Rockefeller och klimathotet – Del 10 – Den fjärde industriella revolutionen

“We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before.”

“In its most pessimistic, dehumanized form, the Fourth Industrial Revolution may indeed have the potential to “robotize” humanity and thus to deprive us of our heart and soul. But as a complement to the best parts of human nature—creativity, empathy, stewardship—it can also lift humanity into a new collective and moral consciousness based on a shared sense of destiny.” (Klaus Schwab, 2016)

Brave New World Economic Forum

I januari 2016 deklarerades av Klaus Schwab under World Economic Forum i Davos att den fjärde industriella revolutionen hade inletts. Detta var också temat under konferensen som samlade världens ekonomiska och politiska toppspelare. Världen skulle transformeras på ett sätt som aldrig hade upplevts tidigare. Digitala, fysiska och biologiska system skulle sammanföras. Internet of Things (IoT), nanoteknologi, robotar, brain-computer interface. En post-human mänsklighet. Verkligheten skulle smältas ihop med science fiction till Aldous Huxleys Sköna Nya Värld. Den syndiga och miljöförstörande mänskligheten skulle ”förbättras”.

schwab
Klaus Schwab (1938-), grundare av och ordförande för World Economic Forum

Schwab varnade för att robotiseringen i slutändan skulle avhumanisera mänskligheten, men genom att kombinera teknikhybridiseringen med empati, kreativitet och förvaltarskap skulle människan förses med ett nytt kollektivt och moraliskt medvetande och bli till en supermänniska.[1] Detta skulle fullständigt omdefiniera vad det innebar att vara människa. En vision som presenterades inför den finansiella, politiska och vetenskapliga superklass som nu satt församlad (dessa hade betalat i genomsnitt 245 000 kronor för sitt deltagande och anlänt i 1 700 privatflygplan).

https://www.youtube.com/watch?v=khjY5LWF3tg

Det var Teilhard de Chardins Noosfär och förverkligandet av Oliver Reisers World Sensorium. Det var den nya religionen – evolutionär humanism, eller transhumanism (som UNESCOs Julian Huxley döpt den till) som kom upp till ytan på allvar. Nu tydliggjordes Barbara Marx Hubbards idéer om Homo Universalis och användandet av teknik för att förbättra människans mentala och fysiska egenskaper. Under World Economic Forum var dock konceptet avskalat från de nyandliga kläderna som bl a José Argüelles och Marx Hubbard försett ideologin med.

“The post-industrial society is becoming a “technetronic” society: a society that is shaped culturally, psychologically, socially, and economically by the impact of technology and electronics—particularly in the area of computers and communications.” (Zbigniew Brzezinski, Between two Ages)

Detta skulle kombineras med ett nytt ekonomiskt system i form av den cirkulära, teknokratiska modell som Romklubben och New Economics Foundation stod bakom, samt en total ombyggnation och effektivisering av stadsmiljöerna.[2] Energisystemet sammanlänkat i ett globalt ”smart elnät”.[3] Det hade även föreslagits personliga utsläppsrätter eller elektroniskt ransoneringssystem för energi (Tradable Energy Quotas).[4]

“Traditional financial institutions based capitalism as we know it is now over.” (elittankesmedjan ATCA 5000)

Dessa visioner hade blivit populariserade bland miljövänner, nyandliga och systemkritiker genom Jacques Frescos ”Venus Project” och Zeitgeiströrelsen. Det var Trilaterala Kommissionens, David Rockefellers och Zbigniew Brzezinskis dröm om en ny internationell ekonomisk ordning.

Gore och Rockström
Futuristen Al Gore med Johan Rockström i förgrunden under WEF i Davos 2015

Bland talarna fanns under konferensen Al Gore, Leonardo di Caprio, Ban Ki Moon, Christiana Figueres, Naomi Oreske och Johan Rockström. Rockström betonade att tranformationen behövde ske inom de nio planetära gränserna. Men såg samtidigt hur en blomstrande framtid kunde skapas om resiliens och rättvisa kopplades till den fjärde industriella revolutionen.[5] Ett arbete som var en prioritet för Rockströms samarbetspartner Rockefeller Foundation.

“The world has put in place the framework and vision for transformation. The goal of the Fourth Industrial Revolution must be to rapidly turn this vision into a reality.” (Johan Rockström)

Johan-Rockstrom-R
Johan Rockström som begagnad utopi-krängare

Den hållbara utopin var ett transhumanistiskt paradis. Det handlade inte om socialism eller kapitalism. Det var en vision med beröringar till den teknokratiska rörelsen från 30-talet som byggde på total effektivitet och rationalitet och där en vetenskaplig/teknisk expertis styrde istället för folkvalda politiker.[6]

Rötterna fanns i idévärlden kring Francis Bacons Det Nya Atlantis, Rosenkorsarnas manifest och strävan hos den legendariske alkemisten Dr. John Dee om att avsluta Guds arbete och transformera världen och människan till ”perfektion”.[7] Människan skulle bara utgöra en delkomponent i en världsorganism styrt av en vetenskaplig elit. Den ”egoistiska” individen skulle underordna sig kollektivet, ledsagas av gemensamma värderingar och centralplanering. Det var enligt förespråkarna vägen till det förlorade paradiset.

Det var mål som bland annat hade fastställts i Oliver Reisers The World Sensorium: The Social Embryology of World Federation samt Cosmic Humanism and World Unity och därefter framförts av lärjungar som José Argüelles (Noosphere Forum), Ervin Laszlo och den teosofiskt inspirerade New Age-rörelsen. Det var Hans Joachim Schellnhubers dröm om ett geocybernetiskt kontrollsamhälle där människan och hennes förehavanden ständigt skulle stå under övervakning, fullt integrerad och underordnad det teknologiska systemet.

“The IoT is not just a new paradigm, it is a new world order, not so much in the political sense but in the nature of the term: ‘order’ as in ‘hierarchy’, reciprocity and communicative relations. We are entering a world in which the environment becomes the interface, and there will be no more dual relations (me and you, me and an object), but there will be always a third party (sensor-database) involved.”[8]

Detta skulle ge upphov till fred och ordning och skapa det idealsamhälle, Arcadia, som fanns beskrivet i Paul Raskins The Great Transition (med finansiering och inspiration från Steven Rockefeller). Ett paradis på jorden.

Redan finansierade EU hybrisprojekt som Human Brain Project med mål att skapa en elektronisk hjärna, samt FuturICT som skulle bygga upp en datasimulering av världen genom insamling av mänsklig data för att på ett tidigt stadium kunna förutse kriser och möjligheter. Fokus var satt på hållbarhet och resiliens samt en co-evolution av samhälle och informationsteknologi.[9] EU:s Hiveprojekt, som utvecklade icke-invasiva gränssnitt mellan hjärna och dator, varnade för de etiska implikationerna med den nya teknologin.

“The project can open the door to breakthrough technologies that could be used in negative ways, such as (conceivably) mind control and BCI-related military applications.”

