Romklubben och oron för klimatet

romklubben logo

 1. Romklubben

Romklubben är en frimurarloge av intellektuella vilka har höga positioner i vetenskap och politik. Den bildades år 1968 på David Rockefellers ägor i Bellagio Italien under ett av deras möten. Sedan 1 Juli 2008 har organisationen sitt säte i Winterthur i Schweiz. I sin officiella presentation finns inte Rockefeller med som namn, utan den officiella versionen är att den grundades av Aurelio Peccei (en företagare) samt av Alexander King (en skotsk vetenskapsman) på ett möte i Villa Farnesina i Rom 1968.

I vilket fall som helst sätter Aurelio an tonen genom att utgå från en samhällsfilosofisk grundbult vilket i sin tur blev en Promblématique.

Här skapar han grundvalen för ett perspektiv som går ut på att misär, kriminalitet, hälsofara, desintegration etc. inte kan bemästras lokalt och enskilt, utan problemet måste tacklas genom en global agenda. Denna agenda ska ha ett Meta-system eftersom det angriper ett Meta-problem.

Till en början fick romklubben också ett momentum via Dr. Paul R. Ehrlich bok The Population Bomb, San Francisco 1969. Det är en utpräglad Neo-malthusiansk bok och förespråkar begränsning och reducering av världens population. Ingalunda är klubben i dag en förkalkad institution, snarare tvärtom. I högsta grad involverad i vår tids skeenden och händelser. Exempelvis gavs ett offentligt erkännande för Greta Thunberg och hennes sak den 14 mars 2019, samt även för de globala skolstrejkerna om klimatet.

Romklubbens associerade och ordinarie medlemmar har bevisligen en Neu-malthusiansk filosofi. Här bör nämnas prof. Hans Joakim Schellnhuber.

Den ordinarie medlemmen i Romklubben Hans Joakim Schellnhuber är samtidigt ordinarie medlem I Vatikanens vetenskapsakademi (Han är för den delen ateist; nämner det bara som en upplysning.)

Bland övriga ordinarie i romklubben finns Anders Wijkman – som för den delen har en ledande ställning såsom ordförande tillsammans med Ernst Ultrich von Weizsäcker.

Schellnhuber vill gärna driva hela klimatfrågan in på sitt eget spår genom att införa ”globala ombudsmän” för klimatet. Dessa ska kontrollera globalt att en klimat-agenda efterföljs till punkt och pricka. De ska finnas instanser som kontrollerar att ett globalt ”samvete” om klimatet följs.

Denna professor i fysik har gått över till klimatfrågan och var en av initiativtagarna till att Potsdam-institutet upprättades i Tyskland och även dess första ledare år 1991. Ett institut som pressar på klimatfrågan ensidigt utifrån alarmisternas perspektiv.  Han har tidigare varit rådgivare till Merkel och var rådgivare till påven Franciskus inför hans rundskrivelse om klimatet Laudato Si. Schellnhuber har avsagt sin ledande ställning i Potsdam-institutet till förmån för två andra, där den ene av de två är Johan Rockström.

Utifrån verket The first Global Revolution (Alexander King och Bertrand Schneider, 1991), fabricerade Romklubben hotet om global uppvärmning. Men inte som något diffust utan mycket konkret, nämligen hotet är C02. Boken The first Global Revolution, följer troget upp en annan tidigare bok från romklubben; nämligen verket The Limits to Growth av Donella och Dennis Meadows m.fl. (1972). Ett pessimistiskt verk där exempelvis maten (per capita) skulle nå sin kulmen år 2020, åtföljt av en snabb nergång.

Människan och hennes aktivitet beskrivet som ett hot blev tidigt en del av agendan för Romklubben. På sidan 75 i verket The first global revolution (1993, 2 ed.) står det, såsom ett Magna Charta, följande;

”I strävan efter att finna en gemensam fiende, i vilken vi kan ena oss kring, kom vi på idén om föroreningar, om hotet av global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande; dessa ting passar vår sak. I sin totalitet och i dess inre sammanhang inbördes har dessa fenomen en konstituerande faktor såsom ett gemensamt hot, vilket måste konfronteras av var och en av oss. Men i att definiera dessa hot som en fiende, faller vi i en fälla – vilket vi redan varnat läsaren för – nämligen att felaktigt anta att symptomen är orsaken. Alla dessa faror är orsakade av människan och hennes involvering i de naturliga processerna och det är enbart genom att ändra attityder och vanor som de kan övervinnas. Den egentliga fienden är därför mänskligheten själv.”

Det konkreta instrumentet för att forcera fram denna idé blev frågan om CO2. En person som gjorde det systematiskt, genom att förankra det både i en politisk gren och en styrd vetenskaplig gren, var Maurice Strong.

 

 1. CO2 och Maurice Strong

Maurice Strong frågade sig om inte det enda hoppet för planeten att överleva är att den industriella civilisationen går under.  Är det inte vårt ansvar att förverkliga detta? (beskrivet i boken med titeln The cloak of Green av  Elaine Dewar, 1995).

Något liknande, daterat den 1 september 1997 i The National Review Magazine, uttalar sig Maurice i följande ordalag; ”Ärligt sagt, vi kan komma till den punkt där den enda lösningen för att rädda världen är att den industriella världen kollapsar”.  

Hur Maurice gick till väga för att uppnå sin plan kan illustreras genom att jämföra en industriell nation med en bilmotor. Både den industriella nationen och bilmotorn använder sig av fossilt bränsle. Du kan stoppa motorn genom att stoppa bränsletillförseln. Men görs detta skulle det bli ett ramaskri, det är därtill politiskt farligt. Men du kan stoppa motorn även genom att plugga för avgasröret. Om därför CO2 påvisas bidra till global uppvärmning och att denna gas förstör planeten kan detta rättfärdiga att stoppa igen avgasröret. Detta var Maurices sluga och genomtänkta drag enligt prof. Tim Ball (vilket beskrivs i boken Human Caused Global Warming – 2016.)

