Heidi Avellan förklarar varför medierna mörkar alternativa förklaringar till uppvärmningen

Här följer ett blogginlägg från Anti-PK-bloggen av professor Torsten Sandström:

solstråling jordytan
SMHI:s statistik för solens strålning och uppvärmning av jordytan mätt i kW per ytenhet.

Det händer ibland att etermedierna anklagas för att låta bli att omnämna en eller annan omständighet, som är viktig för att ett reportage ska förstås på ett korrekt vis. Ofta kan det vara att en intervjuperson har en viss jävsrelation till det problem som diskuteras. Som tittare eller lyssnare anar man att journalister bakom ett reportage ofta har egna åsiktsbindningar som inte nämns. I allmänhet rör det sig om partipolitiska preferenser, feministiska ideal, inställning till klimatkris osv. Sak samma gäller tidningsjournalister som slarvar med att ange sin egen eller intervjupersonens personliga bindningar eller åsikter. Slarv är det egentligen inte fråga om. Det rör sig ofta om en övertygelse om att den framställning som presenteras är riktig, helt enkelt. Alternativa förklaringar ses därför som överflödiga. I vilket fall som helst tappar läsaren förtroendet för tidningen och journalisten ifråga.

Det medialt största samtalsämnet just nu är som bekant klimatets uppvärmning till följd av utsläpp av CO2. Det är fullt klart att medierna tagit ställning för att en ökad halt av CO2 är förklaringen till värmestegringen. Medierna stödjer sig, om jag förstår saken rätt, på FN:s klimatpanel, IPCC. Ändå är den avgörande frågan om det finns andra orsaker till ökad uppvärmning. Den som på nätet försöker skaffa sig svar på orsaksfrågan får en rad motsägande besked. Om man ska lita på det svenska SMHI blir bilden splittrad. Myndigheten är fullständigt klar med att en solens strålning mot jorden är en naturlig förklaring. SMHI redovisar också en stegvis ökad intensitet av solstrålning för perioden 1983-2018 på mer än 8%. Meningarna är delade om hur siffrorna ska tolkas. IPCC påstår att en majoritet forskare tror att CO2 är huvudorsaken. Därmed sagt att även IPCC ger plats för solstrålningen som en av flera förklaringsgrunder till den ökade uppvärmningen. Det är viktigt att inse att en rad forskare däremot anser att solstrålning och liknande globala fenomen är den främsta orsaken. Jag klipper därför in en länk från Wikipedia som kort redovisar olika vetenskapliga åsikter om orsakssambandet.  Av länken kan vi även se att det finns forskare som ifrågasätter IPCC:s val av ledamöter i sin kommitté. Tanken  tycks vara att IPCC vinklat valet av ledamöter så att CO2  ska framstå som huvudorsaken till uppvärmningen. Vinklingen är enligt min mening inte ondsint. Men det är fråga om att finna en politisk lösning på uppvärmningen – solen går ju inte att reglera.

Mot bakgrunden att det råder enighet om att flera viktiga fenomen kan vara orsaken till uppvärmningen är det intressant att konfrontera svenska medier med frågan varför inte detta faktum redovisas fortlöpande i medierna. Varför inte öppenhet, utan en ensidig bild  av CO2 som boven?

I en mejlkonversation som jag nyligen haft med bonnierägda Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan får jag ett uppriktigt svar på min fråga om varför alternativa orsaker mörkas. Avellan skriver: ”Och vad gäller andra teorier så är jag medveten om dem. Och om hur få forskare som stöder dem – medan merparten ser koldioxidinflytandet som ovedersägligt. Tidningen har valt denna försiktighetslinje på ledarsidan (min kursiv- och fetstil).” 

Jag menar att svaret är politiskt högintressant. Sydsvenskan väljer uppenbarligen av försiktighetsskäl att enbart redovisa IPCC:s åsikt. Och enbart IPCC:s syn på huvudorsaken, inte på alternativen! Följden blir att alternativa förklaringar med åtminstone rimligt hög sannolikhetsgrad – såsom solstrålningen –  utelämnas i tidningen många artiklar och feta rubriker om att klimatkrisen orsakas av CO2-utsläpp.

Jag inledde min text med att betona betydelsen av att medierna inte låter bli att nämna alternativa förklaringar till skeenden som behandlas i press, radio och teve. Vi ser nu hur Avellan öppet medger att tidningen i sina spalter bestämt sig för en enda förklaring, dvs CO2. Jag anser att en liknade vinkling till en enda orsaksförklaring genomgående sker i de stora svenska medierna. Om utelämnandet av fakta beror på en ”försiktighetslinje” liknande den Avellan flaggar för kan jag förstås inte veta. Men det är möjligt. Jag blir inte förvånad om frågan dryftats inom Bonnierkoncernen på hög nivå samt av mediernas olika sammanslutningar för publicister. Om det är så blir min tes politiskt sprängstoff.

Hursomhelst, enligt min mening pekar Avellans ord på en utomordentlig dåligt journalistisk metod. Tidningen mörkar för läsarna en viktig förklaring till uppvärmningen. Orsaken till den ökade värmen är förvisso komplicerad och inte enkel att förstå. Men detta är inget godtagbart skäl för en mörkläggning. Inte heller att kamp mot CO2 alltid  är bra oavsett huvudorsaken till uppvärmningen. Det är mediernas sak att allsidigt belysa även komplexa samhällsproblem och låta publiken själv bedöma. Att det inte är möjligt att ständigt ange samtliga orsaker förstår jag. Men en, som jag uppfattar saken, systematisk tystnad om solstrålningens betydelse är faktiskt liktydigt med manipulation eller propaganda. För att inte tala om ”fake news”.

Att en betydelsefull alternativ förklaring av misstag utelämnas i en enskild journalists reportage är något som måste kunna hända. Men det är inte detta som jag skriver om  just nu. I klimatfrågan driver etablerade medier dag efter dag en formlig kampanj  mot CO2, utan att nämna solens strålning som tänkbar alternativ förklaring till uppvärmningen. Det som händer är något som är ovärdigt  svenska medier, som säger sig vara fria och obundna. En sådan desinformation riskerar att få mycket stora samhällskonsekvenser. Och leda till minskat förtroende för landets mediehus, som redan idag utsätts för kritik från alternativa medier.

Torsten Sandström   Sandström

2019-10-19

Torsten Sandström är professor emeritus vid juridiska institutionen, Lunds universitet

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Viktiga synpunkter.
  Jag vill lägga till den politiska aspekten. Det som beskrivs som ”Global Governance”
  FN och Globalisternas våta dröm om en världsregering.
  Klimathotet är ett politiskt maktprojekt där man inte drar sig för att missbruka vetenskapen.
  Påminner om Christina Figueres offentliga uttalande:
  ”Det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist”

 2. Gunnar Juliusson

  Heidi Avellan är oerhört flink med att besvara e-post. Jag har vid flera tillfällen erfarenhet av detta när jag påpekat direkta felaktigheter och grava vinklingar i Sydsvenskans hantering av klimatfrågan, inte bara på ledarplats där Avellan är chef, utan återkommande i nyhetsförmedlingen. (Jag höll på att skriva Sydven-skam). Detta delar förstås Sydsvenskan med andra media inkl SvT/SR som ofta får rapporter från TT om väderhändelser världen över som tolkas som stöd för redan inträffad eller annalkande väderkatastrof och slås upp stort.
  Det intressanta är dock att det aldrig går att få någon förståelse för en allsidig och konsekvensneutral nyhetsrapportering, eller ens medgivande om direkta felaktigheter, utan Avellan vidhåller att den politiska betydelsen har högsta prioritet i alla fall. Detta kunde möjligen accepteras på ledarsidorna om tidningen för övrigt redovisade korrekta fakta, OCH om det fanns andra tidningars ledarsidor som framhöll andra aspekter i frågan. I dagsläget är ju dock alla stora media helt likriktade i vinklad rapportering för klimatalarmism och skärpt klimatpolitik.

  Jag vill minnas att det för tiotalet år sedan rapporterades av mullvad inifrån BBC om centrala redaktionsmöten där denna hållning i klimatfrågan fastställdes, och det finns väl inget som talar emot att detta regelmässigt sker även i dagens svenska media, vissa avhoppare till fria medier antyder detta.

 3. Guy

  Mitt i prick! Tyvärr gäller det här inte endast Sydsvenskan utan har spridning åtminstone till Finland. Problemet finns också ute i stora världen men där finns i flesta fall alternativ media.

  Som exempel kan nämnas Hufvudstadsbladet i Finland som hittils i år har haft en (1) tidning där klimatet inte nämnts. Troligen sträcker det sig över två år, men jag har följt med noggrannare i år. Med klimatet nämnts menar jag artiklar i IPCC -stil, alltså alarmistisk. Enda stället där alternativ förekommer är debattsidornas insändare. Alltid något.

  Jag har mer än en gång påpekat denna obalans för diverse redaktörer, inklusive huvudredaktören och ansvariga utgivaren, utan effekt. Läget är så illa att Petteri Taalas (WMO) har uttalat sig om att medierna gått aningen för långt i sin rapportering.

 4. Lars Cornell

  Vetenskap är sällsynt i TV-rutan. Förklaringen kan vi se i ett brev skrivet av Anna Hedenmo, dåvarande ordförande i Publicistklubben.
  “När det gäller klimatfrågan ser jag ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum.”

  Propaganda i stället för vetenskap och debatt borde föranleda Anna Hedenmos omedelbara avsked från sin tjänst. Det borde vara en plikt att avslöja och stoppa propaganda och inte som nu bli propagandans villiga verktyg. Vi måste snabbt byta ut de agendadrivande journalisterna för att höja folkets kunskap till över nivå med andra länder med fri debatt.

