Elsa Widdings bok Klimatkarusellen vidgar förståelsehorisonten

9789151921235_200x_klimatkarusellen-vilka-fragor-kan-besvaras_storpocket 2

Samtidigt med Klimatkarusellen – vilka frågor kan besvaras? dök begreppet vidga förståelsehorisonten upp i en artikel av den respekterade skolledaren Hamid Zafar. Det handlade om att få elever att ta skolan på allvar och att uppmuntra dem till att utnyttja biblioteken, allt för att öka förståelsen för världen. Detta för mig nya begrepp var som gjort för att beskriva vad Elsa Widdings bok Klimatkarusellen kan göra med läsaren.

Det har verkat näst intill omöjligt att nå fram till dem, som med hull och hår har köpt klimathotet med grupptänkandet och tron på konsensus, identitetspolitiken och behandlingen av oliktänkande. Elsa Widding har tacklat detta problem på ett ovanligt sätt, hon förklarar och resonerar skarpt och sympatiskt kring klimathotet, klimatpolitiken och vetenskapen och ställer under tiden kritiska och utmanande frågor. På så sätt blir berättelsen ett upplyftande äventyr kors och tvärs genom den komplexa klimatfrågan och man påminns om den urgamla pedagogiska regeln att det är bättre att ställa de rätta frågorna än att direkt servera de rätta svaren. Boken är ett enastående exempel på god klimatpedagogik.

Det var nog aldrig meningen att just Elsa W., civilingenjör från Chalmers och med energifrågor som sin specialitet, skulle ägna ett helt år, mitt i livet, åt att dyka ner i klimatfrågan. Men, för henne blev det alltmer ofattbart hur någon kunde gå på vad som skrevs i media. Till exempel blev frågan, om hur miljöpartiets språkrör kunde få stå oemotsagda utan att fler reagerade, obegriplig. Än mer svårsmält blev följdfrågan om vi inte längre lever i ett kunskapssamhälle.

Som bilden Kvinnan i fiskstimmet (Stefan Frankel) på bokens framsida illustrerar, stannade Elsa W. upp, ställde sig mitt i strömmen och började djupdyka. Det fick skumma och skvätta bäst det kunde och hon fick minsann erfara att det kostar på att ifrågasätta stimmet. Kvinnan mot strömmen såg som sitt ansvar att försöka begripa klimatfrågan både i stort och i smått. Hon tog tag i den genom att vrida och vända på information från media, politiska organisationer och den globala storpolitiken och självklart även genom att studera data och analyser från fria forskare. Resultatet blev en verklig läsupplevelse!

Boken är tvådelad. Del 1 är Elsa Widdings egen del, medan Morten Jødal (biolog), Gösta Pettersson (professor em. i biokemi), Magnus Cederlöf (civilingenjör) och Ingemar Nordin (professor em.) i del 2, fördjupningsdelen, kompletterar viktiga frågeställningar inom sina respektive områden. Här behandlas endast första delen.

Elsa W.s resonemang landar alltid i väsentligheter som skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap, vår klimathistoria, IPCC och de kritiserade klimatmodellerna, klimathotet och konsekvenserna av den förda klimat- och energipolitiken och inte minst medias roll.

Till media riktas frågan om det inte är dags för dem att minska polariseringen runt klimatfrågan. Frågan konkretiseras i form av uppmanande råd till media:

”Att försöka förstå de bakomliggande drivkrafterna, sätta sig in i var forskningen faktiskt står för att kunna besvara frågan om hur orolig allmänheten egentligen bör vara. Detta i stället för att bara blint tro på vad som skrivs i politiska sammanfattningar från FN, där de vetenskapliga slutsatserna korrigerats av politiker för politiker”;

”Är det inte journalisternas jobb att kritiskt granska FN:s klimatpanel IPCC och försöka förmedla en trovärdig bild av vad detta är för en organisation?”;

”Är det inte mediernas jobb att analysera bristerna, kartlägga förbättringsområden, ta upp forskares invändningar mot slutsatserna och inte minst granska hur väl sammanfattningen för beslutsfattare stämmer överens med den vetenskapliga forskningen, som den påstås sammanfatta?”.

Det är inte för inte som Elsa Widding i samband med Nuon-affären utsågs till och hyllades som Sveriges bråkigaste kvinna. Elsa W. var då ansvarig analytiker på Vattenfall. Hennes råd var att avstå från affären, men grupptänkande, brist på kritiskt tänkande och ifrågasättande gjorde att affären gick igenom och hon tror att Maud Olofsson ställde fel fråga till Vattenfalls ordförande. Affären kostade oss skattebetalare runt 30 miljarder.

Nuvarande ödesfråga kommer att kosta samhället oändligt mycket mer, om inte media, politiker och allmänheten börjar ifrågasätta den nuvarande klimat- och energipolitiken, ”men utvecklingen där våra politiker har bestämt sig för att det som kommer från FN:s klimatpanel inte på något sätt behöver ifrågasättas, är märklig”.

