Viljan att försvara öppenheten är låg i vetenskapsakademierna

KVA

 

IVA

 

För en månad sedan skickade jag följande brev till KVA och till IVA. Jag hade väntat med detta tills deras administrationer var öppna igen efter semestern i somras. Först följebrevet per mejl från mig, sedan det pappersbrev och översättning som jag skickade med från professor Guus Berkhout, ordförande för Clintel. Clintel är ett internationellt nätverk med inte mindre än 900 forskare och sakkunniga inom klimat- och energiområdet. Men det kom inget svar överhuvudtaget. Inte ens ett avfärdande med de gamla vanliga ursäkterna. Nada. Att döma av deras totala tystnad på detta brev med en invit till en vetenskaplig dialog så måste man tyvärr dra slutsatsen att vetenskapsrådens intresse av att försvara de vetenskapliga grundprinciperna är obefintlig. Tydligen så går politiken före sanningssökandet.

Följebrev: Vi är många inom akademien och inom de berörda professionella fälten som är allvarligt bekymrade över hur den klimatvetenskapliga forskningen bedrivs, och kanske än mer, över hur den framförs i media och av myndigheter. Någon fri och öppen debatt förekommer knappast. Istället staplas domedagsprofetiorna på varandra utan att det görs en kritisk granskning. ”Science is settled!”

Vi inom nätverket Clintel vill därför att vetenskapsakademierna världen över tar ansvar för hur vetenskapen kan utnyttjas för rent politiska syften på så sätt att man bidrar till att skapa öppenhet och diskussion, inte minst bland sina egna medlemmar, men även i egna rapporter.

I bilagda skrivelse framförs en rad punkter som vi inom nätverket gärna vill ha en respons på. Det är möjligt att just klimatvetenskapen inte skall, eller får, diskuteras och ifrågasättas i vanlig akademisk ordning. Men vi vore i så fall intresserade av en motivering till detta från KVAs och IVAs sida.

Med vänlig hälsning
Ingemar Nordin

Ingemar Nordin, prof em.
Filosofi, IKK
Linköpings universitet

 

Till Vetenskapsakademien och till Ingenjörsvetenskapsakademien

clientel

CLINTEL https://clintel.org/ är ett stort nätverk av framstående forskare och yrkesverksamma specialister inom klimatområdet. Organisationen har närmare 900 underskrifter bakom sitt officiella manifest https://clintel.org/world-climate-declaration/ . Den senaste skrivelsen https://clintel.org/scientific-manifesto/  är skickat till President of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), men är tänkt att adressera samtliga världens vetenskapsakademier angående tio punkter nedan. Jag skickar denna skrivelse, författad för nätverkets räkning av professorn i geofysik Guus Berkhout, till KVA och till IVA och hoppas på ett officiellt och ärligt svar på huruvida de sympatiserar eller har eventuella invändningar. Det här är ett brev som är väl underbyggt och baserat på det ursprungliga manifestet. Det angår i högsta grad våra akademiska samfund som har tagit på sig uppgiften att beskydda vetenskapen från otillbörligt inflytande från politiska, religiösa och kommersiella krafter i samhället. Frågan är: Hur sköter samfunden det?

+++++++++

”De tio förslagen redovisas nedan, med en kort undersökning av i vilken omfattning den aktuella klimatforskningen följer dem.

 1. Komplexiteten i flerfaktorssystem med flera skalor kräver ett nära samarbete mellan ett brett spektrum av vetenskapliga områden och discipliner

Klimatförändringar har en mängd olika orsaker, såväl naturliga som antropogena. Integration av kunskap från många vetenskapliga områden, såsom astronomi, geologi, arkeologi, meteorologi, oceanografi, kemi och biologi, är nödvändig för att få en fullständig förståelse av de komplexa kausala förhållanden som ligger till grund för klimatförändringar. Samtidigt bör integrationen av teoretisk kunskap med mätteknik ha hög prioritet. Detta är knappast fallet i dagens mainstream klimatforskning.

 1. Sund vetenskaplig forskning är öppensinnad och kännetecknas av ett brett urval av synpunkter utan dogmer och fördomar

Inom etablerad klimatvetenskap undertrycks nyfikenhet och mångfald och den antropogena globala uppvärmningsdogmen (AGW) drivs hänsynslöst igenom. Tänk på IPCC:s extremt osannolika scenario RCP 8.5, som i stor utsträckning presenteras i litteraturen som ”verksamhet som vanligt”. Trots tunga vetenskapliga, ekonomiska och sociala skäl för att ifrågasätta den beskriver aktivister all skepsis som ovetenskaplig. Vetenskap är dock varken en religion eller en politisk ideologi. Vetenskap utvecklas inte genom att sjunga ”Jag tror!” men genom att fråga ”jag undrar” Någon finansiering för klimatskeptisk forskning finns inte i dag. Censur komplicerar och förhindrar alltför ofta publicering av kritiska artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

 1. Tron på vetenskapliga modeller är en tro på de underliggande antagandena; men endast korrekta antaganden leder till korrekta svar

Vad datormodeller berättar för oss beror helt på vad modelltillverkarna har gett som input till dem: hypoteser, relationer, parametriseringar, aritmetiska förenklingar, gränsvillkor etc. Tyvärr diskuterar mainstream klimatologer sällan de val de gjort i sina komplexa klimatmodeller. Till exempel, hur känsliga är modelleringsresultaten för de ensidigt vinklade antagande som modelleringsgrupper gör? Vi vet fortfarande väldigt lite om det.

