Grönköping

Grönköping prognoser

MP i Grönköping firar i helgen 25-årsdagen av publiceringen av den första felslagna prognosen avseende Jordens snara undergång å.g.a. akut värmedöd. Av verklighets- och faktaskäl uppdateras såsom bekant prognosen vart femte år och just nu – före nästa uppdatering – är det 2027, vilket gäller såsom absolut säkert slutår. Å frågan om det icke är   →

Ljuset från Grönköping

Den av PR-skäl utvecklade ljusidentitet, vilken skall identifiera Grönköpings kommun såsom den speciellt hållbara klimatkommun den de facto är och i princip alltid har varit, har nyl. färdigratificerats (genomklubbats) av kommunledningen (härst.). Denna ljusidentitet finnes numera att betitta å kommunens webbplats, men iråkat tekniskt mankemang gör att ljuskonstellationen f.n. går att uppleva enbart i ljudform   →

Klimatransonering i Grönköping

Med tanke å det rådande läget, föreslår lokalavd. av MP (Miljöpartiet) att det omedelbart skall utdelas ransoneringskort avseende klimatet. -Därest vi icke och med ens åbörja en sträv klimatransonering, säger en företrädare för partiet (MP) i en ångestfylld kommentar, löpa vi stor risk att klimatet inom kort tager slut. Folk komma att köa i timmar   →

Grönköpingsnytt

Aktionsgruppen för ett koldioxidfritt city i Grönköping har – något oväntat – nekats demonstrationstillstånd av lokalt verkande hr polis Paulus Bergström. Skälet uppgives vara den ågående förbättringen av det tilltänkta demonstrationsstället, d.v.s. Stora torget, vilket medför att det saknas p-platser för den stora volym yrkesdemonstranter, vilka mot viss ersättning ha inbjudits för att agera spontant   →

Nyheter från Grönköping

Den elstöt, vilken ingående rapporterats om i lokalupplagan, gav icke så mycket som man först trodde. Tydligen kommo förövarna över enbart 12 000 amperetimmar, vilket tillkallad elexpertis betraktar såsom en mycket liten rap i ett ovanligt välfyllt vattenglas. Kontrollräkning av antalet amperetimmar vidhandengav  att c:a 12.000 timmar vore bortstulna. Trol. ligga förövare bakom dådet. Rolf   →

Grönköpingsnytt

LÄSPEAKADEMIENS ordbok definierar ”klientel” såsom det elström, vilken kunder till träningsfirman Grön Gym alstrar när dessa runttrampar t.ex. sällsynt tungarbetade motionscyklar. Glada och förväntansfulla klienter å väg till Grön Gym för därstädes fysisk träning inkluderande bl.a. alstring av elström, trol. hållbar. Rolf Oward  

Månkraft Grönköping

Såsom ett led i den hart när igångstartade valrörelsen i Grönköping föreslår härv. Miljöparti (mp) att de så trädgårdspopulära soluren måtte kompletteras med månur så att ”man också kan avläsa tiden när det är mörkt”, som en taltratt för partiet (mp) så träffande uttrycker det hela. En prototyp till det månur, vilket Miljöpartiet (mp) i   →

Omröstning

Vid en intern medlemsomröstning hos Miljöpartiet (MP) i Grönköping vad gäller klimatets framtid i kommunen (m. viss omnejd) blev resultatet 13-9 i klimatets favör. Vad detta ev. betyder, skall närmare utredas och tillika göras till föremål för kommande omröstningar. Resultatet av klimatomröstningen uppläses av t f taltratt E. Ruda (mp) till deltagarnas (mp) förtjusning. Rolf   →

Källwatten i Grönköping

Miljöpartiet i Grönköping (MP) har nyl. låtit publicera ett energipolitiskt förslag, vari partiet (mp) å ett enkelt sätt visar huru man å ett effektivt sätt kan komma till rätta med dagens skenande elpriser liksom låga tillgångsnivåer å el. Går förslaget ut å en rapp verbal reform, vilken raskt skulle motverka den ofta förekommande rådande effektbristen.    →

Grönköpings miljöpartister vill gå före om bensinpriset

För att det skall bli ännu mer lönsamt för ägare till bensindrivna bilar att undvika att betanka sina resp. fordon, föreslår MP (mp) härst. att bensinpriset genast upphöjes till 35 kronor per liter. ”Å detta sätt”, säger en taltratt för partiet (mp), ”tjäna ju bilägarna ännu mer per liter å att vara aktiv icke-tankare än   →