Klimathotet vilar på koldioxidhypotesen och IPCCs klimatmodeller. Koldioxidhypotesen innebär att de nutida så kallade klimatförändringarna primärt drivs av människans utsläpp av CO2. Denna hypotes utesluter krafter, som har drivit de naturliga klimatförändringarna under alla miljoner och miljarder år före civilisationen. Sannolikt beror denna begränsning på att när FNs klimatkonvention (UNFCCC) år 1992 definierade begreppet klimatförändringar uteslöts de drivkrafter, som ligger utom människans kontroll. Koldioxidhypotesen har aldrig bekräftats.

Klimatmodellerna i sin tur vilar på ofullständiga kunskaper om klimatet och vidlyftig uppskattning av koldioxidens möjlighet att påverka klimatet, klimatkänsligheten. Modellerna pekar mot att den globala temperaturen kommer att öka med flera grader fram till 2100, men de avviker mer och mer från analyser av mätdata.

”Vi kan inte utläsa från observationer att vi går mot flera graders temperaturökning på 100 år. Det är ofullständiga modeller som visar på alarmism.” Elsa W. skriver vidare ”det är viktigt att försöka förstå hur kopplingen mellan vårt fossila bidrag av koldioxid till atmosfären och temperaturkurvan faktiskt ser ut. Först då kan vi ta ställning till om vi står inför en skenande uppvärmningen i framtiden som inte går att finna i historien.” Hon hänvisar till forskaren Bob Carter som underströk hur ”meningslöst det är att försöka förstå människans påverkan på klimatet så länge vi inte förstår de naturliga klimatförändringarna”.

Vad vet vi till exempel om världshavens omblandningsprocesser på sekel- och troligen millennienivå och om solens roll i systemet? Elsa W. skriver ”då havens totala värmekapacitet är cirka 1000 gånger större än hela atmosfärens skulle förändringar där väl överskugga allt man diskuterar i sammanhanget ” och ”många astrofysiker hävdar att temperaturen till stor del styrs av solfläcksaktiviteten och att denna nu är lika låg som vid starten av lilla istiden”.

”Vi uppmanas att basera klimatåtgärder och därmed riskera triljoner kronor på modeller, som har misslyckats om och om igen i utfall mot prognos”.

För tillfället är klimatet inne i en uppvärmningsblipp under en sedan 3000 år avkylande trend (Figur 7 sid 67, Modern warm period, IPCC:s intresse). Här uppmanas vi att ta ställning till om det är positivt eller negativt för oss och biosfären ifall det blir varmare eller kallare. Vill någon tillbaka till lilla istiden, som jorden nu håller på att återhämta sig från, eller vore det att föredra om vi skulle närma oss högmedeltidens temperaturoptimum?

Det lätt att förstå att det, enligt Elsa W., kommit skeptiska invändningar mot den mediala klimathotsfrågan från klimatologer, geologer, kemister, fysiker, astronomer, statistiker och matematiker – i stort sett samtliga vetenskapliga discipliner med någon koppling till klimatfrågan.

Avsnittet energipolitiken inleds med påpekandet att ”i takt med att kärnkraften i Sverige avvecklas och användningen av el ökar (elbilar) är det högst sannolikt att Sverige i likhet med andra länder, kommer att bli mer beroende av fossil energi, troligtvis gas.”

Efter att ha arbetat med energifrågor både i näringslivet och på energidepartementet är Elsa W. väl insatt i frågan och förklarar begripligt varför hög andel väderberoende kraft kan leda oss raka vägen in i fossilberoende och varför solkraft missgynnar systemet i stort. Hon menar att de politiska besluten kommer i fel ordning. ”Utan att ha tänkt igenom eller ens ha en aning om HUR energisystemet ska fungera i framtiden har politikerna bara bestämt att det ska vara förnybart”. ”Tyskland med sin Energiwende är ett illustrativt skräckexempel där man har investerat i enormt mycket förnybar energi utan att några radikala utsläppsminskningar har uppnåtts.”

När det gäller utvecklingen i världen skriver Elsa W. att fossila bränslen fram till idag är ”den enda tillgängliga energiform som kan modernisera samhällen” och att ”det är oförklarligt, oförsvarligt, oacceptabelt och fruktansvärt onödigt att fattigdomen fortfarande är utbredd.

Fler väsentliga frågor:

”Varför gör vi så lite?”

”Varför vill vi inte förstå vilken betydelse tillgång till storskalig energi har för människors liv?”

”Varför kan vi inte föra en seriös diskussion om nyttan med att försöka nå klimatmålen när kostnaderna är så ohyggligt stora och resultaten knappt mätbara?”

”Varför vilseleda våra barn?”

Många debattörer hävdar att klimatfrågan är så stor och viktig att den borde ledas av ett globalt styre, men ”redan på EU nivå har vi problem med demokratiunderskott och vad är det som säger att en global överstyrelse ska göra bättre ifrån sig i att ta till sig vetenskaplig analys?”

