BBC-beslut ledde till intressant klimatdebatt på Journalisten.se

Ingemar Nordin berättade i blogginlägget BBC i blåsväder igen om BBCs ur klimatdebattsynpunkt märkliga beslut hur vetenskapliga debatter skall behandlas. Som signaturen Janne, alias Jan Suhr, tipsade om i kommentarsfältet belystes detta beslut också på Svenska Journalistförbundets tidning Journalistens webbplats med artikeln BBC ska sluta intervjua knäppgökar av Johannes Nesser. Men intressantare än själva artikeln tycker jag den debatt i kommentarsfältet blev, som drogs igång av just Jan Suhr i den första kommentaren. Här kommer mina reflektioner inspirerade av denna debatt.

Det blev verkligen en bra debatt på grund av detta initiativ. Hela debatten i kommentarsfältet på Journalisten.se är mycket läsvärd. Det är glädjande att se flera välformulerade klimathotskritiska kommentarer från ett nytt håll i klimatdebatten.

Jag håller med Jan Suhr att påståendet, att 97% av klimatforskarna skulle stödja att det blir en klimatkatastrof om inget görs, lämpar sig för journalister att gräva i. Det behövs inte särskilt djupa klimatvetenskapliga kunskaper utan det är mera fråga om att kritiskt granska hur dessa opinionsundersökningar är gjorda, vilka som ligger bakom och vad dessa haft för motiv.

En fråga jag brukar ställa mig är varför man behöver dessa undersökningar överhuvudtaget om klimatvetenskapens resultat i sig själv vore övertygande. Varför inte i så fall lägga fram klimatvetenskapens resultat på ett övertygande sätt i stället för att säga att vi skall tro på att resultaten är riktiga på grund av dessa minst sagt märkliga opinionsundersökningar bland anonyma klimatforskare. Om vetenskapliga resultat är tillräckligt välgrundade behövs inga anonyma opinionsundersökningar. När såg vi en opinionsundersökning bland anonyma fysiker om säg strängteorin eller relativitetsteorin, eller bland anonyma biologer om evolutionsläran eller bland anonyma medicinare om mässlingsvaccinets bieffekter?

Frågan om de 97 procenten belyses också i ett intressant samtal mellan den klimatskeptiske klimatprofessorn John Christy och den till den klimatvetenskapliga huvudfåran (eng. mainstream) hörande klimatprofessorn Kerry Emanuel.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-11.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel, del 2. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-06-06.

Christy Emanuel debate

Frågan tas upp i det andra ovannämnda blogginlägget. När diskussionen kommer in på om den ökade globala temperaturen beror på människan eller inte så anser John Christy att man inte kan veta detta säkert. Så här skrev jag i blogginlägget om Kerry Emanuels svar på detta:

KEs åsikt är att den uppvärmning som vi har sett de senaste 40 åren med 95% säkerhet, och 95% av hans kollegor håller med, säger han, har orsakats av att växthusgaser ökat i atmosfären. Men det finns ändå en chans att John har rätt, säger han, och så kan det vara, det är detta som kallas risk. Men KE menar att då är risken så stor att man bör göra något åt den. Han kan inte bevisa att det är rätt att göra så inför en domstol men 97% av hans kollegor blir belåtna med hans värdering, säger han.

Men John Christy accepterar inte detta påstående om de 97 procenten. Så här skrev jag:

JC slår direkt mot argumentet 97% som han gissar är en tidningsanka. Han menar att man ställt en mycket enkel fråga, om människan påverkar klimatet överhuvudtaget, och på en sådan fråga håller även han med. Så JC räknar sig till den grupp på 97% som svarar ja på frågan.

Det är ju detta som är den stora svagheten när man gör enkätundersökningar på sådana saker. Resultatet blir helt beroende av hur frågorna är formulerade och hur de som svarar uppfattar frågorna. Om de 97 procenten även innefattar alla klimatskeptiska klimatforskare, som det finns anledning att misstänka, så är ju det sätt som resultatet används i klimatdebatten totalt missvisande.

Ett par av kommentarerna angriper Roy Spencer, en välkänd klimatskeptisk klimatforskare som är nära medarbetare till den ovannämnde likaledes välkände klimatskeptiske klimatprofessorn John Christy. Men då bör man veta att Christy och Spencer är hyllade som pionjärer i att mäta jordens medeltemperatur med hjälp av satelliter. Sedan 1979 har de levererat månatliga resultat, den temperaturserie från University of Alabama, Huntsville (UAH) som är allmänt erkänd och uppskattad och ofta använd inom klimatforskarvärlden.

