Klimathotet och Paleoklimatologin

CO2 07

Ingemar Nordins inlägg den 24 april, Paleoklimat – ignorerat av IPCC väckte många frågor, inte minst ”varför saknas paleoklimatologin i klimat(hots)debatten”.

Västvärlden har utan någon allmän och vetenskaplig debatt accepterat den så kallade CO2-hypotesen, där tanken på att vi hotas av en allvarlig global uppvärmning på grund av civilisationens utsläpp av CO2 lanserades. Har man väl ”hoppat i denna tunna” det vill säga accepterat den tanken som sanning är det lätt att famla vidare och ställa upp på behovet av ”klimatomställningen”, vilken högst eventuellt skulle kunna drivas av ”den gröna omställningen”. Trots att hypotesen bara är en hypotes och att en ”omställning av klimatet” är en utopi är den ”gröna, globala” omställningen i full gång här i väst och det vi har sett hittills är förödande för miljön, ekonomin, energiförsörjningen och vår säkerhet.

Det vetenskapliga underlaget för det så kallade klimathotet svajar och de kunskaper och insikter som paleoklimatologin kan bidra med har hittills har motarbetats och ignorerats. Den information som ges av årmiljonernas belägg, huggna i sten, har med andra ord fått ge vika för manipulerbar information som dessutom i huvudsak grundas på nutida väder.

Paleoklimatologins största bidrag till klimathotsfrågan är att den har testat och förkastat klimathotets grund – CO2-hypotesen.

¤¤¤

Med stöd av nya analyser har historien om jordens ständigt förändrade klimat nu sammanställts i en uppdaterad videoföreläsning, Lessons From Paleoclimatology – Conveniently Ignored by the IPCC”, av Thomas P. Gallagher & Roger C. Palmer, (länk 1).

Föreläsningen gav samma känsla som biografier över Charles Darwin där man får följa med på hans livslånga upptäcktsresa i fossilernas värld, en resa som slutade med att han i stark motvind, men med fossiler som den orubbliga grunden, diskuterat sig fram till embryot för en ny biologisk världsbild.

Darwin 1

Tankarna gick även till den troget gnetande paleoklimatologen Hubert Lamb, som redan i sin Climate: Present, Past and Future (1972) förklarade varför han tvivlade på CO2-hypotesen. Lamb grundade CRU (Climate Reseach Unit), men fick på sin ålders höst uppleva att hans skapelse blev överkörd av klimathotsfrågans mera ”exakta” modellerare vilka stödjer sig på ett tämligen begränsat och dessutom svajigt underlag för sina klimatmodeller, (länk 2).

Även geologiprofessor Ian Plimer med sina utflykter i tid och rum utgående från vad mineraler och bergarter kan berätta dök upp i tankarna. I sin tegelsten kring klimatfrågans ”felande länk” heaven and earth global warming: the missing science (2009) ställer han ett otal frågor, som även blir besvarade och till slut sammanfattas så här:

”hypotesen att mänskligheten kan förändra klimatet stöds varken av belägg från geologi, arkeologi, historia eller astronomi. CO2-nivåerna har varit högre under jordens historia utan att driva klimatförändringarna och nuvarande CO2-halter är bland de lägsta på miljoner år”.

Ian Plimer är bland mycket annat en av Australiens två WCD (World Climate Declaration) ambassadörer.

Sist men inte minst gick tankarna till S. Fred Singers och Dennis T. Averys klassiker, Unstoppable Global Warming every 1,500 years (2007). Författarna tillägnar denna bok alla de tusentals kvalificerade forskare som har dokumenterat fysikaliska spår från jordens senaste 1,500-åriga klimatcykel. De skriver i dedikationen att dessa forskare ofta under eländiga förhållanden har bestigit höga berg och vidsträckta glaciärer, seglat på arktiska hav, mödosamt grävt efter pollen och mänskliga lämningar för att söka förstå planetens klimatförändringar och detta utan någon uppmärksamhet eller uppmuntran från press eller allmänhet, tvärtom allt som oftast under fiendskap från sina kollegor inom klimatmodelleringen vilka ”säljer” CO2.

