Jordens energibalans, klimatkänsligheten och fasplansdiagram

Den här veckan handlar min artikel återigen om bestämningen av klimatsystemets klimatkänslighet med fasplansdiagram enligt Spencer och Braswell (2010). Jag vill inte minst visa att deras metod har en solid teoretisk grund i tidigare klimatvetenskapliga arbeten. Speciellt bygger Spencer och Braswell på den teori som Gregory med flera (2004) publicerade för att bestämma klimatkänslighet genom att utvärdera numeriska experiment på avancerade klimatmodeller med fasplansdiagram (men de använde inte den benämningen). Spencer och Braswell tillämpade sedan denna teori på det verkliga klimatsystemet och införde även benämningen fasplansdiagram.
Jag vill med denna artikel visa den solida teoretiska bakgrunden till Spencers och Braswells fasplansanalyser som trots detta har blivit kontroversiella på grund av att de pekar på så låga klimatkänsligheter. Det sägs ofta att det måste vara något fel med deras arbete men man kan inte peka på vad det är, vilket antagligen beror på att deras metod för fasplansanalys står på en god teoretisk grund.
(Detta har blivit en ovanligt teknisk artikel men jag hoppa att den ändå skall vara till nytta för TCS läsare.)

Jordens energibalans

När man resonerar om klimatkänslighet används allmänt i klimatvetenskapen, inklusive av de nämnda grupperna Gregory med flera (G04) och Spencer och Braswell (SB10), en översiktlig bild av klimatsystemet. Figur 1 skall visa denna bild. (G04 är bakom betalvägg men deras resonemang beskrivs även i FT06, Forster och Taylor (2006)).
Figur 1
De delar av jorden som man främst tar hänsyn till i sådana diskussioner är den omblandade delen av atmosfären, troposfären, det omblandade ytskiktet av havet, 50 – 100 meter djupt samt djuphavet därunder. De temperaturändringar man mäter antas representera troposfären och havets omblandade skikt som en helhet, eftersom båda är omblandade och har ett intensivt utbyte av energi (detta stöds bland annat av att temperaturavvikelserna varierar mycket likartat i havsvattnets ytskikt och i troposfären).
I en tänkt balans (jämvikt) är in- och utgående strålning till och från jorden lika och det sker netto ingen värmeöverföring mellan havets omblandade ytskikt och djuphavet. Men om balansen störs av olika orsaker blir det annorlunda. Balansen kan till exempel förskjutas genom ändrade halter växthusgaser som initialt minskar utgående strålning. Men tillståndet i klimatsystemet kan också förskjutas inom jorden genom att värmeöverföringen mellan djuphavet och det omblandade ythavet ändras. En sådan förskjutning leder till att troposfären och det omblandade yskiktet kommer att ändra sin temperatur vilket i sin tur leder till ändrad utgående strålning från jorden (exempel på detta är de temperaturändringar vi får på grund av El Niño och La Niña).
Om balansen ändras så att den ingående strålningen blir större än den utgående så kommer jorden att värmas upp av det överskott i energiflödet som därmed tillförs jorden. Motsvarande gäller om den ingående strålningen blir mindre än den utgående varvid jorden kyls.
Enligt G04 inför vi en obalans, till exempel genom ändrad växthusgashalt som minskar utgående strålning. Detta innebär i så fall en ökad värmetillförsel (en forcing) F W/m2. Obalansen kommer att värma upp jorden så att temperaturen ökar och därmed ökar utgående strålning med H W/m2. Detta kallas återkoppling (feedback). Enligt G04 kan man på basis av avancerade klimatmodeller sätta att återkopplingen är proportionell mot temperaturändringen H = αΔT där α kan kallas klimatets återkopplingsparameter (climate feedback parameter eller climate respons parameter).
Den nettotillförsel av energi N W/m2 som jorden mottar kan därför enligt G04 skrivas
N = F – H = F – αΔT (1)
Enligt G04 kan temperaturändringen när jorden uppnått ett nytt tänkt jämviktstillstånd (inklusive djuphavet som kanske tar tusen år på sig) beräknas genom att sätta N = 0 varvid ΔT = F/α. Om vi sätter F lika med den obalans som en fördubbling av koldioxidhalten medför, F = 3,7 W/m2 blir temperaturändringen liktydig med klimatkänsligheten = ΔT = S = F/α = 3,7/α vilket alltså enligt G04 representerar klimatkänsligheten vid jämvikt.
Om vi exempelvis tar det värde på α som SB10 säger sig ständigt se från sina fasplansanalyser nämligen 6 W/(m2 K) så skulle klimatkänsligheten vid jämvikt enligt G04 bli S = 3,7/6 = 0,6 K, alltså ett mycket lågt värde jämfört med IPCC:s så kallade konsensus på 2 – 4,5 K.
Resonemanget enligt G04 förutsätter givetvis att α inte ändras under tidens gång vilket inte är ett säkert antagande. Detta kan innebära att det värde på klimatkänsligheten som man kan få från en fasplansanalys enligt SB10 måste ökas på för klimatprocesser som har långa tidskalor jämfört med de tidsperioder som gett värdet på α, till exempel förändrad albedo för jordytan på grund av långsiktigt ändrade snö- och istäcken.
Både G04 och SB10 handlar om en metod att bestämma återkopplingsparametern α genom att använda diagram där ändringar i utgående strålning från jorden plottas mot temperaturändringarna. I G04 tillämpas metoden på avancerade klimatmodeller medan i SB10 tillämpas den på det verkliga klimatsystemet där strålningen ut från jorden mätts upp med satelliter.