  SR/SVT framhåller att man väljer självständigt vilka program som skall sändas. Med ensidig rekrytering av programdirektörer och journalistkår försvinner det goda med den ambitionen. Anna Hedenmos brev visar det.

  – Det är sorgligt att se den vinklade journalistik som bara belyser en sida.
  / Bertil Larsson, polarforskare och meteorolog.

  Vi är några som sänt ungefär följande fråga till SMHI men utan svar:
  Hur mycket av temperaturhöjningen beror på,
  – Ökad solinstrålning (8%)?
  – Mer koldioxid?
  – Återhämtning från det kalla 1800-talet?
  – Annat?

  Hur stor klimatkänslighet (TCR) har SMHI inskruvat i klimatdatorer?
  Bakgrund till frågan: Den karta som SMHI visar stämmer inte överens med IPCC-AR5 som har en tyngd på TCR ca 1,6 vid fördubblad koldioxidhalt. Det motsvarar mindre än en grad vid 600 ppm.

  SMHI visar på sina klimatsidor RCP85 som förstaval. Både RCP85 och RCP26 är extrema räkneexempel som inte kan uppstå i verkligheten. När koldioxiden höjs ökar också återflödet till hav och mark på grund av ökad fotosyntes. Mer än ca 600 ppm kan vi därför inte nå varken till år 2100 eller därefter. Varför gör SMHI så?

 5. pekke

  Bra påpekande, det märks att media och dess journalister allt för ofta inte ställer frågor som skulle kunna gå mot deras egna agendor och åsikter eftersom det kan så ett tvivlens frö hos läsarna.

  Man kan även notera att de som oftast intervjuas i media är så kallade ” klimatexperter ” som inte håller på med riktig klimatforskning, men ofta har en egen agenda.

  Det är sällan som man ser en riktig seriös klimatforskare i media och att denne fått frågan ” Är du absolut 100 % säker på hur klimatet fungerar och att det är CO2 som styr temperaturen ? ” har nog aldrig hänt, tror ingen seriös forskare skulle svara ” ja ” på det.

 6. Staffan Lindström

  2 Gunnar Juliusson
  Angående BBC… I egenreklamen på BBC World: ”We see the whole picture”…”It’s never black and white”….
  Ironiskt nog skriver jag dessa rader från ett rum (hotell numera) där en viss Eric Arthur Blair verkade 1932-33 (skola då!) Ja George Orwell hade ännu inte bytt namn . Det handlar inte bara om NEWspeak också
  om NEWSpeak… SMHI har både toppat och bottnat Gotska Sandöns temperatur igår 24/10/2019 08-20 Min -50,0C…Max +40,0C men det är skönt att ”preliminärkontrollasterisken” finns med både min och max! Men Jukkasjärvi (nystartad snömätningsstation?) har haft en asterisk sedan 30 sept… 26 dagar nu …. Suck!

 7. LarsF

  Jag protesterar vilt när jag läser följande luddiga benämningar
  ”…utan att nämna solens strålning som tänkbar alternativ förklaring till uppvärmningen. ”

  Det är väl någon slags förändring i solens strålning man tänker sig, eller?

  Det är väl självklart att solen lyser på halva klotet 24 timmar om dygnet, och sedan strålar jorden tillbaks både från belysta och ”nattsidan” av klotet.

  Det är väl inga forskare som bestrider detta – att solen belyser jorden?
  Det är väl någon specifik ändring i solens aktivitet man tänker på, eller?

  Tycker bara det är slarvigt av högt utbildade att utrycka sig så – man förväntar sig precis och akademiskt exakthet i hur man uttrycker saker.

  Men prima att dialogen kom oss till del – tack för artikeln.
  Men det är inte första gången jag rynkar ögonbrynen över detta.

  – nä, duvet det är solen som värmer jorden, inte co2
  – duh….

 8. Gunnar Juliusson

  #6 Staffan
  Ja, vi ser ju nu ständigt i SvT reklamfilmen om fjädern i näsan som blir global storpolitik, där SvT anger hur viktigt det är med seriös journalistik. Sämre timing för ett självmål har sällan setts.

 9. Ann lh

  # 2 Gunnar J.
  Här är lite om BBC och klimatfrågan
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/05/klimatfragan-och-bbcs-trefaldiga-svek/

 10. ”Och vad gäller andra teorier så är jag medveten om dem. Och om hur få forskare som stöder dem – medan merparten ser koldioxidinflytandet som ovedersägligt”

  Antagligen tror Heidi Avellan att det råder någon slags konsensus i forskarvärlden här. Antagligen har hon hört talas om att det råder 97% konsensus bland forskarna om att det är CO2 som styr klimatet.

  Nu är det ju bara det att det inte stämmer. Det är bara en myt. Alla dom här typ 97% konsensusundersökningarna har ju blivit debunkade för länge sen. Att 97% av forskarna skulle vara överens är 100% fel. Sydsvenskans och antagligen andra mediers beslut att mörka alternativa orsaker till uppvärmningen har alltså fattats på felaktig grund. I grund och botten handlar det om riktigt dålig journalistik.

 11. pekke

  Reporter / producent från BBC verkar ingå i Gretas sällskap.

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2019/10/18/how-dare-you-interfere-in-our-federal-election-greta-thunberg/

  https://uvell.se/2019/10/23/bakom-klimataktivisterna/

 12. Tack, jättebra. De flesta här vet om att allt är mycket tveksamt ur flera aspekter än detta, men för att inte någon skall stirra sig blinda på utvecklingen från slutet på 70 talet som något som skulle vara vetenskapligt argument tycker jag återigen det är värt att påpeka att jorden inte skapades just då, och att denna tidsrymd är som att studera vädret igår. Journalister borde veta bättre än så eller i alla fall ifrågasätta stolligheterna:
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 13. Lars Cornell

  #10 Men vänta litet nu Torbjörn Hultkvist. Det påstås att 97% av forskarna anser att människan genom att förbränna fossila bränslen bidrar till att koldioxidhalten ökar. Eftersom koldioxid är en växthusgas blir jorden varmare. Således bidrar människan till jordens uppvärmning.
  Har du en annan uppfattning? Hur ser den i så fall ut?

 14. Mats Kälvemark

  #7 LarsF
  Läser man innantill här på bloggen så framgår det att det som avses är ÖKNIINGEN i årsvärdet av ackumulerad solskenstid. Den har ökat med ca 20% under jämförelseperioden 1983 – 2018.
  Självklart (utom för SMHI) är detta en faktor som inte kan förbigås som en naturlig (dvs ej CO2) orsak till en ökad temperatur.

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

 15. Ivar Andersson

  Klimathotet är ett politiskt maktprojekt där man inte drar sig för att missbruka vetenskapen.
  Påminner om Christina Figueres offentliga uttalande:
  ”Det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist”.
  Detta tolkar jag som att FN vill ha all makt och styra pengaflödet från de demokratiska staterna till de olika diktaturerna. Diktaturerna är många fler än demokratierna och bestämmer i FN och IPCC.

 16. Ingemar Nordin

  LarsF #7

  ”Det är väl någon specifik ändring i solens aktivitet man tänker på, eller?”

  Om du hade läst inlägget, och specifikt tittat på diagrammet som inleder det, så är det väl helt klart vad Torsten Sandström menar. Eller?

 17. Lasse

  Tack Jättebra inlägg Torsten S
  Men du kunde få till det lite bättre så vi slipper vilda protester från LarsF ovan.

  Det är inte solen som varierat så mycket utan molnen!
  Jag hade en längre maildebatt med en av de mer högjudda men trevliga vädermännen som mynnade i att han utbrast-Jasså du menar så!
  Detta diagram visar att tiden som vi ser solen numera är ca 20% längre än 1980:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg
  Det är detta som givit upphov till grafen ovan.
  Varför det ser ut så kan man kanske ha olika teorier om-men att det påverkar temperaturen är helt klart!
  Kan det kopplas till CO2-tror inte det.
  Är det allmänt känt-knappast.
  10% mer energi på marken från solen-klart det värmer

 18. # 13 Vad som i huvudsak styr klimatets växlingar på Jorden är kosmisk strålning och variationer i solens aktivitet och möjligen Milankovitch cykeln.

  Den kosmiska strålningen påverkar hur moln bildas. När Solen är passiv med svagt magnetfält, blir inflödet av kosmiska protoner stort, mera moln bildas och jorden blir kallare. När solen är aktiv med starkt magnetfält, når färre kosmisk partiklar Jorden och klimatet blir varmare. Bara en liten förändring av molnen på jorden får en stor påverkan på den globala temperaturen. Enligt solforskare ökade solens aktivitet i början på 1900-talet vilket kan förklara temperaturökningen på ca en grad vi haft sen dess. I sammanhanget kan det också vara bra att känna till att IPCC:s klimatmodeller tar bara hänsyn till Total Solar Irradiance (TSI) eller den totala solinstrålningen.

 19. Lasse

  #16 Ingemar N
  Man kan mäta solens aktivitet TSI och där ser vi inte denna trend:
  http://www.woodfortrees.org/plot/pmod/from:1983

  Det var också det som vädermannen ville att jag skulle se på.

  Angående molbildning så är IPCC s modeller helt renons på variation vad jag förstår.
  Men vi vet ju att moln existerar och varierar-det är väl det som ger vädermännen jobb!

 20. Ulf

  OT men mycket spännande.

  Det verkar som Ygeman nu håller på att lösa energibristen i Stockholm och Skåne genom att låta bla koleldning fortsätta i Stockholm. Skåne kommer snart ut med pressmeddelande också.

  Troligen kör han på eget bevåg och det ska bli oerhört kul att se hur MP extremisterna reagerar på detta.

