En världsomspännande illusion

En fossilfri värld 2050 har blivit som ett självspelande piano, som hela tiden självständigt komponerar ny musik, vilket håller pengaströmmarna till klimatpolitiken flödande.

Hur är det möjligt att världens ledare i armkrok med FN, IPCC, EU, IEA (International Energy Agency) med flera helt kan bortse från proportioner, perspektiv och kostnader? Var har det hakat upp sig? Organisationer som Greenpeace och WWF har lyckats ta plats i de tunga institutionerna. Skrämt upp människorna, framför allt de unga, så att de kräver av politikerna att de ska göra något. Politikerna å sin sida vill förstås behålla makten och är därför angelägna om att framstå som att de gör något. Det är ju alltmer uppenbart ändå att aktörerna i klimatruljansen saknar fotfäste i verkligheten.

Världens länder har kommit överens om att minska mänsklighetens klimatpåverkan genom att begränsa utsläpp av koldioxid till atmosfären. Främst genom att överge fossila bränslen, alltså kol, olja och  gas. Att detta kommer att ha någon mätbar klimatpåverkan är en obevisad hypotes.  Även om man tror på IPCC:s narrativ och modellmatematik blir temperaturpåverkan till sekelskiftet inte mätbar. Sverige med nollutsläpp ger – 0,002 C. Om alla håller vad de lovat helt enligt Parisavtalet, maximalt – 0,05 C till år 2100. (Lomborg). Trots detta har det i delar av västvärlden lett till en övertygelse, att människan kan styra klimatet.

För att bädda för nästa klimatkonferens, COP 26 i Glasgow, höll President Biden ett digitalt klimattoppmöte med 40 länder representerade. Det blev en sådan löftesyra, att vi måste fundera på rimligheten. 85 procent av världens energi är fossil idag.

Det var många olika bud om hur mycket man lovar att reducera utsläppen till 2030.  Det blev en allmän anslutning i västvärlden till att vara fossilfria till 2050 +/- 5 år.

Kina, Ryssland och flertalet utvecklingsländer prioriterar välståndsökning före minskade koldioxidutsläpp och är inte angelägna om löften fram till 2030. 2050 /2060 är så avlägset att ingen minns några yviga löften från idag. Förhoppningsvis är då hypotesen om klimatkris slutgiltigt falsifierad. De är rationella och eldar på med nya kolkraftverk tills vidare.

energikonsumtion

Diagrammet visar hur mycket energi världen använder uppdelat på olika källor.  Data från  BP Energy Outlook 2019. Röd stapel visar den energimängd som ska ersättas med något annat fram till 2050.

Löften om fossilfri energiförsörjning 2050 innebär att kol, olja och gas successivt helt måste fasas ut. (Röda stapeln)

Det här ska inte läsas som förslag att göra det på, utan för att skapa förståelse för att det är en omöjlig uppgift.

 • Om vi skulle ersätta allt med kärnkraft måste vi starta en ny kärnkraftanläggning varje dag från och med idag till 2050 i världen.
 • Tänker vi istället vindkraft behövs 8000 2000 nya vindkraftverk per dag, men eftersom livslängden är kortare än till 2050 måste vi också ersätta verk under tiden. Till det all annan infrastruktur för elnäts funktion.
 • Solpaneler är så marginella totalt sett, att vi lämnar dem.

Energi tillverkas inte, den finns och omvandlas till användbara former. Till exempel elektricitet. Vind- och solkraft använder 4 – 10 gånger mer energi för den omvandlingen än fossil elproduktion, vilket ökar på energibehovet och därmed problemet.

Med det här perspektivet blir det tydligt hur enormt svår uppgiften är. Konsekvenserna skulle vara så dramatiska, att det är ogenomförbart i en demokrati. Ändå har fyrtio av världens ledare i någon sorts godhetstävlan, som det verkar ganska lättvindigt, lovat att världens energiförsörjning ska vara fossilfri 2050. Hur ser deras plan ut? Verktygslådan är den ovan beskrivna. Ett par miljarder människor har inte el till basala välfärdsfunktioner. Att energibanta oss till netto noll som en dellösning stjälper hela samhällsstrukturen. Kostnaderna att försöka är gigantiska.

Här är beräkningarna.

Utgå från allmänt accepterade data. 207 000 TWh/år ska vara ersatta 2050. Effektbehovet blir 24 TW. Det är 10480 dagar till 2050. Alltså 2,3 GW per dag. De två Ringhalsreaktorerna R3 och R4 har ungefär den effekten ihop.

För 2,3 GW vindkraft behöver 8000 2000 vindkraftverk globalt tas i bruk dagligen till 2050. Beräknat efter idag normala 4 MW och 30 procent kapacitetsfaktor. Beräknad livslängd 20 år gör att några tusen verk också måste ersättas under tiden. Reglerkraft eller energilagring av något fossilfritt slag behöver uppfinnas. Balansen mellan produktion och konsumtion måste finnas i varje ögonblick.

IEA är ändå övertygade om att det är genomförbart.

Här är några punkter från deras rapport Net Zero Pathway som beskriver deras syn på vad som måste göras:

 • Regeringars klimatåtaganden till dags dato – även fullt uppnådda – är helt otillräckliga för att få ner de globala energirelaterade koldioxidemissionerna till netto noll 2050.
 • Vår utstakade väg kräver omedelbar och massiv ökning av alla tillgängliga rena och effektiva energiteknologier. Det inkluderar att addera solar PV för att nå 630 GW 2030 och vindkraft för att nå 390 GW. Sammanlagt är det fyra gånger rekordet som sattes 2020.
  (Vår kommentar: 4 ggr nära noll är fortfarande nära noll)
 • Det mesta av den globala reduktionen av CO2 -emissionerna från nu till 2030 med Net Zero Pathway kommer från teknologier som redan finns på marknaden idag. Men 2050 kommer nästan hälften från teknologier som nu bara finns i demonstrations- eller prototypfas. Detta uppfordrar till stora innovationsframsteg det här decenniet.
 • Totala årliga energiinvesteringar ökar till 41 500 miljarder SEK (8,30 SEK/USD) till 2030 och skapar miljoner jobb inom ren energi och ger 4 % högre GDP 2030 än som skulle nås med nuvarande trender.
 • På vår väg mot netto noll behövs inga investeringar i nya projekt för fossil energiförsörjning eller ny oförminskad utbyggnad av kolkraft. Försäljning av nya personbilar med förbränningsmotorer stoppat 2035.
 • 2050 är behovet av energi 8 % mindre än idag, men försörjer en ekonomi två gånger dagens och 2 miljarder fler människor. Och nästan 90 % av elektriciteten kommer från förnybara källor.
  (Vår kommentar: Det här är det mest verklighetsfrånvända antagandet)
 • Energisäkerheten utvecklas längs vägen mot netto noll. Elsystemens flexibilitet, cybersäkerhet och pålitlig tillgång till kritiska mineraler allt blir viktigare och viktigare. När global efterfrågan på olja faller koncentreras tillförseln från ett litet antal producenter med låga kostnader. OPEC’s andel av den kraftigt minskade oljetillförseln växer från cirka 37 % på senare år till 52 % 2050.

