man anställer privatdetektiver för att undersöka kritikers personliga vandel. Man glädjer sig åt kritikers plötsliga frånfälle .Man uppmanar till olaglig radering av viktig e-mail. När modellerna inte stämmer överens med verkligheten konstruerar man hela tiden nya förklaringar. Listan kan göras hur lång som helst, och det är lätt för övriga läsare att komplettera.
  Ja, för mig är det dessa förödande pseudovetenskapliga, icke evidensbaserade aktiviteter, som har drivit min uttalade  skepticism.
  Stilbs´ meddelande till mig har varit upplysande: Om ändamålet helgar medlen, ohelgar man vetenskapen.

 11. Anders Persson

  #9: Jag vet ju inte hur det står till inom filosofin, men när jag 1981 gjorde ett av mina gästspel inom humaniora fick jag kalla kårar. Jag forskade i en nertystad incident 1743 då Rådet i Stockholm tog in 12 000 beväpnade ryska trupper att sättas in emot upproriska svenska bönder. Jag fick rådet av  t v å  svenska historieprofessorer (oberoende av varandra) att göra det hela till en fråga om befolkningens inställning till invandrare på 1700-talet. Jag kunde nämligen få forskningsbidrag då!
   
  Jag klarade mig utan detta finansiella bidrag, men boken ”Den farliga hjälpen” tegs ihjäl av alla historiker utom av Herman Lindqvist som ägnade den stor uppmärksamhet i sin svenska historia (”Nyttan och nöjet”). Som bekant får han ofta på f-n för att, utan statsbidrag och oåtkomlig utanför Paris, orädd bryta emot historikernas konsensus  . . .

 12. Sören F

  Konsensusförväntan/krav, nödvändigt eller ej, kom speciellt med den upplevda angelägenheten, liksom samma (som nån skrev här nyligen) kretsat kring t ex medicinare. En sån förväntan kan ett ev ”forskarsamhälle”, eller delar av ett sådant, t ex: möta, inte kunna möta, vägra möta, inte vilja möta, låta sig korrumperas politiskt av.
   
  Det ligger inte i den egentlige forskarens natur och självbild att just den strävan, konsensussträvan som politik, ska vara just deras uppgift. Man identifierar sig inte med anslagsgivandet. Man har möjligen gått in och ”tagit en törn” där.
   
  De som velat kränga det som något mer eller annat än det, de som agerar politiker och inte ens försöker posera som annat, de behöver, också för att inte själva framstå som icke-egentliga forskare, renodla och överdriva angelägenheten och att dess handhavande inte överlåts till enbart politiker.
   
  Det är det renodlandet som övriga, ”oskyldiga” forskare nu alltså skulle behöva markera mot, och därigenom tänka sig att det är ”deras egna” där inne bland anslagsgivarna som på klandervärt vis gripit till överdrifter. (Annars vore de ju bara forskare som på ungefär lika klandervärt vis lät sig störas av diverse politiker, nära köttgrytorna, men ändå, bara politiker.)

 13. Björn

  Vad är det för forskning värd namnet som låter sig styras av politiker? Politiker borde vara bannlysta i alla forskningsorgan och lärosäten. IPCC är i allra högsta grad ett politikerstyrt organ där alla världens länder kräver representation. Hur är det möjligt att från ett sådant organ få något objektivt vetenskapligt uttalande muntligt eller i skriftlig form? Vetenskap handlar inte om demokratisk representation, utan enbart om ett vetenskapligt innehåll där konsensus som begrepp inte hör hemma. En klimatvetenskap som inte tål eller låter inrymma olika hypoteser, är ingen vetenskap värd namnet.
   
   

 14. Björn #13
  Politiserad forskning borde vara förbjuden i grundlagen. Den styrande eliten skall förbjudas att styra forskning på det sätt som görs idag. Det borde vara självklart i en demokrati. Anders P. exempel visar vad som händer. IPCC visar vad som händer. Brundtlands demagogiska uttalande visar vad som händer. Det finns många exempel i historien som klart och tydligt skriker ”Spåren förskräcker”

 15. Ingemar Nordin

  Kanske kan man se på IPCC på ungefär samma sätt som en nationell myndighets utredningstjänst. Beslut måste fattas, och man vill ha ett underlag för det beslutet.

  Frågan är om IPCC var en så lyckad lösning på det problemet. IPCC har enligt min mening fått ett ogenomtänkt och felaktigt uppdrag, och har som en följd av det fått en ledning som i stort sett är i händerna på diverse NGOs och alarmister.

  Det har framförts flera olika förslag på hur IPCC skulle (och måste) reformeras. Det bästa tycker jag själv är det som John Christy framförde i ett senatsutfrågning, nämligen att inrätta ett ”Red Team” med uppgift att samla kritiken och framföra alternativa synpunkter. Det ger förstås ingen konsensus, men det skulle kunna ge ett bättre underlag för beslut. De politiska besluten bör politiker fatta (dem som vi har en demokratisk kontroll över), inte av forskare. Politikerna skall inte kunna skylla ifrån sig.

  Men hursomhelst, här ville jag föra fram att flera klimatforskare själva ser att konsensuskravet inom den politiska sfären faktiskt skadar grundforskningen som sådan.

 16. Anders Persson

  Bilden av den omutlige och sanningssökande vetenskapsmannen är en myt. Allt det som på denna sajt lyfts fram och kritiserats inom klimatforskningen finner man mer eller mindre, både i nutid och forntid, inom alla andra vetenskaper, filosofi vid Linköpings Universitet möjligen undantaget.
   
  Den vetenskapsman som vill hålla sig ”ren” bör uppsöka närmaste elfenbenstorn. Så istället bör att moralisera bör vi utgå från att 10% av all vetenskap är medvetet bedrägeri, 20% irrelevant och/eller inkompetent vilket lämnar 70% till Mänsklighetens fromma – frågan är bara vilka arbeten som ska räknas dit.

 17. Peter Stilbs

  Tack Ingemar – denna märkliga värld blir än mer bisarr när man upptäcker hur våra kända politiker som ex Lena Ek ser på saken
   
  – i samband med Riksrevisionsverkets granskning av klimatforskningens miljardfinansiering noterade man att den fråga de såg var:
   
  ”Om svensk klimatforsknings verksamhet verkligen lett till lägre koldioxidutsläpp”

 18. Ingemar Nordin

  Anders P #16,

  Du pratar som en post-modernist. Det är klart att de flesta vetenskapsmän söker sanningen. Låt inte undantagen förblinda dig. Annars kan vi lika gärna lägga ned all forskning och utbildning, eftersom allt ändå är bluff och båg.

  Jag utgår från att även klimatforskningen kan reformeras och göras bättre!

 19. Anders P #16
  Nu är det väl en annan skala på det här. Vi pratar om mångmiljardbelopp och kraftiga restriktioner som befolkningen skall stå för och stå ut med. Då vill det till att MYCKET väl underbyggt av forskning som fått ett MYCKET öppet forskningsuppdrag som visar både Fördelar och nackdelar med minst 3 föreslagna alternativ.
  IPCC:s uppdrag var mycket snävt formulerat vilket klart tyder på att man var ute efter ett specifikt resultat

 20. Björn

  Anders Persson [16]; Är det OK med politisk inblandning och styrning av forskningen? Är det OK att förhindra publicering av andra hypoteser än de som stöder AGW? Är det OK………………?

 21. Gunbo

  Björn #20,
  Nu är jag ju inte Anders Persson men jag vill gärna ställa en fråga. Hur mycket forskning är styrd av politik? Ja, jag vet att det finns en massa spekulationer men finns det några konkreta uppgifter?
   
  Hur många vetenskapliga studier har förhindrats publicering för att de inte stöder AGW? Det finns väl andra kriterier för refusering. Har du några siffror?
  Jag är genuint intresserad.

 22. Björn

  Gunbo [21]; Du tycks inte förstå hur ensidig debatten är i klimatfrågan. Hur tror du att AGW har fått ett så stort genomslag om inte propaganda fanns med i spelet? Det är svårt för gemene man att ta ställning i en sådan här fråga som kräver en del studier för att förstå och kunna ta ställning till. Är det rimligt att lura folk att tro, att om vi förhindrar emission av CO2 så får vi ingen klimatförändring? En tänkande människa förstår att det är något galet i det hela när man förnekar och förhindrar alla försök till att påvisa solens okända egenskaper och inverkan på klimatet. Hur förklarar man istidernas försvinnande och nybildande med CO2 som orsak? Viktiga hypoteser om andra faktorer än CO2, skulle mer frekvent ses i media om det inte fanns ett aktivt motstånd mot dessa. Faktum är Gunbo, vi kan inte förhindra klimatförändringar, för vi kan bara anpassa oss till dessa.

 23. ThomasJ

  Judith Curry har en intressant tråd i temat ’ärlighet inom forskning’:
  http://judithcurry.com/2013/04/20/10-signs-of-intellectual-honesty/
   
  Och att det jäser rejält i UK är troligen ganske bekant… här lite mer ’jäst’… 😉
   
  http://autonomousmind.wordpress.com/2013/04/28/and-they-call-this-government/
   
  Bra artikel Ingemar! Tack!  😀
   
  Mvh/TJ

 24. Gunbo

  Björn #22,
  För det första gällde min första fråga om det finns några konkreta uppgifter om hur mycket klimatforskning som styrs politiskt. Det finns som jag skrev en massa spekulationer men jag har inte  sett några konkreta uppgifter.
   
   
  Min andra fråga gällde hur många vetenskapliga studier har förhindrats publicering för att de inte stöder AGW? Här har jag inte heller sett någon statistik, bara spekulationer.
   
  ”En tänkande människa förstår att det är något galet i det hela när man förnekar och förhindrar alla försök till att påvisa solens okända egenskaper och inverkan på klimatet. Hur förklarar man istidernas försvinnande och nybildande med CO2 som orsak?
   
  Det finns många solforskare som fått sina studier publicerade. Att de ännu inte upptäckt solens okända egenskaper kan man väl inte belasta dem för. Med ännu mer forskning kanske de hittar de egenskaperna. Svensmarks och Navivs teorier kanske blir verifierade. Vad jag vet har ingen förhindrat dem att publicera sina hypoteser. Deras hypoteser har däremot utsatts för kritik, vilket är mer regel än undantag inom vetenskapen.
   
  När det gäller istiderna har ingen, vad jag vet, påstått att CO2 skulle vara upphov till deras försvinnande. Den enda roll CO2 anses ha är en förstärkning av den initiala uppvärmningen. Det är helt klart att solen står för den.
   
  ”…vi kan inte förhindra klimatförändringar, för vi kan bara anpassa oss till dessa.”
   
  Ja, det är troligen så men där står ord mot ord. 
   
   
   

 25. HansH

  Att forskaren skulle skilja sig från folk i allmänhet tycker jag Herr Höglund sagt det sista ordet om 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=V0Yy8_I8dSU

 26. Gunbo

  Jag läste också Judith Currys blogpost med stort intresse och kopierade följande från de tio punkterna om intellektuell ärlighet. Bör läsas av debattanter på bägge sidor i debatten.
   
  If someone portrays their opponents as being either stupid or dishonest for disagreeing, intellectual dishonesty is probably in play. Intellectual honesty is most often associated with humility, not arrogance.
   
  All of us rely on assumptions when applying our world view to make sense of the data about the world. And all of us bring various biases to the table.
   
  Almost all arguments have weak spots, but those who are trying to sell an ideology will have great difficulty with this point and would rather obscure or downplay any weak points.
   
  Those selling an ideology likewise have great difficulty admitting to being wrong, as this undercuts the rhetoric and image that is being sold.
   
  A clear sign of intellectual dishonesty is when someone extensively relies on double standards. Typically, an excessively high standard is applied to the perceived opponent(s), while a very low standard is applied to the ideologues’ allies.
   
  Ad hominem arguments are a clear sign of intellectual dishonesty. 
   
  A common tactic of the intellectually dishonest is to portray their opponent’s argument in straw man terms. 
   
  If someone is unable or unwilling to admit when their opponent raises a good point or makes a good criticism, it demonstrates an unwillingness to participate in the give-and-take that characterizes an honest exchange.
   
  In the arena of public discourse, it is not intelligence or knowledge that matters most – it is whether you can trust the intelligence or knowledge of another. After all, intelligence and knowledge can sometimes be the best tools of an intellectually dishonest approach.
   
  In another case, the Texas GOP Education Platform explicitly state that critical thinking should not be taught because it may cause children to examine their parents beliefs. http://m.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/texas-gop-rejects-critical-thinking-skills-really/2012/07/08/gJQAHNpFXW_blog.html

 27. Lennart Bengtsson

  Gunbo
   
  Det är ingen klimatforskare som förnekar att solen påverkar klimatet. Den inte bara påverkar den bestämmer faktiskt klimatet till allra största delen. Frågan är i stället att man måste vara mer specifik och skilja på(1) variationer i den totala emissionen från solen,(2) variationer i den spektrala fördelningen,(3) variationer i jordbanan och jordaxelns lutning som funktion av årstiden samt (4) variationer i molntäckets tredimensionella mängd och fördelning. Det 4 alternativet har så vitt känt inget med solen att skaffa utan beror främst på atmosfärens cirkulation samt aerosoler från vulkaner och antropogena utsläpp. Utan att specificera detta kan man inte meningsfullt diskutera ”solfrågan”. Sedan lång tid tillbaka anser man att det är faktor (3) som reglerar istidsvariationerna och CO2 är därvid endast en sekundärfaktor.
   
  LennartB

 28. Lennart Bengtsson

  Jag tycker det är viktigt att den så kallade konsensusfrågan diskuteras. Den har ställt till med mycket bekymmer och är vetenskapligt ytterst ohälsosam. När det gäller växthusgasernas roll för den långsamt stigande temperaturen och associerade effekter i klimatet föreligger det för tillfället helt visst en majoritetsuppfattning inte minst bland de forskare som är sysselsatta med dessa frågor. Detta är helt tillräckligt och det finns ingen anledning att producera ett dokument för politiska beslutsfattare som är baserad på konsensus. Detta är ett misstag med IPCC som härigenom så att säga har övertagit ett politiskt ansvar som skall vila på politiker och inte på vetenskapen. Detta är inta bara dumt utan ett tecken på  att man hellre vill ägna sig åt politik och inte vetenskap. Det är bl a av denna anledning som jag personligen inte engagerat mig i IPCC annat än i de vetenskapliga frågor som man sysslar med.

 29. Ingemar Nordin

  Gunbo #24,

  För det första gällde min första fråga om det finns några konkreta uppgifter om hur mycket klimatforskning som styrs politiskt. Det finns som jag skrev en massa spekulationer men jag har inte  sett några konkreta uppgifter.

  Men för h-e Gunbo, behöver du allt serverat på ett fat? Det finns hur många vittnesmål som helst som pekar på en stark snedvridning inom IPCC, och att man stött på stora svårigheter om man försökt publicera artiklar som är på tvärs mot The IPCC Story. Och du begär att detta skall kvantifieras??? Jag vet inte ens hur man skulle börja en sådan studie. Räcker det inte med att problemen påpekas från klimatforskare som är väl insatta i fältet?

   

 30. Gunbo

  Ingemar Nordin #29,
  ”Det finns hur många vittnesmål som helst som pekar på en stark snedvridning inom IPCC,”
   
  Jag har inte talat om IPCC och de styr väl inte forskningen! Vad jag förstått väljer de ut  studier som tilltalar dem men jag kan inte kalla det att styra.

 31. Anders Persson

  #20-21, Björn och Gunbo: ”Politisk styrning”?
  Under första halvan av 1930-talet bedrev den svensk-amerikanske meteorologen Carl Gustaf Rossby vid M.I.T. i Boston grundläggande forskning om balansen mellan tryckfältet och vinden. Det var en forskning som man måste anstränga sig enormt för att kunna korrumpera vetenskapligt, politiskt eller ekonomiskt.
  Så kom 1935 med katastrofalt väder, långvarig torka och den intensivaste tropiska orkanen någonsin i USA:s historia.
  Nu var det bara att lägga ifrån sig grundforskningen och under politisk press från Washington söka praktiska lösningar. Självaste vice-presidenten Henry Wallace, som var amatörmeteorolog, kopplades in i arbetet. Tala om politisk styrning!
  Tre åtgärder vidtogs:
  1.      Import av en ny typ av radiosonder som uppfunnits i Finland för att kartlägga atmosfären i anslutning till tropiska oväder.
  2.      Dammsuga internationell, i synnerhet tysk, litteratur på metoder att göra långa prognoser.
  3.      Kartlägga vädret uppströms över Stilla Havet bättre och analysera strömningsbilderna utifrån nya infallsvinklar.
  Inget av detta hade det minsta med Rossbys favoritgrundforskning att göra. Men importen av de finska radiosonderna innebar startskottet för finska koncernen Vaisala OYs internationella genombrott med meteorologiska instrument i världsklass. Studierna av tyskarnas metoder för långa prognoser betalade sig under 2:a världskriget, i synnerhet vid invasionen i Normandie 1944. Och genom bättre kartläggning av det storskaliga strömningsmönstret upptäckte Rossby de jättelika vågor i atmosfären som efter hans död (1957) fick bära hans namn. Dessa resultat låg till grund för de första datamaskinsprognoserna 1950.
  ”Politisk styrning”? Jo, om den är bra, annars är den inte bra…

 32. Svenolof Karlsson

  Lennart B 28, tack för denna kommentar i konsensusfrågan:
   
  ”Det finns ingen anledning att producera ett dokument för politiska beslutsfattare som är baserad på konsensus. Detta är ett misstag med IPCC som härigenom så att säga har övertagit ett politiskt ansvar som skall vila på politiker och inte på vetenskapen. Detta är inta bara dumt utan ett tecken på att man hellre vill ägna sig åt politik och inte vetenskap.”
   
  Exakt ett sådant budskap som borde stå i ljusskrift för både politiker och forskare.

 33. Gunbo

  Lennart Bengtsson #27,
   
  Är du säker på att det är min kommentar och inte Björns #22 du svarar på?
   
  Det du skriver är ungefär vad jag ville ha sagt i mitt svar till Björn som skrev: ”man förnekar och förhindrar alla försök till att påvisa solens okända egenskaper och inverkan på klimatet. Hur förklarar man istidernas försvinnande och nybildande med CO2 som orsak?”
   
   

 34. Gunbo

  Anders Persson #33,
  Tack för intressant information om politisk styrning som i detta fall var enbart positiv!
  Men det som diskuteras här är väl mest styrning från politiker som vill få en anledning att införa högre skatter och bereda väg för en ”Global Governance”.

 35. Olaus Petri

  Gunbo, jag kan också påminna dig om det så kallade ”genuskrysset” som, ifall ikryssat, gav ökade möjligheter till extern finansiering från RJ och VR. Min institution ordnade till och med seminarier för att vi skulle kunna forma ansökningar för att passa det önskvärda perspektivet.
   
  Så gick det också som det gick med genusforskningen. Den ballade ur och det från början intressanta och fruktbara kidnappades av aktivister. Sedan kom FI som ett brev på posten, som tur är. 😉
   
  Nu är ordningen mer något återställd på området.

 36. Sören F

  Gunbo#26 och J Curry
   
  >If someone portrays their opponents as being either stupid or dishonest for disagreeing, intellectual dishonesty is probably in play. Intellectual honesty is most often associated with humility, not arrogance.
   
  Här kan jag undra om inte vetenskapens relativa arrogans i förhållande till totalt utflytande kunskapsrelativism/postmodernism, humanioras stora anslag  (då, tillbaks i slutet av 1900-talet) mot vanlig naturvetenskap, något man vagt anklagade för ”positivism” , om inte den kommit att spela en roll? Tycker mig märka det på varmsidans stirrande på motsidan som enhetligt kollektiv, med en överkänslighet, att minsta felsteg tas på det kontot. Och dålig precision i form av allmänt tillåtande brokighet är för all del vanligt på skeptikersidan.

 37. Anders Persson

  #28 och 32 Lennart B och Svenolof K: ”Det finns ingen anledning att producera ett dokument för politiska beslutsfattare som är baserad på konsensus.
   
  Men är det riktigt? Blandar ni  inte  ihop kritik mot konsensustänkande bland vetenskapsmän med det legitima kravet att någon instans förser politikerna med en väl avvägd sammanfattning av vad vetenskapen står idag?
   
  PS: Citatet borde korrekt återgivits som ”…det finns ingen etc”

 38. Sture

  Det är helt otroligt att läsa mycket av det ni skriver. Att CO2 är en viktig växthusgas är ett oomrunkeligt faktum. Om en dubbling bara leder till 1,5 grader eller 6 grader kan man säkert diskutera då de positiva och negativa feedbacken slår olika och forskarsamfundet når lite olika resultat. 
   
  Så här långt har vi ett genomslag av Co2 som skulle visa på 1,5 grader för en dubbling. Men å andra sidan pratar vi bara om ett fåtal årtionden och det tar tid för både positiva och negativ feedback och slå igenom.
   
  Själv tror jag att en dubbling av co2 leder till runt 3-4 grader temperaturökning. Men vi (mänskligheten får se för det kommer ta många 10-tals kanske 100-tals år iför att inte säga tusentals år när det gäller avsmältning va isar. Redan de 0,8 grader vi haft är ett allvarligt problem. 
   
  När det kommer till varför skeptikerna får så lite vetenskapligt genomslag så är det på samma sätt som hematologi, eller astrologi. Det är helt enkelt inte vetenskapliga rörelser. 
   
  Skeptikerna får mycket mer uppmärksamhet än vad deras vetenskapliga meriter gör dem förtjänta av. De vetenskapliga meriterna är i praktiken obefintliga. 

 39. Björn

  Anders Persson [37]; Vad är syftet med ”att någon instans förser politikerna med en väl avvägd sammanfattning av vad vetenskapen står idag”? Behövs denna information om den inte är efterfrågad?

 40. Håkan R

  => Sture
   
  För min del räcker det med att verkligheten får den uppmärksamhet den förtjänar.

