Jag arbetar för en bättre värld, inte en sämre!

Jag har två barn, som just har börjat sitt sommarlov. Den äldsta gick just ut nian och ska börja på gymnasiet till hösten. Naturligtvis vill jag att de bägge ska få ett bra liv. Jag vill att den värld där de, och deras barn, kommer att leva som vuxna blir en bättre värld än den i vilken jag lever nu. Det är en bra anledning för mig att motarbeta den grundlösa klimathysterin och alla förslag till klimatåtgärder som går ut på en snabbavveckling av de fossila bränslena.

Underligt nog finns det föräldrar som agerar tvärtom. De påstår sig arbeta för en bättre värld för barn och barnbarn genom att verka för just en snabbavveckling av de fossila bränslena. Det är tankegångar som jag inte alls begriper. Nog borde den som verkar för en sak också tänka över konsekvenserna för om det eftersträvansvärda verkligen inträffar? För en snabbavveckling av de fossila bränslena innebär det kronisk energibrist, avindustrialisering av världen, massarbetslöshet, sjunkande välstånd, minskande matproduktion. utbredd fattigdom och svält. Hur kan föräldrar vilja lämna över en sådan värld till sina barn?

Lever dessa föräldrar kanske i en fantasivärld, där natt, moln och vindstill aldrig förekommer? Just natt, moln och vindstilla är ju de tre saker som gör att sol och vind inte kan ersätta fossila bränslen. Eller kärnkraft, vilket Tyskland håller på att lära sig.

För mig är det självklart att skaffa kunskaper först och åsikterna sedan. Många andra tycker tydligen annorlunda, och anser att kunskaper inte behövs. Eller att det går bra med påhittade ”kunskaper” som stämmer med åsikterna.

Klimataktivister påpekar ofta hur snabbt sol och vind byggs ut. De får det att verka som om sol, vind och annat ”förnybart” är på väg att ersätta fossila bränslen inom några år. Så är det inte riktigt i verkligheten. En verklighet som till exempel kan studera i den statistik som BP presenterar i sin Energy Outlook, den senaste från i år. BP presenterar dels data från de senaste årtiondena och dels prognoser för framtiden. Jag har räknat ut olika energislags andel av totalen och i ett diagram ser det ut så här:

EnergiEnligtBPOutlook2017

Nej, ”förnybart” är verkligen inte på väg att ersätta fossila bränslen inom några år. År 2035 spås ”förnybart” fortfarande stå för mindre än 10 % av världens energibehov. Här är inte bara sol och vind inräknat i ”förnybart”, utan också geotermisk energi, biomassa och avfall. Ja, avfall räknas ju som ”förnybart” när det gäller energi. Vi producerar ständigt nytt avfall, som kan brännas. Å andra sidan finns önskemål från många håll att minska mängden avfall och öka återanvändningen.

I det BP menar med flytande bränsle, ”liquids consumtion” i orginalet, borde olja vara dominerande. Dess användning spås öka, liksom kolets och naturgasens. För kolet dock bara en liten ökning. Några klimatåtgärder och någon stor energiomställning spår då inte BP.

Utifall någon inte tror på BP, så har Exxon en liknande sammanställning, där jag också har räknat ut andelen för olika energislag:

EnergiEnligtExxonOutlook2016

Där har biomassa/avfall en egen kolumn, så det som finns i annat ”förnybart” borde främst vara sol och vind. Dessa energislag stod för nästan 1,8 % 2014 och spås stå för knappt 4 % 2040.

Exxon spår också ökad användning av olja och naturgas den närmaste framtiden. Däremot spås kolanvändningen minska lite, i alla fall till 2040.

Diagrammen visar alltså andel och inte total användning. För den totala energianvändningen, spår BP en ökning med 30 % till 2035 och Exxon en ökning med 26 % till 2040.

Både BP och Exxon spår en liten ökning av kärnkraftsanvändningen de närmaste årtiondena, förmodligen till svenska miljöflummares förtvivlan. Ökningen är dock långtifrån tillräcklig för att kunna ersätta några märkbara mängder av fossila bränslen. Både BP och Exxon spår att fossila bränslen kommer att stå för 77 % av världens energibehov 2035 respektive 2040. Underligt nog är de lite oense om hur stor andel de fossila bränslena har nu. Enligt BP är den drygt 85 % och enligt Exxon drygt 81 %.

För den som absolut inte tror på stora oljebolag, finns IEA:s sammanfattning. Den säger att 2014, stod olja för 39,9 % av världens energibehov. Kol stod för 11,4 %, naturgas för 15,1 % och biomassa/avfall för 12,2 %. Totalt 66,4 % för de fossila bränslena. Ingen särskild siffra för sol och vind, utan de ingår i övrigt som har 3,3 %. Underligt nog räknas där elektricitet som ett eget energislag som påstås stå för 18,1 %. Men elektricitet produceras av energislag, som vattenkraft.

För elektriciteten i sig, anger IEA att 40,8 % produceras av kol, 21,6 % av naturgas, 16,4 % av vattenkraft, 10,6 % av kärnkraft och olja 4,3 %. Sedan finns där också ”övrigt” som står för 6,3 %. Totalt 66,7 % för de fossila bränslena när det gäller elproduktion, som alltså står för 18,1 % av energianvändningen, enligt IEA. De fossila bränslena totala andel av världens energibehov blir då, enligt den sammanställningen, 78,5 %, mindre än vad både BP och Exxon anger, men inte så mycket mindre.

Spådomarna om fortsatt stor användning av fossila bränslen gör inte BP och Exxon för att de vill motverka klimatåtgärder och fortsätta sälja kol, olja och gas. De gör det för att verkligheten ser ut så. Det enda energislag som fungerar som ersättning för fossila bränslen och dessutom snabbt kan byggas ut, är kärnkraft. Med det osakliga och känslomässiga motstånd som finns i väst mot kärnkraft, är en sådan utbyggnad inte att vänta.

En snabb avveckling av de fossila bränslena till 2035 eller 2040 innebär helt enkelt att mänskligheten får försöka klara sig på 77 % mindre energi än idag. En sådan värld är svår att föreställa sig. Framtida människor ska ha bara 23 % så mycket el, värme, transporter och annan energianvändning som dagens. Det går inte att förvänta sig någon exceptionell teknisk utveckling som gör att maskiner, som bilar och kylskåp, ska klara av att göra lika mycket som idag på 23 % av dagens energianvändning. Snarare innebär 77 % mindre energianvändning också att nästan 77 % mindre kan göras av maskiner. Traktorer och andra jordbruksapparater ska skäras ned med 77 %. Kylskåp, frysskåp och andra hushållsmaskiner som vi i de rika länderna finner självklara, ska minskas i antal med 77 %. Och det samtidigt som idag fattiga vill bli rikare och skaffa sådana apparater själva.

En möjlig lösning är i och för sig att minska antalet människor med 77 %, jämfört med idag. Hur ska vi i så fall bli av med ”överskottet”? Ska de avrättas? Ska medicinska labb utveckla mikroorganismer som dödar en majoritet av människorna? Ska de skickas till andra himlakroppar? Det sistnämnda innebär i så fall säkerligen en dödsdom för de flesta och hur skulle logistiken se ut för att sända iväg miljarder människor från jordytan?

Vare sig det sker direkt eller indirekt, innebär en snabbavveckling döden för ungefär 77 % av alla människor. Eller fler, faktiskt, eftersom befolkningen fortsätter att öka. Med åtgärden att snabbavveckla de fossila bränslena, lär många av de människor som spåddes bli födda i alla fall aldrig att bli det.

Detta är konsekvensen av att snabbavveckla de fossila bränslena. En konsekvens som ingen tänkade människa kan undgå att begripa. Så alla de som ändå förespråkar den åtgärden: Tänker de inte alls över konsekvenser? Eller har de ingen aning om hur energistatistiken från verkligheten ser ut? Eller är de kanske så onda att de vill att en majoritet av människorna ska dö? Det sistnämnda är klart möjligt för en del av aktivisterna, med tanke på de uttalanden som har kommit från en del. En viss kunglighet önskade sig till exempel att återfödas som en mikrob som dödar större delen av mänskligheten. Andra beskriver mänskligheten som en parasit eller en sjukdom på jordytan. Visst förekommer den tanken i den första Matrix-filmen, men den är inget påhitt från tomma intet av manusförfattaren. Tanken förekommer i en del gröna extremiströrelser.

Somliga debattörer påstår att kostnaderna för el från sol och vind har minskat rejält på senare tid och att de nu är konkurrenskraftiga jämfört med fossila bränslen. Om det vore sant, är det bara att slopa subventionerna till att sätta upp solceller och vindkraftverk då. Så får vi se om det blir några fler. Om det vore sant, skulle det förresten fortfarande behövas massor av reglerkraft. Då solceller har en kapacitetsfaktor på cirka 15 % och vindkraftverk på 15-30 %, behövs 85 % reglerkraft för det förstnämnda och 70-85 % för det sistnämnda. Finns det reglerkraft från början, lär den inte räcka till med en stor utbyggnad av sol och vind. Då tillkommer en kostnad för att ordna till mer reglerkraft. Den räknas säkert inte in i påståendena om hur fantastiskt billig sol- och vindel har blivit.

Sedan kan vi fråga oss: Varför skulle solceller och vindkraftverk ha blivit billigare? Solceller har knappast blivit billigare att tillverka. Det behövs fortfarande lika mycket material och energi. Däremot tycks kinesiska staten subventionera tillverkningen av dem, antagligen till den grad att kinesiska solcellsstillverkare kan sälja till andra länder under tillverkningspris. Så solceller kan mycket väl ha blivit billigare på världsmarknaden på grund av politik. Men knappast på grund av andra skäl.