 21. Gunnar Skarin

  Kan en kombination med en ökad aktivitet i våra kontinentalsocklar plus vulkaner. I samverkan med havsströmmar bidra till en avsmältning av våra poler och ökad havstemperatur. MVH Gunnar

 22. jensen

  Angående TV4 nyheterna.
  När jag insåg hur representanter från SMHI koncentrerade sina hot med utgångspunkt på de mest overkliga alternativen insåg jag att de verksamt motverkade sina egna syften. De avslöjade sin agenda , att föra gemene man bakom ljuset , och i stället helt underskatta allmänhetens sunda förnuft. Och intervjuaren medverkade genom att inte ställa motiverade frågor.
  Jag tror inte att så många blev skrämda till döds, utan i stället blev klara med journalismens uppenbara brister och usla kvalitet.

 23. Ulf

  Jag kan inte stämma in inlägget. Vad Heidi verkar mena är att hon köpt det där med 97 procent av forskarna och alternativa teorier därför är ointressanta pga av att sannolikheten är låg att de är korrekta.
  Problemet är förstås att 97 procents argumentet är som så mycket annat inom klimatforskningen ett statistiskt haveri. Det finns inget alls som tyder på att 97 procent av forskarna anser att människan i praktiken styr klimatet.
  Här ligger det verkliga problemet den återkommande publiceringen av falska fakta och alla undanhållna sanningar. Exempelvis vem i världen som står för koldioxidutsläppen och undanhållande av sanningen nämligen att oavsett vad vi gör i Europa kommer CO2 att öka kolossalt mycket de närmaste åren. Vill man granska journalisterna så är det bättre att ge sig på uppenbara förfalskningar och undanhållna fakta och varför journalisterna går i vissa politikers ledband.

 24. Ann lh

  Stort Tack, Torsten Sandström för att även en jurist visar intresse för medias oförlåtliga svek i klimatfrågan, detta svek som håller på att kosta oss både vår frihet, demokrati och relativa välstånd.

 25. Per I

  Apropå media, SVT Nyheters reporter ställde SSABs vd mot väggen för ett par dagar sen och säger att de skitar ner. De släpper ut enligt reglerna som regeringen är ansvarig för. Rent oförskämt, vilken attityd sen. Och det var CO2 det handlade om som jag uppfattade det. Någon borde upplysa SVT om att CO2 är inte smuts.

 26. Björn

  Att något händer med solen är uppenbart, vilket jag har tagit upp vid flertalet tillfällen i mina kommentarer. Solen genomgår allmänt en förändring i hela sin spektrala utstrålning. Satellitmätningar visar att när intensiteten i UV minskar, ökar istället intensiteten i ljusvåglängderna och vidare mot våglängder för IR. Solkonstantens 0.1% är ett mått på differensen i variationen av solens flöde mellan min och max i 11-årscykeln. Denna variation i TSI vid TOA, är som innebörden i solkonstanten står för, rätt ”konstant”. Men det som inte framgår av solkonstanten, är att innehållet i solens flöde varierar, alltså dess spektrala innehåll. Ett studium av solens beteende under inledningen till det långdragna solminimat 2008, har visat detta. Detta tycks också bekräftas av SMHIs graf över ökningen i solens strålning som når jordytan. Genom den spektrala förändringen, får vi som verkan en förändrad atmosfärscirkulation, när stratosfären svalnar och jordytan värms något mer. Det är allvarligt om meteorologerna inte vill förstå solens påverkan på atmosfärscirkulationen, där förändrade jetströmmar får stor betydelse för troposfärens väderförändringar.

  https://wattsupwiththat.com/2010/12/22/sorces-solar-spectral-surprise-uv-declined-tsi-constant/

 27. Skoj med så många reaktioner.

  Först den språkliga invändningen. Solen strålning är väl aldrig konstant. Den minskar eller ökar beroende på tiden.

  Lasse #17 tar upp en intressant fråga om molnens betydelse. Här skullejag gärna se ytterligare kommentarer och länkar till källor.

 28. Guy

  Ingvar i Las Palmas # 1

  Har du en länk till Figueres uttalalnde. Gärna hela presskonferensen. Jag är i stort behov av den i en diskussion jag har med en arrogant alarmist.

 29. Björn

  Torsten Sandström [27]; Detta med solkonstanten är lite vilseledande, men i begreppet konstant, skall förstås, att variationen i TSI (Total Solar Irradiance) mellan solens min och max, är relativt konstant, alltså 0.1%. Ett annat tecken på solens variabilitet, är att nu när vi tycks gå mot ett grand solar minimum, vilket innebär att energins integral över en solcykel minskar jämfört med cykler under 1900-talets grand solar maximum.

 30. Lasse

  #27 Torsten S
  Det finns ett inlägg där solens och molnen tas upp.
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/20/solens-inverkan-pa-vart-klimat/

  För mig är det solklart att vi ser en förändrad molnbildning och att det kan vara SO2 som är orsaken.
  Det finns bilder där fartygs utsläpp av svavelosande röksyns som vita molnstrimmor.
  Svensmark är väl inne på denna förklaringsmodell där även strålning är med som en faktor, men SO2 är kärnan.
  Men oavsett så är CO2 inte ensamt i lufthavet!

 31. Isidor

  #28 Guy Här kan du börja gräva, det var alltså 2015, på en presskonferens i Bryssel. https://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism/

 32. Anders P

  Den vedertagna förklaringen till att globalstrålningen (mängden solstrålning som når markytan) har ökat sedan 80-talet i Sverige, resten av Europa och USA är att mängden svaveldioxid och aerosoler i luften har minskat, varpå mängden moln minskat. Jag tror att detta är en helt rimlig förklaring även om andra orsaker naturligtvis också kan ha bidragit. I vissa delar av världen så som Kina och Indien har under senaste decennierna istället globalstrålningen minskat vilket troligen är relaterade till ökade utsläpp av svaveldioxid och aerosoler. Se bl.a. M Wilds artikel ”Enlightening global dimming and brightening”.
  Energitillskottet i västvärlden av ökad globalstrålning är avsevärt och övertrumfar energitillskottet från den förstärkta växthuseffekten flera gånger om. Under sommarmånaderna finns en mycket stark korrelation mellan globalstrålning och temperatur (kurvorna ligger nästan som klistrade på varandra).
  Sambandet mellan globalstrålning och temperatur är dock inte helt enkelt eftersom ökad globalstrålning (minskad molnighet) även medför att en ökad mängd av IR-strålningen kan slinka ut genom det atmosfäriska fönstret. Nattetid och vintertid blir denna effekt påtaglig och gör att den minskade molnigheten då faktiskt leder till att det blir kallare.
  Sammantaget är det nog dock rimligt att anta att det stora energitillskottet av den ökade globalstrålningen i västvärlden troligen bidragit avsevärt till uppvärmningen i denna del av världen .(sannolikt är bidraget från ökad globalstrålningen betydligt större än bidraget från den förstärkta växthuseffekten)

 33. Rolf Mellberg

  #26 Björn

  Nej du, där har du fel!
  Jag säger som en av landets ”ledande” klimatforskare, Mikael Tjernström: Lyssna på Greta.
  Och vad säger då vårt eget ”nationalorkel” ( fast det är förståss hennes rådgivare, kanske Svante?) ???

  Jo, citat: ”Science is Crystal clear since 30 years”

  Tänk så mycket pengar slängt i sjön dessa trettio år?

 34. Lars-Eric Bjerke

  #27 Torsten Sandström,
  Globalstrålningen, som visas i ditt diagram, är hela den strålning som når markytan d.v.s. summan av den kortvågiga strålningen direkt från solen och den långvågiga (värmestrålning), som man får då den kortvågiga träffar moln och aerosoler och sprids, där en del når markytan, men också den långvågiga strålning från mark som reflekteras neråt igen.
  Aerosoler, från t.ex. förbränning och vulkaner, och moln behandlas utförligt av IPCC och har enligt dem en avgörande påverkan på jordens uppvärmning eller nerkylning.

 35. LarsF

  #14 Kälvemark
  Många tack, du gjorde det klart som det kan bli.

  Hade det på ett enda ställe stått ”ökade solstrålningen” eller ”årsmedel sol” eller liknande hade det varit glasklart. Lite kW och ett diagram kräver förkunskaper.

  #16 Nordin – Tack. Det är väl bra att professorer förstår varandra – det är en speciell talang att vända sig till icke redan initierade som när man skall undervisa allmänheten.

  Hade det stått ”ökade solstrålningen”, på ens ett enda ställe, hade poletten ramlat ned bara genom att läsa texten.

  Gå till en angripen av klimathetsplågan och förklara
  – det är solstrålningen, vettö, inte co2 växthuseffekt som skapar uppvärmningen

  Dom lär ju garva på sig om det inte framgår att mängd soltimmar eller liknande ökat, kan ju ev. vara ett angrepp alla förstår vad det kan innebära för uppvärmning, kontra att värme går fram och tillbaks i växthuseffekt och aldrig strålar ut från jorden, väl här och instrålad.

  ”ökade solstrålningen” på ett enda ställe hade räckt. Ingen uttydning diagram.

  “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”
  ― Albert Einstein

  mvh
  Lars – självutnämnd språkpolis 😉

 36. mattias

  #25
  Vad jag reagerade på var att SSAB ansågs betala för lite för sin el – jämfört med en villaägare. Ingen hänsyn till vilka volymer el som används. Dessutom är ju den el som tillverkas i Sverige koldioxidfri. Att elintensiva industrier har produktion i Sverige med Europas billigaste el är ju bra för klimatet jämfört med att ha den i något land där elproduktionen utgörs av större andel fossila källor.