Varken Lambs, Plimers eller Singer&Averys bidrag till paleoklimatologin har lyckats nå klimathotsdebatten med att CO2-hypotesen bara är en hypotes som dessutom förkastas av och med spåren från årtusendens och årmiljoners naturliga utveckling på jorden.

¤¤¤

Gallaghers och Palmers uppdatering av klimat(hots)frågan i ljuset av dess ”felande länk” är lärorik och inspirerande. Medan IPCC bekvämt ignorerar i princip hela den felande länken uppmärksammades Gallaghers föredrag inte bara av CLINTEL och Ingemar Nordin här på KU utan även i The Week That Was 2022-04-30, (länk 3, sid 1 – 4).

Tidigare rapporter från TWTW har diskuterat klimatmodellerna vilka idag styr den globala klimatpolitiken. TWTW påpekar att modellerna grundas på alltför många osäkra faktorer och alltför få ekvationer för att de ska kunna producera ett unikt och trovärdigt svar på den fråga IPCC låtsas svara på, det vill säga hur mycket temperaturen kommer att öka vid en fördubbling av växthusgaserna. Resultatet ses här, klimathotsfrågans så kallade ”spagettikvast” drygt hundra olika klimatmodeller samt resultatet av ett halvt sekels mätningar av temperaturen i atmosfären (grön linje):

COP26

Dessutom har den pensionerade matematikprofessorn Essex tagit upp problemet med att den ytterst kostsamma klimatmodelleringen inte kan upptäcka ifall jorden svalnar och Joe Bastardi på Weather BELL Analytic har konstaterat att de numeriska vädermodellerna ”inte ser kyla”.

¤¤¤

TWTWs Ken Haapala konstaterade att vi lever i Holocen en 11,000 år varm epok under den geologiska perioden kvartär. Under större delen av denna epok, de senaste 8,000 åren, har temperaturen minskat men med korta avbrott för blomstrande värmeperioder som den romerska, medeltiden och den tid vi lever i idag. Samtidigt med att klimatet svalnat har CO2-halten ökat.

Comparison between Holocene temperature record from GIPS2 upper 9 and the CO2 record

Från Climate4you.com

Haapala tog upp Gallagher&Palmers lessons och koncentrerade sig på de mest grundläggande slutsatserna:

 • Teorier måste överensstämma med årmiljoners belägg från data, vilket inte är fallet i klimatfrågan
 • Jordens temperatur kontrolleras varken direkt eller indirekt av CO2-koncentrationer över 200 ppm

Ingemar N. skrev i sitt inlägg, ”Framför allt är det fyra faktorer som de menar styr det mesta vad gäller klimatet, nämligen

 • solen och Milankovitch cyklerna
 • haven som magasin för värme
 • haven som transportmedel för värme; strömmar och kontinentaldrift
 • enorma tidsspann”

¤¤¤

Grafer över temperatur och CO2-halt under jordens klimathistoria visar inte någon korrelation över tid – och det gör inte heller grafer över vår aktuella väderhistoria:

CO2coalition 2

Jordens temperatur kontrolleras inte av eller är inte direkt relaterad till CO2-koncentration över 200 ppm skriver Gallagher och här visar och förklarar CO2-coalition varför:

Diminishing Returns

I länken ges både en lättsmält och en liten grundligare förklaring:

The warming effect of each molecule of CO2 declines as its concentration increases – CO2 Coalition

¤¤¤

Gallaghers korta föredrag ger oss oerhört mycket information. Det tillsammans med de tre föreläsningarna som Ingemar N. gav tips om i länk 1 öppnar för ett till vissa delar nytt kapitel i klimatfrågan där geovetenskapen, tillsammans med Happer&Wijngaardens analys från 2020, kan bidra till djupare och bredare kunskap som vilar på bestående data från jordens samtliga sfärer.

Frågan i inledningen var ”varför saknas paleoklimatologin i klimat(hots)debatten”. Utökas frågan till ”varför saknas paleoklimatologin i den av FN/Rockefellers styrda klimat(hots)debatten” blir svaret givet.

¤¤¤

Vår nuvarande statsminister Magdalena Andersson har lovat att kämpa för ”klimatomställningen”. Detta löfte lär nog bli ett mer än vanligt ihåligt politiskt löfte. Inte ens vår kavata statsminister lär kunna rå på frågan om klimat och klimatförändringarna.