För vindkraftverk är det främst stål och betong som behövs. Jag ser ingen anledning till att någondera ska ha blivit billigare på lång sikt. Det kan förekomma kortsiktiga variationer i priserna, på grund av variationer i tillgång och efterfrågan. På längre sikt är ingen prissänkning att vänta. Om produktionen blir för stor, kommer priserna tillfälligt att gå ned och ekonomiskt svaga producenter att tvingas lägga ned. Till skillnad mot elmarknaden, är marknaderna för stål och betong riktiga marknader, där tillgång och efterfrågan styr.

Om vindkraftverk görs dubbelt så stora, borde de också behöva ungefär åtta gånger mer material. Det kan tänkas att ett dubbelt så stort vindkraftverk producerar åtta gånger mer el under ett år. Men knappast mycket mer än så. Det förefaller osannolikt att det ska finnas en mycket större produktion att slå ut ökande kostnader på, bara för att vindkraftverk blir större och innehåller mer material. Det är inte trovärdigt att kostnaderna för vindkraftverk har gått ned. Möjligen marginellt, men inte så att de är i närheten av att gå med vinst. Det är ju så här med att försöka producera stora mängder el med hjälp av vinden: Blåser det tillräckligt mycket vid de flesta vindkraftsparkerna, går utbudet upp och priserna ner. Vindkraftsägarna får betalt, men ganska lite. Blåser det lite eller inget alls, går utbudet ned och priserna upp. Men vindkraftsägarna får inget betalt, för deras verk producerar inget. Få saker är så garanterat att vara förlustaffärer som satsningar på vindkraft. Den kan bara bli lönsam om pengar slussas in från det offentliga i någon form av subventioner. Det kanske inte kallas subventioner, men det borde inte lura någon annan än den som vill bli lurad.

Somliga debattörer tar som en fördel upp att sol och vind ger fler människor jobb än vad fossila bränslen gör. Det verkar bara gälla USA. Jag kan inte komma ihåg att någon debattör har hävdat att det gäller i andra länder eller i världen i stort.

Just för USA, samlar energimyndigheten där, EIA, ihop statistik. Utvecklingen för olika energislag ser ut så här:

EnergianvändningEnligtEIA

Andelen olja i USA:s energiförsörjning har minskat på senare tid, men är ändå ungefär lika stor som i slutet av 40-talet. Kol och naturgas verkar vara kommunicerande kärl. När den ena går upp, går den andra ned. Solenergins andel är så liten att den knappt sticker upp ovanför x-axelns ens de senaste åren. Vindkraftens andel går att skilja från x-axeln sedan nästan 10 år tillbaka. Men ändå. Tillsammans står de två för mindre än 3 %. Medan de fossila bränslena står för drygt 80 %. Om det verkligen är så att sol och vind sysselsätter fler än fossila bränslen i USA, är det verkligen ingenting att skryta med, som klimataktivister tror. Det är i stället ett bevis för hur ineffektiva energislag sol och vind är. Om det vore bra att en verksamhet sysselsätter så många som möjligt, och allt annat är egalt, är det bara att vrida tillbaka utvecklingen: Bort med mekanisering av jordbruk, datorisering, maskiner, industrier. Ingen föreslår något sådant, för att det skulle innebära att använda rersuser och arbetskraft ineffektivt. Ändå hävdar klimataktivister, indirekt, att energiförsörjningen är undantaget. Där är det bra med mycket arbetskraft, med få maskiner och med ineffektivitet.

Det är förresten inte det enda gången klimataktivister hävdar att energisektorn är Undantaget. Vem, vid sina sinnens fulla bruk, föreslår att produktion ska decentraliseras, att stora anläggningar ska läggas ned till förmån för små? Att det som behövs helst ska produceras i varje hushåll, eller åtminstone varje kvarter? Det vore ju att återvända till den gamla, onda tiden då nästan alla var fattiga, resurser användes ineffektivt och nästan allt som behövdes på gården producerades där också.

Fast undantaget är just klimataktivister och elförsörjning. De hävdar att kärnkraftverk ska bort, de flesta i alla fall. De hävdar att fossileldade kraftverk ska bort. Stora vattenkraftverk kan möjligen få finnas kvar. Men annars ska elproduktionen decentraliseras. Det ska vara solpaneler på varje hustak och vindkraftverk utspridda överallt.

Jag har aldrig sett någon förklaring till varför just elproduktion skulle vara undantaget från regeln att storskalig produktion vid några få stora anläggningar är sättet att använda pengar och naturresurser effektivast. Och bara elproduktion. Inga klimataktivister förespråkar nedläggning av fjärrvärmeverk och återinförande av pannrum i varje bostadskvarter eller villa. Inte ens de själva tycks tro att värmeproduktion är något undantag. Ändå är el och värme bägge två energiformer. Vad skulle vara den väsentliga skillnaden mellan dem?

Klimataktivisternas förslag predikar ineffektivitet, slöseri med pengar och naturresurser, samt avveckling av välfärd och införande av svält och fattigdom. Ja, förslagen andas rent människoförakt. Det är en viktig anledning till jag motarbetar dem. Deras förslag till lösning på klimathotet skulle helt enkelt inte ha varit en lösning ens om klimathotet hade existerat.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. elias

  Jag reagerar för talesättet att vi idag lever i en sorts sämre värld mot vad vi kan åstadkomma för framtiden. Hur många ggr har inte jag reflekterat över att jag både lever i en av de bästa länderna på jordklotet o i den bästa av tider.
  Om nu alla vänsterliberaler o globalister, inkl FN o västvärldens alla regeringar, tror att en världsregering under FN leder till ökad levnadsstandard inom sina länder, så är man bra naiva.
  Vi är redan i mångt o mycket på god väg mot en samhällsstyrning som motsvarar filmen 1984. Om det är den bättre framtiden så hade jag rätt: bättre än det är idag kan det aldrig bli.

 2. Bim

  Lars! Tack
  Underbart sammanfattat, bättre kan det inte sägas.
  Sanningen är en underskattad storhet i vårt följugna samhälle.
  Mycket bra. Lars, hälsar Bim.

 3. Johan M

  Mycket bra

  ”Diagrammen visar alltså andel och inte total användning. För den totala energianvändningen, spår BP en ökning med 30 % till 2035 och Exxon en ökning med 26 % till 2040.”

  Nog så viktigt att påpeka, de relativa nedgångarna för kol och olja är absoluta ökningar. Om vi tar BP så spår de en ökning med 30% (från 2016?) till 2035. Om vi tar oljas del som 2016 var ca: 33% och vid 2035 ca 30% så motsvarar det en absolut ökning med nästan 20%. Även kol ökar i absoluta tal (ca 7% om jag höftat rätt).

 4. Kurt Persson

  ”Om det verkligen är så att sol och vind sysselsätter fler än fossila bränslen i USA, är det verkligen ingenting att skryta med, som klimataktivister tror. Det är i stället ett bevis för hur ineffektiva energislag sol och vind är. Om det vore bra att en verksamhet sysselsätter så många som möjligt, och allt annat är egalt, är det bara att vrida tillbaka utvecklingen”
  Om priset på förnyelsebar energi förväntas vara lågt kommer många sysselsättas med utbyggnad av denna sektor. Det kan väl inte tolkas som ineffektivitet.

 5. Sigge

  När det gäller kostnadsutveckling på vindkraft så kostade ett Vestas V90 på 2 MW ungefär 33 miljoner att bygga 2010. Ett Vestas V110 på 2 MW kostar idag under 30 milj. Ett Vestas V110 prducerar ungefär 35% mer energi än ett Vestas V90.

  När det gäller solceller har det blivit mycket billigare och utvecklingen går snabbt framåt. Framförallt så har effekten per kvadratmeter ökat ordentligt på bara några år. Nu verkar de bästa ha en maxeffekt på 200 W/kvm vinkelrätt mot solen. För 5 år sedan var effekten 1/3-del.

 6. Lasse

  Nyktert konstaterande Lars.
  Fast du förstör festen för den som tror på att alternativa energikällor kommer att rädda oss från fossila CO2 utsläpp.
  Själv fick jag en höjning av elöverföringsavgiften och en höjning av elavgiften allt på grund av klimatet.
  Redan idag betalar vi, trots låga elpriser internationellt, massor i energiskatter.
  Det drabbar de fattiga mest.
  https://wattsupwiththat.com/2017/06/17/daily-telegraph-there-is-no-such-thing-as-affordable-renewable-energy/

 7. Ingvar i Las Palmas

  Bra skrivet Lars!
  Som du säger, det finns ingen vett och sans i klimathotsprojektet. I alla fall inte om man ser till mänskligheten i stort. Om man istället anlägger en makt och malthusiansk synvinkel på det så blir det logiskt.
  Och det finns ju utsagor som stöder detta. Makt: Christina Figueres uttalanden. Malthus: Före detta vetenskapsrådgivaren till Obama, John Holdren som förespråkade en massiv tvångssterilisering.

 8. Guy

  Sigge # 5

  ”Nu verkar de bästa ha en maxeffekt på 200 W/kvm vinkelrätt mot solen.”

  Det här låter bra, men hur ofta får du ut maxeffekt? Om du istället skulle räkna den årliga effekten så kommer du till verkligheten. Du har visst jobbat i branchen så det torde vara enkelt för dej att ränka vad den RIKTIGA effekten blir. Glöm inte va Lars sade. Moln, natt och vindstilla. Dom lär inte inverka på kärnkraft.