 

 1. Människan – en barlast för skapelsen och klimatet.

Det som Maurice Strong yrkar på, har också en dold aspekt som berör människans plats i samhället. Inte bara industrin är en belastning för skapelsen. Även människan som sådan.

Dessa tankar om att människan är en belastning och en fara för skapelsen var redan i fokus på 60 – och 70 – talet. Exempelvis genom de tidigare nämnda verken The population bomb och The Limits to Growth. Därtill även verket; Ecoscience: Population, Recources, Enviroment  av bl.a. John Holdren (1977). Att notera är att John Holdren var rådgivare till president Obama och var delvis bakom president Obamas ”gröna”- politik som i sin tur innebar en aggressiv abort-politik.

Dessa författare går i sin tur tillbaka till Thomas R. Malthus  (1766-1834) och hans mörka samt anti-humana filosofi. Maltus lyfte fram sina perspektiv i verket An Essay on the Principle of Population (1798). Här presenterar han teorin att det inte finns en gräns för en befolkningsökning, men däremot en gräns för ett maximum av råvaror (i detta fall gällde det mat-råvaror).

De ovan citerade verken är typiska exempel på neo-malthusianska perspektiv. Idag har emellertid frågan om mat-råvaror ersatts med frågan om energi-råvaror istället.  Den grundläggande faran ”överbefolkning” är dock densamma.

 

4IPCC.

Maurice Strong bidrog till skapandet av IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) 1988 genom att slå samman WMO (World Meteorological Organization) och UNEP (The United Nations Enviroment Program). Det kloka av Maurice Strong var att ta med WMO och dess officiella byråkrater in i FN. De kan nämligen med lätthet i sin tur föra och ledsaga politiker var och hur de vill.

IPCC fungerar på det sättet att det finns en arbetsgrupp på totalt 2500 personer. (Från början bestod det av ca 6000 personer!)  Av dessa är det 600 personer som konkret jobbar med forskning. De till hör arbetslag I.  Arbetslag II och arbetslag III (övriga 1900 personer) jobbar å sin sida med att förankra och omsätta resultaten i det praktiska.

Därtill finns det en till grupp som i princip är politisk med myndighetspersoner, här finns enbart en handfull vetenskapsmän involverade. Detta arbetslag kallas för ”SPM” (Summary for Policymakers). De får i sin tur direktiv av anonyma myndighetspersoner.

SPM uttalar sig i skrift och kungörelser före det faktum att arbetslag I har publicerat sina verk. Däri emellan sker överläggningar som syftar till att arbetslagets I resultat ska harmoniseras med SMP:s direktiv. Detta har de misslyckats med flera gånger och det har blivit uppenbart att arbetslag I resultat inte alls har överensstämt med SPM:s officiella uttalanden som kommer media till godo. Detta kan därför föga förvåna att IPCC har fått korrigera sina uttalanden. Exempelvis om att Himalayas glaciärer håller på att smälta.

SPM ger information till Conferences of the Parties (COP) och deras internationella möten om klimatet. Avsikten med mötena är att gestalta den politiska arenan globalt och även beslut av ekonomisk art till sin favör och för sina perspektiv.

Den politisk/filosofiska grunden för IPCC är stadgad i Agenda 21 som i princip är ett resultat av klimatmötet ordnat i Rio de Janeiro år 1992. Agenda 21 har inte bara antagits i Rio år 1992 men var troligen en bakomliggande drivande kraft inför det mötet.

Grundmottot för IPCC är att påvisa att allting som har med klimatet att göra med dess förändringar beror på människans utsläpp av CO2. Allt som IPCC via FN producerar om klimatet – ska och måste vinklas med alla möjliga medel till att upprätthålla denna ”sanning”.

 

Wojciech Artur Waligórski

wojciech waligorski 2Katolsk kyrkoherde i Karlskrona. Präst i 25 år. Licentiatavhandling i pastoralteologi från Lateranuniversitetet i Rom. Polskfödd men uppvuxen i Sverige.  Har bott och verkat som präst både i Italien och USA. Intresset till ämnet kommer sig därav att fr. Wojciech såg att barn och ungdomen i församlingen har ångest för klimatet. Att en blivande konfirmand blev mobbad och utfryst för att ha haft en annan syn på klimatfrågan än den gängse i klassen gjorde att bägaren rann över. Som själasörjare tog han tag i det hela med beslutsamhet. Detta ledde till en hel del läsning och fördjupning. Att fr. Wojciech¨s far var kemilärare och sedermera agronom gjorde saken lättare med tanke på intresset för bl.a. biologi från barnsben. 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann+Löfving-Henriksson

  En ovanlig och mycket intressant beskrivning av ”klimatfrågan” från ett oväntat håll. Tack!
  Vid första genomläsningen upplevde jag beskrivningen som tunn, men vid mer eftertänksam och noggrann läsning blev det alltmer tydligt, vi måste fokusera mera på de grundläggande idéerna och historiken. Visst är vi klimathotsskeptiker medvetna om både gamle Malthus, Romklubben, M. Strong, IPCCs/SMPs upplägg och hur CO2 blev syndabocken i de politiska Agendorna 21 o 30, men ytterligt få utanför den rent naturvetenskapliga kretsen tar till sig vårt perspektiv utan förankring i den verkliga bakgrunden.
  Det är den röda tråd, som nystas upp här, som har möjlighet att få genomslag i media och på så sätt nå allmänheten och till sist även våra ”klimatmedvetna” politiker.
  Stort tack till fr. Wojciech!

