Mediernas sviker sin uppgift i klimatdebatten

Gästinlägg: Torsten Sandström fortsätter sin diskussion med Sydsvenskan om principerna för deras publicering och de yrkesetiska principerna för deras journalism:

ingen konsensus

Källa: Strengers et al 2015.

Yrkesetiska regler för landets journalister bygger på öppenhet och saklighet. Det anses inte tillåtet att ge ”efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.” Vidare talar Publicistklubbens stadgar talar om ”att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten” samt ”främja ett fritt meningsutbyte”.

Jag skriver detta med anledning av ett meningsutbyte nyligen med den politiska chefredaktören Heidi Avellan på Sydsvenska dagbladet om varför tidningen endast skriver om CO2 som orsak till klimatets uppvärmning. Min fråga bottnade i varför alternativa förklaringar inte redovisades, särskilt solens förändrade aktivitet. Avellan gav mig ett kort och uppriktigt mejlsvar: ”vad gäller andra teorier så är jag medveten om dem. Och om hur få forskare som stöder dem – medan merparten ser koldioxidinflytandet som ovedersägligt. Tidningen har valt denna försiktighetslinje på ledarsidan (min kursivering).”

Jag tolkar Avellans ord om försiktighet som ett medgivande att osäkerhet råder om orsaken till värmeökningen. Även om Avellan enbart talar om ”ledarsidan” så tycks tidningen ha valt en linje man med stöd av vetenskapen anser som mest trolig.  Jag menar att ett sådant val är publicistiskt korrekt förutsatt  (1) att konsensus faktiskt råder inom forskarvärlden samt (2) att alternativa eller samverkande förklaringar av större betydelse regelbundet redovisas, om än kortfattat exv i faktarutor eller liknande texter. Men enligt min mening är inte någon av de två förutsättningarna uppfyllda om man granskar Sydsvenskans eller andra stora dags- eller kvällstidningar rapportering.

 1. Frågan om konsensus inom forskarvärlden är en nyckel i sammanhanget. Svaret är också omstritt. Det finns nämligen flera olika forskargrupperingar. Och flera olika bedömningar av i vilken mån samstämmighet råder. FN-organisationen IPCC anser att CO2 ”med stor sannolikhet” är den mest troliga förklaringen. Ett problem i sammanhanget är att IPCC tagit till uppgift att ”förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna” (länk). IPCC:s utgångspunkt är alltså orsaker som mänskligheten står för. På så vis kan man säga att IPCC har en politisk agenda. Vidare har IPPC:s val av klimatpanel utsatts för hård kritik. Många tillfrågade forskare har valt att inte ställa upp. Här finns en risk för att forskningspanelen satts samman för främja IPCC:s politiska syfte.

Ifall  97% av världens klimatforskare  – som det ibland påstås – verkligen ställer sig bakom CO2 som huvudboven i sammanhanget bör man kunna tala om konsensus. Men så är det inte. Det finns en rad olika nyanser vad gäller huvudorsaken respektive graden av säkerhet. Cirkeln nedan är bara ett av flera exempel, som visar på hur splittrad eller osäker bilden är inom forskarvärlden. För övrigt är konsensus inte en beprövad vetenskaplig metod, något som vetenskapens historia smärtsamt lärt oss via olika religiösa eller politiska dogmer.

 1. Vad gäller frågan om mediernas öppenhet att presentera alternativa eller samverkande förklaringar är bilden däremot tydlig. Jag ser aldrig påpekanden i tidningarna om att exv solens strålning kan vara en betydande orsak till uppvärmningen. Däremot sprids ett systematiskt budskap om att CO2 är orsaken. I och med att meningarna är delade inom vetenskapen måste man tala om en massiv CO2-propaganda. Mediala skräckskildringar avseende klimathotet är som bekant vanliga. Och fullständig tystnad råder om de åsiktsalternativ som presenterats av exv Klimatrealisterna. Likaså om tex ett uttalande undertecknat av 700+ forskare och presenterat på en internationell konferens med 170 deltagare i oktober 2019, Global Climate Intelligence Group.

Jag medger att den försiktighetslinje som Avellan – och antagligen flera andra mediehus valt – har en god sida, på så vis att man politiskt önskar att mänskligheten ska agera mot utsläpp av CO2. Solens aktivitet kan vi som bekant inte göra mycket åt. På så vis kan jag förstå att medierna valt en försiktighetslinje mot växthusgaser, även om CO2 faktiskt är en gas som är nyttig för växtligheten.

Men ändå är min huvudpoäng att medier och journalister måste agera sakligt i faktafrågor och informera allmänheten om andra orsaker till uppvärmningen än CO2. Såväl IPCC som svenska SMHI är tydliga med att solens strålning faktiskt är en förklaring, även om de båda anser att den inte är dominerande. Journalistisk yrkesetik kräver  att en öppen diskussion förs om uppvärmningens olika orsaker. Mediehusen har ett ansvar för att befolkningen får sakliga besked om hur uppvärmning kan förklaras samt att verkligheten är svårbedömd.  Det är hög tid för medierna att ändra färdväg och börja visa öppenhet i klimatfrågan. Försiktighetslinjen kan nämligen kompletteras med en mer mångsidig information. Vidare är kunskapsläget så splittrat att kategoriska uttalanden om en enda orsak förefaller vetenskapligt omöjliga i dagsläget.

Torsten Sandström

2019-11-04

PS! Denna artikel har Sydsvenskan debatt idag vägrat att publicera. DS.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Problemet är mycket större än så eftersom åtminstone delar av media med Expressen och DN är rena språkrören för ekofascisterna. Ekofscisternas agenda går att utläsa nedan. Det handlar om att med tvång omvandla samhället till ett planekonomiskt DDR samhälle med tillhörande fattigdom. Se min kommentar och artikeln i Expressen.

  ”Återigen denna halva grad. 11.000 ”forskare” har ritat några kurvor som de påstår är farliga. Allt jag ser är effekter av framgångsrik fattigdomsbekämpning. Vilka är dessa 11.000 tusen? Troligen miljömuppar i diverse format, hang arounds till klimatindustrin. I princip förespråkas undantagstillstånd och tvångsåtgärder även om det är inlindat.”

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/11-000-forskare-varnar-for-oovertraffat-lidande/

 2. Ulf

  Tilläggas kan att maken till medial urballning har jag inte upplevt sedan min uppväxt på 1970 talet. Det slutade med total katastrof för svensk ekonomi. Indoktrinering i skolorna, en enorm flykt av entreprenörer, nästan socialisering av näringslivet, en lpng räcka devalveringar som gjorde Sverige mycket fattigare.
  Tyvärr gjorde aldrig Sverige upp med sitt förflutna som många östländer gjorde. Det är därför vi är så sårbara för ekofascismen.

 3. jan d

  Då har jag också tagit bort appen Expressen på min mobil och LapTop. En tidning som stryper yttrandefriheten och tullar på demokratibegreppet ska inte gynnas.

 4. Jan

  GP idag; 11 000 forskare: Akut klimatkris på jorden

  Vi kan läsa:
  Jorden är inne i en akut klimatkris. Det slår över 11 000 miljöexperter fast i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience.
  ”Klimatkrisen är här och den accelererar snabbare än de flesta forskarna hade räknat med”, skriver de.

