Jan Ericson om moderaterna och vindkraft

vindkraft

Jan Ericson har en intressant beskrivning av hur det gick till när vindkraftsrealisterna fick moderatledningen att skrota sitt idiotiska förslag om att förhindra kommuner och allmänhet att lägga sig i vindkraftsutbyggnaden. Här är hela artikeln på https://www.ericsoniubbhult.se/

Ingemar Nordin

Moderata partistämman satte ned foten om vindkraften

2023-10-21

Moderaterna har haft en arbetsgrupp som arbetat med partiets framtida miljö, klimat och energipolitik, och arbetet har utmynnat i ett antal förslag till den just nu pågående partistämman. Jag har inte ingått i själva arbetsgruppen, men däremot varit adjungerad i min egenskap av moderat riksdagsledamot i Finansutskottet. Jag ska återkomma till andra delar av detta politikområde, men ägnar detta inlägg åt moderaternas syn på vindkraften.

I slutförslaget från arbetsgruppen fanns en linje att låta ”klimatintresse” väga tyngre än riksintresset kulturmiljö. Det är få i vårt parti som tycker det är rimligt att förstöra viktiga kulturmiljöer eller människors boendemiljöer med vindkraft på olämpliga platser. Det var också feltänkt att inskränka kommunernas vetorätt mot vindkraft, genom att ändra reglerna om när kommunerna ska meddela kommunalt veto . Tanken att det ska ske tidigare under processen är feltänkt, detta eftersom ett uteblivet veto mot ett lägre vindkraftverk några år senare kan visa sig ha medfört bygge av betydligt högre eller fler verk än det vetodiskussionen gällde. Kommunen kan inte göra en rimlig bedömning innan man har helheten klar för sig och de boende i området fått ge sina synpunkter.

Diskussionen inom partiet har varit intensiv, och jag har i hög grad deltagit i denna. För ett par veckor sedan var jag med när Moderaterna i Västra Götaland förberedde sig inför partistämman. Vår linje var att stoppa inskränkningarna av det kommunala vetot och göra skrivningarna om vindkraften mer nyanserade. Vi tyckte motförslaget från moderaterna i Kronoberg om ett utökat kommunalt veto var betydligt mer tilltalande. Stödet för en betydligt mer restriktiv syn på vindkraften kommer från stora delar av landet, och det gäller både att värna om natur, människors boendemiljö och fiskets intressen till havs.

Partistämman sågade förslagen om att begränsa det kommunala vetot och gjorde en del andra viktiga förändringar och tillägg, och stämman beslutade om detta i enighet. Detta är nu moderat politik:

1. Det kommunala vetot ska bevaras utan förändringar.
2. Även boende i grannkommuner, vars invånare påverkas av en vindkraftetablering ska få möjlighet att komma med synpunkter.
3. Vindkraftbolagen ska redan från början tvingas redovisa antal verk, deras höjd mm för att kommunerna tidigare ska kunna ta beslut i frågan om veto. När detta är meddelat ska inte vindkraftbolagen som idag kunna öka verkens höjd eller antal på den aktuella platsen.
4. För att stärka den lokala acceptansen för vindkraft ska kommuner få ta del av vinsterna från vindkraften (om det nu blir några vinster, min kommentar). Exempelvis genom att vindkraftens fastighetsskatt tillfaller kommunerna.
5 Fastighetsägare som störs allvarligt av vindkraften ska ha rätt att få sin fastighet inlöst till det marknadspris som gällde före etableringen av vindkraft. Detta bör få en preventiv inverkan på val av plats för vindkraftverk.
6. Ett system ka införas för att säkra skälig kompensation till närboende och andra sakägare under vindkraftverkets hela livstid. Detta är något jag själv flera gånger motionerat om i riksdagen och tycker det är en rimlig linje, som redan finns i exempelvis Danmark. Här är min senaste motion, från 2017: 2017/18:2765 Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Jag saknar dock diskussionen om vindkraftens värde för elproduktionen. Vi har redan ett elpris runt noll eller rent av negativt när det blåser mycket, då produceras för mycket el redan idag och man stänger rent av ned verk för att det inte är lönsamt att köra dem. Det är när det inte blåser, exempelvis vid sträng kyla, problemen kommer. Det löser man inte med ännu mera vindkraft.