 1. Med tillräckliga modellparametrar är det alltid möjligt att rekonstruera mätningar från det förflutna; validering av modeller innebär mycket mer än parametrisk tuning

Parametrisk tuning säger mycket lite om modellernas giltighet. Den berömda matematikern John von Neumann (1903 – 1957) sa: ”Med fyra parametrar kan jag passa in en elefant: med fem kan jag få den att vifta med sin snabel.” Det verkliga testet av modeller är om de exakt kan förutsäga framtida mätningar. Men det är där klimatmodellerna går fel. I 30 år har IPCC felaktigt förutsagt alarmerande höga temperaturer i sina rapporter. Med tanke på dessa misslyckanden, varför tillåter vi fortfarande IPCC att publicera sina skrämmande och spekulativa långsiktiga klimatförutsägelser?

 1. Förbättrade mätsystem är avgörande för vetenskapliga framsteg. Sund vetenskap kräver balans i teoretisk och empirisk vetenskap

Genombrott inom vetenskapen initieras av tillgängligheten av förbättrade mätsystem som ger forskare nya reproducerbara observationer. Tänk på de spektakulära förbättringarna inom mikroskopi och hos moderna teleskop. Tänk på det holländska LOFAR-antennätverket, som redan har upptäckt tusentals nya galaxer. Tyvärr är mainstream klimatvetenskap mer intresserad av modeller än av mätningar; det är modelltillverkarna som kör showen. I den extremt komplexa klimatfrågan borde dock nya mätsystem ha högsta prioritet som en måttstock för att testa giltigheten av IPCC: s modellantaganden.

 1. Vetenskapshistorien visar att nya insikter inte kommer från följare utan från oliktänkande; det är tvivlare och oliktänkande som skapar historia inom vetenskapen

Copernicus, Galilei, Newton, Gauss, Curie, Einstein, Watson, Crick, Wilkins och Hawking såg alla kritiskt på rådande konsensus och vågade ta en annan väg. Framsteg hade inte varit möjligt utan dem. Däremot har mainstream klimatsamhället gjort få framsteg. De har istället ägnat sig åt ett allt bittrare försvar av den enkelspåriga CO2-hypotesen. Tvivlande och oeniga personer tolereras inte.

 1. Separation av vetenskap och politik är mycket bra; Vetenskapsakademier bör skydda forskare från politiska ideologier

När politiska ideologer förkunnar ”konsensus” så ignoreras kritiska forskare och utesluts från den vetenskapliga diskursen eller till och med avskedas. Till exempel avslöjade professor Peter Ridd, en expert på korallrev, flera ovederhäftiga vetenskapliga artiklar som falskeligen påstod att klimatförändringarna dödar det Stora Barriärrevet. Hans universitet avskedade honom trots decennier av professionell forskning. Domstolarna har förklarat att hans avskedande är felaktigt och de har beordrat universitetet att kompensera honom.

Universitetets försummelse var inte bara en flagrant kränkning av den akademiska friheten. Den har också skickat en farlig signal till unga forskare: våga inte trotsa vår dogm eller så kommer du att bli avskedad. Klimatcensur leder oss tillbaka till medeltiden. AGW-dissidenter exkommuniceras.

 1. Vetenskapsakademier har ett moraliskt ansvar att informera samhället om orimliga slutsatser som följer av en naiv tro på omogna vetenskapliga modeller

Hittills har klimatmodellerna inte visat sig kunna göra pålitliga förutsägelser om den globala uppvärmningen. Därför är deras prognoser/scenarier inte en sund grund för regeringars politik. Klimatpolitiken är kostsam och har stora konsekvenser för samhället. IPCC: s förutsägelser om extrem uppvärmning och havsnivåhöjning har till exempel orsakat mycken rädsla och oro i världen. Eftersom dagens klimatpolitik bygger på dessa oroväckande modellförutsägelser förstörs den befintliga energiinfrastrukturen med oförståndig brådska. Ett typiskt exempel på klimatdumhet är att spendera miljarder dollar på smutsiga, fliseldade kraftstationer. För denna förment ”gröna” lösning förstörs skogar med unika ekosystem. Bisarrt!