 2. Niels Vestergaard Jespersen

  Richard Lindzen, professor emeritus fra MIT, har omtalt Maurice Strong i sit skrift

  ”Global Warming for The Two Cultures”

  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/10/Lindzen-2018-GWPF-Lecture.pdf

  Lindzen omtaler de to kulturer som hersker – den videnskabelige kultur og den politiske/almene kultur, som ikke forstår den videnskabelige kultur.

  Maurice Strong skulle ifølge Linden have opholdt sig i Kina i sine sidste år, tilsyneladende for at undgå retsforfølgelse på grund af deltagelse i skandalerne vedrørende FNs program Food for Oil…..

  ”Many politicians and learned societies go even further: They endorse carbon dioxide as
  the controlling variable, and although mankind’s CO2 contributions are small compared to
  the much larger but uncertain natural exchanges with both the oceans and the biosphere,
  they are confident that they know precisely what policies to implement in order to control
  carbon dioxide levels.
  While several scientists have put forward this view over the past 200 years, it was, until
  the 1980s, generally dismissed. When, in 1988, the NASA scientist James Hansen told the
  US Senate that the summer’s warmth reflected increased carbon dioxide levels, even Science
  magazine reported that the climatologists were sceptical. The establishment of this extreme
  position as dogma during the present period is due to political actors and others seeking to
  exploit the opportunities that abound in the multi-trillion dollar energy sector. One example
  was Maurice Strong, a global bureaucrat and wheeler-dealer (who spent his final years in
  China apparently trying to avoid prosecution for his role in the UN’s Oil for Food program
  scandals). Strong is frequently credited with initiating the global warming movement in the
  early 1980s, and he subsequently helped to engineer the Rio Conference that produced the
  UN Framework Convention on Climate Change. Others like Olaf Palme and his friend, Bert
  Bolin, who was the first chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, were
  also involved as early as the 1970s.
  Political enthusiasm has only increased since then as political ideology has come to play
  a major role. A few years ago, Christiana Figueres, then executive secretary of UN Framework
  Convention on Climate Change, said that mankind was, for the first time in history, setting
  itself the task of intentionally changing the economic system.”

 3. Bim

  Här håller jag helt med Ann. Detta borde väl väcka den mest inbitne klimathotare, åtminstone utanför Romklubben.
  Väldigt bra inlägg. Skall göra vad jag kan att sprida detta.

 4. Evert+Andersson

  Mycket bra. Metaforen med att täppa till avgasröret är ju så tydligt för vad de vill uppnå och är i full färd med. Och den är uttryckt av en av huvudpersonerna.

  Den är begriplig för varenda människa som orkar bry sig. Ändå förefaller folk köpa att allt kommer att bli så mycket bättre om man ställer om till det de kallar hållbart. När nästan all omställning är till det sämre. Särskilt med energiförsörjningen. Globalt och här hemma.

 5. Lasse

  Tack för att du bryr dig om ungas framtid och deras förståelse av omvärlden.

  IPCC behöver se över sin sammansättning.
  En av de som deltar från svensk sida är påtagligt påverkad av viljan att finna förändringar och tom se de som inte finns.
  (Deliang Chen om accelerarande havsnivåer)
  SMHI leder arbetet i Sverige och de förmår inte ens se solens roll i förändringar av temperaturen.
  Lite för mycket alarmism om jag får bedöma!

 6. Simon

  Det är bra att det avslöjas vad som ligger bakom. Det är sannerligen starka krafter som styr i bakgrunden. Ett samhälle som inte vilar på vetenskaplig grund är inte i längden heller ett hållbart samhälle. Att ett delmål är att destabilisera våra samhällen är uppenbart. Den biten har man nästan lyckats med redan.

 7. Gunnar Strandell

  Jag uppfattar det som att Maurice Strong och andra såg industrialismen som en återvändsgränd och att Kina då var ett föredöme i resurshushållning.

  Utvecklingen sedan dess borde ge dem en tankeställare. Att Parisavtalet ger länderna utanför Annex 1* frihet till fortsatt fossilberoende utveckling bör ge dem ångest.
  En självförvållad sådan.

  *Annex 1 är listan på utvecklade länder som upprättades i Rio 1992 och underhålls av UNFCCC

  Länk:
  https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_communications_target_id%5B515%5D=515

 8. Peter Stilbs

  Utmärkt inlägg, tack!

 9. Lars-Eric Bjerke

  Wojciech Waligórski
  ” Att notera är att John Holdren var rådgivare till president Obama och var delvis bakom president Obamas ”gröna”- politik som i sin tur innebar en aggressiv abort-politik.”

  Ronald Reagan drog in stöd till organisationer som informerade om hiv och tillhandahöll preventivmedel. Barack Obama skrotade ”the global gag rule” medan Donald Trump återinförde Reagans politik då han kom till makten.
  Ur svenskt perspektiv kan Obamas politik knappast kallas för en aggressiv abortpolitik, kanske ur katolskt?

 10. Att tro att vi har det exceptionellt varmt idag är ohistoriskt. Att tro att vi närmar oss en klimatkatastrof är ovetenskapligt.

 11. PK

  Utmärkt inlägg! Alarmisterna har lyckats väl med att skapa ord som ”förnekare” och bunta ihop dessa med vad de kallar ”populistiska ledare”. Att det finns en annan skapare och en agenda bakom är helt klart. Verkar också som frågor om klimatet med tiden handlar mindre och mindre om vetenskap. Väder och klimat blandas i en salig röra!

 12. Claes-Erik Simonsbacka

  Bilägger några utdrag ur min skrivelse om ROMKLUBBEN

  Del 1
  Styrs Sveriges miljöpolitik nu indirekt av lobbyorganisationen / den globala tankesmedjan ”Romklubben” vars målsättning är att genom en tillspetsad skrämselpropaganda mobilisera världsopinionen och världssamfundet för en åtgärdsplan för att möta de stora hållbarhetsproblem, som man hävdar att mänskligheten står inför?

