Kärnkraftsrevolution i vår nya energipolitik

Tidöavtalet utgör ramverk för den blågula politik som ska drivas av den borgerliga regering som nu är på väg att bildas. I Tidöavtalet [länk] låser man fast politikens inriktning med ”samarbetsprojekt” inom sju sakområden. Ett av dem är Klimat- och energipolitiken.

För energipolitiken är det övergripande målet att elsystemet ska återupprättas så att människor och företag får stabila och låga elpriser. Följande punkter sammanfattar de avsiktsförklaringar som ges vad gäller för kärnkraften:karnkraftens vag 2

 • Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. Denna förändring öppnar dörren på vid gavel för kärnkraften.
 • Bygge av nya kärnkraftsreaktorer. Nödvändiga regelverk ska skyndsamt utvecklas för att förutsättningar för att små och modulära reaktorer ska kunna byggas och användas i Sverige.
 • Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft stärks genom statliga kreditgarantier på 400 miljarder kronor.
 • Nya regler införs som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk – kärnkraft ska garanteras rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott skick och drivs på ett säkert sätt.
 • Förbudet mot att återstarta stängda reaktorer tas bort. En utredning av återstart av Ringhals 1 och 2 genomförs “skyndsamt” och ”förutsättningslöst”. Dessutom sägs att Vattenfall bör “omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser”.
 • Förbuden i miljöbalken att tillåta nya reaktorer på andra platser än i dag och ha fler än tio samtidigt i drift tas bort.
 • Det införs ett snabbspår för ny kärnkraft i tillståndsprocessen. Miljöbalken förses med en särskild regel som innebär att ärenden som rör ny kärnkraft ska behandlas med hög prioritet.
 • Det införs ett snabbspår för att acceptera typgodkännande av reaktorer, system och komponenter från länder jämförbara med Sverige, samt arbeta för typgodkännande även på europeisk nivå.
För elsystemet generellt får politiken en ny inriktning

De blågula partierna är uppenbarligen missnöjda med styrningen av både Vattenfall, Svenska kraftnät samt Energimyndigheten. De vill utreda hur Svenska kraftnät kan reformeras för att förbättra ansvarsfördelningen, den politiska insynen och styrningen.

Det införs en ny styrning av Vattenfall, bl.a. genom en ny statsrådsgrupp, med delaktighet från tjänstemän, som får i uppdrag att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbygganden av planerbar, fossilfri elproduktion, med bl.a. direktiv för upphandling av ny kärnkraft.

Energimyndighetens instruktion förändras i grunden. Målet för myndighetens arbete om att verka för en ökad användning av förnybara energikällor ska ändras till att genomföra omställningen till fossilfria energikällor, alltså inklusive kärnkraft.

Planeringen för ökad elanvändning utgår från ett elbehov på minst 300 TWh år 2045, dvs. i stort sett en fördubbling jämfört med idag. Svenska kraftnät ska få ansvar för leveranssäkerheten i elsystemet, både på lång och kort sikt.

För de övriga kraftslagen införs många förändringar

En utredning om elmarknadens utformning tillsätts. Syftet är att ta fram förslag som ger kraftslagen likvärdiga spelregler och att stödtjänster får ersättning. I första hand ska ersättningen betalas från de producenter som inte kan bistå med samma stödtjänster. Kärnkraftsägarna har exempelvis önskemål om att få betalt för svängmassa och lokal spänningshållning. Detta ska då betalas av exempelvis vindkraftsägarna. Alla produktionsslag ska bära sina egna kostnader, skriver man på ett annat ställe i avtalet.

Vattenkraften. Denna genomgår nu en omfattande omprövning av miljötillstånden. Här vill de blågula pausa processen tills det är klarlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen. Ett nytt regelverk för omprövning ska tas fram för att säkerställa att elförsörjningen väger mycket tungt och att småskaliga aktörer inte får orimliga kostnader.

Vindkraften. ”Vindkraft har en viktig plats i energimixen, men ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn tagen till miljö och lokala intressen”. Det blir i praktiken ett stopp för Svenska kraftnäts arbete med att bygga ut stamnätet i havet. ”Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas”, skriver man i Tidöavtalet. Den som ansluter till elnätet ska stå för de kostnader som anslutningen orsakar.

När det gäller vindkraft på land vill partierna skicka ett tilläggsuppdrag till den pågående utredningen som handlar om hur kommunerna kan få stärkta incitament för att säga ja till vindkraft. Partierna vill att utredningen även tydligt ska föreslå hur verksamhetsutövarna ska ersätta kommunerna vid vindkraftsutbyggnad. Jag gissar att detta kommer göra det svårare att etablera stora landbaserade vindkraftsparker.

Solkraft. För solenergi ska kravet på bygglov för integrerade solceller ses över.

Kraftvärme. För att skapa bättre förutsättningar för kraftvärmen planerar M, KD, L och SD även att se över avfallsförbränningsskatten och skatten på bioolja.

Övrigt inom energipolitiken

Energieffektivisering. De blågula vill införa tillfälliga krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk. Ett nationellt elbesparingsmål ska införas på myndigheterna.

Högkostnadsskydd. Ett högkostnadsskydd för el utlovades av de blågula före valet. Det ska införas så snart som möjligt, med retroaktiv utbetalning, för drabbade hushåll och företag.

Elkabel till utlandet. Utbyggnaden av exporterande elkablar, till exempel Hansa Powerbridge, bör pausas tills prisskillnaderna mellan elområdena har minskat betydligt.

Sammanfattningsvis handlar det om en fundamental omläggning av energipolitiken. Det tas rejäla nytag för att styra upp situationen inom en mängd olika områden. Jag får en känsla av att både Elsa Widdings och Jan Blomgrens andar har svävat över denna del av Tidöavtalet.