Med något fotfäste i verkligheten – hur är det möjligt att en institution med sådan påverkan på den globala energi – och klimatpolitiken publicerar ett dokument som detta? Skillnaden mellan BP’s och IEA’s prognoser för energiförbrukning är mellan plus 50 % till minus 8 % vid mitten på detta sekel.

CCS är ett annat mirakel att hoppas på

Det  kommer att krävas ännu fler ess i rockärmen för att alla visioner ska gå i uppfyllelse.
IEA har tydligen inte hört talas om CCS – Carbon Capture and Storage. En synnerligen energikrävande verksamhet.

En uppgift från 2019 indikerar 400 GWh /Mt för infångning och komprimering inför transport och lagring.

Världen använder 27 000 TWh el /år (Så mycket el används i världen | El.se). Världens koldioxidutsläpp är 37 000 Mt. Ingen säger väl att allt ska sugas ur och lagras, men i så fall behövs halva elproduktionen i världen idag bara för avskiljning och komprimering. Sedan ska det fraktas och pumpas ner i slutförvaring också.

CCS sammanfattat. Oerhört energikrävande. Oerhört kostsamt. Kan aldrig få en omfattning som är observerbar på atmosfärens koldioxidhalt. Mycket bra beskrivet av Johan Montelius.
CCS – ställ aldrig frågan – Klimatupplysningen

Vi närkingar har ord om oss att säga ”det går aldrig”. Det är ju osant, men i det här fallet är vi totalt negativa. Det är obegripligt att det vi skriver om här är rättesnöre för politiken i världen!

Hur ska nya aktörer med rimliga perspektiv på verkligheten få inflytande på utvecklingen?

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  Det viktiga för en politiker som vill överleva i sitt ”yrke” ( ja, tyvärr betraktas det så idag), är inte att vara realistisk, utan GOD. Journalister bryr sig inte om att undersöka realiteterna i godhetsbudskapen, utan nöjer sig med att förstärka godheten, inte sällan med ”hot” om det onda, vilket i många fall är den nakna sanningen och verkligheten.

  Människoflocken nöjer sig med att streta på i sin egen mindre värld, så länge inte hoten drabbar dem direkt, t.ex. i form av våldsdåd i dess närhet eller synbar försämring i den egna plånboken.

  Tack vare dessa mekanismer kan allt fler galna, oftast skattedrivna, ”projekt” få hög uppmärksamhet ( mycket skattemedel) och leva i parallella världar. Den stora frågan blir: vad händer när verkligheten kommer i kapp? Inte så väldigt mycket, tänker jag, det blir lite av ”vi har varit naiva” och sedan rullar det vidare utan de värsta avarterna av galna projekt och ideer…..

 2. Lasse

  Omöjligt uppdrag-onödigt uppdrag.

  Frågan är när detta går upp för allmänheten?

 3. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack för denna upplysande illusion som styr våra medier och politiker i det en gång fria väst.
  Men, vad och vem styr våra medier och inte minst ”president” Biden?

 4. Lennart Bengtsson

  För alla som tagit sig tid att studera världens energibehov kvantitativt har detta varit uppenbart under de senaste decennierna. Det finns ingen möjlighet att klara världens energibehov med förnybar energi. Det beror inte på brist på tillgång till sol- och vindenergi utan på den praktiska omöjligheten att samla in den glest distribuerade förnybara energin.

  Problemet är att det finns alltför många med inflytande som vägrar att inse detta, inte minst alla vår tids mediala människor som medvetet eller omedvetet saknar förmåga eller är ovilliga i att tänka färdigt.
  Vad som återstår är att anpassa sig till ett med stor sannolikhet något varmare klimat. Det behöver inte genomgående vara en nackdel utan också innebära att vissa delar av jorden kan få ett förbättrat klimat. Att delar av Sibirien och Arktis är glest befolkat beror inte på att det är för varmt utan att det är för kallt. Mänskligheten har ju ändå visat en enastående anpassningsförmåga. Se bara hur livet för de flesta har ändrats under de senaste 50-100 åren! Det har ju faktiskt varit möjligt och de flesta har samtidigt fått ett mycket bättre liv. Jag skulle inte ha velat leva det liv som mina far-och morföräldrar fick leva.

 5. Simon

  Den ”nya energins rockstjärna”
  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sverige-inte-redo-nar-nya-energins-rockstjarna-gor-entre/

  Arma land!

 6. Lars Kamel

  En fossilfri värld 2050 är en värld med utbredd misär och svält. Miljarder människor är döda eller på väg att dö.
  Det kommer naturligtvis inte att gå att genomföra. Folk kommer att protestera innan vi når dit. Makthavarna kommer att fatta att de är inne på fel väg. Vilken makthavare vill ha färre medborgare att styra över, vare sig medborgarna försvinner genom att fly landet eller genom att dö i alltför unga år? Till och med om de klimathotsreligiösa får igenom sin dröm om en världsdiktatur, kommer snabbavvecklingen av fossila bränslen att misslyckas.
  Världen är nu drabbad av en masshysteri som vi antagligen inte har sett till någon like av sedan häxprocessernas dagar. Då slutade hysterin när folk började att fråga: Var är bevisen? Några bevis fanns naturligtvis inte för att kvinnor, och män, kunde trolla och ibland åkte iväg på sina kvastar för att träffa djävulen.
  Några bevis finns naturligtvis inte för att koldioxidutsläpp orsakar katastrofala klimatförändringar. Tvärtom finns allt fler bevis för motsatsen.

 7. Rudolf

  Det viktiga är att inse att det med hänsyn till klimatet inte finns någon anledning att ersätta kol och olja. Att gradvis öka användning av solenergi i form av solceller och indirekt i form av vattenkraft är motiverat eftersom det på sikt blir billigare och för att kol och olja är ändliga resurser.

 8. Magnus M

  Om man skulle måla hela Sahara svart skulle de leda till en global uppvärmning eller om hela Sahara skulle vara en spegel leda till global ned kylning
  Då tror jag människa skulle påverka klimatet

 9. Anders

  #5 Simon. Kan någon här klura ut de företags- och/eller samhällsekonomiska kalkylerna som (trol) inte Kåberger gjort när han kaxigt påstår: ”Lyckas vi bygga mer billig vindkraft, som det finns goda möjligheter till, så att vi får ett elpris som ofta ligger under 20 öre, då blir det en kraftigt ökad elanvändning för vätgasproduktion för industrin”.