Fasplansanalys av klimatmodeller

Jag har ofta nämnt artikeln SB10 om fasplansanalyser, där de diskuterar hur man genom fasplansdiagram kan bestämma klimatkänsligheten från satellitmätningar av strålningen från jorden till världsrymden.
Men Spencer och Braswell var inte först med att använda fasplansdiagram för att bestämma klimatkänsligheten. De hämtade inspiration från en liknande metod att bestämma klimatkänslighet med sådana diagram som först publicerades av G04 (bakom betalvägg), och som också finns beskriven i FT06.
G04 använde fasplansdiagram för att bestämma klimatkänsligheten hos avancerade klimatmodeller (G04 använde inte benämningen fasplansdiagram utan denna infördes i detta sammanhang av SB10). I de avanceraade klimatmodellerna är klimatkänsligheten inte en känd parameter utan precis som i det verkliga klimatsystemet så blir klimatkänslighetens värde en följd av de fysikaliska processer som finns inbyggda i modellen.
Man kan bestämma klimatkänsligheten hos klimatmodeller genom att göra beräkningsexperiment med ändrad koldioxidhalt i atmosfären. Man kan vid experimentets början plötsligt fördubbla koldioxidhalten och låta modellen helt enkelt räkna ut hur temperaturen stiger tills en ny balans mellan ingående och utgående strålning har uppnåtts. Detta ger klimatkänsligheten mellan två jämviktstillstånd. Om klimatmodellen räknar ut att temperaturen stiger 2 K så är detta klimatkänsligheten för en fördubbling av koldioxiden.
Men denna metod är besvärlig att använda på avancerade klimatmodeller eftersom det, på grund av djuphavets stora tröghet (tusen år till jämvikt), tar mycket lång beräkningstid innan ett nytt jämviktstillstånd har uppnåtts så att man kan se hur stor temperaturhöjning det blev. Metoden med fasplansdiagram enligt G04 löser detta problem genom att man kan bestämma klimatkänsligheten med mycket kortare beräkningstider. Detta illustreras i figur 2 (lägg märke till att ändringar i utgående strålning och i N i ekvation 1 ovan har motsatt tecken, därför blir lutningen på den räta linjen i figur 2 positiv).
Figur 2
I klimatmodellen låter man koldioxidhalten plötsligt fördubblas. Inne i modellen innebär detta att den modellerade jorden plötsligt minskar sin utgående strålningen så att den netto får ett överskott av energi som gör att temperaturen stiger. Både strålningen ut från jorden och temperaturändringen kommer ut som resultat från modellberäkningen. Man bestämmer därav klimatmodellens klimatkänslighet genom att göra ett fasplansdiagram med den utgående strålningen på y-axeln och temperaturändringen på x-axeln. I fasplansdiagrammet får man då en rät linje ur vars lutning man kan bestämma återkopplingsparametern α och därmed klimatkänsligheten.
Vad som händer i klimatmodellen efter fördubblingen av koldioxidhalten är att strålningen ut från jorden endast ändras på grund av temperaturen. Därför får man en rät linje vars lutning är lika med återkopplingsparametern som i sin tur ger klimatkänsligheten.
I figur 2 illustreras detta med den enkla klimatmodellen EBM som vi beskrivit i en tidigare artikel. När man som i G04 och FT06 använder metoden på avancerade klimatmodeller radar punkterna inte upp sig så snyggt som i figur 2 eftersom kaotiska processer som ingår enligt modellernas fysik orsakar slumpvisa avvikelser mellan punkterna och den räta linjen.

Fasplansanalys av det verkliga klimatsystemet

I det verkliga klimatsystemet kan man inte plötsligt fördubbla koldioxidhalten och sedan se efter hur strålningen ut förändras med temperaturens ändring. Men ibland ändras värmeöverföringen mellan havets omblandade ytskikt och djuphavet utan att strålningen till och från atmosfären initialt ändras. När obalansen sedan leder till att temperaturen i havets omblandade skikt och troposfären ändras så kommer strålningen att ändras endast på grund av temperaturen så att vi får en rät linje i ett fasplansdiagram vars lutning återigen ger återkopplingsparametern och klimatkänsligheten.
Sådana räta linjer kan man upptäcka i fasplansdiagram för strålningen ut från jorden mätt med satelliter om man sammanbinder punkterna i tidsföljd. Det var detta som Spencer och Braswell insåg och som ledde till resultat som de publicerat i SB10.
Spencer och Braswell har gjort ett antal olika varianter av fasplansdiagrammen och ständigt återkommer det i dessa räta linjesegment med lutningen 6W/(m2 K) vilket motsvarar en klimatkänslighet av 0,6 K per koldioxidfördubbling. Figur 3 är från Spencers föredrag i Sveriges riksdagshus år 2009.
Figur 3

Reproduktion av Spencer och Braswells resultat med modifierad fasplansanalys

Figur 4 visar en egenhändig fasplansanalys (detaljer om denna fasplansanalys finns i en tidigare artikel) där strålningen i det andra fallet släpar efter temperaturen 9 månader. Utan eftersläpning får vi en ellips som övergår alltmer i en rät linje när man närmar sig en viss eftersläpning mellan utgående strålning och temperaturändring, här alltså 9 månader.
Figur 4
När man använder fasplansanalysen i samband med ett koldioxidfördubblingsexperiment på en avancerad klimatmodell så har eftersläpningen nästan ingen betydelse. Den tidsperiod som ger den räta linjen i ett sådant fall är typiskt 70 år och då är inverkan av en eftersläpning på 9 månader försumbar.
När vi däremot i det verkliga klimatsystemet studerar ett förlopp som sker endast under två år så blir det avgörande att använda en korrekt eftersläpning för att få fram den räta linjen. Detta visas klart i figur 4.

Slutsatser

Den teoretiska grunden för Spencers och Braswells fasplansanalyser (SB10) är solid.
Fasplansanalys för att bestämma klimatkänslighet för klimatmodeller enligt Gregory med fleras metod (G04) har visat sig fungera bra och ger samma resultat som andra metoder.
Fasplansanalyser av det verkliga klimatsystemet skall kunna ge klimatkänsligheter enligt liknande princip som vid tillämpningen på klimatmodeller. Svårigheten är att finna tillräckligt långa perioder där variationen av utgående strålning endast bestäms av återkoppling från temperaturändringen.
En hittills olöst fråga är att fasplansanalyserna av det verkliga klimatsystemet har gett mycket lägre klimatkänslighet än de som kan beräknas från de avancerade klimatmodellerna. Beror detta på fel i fasplansanalyserna eller på fel i klimatmodellerna?
Olika varianter av fasplansanalyser på satellitdata av utgående strålning har gett ett ständigt återkommande värde på återkopplingsparametern av 6 W/(m2 K) motsvarande en klimatkänslighet på 0,6 K, långt mindre än vad klimatmodellerna säger.
Detta resultat har bland annat visat sig under en tvåårsperiod i samband med La Niña 2008.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders L

  Spencer och Braswells teori är att den observerade uppvärmningen av jorden drivs av ökad molnighet, som i sin tur beror på naturliga variationer. De är ganska ensamma om den uppfattningen (något som av många skeptiker brukar ses som ett starkt stöd för dem … 🙂 ).
  Här är i alla fall en forskare med motsatt uppfattning
   

 2. Micke Johnsson

  Anders L!
  Det är skillnad på vetenskap och politisk vetenskap. Ja, som mellan sanning och lögner ungefär.  🙂

 3. Thomas

  Micke #2 ”Det är skillnad på vetenskap och politisk vetenskap”
   
  Var det där en pik mot att Roy Spencer är styrelsemedlem i George C Marshall Institute?

 4. Stickan no1

  Gillar SB approach men svagheten tycker jag är i grundtantagandet att återkopplingen är proportionell mot temperaturändringen H = αΔT.
  Det är i mitt tycke en farlig förenkling. I sak är det rätt men ändras höjden som utgående strålning emitteras från kan markytans temperatur öka eller minska med bibehållen utstrålning. Eller tvärt om, med bibehållen marktemperatur kan utstrålningen ändras om den utgår från annan höjd. Medelhöjden för utstrålningen saknas som parameter. Det borde gå att mäta från satelliter. Antagandet att den medelhöjden är konstant är tycker jag den farliga förenklingen.
  Gör antagandet att det endast  är den utstrålande medelhöjden som ändras:
  Eftersom  CO2 kan uteslutas i dessa korta serier blir då SB fasplansanalys  en bra indikation på molnbildningens  påverkas av temperaturen och hur molnbildningen påverkar temperaturen.
  Det är bara molnen som kan ändra medelhöjden för utstrålning i dessa korta tidserier.
   La Nina exemplet  i översta bilden i fig 4 visar då tydligt hur jordytans temperatur regleras av molnbildning över oceanerna
  Utan fördröjning.
   