Det är också intressant att notera att Tidöavtalet är början på en dynamisk process. De sju olika grupperna ska arbeta kontinuerligt, och kan anpassa sig till kommande verklighet under perioden. De har en annan utgångspunkt än exempelvis den statiska Januari-överenskommelsen. Man fastställer först en gemensam situationsanalys och låser en viss politisk inriktning. Sedan ska resten förhandlas.

Startpunkten Tidö lovar mycket gott, nu hoppas vi på god ordning och hög produktivitet i verkstaden också. Förhoppningsvis kan Sverige nu börja sin långa marsch mot ett mer robust och förutsägbart elsystem.

Gabriel Oxenstierna
Mina artiklar här på KU

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Gabriel för snabb och fyllig info!
  När de fyra blågula partierna redovisade innehållet i Tidöavtalet började en ny era, mogna politiker som med kunskap och erfarenhet i naturvetenskap och teknik avsåg att samarbeta för vårt lands bästa.
  Omtumlande och lite svårt att ta till sig efter den synnerligen obehagliga och skrämmande utveckling som alltmer påtagligt styrt sedan FN med sina totalitära mål tog tag i styråran under den olycksaliga konferensen i Rio för nu ett halvt sekel sedan.
  Många krafter i SD har sedan en tid insett vart vi varit på väg försökt ta ansvar och nu med Elsas utredning på pränt, valresultatet och övriga blågula partiers vilja och förmåga att samarbeta kan vi nu våga tro på att vi är på väg mot en ljusare framtid.
  Äntligen! Och, Tack ni alla som står ut med spott och spe för erövertygelse och på olika sätt gjort denna U-sväng möjlig.

 2. Evert+Andersson

  Att läsa Tidöavtalets avsnitt om Energi är som ljuv musik.

  Man får stå ut med att anpassning av reduktionsplikten inte kommer att ändras förrän 2024. Dyrt men kanske nödvändigt för att få ihop avtalet.

  Stölleprovet med CCS finns kvar.

  Kraven på redovisad nytta och konsekvensanalys för de förslag som ska tas framöver är en väsentlig del, som fått några rader.

  Alla vi, inte minst Gabriel, som under många år trummat ut det budskap som nu finns avtalat, måste vi tro har hjälpt till.

  Inte minst har Elsa Widding haft betydelse för att få in hårda fakta i Riksdag och regeringskansli.

  Blir spännande att följa dramats fortsättning.

  Alla myndigheter är inpyrda i den ’rätta’ läran. Min tro är att ett antal GD:ar och statliga VD:ar måste bytas. Myndigheter som befolkas av koldioxidjägare och miljöextremister får inte tillåtas göra motstånd mot förändringar.

  Har ledningarna så mjuka ryggrader att de vänder kappan efter vinden är de hur som helst inte skickade för jobbet.

  Lite läser jag in att klimatlagen påverkar avtalet. Varje nytillträdd regering har där skyldighet att visa hur man ska leva upp till Parisöverenskommelsen. Och övervakas av Klimatpolitiska rådet. Kuylenstierna var smart och skaffade något annat att göra i lagom tid.

 3. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel för din genomlysning av Tidöavtalet. Det innehåller mycket sött men också lite salt på klimat- och energiområdet.
  En passus är speciellt viktig för att strypa projekt för ”fanatisk CO2-jakt” i sin linda, se nedan. Vi som följer KU vet att exempelvis projekten med vätgasstål (som kräver ca 80 ”nya” TWH, lika mycket som hela Finlands förbrukning) ger en försumbar klimatnytta (IPCC-matte) på 0,0003 grC till år 2100. Borde blir tvärstopp för stolleproven, men EU:s utsäpprätter måste antagligen först avskaffas? Kommer att ta tid.

  Sött, citat:
  ”Nyttan hos stöden, styrmedlen och den statliga organiseringen på klimatområdet ses över. Denna genomlysning bör även omfatta en bedömning av samspel med styrmedel på EU-nivå. Ett uppdrag om att ta fram beräkningskonventioner för klimatnyttan ges till relevant myndighet, liksom att återkommande utvärdera och redovisa effektiviteten hos den förda klimatpolitiken. I uppdraget ingår även att utveckla och redovisa dataunderlag för exportens klimatnytta, med utgångspunkt i de förslag som Miljömålsberedningen har redovisat.”

  Salt, citat 2:
  ”Förslaget om CCS (koldioxidinfångning) genomförs
  Energimyndigheten har lämnat förslag på omvända auktioner för genomförandet, och M/KD/SD-budgeten för 2022 utökade regeringens satsning markant. Utgångspunkten är att, om kostnadseffektivitet i åtgärden kan uppnås, under mandatperioden fatta beslut om att ytterligare öka de utauktionerade volymerna. Ambitionen är att genomföra minst två
  auktioner under mandatperioden. Energimyndigheten ges i uppdrag att utforma styrmedel för CCS, för att kunna stötta omställningen av cementfabriker och raffinaderier, samt CCU. Ett
  arbete för att driva på processerna för koldioxidlagring i Sverige inleds. SGU ges ett uppdrag att utreda och föreslå lagringsplatser i Sverige. Förutsättningarna för driften av lagringsplatserna utreds.”

  Klimatnyttan mindre än för projekten för vätgasstål. Vi pratar miljondels grader?
  Oerhört höga kostnader, typ 50 miljarder/år och väldigt energikrävande = ökat effektbehov.

  Nu gäller det för den kommande regeringen att gå upp till högvarv i ”verkstaden” så att de springande landar på backen!

 4. Anders

  En fråga som maler i mitt bakhuvud är om den nya regeringen kan lyckas luska ut vilka löften på ”omställningsfronten” som deras rödgröna föregångare avlagt till externa parter (riskkapitalbolag mm). Att statsmedia ska gräva i detta är nog tyvärr uteslutet så länge inte ledningarna (!) byts ut.

  Tack Gabriel O för lysande genomgång av energiasoekterna i Tidöavtalet!