Samma sak uttryckte brittiska Oxford Martin School:

“Advances in understanding how the brain works are rapidly leading to new possibilities for intervention in brain function. The ability of brains and machines to talk to each other directly is fast becoming a very real possibility. This raises profound ethical issues related to understanding behaviour and potentially manipulating it, so called ‘mind control’.”[10]

cyborgs_3-large-medium

Den fagra drömmen om det perfekta Arcadia kunde utvecklas till ett elektroniskt fängelse. Detta förhindrade dock inte att Oliver Reisers ”Solomons tempel”, där evolutionen skulle kontrolleras och styras från en central kommandobrygga, nu var under uppförande.

Denna strävan salufördes av ett antal futuristiska utopister som använde domedagslarm om klimatkatastrofer för att tvinga på världen sin dröm och demoniserade all opposition från oljebolag och storföretagsintressen (trots att de superrika ägarna var högst ansvariga för desamma). Enligt FN skulle ingen lämnas utanför det hållbara paradiset. Temat för ”High Level Political Forum” 2016 var ”ensuring that no one is left behind”.

Den Artificiella Intelligensen

singularity

Men robotiseringen och den nya revolutionen ställde också frågan om hur många människor som egentligen behövdes i en framtida Sköna Nya Värld. Nya hot började torna upp sig på horisonten när den Fjärde Industriella Revolutionens futuristiska teknologier skulle implementeras. Utvecklandet av en AI ansågs kunna lösa mänsklighetens stora problem, men vad skulle hända om en Artificiell Intelligens fick egen autonomi och började löpa amok? Speciellt om en AI ville maximera sin egen makt och inte såg något värde med delar av mänskligheten. Den brittiska futuristiska elittankesmedjan ATCA 5000 ställde 2011 frågan:

“The key question: What is globalised human society going to do with the mass of under-employed or unemployed human beings that are rendered irrelevant or redundant by the fast approaching Super Convergence of the Bio-Info-Nano Singularity?”

ATCA 5000 hade bildats 2001 som ett filantropiskt expertinitiativ för att lösa globala problem och bygga en ”visdomsbaserad” global ekonomi genom en sokratisk dialog. Sammanslutningen var endast för 5000 inbjudna och speciellt utvalda medlemmar och bestod av framstående politiker, chefer inom näringsliv och ickestatliga organisationer samt akademiker. Kopplat till ATCA fanns också det globala nätverket Philanthropia som samlade 1000 ledande filantroper (Ultra High Networth Individuals), stiftelser, privata banker och NGOs för att sätta fokus på globala utmaningar som klimatkaos och fattigdom, samt att utveckla ett globalt ledarskap för unga genom vetenskap och teknologi. Här deltog också regeringsföreträdare i G10-gruppen samt parlamentariker från brittiska över- och underhuset, amerikanska senaten och EU-parlamentet.

dk matai
D.K. Matai, ordförande för ATCA, mi2G och Philosophia

Bakom elitinitiativet låg den indiske ingenjören och IT-.gurun D.K. Matai, juristen Mark Lewis (Berwin Leighton Paisner) samt Trilaterala Kommissionens europeiska viceordförande Hervé de Carmoy (en protegé till David Rockefeller[11]). Matai hade grundat tre organisationer för att assistera i arbetet med den stora transformationen och ”The Big-10 Global Risks”. Med i nätverket fanns bland annat David Rockefellers dotter Peggy Dulany (Synergos), Michael Northrop (Rockefeller Brothers Fund), Deepak Chopra (Alliance for a New Humanity) och Edward Goldsmith (The Ecologist).[12]

Den transhumanistiska framtiden låg högt upp på agendan och ATCA spådde i mars 2016 att den ”sköna nya världen” skulle förverkligas till år 2020:

”Everything that you see happening today between man and machines will change and metamorphose beyond recognition, in the coming 4-5 years. Expect total disruption via new Q-BRAIN enabled products and applications in terms of challenging legacy technology solutions; societal behaviours, habits and norms; global trading, finance and economics; and absolutely everything including the way we live, work and play!”[13]

Frågan om människans ”vara eller inte vara” i ett nytt teknologiskt system blev en prioritet även för Global Challenges Foundation som arbetade med att analysera de nya riskerna och möjligheterna tillsammans med transhumanistiska Future of Humanity Institute vid Oxford Martin School. Detta institut, under ledning av de svenska transhumanisterna Nick Boström och Anders Sandberg, analyserade risker och möjligheter med framtida ”människoförbättrande” teknologier som  genterapi, livsförlängning, hjärnimplantat och gränssnitt mellan hjärna och dator. De agerade även policyrådgivare till World Economic Forum.

Nick Boström var dessutom grundare till World Transhumanist Association, numera Humanity+, som finns representerad i 120 länder (den svenska avdelningen heter Människa+) och har arbetat med att ge transhumanismen en seriösare och mer vetenskaplig ton.

Nick Bostrom presentation.
Nick Boström, Future of Humanity Institute och Humanity+

2015 släppte Global Challenges Foundation och Future of Humanity Institute rapporten ”12 risks that threatens the human civilisation” som analyserade katastrofala hot som extrema klimatförändringar, atomkrig, pandemier, ekologiska katastrofer, global systemkollaps, asteroider, supervulkaner, syntetisk biologi, nanoteknologi, Artificiell Intelligens, ”okända konsekvenser” samt en undermålig global styrning.

En positiv förhoppning gavs om att en mäktig AI skulle kunna lösa alla mänsklighetens problem. Samtidigt kunde den utgöra en fara genom att se mänskligheten som onödig och istället vilja konstruera en värld utan mänskligt liv. Ett Terminatorscenario. Det var ett eko av ATCAs frågeställning. Denna potentiella fara påpekades också av Elon Musk (Tesla Motors), Stephen Hawking och Bill Gates, som alla även stödde Boströms arbete.[14] För detta fick de häpnadsväckande nog med 2015 års Luddistpris (som delas ut av Information Technology & Innovation Foundation).[15]

skynet

En lösning som föreslogs på problemet med en illvillig AI var bland annat att scanna av och ladda upp mänskligt medvetande i maskinvaran.[16] Ett annat sätt att komma tillrätta med problemen vore, enligt Global Challenges Foundation, att stärka den globala styrningen och kontrollen över den nya teknologin.

“Vi vill öka medvetenheten om de globala, katastrofala riskerna och påskynda tillkomsten av ett globalt styre som kan hantera dem.” (Global Challenges Foundation)

Samtidigt varnade GCF för ”Future bad Global Governance” som antingen betydde att den globala styrningen inte klarade av att lösa stora problem och istället skapade värre utfall, eller att en världsdiktatur med total övervakning utvecklades. Det senare skulle dock sättas i relation till riskerna med en otillräcklig global styrning vilket kunde resultera i flera miljarder offer eller en total civilisationskollaps.[17] En svår avvägning enligt rapportskrivaren Dennis Pamlin. Synpunkter hade även inhämtats från bl a Johan Rockström, Laszlo Szombatfalvy och Nick Boström. Resultatet var också av vikt för den futuristiskt orienterade samarbetspartnern GLOBE International som tog CGFs rapporter under sina vingar.[18]

”Majoritetens tyranni”

Hur skulle en effektiv global styrning gå till? Vilka problem kunde uppstå? World Economic Forum och dess policyrådgivare Olivier Woeffray hade bland annat analyserat risken med folkstyre och ”majoritetens tyranni” i förhållande till genomförandet av de sjutton hållbarhetsmålen.