Men under 1980- och 1990-talen före 1998 visade deras temperaturserie ingen global uppvärmning. Detta ledde till att de misstänkliggjordes och utsattes för personangrepp av vissa kretsar som inte gillade deras resultat. Idag vet vi att det fanns vissa fel på grund av drift i satelliternas banor men även efter korrigeringen av detta fel så är uppvärmningen inte så stor före 1998. Uppvärmningen blev helt enkelt ojämn på grund av att det skedde stora vulkanutbrott 1982 och 1991 som temporärt kylde jorden kombinerat med en så kallad super-El Niño 1982-1983 som kompenserade för vulkanutbrottet 1982 genom uppvärmning. Resultatet i satellitmätningarna blev endast en liten uppvärmning under perioden före 1998 då temperaturen gjorde liksom ett hopp uppåt. (Om man ser på hela den uppmätta 35-årsperioden så är effekten av vulkanutbrotten att den linjära temperaturtrenden för hela denna period är något större än den annars skulle ha varit, vilket Christy framhåller i ovannämnda samtal med Emanuel).

Spencer och Christy blev ett exempel på hur man skjuter på budbärarna när det förmedlade budskapet, resultaten av temperaturmätningarna i detta fall, inte är till belåtenhet. På vissa klimatbloggar har man bedrivit rena trakasserier mot dem, och detta förekommer fortfarande i en del fall.

Men genom att klimatet utvecklat sig mer enligt deras klimatskeptiska synsätt än enligt andra bedömningar ser man en tydligt ökad respekt för deras klimatskeptiska synpunkter på senare år. Detta visas inte minst genom det ovannämnda samtalet mellan den klimatskeptiske John Christy och den klimatvetenskapliga huvudfårans Kerry Emanuel (se länkarna till blogginläggen om detta samtal ovan).

En del argument i kommentarerna på Journalisten.se är helt enkelt inte riktiga och man undrar var sådana påståenden kommer ifrån och hur de kan spridas. Jacob Sivander skriver till exempel som svar till Jan Suhr:

Det du skriver om medeltemperaturer stämmer visserligen när det gäller temperaturen på jordytan. Det är dock inte särskilt intressant att stirra sig blind på den temperaturen eftersom den globala uppvärmningen framför allt (till ca. 90%) värmer upp världshaven. Havens temperatur är också ”trögare” och ger rättvisare mätningar jämfört med lufttemperaturer vid jordytan). Och världshavens temperatur har dessvärre ökat både kraftigt och konstant (därav islossning/kraftigt förtunnat istäcke i Antarktis och Grönland etc.).

Att världshaven tar upp 90% av den värme som ökar den globala medeltemperaturen är ingenting märkligt och säger inte alls det som påstås i kommentaren, det måste nämligen vara så på grund av fysikens lagar. För att den globala temperaturen skall kunna öka så att atmosfären blir varmare så måste också oceanernas ytskikt, som är så där en 50-100 m djupa i medeltal, värmas upp i samma mån. Detta är så mycket vatten som måste värmas upp att 90% av värmen i stora drag går dit (lufthavet motsvarar nämligen endast ett 2,5 m djupt vattenskikt i fråga om uppvärmning). Resten går till att värma upp mark och luft och en del går ner i de djupare delarna av oceanerna (som är i medeltal omkring 3000 m djupa).

Följande två diagram visar den globala medeltemperaturen enligt HadCRUT4 från MetOffice och den globala medeltemperaturen för oceanernas ytskikt HadSST3 från MetOffice (MetOffice är Storbritanniens motsvarighet till SMHI i Sverige). De två kurvorna visar liknande temperaturändringar, vilket som sagt är en följd av grundläggande fysik.

Gobala temperaturer

Det nedre diagrammet visar effekten på temperaturen av de omkring 90% av den totala värmetillförseln som tagits upp av oceanerna, förutom en liten del som gått ner i djuphavet. Att havens temperatur skulle ha ökat särskilt kraftigt och konstant stämmer alltså inte med fakta.