 5. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Mats, förhoppningsvis kommer en del salt att spädas ut under resans gång. För min del hoppas jag att upplysande livscykelanalyser så småningom genomförs när det gäller de ”förnybara och fossilfria” energikällorna.
  I mitt närområde råder det just nu solkraftsfeber, vindkraften är inte välkommen, NIMBY-EFFEKTEN hindrar. Stolta hus- och markägare låter däremot bygga stora anläggningar med solpaneler som sannolikt tagits fram i processer som kräver kolkraft långt, långt härifrån och inte minst handkraft från slavarbetare ännu längre härifrån. Och, avfallsfrågan är ännu inte väckt såvitt jag förstår.
  Men, trots allt salt är våra blågula ledares omtumlande initiativ oerhört välkommet.

 6. Magma

  En mycket bra sammanfattning av den nya vägen inom energiområdet – nog har man anledning att känna sig lite tryggare inför framtiden även om det anskaffade motorelverket kommer att få stå i fortsatt beredskap under årets vinter för att inte kyl o frys skall stanna … tillsammans med 4 kubikmeter ved för värmen och 3 elvakilos gasolflaskor för matlagning och en dunk fotogen till mormor o morfars gamla fotogenlampor …
  Hur som helst – även om alla här vet att CCS är verkningslöst så känns det ändå som en accepterbar eftergift för att minska kritiken från de religiöst övertygade – förhoppningsvis kommer de utlovade konsekvensanalyserna att ha slagit undan benen från projektet innan man låst in för mycket av livets gas i berggrunden.
  En nytta med insamling av CO2 vore om man istället använda den insamlade gasen för att spara energi – så varför inte tillhandahålla CO2 till Sveriges växthusodlare för att de skall kunna spara in den gasol de nu bränner i sina växthus för att ge en optimal atmosfär för växterna att utvecklas i.
  Må MP aldrig mer komma i närheten av maktens grytor.

 7. Hans H

  Tack Gabriel för intressant översikt!

  En undring: nämns något om slutförvaret?

  Enligt en kommentar i fredags av Gunnar Strandell pågår förberedande byggarbete. Han har sommarstuga på platsen. Läser du detta Gunnar?

  Man lär ha tagit beslut att börja bygga men med avsikten ”inte försluta” så återanvändning i ”burner” ska vara möjlig.

  Verkar vettigare bygga ut CLAB i mina ögon! Om det äldsta bränslet nu ens behöver kylas. Borde kunna stå på betong i ett vanligt plåtskjul, med iakttagande av de avstånd som kan krävas

 8. Lennart Bengtsson

  Det är precis av denna anledning som Tidödokumentet kommer att saboteras. Det är fullt möjligt att L- delegater kommer att försöka göra så redan i morgonens statsminister omröstning. Och om det inte händer redan i morgon så kommer landet myndigheter och journalistkår i nära samverkan att göra allt i sin makt att förr eller senare se till att inga ändringar kommer till stånd.

 9. Magma

  #Lennart
  Det du beskriver är absolut en överhängande risk … tyvärr är det fortfarande många i Sverige som tror att så länge vägguttaget är helt så funkar elen … och det verkar som om en hel del av dessa människor samlats i riksdag och myndighetsledningar …

 10. Ivar Andersson

  Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”.
  Detta är den viktigaste punkten.
  Utsläppet av ”klimatgaser” (dvs koldioxid) är noll för kärnkraften precis som för det förnybara. Det förnybara behöver back-up från gas åtminstone i Tyskland medan kärnkraften inte behöver back-up.
  Flummarna ska bort från energipolitiken även om de gallskriker.

 11. Lasse

  Denna satsning är nödvändig om planerna på elektrifiering av vårt samhälle skall kunna förverkligas.
  En elektrifiering motiveras av klimatåtgärder, dvs minska CO2 utsläpp.
  Klimatåtgärder som är meningslösa.

  Jag är tveksam men tacksam! 😉

  Med dagens elsystem så borde vi kanske kunna ställa krav på de länder som inte klarar sin egna försörjning.
  Danskarna kanske kunde få hyra in sig i Barsebäck?

 12. tolou

  Känns ju bra att det borgerliga blocket äntligen lärt sig skillnaden på ”fossilfritt” och ”förnybart”…

  Politikerna blev helt duperade av rödgröna regeringen i energiöverenskommelsen 2016.
  Men egentligen skall vi kräva bättre och mer kompetenta politiker som har nödvändiga kunskaper i viktiga frågor.

  Nu sitter Sverige i träsket pga. detta.

 13. Stort tack Gabriel.

  Äntligen är en vändning på gång! När Mp fick igenom sina målsättningar beträffande klimatlag och Parisavtal så jublade man eftersom ”varje regering, oberoende av färg, blir bundna av detta i decennier framåt.” Tyvärr har de rätt.

 14. Håkan Bergman

  Lennart B. #8
  Men jag undrar om S verkligen kommer att rösta nej i morgon, då hjälper det inte om några folkpartister röstar nej, det krävs minst 175 nej för att fälla talmannens förslag. Sen kan man rösta igenom en budget som gör regeringens politik omöjlig, då tycker jag att Kristersson ska utlysa ett extraval, helst i februari så får vi ett rent energival.

 15. Enough

  # 8 och 9

  Energi och miljö, ett av 7 områden, är ett av de som partierna är mest eniga om, skulle jag säga.

  Så länge de fyra partiledarna inte släpper fram delar ur avtalet där det finns stora avvikande åsikter, utan i första hand jobbar hårt med verkstaden i de där de är överens, minskar risken för osämja och i förlängningen misslyckade Riksdagsomröstningar. Ett exempel på ”cykelställsfråga” är tiggeriet, det bör lyftas så sent som möjligt i perioden, fokus ska ligga på de stora dragen för att visa verklig förändring.

  Vi ska också komma ihåg, att yttre omständigheter, bl.a. krig och konjunkturer, kan komma att lasta ner verkstadsarbetet i de 7 grupperna avsevärt. Men, som helhet, en mycket positiv start, inte minst hela upplägget att driva politikens dynamiska och överenskomna samarbetsfrågor mot ett mål, till skillnad från S’s statiska punktlista som i princip var helt utan mål och mening……..