 41. orolig

  Himla intressant inlägg Ingemar Nordin! Ditt andra också; ”Hänt i veckan”. Tack för båda.
  – Har en tanke: Vart tog företagen vägen i ekvationen? Vetenskap bedrivs målinriktat? Exempelvis:
  http://www.fpri.org/footnotes/1503.201005.williams.militarystimulatingscience.html
  Tipsade Gunbo en gång om mallen som används i bl a USA: Corporate => Science => Politics => Media
  Ibland kan det vara knepigt att hålla isär spelarna, när de bär så många olika hattar. I dagarna (hänt i veckan) upplystes vi om att Löfvén är medbjuden till Bilderbergmötet i år (som Reinfeldt blev innan han ”fick lov att leda”):
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/lofven-deltar-i-mytomspunnet-maktmote_8103098.svd
  av storföretagaren Jacob Wallenberg som sitter i the Steering Committee:
  http://www.bilderbergmeetings.org/governance.html
  Wallenbergsfären donerar generöst till forskning, milt sagt:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Wallenbergstiftelserna
  Jag tycker ingenting om Wallenbergs – det var bara ett svenskt exempel på hur det går till i alla länder – och säger varken bu eller bä utan registrerar vad som händer bara. Det är ju inte mitt samvete det handlar om. – Framsteg och utveckling är bra, men frågan är hur mycket vanligt folk kan påverka egentligen, både när det gäller begära sanningen och att få utföra sitt arbete, t ex vetenskapsmän, med integriteten i behåll. De flesta behöver ju ett jobb.
  Exempel på hur skutan styrts i önskad riktning:
  http://www.supremelaw.org/authors/dodd/interview.htm
  Att stressa fram enighet i en vetenskaplig fråga måste bero på att det ligger intressen bakom som är beroende av att människor globalt köper teorin. Resurser till klimatforskning betyder mycket för många olika aktörer med diverse olika mål. Det behöver inte betyda att de samarbetar i detalj, lika litet som att hajar som luktar blod samarbetar; de simmar åt samma håll för sin egen skull, ta hem högsta vinsten.
  Tack för många bra inlägg igen, Ingemar Nordin, ber om ursäkt om det blev för många länkar i kommentaren 🙁

 42. Gunbo

  Björn #39,
  Jag är fortfarande inte Anders Persson men svarar ändå.
   
  ”Vad är syftet med ”att någon instans förser politikerna med en väl avvägd sammanfattning av vad vetenskapen står idag”?”
   
  Har du hört att i USA kallas klimatforskare till ”hearings” i kongressen just för att ge en ”väl avvägd sammanfattning av vad vetenskapen står idag”?
   

 43. Gunbo #42
  >Har du hört att i USA kallas klimatforskare till ”hearings” i kongressen >just för att ge en ”väl avvägd sammanfattning av vad vetenskapen >står idag”?
  Dom litar tydligen inte på IPCC

 44. Labbibia

  Sture # 38
   
  Hur vore det om du läste på lite innan du yttrar dig? Det skulle bespara oss andra slöseriet med den tid det tar att läsa ditt svammel.
  1. Många forskare, numera skeptiska sådana, (Lindzen, Christy mfl) har deltagit/bidragit i IPCC:s rapporter. M a o, om jag tar dig på orden, så sysslar alltså IPCC med astrologi?
   
  2. Tusentals år? Kan du ge någon liten hint om vad du syftar på här? Menar du att CO2:s uppehållstid i atmosfären skulle vara så lång.
   
  3. Tror du att de fossila bränslena räcker till mer än en fördubbling av CO2-halten?
   
  4. Varifrån får du ditt ”jag tror att en fördubbling av CO2 ger 3-4 graders temphöjning”? Du måste ju basera din tro på något?
  Det finns inga empiriska studier som stöder ditt ”troende”. I stället har ju även alarmistiska forskare fått bita i det sura äpplet, och börjat justera ned klimatkänsligheten, helt enkelt därför att ”kartan ine stämmer med terrängen”…..
   
  Varför inte göra ett besök i närmsta kyrka istället? Det är bra platser för ”troende”. 
   
   

 45. ”Konsensusen” krackelerar alltmer. Här är en träffande artikel i Forbes:
  http://www.forbes.com/sites/peterferrara/2013/04/28/the-disgraceful-episode-of-lysenkoism-brings-us-global-warming-theory/
  Inte för att han var den förste som noterat likheterna:
  http://dwightmurphey-collectedwritings.info/A67-GlbWrmg.htm
  Nyttig läsning, särskilt för Sture.
  En reflektion i sammanhanget är att Lysenko faktiskt producerade en del användbar kunskap, men att låsningen vid en fix idé gjorde slutresultatet katastrofalt. Ganska likt IPCC med andra ord.

 46. Palle136

  Sture #38
   
  Hematologi är väl ändå en någorlunda accepterad vetenskap?
  Var det kanske Homeopati du hade i åtanke?
  Vilket kapitel ansvara du för i IPCC? 🙂

 47. ThomasJ

  Sture #38: Du kan börja [lära dig?] läsa här:
   
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html
   
  //TJ

 48. Peter Stilbs

  Palle136 och Labbibia – denne Sture verkar befinna sig i ett traumatiskt tillstånd efter att ha tagit del av information på TCS.  Intressant nog använder Sture samma ordvändningar som en i TCS-kretsar rätt välbekant person.

 49. Labbibia

  Peter Stilbs # 48
  Ahhh…kan man få en liten ”hint”?
   
  Det är väl inte Mäster P som spökar? Han skulle aldrig skriva ”oomrunkeligt”, med vilket förmodligen avses oomKULLrunkeligt?
  http://sv.wiktionary.org/wiki/oomkullrunkelig 

 50. Palle136

  Jag är också tveksam till att det skulle vara Agitatorn. Dels pga av hans anala behov (ej menat som förolämpning) av att kolla av allt mot Wikipedia innan han skriver. Dels för att han och VOF ägnat stor möda med att hetsa upp sig mot just homeopati, vilket är något märkligt då det verkar vara ca 100 utövare och 1000 troende i hela landet…måste finnas värre geschäft att gå till storms emot, eller?

 51. Det är fascinerande hur dessa vetenskapsgiganter på motståndarsidan har svårt att hålla isär begreppen.
  En fantast jag debatterat med trodde att etymologer studerade insekter.
  Jag hoppas att det även i TP-boten Stures fall rör sig om ren okunskap. Det vore annars intressant att veta vad han förnekar, blodets levringsförmåga kanske?
   
   

 52. Labbibia #49
  Jag tror att det är ett av Lars Karlssons experiment som gått fruktansvärt fel. Artificiellt? Jovisst Intelligent? Knappast.
  Man blir ju lite  orolignär man läser följande om LK på UI:s hemsida:
  ”Forskar kring artificiell intelligens och robotik, bl a om hur robotar kan fungera tillsammans med människor och kan hjälpa äldre personer att bo kvar hemma”
  Jag ser framför mig robotar som bär ut gamla till återvinningstunnorna eller försöker helsteka dem i ugnen.
   

 53. Gunbo

  Ingvar E #43,
  ”Dom litar tydligen inte på IPCC.”
   
  Nej tydligen inte. Men ”klimatforskaren” Christopher Monckton litar de tydligen på. 😉
   

 54. Gunbo #53
  Måste jag ha missat. Var han med på den senaste ”hearingen”?
  😉

 55. Anders Persson

  Mer till försvar av ”konsensus”: för 69 år sedan förberedde de allierade sig för att invadera Europa. Vädret var en kritisk faktor. Det fanns dessutom olika meteorologiska skolor. Istället för att chansa på en av dem upprättade Eisenhower och hans stab tre (3) vädertjänster i södra England. En följde den skandinaviska Bergenskolan (fronter och sådant ni vet), den andra (analogmetoden) använde tidigare mer eller mindre identiska väderlägen och den tredje gick på ren erfarenhet, ”gut feeling”.
   
  Inom varje grupp var det fritt att tänka utan sidoblickar på någon konsensus. Det ledde till ganska olika bedömningar. Men för att Eisenhower och hans stab skulle ha något att gå efter sattes en brittisk geofysiker Jim Stagg, obunden av alla meteorologiska skolor, som sambandsman med uppgift att ge militären en konsensusprognos. Denna jobbades fram under mycket hetlevrade telefonkonferenser med de tre grupperna
   
  Som bekant gick det bra, i synnerhet utmärkte sig meteorologernas konsensusprognoser genom att varna för en oväntad väderförsämring den 5 juni vilket ledde till att invasionen, helt riktigt, uppsköts ett dygn. Konsensusprognosen för 6 juni var dock inte helt lyckad, men bättre än någon av de individuella prognoserna. 

 56. Björn

  Anders Persson [55]; Med en ”konsensusprognos” är det ingen som kan ställas till ansvar. En datorkonsensusprognos fjärmar individerna ändå längre bort från personligt ansvar.

 57. Gunbo

  Ingvar E #54,
  Monckton hördes av kongresen 6 maj 2010. 
  http://globalwarming.markey.house.gov/files/HRG/050510climateScience/monckton.pdf
   
   

 58. Gunbo #57
  Så bra. Och sedan har det  varit andra också.

 59. Anders Persson

  #56 Björn har en intressant vinkel som jag undrar om den delas med de flesta andra.
   
  Omsatt i väderprognoser innebär det att om någon vill veta temperaturen om en vecka och ur tre olika, men jämngoda meteorologiska sajter får värdena +4 C, +5 C och +8 C, så väljer denne att ta ett medelvärde av de tre (nästan +6 C). Som alla någorlunda matematiskt bevandrade vet är detta det bästa värdet i genomsnitt.
   
  Men detta passar inte Björn, ty för honom är det viktigt att kunna ”ställa någon till ansvar”. Därför går han in för den sub-optimala strategin att söka avgöra vilket av de tre värdena han ska tro på. Är det fler som tycker som Björn?

 60. Ingemar Nordin

  Anders P #55,

  Självklart är ”konsensus” en legitim sak i beslutssammanhang där man måste komma fram till en slags enighet (eller majoritetsbeslut). Läkare träffas exempelvis ibland på konsensuskonferenser, för att enas om klassifikationssystem, eller vad man skall betrakta som rekommenderade behandlingar (den senare konsensusen har betydelse för försäkringsärenden) etc.

  Men i grundvetenskapen hör det inte hemma, i synnerhet inte som något styrande syfte. Det är mot det som de i inlägget nämnda klimatforskarna reagerat. Med rätta.

  I vetenskapen händer det förstås att folk blir ganska eniga om olika saker. Men eftersom alla kan ha fel, så är det inget självändamål. Vanligtvis så utkristalliseras kanske ett huvudspår som de flesta tror på. Medan andra samlas kring andra spå som de tror är mer fruktbara. Inget konstigt med det, och de som inte går i takt i huvudspåret skall inte behöva bli mobbade för det.

  Som doktorand kanske du dock får stå ut med en viss styrning av din handledare. Inget särskilt konstigt med det heller med tanke på att det då fortfarande är en utbildning du går.

 61. Slabadang

  Ingemar N!
   
  Konsensus gäller vid beslut. Vad gäller forskningen så fattar den väl aldrig något sådant?

 62. Lennart Bengtsson

  Konsensus kan naturligtvis tillämpas på konkreta frågor som en väderprognos för ett givet tillfälle och en given plats eller för att bedöma huruvida en viktig medicinsk åtgärd behövs eller inte. Detta är inte fallet med jordens framtida klimat då denna fråga är alldeles för allmän och där konkreta råd inte är meningsfulla. Här är därför hearings den rätta approachen då dessa klart preciserar att det är politikerna som måste fatta ett balanserat beslut och inte fackmännen. Om nu inte de aktuella politikerna är kapabla till detta eller inte, som tycks vara fallet med en del, så är det ändå högst olämpligt att en grupp fackvetenskapsmän  övertar denna funktion utan då är de bättre att dessa lämnar sin vetenskapliga bana och blir politiker på riktigt och inte bara på ”skoj”.
  LennartB

 63. Gunbo

  Ingvar E #58,
  Helt riktigt! Al Gore hördes den 22 mars 2007. 
  Tycker att varken Monckton eller Gore har någonting att göra i kongressen, inte som sakkunniga i alla fall. De är båda lobbyister och inga forskare.

 64. Christopher E

  #63
   
  Till skillnad från Gore är åtminstone Monckton bildad, kunnig och påläst, även inom naturvetenskap. Oavsett yrke. Få vågar debattera med honom. Vad är han lobbyist för, menar du? Att Gore har företag som säljer utsläppsrätter mm och har ett tydligt pengamotiv är ju tydligt, men hur tjänar Monckton på sin skepticism?
   
  Sedan kan man ju diskutera om hur relevant det är när ”riktiga vetenskapsmän” vittnar och ger sig sig in i områden utanför deras kompetens. Som när tex. Hansen ger sig in på grönländsk issmältning med rutschande is utan att veta att grönlandsisen ligger i en ca 300 djup skål under havsytenivån. Som astrofysiker är han väl dock troligen bekant med gravitation, får man hoppas. Sedan är det väl andra ”klimatologer” som hävdat att folk runt Himalaya får sitt vatten från smältande glaciärer och glömmer vad isen kommer från till att börja med.

 65. Björn

  Tyvärr har någonting hänt med mitt svar till Anders Persson för flera timmar sedan, men jag klistrar in det här, så får vi se om det fungerar:
   
  Anders Persson [59]; Du gör en misstolkning och påstår att denna misstolkning är mitt påstående. Vad jag menar är att det är svårare att utkräva ansvar i ett kollektiv, än vad som gäller enskilda forskare. Att påstå att det råder konsensus är ett sätt att gömma sig i mängden. En forskare bör våga stå för sina resultat och utsagor. Ett felaktigt eller rätt antagande blir ju inte mer fel eller rätt, för att många står bakom antagandet. Det är de vetenskapliga argumenten som är avgörande och inte antalet forskare som stöder en hypotes. Det är denna konsensus som gör det nästan omöjligt för andra forskare att få gehör för sina hypoteser i klimatfrågan. Med en sådan forskningskultur blir vi allla förlorare.

 66. Gunbo

  Christopher #64,
  Både Monckton och Gore är politiska aktivister. Monckton presenterar sig i kongressförhöret som ”policy maker” och att Gore är detsamma vet vi väl alla. Klart att båda har sin agenda som de försöker sälja i kongressen. När politiker ska fatta beslut bör de göra det på basis av vetenskap och inte politisk propaganda.
   
  ”…men hur tjänar Monckton på sin skepticism?” Det vet väl ingen. Om han tjänar något håller han det förmodligen hemligt.
   
  Dessutom är det inte alltid pengar som lockar politiska aktivister utan ideologisk övertygelse.
   
  Stockholmsinitiativets skribenter gör väl sitt arbete ideellt, vad jag vet – av övertygelse.

 67. Slabadang

  Gunbo lille!!
  Hur orkar du älta dina redan helt avslöjade principiella ihåligheter. De som bevisligen och dokumenterat tar emot miljrdbelop för att kränga klimathotet skall inte ses som ”partiska” med någon som finansieras av frivilliga enstaka privatpersoner skall missstänkligöras? Du utgör beviset på hur totalt befriade ni är ifrån moral och värderigar. Se så Gunbo … gå iväg nu och skräm upp några barn till om att deras framtid är rökt om pappa kör bil … se så iväg med dig alltid går det att krama ut några korvören eller sprida ångesten vidare med klimathotet!

 68. Börje S.

  #65 Gunbo
   
  Klimathotsskeptikernas Monckton välkomnar debatt. Även fd tjeckiska presidenten Vaslav inbjöd till debatt. Ingen från klimathoterilägret ställde upp.
   
  Din och alla andra klimathotares Al Gore och även er egen Per H. skyr den som pesten. Därvid följer de ett gammalt härskarknep: ”Debattera aldrig med åsiktsmotståndare. Förlöjliga alt förinta dem annars blir det varken makt eller pängar!”.

 69. Börje S.

  #67
  Václav Klaus heter han förstås.

 70. Sture

  Till Perfekt!
   
  Du refererar ovan till en artikel om Luncheko och att global warming alarmister skulle vara som Luncheko. Jag tycker det är precis tvärtom att det är skeptikerna som snarare än följa långsiktiga trender skjuter in sig på korta förlopp och pratar om inge global warming på 15 år. Vi hade ingen på 40 år mellan 1940 och 1980. Men har det hindrat temperaturen att stiga med 0,8 grader under de dryga sista 100 åren ? 
   
  Ingen klimatforskare tror på årlig korrelation mellan CO2 temperaturökningen. Det tar tid, haven skall värmas och isar smälta innan vi får full effekt av det vi ställt till med. Vi har andra kortsiktiga effekter som solen som just nu försvagas och havsströmmar som just nu gått så att ytvattnet i Stilla Havet varit förhållande vis kallt istället förs enorma mängder energi  ner i havsdjupen som blir varamre. Men den processen håller inte på evinnerligen. 
   
  Vad Skeptikerna gör är just Luchenkoism. Man väljer de data och de sanningar som passar än. Utelämnar allt som skulle kunna vare en rimlig sammanvägning av data. Det skrämmande är att man lyckas i sitt uppsåt att förvirra allmänheten. En av de värsta Luchenkoisterna är just Forbes och den artikeln som Prefekt vill att jag skall läsa kommer därifråm.
   
  I artikel gör man precis som Luchenko. Forbes skriver att Arktis is har nästan samma utbredning i Mars som under de sista 30 åren. Det är sant men att isen är en meter tunnare och att volymen är nästan hälften de nämns inte. Man referera till varma strömmar som orsak till de 3% förändringar som man ser. Man skriver att de fördetta förändringarna har att göra med varma strömmar Som nu reverserat ?). Man berättar inte heller att stora delar av de norra regioner blivit varmare till och mycket varmare utan förespeglar att allt är normalt i Arktis nu. När man refererar till de söta isbjörnarna vars habitat i stor utsträckning är akut hotat referera man till Antarktis och att det där är isutbredningen 25% större än under de senaste årets medel. Men Isbjörnarna bor i Arktis och de som är livsviktigt för dem är sommarisen där och den är nästan borta till 80% om man ser till volymen och den har försvunnit i en 30 årig process. Men Forbes drar sig inte för att att påskina att nu är allt som det alltid har varit. Om detta inte Luchenkoism vad är då det?
   
  Artikeln i Forbes.
  http://www.forbes.com/sites/peterferrara/2013/04/28/the-disgraceful-episode-of-lysenkoism-brings-us-global-warming-theory/2/
   
  Här är den verkliga utvecklingen i Arktis
  http://i713.photobucket.com/albums/ww133/Sane_Person/Arctic%20Meltdown/Arctic_Ice_Volumes_PIOMAS.jpg
   
  Jag tror inte jag gör mycket nytta i detta forum. Men när ni tycker att detta är bra artiklar som belyser verkligheten är ni illa ute. 

 71. Christopher E

  #69
   
  Luncheko… 🙂 själv brukar jag föredra kvart-i-fem-ekot! 😉
   
  Allvarligt talat, att isbjörnarna är beroende av sommarisen är en myt. De lever i högönsklig välmåga i områden utan sommaris och har dessutom överlevt betydlugt varmare perioder under hundratusentals år (ca 600 000 år tror jag man tror nu). De har ökat i antal under 1900-talets uppvärmning dessutom.

 72. Håkan Bergman

  Anders P. #55
  Men hur mycket skiljer sig dom här tre skolorna åt på så korta tidsskalor som gällde då? Det avgörande beslutet togs väl tidigt på morgonen den 5/6, man hade då att välja mellan ”go” eller avbryta och vänta 14 dagar. Sett metereologiskt måste beslutet i första hand ha grundats på nya observationer, observationer som såg ut att lova en tidigare oväntad lucka mellan två lågtryck. Tyvärr grumlas mycket av historien om de här händelserna av långa och onödiga hemligstämplar, men det är helt klart att tyskarna inte kunde förutse den här luckan mellan lågtrycken, slaget om Nordatlanten var förlorat och tyskarna hade för få ubåtar kvar ute i Atlanten för att deras metereologer skulle få in tillräckligt med observationer. Rommel åkte hem till sin frus 50-årsdag och i stort sett alla tyska stabsofficerare i nordvästra Frankrike samlades till ett krigsspel nånstans, eftersom väderutsikterna tycktes göra en invasion omöjlig. Så på så kort sikt skulle jag tro att observationer, täckt yta och finmaskighet, väger tyngre än prognosmetod.

 73. Gunbo

  Börje S #67,
  ”Din och alla andra klimathotares Al Gore och även er egen Per H. skyr den som pesten.”
   
  När har Al Gore blivit ”min”? Jag är precis lika avog mot Al Gore som mot Lord Monckton. 
  Bara för att jag inte älskar Monckton innebär det inte att jag älskar Gore!!!!
   
   
   
   
   

 74. Gunbo

  Slabadang #66,
  😀
  Svårt att acceptera att jag inte omvänt mig till er tro?
   

 75. Börje S.

  #71
   
  Försök inte. Du är fullkomligt galen i Gore.
   
  Moncton är en överklasnobb, visst. Men även en överklassnobb kan ha rätt. Dessutom har han humor, vilket tycks vara en bristvara i CAGW-laget. Varför vågar ingen representant för de humorlösa klimatskojarna gå en match mot Monckton?

 76. Åke S

  Luncheko – var en höjdare. Undrar om det var Lysenko han menade?
  Sture är en klippa!

 77. Gunbo

  Börje S m fl,
  Att beundra och försvara en demagog, som inte drar sig för att kalla motståndare för Hitlerjugend och inleder en ”föreläsning” med en stor swastika, visar att det är ”the cause” (the skeptic’s cause) som är huvudsaken här – inte att hitta sanningen!
   
  På tal om Moncktons bildning och kunskaper vill jag påminna om de tio punkterna för intellektuell ärlighet som jag citerade i ”26, speciellt följande:
  After all, intelligence and knowledge can sometimes be the best tools of an intellectually dishonest approach.

 78. Sture

  Sant är att Isbjörnarna kommer att överleva sommarisens försvinnande.  men de kommer bli mycket få och de som blir kvar blir mycket magrare. Sant är att de 0,8 grader av uppvärmning håller på att omforma vår jord. 
  Men man vill inte se sanningen och ljuger därför ihop det man vill tro på. Precis som Forbes är mästare på när det kommer till att skildra global warming och som ovanstående artikel är ett mycket bra exempel på. 
  Lysenko eller Luncheko får gå på automat stavningskontrollen. men när argumenten tryter kan man ju göra narr av det… 

 79. Labbibia

  Sture # 75
   
  Sommarisens försvinnande ja…..
   
  Har du funderat på varför isen minskat som den gjort, när temperaturskillnaden är så otroligt liten, jämfört med för 100 år sedan, som den faktiskt är? Inte ens en grad C, och du tror att det orsakat den tillfälliga nedgången i Arktis ismassa. Det låter inte logiskt.  

 80. Gunbo …
   
  Det stämmer att du uttryckt viss skepsis mot Gore. Och att du precis som mängder av klimathotstroende försöker klanka på Monckton nästan uteslutande för annat än det han faktiskt säger.
   
  Det som avslöjar dig som klimathotsmoånglare är just det. Att d alltid vill angripa folk för ngt annat, pga ngn annan föregiven förevändning än vad de faktiskt säger. Och samma princip gäller när du skall bagatellisera klimathotets olika frontfigurer och anslutna aktivister. Då är det istället ’uräkterna’ som alla handlar om allt.
   
  Men om du själv påstår att du inte har en susning om att du hör hemma djupt nere i klimathotsdiket … då betyder det väl att du antingen inte har en susning (eller inte talar sanning)

 81. Börje S.

  #77 Gunbo (och före den delen signaturen Sture också)
   
  Vid klimatskojarjippot för de lite mindre klimatskojarna i oljeparadiset Quatar lyckades Monckton genom att klä ut sig till beduin ta sig genom spärrarna till ett halleluhjamöte om klimatets katastrofala utveckling. Väl inne på mötet upplyste han deltagarna om Metoffice´s senaste rön om stiltjet i världstemparturerna sedan 16 år tillbaka.
   