Havens temperatur i ytskiktet har ökat ungefär som atmosfärens. De värmemängder som gått ned i det 3000 m djupa djuphavet kan inte ändra dettas temperatur mer än ytterst marginellt, det tar nämligen många hundratals, närmare tusen år, för djuphavet att värmas upp ett par grader med den värmetillförsel som det är fråga om.

Som vanligt hittar vi i kommentarerna argumentet att uppvärmningspausen (på engelska ofta hiatus, den term som FNs klimatpanel använder) de senaste drygt femton åren skulle sakna betydelse eftersom den i sin början har det varma året 1998. Erik Holmberg skriver således som svar till Jan Suhr:

Att du säger att det inte finns några vetenskapliga bevis får mig att misstänka att du bara accepterar ”bevis” som stödjer din egen tes, vilket stärks av att du plockar ut ett lokalt maxima för 18 år sedan och jämför med vad som av allt att döma är ett lokalt minima nu.

Men efter att FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kom med sin senaste sammanfattning av klimatvetenskapen WG1, AR5 (Working Group 1, Assessment Report 5) i september 2013 så har detta argument försvagats väldigt mycket. Om man läser rapportens analyser av uppvärmningspausen så ser man att FNs klimatpanels experter inte lägger någon större vikt vid att denna börjar med ett särskilt varmt år.

Detta beror på att FNs klimatpanel har jämfört uppvärmningspausen med de avancerade klimatmodellernas simuleringar och funnit att observationer och simuleringar inte stämmer särskilt bra överens. En poäng som man lätt förbiser här, men som klimatforskarna som gjort FNs klimatpanels analys naturligtvis är väl medvetna om, är att klimatmodellerna tar hänsyn just till sådana effekter som att ett år kan vara särskilt varmt på så sätt som 1998. Så klimatmodellerna borde stämma med uppvärmningspausen trots att 1998 var ovanligt varmt, men stämmer ändå dåligt. Enligt FNs klimatpanels analys är uppvärmningspausen en osannolik företeelse i klimatmodellernas simuleringar, alltså en diskrepans mellan simuleringar och observationer.

Jag har diskuterat uppvärmningspausen och FNs klimatpanels IPCC analyser av den i följande blogginlägg:

Läs mer: Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-10-11.

Läs mer: Uppvärmningspausen och IPCC. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-10-04.

Ett annat tvivelaktigt påstående kommer från Jakob Ryngen:

Ja, kanske är det så att de som är skeptiska till klimatförändringen är fler än 3% av vetenskapsmännen – kanske inte? Men vad vad blir det för konsekvenser av klimatförändringen om nu majoriteten (?) av forskarna har rätt? Vår civilisations undergång inom 50-100 år!

Detta är en mycket vinklad bild av hur diskussionen går mellan de klimatskeptiska klimatforskarna och klimatforskarna i huvudfåran. Detta har jag också belyst i ett av blogginläggen om samtalet mellan John Christy och Kerry Emanuel. Den klimatskeptiske John Christy anser att uppvärmningen till slutet av seklet av de ökade växthusgaserna i atmosfären sannolikt blir liten, inte mer än säg 1,5 grader, och att det egentligen inte är nödvändigt att göra någonting men att han är med på att man till exempel bygger ut kärnkraften för säkerhets skull.

Kerry Emanuel gillar också kärnkraftsutbyggnad men gör en annan riskbedömning om växthusgaserna. På en fråga från moderatorn Russ Roberts hur säker han är på ett tidigare uttalande att uppvärmningen kommer att hamna mellan 1,4 och 5 grader C svarar han:

Detta är något om vilket alla seriösa klimatforskare- och jag tror att vi två på detta stadium representerar sådana, i detta avseende – genast skulle säga att vi är mycket osäkra på dessa prognoser. Ingen låtsas vara säker på detta. Men det finns helt enkelt inte någon större säkerhet i detta. Att säga att det är mellan 1,4 och 5 grader C för en fördubbling eller mer av CO2 det är att erkänna att vi inte vet. Okej? Och så vad vi har att göra med är ett problem med att intervallet har olika områden. Okej? Det lägre värdet förändrar ingenting, blir det 1,4 grader varmare så behöver vi inte oroa oss så mycket, vill jag hävda. Och jag tror inte att många av mina kollegor skulle föreslå att vi skall oroa oss för det. Om det blir i mellanregistret , kommer det att bli problem . Förmodligen kommer vi att anpassa oss till dem. Om det blir upp till den övre delen, skulle det vara katastrofalt . Och frågan för mig är: Bör vi inte göra någonting för att undvika även en liten risk för katastrof för våra barnbarn? För mig är det den moraliska frågan.

