Normandiska häckar

Gammal upphojd hack

Nyligen kapad gammal hack

Normandiska Bocage, kulturlandskapet med anor från bronsåldern som nu håller på att förstöras på grund av klimatalarmismen.

Undertecknad avser i detta inlägg belysa hur franska staten med subventioner och propaganda under naturvårdsorganisationernas hycklande samtycke och tystnad uppmanar till att producera biobränsle av häckar och gamla krokiga, ruttnande träd. Subventionerna går dels till att installera värmepannor för fliseldning, dels till företag i ved-och flisbranschen. De sista gamla häckarna avverkas och ersätts i bästa fall av planterade häckar av avenbok. En viktig och unik biotop försvinner. ADEME, miljö-och energimyndigheten, organiserar med sina subventioner och riktlinjer ödeläggelsen. Privata entreprenörer verkställer.

Så här står det på ADEMEs hemsida:

På ADEME är vi resolut engagerade i kampen mot den globala uppvärmningen och försämringen av resurser. På fältet mobiliserar vi medborgare, ekonomiska aktörer och regioner för att ge dem möjlighet att göra framsteg. Inför nödsituationen sätter vi upp ambitiösa mål och kräver allmän mobilisering: vi måste agera snabbare.

https://www.ademe.fr/

Undertecknads foto illustrerar inlägget med 75 bilder av landskapet och djur från egna och grannarnas marker. Under varje foto finns en kort text som förklarar vad det föreställer. Fotona illustrerar nog bättre än ord vad som håller på att förstöras till ingen nytta, men till stor skada.

https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=384819

Klimatupplysningens följare är väl bekanta med de svenska naturvårdsorganisationernas vurm för vindkraftsparker och deras ignorans av den skada installationerna åsamkar fauna och flora.

Det finns i Frankrike fortfarande lokala naturvärdsföreningar och enstaka eldsjälar som protesterar mot den aktuella förstörelsen av häckar, men desto större organisationen är, desto mer förordar de die Energiewende med alla dess negativa konsekvenser. Organisationernas hyckleri blir så mycket större när de samtidigt skarpt attackerar konventionellt jordbruk, jakt och boende på landsbygden som skyldiga till minskad biologisk mångfald samt utrotande av djur och växter. I själva verket är det klimatalarmistiska åtgärder som hotar djur och växter.

Förmodligen finns i Sverige nästan ingen kunskap om Normandiska Bocage, förutom bland de som hört talas om ”The Battle of the Hedgerows” 1944. Därför ska jag övergå till att beskriva Bocage och de naturvärden som finns i detta landskap, men som nu snabbt försvinner.

Normandiska Bocage i bilder:

https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=bocage+normand&iax=images&ia=images

Som en följd av omstruktureringen av jordbruket har 70 % av häckarna försvunnit sedan 1950. De återstående växer främst vid ägogränserna och längs vägar . Även en stor del av ängar och betesmarker har lagts under plogen trots att jordmånen är olämplig för detta.

Förstörelsen av häckar i Normandie och i övriga Frankrike pågår med full fart under dånet av flistuggen. Historiskt skördades ris från häckarna sammanbundet till ”fagots”, risknippen som användes till att tända veden i de stora öppna spisarna och till att elda i bakugnarna. Grenarna från de hamlade träden tjänade mindre som vinterfoder än för att tillverka redskap, takläkt och korgar.

Den normandiska häcken är speciell på så sätt att den består av en 2-3 m bred och cirka 1,5 m hög jordvall, med ett dike på ena eller båda sidorna. På jordvallen växer taggiga buskar som slån, oxel, vildrosor och björnbärsris. Enstaka större träd, mest ek, växer i vallens mitt med ojämna avstånd. Många av träden har varit hamlade och är nu ihåliga.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3719546.htm

Hamlingsträden är ofta mycket gamla och blir då ihåliga och rika på så kallade mulm (trämull). Dessa gamla hålträd drar till sig häckande fåglar, insekter, ekorrar, fladdermöss, svampar, lavar, mossor med mera och är alltså mycket viktiga för artrikedomen.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3844360.htm

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3908526.htm

https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/samv/integration/arkiv-skog/mulmfolket.pdf

De gamla upphöjda häckarna utgör en unik och viktig biotop, eftersom häcken är en torr plats i ett annars vintertid vattendränkt landskap. Buskarna ger massor av blommor för insekter och bär som föda till migrerande fåglar. I de ihåliga grova trädens mulm lever många ovanliga insekter. Blommor som engelsk klockhyacint, vilda påskliljor, vild krokus och olika orkidéer är vanliga. Se fotot överst i inlägget.

Murgröna växer rikligt på träden. Det är en viktig växt som blommar sent på hösten med nektarrika blommor. Insekter av alla slag får där en sista riklig måltid innan vintern. På senvintern mognar bären som äts begärligt av fåglar och smågnagare.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3910197.htm

På grund av subventionerna maskinkapas nu de gamla häckarna ungefär 130 cm upp för att bli flis och ved. Stubbarna grävs upp för att inte vara i vägen vid nästa kapning. Ingen människa skulle få idéen att så grundligt och med så mycket arbete förstöra de kvarvarande häckarna, om det inte vorit för klimatpolitiken och mängden av subventioner. Bönderna brukade trimma utstickande grenar vart annat eller tredje år med ett enkelt agregat monterat på traktorn. Se fotot överst i inlägget.

