Grönköping

Nyheter från Grönköping

Den elstöt, vilken ingående rapporterats om i lokalupplagan, gav icke så mycket som man först trodde. Tydligen kommo förövarna över enbart 12 000 amperetimmar, vilket tillkallad elexpertis betraktar såsom en mycket liten rap i ett ovanligt välfyllt vattenglas. Kontrollräkning av antalet amperetimmar vidhandengav  att c:a 12.000 timmar vore bortstulna. Trol. ligga förövare bakom dådet. Rolf   →

Grönköpingsnytt

LÄSPEAKADEMIENS ordbok definierar ”klientel” såsom det elström, vilken kunder till träningsfirman Grön Gym alstrar när dessa runttrampar t.ex. sällsynt tungarbetade motionscyklar. Glada och förväntansfulla klienter å väg till Grön Gym för därstädes fysisk träning inkluderande bl.a. alstring av elström, trol. hållbar. Rolf Oward  

Månkraft Grönköping

Såsom ett led i den hart när igångstartade valrörelsen i Grönköping föreslår härv. Miljöparti (mp) att de så trädgårdspopulära soluren måtte kompletteras med månur så att ”man också kan avläsa tiden när det är mörkt”, som en taltratt för partiet (mp) så träffande uttrycker det hela. En prototyp till det månur, vilket Miljöpartiet (mp) i   →

Omröstning

Vid en intern medlemsomröstning hos Miljöpartiet (MP) i Grönköping vad gäller klimatets framtid i kommunen (m. viss omnejd) blev resultatet 13-9 i klimatets favör. Vad detta ev. betyder, skall närmare utredas och tillika göras till föremål för kommande omröstningar. Resultatet av klimatomröstningen uppläses av t f taltratt E. Ruda (mp) till deltagarnas (mp) förtjusning. Rolf   →

Källwatten i Grönköping

Miljöpartiet i Grönköping (MP) har nyl. låtit publicera ett energipolitiskt förslag, vari partiet (mp) å ett enkelt sätt visar huru man å ett effektivt sätt kan komma till rätta med dagens skenande elpriser liksom låga tillgångsnivåer å el. Går förslaget ut å en rapp verbal reform, vilken raskt skulle motverka den ofta förekommande rådande effektbristen.    →

Grönköpings miljöpartister vill gå före om bensinpriset

För att det skall bli ännu mer lönsamt för ägare till bensindrivna bilar att undvika att betanka sina resp. fordon, föreslår MP (mp) härst. att bensinpriset genast upphöjes till 35 kronor per liter. ”Å detta sätt”, säger en taltratt för partiet (mp), ”tjäna ju bilägarna ännu mer per liter å att vara aktiv icke-tankare än   →

Vågkraft i Grönköping

MP:s i Grönköping el- och energitekniska avdelning låter i ett pressmeddelande informera att man (MP)  lyckats fördubblingsförbättra effektiviteten hos vågkraft genom att man – i den aktuella vågskålen – ilägger icke mindre än två vikter vardera vägandes 10 kilogram. -Å detta sätt, åpekar MP: s partiledning glatt, ha vi i ett v.m.k. nafs löst elförsörjningsproblemen!   →

Landskapsgas Grönköping

Nyligen ha de kommunala landskapsgaserna utsetts, varvid Grönköping – nog så glädjande – tilldelades den alltid så omtalade koldioxiden. I en kommentar säger hr info-sekreterare Viking Helmersson att ”detta är ytterst uppmuntrande, i synnerhet då koldioxid numera är att betrakta såsom utrotningshotad.”  Skizz å det kommande koldioxidmuseet, där den utrotningshotade landskapsgasen skall finnas till beskådan.   →

Klimatnytt från Grönköping

Den kommunala koldioxidveckan i Grönköping med tillhörande hot- och skräckscenarier, vilken hade planerats att genomföras första veckan i augusti, har tyv. måst uppskjutas å obestämd tid, då de ansvariga bakom upplysningssatsningen icke ha lyckas hitta sådana ansiktsmasker, vilka icke igenomsläppa koldioxid.  ”Och vi vilja självfallet vara giftfria under denna så viktiga vecka”, som det så   →

Dammsugare i Grönköping

Då dammsugare ha blivit v.m.k. å modet, ha företrädare för MP i Grönköping framkastat idén om s.k. rundgångsel, vilken innebär att dammsugare placeras i närheten av de stillastående vindkraftverken i kommunen och låter beblåsa dessas rotorblad med utluften från dammsugarna för att å sätt erhålla den kraft som kräves för att sätta dessa blad i   →