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/11-000-forskare-akut-klimatkris-p%C3%A5-jorden-1.20011963

 5. Guy

  Torsten Sandström, du kunde försöka få in texten, som för övrigt är ypperlig, i Hufvudstadsbladet. Det enda stället i tidningen där skeptiker får förekomma. I och för sig ger det et visst hopp om journalismen, om ändå svagt.
  Jag har upprepade gånger frågat efter artiklar som belyser ”andra” sidan, men nix. Din text, om dom tar in den, hoppas ag kunde öppna derasd ögon. Det finns en chans för intresse i och med att Heidi Avellan är inblandad.

 6. Lars Cornell

  #4 Finns rapporterat på #38
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/11/05/om-klimatsystemets-medeltemperatur/
  http://www.tjust.com/2019/klimat/OpinionGroups.jpg
  Synpunkter?

 7. Ingemar Nordin

  Inte ett ljud eller ord om de 700+ forskarnas deklaration till FN och EU ”There is no emergency”. Uppenbarligen är de 11 000 ”forskarna” upprop ett motupprop till oss och deklarerar att världen befinner sig i a ”Climate Emergency”.

  Det är också märkligt att detta upprop av ”miljöexperter” publicerar sig i en förment vetenskaplig tidskrift BioScience https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806 , utan att det finns det minsta vetenskapliga innehåll som är värt att publicera. En märklig tidskrift. (Är den finansierad av Rockefeller och Soros?) Att den aktivistiska nivån – till skillnad från den vetenskapliga – i tidskriften är hög ser man lätt om man tar del av deras alarmism om isbjörnens snara utrotande. T.ex. här: https://academic.oup.com/bioscience/article/68/4/281/4644513?searchresult=1

 8. Ulf

  Svar 7

  Som sagt det jag tycker är mest uppseendeväckande är att de grafer som man använder som ”bevis” är i huvudsak av en natur som visar hur framgångsrika de sista 40 åren varit i att bekämpa världsfattigdomen. Antingen förstår inte alls de 11.000 hur en samhällsekonomi fungerar eller så är de antihumanister med en mycket obehaglig agenda. Några andra alternativ finns inte.
  Återigen är saknaden av Hans Rosling mycket stor.

 9. Bengt Abelsson

  Det finns facit. Vi vet precis vad den skenande klimatkatastrofen kommer att ställa till med.

  Jag flyttade nämligen från Umeå till Linköping för några år sedan. Uppskattningsvis så är genomsnittstemperaturen här i Linköping 4 grader högre än i Umeå.

  Här är det hemskt. Björkarna har konkurrens av ek, bok, kastanjer och äppelträd.
  Linköpingsborna dör i drivor, gravplatserna räcker inte till.
  Om en Linköpingsbo skulle drista sig till att säga att hen (sic) ska åka till Malmö håller släkten gravöl innan avresan, man VET att så varmt går inte att överleva.

  Så, vi måste omedelbart …..

  Obs att ovanstående delvis ska tolkas som satiriskt.

 10. Lasse

  Rubriken förbryllar mig-klimatdebatten?
  Finns den?
  Finns den så är det inte i media i alla fall!
  Sydsvenskan kan ju börja med att fråga sig om hur de rapporter om stigande hav stämmer med dagens verklighet.
  Uppsala hotar med stigande hav: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/
  De visar hur illa vetenskapen är-bygger inte på annat än modeller!

 11. Nja, hoppet är väl inte att journalister skall lämna sin politiska agenda utan att verkligheten skall tvinga dem, genom att fortsätta sin långsiktiga utveckling mot ett kallare klimat. När verkligheten inte går att förbise blir det något svårare att ljuga folk i ansikte under tiden de fryser. Märkligt att korta perioder av ökad temperatur kan skapa ett vetenskapligt haveri, där tom en del av de mest upplysta skeptikerna börjar darra på manschetten och glida på formuleringarna. Flera granskare har visat verkliga mätdata både här på sidan och framför allt med de bäst dokumenterade tempdata och havsdata historiskt, dvs från USA, typ Tony Heller. Finns det eg någon uppvärmning långsiktigt i vetenskaplig mening att diskutera? Och modellera?:

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 12. Bengt Abelsson

  Om de 11.000 signaturernas upprop.

  Två exempel på att budskapet är uppenbart alarmistiskt, snarare än upplysande.

  I figur 2g visas på isförlust på Antarktis. Denna uppges till ca 1200 Gton per år, och visas i diagram brantare än en störtloppsbana.
  Lika korrekt hade varit att rita ett horisontellt streck och skriva 0,05 promille.

  I nästa figur visas värmeinnehållet i oceanerna, starkt ökande angivet i ZJ.
  Lika korrekt hade varit 0,03 grader enligt ARGO / Climate4you

  Helt uppenbart har författarna läst sin Darrel Huff, Konsten att ljuga med statistik.

 13. Lars W

  Här är en mycket bra artikel om klimatreligionen.

  https://www.commentarymagazine.com/articles/the-religion-of-climatism/

 14. Thorleif

  I krig är sanningar de första offren. Propaganda och den hjärntvätt den kan leda till efter att ledande institutioner och media anpassar sig politiskt och idemässigt men där istället medmänniskor får sina liv förstörda utan att de deltar på krigsslagfälten. Enbart därför att de uttrycker en åsikt är alltså farligt för hälsan. Människor utpekas och skambeläggs, förminskas och får sina karriärer stoppade. Baktalade och ”anmälda” av misstroende ”grannar och vänner”. Se hur det gått för ledarsidorna.se, den sanningssägande f.d underrättelse-officeren Johan Westerholm som valt att försvara yttrande-friheten samt varna för islamiseringen m.m men som i utbyte förlorat stora delar av sina politiska och nära vänner. Allt för det fega Sverige där den kollektiva individualismen skapat rädda människor med huvudet i sanden pga outtalade grupptryck. Ett folk som i snart 100 år styrts av en politisk agenda via t.ex sociala ingenjörskonster. Men sanningen ska som sagt göra oss fria och tack vare internet kommer allt fler människor att sakta fälla makten för dess missbruk. Alltså ett maktmissbruk. Vilka är det som hänvisar till hot mot demokratin? Jo samma politiker och ledarredaktioner som skapar hotet genom projicering och där avvikelser inte tolereras.

  En mycket bra artikel, tack! Jag har mer eller mindre slutat att lyssna på det smala SR ifråga om samhällsdebatten. H Avellan brukar annars ha mod att stå emot men här är hon onekligen influerad av ägarna och deras representanter.

 15. Lasse

  #11 Alvar
  Bra text!
  Modeller som körs av forskare med bias är värdelösa, speciellt om det inte finns dem som sätter emot.
  De kan styra dem kortsiktigt hur de vill. Stämmer de inte så förändras verkliga mätningar.
  I Aktiesammanhang är detta så kortsiktigt som endagshandel, där datorer kan , genom att kontrollera handeln med sina volymer(ofta över 90% av alla aktier som omsätts i ett papper) får de möjligheter att kapitaliseras på den osäkerhet som alltid finns. Verkligheten kommer ibland bryskt ikapp dem.

 16. Kristian Fredriksson

  Media är tyvärr ett filter som rensar bort klimatstudier som inte passar in i mytbildningen och publicerar uppenbart felaktiga studier. Detta sker annars bara inom religioner. Inte inom vetenskap som har ambitionen att hitta så bra modeller av verkligheten som möjligt.