Skillnaden mellan den klimatskeptiske klimatforskaren John Christy och klimatforskaren från huvudfåran Kerry Emanuel är alltså riskbedömningen för våra barnbarn. Kerry Emanuel ser en liten risk för katastrof som John Christy är skeptisk till att den finns. Men att säga att det säkert blir katastrof enligt klimatforskarna i huvudfåran är en helt felaktig beskrivning av hur dessa resonerar.

Man ser ofta andra yttra en liknande syn som Kerry Emanuels att klimatfrågan är en moralisk fråga. Vår ärkebiskop numera Antje Jackelén har tillsammans med andra biskopar betonat detta med orden att det är en andlig och existentiell fråga i en debattartikel i Aftonbladet, med en underförstådd udd riktad mot klimatskeptiker. När jag läser biskoparnas artikel och jämför med vad Kerry Emanuel säger i samtalet med John Christy så upplever jag biskoparnas syn på saken som mycket dramatiserad. Biskoparna skräms med klimatet på ett mycket överdrivet sätt.

Men samtalet mellan de två klimatprofessorerna stöder inte heller en sådan moralisk udd mot klimatskeptikerna som finns i biskoparnas artikel eftersom båda utgår från en liknande moralisk värdering och visar samma omsorg om sina barnbarn. Det är bedömningen av vad som bör göras som skiljer dem åt, inte moralen. Jag skrev så här:

Detta leder i slutänden till att John Christy och Kerry Emanuel bedömer den moraliska frågan olika, vad som bör göras av deras generation för att skydda sina barnbarn. Kerry Emanuel föreslår ett program med åtgärder, som jag beskrivit i det förra inlägget om samtalet. Hans förslag liknar det vi gör i Sverige med fossilfri elproduktion från kärnkraft, ökad energieffektivisering genom isolering av byggnader etc., se vidare det tidigare inlägget.

John Christy fruktar mer att regeringens åtgärder kan bli till skada för hans barnbarn. Men han anser ändå att det kan vara motiverat med kärnkraftsutbyggnad, på denna punkt har han och Kerry Emanuel verkligen funnit varandra.

Till sist, för journalister som vill gräva i klimatfrågan borde boken Domedagsklockan vara mycket intressant.

domedagsklockanEn av författarna Svenolof Karlsson är själv journalist och har även i boken skrivit en kritisk analys av hur klimatfrågan behandlats av journalisterna i media i Sverige. Medförfattare är Jacob Nordangård och Marian Radetzki. Boken innehåller sedan mycket matnyttig information som borde vara till nytta för journalister som vill gräva i alla de olika nätverk och organisationer som har växt upp som en följd av klimatfrågan. För mer om bakgrunden till boken, som presenterats av Jacob Nordangård i dagarna i radioprogrammet Danmarks  röst, se Lena Krantz blogginlägg Du gamla du fria du yttringsfria.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Så gott om journalister som vi har idag vore det märkligt om inte åtminstone någon satte spaden i klimathotet? Det är otroligt att en av kommentarerna säger att hela vår civilisation kan gå under inom 50-100 år! Hur historielös får man vara? Man behöver inte gräva särskilt djupt för att hitta åtskilligt att ifrågasätta inom klimathotsindustrin.

  Det första jag skulle gräva fram är nyttan relativt skadan av vindkraftsutbyggnaden i Sverige. En inte särskilt kvalificerad gissning är – nytta; 0-3% vs skada; 97-100%. Dessutom en kortlivad nytta mot evig naturskada.

  Vill man granska en ”makthavare” är det hög tid att klä av Johan Rockström. Det var två tips…

 2. Kenneth Mikaelsson

  Undra vilka barn-barn som kommer att tacka för ett liv i fattigdom? bara undrar..

 3. Pelle L

  En mycket bra genomgång, Pehr Björnbom, tack!

  Och som en kommentar till L #1:
  Den genomgången, av Rockströms gärning, lär vi tyvärr få vänta på 🙁
  Varför, varför, varför är media så likriktade, varför är åsiktskorridoren så smal?