”Man får hoppas att ledarna för världens stater uppfattar problemet och värnar demokratin”

Elsa Widding har skrivit och sammanställt en efterlängtad och oerhört viktig bok, som inte minst genom de kritiska och utmanande frågorna bör kunna frigöra debattklimatet och vidga förståelsehorisonten kring det verkliga allvaret med klimathotet, som i grunden är djupt ovetenskapligt och riskerar att smyga in oss under ett globalt styre där ”många av medlemsländerna representeras av icke demokratiska stater”.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars-Gunnar Remstrand

  En utmärkt sammanfattning av del 1i Elsa Widdings bok! Jag har läst både den och Lennart Bengtssons bok och de kompletterar varandra på ett bra sätt. Elsas bok ställer relevanta frågor, sådana som egentligen journalister borde ställa sig. Och knyter an till den aningslösa energipolitiken på ett kunnigt och övertygande sätt. Lennarts bok besvarar på ett pedagogiskt sätt vad som vetenskapligt kan sägas om klimatet och dess utveckling. Den torde dock vara aningen för akademiskt tung för våra journalister att tillägna sig är jag rädd.

  Nu återstår nästa viktiga steg – att se till att så många politiker och journalister som möjligt läser böckerna! Hur gör man det på bästa sätt? Ett sätt vore att varje läsare av KU ser till att sprida informationen till minst ett tiotal av sina bekanta. Och givetvis till politiker och journalister ifall man har några sådana i sin bekantskapskrets. Det kan med fördel göras tillsammans med denna utmärkta sammanfattning. Ett annat kompletterande sätt är att sprida den till samtliga ledarredaktioner. Och ytterligare ett sätt skulle kunna vara att försöka nå alla lärare i relevanta ämnen, hur nu det skulle kunna gå till. Etern bör bombarderas med uppmaningar att läsa Elsa Widdings bok. Vore intressant att höra hur andra på denna blogg tycker att det bör gå till.

 2. Evert Andersson

  Boken är väldigt bra. A-L H:s beskrivning håller jag helt med om. Sedan kommer det svåra. Hur ska man få de som bäst behöver det, att läsa den. Politiker, journalister. Den skulle vara utmärkt som läromedel från högstadiet och uppåt i utbildningssystemet.

 3. Bim

  En fantastiskt bra recension Ann .
  Förra veckan var jag på vårt Bibliotek och beställde in boken till Biblioteket, ( Jag vet att den inte finns utgiven, synlig på bibbans sök dator. ) Men det finns en särskild blankett för ända målet.
  Jag har tidigare påpekat för personalen att det inte finns en enda kritisk bok motklimathotet, men en hel hylla med klimathotsböcker. Jag har påpekat att det råder en ren censur på biblioteket, vilket de skarpt förnekar. Vi tar in alla böcker som håller den kvalitet vi anser behövs,
  osv, osv.
  Med din tillåtelse Ann så skriver jag ut din recension och lämnar in den som komplement till min beställning. Är det okej?

  Bättre recension som lockar till läsning går knappast att åstadkomma.
  Tack för den.

 4. Ann lh

  # 3 Bim, det vore jättebra om Du ser till att personalen på Ditt bibliotek får kännedom om boken och om mina ord möjligen kan stimulera till att de själva läser boken, visar upp den och kanske till och med gör reklam för vore det fantastiskt.
  Ditt förslag är ett strålande exempel på vad Lars-Gunnar Remstrand efterlyste i #1 och som Evert Andersson i #2 hade en ytterligare intressant ide om.
  Mitt bibliotek på Henån kommer inom kort att få ett besök från mej och redaktionen på GP kommer att få en länk. Alexandra som vikarierar där just nu verkar vara ung, kreativ och nyfiken.

 5. Håkan Bergman

  ”då havens totala värmekapacitet är cirka 100 gånger större än hela atmosfärens skulle förändringar där väl överskugga allt man diskuterar i sammanhanget ”
  Citatet är från sid. 91 i boken, har inte läst boken från pärm till pärm ännu, tror inte jag behöver det. Såvitt jag kommer ihåg så är havens värmekapacitet 1000 gånger större än atmosfärens. Och en snabb huvudräkning hamnar också i det häradet. Om Elsa läser här kan det vara nåt att beakta om det blir en andra upplaga. Och rätta mig gärna om jag är ute och cyklar, det är en viktig faktauppgift.

 6. Bim

  Bra Ann och tack.
  Det borde inte få finnas censur på biblioteken. SPECIELLT INTE på bibliotek. Det är ju rena DDR politiken.
  Det blir kul nästa vecka också, då. 😀

 7. Ingemar Nordin

  Tack för din utmärkta recension Ann!

  Som du mycket riktigt påpekar gör Elsa en strålande pedagogisk och faktamässig insats i sin bok. Av bekanta som läst boken hör jag ofta just detta, att den är både lättläst och kunskapsförmedlande. Alltför många slås av häpnad över att de inte känt till det som sägs i boken. Så, det är väl bara att konstatera att varken politiker eller journalister har gjort sitt jobb.

 8. Lasse

  Kan bara hålla med i hyllningarna till boken och dess författare.

  För oss som läser här är det få nyheter och lite grund vetenskap kanske. Men det gör den mer lättsmält.
  Tex så nämner hon inte att vi fått 17% fler 🙂 timmar!

