The LNT Scam

Ju mer man fördjupar sig i klimathotets historia desto tydligare blir det att den vilar på ideologi och korrumperad vetenskap, The Climate Scam (TCS). Men, vad vet vi om lågdosstrålningens historia? Vid närmare eftertanke, troligen inte så värst mycket. Toxikologiprofessor Edward Calabrese däremot har mödosamt under flera år grävt i källorna och kan nu avslöja en intressant, till stor del ny historia och som har flera likheter med TCS.

¤¤¤

Edward Calabrese trodde länge på berättelsen om att joniserande strålning, även i små doser, ohjälpligt skadar vårt genmaterial (LNT, Linear No-Threshold assumption). Men, när han analyserade en studie med bestrålade möss, blev han konfunderad. De bestrålade mössen verkade friskare än de i kontrollgruppen. Kunde detta stämma? Han började leta i källorna och såg att likartade resultat var vanliga. Calabrese kände sig manad att söka svar på frågan när, var och hur uppstod tanken på denna LNT, som styrt och fortfarande styr viktiga politiska beslut. Han fann glömda och inte minst gömda dokument och kan nu, med hjälp av GWPF (länk 1), bjuda oss alla på en intressant historia över ytterligare ett korrumperat vetenskapligt område – The LNT Scam:

Calabrese 2

I genetikens barndom såg man möjligheter med att undersöka genmutationernas inverkan på evolutionen. Genetikern H. J. Muller blev den förste, som kunde påvisa (1926) att joniserande strålning kan ge förändringar i genmaterialet. Han och forskningsfältet blev snabbt intressanta och stora resurser strömmade till. Tjugo år senare skulle Muller till och med bli nobelpristagare i medicin.

Muller intresserade sig för eventuella samband mellan medicin, hälsa och röntgenstrålning. Hur påverkade till exempel dosen utfallet? Han satte två studenter på att var för sig undersöka samband mellan dos och respons. Båda fann ett linjärt samband, men båda hade använt doser, som var hundratals och upp till miljontals gånger större än bakgrundsstrålningen. Trots det bestämde Muller sig för att sambandet gick att extrapolera ner till ”minsta foton”. På så sätt myntade han (1930) sin biologiska proportionalitetsregel, vilken senare utvecklades till LNT-hypotesen, trots motstånd från bland andra biomedicinare, som mera förlitade sig på tröskelhypotesen.

Genetikern L. Stadler kom dessutom med den förgörande invändningen att Muller överhuvudtaget inte hade arbetat med genmutationer utan rätt och slätt gen- och kromosom förstörelse. Som ett resultat av den kritiken gick Muller vidare för att bevisa sin regel. Flera studier iscensattes, samtliga med stora fel och brister.

En omfattande studie under Manhattanprojektet, till exempel, använde möss och fruktflugor. Studien på möss omfattade 400.000 individer, men resultatet av den delen blev oanvändbart, vilket medförde att endast studien på fruktflugor kom att användas. Den och endast den fick sedan ligga till grund för beräkningar över hur bestrålning av människor kunde medföra risk för skador på framtida generationer. Studien leddes av Carl Stern med assistans av Muller. Inte nog med bakslaget med däggdjursstudien, hoppet om att bekräfta ett totalt linjärt samband krossades av en av Sterns studenter, E Caspari. I sina studier fann han tecken på att lågdosmutationer antingen inte alls inträffade eller att de snabbt reparerades, med andra ord hormesis. Stern visste inte vad han skulle göra med Casparis kritik. Caspari å sin sida fann stöd i litteraturen.

Stern var fast besluten, han måste rädda LNT. Både Stern och Caspari bjöd i sina rapporter på diskussionsavsnitt, som uppmanade läsarna att inte acceptera Casparis studie förrän det kunde avgöras varför den inte stödde tidigare studier. De båda förstod att denna vetenskapliga dispyt inte kunde lösas eftersom deras studier skiljde sig från varandra genom åtminstone 25 stora metodiska avvikelser – och under de 70 år, som gått sedan dess, har ingen ens försökt.

