Klimatförändringarna har upphört!

OK, rubriken är provokativ och inte helt korrekt. Så länge den här planeten finns, och inte har förvandlats till en isboll, som i så fall smälter först när Solen blir en röd jätte, kommer klimatförändringarna att pågå.

Det som har hänt på senare tid, är att klimatförändringarna har saktat in till den grad att många trender inte går att skilja från noll. Vilket ju stor i bjärt kontrast till många klimathotsreligiösas påståenden om skenande eller accelererande klimatförändringar.

Börjar vi med atmosfärstemperaturer, från UAH, så finns där visserligen en negativ trend sedan 2015, men den är inte signifikant:

TemperaturanomalierUAH till augusti2022

Om jag hade låtit trendlinjen starta i januari eller februari 2016, skulle den negativa trenden ha varit signifikant. Var jag än startar ett temperaturdiagram, utom i mitten/slutet av 1800-talet,  kommer de klimathotsreligiösa att hävda att det är körsbärsplockning (”cherry picking”). De vill bara se temperaturutvecklingen på lång sikt, med sin trend uppåt.

Enligt klimathotsreligionen, är nu växthusgasutsläpp den särklassigt dominerande orsaken till klimatförändringar (med vilket menas global uppvärmning för dem). Eller kanske till och med den enda orsaken. Då är en period med stillastående eller minskande global medeltemperatur ett bevis för att den religionen är fel. Det handlar inte om körsbärsplockning, utan att visa upp något som talar emot att växthusgasutsläpp har någon större klimatpåverkan.

Inte bara atmosfären har slutat att bli varmare, utan också de översta 100 metrarna av världshaven:

NODCHavstemperaturer 0 100 m

Dessa data från NODC har den egenheten att ha kvartalsmedelvärden som månadsmedelvärden. Därav ”trappstegen” i diagrammet.

Inte heller här är den nedgående trenden sedan januari 2015 signifikant. Klart är i alla fall att uppvärmningen har tagit paus. Eller kanske upphört för den här gången, för att ersättas av avkylning. Det sistnämnda är totalt otänkbart för alla dem som tror att växthusgasutsläpp har tagit över som den dominerande faktorn bakom klimatförändringar. Men är fullt tänkbar för oss klimathotsrealister, som anser att naturliga faktorer mycket väl kan vara totalt dominerande som orsak till klimatförändringar. Fortfarande.

Även när det gäller havsisen i Arktis, hävdar många av de klimathotsreligiösa att nedgången fortsätter och skenar. Även institut som har hand om data, kan hävda att nedgången är ett antal procent per årtionde. Vilket skulle innebära en exponentiell minskning. Någons sådan syns då inte till i data från JAXA, när jag väljer ut minsta uppmätta värde för varje år:

ArkisIstackeJAXA 1978 2022

Två saker är värda att notera.

Den ena är att data för 1978 börjar i november, så där har minsta utbredningen missats. Värdet för 1978 är egentligen alldeles för högt.

Det andra är att minsta isutbredning för i år antagligen inte är nådd än, så att årets värde är lite för högt.

De övriga värdena visar på en minskning som var som störst under ungefär ett årtionde från slutet av 90-talet. Och sedan har saktat in. Vilket syns tydligare om vi fokuserar på data från 2007:

HavsIsArktisJAXA 2007 2021

Inte heller här är den nedåtgående trenden signifikant, men vad som är uppenbart, utom för de klimathotsreligiösa, är att minskningen har upphört. De vill att den nedåtgående trenden ska vara signifikant. Året 2012 hade visserligen den minsta isutbredningen sedan mätningarna började, men det året var exceptionellt. Någon signifikant trend finns inte i data från 2007 och framåt.

Hur är det då med temperaturerna i polarområdena de senaste åren? Ja, enligt UAH finns inga signifikanta trender där heller:

TemperaturerIPolaromradenaUAH

Data från verkligheten visar att klimatförändringarna inte alls skenar eller accelererar. De har snarare bromsat in. Det är fullt möjligt att den globala uppvärmningen är över för denna gång. Några klimatåtgärder behövs i alla fall inte. De kan bara påverka en ytterst liten del av det som orsakar klimatförändringar, om ens det. Klimatåtgärder är bara bortkastade pengar och gör alla fattigare. Fattigare och mindre i stånd att klara av katastrofer, som effekterna av extremväder.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Tack Lars Kamel.
  Ja, vad säger man?
  Hur botar man religiös övertygelse?
  Det råder ju religionsfrihet i Sverige. Men å andra sidan är ju Sverige ett sekulärt samhälle. Det bästa är väl att att låta naturen ha sin gång som den alltid har gjort innan människan började lägga sig i.

 2. Magma

  Det har blivit allt tydligare genom åren som gått att hela klimatdebatten uteslutande handlar om politik, makt och pengar.
  Att överhuvudtaget tro att politiska beslut kan påverka jordens temperatur är helt befängt – det är att tro för mycket på vad politiken är mäktig att åstadkomma – möjligen att man som politisk intresserad i ett ungdomsförbund får lära sig sådant i den politiska broilerskolan …
  Vad Sverige behöver är ett längre avstånd mellan politik och forskning, och politik och media så att etiken kan växa sig stark igen och att vi slipper deras deltagande i valdebatterna.
  Nu när den av IPCC förutspådda temperaturökningen mattas av så har man fokuserat på extremväder i stället och det är bara något år sedan som det hette att koldioxiden skapade översvämningar i Europa och i år anses den ha skapat torka och lågvatten i floderna – även om det ganska snart påtalades att översvämningar varit allmänt förekommande sedan århundraden tillbaka – likaså så läser jag i en artikel från 2018 svenskfinska Yle att vattenståndet i de europeiska floderna varit lågt 1947, 1962, 2003 och 2018 … och antagligen även ännu tidigare, så intet nytt under solen … men kan man komma in i maktens korridorer genom att ersätta historiska resultat med datorspelslika modelleringar så nyttjar man så klart situationen …
  Att skylla all olycka på en ytterst liten molekyl känns som ren diskriminering, för att tala nysvenska … !