Men, med tanke på de förödande konsekvenserna av den ”gröna klimatomställningen” bör tiden vara mogen för att våga ifrågasätta den vetenskapligt sett tillintetgjorda CO2-hypotesen och öppna för en mer heltäckande debatt i klimatfrågan, en debatt som bör kunna lägga grunden till ännu en politisk U-sväng – snabbavveckling av ”klimatomställningen”.

Frågan är vilka medier och vilka ledande politiker, som har kraft, mod och kunskaper för att ta på sig ledartröjan. Tillfället är unikt.

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar:

 1. Paleoklimat – ignorerat av IPCC – Klimatupplysningen
 2. Hubert Lamb och klimatvetenskapens omvandling – Klimatupplysningen
 3. TWTW 4-30-2022.pdf (sepp.org)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Ann, för en riktigt intressant sammanställning av forskningsläget inom klimat i ett historiskt perspektiv.
  Någonting helt annat än digitala modelleringar med tillrättalagda historiska data som grund.
  Märkligt att IPCC och FN fortsatt driver en fråga där den digitala modellen ses som den sanna kartan både historiskt och inför resan mot framtiden … trots att man varit tvungen att redigera historien för att den skall passa in i modellen.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ann för en utmärkt ”tankeväckare”.
  För klimatfanatikerna började ju världen existera strax efter 1988 då IPCC bildades. Avsaknad av historiskt perspektiv och förståelse för proportioner är bristvara hos dem.

 3. Lars Cornell

  Leif Åsbrinks inlägg #27 (03:52, 2022-05-16) till gårdagens artikel ger parallell bakgrund till Anns intressanta sammanfattning. De kompletterar varandra och bör läsas tillsammans.

 4. Svenglenn Rolfzon

  Lite OT!
  Tack Klimatupplysningen för den dagliga dosen av motgift som får mig att ha lite hopp om framtiden.
  Alla vansinnigheter som pågår i ”klimatets” namn och alla miljarder man spenderar för några tusendels grader om 100 år gör mig lätt illamående.
  Inte ens Lennart Bengsson vågar prata ur skägget längre sedan han blev utmobbad för något tiotal år sedan. Följer Hybritprojektet med stort intresse (jobbade i masungnen på NJA på 60-talet) och jag tror projektet kommer att självdö om några år.

 5. Bim

  När kunskap finns historiskt, som Ann så tydligt och klart pekar på, så måste man faktiskt betrakta klimatpolitikens förödande konsekvenser som brottsligt bedrägeri mot människor.
  Varför tillåts vetenskapligt okunniga politiker alls få befatta sig med klimatåtgärder?
  Istider kommer och istider går, vad förslags skatter skall hindra det? Skall vi lagstifta mot det, Morgan.
  Varför straffas , mobbas klarsynta, kunniga vetenskapare för att de upplyser människor att de är utsatta för politiskt bedrägeri.
  Tack Ann och alla ni här på KU för ert idoga upplysande om detta. Utan Ert arbete vore det ganska outhärdligt, det visar att det finns hopp om en normal framtid som vi äldre levde i för inte så längesedan. Då fanns det en tillit för att vetenskapen jobbade för mänsklighetens bästa.
  Många Barn i dag har ju tappat hoppet om en mening med livet när jorden ändå kommer att brinna upp.
  Tack Ann för ett fint hoppingivande inlägg.

 6. mattias

  Tack för historielektionen. Följande argument brukar anföras av alarmister:
  1. Det har varit lika varmt tidigare i historien, men hastigheten har aldrig varit så snabb som nu vilket får långsiktiga irreversibla effekter.
  2. Extremvärmen i Indien: testar gränsen för mänsklig överlevnad. Fler och längre värmeböljor blir vanligare.

  Vad är era bästa argument för att bemöta dessa? Om det nu varit varmare i världen tidigare – jag gissar att det finns gränser för hur varmt det kan bli i Indien – hur överlevde människor där vid tidigare värmeperioder?