 37. Anders Persson

  För det första: ovanstående ”Anders P” är inte undertecknad. För det andra: SMHI:s graf visar inte solens utgående strålning som kan kan förledas tro av Torsten S:s presentation utan den som når svenska territoriet. Det innebär att molnmängden spelar stor roll.Grafen kan alltså inte tas som någon ”förklaring” till klimatförändringen!!!!

 38. Ivar Andersson

  #20 Ulf
  Enligt MP representerar inte Ygeman regeringen utan (s). Så lät det när Löfven häromveckan uttalade sig om invandringen.

 39. Peter

  Det fina med forskning är att det är vad som kan bevisas med teorier och praktiska mätningar som vinner trovärdighet.
  Galileo fick inte rätt att solen var vårat planetsystems medelpunkt pga konsensus från rådande forskare, tvärtom…Newtons lagar byggde inte på konsensus från all världens forskare på området. Han lade fram en arbete som sedan med flertalet experiment bevisades.
  När Einstein sedan bevisade att Newtons lagar inte gällde generellt, i alla fall inte för relativistiska hastigheter, så ändrades världen. Detta byggde inte heller på någon sorts konsensus, från början var det faktiskt väldigt få som trodde på eller ens förstod vad Einstein försökte förklara.
  Klimatalarmismen med dess fullständigt idiotiska kacklande om CO2 är total humbug och har absolut ingenting med vetenskap att göra.

 40. Lars-Eric Bjerke

  Torsten Sandström,
  Lika viktigt som hur mycket strålning (energi) som når marken/haven är hur mycket energi som tar sig upp till tropopausen och vidare ut i rymden. NASA anges följande transportmekanismer för energitransport från marken till övre troposfären:
  – Termik d.v.s. varma vindar som stiger, 24 W/m2
  – Vattenånga som följer med vindarna och kondenserar till moln, 78 W/m2
  – Värmestrålning via det infraröda atmosfäriska fönstret, som är det frekvensområde för värmestrålning som inte påverkas av växthusgaser, 40 W/m2
  – Övrig värmestrålning från marken, som påverkas av växthusgaser som vattenånga och koldioxid och som når tropopausen, 26 W/m2
  Den värmestrålning från marken som påverkas av växthusgaser och sen når tropopausen är alltså 26 W/m2. Sedan 1850 har koldioxid minskat denna transport d.v.s. koldioxids ”forcing” är 1,5 W/m2. Dessutom har koldioxid enligt IPCC haft indirekt påverkan på vattenånga och moln i atmosfären.
  https://ceres.larc.nasa.gov/ceres_brochure.php?page=2

 41. Daniel Wiklund

  Kan du Lars-Eric B förklara hur det du beskriver i kommentar 39 inverkar på väder/klimat. Dels för Sverige och dels för hela världen.

 42. Ulf

  Svar 38

  Medan media tjatar om att S skadas av samarbetet med C och Fp så verkar den stora skadan vara samarbetet med MP.
  Förra mandatperioden kunde S åtminstone i början köra över MP. Nu fungerar inte detta alls och allteftersom S blir mindre och mindre i undersökningarna desto hätskare blir stämningen i regeringen. Skulle förvåna mig om den här regeringen sitter tiden ut.

 43. Anonym

  Isidor # 31

  Tack för länken. Där hittas citatet på ett otal ställen men ingen tycks ha presskonferensen med uttalandet av henne själv.

 44. tty

  #18

  ”och möjligen Milankovitch cykeln.”

  Inte mycket ”möjligen” med Milankovich-cyklerna (det rör sig om fem olika långa cykler som löper parallellt). Istiderna de senaste tre miljonerna år synkar tämligen perfekt med i synnerhet oblikvitetscykeln, och Milankovich-cyklicitet kan spåras flera hundra miljoner år tillbaka i klimatkänsliga sediment.

 45. Stefan T

  #39 Lars-Erik Bjerke
  Glömde dom vinden? Vinden borde ha en inverkan på temperaturregleringen eftersom det skapas ett turbulent gränsskikt nära marken till uppemot en höjd på 2 km. Vanligtvis kanske 500 m till 1 km: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/turbulens-byig-vind-1.6067
  Eftersom turbolens också innebär luftrörelser i vertikalled torde det ske en värmetransport i vertikalled. Turbolensen skapas i mötet mellan mark och vind och avtar med höjden, d v s dissiperar med höjden, vilket borde innebära en värmetransport vertikalt. M a o rörelseenergin övergår till värmeenenergi när turbulensen dissiperar på högre höjd. Rätta mig om jag har fel. Eller har dom kanske räknat på detta och funnit det obetydligt?

 46. Lasse

  #37 Anders Persson
  Synd att du tar avstånd från den text som en namne skrev-den var helt adekvat.
  Varför tror du att Sverige skulle vara unikt molnfritt?
  På det 35 året så har vi en trend?
  Vi har en liknande trend i resten av väst-världen.

 47. Jag har fått flera tänkbara inlägg med kritiska synpunkter via denna sajt och nyligen per telefon från en meterolog med kompetens i ämnet. Jag är som framgått jurist och inte naturvetare. Men jag har så gott jag kan tolkat de länkar jag bifogat från SMHI.

  Att molnigheten har betydelse framgår faktiskt av en länk. Detta fenomen borde jag kanske ha förstått innebörden av. Alltså ju mindre molnighet desto varmare. De data som följer med länken talar för att det de facto blivit varmare vid marken vid de mätstationer som SMHI nyttjat. Möjligtvis borde jag ha resonerat om att andra mätdata – pga geografiska skillnader i molnigheten – kan uppkomma i andra nationer. Men att en stegvis värmeökning uppmätts vid markytan i Sverige under flera decennier skulle vara ett isolerat svenskt problem har jag faktiskt svårt att tro. Men inser att det är teoretiskt möjligt.

  Jag har byggt min text främst på två länkar från SMHI. De antas framför allt vända sig till allmänheten och alltså till mig . Man kan inte påstå att myndigheten i tydliga ordalag framfört reservationer rörande de mätdata som presenteras. Molnens betydelse anges förvisso kort och något i efterhand. Men knappast med den styrka som behövs för att undervisa och övertyga en lekman.

  Slutligen har jag inte alls skrivit om eventuell uppvärmning ovanför molntäcket. Jag vet att det finns teorier om detta, men har inte någon uppfattning i frågan.

  Den vänliga meterolog som kontaktat mig menar att min artikel är vetenskapligt vilseledande. Jag har svårt att bedöma detta på skäl som ovan angetts. Min text, skriven av juristhand, har inte ambitionen att reda ut svåra vetenskapliga klimatproblem. Syftet är i huvudsak politiskt. Jag vill dels att peka på solens strålning som ett alternativ till CO2 (ett alternativ som SMHI själv torgför i en av länkarna), dels framför allt att tydliggöra Sydsvenskan explicita mörkning av detta fenomen. Jag menar att varken problemet med molnens frekvens eller mätstationernas representativitet gör att mina uttalanden faller till marken.

 48. PWTec

  #28 Guy
  Jag har inte hittat något mer än detta uttalande från Figueres. Troligen har hon sagt liknande saker många gånger.
  https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally

  This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model, for the first time in human history”, Ms Figueres stated at a press conference in Brussels.

  ”This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution. That will not happen overnight and it will not happen at a single conference on climate change, be it COP 15, 21, 40 – you choose the number. It just does not occur like that. It is a process, because of the depth of the transformation.”

 49. Ingemar Nordin

  Torsten S #45,

  Den ”vänliga meteorologen” tolkar dig så snett man bara kan. Jag tycker att det är självklart, givet de länkar du ger, hur man skall tolka grafen och det du säger i inlägget. Mer sol vid markytan ger mer värme. Det finns liknande iakttagelser över hela i Europa för övrigt. Man behöver inte vara meteorolog för att begripa vad detta innebär för uppvärmningen i de områden där detta sker.

 50. Håkan Bergman

  Torsten Sandström #47
  ”alternativ till CO2”
  Tyvärr präglas debatten i alldeles för hög grad av just det. Ökad CO2-halt ändrar planetens energibalans, det finns inga alternativa förklaringar till det. Vilka effekter det sen har på planetens klimat är en helt annan fråga, för att inte tala om frågan vad vi ska göra åt det eller frågan om vi ens ska försöka göra nåt åt det.

 51. Daniel Wiklund

  #47. Du Torsten S har alltså av en meteorolog fått veta att din artikel är vetenskapligt vilseledande. Undrar om nån meteorolog haft synpunkter på Gretas åsikter i klimatfrågan.

 52. Ingemar Nordin

  Vi får ständigt höra från SMHI och våra media alarmerande budskap, typ ”den globala uppvärmningen här i Sverige/Norden går dubbelt så snabbt som genomsnittet” – men inte ett ord om globalstrålningens betydelse. Detta är vilseledande om något.

  Vi vet att CO2 bör ha en större inverkan på högre breddgrader än på lägre. Men att ta just de Nordiska förhållandena som ett bevis på den globala uppvärmningens snabba framfart är ovetenskapligt när en stor del av uppvärmningen här troligtvis beror på en större instrålning vid marken.

 53. Håkan Bergman

  Ingemar N. #52
  För att inte tala om ”globalstrålning”, när det i själva verket är nåt som uppmätts lokalt. Vem kom på namnet globalstrålning för det? Eller ”global uppvärmning i Sverige/Norden…”, eller en, för en gångs skull, varm skön sommar här uppe som bevis på global uppvärmning och en planetär katastrof. Vi lever sannerligen i begreppsförvirringens tidevarv.

 54. Guy

  PWTec # 48

  I alla dom länkar jag grävde fram var det samma citat, men jag hittade inte originalet. Din länk är det närmaste man kommer. Det har förekommit citat där hon påstås ha sagt att det gäller omfördelning av tillgångarna vilket har tolkats som strävan till planekonomi. Jag har blivit nyfiken på vad hon på riktigt sade och i vilket sammanhang hon gjorde det.

