Klimattomtarnas patetiska parader

Delegaterna samlas
Delegaterna samlas nu i Doha i Qatar och på måndag börjar klimatmötet för att sedan som vanligt pågå i nära två veckor. Först händer ingenting, sen händer ingenting, sen händer ingenting, så blir det till slut lite spännande när mötet pågår under natten mot lördag och man undrar vad de egentligen gör där under ”förhandlingarna”. Men när man går upp på lördagsmorgonen så har det ingenting hänt igen. Nåja det är i alla fall lite mysigt, för det är samma sak varje år och man vet att det snart är jul. Det har blivit en rutin.
Enligt regeringen så är det centralt för Sverige och EU vid COP 18 att slutföra förhandlingarna om en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet så att vi får en kontinuerlig övergång till den andra perioden från den första som löper ut i år. Kyotoprotokollet har förutom att minska utsläppen i de utvecklade länderna en stor betydelse för att upprätthålla förtroendet mellan i- och u-länder, dvs att de utvecklade länderna fortsatt tar sitt ansvar och går före i klimatfrågan, anser man.
De områden som särskilt lyfts fram av EU är att:

 • Besluta om en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet med början 1 januari 2013
 • Börja genomföra Durbanplattformen (ADP), till exempel genom beslut om särskilda insatser under 2013
 • Avsluta Long Term Cooperative Action (LCA) i Doha
 • Fortsätta genomförandet av institutioner och beslut från klimatförhandlingarna i Cancún 2010.

Det är inte klart hur många länder som kommer att skriva på protokollet. EU har däremot skrivit på en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet och önskar att fler länder åtar sig att minska sina utsläpp genom ett bindande avtal. Även Australien, Norge, Schweiz, Ukraina och Vitryssland har aviserat att de kan tänka sig att skriva på
USA, Kanada, Japan och Ryssland har tydliggjort att de inte tänker skriva på för en ny åtagandeperiod under Kyoto men är delaktiga i framtagandet av ett nytt klimatavtal under Durbanplattformen. Stora utvecklingsländer som Kina och Indien förespråkar en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet, där de tillhör de så kallade ”icke annex-länderna” och därmed inte har några bindande åtaganden, men motsätter sig ett globalt bindande avtal.
– EU och medlemsstaterna har ett ansvar att sätta press på att andra partnerländer, särskilt i den industrialiserade delen av världen, tar sitt ansvar. Jag tänker göra allt jag kan för att Dohamötet blir ett ytterligare steg på vägen mot ett globalt ramverk för att sänka utsläppen, säger miljöminister Lena Ek till media den gångna veckan.
I Doha är det emellertid Cypern som för EU:s talan, och som samordnar EU:s position. Därför minskar Sveriges möjlighet att direkt påverka förhandlingarna.
Det viktigaste som länderna enades om vid förra årets klimatförhandlingar i Durban var just att länderna skulle enas. Durbanpaketet är än så länge bara är ett juridiskt bindande vitt papper men arbetet med att fylla det ska vara klart senast 2015 så att ett nytt avtal kan träda ikraft senast 2020. Miljöminister Lena Ek:s insats i Doha handlar dels om att Sverige måste lägga upp pengar på bordet för att möjliggöra en genväg till fossilfri utveckling för de fattiga länderna anser tex Naturskyddsföreningen. Utifrån hur naturen reagerar borde de globala temperaturökningarna begränsas till max 1,5 grader. Då måste till exempel Sverige minska sina utsläpp till nära nollnivå redan till 2030, anser Svante Axelsson också.
Om alla världsinvånare “delade lika” på utsläppsminskningarna, skulle vi få släppa ut två ton koldioxid per person är 2050 – en global minskning med två tredjedelar. Då skulle temperaturen på jorden enligt IPCC:s beräkningar inte stiga med mer än två grader, vilket är målet i dagsläget. Rent praktiskt skulle det exempelvis innebära att:

 • USA  tvingas minska sitt utsläpp med 90 procent.
 • Sverige minskar sina utsläpp med 66 procent.
 • Kina drar ner på utsläppen med 50 procent.
 • Albanien däremot skulle få dubbla mängden utsläpp.
 • Moçambique skulle kunna öka sitt utsläpp med 2 ton per person eftersom landet knappt har några utsläpp alls idag.