 7. Lasse

  Tack Ann för denna text.
  Det är intressant att fundera över hur denna klimatnoja uppkommit.
  Elsa W har i en video klassat in oss i olika fack allt ifrån alarmister över skeptiker till förnekare.
  Hon hyser hopp om att tveksamma i olika läger borde kunna få en plats i debatten som helt har dominerats av domedagsalarmister.

  Fö kan vi väl konstatera att solen skiner , värmen kommer med den och att detta gör gott för mänskligheten! 🙂

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Tack Lasse!
  I dagens TWTW diskuteras Jim Steele´s ”The Big 5 Natural Causes of Climate Change: How La Niña Warms the World”. Sid 1-6.
  Jag har inte hunnit lusläsa vad Haapala skriver och inte heller sett Steele´s alster, men hela hans serie verkar intressant. När Steele´s bok ”Landscapes & Cycles” kom ut 2013 skaffade jag den och läste intresserad, men åren går och minnet består – inte så hållbart.
  Det våras för både paleoklimatet och nuvarande naturliga drivkrafter.
  http://sepp.org/twtwfiles/2022/TWTW%205-14-2022.pdf

 9. Roland Salomonsson

  Mattias!
  ”Hastigheten” är inte som högst just nu. Sedan 7 år bakåt är jorden i en normal avkylningsfas, som alltid kommer efter en normal värmefas. Detta ligger i effekterna av alla de cykliska företeelser som påverkar jordens klimat. Nästa värmefas återkommer från ca 2050 (enl NASA), men blir då något svagare än föregående värmefaser, liksom att efterföljande kylfas blir något kyligare än den nuvarande/pågående.

  ”Extremvärme” i Indien. Var inte löjlig. Det är inget extremt med värmeböljor som återkommer årligen. Det extrema är att klimatfascisterna systematiskt pekar ut ett område med värme som extremt, för att skrämmas. Förra året var det Oregon/Brittich Columbia. Förrförra året var det Brisbane Australien. I inget av fallen rapporterar media om den extremkyla som föregått värmen i alla fallen. De rapporterade inte att hela Australien samtidigt med Brisbane-värmen led under svår kyla (för årstiden). De rapporterade inte heller om den svåra kylan i Mellanvästern, vars effekter vi nu lider av p g a felslagna skördar, vilka nu bidrar starkt till ”Putinpriserna” i livsmedelsförsörjningen. Kriget har en mindre påverkan. Hälften av jordens bönder har inte råd med konstgödsel.

  Vad som verkligen påverkar livsmedelsförsörjningen på jorden är avkylning, då det växer sämre. Vi har facit från Lilla Istiden om fasorna m anl av den svält kyla ger. I Sverige var överdödligheten enorm under Lilla Istidens svälter, t ex ca 1697 ca 100000 av högst 750000 i befolkning, t ex 1867 ca 100000 av en befolkning på ca 1000000. Likadant i resten av världen.

  Nej! Det blir inte fler eller längre värmeböljor i sig under vämefaser i klimatet. Under kylfaser kan värmeböljor komma. Under Lilla Istiden var ju klimatet inte så mycket annorlunda än idag, d v s vädret var oregelbundet och oförutsägbart för normal årstid. Våren kom några veckor senare än normalt idag. Snön försvann t ex i slutet av förra kylfasen från norrsidorna i Mellannorrland först ca första veckan i juni och vintern började med snö i början av Oktober. Vi gamlingar minns. Under Lilla Istiden var det flera månader vintertid med extremkyla och typ bara en månad sommartid med extrem hetta (nog för att göra Östersjön till en stinkande soppa av algblomning). Ibland kunde en region i Norden ha sommartemperaturer i Januari månad och ett annat år kunde juli innebär 1 meter snö under hela månaden i en annan region. Oregelbundenheterna mm skapade svälten, som kom under flera år i följd, varefter befolkningen med tiden förbrukade alla reserver – sedan kom den verkliga nöden.

  Låt inte er bedras av ljugarmedias propagandautspel.

 10. TorbjörnR

  #8 Ann
  Jim Steele hade en intressant tanke i sin video att infraröd återstrålning tex från co2 bara värmde ett ytterst litet skikt av haven och därmed, som jag fattade, snarare kylde haven då solvärme från underliggande skikt lättare kunde nå atmosfären.
  Är ju rätt intressant tanke som någon kunnig gärna får kommentera😄

 11. mattias

  #9 Roland
  Med hastigheten av en klimatförändring menar jag perioder om minst 30 år – kortare perioder är väderfenomen – vi får väl se om hastigheten bromsar – 2050 så vet vi….