  Genom sin okonventionella metod lyckades han på så vis förbättra de lite mindre klimatskojarnas bristande allmänbildning angående den aktuella vetskapen om klimatets utveckling, så att de kunde lämna argumentet ”det är värre än vetenskapen tidigare trott”.
   
  Tyvärr hann han inte upplysa dessa småskojare om de senaste rönen från NOAA angående havsnivåerna, 1,6 mm/år innan han blev ombedd att lämna halleluhjamötet.
   
  Ej heller om havstemperaturerna som inte tycks höjas, trots all denna CO2-orsakade värme som enligt klimatforskaren Trenberth med ljusets hastighet rusat ner till mer än 2000 meters djup, där den inte kan mätas av de allseende ARGO-bojarna. De där bojarna mäter någorlunda säkert ner till 700 m och någorlunda osäkert ända till 2000 m, men därunder kammar ARGO-bojarna noll, vilket passar Trenberths teori alldeles utmärkt.
   
  Så Monckton fick inte med allt, men ändå, lite aktuell kunskap spred han allt, och för det borde han väl ändå hyllas, inte sant, Gunbo?
   
  Trots att han är en överklassnobb och lite för deomistligavärdenareligiös för min smak måste i alla fall jag ändå ge honom ett erkännande. Trots att han som överklassnobb är en arvfiende till mig, vars föda under uppväxten mest bestod av att tugga på de utslitna läderskor och ruttna tomater och ägg som de välbärgade alltid kastade när de såg mig, klädd i en utsliten jutesäck, rota efter något ätbart i soptunnorna på Östermalm.  
   
  Trots mitt nedärvda överklasshat: Monckton sprider aktuell kunskap i den så ensidigt belysta klimatfrågan som de fåkunniga klimatskojarna i all sin välbetalda världsräddarnit tagit till sina hjärtan. Det tycker jag är bra, men du tycker det är dåligt, varför?

 82. Christopher E

  Gunbo #77
   
  Monckton har humor och gillar att skruva till framställningar, men om du verkligen lyssnar på honom och vad han säger istället för att bara omfamna alarmisthatet mot honom, har Monckton mycket bra att säga. Jag vet inget exempel där han ljuger helt fräckt och medvetet som Gore gör, även om ingen är immun mot ha ärligt fel någon gång.
   
  Att han är en överklassnobb bidrar förstås ytterligare till avskyn mot honom bland de vänsterorienterade individer som häckar i klimatrörelsen, någon jag tror att han roat använder till provocera lite extra.

 83. Christopher E

  Sture #78
   
  Lunch-eko var faktiskt riktigt kul… men vad gäller de 0,8° har de knappast ”omformat vår jord” på något betydelsefullt vis. Till att börja med är högst hälften av detta ens teoretiskt antropogent (alltså efter CO2-utsläppen kom igång). Dessutom är det bara lite jämfört med de naturliga svängningar som alltid funnits. Knappast något att ligga vaken om natten över.
   
  Isbjörnar ökar i antal nu i områden utan sommaris.

 84. Gunbo

  Jonas
  ”Att d alltid vill angripa folk för ngt annat, pga ngn annan föregiven förevändning än vad de faktiskt säger.”
   
  Där har du fel, jag angriper Monckton precis för vad han säger: ”Hitlerjugend” t ex eller att Ross Garnaut har ”fascist points of view”.
   
  Han har nyligen varit på Nya Zeeland och sin vana trogen har han anmält tre professorer till vicerektorn för Victoria University:
   
   Prominent climate change sceptic Viscount Christopher Monckton has demanded Victoria University rein in three professors who dismissed his views as rubbish.
  The formal complaint was met with hilarity by the accused academics yesterday, none of whom appeared concerned about disciplinary action.
  In a letter to Victoria University vice-chancellor Pat Walsh, the British aristocrat claimed the professors had been dishonest and brought the university into disrepute.
  He claimed professors James Renwick and David Frame, both accomplished climate scientists, had insulted him in the media by calling his views harmful with no scientific basis.
  ”In saying I have ’no training’ he [Professor Renwick] has lied. I have a Cambridge degree in classical architecture.”
   
  http://www.stuff.co.nz/national/education/8545516/Sceptics-ire-amuses-but-views-retain-sting
   
  Här har Lucia på The Blackboard en tråd om Monckton:
  http://rankexploits.com/musings/2009/bed-wetting-liars-kill-m-of-b-says-it-with-gusto/
   
  Jag fattar inte att ni inte ser att lorden skadar den seriösa skepticismen. Och sedan klagar ni på att ni inte tas på allvar och får delta i den offentliga debatten.

 85. Sture #70
  ”Du refererar ovan till en artikel om Luncheko och att global warming alarmister skulle vara som Luncheko. Jag tycker det är precis tvärtom att det är skeptikerna som snarare än följa långsiktiga trender skjuter in sig på korta förlopp och pratar om inge global warming på 15 år. ”
   
  Jag är inte medveten om att detta är utmärkande drag för Lysenko, kanske för Lunchekot dock. Vänligen upplys mig.
  ”Vad Skeptikerna gör är just Luchenkoism. Man väljer de data och de sanningar som passar än.”
  Det räcker inte, även om det vore sant för att kallas lysenkoism. Jag vill nog se en uppenbart falsifierad teori, masserade data  och förföljelser av meningsmotståndare från ett organ med verklig makt för att jag skall kalla något lysenkoism.
   
  Slutligen några frågor  om isbjörnar:
  Vad bryr sig isbjörnarna om hur tjock isen är?
  Hur många isbjörnar bör det finnas på jorden? Vi har nu fler än på mycket länge.
  Här finns korrekt info om isbjörnar:
  http://polarbearscience.com/

 86. Börje S#81
  ”Trots att han som överklassnobb är en arvfiende till mig, vars föda under uppväxten mest bestod av att tugga på de utslitna läderskor och ruttna tomater och ägg som de välbärgade alltid kastade när de såg mig, klädd i en utsliten jutesäck, rota efter något ätbart i soptunnorna på Östermalm.  ”
   
  Luxuary, You were lucky!
  http://www.youtube.com/watch?v=Xe1a1wHxTyo
   

 87. Gunbo …
   
  Så typiskt dig att välja(?) att helt misstolka det jag säger. Men det faktiskt både bekräftar och illustsrerar istället min poäng:
   
  Istället för att bemöta det Monckton säger i sak om klimatrelaterade saker, både gällande policy och forskningsläget(*), gnäller du/ni på form och på irrelvanta detaljer kring hans person.
   
  Och även form-gnället (’fascism’ eller ’hitlerjugend’) tar ni inte upp sakmässigt, utan gnäller på att det ordvalet används.
   
  Och till yttermera visso vill du/ni att denna dubbla icke-kritik dessutom skall vara riktad mot andra, som du menar borde ’skadas’ av Moncktons existens eller uttalanden!?
   
  Tre ggr i rad bekräftar du exakt vad jag påpekade nyss: Att du/ni ständigt söker efter ursäkter att (an)klaga via omvägar och mot person och tom ’association’.
   
  Och allvarligt Gunbo, vem är du att öht uttala dig om att ”skada[] den seriösa skepticismen”? Att låtsas värna om (förstås via dumma omvägar, som Moncktns ordva) kritik mot både idiotpolitik, undermålig eller bara skakig forskning och tolkning av observationer!?
   
  Vad skulle det ens betyda, att Gunbo menar att ngn (företeelse) skadar den ’seriösa skepticismen’. Det är ju ännu en gång bara en demonstration av att man inte vill hantera det som faktiskt sägs, utan försöker ge sig på det via omvägar (oftast felaktigt och irrelevant)
   
  (*) Monckton går att kritisera på båda dessa, dvs det går att tolka saker på annat sätt, och säkert hitta felaktigheter också. Men igen: Det är ju inte det du/ni gör. Vidare, ordvalen är tillspetsade men beskriver existerande fenomen, som absolut bör kritiseras, och hårt.  
   
   

 88. orolig

  Gunbo #84, man kanske måste vara från GB för att inte höja på ögonbrynen över C. Moncktons ”face off” – syftar på t ex House of Commons där motståndarna sitter två svärdlängder plus litet till från varandra – och van vid det vi kallar ”banter”, ”winding up”, ”taking the mickey”, etc. Det kan t ex bli problem på www när brits möter amerikanare som tar sig själva på stort allvar, som den testosteronstinna tonåringen den nationen är 😉 (för säkerhets skull: j/k: just kidding, tongue-in-cheek, inget ”trollande” som bl a yanks gillar att stämpla dem de inte förstår/när självdisciplinen brister/självironin saknas..)
  Man har försökt förstå skillnader i stil mellan britter och svenskar bl a:
  http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/gcrp/workspace/links/cornelia_ilie_-_insulting_as_unparliamentary_practice.pdf

 89. Gunbo

  Jonas,
  Jag har absolut inget emot seriös skepticism, sådan som vetenskapsmän står för. Jag läser med stor behållning deras kritik och invändningar. Men Monckton hör inte till den kategorin. Hans retorik inbjuder inte till förtroende och dessutom har han i sina föredrag otaliga gånger förvrängt och undanhållit fakta.
   
  Men ni får gärna tro på hans demagogi. Det visar bara hur trovärdiga ni är i er ”skepticism”.

 90. Gunbo

  orolig #88,
   
  Ja, jag vet att det är skillnader mellan brittisk och amerikansk eller brittisk och svensk debattkultur. Men frågan är hur seriös man ska hålla klimatdebatten. Ska den vara ett jippo med pajasfasoner så varsågod, det bjuder lorden generöst på.

 91. Anders Persson

  #72 Hakan Bergman: Det var efter väderbriefingen 21.30 lördagen 4 juni 1944 som Eisenhower preliminärt uppsköt invasionen av Normandie, vilket stadfästes efter väderbriefingen 04.15 söndagen 5 juni. Detta var meteorologernas stora insats.
   
  Det var nytillkomna observationer som satta i sitt meteorologiska sammanhang (olika prognosmodeller och/eller -metoder) möjliggjorde denna prognos. Observationer enbart räcker inte. 
   
  Eller för att ta ett exempel från svenskt perspektiv: tilltagande sydvindar på Norska havet kan, beroende på väderläget motivera en prognos av tilltagande sydvindar över Sverige, men lika gärna svaga vindar följda av hårda byiga nordliga.
   
  Vad gäller ”luckan” i det dåliga vädret den 6 juni är det en myt
  http://www.krigsmyter.nu/ddagenvader.pdf
  ….och förresten inte den enda under 2:a världskriget:
  http://www.krigsmyter.nu/km22kalltvinterkrig.pdf

 92. Gunbo
   
  Monckton hör inte till kategorin ”klimatforskare’, så långt har du rätt. Men det gör ju nästan ingen som uttalar sig på din klimathotssida heller. Och de som kan räknas dig vågar nästan aldrig debattera!
   
  Kritken mot klimathysterin är dock ingalunda begränsad bara den strikt vetenskapliga forskningen. Och Monckton har absolut insikter och kunskaper om det politiska spelet (dessutom är han tillräckligt insatt i forskningsläget för att inte låta sig bluffas av alla ’icke-forskande’ experter på din sida som uttalar sig tvärsäkert utan att kunna ämnet.
   
  Om du inte har ’förtrtoende’ för honom är det ju ditt val (det har jag inget bekymmer med, men ’förtroende’ betyder ju just att du inte klarar av att värdera själv).
   
  Det frågan gällde här var varför du och så många andra på din sida ständigt vill angripa person, eller form, eller tom använda sådant (trams) för ’assocation’?
   
  Varför ni (heller) inte vill debattera i sak?
   
  Din avslutningsmening är i sedvanlig ordning trams om ’oss’. Och det är nästan alltid du/ni som drar upp Monckton. Även i denna tråd!  Och min fråga gällde alltså just detta: Varför kommer där så mycket av den sorten ..
   
   

 93. Gunbo

  Jonas,
  Jag har ett otal gånger sagt att jag är skeptisk till ”skeptiker” med vilket jag menar den sortens skepticism som inte är så noga med sanningen bara den tjänar sitt syfte. Precis som den andra sidans extremaktivister jobbar för sin ”cause”. 
  Jag har insett att sanningen ligger någonstans mittemellan de här ytterligheterna. 
   
   
   

 94. Gunbo …
   
  ”jippo med pajasfasoner”
   
  Du har här sedan 1:a början ägnat dig åt att försöka ’förlöjliga’ Monckton med dylikt. Det står dig förstås fritt, det är vad klimathotstroende är närmast besatta av. Men ingenstans går du in på vad han säger i sak. (Du hänvisar till ’utlämna’ och ’förvränga’ … men återigen ospecifikt och uddlöst)
   
  Poängen är och var: Varför är de på din sida så oerhört rädda för att debattera hederligt, debattera öht?
   
  Du är ju skälv långt mer för ”jippo med pajasfasoner” i debatten än CM. Mycket av vad du kommer med är ju just ’pajasfasoner’ … och i samma ögonblick som du ombeds precisera dig, så flyr du och försöker med nytt pajas-trams.  
   
  Du började i #53, länkade till vad CM sa i kongressen i #57 men har inte med ett ord berört innehållet. Istället kommer där annat om ’hitlerjugend’ och ’fascism’ och nya länkar till annat!
   
  På frågan vad som skulle vara fel, upprepar du ’aktivist’ och ’lobbyist’ i #66, men utan någon substans i det heller.
   
  Min fråga är:
   
  Varför är du/ni på klimathotssidan så besatta av att alltid gå på person, och undvika ämnet?
   
  Du tycks ju tom vara medveten om att lobbyisterna och aktivisterna på din sida är rädda för debatt. Klimatforskarna är det ju också.
   
   
   
  Och vad är CM lobbyist för? Skulle du kuna precisera det? Eller var det bara ytterligare ett pajas-försök?

 95. Inge

  Gunbo
  Du verkar ha uppfunnit egen ”mittemellanlagomytterlighet” där bara du vet rätt. Eller?

 96. Björn

  Gunbo [93]; Om sanningen ligger mellan ytterligheterna, kanske den då ligger mellan CO2 och solen?

 97. Gunbo #93
   
  Njae .. jag har sett att du verkligen otaliga ggr försökt sätta ’skeptiker’ inom citationstecken, och velat implicera att de inte är det. Det är ett vanligt knep på ’er’ sida .. numera.
   
  Och att det är ett ’knep’ visas av att du/ni inte går in på vad som sägs i sak, utan försöker via (egenpåhittade, märkliga) omvägar ’etikettera’ andra med diverse epitet, just för att slippa bemöta i sak och med önskan att avfärda personen i stället.
   
  Du har här gjort detta i nästan varje inlägg (sedan #53).
   
  Vidare: Du pratar om ’sanningen’ men återigen, utan att peka på vad som menar är fel, utan som retoriskt knep för att slippa göra det. För övrigt har du själv ingen susning om ’var den ligger’ eller ’mitt emellan’ vaddå den skulle kunna ligga. Du diskuterar ju sällan sakfrågorna som tas upp, utan ägnar dig mest just åt att vilja sätta etiketter …
   
  Varför är det behovet så stort hos er (tror du)?

 98. (Notera, ft är numreringen icke-entydig, en av mina kommentarer, #94?, inväntar ’moderering’)

 99. S. Andersson

  Gunbo #93: Intressant. Då har vi nämligen samma uppfattning. Sanningen ligger någonstans mittemellan ytterligheterna, d v s CO2 kan inte ensamt förklara eventuella klimatförändringar samtidigt som det säkert utgör ett bidrag.
   
  Stora frågan är om CO2 utgör 10% av klimatförändringarna eller 90% eller någonstans däremellan. Jag tippar på 10-20%, solen och andra naturliga variationer för resten. Vad tror du?
   
  Vad gäller Monckton kan jag hålla med om att han har tagit på sig rollen som hovnarr i det här. Men man måste förstå engelsk sarkasm och ironi för att kunna relatera till det han säger och på vilket sätt. Karln har ju en poäng i det han säger.
   
  Just hovnarren (court jester) hade ju en väldigt viktig roll att fylla vid de europeiska hoven i det förgångna. Han var den ende som kunde säga sanningar och öppet kritisera, allt under skämtets täckmantel. Jag tycker att Monckton gör detta på ett förträffligt sätt.

 100. Vidare Gunbo #89:
   
  Jag har absolut inget emot seriös skepticism …”
   
  Om det skulle vara sant, varför försöker du då ständigt angripa annat än det som seriöst anförs?
   
  ”.. sådan som vetenskapsmän står för
   
  Tex Roy Spencer, du är besatt av honom (precis som med Monckton) av helt andra orsaker än det han faktiskt säger!
   
  Jag läser med stor behållning deras kritik och invändningar
   
  Det är mycket tveksamt, dels eftersom du närmast aldrig bemöter sådant, och dels för att du sällar ’behåller’ ngt i meningen lär dig saker (och minns dem).
   
  Men Monckton hör inte till den kategorin
   
  Monckton har många seriösa skeptiska invändningar mot klimathysterin, även gällande forskningen, data, observationer och värderingar av dessa. Vad pratar du om här? Skall bara klimathotarna få upprepa sina (eller tom andras)talking points? Om kritiken/skepticismen vore oseriös skulle du väl kunna identifiera och specificera var du inte håller med. Men istället kommer du med etiketter och epitet … (och gnäll på ’form’)
   
  Hans retorik inbjuder inte till förtroende …”
   
  Japp, du vill intala dig själv att du inte skall tro(!) på honom. Gott så! Men var retoriken verkligen allt? Du invänder ju inte nånsin i sak.
   
  ” .. och dessutom har han i sina föredrag otaliga gånger förvrängt och undanhållit fakta”
   
  Om du menar att där finns mer relevant fakta är det väl bara att anföra sådan. Eller om du vill tolka sakläget annorlunda … men motivera gärna varför i så fall. Etiketter och epitet kännetecknar den som inte kan invända i sak … Och det tycks vara förfärligt många på din sida.
  Men ni får gärna tro på hans demagogi. Det visar bara hur trovärdiga ni är i er ”skepticism” ”
   
  Typiskt Gunbo-exempel på att att vilja projicera de egna tillkortakommanden på andra. Och fritt från specificerad substans.

 101. S Andersson, bra liknelse med hovnarrens funktion …
   
  Men Monckton är bra mycket mer. Och en otrolig nagel i ögat på klimathysterikerna … som ju inget hellre önskar att få ha hela scenen för sig själva. Utan att bli ifrågasatta.
   
  Problemet är att de (än mer numera) inte har det, och att de pinkar på sig av frustration över att själva bli utsatta för sådant de ville ägna sig åt helt öppet men bara åt enda hållet: Att förlöjliga och håna dem på andra sidan, och skriva dem på näsan hur dumma dom är …
   
  Skillnaden är ju att Monckton är bra påläst dessutom .. och sopar banan med dem i stort sett undantagslöst varje gång debatten sker med blanka vapen på en jämn arena. Dom klimathotstroende blir så frustrerade över detta …
   
  Det är också därför de ständigt (och på fora där de får vara oemotsagda vill ’bortdefiniera’ detta. Oftast totalt omedvetna om att precis allt de kritiserar Monckton om stämmer så oerhört mycket bättre på dem. Som tex Gunbo här ovan

 102. orolig

  Gunbo #90:
  ”Ja, jag vet att det är skillnader mellan brittisk och amerikansk eller brittisk och svensk debattkultur. Men frågan är hur seriös man ska hålla klimatdebatten. Ska den vara ett jippo med pajasfasoner så varsågod, det bjuder lorden generöst på.”
  – När suspekta fasoner kom i dagen för flera år sen nu, blev du inte en aning skeptisk då, om inte tidigare? Jogga minnet litet: http://foia2011.org/
  /// Communicating Climate Change ///
  <2495> Humphrey/DEFRA:
  I can’t overstate the HUGE amount of political interest in the project as a
  message that the Government can give on climate change to help them tell their
  story. They want the story to be a very strong one and don’t want to be made
  to look foolish.
  <0813> Fox/Environment Agency:
  if we loose the chance to make climate change a reality to people in the
  regions we will have missed a major trick in REGIS.
  <4716> Adams:
  Somehow we have to leave the[m] thinking OK, climate change is extremely
  complicated, BUT I accept the dominant view that people are affecting it, and
  that impacts produces risk that needs careful and urgent attention.
  <1790> Lorenzoni:
  I agree with the importance of extreme events as foci for public and
  governmental opinion […] ’climate change’ needs to be present in people’s
  daily lives. They should be reminded that it is a continuously occurring and
  evolving phenomenon
  – – –
  Några odödliga citat om ”research”:
  ”Research is what I’m doing when I don’t know what I’m doing.”– Wernher von Braun
  ”If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?” — Albert Einstein
  ”Copy from one, it’s plagiarism; copy from two, it’s research.” — Wilson Mizner
  ”Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought.” — Albert Szent-Gyorgyi
  ”Research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose.”– Zora Neale Hurston

 103. Gunbo

  Jonas,
  ”Men Monckton är bra mycket mer. Och en otrolig nagel i ögat på klimathysterikerna … som ju inget hellre önskar att få ha hela scenen för sig själva. Utan att bli ifrågasatta.”
   
  Där har du rejält fel! Monckton anses sedan länge som en tandlös tiger inte bara bland ”klimathysteriker” utan även av många på den skeptiska sidan.
   
  Citatatet i min kommentar #84 visar hur lite Monckton tas på allvar:
   The formal complaint was met with hilarity by the accused academics yesterday, none of whom appeared concerned about disciplinary action.
   
  Du skriver i en av dina kommentarer:
   ”Det frågan gällde här var varför du och så många andra på din sida ständigt vill angripa person, eller form, eller tom använda sådant (trams) för ‘assocation’? 
  Varför ni (heller) inte vill debattera i sak?”
   
  Det är sällan jag brukar angripa personer. Du kan lätt konfirmera det genom att gå tillbaka och läsa mina kommentarer. Däremot förekommer sådana personangrepp dagligen här på TCS.
  Du använder själv frekvent den metoden i dina påhopp på dem som du ser som tillhörande ”den andra sidan”. 
   
  Resten av dina kommentarer är inte värda att besvaras. Det är bara ett enda spottande och fräsande.
   
   

 104. Gunbo

  Björn #96,
  ”Om sanningen ligger mellan ytterligheterna, kanske den då ligger mellan CO2 och solen?”
  🙂 Förmodligen! 

 105. Gunbo

  S Andersson #99,
  ”Intressant. Då har vi nämligen samma uppfattning. Sanningen ligger någonstans mittemellan ytterligheterna, d v s CO2 kan inte ensamt förklara eventuella klimatförändringar samtidigt som det säkert utgör ett bidrag.”
   
  Absolut! Jag har i många kommentarer påpekat att solens aktivitet de senaste 2000 åren sammanfallit med värme- och köldperioder som MWP och LIA. 
   
  ”Jag tippar på 10-20%, solen och andra naturliga variationer för resten. Vad tror du?”
   
