Klimatdebattens överdrifter: Svagt argumenterande Rahmstorf utmanar Watts om en widget

WUWT erbjuder den widget som Klimatupplysningen har här i högra kolumnen på webbsidan under rubriken World Climate Widget. Nu har ingen mindre än klimatprofessorn Stefan Rahmstorf gripits av misstanken att en sådan klimatskeptisk företeelse måste vara missvisande och har ägnat ett helt blogginlägg för att försöka bevisa detta. Han får mothugg på WUWT av skribenten Bob Tisdale som frågar sig om Rahmstorf inte borde ha viktigare saker, såsom klimatforskning, att syssla med. Själv vill jag hävda att Rahmstorfs bevisföring bygger på svaga argument som inte verkar helt genomtänkta.

Stefan Rahmstorfs blogginlägg är publicerat på RealClimate och heter The most popular deceptive climate graph. I blogginlägget använder han förutom orden deceptive och misleading också upprepade gånger uttrycket more honest (underförstått att det Watts gjort inte är så hederligt). Detta är ganska starka ord som det nog hade varit bättre om Rahmstorf avstått ifrån när argumenten som han stöder sig på är så pass svaga.

Stefan Rahmstorf finns på bilder här. Han gör sig bra på bild. Men den vattenrelaterade symboliken kanske inte av alla tolkas som syftande på en djup tänkare. Att vara ute på djupt vatten kan ju ha en annan betydelse. Enligt hans CV är han oceanograf och hans forskning rör oceanernas roll för klimatet.

Anthony Watts kan inte bildmässigt mäta sig med Rahmstorf men på fotot i detta blogginlägg framstår han till sin fördel i ett utmärkt sammanhang tillsammans med flera framstående klimatforskare. Som klimatbloggare är enligt min mening Watts överlägsen Rahmstorf men detta beror naturligtvis på hur man skall värdera vad som gör en bättre klimatbloggare. Rahmstorf är givetvis, på grund av sina vetenskapliga meriter, överlägsen Watts ur vetenskaplig synpunkt.

Jag anser att Bob Tisdale har en rolig poäng om saken. Han skriver i sitt blogginlägg Absolutely Amazing! A Climate Scientist Writes a Blog Post about…:

Föreställ dig att du är en klimatforskare; du är en av de grundande medlemmarna av webbplatsen RealClimate; men ännu viktigare, du är professor i oceanernas fysik vid Potsdaminstitutet för klimatforskning vid Potsdamuniversitet.

Men på din att-göra-lista, fortsätter Bob Tisdale, står det inte högst upp att arbeta med att förbättra klimatmodeller som beräknar dubbelt så stor uppvärmning än som observerats, vilket han visar med en figur. Inte heller står där andra viktiga klimatvetenskapliga arbetsuppgifter. Nej, det som denna klimatforskare har funnit så oerhört viktigt att prioritera på sin lista är att skriva ett blogginlägg om WUWTs widget.

It’s mind boggling, utbrister Tisdale, ungefär att det är helt hysteriskt eller så.

Jag håller med Tisdale att det är överdrivet av Rahmstorf att ägna sig så mycket åt Watts widget. Men detta faktum är i sig intressant, inte minst att Rahmstorf därmed visar att han lägger stor vikt vid vad Anthony Watts gör. Men det är också märkligt att Rahmstorf fastnar för att i sådan längd diskutera denna widget, som ju ändå är en lättviktig bisak jämfört med alla de andra saker som tas upp på WUWT. Det är återigen en felaktig prioritering på att-göra-listan, att han inte i stället skrev ett kritiskt inlägg om något verkligt viktigt där WUWT har diskuterat något på ett sätt som strider mot Rahmstorfs uppfattning, vilket säkert förekommer ofta.

En sak Rahmstorf är missnöjd med är att Watts i widgeten använder UAHs satellitdata för den globala temperaturen. Men UAH överensstämmer i huvudsak med alla andra temperaturserier när man tar hänsyn till osäkerhetsgränserna. Rahmstorf är vidare missnöjd med att Watts använder månatliga data eftersom dessa varierar mera än årsmedelvärden. Men det finns inget vetenskapligt stöd för ett sådant missnöje, det är ett fysikaliskt faktum att månadsmedelvärden av temperaturmedelvärden måste variera mer än årsmedelvärden, så båda sortens diagram är lika riktiga.

Dessutom finns det en fördel med satellitdata. Dessa visar nämligen en medeltemperatur för den nedre delen av troposfären. Data för yttemperaturen är däremot, till exempel HadCRUT4, en kombination av lufttemperaturer från mätstationer på land och ytvattentemperaturer från fartyg ute på haven. Yttemperaturerna är alltså inte genuina lufttemperaturer.

Rahmstorf gör sedan ett stort nummer av hur skalan för koldioxidhalt har valts och därmed hur koldioxidkurvan har lagts in i temperaturdiagrammet. Han underkänner Watts sätt att göra detta och menar att koldioxidkurvan skall läggas så att den på bästa sätt sammanfaller med temperaturkurvan. Se exempel på widget som Rahmstorf rekommenderar. Men han ger ingen vetenskapligt hållbar motivering för sin kritik av Watts på denna punkt. I själva verket har han fel, det är inte vetenskapligt motiverat att koldioxidkurvan skall sammanfalla med temperaturkurvan.

Vad Rahmstorf förbiser är att det inte är koldioxidhalten, utan den påverkan på jordens strålningsbalans av samtliga så kallade väl omblandade växthusgaser (alltså inte bara koldioxiden), den så kallade forcingen från växthusgaserna, som enligt teorin orsakar temperaturhöjningen (Knutti och Hegerl, 2008). Även om man antar, som man gör i detta sammanhang, att växthusgasernas ökande halter i atmosfären är huvudorsaken till temperaturökningen så innebär inte detta att koldioxidkurvan, och inte ens forcingkurvan på grund av koldioxiden, skall sammanfalla med temperaturkurvan. Man måste ta hänsyn till samtliga växthusgaser och detta ger betydande skillnader. Därför har Rahmstorf fel.