 1. Vetenskapssamhället borde vara ärligare om gränserna för mänsklighetens makt att dämpa den naturliga variationen

Vetenskapen bör börja motstå de absurda gröna ingenjörsagendorna från övernationella organisationer. Att tro att vi alltid kan kontrollera de komplexa processerna alltifrån från väder och klimat i makrovärlden till mutationen av patogener i mikrovärlden är lika naivt som det är arrogant. Låt oss inte bete oss som om vi var dagens Don Quixotes. I klimatforskningen bör vi inte fokusera på att förhindra utan på att anpassa oss till de många konsekvenserna av de naturliga variationer som vi har framför oss – förändringar som vi är maktlösa att förhindra.

 1. Att vetenskapen är avgjord är ett konsensusuttalande som aldrig kommer att användas av forskare med integritet

Argument från konsensus blandar ihop två klassiska logiska felaktigheter – en hänvisning till en populistisk majoritet och en hänvisning till en konstruerad auktoritet (argumentum ad populum och argumentum ad verecundiam). Uttalandet om att ”vetenskapen är avgjord” är ett påstående om en tänkt konsensus som används av klimataktivister som en ersättning för vetenskapen. För att citera Michael Crichton (1942 – 2008) om detta ämne: ”Vetenskap är inte konsensus och konsensus är inte vetenskap”. Paris klimatöverenskommelse 2015, som fastställt klimatagendan för årtionden framåt, är baserad på detta uttalande om konsensus. Sanningen är dock att vetenskapen inte alls är avgjord. Vi har ingen aning om hur mycket eller hur lite mänskligheten bidrar till den globala uppvärmningen. Vi vet inte heller om, eller i vilken utsträckning, ett varmare och världsomspännande väder kommer att vara netto-skadligt eller netto-förmånligt.

Mainstream klimatvetenskap idag uppfyller inte något av dessa tio förslag. Klimatforskningen har tagit en riktning som kan vara lönsam för sina utövare och stödmottagare, men den är ovärdig som vetenskap. Vetenskapen har blivit starkt sammanflätad med politikens intressen. Som ett resultat har sökandet efter den objektiva vetenskapliga sanningen övergivits i årtionden. Historien kommer att skylla på de forskare, administratörer och politiker som initierade och främjade detta vetenskapliga missbruk.

Under 2015 borde de nationella vetenskapliga samfunden ha varnat världens ledare högt och tydligt om att vetenskapen inte alls är avgjord. Genom vårdslöshet gjorde sig akademierna medansvariga till absurditeten i Parisöverenskommelsen.

Tänk på att de nationella vetenskapliga akademierna ser sig själva som vetenskapens beskyddare. Om så är fallet, borde de inte äntligen agera som sådana? På grundval av omogna vetenskapliga modeller införs en absurt dyr klimatpolitik för världen. I vetenskapens namn förstörs vitala infrastrukturer. Än värre är att fattiga människor dör varje år eftersom de inte har råd med den mycket kostsamma ”förnybara” elen.

Dr. A.J. (Guus) Berkhout
Emeritus Professor of Geophysics
Member Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
President Climate Intelligence Group (CLINTEL)”

++++++++

Genom mejl och telefonsamtal vet jag av egen erfarenhet att det som sägs i officiella proklamationer från KVA och IVA inte alltid är så väl förankrat bland medlemmarna. Det finns åtskilliga röster som har en annan åsikt om både klimatet och om den energipolitik som förs. Förhoppningsvis kan ovanstående punkter öppna för en bredare och mer förutsättningslös diskussion.

Den 17 augusti 2020

Ingemar Nordin, professor emeritus i filosofi vid Linköpings universitet

Sverigerepresentant för Climate Intelligence (Clintel)

e-post: ingemar.nordin@liu.se

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. T Back

  Lennart Bengtsson är väl ledamot av KVA? Vad tycker han om att KVA är så nonchalanta?

 2. stig morling

  Ett svar från en stor humanist: professor H.S. Nyberg: ” Vetenskapens historia är ett långt revisionsprotokoll, som aldrig kommer att bli färdigt. Vetenskapens arbete är och förblir en rastlös och aldrig avstannande revision av ståndpunkter och teorier. Det är felen och misstagen som gör att den går framåt, och varje generation måste börja om på ny kula. Mycket som hos oss var oomkullrunkelig sanning för femtio år sedan är i våra dagar föga mer än ointressant vidskepelse, och det är fullt troligt, att
  det vid detta sekels slut (1900-talet) kommer att heta
  på samma sätt om många av våra egna fastslagna san-
  ningar. Det är mycket nog att ha öppnat ögonen och
  visat vägen.»
  Eller den eviga frågan i Himlaspelet: Drängen Mats
  frågar ”Du Gud är det riktigt säkert?”

 3. Lasse

  Kanske bättre med tystnad än ett svar bort i tok:
  Klimatsans refererar till ett svar från SVT på ett inslag som granskades av SWEDTV.
  Svaret bara retar!-typ 97%.

  Klimatet är komplicerat och att tro att forskare är nöjda med dagens kunskap är en skymf mot alla aktiva forskare-eller borde vara det.

  #2 Stig Morling
  Det framkom att bästa sättet att minnas en sakuppgift är att från början ha fel i frågan!
  Tex På frågan -vilken stad i Tunisien harpå 1980talet fått Svensk hjälp med avloppsreningen? Svarar jag Tunis! 😉

  Här kan jag göra två fel men bästa sättet..