  Jag tror inte så mycket än. Vi får se vad solens låga aktivitet leder till. Blir det en rejäl temperatursänkning kan jag hålla med om att CO2 står för kanske 20% och solen (plus annat) för resten.
   
  ”Just hovnarren (court jester) hade ju en väldigt viktig roll att fylla vid de europeiska hoven i det förgångna. Han var den ende som kunde säga sanningar och öppet kritisera, allt under skämtets täckmantel. Jag tycker att Monckton gör detta på ett förträffligt sätt.”
   
  Skulle gärna hålla med ifall Monckton verkligen skulle hålla sig till sanningen.

 106. Christopher E

  Gunbo #103
   
  Så du har hittat en artikel på något som kallas ”stuff.nz” som ägnar sig att förlöjliga Monckton och drar av det slutsatsen att ingen lyssnar på Monckton längre… Lite önsketänkande kanske?
   
  Faktum är att Monckton säger och skriver många bra saker. Man behöver inte heller vara ”klimatforskare” för att se igenom en del luddigheterna inom klimathoteriet. Jag noterar att kritiken mot honom här är substanslös utan några exempel som rör ämnet.
   
  Men många har svårt för hans överklassprofil, humor och tillspetsade framställningsteknik, helt klart. Jag tycker dock humor är befriande i ett område där alarmisterna tar sig själva på så väldigt stort gravallvar.

 107. S. Andersson

  Gunbo 105: Då antar jag att du också håller med om att hela den här fokusen på CO2 är totalt felaktig och kanske rentav farlig.
   
  Om man inte är säker på orsakerna till eventuella klimatförändringar är det ju meningslöst att slösa bort alla resurser på en möjlig kandidat. Bättre då att lägga pengarna på åtgärder som minskar konsekvenserna, de är nämligen meningsfulla oavsett vilken orsaken än är.

 108. Gunbo

  Orolig #102,
  ”När suspekta fasoner kom i dagen för flera år sen nu, blev du inte en aning skeptisk då, om inte tidigare?”
   
  Ja, jag gillade inte alls det som Climategate-figurerna skrev i sina mejl. Det visade inte någon högre moral. Men jag minns att jag i en kommentar skrev: ”AGW-teorin faller inte med Climategate”.
  De forskare som ingick i ”gänget” är bara en bråkdel av alla forskare som sysslar klimatet.
   

 109. Gunbo

  Christopher #106,
  ”Faktum är att Monckton säger och skriver många bra saker.”
   
  Vad som är bra eller dåligt är subjektivt och beroende på ens egna värderingar. Vilka utsagor som är korrekta eller felaktiga går däremot att kontrollera, i detta fall i olika forskningsstudier.
   
   ”Jag tycker dock humor är befriande i ett område där alarmisterna tar sig själva på så väldigt stort gravallvar.”
   
  Det finns många slag av humor. Man kan idka självironi eller göra andra till löje. Jag ser ingen humor i att jämföra folk med fascister eller nazister och om det är någon som tar sig själv på gravallvar är det väl Monckton. Make till snarstucken person har jag sällan sett. Personer som vågar protestera eller ignorerar honom anmäler han till ”högre ort”.
   
  Men ok, jag ber härmed offentligt om ursäkt för att jag hädat i den här församlingen! 😉 

 110. Självmål Gunbo?
   
  Om han vore en tandlös tiger skulle du väl inte dragit upp honom i din kommentar #53 här, och som ditt ’bästa argument’ mot vaddå?  .. Ja, ngt var det i varje fall. Som sagt, det är på din sida han ständigt dras upp.
   
  Jag kan då inte erindra mig någon med skeptisk läggning hänvisat till Monckton som primär källa. Däremot är det (nog) många som där som fått sigg ett gott skratt när någon klimathotstroende trots allt vågat debattera öppet mot honom …
   
  Så:
  Jag undrar fortfarande, och precis lika mycket som tidigare, varför du (och många fler) ständigt vill angripa Monckton för ngt han skulle vara, men nästan aldrig i sakfrågor han faktiskt anför.
   
  Och jo Gunbo, du argumenterar ständigt mot person snarare än sak (och ja även med ’påhopp’). Du har själv bekräftat detta många ggr i denna tråd.
   
  Och jag använder ’din sida’ som beskrivining av var du hör hemma: Bland dem som ständigt försöker att argumentera person, form eller ’association’ istället för det som anförs i sak. Och gör det främst för att stötta klimathotstron …
   
  Jag har svårt att se att du skulle vara det allra minsta lilla missrepresenterad av denna beskrivning.
  Din avslutande mening:
  Resten av dina kommentarer är inte värda att besvaras. Det är bara ett enda spottande och fräsande
   
  är som vanligt ett larvigt sätt att försöka etikettera men inte svara i sak!
   
  Vet du verkligen inte varför du drog upp Monckton? Du länkade ju själv till hans kongress-inlaga. Men fortfarande har jag inte sett en stavelse av specifik kritik mot detta. Men istället just den sortens trams man väntar sig från klimathotstroende lägret .. Och förstås anspråket på att känna till vad ’sanningen’ skulle vara (utan att specificera)
   
   
   
   

 111. Gunbo #108
   
  Du väljer här en lite annan (bättre) taktik än Thomas Palm, som totalt förnekade allt som framgick ur Glimategate och vad det betydde … du försöker bagatellisera detta så gott det nu går, hänvisa till att det ju inte var så många som besudlades av detta (vilket dock starkt kan ifrågasättas), att allt var ju inte fel.
   
  Men samtidigt har du bara i denna sträng försökt hänvisa till ’vad forskarna säger’ och ’hålla sig till sanningen’ och ffa ’utelämna och förvränga’ som stöd för klimathotstron, men mot Monckton.
   
  Nu är du redan tillbaks i urskuldar-tagen när officiellt utsedda, anställda ’forskare’ och ’experter’ gör saker långt värre än vad du ens förmår anklaga Monckton för!
   

 112. Gunbo #109
   
  ”jag ber härmed offentligt om ursäkt för att jag hädat i den här församlingen!  ”
   
  ännu ett tramsförsök att vilja utmåla Monckton som ngt slags ’sanningsvittner i församlingen’
   
  Du kanske tror att en smiley efteråt, gör det hela till ironi. Men det är bara ett retoriskt knep från dig, att kunna säga ’Men jag la ju till en smiley .. ’
   
  Men det är ju precis det du försökte från första början, att göra Monckton till ett argument för din sidas ställning. Försök inte blanda bort korten ..
   
  Jag ser ingen humor i att jämföra folk med fascister eller nazister och om det är någon som tar sig själv på gravallvar är det väl Monckton. Make till snarstucken person har jag sällan sett
   
  Kanske inte det smartaste att skriva efter att precis försökt bagatellisera Mann och allt denne gör och gjort, varav vi alltså känner till en liiiiten liten del iom Climategate
   
  Men visst nej, saklig kritik mot Mann och vad denne ställt till med kallar du ju ’den amerikanska industrins kampanjer mot klimatvetenskapen’
   
  Jaja, det gäller att veta var man har sina lojaliteter man man nu helt saknar principer, kunskap och moral att navigera med …
   
   
   

 113. orolig

  Gunbo #108, förvisso. Vad var ämnet nu igen; ”Har önskan om konsensus skadat forskningen?” – En fördel med att utmåla klimatet som ett människoskapat monster alla skall skyddas mot är att det är en fantastisk teori. Ja, det är farligt att leva, man kan dö av det. Men under tiden man lever vore det väl trevligt att få vara sig själv, och ingen enhet i en bikupa? Samhället det globala är i framtiden tänkt att se ut på ett visst sätt, och en begränsad andel likadana lättstyrda människor skall inrätta sig i modellen. Precis nu finns det litet tid att hejda den totala globala teknokratiska kuppen, och då har vi serverats denna underbara distraktion kallad AGW. Fiffigt, va? Så det är klart det blir gräl när hälften av befolkningen inte förstår att det är en distraktion.

 114. ThomasJ

  A propos ’English wit’ hade Sir W. Churchill en rabiat antagonist i parliament, lady Ashton. Vid het debatt, försökte A. vinna points med:
  ”Sir, if I were married to you, I would poision Your tea”. På vilket WC svarade: ”Well, lady A, if I were married to You, I would drink that tea.”
   
  F.ö. helt suverän artikel i NYT om fuskandet inom ’vetenskapen’, länkad via Sabadang’s inlägg i annan tråd. Rekommendation är att läsa sig igenom hela artikeln – sen kan man la gå ut och odla jordgubbar, hallon… oder wat… 😉
  Länken igen:
   
  http://www.nytimes.com/2013/04/28/magazine/diederik-stapels-audacious-academic-fraud.html?pagewanted=1&_r=0
   
  Mvh/TJ

 115. Christopher E

  Gunbo #109
   
  ”om det är någon som tar sig själv på gravallvar är det väl Monckton”
   
  Där bevisade du med en mening att du inte förstår hans humor. Monckton må beröra allvarliga ämnen, men gör det med glimten i ögat. Vet du i vilket sammanhang det gjordes referenser till tredje riket i någon av hans föreställningar? Jag har inte sett den själv. Om man googlar så tycks jämförelsen ha gått ut på att föreslåendet att människor ska acceptera auktoritet utan att ifrågasätta är ett  i princip fascistiskt tankefoster. Men faktum är ju att Monckton själv har jämförts med en n-zist så många gånger att det vore frestande att göra en poäng just av det.
   
  De här ”anmälningarna” är uppenbarligen inte snarstuckenhet utan bara gjorda på pin kiv. Poängen är ju bara att sätta fokus på att professorerna avfärdar Moncktons kunskaper utan att känna till dem. Och sedan låtsas vara roade men ändå inte våga möta honom i debatt.
   
  Jag tycker nog Monckton fyller en viktig funktion. Speciellt gillar jag hans rapporter från klimatmötena som håller ögonen på bollen och berättar om vad som verkligen diskuteras där. Han var väl också delaktig i att Gores film dömdes till att innehålla felaktigheter och bias och därför inte fick visas i engelska skolor utan varningsdeklaration till eleverna.

 116. Gunbo

  Christopher #115,
  Jag lägger ner diskussionen om Monckton. Det är lika meningslöst som att diskutera guds existens med en präst.
   
  Jag förstår fullt ut att man försvarar dem som har samma ideologiska tro och övertygelse som man själv. Det är fullt mänskligt. Att det samtidigt gör en subjektiv och enögd är tyvärr ett resultat därav.
   
  Det var dumt av mig att dra in Monckton i diskussionen men jag anser fortfarande att varken han eller Al Gore har någonting att göra i kongressen.  

 117. ThomasJ

  #116: Hur vore det att lägga ner Dig själv? Typ ägna jordgubbarna uppmärksamhet istf snömosande-bullS***ting här??? 
   
  /TJ

 118. Gunbo

  orolig #113,
  ”Samhället det globala är i framtiden tänkt att se ut på ett visst sätt, och en begränsad andel likadana lättstyrda människor skall inrätta sig i modellen.”
   
  Har du länkar till artiklar eller annat som styrker de här idéerna?
   
  ”Precis nu finns det litet tid att hejda den totala globala teknokratiska kuppen, och då har vi serverats denna underbara distraktion kallad AGW.”
   
  Du får ursäkta men jag behöver entydiga bevis på att hela AGW-bygget  inklusive alla forskare och vetenskapliga organisationer och institutioner skulle vara delaktiga i en sådan konspiration.
   
  Men jag är medveten om att det inte går att argumentera mot de här idéerna. Antingen tror man eller så tror man inte på dem. Jag väljer att inte tro. 

 119. Gunbo

  Jonas,
  Ett sista svar. Jag tänker inte diskutera med fanatiker längre.
  Ha en trevlig Valborg! 

 120. Gunbo, du har ju inte diskuterat Monckton, trots att det var du som tog upp honom. Istället har du som vanligt försökt sätta etiketter på folk utan ens en antydan av försök till motivering. Men inte skulle det väl vara meningslöst att diskutera varför du (liksom så många andra) ständigt vill veva mot honom?
   
  Det är ju inte direkt någon hemlighet att så är fallet, eller hur? 😉
   
  För fortfarande är det i närmast 100%-igt att det är ’din sida’ som drar upp Monckton i olika fåfänga försök att misskreditera skepticism mot klimathoteriet.
   
  Som du säger: Du ” försvarar dem som har samma ideologiska tro och övertygelse som man själv”. Men projicera inte detta (fullt mänskliga) tillkortakommande på andra. Jag har då inte sett många som ’försvarat’ Monckton och definitivt inte pga ngn ideologi han skulle ha (vilken skulle det vara, månne?). Det normala är ju att han inte ens ’anklagas’ för ngt som han skulle kunna ’försvaras’ mot.
   
  Och varför menar du att just du skulle (kunna?) avgöra vilka som kallas att vittna i kongressen? Igen verkar det vara som om du helst inte vill att olika röster skall få höras … eller komma till tals.

 121. Gunbo … har du diskuterat? Vaddå? Har du diskuterat med ’fanatiker’? Vem då? Inte längre? Har du gjort det förut?
   
  ’fanatiker’ låter ju snarare som ännu ett larvigt försök att sätta etiketter på andra i syfte att slippa hantera vad som sägs. Tidigare i tråden var det ’pajasfasoner’ …
   
  Men du har min medmänskliga förståelse iaf(*): Det måste vara allt jobbigare att satsat sin tro på klimathoteriet och hoppas på att iaf ngt därifrån skall kunna stå självständigt och rakt upp på egna meriter.
   
  När människor blir trängda och ser att utvägarna raskt blir färre eller stängs för dem är det många som blir irrationella i desperat sökande efter en väg ut … mer irrationella än de var innan alltså
  Glad Valborg själv!
   
   
  (*) Dock inte medhåll, jag anser att vuxna måste kunna och skall stå till svaras för sina handlingar

 122. Christopher E

  Gunbo #116
   
  ”Jag förstår fullt ut att man försvarar dem som har samma ideologiska tro och övertygelse som man själv.”
   
  Löjligt patroniserande argument för att dölja att du inte har några konkreta exempel på var Monckton skulle felat om ”sanningen”, som du vill gärna vill kalla det du vill tro på. Du har bara dragit upp ovidkommande saker för att försöka förlöjliga honom.
   
  Jag gillar Monckton för att han är en god debattör och presentatör som vägrar göra annat än att sätta fokus på kärnfrågan. Jag har ingen speciell ideologi utan ser bara från mitt perspektiv som utbildad i historisk geologi att det ges en falsk bild av att vår moderna tid har någon exceptionell uppvärmning. Att konstatera att allt ståhej och skrämsel och kostnader för att ”lösa” ett problem som inte existerar i verkligheten är absurt har i min värld mer med sunt förnuft att göra än med ideologi.
   
  Ditt tal om vilka som inte ska få tala i kongressen är rätt ihåligt. Båda är politiker och borde väl passa i ett politiskt forum kan man tycka. Varför man skulle bli så mycket mer imponerad av tex Hansens vittnesmål vet jag inte. Då var argumenten så tunna att de stängde av luftkonditioneringen i rummet för att skapa olustkänslor inför värme istället. När sjönk Monckton så djupt?

 123. Gunbo

  Christopher #122,
  ”Ditt tal om vilka som inte ska få tala i kongressen är rätt ihåligt. Båda är politiker och borde väl passa i ett politiskt forum kan man tycka.”
   
  Meningen med utfrågningarna i kongressen är ju att ta reda på vad vetenskapen säger. Då är det väl vetenskapsmän som ska redogöra för det. Att kalla in politiker för att höras av politiker är ju som att låta en blind leda en blind.
   
  Här är en artikel i The Australian som trots sin skeptiska grundton kritiserar Monckton på i stort sett samma punkter som jag gjort. 
  http://www.theaustralian.com.au/opinion/heated-moments-mar-monckton/story-e6frg6zo-1225821369435

 124. Gunbo
  Det enklaste vore om du kom med några belägg för att Monckton inte vet vad han talar om istället för att bara påstå det.

 125. Gunbo … sitter du tom och förklarar för US kongressen vad den har för syfte med att bjuda in olika individer att vittna? Alltså utöver vilka som skulle vara olämpliga där? OCh tror du att ena sidan i en fråga har vetorätt mot vilka den andra sidan får bjuda in? Att inbjudan är ngn ’konsensus-bjudning’ där ledamöterna sedan sitter och nickar och accepterar!?
   
  Jag undrar fortfarande varför du/ni ständigt vill att man inte skall diskutera sakfrågorna. Men bara då det gynnar klimathotsaktivisterna, som närmast alltid vill undvika öppen och ärlig debatt.
   
  Anser du för övrigt att Richar Alley också håller på med ’pajasfasoner’ när han spelar sitt spel som excentrisk forskare?

 126. orolig

  Gunbo #118:
  ”Har du länkar till artiklar eller annat som styrker de här idéerna?”
  – Måste jag börja med ABC, eller är det ok att föreslå en av tankesmedjorna, då tar jag en ur högen:
  http://technocracyinc.org/studies/social
  ”Du får ursäkta men jag behöver entydiga bevis på att hela AGW-bygget inklusive alla forskare och vetenskapliga organisationer och institutioner skulle vara delaktiga i en sådan konspiration.”
  – Så naiv är väl ingen att de tror att alla är med på alla möten, ser du städerskor inbjudna på bankernas styrelsemöten?
  ”Men jag är medveten om att det inte går att argumentera mot de här idéerna. Antingen tror man eller så tror man inte på dem. Jag väljer att inte tro.”
  – Jag har valt att inte tro ett dugg utan data och personliga bekräftelser, men vid en viss punkt gick det inte att blunda längre. Du är i din fulla rätt att tro på vad du vill, naturligtvis, och du är i din fulla rätt att ändra dig tio tusen gånger fram och tillbaka utan att någon har rätt att kritisera dig för det. Min poäng var att framföra att jag anser att vi alla håller på att bli förda bakom ljuset. – Never mind, Gunbo, jag skall försöka tro riktigt hårt på att det inte är som det verkar, då kanske den tron kan försätta berg eller nåt.

 127. Gunbo

  Perfekt #124,
  Det är bara att googla på Monckton så får man upp många bra exempel på hans manipulerade fakta.
   
  Här är en bl a: http://www.youtube.com/watch?v=9K74fzNAUq4

 128. Gunbo

  orolig #126,
  Tack för länken. Jag ska studera hemsidan i morgon. Nu väntar sängen.

 129. Christopher E

  Gunbo #123
   
  Var det det bästa du kunde finna? En artikel som håller med om att Monckton kan sin vetenskap (till skillnad från din åsikt) och bara tycker att han tar ut svängarna för mycket i språket? Det sistnämnda är bara en smaksak. Jag tycker hans språkliga vändningar är mest kul och tar inte allt så allvarligt. När han plattade till de unga aktivisterna på klimatmötet var det välbehövligt.
   
  I kongressen gav han säkert en bättre bild av vetenskapen än några av de inbjudna ”klimatforskarna” så jag ser inget problem med det. Förresten är du ju inte så glad heller när forskare intervjuas av politiker när de inte har de ”rätta” åsikterna.

 130. Börje S.

  #127
   
  Monckton upplyste de okunniga deltagarna i klimatjippot i Doha förra året att det, trots den höjda kolioxidhalten i atmosfären, inte skett någon förhöjning av världstemperaturen på 16 år. Han grundade sitt påstående på statistik från Metoffice, leverantörer av klimathistorik till IPCC. 
   
  Detta förhållande om världstemperaturens utveckling är sorgligt okänt. Jag har inte hört det omtalas i radio och etablerad media har knappast slagit upp detta som den sensationella nyhet det är.
   
  Nu fick deltagarna i Doha reda på detta genom Moncktons försorg. När Monckton talat är han oerhört tydlig även för de som bara hjälpligt behärskar det engelska språket. På sås sätt bidrog han till att kunskapen om det klimatfrågan gäller ökades hos deltagarna.
   
  Det tycker jag var riktigt duktigt gjort av Monckton. Det tycker inte du på grund av både det ena eller andra som du ogillar i den personlighet som Monckton hyser.
   
  Därav drar jag slutsatsen att om en person som du ogillar av personliga skäl framför en sanning, så klassar du automatiskt denna sanning som lögn. Eftersom du ogillar budbäraren så kan enligt din mening ingenting denne säger vara sant.
   
  Så beskaffad är din, signaturen Gunbos, analysförmåga!

 131. Börje S.

  Tillägg till #130 också det adresserat till signaturen Gunbo
   
  Det KAN ju vara så att de lite större klimatskojarna på mötet mycket väl kände till den stagnerade uppvärmningen av jordatmosfären, men av diverse anledningar ville att det skulle talas så lite som möjligt om detta besvärande faktum. 
   
  Därför kanske det var dessa som såg till att den beduinklädde Monckton visades ut från mötet innan han ytterligare hann kasta grus i klimatmaskineriet genom att tala om den retarderande havsnivåhöjningen (enl NOAA) och om frånvaron av uppvärmning av haven (enl data från ARGO-bojarne).
   
  Så kan det ju vara. Goda nyheter är inte automatiskt goda för alla! I detta fall torde goda nyheter vara högst störande för lycksökare som tänkt göra sig en god karriär med goda inkomster på ett förespeglat klimathot.

 132. Gunbo #127
  Argumentum ad youtubum!
  Allvarligt talat märker du inte att propagandisten tar uttalanden om olika saker och hävdar att de är motsägelser. jag har inte tid att titta på sån skit, men du skall få ett exempel:
  Monckton säger att under 500000 år har CO2 följt temperaturen och detta används för att motbevisa det lika korrekta påståendet att på längre tidsskalor har det inte funnits någon korrelation.
  Om det nu finns så mycket belägg för att Monckton inte har grepp på läget kanske någon har skrivit om det istället för att lägga upp en video på Youtube. Vänligen länka till detta istället för Youtubefilmer.

 133. Gunbo …
   
  Din ’argumentation’ är ju långt sämre än vad Peter Hadfield försöker genom kreativ klippning och omtolkningar göra Moncktons diverse uttalanden. Det bästa han har att komma med är av arten: ’Jag skulle hellre vilja lägga fram det så här ...’ eller tom ’jag skulle hellre vilja tala om annat ..
   
  I ditt fall är det ju dina egna ord och påståenden som du hela tiden försöker fly från. Där behövs inga omtolkningar eller försök att byta ämne. Man behöver heller inte körsbärsplocka fraser ur din agitation, utan det räcker med att be dig förklara vad din centrala ståndpunkt öht skulle betyda så behöver du börja dilla om annat, och tom prata om (med?) ’fanatiker’!?
   
  Och frågan kvarstår: Varför så besatt av Moncktons person?

 134. Hadfield tom säger att att slutpunkten, dvs senast tillgänglig data skulle vara ’cherry picked’ och kör sedan den vanliga ’men långtidstrenden är ju intakt’. Hur tänkte du här Gunbo, och om uppvärmningspausen? Speciellt idag 1½ år senare, då den omtalas allt mer och är allmänt ’accepterad’ även på ’believer’-sidan.