 17. Thorleif

  @12 Bengt

  Alltid när alarmister ska redovisa isförlusterna i Arktis så startar deras diagram vid toppen i början av 80-talet istället för att de redovisar tillväxt-trenden under 70-talet. Hur många gör det medvetet eller bara aningslöst för att de bara sett detta diagram på de nätsidor de besöker?

 18. Roland Salomonsson

  # 7
  Dessa 11000 individer finns säkert, MEN ett stort antal är forskare i andra ämnen än klimatfrågor. Någon synade dessa 11000, tror det var Rebecca Uwell Weidmo, och de var snarare som regel något annat än klimatforskare. Flera var inte ens forskare – utan snarare aktivister rent allmänt.

  I SMS/Public Service beskrivs de dock som just forskare utan kritik.

 19. Peter F

  #1 Ulf

  11 000 forskare. Blaha blaha

  https://uvell.se/2019/11/06/11-000-forskare-varav-nastan-ingen-forskar-pa-klimatet/

 20. Björn

  Klimatforskarna är meteorologer, vilket av naturliga skäl gör att de bara förstår det interna systemet. Det som påverkar och driver detta system är ju bara en solkonstant enligt dem. Det är dags att inse att det går inte att förstå klimatsystemet om det begränsas till att bara handla om termisk återstrålning. Man måste även förstå den variabilitet som finns i solens spektrala flöde, alltså det som är riktat mot vår jord. Utan denna förståelse eller kunskap, vilseleder klimatforskarna världen genom IPCC.

 21. sibbe

  Jag tror att det stora problemet för dessa 11000 ”forskare” är, att det är brist på forskningspengar.
  Det finns flera orsaker till detta: Trump har inte gett ett rött Öre till Pariskontot. Och, om jag kommer rätt ihåg har Obama lovat att stå för 40 % av budgeten. Pengarna skulle ju gå till uvecklingsländer, troligen Kina och Indien. Jag har försökt göra en research för att se var dessa pengar finns, i Schweiz förstås, men sen kommer bankhemligheten emot. Så vi får aldrig veta om pengarna är öronmärkta till forskning och eller till s.k. förnybara energier. -Gissar jag rätt så står Sverige och Tyskland för allra största delen av dess bidrag.
  Senast i förrgår lovade Merkel 1 miljard € till Indien, dessa är emellertid öronmärkta till tysk ekoteknologi, som ju går mycket knackig. Solpanel-manufacturer balanserar på konkursbalken, men skall nu få sälja stora mängder till Indien. De kinesiska är ju både bättre och mycket billigare, och framförallt mycket närmare, men, vem bryr sig?
  Samma sak gäller vindkrafttillverkare, eftersom tyskarnas motståndet är enormt mot nybyggandet, så är även den här branschen i gungningen.
  Snart är också Madridkonferensen i gång, Doktor Greta är som bäst i Kalifornien och flirtar med Di Caprio. -Han har ju en stor fin Yacht, men den finns i Los Angeles. På fel sida av USA.
  Annars vore det fint för vår tappra Jeanne d’Arc att komma den vägen till Madrid.
  På tal om Jeanne d’Arc : det gick illa för henne…

 22. Ann lh

  Angående de 11000 forskarna.
  Se upp! Kring artikeln för dagen med de tusentals forskarna dyker namnet Paul Ehrlich upp. Se under vilka som står för review, övriga namn där är för mej obekanta men Paul Ehrlich räcker långt.
  För övrigt forskar mina barnbarn entusiastiskt i grundskolans första årskullar.

 23. Thorleif

  @21 Sibbe

  Varför har det skrivits så lite om de gröna FN-fonderna? Många menar, kanske pga otydligheten, att pengarna på sätt och vis blir mutor (löner och resor) till kinesiska och indiska m.fl beslutsfattare för att de ska börja ställa om och gå med i nästa klkmatavtal framåt 2030 typ. Dessa länder och storproducenter av CO2 har ju fått rätt att slippa begränsa sina utsläpp (inga avtal). Alltså rena skattepengar till länder utanför Paris-avtalet samt löner och reseerättningar m.m också till FN och IPCC etc. Finns det inte muntliga intentioner frånt.ex Kina och Indien att de ska försöka komma med 2030? Bara de får anstånd nu och ekonomiska bidrag. När det gäller FN är som vi vet korruptionen gigantisk. Vad fan får vi för pengarna får vi aldrig veta!

 24. Thorleif

  Är det någon som har koll på hur mycket och till vad och vem som pengarna för utgivna utsläppsrätter hamnar?
  Det är väl FN som får dessa? FN lider ju av kronisk finansieringsbrist pga att USA sedan tidigt 80-tal strypt sina bidrag. Häromveckan stod det i media att ”pengarna var på väg att ta slut igen”. Undrar jag om RRV har uppgiften att bevaka t.ex våra 8 Mdr som gick iväg ur Lövens bakficka till fonden.

 25. Håkan Bergman

  Thorleif #23
  Det var uppe för inte så länge sen.
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/09/27/vad-far-vi-klimatpengarna/

 26. Thorleif

  @25 Håkan

  Stort tack för länken som jag missat. Men vad har MSM skrivit och analyserat ang klimatfonden?
  Och visst skickas pengarna iväg om än årligen fördelat på 4 år! Ett nytt Sida men ännu värre utanför landet hos FN. Klart att allt går till löner……för i botten jobbar få numera gratis inom den ideella världen. Frågan är bara vems löner?

 27. Thorleif

  Försökte få info om vår gemensat ägda fond inom FN men fann att den är bara till för medlemmar! Vilka medlemmar? På menyn finns rubriker som tar upp en massa viktig info om fonden och dess verksamhet men dit krävs password, kan ni tänka er! Jag bli matt av upprördhet. Inte ens en hänvisning till sidor dit vanliga människor kan gå för att informera dig. Vilket jävla elitprojekt. Värre en SIDA t.o.m.

  https://www.greenclimate.fund/home

 28. Karl-Erik Tallmo

  Tyvärr finns det sedan flera år nu en rörelse som går ut på att ”opartiskhet är partiskhet”. Om jag får citera mig själv ur en artikel:

  ”… det värsta med klimatfrågan är kanske hur den hanteras. Kommer detta förhållningssätt att sprida sig till andra områden inom vetenskapen?
  Till yttermera visso finns redan personer som menar att den opartiskhet som medierna åtminstone hittills försökt leva upp till i själva verket är partisk, när det gäller sådant som kan anses vetenskapligt fastställt. Diskussion i det läget skapar bara förvirring. I artikeln ’Balance as bias: global warming and the US prestige press’ (i Global Environmental Change nr 14, 2004) skriver Maxwell och Jules Boykoff att ’when it comes to coverage of global warming, balanced reporting can actually be a form of informational bias.’
  Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka, hette det hos Orwell. Vi kan snart alltså lägga till ’opartiskhet är partiskhet’.”

  Se https://wp.me/pb64C-F8

 29. Daniel Wiklund

  Bland dessa 11000 finns det ju ett antal läkare. Dom borde kunna berätta hur klimatkrisens offer hamnar i sjukvården. Ett klimatnödläge/klimatkris borde ju märkas i sjukvården, med ökat antal patienter som blivit sjuka av klimatkrisen.