  Hur kan journalisterna trivas, och alls stå ut, med denna likriktning?
  Slabadang har beskrivit situationen i mediavärlden väldigt bra i många inlägg,
  men vem kan förklara varför det har blivit så här?

 4. L

  #3 ”…men vem kan förklara varför det har blivit så här?”

  Jag brukar förklara det med lättja, men i grunden är det okunskap. Vi som intresserat oss för hela klimathotet har förmodligen ägnat flera tusen timmar åt att läsa in och försöka förstå. Det finns inte många journalister som har ens i närheten av den insikten i ämnet. Och med målvakter som Thomas P kan få journalister ifrågasätta klimathotsindustrin utan att bli påhoppade som köpta av Big Oil.

  Då är det enklare att ägna sig åt något annat, som feminismen där det är lätt att hämta poäng…

 5. Pelle L

  Hehehe, journalister och kunskap 🙂

  När jag var med på en nordisk Seglats för 10-20 år sedan, och vi låg vid kaj med Colin Archer-kopian Laura från Asperö http://www.seniorseglaren.se/skutor-filer/laura.htm
  kom det en ”journalist” och kikade på båten och frågade
  ”Är det en sån där Colin Nutley?” 😀

 6. Mr. G.

  97% av alla journalister kan inte räkna. De kan bara skriva och eventuellt stava. Jag har haft ett 50-tal journalister anställda och kan lätt vidimera påståendet med ett undantag: De är väldigt duktiga på fantasi-siffror i reseräkningen och älskar att äta och dricka gott på andras bekostnad! Anledningen är att 97% tror att de är underbetalade.

 7. Bim

  Satt nyss och lyssnade på radion i bilen om en Vietnam-tjej som berättade att hon bloggade regimkritiskt och blev brutalt stoppad av hemliga poliser i det för svenskarna så idylliska Vietnam.
  Vietnam har ett vänligt ansikte mot turister, men bakom vänligheten lurar en brutal verklighet.
  Man får aldrig glömma vad kommunismen står för, i dag lika väl som tidigare. Klimat-hotandet är sprunget ur samma falska vänlighet men ambitionerna är de samma.

  Angående klimatet så passar Dr Max inlägg här väldigt bra:
  ”Rädda klimatet? Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften, jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sveriges koldioxidutsläpp med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton?
  (Det vore en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)

  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton.
  Det är en tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska
  koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

  Att prata om sådana obetydligheter med darr på rösten och dramatisk retorik motverkar sitt syfte.

  Som Alf Henriksson (1905-1995) skrev:

  Retar du upp dig på ting som är små? Så är du väl inte större än så.

  Något att sätta på kylskåpsdörren hemma.
  Max ”
  Kan det sägas bättre?

  Angående åsiktskorridoren.

  Det stora problemet i Sverige är det åsiktsförtryck som finns.
  Man kan inte längre diskutera politiska problem, bara lite detaljer hit och dit, men de stora avgörande frågorna är totalt stängda. Klimat, invandring, rasism, genusvetenskap och feminism. Vilket block man röstar på eller vilka mainstream medier man lyssnar eller läser har ingen betydelse. Åsiktsförtrycket är totalt, på gränsen till sjuklig infantil efterblivenhet som torde behandlas av läkare, som någon av våra stora författare uttryckte sig, angående överdrivet fotbollsintresse bland vuxna män.

  Att lägga locket på så totalt i klimatdebatten tex. är inget annat än just åsiktsförtryck. Det saknas ju inte vetenskapliga bevis på att den klimatpolitik som nu förs kommer att leda till massor av ekonomiska problem utan något som helst resultat angående klimatet (som tur är) i slutändan. Enbart en massa elände.

  Invandrarfrågan är precis lika stängd. Man är rasist bara man försöker föra frågan på tal. När jag lyssnar på debatten mellan Jimmie Åkesson och Annie Lööf så häpnar jag av Annie Lööfs okunnighet och flummiga uttalanden. “Vi är helt beroende av invandringen för vår välfärd, säger hon, vi är beroende att människor vill komma hit och jobba och betala skatt och göra rätt för sig så vi kan betala vår pensionärer osv. osv.”