Faktum är att varje nytt vindkraftverk gör det lite mindre lönsamt att bygga mer baskraft (vattenkraft och kärnkraft), trots att för varje nytt vindkraftverk behövs mer baskraft. Vill man bygga ett nytt kärnkraftverk måste man veta att man kan leverera el året runt, oavsett väder, i annat fall blir det inte lönsamt. Om överdriven vindkraftutbyggnad medför att elpriset blir noll så snart det blåser mycket kommer ny kärnkraft aldrig bli lönsam. Då återstår endast att bygga ut vattenkraften i våra nationalälvar – men är det verkligen ett rimligt pris för utbyggd vindkraft?

Vindkraftbranschen och en del andra debattörer hävdar att man kommer kunna lagra vindkraftel i batterier, vätgas och på andra sätt och att vi därför kommer klara oss med enbart vindkraft. Jag hävdar att detta är en utopi – det kommer dels att blir extremt kostsamt (sannolikt mycket dyrare än kärnkraft) och det kommer krävas enorma mängder kärnkraft och batterianläggningar för att uppnå detta. Inget av det finns för övrigt i någon större skala idag och ingen tror att detta blir verklighet i närtid. Dessutom kräver både batteriparker och vindkraftverk enorma mängder sällsynta råvaror för att fungera – var ska vi hitta så mycket av dessa metaller mm till ett rimligt pris? Jag tycker egentligen det borde vara ett krav att varje vindkraftbolag som vill bygga ett nytt verk också måste visa hur elen ska kunna lagras när det inte blåser. Kan man inte visa detta borde man inte får tillstånd.

Andra problem är vindkraftverkens korta livslängd, rivningen och omhändertagande av verken vid skrotning (där dessutom betongfundament och ledningar i marken inte behöver tas bort med dagens lagstiftning), utsläppen av microplaster från vindkraftvingarna rakt ut i naturen (utsläppen beräknas av norska myndigheter vara mångdubbelt större än det svenska myndigheter hävdar), mängden mark som behöver tas i anspråk om vi ska bygga hela vårt tillkommande behov av elförsörjning på vindkraft, kostnaderna för ledningsdragning till varje enskild vindkraftverk, den kortare livslängden på havsbaserad vindkraft och de mycket dyra ledningsdragningarna i saltvatten. För att bara räkna upp något. Flera av dessa saker borde leda till högre krav på vindkraften, vilket sannolikt skulle göra den olönsam.

Utöver detta ägs många av vindkraftparkerna av utländska ägare, inte minst kinesiska. Att lämna över vår elproduktion till potentiellt utländska makter är synnerligen obetänkt i det omvärldsläge som råder.

Jag tycker den lilla minoritet av främst storstadsmoderater som hejar på för mer vindkraft borde lyssna mer på energiexperter, lokala politiker och allmänhet där verken är tänkta att byggas. Vindkraft är knappast framtidens elförsörjning mer än som ett komplement, och jag tycker moderaterna borde varit ännu tydligare med detta. Men jag är väldigt nöjd med att vi som drivit en kritisk linje internt i partiet vann en närmast total seger på partistämman. Vindkraft kommer inte att få byggas där kommunerna säger nej. Min tolkning av detta är att det inte kommer byggas så mycket mer vindkraft i bebyggda områden, och att det även blir färre vindkraftparker i känsliga havsmiljöer eller naturmiljöer. Ska vi bygga vindkraft bör det ske i områden där det redan är störningar – längs vägar eller järnvägar, vid industriområden och hamnar, ute i ödemarker där ingen bor eller störs, eller långt ute till havs i områden där inte fisket påverkas negativt.