Det kanske mest intressanta är ändå att Stern skickade deras manuskript till Muller i november 1946. Det innehöll Casparis samtliga data, vilka snarare stödde hormesis än LNT. Muller medgav att Casparis data skapade stora problem för LNT-hypotesen och menade att studien borde upprepas. Han kritiserade inte Casparis studie utan tvärtom, två månader senare sa han att Caspari var en strong forskare.

Däremellan kom 1946 års nobelfestligheter där Muller hedrades med årets medicinpris.

Trots att Muller hade sett Casparis data, och förstått att de allvarligt utmanade LNT-hypotesen, förklarade han under sin nobelföreläsning att tröskelmodellen var död och skulle ersättas med LNT. På så sätt bedrog han både föreläsningens publik, nobelpriset och den vetenskapliga världen.

Sterns studier hemligstämplades av USAs regering, vilket innebar att de varken kunde studeras av vetenskapssamhället, reportrar eller allmänheten. Detta gav Stern möjlighet att fortsätta med sitt vetenskapliga bedrägeri. Han gick vidare med att på sitt eget sätt försvara LNT-hypotesen och sammanställde en kort översikt, utan viktig information om metoder, utfall och diskussioner, över dittills genomförda större experiment. Där beskrev han tillkortakommanden i Casparis studie, som sedan länge hade tillbakavisats. Den sammanställningen publicerades i Science, vilket troligen blev möjligt då Sterns tidigare elev B. Glass, blivit en utgivare på tidskriften.

Calabrese skriver att Muller och Stern var förenade i lögner och bedrägeri kring sitt försvar av LNT-hypotesen, men de hemligstämplade ”bevisen” förvarades tryggt i gömmorna på USAs allra högsta politiska nivå.

LNT-hypotesen var tills vidare räddad.

¤¤¤

I mitten av 1950-talet, under kalla kriget, blev frågan om LNT kontra heterosis het. Med stöd av Rockefeller Foundation och president Eisenhower skapades BEAR I (Biological Effect of Atomic Radiation committee) under NAS (National Academy of  Sciences). Rockefeller Foundation fick stort inflytande eftersom NAS president Detlev Bronk samtidigt var president över Rockefellers Institute for Medical Sciences.

Dessutom skapades samtidigt en separat genetisk panel vars ordförande blev W. Weaver från Rockefeller Foundation. Han kontrollerade forskningsmedlen för de flesta i panelen. Utfallet säkrades effektivt genom att Bronk från sina inflytelserika stolar fyllde panelen med supportrar för LNT-hypotesen. Oetiskt skriver Calabrese.

Debatterna i panelen uteblev av naturliga skäl, för dem var science settled och deras ”trosbekännelse” löd, mutationsskador från joniserande strålning är oreparabla, irreversibla och kumulativa. De tog fram en rapport kring möjliga defekter hos kommande generationer på grund av strålskador. Obekväma uppgifter var borttagna och panelen vägrade att beskriva hur de beräknat riskerna. Men Bronk från både NAS och Rockefeller Foundation hade godkänt rapporten, som fick stor spridning.

Andra grupper, hade väntat på rapporten från BEARs genetiska panel för att kunna arbeta vidare med sina riskanalyser. En grupp (NCRP), som inte dominerades av advokater för LNT accepterade slutsatserna, men endast tillsammans med försiktighetsprincipen, eftersom de inte fått klarhet i om LNT-hypotesen var validerad.

LNT-modellen förblev dominerande när det gällde strålning och cancerrisk under 1960-talet.

När EPA (USAs ”naturvårdsverk”) skapades 1970 önskade dess ledning råd från NAS om hur de skulle ställa sig till cancerrisk och lågdosstrålning. Med stöd av ytterligare en stor (2 miljoner möss), men mycket omdebatterad studie ledd av W. och L. Russel, fick EPA rådet att skrota försiktighetsprincipen, men att acceptera LNT-hypotesen.

¤¤¤

Studier behäftade med stora fel och brister har kritiserats och LNT-hypotesen har blivit starkt ifrågasatt, men den har ändå fått fast förankring i allmänhetens, politikernas och beslutfattande organisationers medvetande och den ligger, enligt Calabrese, fortfarande till grund för bedömning av cancerrisker, trots att det under de senaste 30 åren har det skett en revolution i förståelsen av lågdosrespons. Det är nu, fortfarande enligt Calabrese, klarlagt att låga doser av all miljöstress av fysikalisk och kemisk natur inducerar adaptiv respons som ökar biologisk resiliens (återhämtning), skyddar celler, organ och organismer.