   

 5. Johan E

  Glad påsk
  Om pilens riktning och α (alfa).
  I framställningen ovan går pilen från ytskikt till djuphav. Det har varit tal om att den försvunna uppvärmningen återhittas i djuphaven och att det är av intresse att veta vilken typs biomassa som är med om värmetransporten från djuphav till ytskikt.
  Oberoende av riktningen är väl biomassan av betydelse? Evolutionen har sin gilla gång. Under tusen år förändras (bl.a.) biomassan och därmed också α.
  Är det inte väl tufft att förutsätta ett oförändrat α?

 6. Peter Stilbs

  Anders L #1 – måste Du älta Dessler ?

 7. bom

  Du skall nog fundera över hur låg koncentrationen av ”biomassa” är i haven!

 8. Johan E

  bom #7
  I storleksordningen 0,039%.  🙂
  Faktum är att biomassan är/har varit aktuell i åtminstone en GCM.

 9. Johan E # 5
  Du skriver:” Det har varit tal om att den försvunna uppvärmningen återhittas i djuphaven och att det är av intresse att veta vilken typs biomassa som är med om värmetransporten från djuphav till ytskikt”
  Har den? har du någon referens/ länk till ditt påstående?

 10. Spencer och Braswell anser väl att minskande molnighet leder till uppvärmning? I alla fall när det gäller låga moln. Där är de överens med Svensmark. Oenigheten gäller vad som orsakar förändringar i molnighet.

 11. Johan E

  Labbibia #9
  T.ex. Simulation tracks ocean’s missing heat. Climate scientists suggest energy is buried deep undersea or released to space.
  Biomassan roll i det hela har jag ingen referens på. Men jag vet att den varit aktuell i en GCM.

 12. bom

  #10 Hur mår Din utmärkta blogg? Tar mig inte in på den sedan åtm. 24 timmar. Är Du hackad?

 13. Johan E # 11
  En simulering???
  ”Say no more”….. 😉

 14. Om man istället uppskattar återkopplingen alfa från uppskattade forcings och temperatur som Pehr gjorde 2010/01/27 får man siffror typ 1.5 (W/m^2)/K istället (Pehr räknade statiskt fram 2.5 men man måste räkna med dynamiken också och då kommer man fram till en lägre siffra).
  Om 6 (W/m^2)/K skulle stämma så är uppskattningarna av forcingen (enligt GISS) helt fel. För att komma i närheten av 6 (W/m^2)/K med får man ta bort alla negativa bidrag till forcingen (aerosoler etc) och fördubbla forcingen från växthusgaser. Inte troligt? Jag sätter mina pengar på att 1.5 är mer rätt än 6.
   

 15. Pehr Björnbom

  Anders L #1,
   
  Lägg märke till att ingenting i det som diskuteras i min artikel syftar på moln. Det är helt och hållet fråga om att bestämma ett värde på klimatkänsligheten. Varför detta värde sedan blir så lågt som det blir är en annan fråga och där är molnens inverkan en av hypoteserna. Men man bör enligt Graeme Stephens se moln, vattenånga, nederbörd, cirkulation i luft och hav med mera som en helhet som är dåligt beskriven i klimatmodellerna.
   
  Lägg också märke till att den enligt min åsikt opålitliga webbsajten Skeptical Science inte kritiserar den vetenskapliga artikel av Spencer och Braswell (2010) om fasplansanalyser som jag diskuterar här. Denna artikel bygger på en solid vetenskaplig grund och det är svårt att kritisera den.
   
  För övrigt är det av intresse att Andrew Dessler har en politisk bakgrund från Vita Huset. Desslers kritik av Spencer och Braswell håller för övrigt inte.

 16. Pehr Björnbom

  Stickan no1 #4,
   
  Gillar SB approach men svagheten tycker jag är i grundtantagandet att återkopplingen är proportionell mot temperaturändringen H = αΔT.
   
  Jo, men där bygger SB på vad andra klimatforskare kommit fram till. Denna proportionalitet mellan temperaturändring och återkoppling är allmänt erkänd som en rimlig approximation i dessa sammanhang.
   
  FT06 skriver (de använder beteckning Y i stället för α):
   
  We adopt the Gregory et al. (2004) terminology, where the net flux imbalance of the climate system (N) is related to the radiative forcing (Q), a climate feedback term (Y), and the globally averaged surface temperature change (Δts):
   
  N = Q – YΔTs . (1)
   
  The climate feedback factor (Y) is the inverse of the climate sensitivity. As interpreted here, the equation is approximate as it only considers climate feedbacks that turn out to be proportional to global mean temperature changes (i.e., it considers the part of the energy budget from clouds, water vapor, surface albedo, and lapse rate change that are proportional to global mean temperature change). These temperature changes are largely governed by the ocean mixed layer relaxation time.Therefore this equation may not accurately reflect the impact of more slowly responding aspects of climate, such as ice sheets or the carbon cycle.

 17. Pehr Björnbom

  Stickan #14,
   
  Om 6 (W/m^2)/K skulle stämma så är uppskattningarna av forcingen (enligt GISS) helt fel.
   
  Där är vi helt eniga.
   
  Problemet är av typen att terrängen (enligt fasplansanalyserna på satellitdata enligt SB) inte stämmer med kartan (som bygger på uppskattningar av forcing och simulering med klimatmodeller).
   

 18. AOH

  AndersL  # 1
   
   
   
  ”….Här är i alla fall en forskare med motsatt uppfattning……” 
   

   
  Tack att du tipsar oss om forskare som objektivt och helt förutsättningslös försöker uppnå 2 graders målet   ( Smiley )
   
   
  http://atmo.tamu.edu/weather-and-climate/climate-change-statement
   
   
  Climate Change Statement
   
  We, the faculty of the Dept. of Atmospheric Sciences of Texas A&M, agree with the recent reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change that:
   
   
  It is virtually certain that the climate is warming, and that it has warmed by about 0.7 deg. C over the last 100 years.
   
   
  It is very likely that humans are responsible for most of the recent warming.
   
   
  If we do nothing to reduce our emissions of greenhouse gases, future warming will likely be at least two degrees Celsius over the next century.
   
   
  Such a climate change brings with it a risk of serious adverse impacts on our environment and society.
   
  Kenneth Bowman
  Sarah D. Brooks
  Ping Chang
  Don Collins
  Don Conlee
  Andrew Dessler
  …….
  ……… m. fl.

 19. Björn

  Svagheten i klimatmodelleringen är alla antaganden och osäkra parametrar och variabler som ingår i kalkylerna. Resultaten utfaller i framtiden vilket säger sig självt att sådana metoder är meningslösa. Att i nutid göra åtgärder byggda på utfall i framtiden är vetenskapligt bedrägeri.  
  I fallet med den 2-dimensionella fasplanmodelleringen, bygger kalkylerna till stor del på empiriska satellitdata som erhålls vartefter i real tid och inte på data som är extrapolerade. Att bygga hypoteser med dessa data är mer ärligt även fast vissa ansatser även här måste vara hypotetiska.
  En ärlig klimatforskning måste mer fokusera på en mångfald av empiriska data som erhålls med modern mätteknik, som i sin tur med datorers hjälp kan prövas om korrelation och samband kan finnas i denna datamängd och detta kan med fördel sökas i real tid.  
   