  Ett elpris för en konsument inkl HYBRIT mm på 20 öre verkar ju bra, men vem betalar då de (ca) 30-åriga prisgarantierna till vindkraftsbolagen på betydligt mer än 20 öre ?

  Tack Mats och Evert för ytterligare ett pedagogiskt inlägg!

 10. ces

  I Norge tvivlar man också: https://www.document.no/2021/05/29/ingen-klimaendringer-siste-40-ar-men-klimaprofeter-setter-fortsatt-agendaen/

 11. Torbjörn

  #4 Lennart Bengtsson
  Hur ser du på 1,5-gradersmålet? Finns det anledning att ifrågasätta det, eftersom en varmare värld är en bättre värld?

 12. Adepten

  Den här illusionen är pudelns kärna.
  Jag har nämnt det här i någon form tidigare. Att vi ska bli CO2 fria till 2050 eller 2100 har inte med CO2 eller global uppvärmning att göra det har med våra ändliga resurser att göra. Men det vill ingen riktigt erkänna. För jag tror att till år 2100 har vi dessa problem att tampas med mot den bakgrunden att oljan räcker ca 50-60 år, kärnbränslet ca 100-500 år och kolet räcker ca 132 år med nuvarande årsförbrukning till detta kommer befolkningsutvecklingen samt högre krav på komfort. Den verkliga jokern i leken är Naturgasen hur länge kommer den att räcka, i ca 10 000 år kanske? Kommer man att hitta nya råvarukällor? Ja under isen på grönland och antarktisk eller i den sibiriska tundran kanske? Men jag är övertygad om att med hjälp av AI, exponentiella teknologier och teknisk utveckling kan vi lösa problemet.

 13. Sören+G

  #9
  Alla tidigare värmeperioder sedan Istiden har varit varmare än den nuvarande (ungefär en varm period vart tusende år med kalla perioder däremellan).
  De forntida kulturerna blomstrade under de varma perioderna och kollapsade under efterföljande kallperioder.

 14. Ann+Löfving-Henriksson

  # 8 ces, Tack för länken till norska ”Förnuft och Frihet”. Artikeln verkade vara i organisationens anda. Författaren ville pusha för sin bok, som troligen är intressant. Det börjar bli många böcker med likartat innehåll från många olika håll. MSMedia och politiker blundar och slår än så länge dövörat till för dessa och sprider naturligtvis inte dess innehåll.
  Vi hoppas på murbräckan Lena Andersson i Svenska Dagbladet m.fl.
  Evert & Mats, har ni lyckats få in någonting i stil med det här inlägget i någon tidning i er närhet?

 15. Evert Andersson

  #14 Ann L-H

  Dalademokraten och Västmanlands Tidningar har en kortare version om Biden’s digitala party.

 16. Peter

  #12
  kärnbränslet räcker i 100-500 år…
  Det tror jag inte.
  Gen IV verk kan utnyttja bränslet upp till 800 ggr bättre an dagens teknologi varför du nog kan öka tidsaxeln motsvarande. Dessutom har man nog kommit på ny teknologi under denna tid…

 17. Håkan Bergman

  Simon #5
  Vätgasen handlar väl mest om att få lönsamhet på intermittent energi. 20 öre per kWh låter ju bra, men vad blir nätavgifterna?
  Har i dagarna börjat leka med siffror från SVK och Nordpool för att få fram värdet på olika kraftslag, det lär inte bli klart för alla elområden och kraftslag förrän nån gång efter halvårsskiftet, men preliminärt kan jag se att för elområde 1 så är vattenkraften värd 39 öre per kWh och vindkraften 30 öre under året fram t.o.m. 0525. Det kostar att inte kunna följa efterfrågan!

 18. Ann+Löfving-Henriksson

  # 15 Evert! Alltid något!

 19. Peter

  Det ska vara 80 ggr bättre…

 20. Olav Gjelten

  Klimatreligionen blev på 1990-talet arvtagaren till den tidigare miljöpsykosen.

  Denna religion kan vi få leva länge med, inte minst för att anhängarna (som är många) i princip inte bryr sig om vad som sanning och inte sanning om påståenden kring klimatet.

  Tvärtom! Kan det ”räddas” genom att en lögn förs fram då är allting bra. resoneras det.

 21. En förutsättning för att nollutsläppsmålet skall nås 2050, eller överhuvud taget, är att varje av alla jordens länder ingår ett bindande avtal om att göra de åtgärder som behövs för att nå målet. De olje, gas och kolproducerande länderna får stoppa sina produktioner. Kina, Indien, Ryssland, Brasilien, Sydafrika, Australien och stora delar av övriga länders befolkning måste vara med på noll-noll-tåget. Detta måste väl även politiker med normalt förstånd förstå.

  Det kan vara betydligt svårare för en ”troende” politiker eller Svensson att övertygas om de naturvetenskapliga analysernas resultat, framför allt om man inte vill förstå.

 22. Jan

  Vi kommer att få lära oss den hårda vägen vad en snabbavveckling av fossila bränslen leder till. När folk då får verkligheten klar för sig kan man anta att de kommer att bli ganska purkna. Att det kommer att få bli den hårda vägen är uppenbart då den tekniska/naturvetenskapliga allmänbildningen är alldeles för låg hos ledande politiker och inflytelserik massmedia för att de skall kunna förstå problemställningens vidd.

 23. Lennart Bengtsson

  Svar till Torbjörn – 11

  1.5 graders målet kommer med största sannolikhet att inträffa 2030-2035. Om Du kan vänta till dess får Du svaret. Hittills uppgår uppvärmningen till 1.2°C och världen är väl så angenäm som den var när uppvärmningen enbart uppgick till 0.5°C vilket inträffade på 1960 -talet. I Sverige är det till och med betydligt angenämare nu. Det är förvisso min subjektiva uppfattning.

 24. Mats Kälvemark

  18 Ann+Löfving Henriksson
  Vi är dessutom lovade publicering i Nerikes Allehanda av denna kortversion av vår artikel , dock ej före 3/6. Så DD, VLT och NA täcker en skaplig del av mellansverige. NA hade exempelvis under 2020 145000 läsare inkl. e-tidningen.

 25. Ann+Löfving-Henriksson

  # 24 Mats K., det börjar likna vändning banne mej.

 26. Björn

  Ja, förse världen med nästan enbart förnybar energi är en illusion. Kärnteknik, där den dominerande sannolikt blir fusion, kommer att förse världen med oändlig energi. De politiker som förordar något annat lever i en småskalig fantasivärld. Världen behöver nya ledare som förstår innebörden av högteknologi och dess nödvändighet för en tryggad utveckling på alla områden. De som förordar förnybar energi har inte förstått någonting av vad som krävs i en dynamisk värld under utveckling.