 9. jensen

  Hade jag varit rik, skulle jag inköpt ett fler- tusental ex. och förmedlat till riksdagens medlemmar. regeringskansli-medarbetare, Kommunledningar Partiledningar och andra ansvarstyngda personer. Många hade säkerligen varit intresserade att läsa.
  Men många bäckar små………. borde även fungera. Organisatör efterlyses.

 10. Göran J

  Håller med allt som skrivits här om Elsa Widdings bok Klimatkaruusellen. Har läst den från pärm till pärm och komer att använda den som batong att slå in sanningen i klimatalarmisternas huvuden :-).
  Ann lh:s utmärkta recension kommer väl till pass vid kontakt med Radio, TV folk och andra som inte förstått vad klimatfrågorna handlar om. Har kan dom lata journalisterna få innehållet utan att läsa boken.
  Tack Elsa och Ann

 11. Ann lh

  # 5 Håkan Bergman. När det gäller uppskattning av havets ”värmekapacitet” finns det mycket att välja på. Plimer skriver t.ex. sid 341 ”The oceans contain some 22 times more heat than the atmosphere. They not the atmosphere, control the suface heat balance”.
  För att få grepp måste man först och främst få reda på vad som här menas med ”värmekapacitet” och ”the oceans”. Gäller uppgivna värden hela världshavet från ytan till djuphaven eller t.ex.
  Kanske någon med djupare och aktuella kunskaper i frågan kan reda ut

 12. Matz Hedman

  Tack för recensionen Ann.

  Elsa ställer viktiga frågor till MSM men de kommer förmodligen inte att svara då de sjäva kan välja. Eftersom ett svar riskerar att bekräfta farhågorna är det tryggare att förbli tyst.

  Vad tror ni om följande upplägg för att engagera MSM?

  A. Att utifrån Elsas bok formulera några frågor och kräva svar från MSMs klimatredaktioner.
  B. Frågorna formuleras i ett offline-forum, man deltager i sådana fall genom att först anmäla sitt intresse här.
  C. Frågorna måste vara få, noga utvalda och väl formulerade.
  D. Redaktionerna vi väljer bör först få boken. Jag vet inte om Elsa redan sänt exemplar av sin bok till några utvalda redaktioner. Om inte borde vi samla in pengar till 10-15 exemplar och skicka dessa som referens.
  E. Utskicket av frågor annonseras brett för att skapa tryck att svara. Kanske med hjälp av någon videokanal.
  F. MSM responsen redovisas.

  Vad tycker ni?

 13. Ann lh

  # Matz Hedman, utmärkt ide’!

 14. Göran J

  #12 stöder din idé.

  Kan iinte låta bli att förmedla följande från SVT väderredaktion som allt mer används som alarmistiskt slagträ.
  Numera ser man inte fram emot en sommartemperatur på 30 grader dagtid och tropiska nätter 20 grader utan man talar om risk och hetta. Är inte detta patetiskt?

  ”Åska, hetta och tropiska nätter
  Sverigeväder: Risk för temperaturer över 30 grader”

 15. Lars-Gunnar Remstrand

  Bra idéer kommer fram, vet dock för lite om hur ett offline-forum fungerar. Jag gissar att det medium som har störst genomslagskraft är SVT. Tänk om det gick att få uppdrag granskning eller Janne Josefsson att ta upp frågan. Dom har ju redan en massa frågor att utgå ifrån. Finns det ingen inom KU som har en direkt eller indirekt kontakt med de som jobbar på Uppdrag Granskning. Det borde kittla dom tycker jag att bli banbrytande när det gäller att få klimatdebatten att ändra riktning och bli mer nyanserad. Själv minns jag med glädje vilket genomslag det fick när dom granskade korruptionen i Sigtuna kommun. Det ledde til ett maktskifte som gjort att kommunen numera gör stora framsteg på alla områden.

 16. Matz Hedman

  #15 Lars-Gunnar
  Med offline-forum menar jag bara att man sammanställer frågorna inom ett begränsat sällskap. Kan vara så simpelt som en mail-lista. Min tanke, om många vill vara med, är att man anmäler sig i ett mail med sin bästa fråga. Inom gruppen väljer man sedan de bästa av alla frågorna. Jag tror inte att man behöver mer än fem riktigt bra frågor. Inom gruppen kan man också köra ”devils-advocate” för att säkerställa att frågorna fungerar.

  Innan utskick till MSM bör Elsa få möjlighet att ge sitt OK.

  Jag tror att resultatet av denna process kan trigga de större kanalerna du nämner. Där har vi samma mål.

 17. Evert Andersson

  Muren är svårforcerad. Ändå menar jag att Matz Hedmans förslag är det mest intressanta jag hört talas om. Absolut värt att pröva. Jag har ett par debattbröder och jag lovar att vi kan bidra med förslag.

 18. eon

  #9 jensen – varför inte starta en ihopsamling? Jag tror t.ex. Gofundme är användbart för den sortens ihopsamlingar.