Viss nyplantering av häckar sker, då företrädesvis snörraka, icke upphöjda sådana av avenbok. En sådan häck är helt olik den gamla upphöjda typen. De skyddar visserligen mot vind och erosion, men de är till föga glädje för fauna och flora.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3910426.htm

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3910424.htm

Fristående äldre träd växande ute på ängar och betesmarker drabbas av samma öde. Typiskt för det normandiska beteslandskapet är enstaka gamla äppel-och päronträd. Frukterna är små, hårda och sura. De användes till cidertillverkning vilken till en del destillerades till Calvados. Även enstaka gamla hamlade lövträd är vanliga på betesmarkerna.  Rekommendationen är nu att dessa såväl som fruktträden ska sågas ner för att bli biobränsle.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3844330.htm

https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=387181

Inte ens de gamla vattenhålen får vara ifred. Miljömyndigheterna anser att de kontaminerar grundvattnet.  På mina betesmarker fanns ett igenslammat vattenhål som jag i all tysthet lät fördjupa och utvidga. Strängt olagligt utan tillstånd, men fullt möjligt med pålitliga grannar och med borgmästarens goda minne. Nåväl, vi kom på en gammal dräneringstunnel av lavade stenar. Grävmaskinisten sade att det var ett typiskt gallo-romerskt arbete, alltså nästan 2000 år gammalt. Det är helt möjligt eftersom en stenlagd romersk väg finns ett par km bort. Tamdjur har betat där lika länge. Det här vattenhålet har nu plötsligt blivit en miljöfara. Helt galet.

En viktig del av Bocage är nötkreaturen. Utan dessa försvinner den rika floran på ängarna. Som vi alla vet propageras hårt för att sluta äta rött kött och länge har hälsomyndigheterna varnat för animaliskt fett, allt medan djurskyddsorganisationer och veganer fördömer djurhållning. Redan nu ser man allt färre betande kreatur.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3910263.htm

Normandie är känt för den normandiska rasen, vilka är snälla och ger ett kött av absolut toppklass som inte har något att skämmas för i sällskap med japansk Kobebiff, som i Frankrike kostar mellan 350 och 500 €/kg. Köttet har hög halt av inbäddat fett, är mört och smakrikt. Efter alla åren av antifettpropaganda föds den normandiska rasen numera nästan enbart upp för mjölkproduktion. Mjölken används till att blanda med annan mjölk för att höja proteinhalten och därmed priset. Kött av den normandiska rasen är svårt att hitta numera. Moderna människor vill ha magert oxkött. Själv åt jag de 7 sista åren i Paris kött av den normandiska rasen varje vecka. En slakteributik vid namn la Boucherie Normande, ett kvarter bort från min bostad sålde enbart sådant. Det var en kulinarisk upplevelse av högsta klass.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3844337.htm

Bocages karaktärsfågel är tornugglan. Den är beroende av betesmarkerna för sitt födosök och att ha tillträde till vindarna där den häckar. Bolådor accepteras tacksamt, men de är stora och besvärliga att montera. Som mest hade jag 13 st sådana uppsatta i kommunen. Beroende på gnagartillgången kläcktes mellan 10 och 150 ungar per år.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3908527.htm

Minervaugglan är vanlig och oskygg.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3908525.htm

Två svarta storkar brukar punktligt omkring 7/9 på kvällen landa vid mitt viltvatten för att sedan söka nattkvist i en närliggande mindre skog.

Ägretthägrar söker under vinter och vår föda på betesmarkerna.

Gröngöling, större hackspett, mellanspett och mindre hackspett finner gott om boträd i gamla ekar.

Hornugglor är vanliga. De häckar i skat- och kråkbon.

Kattugglor bor i de ihåliga ekarna.

Blå och brun kärrhök jagar över ängarna.

Lärkfalkar jagar svärmande ollonborrar och ekoxar.

I vattenhålen lever grodor, salamandrar och trollsländor.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3909757.htm

Rådjuren betar gärna på de örtrika ängarna.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3909182.htm

Igelkottar söker föda på betesmarkerna och övervintrar i de upphöjda häckarnas lövhögar.

https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/384819/3908529.htm

Vinbergssnäckor kryper i kanten av de upphöjda häckarna.

Detta landskap håller nu på att förstöras på grund av klimatpolitiken och det med naturvårdsorganisationernas goda minne.

Till sist, för er som förstår franska, en sång om ”våra traditioner”. Den handlar om när stadsbor flyttar till landsbygden och vill avskaffa våra lokala traditionerna.

https://www.youtube.com/watch?v=LEv6utDS59M

Lars Mellblom

Lars Mellblom har varit utlandssvensk sedan 1973, varav 42 år i Frankrike och har nära och många kontakter med vanligt folk runt om i landet, inte minst genom att driva ett  enmansbolag i byggbranschen. Hans största intressen alltsedan barndomen är vilda djur, natur och jakt. Klimatet bedömer han som helt normalt, medan klimatpolitiken däremot oroar honom stort och i ökande grad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tre anekdoter om förmenta naturvänner.

  Förmodligen var det längesedan naturvårdsorganisationerna drevs av äkta intresse för naturen, men snarare av att använda naturen som ett verktyg för att uppnå politiska eller ekonomiska mål. Redan på 1960-talet hade jag en klasskamrat, en flicka, som var medlem i fältbiologerna, men också i KFML(r), eller kanske var det i något annat av de bokstavskommunistiska förbunden. Någon större kunskap om djur och natur hade hon inte.