  Invandrare kommer väl inte hit för att försörja våra pensionärer?
  Sanningen är ju att vi försörjer de flesta invandrare, (även om massor av invandrare hjälper till att hålla igång Sverige), som också blir pensionärer och dessutom har sina gamla föräldrar här som redan är, eller blir pensionärer. Vi importerar ju arbetslösa, pensionärer, fattigdom och trångboddhet samtidigt som vi inte har jobb och bostäder till våra egna ungdomar.

  De invandrare som vi tar hit skall vi självklart kunna ta hand om med jobb, bostäder och samma trygghetssystem som vi har, då kan man ju inte öppna gränserna som centern vill och ha helt fri invandring.
  Jimmie Åkesson vinner ju varenda debatt han ställer upp i. Han till och med läxar upp Reihnfeldt angående just detta. Det är ju idiotiskt att inte kunna hantera demokratin utan att bli direkt omdemokratisk.
  Genom det arroganta, skitförnäma sätt som de övriga partierna behandlar SD så skänker de bort sina röster. Folk blir alltid förbannade på översitteri. SD hanterar mobbingen skickligt och väntar tålmodigt ut mobbarna innan han lugnt och sansat drar ner brallorna på dom.
  Sjuklig infantil efterblivenhet av de övriga partierna, som sagt… tycker jag?
  Lars Ohly och Bengt Westerberg är praktexempel.

  Genusvetenskapen är flum upphöjd till sanning
  Alla PK människor trumpetar numera ut att de är feminister. Vad de menar framgår sällan? Att könen skall vara jämställda fordrar ingen vetenskap för att förstå. Det är en självklar mänsklig rättighet. Den rättigheten skall självklart tillämpas i vårt land.

  Politiker, lärare, journalister, professorer, pratar en massa skit, rent ut sagt, om feminism och genustänk och tar, i många fall betalt för det dessutom. Visserligen kan man kanske tycka det är smart att ta betalt för fördumning.
  Samtidigt kan man höra en före detta boxare ( Paulo Roberto ) säga några sanningens ord i radion och på en kvart genom sitt kritiska och logiska tänkande slakta hela den vetenskapen som kostar oss miljontals kronor årligen. Kanske helt enkelt för att han sluppit studera på någon högskola och blivit hjärntvättad.
  Nu måste jag ju förstås tillstå att det finns högskoleutbildade som undvikit hjärntvätten, de flesta finns här på TCS, Andas Lugnt, Tanja Bergkvists blogg och många fler.
  Och så jag då- som slapp både högskola och hjärntvätt och är född minst sju mil söder om Tjörn. 😀

 8. Pär Green

  Väntar på när All den kunskap som finns på denna blogg används och vidtar åtgärder mot all VVS-fantasi!
  VVS = vind,våg och sol fantasi!
  Hur länge till skall denna dårskap få fortsätta?

 9. Pär Green

  Tydligen är kärnkraft och extra el-produktion på ropet!
  Fungerar inte vindfjollorna?

  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

  Är för mig ovanligt hög produktion i sommartider!

 10. Ingemar Nordin

  BBC-beslutet var ju ett sätt att försöka legitimera censuren av klimathotsskeptiker, framför allt GWPF och Nigel Lawsson. Men, som Benny Peiser påpekar, så blev det debatten som utbröt en fantastisk exponering av GWPF:
  ”Dr Peiser then went on to thank the BBC for raising the organisation’s profile: ”If it was [an attempt to smear the GWPF], it didn’t work because it was fantastic PR for us as far as we’re concerned. We are ever so happy to get huge exposure by the BBC.

  ”After all, all they reported was that we’re going to set up a new campaigning organisation that will be more effective than our charity.”

  http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/07/16/BBC-Today-Programme-Obsesses-Over-Climate-Sceptic-Group

  Den sista anmärkningen hänger ihop med att GWPF inte får lov att definiera sig som enbart en välgörenhetsorganisation, vilket annars är brukligt för sådana här organisationer. Harrabin skriver en artikel i BBC om detta och om att GWPF nu skall dela upp sig i två delar, en för undervisning och upplysning, och en för kampanjande:

  http://www.bbc.com/news/uk-politics-28321641

  Tydligen är organisationer som Greenpeace, WWF och Friend of the Earth enbart ”välgörenhetsorganisationer” utan att bedriva kampanjer. Jaha, då vet vi det.

 11. Rosenhane

  Vajert!

  ABF ställer in en planerad samtalscirkel om ”chemtrails”.
  Äntligen någon som ”går före” och ”tar ansvar”. Vad blir nästa steg tro, att avboka Rockström och Wikmans när det blir dags för en ny samtalscirkel?