 12. Björn

  En intressant formulering är att ”den ytterst kostsamma klimatmodelleringen inte kan upptäcka ifall jorden svalnar”, eller, ”att de numeriska vädermodellerna ”inte ser kyla”. Detta är allvarligt eftersom vi nu ser en liten tendens till just avtagande global temperatur och förändrad atmosfärisk cirkulation. När skall s.k klimatforskare inse att en förändrad sol över tid får konsekvenser?

 13. Stort tack Ann!
  Här är ett ganska färskt videoföredrag av Ian Plimer som kanske kan vara av intresse i sammanhanget: Om vikten av den historiska kontexten.

  https://www.youtube.com/watch?v=0_xTFa67NRo

 14. Hans H

  #11, Mattias

  Det finns gott om historiska exempel på såväl snabbare avkylningar som uppvärmning är än vad vi har noterat med temperaturmätningar senaste århundradena

  Vårt orakel här på tråden i paleoklimatologiska frågor, tty, har preciserat när de varit. Jag kan inte länka dig tyvärr

 15. jensen

  Tack Ann för en utomordentlig översikt.
  Intressant att erfara Hubert Lamb som paleoklimatolog.
  Jag har alltid undrat hur stor betydelse geologer samt paleoklimatologer har inom IPCC. Hur många ? Vilka?

  Nordin 13
  Tack för länken. Dock tycker jag att dit perspektiv är snedvridet. ” ganska färskt” 2 veckor ! Snarare PUR-färskt. Speciellt med tanke på temat,
  Mina favoriter inom riktig klimatvetenskap har från början varit : Robert Carter och Ian Plimer.
  Spännande att detaljstudera den senares aktuella synpunkter.

 16. Tack Ann

  ”hypotesen att mänskligheten kan förändra klimatet stöds varken av belägg från geologi, arkeologi, historia eller astronomi.”
  Det brukar jag inleda samtalet med de gånger jag tillfrågas varför jag är en ”flat earther” som envist vägrar följa med strömmen. Fast jag lägger till fysik, meteorologi och kemi också.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Jensen, hur stor betydelse geologer och paleoklimatologer har inom IPCC har jag inget grepp om. Däremot har jag själv hört R. Carter säga att hans forskning som nog gällde minst lika mycket geologi som klimat hade svårt att få forskningsresurser. Det var 2006 på KTH-konferensen. Sedan fångades Carter upp av Singer med arbetet kring NIPCC.
  När det gäller Plimer har har retat gallfeber på miljö- och klimataktivister sedan länge. Hans profession har nog försörjt honom så att han sluppit söka forskningsmedel. Båda de här herrarna tillhör även min samling favoriter.

 18. Lasse

  https://arxiv.org/pdf/2205.06785.pdf

  Vem har sagt att det skall vara lätt?
  Saltare vatten ger större uppvärmning!
  ”The salient result of our study is that ocean salinity plays an important role in Earth’s
  climate system. Saltier oceans yield warmer, more equable climates with less sea ice in
  both our present-day and Archean simulations”

  Självjusterande och robust när värmen smälter isarna och gör vattnet mindre salt. 😉

 19. stig morling

  STORT TACK ANN!!!

 20. tty

  #6

  ”1. Det har varit lika varmt tidigare i historien, men hastigheten har aldrig varit så snabb som nu vilket får långsiktiga irreversibla effekter.”

  Mycket större och upp till 10 gånger snabbare klimatförändringar är återkommande fenomen. Under istider med något eller några tusen års intervall, under mellanistider mera sällan. De sista riktigt stora och tvära kasten skedde för ca 8200 och 11600 år sedan.

  https://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/climatechange/glacial_interglacial/the_glacial_instability/

  ”2. Extremvärmen i Indien: testar gränsen för mänsklig överlevnad. Fler och längre värmeböljor blir vanligare.”