Moderaterna står upp för äganderätten, naturen och fisket. Och det var befriande med det enormt starka stödet på detta på partistämman. Vindkraften ska inte ha någon gräddfil vid tillståndsgivning jämfört med annan miljöskadlig industriverksamhet.

Jan Ericson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tryggt när erfarenhet, insikter, vett och sans på riktigt får genomslag.
  Det är raka motsatsen till babblande ”ballonger” som ständigt glider undan debatter, återkommande hänvisar till en kommande dag när allt ska uppenbaras och ämnar lösa ofrånkomliga svårigheter med köpta utsläppsrätter.

 2. En hel del bra tankar av Jan Ericson – men jag ser också att tankarna om att framtidens tankar om stora vindkraftindustrier i ” ödemarker, där ingen störs” lever vidare – vad är dessa ödemarker? Vad är levande landsbygd? Vad är en biologisk mångfald och en Hållbar framtid?

  Det där med att bebygga”ödemarker” långt bort är ju Tyskarnas, Eu:s och gröna storstadsbors dröm – för deras hållbara framtid.

  Det som måste upp på bordet är vindproduktionens enorma arealbehov och dess behov av tungtransportvägar, 1,5m djupa kabelgravar och den kraftiga påverkan detta har på mark och vattenkemi – alla dessa städer, länder och storstadsbor borde lyfta frågan varför dom inte själva vill ha storskaliga vindindustrikomplex i sin närhet.

  Redan idag bebyggs ju företrädesvis glesbygd, vildmark och generellt känsliga miljöer i norr, långt från bryssel och stockholm – när får stockholm sina Första stora vindindustrier…

  Redan idag tokökar kortidsregleringarna av stora och små älvar – med enorma följder för redan skadade ekosystem.

  Om man tror att det är oviktigt vad som händer i o m den ökade korttidsregleringen i våra stora och småvattensystem – så är vi vetenskapligt illa ute – vatten och dess betydelse för en hållbar framtid tycks ointressant i dagens gröna debatt.

  Tittar man på hur stor del av skandinaviens vattenvägar som idag är reglerade kan man lätt chockas – skall vi nu dessutom bromsa och flöda och bromsa och flöda allt detta vatten flera gånger om dagen – så måste vi våga ta diskussionen om vad detta innebär på kort och lång sikt, insektsliv, pollinerare av bär, blommor, grödor kan inte bara stängas ner – och vidare till vattnets kemi för alla varelsers välbefinnande är allvarliga frågor.

  Jag har under dom senaste åren haft kontakter med länsstyrelser, naturvårdsverk och kommuner om vattenpåverkan och kemi i deras och våra reglerade vattenvägar – och betydelsen av ökad korttidsreglering.
  Deras kunskap och reflektionsförmåga förskräcker.
  Mitt livslånga hemmavatten, klarälven – används idag som reglerkraft för vindkraft och pumpas kraftigt upp och ner – insektslarver, småfisk och vattenväxter dränks och hamnar på torra land flera gånger om dagen – ekosystemet havererar.

  Men det ger bryssel och stockholm en grönare innerstad och mängder av fossilfri el – tänk vad bra det går!
  Mänskligheten utvecklas och blir klokare och bygger allt större bomber – våran intellektuella utveckling är oöverträffad.

 3. Evert Andersson

  Bra av Jan Ericson! Att se Fjellner och Hassler i Agenda var rent plågsamt. Fjellner slingrande kring att ha blivit överkörd och Hassler med ”debatten är över” ett slutord han ärvt av John Kerry. Nu har EU totalgreppet och vi ha bara att rätta in oss i ledet.

  Sedan ett inslag i TV4 Nyhetsmorgon om att M förtroende att sköta landets ekonomi sjunker och sossarnas ökar (!).