I ett tidigare blogginlägg visas detta i ett utmärkt diagram som Bengtsson och Schwartz (2013) har publicerat.

Bengtson Schwartz med kommentarer

De har anpassat kurvan för hur temperaturen varierar på grund av de väl omblandade växthusgasernas forcing till temperaturkurvan. Den beräknade temperaturkurva som man då får visar hur temperaturen borde variera om växthusgasernas forcing är den dominerande orsaken till temperaturändringarna, förutom de synbarligen oscillerande naturliga variationerna. Denna beräknade temperaturkurva motsvarar en transient klimatkänslighet av 1,2 C.

Läs mer: Inte så hett: En trend mot lägre klimatkänslighet. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-11-07.

Med samma beräkningsmetoder som Bengtsson och Schwartz har använt kan man tolka koldioxidkurvorna i Watts respektive Rahmstorfs widget som beräknade temperaturer på grund av den ökade forcingen från växthusgaser. Watts linje kommer då att motsvara en viss transient klimatkänslighet, Rahomstorfs linje motsvarar en annan klimatkänslighet. Detta illustreras i följande diagram:

Watts Rahmstorf diagram

Den klimatkänslighet som Watts val motsvarar, 3,4 C, är ett högt värde som transient klimatkänslighet. Enligt FNs klimatpanel (IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change) är det mindre än 5 % sannolikhet (extremely unlikely) för värden större än 3 C på den transienta klimatkänsligheten. Watts har alltså i praktiken valt en linje som motsvarar klimatkänsligheten 3 C med hänsyn till felgränserna i en så pass liten widget.

Rahmstorfs val av linje motsvarar i stället en transient klimatkänslighet av 1,5 C, ett lågt värde, inte alarmistiskt. Detta är anmärkningsvärt för att komma från Rahmstorf och man frågar sig om han varit medveten om detta. I vilket fall som helst motsäger inte Rahmstorfs val det val som Watts har gjort utan de båda valen kompletterar varandra. Vi får veta hur det borde se ut, dels med en alarmistiskt hög klimatkänslighet, dels med en lägre klimatkänslighet nära de 1,2 C som motsvarar Bengtsons och Schwartz diagram.

Avslutningsvis kan man säga följande. Vad Watts faktiskt visar med sin widget (om detta är avsiktligt eller inte vet jag inte) är att en klimatkänslighet som är alarmistiskt hög borde ge mycket högre temperaturökningar än de vi har fått enligt observationerna om växthusgasernas effekt dominerar.

Vad Rahmstorf visar med sin variant av widget är att klimatkänsligheten ser ut att vara låg. Rahmstorf bekräftar och kompletterar alltså det Watts widget säger.

Vad som också är märkligt är att Rahmstorf därigenom för fram ett argument för låg klimatkänslighet som talar mot de alarmistiska tongångarna i den famösa klimatrapporten år 2012 från Världsbanken, Turn down the heat, som utarbetats av hans arbetsgivare Potsdaminstitutet. Vad kan detta innebära? Vill Rahmstorf kanske markera en förändrad inställning mot lägre klimatkänslighet?

Referenser

Knutti, R. and Hegerl, G. C. (2008): The equilibrium sensitivity of the Earth’s temperature to radiation change, Nat. Geosci., 1, 735–743, doi:10.1038/ngeo337. PDF

Lennart Bengtsson and Stephen E. Schwartz (2013). Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity. Tellus B 65:21533. http://dx.doi.org/10.3402/tellusb.v65i0.21533. PDF

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra Per-allting blir så tydligt när det analyseras. Låg klimatkänslighet är mitt intryck också.
  Framför allt så är det ingen acceleration vi ser, något som krävs för att uppfylla de modellförutsägelser som finns och som styr våra institutioners läs SMHIs rapporter.
  Även USA har alarmister i styret. På WUWT så handlar det idag om havsnivåer som kommer att accelerera. Något som inte syns i siffror. Om de syns så ser man värre acceleration förr! Ett exempel: http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/50yr.htm;jsessionid=BDE429773E23DC994308938D081A9D7B?stnid=8518750
  CO2 passar inte in i den bilden alls!

 2. Peter Stilbs

  Rahmstorf hör till den innersta mer extrema alarmistkärnan. Liksom flera andra i denna grupp är han i grunden fysiker, som sadlat om av något skäl – det kan vara genuint intresse, men brist på karriärmöjligheter och försörjning är troligare anledningar. Hans kringflackande mellan orter i Tyskland och Wales och Nya Zeeland tyder på att det har haft avgörande betydelse. Inom ”klimatvetenskapen” har han ju haft en helt annan sits – bl.a. ett personligt stipendium/pris på 1 miljon USD, vad jag läste mig till i hans CV.

  Inte så konstigt att han vill försvara de kokande grytorna och undertrycka allt ifrågasättande.

 3. Stickan no1

  Jag lutar att det är Pehr slutkläm som är den riktiga anledningen till inlägget på RC.
  ” Vill Rahmstorf kanske markera en förändrad inställning mot lägre klimatkänslighet?”

  Det är hans väg ut ur CAGW träsket med bibehållen vetenskaplig status. Att kritisera Watts i formen men samtidigt hålla med i sak gör att han kan positionera om sig och ändå behålla fanklubben och därmed finansieringen.

 4. Har Rahmstorf någonsin sysslat med riktig klimatforskning? Bara för att någon medverkar i otaliga artiklar som desperat försöker bevisa en i grunden ohållbar hypotes om orsaker till klimatförändringar, betyder det inte den personen förtjänar att kallas klimatforskare.

  Jag tvivlar på att Rahmstorf har den intellektuella kapaciteten att begripa att han i sin kritik av Watts widget faktiskt propagerar för en låg klimatkänslighet. Fast nog skulle det vara positivt om han är på väg att lämna sin klimatalarmism och bli en riktig forskare.

  Klimatalarmister får mig verkligen att tänka på det gamla ordspråket ”Stor i orden, liten på jorden”. De skrämmer folk i onödan men gör ingenting för att föra klimatvetenskapen framåt. Tvärtom gör de att felaktiga hypoteser fortsätter att leva vidare i stället avföras från dagordningen.