 3. Enligt teknisk analys kan man som jag visat också se att ”den relativa styrkan”, dvs styrkan i uppåtrörelserna, amplituderna, avtagit i de flesta regioner sedan 1990-talet och i något fall ännu tidigare, och det är enbart Arktis och i någon mån Nordamerika som hållit de globala mätresultaten uppe fram till 2016. Mera talar för att vi sedan lång tid är på väg att rulla över i en negativ temperaturutveckling av klimatet.

 4. Hans-Henrik Stjerna

  Fråga:
  UAH Universtiy of Alabama in Huntsville?

 5. Gabriel Oxenstierna

  Tack Lars för en bra ansats.

  Man kan fundera på orsakerna till den vändning mot ett kallare klimat som vi verkar ha på gång. 10 år är inte klimatologiskt signifikant, men det är många tecken som nu pekar i samma riktning
  1. Solminimum som nyligen varit, dvs svag forcing från solen
  2. Svag förra solcykel, SC24, samt prognosticerad svag SC25 som nu är i sin början
  3. Möjligt större solminimum att vänta inom några decennier
  4. CO2 ökar inte i samma takt som tidigare, dvs inte lika snabbt ökande forcing från växthusgaser
  5. ENSO negativ i flera år nu och prognos för fortsatt La Niña ett år till
  6. PDO negativ i flera år nu
  7. AMO kan vara på väg att gå över i negativ fas.
  8. Fortsatt stark MOC som bidrar till konvektion av tropisk värme i polarområdena

  Den stora frågan är naturligtvis om någon av dessa mottrender och kvalitativa förändringar kommer att visa sig klimatologiskt signifikant, dvs visa sig gälla i minst 30 år.

  En fråga. Du skriver ”Börjar vi med atmosfärstemperaturer, från UAH, så finns där visserligen en negativ trend sedan 2015, men den är inte signifikant”
  Vad menar du med signifikant? Denna negativa temperaturtrend är nämligen statistiskt signifikant (p<0.01), se artikel:
  https://klimatupplysningen.se/ar-pausen-i-den-globala-temperaturen-fran-mitten-av-2014-signifikant/

 6. mattias

  Tack Lars och Alvar.
  Tidsserierna är ju lite korta, men varför inte ta senaste normalperioden 1991-2020 – detta intervall kan rimligen inte anklagas för att vara körsbärsplockade och tidsperioden tillräckligt lång för att kunna betecknas som klimat. Fråga vem som helst på gatan om de tror att somrarna blivit varmare i Stockholm under perioden 1991-2020? Nio av tio skulle svara ja utan att blinka. Det är bara det att trenden inte är signifikant, p>0.05.
  Varför talar inte SMHI om ifall trender i figurer är signifikanta eller inte?

 7. Lasse

  Tack Lars K för dessa klargörande grafer.
  Det är tydligt att media och politiker inte vill se en framtid med fossil (87%? av globala) energi.
  Är de inte lite väl destruktiva?

  Vem skall bort?

 8. Lennart Bengtsson

  Hur gärna Lars Kamel önskar det så finns det dessvärre inga indikationer till att den globala temperaturuppvärmningen upphört. Att den globala temperaturökningen räknat på några års sikt avstannar på grund av främst ett starkt La Nina fenomen är knappast något att göra en stor sak av. Därtill finns inga som helst rimliga, teoretiska eller på annat sätt, förklaringar att den globala uppvärmningen skulle avstanna. Även om de globala utsläppen av koldioxid helt skulle upphöra skulle de ta flera decennier innan man skulle kunna se en robust ändring. I dagens läge bör mänskligheten anpassa sig till en varmare värld som inte alls behöver innebära en sämre värld. Lika lite som en kallare värld behöver innebära en bättre värld. Problemet uppstår först när man vägrar anpassa sig till något annorlunda.

 9. Olav Gjelten

  Det är klimathotsreligionen som förstört mitt liv och absolut inte klimatet.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  Klimat och klimatförändringar är nog de mest misshandlade begreppen vi matats med under de senaste allt mer politiserade decennierna.
  Var och en bland våra politiker har blivit sin egen ”klimatprofessor” och ytterligt få tycks inse att de inte har en susning om vad de talar om. Vi får dagligen roande och skrämmande exempel på att ”tomma tunnor skramlar mest” så snart vi låter oss drabbas av ”klimatdebatter”. Upplysande på sitt sätt.
  Det är alla dessa tomma tunnor, som såvitt man kan bedöma inte ens tycks ha kunskaper nog att skaffa sig insiktsfulla rådgivare, som fattar alla dessa olycksaliga beslut över huvudet på oss alla.
  Tänk att ett försynt och väl underbyggt påstående om att kyla ligger bakom fler dödsfall än värme kan skapa sådan upprördhet i klimatfrågan.
  Trots allt är skramlet även underhållande.