 135. orolig

  Gunbo #128:
  ”Tack för länken. Jag ska studera hemsidan i morgon. Nu väntar sängen.”
  – Så litet, hoppas du sov gott. Undrar om kanske vanliga artiklar är lättare att börja med, här är en:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/8886498/The-EUs-architects-never-meant-it-to-be-a-democracy.html
  Gunbo, innan jag säger adjö vill jag förklara varför jag är så pågående om vikten av att överväga andra sidor av saker; det är helt enkelt för att det vore hederligare att folk i maktpositioner spelade med öppna kort och presenterade sina storslagna omstruktureringsplaner utan inlindande och ”smoke and mirrors”. Kanske befolkningar reagerar annorlunda om de tilltros ett uns av intelligens och får tid att smälta planerna. – Jag gillar helt enkelt inte kriminellt beteende och bedrägerier, det är primitivt och förkastligt. Ok, ha en skön sommar Gunbo, nu reser jag.

 136. Gunbo

  Ha, ha, nu börjar den här tråden bli riktigt kul. Och som vanligt blundar man hårt och stoppar fingrarna i öronen för att slippa kritiken mot sin idol. Men så befinner vi oss också i The Church of Monckton:
  http://bbickmore.wordpress.com/lord-moncktons-rap-sheet/
   
  If you have been reading my blog, you may have already guessed that I find Lord Christopher Monckton to be a fascinating character. But given his hearty acceptance by the climate change contrarian community, as evidenced by the fact that he has TWICE been asked by Republicans to testify about climate change before committees of the U.S. Congress, I ascribe him more significance. To me, Lord Monckton is a living symbol of the fact that many climate change contrarians will believe anything that seems to support their case, even if it’s coming from the most ridiculous source.
   
  Christopher #129: ”Jag tycker hans språkliga vändningar är mest kul och tar inte allt så allvarligt.” 
   
  Citat från artikeln: Inflationary language deflates an argument. Moreover, Monckton is making the worst political error at the worst possible time, right when this debate is slipping from the control of those determined to punish countries for their carbon emissions. 
  Det var detta jag menade när jag i #84 skrev: ”Jag fattar inte att ni inte ser att lorden skadar den seriösa skepticismen.”
   
   ”I kongressen gav han säkert en bättre bild av vetenskapen än några av de inbjudna ”klimatforskarna” så jag ser inget problem med det.” 
   
  Har du kollat videon jag länkade till? Tycker du att Moncktons ”vetenskap” är bättre än Lindzens, Christys eller Spencers? De hör ju också till de vetenskapsmän som hörts av kongressen.
   
   ”Förresten är du ju inte så glad heller när forskare intervjuas av politiker när de inte har de ”rätta” åsikterna.”
   
  Om du tänker på Easterbrooks hearing hade mina invändningar  inget att göra med ”mina åsikter” utan enbart med hans felaktiga och märkliga fakta (som att kineserna seglade över Arktis 1420).
  Jag tycker det är sorgligt att ni till varje pris urskuldar ren och skär BS från era ”idoler” bara för att de hör till rätt trossamfund.
   
  Perfekt #132:
  ”Argumentum ad youtubum!”
  Vad är skillnaden mellan en tryckt artikel och en videoupptagning av ett föredrag?
   
  ” jag har inte tid att titta på sån skit”
   
  Nej, bäst att hålla sig borta från sådant som kan vara farligt för ens tro. Jehovas vittnen ville inte se på serien The Bible som gick i påskas. Den kunde vara farlig! (Jag har en JV-familj som grannar och uppgiften är förstahandsinformation).
   
   
   
   
   
   
   

 137. Tage Andersson

  Läsvärt om konsensus
  “The condemnation of Galileo Galilei meant one man served a sentence of life imprisonment. His ecumenical accusers at least acknowledged a force greater than science drove their decision. The modern priests of climate change endanger the lives of billions as they wield their fallacy that consensus is truth.”
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/30/the-paradox-of-consensus/#more-85347

 138. Gunbo ägnar större delen av gårdagen åt att fly från sina egna påståenden och vildögda anklagelser … och hävdar idag att det är minsann dom andra som ’stoppar fingrarna i öronen’ för att ’slippa kritiken mot sin idol’!?
   
  Han tom skriver att vi ”befinner .. oss också i The Church of Monckton
   
  Trots att det nästan alltid (och även denna gång) är de kliamthotstroende som vill dra upp Monckton.
   
  Gunbo, som i stort sett aldrig kan precisera vad han ens själv menar med sina många utsagor, som defintivt inte kan argumentera en enda naturvetenskaplig princip eller värdera ngn dito utsaga, som är helt utlämnad till att gissa vem man helst bör ’tro’ på, pga av dennes ’trovärdighet’ … försöker här läxa upp professionella om att de ägnar sig åt religion?
   
  Gunbo, behöver jag påminna dig om att du härom dagen gav ditt helhjärtade stöd åt tomten BjörnT och dennes förmåga?
   
  😉
   

 139. Gunbo … du har ju själv länkat till Moncktons inlaga i kongressen i #57 …
   
  Har du ännu kommit så långt att du identifierat ngt där som du menar är helt uppåt väggarna? Eller snarare, har du googlat och sökt bland de av dig favoriserade aktivisterna för att kanske hitta ngn youtube-debunkning?
   
  Kom ihåg att det var du som drog upp Monckton här, och just att han vittnade i Kongressen, tom vad han vittnade.
   
   
  Kom igen nu Gunbo, vågar du för en gångs skull faktiskt komma med ngt konkret? Eller är ’fanatiker’ i ’The Church of Monckton’ de bästa ’pajasfasoner’ du är kapabel till?
   

 140. Anders Persson

  #137 Tage A: När folk diskuterar Galileo så är det MYTEN de tar utgångspunkt från, inte verkligheten. G. trodde att jorden gick runt solen, och han hade rätt – vet vi nu. Men då fanns det inga bevis och katolska kyrkan gjorde helt rätt som betraktade det hela som en intressant hypotes. Först efter mätningarna av jordens form kunde Newtons lagar anses bekräftade för astronomiska fenomen.
   
  Att Påven Urban (som fram till dess stött G.) 1632 gick onödigt hårdhänt fram emot G. berodde på att Vatikanen just då stod på protestantiska Sveriges sida i 30-aariga kriget och därför hade behov av att verka extra bibeltrogna. Detta var politiskt dumt, men i övrigt agerade kyrkan sunt vetenskapligt, dvs skeptiskt – och det boer väl ingen på denna sajt ha något emot?
   
  G. var en stor vetenskapsman, men hans enda stora insats kom i slutet av hans liv med de mekaniska rörelseekvationerna. Som astronom är hans anseende betydligt överdrivet.

 141. Tage Andersson

  Anders, oavsett Galilei astronomiska meriter är ju maktens åtgärder det intressanta. Jfr drevet mot klimattrons tvivlare.

 142. Gunbo

  #139,
  Ang. Moncktons vittnesmål i kongressen blir han korrigerad av forskaren Rachel Pinker själv som skriver bl a följande:
  ”Viscount Monckton states the following about the data used in our study:
  Allowing for the fact that Dr. Pinker’s result depended in part on the datasets of outgoing radiative flux from the ERBE satellite that had not been corrected at that time for orbital decay, it is possible to infer a net increase in surface radiative flux amounting to 0.106 W m-2 year-1 over the period, compared with the 0.16 W
  m-2 year-1 found by Dr. Pinker.”

  Pinker: In the Pinker et al. (2005) study, no use is made of outgoing radiative flux from ERBE observations; observations from ERBE are not used at all. The observations used are from the International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP).
   

 143. Gunbo #136
  Den länkade videon var 16 minuter lång. Erfarenhetsmässigt vet jag att den innehåller information som tar ca en minut att tillägna sig om det är skrivet istället. Skall jag då sitta och titta på smörja som jag redan efter en minut vet innehåller en rad felaktigheter? Skulle inte tro det.
   
  Du hävdar ju att det finns enorma mängder bevis för att Monckton har fel i allt han säger och gör, då borde väl någon ha nedtecknat detta? Om inte kan du ju göra det själv, men inte.
   
  Efter mycket långt sökande lyckades du komma fram med vad som synesvara belägg för att Monckton vid ett tillfälle hade fel.

 144. Adolf Goreing

  #142
  OK, så Pinker säger: ”In the Pinker et al. (2005) study, no use is made of outgoing radiative flux from ERBE observations; observations from ERBE are not used at all.” Min fetning
  Artikeln finns här:
  http://media.cigionline.org/geoeng/2005%20-%20Pinker%20et%20al%20-%20Do%20Satellites%20Detect%20Trends%20in%20Surface%20Solar%20Radiation.pdf
  Ur artikeln:
  ”It was found that at the surface, there is a positive linear increase of about 0.18 W m–2 year–1, which indicates an increase in the surface radiation. At the ToA, the situation is reversed and the decease is about –0.17 W m–2 year–1. The tendencies from the second-order fit are similar to the linear ones. A decreasing tendency is also reported at the ToA_s reflected solar radiation (27), which is observed by a combined data set based on observations from the Clouds and the Earth_s Radiant Energy System (CERES) (28) and from the Earth Radiation Budget Satellite (ERBE) (29
  ).”
  ”On the basis of on observations made from CERES (28) and a 16-year record from the ERBE mission (29), a decrease in reflected short-wave flux at the ToA (27) was found.”
   
  inga observationer var använda från ERBE i artikeln? Har anslagsmaffian varit och hotat Pinker eller är han dum i huvet på riktigt?
   

 145. Gunbo .. jag sökte på ditt inklippta textstycke:
   
  In the Pinker et al. (2005) study, no use is made of outgoing radiative flux from ERBE observations; observations from ERBE are not used at all. The observations used are from the International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP)”
   
  Det kunde bara hittas på über-alarmistsajten Deltoid! Som i sin tur hänvisade till en död länk (även den hos Deltoid)! Kankse inte att undra på att du helst inte ville ange ngn länk! 🙂
   
  Dessutom är det närmast omöjligt att värdera den skenbara kritiken eftersom Monckton ju faktiskt inte säger att hon använde ERBE, utan att hennes slutsatser till del var beroende ngt därifrån, ev en jämförelse. Jag skulle defintivt inte ta Deltoid’s ord på ngt faktiskt. Och som du mycket väl vet, eller iaf borde veta, så betyder inte att folk gör olika tolkningar av data eller framställningar att den ene måste ljuga och den andre har rätt.
   
  Det duger liksom inte att Deltoid/SkSc/RealClimate gör en 21-punkts lista där de säger ’här tycker vi annorlunda’ därför att CM inte framför deras argument istället. Eller tom kallar det för ’osanningar’
   
  Men framför allt Gunbo, den invändningen du klippte in berör ju inte alls vad CM faktiskt säger i det citerade textstycket (om W/m2). Vilket förstås hade tagits upp ifall han hade haft rejält fel. Istället ter det sig mer som en tekikalitet, att hans besksrivning av bakgrundsdetaljerna inte var helt rätt, eller kanske bara behövde kompletteras.
   
   
  Men det är alltså där du hamnat till slut Gunbo: Deltoid har en lista, med ett overifierbart citat, som utalar sig om ngt annat, vilket inte direkt är relevant för CMs utsaga, vilken dessutom inte emotsägs i sak!?
   
  Var det allt Gunbo? Jag läste även vidare hos Deltoid, ännu svagare invändningar! OCh märk väl: Jag förväntar mig att ’forskare’ på klimathotssidan inte håller med Monckton, att de gör allt för att beslå honom med felaktigheter.
   
  Nåväl Gunbo. Tack för att du återigen demonstrerade i vilket dike du helst vill plaska och var du söker din ’bekräftelse’ …
   
  Som sagt, nästan klimathotsskeptiker drar upp Monckton som primärkälla för någonting alls (för det är han förstås inte). Men hans ’uppträdanden’ de få gånger folk vågar debattera honom har absolut ett underhållningsvärde.
   
  Att han kan argumentera betydligt bättre än tex Michael Mann i kongressen är väl bara bonus. Alla ’klimatforskare’ kan ju inte vara bra på att argumentera för sin egen sak .. eller hur? De är ju forskare … och dem skall man lita på okritiskt!
   

 146. Mycket bra Adolf Goring …
   
  En verklig ’in your face’-moment för Gunbo och ev Pinker (har som sagt inte hittat Gunbos/Deltoids citat), och dessutom tycks bekräfta vad CM sa i sak.
   
  Notera dock att din länkade artikel är en annan, också från 2005, än den samma Rachel Pinker tycks hänvisa till hos Deltoid. ’Felet’ skulle alltsp iaf kunna vara att CM angav en snarlig med ’fel’ referens.
   
  Ja, det är på den nivån det är …
   

 147. Anders Persson

  #141: Snälle Tage, int’ kan jag se att ”makten” bedriver något ”drev” emot ”klimattrons tvivlare”. Vad det handlar om är stridiga meningar i en demokratisk rättsstat och där alla inte håller med dig.
   
  Problemet, som jag vet irriterar dig, är att alla svenska statsfinansierade tidningar tycker likadant här i Sverige (till skillnad från England t.ex.). Men vänta bara, plötsligt en dag tycker de alla som du!

 148. Nåja Anders P
   
  Nog har väldigt många försökt komma åt ’makten’ för att sätta sina meiningsmotståndare på plats … eller tysta dem. Även i sverige … hur illa sådant är kan förstås diskuteras, liksom gradskillnadenra i hur hårt man vill gå fram (när man väl har makten). Men du kan knappast förneka den stigmatisering många försökt åstadkomma … troligen pga av ngt  mer likt relgiös övertygelse, eller (ev medveten) brist på egna argument, eller bara utifrån en maktpositivistisk inställning ..

 149. Björn

  Anders Persson [140]; Ligger det inte någonting i det om konsensus som Tage Andersson blänkar om i inlägget [137]? Är klimatfrågan lämplig på grund av sin komplexitet, för ett ställningstagande av konsensus? Det är väl rimligt att anta, desto svårare frågeställningen är, att antalet hypoteser ökar med svårighetsgraden, vilket innebär att graden av konsensus minskar med ökande antal hypoteser. 

 150. Adolf och Jonas,
  Jag hade detta på känn därav min försiktiga formulering:
  ”Efter mycket långt sökande lyckades du komma fram med vad som synesvara belägg för att Monckton vid ett tillfälle hade fel.”
  Tur var väl  det, annars hade jag inte varit Perfekt.

 151. Tage Andersson

  Anders, har du inte hört några riksdagsdebatter om klimatet?

 152. Börje S.

  #141 Anders
   
  ” int’ kan jag se att ”makten” bedriver något ”drev” emot ”klimattrons tvivlare”
   
  Hjärnskrynklaren Stephan Lewandowsky pulade ihop ett arbete om hur alla klimathotsskeptiker inte bara hade fräckheten att tvivla på den enda rätta läran ang klimathoteriet utan också trodde på fejkad månlandning och därför var att betrakta som galna varför sådana existenser å det snaraste borde spärras in på dårhus.  Ja, det sista är mitt eget fullföljande av Lewandowskys brillianta tankegångar. Att använda tjänstvilliga psykologerför att vansinnesförklara icke önskvärda kritiker är ju ett gammalt ohederligt sovjetknep. Även radions Klotetredaktion anställde för några år sedan, när de gjorde reklam för klimathoteriet, en sådan tjänstvillig psykolog för att få ”professionella” utlåtande om varför klimathotsskeptiker var så otroligt sinnesjuka.
   
  Nu har Royal Society  tilldelat denne skräppsykolog Royal Society Wolfson Research Merit Award!
   
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/28/stephan-lewandowsky-flees-australia-in-wake-of-investigations/#more-85129

 153. Christopher E

  Gunbo,
   
  Du är lustig du. Du citerar en källa som säger ”Inflationary language deflates an argument”  för att luta dig på, samtidigt som du själv kör en kampanj för att förlöjliga lord Monckton och länkar till texter som kallar skeptiker för ”contrarians” och Monckton ”most ridiculuos”. Ja, det var tunga argument…
   
  Videon var rätt tunn och minst lika sarkaskisk som du anklagar lorden själv för. Jag fick känslan att huvuddelen av argumenteringen gick ut på att ta saker ur sitt sammanhang för att jämföra med något annat och sedan hävda att lorden motsade sig själv. Men han är säkert inte ofelbar. Hur som helst, att göra sig till ”vinnare” i en video man redigerar själv och där motståndaren inte får gå i svaromål är rätt trist och jag orkade inte se hela jag heller. En debatt på lika villkor hade varit roligare.
   
  Du bör vara väl införstådd med att ”klimatdebatten” handlar om mer än naturvetenskap. På de som vill utnyttja klimatskrämseln för pusha just sin ideologi, sina affärsintressen mm är Moncktons raka stil att gå rakt på utan omskrivningar en riktig nagel i ögat.
   
  Ganska kul förresten hur du tillskriver hela Jehovas vittnens rörelse en åsikt baserad på ett samtal med en familj/person. Det ger en ledtråd till hur du är lika snabb att ge svepande omdömen om alla klimathotsskeptiker som en grupp. Oturligt för dig kan jag slå sönder ditt påståeende direkt. Jag hade en intressant diskussion om bibelserien med ett vittne som kommer på månatligt besök till mig med tidningar. Han hade sett den, tyckte inte den var så hemsk, men hade invändningar mot felaktigheter på antingen historiska grunder (romarna hade inte kors utan pålar för avrättning i Palestina på den tiden) eller bibliska (det ska vara en folkmassa närvarande vid tungomålstalet, inte bara de överlevande apostlarna). Så sådär väldigt rädda som du tror tycks de inte alla vara.
   
  Lite kul också att den ”okunnige” lorden hade bättre pejl än Pinker själv på om ERBE-använts…

 154. Gunbo

  Perfekt #150,
  ”Efter mycket långt sökande…” 
  Jag har haft mycket annat att göra (i trädgården bl a) både i går och i dag, än att sitta vid datorn. Ännu mindre tid har jag haft  att lusläsa vad som står i artiklar.
  Videon har jag sett tidigare så den visste jag debunkade Moncktons många påståenden. Här är en annan. Om du inte hinner titta på den nu så ta dig lite extra tid i kväll.
  http://www.youtube.com/watch?v=-eus7MBRg0k
   

 155. Anders Persson

  #148, 149 och 151: Det märks att kommentatorerna på den här sajten inte var ute på barrikaderna på 60- och 70-talet. Vi alla som var fick lära oss att argumentera för våra åsikter i skarp motvind.
   
  Så t.ex. började jag kring 1975 fundera över varför alla andra länder utom Sverige hade nationaldag. Så jag började argumentera för att omvandla ”Svenska Flaggans Dag” till Sveriges nationaldag. Och det var inte lätt i det opinionsklimat som rådde då. Men jag och andra tyckte att det var fel att låta vad som var rätt och fel i nationalitetsfrågan bestämmas av yttersta högern, dvs aldrig tycka som de och helst tvärtom.
   
  Först gällde det att visa att den blå-gula flaggan inte var sämre än de franska eller norska trikolorerna. Sedan att 6 juni 1809 var ett viktigt datum i vår historia, om än inte med samma sprängkraft som 14 juli eller 17 maj.
   
  Så beslöt vi ordna en manifestation den 6 juni 1976, i Norrköping som då var min hemstad. Flygbladsutdelningen på Drottninggatan var inte lätt. Vi blev kallade fascister. Men eftersom de flesta av oss var härdade av Vietnamdemonstrationer, tidningsförsäljning, flygbladsutdelning och annan gatuagitation så stod vi på oss i motvinden.
   
  Till mötet kom ett 50-tal personer. Det var dikt och sång. Se reportaget med foto i Norrköpings Tidningar den 7 juni 1976. Journalisterna på Sveriges Radio hade rasande vägrat komma så det blev varken något i Öst-Nytt eller lokalradion.
   
  Men vår politik att inte låta yttersta högern bestämma politiken verkar ha tagit skruv för när officiella nationaldagsfiranden inleddes 1983 var det just med denna motivering: att god politik inte alltid består i att göra tvärtemot vad yttersta högern anser. Tyvärr verkar andra delar av det svenska politiska spektrat ännu idag inte ha insett detta.
   
  Året efter uppträdde jag i radions P1 med ett brandtal emot terrorism, en företeelse som kulturradikaler och andra vid den tiden ansåg att man skulle ”förstå”. Sensommaren 1978 ordnade jag i Norrköping en demonstration emot Sovjetunionens ockupation av Tjeckoslovakien, vilket nu verkar självklart, men inte var så självklart i den anpasslingspolitik som rådde då. Sossarna var till en början helt emot, men vi lyckades pressa dem att åtminstone uttala sig till tjeckoslovakernas förmån. Och så vidare . . .
   
  Så ni klimatskeptiker är nog lite ömhudade  . . . 

 156. Börje S.

  #141 Anders
   
  Här ett annat exempel på hur en klimatorganisation med stöd av engelska skattepengar och bidrag från bl a Sony fabricerade denna påkostade propagandafilm där barn till klimathotsskeptiker avrättas av en gullig lärarinna sina jämåriga kamrater till skräck och varnagel:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=-OCr9cJpccY
   
  Universitetet i Graz som lät en professor framföra förslag om avrättning av klimathotsskeptiker
   
  http://tallbloke.wordpress.com/2012/12/24/prof-richard-parncutt-death-penalty-for-global-warming-deniers/
   
  James Hansen har framfört önskemål om Nürnbergrättegångar gentemot de som inte tror på denne hyllade klimatforskares teorier bl a om t ex havens totala bortkokande om vi inte genast smäller upp fler vindfjollor.
   
  UR kör filmer om hur klimathotsskeptiker är sponsrade av Tobaksbolag och Exxon Oil.
   

 157. Gunbo

  Christopher #153,
  ”Du bör vara väl införstådd med att ”klimatdebatten” handlar om mer än naturvetenskap. På de som vill utnyttja klimatskrämseln för pusha just sin ideologi, sina affärsintressen mm är Moncktons raka stil att gå rakt på utan omskrivningar en riktig nagel i ögat.”
   
  Det går att ha en rak stil utan att ta till jämförelser med nazister och fascister. Klimatdebatten är polariserad ja, det är jag helt medveten om men man vinner inte ”slaget” genom att kasta värsta sortens skit på sina motståndare. Det tilltalar möjligen de ”troende” men repellerar övriga.
   
  Ni som nu klagar över att inte få delta i debatten och blir utestängda ska nog ta en funderare över orsakerna till det!
   
  ”…du tillskriver hela Jehovas vittnens rörelse en åsikt baserad på ett samtal med en familj/person.”
   
  Nej, jag skrev inget om hela rörelsen vilket du kan kolla i min kommentar.
   
   
   

 158. Björn

  Anders Persson [155]; Vad har ditt brandtal med konsensus att göra? Vill gärna höra din åsikt i frågan.

 159. Ingemar Nordin

  Anders P #155,

  Det är ju den 1:a maj idag, och det demonstreras och hålls brandtal. Undrar om de har någon betydelse idag. Kanske journalisterna fortfarande tycker att det är spännande?