 27. Adepten

  Inlägget ”En världsomspännande illusion” är det bästa inlägget den här månaden.
  Det kommer att visa sig att klimatpolitiken kommer att akterseglas av energipolitiken och den nya energifattigdomen, mänsklighetens kommande största utmaning.
  Kan jorden räddas? Svaret är ”ja”, med några stora ”if’s”. Här är tre utmaningar som måste lösas. Energin, Jordbruket och Fisket. Frågan är vem som är mest skickat till att lösa dessa utmaningar i Sverige, med tanke på den ensidiga propaganda för klimatet som råder för närvarande.

 28. Det är nog tyvärr en global klimatdiktatur som gäller om alarmisternas visioner skall genomföras. Och eftersom en sådan inte är genomförbar så kommer vår grönröda regering att plåga oss med diktatoriska men meningslösa påbud i många år. Så länge folk tror på katastrofteorierna.

 29. Munin

  # 25
  Läs ledaren idag på tidningen Bulletin. Finns på bulletin.nu. Annika Borg: Vindkraft, nej tack. Många viktiga länkar att ta del av finns parallellt i ledaren.

  Massmedia kan inte längre mörklägga och blockera kritiska synpunkter på vindkraftens ödeläggelse av Sverige.

 30. Magnus

  Det är få politiker som vågar säga emot när miljörörelsen lyckats skrämma upp folk inför den påstått hotande katastrofen. Det här anser jag vara det sämsta med demokratin. Att det går att manipulera väljarna med skräckpropaganda. Och vågar politiker inte säga emot för att inte förlora väljare blir konsekvensen till slut att de måste göra nåt. Om de godkänner att vi går mot katastrof kan de inte sitta overksamma. Då kommer såna här beslut om framtida minskningar. Som jag minns valet om kärnkraften 1980 handlade det om samma sak. Linje 2 var en nödlösning för att undvika den verkliga katastrofen. 2010 var väldigt avlägset och det var knappt någon som reagerade på att 2010 passerades. Luften hade gått ur motståndarna. Detsamma kommer hända nu.

 31. bength

  Borde det inte bli 2000 vindkraftverk per dag istället för 8000 med ert sätt att räkna? 2000 * 0.3 * 4 MW = 2.4 GW. Eller är ersättningsverken inräknade på något sätt?

 32. Ann+lh

  Ytterligare en upplysande artikel. Denna gång liten utvärdering av Die Energiewende tio år efter Fukushima:

  https://timbro.se/smedjan/tysklands-energiomstallning-blev-ett-klimathaveri/

 33. Simon

  #32 Ann
  Tack, utmärkt artikel. Känns som lite ”islossning” nu. Artiklarna som ifrågasätter och påtalar det politiska haveriet och förljugenheten kommer nu slag i slag. Det kan gå fort när det väl vänder. Tycker man börjar känna visst hopp inför framtiden nu.

 34. Anders

  Mats K och Evert A: Ni får härmed en hyllning för ett synnerligen hoppingivande inlägg i den förpestande klimatdebatten!

  Utöver tunga sakliga argument har Ni, med frasen ”ETT SJÄLVSPELANDE PIANO”, författat den bästa metaforen på mycket länge för den fanatiska klimathysteri (alt. dysenteri) som kusligt systematiskt och tålmodigt piskats upp av vissa, notoriskt kritikresistenta men uppenbart penningkära, kretsar under de senaste decennierna! Metaforen är för oss mindre maktlystna men mer sanningssökande världsmedborgare storligen hoppingivande då begreppet numera tillhör den museala världen. Internet (läs: Wikipedia) har således sedan länge förpassat aktuellt begrepp till tempus Preteritum/imperfekt! Amen!

 35. Lennart Svanberg

  Halleluja, Norska artikeln har kommit in i Expressen så ’islossning’ är verkligen ordet för dagen 😀 : https://www.expressen.se/nyheter/forskaren-overdriven-oro-for-isen-pa-antarktis/

 36. Håkan Bergman

  Anders #34
  Och intermittent elproduktion som varierar med vädret över stora ytor är ett självförstörande piano.

 37. Evert+Andersson

  # 31 Bength

  Pinsamt – men Bength har rätt. Tack för påpekandet.

  rättning har gjorts i texten

 38. Staffan Lindström

  35 Lennart Svanberg
  Svein Österhus röst var kusligt lik Markku Rummukainens, speciellt mot slutet när han påpekade att vi måste minska våra utsläpp och vårt sätt att leva 😉 …
  OT: Det verkar som årets majmånad är frostfrifri dvs alla nätter har frost rapporterats från SMHI och Trafikverksstationer… Varmast 13/5: Övre Bäck -0,1C norra Västerbotten 35 km från Skellefteå fpl
  (Trafikverksstation)

 39. HansH

  #31 bength, #37 Evert

  Antar att det är rimligt räkna ut med ersättningsverken. Med 20 års livslängd max blir de ganska många.

 40. Lennart Svanberg

  #38 Staffan Lindström

  Ahh har inte lyssnat utan läste enbart texten. Det är för mig otroligt glädjande att slippa en text där enbart ett alarmistiskt synsätt finns. Plötsligt finns det en tveksamhet både gällande om Arktis smälter och om det pågår någon havsnivåhöjning. Mig veterligt är det första gången på 3 år som Expressen publicerat en vettig artikel i klimatfrågan.

 41. Lasse

  Göteborgsposten har en alarmistisk debattartikel som SVT genast hakar in på:
  https://www.gp.se/debatt/sv%C3%A5ra-%C3%B6versv%C3%A4mningar-om-regeringen-misslyckas-med-klimatanpassningen-1.48351666

  Check mot verkligheten:
  Kattegatt: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=130-031
  Östersjön:https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081
  Långtidstrend visar ingen förändring vilket kan granskas med hjälp av denna:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  SMHIs prognoser är skrämmande men de som skräms får snart skämmas!

 42. Staffan Lindström

  41 Lasse
  98 % typ av Sverige har landhöjning, StafFAN Moberg skriver att modeller inte utesluter 3-5 m havsnivåhöjning på ett par hundra års sikt….
  Länknumrets sista tre siffror ”råkar” vara 666 … 😉
  Pär Holmgrens efterträdare?!