 9. Lars Bern

  Priset på fotoceller har på 40 år sjunkit från 76 USD till 0,3 USD per Watt, så jag förstår inte vad du pratar om. Nackdelen som hämmat utvecklingen av solkraften på senare år är att den är intermittent och måste kombineras med teknik för lagring av el, alltså inte priset på solcellerna. Det sker nu en intensiv utveckling på batteriområdet, så den nackdelen elimineras nu år för år. I länder med rik solstrålning kommer onekligen solenergi att snart bli en svår konkurrent till fossilkraft och kärnkraft.
  En Tesla X kan köras uppåt 50 mil på en laddning och producenten ger 8 års garanti oavsett körsträcka. Nackdelen med dagens batterier är laddtiden, men mycket tyder på att man inom några år kan få ner den till ”normal” tanktid genom kombination av litium-ion med grafenkondensasatorer.

 10. Olav Gjelten

  Klimatet påstås vara det stora hotet därför att det blivit 0,8 grader varmare sedan vi såg slutet på den lilla istiden. Detta till trots för att det är en så liten förändring att knappast någon skulle märka av den om inte mätinstrument fanns. Enligt min mening är klimatet något av det som allra minst har förändrat sig sedan 1800-talet.

  Det blev ändå till slut klimatet som fick stå för den jättelika hotbilden därför att den gröna rörelsen misslyckades med att visa allt övrigt påtänkt hot; DDT, säldöden, försurningen, skogsdöden, aidshotet och datahaverierna vid millennieskiftet bara för att ta några exempel. Var inte till och med själva vaccinerna också ett större hot än sjukdomerna de skulle rädda oss från?

 11. Istvan

  Sigge,
  Du nämner att Vestas har lyckats med att öka verkningsgraden på sin snurra med 35%
  Det är stort!
  Hur bar man sig åt? Jag är mycket nyfiken.

 12. Björn

  Sol och vindkraft uppfyller inte kravet på tillförlitlighet för att förse ”megastäder” med energi. Hans Blix menade att sådana städer kan bara förses med energi från någon form av kärnteknik. Vad skall vi här hemma göra med alla förfulande vind- och solkraftsparker när nya förväntade genombrott kommer inom kärnteknologin? Är det inte förnuftigare och mer rationellt att använda den fossila energin som finns, tills mer energitäta energikällor kan ta över? Stabila och hållbara samhällen kräver avbrottsfri energitillförsel. Sol- och vindkraft kan bara ses som nödlösningar i perifera mindre samhällen, i väntan på framtida moderna stabila energiförsörjare.

 13. bom

  Tack Lars! Det var en praktfull sågning av stollen Jens Ergons program om världens energi som sändes i (propaganda)okunskapskanalen i SVT i går. Ergon påstås ha någon sorts halvfärdig teknikutbildning från LiU:s civilingenjörsutbildning. Hans reportage tillsamman med Din excellenta sågning därav förklarar nog varför han aldrig avlade någon slutexamen. Kapaciteten saknades uppenbarligen. Han blev en lat och diskalkylisk journalist i stället. Det finns för många som han på SVT/SR. Stjärne borde skämmas men gör det inte efter som hon lever i en kommunistisk falsk illusion: Lägg ner ”public servicefarsen” nu!

 14. Bim

  Nackdelen med solkraft är att man inte kan tända lamporna på kvällen, bara på dagen.

 15. ces

  #9 Priset på solceller har sjunkit p g a att skattebetalarna subventionerar verksamheten. Så fort subsidierna försvinner går många företag i konkurs, senast t ex Sungevity, Beamreach och SunEdison, ”the world’s largest green energy company,”
  Om Lars Bern brydde sig om skolbarnen i Afrika skulle han få höra: vi vill inte ha solel – vi vill ha riktig el så man kan läsa läxorna på kvällen”
  När det är riktigt kallt i Sverige och elkonsumtionen går i topp producerar solceller Noll och vindkraften kräver el för att inte frysa ihop. När solkraften ev producerar på Gotland under industrisemestern är behovet inte så stort.
  Sedan har vi problem som att vindkraft produceras i Norr, men behövs i söder. Då måste kraftledningar byggas ut. Det får elkonsumenterna betala liksom alla möjliga onödiga lösningar för att lagra el. Alla dessa och många andra kostnader debiteras inte sol-och vindkraft utan det får skattebetalarna betala.
  Osv,osv.
  Det ca 30.000 el/hybridbilar i Sverige av ett bestånd på ca 4.800.000 bilar Vad kostar utbyggnaden av det elnätet och vem skall betala det?

 16. Lars Bern

  CES om du besvärat dig att läsa vad jag skrev isf att förblindas av dina fördomar, så hade du förstått att jag pekade på ett nära förestående genombrott för ellagringstekniken. Då kan barnen i Afrika samla in el på dagen för att kunna läsa läxorna på kvällen. Fördelen med detta är att man på många håll slipper bygga ut dyrbara kraftnät med en gång, man klarar sig med enkla solfångare och batterier ett bra tag.
  Det är när ellagringstekniken når den ekonomiska brytpunkten som vi får ett globalt genombrott för solenergi – att förstå det är trivialt för alla som kan räkna. Vindkraften tror jag dessvärre inte har samma förutsättningar, den är för klumpig, har höga driftkostnader och skadar miljön. Så den tror jag blir en misslyckad parentes även med avancerad teknik för ellagring.

 17. Lars Cornell

  Tack Lars !

  ”Om vindkraftverk görs dubbelt så stora, borde de också behöva ungefär åtta gånger mer material. Det kan tänkas att ett dubbelt så stort vindkraftverk producerar åtta gånger mer el under ett år.”
  Den matematiken hänger jag inte med på. Om storlek = höjd blir svepytan kvadraten på storleken.
  Volymen blir ungefär kubiken på storleken. Kostnaden ökar med materialåtgången som växer med kubiken medan avgiven energi växer med kvadraten på storleken.
  Som vi kan lära oss av myror och elefanter ökar vikten fortare än styrkan.

  #9 Bern. Du är överoptimist.
  Att fördubbla något som är nära noll är inte så svårt. Det är mycket svårare med fördubbling när man ligger vid teoretisk övre gräns. Den tror jag för solceller ligger på 33% vilket är dubbelt så mycket som där vi är nu.

  ”I länder med rik solstrålning kommer onekligen solenergi att snart bli en svår konkurrent till fossilkraft och kärnkraft.”
  Det kommer aldrig att hända. Kärnkraft utvecklas i mycket snabbare takt och kommer att sopa golvet med allt annat.
  Solkraftverkens kostnad i form av markyta, betong, aluminium, stål, koppar mm går det inte att göra mycket åt.

  Världens nu största solcellspark i Indien producerar el till en kostnad om ca 1:60 /kWh. Antag att cellernas effektivitet fördubblas så kommer vi i alla fall inte under ca 80 öre/kWh och det är mycket mer än alla alternativ.

  Batterier och kondensatorer kräver volym. Hur stort blir ett kondensator/batteri som skall lagra energin från ett vindkraftverk under ett dygn, dvs ca 100 MWh vilket är 1000 gånger mer än ett Tessa bil-batteri?

  #11 Istvan. #5 Sigge
  Så vitt jag vet har de ökat propellerdiametern men bibehållit allt annat. Då ligger de på maxeffekten en större andel av tiden. Märkeffekten är således oförändrad.

  #13 Bom.
  Jag håller helt med dig. Att någon med sådan utbildning kan så litet som Jens Ergon är nog rekord. Men han är ju främst politiker och använder sin journalistiska plattform för politisk påverkan.

  Erik Bergsten SVT lyckades ju med konststycket att vända en Kompoundångmaskin bak-och-fram.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Triple_expansion_engine_animation.gif/250px-Triple_expansion_engine_animation.gif
  Victoria Dyrings bedrifter är ju inte heller bortglömda.

 18. Ivar Andersson

  #11 Istvan
  Vestas V110 är dimensionerad för lägre medelvindhastighet. Vestas V110 med större vingar producerar ungefär 35% mer energi än ett Vestas V90 som är dimensionerad för högre medelvindhastighet och har mindre vingar. Vestas V90 var feldimensionerad för att ge maximal årsproduktion av energi. Vestas hade inte tagit hänsyn till vindhastighetens fördelning under ett år.

 19. Kan en omställning av världen energiproduktion bli en kodakhändelse/facithändelse?
  Den fossila energin står för 80 – 85 % av världens energiförbrukning. För kameror, räknesnurror, telefoner och kanske andra liknande små intelligenta prylar är det är det möjligt. Men denna omställning är flera magnituder större. Ett nytt aluminiumsmältverk gör av med lika mycket elenergi som 300 000 hushåll, alltså en miljonstad. http://www.abb.com/cawp/seitp202/f63056f824e6d162c125763800205c60.aspx
  Kommer solenergin upp i ca 30 % energianvändningen som det nämns i en kommentar ovan får vi alla vara glada. Med tanke på den ökande befolkningen ca två till tre miljarder och störta delen i Afrika, som dessutom vill ha en ökad levnadsstandard, kommer alla former av energi att behövas. Att bygga ut elenergibehovet till alla dessa nya människor och dessutom ge el till de 1,3 miljarder människor som idag saknar el och som gärna vill ha det är en gigantisk uppgift för världen.

 20. Peter Stilbs

  Utmärkt sågning jäms med fotskinnet av exempelvis Jens Ergons patetiska soppa i SVT häromdagen.

  Bl.a Lars Bern talar om en intensiv utveckling av batteritekniken. Jo, nog satsas det pengar alltid. Men de volymer som måste till i sammanhanget är astronomiska, och de avancerade batteriet man yrs över är små och dyra. Funderade just på ett ersättningsbatter till min kamera, och noterar att de kostar 800 kr…

  Blybatterierna i ex bilar har väl mer än 100 år på nacken, och är ännu oöverträffade.