 11. Daniel Wiklund

  Genom historiens lopp så har kraftiga vulkanutbrott flera ggr lett till globalt kallare väder. Det vanligaste tillståndet dom senaste årmiljonerna är istid. För 20000 år sen var Luleå begravd av en drygt 2000 meter tjock is. Vilket hade pågått i 100000 år. Och det var inte första gången och troligtvis inte sista gången. Bekymren hopar sig. Tiden är ur led, vilket den nog alltid varit.

 12. Lasse

  Lennart B har en stor tilltro till klimatvetenskapen och uppvärmningen som varande unik och kopplad till CO2.
  Kanske för stor!
  Solen och molnens effekt är underskattad
  Även periodiciteten som föranleder olika grafer med tveksamma status beroende på när grafen skapas.
  Långa tidsserier krävs.
  Dessa finns i havsnivåmätningar.
  Där finns tydliga tecken på periodicitet.
  Ta denna typ av graf:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Det krävs en förklaring långt bortom CO2 kopplingen.

  Det pågår manipulationer det kan vi se:
  https://notrickszone.com/2022/08/15/activist-scientists-have-now-officially-changed-a-0-5c-global-cooling-trend-into-a-warming-trend/

 13. jax

  OT men ändå intressant.
  Tittar på EM i friidrott. SVT säger att det är fruktansvärt varmt i München nu. Så jag kollade och det visade sig vara 21 grader. Detta visar på betydelseglidningen av orden som beskriver vädret.
  Där jag befinner mig är det 19 och inte fruktansvärt.

 14. mattias

  Tydligen manetsommar i år. Den här gången verkar förklaringen vara att vattnet har varit kallare än vanligt – lite intressant när allting oftast beror på att det blir varmare. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QynJwR/manetsoppa-har-stoppat-badare-i-sommar

  Kan den förklaringen stämma? Tycker det låter lite som en killgissning. Kanske tty kan reda ut? Oftast när det gäller biologiska anektodiska observationer så bortses ofta från olika bias som att befolkningen ökar och observationerna blir fler på grund av att fler badar.

 15. MatsL

  Jag är böjd mot att hålla med lite av vad Lennart Bengtsson skriver. En paus här och där i temperaturkurvan är inte ett tecken på att den globala nmedeltemperaturen slutat öka. UAH-serien visar väl på tre sådana pauser, och det var även ett inlägg här, på klimatupplysningen, för ett par år sedan, som handlade om ”temperaturtrappsteg” även i SMHI’s data för sverige. Men även med dessa trappsteg så har den globala medeltemperaturtrenden varit ökande. Det som trappstegen dock tydligt visar är att det finns annat än CO2 som styr det ”globala klimatet” [även om jag inte förstår hur man kan säga att det finns ett ”globalt klimat” – i min värld är alla ”klimat” lokala och det är bl.a. därför vi har så många olika ”odlingszoner” även i ett sådant litet land som Sverige]. Vi har globalinstrålningen, AMO, ENSO och säkerligen en mängd andra förkortning som, tillsammans med CO2, påverkar jordens medeltemperatur. Vad vi behöver göra är att, som Lennart skriver, anpassa oss till de förändringar som uppstår – vi ska inte lägga all energi på att stoppa de ändringar som pågår, utan vi ska lägga energi på att anpassa oss. Här är Sri Lanka ett talande exempel. Där har man lagt all energi (nästan bokstavlikt talat) på att bekämpa en modellerad framtida förändring, och har nu inte så mycket energi kvar att lägga på utveckling och tillväxt.

 16. Håkan Bergman

  mattias #14
  Rötmånadsjournalistik, nåt måste man ju fylla tidningen med, vilket man också alltid med osviklig precision lyckas med. Följande citat är från en artikel om hajsäsongen i Australien.
  ”Det är inte ovanligt att antalet människor som blir hajbitna skiljer sig från år till år. ”

 17. Ivar Andersson

  IPCC:s politiskt utvalda klimatpanel ropar vargen kommer om 10, 30 eller 50 år. Påminner om Astrid Lindgrens Krösa-Maja som också såg vargen komma eller åtminstone hört att vargen kommer.
  Elen kostar 56, 274, 340 och 415 öre per kWh i våra fyra elomräden. Ett verkligt problem i motsats till klimathotet.

 18. pa

  Varför inte anordna en bränning av parisöverenskommelsen eller IPCCs politiska rapport? Samtidigt kan man informera om hur det egentligen ser ut.

 19. Enough

  Klimathotsfrågan är mänsklighetens kanske svåraste fråga att få ett grepp om, dels pga mycket långa naturliga cykler ( svårt/omöjligt att dra slutsatser på någon mansålder), dels eftersom mycket få har förutsättningar att ens förstå de vetenskapliga frågeställningarna. Det leder till osäkerhet, som banar vägen för hotspekulationer, som den vanliga människan inte har en chans att klara av att granska kritiskt. Det är öppet mål för en massa ångestfyllda, känslomässiga utsagor som passerar utan att motargument biter, väljare har inga förutsättningar att värdera, tyvärr.

  Det blir inte enklare i försöken att förstå de naturliga klimatcyklerna, när storpolitiken och pengarna har kidnappat det vi för en 50 år sedan kallade vetenskap. För min del försöker jag lägga ett mer övergripande pussel, och har förstått det som att mycket av de naturliga förändringarna ligger i havens, solens och molnens samverkan. Med dagens fokusering på våra CO2 utsläpp, finns det en uppenbar risk att man silar mygg och missar kameler…….