 4. Jag skulle bli mycket förvånad om KVA ställde sig upp och förvarade vetenskapen med det stor mediala och politiska tryck som finns. KVA hade en chans 2009 att ställa sig upp men valde då att skriva ett urvattnat dokument som inte sa speciellt mycket:

  https://s3.eu-de.cloud-object-storage.appdomain.cloud/kva-image-pdf/assets/globalassets-vetenskap_samhallet-miljo_klimat-uttalanden-uttalande_klimat_sv_090922.pdf

  I de få passager där de är konkreta så är det ofta med brasklappen ”enligt IPCC så ….”. Detta är väldigt bekvämt då man, när korthuset faller, kan peka och säga – det var inte vi som sa det, vi sa bara att IPCC sa det.

  Till uttalandet publicerades även en debattartikel i DN som inleder med:

  ”Kungliga Vetenskapsakademien går in i klimatdebatten: Det enda ansvarsfulla förhållningssättet är att agera kraftfullt mot den globala uppvärmningen.”

  https://www.dn.se/debatt/extrema-ovader-hanger-inte-ihop-med-ett-varmare-klimat/

  KVA kommer om tio år säga att de bara förordade satsning på ökad forskning. Det sorgliga är nog att de kunde besparat Sverige hundratals miljarder i onödiga åtgärder men var för diplomatiska för att ta den striden.

 5. Ivar Andersson

  Politikerna har pengarna och forskarna kröker rygg och anpassar sig till politikernas agenda eftersom dom inte vill bli av med jobben.

 6. #5 Ivar Andersson

  Jag tror faktiskt att det är få forskare som kröker ryggen och medvetet anpassar sig mot sin övertygelse. De som inte tror på cirkusen väljer nog att fokusera på sitt och inte ödsla energi på att kritisera något som är vid sidan om deras egen domän. Det finns dock gott om forskare som av övertygelse skriver under på premisserna och de får med tiden större och större inflytande när penningströmmen ser ut som den gör.

  När KVA skall ta tag i saken och komma med ett uttalande om klimathotets trovärdighet så väljer man naturligtvis de inom området mest meriterade (uttlandet har inga namn men debattartikeln i DN har):

  Lennart Bengtsson, professor i meteorologi

  Stefan Claesson, professor i isotopgeologi, rådgivare till Polarforskningssekretariatet

  Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi, medarbetare med Bert Bolin IPCC:s grundare.

  Alla säkert mycket kompetenta inom sitt område men vem av dessa skulle ställa sig upp och säga att allt ting nog är en smula överdrivet (LB tio år senare)?

 7. Ingemar Nordin, tack för att du orkar.
  #2 Stig Morling. Ett härligt svar från en svunnen tid. Från mitt studentrum på Järnbrogatan 10 hade jag tvärsöver gatan Uppsala Universitet med H S Nybergs arbetsrum. Det lyste länge på kvällarna.

 8. Roland Salomonsson

  Heja CLINTEL!

 9. T Back

  #6.
  Göran K. Hansson Professor, Ständig sekreterare i KVA meddelar att han inte har fått något brev,

 10. T Back #9,

  Det är mycket konstigt eftersom brevet som sagt sändes både per mail och per pappersbrev till de officiella adresserna. Det måste således ha blivit registrerat och diarefört.

  Men kanske viss post undanhålles den ständige sekreteraren?

 11. Peter Stilbs

  Förutom den vanliga PK-skräcken, som genomsyrar det mesta i dagens samhälle, är klimatbubblan en riktig guldgruva för de cyniska i forskarsamhället – politikerna öser forskningsmedel över bekräftelseliknande verksamhet i detta och närområdena – också för den stora ”omställningen” och ”nystarten”.

  Jag tror ex att meteorologiska institutionen vid SU (MISU) inte varit mer än 20% av vad den är i dag, om inte klimatnojjan uppfunnits. Bara i Stockholmsområdet är det mer än 1000 akademiker som har sin utkomst från ”klimatrelaterat” – se ex https://klimatupplysningen.se/skolen-icke-hada-dogmer-och-trossatser-inte-ens-pa-stockholms-universitet/

  Situationen är likadan, runt om i världen – ex akademierna i UK och USA är lika alarmismmedhårsstrykande som KVA och IVA.

  Ja, vem vill såga av den gren man sitter på?

  Allt är politikernas fel, genom nuvarande finansieringssystem för forskning och högre utbildning. Före ca 1985 tillsattes ex professorer genom regeringsbeslut, och inrättades med tillhörande kassakista, för sant och förutsättningslöst sanningssökande. Den tiden är sorgligt nog ett minne blott. Nu kan ”vem som helst” bli professor, bara man kan visa upp en ”bra finansiering” etc.

 12. Lasse

  Imponerande samling som finns på KVA.
  Reagerade på ett namn som tidigare varit intresserad av havsvattenstånd: Deliang Chen.