  Medlemskadern är en ganska traditionell samling av grandiosa världsförbättrare med f.d. statsöverhuvuden, FN-byråkrater, ledande politiker och regeringstjänstemän, diplomater, vetenskapsmän, nationalekonomer och storföretagsledare. De kommer från hela världen men med en stark slagsida åt en västlig elit.

  Romklubben fick sitt genombrott med den alarmistiska rapporten Tillväxtens gränser som gavs ut år 1972. Målsättningen med skriften var av allt att döma att med tillspetsad skrämselpropaganda, mobilisera världsopinionen och världssamfundet för en åtgärdsplan för att möta de stora hållbarhetsproblem som man hävdade att mänskligheten stod inför. Man krokade på den debatt om global överbefolkning som dragits igång av den närstående Paul Ehrlichs uppmärksammade bok Befolkningsexplosionen. Rapportens grundläggande slutsats var i god neomalthusiansk anda att befolkningstillväxten och det ökande välståndet skulle komma att orsaka en ekologisk kollaps under de kommande hundra åren.

  I uppmarschen till FN:s stora miljömöte i Rio år 1992 spelade den slutna lobbygrupp som kallas Romklubben en viktig roll bakom kulisserna.

  Det som Romklubbens rapport blev mest känd för, trots den pessimistiska synen på människan, var att den förutspådde en snar brist på ett antal strategiska råvaror och viktiga metaller. Bl.a. skulle oljan börja sina redan år 1992 – det som idag kallas Peak Oil. Bristen skulle även drabba aluminium, koppar, guld, bly, kvicksilver, molybden, silver, tenn, volfram, zink samt naturgas. Utvecklingen under årtiondena efter rapporten visar att man, som nästan alltid med denna typ av larm, tagit fullständigt fel. Trots en fantastisk tillväxt har priserna på råvaror i allmänhet sjunkit till en tredjedel av vad de var för 150 år sedan. Utvecklingen har gått åt motsatt håll mot vad denna elit förutspådde. Senare utvecklingstrender på befolkningsområdet visar likaså att man även där tänkte fel. Trots att verkligheten hela tiden visar sig uppträda stick i stäv mot Romklubbens förutsägelser och larm, fortsätter de på samma linje. Den fossila energin och en rad andra råvaror tar slut inom en snar framtid, är fortfarande deras mantra. År 1991 publicerade man en ny skrämselrapport med titeln Den första globala revolutionen som nog kan sägas ha haft en central betydelse för den, fram till idag, framgångsrika skrämselpropagandan rörande antropogent orsakade klimatförändringar. I rapporten framgår tydligt att eftersom man misslyckats med mobiliseringen av världssamfundet med att skrämma med 1 befolkningstillväxten och brist på råvaror, så måste man hitta ett effektivare argument den här gången. Här går Romklubben så långt att man utnämner mänskligheten till sin egen fiende. Den antihumanism som man ser här dyker även upp i flera andra av ekologismens profetior. Alarmister på detta område väljer alltid att bortse ifrån människans kreativitet och innovationsförmåga.

  Mvh,

 13. Claes-Erik Simonsbacka

  Del 2
  Varför anser Romklubben att ett demokratiskt syreskick inte är lämpad för att lösa de problem som som nu finns?

  I skriften Den Första Globala Revolutionen skriver Romklubben att: Demokrati är inte ett universalmedel. Den kan inte ordna allt och den är omedveten om sina egna begränsningar. Detta faktum måste tas itu med utan omvägar. Hur respektlöst det än må låta, är demokratin inte längre väl lämpad för de frågor som väntar. Komplexiteten och den tekniska karaktären på många av dagens problem tillåter inte alltid valda representanter att göra kompetenta beslut vid rätt tillfälle.

  Romklubbens uppfattning får stå som en symbol för ekologismens inställning till den moderna representativa demokratin. Man vill ersätta den med överstatligt elitistiskt expertstyre, det som i historien kallats upplyst despoti.

  Med vilket styrsystem vill Romklubben ersätta det demokratiska styrskicket?

  Man vill ersätta den med överstatligt elitistiskt expertstyre, det som i historien kallats upplyst despoti. I samma anda har t.ex. det svenska Miljöpartiet föreslagit att Sveriges utsläppsmål skall fastställas av en elit av experter den s.k. ”Miljömålsberedningen” med en av Romklubbens ordföranden Anders Wijkman som ordförande. Det går att hitta rader av liknande uttalanden från olika neomalthusianer och från tankesmedjor och miljölobbyorganisationer över hela världen.

  Bo Ekman som är ordföranden i Sveriges främsta neomalthusianska tankesmedja The Tällberg Foundation har gjort flera uttalanden i samma anda. Anders Wijkman är bl.a. styrelseledamot i tankesmedjan och tillika en av ordförandena i Romklubben samt ordförande för de svenska återvinningsindustrierna.

  Mvh,

 14. jensen

  Dock,
  Befolkningstillväxten har mycket stor betydelse för energibehovet m.m.
  Hur skall energibehovet balanseras gentemot Energy-supply?
  Speciellt med tanke på Green New Deal?
  Det vill säga olika NGO´s samt Politikfraktioners varierande framtidsplaner.

 15. Thomas

  OT
  Det finns de som trots allt tror att det finns andra orsaker än antropogena till att det blir varmare på jorden.
  Fann denna lite intressanta artikel om en rysk forskare.

  https://www.nettavisen.no/nyheter/ny-studie-sar-tvil-om-menneskeskapt-oppvarming-i-arktis/s/12-95-3424066093

 16. Lars-Eric Bjerke

  #13 Claes-Erik Simonsbacka

  ”Hur respektlöst det än må låta, är demokratin inte längre väl lämpad för de frågor som väntar.”