 30. botwid

  Det kan ju tyckas vara ovetenskapligt att titta på historiska mätvärden av temperaturer då de ändå saknar värde i religiösa sammanhang:
  https://www.dropbox.com/s/5h12p9kl8z4wa1k/TFS_30_years.jpg?dl=0
  https://www.dropbox.com/s/bu4rysmjjwxxmb6/Hockey%20Stick.jpg?dl=0

 31. botwid

  Om man söker på ordet ”climate” så finns det 35 st av de 11.000 som här hemma i det facket, 3 promille. Grattis!

 32. Fredrik S

  Nu är det skit med isen i Tjukterhavet också, klimatförändringen slår stenhårt, speciellt i år får väl veta.

  Vi har larmat om det länge säger en biträdande lektor och Klimatforskare vid GU.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/bilden-som-visar-is-krisen-far-stora-konsekvenser/

 33. pekke

  Verkar vara få riktiga klimatforskare bland de 11 000 !

  https://uvell.se/2019/11/06/11-000-forskare-varav-nastan-ingen-forskar-pa-klimatet/?fbclid=IwAR37U6dqT12e3HZJv354YEbyl722qpYgA-bXUDlGCTOljN8MnLwIuvEy1Sg

  De 11 000 :
  https://uvell.se/wp-content/uploads/2019/11/supplemental-file-S1-signatory-list-Ripple-et-al-10-14-19.pdf

  Verkar vara fullt tillåtet att håna de som inte tror på KLIMATHOTET enligt Telge Energi !
  https://www.facebook.com/telgeenergi/photos/a.127963690560748/2839579392732484/?type=3&theater

  Känns som nåt klimax är på väg inom den så kallade klimatdebatten.

 34. Andreas B

  #11 Fråga på den(din) artikel du länkar till: Du skriver ”Och då har jag ändå inte berört att mänsklig tillförsel av CO2 står för ca 1-5% av den totala ökningen, beroende på vem man frågar. Resterande står naturen själv för, liksom den kommer att stå för motsvarande minskning vid ev. kallare klimatutvecklingar många forskare tror skall inträffa.” Jag får inte ihop detta med hur halten av CO2 i atmosfären har ökat de senaste decennierna jämfört med historiska utfallen. Menar du att de icke-mänskilga utsläppen har varit ”extrema” under de senaste decennierna?

  Graf över CO2-halt i atmosfär över tid: https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

  Mvh,

  //Andreas

 35. sibbe

  ”Här en googleöversättning om den senaste piruetten kring pengarna för ett par år sedan. ”

  Taktisk tvist om planer för klimatfält
  I artikel 9.5 i Parisfördraget om så kallad ekonomisk transparens i förväg åtar sig de industrialiserade länderna att rapportera om statligt stöd till utbetalningar till fattigare länder. Gruppen av G77-länder, inklusive de fattigaste afrikanska länderna, kräver bindande ekonomiska åtaganden för de kommande åren. Det avvisar nästan alla rika länder.
  Utvecklingsländer hotade till och med att misslyckas med konferensen om den utvecklade världen inte kom med långsiktiga planer för att visa hur deras klimathjälp kommer att utvecklas. Omvänt ville de industrialiserade länderna förhindra att detta förhandlades fram. Chefen för den tyska delegationen, Karsten Sach, sade: ”Detta når budgetgränserna mellan givarländerna – eftersom de inte kan förbinda sig i många år i förväg.
  Det var inte det enda skälet. I slutändan handlade det också om förhandlingstaktiker. Utvecklingsländerna ville öppna ett nytt ”förhandlingsutrymme” där de kunde utöva press på de industrialiserade länderna. Dessa i sin tur försökte förhindra det. Utgången var öppen fram till slutet: ”Här rusar två bilar mot varandra och den som undviker först, har tappat,” sade en europeisk diplomat med tanke på denna ekonomiska fråga.
  USA och klimatområdet
  Den tredje, tills nyligen öppna, finansiella frågan påverkade äntligen Green klimatfonden GCF och den globala miljöanläggningen GEF. Klimatförändringskonferensen måste anta riktlinjer för hur dessa två fonder ska använda de pengar som anförtros dem. På grund av tillkännagivandet av den amerikanska presidenten Donald Trump, inte längre att ge några klimathjälpmedel, såg den amerikanska delegationen sig själv i en svår situation. På GCF försökte hon förhindra att återfyllning av fonden beslutades. Eftersom USA fortfarande är en del av Parisavtalet kan det annars ge dem – åtminstone moraliskt – en skyldighet att delta i påfyllningen.
  Å andra sidan tjänar GEF inte bara klimatfinansiering, utan är också finansieringsmedel för många andra FN: s miljöavtal, såsom konventionen om biologisk mångfald eller Montrealprotokollet för skydd av ozonskiktet. USA: s bidrag till GEF är därför också kontroversiellt i Trump-regeringen. Den amerikanska delegationen i Bonn ville dock förhindra riktlinjerna för GEF från att registrera hur mycket den spenderar på klimatprojekt.
  De flesta länder ville bestämma att GEF kommer att ge samma belopp för klimatet som tidigare. Den amerikanska delegationen ville å andra sidan inget med riktlinjerna göra. Hur tvisten skulle gå ut kunde inte förutses förrän redaktionens tidsfrist.
  Fortfarande hemlös: Justeringsfonden
  Enligt Kyoto-protokollet har en ”justeringsfond” inrättats för att hjälpa fattiga länder att förbereda sig för högre temperaturer och deras konsekvenser. Det måste ”flyttas” under paraplyet i Parisavtalet så att det inte kollapsar med Kyoto-protokollet. Detta ”drag” är faktiskt obestridd. Utvecklingsländerna krävde dock att detta skulle beslutas på Bonn-konferensen, medan den utvecklade världen först skulle besluta att göra det nästa år efter en uppdatering av reglerna för fonden.
  Här, mot slutet av konferensen, uppstod en kompromiss, som emellertid omedelbart är begriplig endast för internationella advokater: i Bonn beslutar konferensen mellan parterna till Kyoto-protokollet att flytta. Sedan kommer reglerna att uppdateras och nästa år kommer parterna i Parisavtalet att besluta att flytta. För att sätta press från Tyskland lovade återigen 50 miljoner euro för att öka justeringsfonden i Bonn. 
  ”som vi kan se här, så har Trump inte öppnat pengpungen, utan Tyskland (och Sverige) måste göra sitt…

 36. Lasse

  #31 Telge gör en poäng av vadå?
  ”Telge Energi Totte Alm tror du på allvar att tusentals högutbildade klimatforskare har missat en sån här sak? Det vore väl som att en revisor skulle glömma att plussa ihop alla poster i en årsredovisning?”

  Är Telge energi involverad i handel med energi? Det fanns ett bolag i USA med samma verksamhet, Enron.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Enron

  Det som diskuteras är solens inverkan på klimatet och som vanligt är de fel ute.
  Det är inte solen som varierar utan molnen.
  Solar Brightening!

  Men glöm det- hur långsamt vi än tar det så kommer Telge att sälja el med klimathotet som försäljningsargument! Det lönar sig!

