Vår nya Syndaflod

 

noak

 

Ett narrativ är en subjektiv berättelse av hur saker och ting hänger samman. I ett narrativ är inte själva handlingen det viktiga utan det berättas för att skapa förståelse för ett händelseförlopp. Narrativ är vanliga inom konst och religion men har under senare år blivit en viktig del i klimatdebatten.

Klimatforskarna har skapat ett narrativ för att förklara havets pågående stigning. I detta narrativ säger man att havet normalt skall ligga stilla på en konstant nivå. Men eftersom man med vetenskapliga data upptäckt att havsnivån inte ligger stilla förklarar man det med att jordens medeltemperatur ökar vilket gör att polarisarna smälter med stigande havsnivå som följd. I narrativet ingår också att vi genom kollektivt ansvar kan få stopp på havets stigning och kanske till och med få havsnivån att sjunka. Att havet håller på att stiga är sant, men att havet tidigare legat på en konstant nivå och att det är ökad temperatur som orsakar havets stigning är faktiskt bara något som forskarna hittat på. Detta kan du läsa i artikeln ”Havshöjningens mekanismer” i Klimatupplysningen.se. Själva narrativet är emellertid inget som klimatforskarna hittat på, det har dom stulit från bibeln.

Havets nivå ändras genom två olika processer. Den absolut viktigaste processen är att havet stiger genom tillförsel av smältvatten när inlandsisarna och polarisarna smälter. En mindre viktig process är att vattnet utvidgas alternativt krymper genom termoexpansion när havsvattnets temperatur ändras. Det säger sig självt att termoexpansionen är direkt proportionell mot temperaturen eftersom det är exakt samma process som styr en vätsketermometer. Men vad som är märkligt i klimatdebatten är att klimatforskarna fått dom flesta att tro att även smältvattentillförseln är direkt proportionell mot temperaturen. Havet har stigit 120 m genom tillförsel av smältvatten under de senaste 20 000 åren. Om denna stigning skulle ha skett på grund av ständigt ökad temperatur så skulle jorden vid det här laget vara en helt sönderbränd planet.

En viktig del i klimatforskarnas narrativ är de prognoser som skapats för att visa havets framtida förändringar. Dessa bygger helt på att man tror att havets stigning är direkt proportionell mot temperaturen. Orsaken till att klimatforskarna fått detta om bakfoten beror på att dom gör sin analys utifrån den havsnivåhöjning på 20 cm som skett under de senaste 200 åren, dvs. under en period då temperaturen stigit. Man kan tycka att det vore naturligt att titta även på den resterande 99,85 % av utvecklingen för att för att kunna konstatera vilka naturliga samband som styr havets förändringar.

Men vad är det då som gör att havets nivå stiger genom tillskott av smältvatten? Jordens klimat växlar mellan kalla perioder (istider) och varma perioder (mellanistider). Detta förlopp kallas den glaciala cykeln och styrs av solens instrålning till jorden som varierar i ett astronomiskt cykliskt förlopp. Under istiderna sjunker havets nivå när det bildas is. Under mellanistiderna sker det omvända, isarna smälter och havet höjs. På grund av isarnas enorma volym sker smältning under mellanistiden i en utdragen process som pågår så länge det finns is kvar. Smältningen av den senaste inlandsisen tog 12 000 år. Polarisarnas smältning är en ännu mer utdragen process vilken pågår nu men också kommer att fortgå ända tills vi åter når en ny istid. Eftersom havet höjs genom ett kontinuerligt tillskott av smältvatten så sker höjningen i ett kumulativt förlopp. Detta förlopp styrs inte av ökad temperatur utan sker även när temperaturen har en nedåtgående trend. En sådan nedåtgående trend inträffar alltid under den senare hälften av en mellanistid. Under den nu pågående mellanistiden var klimatet som varmast för cirka 9 000 år sedan. Från den tiden fram till idag har jordens medeltemperatur sjunkit 2 – 3 grader. Under samma period har havet stigit ungefär 40 m beroende på att polarisarna smält. Havet stiger således helt naturligt även när temperaturen sjunker.

Klimatforskarna har missat att havets nivå stiger i ett kumulativt förlopp. I sitt narrativ påstår dom i stället att havet tidigare legat stilla i tusentals år, dvs. att vår tid föregås av en period då varken termoexpansion eller tillförsel av smältvatten påverkat havets nivå. Men hur skulle havets nivå kunna ha legat på en konstant nivå under tusentals år när vi vet att klimatet under den perioden var varmare än idag? Denna feltolkning av klimatforskarna leder till att dom faktiskt påstår att havets nivå inte förändrades tidigare fastän temperaturen då var avsevärt högre än idag. I sin iver att få ett bevis för sin klimatteori motbevisar forskarna sig själva.