  Greenpeace har ju annars sedan starten varit inriktade på just journalister, snarare än på att få folk att samlas på gator och torg. Om ni hade eldat upp 10 000 kronor, eller hängt en banderoll från vattentornet så hade ni kanske lyckats locka även SR att komma, trots ert ”reaktionära” budskap?

 160. Sture

  Perfekt!
  Vad gäller isbjörnar är det nog sant att långt ifrån alla är hotade. Vissa bestånd kan vara det men inte isbjörnar som art. Det finns isbjörnsbestånd som i huvudsak jagar på sommarisen och det säger sig själv att dessa kan få svårt. men andra jagar på land i Kanada och är uppenbart inte hotade.
  Varför jag tycker att Skeptikerna är Lysenkoister är för att de endast ser till sina data som talar för dem själv. Som artikeln i Forbes som faktiskt får det att framstå att det är normalt i Arktis bara 3% under medel. Det är Lysenkoism. 
   
  Det torde vara ett faktum att det inte är normalt där för varje människa som har något mellan pannbenen. Att då förljuga sanningen för en bred allmänhet är förbannat fel. 
   
  Många skeptiker (kanske de absolut flesta) beter sig inte vetenskapligt. Man redovisar vissa sanningar som passar med verkligheten och utelämnar andra. Det är Lysenkoism!  Man beter man sig i bästa fall som en advokat i slutpläderingen inför rätten som försvarar en klient. Allt som talar för redovisas men enorm mängder information om sanningen utelämnas trots att man vet att de är viktiga om man skulle försöka redovisa en objektiv sanning. 
   
  Den artikel i Forbes som du vill att jag skall läsa och som beskyller alarmister för att vara just Lysenkoister är just ett extremt exempel på hur man förvrider sanningen genom att utelämna stora delar av den och bara redovisa vissa delar. Den  är på intet sätt vetenskaplig och är ett lågvattenmärke långt ner i Marianergraven om man vill redovisa en objektiv sanning.  
   
  Artikeln som Perfekt tycker är bra (eller i alla fall bra läsning för mig:-))
  http://www.forbes.com/sites/peterferrara/2013/04/28/the-disgraceful-episode-of-lysenkoism-brings-us-global-warming-theory/

 161. Käre Sture …
   
  Vilken del av de eventuella, och eventuellt negativa förändringarna, och kanske och framför allt skillnaden mellan eventuella positiva och för isbjörnarna negativa förändringar som skett …
   
  .. dvs vilken del av en ev negativ(?) netto-skillnad totalt för isbjörnarnas klimat anser du vara vållad av mänsklig aktivitet?
   
  Och hur stor del av den senare anser du i så fall skulle kunna påverkas, styras genom att man genomför specificerade politiska reforer?
   
  Det är lustigt att du nämner både Lysenkoism och de selektiva urvalen av ’data’ som bekräftar den hypotes man vill hoppas på. Men du gör det alltså som någon slags stöd för ett klimathot (som ev kan påverka isbjörnarnas levnadsbetingelser). Är det korrekt uppfattat?
   
  🙂

 162. Sture

  Till Jonas N
   
  Jag tror inte att isbjörnen är akut utrotningshotad om man ser det globalt. I vissa habitat som det i Svalbard där kommer har den minskat och kommer förmodligen minska ännu mer. men det beror på det speciella sätt som dessa isbjörnar lever och som är knutet till sommarisen. 
   
  Du har en poäng i att hävda att Isbjörnarna är utrotningshotade i hela världen på grund av vad som händer i Svalbard är Lysenkoism. DVS att bara ta ett fakta och blunda för resten. Jag kan inte annat än hålla med dig om att det är dumt. Riktigt dumt. 
   
  Men att som exempelvis Forbes i sin artikel ta ett fakta om utbredningen i mars av isen i Arktis som normal och därmed påskina att allt i Arktis  är normalt är minst lika fel och det är också Lysenkoism. 
   
   

 163. Sture

  Ups, glömde länken till ett bestånd av isbjörn som minskar snabbt. men som sagt isbjörnen som exempel på vad som händer med isbjörnen i världen så är inte denna artikel representativ. 
   
  http://www.npolar.no/no/nyheter/2012/2012-06-27-hitelling.html

 164. Sture #160
  ”Vad gäller isbjörnar är det nog sant att långt ifrån alla är hotade”
  Ja det var ett understatement som heter duga. Vi har inte haft så mycket isbjörnar på mycket länge. Att ens Svalbardpopulationen skulle vara hotad är en sanning med modifikation. Om dessa isbjörnar kunde tala skulle de sannolikt inte se sig som specifikt Svalbardsisbjörnar, de övervintrar helt enkelt där de bedömer att förhållandena är bäst.
   
  ”Det torde vara ett faktum att det inte är normalt där (arktis)för varje människa som har något mellan pannbenen.”
  Nu har folk i allmänhet bara ett pannben (os frontale) så det måste röra sig om någon missbildning som verkar leda  till nedsatt intellektuell förmåga.
   
  Vad vet du om vad som är normalt i Arktis? De data vi har innan satelliteran är ganska sparsamma, men det finns en del intressant att hitta:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/04/26/arctic-ice-conditions-the-same-as-200-years-ago/
   
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/04/06/1947-shock-news-ten-degrees-arctic-warming-demands-immediate-international-attention/
   
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/03/08/nsidc-arctic-was-ice-free-in-the-past/
   
  Det verkar som om Arktis har för vana att bete sig ”onormalt” med jämna mellanrum och tom blir isfritt ibland.

 165. Sture
  Ytterligare några frågor om isbjörnar:
  1. Hur många anser du att det bör finnas?
  2. I vilka områden är det viktigt att det finns isbjörnar och varför?
  3. Delar lokalbefolkningen i dessa områden din uppfattning?

 166. Gunbo #154
  ”..Ännu mindre tid har jag haft  att lusläsa vad som står i artiklar.”
  Nähä, men titta på Youtubeklipp av undermålig kvalitet hinner du med. Som jag tidigare nämnt är det så att om det skulle finnas någon vägande kritik mot Monckton har sannolikt någon skrivit ner detta.
  Den första videon och texten du länkade till höll ju inte riktigt måttet så jag tänker inte titta på ännu en skräpvideo. Särskilt kul var det ju att den gode Lorden hade bättre koll på vilka data som använts än Pinker.  Skriv ner vad de vill ha sagt istället så skall jag läsa det.

 167. ThomasJ

  Läsvärt om ’people’ – ledande(?) sådana, asså-.
  Länk:
  http://tallbloke.wordpress.com/2013/05/01/sir-john-houghton-objective-scientist-or-driven-ideologue/
   
  Mvh/TJ

 168. ThomasJ

  Perfekt #166, m.fl.: Naturligtvis är du ’Perfekt’ per ’aka’ på bloggen – och du håller, i min mening, en väldans hög/relevant kunskaps-/debattnivå (tillsammans med flertal andra ’aka:s’ på TCS – none namned, no one forgotten! 😉  )
   
  MEN!, där finns ’certainly. några ’aka:s’ som helt enkelt bör förbli osvarade aka:s, om inte minst för att spara spam/troll/bredbandsbredd… oder?  😉
   
  Mvh/TJ

 169. Thomas J #166
  Tack för det. Jag håller dock inte med dig om att man inte bör svara vissa skribenter oavsett hur korkade inläggen är. Möjligen med undantag av ogrundade personangrepp som gör sig bäst i ensamt idiotiskt majestät.
  Jag har flera skäl till detta:
  Ett är att det vi uppfattar som rena dumheter faktiskt är vad den genomsnittlige tidningsläsaren uppfattar som kunskapsläget i klimatfrågan.  Om vi då inte bevarar detta kan det framstå som om vi inte kan.
   
  Nu har jag ju inte all tid i världen så jag kommer inte att titta på en massa youtubeklipp för att bemöta dem. Finns det något relevant i dem går detta att skriva ner och då kommer jag att läsa det. Detta är också nyttig övning för de fåkunniga, eftersom de (förhoppningsvis) tänker igenom argumenten medan de skriver ned dem. På så sätt hoppas jag slippa de värsta avarterna  i debatten.
   
  Det huvudsakliga skälet till att jag gärna dissekerar klimathotarnas resonemang är dock den tillfredsställelse det skänker mig att sparka på en liggande hippie. Denna karaktärsbrist är förmodligen en bidragande orsak till att jag inte ögonblickligen når nirvana 🙂 

 170. ThomasJ

  Perfekt #169: Tack för rappt svar/response!  ;-D 
  Tips/fråga/ är, subjektivt!, att ’nirvanans upplevelse’ är – likt ’klimathotet’ – en gigantisk pseudo-idé/teorem/… oder? 😉 
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 171. Gunbo

  Perfekt #166,
  Här har du något att bita i: http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/summary-docs/investigation-reports/Monckton-response.pdf

 172. Christopher E

  Gunbo #157
   
  ”Jehovas vittnen ville inte se på serien The Bible som gick i påskas.”
   
  En normal svenskakunnig person ser nog inte annat än att den meningen syftar på rörelsen som helhet och inte på någon enstaka individ.
   
  ”Det går att ha en rak stil utan att ta till jämförelser med n*zister och fascister.”
   
  Om du ska predika det för den gode lorden, så  meddela för all del det också till alla tiotusentals forskare, journalister, politiker och diverse lösa klimathotsmånglare som tycker att det bästa argumentet mot en klimathotsskeptiker är en koppling till förintelseförnekare.
   
  Eller varför inte Jim Hansen, som menat att kolkraftverk är likställda med na*istiska förintelseläger. Under ett vittnesmål inför en politiskt tillsatt kommitté, dessutom…
   
  ”During his testimony before the Iowa Utilities Board in 2007, Hansen likened coal trains to ”death trains” and asserted that these would be ”no less gruesome than if they were boxcars headed to crematoria, loaded with uncountable irreplaceable species.”
   
  Men det är väl olika regelböcker som vanligt. Hansen är från den ”goda” sidan och Monckton en illvillig överklasstölp. 😉
   
   

 173. Slabadang

  gunbo!
   
  Du kan inte ha läst den själv och en tunnare soppa går nog baske mig inte att presentera. Du kan verkligen inte urskilja fakta från ideologi! För du skiter faktiskt totalt i vad som är vad. När de väl lägger ner så mycket möda på att kritisera Monckton och irrelevanta uppgifter och dessutom felaktiga om honom kompletterat med armviftningar är det enda resultatet så blir det tvärtom ett förbannat bra betyg på Monckton. Mängden klkimatkalkoniska uttalanden ligger liksom du väl nu känner till på andra sidan planhalvan och jag tycker faktiskt att det r lite konstigt att Monckton inte fler gånger planterat en och anna groda längs vägen. ja menar kolla in Gore Hansen och Mann de kan ju inte säga mer än en halv mening utan att plurra upp till höften! Moncktin äger dem alla!
  Allt är relativt Gunbo och jag tycker verjkligen du är en manpulativ oärlig och oschysst. Du är så djupt totalpartisk och spelar skenskeptiker med pïnsamt dåliga skådespelartalanger.

 174. Gunbo

  Christopher #172,
  ”En normal svenskakunnig person ser nog inte annat än att den meningen syftar på rörelsen som helhet och inte på någon enstaka individ.”
   
  Så hur skulle jag ha skrivit då? Fem Jehovas vittnen, några Jehovas vittnen, en familj Jehovas vittnen, ett antal Jehovas vittnen? Herregud, så petnoga är du inte i andra sammanhang. Min mening var att påpeka att  i en sekt förkommer rädsla för att den rätta tron ska utmanas.
   
  ”Eller varför inte Jim Hansen, som menat att kolkraftverk är likställda med na*istiska förintelseläger.”
   
  Att det förekommer liknande övertramp på den andra sidan har jag inte förnekat och jag ogillar alla som använder smädelser mot sina motståndare. Hansen har fått mycket kritik för sin hätska retorik – med all rätt. Jag har aldrig känt någon beundran för honom.
   
  ”Hansen är från den ”goda” sidan och Monckton en illvillig överklasstölp.”
   
  Jag har varken  kallat Monckton  för ”illvillig” eller ”överklasstölp”. Jag har påpekat att han är en demagog och att han gör den seriösa skepticismen en björntjänst (på samma sätt som Hansen gör de mer moderata klimatforskarna en björntjänst), en åsikt som delas av många skeptiker. 

 175. Gunbo

  Slabadang #173,
  ”Du kan inte ha läst den själv och en tunnare soppa går nog baske mig inte att presentera. Du kan verkligen inte urskilja fakta från ideologi!”
   
  Jag förstår att det är din åsikt, tack för den! Men kan du urskilja fakta från ideologi?  

 176. Gunbo #171
  De vanliga misstänkta har alltså fått ihop en text om stora stygga Monckton.
  Har nu skummat dokumentet och det verkar bygga på att Monckton inte har fel i vad han säger, men att hastigheten i CO2-berikning temperaturökning etc. skulle vara ”unprecedented”och att hans exempel därför inte gäller. Detta är antingen inte sant eller så vet vi inte med säkerhet.
  Om du tycker att något exempel är särskilt talande får du gärna nämna det så skall jag ägna det särskild möda. Jag kan redan nu säga att kritiken mot hans uttalanden om effekter på växtlighet och den sk acidifieringen helt enkelt inte håller.
  När det gäller acidifieringen är det särskilt enkelt. pH-värdet varierar mer på daglig basis än de gör på årsbasis och har gjort så så länge man har mätt. Trots detta anpassar sig de berörda organismerna varje dag.
  Jag återkommer imorgon, men detta kan ta lite tid eftersom skriften är en provkarta på de vanligaste klimatlögnerna i sofistikerad form.

 177. Slabadang

  Gunbo!
  Jag läste den för över ett år sedan och det är pinsamt att de slutar med INGETING!! Absolut NADA!
   
  Och babbel typ ”Ïncreasing scientific evidence on human harmful inpacts on climate” i inledningen följt av Caldieras hemsnickrade tolkningar av gammal klimathistorik där utrymmet för olika tolkningar är hur stort som helst!  I sak lyckas det inte sätta en enda poäng.
  Det här är inget dokument med schysst uppsåt, bara trams!

 178. Helt underbart … Gunbo länkar nu till ett dokument han inte har läst, men som är en sammanställning av påstådda forskare som ’säger emot’ Monckton. Dokumentet har ingen författare vad jag kunnat se, dvs det är omöjligt att avgöra vem som är avsändaren.
   
  Dokumentet ser lite märkligt ut, och en del  ’svar’ verkar ha skrivit innan Mocnktons kongress-vittnesmål. Vissa verkar dock vara av typen email-svar på förfrågan om ett ’bemötande’ från riktiga ’klimatforskare’. Svaren som ges är dock generellt tunna och av typen … ’jag vill här tillägga några saker, och andra tolkar detta annorlunda’ .. dvs som klimatforskningen borde vara ändå. Och de är editerade … dvs inte citat.
   
  Framför allt finns där inga skarpa ’nedskjutningar’ i Executive Summary .. bara påståenden om att Monckton har fel om allt. (Redan detta borde vara en varningssignal, men uppenbarligen inte för GUnbo, som dock garanterat inte har läst dokumentet, och heller inte vore kapabel att värdera invändningarnas styrska gentemot det de påstås invända mot).
   
  Ett bekymmer är förståss ’dokumentets’ ursprung. Men min gissning är att det ät skrivet av John P Reisman, eftersom OSS Foundation väsentligen är en en-mans show som han driver. Hans sajt framför den typiska UI-style klimatalarmism av typen ’The science is settled .. and the science says it’s so’
   
  Reisman är verkligen allt annat än en vetenskapsman, och skall väl närmast jämställas med vilken ’aktivist’ som helst som tagit på sig att försvara klimathotet. MIn bedömning är att hans nivå är lägre än UI och SkSc.
   
  Men det roliga är att han inte är obekant här. För knappa tre år sedan gjorde han några inhopp här, och var verkligen inte den vassaste kniven i lådan. Gunbo ville dock ’vara kompis’ med honom (på samma sätt som med BjörnT tnyligen).
   
  Här kan ni läsa Reisman slå ett slag för klimathotet 2010, och även bedöma hans nivå.

 179. Sture

  Hej Perfekt!
   
  Om isbjörnar är vi nog rätt överens. Även om jag tror du har fel när du tror att Svalbards isbjörnar skulle gå iland någon annanstans. Men det får ses som en detalj. Isbjörnarna försvinner inte bara för att Arktis is försvinner. Det är en överdrift från alarmisterna. Jag håller med. 
   
  Sant är att det är svårt att vara säker på när Arktis var isfritt sist. Möjligen så sent som för 6000-8000 år sedan. Om inte då betydligt längre tillbaka. Men vi är i en negativ Melankowich cykel och vädret borde fortsätta att bli kallare så som det gjort i nästan 6000 år. Men den avkylningenen har fått ett abrupt slut (de sista 150 åren) och temperaturen har stigit med runt 0,8 grader. Ser vi på de utsläpp vi har av växthusgaser är det inte en särskillt hög siffra utan faktiskt låg och även om vi inte ökar våra nivåer så tror jag att temperaturen kommer stiga lika mycket till under en period av 100-200 år till.
   
  Nu är vi totalt ignorant inför det hela och släpper istället ut mer och mer och temperaturerna kommer att stiga ordentligt.
  Kul att se att du börjar anpassa din argumentation om ett isfritt Arktis redan. Också du verkar ha förstått att det kan ske redan denna sommar. Du kanske läser en och annan av de länkar jag lägger upp J
   
  Dina artiklar tycker jag är tveksamma och svåra att ens se som bevis. Den från 1947 stöder ju närmast att den uppvärmning vi hat till 1940 hade effekt också på Arktis. Den första som jag fann mest intressant hittade jag bakgrundsartikeln och dess konklusion är att isläge under 1800 talet kallaste del var ungefär det samma som under 1900 talet utefter Kanadas kust. Har svårt att se det som något entydigt bevis för någonting. Men intressant. 
   
  Bakgrunds artikeln
  http://seagrant.uaf.edu/nosb/2005/resources/arctic-explorers.pdf

 180. Sture … avkylningen har verkligen inte fått ngt abrupt slut … enda sättet att ge den bilden är olika varianter på (kreativ) medelvärdesbildning och tidsförskjutningar pga osäkerhet för gånga århundraden och årtusenden .. och jämföra en sådan utsmetad kurva med instrumentdata från de senaste 150 åren. Eller iaf ngn helt annorlunda medelvärdesbildad sentida data (ofta ’kalibrerad’ mot instrumentdata). Dvs närmast  forskningsfusk! (*)
   
  Detta görs ofta, och de lättmanipulerade tycks gå på det om och om igen även efter att man försöker hjälpa dem, och påpeka att medelvärdesbildning både över tiden, och mha flra olika källor (med osäkerheter) smetar ut data och förminskar variationerna kraftigt …
   
  (*) Det vore som att berätta om 10000 tärningskast, vilka man dock inte har hundra procentig koll på vad de blev (i varje enskilt fall) eller när i tiden/ordningsföljden de uppträdde, men en rekonstruktion ger vid handen att resultaten (i genomsnitt) legat nära 3.5 för nästan varje godtyckligt valt tidsintervall … Och sedan notera en hockeyklubba pga att de sista tre kasten blev 2, 5, 4 och 6!

 181. Christopher E

  Sture #179
   
  Gick vi inte igenom det där i en tidigare tråd? Du kan inte dra in Milankovichcykler och samtidigt diskutera förändringar av klimat på så korta tidsrymder som 150 år. Den kortaste cykeln för banvariationer är 21000 år. Det finns alltså kortare cykler av påverkan, av allt att döma kopplade till solaktivitet, som övertrumfar banvariationerna klimatmässigt i en skala av 1000-1500 år. Sannolikt finns annan påverkan också i andra skalor. Av det vi vet om 1500-årscykeln skulle det alltså blivit varmare sedan flera hundra år tillbaka och inkluderande 1900-talet även om människor aldrig funnits.
   
  Mycket riktigt anses ju också inom mainstream AGW-forskningslägret också att uppvärmningen fram till 1940 vara naturlig, och den uppvärmning som fortsatte 1975 efter några decennier lätt avkylning vara bara delvis människoorsakad. Så du gör fel när du antyder att 0,8° de senaste 150 åren är både helt antropogent och onaturligt snabbt. Det är ju snarare så att hastigheten var densamma före 1940 som 1975-1998, och att även IPCC anser att endast kring 0,2° är antropogent. Och för att få ytterligare 0,2°, lägg märke till att utsläppen måste öka exponentiellt (effekten är nämligen logaritmiskt avtagande).
   
  Ingen kritik mot din djärva hypotes att Arktis skulle vara isfritt endast drygt 4 månader från nu troligen för första gången under Holocen. Jag tror inte det själv alls alltså, men det är djärvt av dig att föreslå något så konkret i så nära tid. De flesta CAGW-övertygade brukar inte våga vara så specifika. Din syn på isbjörnens fortlevnad är också föredömligt faktabaserad.

 182. Sture #179
  Det står i den artikel du länkade till att isbjörnarna går iland på andra ställen.
   
  Isen i Arktis kommer inte att försvinna till sommaren, inte ens med den frikostiga definitionen att isfritt betyder mindre än en miljon kvadratkilometer is. Det är ännu ett exempel på hur verklighetsfrämmande klimatmodellerna är. Nu verkar isläget i Arktis styras mer av havsströmmar än lufttemperaturen så det kan kanske hända att vi ytterligare en tid kommer att ha lite sommaris i Arktis, so what?
   
  Snacket om att detta skulle påverka vintervädret i Europa är rent nys. Hur mycket is tycker du att vi behöver och varför?
  Du glömmer återigen de kortare solcyklerna. En av dem kommer enligt en  ny artikel att ge oss en ny liten istid med start från 2030-40. Om detta stämmer är det sista vi behöver göra att vidta åtgärder mot uppvärmning.
  I övrigt ansluter jag mig till föregående svar på ditt inlägg.

 183. Thomas J #170
  Ja , eftersom jag rimligen borde befinna mig nära tipping point för att nå nirvana borde jag märkt några tecken. Det har jag inte så det är nog som med AGW.

 184. Gunbo
  Nu har jag läst igenom hela det dokument du länkade till. Jag kan ha missat något, men är det inte bara samma gamla trötta argument som debunkats här gång på gång?
  Visa mig gärna om jag missat något.

 185. Perfekt
   
   
  Syftet med dylika långa dokument är just bar att ge intrycket av att man ’har mycket’ stöd för sin uppfattning. I brist på ’starkt’ tar man till ’många’ eller ’långa’ sammanställningar av samma slags upprepa(n)de påståenden. IPCCs sammanställningar fyller delvis samma syfte, och ffa hänvisningarna till tusentals experter, tiotusentals referenser, konsesus, stöd av massor med ’organisationer’ och ’akademier’ osv: Att ge intrycket av att ha mycket stöd och mycket på fötterna. Det är också en bra taktik att hjälpa sina stödtrupper med, dvs ge dem långa listor och dokument att slå i huvudet på dem som faktiskt kollar detaljerna och ser vad dessa kan visa och vara värda. Det köpet dels lite extra tid och andrum åt den som inte kan argumentera själv, det ger lite råg i ryggen och intrycket av att ha mycket att komma med, utan att ens ha kollat eller öht kan kolla. Och för en ytlig betraktare ser det ut som auktoritativt stöd.
   