 21. I Schweiz har en kommersiell anläggning just färdigställts som separerar koldioxid från luft: http://www.americanthinker.com/articles/2017/06/switzerlands_carbon_capture_plant_is_a_giant_waste_of_money.html

  Samma artikel har en länk som indirekt leder till det här förslaget: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/12/plan-to-refreeze-arctic-before-ice-goes-for-good-climate-change

  Artiklarna här ovan får mig att tänka på en kommentar på en annan blogg: ” Vilket är problemet som ska lösas?”. Den frågan kan ställas i anslutning till det mesta som har med klimatet att göra, liksom vid en forcerad övergång till elbilar.

 22. Christer Löfström

  Mobisol Tanzania
  Plugintheworld.com

  Lyssnade på intressant föredrag av deras servicechef på SIDA Power Africa i Sthlm 4/3 2016

 23. Lars Bern: Du har längre tidsperspektiv än jag övervägde för solcellers kostnad.
  Kurt Persson: Tycker du att uppgifterna från EIA tyder på en så snabb utbyggnad av sol och vind att det går att förklara många sysselsatta med det? Visst blir det en stor ökning i procent, men i absolut tal?
  Lars Cornell: En fördubbling av höjden är en förändring i en dimension. Vindkraftverk är tredimensionella och borde behöva växa lika mycket i alla tre för att hålla ihop. Alltså två upphöjt i tre=åtta.

 24. Arne Nilsson

  Jag har länge misstänkt att miljörörelsen vill ta död på stora delar av mänskligheten för att ”rädda jorden”. Genom att läsa ovanstående artikel blir jag stärkt i min tro. Varför säger inte miljöaktivisterna att det är målet? Kanske beror det på att då känns inte deras aktivism lika smaklig.

 25. Jag kollade just på Clas Ohlsons hemsida. De säljer en 80-watts solpanel för 2199 kr. Med 15 % kapacitetsfaktor, det vanliga för solpaneler, producerar den 105 kWh per år. Håller den i 15 år, kommer den att producera 1578 kWh under den tiden. Total kostnad per kWh: 1,39 kr. Håller den i 20 år, blir det 1,05 kr/kWh.
  Sätter man upp solpaneler på sitt tak, lär det bli lite billigare per W. Å andra sidan lär man behöva hjälp med att sätta upp den och det behövs kablar ner till huset och kanske ut på elnätet också, om man vill sälja överskottsel. Det kan senare behövas hjälp att tvätta dem rena och skotta bort snö. Utan subventioner borde det bli svårt att komma under 1 kr/kWh. Ska man kapa anslutningen till elnätet, behövs reglerkraft och/eller lagringskapacitet. Vilket blir ytterligare kostnader.

 26. Sigge

  #8 Guy

  Maxeffekt är maxeffekt. Nya solpaneler verkar ha ungefär 200 W/kvm som maxeffekt. För ungefär 5 år sedan verkade det vara ungefär 75 W/kvm.

  Min enda erfarenhet av solceller är att jag hjälpt en granne att installera ett system i deras båt. Jag har också en person i min bekantskapskrets som bor på landet och inte har el framdraget. De har också solceller men där har jag inte hjälpt till med några installationer.

 27. Sigge

  #11 Istivan

  Nu vet jag inte riktigt vad du menar med verkningsgrad. Men ett Vestas V110 har ungefär 50% större sveparea än ett Vestas V90. Ser man det så så har Vestas V110 sämre verkningsgrad eftersom produktionen bara ökar med 35% när sveparean ökar med 50%.

 28. Ingemar Nordin

  De gröna entusiasterna har överskattat utvecklingspotentialen i vind- och solkraft i snart 40 år. Visst har det skett små förbättringar i effektivitet över tiden, men inga tekniska språng som rår på de fundamentala problemem med intermittens. Båda energislagen kräver också stora arealer vilket ofta kommer i konflikt med miljöintressen. Energitätheten är helt enkelt för låg, särskilt i jämförelse med fossilt och kärnkraft.

  Jag ser därför ingen realism i att någon av dessa energitekniker skulle på allvar kunna ersätta fossilkraften, vare sig det gäller transporter eller världens energiproduktion.

 29. Ingemar Nordin

  Man skall heller inte glömma att det under dessa 40 år som det skett förbättringar av effektiviteten så har det skett en minst lika snabb utveckling av förbränningsmotorer och fosilbaserade kraftverk. De gröna entusiasterna verkar bara se en sida av den tekniska utvecklingen på eneriområdet. Det är ett vanligt misstag när folk spår om framtiden.

 30. Greger

  #18
  ” Då kan barnen i Afrika samla in el på dagen för att kunna läsa läxorna på kvällen”. Jag tror att även ”barnen i Afrika” vill ha ”riktig” el för att när dom växer upp kunna få elspisar, kyl- och frysskåp, tvättmaskiner med mera. Att tro att ”barnen i Afrika” skulle nöja sig med att kunna läsa läxor även när det är mörkt ute är infantilt och en grov underskattning av ”barnen i Afrika”s behov.

 31. Lars Bern

  Det genomgående temat bland er som skriver kommentarer och krönikor på den här bloggen är svartmålning av allt som den gröna rörelsen vurmar för. Det är er svaghet och leder till fördomar som förblindar er. Ni ser inte den förändring som kommer därför att ni inte vill se den – den ger er Mp associationer och då stegrar ni er. Det är ett ödesdigert misstag.
  Jag delar skepsisen till vindkraft som jag upplever som idiotisk och miljövidrig, jag tror vindkraftverken kommer att stå som monument över vår tids politiska vansinne. I Kalifornien kan man redan se sådana rostande vindkraftskogar.
  När det gäller solenergin är jag en betydligt större optimist. Redan säljer Tesla solcelltakplattor som inte är dyrare än vanliga takplattor med livstidsgaranti och det finns massor av takytor att ta tillvara. https://www.facebook.com/DavidAvocadoWolfe/videos/10154483294616512/?pnref=story
  Solenergins enda svaghet är att det varit för dyrt med batterier för att lagra insamlad el, det kommer gradvis att ändra under närmaste åren och då tar utbyggnaden fart. Hus med solpaneltak kommer att minska belastningen på kraftnätet eftersom de blir allt mer självförsörjande, varvid nätavgiften sjunker.
  Så självklart står solenergin i solrika områden inför ett betydande uppsving. På många håll kommer man att kunna elektrifiera utan att göra de stora investeringar i kraftnät som vår centraliserad elproduktion medför, man kommer att klara sig med mindre back-up.
  När det gäller bilar har eldriften så stora tekniska fördelar framför de komplicerade och driftsosäkra förbränningsmotorbilarna att elbilarna kan bära betydande kostnader för batterier redan, där handlar det idag främst om hur långt man tar sig på en laddning och laddtider. För egen del planerar jag att snart byta någon av familjens bilar till eldrift.

 32. Sören G

  Vinden har för låg energitäthet så den kan aldrig bli ett lönsamt alternativ.
  Solenergi behöver kunna algras från dag till natt och från solsken till mulen himmel samt från vinter till sommar.
  Löser man det så tror jag på den.

 33. Sören G

  Från vinter till sommar menar jag förstås.

 34. Sören G

  En gång till: Från sommar till vinter.

 35. ces

  #31 Det är klart att Tesla kan sälja billigt. Tesla och Elon Musk har hittills fått över 5.000.000.000 $ i bidrag = skattebetalarnas pengar.

 36. Nu är det en stor skogsbrand i Portugal. Snart kommer de klimathotstroende att skylla på klimatförändringar. 60 personer lär ha dött.
  International Disaster Database kan upplysa om det har varit bränder i skog och annan natur tidigare i Portugal. Det har det. 1967 dog 462 personer och 100 skadades. På senare år har det varit lugnare. 2005 dog 15 och skadades 136. 2013 dog 9 och i fjol 3 i skogsbränder. Så visst, årets brand är värre än någon sedan 1967. Men ett fall är helt enkelt inte klimatförändringar. Klimat är medelväder över 30 år, så klimatförändringar borde vara förändringar över längre perioder än 30 år. Det borde dessutom spela roll om det brinner i områden med många samhällen eller om det sker ute i ödemarken.
  Har det då regnat ovanligt lite de senaste åren? Data från väderstationen i Lisabon säger att det snarare har regnat ovanligt mycket de senaste åren. Däremot var det torrt 1920-40.
  Lissabon är en miljonstad, som borde ha en växande värmeö. Hur mycket av uppvärmning där (drygt två grader sedan 1880-talet) beror på verkliga klimatförändringar, och hur mycket beror på den växande värmeön? Badajoz i Spanien ligger tydligen i närheten och påstås ha en befolkning på 81000. Data är rätt sporadiska och tyder på cirka 1,5 graders uppvärmning sedan 1970, men lite förändring sedan 1990. Vilket stämmer ganska bra med data från just Lissabon. Så frågan är om det verkligen har varit några klimatförändringar i Portugal sedan 1990?

 37. Sören G

  En eller annan grad varmare startar väl ingen skogsbrand. Stark sol under en längre tid torkar ut naturen och gör att den lättare tar eld. Om klimatförändringar har inneburit mer solsken så är den inte människoskapad.

 38. Karl Eider

  #36
  Jordbävningen och tsunamin på Grönlnd skyller man redan på klimatförändringarna iaf.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/manniskor-evakueras-efter-tsunami-pa-gronland

 39. Sigge

  #38 Karl Eider

  När glaciärerna smälter så minskar marktrycket och man får landhöjning. Landhöjningen skapar spänningar i marken som ibland blir små jordskalv. Här i Sverige har vi jordskalv ungefär var 10 år som magnituden 4 eller lite mer. Det är väl väntat att det skall bli jordskalv på Grönland varefter isen smälter men den här kom väl lite tidigt. För än har det inte smält så mycket is på Grönland.