  Jag lutar åt Thatchers bevingade ord – det måste bli värre innan det kan bli bättre. Demokratins akilleshäl. En majoritet av väljarna måste inse att vi är på fel kurs innan det går att ändra färdriktning. Att försöka innan straffas man för.

 4. Björn II

  Man kan tänka sig ett alternativ till vattenkraft nämligen gas-, olje eller koleldning vindstilla dagar.

 5. Anders Gustafsson

  Har lite svårt att förstå denna vurm för vindkraft hos de flesta av våra rikspolitiker. De är visserligen väldigt okunniga om väldigt mycket men de är ju inte ointligenta. Redan vid en ganska ytlig granskning av energiproduktion och elsystem (produktion – distirbution – konsumtion) borde det vara uppenbart att vindkraft är olämpligt i större omfattning. Jag skulle vilja påstå att vindkraft är ett av de allra sämsta (dummaste?) sätten att producera el till elnäten. I alla fall i någon större omfattning.

 6. Lasse

  Ubbhultaren har visat på omdöme-tack.
  Vindkraften levererar när det blåser men det innebär att vi blir beroende av vindens nycker.
  Jag tycker grafen som visade vindkraftproduktionen och vårt elöverskott där dessa följdes åt (30TWh 2022) visar att VI inte behöver mer vindkraft.
  Om grannarna satsar på vind blir det en ovälkommen exportprodukt 😉

  Lite om lagring av vindkraft:
  https://wattsupwiththat.com/2023/10/22/your-tax-dollars-at-leisure/

 7. Ann Löfving-Henriksson

  #2 Magnus, när Jan Ericsson kämpar på maktberusade politiker i riksdagen gör Du ett mer oglamoröst men nog så viktigt, insiktsfullt och hedervärt grovjobb genom att stångas i närkamp med makthavarna i närmiljön.

 8. Tege Tornvall

  Med indexerat höjd elskatt faller hela regeringens övriga klimat- och energipolitik som ett korthus. Ett praktfullt självmål!

 9. Tege Tornvall

  John Hassler: “Den här diskussionen OM vi skall fasa ut det fossila och VARFÖR, den är avgjord.”

  Just det, den är avgjord: Vi skall INTE fasa ut kolbaserad energi ur marken. Jag och andra har sänt Hassler rätt mycket information om detta. Han måste ha kraftiga mentala skygglappar för att inte ta till sig seriösa argument mot.

 10. Statistikintresserad

  #8
  Hassler är nationalekonom och på engelska heter det ”political economy”, dvs politik helt enkelt.

  I Filosofiska rummet i P1 igår söndag var det bl a om nationalekonomi och barnuppfostran.

  Nationalekonomer kan mycket således. Men hur mycket om fysik och meteorologi, vore intressantare att veta?

 11. Rolf H Carlsson

  Nationalekonomin lider av ”Physics envy” – de vill uppfatta nationalekonomi som en naturvetenskap, De tillgodogjorde sig aldrig Adam Smiths hela synsätt. Dess företrädare tillämpar helt enkelt en felaktig ontologi! Läs Karl Popper!
  Väderkraft – denna medeltida teknologi – är ett problem för elsystemet både när den fungerar och inte. Den behöver ersättas med pålitlig respektive den destabiliserar hela systemet. Skillnaden vad gäller väderkvarnar var att mjölet kunde lagras. Ändå ersattes väderkvarnarna med ångkraft så snart den blev tillgänglig!