 55. PWTec

  #54 Guy

  I princip är det väl det hon menar.
  Jag tycker att namnet Figueres påminner lite om Che Guevara. Kanske långsökt skämt 🙂

 56. Göran J

  Den lilla ökning av globala temperaturen de senaste 30 åren som har dokumenterats beror sannolikt på att globalstrålningen ökat mera än 10 % sedan 1983 . Mitt ställningstagande bygger på det motsatta. Nämligen år 1991 var ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var CO2halten något ökande beroende på vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton CO2.
  Globalstrålningen är summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar och reflekterats av moln. Även reflektion av solstrålningen från byggnader, vattenytor eller terrängen kan inverka på globalstrålningen.
  Globalstrålningen påverkas inte av växthuseffekten. Det som påverkas är temperaturen av moderjord.
  Minskad globalstrålning ger en minskning av globala temperaturen vid konstant CO2 halt.
  Analogt med detta så bör det betyda att vid ökad globalstrålning bör den globala temperaturen stiga i motsvarande grad som den sjönk vid minskad globalstrålning. Eftersom globalstrålningen ökat med mera än 10% under perioden 1983 till 2018 kan vi konstatera att den temperaturökning på uppmätta 0,4 – 0,5 grader som jorden blivit varmare med all säkerhet i stora delar kommer från den ökade globalstrålningen under perioden 1983 till 2018.
  Vad den ökande globalstrålningen beror på vet vi inte men förmodligen beror den på minskad ”nedskräpning” av partiklar i atmosfären.
  Jag har haft en dialog med en klimatolog från SMHI om globalstrålningen och om jag tolkar honom rätt hade han samma uppfattning som mig, att just globalstrålningen är ett av de viktigaste orsakerna till ökad temperatur. Jag vill inte ange hans namn eftersom det kan innebära obehag för honom.

 57. Håkan Bergman

  Göran J #56
  Problemet är att ”globalstrålningen” är inte global, ökningen är bara uppmätt i nordvästeuropa och nordamerika. Vill nån vänligen komma på ett bättre namn på den!

 58. Lars-Eric Bjerke

  #40 Daniel Wiklund,
  ”Kan du Lars-Eric B förklara hur det du beskriver i kommentar 39 inverkar på väder/klimat. Dels för Sverige och dels för hela världen.”
  Det jag beskriver i #34 är hur värme tillförs jorden och #39 hur värme bortförs från jorden eftersom Torsten Sandström inte verkade så insatt i detta. Det är ju skillnaden mellan dessa som ger uppvärmning eller avkylning av planeten beroende på hur starka de olika transportvägarna är, och därom tvistar ju de lärde.

  Ett räkneexempel på betydelsen av den 8 % ökning av globalstrålningen, som Torsten S. anger, är om vi antar att samma ökning har skett i Västeuropa och Nordamerika d.v.s. 4 % av jordens yta så skulle det överslagsmässigt innebära en ”forcing” av 8 % * 200 W/m2 * 4 % = 0,6 W/m2. Denna ökning är ju av samma storleksordning som den ”forcing” som koldioxid har givit, som är 1,5 W/m2.
  Nu har ju å andra sidan globalstrålningen minskat i Asien men totalt har globalstrålningen ökat på jorden sedan 1980.
  https://ourworldindata.org/grapher/so-emissions-by-world-region-in-million-tonnes?fbclid=IwAR3X6shJdoldz4GFrXQQIHzOYmPdn3_hbUczVEIUVe1pBul7Bc0NI5tBLeo

 59. Anders Persson

  #57 Håkan: Just det, den gode professorn har misstolkat ordet ”globalstrålning” som avseende hela ”globen” när det, som en del kommentatorer insett, avser strålningen på en viss plats i alla riktningar på himlavalvet. På den SMHI-sida varifrån diagrammet hämtats framgår det att värdena avser ett medelvärde av 8 stationer i Sverige. Det kan alltså inte avse solens totalstrålning som måste mätas utanför atmosfären eller under totalt molnfria förhållanden. På SMHI-sidan framgår det också, om än en bit ner på sidan, att det som avgör värdenas storlek är solhöjden samt molnigheten. Den gode professorn har inte lagt märke till detta.

  Ökningen eller minskningen över tiden beror alltså inte enbart på hur solen uppför sig utan också de lokala molnighetsförhållanderna över Sverige. Kanske är den minskande molnigheten en följd av klimatförändringar, men samma förändringar kan på en annan ort medför ökande molnighet och därmed en minskning av den uppmätta ”globalstrålningen”.

  Det finns en rik vetenskaplig flora av viktiga artiklar om den totala solstrålningens variationer och klimatet på jorden. En av de ledande företrädarna för denna diskussion är den danske professorn Henrik Svensmark. Googla på honom.

  Jag tar det som en direkt förolämpning att vi meteorologer, aktivister och skeptiker, i 20-30 år skulle ha missat de ”enkla förklaringar” som vår juristprofessor i Lund kommit fram till efter att par dagars funderande!

 60. Lars-Eric Bjerke

  #Torsten Sandström,
  Det har smugit in ett litet fel i texten under ditt diagram, det bör stå.
  ”SMHI:s statistik för solens strålning och uppvärmning av jordytan mätt i kWh per ytenhet.”

 61. Göran J

  För att bättre förstå globalstrålningen ta en titt på den här länken.

  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143988.1548428269!/image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allgack_1983-lastyear.jpg

  Där kan man se att det är stor skillnad var i Sverige beroende på var man mäter. Själv tycker jag att Globalstrålningen är ett utmärkt namn eftersom det är stålning som har sitt ursprung från solen och som kommer direkt in och/eller reflekteras mot en horisontell yta.

  För svenskt vidkommande har vi sedan 1983 haft en ökning den totala globalstrålningen på 11,4 %.
  Sedan 1983 är ökningen från 900 kWh/m-2 till ca 1000 kWh/m-2 per år. En sådan ökning kan men inte bortse ifrån när det gäller temperaturökning.

 62. Bengt Abelsson

  Myles Allen (seriös klimatforskare, inte i ”förnekarsfären”) fick frågan varför han inte påtalade uppenbara överdrifter i de alarmistiska påståendena, typ Rockström m. fl.
  Hans svar: ”Not my responsibility.”
  Troligtvis är det så att om någon uttrycker minsta tvivel om klimatkyrkans evangelium så ligger jobbet och nästa lön illa till.
  Exempel: Peter Ridd, Susan Crockford, M Salby, W Soon, Lennart Bengtsson, J Curry.
  Därav att pensionärer kan vara öppet skeptiska – ännu så länge.

 63. Håkan Bergman

  Göran J #62
  ”totala globalstrålningen”, borde räcka med totalstrålningen, global innebär väl i sammanhanget den totala strålningen. Hur hög ska tårtan bli? Men framförallt ta bort ”global” eftersom det leder till feltänk.

 64. Håkan Bergman

  Apropå moln, the power of clouds.
  https://g2.img-dpreview.com/04C30843B0B440148E6C9C5C05B1E02E.jpg
  Dom innebär inte bara skugga.

 65. Daniel Wiklund

  # 58.Ditt svar gjorde mig inte klokare. Då frågar jag istället, tycker du att IPCC har haft rätt i sina beräkningar. Tycker du att Miljöpartiets klimatpolitik är bra.

 66. jax

  # Pekke

  Om det Uvell hävdar är sant är det ju en stor skandal. Om en av Trudeaus finansiärer delvis finansierat GT:s Kanadabesök och därmed påverkat valet, är det ju häpnadsväckande. Det är ju OK om de gör det öppet, men att i sken av klimatförändringarna göra det är ju förskräckligt. MSM tänker förstås inte göra något åt det.

 67. Lars-Eric Bjerke

  #45 Stefan T
  ”M a o rörelseenergin övergår till värmeenenergi när turbulensen dissiperar på högre höjd. Rätta mig om jag har fel. Eller har dom kanske räknat på detta och funnit det obetydligt?”

  Rörelseenergin ingår också i värmetransporten som jag nämner ”termik”, men den är inte så stor som de andra parametrarna. Ett litet exempel:
  För att accelerera 1 kg luft (1 m3) från 0 till 10 m/s krävs 1*10*10/2 = 50 Ws
  För att värma 1 kg luft 1 C krävs 1000 Ws

  1kg luft 10 m/s = 50 Ws

 68. Ingemar Nordin

  Anders P #60,

  ”Jag tar det som en direkt förolämpning att vi meteorologer, aktivister och skeptiker, i 20-30 år skulle ha missat de ”enkla förklaringar” som vår juristprofessor i Lund kommit fram till efter att par dagars funderande!”

  Om du anser att Torsten Sandström missförstått grafen ovan så är det sannerligen inte hans fel utan SMHI-meteorologernas. Detta ständiga mörkande, detta ständiga hummande, detta ständiga ”värre än vad vi trott” osv, osv. är en stor skam för denna svenska myndighet. De vet, säger du, men de bryr sig inte om att ge en icke-vilseledande och neutral information via medierna till den svenska allmänheten. Skäms!

 69. Gunnar Strandell

  Torsten Sandström!
  Tack för inlägget. Jag har länge önskat att jurister skulle ta sig an klimatdebatten på det här sättet.. De är ju vana vid att helt motstridiga uppfattningar möts och att indicier och bevis läggs fram och värderas. Tyvärr har ansatser som gjorts vanligen handlat om att ifrågasätta och olagligförklara skeptikers ståndpunkter och argument.

  Att Heidi Avellan är ”försiktig” är lätt att förstå genom att läsa om hur The Guardian dikterar språkbruket för sina skribenter.