 20. foliehatt

  pa, #18,
  inga bokbål, tack.

 21. Roc

  #12 Lasse
  Jag håller med dig om att Lennart Bengtsson [8] tenderar att vara mer vetenskapsman i området meteorologi än i området klimat.

 22. Torbjörn

  #8 Lennart
  Varför är du så säker på att uppvärmningen ska fortsätta?
  Ja så småningom kommer den att göra det, men den kalla perioden lär pågå mer än ett år eller två

 23. TorbjörnR

  #8 Lennart B

  En kort fråga. Vad är din uppfattning om hur länge co2 stannar i atmosfären innan den går ner i hav och biosfär?

  Vilken ev studie lutar du dig emot då, eller har du ett eget resonemang utifrån din erfarenhet?

 24. Lars Kamel

  Så fort den globala uppvärmningen tar en flera år lång paus trots att växthusgasutsläppen fortsätter, visar det att utsläppens klimatpåverkan är liten. Eller obefintlig. Därmed kan den globala uppvärmningen mycket väl ha upphört för lång tid framöver, även om vi människor fortsätter att öka halterna av koldioxid och metan i atmosfären. Det enda som behövs är att de naturliga faktorerna samarbetar för en global avkylning.
  Å andra sidan kan de globala uppvärmningen ta fart igen nästa månad. Det vet vi inte nu, utan först om några år.

 25. Torbjörn

  #23 Lars
  ”Å andra sidan kan de globala uppvärmningen ta fart igen nästa månad. Det vet vi inte nu, utan först om några år.”

  Nja, lite bättre koll har vi väl på alla cykler som påverkar klimatet.

  Gabriel var inne på dem tidigare.
  Till exempel AMO som kommer bli negativ i ett antal år. Solcykel 25 förutspås bli lite mer aktiv än SC24, men ändå lägre än de föregående solcyklerna.
  Arktis havsis som på nytt växer sig större och höjer därmed albedot.

 26. Lasse

  #24
  Arktis ser jag som klimathotarnas stora felsatsning.
  De försöker med någon förklaring om att öppna hav där uppe skulle leda till accelererande uppvärmning på grund av albedoförändring när snö blev till hav.
  Värmen skulle gå ner i djuphavet.

  Arktis is bevarar värmen i havet där uppe.
  Försvinner den så blir det en möjlig avkylning när isen åter lägger sig.
  Tunnare is ger större avkylning.
  För övrigt så är trafiken i de bägge passagerna sparsam ännu. Det var några år sen den norr om Alaska var öppen.
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-91.8/centery:46.1/zoom:2

 27. Lennart Bengtsson

  Torbjörn

  Sannolikt kommer de globala temperaturen för några år mer eller mindre ligga kvar på samma nivå. Därefter bedömer jag att uppvärmningen tar fart igen. Baserat på de mest tillförlitlig modellsimuleringarna( dvs de som reproducerat den långsiktiga uppvärmningen under de senaste ca 60 åren tillfredställande) bedömer jag det som sannolikt att den globala temperaturen kommer att stiga ytterligare med 1°C eller 2°c under innevarande sekel. Vad som kommer att hända vet ingen med säkerhet.Min bedömning är att Parisavtalet är orealistiskt och kommer inte att kunna uppfyllas. Vad Sverige gör gagnar enbart den svenska självbilden. Någon effekt på klimatet är helt försumbart. För att inse detta krävs ingen högre matematik.
  Nettoupptaget av antropogent CO2 i havet har under de senast 50-60 åren legat på 25-30% och ungefär detsamma i biosfären. Ungefär 45% har ackumulerats i atmosfären. Ökning i atmosfären mäts fortlöpande. 1ppm(v) motsvarar 2.12 GtonC eller 7.77 Ton CO2. Ökningen i havets surhet ger ett approximativt värde på upptaget. Notera att detta gäller nettoupptaget. Flödet av CO2 fram och tillbaka är avsevärt större. Jag har gett flera referenser i min bok. Har dem inte tillgängliga just nu. Du kan också söka på nätet under Carbon Cycle.

 28. Håkan Bergman

  Lasse #25
  Dessutom argumenterar man ju helt galet när man alltid bara talar om hur många procent isytan minskat med. Om det nu skulle vara den isfria havsytan som leder till klimatkatastrof ska man väl tala om hur många procent den har ökat med i stället.

 29. Torbjörn

  #26 Lennart
  Jag såg precis att Dr Spencer skriver om koldioxidupptaget.
  Har inte hunnit läsa allt än, men det kanske kan intressera någon annan också

  https://www.essoar.org/doi/abs/10.1002/essoar.10512112.1

 30. Torbjörn

  #25 Lasse
  Isen i Arktis fungerar som en termostat, släpper ut värme när det blir för varmt.
  Allt går i cykler

 31. tty

  #26

  Det ser ut som om vi i år skulle kunna få det ovanliga att nordvästpassagen öppnar sig före nordostpassagen. Det är nu bara ett rätt litet isområde väster om Boothia som spärrar nordvästpassagen, men betydligt mera is mellan Indigirkadeltat och Berings sund.