 20. Thomas

  AOH #18 vari ligger det konstiga i att forskare skriver ihop en sammanfattning över vad de anser vara existerande forskningsläge? Här i så fall ett mer intressant citat:
  ”I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.”
  – Roy Spencer

 21. Slabadang

  Mycket bra Pehr!
  Det har tagit alldeles för lång tid att revidera den ”vetenskap” IPCC producerat. Detta pga av den långa tidsperiod de kunnat ägna sig åt ”Pal review” för att skapa ”The global warming story” och anpassat handlingen i varje kapitel efter det slut som var bestämt från början.
  Molnens positiva feedback var den centrala konstruktionen för att storyn skulle gå ihop och utan den ingen story att berätta och inget klimathot att möta. Det sönderpolitiserade och ideologiförgiftade IPCC är ett skrömmade bevis hur långt makten och möjlighet till tll insyn glidit ur våra händer och hur sjuka de är som försöker ta den ifrån oss med lögner överdrifter och ohederlighet.
  Nu gör SVT reklam och försöker sälja in FNs världiktatur över planetens alla resurser som något nödvändigt att etablera i RIO.Bjerström och SVT är makteleitens köpta propagandatrumpet. Inte ett ord om riskerna med att lämna över makten till en orghanisation så långt ifrån det folk och de länder da skall styra över med sin ”miljöpolis”.
   I samarbete med vår partindustri håller de systematiskt och medvetet på att avveckla demokratin och röstsedelns värde i varje demokratiskt land blir reducerad till NOLL makt över de allra viktigaste frågorna.
  Det är dags att öppna ögonen och se vad som verkligen sker. Med EU överlämnades medlemsländernas rätt att själva bestämma över sina demokratiska fri och rättigheter till den icke folkvalda EU kommissionen. Vår yttrandefrihet styr svenska folket inte själva längre över utan den styrs av direktiv ifrån Bryssel. Partiindustrin antog datalagringdirektivet och hoppasd pterigen upp i EUkommissions knä på bekostnad av det svenska folkets integritet. I EUs kulturnämnd behandlas förslag om åsiktsregistering av bloggar på nätet. Vilka direktiv som kan komma ifrån EU i en framtid kan vi bara med skräck fantisera om. Den politiska oron i Europa kar och vi har ingen aning om vilka krafter som kommer att dominera i Europa. Extrema både höger och väönsterpartier kan lätt välta den socialdemokratiska och borgerlga krafternas allt svagare försvar för vpra demokratiska fri och rättigheter.
  Nu har våra ansvarslösa puckon i rikdagsdustrin över våra huvuden och utan att diskutera eller redovisa de demokratiska riskerna och konskvenserna för folket skrivit in vårt tvång att följa direktiven in i vår grundlag.
  Riksdagen som är vår lagstiftande församling har blivit ett stämpelinstitut för EU byråkraters lagförslag och 79% av vår lagstiftning kommer nu utifrån EU och vår makt och möjlighet att ta ställning till nya lagar och få insyn i och påverka utredningsgången finns bara på papperet ochh inte i verkligheten. Röstsedeln värde är helt enkelt recuerat med 79% och de politiska partierna inklusive riksdagen har  har reducerat sitt berättigande i samma utsträckning.
  Våra EU representanter påstår att ”Sverige” kan påverka besluten i Bryssel. men sanningen är att de kan agera helt och hållet efter eget huvud och ingen frågar eller heller kan kontrollera hur denns svenska ”påverkan” i verkligheten ser ut och vad som verkligen sägs. Vi får inte heller ta del av den taktik de ansvänder sig av och våpra EU politiker är därför ”wild horses” som vi inte vet hur de egentligen agerar. Och varför skall vi behöva granska beslut och utredningar om olika policys och lagar som inte skall ligga på EUs bord över huvudtaget? vem har hittat på at vi måste ha en ”Europeisk” energipolitik? Varför då??
  Vi sitter redan med giftiga kvicksilverlampor i varje hem. Vi har ett EUROprojekt som är nära eller redan har skapat en ekonomisk härdsmälta. Vi sitter med ett industrialiserat landskap med vindsnurror i snart varje skogsdunge och som ibland lyckas producera en EL vi inte behöver, endast för att EU byråkrater valt att utesluta kärnkraft som ”förnyelsebart”.
   Så lyssna noga på vad Ek Hatt och Fnatte säger när det säger att vi måste ha en större del ”förnyelsebart”. Det är alltså inte det faktiska behovet av EL som styr utan den byråkratisk uttryckta mängden ”förnyelsebart”. Men det är liksom inte ”förnyelsebart” det som kommer ur de två hålen i väggen du har det är faktiskt EL. Så behöver vi ingen mer EL så behöver vi fanimej ingen ”förnyelsebar” produktion heller.
  Handeln med utsläppsrätter under EU ledde fram till en handel som till  80-90& bestod av kriminalitet och bedrägeri. EUs föreslagna klimatskatter skapar handelskrig med övriga världen och varför Kina ska betala skatter till Europa för CO2 utsläpp som görs längs hela flygsträckan över halva planeten till just EU har ingen förklaring eller hållbart argument.
  Som en självklarhet är det nu EU som driver på den nya klmatpolitbyrån under FNs. Rockström jublar och sitter i knät på  på Reinfeldt och viskar domedagsprofetior i hans öron. EU återkommer varje år med olika förslag som en ettrig hackspett för att få beskattningrätten över oss. Det är bara skälen och argumenten som varierar och ingen diskuterar det antidemokrstiska pricipiella övetrampet en överlåtelse av beskattningsrätten innebär. När vi inte direkt kan tillsätta eller ge den som beskattar oss en fot i arselet med hjälp av röstsedeln makt har demokratin upphört. Det är nu bara en tidsfråga innan hackspettarna i EU kommer få hål på riksdagen och få dem att förråda demokratins grunder och vår demokratiska makt och trygghet.
  Att vara principlös är partiindustrins smarta taktik och invänta det läge som skall legitimera ytterligare och ytterligare utförsäljning av demokratin. Att testa tempen på badvattnet med en första lilla skatt är taktiken utan vaktandet av grundläggande demokratiska principer och utan definierat värde av nationell suveränitet så kommer de sälja ut oss millimeter för millimeter och med partindustriellt koncensus som alibi. Vem för då vår talan till försvar av röstsedelns värde?  
  Naturligtvis är det nu detta EU som hårdast driver på för att sätta upp en ännu större byråkratisk diktatur ännu längre ifrån folket med befogenheter som världspolis och med rätt att styra över varje aspekt och detalj i våra i liv. Med allt klätt i ”för planetens bästa” skall makten överföras utan att begränsas eller redovisas i förskott. Man vill bilda en ”expertpanel” och med det sönderpolitiserade perverterade missfostret till IPCC som förebild så behöver man inte vara det ninsta osäker på vad som kommer att ske. De kommer konstruera de argument och den ”vetenskap” de valt resultatet av i förskott och hela tanken på en central miljöpolitisk politbyrå är så inihelvete skrämmande korkat.
  Vi har en journalsistkår som vänt sig mot folket och blivit mektelitens språkrör och som pissar på förtalar och demoraliserar vår förmåga att använda vår medborgeriga demokratiska makt och kunskap att fatta rätt beslut och motiverar lojalt alla argument för att de istället skall fattas nånstans långt ovanför våra huvuden av expertpaneler långt bortom vår räckvidd för insyn granskning och kontroll nånstans långt borta i en maktkorridor vi icke äger tillträde till. Vårt etablissemang på alla nivåer håller gemensamt på att avveckla demokratin och det är dags att folk uppmärksammar detta reagerar och tar ställning.
  För har vi en gång lämnat makten i från poss så är det bara med knölpåken och vapen i hand vi kommer kunna ta den tillbaka. Medborgaren är passiviserad och lurad att ta del av politiska debatter som handlar om skitsaker. Det jag här beskriver är vad medborgarna skall bli intresseradee av att diskutera istället. De lurar oss de skitstövlarna. De gör oss demokratiskt maktlösa och hjälplösa. det är inte längre vi som skall få bestämma vår framtid utveckling och öde. Det är istället några förbannade ansiktslösa byråkrater NGOs och politiker du inte könner inte vet vad de har för agenda och du kommer inte kunna påverka ett skit och ön mindre kunna utkräva ansvar.
  Med klimatet och miljön som fasad försöker de nu lura i oss att de har svaren på vad som är bäst för planeten. Jo tjena mittbena de har inte en förbannad aning och vet inget mer om detta än vad kreti och pleti redan vet. vad som saknas för att göra något åt problemen är inte en politbyrå utan konkreta bra förslag och lösningar, Men av lätt genomskådade skäl så vill de ha makten först och tala om senare vilka miljöeuroidiotprojektr de kommer att tvinga på oss. Vi ska inte gå på den lätta och vi skall kämpa för att behålla makten över vår miljö och den faan som påstår att sveriges natur och miljö sköts bättre av någon annan har en förbannat lång uppförsbacke att vandra, och detta förhållande gäller i alla andra länder också.
  Vi står fortfarande och slåss vid den ringmur av polkitiker och NGOs fajkade vetenskap. Den ringmur som skyddar den maktstöld från folken som ligger där innanför.Ringmuren består nu av mer hål än mur och det gäller att vio snabbar oss in i de inre stridscentralernas all små rum och avlöjar alla försvars och anfallsplaner.  