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/abf-staller-in-konspirationscirkeln-om-chemtrails_3760170.svd

 12. Rosenhane

  Wijkman.

 13. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #10
  Det här med organisationstyp handlar om vilka organisationer som tillåts företräda allmänhetens intressen, ”public interest groups”. För politiker är det viktigt att ha dem på sin sida, och därför används diverse metoder för att styra dem och det vanligaste är att de blir ekonomiskt beroende av politiskt reglerade anslag för sin verksamhet. GWPF liksom KU platsar inte i den ligan.

 14. Pär Green

  Med all den kunskap som tycks finnas på denna blogg, är dags att sluta med inbördes beundran och börja agera!

  Hög tid att bekämpa den gröna fantasin om vind o våg o annan fantasi!

 15. Risto Matinen

  Jaså, var detta en ”intressant” debatt på denna antisvenska hemsida? Det var knappt någon debatt, som vanligt i fulmedia. Det mesta som avvek var att vissa kommentarer inte raderades. Mer än så var det inte…

 16. Björn

  OT: Enligt amerikanska NOAA var det 0 solfläckar igår. Alltså ingen synlig magnetisk aktivitet. Solens TSI är direkt kopplad till denna magnetiska aktivitet. Via nedanstående länk kan utvecklingen följas dag för dag:

  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/DSD.txt

 17. Pär Green

  SE DK NO FI EE Total
  Produktion 14 810 2 038 14 545 5 869 1 218 38 480
  Kärnkraft 8 231 – – 2 643 – 10 874
  Vatten 5 549 – 14 237 996 – 20 782
  Värme 212 1 831 300 2 200 1 217 5 760
  Vind 269 207 8 8 1 494
  Ospecificerat 548 – – 22 – 571
  Förbrukning 11 793 3 365 10 308 8 168 754 34 388
  Nettoexport(-)/import -3 017 1 328 -4 237 2 299 -465

  Vem tar vinsten?

 18. Pär Green

  Var och köpte 5,5 liter bensin idag till gräsklipparen, 81:- Sv kronor!
  Skall faen till att klippa ogräset!

 19. Pär Green

  dags att ni som skriver här, slutar med inbördes beundran och börja skriva om verkligheten!
  Hur många år krävs det utan uppvärmning?

 20. Pär Green

  Men vad nu? Är klimatet ok?

  Har Ni inga sensationer att skriva om?

 21. Pär Green

  12 Rosenhane 2014/07/18 kl. 18:09

  Wijkman.

  Nu har Du allt tänkt till!

 22. Peter Stilbs

  Snälla – om ni inte har något vettigt att komma med – låt bli att skriva alls. Jo, det är lite dött just nu – kanske för att klimatet plötsligt är gynnsamt, och man bör ta vara på utetimmarna.

 23. Ann LH

  Bim! Skönt inlägg! Märks att det är skrivet av någon i närheten av havet där friheten bor, som han sa en gång våren käre Taube. Tyvärr har områdets egen blaska inte hängt med, men vad gör väl det i dessa tider

 24. CC

  BIM din kommentar (7) knycker jag stora delar av och sätter in I vår lokala tidning, pricksäker….!
  cc

 25. Pär Green

  22 Peter Stilbs 2014/07/18 kl. 20:27

  ”Snälla – om ni inte har något vettigt att komma med – låt bli att skriva alls. Jo, det är lite dött just nu – kanske för att klimatet plötsligt är gynnsamt, och man bör ta vara på utetimmarna.”

  Är kanske dags och hög tid att Ni skriver något intressant!
  Ännu så länge är Ni enbart en förening för inbördes beundran!
  Avslöja den gröna smörjan!
  VVS har inget med el-produktion att göra!
  VVS = vind/våg o sol! Vilket trams!

 26. Pär Green

  Med all den samlade kunskapen som tycks finnas ibland de skrivande på denna blogg!
  Är det märkligt att Ni inte satt ner foten (Ni är kanske är nöjda med pensionen) hur kan de ” gröna få sprida sin fantasi om VVS?
  Är det någon tänkande som kan se annat än utvecklad kärnkraft?

 27. Pär Green

  http://www.landskapsskydd.se/

  Det finns som väl är, några som skriver om den gröna fantasin!