  Värmen i Indien är inte onormal. Det är alltid extremt varmt i Nordindien före monsunen (det är just detta värmelågtryck som drar in monsunen över land, utan den skulle Indien inte kunna försörja tillnärmelsevis så många människor). Det är dock ännu något varmare i södra Irak och Khuzistan under högsommaren.

 21. OT Den globala uppvärmningen lyser med sin frånvaro, i varje fall i Luleå. Just nu 4 grader och en isande nordlig vind, i byarna minst 15 sekundmeter. Idag i Skellefteå så har det varit ett stormöte om den gröna omställningen i dom två nordligaste länen. Bl a näringsministern Karl-Petter T deltog. Han var lyrisk över den gröna omställningen. Betonade att det finns ett stort elöverskott i norr. Att elen kommer att räcka till alla nya gröna investeringar. Samtidigt sa han att det ska byggas rekordmånga vindkraftverk. Häromdagen kunde man läsa att nästan alla kommuner i Norrbotten, bl a Luleå, minskade sin befolkning 2021. Överskott på el men inte på arbetskraft. Risken är stor att det kommer att bli både brist på el och arbetskraft. (och troligtvis kapital) Det såg jag inte komma kanske näringsministern kommer med som ursäkt.

 22. mattias

  #20 tty
  Har det någonsin någonstans sedan människan började vandra på den här jorden som det har varit så varmt att det testat gränsen för människans överlevnad?

  Vid tidigare historiska värmeperioder, har det någonstans varit varmare än +50 grader?
  Ibland får man känslan av att vissa tror att det kan bli i stort sett hur varmt som helst och att värmen ökar linjärt med pågående klimatförändring (asfalten kokar…)

 23. ”Frågan i inledningen var ”varför saknas paleoklimatologin i klimat(hots)debatten”. Utökas frågan till ”varför saknas paleoklimatologin i den av FN/Rockefellers styrda klimat(hots)debatten” blir svaret givet.” Precis!

  Som ibland påpekas här på KU tillmäts fakta inget värde av klimathotsförespråkarna av den enkla anledningen att klimathotet endast är ett verktyg för att uppnå någon form av ofritt plansamhälle.

  Just nu meddelas att Elisabeth Borne utsetts till ny fransk premiärminister. Det har en längre tid talats om att den nye premiärministern också ska ha ansvaret för att utforma planen för omläggningen till det fossilfria Frankrike. Och så blir det. ”Emmanuel Macron a en effet annoncé que le chef du gouvernement serait ”directement chargé de la planification écologique”. (Emmanuel Macron har alltså annonserat att regeringschefen blir ” direkt ansvarig för den ekologiska planifieringen”.) Det är illavarslande.

  En parallell till klimatpolitiken, och framförd av samma personer som klimathotarna, är övergången till så kallat ekologiskt jordbruk. Ett färskt exempel på det senare är Sri Lanka, där ett tvångsmässigt infört påbud om jordbruk utan konstgödsel och växtskyddsmedel gällt sedan ett par år. Resultatet är katastrofalt. För den som är omedveten om detta, läs artikeln länkad till nedan.

  https://foreignpolicy.com/2022/03/05/sri-lanka-organic-farming-crisis/

 24. Frågan är om inte människans nyttjande av eld började i och med istiderna för 2,4 miljoner BC? Framtvingat av kyla?
  Med elden kunde vi tillgodogöra oss mer näring så hjärnan kunde växa. Tänderna ändrades och tarmpaketen lika så. Vi är utvecklade för kokt mat.

 25. Olof

  OT
  45% av de amerikanska väljarna tror att klimatet inte blir en viktig fråga i höstens val. (85% tror att inflationen blir det).

  https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/climate_change/climate_change_democrats_more_concerned_than_other_voters?utm_campaign=RR05162022DN&utm_source=criticalimpact&utm_medium=email

 26. tty

  #24

  Det finns inga belägg för mänsklig användning av eld ens tillnärmelsevis så långt tillbaka. De äldsta säkra härdarna tycks finas i Qesemgrottan i Israel och är ca 300 000 år. Nu kan man visserligen inte vänta sig att hitta de allra äldsta härdarna, och eld kan ju ha använts utan att man hade några riktiga härdar, men indirekta belägg som träkol och ben som bränts eller upphettats är mycket sällsynta före mellersta mellanpleistocen (ca 400 000 år, MIS 11):

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8346817/

 27. #26
  Så människans hjärna började växa och förbruka 1/3 av kroppens energi helt plötslig av sig själv?
  Tänderna tillbakabildades likaså käkmusklerna.
  Det kan bara inträffa vid i eld tillagat föda.
  Man slipper smälta kött länge (typ lejon) eller äta konstant typ kossan. Runt 2,4 miljoner år sedan började detta inträffa.
  Naturligtvis hittar vi inge lägereldar från den tiden men de måste ha funnits, annars skulle vi inte se ut som vi gör.