 22. AOH

  Thomas  #  20
  ”…..vari ligger det konstiga i att forskare skriver ihop en sammanfattning över vad de anser vara existerande forskningsläge? ….”
   
   
   
  Thomas – Ofta kommer du med kloka inlagor men ibland har du otur.
   
   
  Tycker du att denna sammanfattning är det  det existerande forskningsläget ?
   
   
  „……It is virtually certain…“
   
  „…It is very likely that humans are responsible ….”.
   
  ”…….future warming will likely be at least two degrees Celsius over the next century….”
   
   
   
  Jag skulle vilja kalla det ”vädjan om mera forskningsanlag”
   Det handlar om att åstadkomma objektiva forskningsresultat och inte tacka IPCC att de har gett ATMOS-gänget  förtroendet och medel att forska.

   
   
    

 23. Skogsmannen

  Slabadang #21!
  Förstår inte varför jag alltid tänker på Grima Ormsunga (Tolkien) när jag hör namnet Rockström.
  Kan du förstå…….   

 24. Pehr Björnbom

  Jag tycker det är tänkvärt att analysera det berömda citatet av Roy Spencer:
   
  I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.
   
  Först, vad han menar med frasen ”a little like a legislator” har jag inte förstått.
   
  Rent allmänt så tycker jag det är viktigt ur demokratisk synpunkt att var och en, även en statligt finansierad forskare som Roy Spencer, kan uttrycka politiska åsikter utan att man ifrågasätter att detta skulle var etiskt riktigt. Det kan inte vara rätt att man på grund av att man är forskare skulle ha begränsningar i fråga om vilka politiska åsikter man får uttrycka.
   
  Sedan uppfattar jag inte citatet som speciellt partipolitiskt. Tvärtom uppfattar jag hans åsikt som ett föredöme oavsett politisk inriktning inom det demokratiska systemet. Var och en som är statligt finansierad, statligt anställd eller finansierad som forskare av staten, bör se sig som en som tjänar folket och alltså inte i första hand som en tjänare av regeringen. I en demokrati är ju nämligen regeringen idealt sett folkets tjänare men det är inte givet att det alltid fungerar så i praktiken. Om var och en som är verksam på regeringens uppdrag ser sig som en folkets tjänare så minskar risken för maktmissbruk.
   

 25. Slabadang

  Thomas!
  Scneider fritt översatt! ”
  Jo ser det som om jag jobbar för en självutnämnd liten världselit med sit fundament i romklubben. Min uppgift är att skrämma skiten ur folk så de lägger oss alla den makt vi behöver för att ta värdlsherraväldet över palnetens alla tillgångar och folkets alla beteenden. Vi har inget skäl att vara sanningesenenliga eller ärliga. Vtetnskapen önvänder vi som medel för att nå dit vi vill och vetenskapens slutatser står underr vår makt och kontroll. IPCC skapades för att skapa monopol opå tiolkningen av klimatvetenskapen och förlossa det budskap vi redan bestämt i förväg.
  Vi bygger partnerskap med banker försäkringsbolsg WWF Greenspiss socialister moraliskt svaga yrkespolitiker maktgalna byråkrater och kommunister. All som lever på att profitera på vanligt folk går helt enkelt ihop för att mjölka av dem all makt och alla stålar. Vi har hundratilas miljarder till förfogande och har propaganda organistaioner och en helt med oss lojal media, som stöder oss oavsett hur skogstokig oveytenskaplig vår propaganda än är. Vi tillåter oss att kränka förtala hota och jaga all opposition och som ni märker är det ett redan etablerad och normaliserad norm.
  Från IPCC och nedåt ser vi till att inga avvikande och kritiska röster hörs. Viktigast är media och att de som kallar sig ”klimatexperter” trör på sig propagandatröjan. Vi har planerat aktionen sedan länge och med en Vice prseident som kallr oppostionella för ”deniars” påstår att ”science is settlet” och får nobelpriset av sina korrupta medlöpare i Romklubben är beviset på normaliseringen av ”the cause”.

 26. Stickan no1

  Pehr ang #16
  Det är just det antagandet att som är problemet. Som de själva skriver:
  the equation is approximate as it only considers climate feedbacks that turn out to be proportional to global mean temperature changes”
  Dvs feedback BARA som funktion av temperaturändringar. Antagandet grundar sig på grundläggande missuppfattningen att övervägande delen av långvågiga strålningen mot rymden härör från  jordytan. Men långvågig strålning som når rymden emitteras i huvudsak från atmosfären. Det är något som de allra flesta förbiser.
  Det jag menar är att SB troligtvis lyckats visa hur molnbildningen driver temperaturen. Vilket är helt revolutionerande. Och helt i linje med Svensmark, observationer  och teorier.
  Se också http://www.drroyspencer.com/2012/03/what-causes-the-large-swings-in-global-satellite-temperatures/
  Temperatursvängningarna vid jordytan beror på molnbildningen.
  I den ordningen.