  Med devisen att ha fel ger lättare förstå det riktiga så kanske han är en ingång till KVA?
  (Han fick en alarmrapport publicerad i SR innan den försvann-den höll inte)
  Han är därtill IPCC ansvarig!

 13. Sten Kaijser

  Ja Peter,

  det inlägg du länkade till säger nog allt om varför akademierna inte vågar stå upp för vetenskapen.

 14. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar, tryggt att se att Du orkar!
  Dessutom, jag hade skamligt nog inte sett det vetenskapliga manifestet tidigare och det var jättebra att få det serverat. Bra att kunna gå tillbaka och hänvisa till.
  Naturligtvis dyker tankarna upp kring vem eller vilka i media man skulle kunna skicka det här inlägget till. Men, att söka finna en vetenskapligt skolad reporter eller journalist i media och som dessutom uppför sig som en sådan verkar lönlöst.
  Tror Du att Göran Värmby läser KU?
  Tack!

 15. Björn

  Kanske ett litet nålstick som ändå inte går obemärkt förbi. Även om man inte går ut med ett officiellt svar, så vet vi inte hur den interna diskussionen går. Trotts allt kanske någonting väcks, förhoppningsvis. Tankar kring brevet är ju dolda inom varje ledamot, vilka bärs med ut i det privata. Kanske något av detta tänkande läcker ut eller läcker in i andra sammanhang.

 16. Ann L-H #14

  ”Tror Du att Göran Värmby läser KU?”

  Kanske. Men det skadar inte om du skickar honom länken.

 17. Fredrik S

  Tack Ingemar!

  Det är ju lite synd och otur om både mail-och papperskorrespondensen falerar speciellt om det skulle visa sig att det inte är en engångsföreteelse.

  Fast då kan det nästan kännas lite kinesisk istället?

 18. Evert Andersson

  Det är ingenting mindre än skandal att de inte svarar och försöker tiga ihjäl saken. Å andra sidan vad ska de svara? Det är en omöjlighet att krypa till korset och lova bot och bättring. Lika omöjligt är det att förklara sitt ställningstagande på ett logiskt och trovärdigt sätt.

  Tänker som Ann L-H hur skulle det vara möjligt att få MSM att presentera 10-punktslistan. Det skulle ju skaka om rejält.

 19. Simon

  #18 Evert A
  Ja det blir ju ett moment 22 hur man än gör. Skickas listan till alternativmedia för publicering så kommer MSM direkt dra fram guilt by association-kortet. Det är liksom på det viset man agerar när något hamnar utanför åsiktskorridoren.

  Ibland är jag tvungen nypa mig i armen för att veta att jag är vaken och inte åkt igenom någon tidsloop och hamnat i 70-talets DDR.

 20. Evert A #18,

  Det finns många sätt som de kunde svarat mig. Brevet är inte oartigt på något sätt och är en uppmaning till en öppen debatt.

  PÅ detta kan man svara med exempelvis bjuda in till ett mindre seminarium eller föredrag. Man kan, om man är lite djärvare, organisera en konferens tillsammans med oss. Man kan erbjuda oss att skriva en intern rapport med våra starkaste argument. Osv. Det finns många sätt att visa öppenhet utan att för den sakens skull hålla med om kritiken. Det är ju det normala akademiska sättet att behandla en fråga av stort intresse.

 21. Lars Cornell

  #12 Lasse.
  Det är oroväckande att en så oseriös person som Chen utsetts till skribent i IPCC. Men det ligger väl politiska överväganden bakom. SMHI är numera starkt C-influerat med sin nuvarande generaldirektör.
  http://www.tjust.com/vit/2015/SRdementi.pdf
  http://www.tjust.com/2020/klimat/202005-ost.pdf

 22. Ernst Herslow

  #19 Simon
  Ja, det är exakt vad SVT:s ansvariga utgivare Charlotta Friborg gjorde i ett svar på mitt inlägg i nättidningen Frilagt.se om Erika Bjerströms felaktigheter i en Rapportsändning. Istället för att bemöta i sak sköt hon på budbäraren och lät påskina att SwebbTV, som jag hänvisade till i mitt inlägg, var en tummelplats för konspirationsteoretiker. Det ekar tomt innifrån statsmedia.
  http://www.frilagt.se/2020/09/17/felaktiga-pastaenden-i-den-statliga-tv-kanalen/
  http://www.frilagt.se/2020/09/18/svar-till-ernst-herslow/
  http://www.frilagt.se/2020/09/18/undermaligt-svar-av-svt/

 23. BG

  Ann L-H #14

  G. V: s mailadress: gv@varmbyconsulting.com

 24. Göran Fredriksson

  ”Hur sköter samfunden sitt åtagande att beskydda vetenskapen från otillbörligt inflytande från politiska, religiösa och kommersiella krafter i samhället.”

  Ingemar Nordin kunde lika gärna ha frågat om samfundens ledamöter har slutat att slå sina fruar eller motsvarande.