 16. Gabriel Oxenstierna

  7 Hans H

  Nej, det enda som nämns om ”förvar” är i samband med brottslingar. Dock inget slutförvar där heller 🙂

 17. Ulf

  Detta är den absolut viktigaste punkten för att snabbt vända utvecklingen och visa hur skadlig energipolitik vi haft.

  ”Förbudet mot att återstarta stängda reaktorer tas bort. En utredning av återstart av Ringhals 1 och 2 genomförs “skyndsamt” och ”förutsättningslöst”. Dessutom sägs att Vattenfall bör “omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser”.”

  En återstart inom 2-3 år är extremt politiskt viktig för att MP inte ska kunna återvända och förstöra allt. För att det ska fungera måste ledningen i Vattenfall bytas ut.

 18. foliehatt

  Som Ingemar skriver – Klimatlagen bakbinder alla nuvarande och kommande regeringar.

  Och detta på ett grundlagsvidrigt vis. Klimatlagen måste bort. Så även det Klimatpolitiska rådet KP(r)

 19. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  I stället för ”förnybart” förordar de nu verklighetsfrämmande ”fossilfritt” och målar in sig i ett nytt hörn. Fossil är per definition mineraliserade (förstenade) rester av sedan länge döda djurs och växters hårda delar. De ger avtryck och duger inte som bränslen.

  Det gör däremot rester av mjuka delar (sediment), som under hög värme och högt tryck blir kol, gas och olja och utvinns just som bränslen.

  Inget sägs om hur akut energibrist nu i vinter skall lösas. Det blir just kolbaserad energi, importerad eller inhemsk. Hög tid att prospektera och utvinna våra gasfyndigheter – och för andra länder att göra detsamma för att minska sitt beroende av Ryssland och andra skurkstater.

 20. Sten Kaijser

  Håkan B #14

  jag instämmer – kan de sköta sig i höst och det blir en kall vinter kan de hoppas på medvind i ett extraval.

 21. Hans H

  #16 Gabriel O.

  Tack för svar – instämmer i din humoristiska slutknorr!

  Vi kanske får se hyrda förvar utomlands för de kategorier som kräver lång tid istället?

 22. L sabbar knappast pga av kärnkraftspaketet.

 23. Lars Cornell

  Det är bra sammanfattning och mycket bra kommenterer.
  Magma – kommer med det intressanta förslaget att CCS-insamlad koldioxid används i växthus. Det sparar fossilt bränsle.

  #14 Bergman. Jag har uppfattat situationen så att S kommer att lägga ned sina röster. De synpunkter som S har om energipolitiken (utan det som är påtvingat av Mp) sammanfaller i stora delar med Tidöavtalet.

  #18 foliehatt. ”Klimatlagen måste bort. Så även det Klimatpolitiska rådet KP(r)”. Rådet kan bli kvar med ändrat mål ”vad får vi för pengarna”?
  Hur mycket får 3 miljondels grad kosta i pengar och förstörd miljö?

  Det nya målet måste vara ’klimatnytta’ som kan kopplas till kostnad, miljöförstörelse, jordens ändliga resurser och fotosyntes och inte fumlig mängd koldioxid.

  Jag saknar en viktig punkt och det är kommunikationen mellan sakkunnigheten/utredningar mm och allmänheten. En effektiv informationskanal är alldeles för viktig för att kunna lämnas över till SVT.

 24. Hans H

  #19 Tege T

  Du skriver mycket som är bra här på bloggen. MEN:

  Du blandar ihop begrepp rejält så fort du börjar prata om fossila bränslen.

  Ett fossil är en ”mineraliserad kvarlämning” som inte ens behöver komma från det döda djuret självt utan ibland handlar om dess omgivning!

  Och: ”mineraliserad”, ja då är det inte en kolförening längre och inte vad vi menar med ett bränsle.

  Termen fossila bränslen ska du däremot INTE blanda ihop med fossil och fossilisering! Kan du sluta med det vore mycket vunnet!

  Fossila bränslen kommer DEFINITIONSMÄSSIGT från växter och djur som blivit liggande länge i sediment på botten av hav och insjöar och som därvid genomgått kemiska förändringsprocesser UTAN att för den skull förlora nämnvärt av sitt innehåll av kol bundet i olika föreningar. Eller till slut fritt kol.

  Tty har förklarat detta lite närmare för dig på tidigare trådar. Så lägg ner hemmagjorda teorier och definitioner pls.

 25. Göran

  # 5 Ann Löfving-Henriksson

  Verkningsgraden för solceller ökar, men för några år sedan var det så att en solceller över 30 breddgraden producerade mindre energi under sin livslängd än vad som gick åt att tillverka dem.

  Solceller som ”hållbart” är bara hyckleri. Däremot kan och är de lönsamma rent ekonomiskt. De som köper solceller för godhetssignalering sågar av den gren de sitter på.

 26. Göran

  Angående koldioxidinsamling så finns det flera sådan stora anläggningar byggda och i drift. Men, de producerar mer koldioxid än de samlar in.

  De flesta ägas av oljebolag som använder den insamlade koldioxiden till att pumpa upp mer petroleum.

  Oljebolagen kan använda insamlingen till godhetssignalering.

  Samtidigt ska vi känna till, att koldioxiden är inga bekymmer för oljebolagen eftersom de planerar att tjäna tio gånger mer pengar på koldioxid i framtiden än på petroleum.

 27. Lars W

  Lennart B #8 mfl
  Delar helt och hållet din farhåga ang Tidöavtalet. I en sådan krissituation är en samlingsregering med S och M ett möjligt alternativ. S har nog vid det här laget insett att kärnkraft är en nödvändighet. Tag bara Ol3 som exempel. Tom danskarna har börjat inse att det behövs annat än vind och sol.