“The changes brought about by the Fourth Industrial Revolution will hopefully be largely positive, but empowerment can bring about unintended consequences. For these we’ll need new governance models that are more effective, accountable and inclusive. New questions will arise. Can we trust the crowd? How can we manage the risk of the tyranny of the majority? How do we ensure reflexivity and long term-thinking in a fast-paced environment? How can we ensure effective collaboration while including more actors?”[19]

Kanske att beslutsfattandet inte skulle lämnas över till den besvärliga och ”okunniga” massan? James Lovelock hade bland annat yttrat:

“I have a feeling that climate change may be an issue as severe as a war. It may be necessary to put democracy on hold for a while.”[20] (James Lovelock)

eco-dictator
Utopiskt paradis eller teknokratisk ekofascism?

Den nya teknologins förbannelser blev 2016 även en prioritet för Global Challenges Foundations samarbetspartner Bulletin of the Atomic Scientists vid Rockefellers University of Chicago som tog med det på sin lista med hot och efterlyste en internationell organisation som kunde undersöka och hantera de nya teknologierna.

”The fast pace of technological change makes it incumbent on world leaders to pay attention to the control of emerging science that could become a major threat to humanity.”[21]

Det behövdes, i enlighet med filosofen Thomas Hobbes, en Leviathan som kunde övervaka systemet och ge trygghet åt folket. Redan 1946 hade Oliver Reiser skrivit:

“If society is not to collapse from unresolved conflicts and resulting failures at integration, the nations of the world must surrender some measure of their sovereignty and begin to function within the texture of a world whole. The social nervous system, center of intellectual-social unification, is called the world brain.”[22]

Världshjärnan som skulle bestå av en teknologiskt sammanlänkad mänsklighet behövde ett ledande organ. Detta var en vision som även speglades i Nick Boströms (chef för Future of Humanity Institute) koncept ”Singleton”.

“Once formed, a future singleton might be perpetually stable. This could happen if surveillance, mind control, and other security technologies develop in such a way as to enable a singleton to effectively prevent the emergence of internal challenges.”[23]

Det var visionen om det allseende ögat. Arbetet med att ge världshjärnan  (Teilhard de Chardins idé om Kristi mystiska kropp) en effektiv ledning fortsatte. Ambitionen var nu bland annat att G20 utvecklades från en diskussionsgrupp och krisbekämpare till att bli en verkställare av ”den stora transformationen”. Svåra utmaningar som krävde muskler låg för dörren innan ”Arcadias” frukter kunde skördas.

Befolkningsreducering

“Childbearing [should be] a punishable crime against society, unless the parents hold a government license … All potential parents [should be] required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.” (David Brower, Friends of the Earth”)

Om vi inte valde rätt väg bort från den människoframkallade klimatförändringen hotade, enligt Professor Paul Ehrlich vid Stanford University, den sjätte massförintelsen av livet på jorden.[24] Detta gav ekon från G8-rapporten Global Warning i vilken David Wasdell levererat domedagsvarningar om ett stundande ”mega-death” om inget gjordes. Ehrlich var professorn som 1968 (tillsammans med sin fru Ann) hade skrivit The Population Bomb på uppdrag av David Brower från Sierra Club (Brower var även Friends of the Earths första ordförande). En bok Ehrlich senare beskrev som alltför optimistisk.

Frågan var hur planeten skulle kunna föda världens befolkning utan den fossila energi som eliten ville låta stanna kvar i jorden. I sin futuristiskt teknokratiska artikel från 1998, där Hans Joachim Schellnhuber efterlyste effektivare kontroll av jordens resurser och människor (geocybernetik) där nationernas självständighet skulle underordnas FNs centralstyre, ställde han sig också frågan hur många människor jordsystemet klarade av.

“It is conceivable, on the other hand, that geocybernetics will follow completely different (or complementary) courses that lie more in the realm of social management. Here the demographic issue overrides other themes: Is there an optimal number of human beings to be supported by the ecosphere?”

Schellnhuber + Newton
”Alkemisterna” Hans Joachim Schellnhuber, Johan Rockström och Isaac Newton på Kungliga Vetenskapsakademin 25 maj 2016

Schellnhuber gjorde senare ett kontroversiellt uttalande inför Köpenhamnskonferensen 2009 där han menade att jordens planetära gränser endast klarade av 1 miljard människor.

“In a very cynical way, it’s a triumph for science because at last we have stabilized something — namely the estimates for the carrying capacity of the planet, namely below 1 billion people,”[25]

Ett uttalande som han senare ansåg blivit feltolkat. Han menade att uppgiften bara gällde om vi inte fick kontroll över den globala uppvärmningen.[26] Även Rockström och Global Challenges Foundation såg befolkningstillväxten som ett avgörande problem som gav upphov till miljöförstöring och högre koldioxidutsläpp.[27] Varken Schellnhuber eller Global Challenges Foundation besvarade dock den svåra frågan om hur världens magar skulle mättas med ett jordbruk som inte fick använda fossil energi. Världen stod enligt Schellnhuber inför en fullständig förändring:

“Whatever we do or don’t do, the world as we know it will soon cease to exist.” (Hans Joachim Schellnhuber)

Paul Ehrlich argumenterade 1994 för en ideal befolkning på 1,5 till 2 miljarder på planeten för att säkerställa planetens och människans välmående.[28] David Rockefeller hade samma år uttalat sig om befolkningstillväxtens negativa inverkan på planeten:

“The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident.” (David Rockefeller)

Population-Control

John D. Rockefeller IIIs gamla agenda från 50-talet, om en global plan för att kontrollera befolkningstillväxten, fanns hela tiden med i bakgrunden till det klimathot som hade använts för att sälja in den beska medicinen. Det var dags att avsluta Rockefeller Brothers Funds ”The Unfinished Agenda” (som 1977 hade rekommenderat långtgående metoder för att sänka befolkningstillväxten och som låg till grund för Jimmy Carters presidentrapport Global 2000).

Befolkningsfrågan var dock inte längre en öppen prioritet för Rockefellerstiftelsernas utvecklingsprogram (förutom genom Population Council). Istället hade den nära samarbetspartnern Bill & Melinda Gates Foundation tagit över och blivit ledande inom detta område med sina ”mjuka” fertilitetssänkande metoder i form av vaccinationsprogram, ”empowerment” av kvinnor samt spridande av preventivmedel i utvecklingsländerna.

Däremot var Rockefeller Foundation fortfarande mycket aktiva inom jordbruksområdet och frågan om livsmedelssäkerhet. Deras inverkan på den gröna revolutionen hade varit omfattande. Deras petrokemiskt orienterade jordbruksmetoder hade höjt avkastningen dramatiskt (250%). Samtidigt pekade de på att matproduktionen behövde öka med 70% för att föda den växande världsbefolkningen i framtiden. Hur skulle detta vara möjligt att genomföra utan den fossila energi som möjliggjort jordbruksrevolutionen? Jordbruket klassades dessutom som en större klimatbov än världens alla transporter tillsammans.[29] Människans behov av föda ansågs som en belastning för planeten.