 37. sibbe

  Klimatfinans
  Inledning

  Ländernas bidrag till klimatförändringarna och deras förmåga att förebygga och hantera dess konsekvenser varierar enormt. Konventionen och protokollet föreskriver därför ekonomiskt stöd från parter med mer resurser till de mindre begåvade och mer sårbara. Utvecklade länderparter (bilaga II-parter) ska tillhandahålla ekonomiska resurser för att bistå parterna i utvecklingsländerna i genomförandet av konventionen. För att underlätta detta upprättade konventionen en finansiell mekanism för att tillhandahålla medel till utvecklingsländernas parter.

  https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/climate-finance-in-the-negotiations

 38. Peter F

  Mer Uvell om de 11 000. Ja man blir verkligen matt efter medias slarv.

  https://uvell.se/2019/11/06/fejk-news-i-media-om-de-11-000/

 39. Mats Rosengren

  Här vad SKY Australien har att säga om de 11000
  https://www.youtube.com/watch?v=ps0qpv5RVWo

 40. Thorleif

  JoNova skriver också om de ”11.000”;

  http://joannenova.com.au/2019/11/doomsday-poll-shrinks-now-just-11000-metoo-scientists-say-panic-now/

 41. Ulf

  Svar 32

  Sverige är alltid värst
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7303993

  För många år sedan kom man på att bistånd till fattiga länder gjorde dem ännu fattigare. Pengarna hamnar bara i fickorna på korrupta ledare. Nu har man hittat ett sätt att få igång eländet igen. Länder som Kina har inte rid med sånt här. Istället friskrev de sig för att ge järnet i ekonomin. Alla tokiga klimatåtgärder är ju bara bra för dem då kan de lättare konkurrera med Europa och dessutom köpa upp billigt både i Europa och Afrika. Gud vad de måste skratta åt oss medan de ökar sina koldioxidutsläpp i rasande fart. Ju mer de släpper ut desto mer kommer Europas klimathotare kräva att vi ska dra ner.

 42. Thorleif

  Tack. Sibbe för lite FN-utdrag etc

  JoNova skriver också om de ”11.000”;

  http://joannenova.com.au/2019/11/doomsday-poll-shrinks-now-just-11000-metoo-scientists-say-panic-now/

  Hon noterar bl.a att många tunga alarmist-forskare inte gått med i apellen. Hon tror att en anledning är att de bifogade diagrammen är pinsamt ”skruvade” med enfaldig bias. Ingen seriös och kunnig forskare torde våga beblandas med sådana konstruerade data-projiceringar.

 43. pekke

  Musse Pigg / Mickey Mouse hade tydligen även skrivit på listan, undrar vad han forskar om ?

  Hotar klimatet seriefigurer ??

 44. Ulf

  Och Kina överväger nu att investera 100 miljarder Kronor i Saudiarabiens börsintro av sitt oljebolag. Det här börjar bli så dråpligt att man måste skratta åt eländet.

 45. tty

  #30

  Ja, det är ovanligt litet is i Tjuktjerhavet:

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r02_Chukchi_Sea_ts_4km.png

  Och så kan man ju titta på isläget i Barents hav som man tycker kanske borde vara av större intresse för Expressens läsare:

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r06_Barents_Sea_ts_4km.png

  Hoppsan. Det gäller att välja sina data med omsorg!

  Tittar man på hela norra halvklotet blir resultatet inte så upphetsande/alarmerande heller:

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r00_Northern_Hemisphere_ts_4km.png

 46. Staffan Lindström

  Angående ”11000-listan” : Ett grovt överslag ger vid handen: Av de drygt 11000 är 2-2500 ”ekologer”, 1000-1300 ”biologer” Sökning på ”climatologist” i listans första del (tom M) ger ett halvdussin träffar….
  Det hade räckt med ”Musse Pigg, institutet för blinda Windhoek, Namibia” Möss vet man ju är riktiga forskare…

 47. Fredrik S

  Ulf #41

  Och Macron är där och blir lovad att parisavtalet är oåterkalleligt samtidigt som han säkrar stora kinesiska inköp av fossila hemska Airbusplan.

  Bäva månde Greta och Svante plus deras två meteorolog-fanboys.

 48. Fredrik S

  pekke #40

  Ja, och även professor Albus Dumbledore från Hogwarts.

 49. L

  Har någon klimathotsnyhet i MSM varit helt sann? Är det inte ständigt gissningar, vinklingar eller rena lögner? Om det var något som var helt sant och hotande borde det argumentet ha upprepats och använts miljontals gånger, men jag kan inte komma ihåg någonting konkret som alla kan skriva under på..?

 50. PelleB

  ”Demokratin kräver att både yttrandefriheten, pressfriheten och demokratins institutioner
  skyddas. Val ska vara fria, valprocesser ska inte manipuleras. Medborgare och politiker skall
  kunna yttra sig i offentligheten utan att skrämmas till tystnad genom hot och lögnkampanjer.
  Ytterst måste politiken stå som garant för demokratins spelregler. Vi menar att diskussionen om hur
  detta ska gå till nu äntligen måste komma igång, också i Sverige.”
  Karin Pettersson, Schibsted
  Raul Gruenthal, Schibsted

  Debattartikel SvD 5 november

  Säkert läst av Heidi Avellan SDS så nu kanske Torsten Sandströms inlägg blir
  infört.
  Ynkligt annars!

 51. Ulf

  Svar 44

  Och när WTO gav USA rätt att lägga strafftullar på EU för subventioner av Airbus så skrev media bara om hur elak Trump är.
  Själv ville jag hemskt gärna ha reda på varför svenska skattebetalare subventionerar ett franskt företag? Npgon journalist som ställde sig den frågan? Icke.

 52. tty

  #40

  ”Musse Pigg / Mickey Mouse hade tydligen även skrivit på listan, undrar vad han forskar om ?”

  Vad tror du:

  Mouse, Micky Professor Micky Mouse Institute for the Blind Namibia

  Det är inte den enda underligheten. Vad tycks om:

  Andersson, Malte Professor emeritus, Animal Ecology Department of Biology and Environment, University of Gothenburg Sweden
  Andersson, Maöte Professor emeritus, Animal Ecology Department of Biology and Environment, University of Gothenburg Sweden

  eller

  Rodriguez, Juan J. Professor of Chemical Engineering University Autonoma of Madrid Spain
  Rodriguez, Juan J Professor of Chemical Engineering Universidad Autónoma de Madrid Spain

  Överhuvud taget är den svenska listan häpnadsväckande svag, inte en meteorolog, inte en klimatolog, inte en geofysiker, eller fysiker överhuvud taget, inte en geolog. I stort sett inga kända namn alls. Det finns en oceanograf från SMHI, en teoretisk fysiker och en matematiker, i övrigt är det nästan bara olika varianter på ekologi/miljöforskning/sustainability, plus några genusforskare, en professor i socialt arbete och en klimatpedagog. Väldigt många håller diskret tyst om vad de egentligen sysslar med, och är bara ”PhD” eller ”Researcher”. Är det förresten någon som vet vad ”Sustainability Marketing” eller ”Qantitative(sic!) Sustainability Assessment” är? Tydligen kan man forska om det i alla fall.

  När man ser vilka som inte skrivit på får jag en känsla av att många har dragit öronen åt sig.