 5. Mats G

  Vill bara påminna om att det är argumenten man skall ge sig på, inte personen. Vad Rahmstorf har för motiv är svårt att sia om. Låt argumenten tala. Vilket de inte gör i detta fallet tydligen.

 6. Gunbo

  Mats G #5,

  Tack, instämmer!

 7. Björn

  En analogi till första figuren är två spänningskällor varav den ena är en likspänning och den andra en växelspänning som genereras med frekvensgenerator. Mätt över ett motstånd med en signalanalysator och en monitor, kan man se frekvensgeneratorns inställda frekvens. Ökar man likspänningsnivån från 0 över tiden, erhålls en överlagrad växelspänning på likspänningen. Den blå linjen i bilden motsvarar då likspänningsnivån och den överlagrade kurvan, är då analogt temperatursvängningen. Detta antagande säger oss att de naturliga temperatursvängningarna rider på en mer eller mindre linjär funktion, som sägs bero på växthusgasernas bidrag till uppvärmningen. Detta är orimligt, eftersom det tvärtom, är strålad värme som bestämmer temperaturen. Växthusgaserna är passiva molekyler som måste värmas innan de börjar svänga, oberoende av hur många de är. Det är alltså värmen som modulerar deras aktivitet. Vi måste därför börja studera de faktorer som finns utanför vår atmosfär, som får vår interna värme att variera som den gör. Växthusgasernas funktion är alltså beroende av dessa yttre primära faktorer, som fungerar som modulatorer.

 8. pekke

  Egentligen tycker jag det här med CO2 versus temperatur på graf där man bara visar nån grad av verklig temperatur är ganska vilseledande.

  Varför inte använda en fullständig temperaturskala ( C, F, eller K ) i stället och lägga CO2-ökningen över den, problemet blir ju att bestämma vilken skala och startpunkt CO2 ska ha kontra temperaturskalan.
  Man kan ju t.e.x. lägga CO2 slutpunkt vid tempens slutpunkt och trenda CO2 bakåt över åren.

  Här finns t.e.x. ett stapeldiagram med årlig medeltemperatur från 1850 – 2012 i Fahrenheit med 0 F som startpunkt, skulle vara roligt att se en CO2-trend lagd över den med rätt skala.

  https://suyts.files.wordpress.com/2013/02/image266.png

  Fast då skulle nog alla CO2-alarmister skrika högt eftersom tempökningen knappt skulle synas. 😉

 9. Thomas P

  Pekke #8 Nästa gång du blir sjuk, tycker du sjukhuset skall använda samma princip för din feberskala och konstatera att det inte skett någon märkbar ökning av din temperatur och att du därför kan åka hem direkt?

  Vad gäller Pehrs inlägg önskar jag att han varit tydligare med vad som menas med ”transient klimatkänslighet” och varför den är lägre än den klimatkänslighet som man normalt talar om. Nu är det säkert någon som tror att Rahmsdorf talat om en klimatkänslighet på 1,5 gradet. Sen finner jag det lustigt hur ena dagen Anthony Watts talar om hur otroligt betydelsefull och läst hans blogg är för att nästa ironisera över att en forskare gitter bemöta något som står där.

 10. pekke

  T.P.
  Skulle tro att läkarvetenskapen har mer erfarenhet av hur stor avvikelse kroppens temperatur skall ha innan det blir farligt än klimatvetenskapen har om Jordens temperatur.

 11. Thomas #9 frågar om den transienta klimatkänsligheten. Denna har jag förklarat i blogginlägget som jag rekommenderar som ”Läs mer”:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/11/07/inte-sa-hett-en-trend-mot-lagre-klimatkanslighet/

  ”Den transienta klimatkänsligheten har ett lägre värde än jämviktsklimatkänsligheten men är den som visar hur temperaturen enligt teorin ändrar sig under detta århundrade. Den senare är upp till 50 % större än den transienta klimatkänsligheten. (På engelska talar man om TCR = Transient Climate Response och ECS = Equilibrium Climate Sensitivity).

  Orsaken till att den transienta klimatkänsligheten är lägre är att det kalla djuphavet kyler klimatet under de första säg hundra åren. Den uppvärmning som jämviktsklimatkänsligheten skall ge kommer inte förrän också djuphavet har blivit betydligt varmare och detta tar många hundratals år. Eftersom den ökade koldioxidhalten under denna tid tas upp av havet så får man inte heller så stor uppvärmning utöver den som den transienta klimatkänsligheten ger om koldioxidemissionerna har upphört om säg hundra år. Den bloggande klimatforskaren Isaac Held från NOAA har diskuterat detta i blogginlägget ”Cumulative emissions”.”
  http://www.gfdl.noaa.gov/blog/isaac-held/2012/02/13/23-cumulative-emissions/

 12. Thomas #9,

  ”Sen finner jag det lustigt hur ena dagen Anthony Watts talar om hur otroligt betydelsefull och läst hans blogg är för att nästa ironisera över att en forskare gitter bemöta något som står där.”

  Du har kanske missat att blogginlägget på WUWT som ger Rahmstorf mothugg har Bob Tisdale som författare. Jag har i alla fall inte sett att Anthony Watts har uttalat sig om saken.

  För övrigt tycker jag det är ambitiöst och vällovligt av Watts att rapportera från AGU-mötet. Detta kan säkert bli en serie läsvärda blogginlägg från honom. Här är det första:
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/16/some-first-impressions-from-agu14/

 13. Lars Cornell

  pekke #8. Kul. Har du en i C? Den skulle jag vilja ha och använda med pedagogiskt syfte.

 14. pekke

  Lars C. #13

  Tyvärr icke !
  Försökt hitta nån, har för mig att jag såg nån liknande i Celsius för några år sedan men har inte hittad den.