  I slutet av 90-talet hade jag en affärsidé om att sälja mesholkar i form av en 22 x 145 x 1550 mm bräda som var till ¾ genomsågad där holkens olika delar skulle kapas att avslutas med en fogsvans, samt med förborrade hål för spik och skruv vilka fanns i en plastpåse fäst i brädan. Problemet med att sälja färdiga fågelholkar är att de tar upp mycket volym till litet värde. Nåväl, jag ställde ut brädorna på mässan i Alençon för att testa marknaden. Genast kom agressiva medlemmar av LPO, Frankrikes ornitologiska förening och hotade med att stämma mig för att inte ha ansökt om att få holken typgodkänd av LPO, mot rundlig betalning givetvis. Rent nonsens, men det det visar hur LPO strävar efter att ha monopol på holkmarknaden snarare än att tänka på fåglarna.

  Jag presenterade samma bräda för inköpschefen på ”Nature et Découvertes”, en stor butikskedja som säljer så kallat hållbara ekologiska produkter till stadsbor. Inköpschefen gillade konceptet och kvaliteten på holken, men sade: ”Vi kan inte sälja den.” Varför inte, frågade jag. ”Därför att våra kunder köper inte holkar åt fåglarna, utan för att dekorera sin trädgård eller balkong.”

  Holken i 4 bilder med text: https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=391250

  För er som förstår franska. Sång antiekologist: https://www.youtube.com/watch?v=j54bK8Khd4A

 2. Dan

  Sörj inte din goda biff, snart får du insekter att tugga på.

 3. #Dan 2#

  Passar mitt lager av Châteauneuf-du-Pape 1983 att skölja ner insekterna med?

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Lars M . Tack för att Du delar denna Din fantastiska värld med oss. Ett tilltalande och uthålligt brukat natur- och kulturlandskap, tyvärr i snabb förändring.
  Efter häftiga oväder som ställt till det i landskapet kommer ofta det beskäftiga rådet att vi måste bygga upp försvar mot extremväder och andra ovälkomna förändringar, som minskad biologisk mångfald. Arma miljöorganisationer och beslutsfattande ministrar.
  Hur vore det om myndigheterna istället såg till att i första hand bevara just det försvar som generationer byggt upp mot häftiga väderepisoder och på så sätt fått biologisk mångfald och ett tilltalande landskap på köpet.

 5. Dan

  LM #3:
  Absolut!
  Är godare då.

 6. Lasse

  Tack Lars M
  Brukar gå in på kartsida för att komma till rätt miljö.
  Söker på Bocage och får flera träffar i hela Frankrike.
  Skobutik!
  Min miljöinsats i år fick vara lägga upp en rejäl rishög som senare flisades. På så sätt slapp jag köra ris till tipp.
  Det växer fint i villaområden nu.

 7. Göan

  Det är komiskt hur så kallade naturvänner och klimathotsbluffare kan välja metoder som mer eller mindre skövlar natur och miljö.

  Elbilar är det sämsta om man vill minska koldioxiden drastisk inom 10 år.

  Biobränsle är även det det sämsta på kort sikt. Frigör mängder med koldioxid, samtidigt som koldioxidbindandet minskar; växterna försvann. Dubbelt så korkat, eller?

  Kossorna är dåliga, bort med dem. Men, oj, växter det mindre nu när kossornas gödsel försvann. Ironisk nog är växtbaserat jordbruk det mest miljöförstörande som människan har hittat på. Dessutom väldigt fattigt på näring som en människokropp kan tillgodogöra sig. Samma skit på verkningsgrad som ett vindkraftverk i princip.

 8. UffeH

  Det mesta som föreslås av ”miljövänner” är väl mer eller mindre bakvänt och ofta väldigt dyrt och naturförstörande.
  Men det är väl så att det viktiga för dessa människor är inte att värna miljön eller att deras idéer är ekonomiska utan det är deras ”uppfostrande” roll, folk ska göra som de säger även om det är dyrt och ineffektivt för miljön.
  Ta bara det här med att sortera ut matrester för att göra biogas, inte effektivt och kräver troligen mer energi för insamlande och rening av slutprodukten än vad man kan få ut av biogasen, när man istället skulle kunna klassa hela soppåsen som biobränsle (är det 20% av innehållet som är plast) och elda upp dem och göra el för förbrukning i ”el samhället”.
  Insamlingen och tillverkningen av biogas är ineffektivt men uppfostrande och man har fått visa på sin makt över folk, det är det viktiga inte eventuell miljövinster utan just makten styra folkets beteende.

 9. #Lasse 6#

  Jo, bocagelandskapet finns också på andra håll i landet än i Normandie, men eftersom jag bor här beskriver jag min omgivning. Normandiska Bocage är det mest kända. Just de upphöjda häckarna är viktiga eftersom marken runtom är rejält vattendränkt hela vintern.

 10. Thorleif

  Tack Lars för Ditt bidrag till kulturvården och kampen mot idiotin, byråkratin och den odemokratiska maktutövningen.

  Människor är på väg att bli förslavade under ”Kampen mot den globala uppvärmningen”. Vanligt folk har blivit hjärntvättade och ovannämnda totalitära slagord kommer snart att börja utnyttjas i stor skala.