  BioScience påstår sig ha peer-review, vilket kanske är sant. Däremot har de uppenbarligen inte någon korrekturläsare.

 53. tty

  #48

  SAAB är faktiskt underleverantör till Airbus.

 54. Ingemar Nordin

  För att anknyta till dagens inlägg: När deklarationen ”There Is No Emergency” publicerades världen över så skrevs det inte en rad, inte ett ord, i svenska stormedia. Men nu, när 11 000 gröna aktivister skriver ett upprop så annonseras det vitt och brett. Deras artikel har noll vetenskapligt värde, är inte peer-reviewad och publiceras i en suspekt tidskrift.

  Stormedia väljer sina ”experter” efter deras politiska agenda, inte efter vetenskaplig kompetens.

 55. Två svenska kvinnliga undertecknare forskar på gender studies.

 56. Ulf

  Svar 52

  Men några tunga namn har de ju. Presenteras i Expressen där en slår fast att antibiotikaresistensen beror på klimatförändringar, en annan forskar på klimatstrejker och drar slutsatsen att de är för få med tanke på det allvarliga hotet. Komiskt som vanligt och inte helt överraskande så är samtliga intervjuade helt beroende av klimathotet för sin privata plånbok. Samtliga skulle bli arbetslösa imorgon om klimathotandet inte fanns. Forska om klimatstrejker ja jisses.

 57. Christer Eriksson

  Mejlade TT och undrade om Micky Mouse var klimatforskare.Dom svarade att dom skulle skicka ut en rättad lista
  Intressant att se hur mycket dom rättar.

 58. Göran

  Konsensusfrågan är mer eller mindre totalt löjlig. Om man frågar vetenskapsmän, forskare eller vem som helst i princip kommer de att ge det svar som de vill ge, ett svar som stödjer deras åsikter oavsett. Vid studier letar man oftast efter sådant som kan bekräfta ens egna antaganden eller åsikter. Finner man det man vill uppnå, då publicerar man det och finner man inte det man önskar publicerar man inte undersökningen.

  Med andra ord kan få ett resultat där det av tio undersökningar visar sig att man funnit det man söker i tre av dem. Således blir tre undersökningar publicerade och sju som inte blir det. Sedan utgår all diskussion från de tre som blev publicerade.

  Förmodligen kommer även alla att svara på sådant sätt som kan gagna deras egen forskning eller anslag.

  I en förklaring till konsensus i en studie fick jag höra att man tog en databas över forskningsrapporter och sökte på ordet ”klimatpåverkan”. Man fick träff på 97 % av rapporterna. Ingen läste rapporterna. När sedan några skeptiker gick igen alla rapporter visade sig att endast 0,3 % av dem påstod en mänsklig påverkan på klimatet.

 59. Jan

  Nu har hela folket kunnat läsa i msm om de 11 000 forskarna. Hur många kommer att kunna läsa läsa i msm om de relevanta invändningarna?

 60. Jan O

  Det kan inte vara så svårt att bli utnämnd till klimatforskare

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatforskare-det-har-involverar-oss-alla-att-ta-till-handling

  Och vad bedriver hon för forskning

  ”Keri Facer är professor i utbildningens och samhällets framtid vid University of Bristol. Hon forskar kring relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället, med särskilt fokus på kunskap som kan behövas för att adressera samtida miljömässiga, ekonomiska, social och teknologiska förändringar”

 61. Fredrik S

  Jan O #60

  Det är nog rätt troligt att inte ens hon själv i nuläget helt förstår vad hon är professor i och forskar om.

 62. Fred

  Idag göddes Johan Rockström lite till på klimathotet. Det kom en ”present” från postkodslotteriet med hans klimatsmarta kokbok. Hur mycket tjänar han på det apropå giriga förnekare som bara går oljebolagens ärenden…
  https://www.bokus.com/bok/9789171264978/recept-som-forandrar-varlden/?source=googleps&gclid=Cj0KCQiA-4nuBRCnARIsAHwyuPrQOfHbGy1POnIpA5WhzTHN0PhclUpfvpv0U-meWHDFodyxCGwdXwwaApBNEALw_wcB

 63. Håkan Bergman

  Vilken idiot som helst kan knåpa ihop ett webformulär, skicka det till ett antal utvalda instutitioner och sen presentera utfallet som vetenskap. Vad vilken idiot som helst inte klarar är att kvalitetskontrollera utfallet, åtminstone inte om man får 11000 svar, no way att dagens lättingar fixar det. Och hade man byggt in rimliga kontroller i formuläret hade man inte kommit i närheten av 11000. Nå, det är inte nytt, vi är nog många som brottats med t.ex. artikelregister som svällt till ohanterbarhet långt innan det här.

 64. Fredrik

  Märkligt att det inte verkar vara fler klimatforskare som skrivit under denna varning. Men även ”There is no emergency” var väl väldigt fattig på underskrifter från just klimatforskare? Rätta mig gärna om jag har fel.
  Var är alla klimatforskare?

 65. Jag envisas med att klimatprojektet inte är ett projekt som är baserat på vetenskap.
  Det är ett maktprojekt som strävar mot ”Global Governance”. Det vill säga global makt.
  Fake vetenskap, Köpta vetenskapare, Marginalisering av klimatprojektstvivlare
  Det har aldrig varit så utomordentligt tydligt som när Al Gore gjorde sin presentation på storbildsskärm.
  Att det fick passera oemotsagt är en stor skandal. Vad den visade med kristallklar tydlighet var att den stigande halten av koldioxid i atmosfären kom efter temperaturens stigande.
  Och det är ju självklart. Om havens temperatur stiger så minskar dess förmåga att lagra koldioxid.
  Värm en läskedryck som innehåller kolsyra och se vad som händer.
  Att försöka framföra detta är nästan omöjligt. Klimatklåparna sitter på rejäla resurser och ´har köpt och
  påverkat nyckelpersoner,media, politiker och mutat vetenskapare.

  Och varför steg havens temperatur? En del av förklaringen är säkert att planeten återhämtade sig från ”Lilla Istiden”. Dessa solminima återkommer ju med viss periodicitet och är kopplade till solfläcksminima. Och vi är på väg mot ett sådant nu.
  Vad vi har här är inget annat än ett maktprojekt baserat på fejkvetenskap, maktbegär och globalister.
  Vad man kan glädja sig åt är att vi har en cowboy som Trump som har genomskådat projektets syfte.
  Det var något annat land som också är på väg att dra sig ur, Glömde vilket det var.

 66. Peter F

  https://uvell.se/2019/11/06/11-000-formare-varav-minst-en-ar-seriefigur/

  Hjälp henne hitta fler hittepåfigurer.

 67. Ulf

  Svar 64

  Speciellt den franska forskaren i science fiction och undergångsteorier gillar jag.

  Med det sagt borde inte klimatrealisterna dela ut något pris varje år till folk som gör insatser för att avslöja klimatlögner etc? Bästa journalist, bästa bok, bästa forskarinsats t ex.

  Underskrivaren ovan ligger rätt bra till.

 68. Fredrik S

  TT har ju blivit en effektiv dygnspridare.