 43. Daniel Wiklund

  OT Det är trevligt att slå rekord. Gjorde det i min ungdom i friidrott. Idag på min cykeltur tänkte jag på den här dagen för 50 år sen. Fick då uppleva ett värmerekord. Var tillsammans med min blivande fru ut på en lång cykeltur i min hemby utanför Piteå. Det var drygt 30 grader. SMHI uppmätte 30,6 grader i Överkalix som är värmerekordet för Norrland i maj månad. Den 31 maj var annandag pingst, som var en helgdag då. Den 28 januari 1999 fick jag vara med om ett köldrekord för Luleå. Det var 41 minusgrader. Cyklade till jobbet den dagen, hade bara 600 meter till jobbet. Det gick otroligt tungt att cykla, fick promenera i backen. Betydligt angenämare att cykla när det är varmt än det är sträng kyla. Just nu strålande sol och 15 grader, men en ganska kall vind.

 44. Lasse #41,

  Försäkringsbranschen har mycket att vinna på att skrämma upp premierna med falska klimatdata om extremväder. Att vi inte har någon relativ havshöjning spelar ingen roll så länge lögnerna släpps igenom.

 45. #32
  Visst är det korkat att bygga kärnkraft där 4 kontinentalplattor möts. Knappast relevant för norra Europa så varför tar vi åt oss?

 46. SSAB Luleå står för kanske 0,15% av jordens stålproduktion, vad blir elåtgången, eller hur många vindkraftverk skall till för att lösa den ekvationen med hybris(t)?

 47. Tack för ett kristallklart inlägg. Illusionsnumret har flera förtecken:
  • Först; olja och gas är inte odelat vetenskapligt att hänföra till ’fossilt’. Nyare geovetenskapliga framsteg indikerar att dessa är resultat av allestädes pågående fusionsprocesser i jordens inre. De är kanske mest troligt ’förnybara’, men kräver såklart hushållning. Kol är fossila rester.
  • Det är troligen ’kört för oss’ på kort sikt sålänge som Agenda 2030 fungerar som rättesnöre för inkompetenta marionettregeringars beslutsprocesser. Däri förbinder sig alla undertecknande stater att verka för minskade koldioxidutsläpp för att åstadkomma en ’hållbarare värld’. Sverige förklarade sig vid undertecknandet sept/dec 2015 att vara ’föregångsland’ för Agendans genomförande. Alla protester mot långtgående ’klimatidioti’ i Sverige negligeras mot denna bakgrund av den nuvarande regeringen. MP har i princip Agenda 2030 som partiprogram.
  • IPCC är FNs Agenda 2030 förlängda arm. Dess ’klimatpopulistiska’ budskap utåt är i symbios med Agenda 2030-ambitionerna. Klimatkunniga personer har tyvärr snärjts i ett diaboliskt upplägg, som innebär att i tekniskt orienterade ’vetenskapliga’ rapporter kunna finna gehör för en modererande uppfattning likt dessa personers egna uppfattningar. Därför framför sådana personer att ’det inte är fel på IPCCs underlag’, endast dess policy. De har missförstått det hela. Tanken, enligt min mening, är just att IPCC ska få gehör för sina ’bakgrundsanalyser’ hos en ’klimatkunnig’ menighet för att sedan ’smälla igen dörren på glänt’ genom policyrekommendationer, som basuneras ut i mediamegafoner, åt regeringar som är enkelriktade, negativa/destruktiva koldioxidorienterade beslutsförslag.
  • Denna cirkus kommer att fortsätta i tangentens riktning till dess fysiskt kunniga, publikt erkända personer bestämmer sig för att sätta ner foten. Med detta menar jag att sluta diskutera en halv grad hit eller dit och istället visa att de fysiska lagar, som naturen försett oss med, talar om att:
  ’Koldioxid kan inte värma upp planeten, oavsett hur stor koncentrationen är i atmosfären.’
  Det motsatta nu förhärskande konstaterandet är just en del av illusionsnumret. Den som läst och förstått mina kommentarer under senare tid ger mig rätt.

 48. Lars Thorén

  Om vi nu som tror oss veta bättre än FN, IEA, WWF, Greenpeace, USA:s regering, SMHI, EU, L, C, V, FP, S, MP, KD, M, MAX, COOP, ICA och hela raden av alla andra förkortningar finns det bara en enda sak att göra. Sökoptimera! Alla som söker på ovanstående boktavskombinationer ihop med ordet klimat SKA hamna här, För att förstå, få kunskap och hitta likasinnade. Det är inte billigt men kanske värt att försöka. Hitta en duktig SEO-specialist som vill förändra klimatpolitiken så är första steget taget mot en humanare värld.

 49. Lasse

  #48 Lars T
  Bra förslag!
  Men sidan har redan idag rätt bra genomslag, vilket jag märkte när #41 texten kom in som debattinslag i Göteborgsposten inom en timme utan signaturens medverkan 😉

 50. Lennart Svanberg

  Tydligen har det hittills dött knappt 70 personer i Sverige i år på grund av ’klimatförändringar’ (varmare väder) enligt nya studier i DN. Att koppla ihop icke-relaterbara saker (mig veterligen pågår det en pandemi som i år dödat drygt 70 personer i veckan och varit kallaste halvåret på länge) för att skapa skräck har blivit en vetenskap: https://www.dn.se/vetenskap/manniskans-klimatpaverkan-orsakar-fler-dodsfall-i-varmeboljor/

 51. Magnus

  Jag börjar tro att den här framtvingade utbyggnaden av vindkraften är det som kommer sätta stopp för klimathotsgalenskapen. Det var ju gulligt med Greta och det är ju bra att de värnar om miljön, de vill ju väl ändå. Sen ser man hur de förstör miljön med vindkraft och elen kommer bli en bristvara vissa tider. De vill ta ifrån kommunerna vetot mot utbyggnad. Då inses det plötsligt att det hela är på allvar. Att ett litet extremparti håller på stöpa om hela landet. Det känns som det håller på att vända nu. No more mr Bolund.

 52. Håkan Bergman

  Lennart S. #50
  Med stigande elpriser och lite AC-skam ska vi väl kunna få upp dom siffrorna.

 53. Torbjörn

  #50 Lennart
  undrar hur många som dör av kylan 🤔

 54. Johan, Uppsala

  EU och Konsumentverket krattar nu manegen ytterligare för elbilar och därmed samhällets elektrifiering genom statlig, oberoende ”konsumentupplysning”:

  Enligt ”Konsumentverkets föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel” som är ute på remiss nu ska det på bemannade tankstationer från 1 okt 2021 finnas information om nationella enhetspriser för drivmedel. Syftet är att konsumenter lättare ska kunna jämföra den relativa kostnaden för olika drivmedel.

  Enhetspriset är endast ett genomsnittligt värde av de priser som tillämpats de senaste tre månaderna för ett visst drivmedel. Det har således ingen koppling till det pris som konsumenten faktiskt betalar i samband med tankning, utan ska endast ses som ett genomsnittsvärde som ska anges i informationssyfte.