Calabrese påpekar att LNTs historia än en gång visar att vi måste lita på den vetenskapliga metoden och inte alltid lyssna på forskarna – om de undanhåller data, struntar i obehagliga fakta och inte kan replikera experimenten. För min del vill jag lägga till att det inte endast är enskilda forskare, som man bör vara misstänksam mot. Historien om vetenskapliga institutioners eventuella trovärdighet är ännu inte kartlagd och nedtecknad, men den vore nog ruskigt intressant.

Efter en intressant diskussion kring att vetenskapen inte lyckades korrigera sig själv, att det kan löna sig resursmässigt att överskatta och misstolka resultat och att försiktighetsprincipen ”lägre är alltid bättre” inte alltid gäller, uttrycker Calabrese sin tacksamhet inför den enkla studie, som initierade sökandet efter svaret på frågan i rapportens inledning: You can have ´too much of a good thing´. But can you have ´too little of a bad thing´?

Rapporten avslutas med, vi önskar ren luft och rent vatten och vi önskar bli kvitt miljögifter, men vi får aldrig glömma att det finns gift även i tankevärlden.

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2020/06/Calabrese-Paunio-2020.pdf

¤¤¤

EU säger nej till både fossila bränslen och kärnkraftsel, men på vilka grunder? Från min horisont kommer två scamliga förslag.

Ann Löfving – Henriksson

Länk:

https://www.thegwpf.org/dangers-of-nuclear-energy-much-less-than-previously-thought/

GWPF´s rapport består av två delar. Här har endast Calabreses avsnitt behandlats. Den andra delen, ”Black Rain and the Fall of the LNT Hypothesis” av Mikko Paunio avhandlar studier, som bygger på effekterna av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skogsmannen

  Kanske lite förmätet men!
  Med bakgrund av den bakgrundsstrålning som allt levande utsätts för på jorden, är det inte egentligen ganska märkligt att LNT-teorin någonsin har betraktats som ett alternativ? Hade den stämt borde rimligtvis antalet mutationer blivit så omfattande på grund av bakgrundsstrålningen att utvecklingen av högre livsformer knappast varit möjlig.
  Bara en tanke..

 2. Ann lh

  # 2 Skogsmannen!
  En ovanligt jordnära eller kanske rentav skogsnära tanke! Sunt förnuft!

 3. Ouralan

  Påminner om en bra serie på 3 artiklar på WUWT. Länk till del 1:
  https://wattsupwiththat.com/2017/01/25/fear-of-nuclear/

 4. Bim

  Tack Ann.
  Väldigt bra inlägg som visar att man inte kan lita på enskilda forskare. De flesta forskare har ju, naturligt, en agenda, eller hypotes som de strävar att bevisa.
  Det är inget fel att ha en agenda som drivkraft för en forskare. Felet uppstår ju när man lägger locket på som i fallet med klimatforskningen och styr forskningsmedlen åt ett visst politiskt håll.
  Tänk om svensk massmedia hade flera ärliga människor som Ann LH i sina redaktioner. Sverige hade sett helt annorlunda ut.

  ”Historien om vetenskapliga institutioners eventuella trovärdighet är ännu inte kartlagd och nedtecknad, men den vore nog ruskigt intressant.”
  Tack för den Ann. på pricken som vanligt.

 5. Bengt Abelsson

  Det finns många ämnen/mineral som är livsnödvändiga, men i hög dos är skadliga eller rent av dödliga.
  Ett exempel: natriumklorid.
  Finns en påtaglig överdödlighet i områden med hög bakgrundsstrålning?

 6. mattias

  Tack Ann,
  Kemi överhuvudtaget har ju ett förfärligt dåligt rykte. Jag kommer att tänka på följande bok som jag nyligen läste: ”Inte så farligt som många tror – katastrofer och svensk kemofobi”. Till exempel hormonstörande ämnen som vi får i oss naturligt via kosten i större mängder än de som vi får via industriella processer. Även här hänvisas till försiktighetsprincipen, ”cocktail-effekten”, och det faktum att man idag har förmågan att mäta ytterst låga koncentrationer – som var och en inte har någon som helst påverkan på biologiska celler. Även här finns ju en stor risk att människor skräms upp i onödan. Författaren menar att vi aldrig har levt i en så ren värld som idag – ändå sänks tillåtna gränser för utsläpp av olika kemikalier hela tiden.