Hur går det då? Det sedvanliga är att varje COP avslutas med någon form av överenskommelse, som kallas för avtal, protokoll, färdplan eller något annat beroende på dess styrka och innehåll. I Doha är det sannolikt att Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod fastslås, men osannolikt att förhandlingarna om Durbanplattformen leder till något avtal. Ett sådant förväntas inte förrän 2015. Kyotoprotokollet går in i en andra åtagandeperiod i januari 2013. Bortsett från EU och Australien, har inga av de större ekonomierna förlängt sina åtaganden och därmed blir Kyotoprotokollet, i brist på bättre alternativ, en övergångslösning tills det att man lyckats komma överens om innehållet i det nya avtalet träder i kraft 2020 skriver tex Fores.
Miljörörelsen ropar på mer inflytande och sågar ”impotenta regeringar”. Dessa olika utspel och rop på hårdare tag tillhör nog de mer otäcka företeelserna i klimatförhandlingarna. Doha-kören i Sverige fortsätter idag också med en artikel i SvD. Och ännu en från vänstern.
Håll i hatten för på måndag drar det igång  – igen.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joakim

  ”Miljörörelsen ropar på mer inflytande” Herre gud!
  Det är väl precis tvärt om att vanligt folk som knäar under energiskatteoket som måste få mer att säga till.
  Det gröna byket med sina 10-15% av väljarkåren (som är vilt påhejad av extremistorganisationerna) som har ”veto” i dessa frågor är ett odemokratiskt sytem (helvete) som måste få ett slut.

 2. Peter F

  Ny konstellation inför Doha http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd

 3. Gunnar Strandell

  Joakim #1
  Kaj Embrén skriver:
  ”Istället måste vi fokusera på mer lokala modeller som sjuder underifrån som mer borde påverka och inspirera nationella aktörer till större insatser.”
  I Norrköping finns en vision om att ha en egen valuta.
  Länk:
  http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=8031055

 4. Lennart Bengtsson

  Miljörörelsen vill ha samarbete med näringslivet. Med tanke på dagens tidning (SvD) är väl knappast näringslivets vind- och solföretag i den rätta situationen för  att bidra härtill. Min ide om en frivillig klimat- och miljöskatt som en tidigare kyrkoskatt kanske vore något att överväga där miljörörelsens medlemmar kunde ta ledningen.
  Innan de senaste årens jätteinvesteringar i vindkraft som knappast är det mest angelägna på energiområdet och som belastar dagens elanvändare ytterligare fungerade landets elkraftsförsörjning utmärkt även om kostnaderna är mycket höga jämfört med produktionskostnaderna. Man frågar sig verkligen varför landet förstör den fördel som man tidigare haft genom en kostnadseffektiv  och vettig elförsörjning. Det hela är faktiskt obegripligt
  Hsn
  LennartB 

 5. Ann L-H

  Jonny stort tack för sammanställningen. Det händer så mycket både intressant och skrämmande på så många fronter nu att det är omöjligt att hålla sig uppdaterad. Du och alla andra med specialkunskaper och engagemang här på TCS gör det dock möjligt att hänga med lite bättre. Ett ljus i mörkret!
  En detalj bara. Du skriver: 
  ”Då skulle temperaturen på jorden enligt IPCC:s beräkningar inte stiga med mer än två procent, vilket är målet i dagsläget. Rent praktiskt skulle det exempelvis innebära att”
  Du menade väl grader.  

 6. Jonny Fagerström

  #5 Ann-L-H
  Ja, så måste det vara. Tillrättat nu. Fel i källan som jag inte beaktade i hastigheten.

 7. Lennart B, vad skulle pengarna användas till då? Vad skulle åstadkommas med dem, vilken nytta? Och vilket pris per utförd sådan nytta? Vem skall beställa sådana nyttigheter, vem levererar dem, och vem överser det hela?
  För övrigt är jag helt för att frivilliga medlemar betalar avigfter till civila organisationer. Och visst, man får kalla dem ’skatt’. Däremot är det en styggelse när diverse organisationer menar att staten skall försörja dem, eller driva in ’medlemsavgifterna’ och till och med fösa in medlemmar till dem.
  Elcertifkaten är ju inget annat än kommenderad tvångskonsumtion, och därigenom göra folk till ofrivilliga ’medlemmar’ i denna förlustbransch. Och tyvärr även delägare genom olika (tvingande) fonders ’investeringar’.  

 8. OR

  Läste just i Hyltén-Cavallius Wärend och Wäringarna att ordet vidskepelse kommer av att skipa väder efter sin vilja, en förmåga som i folkloren tillskrivs trollen. Föreställningen att människan kan skapa eller upprätthålla det klimat hon vill ha på jorden skulle alltså vara själv inbegreppet av vidskepelse. Det stämmer bra för mig.
  Trollen i nordisk folklore anses representera den undanträngda, förslavade eller ihjälslagna ursprungsbefolkningen. I klimatbloggarnas kommentarer används benämningen troll ömsesidigt om motståndare. Det är helt adekvat om det uttrycker ett förakt för meningsmotståndaren, den som man redan anser är besegrad och som man egentligen inte behöver argumentra med.
  Den vetenskapliga metoden, teori i ständigt samspel med systematisk iakttagelse, och den västerländska rätten för underordnade att ifrågasätta överordnade, är inte precis på undantag, men den sociala ingenjörskonsten är väl möjligen ett troll.
  Trollen ansågs kunna förflytta sig osynliga i virvelvindar. Det skulle väl vara en dröm för alla med klimatångest, åtminstone för lokaltrafiken. De tornados som skulle behövas för att flytta alla delegater till Doha utan flygbränsle, vore inte lika önskvärda.
  Det här satte jag mig för att skriva med ett bekvämt ’OT’, men nu var det ju faktiskt tomtar som var ämnet för dagen.
      