  Motståndare blir konspirationsteoretiker eller t.o.m terrorister. FN/WEF och EU kommer när så behövas utlysa undantagstillstånd.

  Vi måste börja påverka våra politiker direkt. Skriv till dem, ordna protestlistor och petitioner. Annars är risken stor att vi kommer bli akterseglade lagstiftningsvägen. Politiker i allmänhet (topparna) har lärt sig att smyga igenom extrema lagar sent på fredagar innan storhelger eftersom msm inte gör sitt jobb längre.

  Fransmännen tycks ivf ha ett dna för motstånd. Tyvärr skriver inte vårt msm om kontroversiella mass-händelser i t.ex Frankrike. Svenskar saknar ofta info om vad som pågår.

 11. Sten Kaijser

  Tack Lars M

  dina inlägg och dina kommentarer är njutning att läsa — trots det sorgliga innehållet.

 12. #UffeH8#

  Jag delar helt den uppfattningen. Ett av de vanligaste orden man hör i miljö-och klimat uttalande är ”sensibiliser”, d.v.s att öka folks medvetenhet genom att indoktrinera och tala till rätta de som inte delar miljö-och energialarmisternas syn på vad som bör göras.

 13. Tack Lars, det är ju exakt detta det handlar och som klimatalarmisterna gör allt för att förstöra – natur, biologisk mångfald och en levande natur, med människan som en del av detta.

  Klimatalarmisterna, bygger ut vildmarkerna med 100 000- tals hektar vindkraft och havsgrunden belamras med miljontals ton vindkraftskrot – herregud vilken stinkade miljösoppa den fossilfria elproduktionen blivit.
  Och det där att bygga ut våra sista vildmarker och sedan dra en sladd till bilen eller elementet i storstaden är verkligen rejält osympatiskt gentemot vårt levande klot – bygg kärnkraftverk nära stan istället.

  Klimatalarmisterna är numera vårt största miljöhot – och särskilt då gällande den livsviktiga biologiska mångfalden.

  Vi här på västkusten var bland dom första i sverige att drabbas av vindkraften med förstörda miljöer för falkar och uvar – ofta byggs det ovanför klippstupen där dom gör störst skada.
  Mina gamla släktingars gårdar i norra bohuslän har blivit till snurrande och blinkande tivolin – att idag rida ut på en skön tur längs klevarna finns inte på kartan.
  Berguvarna, som var påväg tillbaka efter giftskandalerna på 60- talet, har återigen försvunnit.
  Naturen liksom tystnar och tynar bort i dessa miljöer – bara vindkraftsuset och kvällarnas, rödblinkande, tivoli återstår.

  Planterade granskogar tystar mångfalden och det nya med att ta hand om all groten utarmar markkemin och slår stenhårt mot örter och lavar och därmed småviltet, sorgligt.

  När jag gick i skolan på 70- talet i trollhättan så såg vi ofta orre och rapphönor som flög upp i blötskogspartierna på väg till skolan – idag är dom dränerade och villaområdena breder ut sig – men det otroliga är att monokulturen lett till att det knappt finns orre å tjäder ens i reservaten utanför staden – och nu byggs det dessutom vindparker i dessa sista reservat – länsstyrelsen tycker inte att det påverkar tjäder och orre, bara det byggs med HÄNSYN – ja, så jävla korkat är det idag 2023 i sverige.

  Naturskyddsföreningar, länsstyrelsen och naturvårdsverket – säger att skogen måste huggas ner för att rädda oss från det fruktansvärda klimathotet.

 14. #Thorleif 10#

  Det har väl knappast funnits några kunniga svenska journalister som rapporterat från Frankrike efter Knut Ståhlberg, Torsten Ehrenmark och i viss mån Chris Forsne.

 15. Håkan Bergman

  LM #14
  Ehrenmark- Oh la la!

 16. #Sten Kaijser 11#

  Tack för de vänliga orden!

 17. Thorleif

  #14 Lars M

  Korrespondenter

  Så är det nog men en vanlig händelsebevakning typ av olika protestaktioner etc behöver ingen Stålhberg för att förmedlas. När t.o.m större händelser mörkas eller förminskas är det medvetet.

 18. Det finns något mörkt och märkligt med klimatalarmisternas kunskaper och förhållningssätt till våran natur och den biologiska mångfalden – och inte minst deras bild av facit för naturens och klimatets utveckling under dom senaste 1000 åren.

  Dom har inte bara fått nästan allt om natur och klimat och historia om bakfoten, dom anser även att förvanskandet av faktiska förhållanden är ok – bara dom får sin vilja igenom…dom tycks inte det minsta oroade av att storskaligt förstöra natur och vildmark.

  Just nu pågår ju den stora svenska polarexpeditionen med Oden.
  Narrativet berättar om försvinnande isar och dito djurliv – men – isbjörnarna utmanar forskarnas dagliga arbete och isen är så tjock att första större anläggning för forskningsutrustning på isflak fick läggas långt söderut än tänkt på grund av felbedömning av den arktiska havsisens kondition.
  Och på Odens brygga diskuteras behovet av en större isbrytare om sverige skall fortsätta sina ledande ambitioner kring polarforskning.
  Enl deras eget narrativ och deras egen forskning borde dom ju kunna satsa på mindre isbrytare – eftersom havsisminskningenvoch uttunningen går snabbare än dom trott och att isbjörnar och annat djurliv snart försvunnit i Arktis.