  Nyligen fick Bayer betala ett stort skadestånd efter ett antal stämningar från cancerdrabbade människor där det gjordes en koppling till deras ogräsbekämningsmedel glyfosat. Jag har inte satt mig in närmare i detta – och kan därför inte avgöra om det är rimligt eller inte, men jag kan tänka mig att företaget i det här ärendet har valt att acceptera den här lösningen för att komma vidare. Det är förmodligen mycket skadligt för företaget att ha den här frågan hängande över sig under lång tid.

 7. Benny N.

  #4
  Nej, tvärtom. i Ramsar i Iran till exempel med extremt hög bakgrundsstrålning finns rapporter om lägre cancerfrekvens än i omgivande områden. UNSCEAR har mängder av rapporter, data och sammanställningar vilka inte å något sätt påvisar hälsorisker eller kromosomskador på grund av lågdosstrålning. Även undersökningar efter de största utsläppen efter bombning, kärnkraftshaverier osv finns inga belägg för genetiska skador enligt UNSCEAR.

 8. Bert Nilsson

  Fast utan genförändringar/skador hade inte evolutionen varit möjlig heller!

 9. Lasse

  Tack Ann
  Ett intressant fall med forskningsbias.
  Försiktighetsprincipen gör att man bör avstå från allt skadligt.
  Ta ett bad kan vara skadligt. Vid vår badplats tas prover för att utröna om bad är lämpligt. Irriterande ofta så är det olämpligt att bada eftersom proverna visar på höga bakteriehalter. Ändå badas det. Men med en känsla av mindre angenäm art.
  Annat var det förr-då togs inga prover och avloppsvattnet skickades ut orenat!

 10. Om LNT gäller så borde alla röntgenundersökningar förbjudas om det inte gäller sjukdomar som är värre hot mot personer än röntgenundersökningen.

 11. Ann lh

  #4 Bengt A. Som svar på Din fråga har jag sett undersökningar som mera tyder på tvärtom. Jag har dem inte aktuella, det var länge sedan, men det jag tänker på handlar om ovanligt friska människor i trakter med heta källor som ”berikade” omgivningen med joniserande strålning.
  Någon som vet?

 12. Ann lh

  # 7 Bert N. Ja! Då och då måste jag påminna mej om att jag är ett resultat av genförändringar som, åtminstone varit, positiva för mina förfäder.

 13. Skogsmannen

  Finns en hel del på nätet bl.a från IAEA som behandlar radiation hormeses.
  Lite att börja med som behandlar Ramsar, en stad i norra Iran som har världens högsta bakgrundsstrålning.
  Det är inte alltid som man tror…

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ramsar,_Mazandaran

 14. #5 Bengt Abelsson
  ”Finns en påtaglig överdödlighet i områden med hög bakgrundsstrålning?”
  Ja, när det gäller radon. Men det beror påatt det är en radioktiv ädelgas som man andas in och som avger alfastrålning inne i kroppen. Men det är en annan sak.

 15. Ann lh

  #12 Skogsmannen, igen. Tack för länken, det var just Ramsar jag tänkte på.
  De stora frågan är varför LNT, som varit dödförklarad sedan decennier fortfarande ligger till grund för beräkning av cancerrisker och det dessutom är klarlagt att man ”kan ha för lite av bad things”.

 16. Ann lh

  # 3 Ouralan, tack för länken.
  Har hittills endast läst nr 1, men eftersom både 2 o 3 är lätta att hämta hem då länk till dem finns i länken ska jag snart kolla dem också.