  Eller till Elsa Widding: kanske kunde du sälja en dyrare utgåva av boken där en del av priset går till böcker som kommer skänkas till lagstiftare etc.

 19. Elsa Widding

  Tack Ann för fin recension. Jag känner mig nästan generad av alla positiva uttryck. Om jag i min vildaste fantasi hade kunnat ana genomslagskraften i boken så hade jag jobbat på ett bra tag till. Det gick fort mot slutet och jag rättar nu en del fel inför nästa tryckning i augusti. Bra om någon orkar bearbeta media enligt Matz förslag och givetvis kan jag ge bort böcker om det kan hjälpa.

 20. latoba

  Ann: Väldigt bra recension och sammanfattning av Elsa Widdings bok . Har redan köpt och läst den. Har också lämnat den (och Lennart Bengtssons bok) som inköpsförslag till mitt kommunbibliotek. Jacob Nordangårds Rockefeller – en klimatsmart historia lämnade jag tidigare som inköpsförslag och de tog faktiskt in den så nu läser jag den. Tipsar alla journalister som jag hittar epostadressen om dessa tre böcker.

 21. Peter F

  #19 Elsa

  Hej Elsa. Jag har beställt Din bok men inte fått den. Jag gör en ny beställning om jag bara får Din mail.

  Hälsningar

  Peter Furberg

 22. Staffan Lindström

  14 Göran J
  SVT kan väl i sin allsmäktighet be sin meteorolog Deana Bajic att invertera sina kunskaper om vädermodifiering; att istället för att förhindra hagelskurar skapa dem … Kyler garanterat … INFO delvis från SVT… 😉

 23. Audi S8

  https://cornucopia.cornubot.se/2019/07/gastinlagg-en-fraga-om-klimatkanslighet.html?m=1

  Kanske intressant för någon?

 24. LSz

  ”Hej Alla!

  Jag rekommenderar två böcker och ett blogginslag för sommarläsning. Det vore vänligt med ett personligt svar antingen som en kort kommentar eller än längre recension av innehållet.

  Titlarna är: Klimatkarusellen vilka frågor kan besvaras? Författaren är Elsa Widding
  Vad händer med klimatet? Skriftställaren är Lennart Bengtsson

  Blogginslaget: Har politiken lämnat vetenskapen bakom sig? Frågan är ställd av Elsa Widding. Adressen till skriften är: https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/14/har-politiken-lamnat-vetenskapen-bakom-sig/

  Med vänliga hälsningar
  LSz”

  Denna e-post sändes under veckan till Sveriges EU-parlamentariker, MPs och Cs partistyrelser. Jag har för avsikt att skicka brevet till de övriga riksdagspartiernas styrelser.

 25. Jan-Eric Lindh

  #21 Peter

  Här kan du beställa boken: https://www.klimatkarusellen.se/

 26. Christer Löfström

  #19 Elsa Widding. En fråga och ett förslag.

  Vilken e-post adress skall du personligen kontaktas på angående boken?
  Finns en i boken, och en på hemsidan.

  Lägg upp rättelser på bokens hemsida efter hand som du har sådana !
  Underlättar för oss som redan har boken, och kanske viftar med den när så passar.

 27. Peter F

  #23

  Tack, Beställt

 28. Elsa Widding

  #26
  Helst vill jag ha mail som gäller boken till elsa@klimatkarusellen.se men jag läser även mail som skickas till klimatkarusellen@gmail.com och till Elsa.widding@gmail.com

 29. Lars Cornell

  #5 #11 #19.
  Om vi utgår från hela havets värmekapacitet beskriver den här bilden situationen bra,
  http://www.tjust.com/2019/klimat/klimatmodell-hav2.jpg

  #9 Jensen mfl.
  Några föräldrar har kontaktat mig och påpekat att undervisningen är fullständigt kass i kommunens skolor. Det är bara propaganda som serveras. Därför har jag på gång brev till mina hemkommuner Linköping och Västervik,
  ”Till alla lärare i xxx kommun, co Barn- och utbildningsnämndens ordförande”
  med kopia till Västerviks/Linköpings kommun så att det blir diariefört ordentligt.

  Brevet är inte färdigt ännu men Anns recension kan vara en bra utgångspunkt.
  Jag bilägger ett exemplar av boken med uppmaning till kommunens skolbibliotek att köpa in några exemplar för de lärare och elever som vill fördjupa sin kunskap.

 30. Matz Hedman

  Hej igen!
  Jag har tänkt till lite och nu öppnat ett nytt dedikerat mailkonto.
  Vill gärna samordna med Ingemar eller någon annan admin för denna site men det finns ingen anledning att inte starta med frågorna redan nu.

  Skicka din bästa fråga till msm@cfys.nu med en motivering vad frågan skall åstadkomma.

  Ett exempel kan vara (kan säker formuleras mycket bättre):
  Stora framsteg görs kontinuerligt inom klimatforskningen men i Sverige saknas idag en öppen debatt där slutsatser tagna på gammal information kan diskuteras. Ser er redaktion ett problem med detta och i sådana fall vad ämnar ni göra för att förbättra situationen?