  Länkar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/02/14/klimataktivism-och-domstolar/
  https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/16/guardian-language-changes-climate-environment
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/02/14/klimataktivism-och-domstolar/

 70. Björn

  Torsten Sandström [47]; Det förefaller som att allt annat som framförs och inte stöder hypotesen om AGW (Antropogen Global Warming), är vilseledande. Detta är politik och inte vetenskap. Men det kanske börjar röra på sig, när man inser att det inte går att mörka sådana förändringar som solen nu genomgår. Även om SMHIs mätning av globalstrålning bara täcker Sverige, så finns liknande mätningar på andra positioner i världen, men som framförd kritik här menar, finns ingen global sammanställning av dessa mätvärden i likhet med temperaturen. Men den svenska globalstrålningens ökning, kan mycket väl ha som jag i annan kommentering här har framfört, bero på ett förändrat spektralt innehåll i TSI som också benämns SSI (Solar Spectral Irradiance), men detta fenomen är globalt. Men även andra orsaker som exempelvis molnbildningens beroende av kosmisk strålning, kan inte uteslutas.

 71. Lars-Eric Bjerke

  #65 Daniel Wiklund,
  ” tycker du att IPCC har haft rätt i sina beräkningar?”
  IPCC gör inga egna beräkningar, de sammanställer granskade och publicerade artiklar. Det viktigaste resultatet av deras sammanställning d.v.s. Transient Climate Respoce, anger att TRC ”likely” ligger mellan 0,8 C och 2,5 C för en fördubbling av växthusgaserna. Jag har inte kunskap nog att göra en bättre bedömning.
  Om du menar hur bra deras sammanställning av beräkningsmodeller för framtida temperaturen är jämfört med mätningar, framgår det av den uppdatering som Climate Lab Book har gjort i juli i år.
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

 72. Daniel Wiklund

  Du Lars-Eric Bjerke som verkar insatt. Kan du berätta varför den senaste klimatkatastrofen i Sverige inträffade. Nödåren på 1860-talet. Var det som biskopen sa i ett tal i augusti i Haparanda1867 att det berodde på att människorna syndat. Eller berodde det inte alls på människorna. Är intresserad därför att jag hann träffa en som var med om nödåren, min farfar, som fick en oerhört tuff start på sitt liv, och hans nio syskon. Nu finns det hur mycket statistik hur vädret/klimatet kommer att bli. Man kan så varandra i huvudet med statistik och datorsimuleringar. Helt plötsligt blir det ett vulkanutbrott som omkullkastar alla beräkningar, eller en jordbävning följd av en tsunami.

 73. Rolf Mellberg

  Torsten m.fl.

  Det var en intressant diskussion men jag ser det som en brist att den så hårt fokuserar på de senaste 30-40 årens utvecklikng.

  Jag började intressera mig för klimatet för drygt fyra år sen och kom efterhand att inse att studierna blir mycket mer givande om man kan ”trolla bort” en väldigt komplicerande faktor, koldioxidfaktorn.

  Det gör man genom att fokusera på vad som har hänt med klimatet innan ca 1950. (lite innan 1950 låg CO2-utsläppen på ca en tiondel av dagens.)

  Genom att diskutera klmatet under äldre tider slipper man bli hatad av alarmister. Snabbt inser man att de faktorer som låg bakom klimatvariabilitet då, omöjligen kan bara upphöra att verka nu.

  En sak man upptäcker då är att Atlanten har en något oregelbunden cykel på ca 70 år, – Atlantic Multidecal Oscillation – ett fenomen som värmde arktis och grönland för 80 år sen och som därmed mycket väl kan bidragit till senare års uppvärmning.

  En annan är att det var väldans kallt från 1645-1715 (Maunder miniumum) vilket starkt misstänks ha med en långvarig solpassivitet att göra. Valentina Zharkova säger att vi nu ska se samma utvecklnig under ca 30 år och Henrik Svensmarks (och hans främste vapendragare Nir Shaviv) får då visa korten. Detta är otroligt spännande och det var Zharkova som fick mej att nörda in här.

  Man kan också intressera sig för hur det kunde komma sig att istider avslutas på ett så abrupt sätt som de gjorde. Här kan sand och stoft-stormar på en vid det tillfället kall, torr och CO2-svältande växtfientlig planet spela stor roll.

  Mitt senaste studieområde är den märkliga kalla period som inträffade i slutet av Pleistocene (för knappt 13.000 år sen som kom extremt snabbt och som avslutades också snabbt ca 1000 år senare. Här verkar planetens havsströmmar fått spader i hela 1000 år?

  Sen behöver man väl inte ens nämna Milankovic… mer än att ingen kan helt avfärda det att med svag klimatkänslighet kan co2-utsläpp visa sig bli fördelaktigt inom några hundra år.

  En sak kan man i alla fall säga till alarmister: vi vet med SÄKERHET att CO2 inte är den enda faktor som påverkar klimatet. Vi vet även med säkerhet att det finns ENORMA MÄNGDER PRESTIGE och VÄLDIGT STORA PENNINGSUMMOR som klimatvetenskapen skulle mista om alarmismen skulle visa sig överdriven.

  Och det finns en naturlag som säger att Inga stora organisationer kan sjävlmant agera på ett sånt sätt de förlorar makt och inflytande. Läs FN och IPCC.

 74. Daniel Wiklund

  # 71 Lars-Eric Bjerke. Du slingrar dig. Kan jag få ett kort svar på om du tycker att Miljöpartiet har en bra klimatpolitik. Det är ju den som i första hand påverkar oss som bor i Sverige.

 75. Daniel Wiklund

  # 73 Rolf M Tack för en väldigt intressant kommentar. Där fick jag nya infallsvinklar.

 76. PK

  Tidigare har det här på bloggen diskuterats att där de mätplatser för temperatur finns har det varit en kraftig urbanisering. Vad jag förstod kunde en stor del av temperaturökningen sedan 1850 förklaras med dessa ”värmeöar”. Har den teorin skrinlagts?

 77. Jag måste säga att det idag är många bollar i luften rörande stjärnan Solens verkan på planeten Jorden.

  Många av dem som säger att jag inte funderat så länge på problemet har delvis rätt. Jag driver flera debatter i flera olika politiska frågor (vid sidan om några privata projekt). Men jag förstår att det i vårt debattforum finns en rad naturvetare som har kunskaper på området. Och många med egna teorier. Men också många med i huvudsak en gemensam bild av om stjärnan Solens inverkan på uppvärmningen. Tänk om alla dessa aktivister – med delvis olika förklaringar – kunde destillera fram några gemensamma och slagfärdiga teser, som i enkla ord kan presenteras för allmänheten.

  Möjligtvis slår jag in öppna dörrar med min önskan, med tanke på Klimatupplysningrens mångåriga verksamhet. Men med tanke på dagens debatt förefaller någon form av åsiktsgemenskap viktig för att möta den förenade CO2-hetsen. Martin Luther spikade för länge sedan upp ett antal teser i Wittenberg. Bör inte klimatupplysningen idag verka för en liknande klarhet i frågan om uppvärmningens orsaker? Så att vi kan sätta press på medierna och politikerna!

 78. Ingemar Nordin

  Torsten S #77

  Här har vi de uppspikade teserna mot alarmisternas predikningar: 🙂

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/18/det-finns-ingen-klimatkris-iii/

 79. Lars-Eric Bjerke

  #77 Torsten Sandström
  Ingen känner tillnärmelsevis sanningen om koldioxidens effekt på klimatet. IPCC medger att de inte gör det i sin rapport AR5. De anger där att Transient Climate Respoce, ”likely” (med 66 % sannolikhet) ligger mellan 0,8 C och 2,5 C för en fördubbling av växthusgaserna. Är TCR 0.8 C har vi inget problem och är den 2,5 C är det redan kört.
  Dock måste man ibland fatta beslut under osäkerhet.

 80. Jag vill ändå mht till ovanstående diskussioner med en dåres envishet be alla observera de mycket tveksamma utsagor om ökande temperaturutvecklingar ö.h.t., mer än i mycket avgränsade perioder, enl tidigare inlägg #12 ovan, vilket tillsammans med andra spaltkilometer om justerade fuskdata ifrågasätter det mesta av s.k. etablerad vetenskap, SMHI inkluderat. Som bl.a. Mats Rosengren, Tony Heller och många andra förtjänstfullt pekat på.

  Ytterligare ett inlägg ang detta idag från The Daily Telegraph webbsida The Telegraph, som till skillnad från de flesta inom MSM törs hänvisa till fakta från verkligheten och inte de officiella tempkurvor som florerar i de flesta diskussioner. Modigt och tämligen unikt i dessa kretsar:

  https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html?fbclid=IwAR3PtA1Y8Yk_wNWQMBgnhpGUgMIrhWdHMuM31vn0r6JDa5vEAHPZ1ICe9Rs

 81. Daniel Wiklund

  # 77 Klargörande från dig Lars-Eric B när du säger att ingen känner till sanningen om koldioxidens effekt på klimatet. Ändå så anser sig regeringen med Miljöpartiet i spetsen att man kan pungslå oss med skatter och avgifter. Att vi ska ha flygskam, köttskam, bensinbilskam. Att minska på utsläppen av koldioxid är samtidens viktigaste fråga. Snart är det ett stort klimatmöte i Chile där det kommer att komma många förslag om att minska på koldioxiden, och en fossil fri framtid. Vilket oerhört svek av politikerna om det är som du säger Lars-Eric B att ingen känner till sanningen om koldioxidens effekt på klimatet. Dock måste man säger du ibland fatta beslut under osäkerhet. Kan du då ge exempel på såna beslut.

 82. #80 Nja, inte idag såklart utan från 2015 men unikt ändå.