 17. Ann lh

  # 13 Sören G, har Du någon länk till empiriska data kring lungcancer och radon?

 18. Karl Eider

  #13

  Radon ingår i en radioaktiv sönderfallskedja som börjar med Uran 238, via Radon 226 och slutar med bly 206. Även om alfapartikeln som Radon avger när den sönderfaller är farlig i sig, så är det alla s.k. döttrar som sönderfaller efteråt som är det värsta hotet. Både alfa- och betapartiklar avges.

  https://en.wikipedia.org/wiki/File%3ADecay_chain%284n%2B2%2C_Uranium_series%29.svg

 19. LAC

  Det måste ni ju alla begripa, att strålning tar död på alla bakterier, virus och annat skit. Därför är det bra för människan.
  #11. Ann, på vilket sätt är du positiv för dina förfäder? 😉

 20. Skogsmannen

  Ann lh!
  Snöade in på radiation hormesis för ungefär 20 år sedan av ren nyfikenhet.

  Av vad jag kunde förstå är effekten välkänd inom vetenskapen, svårigheten är att definiera en gräns för när gränsen passeras, Dessutom är frågan oerhört laddat politiskt.

  Mekanismen bakom radiation hormesis är en molekyl som fungerar som en kodrättare i våra gener (tror den heter n-RNA, men jag kan minnas fel) som rättar till i dna-kedjoorna om dessa blir sönderslagna av en gammastråle (kan inträffa vid celldelning). Själva hormesiseffekten består i som jag förstår det i att kroppen anpassar sig om den utsätts för ökad lågnivåstrålning genom att öka antalet av dessa molekyler. Detta funkar till en viss gräns, överskrids den rasar det ihop och kroppen får strålskador.

 21. Ann lh

  # 20 Skogsmannen, så som Du beskriver hormesiseffekten i det här fallet har jag också förstått den. Det är det som förklarar att begreppet resiliens kan översättas med återhämtning här.

 22. Ann lh

  # 19 LAC, ovidkommande pladder!

 23. latoba

  Tack Ann! Som vanligt lyckas du ta upp intressanta ämnen som berikar mitt kunnande. Bl a läste jag om folket som bor i Ramsar, men jag fick inte klart för mig i vilken omfattning folket där drabbas av bakgrundsstrålningen. Är de mer drabbade av cancer än vi andra? Kanske läste jag dåligt. Hur som helst så borde våra klimathots- och anti-kärnkraftstroende politiker fås att läsa detta inlägg. Men som vanligt är frågan hur får vi dem att göra det?

 24. Hej alla,
  vid tiden för Tjernobyl hörde jag två medicinare på helt olika föreläsningar.

  På den första föreläsnoingen sade föreläsaren att alla system i kroppen har dubbel överkapacitet. Kirurgernas skämtsamma version av detta är ”av pariga organ bortopereras genast det ena”. Man kan läsa med en lunga eller en njure, även om livskvalitén förmodligen sjunker på samma sätt som om man blir blind på ett öga eller döv på ett öra.

  På den andra föreläsningen berättades det dels att det finns reparationsensymer för trasigt DNA, dels att det finns en radioaktiv strålning som vi aldrig kan bli av med, nämligen den vi har i våra egna kroppar.

  Det vi har är dels ganska mycket Kalium och dels C14. Den som ger mest strålning är isotopenn Kalium 40. Den strålning vi får av kalium är ungefär 125 Becquerel per kilo kroppsvikt.

  När jag lärde mig detta fick jag också veta att energin i kalium-sönderfall ärtvå och en halv gång högre än (den då aktuella) Cesium-strålningen. Det motsvarade ungefär 300 B Cesium per kilo.

  Kombinerar man ovanstående information innebär det att intag av svamp, bär eller kött från Tjernobyl-smittade områden är helt riskfri. Så länge mottagen radioaktiv strålning är jämförbar med den vi har i våra egna kroppar, så räcker ”enligt min tro” vårt naturliga försvar mot DNA-skador.

  Jag har alltså sedan 1987 inte oroat mig för ”naturlig bakgrundsstrålning” och inte heller för måttligt förhöjd strålning.

  Mitt råd är, om du hör om radioaktiv strålning och får veta något om mängden, jämför med den du har i dein egen kropp.

  PS kolla bananeffekten

 25. Skogsmannen

  #23
  Den är lägre!