 40. tty

  #11

  ”Du nämner att Vestas har lyckats med att öka verkningsgraden på sin snurra med 35%
  Det är stort!”

  Jag håller med. I synnerhet som vindkraft inte ens teoretiskt kan utvinna mer än 59% av vindenergin.

 41. tty

  #39

  ”När glaciärerna smälter så minskar marktrycket och man får landhöjning. Landhöjningen skapar spänningar i marken som ibland blir små jordskalv. ”

  Finns en kanske mera närliggande förklaring till att ett mindre skalv utlöstes just nu. Snö- och ismängden på Grönland är just nu den största på länge:

  https://www.dmi.dk/uploads/tx_dmidatastore/webservice/b/m/s/d/e/accumulatedsmb.png

  Något oväntad plats dock, aktiviteten är betydligt större några hundra km söderut kring Disko. Å andra sidan innebär en lång period utan skalv att större spånningar byggts upp i jordskorpan. Det är också mycket märkligt att ett så litet skalv orsakar skador. Skalv med magnitud 4 händer ju med ett par års mellanrum även i det stabila Sverige. Förmodligen har jordbävningen utlöst ett jordskred som orsakat en tsunami, alternativt kan både skalvet och tsunamin bero på ett större skred under havsytan. De mycket stora mängderna löst material som samlas på havsbottnen där en isström slutar under en istid är ofta instabila och kan ge upphov till mycket stora skred och tsunamis, t o m här i Skandinavien. Det finns enorma skredärr i kontinentalbranterna väster om Norge, och runt Grönland, bl a just utanför Uummannaq:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113003430

 42. Gunnar Strandell

  Lars Bern #31
  Jag tycker att inlägget är ett rejält självmål.
  Det är inte bara så att batterier varit dyra. De är fortfarande dyra för de som orkar kontrollera verkligheten istället för att drömma om ny teknik. Just nu pågår sonderingar om stora batterifabriker i Europa och vi kan räkna med besked under det närmaste året. De bygger på dagens teknik och eventuella kostnadsrationaliseringar handlar om traditionell stordrift.

  Jämför inte med Kodak, där försvann den silverbaserade filmen. Solenergi skapar istället ett lagringsbehov för elektrisk energi och kan konkurrera på allvar först när det lönar sig att tillverka syntetiska kolväten, för då krävs inte investeringar i nya anläggningar för förädling och distribution.

  En del barn i fattiga länder samlar ved för matlagning och värme. Det klarar inte solceller till rimlig kostnad ens om man väljer att lagra värme.

  Varför bara byta en bil till eldrift om nu fördelarna är så enorma?

  Du kanske kan leva på tro, hopp och kärlek, men det ger dig ingen rätt att smäda de som är realister.

 43. Guy

  Sigge # 26

  ”Maxeffekt är maxeffekt. Nya solpaneler verkar ha ungefär 200 W/kvm som maxeffekt. För ungefär 5 år sedan verkade det vara ungefär 75 W/kvm.”

  A bull is a bull. Vad skulle du kalla maxeffekten om året inte hade en enda molnfri dag? Är det inte dumt att yvas över vad solpanelen skulle klara av ifall om att. Inget fel på solpaneler i sig, men hur skall du få energin på burk. Där är problemet. Hur bra solpanelerna är, är endast propaganda tills kraften fås på burk.

 44. Nils

  #42
  En kusin till mig har en ny företags bil en Tesla model 3 den kostar 5000kr i månaden att ha. Laddningstiden är 30 min på bensinmacken, han kan köra från piteå till Luleå fram och tillbaka och sedan ladda igen. Om han laddar hemma så tar det en natt att ladda upp batterierna. Men som sagt var vem har råd 5000 kr i månaden med en Tesla model 3

 45. Ingvar i Las Palmas

  Lars Bern!
  >Det genomgående temat bland er som skriver kommentarer och krönikor på den här bloggen är >svartmålning av allt som den gröna rörelsen vurmar för. Det är er svaghet och leder till fördomar som >förblindar er.
  Dåligt! Dåligt!
  Det är inte så ofta man ser en Grupp-Ad Hominen.
  Och samtidigt en bit av hybris.
  Håll dig till fakta!!

 46. #31 Lars Bern. Läser det mesta du skriver och med stor behållning. När det gäller solpaneler och batterier stämmer det inte med min verklighet. Man får räkna med minst 25 kr watten om man köper solpaneler i Sverige. När det gäller batterier av typ Lithium-jon är priset idag 22000 kr för 90 amperetimmar. Förstår heller inte solpaneler på tak. Jag använder en kilowatt per timme på sommaren i min villa. Säg att solen lyser 6 timmar om dagen då skall jag på dessa timmar samla in 24 kwh och spara 18 kwh i batterier för kväll och natt. Det blir batterier för 18 * 22000 kr = 396000 kronor. Orkar inte nämna de 4 vintermånaderna. Om du kan tipsa mig var jag kan köpa dina billiga solpaneler någonstans så vänligen ge mig företagets nam och produktens artikelnummer. Samma med batterierna. Skulle älska att ha dessa batterier i min segelbåt, men inte till det priset naturligtvis. Dessutom elbilar. Ni som är intresserade gå in på egotrip.se och gör en virtuell resa. 26 timmar till Luleå + nödvändiga vilotider exvis. (från Göteborg) Visst kommer mycket att hända framöver, men kan man inte ta det lite lugnt och låta utvecklingen ha sin gång. Bra produkter säljer sig själva utan subventioner. När en elbil kan konkurerra med min XC70, 60 mil körsträcka, dragkrock för 1800 kilo, full värme och kyla, plats för baggage, bränslepåfyllning på 5 minuter, läderklädsel mm, så har jag inget emot elbil. Om priset ligger på 90000 kr, som jag köpte min begagnade bil för.

 47. Richard

  #31 Lars Bern
  ”Redan säljer Tesla solcelltakplattor som inte är dyrare än vanliga takplattor med livstidsgaranti och det finns massor av takytor att ta tillvara.”

  Vanligt tak är det inte det jämförs med om man jämför med taken vi har i Sverige. Det är väldigt högt prissatta tak. När Tesla påstår något är det ofta mycket rök och speglar.

 48. Lennart Bengtsson

  Jag tror som Lars Bern att solenergin har stora fördelar. Redan Heinrich Hertz visade i ett föredrag 1885 att solenergin bidrog med 2 storleksordningar ( dvs 100 gånger) mer energi än vinden och vinden i sin tur 100 gånger mer än vattenkraften. Detta visade sig i senare beräkningar vara en helt korrekt bedömning. Det är därför ganska naturligt att solenergin nu börjar göra stora och snabba framsteg. Enligt min uppfattning får man dock räkna med en tidsskala på omkring 50 år innan solenergin kommer att bli den dominerande energikällan. En allvarlig begränsning är dock den ringa energitätheten. Solenergin är mäktig men utspridd. När solcellerna blir tillräckligt billiga kommer man sannolikt att belägga hustaken eller andra tillgängliga ytor allmänt med solceller. Lagring av el som idag är ett stort problem förbättras fortlöpande. Här är jag som Lars Bern optimistisk. För enskilda bostäder kan man också tänka sig lokala elkällor drivna av etanoldrivna bränsleceller som redan i dag finns på marknaden. Metanol sin tur kan produceras av skogsavfall i stora mängder alternativt via vätgas från kärnkraft eller vindkraft som inte direkt kan utnyttjas.
  Min uppfattning är att låta utvecklingen ha sin gång med ett minimum av bidrag och subventioner. Förr eller senare blir det nödvändigt att finna ersättning för den fossila energin. Om något energislag är skadligt för miljön eller på annat sätt är det naturligt att den får stå för kostnaderna. Det gäller inte bara kärnkraft och fossilenergi utan även vattenkraft och inte minst vindkraft som hittills har sluppit undan.

 49. Lennart Bengtsson

  Förlåt det skall vara ”etanoldrivna bränsleceller”

 50. Lennart Bengtsson

  Metanoldrivna bränsleceller förstås!

 51. Lasse

  #31 Lars Bern
  Varför så negativ när det gäller alternativa energikällor som fungerar idag och så hoppfulle till ny teknik som ännu ej funkar?
  Etanolen är borta från våra miljövänners agenda skall ni nu även överge vinden?
  Vi i Sverige är stolta över att vi går före när det gäller ny teknik, vilket gett oss en del snabba vändningar.
  Nu är jag rädd att Teslatrenden, där rika köpare subventioneras med stora summor, kommer att ge oss backlash när batterierna skall bytas. Hoppet står till billigare batterier annars så blir det gott om begagnade karosser framöver.

 52. Christer Löfström

  Ingemar Nordin, om du sänder mig ett e-mail till adressen knuten till denna kommetar, returnerar jag med ett dokument från CSIR Sydafrika med titeln:

  ”High-rewneable senarios”

  Den kan används för serös debatt om framtiden för förnybart i Afrika.

  Lars Bern har en poäng när han värderar de som kommenterar här.
  Jag länkade vid tillfälle till en metaanalys i Science. ”tty” sågade den, och påstod han läst den. Den var låst för mig, men i veckan som gick fick jag tillgång till den. Jag betvilar inte att ”tty” läst den, men han tolkar in egna åsikter om Sahel. Han är kanske inte det ”orakel” som Sten Kaijsers bror tror.