  Motivering:
  Ett försök till öppen fråga där också NEJ eller ickesvar har en mening.

  Jag sammanställer efter någon vecka era frågor i en PDF och gör ett utskick till alla som deltar. Ni får då också länk och passord till en enkel hemsida där ni kan rösta och/eller föreslå bättre formuleringar.

  Fråga och person kopplas isär så att frågan och motiveringen kan bedömas neutralt.

  Målet är att ha ca: fem riktigt bra frågor klara för utskick efter semestrarna. Om frågorna blir riktigt bra kan vi kanske också annonsera utskicket via någon videokanal. Jag tänker SwebbTV och Lars Bern, men vi får se om dom nappar.

  För att detta skall funka bör era mailadresser kunna verifieras via denna site. Skriv därför också det namn ni använder här.

  Låt oss skaka om dom rejält.

 31. Rolf Mellberg

  Bästa Elsa,

  Jag hoppas att boken säljer bra och att du får skälig timlön för ditt arbete och ditt risktagande.
  Men om du ser god chans till break even så undrar jag om du kanske kan sänka priset rejält till nästa utgåva och delvis ta igen det med ökad volym. 100 kronor ? eller kanske t.o.m. 50?

  Om media och politiker fortsätter att försöka tiga ihjäl denna bok så tänker jag mig att försäljning framför t ex stormarknader skulle kunna organiseras på ideell basis. Privatpersoner köper t. ex.10 ex och kilar iväg till Maxi en lördag förmiddag! Om priset är lågt kan man nog sälja 10 st på ett par timmar. Tryck gärna priset på baksidan av boken.

  Man bör även ha en stor skylt t.ex enligt:

  Dags att ifrågasätta klimatalarmen!!!
  Köp den bok som media vägrar recensera!!!
  …den som (vissa) politiker läser i smyg!!!
  Är FN:s klimatpanel (IPCC) genomrutten???
  Är IPCCs modeller rena kultobjekt???
  Går jorden under (än en gång) om ca 10 år???
  Vågar vi tro på en framtid???

  Om det utvecklas väl kan även Lennart Bengtssons bok börja saluföras på samma sätt.

  Jag hyser ett visst hopp att detta skulle kunna leda till ett genombrott för ett sundare debattklimat i denna fråga.

 32. Elsa Widding

  #31 Rolf
  Det finns säkert många lösningar och jag vill givetvis bidra till att nå ut till så många som möjligt.
  Är lite ovan vid sociala medier och att diskutera frågor på bloggar (även om denna är fantastisk).
  Skicka gärna ett mail (elsa@klimatkarusellen.se) med mobilnummer så hörs vi efter den 12:e augusti.

 33. Ulf

  Skänk en till Greta man vet aldrig hon kanske läser den. Fast risken är förstås att media tycker det är hat. All kritik mot hela fenomenet benämns numera hat oavsett om det egentligen handlar om kritik mot mediabevakningen och omgivningen inte barnet. Vad har vi svenskar gjort för att förtjäna en så usel journalistkår var gick allt fel?

 34. Ingemar Nordin

  Matz H #30

  ”Stora framsteg görs kontinuerligt inom klimatforskningen men i Sverige saknas idag en öppen debatt där slutsatser tagna på gammal information kan diskuteras. Ser er redaktion ett problem med detta och i sådana fall vad ämnar ni göra för att förbättra situationen?”

  Jag blev inte riktigt klok på denna fråga. ”gammal information”? Vad menas?

  Jag skulle föreslå ” … saknas idag en öppen debatt där slutsatser baserade på aktuella vetenskapliga publikationer – som speglar hela det klimatvetenskapliga fältet och inte bara ett selektivt urval – kan diskuteras.”

 35. Håkan Bergman

  Lars C. #29
  Havens massa är inte 1000 gånger större än atmosfärens massa. Jag är lat, nåja lite bekväm då, och räknar så här: För varje kvadratcentimeter på jorden finns det ett kilo luft och luft har specifika värmekapaciteten ett, så vi kan sätta värmekapaciteten per kvadratcentimeter till ett för luften, ett trevligt tal att göra jämförelser med. Havet har ett medeldjup på 3700 m, eller 370 000 cm. Nu täcker havet bara 70% av jorden så jag räknar med en vattenpelare på 250 000 cm för hela planeten, 250 kg per kvadratcentimeter m.a.o. Och specifika värmekapaciteten för vatten är 4 avrundat, alltså är värmekapaciteten för vattnet 1000 gånger större än för luften per kvadratcentimeter, och för hela planeten för den delen.

 36. Matz Hedman

  #34 Ingemar
  Din formulering är mycket bättre än min. Jag tänker att som gammal information kan CO2-känslighet vara ett exempel.

  Detta visar att simpla utkast snabbt kan knådas om till något mycket vassare när flera tänker till. Därav förslaget i mina poster ovan och msm@cfys.nu.

  Tror du Ingemar att vi skulle kunna pusha idéen i en dedikerad tråd?

 37. Lars Cornell

  Håkan #35
  Det är lätt att ta miste och räkna fel på stora tal. Men jag har räknat så här, källa Wikipedia.