  Konsumentverket föreslår att jämförelsen av enhetspriser vid tankstationen ska inkludera följande drivmedel:
  — diesel,
  — bensin,
  — el,
  — fordonsgas (naturgas/biogas),
  — E85,
  — HVO100.

  Enhetspriserna ska i kombination med en ”referensfordon” ge en uppskattat snittkostnad för att köra 100 km.

  Vid bedömningen av vilka referensfordon som ska användas vid beräkning av enhetspriserna avser Konsumentverket att följa rekommendationen. I den anges att medlemsstaterna bör utgå från det bästsäljande fordonssegmentet i landet varefter de topp tre bästsäljande fordonen inom det segmentet väljs ut för varje bränsletyp.

  Priset på el som används i jämförelsen föreslås baseras på hushållsel för ett genomsnittligt villahushåll, inklusive el och nätavgift, sammanställd genom inrapporterade uppgifter från Energimarknadsinspektionens tjänst Elpriskollen.

  I remissunderlaget står ”Konsumentverket är medvetet om att priserna för el i jämförelsen därför kommer att bli något mer fördelaktiga ur ett prisperspektiv jämfört med övriga alternativa drivmedel. Samtidigt är det av vikt att drivmedelstypen inkluderas i jämförelsen då den svenska fordonsflottan domineras allt mer av eldrivna fordon.”

 55. Adepten

  Vet någon vad de olika kraftkällorna koster per kWh. Kan nedanstående siffror stämma?
  Det visar att framtidens bränsle kommer att vara naturgas som kommer att räcka i tusentals år.
  Kan vara ett komplement till vindkraft och andra väderberoende kraftslag. Vi kan köpa det från Norge eller i värsta fall från Rysslands stora fyndigheter.
  Batteridriven kraft skulle vara intressant att veta kWh priset på?
  vattenkraft 20 öre /kWh
  Naturgas 29 öre/kWh
  Kärnkraftsel 30 öre/kWh
  Biogas 61 öre/kWh
  Landbaserad vindkraft 51 öre/kWh
  havsbaserad vindkraft 75 öre/kWh.
  Kolkraftsbaserad el 65 öre/kWh

 56. Lennart Svanberg

  #52 Håkan & #53 Torbjörn 😀 Ja, nu kommer ju värmeböljan med över 20 grader flera dagar i rad så folk kommer att trilla av pinn till höger och vänster.

 57. Bengt

  NUVARANDE VÄDER Vostok station Antarktis
  01:41

  -69°C
  RealFeel® -90°
  Mestadels klart
  Lagom svalka för de klimathotstroende

 58. SatSapiente

  #55 Adepten
  ”Batteridriven kraft” ?
  Batterier är ingen kraftkälla, bara ett energilager. Jag förutsätter att du menar uppladdningsbara batterier.
  Du får räkna på vilken el batteriet laddas med.
  Jag anser att elbilar är ett villospår. Energitätheten i de batterier som finns och kan tänkas komma fram är på tok för låg. En fylld dieseltank i en personbil väger c:a 50 kg och innehåller runt 500 kWh energi som tar dig c:a 70 mil. Tankas på 5 minuter. Bilen väger typiskt 1,5 ton. Vikten av bränslet minskar när man kör.
  Jämför med en elbil där du släpar med dig hela batteriets vikt hela tiden. Räckvidd idealt c:a 45 mil, betydligt mindre vintertid. Stopp för laddning efter 45 mil en eller flera timmar alternativt många kortare småstopp. Elbilar väger med denna prestanda ofta c:a 2,5 ton. Om elbilen kan dra och drar en släpvagn/husvagn blir räckvidden nästan halverad.

  Elbilskonceptet är inte färdigt att ersätta bensin och dieselbilar utom möjligen för speciella ändamål i städer. England hade länge eldrivna distributionsbilar för mjölk, tystgående så att man inte väckte sovande människor på mornarna.

 59. Bengt

  Ang. havsnivåhöjning
  När vatten upphettas, så expanderar det. Eftersom havet är skiktat, kommer en upphettning att bli begränsad till havens övre del; troligen de översta 300 metrarna, eller så. Detta kommer att leda till en havsytestigning på några få centimetrar till max 10 cm. I kustnära områden med grundare vatten blir effekten mindre, och vid stranden blir den noll (eftersom där inte finns något vatten att expandera). Så enkelt är det med detta. Det föreligger djupa missförstånd och felaktiga uppgifter i denna fråga.

 60. Magnus

  Johan, Uppsala #54
  Trodde du skojade och skämta aprilo. Fast det är maj. Men det bör kommas ihåg att elbilar kan inte räknas ut hela kostnaden per km för dyrt inköp, okänd livslängd på batterier, osäkert andrahandsvärde o.s.v. Med fossilbilar vet vi mer. Fast däremellan dem skiljer också. Jag menar att det är oseriöst att bara fokusera på en parameter i sammanhanget. Men vill de styra in några okritiska på elbilar så kör på, fortsätt den oseriösa verksamheten.

 61. Magnus

  Bengt ”59
  Hur kan havet öka i höjd men inte vid kusten. Antar det bara gäller speciellt vid uppvärmning.

 62. Lars-Eric Bjerke

  #55 Adepten,
  ”Vet någon vad de olika kraftkällorna koster per kWh. Kan nedanstående siffror stämma?
  Kärnkraftsel 30 öre/kWh”

  Ringhals produktionskostnad för 2018 var 19,8 öre/kWh. Målet för framtiden är < 19 öre/kWh.

  http://www.rivet.se/RV_2019/Arsmote/2019-03-13%20Info%20fr%C3%A5n%20Ringhals%20%C3%85rsm%C3%B6te%202019-03-13.pdf

 63. Lars-Eric Bjerke

  #47 Göran Åkesson
  ”Först; olja och gas är inte odelat vetenskapligt att hänföra till ‘fossilt’. Nyare geovetenskapliga framsteg indikerar att dessa är resultat av allestädes pågående fusionsprocesser i jordens inre. De är kanske mest troligt ‘förnybara’, men kräver såklart hushållning. Kol är fossila rester.”

  Det är nog inte lätt att få igång en fusionsprocess vid 6000 C.

 64. Anders

  Det är slående hur mycket upplysande och saklig information som förmedlas via denna blogg. Frågan är om våra folkvalda och statsanställda vågar (eng. ”dare”) ta till sig några fakta som förmedlas här? Förstår de ens vad som skrivs?

 65. Lars Cornell

  #59 Bengt.
  Men det vatten som expanderar ute i djuphaven, rinner inte det sidledes in till kusternas grunda vatten och förorsakar havshöjning även där?
  http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-ost.pdf

 66. Johan, Uppsala

  #60 Magnus
  Jag skämtar dessvärre inte. Alla de aspekter du nämner bortses ifrån och enbart kostnaden för energin ur två hål i väggen kommer räknas. På samma sätt som miljö- och klimatpåverkan för fordon enbart ska mätas ur avgasröret enligt EU. Inget avgasrör ger då såklart noll miljö- och klimatpåverkan.