 28. Ann Löfving-Henriksson

  # 25 Göran, nu var jag ute efter en rejäl LCA från vaggan till graven och så vitt jag vet finns det inte några sådana. Var jag däremot har läst mej till från GWPF-rapporter, tillverkas mycket av solpanelernas innehåll i Uigurernas område i norra Kina, där både kolkraft och ”slavkraft” utnyttjas.
  Det vore verkligen intressant att få det utrett och när man sedan tänker på de uttjänta enheterna har har jag inte sett någon information om hur det enligt tvingande lagar går till på ett ansvarsfullt sätt med återanvändning och återvinning osv.

 29. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Hans #24. Jag gör så gott jag kan.

  Wikipedia skriver: Fossil är djur- eller växtdelar som bevarats i typer av sediment eller sedimentära bergarter. En fossilisering kräver att växtdelarna och/eller det omgivande sedimentet mineraliseras. Fossilbildning eller förstening innebär alltså ett utbyte av substans, det vill säga en fysikalisk-kemisk omvandling av material.

  Svensk Ordbok skriver: .”.. bevarad rest av djur eller växt från förhistorisk tid med åtminstone viss bevarad struktur” och tar som exempel ”fossil i kalksten”.

  NE skriver: petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism…

  Oljemagnaten John D. Rockefeller fick 1892 en konferens i Genève att klassa all olja ur marken/berget (petroleum) som ”fossil” för att ge intryck av knapphet, hålla uppe priset och skydda Standard Oils nästan-monopol.

  Nu använder alarmister termen för att brännmärka kolbaserade bränslen ur marken till skillnad från bränslen från nutida växter (”biobränslen”). Men alla är de kolbaserade och brinner väl i princip likadant.

  Att kritiklöst anamma termen ”fossil” är att spela med i detta spel. Jag skriver för min del ”kolbaserade bränslen” och påpekar att biobränslen dels har lägre energiinnehåll, dels är skadliga för känsliga motordelar och dels konkurrerar med mat och andra behov.

  Jag anser det viktigt att markera denna skillnad. ”Fossil”sitter liksom CO2-tron som en trossats i huvudet på folk och hindrar dem från att tänka klart.

  Eftersom kolbaserade bränslens avgaser med modern teknik kan elimineras, minskas, renas, återvinnas och nyttiggöras, är den enda kvarstående invändningen tillgång. Där vet vi att nuvarande reserver räcker under överskådlig tid.

  Oklart är om/hur mycket ursprungligt kol som finns i Jor-dens inre, huvudsakligen i föreningar. Jag har sökt mer info om detta och funnit att järnkarbider troligen finns även i kärnan och ger upphov till andra, lättare kolföreningar på väg uppåt genom magman mot och även genom skorpan.

  Brännmärkningen ”fossil” förmenar Jordens fattiga deras enda rikliga och billiga energiform – och skuldbelägger välståndsländer för något som givit dem och ger allt fler övriga ett för världen aldrig tidigare upplevt välstånd. En enkel men försåtlig tankevurpa!

 30. Björn

  Här är Tidöavtalet i sin helhet:

  https://mb.cision.com/Public/4669/3648119/994c611dffa285e6.pdf

 31. Gunnar Strandell

  Hans H #7
  Det pågår förberedelser för slutförvaret, men det har inte börjat byggas än. Samtidigt pågår utbyggnad av förvaret för lågaktivt avfall, SFR.

  Under några år framåt ska också villkoren för själva bygget fastställas av mark- och miljödomstolen.

  I USA lagras avfallet vid kärnkraftverken.

  Länk:
  https://skb.se/nyheter/nasta-steg-efter-regeringsbeslutet/

 32. Frågan är om denna energipolitiska vändning räcker. Man borde vara öppnare med att även kol och olja är OK, Idag så flyr industrin från både England och Tyskland eftersom man inte litar på att regeringarnas svängning under galgen är att lita på. Det kräver stora investeringar för t.ex. fracking och att bygga kolkraftverk. Dessutom tar det tid.

  Värst är nog tidsaspekten och huruvida staterna kommer att skruva åt kranarna igen så fort som möjligt. Kan investerarna ens lita på kärnkraften? Rätt som det är så är MP och C tillbaka i sadeln och sätter tvärtstopp – då blir det svårt att få tillbaka investeringar som kanske är planerade för 50-60 år. Förtroendet är tyvärr förbrukat efter decennier med statlig förföljelse av både kärnkraft och fossilkraft. De gröna miljöorganisationerna kommer inte att ge upp sin lobbyverksamhet i Sverige, i EU och i FN.

 33. Härligt för de flesta och eländigt för odemokraterna. Ett första bra steg. Sedan kommer nog klimathotet att försvinna efter hand, den värmande delen, och ersättas av den reala faran. Kylan. Och vi kan börja premiera utsläpp av CO2 igen i påvra försök till att besegra naturen. Naturen har sin gång och vetenskapen lär sig. Ibland, och för en tid, kanske?

 34. Björn

  Kärnteknik är en framtida högteknologisk energiteknik, vilken kommer att dra till sig många tekniska högskoleingenjörer. Ingenjörer måste ha något att ”bita” i och gällande kärnkraftsbyggande finns det mycket att bita i för kärnfysiker, materialtekniker, datatekniker, nät och elsystemkunniga och byggare etc. Att gå före i grön ideologi ger ingenting, men att går före i kärnteknologiskt kunnande, är framtiden.

 35. Hans H

  #29 Tege T.

  Återigen: fossila bränslen ska du INTE blanda ihop med ordet fossil!

  Sluta tjata om hur ett fossil definieras!

  Ta istället och titta på definitionen av fossila bränslen. Och håll dig till den.

  Dessa har bildats av växter och djur. Tty skrev och berättade en del för dig om vad VETENSKAPEN GEOLOGI vet i ämnet. Din kamp mot vetenskapen påminner om en modern Don Quixotes.