  Vatten
  1,36 * 10^(9+9) ton
  spec värme = 4,2
  Luft
  5,1 * 10^15 ton
  spec värme = 1

  Vi får förhållandet
  1,36*10^18 * 4,2 / (5,1*10^15*1) = 1,12 * 10^3 = ca 1000

  Dvs värmekapaciteten för världens vatten är ca 1000 gånger högre än för världens luft.

  Men du har helt rätt i att jag inte borde använt ordet ’massa’ i figuren. Jag skall rätta det.
  I morgon skall länkade figur vara rättad.
  I boken bör det stå, ”då havens totala värmekapacitet är cirka 1 000 gånger större än hela atmosfärens skulle förändringar där väl överskugga allt man diskuterar i sammanhanget ”.

 38. Ingemar Nordin

  Matz H #36,

  ”Tror du Ingemar att vi skulle kunna pusha idéen i en dedikerad tråd?”

  Hur menar du? Skulle inte detta ske via mejl, för att sedan skickas ut till redaktionerna?

 39. Matz Hedman

  #38 Ingemar
  Jag har svarat via mail

 40. Ann lh

  Ang. oceanernas värmekapacitet, se vad Ingemar skrivit om saken:
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/04/10/varmen-atmosfaren-ar-negligerbar-jamfort-med-havens/
  Det ska var 1000 och inte 100.

 41. Elsa Widding

  Tack! Nu har jag ändrat till 1000.

 42. Peter N

  Elsas bok ställer de relevanta frågorna om medias och politikernas syn på klimtet och på beslutsunderlagen för klimatlagstiftning och påverkanskampanjer.
  Lennarts bok beskriver mycket insiktsfullt var klimatvetenskapen står idag, dess historik och de osäkerheter som råder. Lennart beskriver också väl vilka frågor klimatmodellerna ger svar på och vilka frågor som är omöjliga att besvara (något för msm’s journalister att ta till sig).
  Jacobs bok ger en insikt i hur ett fåtal individer med hjälp av mycket stor ekonomisk styrka kan påverka stora massor av mänskliga individers värdsbild. Osäkert dock om dessa individer verkar utifrån en personlig övertygelse om av människan skapat klimathot, eller av ett cyniskt vinstintresse (kanske lite av varje).

 43. Christer Löfström

  # Håkan Bergman

  Där är mer att ändra i boken. Får se om det kommer på bokens hemsida.
  Jag är nyfiken. Koleldning på Öresundsverket och kännedom om MODTRAN?
  Även jag har eldat lite (inte kol) och i liten omfattning pillat med HITRAN

 44. Gunnar Strandell

  Jag vill påminna om att bakom hoten och hysterin kring koldioxidutsläppen finns perspektivet att fossila bränslen är en ändlig resurs som legitimerar åtgärder för att begränsa användningen av dem. Det börjar synas i hur man allt oftare använder begreppet fossilfri för att undvika diskussioner om biobränslen och koldioxidutsläpp.

  Om man vill att jordens tillgångar av fossila bränslen ska utnyttjas rättvist och långsiktigt är det naturligt att man också vill att det görs genom global planering och styrning.

  Jag har köpt Elsas bok från Bokus:
  https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=elsa+widding+ab

 45. ThomasJ

  Tack till Er båda, Elsa och Ann L-H för bok + recensionen.
  Har nu (nästan) läst boken och den är, som sagt, enormt bra upplagd inklusive enkel att följa logik i frågeställningarna. Har också bett/uppmanat det kommunala biblioteket här på Tjörn att införskaffa boken.

  OM man får vara lite ’petig’ så tror jag att vid nästkommande upplaga vara noga med korrekturläsningen, där finns en hel del att korrigera. OCH, om jag nu får fortsätta ’peta’ så skulle intrycket av texten bli ’tyngre’ om ett/annat ’nog’ och ’väl’ togs bort. Det är viss skillnad på; ’det är nog varmt ute nu’ och ’det ÄR kallt ute nu’. Si ? 😉

  Har av/till kontakt med Louise Epstein på SR P1, vars make är inom ’klimatet’, och jag plägar sända henne diverse intressant info. Så, om Du kan och känner för det kanske det vore värt att sända henne ett exemplar, Elsa ?

  Avser också undersöka, via kontakt här till Barn- och Utbildningsnämnden, om där finns möjlighet att kunna erbjuda eleverna tillgång till boken. Vi så la se var det hela landar… 😉

  Tack än en gång ! 🙂

  Mvh/TJ

 46. Lars W

  Stort tack till Elsa W och Ann L-H

  Man kanske kunde tänka sig att vi salar till annons i Biblioteksbladet och/eller dagspressen?

 47. Lars i Huddinge

  Har precis uppmanat Huddinge bibliotek att beställa boken.
  Klimatkarusellen
  Elsa Widding
  ISBN: 9789151921235
  ”Viktig bok som behandlar framtida klimathot” lite inlindat som inköpsmotivering.
  Bemöda alla era bibliotek att beställa boken!