 28. tty

  #20

  ”Har det någonsin någonstans sedan människan började vandra på den här jorden som det har varit så varmt att det testat gränsen för människans överlevnad? ”

  Tveksamt. Dock har satellitmätningar visat på marktemperaturer uppemot 70 grader i Dasht-e-Lutöknen i Iran, som visserligen är obebodd, men i utkanten av öknen finns ju bebyggelse, men det är sant att byggnadssättet där är starkt anpassat för de extremt varma somrarna. Faktiskt mer än i t ex Sahare eller Sahel.

  På senare år har det spekulerats friskt om att olika områden varit obeboeliga för högre livsformer under tidigare betydligt varmare perioder, ofta baserat på brist på fossil, men ”absence of evidence is not evidence of absence”, flera gånger har senare fynd visat att förmodat ”döda zoner” inte alls var det. Nyligen hittades t ex en rik fiskfauna i en förmodat ”död zon” nära ekvatorn under det mycket varma PETM-intervallet:

  https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/49/8/993/598743/Diverse-marine-fish-assemblages-inhabited-the

  Jag skulle dock kunna tänka mig att ökenområden i de centrala delarna av Pangaea (och tidigare ”världskontinenter”) måste ha varit extremt heta, men knappast helt sterila. Däremot kan extrem torka leda till nästan totalt sterila miljöer. I Atacama/Nazcaöknen i norra Chile-Södra Peru där det bokstavligen aldrig regnar finns faktiskt inget annat levande än bakterier. Detta är dock ingalunda någon extremt varm öken, tvärtom. Däremot är det kyliga havet utanför rikt på liv, liksom de få floddalar som genomkorsar öknen där vattnet kommer från högre delar av Anderna.

  Alla andra öknar jag har besökt (vilket är ganska många) har haft både flora och fauna, om också glest.

 29. tty

  #27

  Det är ju dock ungefär vid den tiden som stora hjärnor och mindre tänder och käkar börjar uppträda.

  Men så sent som för 250 000 år sedan hade Homo naledi i Sydafrika inte mycket större hjärna än en chimpans, och detsamma gällde för Homo floresiensis för bara 50 000 år sedan.

 30. Ann Löfving-Henriksson

  # 23 Lars Mellblom, tack för länken, man blir bara så trött på all idioti, precis så är det.

 31. # 30 Ann Löfving-Henriksson #

  Trött är nog ett understatement.

  Förmodligen behövs att något land, t.ex Sverige, genomför en liknande radikal energipolitik som den lankesiska jordbruksreformen, för att det ska stå klart för gemene man att allt tal om 100% så kallad förnyelsebar energi är en illusion med med förfärliga konsekvenser, om den blir verklighet.

 32. Fredrik S

  Lars Mellblom #23

  Ja, tack för bra länk och lite uppdatering från kontinenten. Här hemma har vi bara hittills fått lära oss av media att Elisabeth Borne blir Frankrikes andra kvinnliga president efter Édith Cresson i början av 90-talet.

  Den senare vill jag minnas fick gå för hon var korrupt och ogillade anglosaxer väl mycket?

  Parlamentsvalet blir spännande.

  Sri Lankas bankrutt och katastrof är det rätt tyst om här hemma också.

  Konsekvenser av det ekologiska jordbruket med ineffektivitet och fördubblade arealer och faktumet att dessutom ska göra bränsle av jordbruksprodukterna (maten) för att rädda klimatet är väl kanske inte så roligt att rapportera om?