 15. Lasse

  #12 Rapporterna från AGU mötet är kanske en återbetalning till läsarna som sponsrade hans besök där. Han hade en önskan om detta för några dar sen, varvid löften om sponsring duggade tätt.
  #13 Diagrammet går väl att ta direkt men med ny axel med C.
  Formeln för F=1,8*C+32 så C=(F-32)/1,8

 16. sibbe

  Jag hittade det här på EIKE.de:
  Stefan schreibt in seinem ersten Absatz (Fettdruck von ihm):
  Es ist besser, die Lufttemperatur an der Oberfläche zu plotten. Dass nämlich ist das, was für uns Menschen relevant ist: wir leben nicht hoch in der Troposphäre, ebenso wenig wie natürliche Ökosysteme. Und wir bauen dort auch nicht unsere Nahrungsmittel an…
  Så här skriver Stefan i en statemant:
  -Det är bättre att mäta lufttemperaturen för att den är relevant framförallt för oss människor. Vi lever inte uppe i troposfären, lika lite som naturliga ”ekosystem.” Där odlar vi inte heller våra näringsmedel…
  EIKES kommentar:
  -Ich glaube, dass Stefan Rahmstorf dieses Statement bereuen wird, weil er wahrscheinlich jedes Mal daran erinnert wird, wenn er behaupten will, dass der ozeanische Wärmegehalt wichtig ist. (Stefan, wir leben nicht in einer Tiefe von 2000 Metern in den Ozeanen. Erinnern Sie sich daran, was Sie gesagt haben…
  -Jag tror att han kommer att ångra sig , för att han kommer att få äta upp sina ord, om han vill påstå att värmen i oceanerna är viktig! Stefan, vi lever inte heller i 2000 m djup i oceanerna, kom ihåg vad du har sagt…

  Den gleichen Absatz beschließt er so:
  …Verwenden wir also die jährliche Temperaturaufzeichnung GISTEMP vom NASA-Institut GISS (alle Daten von der Oberfläche stimmen besser als 0,1°C überein.

  -Vi bör använda oss av de årliga temperaturmätningar som GISS gör: all data överensstämmer bättre än 0,1°C —
  EIKES kommentar:
  Unglücklicherweise für Stefan bestehen die Daten von GISS LOTI hauptsächlich aus Daten der Wassertemperatur an der Wasseroberfläche der Ozeane und nicht aus den „Lufttemperaturdaten über der Ozeanoberfläche“, welche unter der Bezeichnung Marine Air Temperature bekannt ist. Und die meisten von uns leben nicht auf dem Ozean … obwohl ich mir manchmal wünsche, dass ich es doch tue.
  -Tyvärr tar GISS-Lotti data framförallt ur vattentemperaturen vid vattenytan och inte från lufttemperaturen ovanför oceanytan, Marin Air Temperature. Och de flesta av oss lever inte i oceanerna fastän man ibland skulle önska sig att så vore…
  EIKES kommentar:
  Man wird auch bemerken, dass Rahmstorf sehr viel Zeit damit zugebracht hat, auf eine ältere Version des WUWT-Widgets zu reagieren. Siehe Abbildung 3. Sie endet 2009.
  -Varför reagerar Rahmstorf först nu på en en version av WUWT-widget från 2009?

 17. Thomas P

  Pehr #11 Jag frågade inte så mycket som jag påpekade att ditt inlägg var förvirrande för de som inte var insatta i alla subtiliteter, speciellt som du på flera ställen skrev ”klimatkänslighet” när du menade transient sådan. IPCC anser ett troligt intervall för klimatkänsligheten på 1,5 – 4,5 grader och för den transienta till 1 – 2,5 grader.

  Rahmstorf har också helt rätt i att Watts trixat med skalorna för att ge CO2 en alldeles för brant lutning och därför ge intryck av att uppvärmningen är mindre än förväntat. Det där att ha två olika vertikala skalor för olika kurvor i samma diagram får man vara försiktih med, speciellt om man vänder sig till en bredare publik inte van att läsa komplicerade diagram.

 18. Thomas #17,

  ”Jag frågade inte så mycket som jag påpekade att ditt inlägg var förvirrande för de som inte var insatta i alla subtiliteter, speciellt som du på flera ställen skrev ”klimatkänslighet” när du menade transient sådan. ”

  Ja, då vet vi det, din avsikt var inte att fråga utan endast att kommentera att läsare kan missförstå det jag skrivit. Tack för det! Att jag skrev bara klimatkänslighet i bland beror på att jag bedömde att läsarna av sammanhanget skulle förstå att jag menade transient klimatkänslighet. Det blir väldigt tungt om man alltid säger hela frasen, så kan man förkorta en term så är det bra förutsatt att det inte missförstås naturligtvis.

  ”Rahmstorf har också helt rätt i att Watts trixat med skalorna för att ge CO2 en alldeles för brant lutning …”

  Jag anser däremot att Rahmstorf har fel, han kommer med en obevisad konspirationsteori. En vänlig tolkning är att han bedragit sig själv genom sitt förbiseende, som jag utrett i blogginlägget. Lutningen på Watts kurva är inte heller alldeles för brant utan motsvarar praktiskt taget, som jag förklarat i inlägget, IPCCs övre gräns på 3 C för den transienta klimatkänsligheten.

  De 2,5 C som du nämner är inte IPCCs övre gräns, utan IPCC nämner 3 C som gränsen där den transienta klimatkänsligheten kan vara högre med högst 5 % sannolikhet (”extremely unlikely” som IPCC skriver betyder just det). Så här står det i SPM (transient klimatkänslighet = transient climate response):

  ”The transient climate response quantifies the response of the climate system to an increasing radiative forcing on a decadal to century timescale. It is defined as the change in global mean surface temperature at the time when the atmospheric CO2 concentration has doubled in a scenario of concentration increasing at 1% per year. The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C. {Box 12.2}”

 19. Jasså Gunbo #6!? Du som under många år försökt insinuera dunkla motiv och agendor hos i stort sett alla som kritserat klimatalarmism, iaf mer mer officiellt.

  Men kanske menar du att bara alarmistsidan skall få fribrev att kasta smuts och misstänkliggöra? Du är ju definitivt inte den ende där vars tro ständigt söker sig ner i just det diket ….