 12. Ann Löfving-Henriksson

  I min ungdom och den tidens debatt gav ett bestående uttryck ”det finns ingen gud och Tingsten är hans profet”. Uttrycket dyker ofta upp, inte minst när en av veckans höjdpunkter visar sig på skärmen – TWTW.
  Denna vecka uppmärksammas AMO-professorn Howard Hayden på sidorna 2-4 under ”Due to Climate Change?”
  Denne professor har letat i parametrarna efter ”Climate Change” och funnit
  ”Absolutely nothing. Zero. Zip.”
  Hans budskap är ”Climate change cannot possibly be the cause of anything.”
  Detta bland mycket annat smått och gott som till exempel att en stor del av den ”globala uppvärmningen” beror på UHI de urbana värmeöarna gör att man kan bli galen på dagens klimatdebatt.
  Den stora frågan är bara hur dessa profeters budskap ska nå våra arma FN-kramande politiker.
  http://sepp.org/twtwfiles/2023/TWTW%20Oct%2021.pdf

 13. Det nya M-förslaget innebär inte ett totalstopp för vindkraft – de måste ju gulla med innerstadsfolket som förmodligen slipper att någonsin se ett vindkraftverk. Men jag ger inte mycket för M-strategernas valanalys.

  Kanhända har de borgerliga förlorat många storstadsröster, men att tro att man kan rätta till detta genom att föra en C- eller MP-politik är ett feltänk. I mindre städer så ser man att M förlorade till SD i synnerhet på landsbygden. Den andra stora gruppen SD-röster var bland ungdomar. Om något så skulle en satsning på vindkraft ytterligare alienera den vanliga medborgaren från M.

  Men jag skulle gissa att med de nya krav som införts för byggandet av ny vindkraft så är den marknaden stendöd. Vi skulle därmed följa mönstret från Tyskland, England och Frankrike, och beneluxländerna.

 14. Stig Morling

  TILL Moderaterna i Kungl. Huvudstaden! Tag gärna kontakt med den politiska ledningen i Kruka city, i det progressiva landet Papylonien:

  Kapitel 7. Kruska city tar ledningen
  Motto: Allting går att sälja med mördande reklam (Ulf Peder Olrog)!
  Äntligen utropade Kunnigunda! Hon hade äntligen fått gehör för den sant hållbara lösningen för Kruska citys energidilemma. Med stöd av den entusiastiska gruppen vid Kruskauniversitetet, kallad ”Vi som vill” hade ett nytt projekt sett dagens ljus. Kruska city skulle som det heter ”gå först”: En förankring hos de ledande politikerna, stadens främsta hens hade gått som en dans! Den nödvändiga juridiken hade nu ”satts i sjön”: Alla fastighetsägare inom huvudkommunens gränser hade vid höga viten ålagts att förse varje hustak med solceller och på varje tomt skulle minst tre vindmöllor uppföras. Dessa anläggningar skulle knytas ihop i ett lokalt elnät. De politiska ungdomsförbunden i Kruska city firade genomförandet med glada övningar!
  Den så kallade implementeringen tog ca två år. Nu skulle nästa steg tas. All import av elkraft förbjöds, liksom energiexport till omgivande delar av Papylonien. Kruska city skulle framstå som en världsledare inom hållbarhet, kort sagt man skulle från och med nu vara självförsörjande och en föregångare för övriga världen.
  Men nu drabbades även Kruska city av en så kallad ”Fimbulvinter”. Inte bara att temperaturen sjönk till ca – 25 oC under januari och februari (ja, Papylonien ligger som bekant mellan 62 breddgraden i nord och en god bit norr om Polcirkeln. Dessutom blev denna vinter i stort sett vindstilla. Solljuset kunde nyttjas mellan 0 och ca 10 timmar per dygn för produktion av ”sol-el”. Kort sagt, man sålde snabbt slut på alla vinterpälsar, ett dilemma var att ett antal olagliga braskaminer fortfarande kunde anas i Kruska citys slum!
  Men, nu måste en hållbar lösning komma fram! Rykten hade ju gått på Kruskas universitet om att det fanns något som heter ”jordvärme”! Sagt och gjort! Man tog kontakt med en känd borrfirma, kallad ”Djupdrillo”! Drillo Reuterblom var aldrig senfärdig i affärer! Ett kontrakt för provborrning tecknades inom 14 dagar. Borrningarna kom igång. Drillo levererade varje dag till Kruska citys beslutande hen hur borrningarna fortskred.
  Men så en morgon, man hade nått ner på imponerande borrdjup till ungefär 2 000 m kom en svart tjock vätskestråle upp ur borrhålet. Och inte nog med detta. En av borrarna tyckte man fått resultat. Han bjöd runt på var sin Havanna-2 cigarr för att fira ett resultat. Men när han tände en tändsticka skedde en smärre explosion, den svarta vätskan tog eld och spred både ljus i morgonrodnaden och värme till de kringstående. Ljuset lockade snabbt fram ett antal frysande och huttrande Kruska citybor. De slöt sig snabbt samman i en ring runt denna värmande ljuspunkt. Händelsen rapporterades snabbt via såväl djungeltrumma som sociala medier till stadshuset.
  Här uppstod en gruvsam kalabalik. Några ledamöter förstod den skrämmande verk-ligheten. Här krävdes snabba åtgärder från de så kallade ”kommunikationsstrategerna”. Sagt och gjort, en kontakt med Papyloniens ärevördiga ”Snömossmedja” skedde.
  Till all lycka fanns Ursula af Pratenhjelm på plats i smedjan. Hon kunde omedelbart förmedla ett lämpligt lugnande svar till de oroliga: ”Åter hade Papylonien gått före, man hade börjat utveckla den helt unika, djupa (juvenila) jordvärmen för en hållbar energi-försörjning av Kruska city!!