 33. #Fredric S 32#

  ”Den senare vill jag minnas fick gå för hon var korrupt och ogillade anglosaxer väl mycket?” Det stämmer, hon anställde sin tandläkare och älskare som vetenskaplig rådgivare på europakommissionens bekostnad. Till Cressons försvar kan man hävda att detta skedde för hennes egen vinnings skull. Borne är mycket värre eftersom hon agerar med ideologisk motivation. Allt är relativt.

 34. Fredrik S

  Lars Mellblom #33

  Ja precis, värre. Det låter som du skrev, illavarslande.

  Det blir intressant hur hon utvecklar sin roll som ansvarig grön planerare med kraftigt stigande energipriser och mat-och levnadskostnader etc och vad det slutar med.

 35. Torbjörn

  #31 Lars
  Du kan glömma att Sverige kommer att genomföra någon sådan förändring av jordbruket.

  Ideologiskt är Sverige ett av de mer extrema länder, och många av våra politiker är globalister som strävar efter en världsregering.

  Det märks inte mist i engagemang i FN, EU och nu sist NATO, dessutom deltar man i möten med Bilderberg och WEF.

  Sverige kommer att vara ett av de sista länderna som kommer att överge sin ideologi

 36. petergrfstrm

  Maths Nilsson kommenterar initierat det ni berör och ni bör kolla med hans material https://mathsnilsson.se/2022/05/17/paleoklimat/
  …..
  För dom som fortfarande ifrågasätter CO2-tesen
  (och en del kända fysiker som inte gått in i detalj har faktiskt ifrågasatt det)
  rekommenderar jag följande enkla fysikaliska modell som bevisar att CO2-tesen är sann
  Intensiteten Iut av värmestrålning till rymden är = den lokalt utstrålade intensiteten på höjden h gånger transmissionen T(h) därifrån ut till rymden
  Den lokala intensiteten är proportionell mot den lokala absorptionskoefficienten A(h)
  Iut proportionell mot A(h)T(h)
  A sjunker monotont med h
  Tar man ett medelvärde över tid för molnen så att molntäcket jämnas ut blir T en monotont växande funktion av h, Så A*T får ett maximum på någon höjd och när lite CO2 tillförs flyttar sig detta max lite högre. Eftersom detta max i hög grad inträffar i troposfären där temperaturgradienten är negativ ung -6 grader/km så inträffar den maximala utstrålningen då på en lägre temperatur. Således strålar mindre värme ut. Det är det enkla beviset för GW från CO2. Sen tillkommer återkopplingen från vattenångan och molnen som reagerar på temperaturändringen. Men det vore märkligt om den återkopplingen helt skulle ta ut effekten och det är troligen i stället en viss förstärkning dvs positiv återkoppling. Det är ett enkelt kvalitativt bevis som beror av grundläggande fysik och inte av någon datamodell. Detta resonemang går inte att motsäga vare sig med hänvisning till paleontologi eller något annat.
  appendix: om man undrar varför strålintensiteten är proportionell mot A : det kommer ur det faktum att emissiviteten från ett tunt luftskikt d ges av 1-exp(-Ad) vilket blir Ad för små d dvs proportionellt mot A

 37. Hans H

  #36 petergrfstrm

  Mats Nilsson initierad? Kom inte dragande med den charlataner här på KU

 38. petergrfstrm

  #37 Hans H
  1)På vilka grunder kallar du Maths Nilsson scharlatan?
  Är det för att du inte litar på den etablerade klimatforskningen och anser att dom är scharlataner?
  2) Det resonemang jag ställde upp härrör inte från Maths eller från någon klimatforskare men dom är medvetna om den mekanismen utan att, vad jag sett, ha lagt fram den i den enkla presentationen.
  Skälet till att jag gjort mig besvär är att flera fysiker som inte sett en så enkel förklaring har trott att klimatforskningen var baserad på osäkra datormodeller även ifråga om den fysikaliska grunden för CO2’s inverkan.
  Det handlar om ett utbrett missförstånd som går lätt att eliminera.
  Det blir lättare att påverka politiken om en starkare konsensus etableras i vida kretsar.
  Om skeptiker beväpnar sig med den insikten kan de koncentrera sig på de reellt pågående samhällskonsekvenserna och inte förlora energi på att hänga fast vid ett missförstånd som delas av många utbildade.