  DN’s kulturchef tog nyligen till det som den okunnige gör, han kallar oss som ifrågasätter överdrifterna i klimathotet för fascister.

  http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-de-aggressiva-klimatfornekarna-bygger-pa-samma-ideer-som-fascismen/

  Lars Bern, Peter Stilbs, Lennart Bengtsson, P-O Eriksson – skriv ett motinlägg till DN’s kulturdebatt. Det som skrivs på bloggar når inte de ”frälsta”

  Jag har just läst Branko Milanovic , Global Inequality. Det korta av det långa. Afrika är förloraren och Wiman är en Informell Imperialist!

  Kommentaren skriven i Kävlinge Skåneland av pensionrad civing tefy.

 53. Lennart Bengtsson

  52

  De frälsta kan man aldrig övertyga ty de står i kontakt med Gudomen.
  Varför skall man kasta pärlor för svin?

 54. Lasse Forss

  #9
  Om man ska ersätta Forsmarks 3157 Mw så krävs det en hel del yta. Den teoretiska effekten är 1000 W per m2. Med fasta solceller kan man mest få ut 500 W per m2. Jag såg att man räknar kapaciteten till 11 procent. Det innebär 55 W per m2 och med solcellens verkningsgrad på högst 20 % så får man effektiv ut 11W/m2.
  3157 Mw som ska ersättas med solceller innebär att solcellerna ska täcka en yta på 287 km2. I praktiken behövs betydligt större yta eftersom man måste ha utrymme att bygga och serva. Och puts bort smuts.

 55. Ivar Andersson

  #26 Sigge
  Lite data för produktion av tysk solcellsel
  Juli December
  Installerat MW 40289 40809
  Medeleffekt MW 25688 12170
  Mineffekt MW 0 0
  På sommaren får tyskarna ut 60% av installerad effekt.
  På vintern får tyskarna ut 30% av installerad effekt.
  På natten får tyskarna ut 0% av installerad effekt.

 56. elias

  Mycket lustigt med vindkraften; en kraftkälla som vi redan i slutet av 1800-talet började att avveckla! Sedan övergick man efterhand helt över till motorer av olika slag.
  Den avvecklade o övergivna kraftkällan fick en renässans då miljöaktivisterna fick börja bestämma. Något som säger allt om deras perspektivplaneringsförmåga.

 57. Karl Eider

  #54 Lasse

  Om vi offrar Öland, ”solen och vindarnas ö”, så skulle ytan räcka till ca 13 GW solel (då ett antal procent går åt till vägar och annat). Det motsvarar ca 4 st kärnkraftverk. Det låter väl som en bra idé, eller?

 58. Ingvar i Las Palmas

  Lennart B #53
  >Varför skall man kasta pärlor för svin?
  Nej självklart inte! Sitt tyst och bemöt inte dumheterna!
  Låt det officiella rummet domineras av korkade och indoktrinerade journalister!
  Bah!

 59. Ingvar i Las Palmas

  Ett antal vetenskapliga skrifter om vad som i själva verket styr utsläpp av CO2 mfl gaser.
  http://notrickszone.com/2017/06/19/scientific-papers-indicate-natural-processes-dominate-changes-in-ozone-hole-methane-and-co2-emissions/#sthash.FOWWvLdy.dpbs

 60. Ann L-H

  OT. I förra veckan fick Svante Axelsson rejält med plats på GPs Debatt:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/v%C3%A4ljarna-vill-ha-ett-fossilfritt-sverige-1.4365547

  Jag skrev en liten insändare tänkt som svar på Axelson inlägg. Nyss fick jag svar från GP: ”Tack för erbjudandet. Vi prioriterar andra texter denna gång.”
  Det är bara att konstatera att censuren består GP Debatt och här är min lilla skrivelse:
  Fossilfritt på vetenskaplig grund?
  Miljörörelsen får återigen fått breda ut sig på GPs Debatt, denna gång via Svante Axelsson. Rubriken lyder ”Väljarna vill ha ett fossilfritt Sverige”. Vilka väljare? På vilka grunder?
  Handen på hjärtat, har vi väljare överhuvudtaget fått någon vetenskapligt grundad upplysning i frågan via media? Kan inte all ”upplysning” vid närmare eftertanke härledas till miljörörelsen? När fick insikter från den fria vetenskapen komma till tals?
  Exempel från bästa tillgängliga vetenskapliga information:
  Det s.k. klimathotet syns endast i klimatmodellerna, vilka skiljer sig alltmer från verkligheten.
  Den ytterst lilla uppvärmning, som skett sedan koldioxidhalten överhuvudtaget skulle kunna ha påverkat klimatet kan förklaras som naturlig klimatpåverkan, t.ex. havsströmmarnas naturliga cirkulation och förändrad solaktivitet. Klimatkänsligheten (temperaturökning vid fördubblad koldioxidhalt) beräknad på data från verkligheten utgör inte underlag till någon hotbild.
  Kina, Indien och övriga tillväxtländer är fria att använda de energikällor som står till buds till dess att de nått västerländsk utvecklingsnivå. Kinas ledare beräknar fördubbla och Indiens tredubbla respektive lands användning av fossila bränslen under de närmaste decennierna. De idag mindre utvecklade länderna förmodas följa i dess spår inte minst med stöd av Kinas OBOR-initiativ (BRI).
  Klimathotet vilar vetenskapligt sett på skakig grund, däremot är det påvisat att den ökande koldioxidhalten är välgörande och ger en allt grönare biosfär.
  En frisk demokrati bygger på en välinformerad allmänhet. Påståendet att väljarna vill ha ett fossilfritt Sverige, bygger på myten om klimathotet – vilken saknar vetenskaplig grund.
  Ann L-H

 61. ces

  # 60 s
  Skicka din insändare till Alice Teodorescu också.

 62. Istvan

  Och så fascismen i sin tur bygger på samma idéer som socialismen / kommunismen

 63. Håkan Bergman

  Karl E. #57
  Nej, verkligen ingen bra idé. Till råga på allt så är Öland en långsmal ö i nord-sydlig riktning, det skulle bli en rejäl topp mitt på dan där. Västsverige får väl skjuta lite på dygnet, upp i svinottan och sen lägga sig tidigt. Annars så får det bli mycket batterier.

 64. Björn

  Karl Eider [57]; Ja, allt är en lek med siffror som det är i alla kalkyler, rimliga och orimliga. Men sen då, verkligheten, de fysiska realiteterna? Elektrisk överföring är ingenting som kopplas upp via wifi, utan via hårdvara som fysiska metalledningar med areor som klarar av dess interna strömmar och för att inte tala om dessa ledningars fysiska framkomlighet härs och tvärs i mark och luft. Det är inte ingenjörerna som framtvingar denna härva av ledningar som behövas för att koppla ihop härvan till konsumenterna. Det är politikerna med sina små kunskaper om verklighetens villkor som beslutar, det är dessa som har framtvingat en oredig härva av metalledningar över Europa för att framtvinga deras orealistiska energisystems ihopkoppling. Att föra elektrisk ström över stora avstånd är egentligen gammalmodigt med tanke på att varje större samhälle inom en snar framtid kan ha egen försörjning av ett mindre kärnkraftverk. Tanken att förse kontinenten med el från vindkraftverk i Sverige är svindlande verklighetsfrånvänt. Varje region inom EU måste ha sin egen försörjning av el som kommer från moderna kärnkraftverk. Politikernas lättsinniga energitänkande måste skolas bort, annars fastnar vi i deras orediga härva av ledningar som är en spegling av deras lika orediga tänkande.

 65. Lasse

  Fler som försöker verka för en bättre värld:
  http://www.handelsnytt.se/hemkop-infor-pant-pa-plastpasar
  EU direktiv som inte tar speciell hänsyn till våra förhållanden där sopor förpackas i plastpåsar och eldas.
  EU direktiv som vi givetvis skall följa, vi vill ju vara bäst!
  Har södra Europa problem med plastpåsar i naturen så skall vi här uppe hjälpa dem!

 66. Lasse

  #56 Lite teknikutveckling så blir även gammal teknik ny:
  https://www.youtube.com/watch?v=WBG1g8s3BT0

  Americas cup pågår!

 67. Evert A

  Mycket bra artikel. Klokt blandat med konstigt i kommentarfältet. Efter alla inlägg saknar ett perspektiv. Intermittensen är förstås det s k förnybaras akilleshäl. Men som en forskare i Cambridge visat är begreppet EROI lika viktigt. Energi Return On Investment. Alltså hur mycket energi får man ut den energi som går åt för byggande av produktionsanläggningen. Från gruvan till graven (skroten /återvinningen). Den faktorn är mindre än fyra för sol och vind. Sjuttiofem för kärnkraft. Tio anses minimum för ett utvecklat samhälle. En aspekt som bör finnas med debatten. Tror inte att solkraften kan bli femtio gånger effektivare det här århundradet.

 68. Håkan Bergman

  Evert A #67
  Jo det är ju själva grundidén med att använda extern energi i.st.f. muskelkraft. Förstår man inte det kan det gå riktigt illa. Mot slutet av 1944 fick japanska flottan för sig att man kunde använda tallrötter för att framställa flygbränsle, det gick väl sådär. Hoppas inte nån miljöpartist får nån idé nu.
  http://navy.memorieshop.com/Stories/Lack-of-Oil.html

 69. Torbjörn

  #68 Håkan

  Den idén har redan MP

 70. Istvan

  #56, 66
  Lustigt att nu när vi har lärt oss att bygga riktigt goda segelbåtar, så är tekniken bara till för lek.
  Det hjälper inte med utveckling, aldrig så smart, om grundtekniken är föråldrad.
  Tidigare i årtusenden hasade skepp över haven med vindens hjälp, men så fort ångmaskinen uppfanns så försvann de stolta segelskeppen på bara en generation.
  Trots risken för brand, pannexplosion samt att man fick avstå lastutrymme för kol, så blev den gamla vindkraftstekniken hopplöst akterseglad. 🙂

 71. Bim

  Ann!
  Du sparar väl alla dina skrifter till GP?
  En vacker dag skall de inte komma undan med ”de inte visste”
  Jag tycker det är skamligt att så uppenbart censurera insända texter, speciellt dina där de måste inse att det är en människa med kunskap som skrivit. En sann journalist borde åtminstone bli nyfiken när en sådan text dyker upp. Efter bästa förmåga göra en koll och sedan besvara.
  Vad är det for skitjournalister som sitter på GP och gaggar? Och vad är det för en jäkla tidning vi betalar för?