 9. Lennart Bengtsson

  Kära Jonas N
  Varför skall inte folk få behålla sina pengar och bestämma själva vad de skall göra med dem. De kanske skulle behöva låna mindre i banken och på så sätt bli mera fria. Jag förstår inte Ditt tankesätt?
   

 10. BjörnT

  USA har aldrig godkänt Kyoto protokollet som implicit hävdas i inledningen.

 11. Lennart B #9
  Var det tänkt att vara iron?. För det är ju precis min poäng också. Att skatter som går till allt möjligt (som politikerna tycker är poppis), tex ’miljörörelsen’ nästan säkert kunnat användas bättre. Och du har en poäng i att den höga beskattningen troligtvis gött bankerna en hel del extra genom att folk idag ’tvingas’ vara högt belånade tom för att bo i sitt eget hem långt upp i ålderdomen (eller för uppehället under studietiden)
  Min fråga rörde: Vad menar du att denna ’frivilliga skatt’ till miljörörelsen skulle användas till? Av vem? 

 12. Peter F

  Ni måste bara läsa kommentarerna. Total sågning av utspelet och kyrkans engagemang. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd#article-comments

 13. Lennart Bengtsson

  Jonas
  En frivillig skatt för ett särskilt ändamål är inget som man behöver motsätta sig. I själva verket skulle det kunna vara en utmärkt möjlighet för individer som vill bidraga till miljö-och klimatförbättringar utöver vad samhället kan klara. Om de, som flera av våra miljögrupper gör, anser att ambitionsnivån är för låg vore det en möjlighet att dessa individer då kunde bidraga med en extra och frivillig klimatskatt inom de områden där de anser att klimatambitionen är otillfredsställande. Kanske också påverka andra politiskt korrekta att göra så också. 
  Detta skulle bidraga till ett bättre och mer legitimerat  ekonomiskt stöd på de områden som de aktiva klimatgrupperna anser underfinansierade. Ett exempel skulle vara frivilliga skattebidrag till vindindustrin som nu har stora svårigheter. Härigenom skulle man inte behöva höja elcertifikaten, ngt som nu förordas och som ökar bördan för de fattiga i samhället.
  Hoppas detta förklarar vad jag menas. Kanske kan det uppfattas som ironi men även ironi kan ibland vara nödvändigt för framhäva absurda förhållanden.
  LennartB 

 14. bom

  #2 Peter F
  Njä så ny är väl inte denna konstellation för att Svamle Axelsson hittat hem till kyrkans varma famn. Dom är ju såta kollegor och kämpar för samma angelägna sak! Saken att få tjyvfingrarna ännu djupare ner i våra fickor.
   
  Verkligen glädjande är de publika reaktionerna med de två som lovar att utträda ur Svenska kyrkan bums.  Jag minns mitt eget utträde ur denna illustra församling för drygt 50 år sedan. Alla på pastorsexpeditionen samlades för att försöka förmå mig att för mitt eget bästa omvärdera mitt beslut. När jag vidhöll min ståndpunkt blev de hatiska och när jag gick samlades de alla med knäppta händer och blicken mot himlen från vilken den heliga elden som skulle drabba mig, borde komma. Ingen eld och jag lever ännu. Besvikelsen var stor när jag inte blev en askhög på trottoaren.
   
  För h—–e Majoren skär loss alla teologiska fakulteter från våra universitet och ta med genusvetenskapen och parapsykologin samtidigt samt SNF-WWF-Gönpiss m fl samtidigt. Kunde Nya Zeeland ta bort välgörenhetsklassningen för dessa maffialiknande bedragare så kan väl vi om än tvåa på bollen göra det enda rätta!
   
  Jag misstänker att SvD stänger kommentarerna snarast!

 15. bom

  Jonas #7
  Pengarna användas till??????? LB skrev ju FRIVILLIG skatt. Bara de mest inavlade och indoktrinerade stackarna skulle kryssa i rutan! Det skulle inte bli många pengar i den skattkistan. Kanske skulle det kunna räcka till en foliehatt formad till en dumstrut till hälften av de frivilliga?