  Finns många studier som visar detta, här är en:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0531513104018461

 26. Skogsmannen

  Sten #24

  Kom inte radioaktiviteten med atombomben och kärnkraften? 🙂 🙂

 27. Skogsmannen #26,

  visst blev den ett verkligt begrepp efter Hiroshima, men dels hade man långt tidigare upptäckt att strålning kan ge cancer. När jag var barn hade vi en delsjälvlysande armbandsur. Den färg som använts för att måla visarna var radioaktiv, vilket gjorde visarna självlysande, vilket man såg i mörker.

  Den första cancereffekten av strålning var att många av de unga kvinnor som målade visarna och som slickade av sina penslar drabbades av läppcancer.

  När den omedelbara rädslan för atomkrig började avta under 60-talet blev det istället kärnkraften som gjordes till hotet. Med Tjernobyl ”drabbades Sverige”.

  Och apropå ingenting
  (tack för kommentaren : )

 28. Rolf Mellberg

  Stort tack Ann för att du skrev om detta mycket intressanta område.

  Jag blev varse denna polito-vetenskapligt heta potatis för några år sen då jag nördade ner mig i ”Molten Salt Reactors”. En framträdande profil inom denna teknologi heter Ed Pheil, se filmen nedan. Där pratar han från ca 5:30 om just detta med att låga doser joniserande strålning SÄNKER risken för cancer. Ett särskilt intressant fall är ett lägenhetsområde i Syd-Korea där väggarnas armeringsjärn var kontaminerade med radkioaktivt kobolt, vilket man upptäckte efter 20 år!!!

  Skarpt data från oavsiktliga försök med människor alltså !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=ISehN6wgsgU&t=380s

 29. Rolf Mellberg

  Lite O.T. kanske men ….

  Detta att UV-ljus skulle orsaka Malignt Melanom vill jag också sätta under luppen.

  Att en oskyddad hud kan få en skadlig dos UV-ljus kan ses som en parallell till att för mycket joniserande strålning är helt klart farligt.
  Men har någon mer än jag tänkt tanken att en lagom dos UV-ljus på huden kan stimulera kroppens försvarsmekanismer på liknande sätt som joniserande strålning uppenbarligen gör??? (Detta alltså utöver en kända hälsofaktorn Vitamin-D)

  Efter40? års propaganda om att UV-ljus är farligt har hudcancern bara ökat. Är man totalt blockerad att tänka i nya banor, kanske ännu ett fall av grupptänk uppumpat av prestige och låsningar?

  Själv exponerar jag mitt skinn i lagom doser regelbundet mellan april och oktober och tror att det är bara bra. ( och kompletterar med vitamin D vintertid)

 30. Skogsmannen

  Sten!
  Eftersom detta ämne är något jag snöat in på (som amatör) har jag konstaterat vad lite folk i allmänhet förstår gällande att vi dagligen utsätts för radioaktiv strålning (och att detta t.o.m är en del av evolutionen).
  Det var nog mest det som gjorde att kommentaren kom upp.

 31. Hej Skogsmannen,
  jag tog inte dina kommentarer som kritik, men passade på att ”skriva lite mer”

 32. Skogsmannen

  Rolf #28

  Atombomberna över Japan, kontamineringen av ett helt kvarter i Syd-Korea och Ramsar med dess extrema bakgrundsstrålning är vad jag förstått de händelser i historien som satt mest fart på forskningen kring RH.

 33. Rolf Mellberg

  Om man vill ”utbilda” sina vänner och bekanta på ett lite skämtsamt sätt – kan ju vara lämpligt med tanke på den massivt utbredda okunskapen – så kan man fråga folk följande:

  Skulle du kunna tänka dig att tillbringa resten av ditt liv i omedelbar närhet till ett objekt som strålar med flera tusen bequerel???

  Jasså inte?

  Då har du bara att ta livet av dig, efterssom din egen kropp strålar med denna intensitet, orsakat främst av kobolt-40.

 34. Rolf — inte kobolt, kalium

 35. Skogsmannen

  Mattias #6
  Att Bayer blivit stämda (efter att ha köpt Montesano som hade patentet från början) grundar sig mera på felaktiga märkningar på förpackningarna än på riskerna med glyfosatet i sig som är mycket små vid korrekt användning.

  Patentet gick ur för ca 10 år sedan, idag har Bayer ca 15% av glyfosatmarknaden i världen.