För att förstå orsakerna till havsnivåns naturliga förändringar måste man vara medveten om skillnaden mellan dynamiken i lokala glaciärer respektive inlandsisar/polarisar. Lokala glaciärer följer årets cykler med tillväxt under vinterhalvåret och avsmältning under sommarhalvåret. Tillväxten och avsmältningen hos inlandsisarna och polarisarna följer ett helt annat förlopp. Dessa växer till under hela istiden och smälter sedan av under hela mellanistiden. Lokala glaciärer styrs av en cykel på ett år medan inlandsisarna och polarisarna styrs av en cykel som uppgår till ungefär 100 000 år. Hur konstigt det än låter har klimatforskarna missat att havsnivåns stigning och polarisarnas smältning är en helt naturlig process som följer denna cykel.

Ett ständigt upprepande av att höjningen av  havsnivån är ett nytt fenomen som beror på mänsklig aktivitet har skapat en närmast religiös tro på att vi är på väg mot jordens undergång. Denna tro är inte ny. I nästan alla världens kulturer finns en berättelse om att havet en gång i tiden stigit och ödelagt det som tidigare varit land. I västerländsk kultur hittar vi denna berättelse i bibeln. Berättelsen om Syndafloden kom till då man upptäckte att havet steg fastän man trodde att havets nivå skulle ligga still. Det är klart man blev rädd vid en sådan upptäckt. Och givetvis försökte man då som nu att förstå varför havet steg. Man försökte också finna en lösning för att få havsnivån att sjunka igen. Med den begränsade kunskap man hade om geologiska skeden och i synnerhet total okunskap om den glaciala cykeln är det begripligt att man då inte förstod orsaken till att havet steg. Vid denna tid, dvs. för tusentals år sedan, trodde man att det var himlens krafter som styrde världen. Höjningen av havet skylldes då på människan som med sina synder förargat gudarna. Det är lätt att känna igen vår egen tid i detta narrativ. Även i vår tid har havets stigning skrämt mänskligheten eftersom man även idag tror att havet skall ligga stilla. Havets höjning beskrivs inte som en naturlig process utan utmålas som en klimatkatastrof skapad av människan. Forskarna påstår emellertid att denna katastrof kan stoppas bara vi slutar med vårt ”syndiga” leverne. Det enda som egentligen skiljer klimatforskarnas narrativ från det vi kan läsa i bibeln är att man idag tror det är atmosfärens krafter och inte himlens krafter som gör att havet stiger. Vi har fått en ny Syndaflod en Syndaflod punkt 2.

 

För tusentals år sen steg havets vatten

Det var starten på miljödebatten

Havets höjning berörde mänskorna illa

Dom trodde ju att havet skulle ligga stilla

 

Man förstod inte vad som föranlett

att havet höjde sig på detta sätt

Men så var det någon som kläckte en idé

Det kan nog va ett straff, från självaste Jahve

 

Tusentals år senare fortsatte debatten

Man hade åter upptäckt att havet fick mer och mer vatten

Havets höjning berörde mänskorna illa

För även nu trodde man att havet skulle ligga stilla

 

Man förstod inte vad som föranlett

att havet höjde sig på detta sätt

Men så var det någon som kläckte en idé

Som kom att bli en medial succé

 

Förra gången satte sig den helige anden på tvären

Men nu blev det enbart atmosfären

Genom detta fick vi en Syndaflod punkt två

En Syndaflod som höjer havets nivå

 

Vid tiden för gamla testamentet

Såg man havet stiga och skrev det på pergamentet

Men det som står i bibeln måste vara fel

Vid denna tid låg ju havet stilla enligt FN:s klimatpanel

 