Detta var en fråga som Johan Rockström arbetat med tillsammans med bland annat Jonathan Fowley vid University of Minnesota. I en artikel i Nature från 2011[30] skulle det gå att hålla sig inom de planetära gränserna med en omställning till ett klimatsmart jordbruk. Detta betydde i praktiken ett mer effektiviserat jordbruk med minskat avfall, ingen utökning av jordbruksmarken, strategisk användning av bekämpningsmedel, minskat skördegap (genom exempelvis växtförädling) samt ändrade kostvanor från kött till vegetabilier.[31]

“…if humanity continues on its current trajectory, it will likely be unable to meet the needs of a world population that is expected to reach at least nine billion by 2050.” (Johan Rockström)

Rockefeller Foundation hade i partnerskap med Bill Gates hade tagit sig an jordbruksproblematiken med högteknologiska lösningar och ”klimatsmart jordbruk”. Något som enligt kritiker gynnade de stora jordbruksjättarna. Deras fokus var att minska svinnet och effektivisera produktionen. Under World Economic Forum presenterade Judith Rodin satsningen YieldWise som utfördes tillsammans med Coca Cola & Co, Cargill samt den Nigerianska miljardären Aniko Dangotes Dangoto Group.[32] Partnerskap skulle byggas mellan småbrukare i Afrika och multinationella företag med en total systemkontroll av processen från utsäde till butik. Det var ett exempel på den cirkulära, eller gröna, ekonomin.[33]

Men ekvationen tycktes inte gå ihop om den fossila energin skulle fasas ut fullständigt till år 2050. I alla fall inte med en bibehållen levnadsstandard i väst.

“Looking past the near-term concerns that have plagued population policy at the political level, it is increasingly apparent that the long-term sustainability of civilization will require not just a leveling-off of human numbers as projected over the coming half-century, but a colossal reduction in both population and consumption.” (Professor Ken Smail)

World_energy_consumption_by_fuel.svg

Den hållbara utopin verkade, som Barbara Marx Hubbard yttrat, inte vara för alla. Budskapet från WWF, Romklubben (där Schellnhuber ingick) och Global Footprint Network (med ett nätverk av sammankopplade elitfinansierade organisationer) var tydligt; för varje år som gick inföll ”Earth Overshoot Day” allt tidigare. Vi levde enligt dem på ett lånat kapital som ökade för varje år. Som David Wasdell skrev angående transformationen till ett hållbart samhälle så krävdes en långvarig reduktion av den globala befolkningen.

Kandidaten till posten som  FN:s generalsekreterare och till Rockefellersfären närstående, Christiana Figueres, gjorde följande kyliga konstaterande om vad FN borde göra:

“We can definitely change those numbers. Really, we should make every effort to change those numbers because we are already, today, already exceeding the planet’s planetary carrying capacity,”[34]

På samma sätt argumenterade brittiska befolkningsminsknings-organisationen Population Matters där Crispin Tickell, Jane Goodall, Paul Ehrlich och James Lovelock var beskyddare.

“Those who fail to see that population growth and climate change are two sides of the same coin are either ignorant or hiding from the truth. These two huge environmental problems are inseparable and to discuss one while ignoring the other is irrational.” (James Lovelock)

Parismålsättningen med att hålla temperaturökningen till under 1,5 grader i förhållande till förindustriella nivåer kunde tolkas på olika sätt. Det mest effektiva sättet att hantera klimatförändringarna var, enligt Population Matters, genom barnbegränsning.

“The most effective personal climate change strategy is limiting the number of children one has. The most effective national and global climate change strategy is limiting the size of the population. Population limitation should therefore be seen as the most cost-effective carbon offsetting strategy available to individuals and nations – a strategy that applies with even more force to developed nations such as the UK because of their higher consumption levels.”[35]

Befolkningsreduktion blev också en fråga för FNs nya hållbarhetsmål. I ett diskussionsunderlag från FN:s High-Level Panel on the Post 2015-agenda av Johan Rockström och Jeffrey Sachs ansågs att fertiliteten bland annat var tvungen att minskas söder om Sahara.[36]

“…fertility rates in Sub-Saharan Africa, North Africa and parts of the Middle-East, remain very high. Sub-Saharan Africa’s population is projected to rise from 856 million in 2010 to more than 3.3 billion by 2100, unless the fertility rate is reduced. In a world of land scarcity, water stress, and climate change, such dramatic increases in Sub-Saharan Africa’s population will likely lead to a Malthusian catastrophe.”[37]

De föreslog ”mjuka” och frivilliga åtgärder för att åstadkomma ”sustainable fertility”.

”All families should have access to reproductive health and other services needed for voluntary reductions in fertility rates to stabilize or reduce the world’s and every country’s population.”[38]

Om detta inte lyckades väntade en ”malthusiansk katastrof”. Rockström ansåg att kurvorna behövde vändas snabbt:

”We urgently need to bend the curves of negative global environmental change in order to navigate within a safe operating space in the Earth system.”[39]

UN Fertility

Dessutom behövde, enligt Rockström, makten överföras från nationerna till den globala nivån för att effektivt kunna genomföra omställningen till en hållbar utveckling inom de nio planetära gränserna.[40]

”Jag kan inte se annat sätt än att 200 länder måste lämna ifrån sig en del av sin beslutanderätt till en planetär institutionell förvaltning. Vi måste jobba med de institutioner vi har, och det finns bara en institution som är global, FN.”(Johan Rockström)

Betydligt mer drastiska åtgärder föreslogs av filosofen Travis Rieder vid Berman Institute of Bioethics vid Johns Hopkins University:

“In order to help avert a 2°C increase in global average temperatures this century, we must reduce population growth faster than choice-enhancing policies are capable of doing on their own.”[41]

Rieder föreslog ett ”Global Population Engineering Program” för att med olika propagandatekniker (”nudging”) förmå kvinnor att inte skaffa barn i syfte att rädda världen från klimatkatastrofen (enligt scenariorna från Schellnhubers Världsbanksrapport). Han ansåg att fertiliteten behövde sänkas till 0,5 barn per kvinna för att undvika Schellnhubers och Wasdells ”catastrophic tipping point”.[42]

“…we need to investigate the defensibility of additional fertility-reducing population engineering interventions.”

Detta skulle bland annat göras med moraliska argument om vilken belastning varje ny individ fick på planeten. Att skaffa många barn skulle inte löna sig. Rieder ansåg att det var enklare att minska befolkningen än att förändra människors levnadsvanor.

“…even if we are able to make the kind of radical cuts to our emissions hoped for by the IPCC, the total CO2 emissions saved by refraining from having one additional child is larger than the summed lifetime savings from six common ‘green’ activities (such as lowering one’s transportation related GHG emissions, increasing the energy efficiency of one’s home, etc.)”

2016-04-10-family-ethicist-rieder-0029-edit
Travis Rieder tillsammans med sin dotter och fru. Vilken familj måste nu avstå från sin barnkvot?