 20. Slabadang

  H aha ha ha ah!

  Den hysteriska klimathotsmytomanen Schnellûberalles ska mer ses med medlidande. Varenda propp har gått i skåpet hos karln och det luktar tung brandrök ända från Potsdam. Jag tycker det är artigt men off topic och utan vetenskapligt intresse vad denne utbrunne tycker om saker och ting. En totalt förbrukad individ som får M Mann att se ganska snygg ut i sin jämförelse.

 21. Thomas P

  Pehr #18 Jag anser du är alldeles för vänlig mot Watts. Han lägger sig en bit över det som IPCC kallar ”extremely unlikely”. Varför tror du han gör det istället för att anpassa skalorna så att han t ex hamnar mitt i IPCC:s intervall, om han nu känner att han måste rita ut kurvorna i samma diagram? Rahmstorf har helt rätt i att diagrammet förefaller konsturerat för att ge en missvisande bild.

 22. Thomas #21,

  Jag tycker att du är alldeles för vänlig mot Rahmstorf.

  Watts diagram är ju överhuvudtaget inte missvisande. Det visar, som jag skriver i blogginlägget, att temperaturökningen som motsvarar ändringen i växthusgaser vid en transient klimatkänslighet vid IPCCs övre gräns blir alldeles för stor jämfört med observationerna. Detta är inte på något sätt vilseledande, det är däremot tankeväckande.

  Nu tror jag inte Watts har tänkt precis så utan det har förmodligen blivit så av en tillfällighet.Watts har troligen valt lutningen på linjen litet mer på måfå. Jag klandrar honom inte för detta eftersom han inte har den expertis som behövs.

  Men att Rahmstorf som är professor på en klimatforskningsinstitution inte verkar ha dessa sammanhang klart för sig om hur växthusgasernas forcing hänger ihop med temperaturändringen är anmärkningsvärt.

 23. Ingemar Nordin

  Tyvärr tror jag inte att Rahmstorfs något märkliga engagemang i en enkel widget på en blogg är ett tecken på tillnyktring. Snarare tvärt om. Alarmisterna blir bara värre, och överdrifterna blir alltmer vansinniga. Hans kollega Joachim Schellnhuber visar samma tecken på frikoppling från verkligheten

  http://notrickszone.com/2014/12/08/teutonic-power-grab-schellnhuber-co-tell-world-to-do-as-they-say-or-globe-gets-230-foot-sea-level-rise/

  Schellnhuber fantiserar om ett helt nytt, utopiskt samhälle som leds av vetenskapsmän i hans grupp. Dessa är också rådgivare till Angela Merkel.

 24. Thomas P

  Pehr #22 ”Det visar, som jag skriver i blogginlägget, att temperaturökningen som motsvarar ändringen i växthusgaser vid en transient klimatkänslighet vid IPCCs övre gräns blir alldeles för stor jämfört med observationerna.”

  Och var i detta diagram framgår det att det är strax över övre gränsen för vad IPCC anger som rimligt Watts lagt sig? Nej, det hela är ohederligt, men det är klart att eftersom ni använder denna graf måste du försvara den till varje pris.

  ” Jag klandrar honom inte för detta eftersom han inte har den expertis som behövs.”

  Du försöker sätta dig på två stolar här. Först är diagrammet inte missvisande och sen saknar Watts expertis för att förstå hur missvisande det är…

  Nu driver Watts den största förnekarbloggen, en som ofta citeras här, och han har skrivit om klimatfrågan i många år, och nu hävdar du att han inte har ”expertis” nog att ens generera ett rättvisande diagram. Du har en lägre uppfattning om Watts än jag har. Men för all del, låt oss säga att Watts bara är inkompetent, inte ohederlig, tror du övriga på den här bloggen håller med om det? Vad är sen din ursäkt för att ni på denna blogg där du är medansvarig presenterar denna widget. Saknar du också erforderlig kompetens?

  ”Men att Rahmstorf som är professor på en klimatforskningsinstitution inte verkar ha dessa sammanhang klart för sig om hur växthusgasernas forcing hänger ihop med temperaturändringen är anmärkningsvärt”

  Rahmstorf förstår dessa frågor betydligt bättre än du, vilket inte är ett dugg anmärkningsvärt. Däremot är ditt angrepp på honom det.

 25. LBt

  Riktigt intressant blir kanske kombinationen växthusgaser, 60-årig cykel och solaktiviteter.

 26. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #23

  Jag håller med och tycker att Thomas P:s inlägg I tråden går att sortera I samma kategori.
  Har man inget eget budskap som kan attrahera gäller det tydligen att distrahera efter bästa förmåga.

  För övrigt hittar jag inte längre widgeten på WUWT, så Anthony och hans medhjälpare kanske inte vill skapa distraktion och störa klimatforskare som har viktigare saker att ägna sig åt i sin vidare forskning. ;- )

 27. pekke

  AY AY AY, nu börjar det hetta till !!

  LBt
  Försöker du bli skeptiker när du blandar in cykler å solaktivitet ??

 28. pekke

  Vad jag tycker om kopplingen mellan CO2 och temperatur är den att vi vet inte riktigt hur den sett ut i historiskt perspektiv eftersom det inte finns några atmosfäriska mätningar av CO2 och temperatur mer ett antal årtionde, vi vet inte ens hur det ser ut före 50-talet och än mindre hur atmosfärens CO2 kontra okänd lufttemperatur mätt på 2 meters höjd de senaste tusen åren ser ut.

  Väder, vind å klimat är bara normalt efter vad varje generation människor tycker är normalt, det finns ingen exakt normal för klimat som varje generation skall inrätta sig efter utan varje generation får inrätta sig efter vad som är deras klimatnormal i nutiden !

 29. Thomas #24,

  Nu chansar du uppenbarligen på att jag inte vet vad jag talar om vilket visar att du inte förstår hur man gör. Men om man känner vilken ändrad växthusgasforcing vi har under en viss period och hur stor temperaturändringen är så kan man uppskatta transienta klimatkänsligheten. Det är därför vi kan förknippa de två räta linjerna i diagrammet med transienta klimatkänsligheter.