Tore Påsse, docent, statsgeolog vid SGU

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Det finns onekligen en slående likhet mellan det beskrivna historiska skeendet och det nuvarande … och då tänker jag inte på de iakttagna skeendena i naturen, utan på människans utpräglade vilja att hitta enkla förklaringsmodeller med en tydligt utpekad orsak (syndabock) till det som de inte förstår …
  Om bara människan kunde förstå att det inte är naturens mening att människan skall kunna förstå och åtgärda allt … att det finns större krafter i naturen och universum än vad en produkt av naturen kan påverka.
  Den mänskliga hjärnan strävar naturligt efter logiska förklaringsmodeller till alla de intryck som den tar in med hjälp av sina sinnen/sensorer.
  Logik för hjärnan behöver emellertid inte vara detsamma som vetenskaplig logik eller logik i samklang med naturlagarna. Hjärnan är bra på att hitta egna förklaringsmodeller så länge det bara verkar logiskt och då fungerar oftast en berättelse lika bra som egna iakttagelser.
  Exempel på sådana berättelser som slagit rot i stora människogruppers sinne är just den bibliska syndafloden, häxbränning eller offer till gudarna på grund av vikande skördar – alla med slående likheter med den nuvarande klimat-alarmismen.
  Gemensamt för samtliga av dessa händelser är att endast EN förklaringsmodell har tillåtits att bli förhärskande, när en grupp människor utsett sig själva till guds rättrogna predikanter – och där de människor med andra alternativa förklaringsmodeller utsetts till ogudaktiga kättare.
  Vem som har utsetts till ägare av den rätta läran, eller förklaringsmodellen, har i sådan väckelserörelse ingenting vetenskap eller naturvetenskaplig logik att göra – det handlar enbart om att den egna hjärnan hos en grupp av människor med inflytande över det offentliga samtalet accepterat modellen som logisk – alternativt att förklaringsmodellen gynnar dem själva, vilket i det här sammanhanget också är en form av logik.
  Känns bilden igen i dagens politiserade klimatdebatt?

 2. mattias

  Tack för intressant artikel. Hur påverkas tillväxthastigheten och avsmältningshastigheten av förändringar i albedo?

 3. L

  Tack för ett intressant inlägg. Det gör att man en än gång kan förklara för dom som är skeptiska.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Skönt med frigörande perspektiv. Tack!

 5. Tore Påsse

  Svar till Mattias. Förändringar i albedo ger givetvis fysikaliska förändringar, men med tanke på att havsnivåförändringarna/isavsmältningen är mycket utdragna processer är inte albedot av särskilt stor betydelse. Tore

 6. Lasse

  Det är en relativt stabil ökning av havsnivån som vi klarar av att hantera.
  Därtill så finns det periodicitet i denna ökning som kan föranleda oss att tro på ändringar utöver det normala.
  Detta fällde en rapport som fick dras in.
  Rapporten författades av en av våra deltagare i IPCC spektaklet så det fanns vissa förväntningar i hans författarskap, kallas väl bias?
  För den som vill se en riktig genomgång så rekommenderas denna:
  https://www.youtube.com/watch?v=nlebcdFURUE
  Där Jim Steele förklarar skillnaden mellan landsjunkning och havsnivåhöjning.

 7. Ivar Andersson

  ”Vid denna tid, dvs. för tusentals år sedan, trodde man att det var himlens krafter som styrde världen. Höjningen av havet skylldes då på människan som med sina synder förargat gudarna.”
  Idag tror den klimathotsreligiösa sekten att koldioxiden styr världen och att människan syndar genom att berika luften med extra koldioxid genom förbränning. Enligt IPCC eller dess uttolkare har temperaturen också varit konstant fram till 1950 då vi ökade förbränningen av kol, olja och gas.

 8. Underbart 🙂

 9. TB

  SVT har ju på senare till haft nyhetsinslag där man skrämt tittarna med påståenden om kommande katastrofala höjningar av havsnivån och att vi själva kan motverka den nu om vi beter oss rätt. Även Mälaren har fått sin beskärda del av skrämseln. Kan inte du Tore Påsse tillställa SVT ditt utmärkta och klargörande inlägg i Klimatupplysningen idag?

 10. Lars-Eric Bjerke

  Tore Påsse,
  EU´s Copernicusprojekt har mätt och beräknat den del av havets stigning som beror av uppvärmning enbart
  https://marine-copernicus-eu.translate.goog/node/361?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=nui,sc
  Storleken av förändringarna finns angivna på en karta.
  https://marine.copernicus.eu/access-data/ocean-monitoring-indicators/global-trend-map-thermosteric-sea-level

  Som jag läser ditt inlägg anser du att Copernicusprojektet har helt fel eller har jag missförstått ditt inlägg?

 11. Lasse

  #10
  Kolla på Sidney Australien:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140

  Blodrött på din kartreferens men pegeln visar annat.
  Så du kan ju fundera själv!

 12. Tore Påsse

  Lars-Eric jag skall läsa referensen senare men kan direkt svara att när det gäller termoexpansionen så är det en rent fysikaliskt process och exakt samma process som styr en termometer.