 83. LarsF

  #76 PK
  Temperaturserier från 1850 är osäkra fram tills sådär 70-talet då satelitmätningar började av flera skäl.
  En orsak är att det mest är landbaserade mätstationer. Satelit mäter på flera kilometers höjd dock, ovan mycket av molnen så inte strikt att direkt jämföra med landbaserade mätningar där moln tas hänsyn till. Men som medeltemperatur verkar satelitmätning mer tillförlitligt för att se tendenser.

  Så väg in att över 70% av planetens yta är vatten – och inga/få mätningar – det är just inte mycket till globalt mätserie. Det finna lite bojar och så. Det fixar ju sateliter på helt annat sätt – jämna mätningar över vatten och land.

  Så skall man ta vanligt aritmetiskt medelvärde – summa temperaturer dividerat med antal mätpunkter – så blir ju det väldigt skevt i sig om man inte tunnar ut landbaserade mätpunkter. Miljoner över land och några tusen över vatten – det skulle bli skevt. Så exakt hur man gör med det vet jag inte.

  Sedan urbaniseringseffekten är ju när en mätstation på land först står i ett obefolkat område – kanske skog och fält bara – och folk börjat exploatera och leva och bo där mätstationen finns. Då får man ta bort den ur serien för medelvärde då uppvärmda hus och männsikors aktivitet höjer temperaturen. Eller om man viktar om den – eller rent av manuellt tar sig frihet att bara justera värden.

  Sedan väg in 1 mdr människor runt 1900 på planeten och idag över 7 mdr – det blir rätt mycket urbanisering det – vilket fall det till början är landsbygd och sedan riktig tätort.

  Ökade kostnader för extrema väderfenomen är ju mest beroende på denna effekt – enligt bl.a Roger Pielke Jr som specialiserat sig på det. Extremväder i sig skall enligt uppgift inte ha ökat. Vi bor på ställen som blir utsatta idag tack vare befolkningsökningen som vi inte gjorde på 1800-talet.

 84. Ulf

  Svar 77

  Personligen anser jag detta är helt fel väg att gå. Alla teorier är svårbevisade. Man måste ställa sig frågan vad det är man vill åstadkomma. Jag är tänligen ointresserad av att ha rätt. Jag är däremot mycket klar över vilken enorm skada den här CO2 rörelsen kommer att orsaka främst Sverige och även Europa för det är här religionen är som mest utbredd.

  Så vad göra? Avslöja istället totala orimligheter och direkta felaktigheter.
  Sagan om de 97 procenten forskare är en story somvilken statistik professor somhelst kan riva sönder.
  Vidare Sverige står för 0,12 procent av världens koldioxidutsläpp och vi får inte bygga ut Alranda tycker MP. Kina står för 30 procent och planerar bygga 30-35 nya flyplatser.
  Våra industrier är världsledande på att inte släppa ut koldioxid ändå tycker klimatfanatikerna att de ska bygga nya anläggningar i andra länder men inte i Sverige.
  Det finns enligt en norsk statistik professor tydliga siffror på att aldrig i mänsklighetens historia har så få människor dött av extrem väder.

  Så min lösning är inte alls att komma med alternativa teorier som ingen kan bevisa. Att övertyga folk om hur tokiga beslut som fattas i klimatreligionens namn då är det bara att berätta sanningar som vi kan till 100 procent bevisa.
  Till att börja med så kan vi slå hål på de myter jag nämner ovan och upprepa dessa budskap om och om igen.
  Jag menar t o m Rockström har börjat fundera på Kina, Indien m fl problemet.

  Så länge vi kan mota klimattjafset till att handla om teknisk utveckling och inte fullständig vansinnes politik så har vi vunnit oerhört mycket.

 85. #28 Guy
  Christina Figueres uttalande

  >https://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism/

 86. Ingemar #78 Tack för den länken, som verkar rykande färsk. Formatet är behändigt. Finns det planer på att översätta den till svenska, så att den enkelt kan länkas till artiklar i olika sammanhang? Spridning krävs.

 87. Ja all forskning försöker ju hitta kausalitet mellan orsak och verkan…..
  det svåra är att skilja korrelation från kausalitet eller snarare om man hittar en kausalitet som passar sin tes gör man sig lycklig över detta….
  detta förfarande är bra i så måtto att det generar medel till mer forskning men inte till forskning rörande kausalitet…

  tyvärr

 88. Ulf

  Svar 78

  Den är en bra början men en fortsättning som spetsar till det hela vore önskvärd. Nästa steg skulle kunna ha rubriken ”lögner och orimliga påståenden i klimatfrågan”
  Det bör inbegripa den totalt felaktiga beräkningen av antalet forskare som hävdar att mänsklig påverkan är huvudsaken, dvs riv ner 97 procents myten.
  Utsläppens fördelning i världen och rimligheten i Europas engagemang.
  Antalet dödsoffer pga av extremväder. Antalet dödsoffer bevisat relaterad till en grad uppvärmning (noll).
  700 välutbildade personer kan säkert rada upp ett antal andra lögner som kan motbevisas till 100 procent.
  När klimatreligionens budskap hårt och tufft avslöjas som lögner ja då kommer också media intresset. Många förolämpningar blir det. Även stämningar kommer väl att droppa in så det gäller att vara modig förstås.
  Men folk kommer att förstå att något är fel när sakargumenten inte finns där utan det motståndarna har är bara glåpord.

 89. Ingemar Nordin

  Torsten S #86
  Ja, deklarationen har spridits till hundratals svenska tidningar och journalister. Tyvärr är det nästan bara nättidningar som har nappat: https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/06/det-finns-ingen-klimatkris-ii/

  Men här är deklarationen på svenska:

  Det finns inget klimatnödläge
  Ett globalt nätverk med 500 forskare och yrkesmän har berett detta angelägna budskap. Klimatvetenskapen borde vara mindre politisk, och klimatpolitiken mer vetenskaplig. Forskare borde öppet ta itu med osäkerheterna och överdrifterna i sina prognoser om global uppvärmning. Politiker borde sakligt beräkna de verkliga fördelarna och förmodade kostnaderna för anpassning till en global uppvärmning likväl som de verkliga kostnaderna och förmodade fördelarna med att försöka förhindra den.
  Naturliga likväl som mänskliga faktorer orsakar uppvärmning
  Det geologiska arkivet avslöjar att Jordens klimat har varierat så länge planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Lilla Istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en period av uppvärmning. Endast ett litet fåtal expertgranskade artiklar går ens så långt att de påstår att den nuvarande uppvärmningen är huvudsakligen orsakad av människan.
  Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt
  Världen har värmts upp med mindre än hälften av den ursprungligen förutspådda hastigheten, och med mindre än hälften av den hastighet som kan förväntas baserat på antropogen netto¬påverkan och strålningsobalans. Detta säger oss att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringar.
  Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller
  Klimatmodeller har många brister och är inte ens i närheten av att vara användbara för besluts-fattande. Dessutom överdriver de högst sannolikt effekten av växthusgaser som CO2 och bortser från det faktum att ett berikande av atmosfären med CO2 är välgörande.
  CO2 är växtföda, basen för allt liv på jorden
  CO2 är inte en förorening. Den är oumbärlig för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen och gör så att Jorden grönskar, en ökad mängd CO2 i luften har främjat en global tillväxt av biomassa. Den är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.
  Den globala uppvärmningen har inte medfört någon ökning av naturkatastrofer
  Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Däremot är CO2-reducerande insatser ofta lika skadliga som de är kostsamma. Exempelvis dödar vindkraftverk fåglar, fladdermöss och insekter, och palmoljeplantager förstör regnskogens biologiska mångfald.
  Klimatpolitik måste respektera vetenskapliga och ekonomiska verkligheter
  Det råder inget klimatnödläge. Följaktligen finns ingen anledning till panik och larm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska nollvisionen för CO2-utsläpp som föreslagits för 2050. Om bättre metoder kommer fram har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den internationella politiken bör vara att tillhandahålla pålitlig och prisvärd energi hela tiden, över hela världen.

 90. Rale

  #71
  IPCC:s Fig. 1.4 i länken är falsk!:
  http://blogs.reading.ac.uk/climate-lab-book/files/2016/02/WGI_AR5_Fig1-4_UPDATE.jpg

  Så här såg jordens medeltemperatur ut i början av 70-talet enligt National Center for Atmospheric research:
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-07060826_shadow.png

  Jag ser framför mig tatuerade(?) 23-åringar(?), som sitter på NASA, NOAA och liknade organisationer och raderar gamla trotjänares antecknade temperaturmätvärden med en knapptryckning i Excel! Temperaturdata som kanske skrivits ned klockan fyra på morgonen. Tala om historieförfalskning i Mammons tjänst! Dessutom är det tråkigt att folk går på historieförfalskningen.

 91. Lars-Eric Bjerke

  #81 Daniel Wiklund,
  ”Dock måste man säger du ibland fatta beslut under osäkerhet. Kan du då ge exempel på såna beslut.”
  De flesta investeringsbeslut både för samhället och privat fattas ju trots osäkerhet om framtiden.
  – Ska jag bygga en batterifabrik i Sverige?
  – Ska jag vaccinera mig mot influensan?

 92. Peder Nilsson

  Det som Guy efterfrågar torde vara https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally som är från FN eller närmare bestämt UNRIC (United Nations Regional Information Centre).

 93. Stefan T

  #67 Lars-Eric Bjerke
  Tack för svar och räkneexempel. Jag får återkomma lite mer specifikt men min poäng var egentligen att vind och turbulens kommer påverka konduktion, konvektion och evaporation med mera. I mina ögon låter det väldigt svårt att få grepp om vindens påverkan ju mer jag tänker på det. Men det kanske man har rimligt koll på i sammanställningen du angivit och i länken https://ceres.larc.nasa.gov/ceres_brochure.php?page=2. Jag kan inte låta bli att undra hur man kan ha koll på det. Det mynnar ut i en positivt nyfikenhet att lära mig mer.