Human Engineering

Matthew Liao från The Center for Bioethics vid New York University samt Rebecca Roache och Anders Sandberg från Future of Humanity Institute vid Oxford menade att vi behövde gå ett steg längre och börja modifiera människan för att minska klimatpåverkan.

”…we consider a new kind of solution to climate change, what we call human engineering, which involves biomedical modifications of humans so that they can mitigate and/or adapt to climate change.”

Deras första förslag gick ut på att skapa artificiell köttintolerans genom ”köttplåster” (ungefär som nikotinplåster).

“We can produce patches for those animals that contribute the most to greenhouse gas emissions and encourage people to use such patches.”

Om vi dessutom designade kortare människor som inte krävde lika mycket resurser skulle de ekologiska fotavtrycken minska. Metoder som listades var hormonbehandling, reducering av födelsevikten och “preimplantation genetic diagnosis”. Man skulle då kunna välja om man ville ha ett långt barn eller flera korta.

“A way to reduce ecological footprints, then, would be to reduce size.”

Det tredje förslaget handlade om att ge kvinnor “intelligensförbättring”. Något som enligt Nick Boström kan göras genom ett antal olika metoder som utbildning, mental träning, smarta droger (nootropics), Transcranial Magnetic Stimulation, genetisk modifiering och brain computer-interfaces. Genom rätt utbildning skulle kvinnor välja bort barnafödande.

“…cognition enhancements may help increase the ability of people to educate themselves which would then affect fertility, and indirectly climate change.”

Det sista förslaget handlade om att utveckla piller som kunde öka empati och framkalla altruism.

”Increasing altruism and empathy could also help increase people’s willingness to assist those who suffer from climate change.”

Dessa transhumanistiska förslag sågs som mindre riskfyllda än att anamma exempelvis geoengineering.

Q-BRAIN

Noosphere 2a
Den hållbara utopin enligt José Argüelles ”Noosphere Forum”

Ännu mer extrema åtgärder i transhumanistisk anda föreslogs av James Lovelock, som även uttalat sig om att världen skulle upphöra med kostsamma klimatåtgärder för att rädda planeten och istället bygga klimatkontrollerade städer. Det var enligt honom för sent att försöka vända skutan. Han ansåg också att mänskligheten skulle gå från att vara biologiska varelser till att sammanfogas med tekniken för att rädda världen.[43]

“If we can somehow merge with our electronic creations in a larger scale endosymbiosis, it may provide a better next step in the evolution of humanity and Gaia.” (James Lovelock)

Lovelock var en nära vän till Crispin Tickell, en inspiratör till Schellnhubers idévärld och rådgivare till David Wasdells och Schellnhubers ”Apollo-Gaia Project” (där idén om Tipping Points utvecklades).[44] Lovelocks Gaiahypotes hade också paralleller till Teilhard de Chardin, Oliver Reiser och Buckminster Fuller.[45] Han hade även varit medlem av (det av Laurence Rockefeller finansierade) Lindisfarne Association där det bland annat diskuterades hur Teilhard de Chardins visioner om en planetär kultur skulle realiseras. För Lovelock handlade lösningen om att låta mänskligheten ihoplänkas med tekniken, bli posthuman och stiga upp i cybersfären (noosfären). Även det trilaterala elitnätverket ATCA/Philanthrophia anammade idéerna om att människan alltmer skulle förenas med teknologin:

“What’s the Q-BRAIN Singularity about? Simply put, Quantum-Blockchain-Recursion-Artificial-Intelligence-Nano (Q-BRAIN) smart technologies coming together in our global civilisation to synthesise man and machine as one in a hybrid formulation where man becomes part machine and machine becomes part man.”

STR0605LOVELOCK_433106k
James Lovelock (1919-), futurist, vetenskapsman och miljöaktivist

Detta var José Argüelles’ och Barbara Marx Hubbards teknospirituella ”ascension”.[46] Den antika gnostiska drömmen om att befrias från köttets begränsningar. Planeten och ekosystemen skulle på detta sätt räddas från den ”destruktiva” mänsklighet som Romklubben utpekat som den stora fienden.

“And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.” (Revelations 6:8)

Epilog

Så vad hände efter att Rockefellerfamiljens mindre stiftelse Rockefeller Family Fund slog på trumman och meddelade att de skulle divestera från allt innehav i fossil energi och avyttra sitt innehav i ExxonMobil? En stiftelse som betonade hur korrumperad och oansvarig familjens gamla kronjuvel var.

“… Exxon is a corrupt institution that has pushed humanity (and all creation) towards climate chaos and grave harm,”[47]

I juli 2016 meddelades att Rockefeller Financial Services Inc. hade kapat åt sig 43,568 aktier i Exxon Mobil Corporation under det andra kvartalet 2016 och med detta hade ökat med detta sitt innehav med 4,2%. Det gjorde att företaget hade totalt 1,074,179 aktier i Exxon Mobil Corporation till ett värde av $100,983,568.[48]

“Rockefeller Financial Services Inc. scooped up 43,568 additional shares in Exxon Mobil Corporation during the most recent quarter end.”

david_rockefeller_with_peter_o_neill_and_happy_rockefeller__2010
David Rockefeller, Peter O’Neill (dotterson till David Rockefellers syster Abby) och Nelsons änka Happy Rockefeller (1926-2015) firar i Rockefellerfamiljens International House i New York.

Familjen visste precis vad de gjorde. Det var en genomtänkt och samordnad aktion som hade fått sin välsignelse från familjekontoret på Rock 1. Ordföranden för 5600 Operating Committee for the Rockefeller Family var Peter O’Neill (dotterson till David Rockefellers syster Abby). Han ingick också i styrelsen för RBF och var ordförande för Rockefeller Family Funds finansiella kommitté.[49] På detta sätt var han djupt inblandad i Rockefellers divesteringsinitiativ. Som direktör för Rockefeller Financial Services och medlem av dess finansiella kommitté var han även ansvarig för att ha utökat innehavet i den ”korrupta institutionen” ExxonMobil.

“Given that we fight climate change, to us, investing in fossil fuels is somewhat akin to a cancer-fighting foundation investing in tobacco,” (Justin Rockefeller, RBF)

Så mycket var moralen värd i Rockefellers värld. Med den ena handen – den som syntes i media – sålde man ut ”för klimatets och jordens framtid”, medan man med den andra köpte upp de divesterade aktierna.

Interchurch center
Interchurch Center i New York

RBF och RFF delade kontorsyta i Interchurch Center på 475 Riverside Drive nära Colombia University och katedralen S:t John the Divine i New York. Huset hade byggts 1958 genom en donation från John D. Rockefeller Jr. och var ett ekumeniskt centrum innehållande ett stort antal interreligiösa organisationer och kallades ”The God Box”. En passande plats för en familj som hade blivit en av klimatreligionens högsta förkunnare med aspirationer om att ta Guds plats.