  Växthusgasforcingen finns här i tabell 2, kolumn 8:
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

  Watts linje har en temperaturökning av cirka 1,1 grad C 1979-2013.
  Växthusgasforcingen ändras under denna samma tid = 2,916-1,027=1,204. W/m2.
  Detta ger en transient klimatkänslighet = 1,1/1,204*3,7 = 3,4 grad C per koldioxidfördubbling.

  För Rahmstorfs linje är temperaturändringen 0,5 grad C i stället för 1,1 och då blir klimatkänsligheten i stället 1,5 grad C per koldioxidfördubbling.

  Med en liten vridning av Watts linje så att temperaturändringen blir 1,0 grad C i stället så blir klimatkänsligheten 3,0 grad C, IPCCs övre gräns.

  Rahmstorf verkar inte ha gjort denna analys. Varför kan man naturligtvis fråga sig, men den vänligaste tolkningen är att han förbisett att göra den, kanske på grund av bristande rutin. Andra tolkningar blir mindre smickrande för Rahmstorf, med användning av nedsättande epitet av den typ som du gärna häver ur dig.

  Watts blogg kallas inte längre ”förnekarblogg” (angående förledet, den som sa det var det), i varje fall inte i UK, för annars skulle nog inte framstående klimatforskare ställa upp på detta:
  http://wattsupwiththat.com/2014/09/23/an-extraordinary-meeting-of-climate-skeptics-and-climate-scientists-in-bath/

  Jag tycker mig se att språkbruket håller på att rensas från sådana hatord inom den mer civiliserade delen av klimatforskarvärlden. Detta uttalande från Julia Slingo vid MetOffices är ett tecken på detta:’
  https://metofficenews.wordpress.com/tag/julia-slingo/

 30. pekke

  Ett praktiskt och teoretiskt experiment, lägg ett antal vitmålade fyrkantiga behållare på 1 m2 ( eller större ) över Grönlands glaciär som under ett antal år samlar nederbörd och till slut bildar ett isblock, därefter gör en borrkärna i blocken och mät diverse gaser, spara resultaten och lägg sedan dessa block direkt på isen med fullständiga koordinater noterade, sedan så kan framtida forskare borra där med jämna mellanrum för att se om gasvärdena ändras med tiden och på så vis lära sig om hur gaser fungerar i is som komprimeras naturligt.

  Förresten när jag ändå tänker lite så antar jag att glaciärforskare har liknande anordningar för att se hur mycket av nederbörden som bildar is, hoppas jag i alla fall.

  Eller bör jag avlivas för att tänka för mycket ?
  😉

 31. pekke

  Pehr #29

  Det är nog inte många bloggar som kan skryta med dessa utmärkelser.

  http://2013.bloggi.es/#science

  http://2013.bloggi.es/#woty

  http://2012.bloggi.es/#lifetime

  Och nästan 214 Miljoner besök.

  Det skulle kanske vara ett antal popstjärnebloggar som skulle skjuta WUWT i sank.

 32. Thomas #21,

  ”Vad är sen din ursäkt för att ni på denna blogg där du är medansvarig presenterar denna widget.”

  Jag har inget som helst problem med denna widget. Den är helt OK, påståendet att den är missledande är som jag visat helt fel.

  Jag tycker dessutom att den är snyggt utformad. Vi skall absolut behålla den här på Klimatupplysningen.

 33. pekke #31,

  Det är fint att se att Anthony Watts har framgång med sin blogg. Uppenbarligen beror det på att han är en eldsjäl som arbetar hårt. Sådana människor är värda beundran.

 34. Slabadang

  Thomas P!

  Hur går det för dig tycker du? Som självutnämnd representant för klimatpolitbyrån med pinsamma försök att leka faktablockerarnde gatekeeper så är du rent kult patetisk. Dina dubbla måttstockar gör att du skulle passa in perfekt som medarbetare på SVT eller SR de har inte heller någon annan moral förutom det medvetet manipulativa rabiata tunnelseende du delar med dem. Det funkar liksom inte med härskartekniker fingerpekande och dömande, när fillingarna sedan länge lämnat lossnat från anklarna och ligger 100 meter bakom. Känner du inte att det är kallt? Det är dessutom för låg temperatur på klimatet. Det gör att det dråpliga intrycket av avsaknaden av kläder förstärks. Det går helt ihop med pinsamheterna i Schnellûberalles havshöjningar på 80 m. ….. Men visst …. ha ha ha ha det är Watts widget som skall kritiseras !!!??? Fan va kuul ni e ni där ute på den rabiat totalitära klimathypokondriskt klimatmytomaniska yttre vänsterkanten. Tack för att du visar upp dig!! 🙂

 35. Slabadang

  Klimathotarnas öde likt Refat el Sayeds!

  Det blir till slut en ohållbar situation för den som inte klarar kritisk granskning.
  Det blir bara en i växande trasselsudd av allt fler och större lögner. Klimathotarna med den riktigt stora lögnmaskinen FN bakom sig faller nu med ett ansiktsplask av episka mått. Trasselsudden av lögner är nu så stor att de helt tappat kontrollen över nån form av sammanhängande ”story”.

  Observera nu den rädsla som sprider sig bland de korrupta lögnhalsarna. Nu först börjar ångesten bland dem sprida sig , när de inser att de har en morgondag att konfronteras med när de kallat kritiker för både det ena och andra visar sig vara en korrekt spegelbild av dem själva men motsvarande falsk av deras opponenter.
  Nu först börjar tex Slingo på Metoffice fundera över hur hon och hennes lögnhalsar till kompisar kommer att hanteras och bemötas när lögnerna avslöjas. De har skapat så mycket ont blod genom sina ruttna härskartekniker att sympatierna för klimathotsmytomanerna löper risk att bli väl införtjänt minimal.