 48. Ann lh

  # 45 Thomas J
  Intressant att Du tog upp ”nog” och ”väl” och liknande ord. I en resonerande bok med öppna frågeställningar av det här slaget tycker jag att den här typen av ord passar väl in, de öppnar upp istället för att stänga in en diskussion. Jag tror – nog ! – att det är sådana ord som gör det hela mindre tvärsäkert och lockar till en juste diskussion istället för debatt och möjliggör nya tankar. Eller?
  Hur som helst kände jag mej hemma, eller som man numera säger bekväm, med texten.

 49. Christer Löfström

  # Ann L-H
  Referens 23 Dr Roger Pielke. Är det Sr eller Jr?
  Sidan 114. Han representerar den alarmistiska sidan. Är det så?

 50. Ann lh

  Christer Löfström, det är Elsa Widding som är författare till boken.

 51. Göran J

  Ann lh #48

  Jag håller helt med dig angående språket. Jag tror att det är lättare att få genomslag med den här typen av språk. Vill man ha hårda fakta så får man gå till Vetenskapen och läsa på.

 52. Ann lh

  Christer Löfström, Elsa W. är tacksam för alla förslag till förbättringar. Diskutera gärna med henne.

 53. Ann lh

  # 49 mm Christer L. Nu har jag kikat på sid. 114 -116. Jag skriver spontana tankar i kanten när jag läser, särskilt om det handlar om att sedan skriva om boken. Just på det här uppslaget skrev jag ”Elsas klokbok”.
  Förstår inte varför Du undrade.

 54. Arild Fuglerud

  Tack, Elsa för en utmärkt bok med väl genomtänkta och kloka frågeställningar i klimatfrågan. Jag tror det är viktigt med en öppen språkbruk som ger läsarna en tydlig information om att klimatfrågan är komplex och inte lämnar utrymme för en överlägsen attityd mot olika uppfattningar och tolkningar. Det har du lyckats med till fullo. Vi är trötta på alla dessa självutnämnda ”specialister” som uttrycker sina hypoteser som det skulle vara oantastliga sanningar.

  Tack även till Ann Ih för en utmärkt recension av boken.

 55. Christer Löfström

  Det första jag gjorde då boken anlänt var att sända e-post till Elsa Widding och påpeka att hon inte hade koll på Pielke Jr o Sr. Fick ingen rektion.

  Ingemar Nordin har koll, vilket märks i figur på sid 183.

  Elsa Widding verkar ingå i SI/KU sfären och det blir därmed inte en fri recension.
  Hon är modig och jag vill henne väl, och hoppas hon tar sig in gammelmedia med boken.
  Jag har förra veckan sänt en insändare till Ystad Allehanda, en till Lokaltidningen och en till Sydsvenskan. Till SdS nämner jag inte EW utan den baserar sig på Lennart Bengtssons bok.

  Blir sannolikt ingen publicering, men de läser och jag tror verkligen att droppen urholkar stenen.
  För mig har det droppat i 20 år, och det fortsätter.

 56. Ann lh

  # 55 Christer L. Jag förstår inte varför du har hängt upp dej på om Pielke presenteras med eller utan Sr och Jr. Det väsentliga är ju att vi får upplysning om att ”han tillhör den alarmistiska sidan i vittnesförhör inför kongressen och att han inleder sitt anförande med att ta upp problemetet med just de ovetenskapliga och felaktiga påståenden som sprids av media, politiker, lobbyister och av forskare som borde veta bättre”. Upplysningen om att han är professor vid ”Center for Science and Technology Policy Reserach” är även den väsentlig.
  Varför detta tjat? Läsaren bör ha fått all önskvärd info av texten i boken.

 57. Christer Löfström

  # 56 Ann lh. Tjat ?
  Nu får du skärpa dig!
  Far och son med två olika yrkesliv. Det har gått för fort för Elsa och hon har inte koll på dessa två viktiga personer. Du skadar Elsas rykte genom att ignorera detta.
  För övrigt så studsar mina mail när jag försöker kontakta henne.

 58. Ann lh

  # 57 Du måste förklara varför du anser att Elsa W. ”Inte har koll på dessa två viktiga personer”.

 59. Elsa Widding

  #57 Dr. Roger Pielke Speech at Senate Climate Change Hearing
  Svarar på alla mail som skickas till elsa@klimatkarusellen.se
  Ny upplaga kommer 9:e aug med färre fel och omskrivning av ett kapitel som jag lägger ut här den 7:e aug.

 60. Jaqn-Åke Aronsson

  Tack Elsa! Äntligen någon med stake! Enligt miljöaktivisterna dör 7 miljoner om året med fossila bränslen. Hur många dör med kärnkraft eller vattenkraft. Åk tåg i Europa med interrail som drivs med kolkraft, motsägelsefullt? Skicka ut barn med diagnosterad Aspberger som talar om hur vi ska leva.Miljödårar finns det för många av. Kan vi beskatta solen? Enligt entydig forskning stiger temperaturen på alla planeter i solsystemet, kan solen ha en påverkan på klimatet? Eller kör vi för mycket bil på Mars? Enkelt att beskatta människor.