 32. tty

  #27

  Att beräkna netto CO2-upptaget i havet via ytvattnets pH-värde måste vara extremt vanskligt. Detta styrs framför allt av den biologiska aktiviteten och uppvällning av koldioxid- och näringsrikt djupvatten. Två motriktade processer som vi känner till kvalitativt, men inte kvantitativt.

  https://www.science-climat-energie.be/wp-content/uploads/2018/06/Acid1-1.jpg

 33. JonasW

  #32

  Fotosyntes i ytvattnet och uppvällning av djupvatten är två centrala komponenter i kolcykeln.

  De är dock inte centrala för hur en koldioxidökning i atmosfären absorberas i havet, om man utgår från att mängden fotosyntetiserande plankton är oförändrad (normala antagandet i IPCC´s kolcykelmodeller).

  Det som påverkar havets absorption av koldioxid ”överskott” i atmosfären blir havets pH. Rent modellmässigt finns detta beroende i Revelle faktorn.

  Bifogar Bolins artikel:

  https://geosci.uchicago.edu/~archer/warming_papers/bolin.1958.carbon_uptake.pdf

 34. Torbjörn

  #33 Jonas
  Har vetenskapen inte något nyare än från 1958?
  Det borde finnas

 35. JonasW

  #34 Torbjörn

  Jodå, det finns massor av artiklar om hur havet absorberar koldioxid. Samlingsnamnet är väl ”Bern-modellen”, vilket är det som IPCC anser korrekt.

  Alla nyare artiklar bygger dock på Bolins beräkningar. Det var därför jag bifogade ursprungsartikeln.

 36. Lasse

  #26 forts
  Tragglar mig igenom denna:
  https://wattsupwiththat.com/2022/08/16/the-sun-climate-effect-the-winter-gatekeeper-hypothesis-iii-meridional-transport/
  och finner:
  ”It is clear that the great loss of winter sea-ice for the past 45 years constitutes a strong negative feedback on global warming.”
  Precis!

  Intressant text som tar sin tid att förstå!

 37. tty

  #33

  ”om man utgår från att mängden fotosyntetiserande plankton är oförändrad (normala antagandet i IPCC´s kolcykelmodeller).”

  Och där sprack det direkt, för den är allt annat än konstant.

  https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA

  https://data.globalchange.gov/assets/be/67/3d119a8ca76afd0dc5e60ae608e6/ocean_chlorophyl_concentrations_2021_v1.png

 38. Gunnar Strandell

  Sveriges Geologiska Institut, SGI, levererade ny ammunition till klimathoten via Sveriges Radio idag.

  Rubrik:
  ”Risken för jordskred ökar så att kostnaderna stiger från 5 miljon kr/år till en halv miljard per år vid sekelskiftet 2100!”

  Forskaren, vid SGI:
  ”Vi vet inte vad kostnaden är idag, men förväntar oss mer regn, som ökar antalet jordskred efter att ha sett modellstudierna.”

  Det var väl SGI som förutsåg och varnade i god tid för rasen i Tuve och Vagnhärad. Eller minns jag fel?

  Vi har alltså modelleringar som spår mer av allt som inte är ”normalt” och en stor kader ”forskare” som tolkar vad dessa anomalier kan tänkas ställa till med inom deras område trots att de är helt vilse i pannkakan.

  Jag kan bidra med kunskap om hur ökad temperatur i en lastbils växellåda minskar livslängden. 😉

 39. JonasW

  #37

  ”Och där sprack det direkt, för den är allt annat än konstant.”

  Intressant retorik. Fel eller rätt. Verkar som du vet.

  Jag påstår inte att mängden fotosyntetiseranade plankton är konstant. Det är vad IPCC säger.
  Det finns många artiklar som stöder påståendet om att mängden plankton inte beror av CO2 utan att det är andra näringsämnen som begränsar tillväxten (järn, kväve..)

  https://www.int-res.com/articles/meps/141/m141p199.pdf

  Menar du att det är tillgången på CO2 som styr mängden plankton ? Att påståendena om att det är järn/kväve/fosfor som begränsar är felaktiga ?

  Vad anser du om Bolins beräkningar?

  Bara för att undvika missförstånd. Jag är medveten om ökad planktontillväxt i arktis vatten. Det är bara att googla lite så hittar man det. Frågan är om den tillväxten beror på CO2, och hur stor betydelse har den för nettoabsorptionen från atmosfären. Din bild?

 40. tty

  #35

  ”Samlingsnamnet är väl ”Bern-modellen”, vilket är det som IPCC anser korrekt.”

  Problemet med Bernmodellen är att den är ofysikalisk. Enligt den kommer alltid en liten del av ett CO2-tillskott att bli kvar i atmosfären hur lång tid som än går, men vi vet historiskt att CO2-halten går både upp och ned (mest ned de senaste 40 miljoner åren). Alltså är Bernmodellen i bästa fall en approximation som fungerar över mycket korta tidsintervall.

 41. JonasW

  #40

  Vad i Bern-modellen är ofysikaliskt?

  Är ekvationerna ofysikaliska?
  Är parametrarna ofysikaliska?

  Bern modellen är en helt normal flödesmodell. Det finns massor av liknande modeller inom fysiken.

  Ber dig precisera vad som är ofysikaliskt.

 42. Lars Kamel

  Mängden klorofyll, och därmed mängden växtplankton, har alltså ökat i fem av sex undersökta havsområden. Det är rimligt att en ökande koldioxidhalt är positiv för växtplankton också, om än inte i alla områden.