  Huruvida det finns kol av annat ursprung på djup större än vad människan kan utvinna är enbart av akademiskt intresse!

 36. Hans H

  #31 Gunnar Strandell

  Tack för info.

  Uppfattade att du gav kommentaren att man sedan förvaret så småningom blivit färdigbyggt tänkte lagra men vänta med förslutningen. Vad var bakgrunden till den kommentaren eller uppfattade jag dig fel? Ska man avvakta ska man ju också låta bli att kopparkapsla och då kan man ju lika gärna göra som USA tills vidare!

  Du kommenterade också elexporten från EO4 i fredags. Min undring var om du tagit hänsyn till interna överföringen EO3 till EO4? Och dito från EO2 till EO3? Jag gissar att dessa värden låg mycket högre och att det du noterade alltså var export av transiterad norrlandsel!

 37. Ulf

  Tidöavtalet kommer röstas igenom om det råder ingen tvekan. Alla samarbetspartners kommer rösta ja mangrant. Möjligen kan C också lägga ner rösterna. Grön/Vänstern röstar mangrant nej. Andersson är ett riktigt surkart, skulle aldrig lägga ner rösterna.

 38. Arne Nilsson

  #35 Hans H Jag förstår inte din inställning. Jag lärde mig som barn att fossiler det var såna lämningar man kunde hitta när vi var på Öland på somrarna. Därför blev det så märkligt när det började talas om fossila bränslen när man menar kol, gas och olja. Jag tycker att Tege T har utrett detta och att den som vill kalla bensin för fossilt får väl göra det. Jag gör det inte.

 39. Arne Nilsson

  ”35 Hans H. Dessutom, du skriver: Huruvida det finns kol av annat ursprung på djup större än vad människan kan utvinna är enbart av akademiskt intresse! Verkligen inte. Du känner förmodligen till att Jorden har ett varmt inre, den har tektoniska plattor som rör sig, lava, gas och annat strömmar hela tiden upp från Jordens inre. Kanske inte från kärnan men i alla fall, rätt så stora mängder av Jordens innandöme flyttas runt. Så, det vi idag inte kommer åt med den utrustning vi har idag kanske vi kommer åt om 100 år. Tänk på vad begåvade människor åstadkommit hittills.

 40. Teges ”Siljanteori” är lite vid sidan om klimatfrågan. Tege tycker att den är jätteviktig och tar därför varje tillfälle att föra fram den. Det är beklagligt eftersom frågan varifrån kolbaserade ämnen kommer är irrelevant för frågan om det bidrar till klimatuppvärmningen eller om tillförseln är farlig.

  Låt oss istället fokusera klimatfrågan. Geologer kan dryfta om de något udda teorierna som Siljanteoretikerna framför har en vetenskaplig grund eller ej

 41. Ivar Andersson

  #32 Ingemar N
  Tidöavtalet är ett viktigt första steg i rätt riktning. Kol och olja får komma senare. Först måste kärnkraften befrias från alla bojor som S-MP-regeringen har satt på kärnkraften. Senare kan kol och olja få samma status som gasen har fått.

 42. Hans H

  #38 Arne Nilsson

  Ord kan ges varierande betydelser i olika sammanhang. Och det ser vi exempel på här!

  Så: 1.) Ett fossil är en mineraliserad bildning

  2.) Fossila bränslen har en allmänt vedertagen definition som inte har ett dugg med ”mineralisering” att göra. Slå upp om du inte tror mig.

  Vidare: Om jag kallar en person för ett fossil så betyder det inte heller att jag anser att personen är mineraliserad. Snarare gammalmodig.

  Frågan om kol i jordens inre har inte med dagens fråga att göra. Dvs om regeringen gjort rätt som vill sträva efter en fossilfri framtid snarare än en förnybar framtid.

  Jag söker personligen inte en fossilfri värld, men tycker att det är ett steg i rätt riktning, som en acceptabel politisk kompromiss i dagsläget.

 43. Ivar A #41,

  Min fråga gäller den långsiktiga finansieringen, inklusive kärnkraft. Kan vi lita på politikerna som ibland är positiva till kärnkraft, ibland är rabiata motståndare. Kanske energisäkerhet borde skrivas in i grundlagen?

 44. pa

  100% fossilfritt i ett modernt samhälle, funkar enbart om man hittar en lösning som direkt omvandlar gammastrålning vid sönderfall till elektronvandring.
  Då kan man köra fordon, driva värmepumpar m.h.a små reaktorer och skippa gammal batteriteknik.

 45. UWB

  Om vi antar att den föreslagna Regeringen röstas igenom och att de faktiskt lyckas genomföra en bra energipolitik som ger bättre tillgång på el och energi och lägre priser för gemene man, kommer då inte detta att bli en icke-fråga för S nästa val.

  De kommer ju knappast att ha belägg för klagomål och inser att om de tar upp agendor från C och MP kommer de näpperligen att lyckas nästa val.

  Historien visar även att S inte är ett idedrivet parti och har i princip inte rört de reformer som kom på plats 2006 – 2014.

  Jag tror att Regeringen borde fundera på att sträcka ut en hand till S om gemensam plattform för energipolitiken. Då blir det en fråga som inte är relevant längre.

  Jag tror i förlängningen blir problemen så stora i flera länder att den gröna vägen överges och de partier som lovar bra tillgång på energi vinner och att kärnkraften blir nyckeln för detta, då det egentligen inte finns andra alternativ än så länge.

 46. Olav Gjelten

  Vår nytillträdda regering hade nu verkligen haft chansen att göra Sverige till ett land med synnerligen billig och säker elförsörjning som därtill skulle räckt i 1000 år framåt. Men valde istället att blidka miljöpartiet och övrig extremvänster genom att fortsätta kampen mot koldioxiden genom att istället satsa på kärnkraft! Att vi på detta sättet kan bli utan ström i 15-20 år (som det tar att bygga ett kärnkraftverk) är ingenting som bekymrar den politiskt korrekta eliten i vårt land!