  Jag har själv följt utvecklingen i Arktis och måste säga att både forskare och menedia givit en allvarligt vinklad bild av Arktis tillstånd och behovet av åtgärder – ex v har man inom forskningen och media helt förtigit den naturliga värmeuppvällning som skede runt 1985 och som sedan gav stora förändringar på glaciärer 10 år senare – en helt naturlig process som användes på ett närmast kriminellt sätt av både forskare och media.
  När nu narrativet förvanskats och fått med sig universitet och institut på berättelsen så kan man undra om något av hederligheten och det empiriska överlevt – och om vi någonsin igen får en sann bild av läget och utvecklingen i Arktis, själv tvivlar jag.

  Alarmister är personligheter med starka behov att tillhöra gemenskapen, det är den dominerande egenskapen hos flockdjur – och att ifrågasätta deras narrativ innebär ett hot mot deras gemenskap.
  Vi kommer att få fortsätta lida, liksom naturen, av alarmismens dårskap och makthunger.
  Minns hur S och maggan hoppade på miljöpartiets krav på mer kaos och alarmism i departementen och på myndigheterna – kan det bli dummare och Farligare än så???

 19. Thorleif

  Varför den här typen av exploatering kan ske beskrivs mycket bra av ekonomiprofessor Christian Sandström i bilagda pod-avsnitt hos Kvartal (iphone-länk): Han kallar det Gröna Bubblor och systemfel.

  Jag kallar det systemkorruption där det är våra folkvalda och deras byråkrater som verkar med ”other peoples money” och driver på vansinnet.

  [använder du annan plattform får du ta ner podden i din egen pod-player eller gå till Kvartals hemsida.
  Avsnittet heter ”Lever vi i en ny grön bubbla” och är mycket hörvärt. Från den 29/4]

  https://podcasts.apple.com/se/podcast/kvartal/id1447122576?i=1000609629679

 20. Klimatalarmister är vare sig intresserade av klimatvetenskap, klimatpolitik eller miljön. De är beredda att offra allt för att behålla just sin vision. De sprutar bara galla över alla som försöker argumentera sakligt, vilket är bevis nog.

  I Tyskland som hittills strukit klimatalarmismen medhårs börjar man nu på allvar terrorstämpla vissa klimataktivistiska organisationer som begår brott.

  https://www.bbc.com/news/world-europe-65693412?mc_cid=89c7abb95a&mc_eid=85b9459f9f

 21. I tillägg till mitt orerande ovan – kan jag säga att Odens märkliga rutt, fram och tillbaka i framsundet i öst – västlig riktning och med stark sydlig isfrift – mest påminner om klassisk isbrytning med avsikt att öppna upp isyta.

  Oden skär av kvadratkilometer stora isflak som snabbt driver söderut i strömmen – bort från iskanten till fastare is.
  Ryssarnas atomisbrytare och förmodligen alla andra isbrytare jobbar med hjälp av strömmar och vindar för att skapa mer öppet vatten.

  Inför avresan fick Oden frågan om dom kommer att påverka isläget däruppe med sina aktiviteter – nejdå, sa dom.

  Men att hela tiden ligga i öst – västlig rutt, fram och tillbaka mellan svalbard och grönland när isdriften är hård sydlig kommer i min värld att påverka, fråganvär om dom därmed också kommer att påverka sin egen forskning om avsmältning och isdrift.

  Dom borde åtminstone försökt hålla nord- syd rutt för minsta påverkan.

  Idag finns det en ganska stor mänsklig aktivitet och agenda i Arktis.

 22. jax

  OT
  Tidningen filter har i nya numret en bra intervju med oceanografen Anna Wåhlin, med rubriken ”Glöm syndafloden”.
  Har tyvärr ingen länk, men tidningen kan läsas i Readly-appen.

 23. Just idag kommer lika alarmerande avdemokratisering som frankrike lever med.
  I Dagens Industri står att läsa – känsliga tillståndsprövningar för energi eller gruvor kan vid kris eller krig överlåtas till regeringen – frågan skall nu snabbutredas på 4 månader.

  Det är redan av riksdagen fastslaget att vi har en klimatkris – den dagen dom röda eller gröna tillträder igen kommer våra sista vildmarker att förvandlas till storskalig energitillverkning.

  Nu jäklar är det fara å färde!!

 24. Roland Salomonsson

  Sverige håller på med likande naturskövling. Det är staten under skogsstyrelsen (eller vad den heter) som efter påtryckningar från bl a skogsbrukets storföretag driver KALHUGGNINGSBRUK och därefter planterar gran eller möjligen contorta (liknande). Sedan klagar naturvården på att vi måste ”rödlista” en massa arter. Det sista är ju skövlingarna i anslutning till vindkraftverken.

  Nu vet vi att gran är en invasiv art som kunde sprida sig söderut tack vare 1752 års eldningsförbud (betesförbud i skog), vilket var i Lilla Istidens slutskede där tajgabildning pågick.

  Markbränning av skog är inget ”farligt”, men att bränna ett par hektar här eller där är inte meningsfullt. Det handlar om markområden typ Västmanland-branden. Tvärtom är den nödvändig för att hålla naturen frisk och alert. Men markbränning kräver att skogarna återigen består av nordisk Tall resp EK/Ekblandskog. M a o granförbud, och att skogsbruket snarast återgår till BLÄDNINGSBRUK.