  Vill du förkovra dig vidare så föreslår jag att du googlar på ”Snyggbonde och glyfosat”. Bakom Snyggbonde står Per-Ola Olsson som får anses vara en ”folkbildare” i ämnet växtskyddsmedel och lantbruk.
  Varning: Mustigt språk – men med glimten i ögat.

 36. mattias

  Sten,,
  Bananeffekten är bra!
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekvivalent_banan-dos

 37. Patrik H

  En annan intressant radioaktivt levnadsöde är Albert Stevens. Han utsattes för en injektion av plutonium och levde 20 år med en dos av ca 3 Sv/år (3000mSv) från sin egen kropp innan han dog av hjärtfel 79 år gammal.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Albert_Stevens

 38. tty

  #18

  ”Även om alfapartikeln som Radon avger när den sönderfaller är farlig i sig, så är det alla s.k. döttrar som sönderfaller efteråt som är det värsta hotet. Både alfa- och betapartiklar avges.”

  Betastrålning kan du i stort sett bortse ifrån. Den går inte ens igenom den döda överhuden. Radon har förresten atomvikt 222. Det är radium som har 226.

 39. Skogsmannen

  tty!
  Betastrålning tränger väl lite djupare (någon cm i vävnad) men alfastrålning stoppas av ett papper.

 40. Adepten

  Inom lågdosområdet (<0.1Sv), alltså under tröskeleffekten, pekar ganska många undersökningar från kvalificerade organ som tvivlar på "LNT" eller i vissa fall till och med tror att strålning har en positiv effekt.
  ICRP utgår från linjär dosrespons som är 5 % sannolikhet att dö av 1 Sv. Bakgrundstrålningen kan variera mellan 1 -10 mSv beroende på plats. Naturliga bakgrundsstrålningen härrör från kosmisk strålning, årlig dos 0,3 mSv (vid havsytans nivå). Extern strålning från jordskorpan, en årlig dos på 0,04 mSv, medelvärde i Sverige. Strålning från naturligt radioaktiva ämnen i våra kroppar, i huvudsak, kalium-40, bidrar årligen med 0,3 mSv.
  Med utgångspunkt från försiktighetsprincipen utgår man från”LNT”, för att dämpa ångesten från MP och övriga kärnkraftsmotståndare. De stora kärnkraftsolyckor som undersökts med avseende på strålskador inom lågdosområdet pekar dock på att en tröskeleffekt finns. D.v.s. att stråldosskadorna är mindre än vad ”LNT” eller den linjära dosresponsen utgår ifrån.
  För att få perspektiv på riskerna att leva. Säkert kan någon kunnigare få fram bättre statistikdata.
  Sannolikheten att dö i COVID 19 är 4 -7 % (Sverige leder med 7 %) med nuvarande beräkningar som kan minska med tiden.
  Sannolikheten att dö av bakgrundstålningen är ca 0,005 %
  0,1-1 % att dö genom att röka ett paket cigaretter om dagen
  0,01 % att dö i industriarbete
  0,025 % att dö i cykelolycka
  0,001 % att dö i en bilolycka
  0,00064 % att äta ihjäl sig

 41. SatSapiente

  #39
  Alfastrålande ämnen är definitivt dödliga om du får in dem i kroppen. Tag ex vis polonium 210 som dödade en rysk dubbelagent? i England. ”Hur smakar polonium 210?”. Svaret är att ingen vet eftersom så ytterst lite lite krävs för letal dos.

 42. Skogsmannen

  #41
  Vet inte om polonium har någon annan effekt än alfastrålning men jag tror att även denna död är plågsamt långsam.

  Problemet med alfastrålning är, vad jag känner till, om man får in partiklar i lungorna. Cellernas cellväggar är i lungorna mycket tunna varför alfastrålningen kan tränga igenom in till cellkärnan och där skada dna:t med lungcancer som följd (inom kort).

  Inget man dör av på fläcken alltså.

 43. Skogsmannen

  #40!
  Mycket intressant!

  Du skriver i inledningen:
  ”Inom lågdosområdet (<0.1Sv), alltså under tröskeleffekten…"
  Tolkar detta som att det finns ett värde för tröskeleffekten? (vilket jag tolkar som det värde där strålningsnivan blir för hög för kroppen att hantera, givet en statistisk betraktelse).