  I stort sett alla dessa ’sammanställningar’, och diverse klimathotstroende organisationers och sajters ’taktik’ handlar om samma sak: Fylla på med ’mängd’ för att blåsa upp sin positions styrka. Och för sådana som navigerar genom att ty sig till flocken eller majoriteten är förstås ’mängd’ exakt samma urvalsintrument …

 186. Jonas N#185
  Så sant, vad de inte räknar med är att jag understundom har mycket gott om tid och kan ägna mig åt att ta isär sånt dravel i småbitar, dock inte idag, därav att jag bett Gunbo om något särskilt tydligt exempel på att Monckton har fel.

 187. Gunbo

  Perfekt #184,
  Jag har nu skrivit ner en del av Moncktons påståenden som debunkas i Youtube-videorna. Inte för att jag förväntar mig annat än: ”Ha, ha, det där var väl inget, lyssna på …….(valfri klimatforskare) och vad han säger. Det är för länge sedan debunkat!”
   
   Monckton citerar Sami Solankis text om att solen inte varit lika aktiv på 8000 år men avstår från att läsa fortsättningen som lyder:
  Although the rarity of the current episode of high average sunspot numbers indicate the the Sun has contributed to the unusual climate change during the twentieth century, we point out that solar variability is unlikely to have been the dominant cause of the strong warming during the past three decades.
   
  I anslutning till detta säger Monckton:
  Scafetta and West attribute 69% of all recent warming to the Sun. So do other scientists.
  Svar: Ho, ho wait, they do not! Solanki >30%, Erylkin <14%, Benestad 7%, Lean: negligible, Lockwood 1,3%.
   
  Monckton: International Astronomical Union had a syposium on it 2004. They concluded it was the case.
  Svar: På en förfrågan från John Abraham har IAU i ett mejl förnekat detta. Det finns inget i protokollen från symposiet om ett sådant uttalande. Det fanns ett brev från en medlem som föreslog ett sådant, det var allt.
   
  Monckton om isen i Arkris: Visar isens utbredning under 2007, 2008 och 2009. There was a temporary decrease in 2007 but by 2009 nearly all of it had come back. So we are not looking att a long-term systematic loss of ice in the Arctic.
   
  Efter en fråga från videoskaparen får han följande svar, daterat Jan 6 2011, från Monckton: Arctic sea ice has indeed been declining in extent for 30 years, and the Monthly CO2 Reports fairly reflect this.
  Kommentar: Hold on, which Monckton should we believe?
   

 188. Gunbo

  Fortsättning:
  Monckton säger att endast en glaciär i Himalaya minskar i storlek. Han refererar till Prof. Bhat. 
  Det visar sig att Bhat inte har någonting att göra med glaciärforskningen  i Himalaya.
  När videomakaren skriver och ställer frågor om Moncktons uttalande och referensen till Bhat får han detta svar:
  Yes, mountain glaciers in many regions, including the Himalayas, are receding. Och angående referensen till Bhat: Professor Bhat seems knowlegable.
   
  Monckton kritiserar IPCC:s temperaturgraf i vilken olika kortare och längre trendlinjer lagts in. Han säger:
  If you choose your startpoint and endpoint carefully enough, you can make it look as if any trend you want is happening.
  Senare visar han själv en graf från 2001 till 2009 för att visa att ”The Earth is cooling”!
   
  Han använder ofta citat som argument men citat som han ändrat.
   
  Han citerar Trenberth så här: There has been no global warming for a decade. We cannot explain why. It is a travesty that we can’t.
  Trenbert skrev: The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.
   
  Kommentar från videomakaren: ”Now if that means the same thing, why change it?”
   
  Och sist det välkända citatet av Houghton: Unless we announce disasters, no one will listen.
  Vad Houghton egentligen sade är:
  If we want a good environmental policy in the future, we’ll have to have a disaster. It is like safety on public transport. The only way humans will act is if there’s been an accident.
   
  Det finns många fler exempel men det tar för mycket plats i kommentarerna och dessutom tid att skriva ner allt. Bäst är att själv lyssna på videorna.
   

 189. Ann L-H

  Gunbo och BjörnT – Å pro pos att skrika ut. (Dagens tråd) Ibland när kommentarsfältet till största delen fylls av era signaturen får jag hålla i mig för att inte skrika rätt ut – lägg av, ge er.
  Vad har ni egentligen för syfte med att fylla era dagar med ert idoga ältande på den annars så givande bloggen?

 190. Gunbo

  Ann L-H #189,
  Det går utmärkt att hoppa över mina kommentarer. 🙂
   

 191. Håller med Ann!
   

 192. Ann L-H

  Gunbo – # 190 Numera ids jag överhuvudtaget inte läsa dina Chronschoughsutläggningar. Kanske är det synd och skam eftersom det skulle kunna dölja sig en pärla här och där.

 193. Gunbo
  Pga tidsbrist får jag ta detta steg för steg:
  Scafetta and West attribute 69% of all recent warming to the Sun. So do other scientists.
  Svar: Ho, ho wait, they do not! Solanki >30%, Erylkin <14%, Benestad 7%, Lean: negligible, Lockwood 1,3%.”
  Vad anser solforskare som Shaviv,Svensmark,en hel drös ryska forskare mfl. Att ett antal IPCC-anhängare inte håller med Scafetta och West är ju inte direkt förvånande, det hade ju raserat CAGW-hypotesen.

 194. Ann LH
   
  Är det mig du vill skrika ut mot? Jag är ju den (ende) som har hållit BjörnT igång och tom försökt trissa upp honom att spotta ur sig ännu mer nonsens.
   
  Jaja, jag vet att det är lite barnsligt, och närmast frossande i lyteskomik. Men om du tycker att det verkligen blev för mycket är det mig du skall skrika mot. Inte BjörnT eller Gunbo … det du får därifrån är snarare Pavlovska reflexer. Substansen är helt slumpmössig, om den öht kommer. Tyvärr!
   
  BjörnT har sagt några saker som är helt OK. (Dock inte emotsagda av ngn alls). Men iom att han vevar så ursinnigt och urskiljningslöst, är jag rädd att även de gånger han får det rätt kan det likaväl vara slump som att han faktiskt visste …

 195. Pingback

  […] Läs mer: Har önskan om konsensus skadat forskningen? […]

 196. inge

  Jonas . Det år tur att du orkar svara dessa envisa herrar. 

 197. Ann L-H

  Jonas – Nej, nej, nej! I den mån jag begriper vad Du har att säga är det alltid högst intressant och givande. Jag har aldrig uppfattat att Du kommenterar för att likt mina treåriga barnbarn ständigt säga titta mig, se här då och så vidare, dvs ”allt ljus på mig”.  

 198. Ulf L

  #Gunbo
  Är det verkligen till Monktons nackdel att han ändrar sig när han har fel?
  Monkton är tidningsman och politiker, inte klimatforskare. Hans ser som sin uppgift är att väcka allmänhetens intresse för det klimatpolitiska spelet genom att belysa spelet från den skeptiska sidan. I jämförelse med vissa journalister med samma uppgift men motsatt bias är han väl påläst.
  Är det inte en självklarhet att både Gore och Monckton kan och bör vittna i en hearing. Klimatfrågan är inte en fråga för bara klimatforskare eftersom det är en fråga med vittgående politiska konsekvenser. Ett av politikens största problem är de oavsiktliga problem som uppstår till följd av politiska beslut och sådant kan klimatforskare oerhört lite om, till skillnad från folk som sysslat med politik hela sitt liv, sådana som Gore och Monckton.
  Jag såg youtubeklippet där Monckton försvarade sitt kallade en grupp som störde en demonstration för nazister och hitlerjugend. Min reflektion var att motdemonstraterna verkligen hade en skev verklighetsuppfattning om de blir sårade av att kallas nazister när de förvägrar andra att uttrycka sig offentligt.
  En annan sak som slog mig är Janusansiktet hos dessa ungdomar. Ena dagen en skränande pöbel där det personliga ansvaret försvinner i gruppen, andra dagen verserade och artiga när de möter sina motståndare enskilt och ansikte mot ansikte. Men det är bara ett av ansiktena som bör synas i en demokrati.

 199. Ulf L, Perfekt, Ann LH mfl
   
  Gunbo (likt massor av andra klimathotstroende) skulle inget hellre vilja än att Monckton skulle vara en total och inkompetent clown och charlatan ..
   
  Faktum är att Gunbo och övriga där är närmast besatta av Monckton, och försöker vrida och vända på det han anför i förhoppningen att hitta ngt som går att angripa … varefter de skriker av jublande lycka och tror sig fått ngt viktigt bekräftat ..
   
  Men det är ingen bland skeptikerna som drar upp Monckton som primär källa för ngt alls. Han är bara en kommunikatör, om än väldigt underhållande understundom. Det är alltid dom klimathotstroende som vill ta upp Monckton .. så även denna gång.
   
  Att det är tomt (eller desperat) poserande framgår närmast övertydligt om man särskådar deras sk ’debunkningar’ eller försöken att leda i bevis att han ’förvrider sanningen’ eller ’döljer fakta’.
   
  För man skulle kunna ta precis vilken som helst på deras sida, som debatterar eller offentligt framför sin sida av saken, och dels hitta minst lika mycket enisdiga, ibland tveksamma, ’förvridna’ påståenden, och ’utelämnade fakta’. Eller ifrågasätta om de verkligen vill presentera det vetenskapliga kunskapsläget snarare än att pusha eller försvara den egna ganska inträngda positionen mot kritik ..
   
  Jämförelsen skulle bli närmast förödande. Men det är också därför de klimathotstroende är så besatta av stollerier som ’riktig Lord’ eller ’vilseledande vapnet på hans bilder’ eller ’rådgivare till Thatcher’ eller hans retoriska tvister och tom hans ögon …
   
  Det roliga (och tandgnisslande pinsamma för Gunbo mfl) är att Monckton skulle vinna debatterna mot de allra flesta sk klimatforskarna också … för dessa skulle också gräva ned sig i irrelevanta detaljer (som de dock behärskar bättre än CM) emedan Monckton skulle påminna dem om den större bilden, och vad saker betyder där …
   
  Inte för att en sådan debatt skulle avgöra eller betyda ngt i sammanhanget, eller klargöra ngn av de faktiska tvisterfrågorna … men även mot Gunbos sk klimatforskare skulle Monckton vinna en hederlig debatt … och innerst inne vet både han och de nog detta … och det är därför de så innerligt gärna vill hitta förevändningar att bara avfärda honom. Det är ju numera nästan det enda de har kvar …  söka förevändningar för att slippa hantera kritiken.
   
  PS Precis som alla andra gör/har Monckton fel ibland, överdriver ngn slutsats osv, det gör alla. Men om man påstår att han skulle vara värre, eller mer ’ohederlig’ än andra som debatterar och tydligt valt en position, skulle man ljuga själv DS

 200. Gunbo

  Ulf L #198,
  ”Är det verkligen till Monktons nackdel att han ändrar sig när han har fel?”
   
  Problemet är att han vet hela tiden att han har fel i det han framför i sina föredrag! Han är inte intresserad av att informera publiken om fakta. Det han levererar är politisk propaganda. 
   
  Men naturligtvis får ändamålet helga medlen – eller hur?
   

 201. Gunbo

  Jonas kommentar är precis det jag väntade:
  ”Ha, ha, det där var väl inget, lyssna på …….(valfri klimatforskare) och vad han säger. Det är för länge sedan debunkat!”
  😀
   
   
   

 202. Christopher E

  Gunbo #200
   
  Du har inte, och kan inte ha, en susning om riktigheten i de anklagelser du slänger ur dig här.
   
  Det enda de avslöjar är att den som inte passar din ideologi ska demoniseras till varje pris.
   
  En liten kul detalj är du att valde just uttrycket ”ändamålet helgar medlen” för ditt förtal. Ett uttryck som alltså uppfunnits för att falskeligen svartmåla – i det fallet jesuiterna som hade ”fel” åsikt om reformationen och därför ska förtalas.
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_maiorem_Dei_gloriam
   
  Upp till kamp, Gunbo! Såg du i andra tråden att Lomborg nu också vittnat i kongressen. Ve och fasa. Damage control krävs omedelbart! Heder och ära måste avtagas snarast! Han är ju inte ”klimatforskare” och kan ju därför bara leverera ”politisk propaganda”. För det har ju aldrig hänt att en ädel ”klimatforskare” (dit räknas inte de med ”fel” åsikt som Ball, Spencer, Carter mfl) skulle ha en ideologi och  – Gud förbjude – inte skulle framföra annat än den oantastliga ”sanningen” i ett förhör.
   
   

 203. Gunbo #201
   
  Jag vet inte ens vad du anser dig veva mot här ..
   
  ’Debunkat’ (precis som ’Monckton’) är ord som de klimathotstroende ständigt drar upp. Jag har (nog?) bara använt det för att beskriva just det.
   
  Citatet verkar dessutom bara vara ditt eget!? Ville du öht säga ngt?
   
  PS Jag tror inte att min ”kommentar [var] precis det [du] väntade”, men du har ju alltid skarvat om din egen ställning. Ibland smått och ibland stort DS

 204. Gunbo

  Christopher #202,
  ”Såg du i andra tråden att Lomborg nu också vittnat i kongressen. Ve och fasa. Damage control krävs omedelbart! Heder och ära måste avtagas snarast!”
   
  Varför det? Jag håller med Lomborg i mycket av det han säger. Han blandar inte in vetenskapen (med eller utan förvanskningar) utan föreslår realistiska åtgärder för att möta de klimatförändringar han ser komma. Det tycker jag är långt mer hederligt än Moncktons strategi att förvirra godtrogna åhörare (och läsare) som inte har några kunskaper i klimatvetenskap.
   
  Jag kan till fullo hålla med i det han skriver i sin ”summary”:
   
  How should  we tackle global warming?
   
  Don’tcontinue with theold-fashioned, failed policy of the past twentyyears.
   
  When green energy isn’t ready, we’re likely to spend vast sums of money on cutting CO2 only marginally.
   
  Instead, we should focus on investing dramatically more in R&D of green energy. This will likely bring about green technologies over the next 20-40 years that will be cheaper than fossil fuels, which will mean everyone will adopt them.

 205. Gunbo .. märker du inte själv att du sjunker allt längre ner i dyn där nere i klimathotstrons dike?
   
  Nu har du i ett par dagar intalat dig (och försökt övertyga oss om) att Monckton har några slags dunkla motiv och ondskefullt vill vilseleda ’godtrogna lyssnare’
   
  När det alltså är han som alltid inbjuder den motsatta sidan att debattera  så att de kan säga emot. När det är på din sida folk är livrädda för att debattera med kritker närvarande, eller tom mot skeptiker ..
   
  Alltså utöver det faktum att du på inget vis har någon möjlighet alls att avgöra ifall där finns någon ondskefull dold vilsledande strategi … du har ju knappt lyckats beslå honom med några felaktigheter.
   
  Inser du inte hur du avslöjar hur otroligt enögd du är och hur gärna vill göra klimatdebatten till en saga mellan dom goda ädla riddarna … och dom onda giriga och falska andra …
   
  Vid din ålder tycker jag att man borde kunna betrakta saker lite mer moget.

 206. Slabadang

  Jonas N!
   
  Jag vet att det fins många som faktiskt inte klarar av att skilja tyckanden från fakta. De blir VÄNSTER!!!
  ” 7 ggr 7 är det verkligen 49 ??? Är inte det orättvist är 6 ggr 5 bara blir ….. 25? Kalle tycker det ska bli 40, och det tycker jag låter mycket bättre! Vad tycker du Stina? Jo jag tänker så här liksom 49 .. det låter lite partiarkalt lite hårt och kantigt och nästa alla kända matematiker är ju män så man borde fundera på om inte alla tal borde bli 68 eller 88 lite mer könsneutralt eller va4frö inte NOLL? Alla tal kan väöl bli NOLL .. för då vet ju alla vad resultatet blir och alla kan bli porfessorer eller astronauter?

 207. Gunbo

  Jonas m fl,
  Läs gärna Ten Signs of Intellectual Honesty postad av Judith Curry:
  http://judithcurry.com/2013/04/20/10-signs-of-intellectual-honesty/
   
  Speciellt dessa två:
  If someone portrays their opponents as being either stupid or dishonest for disagreeing, intellectual dishonesty is probably in play. Intellectual honesty is most often associated with humility, not arrogance.
   
  In the arena of public discourse, it is not intelligence or knowledge that matters most – it is whether you can trust the intelligence or knowledge of another. After all, intelligence and knowledge can sometimes be the best tools of an intellectually dishonest approach.

 208. Christopher E

  Gunbo #204, 207
   
  Min miss. Jag glömde förstås att eftersom Lomborg tror på AGW-hotet, gäller en annan regelbok och då är det naturligtvis OK tala klimat inför kongressen även om han inte är ”klimatforskare”.
   
  Ditt citat från Curry är helfestligt efter att du under ett par dagar ägnat energi att framställa Monckton både som ”dishonest” (se tex #200) och ”ridiculous”… fällt svepande nedsättande omdömen om anhängare till religiös tro, antytt att CAGW-skeptism är en sekt, använt uttryck som i historien kommit till som utstuderat förtal och svartmålning mot de som har en annan åsikt…
   
  Intellectual dishonesty, var det alltså… 😉

 209. Christopher E

  Förresten håller jag inte alls med Lomborg i citatet i #204, men det är en annan historia, eller ändå kortfattat:
   
  Vilken ”global warming” talar han om? Naturlig eller antropogen? Vilken tidsperiod? (Det är ingen global warming att tala om på länge nu).
   
  Oavsett vilket, behöver den motas alls? Vilken är idealtemperaturen vi ska sträva efter? 1623? 1860? 1940? 1974?
   
  Vem ska betala massiv R&D på grön teknologi? Hur ska man veta vilken som blir något årtionden från nu? Finns det något exempel där politiska satsningar på teknologi lyckats bättre än den fria marknaden? Den största utsläppsminskningen i historien står skiffergasen för, vilka subventioner och politiska diktat fixade det för årtionden sedan?

 210. Gunbo

  Christopher #207,
   
  ”If someone portrays their opponents as being either stupid or dishonest for disagreeing,”
   
  Jag har inte diskuterat med Monckton och det är inte för att han inte håller med mig som jag kallar honom oärlig utan för att han undanhåller fakta och förvränger dem i sina föredrag. Med andra ord är han oärlig.
   
  Citatet ovan har en annan innebörd än den du verkar mena. Det borde du som kunnig i engelska veta.
   
   ”… fällt svepande nedsättande omdömen om anhängare till religiös tro, antytt att CAGW-skeptism är en sekt,”
   
  Det enda jag sagt om någon sekt är att ett antal Jehovas vittnen inte ville se The Bible för att de var rädda för att deras tro skulle utmanas. Att sådant förekommer bland andra med en stark tro vare sig den är religiös eller ideologisk är väl känt.
  (För övrigt är jag god vän med mina grannar och respekterar deras tro så länge de inte försöker pracka den på mig, vilket de inte gör).
   
  Alla  utbrott i kommentarerna ovan, som föranletts av min kritik av Monckton, visar hur känslomässigt och subjektivt man förhåller sig till ”de sina”. Det är det Barry Bickmore kallar The Church of Monckton.
   
  Men som jag skrev i ett tidigare inlägg, ångrar jag att jag drog upp Monckton överhuvudtaget. Jag borde ha räknat med den här reaktionen. Det brukar bli så när ideologi är viktigare än fakta. 😉 
   
   

 211. Håkan Sjögren:

  Gunbo # 210 : Du skriver ”Det brukar bli så när ideologi år viktigare än fakta”. Och det ska Du säga! Mvh, Håkan.

 212. Christopher E

  Gunbo #210
   
  det är inte för att han inte håller med mig som jag kallar honom oärlig utan för att han undanhåller fakta och förvränger dem i sina föredrag. Med andra ord är han oärlig.
   
  Jaja, sådär säger väl nästan alla när någon annan tycker annorlunda… ”det finns två sidor av allt bla bla bla, men just i mitt fall är det jag som har rätt/är ärlig och han som har fel/ljuger”. Det borde väl du som kunnig i psykologi veta. 😉
   
  Utfallet mot Jehovas vittnen tycker jag säger en del om hur du tänker. Sade din granne att ”jag vågar inte se The Bible för då kanske min tro utmanas”? Verkligen? Ett vittne? Av en Hollywoodproduktion? Jag delar inte deras tro, men de vittnen jag känner kan sin bibel mycket väl. Vad man än tror om sanningshalten, bibeln berättar bäst sin historia själv och läsarna bygger egna bilder av personer, miljöer mm. Det är inte säkert att rädsla nu är anledningen att inte vilja se en filmatisering/omskrivning. Man trivs helt enkelt bäst med boken. Jag har en kollega som inte vill se Peter Jacksons filmatisering av Bilbo därför att hon gillar boken så mycket och inte är intresserad av en annan version än den Tolkien faktiskt skrev (efter att ha sett travestin själv i vintras inser jag att hon gjorde ett bra val…). Lär dig skilja mellan rädsla och ointresse.
   
  Nu var det ju du som drog upp Monckton och tyckte han är viktig. Som Jonas skrev kan inte jag heller jag påminna mig om att jag någonsin hänvisat till Monckton om något. Han är bara en budbärare, och en ovanligt kul sådan. Har har säkert gjort en och annan miss, men humor och en fömåga att inte låta sig trasslas in i detaljer har alltid varit bra vapen mot dem som tror sig sitta på makten och (formulerings)privilegierna. Att någon som i dina länkar och du själv orkar bli upprörda över att tex Trenberth berömda travesty-mail inte citerades absolut ordagrant säger egentligen bara en sak; om man drar fram sådana bagateller har lorden förmodligen rätt i mesta av betydelse.
   
  ”Det brukar bli så när ideologi är viktigare än fakta.”
   
  Hehe, inget vidare argument men första plats i självpräktighetstävlingen…
   
  Ideologi = Vad andra tror
  Fakta = Vad jag tror

 213. Gunbo

  Christopher,
  ”Jaja, sådär säger väl nästan alla när någon annan tycker annorlunda…”
   
  Jag har tittat på Moncktons föredrag innan jag såg ”debunkningarna” och jag reagerade på samma sätt då. Det är inte hederligt att visa isutbredningen i Arktis under 2007, 2008 och 2009 och säga: ” There was a temporary decrease in 2007 but by 2009 nearly all of it had come back. So we are not looking att a long-term systematic loss of ice in the Arctic.”
   