 43. JonasW

  #40

  Ett förtydligande:

  ”Enligt den kommer alltid en liten del av ett CO2-tillskott att bli kvar i atmosfären hur lång tid som än går”

  Nej, det är fel. Läs Bolins artikel så framgår det att det inte är fallet.

  Om man betraktar en period över ca 100 år så är det korrekt, men det som Bolins artikel visar är att det finns en mycket långsammare jämvikt som inställer sig över ett tidsspann på 1000-tals år.

  Effekten är att tillskott försvinner på en 1000-års skala.

 44. #27 Lennart Bengtsson

  ”Baserat på de mest tillförlitlig modellsimuleringarna( dvs de som reproducerat den långsiktiga uppvärmningen under de senaste ca 60 åren tillfredställande) bedömer jag”

  Det finns fyra möjligheter, som alla finns att läsa ur grafer för jordens klimathistoria:
  1) Temp och koldioxid ökar
  2) Temp minskar, koldioxid ökar
  3) Temp minskar och koldioxid minskar
  4) Temp ökar och koldioxid minskar

  Processerna är ur människotid sett mycket långsamma.
  Att göra en simulering som passar de sista 60 åren med alternativ 1 för handen är inget imponerande.
  15 år räcker inte för att peka ut ett klimat, mycket längre tid krävs. Allt annat är väder.

  Tempen är drivande, koldioxiden släpar efter.

  Var och som ger sig på att försöka göra en modell med styrande koldioxid kommer (och har) misslyckas.

  Jag vill plocka fram Al Gores berömda hiss ur en obekväm sanning. I den grafen som visar 600 000 år tillbaka vill Al Gore få det till att koldioxiden är master och temp är slave.

  Vad Al Gore (och alla andra aktivister) egentligen säger utan att själva begripa det är att:

  Från ett ställe vi inte känner till, av en anledning som vi inte förstår så får moder jord för sig att plocka fram CO2, därefter stiger tempen.

  Sedan av okänd anledning så plockar jorden tillbaka CO2 till det ökända stället, varefter tempen sjunker. Temp och CO2 följs åt förutsägbart. Detta gäller fram till nutid då CO2 stiger raskt utan att temp hänger med.

  Naturligtvis kommer temp först. Det är också visat. Källan är solen, som vi inte riktigt förstår, och jordens bana/lutning mm. Eftersläpande kommer CO2 ur havet.

  Därför kommer ni alla som ger er på att modellera med CO2 som minsta drivande att misslyckas.
  Är inte CO2 drivande så kan vi heller aldrig påverka klimatet med våra fossila bränslen åt något håll.

 45. JonasW

  #42 Lars K

  Hur stor är den tillväxten? Det som är bottom line. Motsvarar ökningen av fytoplankton ökningen av atmosfärens koldioxidhalt ? D.v.s. absorberar de atmosfärens tillskott i samma takt som den ökar?

  Håller med om att det sker en tillväxt, men hur stor är den i förhållande till atmosfärens ökningstakt?

 46. tty

  #39

  ”Intressant retorik. Fel eller rätt. Verkar som du vet.”

  Inte retorik. Du kollade alltså inte mina länkar. Det gäller alltså satellitmätningar av mängden klorofyll, och de visar att halten varierar starkt under året, mellan år, och över längre perioder (”satelliteran” i detta fall sedan 1998).

  Och nej, jag tror inte att det är enbart CO2-halten som är avgörande för fytoplankton, järn och fosfor är också mycket viktiga, men det är knappast en tillfällighet att man hittar de högsta mängderna klorofyll i uppvällningsområdena där syrefattigt och koldioxidrikt vatten med lågt pH kommer upp till ytan (och ja, jag är medveten att det också finns mera fosfor där).

  Eftersom jag sysslat med ornitologi har jag dessutom så att säga en personlig relation till ett antal av dessa havsområden, för det är just där man hittar havsfåglar (och havsdäggdjur), i just de ”suraste” havsområden som finns på planeten.
  Faktum är att de är de bästa områdena för nästan allt liv i havet. Dock inte koraller som visserligen frodas i koldioxidrikt vatten, men uppvällningsområdena är alldeles för kalla för dem.

 47. tty

  ”Ber dig precisera vad som är ofysikaliskt.”

  Enligt Bernmodellen kan mängden koldioxid i atmosfären bara öka, aldrig minska, eftersom det är fråga om ett exponentiellt avtagande. Följaktligen kommer koldioxidhalten i atmosfären att öka utan gräns.

 48. JonasW

  #46

  Jo, jag har sett dessa satellitmätningar. Mängden fytoplankton varierar. Jag har inte ifrågasatt detta.

  Jo, jag håller med. Uppvällningsområdena är näringsrika. Uppvällningsområdena är också mindre basiska.

  Igen, det jag säger är vad IPCC säger. Jag är inte säker på att de har rätt. Om mängden fytoplankton ökar med ökande CO2 så är Bern-modellen fel. Sen tycker jag personligen att det finns fler brister i Bern-modellen, men det är en annan sak.

  En sak som förvånar mig är att djuphavet innehåller betydligt mer kol (koldioxid) än ythavet. Ythavet är utarmat på kol, p.g.a. plankton.

  Om det inte var för plankton så skulle ythavet vara väsentligt mer kolrikt än nu. Jämvikten mellan djuphavet och atmosfären ligger på ca 700-800 ppm. D.v.s. utan plankton skulle atmosfärens koldioxidhalt vara ca 800 ppm.