 13. Sören G

  ”Polarisarnas smältning är en ännu mer utdragen process vilken pågår nu men också kommer att fortgå ända tills vi åter når en ny istid.”
  Jag antar att ”polarisarna” avser Grönland och Antarktis.
  När nås en ny istid? Var inte Lilla Istiden och de tidigare kallperioderna efter den postglaciala värmeperioden början till ny istid men som avbröts av nya värmeperioder?

 14. JonasW

  Intressant artikel !

  Jag har funderat på hur förändringar i havsbottens geometri påverkar. T.ex. verkar det pågå mycket vulkanisk aktivitet vid den mid-atlantiska ryggen.

  Är dessa förändring för långsamma för att ha en märkbar effekt på havsnivån (under en hundraårs period) ?

 15. Vi människor syndar alldeles för mycket. Det gjorde jag inte när jag var ute på min cykeltur på förmiddagen. I strålande sol, strax ovanför horisonten, och 6 minusgrader. Luleå kommun gjorde reklam för att cykla förra sommaren. Hade plakat lite överallt på cykelvägarna. Där stod det att vi som cyklade valde den rätta vägen. Den smala vägen. I bibeln ( Matteus) står det om den smala vägen som leder till Gud och den breda vägen leder till fördärv. Bilisterna som väljer den breda vägen syndar. Jag som cyklar gör en god gärning för planeten. I augusti 1867 var en biskop och predikade i Haparanda. Där sa han att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna syndat. Inget nytt under solen.

 16. Lars-Eric Bjerke

  #11 Lasse
  ”Kolla på Sidney Australien:”

  En av de termosteriska effekterna är just att den delen av havsnivåökningen som beror på temperaturen kan ge effekten att havsytan på de djupa oceanerna stiger med än nivån vid land (peglar) och Tasmanhavet är ju mer än 5 000 m djupt.

 17. Håkan Th-son

  Den tillväxt som sker under den kalla årstiden, beror inte bara på kylan. För att isen ska växa, måste det till snö. Denna faller uppifrån, som ett resultat av avdunstning från främst havet, vilket ger moln som blåser in över det aktuella området. Avdunstningen torde stå i relation till både uppvärmningen av ytan (solen) och ytans storlek. Om nu denna yta ökar, borde detta märkas genom ökad total avdunstning, som leder till mera snö när det är kallt. Inte så mycket, kanske, men ändå … Man kan jämföra med den senaste istiden, då isen låg hög och tung över områden som nåddes av vindar från havet. Med den lyste med sin frånvaro längre bort – som i Sibirien som är ganska platt (till skillnad från Alperna och andra berg där molnen tvingas upp av höjden).

 18. jensen

  Så blev det då klart att klimatet även innefattar cykel på 100 000 år, vilket funnits i mitt perspektiv hela tiden.
  Den största bristen hos hypotesanhängarna är således perspektivbrist, vilken hos samtliga CO2-proselyter alldeles vansinnigt varierar .
  En variant framkommer när en klimatminister som bevis för klimatkatastrof framhåller bruna fläckar i gräsmattan som nödläge. ” det är bara att se genom fönstret för att förstå klimatförsämringen”
  Hon borde åtminstone begrundat historiska aspekter.
  https://carbon-sense.com/wp-content/uploads/2018/07/interglacial.png

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 18 Jensen, en mig mycket närstående person kommenterade just Ditt inlägg som syftade på en klimatminister med, ”har han brunsmetade fläckar i sin trädgård”.

 20. Tore Påsse

  Svar till Jonas W.
  Man kan bortse från havsbottnens topografi. När det bildas vulkaner på bottnen så glider kontinenterna ifrån varandra och havets volym ökar.

 21. Lars Cornell

  #20 Tore.
  Men på andra ställen skjuts plattorna in under varandra. Där sker motsatsen. Så var blir det sammantaget?

 22. Anders P

  Tack för ett intressant inlägg (även läst ditt förra inlägg om havshöjningens mekanismer)
  Jag har dock några funderingar.