 15. Jan Ågersten

  Den gröna drömmen håller snabbt på att bli en mardröm för befolkningen.
  Om vi vill behålla vår levnadsstandard, om vi vill fortsätta att blomstra och lyfta fler människor ur fattigdom, då behöver vi mer olja och kärnkraft, inte mindre av det.
  Att låtsas att vi kan ersätta dessa väsentliga delar av energin med vind och sol är bara en dröm och den drömmen håller snabbt på att bli en mardröm för alla svenskar.

 16. Lasse

  #14 Stig
  Skrönor från från Dalarna?
  Dala Djupgas?
  Lite längre norröver har BBC funnit spår av Climate change:
  https://www.youtube.com/watch?v=lM3EL94UKDM

  Dvs vikingafynd under en smältande Glaciär.
  Skrämmande eller lovande klimatförbättring.

 17. Björn

  Vindkraften är ur alla synpunkter negativ! Den förstör stabiliteten i våra elnäts infrastruktur och och dessutom människors naturnära miljöer. Medvetna om vindkraftens beroende av reglerkraft har politikerna beställt en undersökning, där utfallet är en färdigställd rapport från Elforsk år 2011. Kärnkraften är alltså numera reglerkraft till vindkraften. Denna reglering enligt rapporten, är inte helt utan konsekvenser. Vad innebär det i förlängningen med slitage vid ständig reglering? Snabbstopp vid fel innebär avstängning av en hel reaktors effekt som kan vara 1000 MW eller mer. När skall denna kärnkraftens tekniska misshushållning stoppas?

  https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/19886/lastfoljning-i-karnkraftverk-elforskrapport-2012-08.pdf

 18. iah

  #17 björn
  människans naturnära miljö idag är den 200 kvadrat-meter stora parken utanför fönstret. dom har som någon annan skrev bara sett VKV på bild. i våra ödemarker plockar folk bär och svamp, jagar älg, gris och fågel eller bara vandrar men antalet människor är litet.

 19. Claes Lindskog

  Man kan tycka att när t.o.m. Greta demonsterar mot vindkraft borde denna metod vara stendöd, även politiskt.

 20. Sören G

  Man kan knappast se naturprogram på TV utan att det påpekas ”det kommer att bli värre p.g.a. klimatförändringarna”.
  Såg t.e.x. om Kalahariöknen. Där sas att torkan kommer att bli värre ”p.g.a. klimatförändringarna”.
  Men öknarna minskar och det blir allt grönare.