 49. JonasW

  #47

  Tror att jag redan svarat.

  Ja, på en 100-års skala kan den bara öka.
  På en 1000-års skala kan den absorbera ett tillskott.

  Håller med om att Bern-modellens ekvationer inte beskriver vad som händer på en 1000-års skala, men det betyder inte att de är ofysikaliska på en 100-års skala.

 50. Paul Håkansson

  Uppgifter: Tyskland skjuter upp nedstängningen av kärnkraftverk

  Tyskland planerar att skjuta upp nedstängningen av landets tre sista kärnkraftverk för att avvärja hotet om energibrist i vinter, i spåren av de minskade ryska leveranserna av naturgas. Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till anonyma tjänstemän inom den tyska regeringen.

  https://www.di.se/live/uppgifter-tyskland-skjuter-upp-nedstangningen-av-karnkraftverk/

  Där kom det.

 51. Paul Håkansson

  ”Skandal” att oljekraftverk körs mitt i sommaren – nu rasar Stenevi mot elbristen

  https://nyheteridag.se/skandal-att-oljekraftverk-kors-mitt-i-sommaren-nu-rasar-stenevi-mot-elbristen

  Sibirien nästa är mitt förslag om hennes omplacering.

 52. Rune

  #33 m.fl.

  Nu bygger väl härledningen av Revellefaktorn på en felaktig användning av Henrys lag. Lagen gäller enbart vid jämvikt men man har tillämpat den som om den var användbar även när det inte är jämvikt, dvs. för tidsberoende förlopp.

  Se Falskt Alarm s. 152-154.

 53. Håkan Bergman

  Har arrangörerna i München missat EM i hyckleri?

 54. tty

  #48

  ”Om det inte var för plankton så skulle ythavet vara väsentligt mer kolrikt än nu. Jämvikten mellan djuphavet och atmosfären ligger på ca 700-800 ppm. D.v.s. utan plankton skulle atmosfärens koldioxidhalt vara ca 800 ppm.”

  Det beror på den s k biologiska pumpen och den termohalina cirkulationen. Fytoplankton äts upp av heterotrofa organismer som så småningom dör och sjunker och i sin tur blir uppätna av djuphavsorganismer. Under den fotiska zonen finns ingen primärproduktion utan allt levande där är beroende av ”duggregnet” av organiskt material. I forna varmare tider var djuphavet tidvis syrefritt och organiskt material lagrades på bottnarna och förvandlades så småningom till skiffer. Så sker nästan aldrig nu. Det kalla, syrerika vattnet som sjunker runt Antarktis och i Nordatlanten syrsätter djuphavet och möjliggör liv där. Allt äts upp och förbränns till koldioxid och vatten och denna koldioxid och andra näringsämnen kommer efter storleksordning 1000 år tillbaka till ytan i just uppvällningsområden. Där används en del av koldioxiden av fytoplankton och en del går upp i atmosfären. Fosfaterna tas dels också upp av fytoplankton, och en del fälls ut på havsbottnen när vattnet värms upp och lösningsförmågan minskar. De flesta av Världens fosfattillgångar är gammal havsbotten i uppvällningsområden som hamnat på land (t ex i västra Sahara).

  Så har det fungerat i 35 miljoner år, ända sedan Antarktis isolerades och istäcktes och de katabatiska vindarna från inlandsisen började kyla kustvattnen.

 55. Rune

  #33 m.fl.

  Revellefaktorn bygger väl på en felaktig tillämpning av Henrys lag i Bolins m.fl. arbeten? Lagen gäller bara vid jämvikt men har använts vid tidsberoende processer. Se Falskt Alarm s. 152-54.

 56. tty

  #51

  Apropå Stenevi….

  https://twitter.com/perhagwall/status/1559526752162029569

 57. JonasW

  #53

  Jo, det vet jag också. Jag är väl medveten om den s.k. biologiska pumpen. Upplever inte att jag sagt något annat.

  Om man går tillbaka till ursprungsfrågan om vad det är som styr ythavens koldioxidabsorption, så är det enligt min åsikt den s.k. Revelle faktorn, som kopplar till pH.

  Havens pH styr kolioxidabsorptionen.

  By the way- ge gärna kommentarer på Bolins artikel. Du var ju missnöjd med att jag inte kommenterade dina referenser. Du ansåg att jag inte läst dessa. Vad är dina synpunkter på Bolins artikel ?

 58. Matz Hedman

  #tty #48
  Du är f.nemej helt otrolig vad gäller kunskap och jag läser alltid med glädje. Kan du avslöja om tty är taget ifrån ett terminalspråk äldre än vt-100?

 59. Lars-Eric Bjerke

  #53 JonasW
  Bernmodellen.
  En modell som visat sig stämma väl med uppmätta värden för nettoöverföring av koldioxid från atmosfären till land/hav är Roy Spencers enkla modell. Den säger att den årliga nettotransporten är proportionell mot ökningen av koldioidhalten i atmosfären sedan 50-talet. Idag har halten ökat med ca 35 %.

 60. jensen

  Energiewende teknologiskt fiasko.

  https://notrickszone.com/2022/08/16/charging-electric-cars-like-spilling-liters-of-petrol-hidden-losses-during-charging-are-huge/

 61. pa

  #20
  Visst vore det underbart om den stora allmänheten vore intresserade av fakta och verklig vetenskap. Har du sett något tecken på det än?