  El är framtiden. Till varje pris. Halleluja.

 67. Expanderar inte jord och berg vid ökad värme, Är det bara vatten.

 68. # 63 Lars-Eric Bjerke
  Tack för påpekandet! En lapsus, ska såklart vara fissionsprocesser.

 69. Lars-Eric Bjerke

  #68 Göran Åkesson,

  De radioaktiva ämnen som finns i jordskorpan faller långsamt sönder till bly eller vismut. Det vore intressant att förstå hur kolväten kan bildas vid denna process.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6nderfallskedja

 70. Ivar Andersson

  #66 Johan
  Om det ska vara el överallt borde elvärme vara bättre än fjärrvärme eftersom vindkraftens utsläpp är noll enligt förespråkarna. Men vindkraftverken håller bara i 20 år och vingar och fundament är inte återvinningsbara utan deponeras.

 71. foliehatt

  Johan, Uppsala, #54
  Ska det också framgå hur mycket av bränsle/energikostnaden så utgörs av skatter? så att medborgarna får hela historien klart för sig?

 72. Håkan Bergman

  Om oljans ursprung.
  https://www.nature.com/articles/205277a0.pdf

  ”An examination of the possible origin of these important
  nitrogen compound types is worth while because it might
  provide indirect evidence on the origin of petroleum itself.
  The indole nucleus is found in Nature in the amino-acid
  tryptophan and many of the alkaloids”•’, while the
  hexahydrocarbazole nucleus exists intact in the alkaloids
  strychnine and aspidospermine. Similarly, as indicated
  in Fig. 1, certain natural alkaloids appear structurally
  related to the 1,2-benzcarbazoles, and, in a less direct
  fashion, to the 3,4-benzcarbazoles. Interestingly, no
  alkaloids known to the author possess the potential
  2,3-benzcarbazole nucleus. It is striking in this connexion
  that the relative probability of producing a benzcarbazole
  from the naturally occurring alkaloids (that is, 1,2-benzcarba- most likely, 3,4-benzcarbazoles less likely, and 2,3-benzcarbazoles unlikely) is precisely reflected in the actual occurrence of the various benzcarbazole isomers in petroleum. In the absence of alternative explanations for the relative occurrence of the benzcarbazole isomers in
  petroleum, this suggests that these petroleum nitrogen
  compounds were formed from ancient plant deposits.
  Tho preference for the angular 1,2- and 3,4benzcarbazole
  structures in petroleum also parallels the general preference in Nature for angular as opposed to linear structures (for example, the steroids). ”

 73. Håkan Bergman

  Dom säger att det blåser alltid nånstans, helt rätt just nu blåser det här på Södertörn, men här finns inga vindkraftverk. Svensk, dansk och tysk vindkraft har tagit ledigt.

 74. Johan, Uppsala

  foliehatt, #71
  Det korta svaret är: Nej.

 75. Johan, Uppsala

  Ivar Andersson, #70
  Håller med. Inget av det vägs in i detta förslaget utan enbart vad konsumenten betalar för drivmedlet att förflytta referensfordonet 100 km.

 76. Håkan Bergman

  Vattenfall bygger vattenkokare i Amsterdam.
  https://www.svd.se/vattenfall-bygger-storsta-vattenkokaren
  Vattnet ska värmas av förnybar el, det är ju en ”lysande” idé bara det inte är solel som används, om så ändå är fallet kan jag tipsa vattenfall om att man kan värma vatten direkt med solvärme i st.f. att krångla till det via omvägen el, det blir garanterat billigare och med mycket högre verkningsgrad. Hur kan ett företag sjunka så djupt så fort?

 77. Lasse

  #76
  ”Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention ”
  Räknar med 15% förnybar el.
  85% ??

 78. Håkan Bergman

  Lasse #77
  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021/vattenfall-bygger-europas-storsta-vattenkokare-i-amsterdam
  ”- Elpannan slås bara på om elmixen är hållbar med mycket el från sol och vind.”
  Jag tror att mycket betyder 15%. Ungefär.

 79. #69 Lars-Eric Bjerke
  Själv sätter jag inte så stor tilltro till Wikipedia längre. Dels är W inte särskilt uppdaterat, dels blir artiklar där alltmer tvättade och sorterade efter det som passar ett förhärskande globalt narrativ.
  Neutrinos, från solen och galaktisk strålning, passerar kontinuerligt genom jorden. De antas kunna reglera en ännu pågående fissionsprocess i jordens inre. Större utbrott från ovan källor har bedömts kunna, genom verkan i havet och i denna process, vara upphov till såväl ENSO- som vulkanisk variation. Dessa vetenskapsansatser ligger i gränslandet mellan astro- och geofysik. Jag ger jag nedan ett par referenser, som Du själv kan studera för att bilda Dig en egen uppfattning. De berör ämnesområdet bakom och kring frågan, som jag tog upp inledningsvis i #47.
  • Ett forskningslaboratorium, Lawrence Livermore National Laboratory, har kommit fram till att jordklotet kan producera förlängda hydrokarbonatkedjor; ingen specifik referens, återger endast läst resultat.
  • Regleringen av jordens inre fissionsprocess antas kunna vara drivkraften till alla klimatförändringar; se ’Motive Force for All Climate Change’, http://www.climaterealists.com/index.php?id=3427
  • Verkan i dessa fissionsprocesser kan leda till att petroleum är en resulterande ’elementarmolekyl’; se ’Fossil Fuel is Nuclear Waste’, http://www.canadafreepress.com/index.php/article/28111;
  De två artiklarna är skrivna av Joseph A Olsen, PE. Spekulativa kanske men ett uttryck för att ’Science is not settled’. Om i korrekt härad borde förändrade vetenskapsansatser kunna ge förnyat bränsle till den något inskränkta ’klimatdebatt’ som nu pågår.

 80. Torbjörn

  #58 SatSapiente
  ”Energitätheten i de batterier som finns och kan tänkas komma fram är på tok för låg.”

  Här håller jag inte med dig riktigt, det kommer ny batteriteknik som förkortar laddningstid och utökar räckvidden

  https://www.forbes.com/sites/michaeltaylor/2021/05/13/ev-range-breakthrough-as-new-aluminum-ion-battery-charges-60-times-faster-than-lithium-ion/

  För övrigt är jag inte emot koldioxidutsläpp men kör elbil pga bränslekostnaderna

 81. Torbjörn

  #60 Magnus
  ”Men det bör kommas ihåg att elbilar kan inte räknas ut hela kostnaden per km för dyrt inköp, okänd livslängd på batterier, osäkert andrahandsvärde o.s.v.”