  Enligt Wikipedia är detta en felöversättning, den korrekta är:
  ”Hur respektlöst det än må låta, är demokratin i sin nuvarande form, inte längre väl lämpad för de frågor som väntar.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Romklubben

 17. Lasse

  En Ängel kliver in i rummet-igen!
  https://www.youtube.com/watch?v=BNNY7TlNO3Q
  Elsa som har tålamod med frågor från Mikael W
  Hennes ambition sammanfaller med dagens inlägg-Sluta skrämma barnen!

 18. Daniel Wiklund8

  Romklubben skulle kunna kallas hybris klubben. Dom vill ha kontroll på dom besvärliga människorna. Varför nöjer dom sig inte med självkontroll. Ibland kan det vara så att ju sämre självkontroll ju mer vill man kontrollera andra. Genialt att utse koldioxiden som boven, den gasen finns ju överallt. Här behövs ett klimatstasi. Stasi var mycket effektivt, en spion på var nittionde östtysk. (dessutom 57 spioner i Sverige, hemligstämplat i 75 år). DDR finns inte längre. DDR finns bara i friidrottens världsrekordlistor. Och influerade svenska skolan. Enhetsskolans arkitekt Stellan Arvidsson blev hedersdoktor i DDR i slutet av 1960-talet. Stasi hade KGB som förebild. DDR visade att man inte kan kontrollera människornas aktivitet in i minsta detalj, till slut går allt överstyr. Förhoppningsvis tillhör snart Romklubben och IPCC samma klubb som DDR.

 19. Ulf

  Kommer inte ihåg om dokumentären om kvinnounderskottet i Asien på SVT uppmärksammades här?
  Konstaterar bara att det var samma människofientliga krafter som låg bakom detta som ligger bakom klimathotandet. Låg på SVT play tidigare, men bortplockad.
  Det är väl just detta som skrämmer mig med klimathotandet. Vetskapen av att det faktiskt drivs av personer, med ett djupt förakt för mänskligheten och för personlig frihet. De kommer inte värre än så.

 20. Sören+G

  Enligt TV-nyheterna har det kommit en rapport om vilka sjukdomar som väntas med de kommande klimatförändringarna. Jag stängde av så jag vet inte vilka sjukdomar det var.
  Alltid handlar det om vad man kan förvänta i framtiden.

 21. Fredrik S

  Sören G #20

  Det var förståndigt.

  Den röda knappen på fjärren är lite sliten här kan jag meddela.

 22. I min undersökning gick jag in på ett flertal föreläsningar av prof. H.J. Schellnhuber, vilka kan ses via Youtube. Ett flertal gånger gick han tillbaka till en grundhållning. Denna grundhållning går i sin tur tillbaka till författaren Stanislaw Lem (+ 2006). Hans mest populära verk är ”Solaris” som också har filmatiserats. Stanislaw gör egentligen upp med kommunistapparaten just i det verket – det handlar om ett hav som har ett ”övermedvetande”. Det var egentligen en dold kritik mot kommunismen. Schellnhuber är tydligen begeistrad över detta ”övermedvetande”. Uppenbarligen vill han applicera detta på klimatfrågan. Flera tyska filosofer/forskare och skribenter kritiserar denna hållning. Inte konstigt.

 23. Tack Wojciech!

  Tillåt mig än gång rekommendera Drieu Godefridis bok ”The Green Reich”.

  Godefridis bok handlar till stor del om den gröna ideologiens historia och tankegods. För de gröna är inte mänsklig aktivitet grundproblemet. Det stora problemet är helt enkelt människan. Godefridi följer samma spår som artikelföfattaren. Nedan ett citat från Amazons träffande presentationen av boken:

  ”THE GREEN REICH — GLOBAL WARMING TO THE GREEN TYRANNY. Ban everything we can, eco-tax the rest: this could be the motto of the environmentalists in politics. If human CO2 is the problem, then Man must be restrained, controlled, suppressed in every one of his CO2-emitting activities: that is to say, in the totality of his actions. Researching environmentalism from the root of its anti-humanist ethic to the staggering heights of its actual demands — banning cars, aircraft, meat, nuclear energy, rural life, the market economy, modern agriculture, in short, post-Industrial-Revolution modernity — Drieu Godefridi shows that environmentalism defines a more radical ideology in its liberticidal, anti-economic and ultimately humanicidal claims than any totalitarian ideology yet seen. ”Dividing humanity by a factor of ten” is the environmentalist ideal. ”Godefridi says we have good reason to be alarmed. Not by climate change, but by the endless, hazardous-to-humans measures that activists propose in response. We need to read Godefridi’s book. And re-read it. Before it’s too late.”

 24. Mats Kälvemark

  #20 Sören+G
  Såg också det inslaget på Rapport. Patetiskt dåligt. En förskrämd avdelningschef för något i region Stockholm förklarade (under pistolhot från SvT-reportern??) hur högre temperaturer ”skulle kunna påverka i framtiden”. I princip ökad risk för alla farliga sjukdomar. Malaria, denguefeber m. fl. nämndes. Men ingenting om att kyla dödar mångdubbelt fler än värme.
  Men med det inslaget gjorde nog alarmisterna någonting i det blå skåpet som de inte hade räknat med. Så osannolikt dåligt var det! Vad gäller Anders Wijkman, som nämnts flera gånger ovan, så var han ju ordförande i miljömålsberedningen förutom ordförande i Romklubben. Jag har haft en del mailkontakt med honom. Han är helt oemottaglig för faktaargument i klimatfrågor inklusive att han blundar för historiska fakta. Kompis med Rockström dessutom.