 72. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #68 & Torbjörn #69

  Idé?
  Nejdå, det är verklighet här i Sverige idag, som Kurt Olsson kanske hade uttryckt det.

  Länk, ”från tall till tank” och det kallas Evolution Diesel:
  http://www.preem.se/om-preem/arsoversikt-2016/hallbar-utveckling/preem-evolution-drivmedel/preem-evolution-diesel/

 73. I dag kontrollbesiktigade jag en av mina bilar, en 1986 Volvo 765. Endast några smärre anmärkningar.

  Kontrollören som jag känner sedan många år som en pålitlig karl, berättade att en annan kund som arbetar i den franska administrationen beskrivet ett EU-lagförslag som går ut på att alla bilar registrerade före 1997 ska förbjudas att framföras på allmän väg. Undantag erbjuds de som registreras som veteranfordon, men då ska ett särskilt tillstånd sökas vid varje tillfälle de körs. Tillståndet ska förslagsvis kosta 110 euros.

  Om förslaget blir lag, blir den lyckliga konsekvensen att massor av ”les salauds sans dents” (skitstövlar utan tänder, franska motsvarigheten till de amerikanska ”deplorables”) inte längre kan använda sina bilar. Detta innebär som en bonus att trafiken blir mindre intensiv och de med moderna bilar får en bekvämare körning. Lars Bern blir enligt egen utsago en som kan njuta frukterna av förslaget.

  Jag frågade också besiktningsmannen om de kontrollerade rena elbilar. Jodå, posten I Argentan har 10 st. Personalen på besiktningsföretaget ( i Frankrike är de privata) hade genomgått en särskild utbildning för detta. Bl.a ingick att en brand I batteriet inte går att släcka och måste brinna ut.

  I en tidigare kommentar här på Klimatupplysningen har jag återgett vad en brandman berättade för mig om hur de utbildats att uppträda vid olyckor med eldrivna bilar. Om inte en kabel med en viss färg under bilen kan kopplas bort får de inte röra fordonet. Detsamma gäller vid brand. Om vid en brand förare eller passagerare sitter fastklämda ska de ordinarie brandmännen invänta ett specialkommando. Den specifika ordern är att personerna i det brinnande fordonet ska lämnas där utan ingripande. Besiktningsmannen bekräftade att samma instruktioner gäller för honom.

 74. Sigge

  #43 Guy

  Det är skillnad på effekt och energi. I Sverige är inte solenergi så lyckat då det producerar mer på sommaren än på vintern om det inte är väggmonterat i söderläge, för då är det inte så stor skillnad på sommar- och vinterproduktionen. Men i alla fall så producerar en solpanel som köps idag ungefär 3 ggr så mycket som en lika stor som köptes för ungefär 5 år sedan. I alla fall för de små paneler som är till för husvagnar och fritidsbåtar.

 75. Olav Gjelten

  Hm…Jag har en idé om att det åtminstone inte bara är smältande is som får haven att stiga med ca 1,9 mm/år. Vad sägs om utbyggnader av tiotusentals bryggor, konstgjorda öar, torrläggande av grunda havsområden m. m? Vattnet som trängs undan måste ju få till följd att det vatten som inte torrläggs blir djupare.
  Om vi påpekar att även detta är ett verk av människan kanske idéen lättare accepteras?

 76. Sigge

  #55 Ivar Andersson

  Jag förstår inte siffrorna. Antingen är det fel på dessa eller så är det någon information du utelämnat. Det kan inte vara möjligt att medeleffekten är 63% av maxeffekten. Halva dygnet är det ju mörkt och då producerar solen inget alls. Rimligt är att solen producerar i medeltal ungefär 15% av maxeffekt.

 77. Torbjörn

  #72 Gunnar

  Redan 2009 var det aktuellt

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2009/05/flygvapnet-blir-gront.html?m=1

  Har tidigare jobbat åt Preem, nu skäms jag för deras så kallade klimatsmarta produkter.
  Jobbar med lantbruks och entreprenadmaskiner och får se exempel på vad som händer med undermålig diesel med algtillväxt, skurna bränslepumpar och spridare som inte fungerar.
  Tänk om en flygmotor stannar i luften pga algtillväxt.
  Visst risken är nästan obefintlig, men det fuskas med allt i miljöns namn. Så länge en produkt är klimatsmart är det legitimt att använda den oavsett hur livsfarlig den är.
  Den mänskliga påverkan på klimatet är så litet att det ryms flera gånger inom felmarginalerna för de naturliga variationerna.
  Problemet är att få företagsledare och politiker att förstå det, och där har Trump ett försprång då han har insett det.

 78. Sigge

  #75 Olav Gjelten

  Jag tror det är marginellt med bryggor hamnar o d.

  Det främsta orsaken till att havsnivån ökar lä bero på temperaturökningen i havet. Eftersom vattnets utvidgningskoefficient inte är konstant så förväntas en större havsnivåökning vid ekvatorn än närmare polerna.

 79. Guy

  Sigge # 74

  Nu använder du liknande argumentationsteknik som Thomas P, dvs du svara inte på frågan eller låtsas att du inte har förstått den eller att du inte förstod att det fanns en fråga.

  Jag tycker det är aningen svagsint att tala om vilken maxeffekt en solpanel har. Det är naturligtvis ett försäljningsargument (svagt sådant). Maxeffekten har ingen betydelse annat än i teorin. Det är faktiskt verkligheten som gäller. Så i hederlighetens namn borde den maximala verkliga effekten användas i diskussionen. Då kunde det passa med medeltalet soltimmar per år. Tyvärr blir det också en approximation.

 80. tty

  Christer Löfström #52

  ”Jag länkade vid tillfälle till en metaanalys i Science. ”tty” sågade den, och påstod han läst den. Den var låst för mig, men i veckan som gick fick jag tillgång till den.”

  Jag kommenterar aldrig artiklar jag inte läst. Abstract är ofta missvisande. Problemet med låsta artiklar är faktiskt inte alls så stort som många tror idag. Kollar man på nedanstående tre siter hittar man dem nästan alltid:

  academia.edu
  researchgate.com
  sci-hub.cc

  för franskspråkiga artiklar även:

  hal.archives-ouvertes.fr

  och för spanskspråkiga:

  scielo.org

 81. tty

  #73

  ”Om vid en brand förare eller passagerare sitter fastklämda ska de ordinarie brandmännen invänta ett specialkommando. Den specifika ordern är att personerna i det brinnande fordonet ska lämnas där utan ingripande”

  Verkar överdrivet. En ”thermal runaway” i ett litiumjonbatteri går visserligen inte att stoppa och i praktiken inte att släcka, men den utvecklas inte blixtsnabbt och någon riktig explosion blir det inte. Här är en film som visar ett NASA-test med ett relativt kraftigt Li-jonbatteri (3,5 Ah):

  https://www.youtube.com/watch?v=vmUpbou8VtA&feature=youtu.be

 82. tty

  #76

  ”Jag förstår inte siffrorna. Antingen är det fel på dessa eller så är det någon information du utelämnat. Det kan inte vara möjligt att medeleffekten är 63% av maxeffekten.”’

  Det är inte medeleffekten som är 63 % av maxeffekten. Det är maxeffekten som är 63% av den teoretiska maxeffekten (märkeffekten, ”nameplate capacity”). Så ett tyskt solkraftverk om 1 kW levererar som mest 630 W sommartid.

 83. Ingvar i Las Palmas

  Mycket läsvärt!!!
  https://friendsofsciencecalgary.wordpress.com/2017/06/15/outcome-of-the-paris-accord-a-re-founding-act-of-american-democracy/

 84. Sören G

  #74 Sigge

  ” I Sverige är inte solenergi så lyckat då det producerar mer på sommaren än på vintern om det inte är väggmonterat i söderläge, för då är det inte så stor skillnad på sommar- och vinterproduktionen.”

  Det är väl en väldig skillnad i antalet soltimmar mellan sommar och vinter.

 85. Björn

  Ingvar i Las Palmas [83]; Håller med och dessutom mycket tänkvärt och betydelsefullt om den mycket sannolika nedmonteringen av Paris-överenskommelsen. Ett smart drag av Trump att dra sig ur.

 86. Ingvar i Las Palmas

  Björn #85
  Spännande tider!!
  🙂

 87. Michael

  Notrickszone citerar Gerorge Carlin:

  We have been led to believe that we can control the size of the ozone hole and both methane and CO2 concentrations with our emissions.

  We have also been led to believe we control weather patterns (storminess, droughts, floods, hurricanes, tornadoes); we control tropospheric, atmospheric, surface, and deep ocean temperatures; we control glacier retreat and advance; we control relative sea level; we control whether or not over million species go extinct by 2050 . . . all by emitting more or less gaseous substances in our pursuit of energy and comfort.

  What if we are overestimating our impact on the planet? What if our gaseous emissions don’t really have anywhere near the impact we think they do?

  What if we are too arrogant to even consider the possibility that the Earth cannot be “saved” by building more wind turbines and solar panels and recycling more plastic?