 62. Anders

  Vilken underbar tråd! Så mycket kunskap, logik och erfarenhet som förmedlas här! Ofta uttryckt på mycket god svenska. KU är bara bäst! Man får hoppas att lite ungt folk som lurats ha Greta som förebild också börjar ”hänga” här. Då förstår de att Towatt-Stenevi, med sin gapiga attityd, ger grönvänsterns faktaresistens ett ansikte.

  F. ö. anser jag, med eller utan foliehatt på huvet, att vi inte bör proklamera några bokbål av diverse skrifter. Bättre göra som Luther.

  PS. Tack tty för att Du hänger här och orkar bringa ordning på torpet!!

 63. Lars-Göran Helander

  https://imgflip.com/i/3a0fl1

 64. Magnus

  Jag och säkert många här kommer ihåg istiden som ansågs var på ingående i början av 80. Jag är född 1959 och fram till 1987 fanns inte en snöfattig vinter i mellansverige fram till 1987 tror jag det var. Sen har det varierat. Ozonhålet skulle ta kål på oss ungefär samtidigt. Ingen pratar om det idag. Tydligen är det inte aktuellt längre. Jag undrar om det här med klimathysterin kommer glömmas också om några år. Kan vädret komma anses normalt i en framtid? Vad är normalt i så fall? ”Istiden” på 80 talet slutade ju i och med att det blev varmare och mindre snö. Ozonhålet gick ihop, påtagliga resultat alltså. Men nu tas varje väderhändelse som bevis för klimatkris. Och väder har blivit politik. Hur ska det bli nån slags normalitet efter detta? När folk tjänar pengar på det, karriärer byggs och partier kommer in i riksdagen på politik som de påstår räddar jorden.

 65. #64
  ”Jag undrar om det här med klimathysterin kommer glömmas också om några år”

  Det här är en helt annan dignitet än alla tidigare larm, ozon, skogsdöd, annalkande istid osv.

  Så många tusentals miljarder satsade, all elit har satt sin prestige i denna sörja de skapat. De har indoktrinerat en hel yngre generation.
  Under mina återstående 40 år i livet kommer detta att öka.
  Folk är rädda och har ångest, speciellt de yngre och då hjälper inga argument eller utbildningar.

 66. Magnus

  johannes 65
  Om man funderar vidare om detta fenomen som vi ser nu, det som kan kallas klimathysterin. En hysteri som vi vet tagit sig in i varje vrå av samhället, SVT, SR, tidningsmedia och myndigheter och styrelser genom inkvotering i statliga företag. In i varje hem faktiskt. Det går ju faktiskt jämföras med ett virus som inte går att stoppa.
  Om man ser historiskt på liknande företeelser måste man nog gå tillbaka till häxprocesserna på 1600-talet. Alla anser sig veta och ingen får ifrågasätta. Översteprästerna hittar man nu för tiden i MP och S. Bevisen då som nu tornar upp sig i form av händelser som tillsammans bevisar att hin håle härjar på jorden. Mängden händelser är ett bevis i sig. Vädret representerar det idag alltså.

  Men jag har hopp. Dom här som följer minsta motståndets lag och inte tänker själva kommer tröttna nu precis som då. Allt sånt här tar sin tid innan det ebbar ut. Vi ska känna oss till freds med att vi tillhörde de som tänkte kritiskt och inte drogs med.

 67. #9 Olav Gjelten

  Det är inte klimathotsteligionen som förstört mitt liv – och inte klimatet heller.

  Självklart har klimatet förstört massor av människors liv genom åren. Om jag minns rätt dog en tredjedel av Finlands befolkning av svält under missväxtåren under lilla istiden.

  MEN i vår tid får många unga människor sina liv förstörda av klimathotsteligionen. Se tråden om Åsiktsbubblan här på KU!

  Verkligen skrämmande,! Hur kan vi inge hopp och tillförsikt i livrädda ungdomar?

  Kanske tvinga dem att läsa AR6 WG1 så att dom får klart för sig att IPCC finner det troligast att ytterligare 1,5 graders uppvärmning kommer att ske och att tillhörande ”klimatförändringar” förväntas bli obetydligt större än de ”klimatförsämringar” som redan inträffat sedan1850 (faktorn 1,5/1,2)

  En liten studie av ”Our world in data” som visar hur oerhört mycket bättre världen blivit sedan 1850 borde kunna dämpa skräcken för framtiden.

  Gör som Greta säger, lyssna på forskarna. Gör inte som hon gör.

  Det kunde kanske också vara hälsosamt för våra ungdomar att läsa Georg Borgströms dystra framtidsförutsägelser. Nu har vi ju facit!

 68. tty

  #64

  ”Ozonhålet gick ihop, påtagliga resultat alltså.”

  Nej, ozonhålet gick inte ihop. Det är fortfarande ungefär lika stort som för 50 år sedan. Men det nämns nästan aldrig, det är litet pinsamt att det inte beter sig som teorierna förutsatte, allrahelst som man lagt många miljarder på att få det att krympa.

 69. JonasW

  #59 Lars-Eric

  Faktum är att Bernmodellen säger att atmosfärens koldioxidökning är mer än proportionell mot människans utsläpp. Modellen säger att haven inte kan absorbera speciellt mycket av människans utsläpp sett över en kortare tidsperiod (typ 100 år).

  Har de rätt ? Tror att det finns många på bloggen som kan detta bättre än jag.