Ättlingarna till ”Devil Bill” visste precis hur massan skulle manipuleras och duperas. Vill man ta över världen är alla medel tillåtna. Den långsiktiga strävan efter total makt och dominans i ett teknokratiskt och totalitärt världssystem med centralplanering fortsatte nu, med siktet inställt på 2020 och verkställandet av Parisavtalet. Allt för genomförandet av den posthumana utopin inom de nio planetära gränserna.

Rockefeller-Center-New-York-City-Paul-Manship-Prometheus
Prometheus vid Rockefeller Center

Deras alkemistiska strävan att omforma världen och människan för att uppnå fred, harmoni och balans bygger dock på falska premisser. Det uppnås inte om lögner och manipulation är en del av receptet. De önskar att likt Prometheus stjäla elden från gudarna och skapa sitt eget psykopatiska paradis med sig själva som väktare över en kontrollerad mänsklighet. Vägen till alkemistisk perfektion går dock genom oss själva och de erfarenheter och lärdomar vi samlar under våra liv och kan inte appliceras på världen i stort. Det går inte att ta några genvägar med hjälp av teknologi och bli likt gudsliknande supermänniskor. Mänsklig utveckling kan bara uppnås genom den hårda skolan med att förvärva sann kunskap. Det är vi själva som bygger templet.

Det är dags att säga nej till deras storhetsvansinne och förödande planer. Det är dags att vi räddar vår mänsklighet från dessa falska profeter och självpåtagna planetskötare…

Stöd bygget av Pharos!

Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson
Stiftelsen Pharos – design: Kimmie Fransson

[1] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

[2] http://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf; https://www.weforum.org/projects/circular-economy

[3] http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_SmartGrids_Pilots_Report_2010.pdf

[4] http://www.teqs.net/summary/

[5] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/revolution-warming-planet/

[6] http://www.technocracyinc.org/

[7] Burris, Beverly (1993), Technocracy at Work, SUNY Press

[8] http://www.theinternetofthings.eu/sites/default/files/GOV18%20R%20van%20Kranenburg%206007_ATL.pdf

[9] http://futurict.inn.ac/

[10] http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/research/programmes/mind-machine

[11] http://www.nytimes.com/1988/06/23/business/business-people-a-banking-star-moves-to-societe-generale.html

[12] http://www.mi2g.com/cgi/mi2g/press/philanthropia_trinity.pdf

[13] http://www.mi2g.com/cgi/mi2g/frameset.php?pageid=http%3A//www.mi2g.com/cgi/mi2g/press/150316.php

[14] http://observer.com/2015/08/stephen-hawking-elon-musk-and-bill-gates-warn-about-artificial-intelligence/

[15] http://www.cnet.com/news/elon-musk-stephen-hawking-win-annual-luddite-award/

[16] http://www.g20ys.org/upload/auto/4eb9ce315f67d9d94aebf3d90522d5ee3d67a8bf.pdf

[17] http://globalchallenges.org/wp-content/uploads/12-Risks-with-infinite-impact-Executive-Summary.pdf

[18] http://globelegislators.org/news/item/why-global-catastrophic-risks-need-greater-awareness-legislative-action

[19] https://www.weforum.org/agenda/2016/02/3-ideas-to-revive-global-governance

[20] https://www.theguardian.com/environment/blog/2010/mar/29/james-lovelock

[21] http://thebulletin.org/sites/default/files/2016%20doomsday%20clock%20statement%20-%20final%5B5%5D.pdf

[22] Reiser, Oliver (1946), The World Sensorium: The social embryology of World Federation, Kessinger Publishing

[23] http://www.nickbostrom.com/fut/singleton.html

[24] http://www.bbc.com/news/science-environment-33209548

[25] http://dailycaller.com/2015/06/17/pro-lifers-pope-rejects-population-control-abortion-as-solutions-to-global-warming/

[26] http://www.ncregister.com/daily-news/german-climatologist-refutes-claims-he-promotes-population-control

[27] http://globalchallenges.org/background

[28] Daily, G. C.; Ehrlich, A. H.; Ehrlich, P. R. (1994). ”Optimum human population size”. Population and Environment15 (6): 469. doi:10.1007/BF02211719

[29] http://www.greattransition.org/publication/bounding-the-planetary-future-why-we-need-a-great-transition

[30] http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/nature10452.html

[31] https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/News/Press-releases/SEI-Pressmeddelande-MojligtAttForsorja9MiljarderManniskor-12okt2011.pdf

[32] https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/yieldwise/

[33] https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/topics/agriculture-and-food-security/

[34] http://www.progressivestoday.com/un-climate-official-we-should-make-every-effort-to-decrease-world-population-video/

[35] https://populationmatters.org/documents/climate_strategy.pdf

[36] http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/06/Rockstroem-Sachs-Oehman-Schmidt-Traub_Sustainable-Development-and-Planetary-Boundaries.pdf

[37] Ibid.

[38] http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/130307-Structural-Transformations-towards-Sustainable-Development-final.pdf

[39] http://www.unep.org/OurPlanet/2011/sept/EN/article5.asp

[40] http://www.unep.org/OurPlanet/2011/sept/EN/article5.asp

[41] http://www.npr.org/documents/2016/jun/population_engineering.pdf

[42] http://www.npr.org/2016/08/18/479349760/should-we-be-having-kids-in-the-age-of-climate-change

[43] http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/10752606/We-should-give-up-trying-to-save-the-world-from-climate-change-says-James-Lovelock.html

[44] http://www.hngn.com/articles/103578/20150624/pope-francis-science-advisor-believes-in-gaia-but-not-god.htm

[45] http://www.lawoftime.org/noosphere/theoryandhistory.html

[46] http://www.humanityascending.com/index.html

[47] http://phys.org/news/2016-04-exxonmobil-rockefellers-climate.html#jCp

[48] http://www.thefoundersdaily.com/rockefeller-financial-services-inc-buys-100983568-stake-in-exxon-mobil-corporation-xom/629884/

[49] https://www.winrock.org/bio/peter-m-oneill/

[50] http://www.centerforneweconomics.org/publications/essays/goodwin/neva/a-new-economics-for-the-21st-century

[51] http://abcnews.go.com/News/rockefeller-family-fund-divests-fossil-fuels/story?id=37898255

[52] https://www.climaterealityproject.org/blog/al-gore-and-new-york-attorney-general-eric-schneiderman-launch-ags-united-clean-power-coalition

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  En storartad uppmaning som avslutning. Anfall och utplåna familjen Rockefeller och alla deras subalterner!

 2. Lasse

  Mänskligheten som hot mot globala klimatet.
  Kan bekämpas med att minska antalet människor.
  Tack Jacob för denna genomgång.

  Jag gillade den bild som visade vad vi får den energi som vi betalar för från. 85% fossil energi!
  Nån som tror att ett fossilfritt samhälle inom 20-40 år inte innebär enorma påfrestningar på mänskligheten?
  Vilken del av mänskligheten kommer att drabbas mest?

 3. Argus

  Fantastiskt!
  Det är *mind boggling* att inte detta diskuteras.

  ’Vi’ försöker – mer eller mindre – att skjuta i sank den vetenskapliga motivationen till framför allt CO2 frågan. Men med tanke på aspekten *world domination*, är det måhända effektivare att istället lyfta fram de diktatoriska do. Jag gissar att CO2 är totalt ointressant i sammanhanget. Bara en *grej* att hänga upp det i.