  SMHI har inte riktigt fattat läget riktigt ännu och kör på i ullstrumporna och maken till klimathotsrappakalja som finns på verkets hemsida blir bevis på att vi måste sparka alla tjänstemän som totalt förbryter sig för syftet med vår stadsförvaltningslagstiftning. De vet att de ljuger, de vet att de betalas av hårt arbetande skattebetalare och det totala förakt och brist på respekt för dem de parasiterar på utgör slutfasen på den förruttnelseprocess vår stadsapparat genomgår. De vet att de inte kan hållas ansvariga och det är dessutom lönsamt och opportunt att vara korrupt på skattebetalarnas bekostnad. De tillhör en växande industri av tjänstemän journalister och byråkrater som kör samma egenyttiga manipulativt vilseledande koncept. Det är lönsamt att ljuga !Det är fint och rätt och det är den obefintliga moralen som nu härskar inom stadsapparatens alla ledande parasiter.

  KVA sågar av sina egna grenar och jag tycker ärligt och uppriktigt synd om alla de seriösa vetenskapsmän som kommer att drabbas av klimathotsastrologins infiltration. Till slut kommer folk fatta att de inte är skyldiga att betala skatt till en stat det inte går att lita på och som tjänar andra intressen än skattebetalarnas.

  Face facts och inse att förruttnelsen har gått så långt att kollapsen står för dörren, för det krävs så omfattande reformer för att rensa ut och sträcka upp
  den tillförlitliga demokratin igen. Vi vill gärna stoppa huvudet i sanden och tro att det ska gå över men det finns ingenting som tyder på att så blir fallet då sjukdomsinsikten är lika med NOLL. De politiska partierna styrs numer och självvalt av de mest rabiat tydliga särintressen. De har isolerat sig från allmänheten och gjort armkrok med de trutförlängare till artificiella särintressen de betalar som substitut för den demokratiska förankring de avvecklat.

  Det finns många förklaringar till varför vi hamnat här. Det är en kombination av oerhört svaga medborgarrättsliga grundlagar. När de partier som mer blivit till intstitutioner sedan äger makten över den ännu mer korrupta makten i form av ”public service” de lierat sig med, så har de gemensamt utvecklats till det missfoster till samhällsapparat vi nu tvingats leva under.

  Sanning fakta och verklig moral om rätt och fel ersätts genom falskskyltning med motsatsen. Makten över media måste delas direkt med allmänhets krav och förväntningar och nätet utgör i allt större utsträckning den verkligt sanna ”public service” vi allt mer vänder oss till. Journalistyrket har utvecklats till att bli lika irrelevant som de gamla tryckarnas. I takt med utvecklingen av nätet så klarar de inte längre konkurrensen i något avseende och med ett förtroende för kåren som redan sedan länge legat i den absoluta botten så iakttar vi sista scenerna för en bransch under sitt eget sammanbrott. Den förstärkta isolation och kontroll den allt mer isolerade vänsterextrema kåren slagit in på bara ökar takten mot sammanbrottet. Är det inte en märklig upplevelse att titta på dessa små teatrar till riggade ”debatter” de tror och hoppas på att vi skall titta på och inte förstå att det är just endast riggad teater det handlar om?

  Filmen ”Good Bye Lenin” blir allt mer relevant för att beskriva Sveriges nutid som Norra Nordkorea och rekommenderas å det varmaste för den som inte sett den.

  https://www.youtube.com/watch?v=AZzQuRgaG24

 36. Thomas P

  Pehr #34 Du förstår tydligen fortfarande inte min invändning att det är fel av Watts att utan kommentar använda sig av en transient klimatkänlighet som ligger över den IPCC anser vara rimlig utan istället försöker du blanda bort korten genom att dra upp triviala räkneövningar. Eller, ja, egentligen inser du nog problemet eftersom du annars inte behövt dra till det där nedlåtande om Watts bristande expertis. Rahmstorf som förstår frågan bättre ritar om diagrammet så att man hamnar inne i det intervall IPCC anser troligt.

  ”Jag tycker mig se att språkbruket håller på att rensas från sådana hatord inom den mer civiliserade delen av klimatforskarvärlden.”

  Det är ständigt lika underhållande att se ditt hyckleri. Provat att läsa WUWT någon gång? Språket där både från skribenter och i kommentarerna innehåller ofta äkta hatspråk till skillnad från sådant du bara kallar detta, för att inte tala om vad som förekommer på denna blogg. Men som du tidigare varit inne på så träffar inte dig så det bryr du dig inte om. Ta Balls inlägg som jag varit inne på tidigare:
  http://wattsupwiththat.com/2014/11/23/people-starting-to-ask-about-motive-for-massive-ipcc-deception/

  ”Jag har inget som helst problem med denna widget. Den är helt OK, påståendet att den är missledande är som jag visat helt fel. ”

  Tvärtom har den ledande klimatforskaren Rahmstorf visat hur missledande den är.

  pekke #31 Noterade du vilka man hade att välja på till ”Best Science or Technology Weblog”? Hela omröstningen var en parodi som gjorde att de fick ta bort priset till nästa år.

 37. Lasse

  #25 LBt
  ”Riktigt intressant blir kanske kombinationen växthusgaser, 60-årig cykel och solaktiviteter.”
  Du har en poäng där! Men titta i backspegeln om du vill se detta!
  -CO2 har en logaritmisk påverkan på växthuseffekten-nu i avtagande per ppm ökning.
  -60 årscykeln sänkte globala temperaturen fram till början av 80 talet-därefter höjde den.
  -Solaktiviteten varierar lite men vi har gått från Global dimming till Global Brigthening åtminstone på norra heimisfären vilket ökat instrålningen och minskat molntäcket.
  16% mer instrålning mätt i tid (Danmark) eller W/kvm år (Sverige) sen mätstart 1983!

  Där har du din perfekta storm!
  Endast 60 Årscykeln lär återkomma de andra är engångseffekter på den positiva sidan!

 38. Thomas

  Det går inge vidare för dig igen, va? 🙂 Rätt så! Vad är det du försöker med här? Flera grafer, y-axeln och ”trixat med skalorna”? Ohederlig? Borde ’be om ursäkt’? Har du helt tappat det, Thomas?