 25. Lasse

  #21
  Här finns en programförklaring:
  https://www.su.se/forskning/forskning-p%C3%A5g%C3%A5r/expeditionen-artofmelt2023-studerar-%C3%B6verg%C3%A5ng-till-sommar-i-arktis-1.646656

  De skall finna övergången från vinter till sommar som de tror kommer med en atmosfärisk flod.
  De skulle vara i en triangel mellan Svalbard Nordpolen och norra Grönland. Där är de inte nu!
  De befinner sig i en rejäl kylig kuling (16 m/s och -7 grader, rejält molnigt)
  Isdriften söderöver har aldrig varit större än den är i år.
  Dax för dem att ställa om modellerna 😉
  De lär få vänta på sommaren!

 26. #Ann Löfving-Henriksson 4#

  Tack för dina vänliga ord !

  Jag är innerligt tacksam över att ha hamnat här. Vacker natur, vilda djur, vänliga och pålitliga grannar. Vi är 215 invånare i kommunen, varav 3 utlänningar; en engelsk hästtränare, jag själv och hustrun som är skotska. Brottsligheten begränsar sig till två tjuvjagande bröder från en grannkommun samt ambulerande zigenare på stöldturné ett par gånger per sommar.

  Efter 10 år boende i centrala Paris och 8 år i Marbella kommun har jag något att jämföra med. I augusti förra året tillbringade jag nästan två veckor hos en vän i Paris, boende hos honom ett par kvarter norr om Triumfbågen. Det ligger sopberg på gatorna, råttor springer omkring överallt även på dagarna och trafikstockningarna beroende på grön trafikpolitik är infernala. Personrån och överfall tillhör vardagen. Invånarna i de bättre kvarteren är odrägliga. Och vad värre är, det är bland dessa, Macrons kärnväljare, landets miljö-och energipolitik läggs fast. Tunnelbanan, och synnerligen förortstågen, är livsfarliga för vanliga fransmän.

  Sverige besökte jag för sista gången 2013, om jag själv får bestämma. Jag har inget alls gemensamt med moderna svenskar, definierat som födda efter mitten av 60-talet och uppfostrade av daghemsfröknar. Däremot är jag fullt ut assimilerad och betrodd här. Mina grannar och vänner liknar de grannar jag hade på Linderödsåsen under min barndom. De vet inte ens vad ordet woke betyder.

  Ursäkta om det blev lite OT, men jag blir så arg när jag tänker på vad som förstörts under så kort tid av den grön-röda agendan.

 27. Brutus

  Lars : Tack för vackra bilder och lärorik skildring av det normandiska landskapet. Tragiskt att man inte tar vara på detta, skulle jag vilja säga, världsarv. Jag kan förstå om du ibland fäller en tår över ett försvinnande paradis. Vi var en gång i l’anse-du-brick med husbilen och promenerade uppe på heden. Fantastiskt landskap. Vore jag nypensionerad skulle jag gärna flytta till halvön. Nu är det länge sedan och ställer jag in mig på den eviga pensioneringen. Naturskyddsorganisationerna är tydligen korrupta överallt. Här har jag inte hört ett pip om vindkraftverkens hot mot biologisk mångfald. Som grädde på moset är man tydligen omedvetna om att Sveriges natur koloniseras av utländska kapitalintressen. Detta trots deras klara vänsterinriktning.

 28. UWB

  Tack Lars för dina återkommande texter och – framförallt – bilder om hur saker och ting fungerar (eller inte fungerar) i Frankrike.

  Man tänker ibland att Sverige är ett skyddat land uppe i Norden som inte påverkas av det som händer i resten av världen, men så fel man har. Den gröna agendan måste vara det värsta som kan hända – jag skulle nästan kunna jämföra den med den skada som industrin gjorde innan man förstod att många utsläpp och medel inte var så lämpliga för människor.

  Vindkraftverk är ett utmärkt exempel, för att ställa upp dem avverkas stora mängder skog, vägar anläggs där det i normala fall är strängt förbjudet att köra med andra fordon, stenbrott öppnas för att få tillgång till ballastmaterial till vägar och cementen etc. Sedan skryter alla om att det är ”fossilfritt” och glömmer alla tusentals ton utsläpp som bygget orsakar. Den enda tidpunkt som CO2 utsläppet kommer ner till den nivå som utlovas är i samma ögonblick som verket skrotas (förutsatt att det fungerat så länge som tänkt). Det är så dubbelmoraliskt att man inte förstår att inte fler människor gör uppror mot detta.

 29. Lars M, Jag måste tacka dig för detta intressanta inlägg om klimatpolitikens miljöförstörande verksamhet i Frankrike. Som påpekats ovan så är den svenska klimatpolitiken lika destruktiv i bl.a. Sverige.

  Våra statliga eterbolag deltar ivrigt i sådana här politiska program. Just nu verkar de upptagna med att 7 månader med en ny regering skapat svältande barn (precis som sossarna säger, tänka sig), men annars så hyllas alla vindkraftsparker i skogarna och i haven, och solcellsanläggningar över åkermarken, som fantastiska.

  Om det föreligger något hot mot vårt samhälle med koppling till klimatet så är det klimatpolitiken snarare än extremväder.