 16. OR

  L B #13
  Finns det någon annan frivillig skatt? Man kan avsäga sig en del av kyrkoskatten, men då avsäger man sig också tjänster eller tillgångar. Inom miljö- eller klimatområdet skulle något sådant inte vara tänkbart.
  Jag tycker just att det mest betänkliga med miljöaktivismen är att man satt i system att ge politikerna anledning till möjliga nya skatter. Detta är alltid mycket attraktivt för politiker. Talet om skatteväxling är också mycket attraktivt eftersom det är såpass lätt att förhandla sig till en 50%-ig succé: höjningarna genomförs, men inte sänkningarna!
  Skatt är det som vi är förpliktigade att betala, och borde ha rätt att få något för. När det gäller forskning och utveckling får vi nöja oss med att få en förhoppning i utbyte, men när det gäller bidrag till löpande produktion av vindkraft har det övergått till något helt annat; en bidragstagaranda som inte är hållbar och inte ger något hopp i längden. När det gäller klimatet har jag svårt att se någon som helst förhoppning med insatsen av svenska skattemiljarder, med tanke på övriga världens agerande. På det sättet vore din idé med frivilliga bidrag, i största möjliga utsträckning, alldeles utmärkt.

 17. Lennart B och bom.
  Jo, jag förstår att ’frivillig skatt’ inte är tvångsskatt. Och den möjligheten finns ju redan idag. Tex som gåvor, stöd, medlemskap, eller köpa svindyrt överprissatta ’utsläppsrätter’ av Naturskyddsföreningen.
  Men jag undrar fortfarande vad man skall ’gå och handla’ sedan med dessa pengar. Och den frågan är faktiskt oberoende av om pengarna drivits in med hot eller betalas frivilligt.
  Frågan är vad som skall köpas, betalas (konsumeras?) för dessa pengar som faktiskt skulle göra ngt positivt för miljön (eller tom ’klimatet’). Vilket är det ’särskilda ändamålet’. Och jag frågar alltså uttryckligen inte efter förevändningen eller önskningarna?
  Som exemplet visar är det ju redana nu tillåtet att skänka/kasta bort sina pengar på vindkraft. Där behövs inga mellanliggande ombud. Men visst, sådana finns ju också redan och vill också komma åt folks pengar.
   

 18. István

  Det är en utomordentligt god idee, att ersätta certifikatsystemet med frivilliga öronmärkta skatter. Frikyrkor lever ju på frivilliga bidrag. Även Svenska Kyrkan kan man lämna, även om man för säkerhets skull fortfarande behåller Statens torpedtjänst för indrivning av pengarna.
  Ett vindkraftverk ägnar sig mycket väl som kultplats för de troende att avhålla riter ikring. Den är gigantiskt stor och vacker att se. Avger dynamiska pulser som tränger djupt in i kropp och själ.
  Man kunde tänka sig att tillbedja någon annan energikälla. En dieselmotor t.ex.
  Men den är ju en ynkedom att se på jämfört med en VKV.
  Om än ojämförligt mera potent!
  Jfr. Wärtsiläs största fartygsdiesel. Den ger lika mycket effekt som 14 stycken VKV. PER CYLINDER!

 19. Tålis

  bom 14
   
  Hehehe… Bland det första jag gjorde som artonåring var att träda ur kyrkan. Det sparar man under en livstid motsvarande en småbil i lägre skatt. Jag skulle utan vidare träda ur klimatkyrkan och massinvandringsmoskén om jag kunde. Då skulle jag ”spara” motsvarande mer än vad kåken kostar…

 20. HenrikM

  Jonas N
  Om man tar papperspengar och gräver ner dom så binder man ju papperets Co2 molekyler djupt ner i jordlagret till gang för annan växtlighet. Det tycker jag verkar lämpligt! 

 21. Peter F

  Jag brukar intresserad följa Medierna på P1. Efter detta är jag tveksam om fortsättningen;
  Mediekritisk Twitter-ironi
  Publicerat: fredag 23 november kl 17:01 4 kommentarer Dela
  I P3 Nyhetsguiden diskuterade man i veckan klimatförändringarna – är de ett faktum eller inte? Det här är ju ett område där forskarna är oerhört eniga om att människan påverkar den globala uppvärmningen, men i P3 Nyhetsguiden valde man – möjligen i opartiskhetens namn – att göra en kunskapsfråga till en debattfråga. Den här gången tog lyssnarna mediekritiken i egna händer. På Twitter började dom förse P3 Nyhetsguiden och producenten Tuva Klinthäll med andra ämnen som skulle kunna bli föremål för debatt. Hon anser att man i programmet varit tydlig med just att det råder stor samstämmighet bland forskarna i frågan om klimathotet – men uppskattar ändå twitterironierna.
  Här är ett utdrag:
  ”Varifrån kommer nya barn, @P3Nyhetsguiden? Forskarna slits mellan sexteori och storkteori.”
  ”Jordens fundament: gravitation eller sköldpaddor hela vägen ner? Forskarna oeniga.”
  ”Is the earth 6 000 years old, or a pancake? Hear what both sides say.”
  På frågan om det är något som P3 Nyhetsguidens kommer gå vidare skrattar producent Tuva Klinthäll och säger att just de förslagen inte är något man kommer gå vidare med, men att det är bra med kreativa lyssnare.