 25. Henrik

  #23 Mats, ingen är speciellt intresserad av att ändra åsikt så Wijkman beter sig som förväntat. Denna artikel belyser fenomenet. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/20/darfor-kan-du-aldrig-vinna-en-debatt-langre-vi-valjer-var-egen-sanning-och
  ”- Vi är väldigt måna om att vinna diskussionen, det tycks vara viktigare än att komma så nära sanningen som möjligt.”
  ”Sanningen är komplex och våra ståndpunkter är oftast svartvita”
  ― Jan Antfolk

 26. Karl Eider

  #20 Sören G

  Det man påstod var att hjärt- och kärlsjukdomar kommer bli vanligare. Samt att Malariamyggan kommer att etablera sig.

  Man kan då ställa sig två frågor:
  1. Hur mycket vanligare är det med hjärt- och kärlsjukdomar i södra Europa?

  2. Finns det inte redan Malariamyggor i Sverige?

  Saxat från Wikipedia:
  ”I Sverige finns sju arter som tillhör släktet Anopheles, samtliga tillhör undersläktet Anopheles (Anopheles). Släktet kallas malariamyggor på svenska men arterna har sedan 2016 svenska namn från det gamla svenska ordet på dem, frossmygga.

  In på 1930-talet var flera av malariamyggorna i Sverige infekterade med malariaparasiten, och följaktligen spred malaria i Sverige. Numera är emellertid svenska malariamyggor inte infekterade. Hemkommande malariasmittade turister skulle teoretiskt kunna bli stuckna av en svensk malariamygga, som därmed skulle kunna återsmitta den svenska malariamyggstammen. Hittills har man dock inte kunnat konstatera att så skett.”

 27. Simon

  På tal om sjukdomar, Lars Bern har ett intressant nytt och väldigt tänkvärt blogginlägg:

  https://anthropocene.live/2020/12/28/vi-maste-erbjudas-valfritt-vaccin/

  ”mRNA-vaccin som oåterkalleligen manipulerar mina arvsanlag,”

 28. Rolf Mellberg

  #9 Lars-Eric

  I Argentina pågår nu en kamp för att legalisera arborter. Jag hörde nyss på BBC (eller var det CNN ?eller var det Al Jazeera?) att 3000 kvinnor har dött bara i detta land på grund av illegala aborter.
  Det har varit en barbarisk politik enligt mig.

 29. Sören+G

  I dag i radions P1 var det ett samtal mellan Isabella Lövin och någon professor i miljövetenskap(?). Sverige hade inte uppfyllt 16 miljömål. Enligt professorn hade man inte gjort tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna!! Man tycks inte vara medveten om att klimatet alltid har förändrats. Man pratade också om att man varit dålig att göra konsekvensanalys. Men det gjorde man på ett bakvänt sätt. Man hade inte utrett konsekevenserna av att INTE vidta tillräckliga klimatåtgärder.
  Konsekvenserna av meningslösa och ytterst kostsamma s.k. klimatåtgärder var tydligen ingenting som fanns i deras föreställningsvärd.

 30. foliehatt

  @ Simon, #26,
  Immunsystemet har de enda cellerna i kroppen, förutom de celler som utvecklas till ägg, respektive spermier, vilka genomför genetisk rekombination som en normal verksamhet i sina respektive liv.
  En viktig del av immunsystemets motmedel mot inkräktare bygger på rekombination av arvsmassan, mutationer och selektion av de mest effektiva varianterna som uppstår ur detta.
  ALLT som vårt immunsystem reagerar på kommer därför att oåterkalleligt manipulera våra arvsanlag.

  Sedan finns det vilt förekommande virus som i sin infektionscykel klipper in en kopia i värdens DNA – inte begränsat till celler i immunsystemet – en helt annan slags manipulering av våra arvsanlag. Sådana, retrovirus, har arvsanlag av RNA, men det är ett annat slags RNA än det mRNA-vaccinerna består av. Vaccinernas mRNA saknar förmågan att klippa in kopior av sig själv in i våra celler DNA.

  Så, ALLA vaccin påverkar våra arvsanlag (i immunsystemets celler). Det är ingen skillnad mellan olika Covidvaccin i det avseendet. mRNA kan inte kopiera in sig i vårt DNA – så inte heller där är det någon skillnad mellan vaccinerna.

  Lars Bern borde förklara mer noggrant vad han menar med sitt påstående.

 31. Katarina

  #26 jag blir bekymrad när jag läser antivaccin inlägg, där man kommer med felaktiga uppgifter som t.ex att ”ett mRNA-vaccin som oåterkalleligen manipulerar mina arvsanlag”. När det gäller vaccinet så kan jag göra bedömningen om vad om är sant och falskt, det kan jag inte i klimatdebatten. Tyvärr får det till följd att jag också blir tveksam till vissa texter om klimatet då det till viss del verkar vara samma personer som är aktiva i båda frågorna. Jag har verkligen uppskattat den här sidan och inte trott på sambandet mellan klimatskeptiker och vaccinmotståndare. Jag har tänkt att det i princip är tvärtom: Klimatskeptiker och vaccinförespråkare baserar sina ställningstaganden på vetenskap och inte på känslor såsom klimatalarmister och vaccinmotståndare.

 32. Simon

  #29 Foliehatt
  Tack för bra input.

 33. Simon

  #31 Katarina
  Bra poäng, det är därför det är så viktigt att fråga och lyssna på flera olika sidor av saken. Jag kan ingenting om vacciner så det är därför jag försöker ta reda på mer.

 34. #30 Tack för det klarläggandet om påståendet om att Pfizer och Moderna är särskilt farliga för att de ”manipulerar” generna. Det är heller inte sant att de nya vaccinerna är oprövade – man har jobbat med denna typ av vaccin i minst 15 år. Det är skräckpropaganda. Samtidigt kan jag hålla med Bern om att det vore en fördel om flera typer av vaccin erbjuds.