  Frågan är dock mycket uppfordrande och relevant så det lär väl komma ett kryptiskt och undanglidande svar så småningom. Om trycket på svar hålls uppe och förstärks.

  Ett skäl till samfundens agerande kan vara att åsiktsförtrycket är så starkt att samfunden har bedömt att de skulle kallas förnekare och placeras i de mobbades skara om de fullgjorde sin uppgift att försvara vetenskapsbegreppet.

 25. Simon

  #22 Ernst H
  Ja verkligen. Jag skickade tidigare i år in synpunkter på en artikel i Expressen angående sol och vindkraft och bifogade en länk till den av Michael Moore producerade dokumentären ”Planet of the humans”. Fick ett liknande svar, dvs att youtube är en tummelplats för konspirationer. Jag påpekade då att journalisten ifråga själv tidigare hade använt uppgifter ifrån dokumentärer producerade av Moore. Fick inget svar tillbaka.

  Jag tror dock det är bra att vi ligger på dem. Till slut urholkar droppen stenen. Man kan i alla fall hoppas.

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # 23 BG Tusen tack!
  Funderade just över hur jag skulle få tag på Göran Värmbys mailadress och så simsalabim dök den plötsligt upp här.

 27. Göran S

  Tänkvärd artikel Ingemar!
  Jag tror att det är så att inom vissa områden, som t.ex. vid vilken tidpunkt när självständigt liv uppstår eller vem som styr klimatet människan eller moder natur, där man tror sig veta något eller har en agenda, där vill politikerna vara med och styra och få vetenskapen att uttala sig i den politiskt önskvärda riktningen. Då får självständigt tänkande vetenskap det svårt. Inom andra områden är politiker för okunniga för att bry sig eller våga ha en uppfattning. Där får vetenskapen större frihet mindre styrning av anslagen i politisk riktning. Inom klimatområdet finns det ju tyvärr också globala krafter med en agenda, som Nordangård skrivit om, då är ju läget ännu värre.

 28. Daniel Wiklund

  Imorgon invigs Trappans dag. Det gäller att gå 100 trappsteg varje dag. Det sänds på SVT. Där kommer bl a prins Daniel att närvara, professor Maj-Lis Hellenius, rektor för Karolinska Institutet, Johan Holmsäter och Anders Tegnell (som ska prata om vikten med fysisk aktivitet under pandemin.) Agenda 30 finns också med. Nationella samordnaren Wikström är där, han som bl a var idrottsminister. Att gå i trappor ger bättre kondition, man blir starkare och mår bättre. Gamle längdhopparen Mattias Sunnerborn håller i det. Förhoppningsvis blir det som Darwin skrev ”I en spänstig kropp finns en spänstig själ”. Vem vet, kanske idrottsministern Amanda Lind dyker upp.

 29. Evert Andersson

  #20 Ingemar N

  Jag var för snabb att vara negativ och tro de skulle vara fega och rädda för att det uppfattas som dåligt i den flodvåg av propaganda som medierna innehåller. Men jag håller med om att de borde våga. Det vore bra och de skulle kunna hävda att en sådan åtgärd som du föreslår motbevisar anklagelsen. Vi kanske skulle hjälpa dem med den vinkeln. På’t igen Ingemar!

 30. Anders

  Apropå den beklagligt låga åsiktskorridoren i västvärlden tror jag faktiskt ännu gott om dagens unga blivande akademiker. Det får mig att föreslå följande. Varför inte skicka samma brev till varje studentkår världen över? Eller är tiden förbi när unga hjärnor vill ifrågasätta etablissemanget? Då är liknelsen med DDR otillräcklig och slutet nära. Så, låt oss vara optimistiska!

  Lyfter även fram ett annat potentiellt forum: https://www.mensa.se/

 31. Adepten

  #27 Göran S

  Tror du på den tes som Jacob Nordangård driver att det finns internationell klubbar och samfund som har som delmål att få en fullständig kontroll över mänskligheten och att se till att den inte är enad, utan att så många konfliktzoner som möjligt skapas i stora frågor? Konfliktzonerna kan gälla Klimat, COVID 19, Demokrati, Raskonflikter, Kön, Sexualitet samt typ av födointag. Min slutsats av detta är att vi alla blir nyttiga idioter och att det slutligen är dessa internationella klubbar och samfund som har den fullständiga kontrollen.

 32. Lars i Huddinge

  OT men aktuellt
  Kulturskribenten Björn Wiman på DN är väl alldeles till sig i trasorna nu när Greta T är på besök enl. Peter W som bekräftade detta för någon timme sedan i P4 Sthlm.
  Artiklar är att vänta bakom betalväggar.

 33. Thorleif

  @31 Adepten

  ”….klubbar och samfund..”

  Det funkar inte så i verkligheten (bara i marginella mera obskyra sammanhang).