 27. Björn

  Lite OT, men tänkvärt för de som är rädda för CO2, och de som inte gillar vindkraftverk. Här en intervju med Andra Rossi om hans Energy Catalyser (e-cat).
  http://oilprice.com/Interviews/The-Limitless-Potential-of-the-E-Cat-An-Interview-with-Andrea-Rossi.html

 28. Pehr Björnbom

  Stickan no1 #26,
   
  Jag håller med om att approximationen kan vara ett problem.
   
  Men som jag har uppfattat saken från de artiklar som jag läst så bygger approximationen på simuleringar med avancerade klimatmodeller. Man har helt enkelt studerat hur den strålning ut från jorden som klimatmodellerna beräknar varierar när temperaturen ändras. Då har man funnit att man approximativt kan anta att ändringen i strålningen är proportionell mot temperaturändringen.
   
  Den strålning som beräknas av en avancerad klimatmodell från jorden ut i rymden kommer från olika delar av det modellerade klimatsystemet. Det mesta av den långvågiga strålningen kommer från troposfärens överdel, en del långvågig strålning kommer från jordytan, kortvågig strålning reflekteras av jordytan och av moln med mera. Det är alltså summan av alla dessa olika typer av strålning från jorden till världsrymden som enligt avancerade klimatmodeller inom vissa gränser kan approximeras som att strålningens variation är proportionell mot den globala temperaturens variation.
   

 29. Thomas

  Pehr, intressant hur du i #15 drar upp Desslers politiska kkopplingar som något negativt medan du helhjärtat försvarar Spencer i #24. Det är skillnad på politik och politik. 

 30. Pehr Björnbom

  Thomas #29,
  Menar du att frasen av intresse står för något negativt? Om du tänker efter så är det du själv som lägger in något negativt i det jag skrev om Desslers politiska bakgrund. Själv betonade jag i kommentaren att en forskares rätt att uttrycka sin politiska uppfattning inte får begränsas.
  Likaså lägger du själv in en din egen betydelse i min analys av citatet från Spencer. En analys är inte detsamma som ett försvar. Men uppenbarligen inser du själv att resultatet av den analys man kan göra av citatet kan användas  som ett gott argument för att försvara Spencer mot de personangrepp som han utsätts för.

 31. Stickan no1

  Precis Pehr; Lägger till ett ord med versaler i din text:
  ”Det mesta av den långvågiga strålningen kommer från troposfärens överdel, en del långvågig strålning kommer från jordytan, kortvågig strålning reflekteras av jordytan och av moln med mera. Det är alltså summan av alla dessa olika typer av strålning från jorden till världsrymden som enligt avancerade klimatmodeller inom vissa gränser kan approximeras som att strålningens variation är proportionell mot JORDYTANS globala temperatur variation.”
  Dvs utgående strålning som precis som du säger härör till största delen från atmosfärens övre delar approximeras mot temperaturen vid jordytan. Och givetvis är det bekräftat av modeller…… 😉
  Det är problemet enligt mig.
  Om man däremot använder approximationen att utgående strålning är en funktion av genomsnittlig utstrålningshöjd, dvs indirekt molnbildning, blir SB analys faktiskt än mer intressant.
  Dvs när strålningsbalansen visar negativa världen beror det på utstrålning från högre höjder än vanligt som bara kan vara beroende på ändrade molnförhållanden. Mer moln höjer höjden avservärt mer än temperaturhöjningen varför mer moln innebär en ”kallare” utstrålning. 
  Jämför med IR temperaturen från vanliga vädersatelliter. Kallare är MER moln.
  Temperaturen på en given höjd kan variera men den temperaturen kan inte bestämma utsrålningen annat än i mindre grad. Det eftersom utstrålningen till rymden sker från atmosfären och inte från jordytan
  Ttta på fig 4 igen med den förutsättningen.
   

 32. Håkan Sjögren

  AOH # 22 : Jag skulle vilja fastslå följande : ” It is very likely that humans are responsible for most of the recent global warning” Mvh, Håkan.

 33. Slabadang

   Beviset på att FN politiker och EU skall gå och lägga sig i korgen!
  De har under trttio års tid fått en hybrisk gelenskap i huvudet med en helt verklighetsfrånvänd bild av vad de kan styra och fatta beslut om.
  De har tagit på sig de gamla siarnas och häxdoktorernas roll och tror sig veta vad utvecklingen är dvs vad de själva lurat sig tro att de vet.
  Här är beviset på vad som i verkligheten styr utvecklingen och löser problemen åt oss. Det är den fria pluraölismen där månniskor i frihet kan ägna åt att finna ny kundkap med egen nyfikenhet och intresse. 
  För er som fortfarande är skeptiska till att LENR fungerar.. lätgg ner skepticismen bara för en vecka och öppna upp för att den verkligen både fins och fungerar och ett bevis på att politiker FN och EU kan dra åt helvete med sin kontrolldiktaur därför att inkompetensen och dumheterna i alla deras tankefigurer blir så pinsam< tydliga när man stter vad de inte kan åstadkomma i sin jämförelse med detta.
  De flesta känner till Andrea Rossi och Deflaikons ”ecats”. Här har ni en intervju med två för de flesta helt nya herrar som under ett decennie hållt upptäckten om reaktionen hemlig och i tävlan med bla Rossi kämp med den svåra delen nämligen kontrollen och styrningen av den. Hur många av varandra oberoende parter skall lyckas med att få fram LENR reaktioner innan ni kan lägga ner skepticimen?
  Läs detta (länk) och lyssna sedan på en intervju med dessa herrar. Det är …inte FN eller våra politiker som kommer lösa energifrpgorna de ärf är den fria forskningen och de fria företagarna som vanligt som kommer att lösa uppgiften. Å de fetarslen till WWFare politiker byråkrater som försöker klä sig i länade fjädrar och ställa sig i vägen måste helt enkelt med kraft skjutas år sidan och istäöllet syssla med något de har förstånd att förstå … typ snöskottning!!
  http://www.e-catworld.com/2012/03/interview-with-robert-george-and-robert-godes-of-brillouin-energy-announce-successful-cold-fusion-reactor/
  :
  http://coldfusionnow.org/wp-content/uploads/2012/audio/2012-03-27-Robert-E-Godes.mp3
  ….. Att kunna skilja på verkliga ”scams” från de som inte är det är A och O. Alternativen tiill oljan finns redan och det är fanimej inte miljöpuckonas vindsnurror och kvicksilverlampor som är alternativen. Det är LENR fracking som bevis på att det mest ständigt förnyelsebara som finns, är vad som snurrar mellan öronen på folk som inte är hjärtvättade i att tro på GAIAspäkning och en världsdiktatorisk politbyrå som dödar frihetens pluralism och ljus med sitt spridande av byråkratiskt fantasilöst konstruktiva impotenta mörker.
  Kommentar modererad

 34. Slabadan#25
  Precis så hemskt är det! Din beskrivning är suverän! Men de kommer att förlora och historiens dom blir förödande. Samma som för häxjägare och rasbiologer!

 35. Thomas

  Pehr #30 jag tolkade sättet du skrev på som att du menade det hela negativt. Om så inte var fallet kanske du kan säga vad som är så intressant med Desslers koppling till Vita Huset. Påverkar det trovärdigheten i hans kritik av Spencers artikel?
   