  Katarina #31,
  Nej, det finns ingen koppling mellan att vara klimathotsskeptiker och vaccinskeptiker. Hur har du fått det intrycket? Jag skulle gissa att vaccinskepticismen är ganska utbredd i miljöpartiet.

 35. Ivar+Andersson

  #31 Katarina
  Jag förstår inte varför jag inte får vara skeptisk till vaccinering när jag är klimathotsskeptiker. Svininfluensans vaccin hade allvarliga biverkningar, 500 ungdomar drabbades av narkolepsi. För egen del tänker jag vaccinera mig eftersom jag bedömer risken för att bli allvarligt sjuk mycket större än risken för biverkningar av vaccinet. Men är tveksam till om mina barnbarn ska vaccinera sig. Det får föräldrarna bestämma.

 36. Sten Kaijser

  Hej Katarina,

  det här är ju en blogg som i första hand och huvudsakligen ska handla om klimat och klimatpolitik. Eftersom klimatpolitik till stor del är nästan detsamma som energipolitik, som i sin tur leder till miljökonsekvenser, så kommer också en hel del miljöfrågor upp.

  Många av oss såg också en parallell mellan klimatpolitik och ”coronapolitik” och eftersom hela detta år dominerats av corona-viruset så har det också tagits upp även i flera inlägg.

  När det kommer till kommentarsfältet så finns det etiska regler som i stort sett alla kommentatorer följer, och de flesta håller sig också mer eller mindre till ämnet.

  Men eftersom ”samtalstonen” på bloggen i huvudsak är respektfull så är det sällan som vi behöver moderera. Att uppfattningarna i en så stor fråga som covid-19-vacciner är delade är inget att förvåna sig över.

 37. Lars-Eric Bjerke

  #34 Ingemar Nordin
  ”Det är heller inte sant att de nya vaccinerna är oprövade – man har jobbat med denna typ av vaccin i minst 15 år.”

  De är korrekt, men vad jag förstår, har de aldrig kunnat användas i praktiken eftersom mRNA bryts snabbt ner. Nu har man ju lyckats att undvika det genom nerkylning och idag har de testats lika mycket mot Corona i fas 1, 2 och 3 som man normalt gör med andra vacciner. I USA har ju över en miljon människor redan vaccinerats och Israel vaccinerar 150 000 per dag så i varje fall för tidiga biverkningar har vi facit.

 38. Katarina

  # 34 Det var detta inlägg (https://www.klimatkarusellen.se/post/hur-okunnig-f%C3%A5r-man-vara-som-klimatreporter) som först fick mig att fundera på om det finns några kopplingar mellan klimatskeptiker och vaccinmotståndare. Det var också då som jag började fundera på om det egentligen inte är tvärtom, dvs att klimatalarmist och vaccinmotståndare hänger mer ihop då det är mer känslostyrt. #35 det är klart att alla får vara tveksamma till vacciner, men man ska basera det på vetenskapliga och korrekta fakta och inte lögner/halvsanningar som jag upplever att många vaccinmotståndare gör.

 39. Rolf Mellberg

  Enbart i ett avseende är jag skeptisk mot vaccin och det gäller säsongsinfluensan. För en fullt frisk och stark person kan man enligt mig gärna vänta till man passerat 80 innan man tar något sådant.

  Om du får influensan och tycker den är allvarlig så ska du ta en ordentlig funderare på hur du kan stärka din kropp med naturliga metoder.

  Gå förresten med i Riksföreningen för Metabol Hälsa, det har jag gjort.

  Läkemedelsindustrins prioritet 1 är att tjäna pengar. Därefter kommer inget, sen inget, sen inget….. Deras värsta skräck är om folk håller sig genuint och naturligt friska.

 40. Sten Kaijser

  Hej igen Katarina,

  jag tror att klimatpolitiksmotståndare med åren blir allt mer skeptiska . . .

  Vi vill ofta bilda oss en egen uppfattning i olika frågor. Om jag talar för mig själv så påstår jag inte att jag vet hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Men jag har noterat att många fattiga länder som våra medier påstår kommer att drabbas värst av dessa förändringar anser det vara viktigare att få en säker eldistribution, även om det innebär koleldade kraftverk.

  När det gäller corona-viruset var min första reaktion att det kan inte vara första gången som mänskligheten drabgbats av ett nytt virus så att jag började med att läsa på om hur vårt immunförsvar handskas med nya virus.

  När det gäller immunförsvar mot virus tror jag att ett fullgott immunförsvar består av en bukett av antikroppar inriktade mot olika delar av viruset. Ett sådant immunförsvar ger också ”partiell immunitet” mot mutationer av ett virus.

  Jag befarar därför att vacciner som riktar in sig mot en enskild del av ett virus inte ger samma skydd mot muterade virus, som en genomgången ”helst lindrig” infektion.

 41. Daniel Wiklund8

  En glad nyhet i dessa pandemitider. I varje fall för Romklubben och IPCC. Nyhetschefen och stf ansvarig utgivare på NSD och Kuriren lovar att man under 2021 ska bli bättre på klimatjournalistik. (dom ska alltså bli bättre på att skrämmas) Han menar att man egentligen borde haft det redan 1991. (passande årtal, tror att jag sedan dess betalat koldioxidskatt när jag tankat bilen) Han säger att klimatet är en ödesfråga för Norrbotten och resten av världen. Han säger att vädret och klimatet nu är en föraning om helvetet med översvämningar, supervärme, superstormar med mera. Är det inte arvsmassans sjörövare i form av virus så är det koldioxiden som löper amok. Domedagen närmar sig med stormsteg. Kanske dags för ett nytt Folkets tempel.