  “We’re so self-important. Everybody’s going to save something now. ‘Save the trees, save the bees, save the whales, save those snails.’ And the greatest arrogance of all: save the planet. Save the planet – we don’t even know how to take care of ourselves yet.”

  “The planet has been through a lot worse than us. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sun spots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles … hundreds of thousands of years of bombardment by comets and asteroids and meteors, worldwide floods, tidal waves, worldwide fires, erosion, cosmic rays, recurring ice ages … And we think some plastic bags and some aluminum cans are going to make a difference? The planet isn’t going anywhere. WE are!”

 88. #81 tty#

  Måhända uttryckte jag mig otydligt. Det är alltså inte branden i sig som hindrar de ordinarie brandmännen att ingripa, utan i det fall att den färgade kabeln under bilen inte kan bortkopplas. Det gäller för övrigt vid alla olyckor. Det är faran för elchocker som motiverar begränsningen.

  Om reglerna är överdrivna eller ej kan jag inte bedöma. Det finns många säkerhetsregler som inte är rimliga, men som berörda ändå måste lyda. För den som olyckligtvis sitter fastklämd i en brinnande elbil är det en klen tröst.

  Svenskar kanske inte vet att det är brandkåren som i Frankrike fungerar som ambulance, räddningstjänst och brandkår. Om någon fått en hjärtattack ringer man brandkåren, inte efter ambulansservice, vilken är privat.

  Förra gången frågan var uppe googlade jag uppgifterna. På franska statens hemsidor bekräftades uppgiften om att den färgade kabeln först måste kopplas bort vid en olycka innan brandmännen får ingripa. Vilka regler som gäller när kabeln inte kan bortkopplas fanns på en sida som inte är tillgänglig för allmänheten.

 89. Michael E

  Whatsgoodly publicerade nyligen en undersökning där de frågat 1250 amerikaner från generation Y (födda efter 1982) om hur mycket de var villiga att personligen donera för att bekämpa klimatförändringarna, se https://whatsgoodly.com/survey/123/.

  60% av deltagarna i undersökningen var villiga att ge 10 USD eller mindre. En tredjedel var inte villiga att ge något alls och hela 82% var inte villiga att ge mer än 100 USD. Miljö och vänster organisationer har uppenbarligen misslyckats, åtminstone i USA, att övertyga de breda väljarlagren om att klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten.

 90. Sigge

  #48 Lennart Bengtsson

  Jag har räknat lite själv på hur sol- vind- och vattenkraft skulle kunna bidra med. Jag fick det till att det var ungefär tre storleksordningar (1000 ggr) mellan vattenkraft och vindkraft och att det är en storleksordning (10 ggr) mellan vindkraft och solenergi.

 91. Sigge

  #84 Sören G

  Är solceller väggmonterade mot söder ger de lite högre effekt mitt på dagen en klar vinterdag än en klar sommardag. Solvinkeln blir lite bättre när solen står lågt. Snö kan också reflektera lite strålning.

 92. Kenneth Mikaelsson

  Vid molnigt och disigt väder ger som nu oftast är.. så ger horisontellt monterade paneler mest då de motar strålning från hela himmelen ..
  (driver kylskåpet i skogskojan min)

 93. Verner

  Sigge

  Du har i flera inlägg här på bloggen kommit med fantasipåståenden om Solceller och dess utveckling.

  För 35 år sedan var jag på en studieresa i USA och besökte ARCO solar som då var marknadsledande på solceller. verkningsgraden på dessa solceller var då 14%. De flesta solcellsfabrikanter idag har solcellespaneler för montering på hustaken har verkningsgrad (i bästa fall) på 18%. det normala är ca 15 – 16%.
  Vi har tillgång till marknadens bästa solceller s.k. Backline solceller och har en verkningsgrad på 22%. Men dessa celler är ca 50% dyrare till konsument och har svårt att konkurrera med 18% cellerna.

  Att montera solcellspaneler på en södervänd vertikal yta är katastrof om man ser till att få in så mycket energi som möjligt. Detta ger en ökad energiproduktion på vintern men förlusten på sommarperioden är så mycket större än vinsten på vintern att en klok installatör aldrig bör förorda en sådan installation.

  Den optimala vinkeln för taklutningen är för att få in så mycket energi som möjligt på årsbasis i Sverige är 45 – 60 grader .

  Många tycks också ha en tro att bara solen lyser på solcellerna så ger dom toppeffekt. Men sanningen är den att toppeffekten nås bara under några timmar under dygnets 24 timmar d.v.s när vinkeln mellan solstrålarna och solcell är 90 grader +- 15 grader.

  Det är mycket olyckligt att som Sigge gör ta lite påståenden här och där och basunera ut när sanningen ofta är en helt annan.
  Viktigt är också att solcellspanelerna placeras i söderläge. Jag har sett flera skräckexempel på hur man placerat solcellspaneler i på samma anläggning i olika väderstreck.
  Ett skräckexempel är Norrtälje Energi som placerat paneler i olika väderstreck på ett tak med ca 10 graders lutning.

  Till Lars Bern

  Att med dagens teknik för batterier lagra elenergi i någon större omfattning är inte möjligt om du menar att energin kan lagras längre tidsperioder. Energilagring kan man gör någon eller några dagar upp till en vecka men att lagra energi i batterier under längre tid för förbrukning under t.ex. vinterperioden ser jag inte som en möjlighet under lång tid framåt.

 94. Olav Gjelten

  # 76 . Tack Sigge än en gång. Jag kanske allra mest tänkte på Kinas utbyggnad av konstgjorda öar i Sydkinesiska sjön. De är i dag så många och stora att grannländerna upplever dem som ett politiskt hot. Märkligt nog går det inte att tala om dessa i vår gröna värld, men däremot upplevs en eller annan plastpåse på flera mils avstånd i havet som ett gigantiskt problem. Ändå är det ingen svår gissning att de inte ens upptar volymen av hundradels promillen motsvarande enbart den kinesiska utbyggnaden i havet.

 95. Ann L-H

  # 71 Bim!
  Idag skickade jag en liten påminnelse om att vi klimathotsskeptiker finns till GP Alice T., chefredaktören och debatt. Den innehåller, förutom fundering över varför endast miljörörelsen får plats i tidningen, den ytterst intressanta intervjun, som Ingvar ”någon stans i världen” redan tipsat om. Här är länken än en gång
  https://friendsofsciencecalgary.wordpress.com/2017/06/15/outcome-of-the-paris-accord-a-re-founding-act-of-american-democracy/
  Jag har bett om svar varför den liberala GP stödjer den globala socialismen.

 96. ces

  #95 Mycket bra!

 97. Ingvar i Las Palmas

  Ann L-H #95

  ”Ingvar nånstans i världen” 🙂

  Efter flera år i Las Palmas G.C. har vi flyttat till Telde några mil söder om Las Palmas.
  Hyrorna i Las Palmas drar iväg.
  Bättre, större, billigare inklusive en rejäl takterrass i Telde.

  Fick rådet att inte byta nick så det får bli ”Ingvar i Las Palmas” ändå

 98. Ivar Andersson

  #76 Sigge
  Du har rätt. Som någon påpekade har jag tagit maxeffekt i st f medeleffekt. Så här ser det ut. Lite data för produktion av tysk solcellsel
  Juli December
  Installerat MW 40289 40809
  Medeleffekt MW 6643 1064
  Mineffekt MW 0 0
  På sommaren får tyskarna ut 15% av installerad effekt.
  På vintern får tyskarna ut 2,5% av installerad effekt.
  På natten får tyskarna ut 0% av installerad effekt.
  Förstår att tyskarna behöver rysk gas.

 99. ThomasJ

  Mycket bra inlägg, Lars ! Tack för det ! 🙂

  Sammanfattningsvis kan situationen/debatten (om ’klimathotet’ – det påhittade) kunna vara:
  ”Det finns dubbelt så många idioter som kriminella för annars skulle inte de kriminella kunna leva på att luras/bluffa/ljuga/stjäla”, uppfångat i ’flödet’.

 100. Sigge

  #93 Verner

  Jag är ledsen om du missförstått mig. Det är konsumentprodukter jag pratar om. Om du läste det jag skrev så inskränker sig min erfarenhet av solpaneler till att jag hjälpt en av mina vänner att installera det i deras fritidsbåt. Skillnaden är stor på några få år. Köpte man relativt billiga solpaneler för 5-6 år sedan så fick man solpaneler som kunde ge som mest 75 W effekt per kvadratmeter. Det fanns nog effektivare solpaneler men de var dyrare. Den solpanel som han köpte för 5-6 år sedan hade måtten 0,6 x 0,7 m märkt 32 W om jag inte minns fel. Den de köpte förra året var på c:a 0,5 x 0,5 m märkt 50 W. Anledningen till att de bytte var att effekten var i minsta laget. Innan de skaffade solcell så hade de ett litet vindkraftverk på båten.

 101. verner

  Sigge #100

  I mitt inlägg avser jag också konsumentpaneler som jag jobbat med i nästan 40 år.
  Det är ingen större skillnad på solceller för båtar och husvagnar kontra solcellsanläggningar.
  Det är samma typ av celler som ingår i de olika panelerna. Det är bara antalet celler i panelerna som avgör spänningen man får ut ur panelena. För ett 12 volt system (Båtar husvagnar m.fl.) väljer man paneler med 30 – 36 celler för att få tillräcklig spänning att ladda batterier på 12 volt.
  Att din vän köpte en så usel panel första gången innebär inte att alla paneler vid det datumet var så dåliga. Utvecklingen av solcellspaneler har varit som jag beskriver i mitt inlägg. Det vill säga inte så mycket nytt under solen de senaste 40 åren!