 22. Peter F

  Här är bakgrunden
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4278&artikel=5353655

 23. Staffan

  Ärkebispen (SvK), Diakonia, Naturskyddsföreningen:  ”Klimatförändringen… f’låt, klimatfinansieringen i fattiga länder har vi inte bidragit till”!  Gett bidrag till!
  Lurendrejeri!  Allt kom från biståndsbudgeten !
  Och i årets biståndsbudget halverar regeringen posten för klimatarbete !
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd
  Själv tycker jag nog det vore bättre att dra ner på bispens lön, och ge lite mindre till Diakonia och Naturskyddsföreningen.
  – Tjatet om ”klimatkris” har ju blivit ett överklassnöje.  (Nåja:  övre medelklass).  I Kapstaden är det 16ºC nu, kl 14 en månad från ’midsommar’.  I Brazzaville blir det max 28º i morgon.  Det är alltid så:  Frågar man var det blivit varmare, och hur mycket, börjar motparten mycket snabbt tala om något annat…

 24. Staffan

  ”Röda siffror för grön energi”.   ”Bolag inom grön energi har som regel tappat runt 90 procent av börsvärdet och konkurserna har stått som spön i backen.  Ett exempel är danska Vestas som är, eller åtminstone har varit, en världsledande tillverkare av vindkraftverk. Sedan hösten 2008 har aktien rasat 96 procent. ”
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/roda-borssiffror-for-gron-energi_7695786.svd
  ”Även solcellsbranschen krisar”.  ”…avbeställningarna bland solcellsföretagen [hade] kommit upp i 20 miljarder kronor vid slutet av det tredje kvartalet. 
  http://www.svd.se/naringsliv/aven-solcellsbranschen-krisar_7695850.svd

 25. Ann L-H

  Peter F – Tack för info. Jag brukar också lyssna men först frampå kvällen så dagens inslag har jag ännu inte tagit del av. Inte ens journalisterna bakom detta program ids alltså gräva i klimatbyket, fastän de i andra sammanhang har varit riktigt på hugget. Nyligen sände de ett program med titlen ”Tandlös granskning av journalist på fältet”. Det ingav lite hopp, men tydligen gällde det inte dem själva. Kanske dags att ställa några frågor och höra efter deras källor. 

 26. Håkan Bergman

  Istvan #18
  Aha, det är därför dom kallas katedralmotorer. Mindre församlingar får väl nöja sig med en Scania V8.  Volvo hade förresten på 50-talet en motor som kallades Buddha-diesel, nu förstår jag varför.

 27. Staffan

  En ny musikvideo sprider sig som en löpeld över nätet.  ”Africa for Norway nu” (3:45) – ”Now the tables have turned”.    Afrikaner som vill förhindra att norrmän får köldskador, drar igång en insamling av värmeelement mm.  1 089 820 views just nu.
  http://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/norsk-sjalvironi-om-hjalpinsatser_7697682.svd

 28. Tudor

  Det är lätt att gå ur svenska kyrkan om man är less på dess politiska utspel. Jag har gått ur för länge sedan. Man betalar ingen kyrkoskatt, men får fortsätta betala begravningsavgift som skall finansiera begravningen. Så här gör man.

 29. Pehr Björnbom

  Lennart B #4,
   
  Jag har också ett förslag som borde kunna falla i god jord hos miljörörelsens övertygade medlemmar eftersom det är fråga om att ta bort koldioxid från luften.
   
  Det är mycket enkelt att göra i Sverige. Den som vill bidra till att ta bort koldioxid från luften kan helt enkelt köpa ved eller träkolsbaserad grillkol på närmaste stormarknad eller bensinstation. Om man på ett säkert sätt lagrar dessa produkter (så att de inte brinner upp de närmaste hundratals åren) så kommer man att åstadkomma överföring av koldioxid till upplagrat kol. Träden tar ju upp koldioxid när de växer upp och det kol som inte går tillbaka till luften genom förmultning eller förbränning innebär en minskning av koldioxiden i luften.
   
  Om en sådan folkrörelse för att ta bort koldioxid ur luften skulle bli global så skulle vi kunna få se rejäla minskningar av koldioxidhalten om många engagerar sig över hela världen. Ett mer demokratiskt sätt att hantera klimatfrågan är svårt att tänka sig. Ju fler som tror på det katastrofala klimathotet desto mer koldioxid tas bort ur luften och vice versa.
   