 42. Ulf

  Svar 38

  Jag har inte sett särskilt mycket av vaccin motstånd på denna blogg. Jag håller dock med Ivar angående barn.
  Jag har jag lite svårt att förstå ivrigheten att vaccinera barn som inte är känsliga för viruset och det dessutom inte finns vaccin för ännu. Nu inleds fas 3 studier för barn. Varför?
  Då kommer diskussionen om flockimmunitet, men åtminstone i Sverige har ju barn varit utsatta för smittan hela tiden. Gått i skola etc och är säkert smittade redan i stor utsträckning.
  Och varför detta tjat om flockimmunitet. När riskgrupperna är vaccinerade, vem behöver då flock immunitet? Den diskussionen har jag aldrig förstått.
  Jag förstår det vad gäller mässling mm, men inte med ett så här selektivt och diskriminerande virus.
  Vi är ju inte livrädda att barnen ska bli förkylda.

 43. Fredrik S

  Det är svåra saker att förstå, klimat Corona etc.

  Men det spelar inte så stor roll när våra ministrar vid makten består till stor del av riktiga nollor. Totalnollor sa en på jobbet idag och längtade tillbaka till Göran Persson. Jag höll med.

  Det är bara att läsa tidningen, tex idag.

 44. Simon

  #43 Fredrik
  Det är faktiskt sant. Trodde väl aldrig man skulle sakna Göran P inom politiken men nu har det gått så långt att även jag ändrat uppfattning.

 45. Fredrik S

  Simon #44

  Nä, i slutet av 90-talet och in på det nya millenniet hade jag aldrig trott det.

  Men tider förändras och ibland måste det bli kass för att bli bra igen.

  Idag uppgav Löfvens pressekreterare att hans chef under december varit ute och lagat sin klocka, sökt efter reservdelar till sin rakapparat, handlat mat, besökt systemet och handlat en julklapp till sin fru.

  Förutom att det verkar knäppt med tanke på läget men vem f*n försöker laga en trasig rakapparat??

  Iofs har nog kanske Lövin tjatat sönder honom om reparationssamhället men det troligaste är nog att han klev in på bolaget först.

 46. Ulf

  Svar 45

  ”Är du hållbar, lille vän”?

 47. Simon

  #45 Fredrik
  Svårt klandra honom om han klev in på bolaget efter att haft att göra med Lövin. Det är nästan mänskligt i så fall 😉

 48. Ulf #46
  Den var bra! För de yngre länken https://sv.wikipedia.org/wiki/Blir_du_l%C3%B6nsam,_lille_v%C3%A4n%3F

 49. Ulf

  Äntligen någon med omdöme. Dan Eliasson shoppade inte i Sverige och smittade svenskar. Han shoppade på kanarieöarna istället.

 50. foliehatt

  @ Ulf, # 49,
  Nomenklaturans agerande följer en känd, urgammal, devis: ”Gör som jag säger – inte som jag gör”

  Orwell beskrev detta mycket fint i Djurfarmen – där budorden med tiden förändrades. Budord nummer 7 blev således till:

  ”Alla djur är jämlika. Men vissa djur är mer jämlika än andra”

  Men, det är inte bara våra politiker som lever på detta sätt. Runt tiden av COP 21 i Paris (2015), det vill säga före den tidpunkt då svensk public service genom Erika Bjerström hade kommit fram till att flygning nog inte var så klimatskadande i alla fall – så konstaterades att det att s.k. klimatforskare (dvs sådana som samlas till alla COP runt om i världen) hör till den kategori människor som flyger mest av alla.

  Vi ska inte förvänta oss något annat beteende. Att leva som man lär är ovanligt.

  Länkar: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-installda-flyg-loser-inte-klimatkrisen
  https://www.nyteknik.se/opinion/klimatforskare-hor-till-dem-som-flyger-mest-6343055

 51. Simon

  Regeringen vars paroll är ”hållbarhet” visar nu dagligen att den själv är ytterst ohållbar.

 52. Lasse

  #51
  Det här med lockdown verkar inte vara så effektivt.
  Tydligen kostar den mildare stängning vi tillämpar lite mindre än den totala som vissa har.
  -4% på BNP eller ca 200 Mdr SEK för 2020.

  Kanske tack vare Morgan, Stefan och CO?
  USA s stater har olikt stränga regler varav demokratiska tycks ha de strängaste-Kaliforninen som ex:
  https://wattsupwiththat.com/2020/12/29/and-lockdown-crazy-california-jumps-into-the-lead/

 53. Daniel Wiklund8

  Verkar svårt att få jordbävningar hållbara. Den 29/12 fick vi ytterligare bevis på vad elden under oss kan ställa till med. En jordbävning i Kroatien (6,4) som drabbade 13 länder. Flera döda och skadade, och staden Petrini totalförstörd. Jordskalv och vulkanutbrott gör att många får uppleva domedagen. Annandag jul 2004 fick hundratusentals vara med om apokalypsen. Pga jordbävning och tsunami.

 54. Fredrik S

  Ulf #49

  Finansministern besökte skiduthyrning i Sälen den 20.

 55. Torbjörn

  #53 Daniel
  Förutom jordbävningen i Kroatien har det varit mängder med vulkanutbrott de senaste dagarna
  https://www.volcanodiscovery.com/volcanoes/today.html

 56. Daniel Wiklund8

  # 55 Torbjörn Tack för den länken. Många vulkaner just nu som behöver lätta på trycket. Det är ju inte direkt nyttigheter vulkanerna spyr ut.

 57. Håkan Bergman

  Daniel Wiklund8 #56
  Säg inte det, det är ingen tillfällighet att människor gärna bosätter sig vid en vulkan. Problemen uppstår när det blir för mycket av det goda. Och dom som bor vid en vulkan bryr sig nada om CO₂- och SO₂-utsläpp, lava och basalt däremot är mums för deras grödor i rimliga mängder.

 58. Fredrik S

  Daniel, Håkan

  Det löser man med en vulkanförsäkring.

  https://youtu.be/KNXw3RaRKBA