 47. tty

  #46

  Som redan påpekats O-3 tog 4 år och 10 månader att bygga från första spadtag till infasning på nätet.

  Och vad är egentligen din mirakulösa energikälla?

 48. Gunnar Strandell

  Hans H #36

  Jag reagerar mot ordet ”slutförvar” när det gäller den lösning som SKB jobbar med. Ordet och begreppet myntades av de som ville göra förvaret oåtkomligt för kommande generationer. Den lösning Sverige valt innebär att det är möjligt att återta avfallet.

  Naturskyddsföreningen ha varit drivande för att en annan teknik ska användas. De har förespråkat förseglade kilometerdjupa borrhål.

  När det gäller elexporten har jag bara konstaterat att det från SE3 och SE4 skickas mycket energi till utlandet. För mig är det då klart att man skulle kunna använda den energin om den behövdes.

 49. tty

  Ett tips för att snabbt bygga ett nytt kärnkraftverk. Bygg det i Marviken!

  Där är redan alla infrastrukturinvesteringar gjorda, högspänningsledning, ställverk, vägar, djuphamn, vattenverk, kontors- och personalbyggnader. Allt är väl underhållet och i gott skick. Framför allt kan man där helt kortsluta ett antal år av byråkratiskt tjafs eftersom de mesta ”miljöstörande” sakerna redan finns på plats.

  Även reaktorbyggnaden och turbinhallen kanske kan återanvändas. Det tror i alla fall en bekant som är mycket väl bekant med anläggningen.

 50. Magma

  #Hans H
  Du har upprepat dig ett antal gånger nu – jag tror att de flesta här har förstått att du tycker att det är viktigt att kolföreningar kallas för ”fossila bränslen” – jag missunnar dig inte att kalla dem för precis vad du vill – jag kallar inte kolföreningar för fossila och kommer inte heller att göra det oavsett hur många gånger som du upprepar dig.
  Däremot så förstod jag vad du skrev redan första gången – du behöver inte upprepa dig.

 51. Hans H

  #50 Magma

  Ja, varför använda vedertagna begrepp när det finns så många underbara andra?

  Men: Köper din syn i övrigt

  Alla verkar dock inte fatta lika snabbt – som du säkert också noterat – eftersom de kommer in gång på gång och ”förklarar” vad ett fossil är.

 52. Ulf

  Jag anser att regeringen bör tillsätta en haverikommission som i grunden utreder hur förra regeringen kunde förstöra sin energiförsörjning på detta sätt.
  Det måste utkrävas ansvar för detta totalhaveri. I dagsläget lever tyvärr de flesta svenskar i villfarelsen att allt är Putins fel. Därför behöver det göras klart att det är framförallt MPs fel. Kanske också utkräva ekonomiskt ansvar för misskötseln.

  I annat fall återvänder de och förstör igen om 4 eller 8 år.
  Något för Elsa Widding att ta tag i.

 53. Lars Cornell

  Strandell #48. Naturskyddsföreningen borde informeras om att tusen meter is blir en bra försegling i ca 80 000 år.

  tty #49. Även i Barsebäck finns infrastrukturen klar. Byggde man O3 på 4 år och 10 månader borde det gå i Barsebäck på fyra år blankt.

 54. Ivar Andersson

  #43 Ingemar N
  Jag är optimist. All förflyttning börjar med första steget. MP och C kommer att skrika i högan sky men det finns öronproppar som dämpar oljudet.

 55. Observatör

  #tty #49

  Marviken ägs idag av ett privat bolag (med kinesiska intresse?)

 56. Lasse11

  Jag förtsår fortfarande inte Europas eller Sveriges nya Regerings energipolitik: Vad skall ersätta Naturgasen från Ryssland under den tid som Kärnkraften byggs ut ? Europa importerade ca 150-160 miljarder m3 naturgas från Ryssland 2021. Nordstream1 kapacitet 55 miljarder m3. Nu när N1 är sprängd , hur skall detta ersättas? Finns inte LNG terminaler eller Fartyg för att ersätta N1?
  Kommer heller inte att finnas termonalkpacitet eller fartig på 5-8 år. Så vad händer vintern 2023-2024 och följande vintrar med elpriset?
  Saknar helt en kort och medellång lösning på nuvarande energikris ! (Som skapats av den ”gröna omställningen”. )

 57. Lars Cornell

  #56 Lasse. Kolkraft kan vara ett bra sätt att överbrygga det tillfälliga problemet. Några år med kolkraft hit eller dit i väntan på ny ren och effektiv kärnkraft borde inte göra någon skillnad.

 58. Håkan Bergman

  Nu gäller det.
  https://riksdagen.se/views/pages/embedpage.aspx?did=HAC120221017zz&newWindow=true

 59. Hans H

  #48 Gunnar Strandell

  Bra att planerna inte innehåller försegling. Men redan inkapsling i koppar innebär ett väsentligt försvårande/fördyrande för kommande utnyttjande i ”burners”.

  Vi får hoppas på pausande även av den saken. Men: även om vi ”bränner ut” bränslet rejält kvarstår att en betydligt mycket mindre mängd ska lagras i några hundra år. Är därför inte motståndare till förvaret som sådant.

  Vad gäller elen så är det ju rätt normalt så här års att Sverige (och Norge!) kan dela med sig då och då när vinden är svag till behövande i Danmark och Tyskland.

  Att det handlar om ”norrlandsel” är långt ifrån klart för alla! Mängden du påvisade relativt hela Sveriges produktion är i exemplet dock blygsam. Men mycket bra betalt för producenterna i Norrland, främst Vattenfall.