 30. Gunnar Strandell

  Peter F #12
  Läste artikeln och såg påståendet om att 400.000 mäniskor dör årligen på grund av klimatförändringarna. Hur beräknar man detta?
  Loggade in på http://www.daraint.org och hämtade rapporten” Methodology and data.pdf som mest innehåller ytliga beskrivningar som:
  ”Each index is determined exclusively on the basis of mortality and/or GDP per capita data, capturing only the climate change or carbon economy effect in isolation from other factors. ….
  … The Monitor uses an enumerative methodology to estimate a wide range of distinct effects resulting from climate change and the carbon economy that can be summed to gauge overall country and global impacts in socio-economic terms.”
   
  Men där finns också en länk:
   ”The complete in-depth methodological documentation for the Monitor with technical descriptions for each of its indicators is available online at: http://www.dararint.org/cvm2/method ”
  Men när jag klickar på länken svarar Internet Explorer 8 ”Sidan kan inte visas”. 🙁

 31. Olof

  Varför beskatta CO2?
  Den får växterna att växa snabbare, klara sig bättre när det är torka och klara skadeangrepp bättre. Allt detta ökar livsmedelsproduktionen i världen.
  Att beskatta ren och ofarlig CO2 är lika dumt som att beskatta syre.

 32. Slabadang

  Staffan!!
   
  Lena klistrade in den videon på i sin senaste artikel. För mig som jobbat med försök till hjälp till självhjälp i Afrika så bara ÄLSKAR jag denna video!!!!
  En sån välförtjänt och konfronterande knytnäve rätt i fejset på alla självgodhetens men i grunden förtäckta djupa och samtidigt nedvärderande syn på Afrika och Afrikaner .Där ”vi” är de upplysta kunniga överlägsna besservissrarna som med hjälp av rasslet från den perfekt utvecklade och överläögsna civilisationens kronjuveler skapar musik till de fattiga stackars hjälplösa idioterna i Afrika att till skratt och glädje dansa efter. Vi vet nämligen bäst vad de behöver och det är OSS!!! Rassla kära kamrater Rassla. Åhhhhh vadfiiiiiina vi är …. guuuuud så duktiga och medmänskliga vi är …..
  Informellt :” Men va fan ska dom få el kylskåp semester kunna tjäna egna stålar bygga riktiga hus och sånt de också ? …. inte fasen kommer de dansa och skratta efter vårat rasselel då heller? Nej för fan sätt stopp för den här utvecklingen bums ! Varför tror de att de ska få utvecklas efter egna förutsättningar och villkor istället för på våra?? Vilken ren fräckhet att de utvecklas enligt exakt samma recept som vi mot välfärd och välstånd. Det är klart att vi måste sätta krokben för denna tendens genom att bl.a krångla till och fördyra den mest grundläggande förutsättningen för utveckling som tillgången till billig energi.Vad är det för fel med att de fortsätter att elda komockor och samlar ved som de klarat livhanken på hittills? … vi kallar det för ”biobränsle” istället och gör det till nåt ”fiiiiint”. Att fint och fint stavas lika är bara en ren tillfällighet. Slatan är bra på finter, han kanske blir draftad till SEI efter fotbollskarriären?
  Vindkraft är ju skitsmart att kränga på dem också. Jamenar vilken fabrik kan konkurrera med våra om de bara producerar när det blåser någon gång var fjortonde dag??? Toppen !!! vi kallar det för ”klimatsmart” utan att tala om varför vi tycker det är smart och för vem.
  Jag har mött dessa underytanliggande hycklande attityder i stora lass. Jag vet inte varför men kombinationen av den den där religiösa godhetens samariters glans i ögonen från deras självbild kan få mig att vomera när man sedan ser hur de lever och vad de faktiskt gör när de väl ska omsätta sina ambitioner i realia. ”Räcker traktamentet till Hilton ? Eller måste vi bo på Central Palace?Kan vi skicka faktura på mellanskillnaden till SIDA eller ta det ur budgeten på annat sätt?
  Redovisningen av projekten kan vara mer som en snutt ur Baron Mûnchausens äventyr” och i slutändan är det inte en käft som bryr sig om det faktiska resultatet.ö Det räcker med att det SER UT som man gjort skillnad. Ineffektiviteten i ”hjälpen” är ungefär nånstans mellan 99 och 99,5 % av den som inte är ren katastrofhjälp och mer till för dem som ger än de som förväntas få något.
  Fortsätter utvecklingen som nu så blir det inga galor där vi kan få lysa som de goda och mäta de ökande siffrorna i kronor på nån tavla i direktsändning som ett tickande räkneverk redovisar hur många smulor den godsinta eliten skrapat av sitt bord för de stackars små hjälplösa negrerna i Afrika … flååt afrikanerna menar jag förstås.
  Nåväl man kunde skriva ytterligare en bok bara i detta ämne med en passande titel ”Förtrycket och föraktet genom den aningslösa godhetens hycklerier” ?
  Afrika är på G TROTS rasslet och ”godheten”. Videon är en sån härlig signal av deklarerat självförtroende och självständighet så jag blir alldeles varm i hjärtat. Go Afrika GO!!!