  Det är inte heller hederligt att påstå att endast en glaciär i Himalaya smälter om man vet att det är flera som krymper.
  Vad tror du är hans avsikt med de här lögnerna?
   
  Björn Lomborg drar överhuvudtaget inte in de klimatvetenskapliga frågorna.  Han håller sig till det ämne han behärskar.
   
  ”Sade din granne att ”jag vågar inte se The Bible för då kanske min tro utmanas”?”
   
  Inte just denna gång men det har framkommit i många andra sammanhang. Jag har t ex obetänksamt frågat om de läst artikeln om istidens spår i vår lokala natur i lokalblaskan och fått veta att de inte prenumererar på blaskan. ”Vi läser bara Vakttornet och Bibeln” blev svaret. När jag frågat vilka program de tittar på i TV har svaret varit ”Vi tittar inte så mycket och det vi ser på väljer vi ut. Det är så många program som har fel och inte följer det Bibeln lär oss”.
   
  Men jag anklagar dem inte, de får ha sin tro på en 6 000-årig jord. Det har inte skadat dem på något sätt. De är snälla och hjälpsamma och bryr sig om inte bara sina trosfränder utan också ”otrogna”.
   
  Men de vill inte bli utmanade i sin tro. Så jag undviker att dra upp kontroversiella frågor.
   
  ”Jag har en kollega som inte vill se Peter Jacksons filmatisering av Bilbo därför att hon gillar boken så mycket och inte är intresserad av en annan version än den Tolkien faktiskt skrev”
   
  Jag känner igen mig där. Jag ångrar att jag såg  filmen Sophie’s Choice efter att jag läst boken. Den bild jag hade skapat mig stämde inte alls med filmens.
   
  ”Nu var det ju du som drog upp Monckton och tyckte han är viktig.”
  Jo jag har som sagt beklagat det. Han tycks bli allt mindre viktig (eller ska vi säga respekterad) just för att hans sätt att framföra sitt budskap blivit genomskådat inte enbart av den alarmistiska sidan utan även bland skeptiker.
   
   
  Här är några kommentarer från The Blackboard:
  lucia (Comment #11934
  March 17th, 2009 at 12:21 pm
  jack– But not being taken seriously is a problem. By the time Monckton gets to the buried bits that are attempts at arguments about AGW no one is taking him seriously any more.
  That said, I wasn’t sufficiently distracted to miss this:
  If Thomas Jefferson were alive today, he would be turning in his grave.
  Poor Thomas Jefferson!! Buried alive!!!!
   
  Raven (Comment #11952
  March 17th, 2009 at 12:54 pm
  Moncton is the skeptical twin of Hansen. He hurts the case more than he helps
   
  Som jag sagt tidigare, jag följer klimatdebatten för att hitta sanningen. Ärliga, vetenskapliga invändningar mot AGW och inte minst CAGW läser jag med ärligt intresse. Men när argumenten är lögner, felcitat och smädelser har gränsen nåtts. Då är det inte fråga om vetenskap och sanning längre utan ideologi – och det gäller bägge sidor.
   
  ”Ideologi = Vad andra trorFakta = Vad jag tror”
   
  Tja, det finns säkert många som följer de här deviserna men det är inte så jag ser det. Fakta är fakta, uppmätta, empiriska, oemotsägliga och har inget med tro att göra. Ideologi är däremot tro, från början till slut.
   
  God natt!
   

 214. Gunbo …
   
  Du verkar allt mer stänga ditt sinne för sådant som inte stryker din tro medhårs. Jag vet inte hur många ggr du kopierat in ngn bloggkommentar som säger (eller säger emot) precis det du vill höra.
   
  Och liksom Jehovas vittnen får du förstås ha din tro ifred. De däremot hymlar åtminstone inte om att det är vad de gör!
   
  Du har nu ägnat snart ett halvt decennium här på TCS att posera som ngt du verkligen inte är! Och tom tycks tro att du fortfarande lurar någon. Eller ännu värre verkligen lyckas lura någon, dvs dig själv!
   
  Ganska tragiskt om du frågar mig. Jag har inga problem att respektera dem som ärligt säger att de tror på vissa saker, kanske baserat på indicier de tycker är starka (tex i forskningen) eller om de öppet kan säga skilja på vad som är fakta och vilken del är spekulation.
   
  Tyvärr är du inte bland dessa, nästan aldrig. Vilket märks nästan direkt om man frågar dig vad du egentligen vill ha sagt eller menar ..
   
  För övrigt: Ideologi är verkligen inte tro (även det har du fått om bakfoten). Korrekt formulerat är ideologi en uppsättning värderingar man har och menar borde vara vägledande för ett antal valsituationer, främst bruket av politisk makt och tvångsmetoder (hot om våld).
   
  Du tycks återigen mest tänka på slopp thinking ersatt av flummigt önsketänkande, mental slapphet för att slippa ta reda på saker, eller värdera valsituationer. Men sådant är förstås aldrig ideologi, annat än i de fall vissa ideologier menar att pöbeln skall slippa behöva bry sig om svåra frågor, för att en upplyst elit sköter detta åt dem (dvs igen en uppfattning om vad den politiska makten skall användas till)
   
  Så igen:
   
  Intellektuellt slappt tänkande från dig där, Gunbo. Och det var inte ’ideologi’ eller ’tro’ som du tyckets tro!

 215. Christopher E

  Gunbo #213
   
  ”Fakta är fakta, uppmätta, empiriska, oemotsägliga och har inget med tro att göra.”
   
  Oj oj, jag trodde du varit med längre än så. Har du aldrig märkt att olika mätningar ger olika resultat? Du är inte mindre ideologisk än att du lyfter fram och citerar de som visar vad du vill se. Dessutom har klimatgeschäftet blivit så hopplöst ideologiserat/politiserat att det tyvärr inte går att lita på mycket längre. Är hockeyklubban á la Mann ”fakta, empirisk och oemotsäglig?”. Verkligen? Är havsytehöjningen verkligen 3,2 mm/år som alla alarmister hävdar att empiriska fakta säger? Och så vidare. Tänk om det vore så enkelt att empiriska siffror avgjorde ”sanningen” utan några frågetecken.
   
  Och är det inte lite lustigt att du som påstår att du är så neutral alltid som härovan alltid gör dina utgjutelser över skeptiker? Om man pressar dig säger du att du ogillar när AGW-troende uppträder bedrägligt, men har det någonsin hänt att du tagit upp det självmant? Monckton får inte tala med någon enligt dig, men när klagade du över att tex en sådan som Rockström får tala med våra politiker hela tiden?
   
  Det är lustigt att du tror att Monckton är så marginaliserad men ändå blir du upprörd när han ändå nämns och känner att du måste lägga tid på lite förtal.
   
  Du är inte noga med dina fakta heller. Du vill inte att Monckton ska få tala i kongressen om klimat för han är inte ”klimatforskare”. Men du vill gärna att Lomborg ska få tala för att du gillar vad han säger, och då behöver man inte vara klimatforskare längre. Du försvarar detta med att han inte talar om klimatvetenskap alls. Verkligen? Låt oss se vad några andra röster säger om det (inte för att jag håller med dem i sak, men att Lomborg talar klimat är ändå tydligt.) Likheten med bashingen av Monckton är slående:
   
  http://thinkprogress.org/climate/2013/01/25/1495691/bjorn-legacy-lomborg-urges-climate-inaction-with-misleading-stats-in-murdochs-wall-street-journal/?mobile=wt
   
  Sov så gott! 

 216. Gunbo

  Christopher
  Gomorron!
  ”Har du aldrig märkt att olika mätningar ger olika resultat?”
   
  Visst, det finns många osäkerheter i mätningar. Det finns också osäkerheter i olika forskares resultat, främst i paleoklimatologin.
  Det jag menar med empiriska fakta är t ex  isminskningen i Arktis, glaciärsmältningen över hela världen, smältningen av permafrost. Jag säger inte att dessa är bevis för AGW. Men de är fakta.
   
  ”Du är inte mindre ideologisk än att du lyfter fram och citerar de som visar vad du vill se.”
   
  Detta gäller ju dig också! 😉
   
  ”Dessutom har klimatgeschäftet blivit så hopplöst ideologiserat/politiserat att det tyvärr inte går att lita på mycket längre.”
   
  Jo, det håller jag med om men politiseringen är inte ensidig om det var det du ville ha sagt. Det är därför jag får lov att leta efter sanningen. 
   
  ”Om man pressar dig säger du att du ogillar när AGW-troende uppträder bedrägligt, men har det någonsin hänt att du tagit upp det självmant?”
   
  Nej, det behöver jag inte. Det klarar ni av med bravur. Men det jag vill påpeka här på TCS är att bedrägligt uppträdande inte är förbehållet enbart den ena sidan. I en kamp mellan olika ideologier blir man ofta blind för den egna sidans övertramp. 
   
  ”Monckton får inte tala med någon enligt dig, men när klagade du över att tex en sådan som Rockström får tala med våra politiker hela tiden?”
   
  Jag kan varken stoppa Monckton eller Rockström att tala med politiker. Men jag kan ha åsikter om vad de för fram. Ingen av dem är klimatexpert och jag har inte mycket till övers för Rockström heller.
   
  ”Du vill inte att Monckton ska få tala i kongressen om klimat för han är inte ”klimatforskare”. Men du vill gärna att Lomborg ska få tala för att du gillar vad han säger, och då behöver man inte vara klimatforskare längre.”
   
  Jag trodde jag hade förklarat detta redan. Moncktons vittnesmål handlade om klimatfakta tolkade ur hans synvinkel. Lomborg blandade inte in klimatfakta utan höll sig till sitt ämne; olika sätt att tackla en framtida uppvärmning, bl a större resurser till forskning i och utveckling av nya energikällor och  -teknik.
  Jag försvarar alltså Lomborgs vittnesmål i kongressen, inte för att jag gillar hans ideologi utan för att han vittnade inom sitt expertisområde. Att Thinkprogress kritiserar Lomborg för att han (enligt dem) inte är rättrogen i klimatfrågor är inte relevant i detta sammanhang. Jag talar enbart om Lomborgs vittnesmål i kongressen och huruvida det var legitimt.
   
   
   

 217. Jo just Gunbo …
   
   
  Din och hela din sidas ansträngningar försöker med ljus och lykta leta efter förevändningar att klassa andra och vad dom säger som ’illegitimt’. Precis som andra totalitära rörelser alltid försökt, med ’oliktänkande’
   
  Men igen skjuter du dig i foten, närmast totalt. För att ditt närmast relgiösa upphöjande av dem du vill kalla ’klimatforskare’ som därigenom skall förlänas ’legitimitet’ är återigen bara en ett nyttförsök att mha etiketter vilja upphöja vissa åsikter oc hståndpunkter till auktoritativa och slippa få dem emotsagda.
   
  Vi kan tex ta ’klimataforskaren’ Michael Mann, som också vittnat i kongressen och som gärna uttlar sig om klimahotet och klimatforskningen, dvs en sådan som du inte bara accepterar som ’legitim’ utan uttryckligen vill inkludera bland dem där du söker exkludera alla möjliga andra (tex Lomborg, som du gör ovan).
  Björn Lomborg äf forskare, han forskar bla om klimatet, och är förstås precis lika mycket klimatforskare som någonsin Mann är. Precis lika mycket!
   
  För Manns forskning handlar om temperaturrekonstruktioner, du skriver själv ’paleoklimatologin’, och det är inget ont i sig i att göra detta. Vad Mann uttryckligen inte forskar om är atmosfärs- och strålningsfysik, och hur klimatet varierar, fluktuerar, styrs, naturligt och/eller mänskligt orsakat.
   
  På det området är Mann närmast en nolla. Och jag menar detta ordagrant. Thomas Palm är avevärt mycket bättre på att förklara AGW-sidans hypoteser än Mann. Jag är det också, bättre än båda dessa. (Ifall du inte redan visste det). Och jag behöver inte ens kalla mig ’klimatforskare’ för att ha den aulktoriteten. Och poängen är heller inte att jag är duktigare än Mann eller Thomas på många av de områden som också(!) förekommer och används inom ’klimatforskningen’ utan snarare det omvända!
   
  Epitetet ’klimatforskare’ har ingen som helst extra vikt när folk uttalar sig om många saker. En enskild sådan kan förstås vara duktig, duktigare och tom expert inom ett enskilt forskningsområde eller rörande vissa frågor. Men av detta följer ingenting annat rörande resten.
   
  Och iom att du inte har det minsta problem med att Mann mfl utalar sig om saker som AGW (dvs den ev mänskliga delen av upprävmningen) på vilket han är mer amatör än Thomas P och jag, bara för att du har satt epitetet ’klimatforskare’ på honom. Så faller hella din mödosamt semantiskt konsturerade förevändning att vilja kalla vissa a’legitima’ och andra ’illegitima’ ..
   
  Hur kan du öht komma fram till att Monckton inte skulle vara ’expert’ på de klimatfrågor han debatterar? Han har ju ägnat lika mycket tid åt ämnet som dem du vill upphöja till ’legitima auktoriteter’ men förstås inom med lite annan fokus än var och en av dina ’legitima experter’. Vilket ju också gäller alla dessa inbördes.
   
  Nej Gunbo, vi har nog återigen ett klassiskt fall där du söker förevändningar  för att, genom att semantiskt lura sig själv med ngn falsk (efterhands-)konstruerad princip, intala dig själv att vissa delar av debatten inte borde vara med. Som du säger ’förklara illegitim’!
   
  För hela denna övning under många dagar nu har ju gått ut på detta: Att du vill bortdefiniera Monckton, och tom om än inte bortdefiniera så ’tillfoga skada’ till skeptiska invändningar mot klimathoteriet!
   
  Och lika tydligt visar du och dina övningar att det är öppen debatt ni är rädda för. Om Monckton är dålig eller bara en clown borde ju din sida vara glad av att det mycket begränsade utrymmet i kongressen av tid och inbjudna vittnen upptas av Monckton och inte ngn annan. Det borde ju göra det enklare för ’din sida’ att i samma förhör då kunna skjuta ned vad CM säger mm.
   
  Men din önskan är (som så ofta) den rakt motsatta. Du skulle helst vilja hålla honom borta eftersom (och här spekularar jag , iaf gällande just dig) du och ni på din sida är rädda för att er sida inte står sig så bra på en jämn spelplan.
   
  Egentligen är det precis samma gamla visa som små barn försöker när de skall spela kort eller ngt annat mot skickligare vixna: Allt eftersom spelet pågår, försöker de hitta på nya ’regler’ som skall ge dem lite fördel, eller hindra den skickligare att dra nytta av det.
   
  Och lika uppenbart som det är att din sida skyr ärlig debatt varhelst den kan (komma undan med sådant), lika tydligt är också krumbuktandet när du/ni försöker hitta förevändingar för att slippa …
   
  Denna fras är obetalbar: ”Moncktons vittnesmål handlade om klimatfakta tolkade ur hans synvinkel. Lomborg blandade inte in klimatfakta utan höll sig till sitt ämne”
   
  Ja du Gunbo, det är verkligen inte lätt att sitta i klimathotsvagnen numera … Inte undra på att du så gärna skulle vilja vara den som talar om vad deras ämne är … Egentligen!
   
  🙂

 218. Gunbo

  #217,
  ”Björn Lomborg äf forskare, han forskar bla om klimatet, och är förstås precis lika mycket klimatforskare som någonsin Mann är.” 
   
  http://docs.house.gov/meetings/SY/SY18/20130425/100766/HHRG-113-SY18-Bio-LomborgB-20130425.pdf
  He is an adjunct professor at the Copenhagen Business School, and director of the Copenhagen Consensus Center (http://www.copenhagenconsensus.com/)  which brings together many of the world’s top economists, including seven Nobel Laureates, to set priorities for the world.
  Professional areas of interest: Simulation of strategies in collective action dilemmas; simulation of party behavior in proportional voting systems; use of surveys in public administration; use of statistics in the environmental arena.
   
  Lomborg har aldrig klimatforskat!
   
   

 219. Gunnar Strandell

  Gunbo #218
  Hur gör man när man klimatforskar?
  Hur mycket av IPCC:s rapporter handlar om just det?

 220. Håkan Sjögren:

  Gunbo # 218: Du skriver att ”Lomborg har aldrig klimatforskat.” Det är väl därför han är värd att lyssna på. Mvh, Håkan.

 221. Ann L-H

  I dagens GP finns en intressant bilaga ”om de 200 mest götebosska”. Läsarna har röstat och på plats nr 1 kommer Sonya Hedenbratt förstås. Rubriken till 62:an är Tanter som kallar en ”lelle vän”.  Men det fanns fler användbara uttryck, så här kommer en liten hälsning från väst: Gunbo ”lelle vän”, ”edugoeller” (plats nr6) det här har ”änna” (nr 32) blett ”tjôtit” (nr 10).

 222. Slabadang

  Gunbo!
  Menar du att det skulle tala till Lomborgs nackdel?  Försöka duger din lilla skenskpetiker och att du inte lyckas sätta en enda relevant poäng  Gunbo är faktiskt inte vårt fel. Du har satsat på fel häst från början Gunbo och det är ett öde du tydligen inte tänker förändra på även om du kan och oavsett hur mycket fakta och observationer som talar emot din övertygelse. Du tillhör ju en stor rörelse som skrämmer barn om en förskräcklig katastrofal framtid som släcker ljus och helst vll bo i en jordhåla och äta biodynamiska morötter med existensskuldkänslor för att vara människa.
  I grunden av socialismen Gunbo så vilar en ångest över en mänsklig känsla av otillräcklighet och rädslor på många plan. Bara ångesten över att vi är olika, kan olika, tänker olika, gör vill och förmår olika och skapr olika resultat och livsstilar ser socialismen som ett problem istället för en gåva och oavsett resultat och konsekvenser skall resultatet bli lika. Socialismen är alltås en kamp emot människans bästa och mest spännande grundläggande egenskaper. och förmågor. Orden ”jämlikhet” och ”rättvisa” var relevante för de tid de skapades, men används nu till helt andra syften för att profitera på ångesten över olikheter och tillhörande otillräcklighetskänslor men har idag  inget med jämlikhet och rättvisa att göra då vi redan har lagar som ger oss samma rättigheter. Nu är det makt och kontroll över det man inte förstår och brist på tillit till vad andra gör som driver tankefigurerna. Frivillighet och utveckling i frihet blir ett hot den som inte fattat vad den skapar.
   

 223. Gunbo … poängen är att Lomborg och Monckton har ’klimatforskat’ lika mycket som Mann eller de allra flesta du (och IPCC) vill kalla ’klimatforskare’ …
   
  Och du bekräftar alltså än en gång det uppenbara: Du försöker hitta på ’regler’ så att du vill skall få höras kallas ’legitima’ emedan andra inte skulle vara det.
   
  Du har aldrig knystat ett pip över vare sig ’klimatexperter’ eller ’klimatforskare’ utalar sig om saker de har mindre (dvs saknar egen professionell) kunskap om. Aldrig! Tvärtom, du försöker hitta på ’regler’ för varför vissa som är fullgoda experter inte borde få tala eller höras! En annan sådan regel du ofta försökt med är ’Men han/dom tjänar ju pengar’ .. vilket är en ännu mera inrökt idiotregel. Som förstås precis som vanligt kommer från dem som helst vill slösa med andras just pengar!
   
  Snacka om genomskinligt!, Gunbo!
   

 224. Slabadang #222 Ord och inga visor … Men föremålet för din omsorg har ju sedan länge förnekat att han är den han är … Så varför tror du att han inte skulle göra samma sak även nu?
   
  🙂

 225. Gunbo

  Slabadang #222,
  😀 😀 😀
  Läs diskussionen ovan så kanske du fattar varför jag skrev att Lomborg inte klimatforskat!
   
  Jag skrev i #216: 
  ”Jag försvarar alltså Lomborgs vittnesmål i kongressen, inte för att jag gillar hans ideologi utan för att han vittnade inom sitt expertisområde. Att Thinkprogress kritiserar Lomborg för att han (enligt dem) inte är rättrogen i klimatfrågor är inte relevant i detta sammanhang. Jag talar enbart om Lomborgs vittnesmål i kongressen och huruvida det var legitimt.”
   
  På vilket Jonas utropar: 
  ”Björn Lomborg äf forskare, han forskar bla om klimatet, och är förstås precis lika mycket klimatforskare som någonsin Mann är. Precis lika mycket!”
   
  Nej, han är inte klimatforskare! Han har säkert läst det klimatforskningen kommit fram till, precis som du och jag men det innebär inte att han är forskare inom någon av de discipliner som är relevanta för klimatet.
   
  Vad resten av din kommentar har att göra med mig förstår jag inte. 
   
  ”Försöka duger din lilla skenskpetiker och att du inte lyckas sätta en enda relevant poäng  Gunbo är faktiskt inte vårt fel.”
   
  Jag är inte här för att sätta några poäng!  Jag vore dessutom glad om jag fick veta vilka kriterier jag skall uppfylla för att bli en fullfjädrad skeptiker och inte bara skenskeptiker. 
   

 226. Snicksnack Gunbo ..
   
   
  Han forskar om andra aspekter av klimatet, precis som dom allra flesta som du/IPCC vill benämna klimatexperter!
   
  Precis lika mycket som Mann, Briffa, Jones, Gergis, Marcott, Steig mfl
   
  Hur menar du att Mann skulle vara vara klimatforskare men Lomborg inte? IPCC benämner ju tom skovårdsbroschyrer som ’klimatforsningn’? Du själv ylar om isläget (men bara i Arktis) andra får frispel utan minsta anledning pga isbjörnar. Lewandowsky och Häggström ägnar sig åt totalt strunt  om ngt de kallar ’förnekare’ och framför det i vetenskapliga sammanhang, artiklar och konferenser.
   
  Nej du Gunbo-lille. Skenskeptiker är en alldeles utmärkt beskrivning på dig. OCh du avslöjar dig nästan hela tiden när du vill ’sätta reglerna’ ..
   
  Debattera, det kan nästan ingen av er. Men stora delar av ert engagemang går ut på att vilka hitta på regler varför ni dels inte skall behöva framföra det ni tror på i öppen debatt, och/eller hitta på skäl på vaför den debatt ni så desperat vill slippa undan, inte borde få gillas.
   
  Pinsamt Gunbo! Men som Slabdanag säger: Du hoppade i galen tunna i början, och strömmen har tagit dig allt längre ner … medan du försöker intala ffa dig själv att du står på en kulle och har överblick ..
   
  🙂

 227. Slabadang

  Gunbo!
  Hur blir en isborrare expert på klimatet? Eller en marinbiolog som räknar plankton . eller en solforskare? Det finns en massa specialister inom klimatområdet men de är inga experter på ”klimatatförändringar på grund av CO2”. De som sitter på nyckelkunskapen vid pudeln kärna är atmosfärsfysikerna och här existerar inget som helst konsensus om påverkans storlek eller ens om tecknet framför olika återkopplingar. ”Klimatexpert” ”Klimatfordskare” är ett  påhittat ord som används när det passar galoscherna för att lura i folk att de kan mer än vad de faktiskt kan.