  När det gäller din analys av Spencers uttalande missade du helt avslutningen ”…and to minimize the role of government.” Har man det målet, så är risken stor att man vill bagatellisera problem som kräver statlig inblandning.

 36. Det är inte politiker som för utvecklingen framåt. Det är fristående forskare, ingenjörer och hantverkare.
  Politikers uppgift är att se till att dessa människor har ett ramverk att verka inom som är fritt från pekfingrar.
  Det är en gammal sanning som borde vara inskriven i konstitutionen tamejfan

 37. Pehr Björnbom

  Thomas #35,
   
  Som jag kommer ihåg saken så har Dessler inte kritiserat Spencer och Braswell (2010) med fasplansanalyserna, den artikel som jag diskuterat här. Han hör till dem som har sagt att han tror att de har fel men han kan inte visa vad det skulle vara.
   
  I Desslers artikel i Science 2010 om återkoppling från moln hävdar han att SB10 inte är tillämplig i hans fall men han har fel vad jag kan förstå eftersom fasplansanalyserna enligt SB10 visar att den typ av regression som Dessler använt slår fel.
   
  Desslers kritik 2011 av Spencer och Braswell (2011) är helt enkelt att han försöker försvara sitt eget arbete i Science vilket naturligtvis är en mänsklig reaktion.
   
  Jag anser att du övertolkar vad Spencer har sagt. Vad han vill säga är att regeringen inte bör överskrida sina befogenheter, inget annat.
   
  Min åsikt är att det är svårt att bedöma hur pass mycket de politiska åsiktsskillnaderna har påverkat Desslers inställning till Spencer som forskare och vice versa.

 38. Ulf L

  Min tolkning av Spencer är att detta sägs i ett mycket specifikt anglosaxiskt juridiskt system. USA:s högsta domstolen har rätt att upphäva lagstiftning om den strider mot den amerikanska konstitutionen, men domstolen får inte ta upp lagen för prövning om inte någon enskild hävdar att han/hon skadats av lagstiftningen. Det betyder att varje enskild person i USA har ett verktyg för att upphäva lagar, varje enskild person har inflytande på lagstiftningen. Om man ”file a complaint” så kan den rinna hela vägen till högsta domstolen och ändra en lag som man var missnöjd med. Jag tror att Spencer har det i tankarna när han säger.
  I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.”
  Han vet vilkas möjligheter legaslativa möjligheter han har som medborgare och han kommer använda dom om han anser så vara nödvändigt och han kommer att göra det för skattebetalarnas räkning och för att hålla staten kort.
  Motsatsen tycker jag faktiskt vore konstig, att använda sitt inflytande mot skattebetalarnas intressen och för en större stat.

 39. Gunbo

  Pehr B #24,
  ”Sedan uppfattar jag inte citatet som speciellt partipolitiskt. Tvärtom uppfattar jag hans åsikt som ett föredöme oavsett politisk inriktning inom det demokratiska systemet.”
  Vi har diskuterat detta citat tidigare och min uppfattning är fortfarande att det är ett tydligt partipolitiskt ställningtagande.
  Utan tvekan är det ett ställningstagagande för en marknadsfundamentalistisk politk vilket ju Spencer öppet proklamerar i sin senaste bok. Förhoppningvis påverkar det inte hans forskning.

 40. Pehr Björnbom

  Ulf L #38,
   
  Tack Ulf L för denna intressanta belysning av Spencercitatet. Detta visar hur viktigt det är att förstå sammanhanget och att det i olika länder och kulturer finns så pass olika förutsättningar för hur man uttalar sig och agerar.
   
  Gunbo #39,
   
  Jo, detta har diskuterats många gånger, det har som sagt blivit ett berömt Spencercitat. Därför har det också lett till mycket funderingar för mig som har ett speciellt intresse av Spencers och Braswells forskning om fasplansanalyserna. Mina åsikter om citatet har därför också utvecklats med tiden och det som jag skrivit ovan är den senaste versionen.
   
  Jag anser inte att i detta speciella uttalande Spencer vill uttrycka marknadsfundamentalism utan snarare en mer övergripande demokratisk samhällsanda, vilket jag ser som något positivt.
   
  Spencer är förmodligen som du menar marknadsfundamentalist men jag tror inte att han är den som vill påtvinga andra sina politiska åsikter. Han har sina åsikter och vill stå för dem och försvara dem, vilket är som folk är mest i demokratiska miljöer oavsett politisk uppfattning.
   
  Spencers starka sida är nog inte social kompetens men han är en mycket skicklig och originell forskare.
   

 41. Slabadang

  Gunbo!
  Vilka roliga ord du använder. ”Mmarknadsfundamentalism” är ett ord som används av vänstern när de skall legitimera makt och kontroll över saker som fungerar bäst i frihet och i konkurrems. LENR är väl ett bevis på vad den fria marknaden med dess innovationer  skapar och hur lite politiker och byråkrati skapar. Är du rödd för fria människor och vad är det för poäng med att reglera saker politiker och byråkrater aldrig kan åstadkomma eller förutse?
  Släpp tanken och våga lita till de du har runt ikring dig är de som hittar lösningarna.Politiseringen och byråkratin är giftet och det allt större hindret och hotet mot utvecklingen istället för tvärtom. På en skal på 1 till 100 hur korkad ser Lena EK och alla gröna profitörer ut med sina förbasnnade vindsnurror brevid LENR tekniken.
   Hur måga grå celler var i rörelse när detta gröna patrask bestämde sig för att stå och dumflina brevid snurrande 1600 tals teknik och tro att  de representrerade framtiden? Lika många som  lyckade EUsystemen? Åker de oxkärra till riksdagen också?
  Fria människor skapar och löser problem- Politikerrna har iklätt sig en roll som skapar dem. Nu vill de strypa all fri utveckling med deras nya klimatistiska politbyrå och äger du någon civilisationens överlevnads drift så önskar jag att du får kontakt med den och fattar att frihet och marknad hör ihop och är något gott och positivt för hela planeten.

 42. Pehr Björnbom

  Stickan no1 #31,
   
  Det är inga lätta saker som du tar upp och jag kan bara ge mina åsikter som klimatvetenskaplig amatör.
   
  Detta att grunda antagandet att ändringen i strålningen är proportionell mot temperaturändringen på de avancerade klimatmodellerna kan vara en svaghet eftersom dessa modeller visar sig ge helt andra klimatkänsligheter än vad fasplansanalyserna ger.
   
  Å andra sidan så finner man i fasplanskurvorna räta linjesegment som ständigt återkommer med samma värde på återkopplingsparametern. Men den räta linjen innebär då en verifiering av att strålningsändringen är proportionell mot temperaturändringen. Så antagandet bekräftas alltså av observationerna.
   
  Hur kan man förklara detta? Här följer mina spekulationer.
   
  Temperaturändringen vid jordytan leder till en hel serie kopplade effekter som i slutändan leder till en strålningsändring som är proportionell mot ändringen i jordytans temperaturen. Serien med effekter innehåller då ändrad vattenånga, ändringar av cirkulation i luft och hav, ändringar av moln (inklusive molnhöjder), nederbörd med mera. Detta tar tid att sprida sig över hela globen, därför blir det en eftersläpning på 9 månader när man använder jordens temperatur vid jordytan.
   