  Nej, rikedom och makt skapas via relationer och nätverk där pengar alltid är huvuddrivkraften för att konsolidera strävandena mot målen. Dessa mål är makten att behålla men även utöka rikedomar. För detta behövs alltså ovannämda påverkan vilken sker genom viktiga beslutsfattare och andra styrmöjligheter som t.ex via ngo’s (finansiering). Iom finansialisering-erans nyrevolution (sedan tiden fram till 1929) från 80-talet har denna osunda påverkan blivit svår att dölja då allt fler från t.ex politiken plötsligt blivit mångmiljonärer av investmentbankkartellen helt utan rimlig motprestation under belöningsperioden (avbetalningsperioden).

  I lilla Sverige t.ex är etablissemangets storlek väldigt liten. När du väl etablerat dig och lojalt följer outtalade ”spelregler” och lever upp till förväntningarna har du i allmänhet din framtid säkrad. I Sverige är vi dessutom extremt inburade av tydliga åsiktsramar.

 34. Thorleif

  @33

  Det handlar helt enkelt om att bevaka sina intressen med alla möjliga medel. Om allmänhetens värderingar kan förändras (minskat motstånd eller genom nyaskapade hot) är mycket vunnet i kampen om lagar och regler (möjligheter&begränsningar).

  De som inte fattade varför handelsavtalet melkan EU och USA gick i stå har inte gjort sin hemläxa. De kommer att försöka igen snart!

 35. Thorleif

  Laglig korruption! Ex. Varför tror ni politikerna inte stoppar sina möjligheter att ta ut skattebetalar-pension samtidigt som de spar sina (dubbla ej avräknadep) inkomster i egna aktiebolag?

  Fram till o med 90-talet stoppade man alla småföretagare från att omvandla t.ex högbeskattade löneinkomster mot kapitalinkomster. Stopplagstiftning kunde införas över en helg när de upptäckte kryphål osv.

  Idag sitter flera tunga namn själva som ”låtsasföretagsägare” och inte sällan efter lång tids utfört värv (s.k politik&regelverk) och åtnjuter värre förmåner än de man snabbstoppade förr!

  Togs inte generalklausulen mot skatteflykt bort eftersom den var så effektiv?

 36. Thorleif

  Utöver pengar är tillhörighet mycket viktigt. Den som inbjuds via kontakter ett steg upp, eller oftast flera, i hierarkin upplever sådant som extremt positivt för den egna självkänslan.

  Tänk KD-politikern som fick ett tfn-samtal från själva presidenten av Amerikas Förenta Stater.

 37. Simon

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/klimatfornekarna-som-fatt-makt-over-usas-smhi/

  Självklart ingen reflektion ifrån journalisten att samma sak kanske kan ha hänt i Sverige, med det undantaget att det är vänstern som sett till att befolka våra instanser och därmed låtit solförnekarna ta över här.

  Skillnaden är dock att vänstern måste ha lögnen på sin sida för annars faller deras argument som ett korthus.

 38. Ann Löfving-Henriksson

  # 37 Simon, tack för länktips!
  Den skribent som står bakom den artikeln verkar inte ha en susning om vad han skriver om. Att t.ex. föra fram M. Mann som sanningsvittne mot Legates visar hur lite han satt sig in i frågan. Om han haft en aning om deras respektive bakgrund skulle han haft vett på att tiga. Men inte ens det.

 39. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 Adepten. Det låter som att Du tvivlar på vad Jacob Nordangård framför. Det är bra, man ska inte lita enbart på hörsägen eller att alla andra tycker si eller så.
  Om Du vill stå på lite fastare grund bör Du ta Dej tid att läsa hans böcker.
  Jacobs kunskaper och insikter vilar dokument, som är öppna för den som är intresserad. Tämligen nära källan om man säger så.

 40. Det händer spännande saker i Norge. Från våra vänner Klimarealisterne kom detta från Morten Jödal: ”Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt sak mot Staten for å ha gitt tillatelse til oljeboring i Barentshavet. De har tapt i to rettsinstanser. Anken skal behandles i Høyesterett i løpet av de nærmeste måneder.

  Klimarealistene har brukt sin rett i Tvisteloven til å levere inn et prosesskriv, hvor vi avviser de faglige argumentene til de sakkyndige Bjørn Samset og Eystein Jansen. Det er gjengitt her, uten det omfattende klimafaglige bilaget.

  Läs mer på deras hemsida: https://miljomytene.no/2020/09/22/politikken-ma-ikke-rettsliggjores-saerlig-ikke-pa-et-tynt-faglig-grunnlag/

 41. kopernikus

  Ingemar
  Riksrevisionen gör många granskningar. För tillfället genomför de nu en granskning av Granskningsnämnden för radio och TV.
  Varför inte skicka brevet med de tio punkterna till Riksrevisionen ? Riksrevisionens uppgift är att granska regeringen, så att våra skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt. Att spendera miljardbelopp på ”problem” som det inte finns vetenskapligt belägg för, borde vara något för dem.

 42. Argus

  Apropå att KVA hävdar att de aldrig fått din skrivelse (Ingemar).
  Kan man sända det REK? Eller ännu ’värre’: medelst delgivning?