 21. Anders

  #2,7 m.fl. Som Ni vet är det är rädslan för kärnkraftens avfall som har skapat detta dysfunktionella samhälle som anser sig ha rätt att bränna hela stats- och EU-budgetar i fåfängt hopp om frälsning från vindkraften! I skrivande stund står vindkraften för 5% av energiproduktionen i Nordpool… Till vilket pris?

 22. Lasse

  ”Socialdemokraterna uppmanar nu regeringen att säga nej till den planerade elkabeln Hansa Power Bridge, som är tänkt att sammankoppla Sverige och Tyskland. Bakgrunden är att man är oroad för hur det skall påverka svenska elpriser, rapporterar TT.”

  Äntligen lite förnuft.
  Varför koppla upp oss mer mot deras energihaveri.

 23. Thorsten Bergqvist

  När ska eftertänksamhetens kranka blekhet nå de ideologiskt kämpande som negligerar naturlagarna och sund förnuft.
  Gamla lösningar överges när bättre kunskap ernås och nya lösningar på gamla problem reducerar problemen till möjligheter.
  Som ensklit hushåll må du välja men för samhället i stort måste effektiva lösningar etableras.
  Vilket gjordes; men vanföreställningarna baserade på ideologiska ställningstaganden fick de godhjärtade att lyssna till hjärtat isf hjärnan.
  Nu säljes svenska tillgångar ut till utländska ägare och uppröjningen av felsatsningarna får svenska medborgare ta!

 24. tty

  #20

  ”Såg t.e.x. om Kalahariöknen. Där sas att torkan kommer att bli värre ”p.g.a. klimatförändringarna”.”

  Namib/Kalahariöknen är en av de få ”permanenta” öknarna eftersom den primärt beror på den kalla havsströmmen utanför kusten.
  Det märks inte minst på de många ytterst specialiserade endemiska torkanpassade djur- och växtarter som finns där, och som har en mycket lång historia. Som t ex Welwitschia:

  https://worldofsucculents.com/wp-content/uploads/2013/12/Welwitschia-mirabilis-Tree-Tumbo1.jpg

  Öknen växer när klimatet blir kallare under istider och krymper när det blir varmare under mellanistider. Men den försvinner inte, som t ex Sahara har gjort tidvis.

 25. Argus

  #24

  Åhh, är detta den där *knasiga* växten som finns på ett ställe i Lunds botaniska trädgård?

  Var det en Linnélärjunge som fann den? Nee, knappast. En tysk gissar jag utan googling.
  Jag minns att på skylten stod det något om osäkerhet om det var en kryptogam/fanerogam, men, mitt minne är ej alltid pålitligt. Klart var emellertid att den hade en särställning i hur man kategoriserar växter.

 26. Munin

  Fjellner och en del andra moderater måste besinna sig och förstå att deras idéer leder landet mot avgrunden på många sätt. De står för en hänsynslös och gigantisk natur- och miljöförstörelse och driver fram hälsoskadliga industriområden med vindkraft, som sprider gifter, infra- och lågfrekvent ljud, blixtrande ljus, vattenföroreningar m.m.

  Inte nog med det, deras vindkraft skadar elsystemet och leder bara till mer och mer kostnader för att balansera elsystemet. Kostnad på kostnad staplas på varandra i elsystemet för att rädda en situation, som vindkraften är den egentliga orsaken till!!!

  Om moderaterna inte själva kan fatta detta så är detta så klargörande att de inte kan undgå att ta in det. Varje moderat på regerings- och riksdagsnivå måste se detta:

  https://youtu.be/U3EcM47rxTY

  Hur mycket tillkommande kostnader tänker moderaterna belasta vårt land med för att de inte gör några konsekvensanalyser utan låter grönt flum och naivt tänkande om storstadsväljare styra. Även storstadsväljare kan se bakom grönt flum och att storskalig natur- och miljöförstörelse är inget att stöda.