  Skulle även vara intressant (eller inte) att se en sannolikhet att dö om man bedriver både skogs- och lantbruksverksamhet 🙂

 44. Karl Eider

  #38

  Nu kanske det inte är så vanligt att man har överhud i lungorna, men visst är det alfastrålningen som är den stora risken vid inandning av radon. Dock skulle nog jag iaf undvika större doser av invärtes betastrålning, helt ofarligt är det inte.

 45. Adepten

  #43 Skogsmannen
  Ca 10 gånger högre risk att dö än för en industriarbetare d.v.s.0,1 % risk att dö i jord- och skogsbruk.
  Men man får väl ta det med en nypa salt.

 46. Skogsmannen

  #45
  Ja, jo det tar vi med en rejäl lastarskopa salt! 🙂

 47. #38 #39
  Alfa-partikeln stoppas mycket riktigt av ett papper och kan inte heller tränga igenom överhuden. Det som gör radon farligt är att den är en gas som man andas in. När den sönderfaller i sina dotterprodukter inne lungorna så skadas de. Alfa-strålningen kan nog skada lungvävnaderna när de så att säga är på plats. Beta-skrålningen har lite större genomträngningsförmåga.
  Jag har ingen statistik, men speciellt var det om hus som byggts med ”blåbetong” från jag tror alunskiffer som man hörde om för ett antal år sedan. Radonhus kunde man få sanerade (hur det nu gick till).

 48. Tack Ann, den här sortens artiklar är viktiga för att förstå klimatalarmismen!

  Effekten av joniserad strålning blev politisk på grund av att Sovjet, med hjälp av västs vänster, under kalla kriget ville förhindra NATO:s beväpning med kärnvapen och senare stoppa utvecklingen av civil atomkraft. Sambandet är enkelt och logiskt i just detta fall, men ska inte ses som unikt. I stort sett samtliga exempel på politiserad vetenskap drivs av samma grupp människor. De är emot allt som kan främja den kapitalistiska världens välstånd och framgång. Det kvittar om det rör sig om kärnkraft, koldioxidutsläpp, Glyfosat, GMO-grödor eller valfri annan nyttig teknik.

  Här ett exempel från Frankrike: Monsanto är de Grönas alldeles speciella hatobjekt. Glyfosat, som nämnts ovan, patenterades av företagt under namnet Roundup under 70-talet. Patentet gick ut år 2000. Detta preparat har studerats otaliga gånger och konstaterats i det närmaste ofarligt vid normal användning. Genetiskt manipulerade grödor är ett annat hatobjekt för många. Kombinationen Glyfosat och GMO blir följaktligen ett legitimt mål för vilka lögner som helst.
  En fransk forskare, Gilles-Eric Séralini, matade laboratorieråttor med Glyfosatimmun GMO-majs och redovisade groteska tumörer på råttorna. Bilder på råttorna spreds över franska media som huvudnyhet under ett par veckor och presenterades som det slutgiltiga beviset på att kritiken av Glyfosat och GMO-grödor varit riktig.
  Snart visade det sig dock att råttorna som ingick i studien var av en stam som spontant utvecklade tumörer och att de råttor som fått vanlig majs utvecklat lika många och lika stora tumörer. Trots detta hänvisas fortfarande regelbundet till studien av franska MSM när Glyfosat och GMO-grödor kommer på tal.

  https://duckduckgo.com/?q=Gilles-Eric+S%C3%A9ralini+rats&t=ffcm&iar=images&iax=images&ia=images

 49. Ann lh

  #48 Tack Lars M.!

 50. #47 Sören G
  Radonhus sanerades genom bättre ventilation så att radonet i luften minskades och mängden radon i inandningsluften minskades

 51. Henrik

  Lite för sent kommer här en bra video om LNT. Hoppas att en del av er hinner se den. Finns en del bra länkat där också. På en direkt fråga till presentatören dr Hargraves så säger han att det finns tusentals peer per view-forskarrapporter där LNT konstateras fel och att det finns värden av förhöjd strålning som ger lägre antal cancerfall. Finns en översikt i presentationen som visar lägre antal cancerfall där radonhalten är högre. https://youtu.be/MCtVH4k6lNk

 52. Ann lh

  Tack Henrik #51!