  I figur 3 ser vi ett fasplansdiagram där Spencer och Braswell har använt temperaturen i mitten av troposfären. Där får man räta linjesegment utan att införa någon eftersläpning, kanske just på grund av att denna temperatur är närmare kopplad till den utgående strålningen.
   

 43. Slabadang

  Pehr B och stickan 01! 🙂
  Det är ett återkommande problem i klimatvetenskapen där vi inte klarar av att spjälka upp den ingående och utgående strålningen i dess beståndsdelar och dess många källor. Vi har debatten med bla Claes J om rymmer antaganden inom den summa summarum av kardemumman vi får i mätningarna.
  MEN S&B har tagit tjuren vid rätt horn och hanterar och mäter totala strålningsbalansen på rätt sätt för att på lika villkor bemöta Dessler och IPCCs argument. På JONOVA idag tar man åter upp Lindzens analys av ERBE satellitens bevis på att jorden avger mer värme vid uppvärmning tvärtemot vad IPCC hävdar och bevisar negativa feedbacks.
  Så det är liksom redan slut och game ower inom så många centrala delar av CAGW att den är död och debatten får styras utifrån de kriterierna utan hänsyn till vad de IPCC trogna pseudovetenskapliga irrläror sagt och säger.¨Du tillhör dem som bevisat att riktig vetenskap alltid vinner.! Good on ya!! 🙂
  Heartlandinstitutet arrangerar en ny konferens för riktiga vetenskapsmän och de kommer väl därför stryka alla som skrivit under på IPCC rapporter eftersom de inte sysslat med riktig vetenskap. 🙂
  Jag är ledsen Pehr men jag kan inte låta bli att att rikligt strö salt i såren på de tidigare så upplåsta besserwissrarna som nu står där med blåslagna efter fallet från de höga hästarna. Avslöjade generade utan att veta hur de ska hantera situatiuationen annat än att försöka komma tillbaka med efterslängar. Den här segerns sötma står i skön kontrast till saltet i deras sår. 🙂

 44. En kort kommentar til udsagnet: Om balansen ändras så att den ingående strålningen blir större än den utgående så kommer jorden att värmas upp av det överskott i energiflödet som därmed tillförs jorden.
  Jordoverfladen kan ændre temperatur uafhængigt af strålingsbalancen fra og til den øvre atmosfære, det er væsentligt at huske. Og det er andet end co2 der påvirker det, mest af alt skyer og vejr i almindelighed.

 45. Bertel

  Pehr
  En stilla reflektion i påsknatten.
  Jorden bör väl ha mer utstrålning i termer av energi i långa tidsperioder(miljoner år), gentemot rymden, eftersom värmeöverföring från jordens indre(vulkanisk aktivitet) i atmosfären och världshaven skapar, i längden, ett överskott av ”värmeenergi” och ej att glömma månen,s friktionsenergi pga dess dragningskraft.  Tex har Jupiter en måne, som borde vara iskall(pga avsaknad av solinstrålning), men är en glödande boll, enbart pga friktion skapad av dragningskraft.  Glad Påsk   🙂 och musikhälsning i månskeendet.
  http://www.youtube.com/watch?v=1Rwy_65tJAo  

 46. Pehr Björnbom

  Sven Ferdinandsen #44,
   
  Jo, det är riktigt! Egentligen är det också en fråga om vad man skall mena med att jorden uppvärms.
   
  Om man med uppvärmning menar att jorden tillförs ett överskott av energi kan detta bara ske genom att ingående strålning är större än utgående.
   
  Om man med uppvämning menar att troposfärens och havets ytskikt värms upp så kan ju detta ske genom interna processer där värme omfördelas mellan troposfären + havets ytskikt och djuphavet. Då kan man få en uppvärmning även om ingående strålning är mindre än utgående.
   

 47. Pehr Björnbom

  Bertel #45,
   
  Tack för musikhälsningen och Glad Påsk 🙂
   
  Du har rätt i att den så kallade geotermiska energin måste leda till att i det långa loppet jorden avger mer energi än den mottar.
   
  Men som det är nu så är den geotermiskt producerade effekten genom radioaktiva processer i jordens inre endast 0,025 % av den total energiomsättningen. Av den strålningsenergi som jorden mottar från solen skall den vid exakt energibalans alltså avge 100,025 % som strålning till världsrymden och denna lilla skillnad kan man helt försumma vid alla former av klimatberäkningar.

 48. Pehr
  Du ska inte vara blyg att publicera material som kanske kan vara svårt att tränga igenom för alla oss som inte är professorer. Med tanke på bloggens mycket stora läsarskara är det tvärtom en fördel att bloggen har en tydlig vetenskaplig profil. Det vi skeptiker torgför är ju inte bara en vag övertygelse, utan det finns faktiskt en vetenskaplig grund för det vi tror på – klimatmodellerna till trots.
  En viss försvarsdirektör sade till mig att ”jaha, du är en av de där 5 % som inte tror på vetenskapens samlade åsikt”. Vad jag vet handlar vetenskap inte om omröstning – då hade Galileo, Newton eller Einstein inte kommit långt.
  GMY//Sinuhe 

 49. Gunbo

  På Judith Currys blogg finns en mycket intressant diskussion om klimatforskarna kontra politik:
  http://judithcurry.com/2012/04/03/authority-in-political-debates-involving-science/#more-7933
  Mycket läsvärd!

 50. Bertel

  Pehr # 47
  Tack för länken ang Tellus energibalans och dess ”lilla” lägage till rymden. Friktionsenergi pga månens dragningskraft är likväl försummbar när man betraktar detta i korta tidsintervaller, pga dess perioditet, men tom med minimala variationer, gällande dessa fenomen, ger de utslag i tidsperioder av miljoner år, utöver ”strålningsbalansen” mellan Tellus och dess omgivning.  🙂          

 51. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 42
   Pehr ! När man läser Pierrehumberts eller Nasif & Nahles alster så ser man att de tillämpar Stefan-Boltzmanns lag på skikt av atmosfären. SBL är ju en integrering av Plancks strålningslag, som behandlar hålrumsstrålningen från en sluten ugn med ett litet hål. Ugnens väggar värms och avger en mängd fotoner med heltaligt spin och därför kan man tillämpa Bose–Einstein-statistik  på dem. Utifrån kommande ljus, som träffar hålet absorberas helt. Hålet är svart och den utgående strålningen kan därför betecknas ”svartkroppsstrålning”. Jag frågar mig om man inte övertolkar SBL, när man tillämpar den på ett luftlager utan begränsande, varma väggar som saknar hål och skikten är inte ett dugg svarta? Jag saknar numera ett vetenskapligt bibliotek och har därför svårt att kolla mina misstankar. För övrigt var det ju Plancks ide om kvantiserad strålningsenergi, som låg bakom Einsteins nobelpris för den fotoelektriska effekten. Mvh, Håkan.

 52. Pingback

  […] Som jag beskrivit i artikeln förra veckan Jordens energibalans, klimatkänsligheten och fasplansdiagram så var SB10 inte först med att använda denna metod. Metoden skapades av G04 som använde […]