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 4. Peter Stilbs

  Lysande serie, Jacob. 1000 tack.

 5. Ingemar Nordin

  Tack Jacob,

  Otroligt att så många rika och inflytelserika människor drabbats av en sådan hybris. Men något skall de väl roa sig med stackarna. Tyvärr fastnar skrattet i halsen med tanke på vilket stort inflytande dessa personer har. De hinner ställa till med mycket elände än. Man önskar att det hade ägnat sig åt affärer istället, och gjort oss alla rikare.

  Ett grundläggande misstag i allt utopibyggande är som sagt kunskapsproblemet, vilket visar att alla sådana här utopibyggen inte (oavsett hur stora datamaskiner man än har) kan centraldirigera ett land och ännu mindre en värld.

 6. Slabadang

  En samling Dr Mengeles wannabees på steroider!

  Vi ser ett tankegods som får nazismens och kommunismens likna ett litet första delexperiment på inhumanism.
  Jag får från djupet av mitt hjärta tacka dig Jakob för din research det är extremt farliga människor som samlats bakom dessa totalitärt inhumana totalgalna utopiska tankarna. I stället för att ge människor ansvar, integritet, självständighet och frihet så tar de bort de absolut viktigaste fundamenten för civilisationsbyggen ifrån dem. Ryyyys! Det är otroligt sorgligt att upptäcka hur stort inflytande rabiata särintressen fått över våra demokratiska institutioner och allra mest i de internationella. Vi lever tyvärr allt mer i en minoritetstyranni.

 7. Björn

  En lysande sammanställning Jacob. Världen, livet och upplevelserna kan inte vara till för en, utan för alla. Alla dessa fanatiska idéer som speglas får inte utgöra en mall för den enes kontroll av de övriga. Vem har rätt att sätta sig över andras liv på grund av galna idéer som ältas i slutna rum för att sedan smygas på mänskligheten? Det är inte mer bråttom med någonting, annat än att idéer av vad slag de än är, kan diskuteras öppet i våra parlament och i olika fora. Teknikutveckling är nödvändig, men om dess resultat används för kontroll av våra liv, då är dess användning förfelad och inhuman. En sådan utveckling är det våra parlaments uppgift att stoppa. Ingen fråga är för svår att öppet diskutera. I en demokrati är det vi väljare som skall vara bromsen mot införande av skadliga kontrollsystem och verksamhet som inte gynnar oss.

 8. Evert Andersson

  Ett otroligt viktigt jobb som gjorts. Både här och i Domedagsklockan. Detta skulle behöva nå fler, egentligen den stora massa, som inte orkar bry sig. Här pekas på hotet mot demokratin genom överstatlig styrning för att man inte tror demokrati klarar att ta de obehagliga besluten. Så kan det förstås vara. Demokratins akilleshäl är att man inte kan byta färdriktning förrän mer än hälften av röstberättigade förstår att vi är på väg åt alldeles fel håll. Demokrati förutsätter alltså en korrekt och allsidig information till befolkningen. Eftersom vi inte har det så vågar inget politiskt parti stå upp och ifrågasätta klimathotet och medicinen som ska rädda världen. Nordangårds forskning är ju dynamit i denna soppa. Fler borde bry sig medan tid är.

 9. Ann lh

  Instämmer i alla beundrande och kloka kommentarer. Från min horisont känns hela detta komplex av ide’er mest som om de kom från ett dårhus där alla tappat kontakt med verkligheten.
  Tack än en gång Jacob!

 10. PelleB

  Med all respekt för Jacob men den här typen av ”klipp och klistra” inlägg blir något patetisk för en kritisk läsare.
  Btw: Vem räknade till 1700 privatflygplan?

 11. latoba

  Vilket fantastiskt par Al Gore och Johan Rockström. Skrämmande att dessa herrar har för avsikt att förändra våra liv. Jag kanske slipper uppleva det, men jag tycker synd om mina ättlingar som kan påtvingas detta om förnuftet inte ändå till sist segrar över dårskapen.

 12. Peter F

  PelleB

  Nå. Vad är Du kritisk mot och kan Du hitta något fel i Jacobs artikelserie ?

 13. Ingemar Nordin

  Peter F #12
  Jag kan skriva en kommentar för Thomas P: ”äsch, allt det där som Jacob tar upp är bara konspirationsteorier. Han nämner några udda figurer i klimatpolitikens utkanter som inte alls har någon betydelse. Och han gör det enkom för att svärta ned alla oss som verkligen anser att klimathotet måste tas på allvar och att politikerna GÖR något!” 🙂

  Ungefär så.

 14. Peter F

  Ingemar N

  Ja,, Thomas P lär ju inte ha något konstruktiv kritik/fakta att komma med här.

 15. Gunnar Strandell

  Jag tycker att rubriken inte ska innehålla ”Rockefeller” för de är inte alls ensamma om att lägga pengar på dessa tankegångar. Det stora problemet är väl att vi alla tvingas bidra via skatteinbetalningar och ett påslag på de produkter och tjänster vi köper.

  En del klipp ur arkiven skulle kunna leda till att frågorna kom upp och diskuterades.
  Vad tycker feministerna om dessa tankar:
  ”Det tredje förslaget handlade om att ge kvinnor “intelligensförbättring”. ”

  Vad ska vi tycka om Rockström, med tre barn som skrivit om befolkningstillväxten:
  ”Befolkningsreduktion blev också en fråga för FNs nya hållbarhetsmål. I ett diskussionsunderlag från FN:s High-Level Panel on the Post 2015-agenda av Johan Rockström och Jeffrey Sachs ansågs att fertiliteten bland annat var tvungen att minskas söder om Sahara.[36]”

  I grund och botten handlar det om människor som gör stor skillnad och på ”Vi” och ”de”, där ”de ” åsätts olika nyspråkliga etiketter.

  Anna Kinberg Batra sa i agenda att SD var rasistiskt för att de satte etiketter på människor. Men hon anser sig väl tillhöra ”Vi” och då är det OK både med etiketter och önskan om att få bestämma om ens ”de” ska få ha något liv.

  Jag anser att det är dags att plocka ned detta ”Vi och de”-tänkande och tycker att Jacobs skrifter leder en bra bit på vägen. De visar vart verkligheten gått efter att Orwell skrivit ”Djurfarmen” och att den är på god väg att även uppfylla ”1984” om inget görs. Men jag är rädd för att en fokusering på Rockefeller bara leder till att de döljer sig och försvinner in i dimman.