  Jo, man märker det när du anser dig behöva dra till med sånt som:

  ”Nu driver Watts den största förnekarbloggen … ”

  Vidare, denna widget har funnits där i många år nu. På den tiden sa ’the settled science’ (inklusive dig):

  ’3 grader vid CO2 fördubbling, troligen redan detta århundrade! Och det kan bli mycket mycket mer’

  Nu är alltså en helt korrekt bild (som om man noggrant kollar/räknar på det ger det budskapet) alltså ’ohederlig’ enligt dig och Rahmstorf!? Vilka patetiska bluddrare ni är.

  Rahmstorf som du vill upphöja till ledande och kompetent klimatforskare! Som tex menar att ’trenden ser lägre ut’ om man visar (brusigare) månadsdatat, (hans ’Ploy 1’)! Really!? Se också sibbes #16 för en till ’genomklappning’.

  Rahmstorf har fö själva inga problem med ljuga, vilsleda, och förtala. Han har tom blivit fälld i domstol för sådant …

 39. Thomas #36,

  Angående din anklagelse om hycklare, den som sa det var det!

  ”Du förstår tydligen fortfarande inte min invändning att det är fel av Watts att utan kommentar använda sig av en transient klimatkänlighet som ligger över den IPCC anser vara rimlig …”

  Du har fel, som jag visat så ligger Watts linje på den övre gränsen av det intervall som IPCC har funnit rimligt. I widgeten märker man knappast skillnaden mellan linjer som har klimatkänsligheten 3,4, 3,0 eller 2,8 C.

  ”Tvärtom har den ledande klimatforskaren Rahmstorf visat hur missledande den är.”

  Jag har ju klart visat att Rahmstorf har fel. Du blånekar alltså trots överväldigande bevis.

  Vi kommer inte så mycket längre i vår diskussion här så jag avslutar den härmed.

 40. Jonas #38,

  Artikeln från Spiegel Online är intressant. Speciellt följande uttalande från en journalist:

  ”Doch um wahr oder falsch geht es in der ganzen Affäre eigentlich wohl kaum: Vielmehr handele es hier ein ”Meinungskampf”, sagt der Wissenschaftler und Journalist Lehmkuhl. Er habe den Eindruck als würde sich Rahmstorf als wissenschaftlicher Experte tarnen, aber eigentlich politischer Agitator sein. ”Rahmstorfs Häme wirkt als persönliche Diffamierung, die in der öffentlich geführten Auseinandersetzung nichts verloren hat”, sagt Lehmkuhl.”

  Jag får det till att journalisten vid namn Lehmkuhl, som intervjuas i artikeln, beskriver Rahmstorf som att han framställer sig som vetenskaplig forskare men egentligen är en politisk agitator. Lehmkuhl säger också att Rahmstorfs illvilja (Häme enlgt Google) fungerar som personangrepp som inte har någon plats i den offentliga debatten.

 41. Pehr, Lehmkuhl är inte bara journalist, utan forskar om journalistik. Han påpekar också ganska syrligt att Rahmstorf (och PIK) både gärna anklagar andra för att inte hålla sig till sanningen, samtidigt som man själv skarvar ganska friskt och öppet, samt att man ofta angriper andra som uttalar i ämnet på ett sätt som misshagar dem.

  Att ’klimathotet’ och hålla det levande i debatten handlar om politik är väl uppenbart för i stort sett alla, och förnekas nog bara av dem som mest högljutt argumenterar just mer politik som ’botemedel’ …

 42. AG

  #40 http://wattsupwiththat.com/2011/12/01/climate-scientist-loses-court-case-ordered-to-cease-and-desist-smearing-independent-journalist-who-wrote-about-ipcc-errors/
  Hoppas Watt gör något likande. Ramstorf verkar faktiskt ha dålig koll eller är ovanligt manipulativ. Vet inte vilket som är värst. Men fel har han, även om TP ”försäkrar” att han inte har det. Det räcker liksom inte längre….det var länge sedan det var 2007 (PeakAlarm).

 43. Thomas P

  Pehr #39 ”Jag har ju klart visat att Rahmstorf har fel. ”

  Du hävdar att Rahmstorf har fel, vilket inte riktigt är samma sak.

 44. LBt

  Lasse #37, pekke #27
  Tar man bort 60-års cykeln från känd temperaturutveckling sen ca 150 år får man kvar en temperaturkurva som långsamt börjar stiga runt 1920 och som därefter accelererar. Möjligen kan påverkan en ca 6-årig solaktivitet filtreras bort och ge en ytterligare förfinad graf. Någon mättnad med ett logaritmisk utfall är än så länge inte identifierbart, tvärtom pekar de senaste 15 årens utveckling på att 60-års cykelns inverkan minskat sen förra perioden dvs 40-55. Dvs den påverkan CO2 kan tänkas ha har ökat.

  Det är för övrigt slående hur väl temperaturkurvan överensstämmer med hur Co2-koncentrationen utvecklats då man tagit bort 60-års cykelns påverkan. Men kan någon peka på solaktiviteter med början runt 1910-1920 och som med god korrelation beskriver temperaturutvecklingen fram till nutid så välkomnar jag dessa.

 45. Slabadang

  Science is settled … you know? Typ…. Kinda? 🙂

  Den senaste satelliten bekräftar de tidigare om CO2 koncentrationer över planeten. Vi får tydligen hugga ner Amazonas och Centralafrikanska djungler, och klippa bort ljungen på Grönlands sydspets. En helvetisk snöslunga att köra på Antarktis är kanske nåt för Skrockström Bergström och de andra klimathotsmytomanerna att tigga skattepengar till om CO2 koncentrationen skall ned.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/12/oco2-global-2014.jpg

 46. Kenneth Mikaelsson

  En partikel av 85 000 i atmosfären är antropogen CO2 .. 37 partiklar är”naturlig” CO2 jepp de blir så varmt och gott av den partikeln 🙂

 47. Bäckström

  Jag väntar fortfarande på att Roy ska ta tag i temp-divergensen mellan land och hav. AMSU sattelliten verkar ha problem här.
  Jag förväntar mig en justering mer i linje med RSS.
  Vi får se nästa år.