 33. ThomasJ

  Pehr B. #29: I och för sig ingen ’dum’ idé att köpa grillkol m.m., men, och det är ett rejält stort MEN, detta baserar på att CO2 driver/påverkar temperaturen (och, ergo, måste ’låsas in’), vilket i allra största och synnerligaste grad till att börja med MÅSTE bevisas (ännu intet nytt, vetenskapligt + bona fide, från den fronten iaf…).  Eller hur???  😉
  Frågan/frågeställningen/ är i lika grad riktad till Lennert B.
  Mvh/TJ

 34. Pehr Björnbom

  Thomas J #33,
   
  Poängen med mitt förslag är att de som tror på CAGW kan köpa ved och grillkol för att minska koldioxidhalten i luften. Dessa behöver inget bevis eftersom de redan tror på att det är så det hänger ihop.
   
  De som inte tror på CAGW kommer naturligtvis inte att köpa ved och grillkol av denna anledning.
   
  Om då klimatet utvecklar sig så att alltfler människor blir CAGW-troende och köper ved och grillkol och lagrar upp så kommer också alltmer koldioxid att tas bort från atmosfären. Man kommer då antagligen också att se att politiker engagerar sig i andra åtgärder för att minska koldioxiden i atmosfären helt enkelt eftersom de vill vinna röster.
   
  Om klimatet i stället utvecklar sig så att allt färre människor blir CAGW-troende så kommer det hela att gradvis dö ut.
   

 35. Olof #31
  Den får växterna att växa snabbare, klara sig bättre när det är torka och klara skadeangrepp bättre. Allt detta ökar livsmedelsproduktionen i världen.”
  Synd bara att det inte gäller det viktigaste dvs proteininnehållet, det sjunker i stället:
  http://www.atl.nu/lantbruk/s-mre-vete-med-h-gre-koldioxidhalt
  Som avslutning på artikeln i ATL står det:
  De tittar nu på om även fler grödor påverkas som vetet. Hittills verkar det som att sänkt kväve- och proteinhalt på grund av förhöjd koldioxidhalt är en generell respons hos grödor. Och det går inte att enkelt motverka genom ökad gödsling.” 
  Troligen har forskarna bara provat med konstgödsel när de ökat gödslingen. Vid jordisering tror jag inte de fått detta negativa resultat.

 36. Slabadang

  Börje G!
   
  Jag tycker att denna utvärdering är intressant och viktig med tanke på hur mycket som odlas i ”växthus” :). Nåt som alltid gör mig lite arg och misstänksam är när storheterna inte redovisas. Hur mycket mindre protein då /ppm? har du koll?

 37. Slabbadang #36
  Tyvärr har jag ingen exaktare koll, men att så är fallet vid förhöjd CO2-halt i växthus är ju känt sedan länge.
  PS: Nu kallar julbordet på Ronneby Brunn. 🙂

 38. Slabadang

  Börje G!
   
  När jag var där sist kommer jag ihåg hur jag kom dit … men vet inte hur jag tog mig hem!!! 🙂

 39. ThomasJ

  Right You is Pehr B. #34: Dvs. i ’tron att…’ Där föreligger fortsatt ett, rättare sagt DET, fundamenta i hela denna suveränt samhällsletala cirkus från 0 till 360 graders ’åsikter’, vetenskapliga beviset att CO2-molekylen över-huvud-taget HAR påverkan på ’världens genomsnittliga temperatur’ (hur ph**n någon kan fastställa slikt – utan att fuska, asså!).
  Söker med mer än ljus & lykta efter vetenskapligt (bona fide!) belagda & i detalj förklarande bevis för att KolDioxid (CO2) – molekylen – påverkar temperaturen i/kring jordens temperatur. Har Du något tips var sådant finns tillgängligt? (N.B.: datormodellerande ’info’ är non-grata!, OK!)
  Mvh/TJ

 40. ThomasJ

  Börje G. #37: Wow, phasiken vá jag känner avusen stiga i systemet… Ronneby Brunn… Julbord… Det vibbar (för mig) attacken F17, ’Clemens’ etCons – låg inte själv där, men F17 var baske mig världsberömda för sina bravader långt, långt, långt… utanför ’Brunnens’ entré…  😉
  Bon apetít!  😀
  Mvh/TJ

 41. Slabadang

  Endast för folk med ett friskt hjärta och starka artärer runt tinningarna!
  Vatenskräpsredaktionens motsvarighet i AUSSIE! Lewandowski är inkallad som ”expert” på skeptiker. Lyssna på vad den vandrande grodan har mage att kläcka ur sig!!
  http://www.abc.net.au/radio/player/rnmodplayer.html?pgm=The%20Science%20Show&pgmurl=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fradionational%2Fprograms%2Fscienceshow%2F&w=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fradionational%2Fmedia%2F4381756.asx&r=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fradionational%2Fmedia%2F4381756.ram&t=Attitudes%20to%20climate%20change&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fradionational%2Fprograms%2Fscienceshow%2Fclimate3a-who-denies3f%2F4381756&p=1