 69. Jan

  De 11 000 ”forskarnas” upprop fick ett relativt stort utrymme i svensk massmedia. Skulle vara intressant hur det var internationellt eller om den stora uppmärksamheten var något unikt svenskt

 70. Peter F

  #68 Jan

  Vida spritt tycks det

  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=11000

 71. jax

  Bioscience tycks ha låst artikeln idag. Kom åt den igår, men idag krävs inloggning. De grafer man ser i Guardian börjar alla runt 1980. Lite kort perspektiv kanske. Speciellt lyfter de fram ökning av befolkning, flygpassagerare och köttkonsumtion som extra bekymmersamma. Det handlar väl bara om att föra ner skulden till ”klimatförändringarna” på den enskilda människan så att vi ska bli mer mottagliga för drakoniska åtgärder. Även om undertecknarna inte är klimatexperter visar det ju hur illa det kan gå om man lyssnar till forskarna.

 72. Fredrik S

  Peter Alestig i SVD vill gärna varma med och oroa och verkar hylla alla oroade forskare i en låst artikel.

  Han verkar göra en stor poäng av att oktober var den varmaste som någonsin uppmätts.

  Undrar om det kan varit han som anmälde som professor Dumledor?

  En liten koll visar att det är en insignifikant ökning på 0,01 grader över Oktober 2015.

  Nästa år kanske det är 0,001 grader kallare om vi har tur och alla kanske har ätit klimatsmart mat, cyklat etc som de så flitigt propagerar för.

  https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-october-2019

 73. Mikael Reichel

  Torsten, viktigt med att få igång en debatt med media och sätta ett frö av tvivel. Dock med förbehållet att debatten bör vara riktad att återupprätta det vetenskapliga substansen. ”Konsensus” är inte något som vetenskapliga hypoteser kan bekräftas eller dementeras av. Konsensus är ett ideologiskt/politisk maktuttryck. Om >97% av en grupp tycker en viss sak, är insignifikant om det kan bestridas av endast EN person med en vederlagt vetenskapligt bevis. En gång i tiden fanns konsensus att jorden var platt. Låt oss inte vandra på den vägen.

 74. Gunnar Strandell

  Uppenbarligen är det minst 11.000 människor som är beroende av klimathotet för sin försörjning eller sina möjligheter att göra karriär.
  Frågan är hur långt de är beredda at gå för att försvara sig den dag verkligheten gör sig påmind.

 75. Ingemar Nordin

  Fredrik #64,

  Om man kollar underskrifterna så är det betydligt fler forskare inom klimatrelevanta områden som skrivit under Clintels brev än som skrivit under detta 11000-upprop. Det handlar ju om att inte bara upprepa klimatalarmisternas budskap, eller att forska vidare på den premissen, utan om att också kunna värdera graden av vetenskaplighet i den grundläggande vetenskapen. Där finns det många fält som kan räknas in. Meteorologer har inte något självklart monopol på detta utan även t.ex. astrofysik, atmosfärfysik, havsforskning, geologi och glaciologi hör dit. Och, förstås, experter på vetenskaplig metod, såsom undertecknad 🙂

  Mer om detta senare.

 76. Mattias G

  Men Ingemar, ni har ju inget case, det är det som är problemet, inte att media är köpta av nån ondsint mastermind 🙂

  Allt det som stod i Clintells brev är redan tuggat 100 ggr, och klimatskeptikerna förlorade varje gång. Såvitt jag kan bedöma i alla fall. Kom med nåt som verkligen biter, så ska du nog få in nåt på DN Debatt!

 77. Ingemar Nordin

  Mattias G #76,

  DN debatt? Vad är det? Aldrig hört talas om denna fringe-tidning.

  Nej, seriöst. Morgontidningar som DN och SvD har väldigt få läsare idag. De flesta får sina nyheter via nätet, och i.o.m. att de har blockat fri läsning så har de också förlorat nästan alla sina läsare. Det var några år sedan som DN gjorde sig irrelevant när det handlar om att nå ut till allmänheten. De överlever genom subventioner och stöttningar av olika slag.

  Låt DN vila i frid.

 78. Daniel Wiklund

  # 76 Mattias G Apropå tuggat så är det väl klimatalarmisterna som, kanske inte 100 ggr men nästan, upprepat att vi har 10 år på oss. Jag minns hur det lät på FN-s miljökonferens 1972 när domedagspredikanterna eldade på. Ibland har man kortat ned tiden till fem år. Och vissa menar att det redan är försent, att det nu är klimatnödläge. Ju fler forskare som larmar, nästa gång är dom väl 100000, ju närmare undergången är i.

 79. Fredrik S

  #76

  Du är ju god vän med TT chefen skrev du i en Anna tråd. Är denne en skrämd klimatkämpe eller bara betald larmare?

 80. Fredrik S

  #79

  annan tråd, ska det vara.

 81. Fredrik S

  När det är mycket som står på spel är ju fusk som bekant lockande. Det verkar även ha drabbat klimatkämpare runtom i landet. För att vinna priser måste man ju vara bäst.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/anklagelsen-kommunen-ljog-for-att-vinna-miljopris/

 82. Fredrik S

  81, forts

  Undrar hur dagarna ser ut för alla dessa hållbarhetschefer, klimatchefer, miljöchefer, kostchefer etc etc ute i kommunerna som kämpar för att rädda klimatet?

  Kanske mycket möten och resor för att fylla heltidstjänsterna?

  Fast det är klart att det kanske är nog så tidsödande att sitta och gissa sig till målen de ska sätta upp?

 83. L

  Det har kommit mycket kritik mot uppropet från de 11.000 ”forskarna”. Här är det senaste från Tony Heller som ständigt granskar alarmismen; https://youtu.be/1dNYtcdX3Io

 84. Mattias G

  #77 Om traditionella media är irrelevanta så blir ju det här inlägget svårt att förstå. Om ingen får information av traditionella journalister spelar det väl ingen roll att de inte skriver om teorier som kokats ihop här på KU eller andra alternativa idéer.

  #78 Handlade inte larmen i början av 1970-talet om sånt som gifter som dumpades i haven, DDT, farliga bekämpningsmedel, utfiskning, kvicksilver och annat som vi faktiskt har gjort någonting åt? Kanske tack vare det där med att ”vi har bara tio år på oss”.

 85. Daniel Wiklund

  Mattias G. Det handlade först om global nerkylning, ny istid. Sen blev det global uppvärmning. Fortfarande så var det ju kallt på vissa ställen, då blev det klimatförändringar, både kallt och varmt, vilket ju var nåt helt nytt. Men nu är det ju klimatsammanbrott. Klimatnödläge. Kan du Mattias G berätta vad som ledde till att det istf en ny istid blev global uppvärmning. Har du Mattias G kokat ihop nån egen teori, låt i så fall höra. Eller nöjer du dig med Miljöpartiets klimatpolitik

 86. Mattias G

  #85 Döh … Det här med att folk var oroliga för en ny istid på 1970-talet känner jag inte alls igen, på sin höjd var det en kvällstidningsrubrik. Folk var däremot sjukt oroliga för kärnvapenkrig. Och att planetens förråd av rent vatten skulle ta slut inom 25-30 år (det var ren matematik bakom den kalkylen, men sen började man bygga reningsverk i stor skala och problemet löstes).

  Och du vet antaligen lika väl som jag att FN:s miljökonferens 1972 inte alls handlade om en ny istid, den handlade om den moderna människans otroligt kraftfulla verktyg och hur de påverkar miljön globalt och lokalt. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV Frågan är varför du kommer med såna noll-inlägg. Är du betald för att skapa brus?