 60. SatSapiente

  #49 tty
  Instämmer delvis, men det finns några aber.
  Högspänningsledningarna är dimensionerade för den effekt Marviken skulle ha 200 MW/110kV.
  Reaktorbyggnaden är hårt åtgången, man har där gjort fullskaliga prov med bristande ångventiler, man har bilat bort slussen till reaktorinneslutningen och man har gjort prov med brinnande kablar. Turbinen går knappast att återanvända, konstruerad för lägre ångtryck än för dagens reaktorer.
  Sen är det rätt trångt på platsen, man har ett stort pannhus med oljepanna på ”fel” sida av turbinhallen. När man ”konverterade” Marviken till oljedrift fick man dra matande ångledningar i en båge över turbinhallen.
  Mycket arbete med att ”rensa” innan en ny reaktor och turbin skulle kunna vara på plats. Sen ligger Marviken i elområde SE3 och det är främst i SE4 vi behöver effekt och svängmassa. Och om det stämmer att Marviken sålts till utländska intressen så tillkommer ännu ett problem.
  Troligen skulle ett eller flera nya kkv-block i Barsebäck vara en effektivare lösning på (syd)sveriges elproblem. Där finns också elnätstrukturen, B1 och B2 var tillsammans på över 1200MW.
  Lite märkligt också att OKG kom att ligga i SE3, man har gjort en ögla på gränsdragningen för att inte hamna i SE4, varför?

 61. Karl Eider

  Eons CEO, Marc Hoffmann har tidigare uttryck följande om kärnkraft och förnybart, som den lakej han är:

  ”Sverige kan bli en föregångare i omställningen. Det är en fantastisk resa. Men för att klara uppgiften som väntar – vilken är allt annat än enkel – krävs att alla inblandade fokuserar på rätt saker.

  Till det hör att inte lägga energi på kärnkraften. Kärnkraften ska fasas ut!

  Tydligheten som finns i energiöverenskommelsen [den gamla] leder till att både solkraft och vindkraft har byggts ut kraftigt. De möjligheterna bejakar vi. Det förnybara har mindre risker. När vi producerar solkraft och vindkraft sker det med naturens krafter. Inte på dess bekostnad. Varför inte välja den vägen när den är möjlig? Vi ser att systemet kan röra sig i förnybar riktning. Teknikutvecklingen går framåt. Se bara hur priserna går ner på solceller och volymen stiger. Vi tycker att det är fantastiskt. Men det kräver en tydlig agenda.”

 62. Lars Cornell

  #60 SatSapiente. I Marviken är det främst processvärme till Holmen som behövs. Med två SMR på plats behöver man inte gå omvägen via el. Då kan 200 MW el vara en bra biprodukt.

  #61 Karl E. Nu tycker jag att du är otillåtet naiv.
  1 – Av vindkraft är det bara vinden som är förnybar.
  2 – Du nämner inget om vad vi skall ha för el när inte solen skiner.
  3 – Det förnybara finns inte i tillräcklig mängd. All biomassa är redan intecknad och för uttag av mer energi finns det inte mer.
  4 – Vindkraft är det energislag som kräver mest av jordens resurser och yta och som är mest landskaps- och miljöförstörande.

 63. Fredrik S

  Lasse11 #56

  Europas politiker har tyvärr lyssnat på fel ”expertis”, läs aktivisterna. De har haft pragmatiska experter på energiområdet men inte lyssnat på dem.

  Har länkat till denna förut men läsvärd artikel med prof. Samuel Furfari om det du belyser, ”energy diversification”.

  Det hade varit mycket bättre att han fått uppmärksamheten än Greta i de folkvaldas och mellanstatliga samfund.

  https://www.europeanscientist.com/en/energy/eu-must-return-to-the-principle-of-energy-diversification-samuele-furfari-interview/

 64. Håkan Bergman

  Karl Eider #61
  Ja vad ska stackarn säga, EON har ingen framtid, den har man sålt ut till Fortum. Och just idag skriver dom så här.
  https://www.di.se/nyheter/fortum-gor-forstudie-om-ny-karnkraft-i-sverige-och-finland/

 65. Lars Kamél

  Förnybar energi eller elproduktion existerar helt enkelt inte. Så det enda möjliga är 0 % ”förnybart”.
  Däremot är 100 % fossilfritt möjligt, om man med det menar 100 % fritt från fossila bränslen. Vilket bara fungerar för elproduktion. Däremot går det inte med 100 % fossilfritt om man menar de organismer som har blivit till fossil.
  Ser man till hela livscykeln, så är väl inte 100 % fritt från fossila bränslen helt möjligt heller, men det går i alla fall nästan utan att använda fossila bränslen.

 66. Karl Eider

  #62 Lars

  Tror du missuppfattade mig.

  Jag håller INTE med Hoffmann i hans åsikter. Jag bara citerade vad han sagt. Det var också innan krisen slog till ordentligt. Vet inte om han tänker vända kappan efter vinden nu. Vi få se.

 67. sibbe

  På tal om snabb elenergi; Inom loppet av några dagar skulle Tyskland kunna få upp till 3 kraftverksskepp „power barges“ med upp till 450 MW effekt från den belgiska firman Exmar. Basis: Olja! Så, i värsta fallet, kan energiministern snabbt och effektivt hyra dessa båtar, de ligger i en belgiskt hamn, och skulle egentligen vara på väg till något afrikansk land enligt mina källor. Tyskland lär betala att de hålls i beredskap över vintern. Därför (tror de) kan man klara vintern utan kärnkraft.
  https://www.man-es.com/energy-storage/solutions/thermal-power/power-barges
  Det lär finna 75 sådana kraftverk ute i världen.
  I New York finns ett sådant kraftverk, som ligger i Upper Bay nära Brooklin -sedan 5 år tillbaka! Foss värre – eller vad man vill kalla det,

 68. sibbe

  Håkan: ju, Fortum klarade sig med små blessyrer ur Uniperäventyret. Och de har väl intresse att saluföra kärnkrafttomten i Pyhäjoki norr om Uleåborg. En plats som egentligen är färdigt att bygga ett, eller flera kkv på. Nu, när Rosatom sparkades ut.
  Även här i Finland byts regeringen nästa vår, och även här blåser det högervindar. Åtminstone de gröna och kommunisterna skall bort, heter det…