 42. Slabbadang o ThomasJ 
  Tackar jag avlägger rapport lite senare, äter just nu. 🙂 

 43. ThomasJ

  Slabadang #41: Tack för varningarna!!!  😀
  Mvh/TJ

 44. Tålis

  Slabadang 41
   
  Både Joanne Nova och Anthony Watts  har tagit upp skiten. Såg det på Luboš Motl sida Climate propaganda in Australia.
   
  Kommentar modererad

 45. Thomas

  Kommentar borttagen

 46. ThomasJ

  #45: It takes one to know one.
  //TJ

 47. Håkan Bergman

  Slabadang #41
  Oj, blir nästan nostalgisk här, man får välja mellan Windows Media och Realplayer. Dags att föra upp Australien på biståndslistan? 

 48. Slabadang

  Thomas!
  Du kände dig träffad! Lewandowski är stalinist. Vad tycker du om at kommunkister jobbar bakom fasader som journalist eller som i Lewandowskis faal inveritets finansierad tillämpad punjitiv psykologi tillsammans med Cook på sksc?
  Vad kallar du sig själv?

 49. Slabadang

  Thoma J
   
  Skicka en ABC 80!

 50. Staffan

  Socialdemokraternas framtid skriver Daniel Färm (s) om på Newsmill.
  Man noterar med tacksamhet att ordet ”klimat” nästan inte förekommer.  Jo, man måste ta rapporter typ ’Världsbankens klimatrapport’ på allvar, står det.  Men hur, det blir tydligen en senare fråga.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/23/nu-m-ste-s-fylla-framtidsnamnet-med-inneh-ll
  (På fredag går även dag-temperaturen under 0º här i Norrköping – och t.ex Vadstena – tror ’Vackertvader.se’.  Och det snöar en del…)

 51. Pehr Björnbom

  Enligt min åsikt är våldet och främlingsfientligheten i Mellanöstern utrikespolitiska frågor som inte hör hemma på en klimatblogg. Så de berörda borde övergå till att diskutera klimatvetenskap och klimatvetenskap i stället.

 52. Pehr Björnbom

   klimatvetenskap och klimatpolitik i stället.
  skulle det vara 

 53. Pehr Björnbom

  Thomas J #39,
   
  På frågan om något om bevisen för koldioxidens inverkan på temperaturen föreslår jag debatten mellan Roy Spencer och Scott Denning som jag diskuterat här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/06/sommarrepris-om-debatten-mellan-roy-spencer-och-scott-denning/
   
  Se avsnittet i min artikel som heter Koldioxiden och växthuseffekten. Roy Spencer ger en bra förklaring enligt min mening och det är intressant att han får lov att rätta Scott Denning på en punkt i fråga om hur en ökad koldioxidhalt faktiskt påverkar jordens energibalans.

 54. Holmfrid

  #29   Pehr B,
  Om man plöjer ner träkolet i åkern skapar man goda växtbetingelser, som binder vatten och minimerar behov av gödsel.

 55. AOH

   
  Europaparlamentets resolution om klimatförändringskonferensen i Doha, Qatar
   
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2012-0496+0+DOC+XML+V0//SV
   
   
  Ett värdigt exempel pa ”Parkinsons lag”  http://sv.wikipedia.org/wiki/Parkinsons_lag
   
  ”…… En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet.”….”
   
  Besynnerligt är att IPCC inte är omnämnd med ett enda ord.
   

 56. AOH

  SORRY – IPCC blev omnämnd:
   
  F.  Enligt vetenskapliga bevis som FN:s klimatpanel lagt fram…

 57. Mikael

  Det faktiska kunskapsläget ger ingen grund för oro.✔ Dagens temperatur är inte unik. Det var varmare på medeltiden och ännu varmare på romartiden, en tusenårig period. Temperaturtopparna har successivt blivit lägre. Googla mainz northern climate och klicka på figuren till höger. Vi är alltså på väg mot en ny istid, men den ligger nog några tusen år borta.✔ Det var betydligt kal­lare på 1600-talet, den lilla istiden. Under 200 år därefter steg temperaturen innan vi eldade med kol och olja. Det bevisar entydigt att det inte är koldioxiden som styr klimatet.✔ Ingen uppvärmning har konstaterats de senaste 16 åren, googla på MET quietly prove”.✔ Redan 1801 visade William Hershel att antalet solfläckar samvarierar med klimatet. Nu uppträder solen ungefär som på 1600-talet, vilket indikerar att vi nu får ett par ovanligt kalla decennier, kanske en ny liten istid.