 87. Daniel Wiklund

  Jag tillhörde yttersta vönstern 1972 och guidade en amerikansk professor till ett möte i Piteå. Han deltog i konferensen i Stockholm och passade på att prata på ett möte i Piteå. Vet att man redan då pratade om klimatet, professorn gjorde i Piteå. Du kanske var med på konferensen i Stockholm. Du måste vara både blond och döv som inte hört om en nalkande istid, eller då är du Miljöpartiets språkrör här på bloggen. Jag är pensionerad idrottslärare, lärarpensionen är inte så hög, skulle nog behöva lite extra tillskott. Dessutom är jag änkeman. Råkade läsa Askonsdagsmåmtiden av Girdano Bruno för 20 år sen och blev intresserad av klimatfrågan, har därefter läst mycket om klimatet. Därför att jag hann träffa farfar som föddes utanför Piteå veckan efter midsommar 1866 då det låg kvar is på träsket, ännu värre året därpå, den senaste klimatkatastrofen i Sverige. Han blev 92 år. Har läst för att få kunskap om vad den klimatkatastrofen berodde på. Då menade kyrkan Att det berodde på att människorna syndat. Du vet kanske vad som orsakade nödåren på 1860-talet. Där går du en förklaring till mitt intresse för klimatet. Med tanke på dom kunskaper du visar upp i dina kommentarer så kanske du tillhör dom 11000 ”forskare” som larmade igår.

 88. Ingemar Nordin

  Mattias G #84,

  ”Om traditionella media är irrelevanta så blir ju det här inlägget svårt att förstå.”

  Det är nog riktigt. Allt färre bryr sig om vad som skrivs i tidningarna, så därför spelar det ingen roll att de förvandlats till aktivisttidningar. Men inläggsförfattaren hyser dock visst hopp om att en del journalister, t.ex. på Sydsvenskan, skall kunna återfå sin journalistiska heder genom en objektiv information om klimatfrågan där även andra klimatforskare tillåts att komma till tals.

  Lite värre är det med att även SVT och SR kör med sin vilseledande, och ofta helt felaktiga och ovetenskapliga, propaganda. Dessa media finansieras genom statliga skatter och i praktiken tvingas vi således att betala för lögnerna. Än så länge kan vi dock slippa dem genom att stänga av eländet.

 89. Björn

  Det hedrar Expressen att erkänna misstaget:
  Rubrik: ”Klimatuppropet kritiseras – Musse Pigg skrev under”
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/klimatuppropet-kritiseras-musse-pigg-skrev-under/
  Vill man veta hur denna FAKE NEWS skapades finns svaret här:
  Rubrik: Watch this: 11,000 ’scientists’ warn about climate change? FAKE NEWS! | Ezra Levant
  https://youtu.be/Vs3ZPGLPiss

 90. Ulf

  Svar 86

  Orwell tar en helt ny vändning. Nu menar du att vi som växte upp på 1970 talet har falska minnen alltså? Två saker tjatades det om framförallt en ny istid och överbefolkningen. Liksom nu var det då forskare som hade en helt annan inställning men liksom nu så dömdes de ut eller fick inte komma till tals i media. Domedagen i form av istid var given.
  Det är också helt logiskt eftersom temperaturen gick ner och isen bredde ut sig. Samma som idag fast tvärtom.
  Tyvärr kan du inte övertyga mig om att jag har falska minnen. En dag nör du blir äldre lär du också bli horad med istid när klimatet ändrar sig. När du då berättar om uppvärmningen så lär du få svaret att det har vi aldrig hört talas om. För övrigt finns inte länken du lagt in men det visste du väl redan.

 91. Jag kan inte helt hålla med om att medierna sviker sin uppgift i klimatdebatten. SVT upplyste för någon vecka sedan om Samalas eruption år 1257. Alltså vetenskaplighet och ”Publik Service” på riktigt! Det informeras jag om av en trogen medlem i mitt parti som förstått hur man röstar evident vetenskapligt länge.

  Samala innebar tre år utan somrar. Där kan du snacka om ”klimathot”! Har vi tre års förnödenheter lagrade i Sverige? Skulle inte tro det. Varken tillväxtekonomer, sekterister, notoriska CO2-brännare eller veganska klimatalarmister förespråkar det, mig veterligen. De käbblar mest, precis som ni gör här inne. Hur konstruktivt är det?

  Bara ett parti förespråkar verklig ekologisk hållbarhet och massiv beredskap, mig veterligen, vilket helt automatiskt skulle leda till sänkt CO2, som en ren bieffekt, samt reell trygghet för oss alla mot evidenta klimathot.

  SVT har även upplyst om skalv på Lombok relativt nyligen, noterar jag efter en kort sökning. De flesta svenskar som har varit på Lombok vet att en alkoholberusad Dynamit-Harry snart kan bli djävligt lycklig och säga ”Vilken djävla smäll!”, NÄR det smäller igen någonstans i Indonesien, även om tre år utan somrar i Sverige kanske skulle göra honom mindre lycklig med klimatet?

  Det är verkligen beundransvärt att SVT:s redaktion lyckades få evident vetenskap under radarn på dårarna i den propagandistiska politiska ledningen, så jag kan inte helt hålla med om att medierna sviker sin uppgift i klimatdebatten. Inte helt.

  Det är folket, inkl. er alla här som kommenterar, som sviker både politiken, SVT och vetenskapliga evidens, eftersom ni inte tar konsekvenserna av er kunskap, inte stöder och röstar på lösningen, så att vi kan ta över ledningen över SVT och ev. införa lagar och regler som styr våra medier till att bli det som utlovas, för idag är de ju långt ifrån alltid ”fria”, ”oberoende” eller ”publikt servande”, såsom de gärna vill påskina. De ägs och kontrolleras av korrupt politikeradel, monopolister och bankirmaffia, samt vilseleder och bedrar storvulet och konstant inför det dumburks-bänkade folket.

  Så ryck upp er! Gör något positivt och konstruktivt istället! En alternativ media har ni. Bra. men det räcker inte. Starta riksdagspartier och valsamverka så ni kommer över 4%! Erbjud folket fler valsamverkande alternativ i olika smakriktningar! Då kommer ni också kunna förändra något. Meditera på saken!

 92. Anders

  #91 Martin Gustavsson. Håller med om att vi inte ska kverulera mera utan gå till handling! Använda demokratin! Råkar Du veta vilka EXISTERANDE REGISTRETADE politiska partier som konsekvent driver en klimatrealistisk energi- och miljöpolitik? Helst som blockmässigt obundet enfrågeparti. Det tror jag krävs för att kunna ena alla oss självständiga frihetsälskande individualister. Vilka partier har som VIKTIGASTE mål att snarast få stopp på klimathothetsen? Det får min röst. Och troligen även medlemsskap…

 93. Fredrik S

  Martin Gustavsson #91

  Hur många procent har ditt parti?

 94. Thorsten Bergqvist

  Har du kollat:

  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O4K73DdSVtk&feature=share&fbclid=IwAR3pDpxVExOyPNnV5khW7FsQmELt7RHA4VQVqbmF6zxpLqRRrXS0o41cutg