 30. Lasse

  #26 Lars M
  Du är fortsättningen på en gammal Svensk utvandringstradition till Normandie.
  Vilhelm E var väl en föregångare?
  #29 Ingemar N
  Nyss i p1 fick solceller reklam. Vi borde lära oss av Tyskland var budskapet. Eller Kalifornien:
  https://wattsupwiththat.com/2023/05/24/californias-duck-curve-hits-record-lows/
  En kurva som visar behov av el versus leverans av solel.
  I P1 så var det inte omöjligt för Lennart Söder (KTH professor) att klara sollagring från sommar till vinter i batteri?
  Var finns realismen?

 31. Micke

  Bra skrivet Lars, man känner hopplöshet när man ser vad som händer i våra skogar och vattendrag. Allt med regeringens/ myndigheters goda minne.

 32. #Ingemar Nordin 29#

  Det är lika lätt att med politiska beslut skapa svält på riktigt, som det är att förstöra elförsörjningen. När EU med ett Sverige som visar vägen beslutar att endast tillåta ekologisk jordbruksproduktion blir det ingen gröda att skörda ett till tre år senare. Naturligtvis kombinerat med förbud att importera icke-ekologiskt odlade livsmedel.

  Jag har förut länkat till dessa bilder av ekologiskt och konventionellt odlad majs. Med risk att bli tjatig, titta gärna igen och begrunda. Man ska komma ihåg ett den ekologiska majs trots allt gödslats med stallgödsel.

  https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=379373

 33. #Lasse 30#

  Jag brukar skoja med min granne, att mina gener säkert är mer normandiska än hans, som mest bör vaka keltiska. Speciellt som mina förfäder bodde i Skåne och hans långt västerut i Bretagne.

 34. Lasse

  Nu finns det också fossilfri gödsel.
  Gjord från vätgas från el.
  https://www.yara.se/vaxtnaring/fossilfri-mineralgodsel/

  Fö så bedöms globens befolkning kunna mättas även 2023.
  Skördarna matchar behoven:https://wattsupwiththat.com/2023/05/25/record-world-cereal-outputs-forecast-for-2023-24/

  #33 Lars M
  Var i Normandie 2016 med ett sällskap där en av deltagarna hade släktforskat och funnit rötter i en av dessa vikingar. Han gjorde en extra sväng kring gravarna i kyrkan i Rouen?

 35. Jan R

  Ett fantastiskt inlägg. Tack. Så roligt det var att få inblick i något som man annars inte är medveten om.
  Det här är ett kulturlandskap som jag egentligen tror att de allra flesta fransmän vill bevara och som det borde vara ganska lätt att bygga opinion för.
  Det kan bli en tacksam anfallsvektor mot cynismen och egennyttan i stora delar av miljörörelsen.

 36. #Lasse 34#

  Förutom att ”fossilfri” konstgödsel bör bli dyr, stadgas att ekologisk odling måste vara konstgödselfri (om jag förstått rätt). Det är nog en närmast religiös fråga om att vara ”naturlig” och inte om koldioxidavtrycket. En äkta ekolog köper nu tandborstar med skaft av bambu och borst av växtfiber för att inte avvika från den rätta läran.

 37. Håkan Bergman

  LM #36
  Är bambun närodlad?

 38. #Håkan Bergman 37#

  Den är inte närodlad men har fraktats med segelfartyg från Asien till Europa.

  France Inter, motsvarande SR P1, har en hel serie av program om koldioxidfria maritima transporter.

  Google Translate från programmet den 16 maj i år:

  ”François Gabart är sjöman, skeppare och entreprenör. Han föreslår att minska koldioxidutsläppen till sjöss genom att transporten av gods med segelbåt ska utvecklas ytterligare. Detta leder till att man omarbetar och helt omprövar båtarna, baserat på användningen av denna naturliga energi som inte behöver omvandlas, förändras eller lagras. För att genomföra detta projekt, som han har för avsikt att bli omfattande, lanserade han uppstarten Vela, som förbereder för att öppna en kolfri rederiverksamhet mellan Europa och USA för att testa detta projekt med hjälp av en lasttrimaran senast 2025. Segelytan för denna otroliga lastsegling sträcker sig mellan 1000 och 2000 m2.”

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-mardi-16-mai-2023-5178453

 39. Katarina

  Så sorgligt att läsa och se hur man förstör gamla kulturlandskap i den heliga koldioxidens namn. Ännu ett exempel på hur man bortser från all miljö och naturhänsyn till förmån för den nya religionen.

 40. Håkan Bergman

  LM #38
  Gode gud, dom är alltså idioter på riktigt. Vet kineserna om att i framtiden får dom också ställa om till segelfartyg om vi ska fortsätta att handla med dom?

 41. #Håkan Bergman 40#

  Var inte så negativ Håkan! Det kommer att bli en stor succé. Beviset: François Gabart säger så!

  Var lika smart som Gabart. Starta ett företag med någon segelbåtsentusiast, Göteborg kommun och anställ professor Christian Sandström som rådgivare. Han vet allt om gröna projekt i samarbete med kommuner. Du kommer att bli rik! Se #Thorleif 19# här ovan.

 42. Ann Löfving-Henriksson

  Lars, nu har det blivit tid att i lugn och ro ta in Dina bilder. Än en gång stort Tack!

 43. Anders

  Tack Lars Mellbom! Kan bara fylla på med beröm över Dina kunniga, reflekterande och rationella inlägg från det klimatiskt gynnade och fruktbara Normandie!