  Jag är helt införstådd med att avsmältningen av de stora inlandsisarna är en långsam process som fortsatt i tusentals år långt efter att topptemperaturen under det holocena optimet passerats och att detta resulterat i en kumulativ ökning av havsnivån som således fortsatt även när temperaturen sjunkit.
  Enligt författaren till inlägget kommer denna process att pågå ända tills övergången mot ny istid inletts. Frågan är bara när denna brytpunkt kommer ske eller är det så att den faktiskt i vissa avseenden redan inträffat.
  Under de senaste 5000 åren har det ju faktiskt skett en viss neoglaciation. Flera forskare hävdar ju att alla våra glaciärer i den skandinaviska fjällkedjan är nybildade under de senaste 6000 åren och att dessa glaciärer således inte existerade under slutet av det holocena optimet. På motsvarande sätt hävdas att stora delar av de nuvarande Isländska glaciärerna också är nybildade samt att stora delar av glaciärerna i Alperna och i andra bergskedjor är nybildade.
  I enighet med detta hävdar flera forskare att den globala havsnivån var högre än idag (ca 1,5 m) någon gång i mitten av Holocen för att därefter till följd av neoglaciationen ha minskat (även om minskningen tillfälligt avbrutits under värmeperioder (så som Minoiska värmeperioden, romerska värmeperioden, medeltida värmeperioden och den nuvarande värmeperioden).
  En sammanfattning av havsnivåförändringarna under Holocen presenteras i artikeln ”Holocene relative sea level change from near, intermediate and far field location” av N Khan, E Ashe och B Horton. Här tecknas bilden att man i tropiska områden (alltså områden som inte direkt berörts av de isostatiska mekanismerna av inlandsisarna) kan uppmäta en högre havsnivå under mitten av Holocen. (sedan kan man ju fundera över om man tagit hänsyn till den globala isostatiska mekanism som gör att det tillförda smältvattnet från glaciärerna ökar vattnets tyngd mot havsbottnen så att denna sjunker)

 23. Peter Stilbs

  Utmärkt!

 24. Tore Påsse

  Svar till Anders P-
  Du tar upp en viktig fråga om att det finns brytpunkter för när is bildas respektive smälter. Jag har 2020 skrivit en artikel om detta i Geologiskt Forum 107. Artikel har titeln Havets nivå- världens bästa termometer. I denna fråga är det helt nödvändigt att man skiljer ut dom olika glaciärtyperna. Lokala glaciärer har en en brytpunkt som ligger på en avsevärt högre temperatur än inlandsisarna och polarisarna. En väldigt intressant iakttagelse är att när inlandsisarna började smälta för 20 000 år sedan kan jordens medeltemperatur ha varit upp emot 12 grader kallare än idag (vid polerna). Inlandsisarna smälte då väldigt sakta men det som är anmärkningsvärt är att det fortfarande var så kallt i polarområdena att dom arktiska isarna fortsatte att växa även om inlandsisarnas tid var förbi. Denna tillväxt kan ha fortsatt ända fram till för 11 000 år sedan. En enkel summering av detta resonemang är att inlandsisarnas brytpunkt kan ha inträffat när jordens medeltemperatur var låt säga 10 grader kallare än idag (i polarområdena). Med tanke på detta är det extremt osannolikt att polarisarna skulle växa vid den temperatur vi hade för 200 år sedan.
  Den andra frågeställningen du tog upp var att en del forskare hävdar att en tidigare högre strandnivå i icke nedisade områden skulle visa att polarisarna växt till under dom senaste tusentals åren. Nej det är en ren missuppfattning då dom missat att denna strandlinje har orsakats av landhöjning. I andra områden finns inte denna höga strandlinje och i detta fall skulle det då innebära att dessa områden drabbats av en omfattande landsänkning.

  Det där att inte kunna skilja på landhöjning och havsnivåhöjning är nått som i högsta grad har drabbat svenska ”forskare” när det gäller förhållandena vid Skåne. Det finns en extremt vanlig missuppfattning att det i södra Skåne sker en landsänkning. Detta finns t.ex. beskrivit i geologidelen i Atlas över Sverige. Orsaken till att man tror detta är att pegelmätningarna visar att Skåne ”sjunker”. Nu råkar det vara så att det är havet som stiger istället och att denna stigning sker snabbare än den landhöjning som fortfarande påverkar Skåne. I Skåne har pegelmätningarna kommit att användas både som bevis att havet stiger och att landet sjunker. Båda sakerna anses ju så skrämmande att man glatt går på sådana misstolkningar. Detta används som ni alla vet av politiker, tekniker och forskare för att bevara Skånes kuster. När man dels tror att landet sjunker och att havet skall stiga med flera meter ja då är vi nära den lokala Syndafloden. Visst sker det erosion vid Skånes kuster men denna erosion orsakas i stort sett helt utan bidrag av strandförskjutningen utan beror på nästan uteslutande på strandparallella strömmar som eroderar (och ackumulerar) sandstränderna, precis som vid Danska västkusten. Även där höjs landet.