  Det går väl att räkna på en elbil på samma sätt som du räknar på en bensin- eller dieseldriven.

  Jag räknar med att min elbil sparar ca 10kr per mil i bränslekostnad, samt att både service och skatt är billigare.
  Årlig besparing räknas till ca 45-50000kr och bilen kostar drygt 400000kr så OM bilen håller i 9 år har den betalat sig själv.
  Återkommer om 7år och 4månader med svaret 😃

 82. Håkan Bergman

  Torbjörn
  Blir ni för många elbilsägare lär kilometerskatten komma som ett brev på posten gjorde förr i tiden. Du lär ha laddare hemma till bilen, hur många amper är huvudsäkringen på? Ska du ladda 60 ggr fortare får du skala upp säkringen rejält, 20000 A om du går från 32 A. Kanske inte funkar så bra.

 83. SatSapiente

  #80, 81 Torbjörn
  Som tty tidigare pedagogiskt förklarat här på KU så finns det inte några ”mirakelbatterier”, varken nu eller under utveckling. Litium-luft är den energitätaste (energi/vikt) batteritypen, vi har bara de grundämnen som finns i periodiska systemet att laborera med när det gäller batterier. Priset på litium har redan ökat kraftigt och någon storskalig återvinning ur kasserade batterier finns ännu inte.
  Kortare laddningstider innebär högre effektkrav på laddningsstationerna, vi närmar oss hysteriska effektnivåer på flera 100-tals kW, kanske snart MW-nivå. Var ska denna effekt tas ifrån, när vi redan har industrier i södra Sverige som inte kan få sitt effektbehov tillgodosett pga bristande överföringskapacitet?
  Ett kärnkraftverk (O3) på 1400 MW skulle om det enbart användes för att snabbladda elbilar kunna ladda 5600 bilar med 250 kW. Hur många kärnkraftverk av O3’s storlek krävs för att snabbladda alla bilar i Sverige om dessa vore elbilar? Hur många vindkraftverk? Vad skulle dessa bilar laddas med en vindsvag dag?
  Vårt elsystem är idag betydligt sämre rustat för störningar och risken för dygnslånga avbrott är större än någonsin tidigare.
  https://second-opinion.se/sakerhetsmarginalen-i-sodra-sverige-nu-nara-noll/
  Hur laddar du din elbil vid ett långt strömavbrott? Diesel kan lagras i jeepdunkar halvårsvis. Hur lagrar du el för nödbruk och hur länge?
  Att trycka in mycket energi i ett batteri på kort tid är en teknisk utmaning (kylning, säkerhet mm.) Snabbladdning sliter dessutom mer på batterierna, garantinivån på många elbilars batterier ligger runt 70% av ursprunglig kapacitet.
  Den låga driftskostnaden idag kommer troligen att vara en ”honungsfälla”, när skatteintäkterna från ”fossilbilar” minskar kommer elbilars idag låga skatt att höjas, en elbil är tyngre än motsvarande ”fossilbil” med motsvarande prestanda och sliter mer på vägnätet.

 84. SatSapiente

  #80 Torbjörn
  Från din länk framgår att ett batteri på 70 kWh ändå skulle optimistiskt väga c:a 500 kg med Al-ion teknik. Inte så stor skillnad mot Li-ion annat än snabbladdningsförmågan, som ändå begränsas av elnätets egenskaper (och dina huvudsäkringar).

 85. Torbjörn

  #82 Håkan
  När kilometerskatten kommer lär den gälla alla fordon och inte bara elbilar, men jag är övertygad om att den kommer.
  Ja jag har en trefasladdare hemma och har inga problem att klara mitt dagliga behov (det skulle jag även göra med 1-fas)

 86. Torbjörn

  #84 SatSapiente
  Det är ju just laddningstider som begränsar en längre bilfärd med elbil och kan du ladda bilen på t.ex de serviceställen som redan finns längs våra större vägar kommer resan att bli smidigare.
  För det dagliga behovet behövs ingen större laddare om man inte kör bil hela dagen som t.ex. taxi och budbilar.

  Jag har tidigare påpekat att jag inte är emot bensin- och dieselfordon och jag är övertygad om att de kommer att finnas kvar i åtskilliga årtionden, men ville bara påpeka att batterier fortfarande utvecklas

 87. Håkan Bergman

  Torbjörn
  Jo för dig funkar elbilen bra och kommer det bara fler mindre bilar med måttliga prestanda blir dom säkert en succé i och kring våra större städer. Men skalar man upp det till att all landsvägstrafik ska gå på batteri kommer problemen. Och som vanligt tror man att det är ett volymproblem, kommer elen att räcka? Problemet med el är att den måste finnas när och där den behövs, inte i första hand hur många TWh man producerar per år.
  Ta alla långtradare som fraktar allt vi e-handlar över natten, inga problem säger man, chauffören måste ta rast efter 4 timmar och då kan han ladda. Okey, ta E4:an Skåne-Södra Stockholm på natten, lagom att ladda ungefär halvvägs på natten på ett ställe som också ligger halvvägs för dom som kör i andra riktningen. Långtradare på såna sträckor kommer inte en och en jämt utspridda över hela natten. Bokade laddtider som måste hållas, även vintertid, blir ett måste. Många laddare blir det, hur ska man få lönsamhet på såna anläggningar med såna förutsättningar? Fler långtradare som kör på dagtid? Kung Diesel kommer att leva länge till.
  Till för ungefär 60 år sen körde man färsk fisk från Göteborg till Stockholm över natten med tåg, varför klarar vi inte det idag?

 88. Torbjörn

  #87 Håkan
  Naturligtvis kommer dieseln att finnas kvar länge, det har jag inte förnekat.

  Det jag pekar på är att de problem som ni målar upp är inte så stora som ni vill ha dem till.

  Javisst, vi har vi inte tillräckligt med el och infrastruktur till Miljöfascisternas drömvärld.

  Det finns inte heller tillräckligt med Lithium och andra sällsynta metaller, men det jag pekade på var att tekniken går framåt även där

  När det gäller elbristen så skulle jag säga att det handlar om politik (huvudlös sådan) och går att lösa NÄR vi byter Regering.

  Förmodligen kommer vi att få småskaliga kärnkraftverk även i Sverige (när Miljöfascisterna försvinner)

  När det gäller transporter med tåg så är det väl ett steg tillbaka, eftersom du ska lasta om det minst två gånger

 89. Karl Eider

  Kors i taket, Svt har en negativ artikel om vindkraft. En vildmarkscamping i Pajala fick lägga ner. Snurrorna låter för mycket. Djuren och fåglarna flyr området.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/vindkraften-forandrade-livet-for-familjen-henriksson