  I dagens inlägg fastande jag för en motbjudande värdegrundsfras: ”På ADEME är vi resolut engagerade i kampen mot den globala uppvärmningen och försämringen av resurser”

  Min retoriska fråga blir: Sedan när blev myndigheter och miljöorganisationer så här agiterande? Hör det månne ihop med den fördummande kollektivismens (dagisepokens) intåg i våra samhällen? Visst började väl detta elände under ”vänsterrörelsens” sena 60-tal? Sedan dess har de värdegrundsknarkande kollektivisterna framgångsrikt bekämpat individers och små företags rättigheter och friheter – nu senast i klimatets namn.

  Såg Ni förresten hur SVT lät ”forskaren” Mikael Karlsson förklena Henrik Jönsson i gårdagens superriggade ”paneldiskussion” i Helsingborg? Minns inte programmets namn – men det leddes av en lång naiv reporter som oblygt förhärligade en hetlevrad och fängelsedömd klimataktivist…

 44. #Ann Löfving-Henriksson 42#

  Ingen orsak att tacka ! Att fotografera vilda djur är ett av mina stora nöjen. Ändå roligare är det när någon vill titta på bilderna.

  Från och med måndag kommer jag att vara ganska tyst fram till hösten någon gång. Jag har tre byggen i rad där vi arbetar från 8:00 tills 19:00 7/7. Därefter ska jag köra till hotellet, duscha, supera och svara på kundernas mail.

 45. #Anders 43#

  Tack för dina vänliga ord !

  Så ser jag det också. Vänstern använder miljö och klimat som sina verktyg för att nå målet om ett kollektiviserat plansamhälle utan att behöva få folkets röst. Om du läser min kommentar 1 här ovan var jag inne på samma spår där.

  Som du ser i min kommentar 26 håller jag också dagisfröknarna skyldiga. Jag började skolan vid 7 års ålder och har aldrig satt min fot i ett dagis eller förskola.

 46. Kunskaperna om miljö och klimat fortsätter att lysa upp SVT – kvällens vattenreportage från jordanien borde ha ställt upp problematiken med att befolkningen gått från drygt 3 miljoner 1990 till nu över 11 miljoner, detta i ett land med toklite nederbörd – som klimatreportage blir det verkligen ett desperat skimmer som visar att det blir allt svårare att finna det allt mer gäckande klimathotet.

  Det handlar inte om klimathotet, det är människans hantering av sin miljö som är problemet.

 47. Staffan Lindström

  43 Anders

  Prvogrammet heter ”Sverige möts” Tycker nog att man inte blir helt imponerad av Mattias Karlssons härskarteknik mot Henrik Jönsson: ”Forskarna vet vad som ska göras…Du sitter på läktaren…” HJ blev FÖRBANNAD av detta och uppmanade herr Karlsson att lägga ner sin vonobenattityd…. Klimataktivisten Pontus Bergendahl framstår som en religiös stolle…”så split….blabla” Henrik Jönsson fick sista ordet i debatten med en uppmaning att bygga ny kärnkraft… För övrigt anser jag att man kan undra om det finns en lag i Sverige om att man måste ha klimatångest…??
  Inläggets första ords stavning oavsiktlig men passande….så jag behåller den…

 48. Lasse

  #47
  LOL

  Irriterade mig också på programmet som inleddes med att konstatera att alla är överens om att klimatet är hotat av våra utsläpp av CO2 och att vi vet att vi måste agera.

  Tur för oss att kunskapen var hög i slutet av lilla istiden på 1800 talet så vi kunde skapa lite behagligare klimat med hjälp av den uppvärmning som skett.Men vad skall vi göra åt den förbaskade solen som skiner allt mer på oss 🙂

 49. Ivar Andersson

  Tack Lars Mellbom. Intressant att få kommentarer om livet i Normandie och Frankrikes klimatpolitik. Frankrike finns tyvärr nästan inte i svensk PS och MSM. Möjligen inom sporten och EU-parlamentet.

 50. foliehatt

  ## 43, 47, 48,
  alarmistsidans argumentation fick mig att tänka på John Kennedy Tooles mästerverk ”A Confederacy of Dunces”

  Riktigt obehagligt blir det när den för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, egenmäktigt förfarande och skadegörelse – dömde Pontus Bergendahl, drar barn- och barnbarns-kortet och i klartext påstår att alla som inte håller med honom bryr sig mer om pengar än sina barn och vidare släktled.

  Dels utgör argumentet otrolig arrogans. Dels förbereder det argumentationsmässigt för än mer radikala sätt att bryta mot lagar. För vem kan argumentera mot barnens välfärd?

  Pontus Bergendahl visar med pinsam tydlighet på kriminalvårdens misslyckanden – han kom ju ut lika skogstokigt självförhärligande av sin kriminella livsstil som innan han kriminalvårdades. Precis som gängkriminella, rattfyllerister, etc, borde han också fått ett genomgå ett program under sin fängelsetid som syftar till att omvända honom från den kriminella identitet som han hävdade innan, men tyvärr även efter, sin fängelsevistelse.

 51. Lars Kamél

  Det är typiskt att natur och miljö ska förstöras med påståendet att det räddar klimatet.
  Klimataktivisterna vill helt enkelt förstöra för mänskligheten och för en rad andra arter. Varför begriper jag helt enkelt inte. Saknar de totalt förmåga att fundera över konsekvenserna av vad de föreslår? Så att de inte begriper de hemska följderna?