 16. Gunnar

  Att jag har valt fokus på familjen Rockefeller handlar om att jag hittade deras fingrar i nästan allt som hade med klimatagendan att göra. De har också en ytterst viktig roll i det grundläggande skedet tillsammans med den amerikanska militären. Jag ville därför granska detta på djupet och få svar på varför Standard Oils arvingar bedrev ett korståg gentemot sin grundverksamhet. Man ska komma ihåg att familjen var rikast i USA efter andra världskriget och därmed hade en oerhörd maktbas genom sina nära kontakter med Vita Huset och Pentagon. Däremot så har allt fler aktörer anslutit sig med tiden. Deras agenda är förstås sammanlänkad med främst elitskiktet i USA och Storbritannien och det finns en rad andra ”filantroper” som ingår i detta nätverk. Rockefellers tillhör dock de allra främsta av de synliga aktörerna. De tillhör också de allra äldsta i gemet och har en erfarenhet som få kan matcha (genom grundandet av Rockefeller Foundation 1913) . När jag påbörjade arbetet var detta tänkt att bli en kortare genomgång för min tidning Bulletin of the Mad Doctor med temat Rockefeller (som också är namnet på en låt med mitt band Wardenclyffe). Jag började med att gå igenom alla RBFs årsredovisningar sedan 1940 och fann ett tydligt mönster. Efter ett tag insåg jag att materialet genom sin omfattning snarare var lämpat för en bok.

 17. John Silver

  Dettta är vad som händer om man konsumerar för mycket av serietidningar och B-filmer.
  Stan Lee och Stålmannen har stor skuld till detta.

 18. Ingvar i Las Palmas

  Imponerande Jacob!

  Lite off topic men intressant om ”disruptive technologies” vars konsekvenser är oöverskådliga.

  http://lfb.org/bet-big-mainstream-media-wont-tell-blockchains/

 19. Gunnar Strandell

  Jacob!
  Jag förstår att du fått Rockefeller i fokus, för de verkar ha ett finger med nästan överallt. Jag har läst Robert Zubrin: ”Merchants of despair”, som inte tar upp klimathotet särskilt ingående men är desto mer inträngande när det gäller befolkningskontroll. Även här dyker Rockefeller upp, men även andra som Carnegie.

  Det jag gillar med den boken är att den fokuserar på fenomenet utan att ge särskilda slängar åt dem som finansierar det. Jag vill gärna förstå varför gamla falsifierade hypoteser kommer upp gång efter annan och får ekonomiskt stöd från samma kretsar, oavsett vad de kallar sig för tillfället.

 20. BoE

  Tack Jacob
  Men det är påfrestande att ta till sig detta.
  Man vill ju inte tro, som varandes en hyvens medborgare, att alla de citat som du redovisar här verkligen kan vara sanna.
  MEN har man läst en viss Adolfs publicerade/sammanställda utskrifter av dennes middagskonversationer med sina likasinnade, så har man där fått helt klart för sig att ränker och lögner går utmärkt bra att torgföra. Ju häftigare/långtgående påståenden man trummar ut desto större chans att bli trodd.
  Just hur denna teori om att lögner, för att bli trovärdiga, måste ha just en avsevärd ”höjd” (som man säger om patenterbara ideéer) redogjorde Adolf för under en sk ”middagskonversation”.
  Det går inte så bra att ljuga bara lite – Man måste ta i av bara tusan. Och han lyckades ju alltför bra med detta kan man tycka.
  En annan tanke.
  Var finns/verkar Hans Rosling nu för tiden. (Har ni haft kontakt?) Han måste ju vara pestsmittad i detta sammanhang.
  Han säger själv att han är ”possibilist”. Men att tro på positiv utveckling är nog inte gångbart framöver i undergångskretsarna.

 21. Gunnar

  Nu när jag har utrett Rockefellerfamiljens inblandning i klimatfrågan så avser jag att gå vidare. Nu har jag fått svar på frågan varför de har haft en sådan inflytelserik roll. Men idévärlden har hämtats från annat håll. Rockefellers är förstås inte kärnan. De har sedan mäktiga allierade som bär på liknande filosofier om ”survival of the fittest” och tankar om att alkemistiskt/kabbalistiskt transformera världen och människan till perfektion.

 22. Argus

  En observation som bekymrar mig är att denna typ av post kommenteras så pass litet. Är det för att det är ett *svårt* ämne?
  Gäller saken istillväxt/temperatur/satelliter etc, kan antalet kommentarer bli +100.
  Jag får en känsla av att *vi* är dragna vid näsan. Vi gör som är avsett: ägnar åt oss tekniska detaljer istället för att genomskåda The Big Picture.
  ’Dagens klim….’

 23. Argus

  Jag antar att det arbete jag lagt ned premieras med tiden. Jag antar att det öppnas några fler ögon när jag publicerar sammanfattningen. Ofta så gillas kortare inlägg som inte kräver någon större läsinsats och det hade säkert genererats mer kommentarer om jag delat upp serien i fler delar.

 24. L

  Johan Rockefellerström.. 😉

 25. Ann L-H

  Argus 22! Instämmer.

 26. Slabadang

  Argus!

  Du har alldeles rätt. Jacob har tidigt fattat vad som är viktigast för att förstå hur klimatalarmismen kunde få sån makt.Jacob fokuserar på att hitta smitthärden för sjukdomen istället för de tjafsa om de tusentals symptomen som spritt smittan i MSM och politisk propaganda.

  Det är lätt att drabbas av en trött hopplöshet när det klart framgår vilken otroligt utbredd korruption som spritt sig i väst, vart ska man liksom börja när hela maktapparaten är korrupt och förljugen?

  Min analys ger att de redan förskingrat sitt förtroende och legitimitet.Utan folkförtroende så funkar det inte för dem och nu har de för länge och för högt ovanför folks huvuden kört helt i diket INGENTING funkar längre för globalisterna och deras korrupta ljugtrutar i MSM.

  Nu byggs allt mer förtroende för allt fler varumärken på nätet. De levande fiskar som simmade mot strömmen och simmade runt de döda medflytande har intjänat sitt förtroende, medan de döda firrarna inom MSM flutit med strömmen så länge att förruttnelsen stinker lång väg.

  Jag vill att du inte underskattar betydelsen av Brexit, att Merkel torskar i sin egen hemmastat, att klimatpolitiken överges, att EU-motståndet inte bara växer utan exploderar och jag hävdar att detta hör ihop med att ljugtrutarna tappat makten över den allmänna opinionen och att deras agenda allt oftare faktiskt för en diametralt motsatt effekt. Sveriges journalister hyllar MP och hatar SD … hur går det för dem? 🙂 🙂 KARMA !

 27. Slabadang

  Argus och Ann LH!

  Belöningen kommer när sanningen i form av verkligheten hinner ikapp lögnerna och propagandan:

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/06/why-london-will-be-an-economic-powerhouse-after-brexit/

 28. CO2 Contributed by Human Activity: 12 to 15ppmv

  https://www.youtube.com/watch?v=wYLmLW4k4aI

  M a o att mänsklighetens fåtaliga ”korn” utsläpp av CO2 – relativt den ”oändliga” CO2-mängd som är i rörelse i myllan, haven, atmosfären, floran, faunan osv – i någon avgörande grad skulle kunna förändra klimatet till varmare är en ren bluff. Det är helt enkelt ett påhitt – som de 13 globala oligarkerna = finansfamiljerna – som har styrt = vanstyrt världen ekonomiskt = politiskt sedan mer än 100 år tillbaka – tjänar multum med slantar på. Thats it – eller ?

  Mer om det ämnet på min URL-länk.