  Förvisso känns detta ju lite som att man har att göra med en endast medelmåttigt presterande statsapparat, men då finge man i alla fall ’bevis’ för att det kommit fram.

 43. Argus #42,

  Jag funderade på att skicka rekommenderat. Men jag tycker att det är konstigt om varken KVA eller IVA inte skulle ha fått brevet. Dels en gång på mejl, dels en gång i ett frankerat brev. Om tystnaden skulle bero på att de inte har fått brevet så betyder de att de haft ”otur” fyra gånger sammanlagt.

  Jag tror inte det, utan de har säkert fått brevet men valt att hålla fast vid den ovetenskapliga synen att ”Science is Settled” och att saken därmed är utagerad. Breven hamnade förmodligen i runda arkivet och motsvarande med de digitala. I mina ögon visar det rätt tydligt att KVA och IVA inte lever upp till sina egna målsättningar och inte är betjänta av sina namn som inkluderar ordet ”vetenskap”.

 44. Göran S

  Adepten #31
  Jag tror tyvärr att de ligger en hel del sanning i det Nordangård redogör för i sin bok. Det finns en ny sevärd intervju no 2 på Swebbtv med Nordangård, lite luddig i mitten men skrämmande på slutet. Han ger ju i sin bok 4-6 källhänvisningar per sida, det ger ett seriöst intryck med mina ögon sett, även om jag inte granskar dessa.
  Hur vi skall lyckas stoppa dessa antidemokratiska fora från inflytande över oss enskilda medborgare är jag inte klar över. Kanske ”mejlbomba” våra politiker och demonstrera om vi blir tillräckligt många, som ser igenom PK (politiskt korrekt) samhället. Se prof. Arnstbergers lördagsintervju på Swebbtv

 45. Paul+Håkansson

  # 37 Simon

  Det skapas den ena klimatmytomanen efter den andra som får sitt levebröd genom ej vetenskaplig alarmism. Peter Stilbs uppskattade att det bara i Stockholmsområdet kan vara så många som 1000 personer som har sin utkomst från klimathypotesen.

 46. Simon

  #45 Paul
  Ja absolut och den siffran är säkert i underkant. Det är enorma pengar inblandade i klimatmyten.

 47. Lennart Bengtsson

  För information

  Jag läste detta alldeles nyss så svar på flera frågor kommer sent.
  KVA har gjort flera yttranden om klimatfrågan, det senaste år 2015. Allmänt ställer sig KVA bakom IPCC övergripande översikter, den senaste från 2014, men enskilda medlemmar kan förstås ha avvikande uppfattningar. Jag har givit min personliga uppfattning i boken”Vad händer med klimatet” från 2019. Jag ser heller ingen anledningen att gå emot IPCC naturvetenskapliga sammanställning vilken väl sammanfattar den vetenskapliga kunskapsnivån. En ny rapport från IPCC förväntas under 2021. Jag räknar med att KVA i samband därmed kommer att göra ett nytt ställningstagande.

 48. Lennart B #47,

  Jag vet mycket väl vad KVA tycker och har noga läst deras ställningstagande. Men brevet handlar ju om att öppna upp för en vetenskaplig diskussion. En diskussion som du mycket väl vet pågår och där du själv haft vissa invändningar. Som du själv påpekar så finns det medlemmar med avvikande uppfattningar.

  Jag tycker därför att det är en utomordentligt dålig stil – minst sagt – av ett sällskap som påstår sig värna de vetenskapliga principerna att inte ens svara på Clintels uppmaning.

  Försvarar du KVAs tystnad? Är det under deras pompösa värdighet att diskutera vetenskapligt?

 49. Lennart Bengtsson

  Jag kan inte uttala mig om KVA och tycker väl också att de som organisation kunde ta en mer oberoende ställning i många frågor. Enskilda medlemmar har ju gjort tydliga ställningstaganden som Rockström och Wijkman. Dessa skiljer sig som Du vet helt från min uppfattning.
  Min uppfattning står mycket närmare det ställningstagande som KVA gjort och som blivit kritiserad av många för att ha varit ”lukewarm” Min uppfattning som Du väl vet ogillas av många även inom KVA så vitt jag kan förstå.

 50. Lennart B #49,

  Jag respekterar till hållning i klimatfrågan och jag vet att du också ogillar alla de överdrivna larm som media tuggar ut dagligdags.

  MEN huvudfrågan, som jag ser det, är KVAs ovilja att diskutera den på ett öppet och vetenskapligt sätt. Att inte ens du fått ta del av brevet utan läser det först här tycker jag är mycket märkligt.

  Som jag nämner i brevet till KVA och IVA så får jag många mejl med synpunkter på vetenskapsakademiernas slutenhet och ovilja att ens diskutera med sina medlemmar om detta. Man borde åtminstone svara på en uppmaning till diskussion som har över 900 forskare och experter inom klimatområdet bakom sig. De har många aktiviteter som innebär både debatt och öppna brev. Men i klimatfrågan handlar det uteslutande om enkelsidig information.