 94. Daniel Wiklund

  #91 Lars-Eric B. Undrar hur dom tänkte när dom för snart 30 år sen beslutade om koldioxidskatt när man tankar. Eller hur man tänkte när man beslutade om flygskatten. För att inte tala om hur man tänkte när man beslutade om plastpåse skatt. Tänkte dom alls.

 95. Per Erik Kihlstedt

  Majoritetens åsikt.
  Påståendet att 97% av vetenskapsmännen är ense om att CO2 är den dominerande orsaken till en temperaturstegring, vi tror oss se, återkommer ständigt i debatten. Klimathotarna anser att det är dödsstöten till en debatt om orsakerna till sagda uppvärmning.
  Att det är en dödsstöt till debatt kan jag hålla med om, men inte på det sätt de tänkt sig.
  Skulle ett majoritetsbeslut i en omröstning vara ett sätt att fastslå att en teori om en naturlag är korrekt, innebär ju det att människan, som ju själv är en del av naturen, bestämmer över den.
  ”Har majoriteten beslutat det, så är det så.”
  Ett sådant ställningstagande visar att man faktiskt inte förstått någonting av läran om naturen.

 96. Lars Cornell

  #86 torsten sandström
  Här finns den på svenska i redigerad form.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/noemergency.pdf

 97. Ulf

  Svar 95

  Jo men allt snack om 97 procent bygger på en mycket ologisk undersökning.
  https://www.google.se/amp/s/ekonomistas.se/2017/03/10/finns-det-vetenskaplig-konsensus-om-global-uppvarmning/amp/
  Självklart måste alla artikelförfattare tillfrågas även de som inte sagt att uppvärmningen beror på människan. De 97 procenten bygger således på en helt absurd metodik, fråga vemsomhelst som kan en smula statistik.

 98. Ulf

  Svar 95

  Först finns det 11.000 artiklar. Endast 4000 plockas ut i ett bias urval. Sedan svara en tredjedel av dessa 4000 dvs 1381. Utifrån att drygt 10 procent av populationen svarat och ett super bias urval gjorts dras slutsatsen 97 procent. Det är som ett gammalt dåligt skämt i bästa fall.
  Sanningen är att istället för 97 procent kan det handla om totalt 10 procent om undersökningen gjort korrekt.

 99. Guy

  Tack till Ingvar i Las Palmas# 85 och Peder Nilsson # 92.

  Jag har sett bägge länkar, som båda verkar trovärdiga. Helst hade jag sett en videosnutt från presskonferensen i Bryssel där hon personligen säger om ”omfördelning av tillgångar”. Ingendera länken säger direkt så. Visserligen talas det om det ekonomiska system som varit förhärskande i 150 år, men oklart vad det egentligen syftar på.
  Tack i alla fall.

 100. LarsF

  #98 Ulf
  Jag läser John Cook et al 2013 så här

  Av den tredjedel av 11400 som nämnde mänsklig påverkan, alltså av ung. 4000 studier, så var det 97% som menade att mänskan hade påverkat i någon grad eller mycket. Vad jag minns inget alls om co2 som orsak(länk i annan dator så inte tillgänglig nu)

  För att finna ut vad resterande 2/3 tyckte så skickade man email till ung. 8500 av författarna.
  Svarsfrekvens ung. 1400.

  Av de som inte redan i sin studie nämnt mänsklig påverkan, var svaret 54% som menade att människan hade någon eller betydligt del i uppvärmningen. Alltså av 2/3 var 54% av den åsikten. Hur statistisk säkerställd denna emailenkäten är kan jag inte säkert säga.

  Men tycker det är intressant hur 97% fått bli normen – man kan ju ljuga med statistik rätt ordentligt. Det är inte för inte man säger ”lögn, förbannad lögn och statistik”.

 101. Ulf

  Svar 100

  Ja det är ju inte så artikelförfattaren beskriver det men det kanske är så han menar.

  Jag är lite oklar över hur du menar i din beskrivning. Men oavsett så är svarsfrekvensen så låg att undersökningen blir helt meningslös statistiskt sett. Det blir inte bättre av det faktum att de som inte svarar troligen tycker att frågan är ointressant eller är synnerligen osäker på vad de ska svara eller tycker att frågan är felställd. Vad vi med säkerhet kan konstatera är att 97 procent är en synnerligen felaktig slutsats som helt saknar stöd i den genomförda undersökningen.

 102. LarsF

  #101 – är vid datorn där jag har mina länkar nu, mot tidigare inlägg.
  Cook används av alarmister mest .
  Är svarsfrekvens på enkät 14% så dåligt, jämför opinionsundersäkningar där man intervjuar 1000-2000 personer och anger siffror – av hela svenska folket – det är inga 14%. Men jag kan ha fel.

  ”Among self-rated papers not expressing a position on AGW in the abstract, 53.8% were self-rated as endorsing the consensus. ”

  Det tycker jag är korrekta sättet att ta statistiken. Att upprepa emailsvaren från författare som redan i studien uttryckt var de står är ointressant kan jag tycka. De 2/3 som av någon aledning inte nämnde i sin studie är ju intressantast att få reda på var de står. 54% är rätt talande och väldigt långt ifrån 97%.

  Lägg ihop 97% av 1/3 och 54% av 2/3 så är ju det rubbet och stannar då på ung. 67% som menar människan klar orsak. Även det långt ifrån 97%.

  Det är den tolkningen jag fastnade för – kanske snubblat någonstans vet inte.

  Här är Cook-studien texten är tagen från
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024

  Kommentarer Judith Curry
  https://judithcurry.com/2014/07/27/the-97-feud/

 103. Jens Olsson

  Media, klimatförändring och politik.
  Det finns en självförstärkande effekt av ideologier som förstärks av media.
  Medias uppgift är inte bara att sprida nyheter utan även att bedriva vinstgivande verksamhet.
  Katastrofer är bra business, så även massmord och krig. I brist på sådant så kan man skriva om t.ex. Artros. Minst två gånger i månaden står det något på löpsedlarna om botemedlet mot Artros. Det visar sig sedan jämt att det är träning då det inte finns något botemedel mot detta.
  Varför braskar man då ut sådana budskap? Det är ju inte månen om de utsatta som ligger bakom utan bristen på nyheter i närområdet. Något behövs för att lura personer att läsa nyheter.
  Dagens samhälle bärs upp av gemene mans intresse för nyheter. Detta intresse är som gjort för att manipulera för att sprida ideologier eller utnyttja deras köpkraft.
  Före industrialismen var nyhetsflödet begränsat och bestod till största delen av skvaller. Det gick inte att på samma sätt övertyga människor om nya idéer. Prästen stod för förmedlandet av överhetens budskap. Idag har prästen ersatts av media.
  Tyvärr är media inte neutralt. Ägarintressen, politik och grupptryck samverkar för att skapa nya begrepp för att kontrollera befolkningen.
  En till synes ostoppbar följd av hemskheter rullas upp år efter år. Varför?
  Svaret är att det är viktigt att majoritetens fokus är på annat än sådant som kan rubba maktbalansen och en förskjutning av välståndet får inte ske.
  Det är ytterst viktigt att det finns en extern fiende, riktig såväl som inbillad för att förhindra befolkningen på att fokusera på verkliga problem i samhället.
  Det här är inget nytt utan har funnits i alla civilisationer. Det gör det dock inte rätt och riktigt.
  Det är lättare att dölja problem än att fixa dem. Frågan är om det egentligen finns vilja att fixa stora problem kan man fråga sig.
  Jag skall inte göra en lång lista men här är några exempel på självförstärkande företeelser som media har basunerat ut sedan sjuttiotalet.
  Försurningen. Fågelinfluensan. Ozonhålet. Klimateffekten. Kriminaliteten. Politiska och religiösa fobier. Invandring.
  Inte någon gång under dom senaste 100 åren har det funnits en period utan en extern fiende. I samma ögonblick en har försvunnit så har en ny uppstått för fylla vakuumet.
  Den senaste stora kioskvältaren är den så kallade globala uppvärmningen.
  Det basuneras ut att 97 % av alla forskare hävdar med bestämdhet att det är ett reellt hot.
  All sorts statistik publiceras, förfärande framtidsutsikter presenteras. Varför?

  Svaret är Imperialism i förtäckta ordalag. Stopp nu det här är inte ett Kommunistiskt inlägg bara för att jag använder det ordet. Så sluta inte läsa!
  Imperialism det är när en befolkning berikar sig på en annans.
  1989 skedde en i egentlig mening revolution. Den dåvarande media ideologin ”Kalla kriget” rasade sönder och samman när muren mot öst föll med dunder och brak.
  Thatcher, Reagan och Gorbatjov hade insett att ett nytt hot skulle gagna deras stater väl.
  Dom hade sett ett växande välstånd i dom oljeproducerande staterna som dessutom hade haft fräckheten att skapa oordning i världsekonomin genom att skapa bensinkriser.
  Då antisemitismen är välgrundad bland en stor del av dessa oljeproducerande stater och det fanns en uppenbar risk för en förändring av maktbalansen som kapitalisterna såg som ett stort problem, så behövdes ett sätt att strypa kapitalförflyttningen och samtidigt skapa ett externt hot.
  Den Amerikanska militära säkerhetstjänsten trummade ihop ett kompendium där man kunde påvisa pågående allvarliga förändringar i klimatet som förorsakades av förbränningen av fossila bränslen.
  När vissa forskare påtalade att all förbränning skapar CO2 så myntade man begreppet förnybara bränslen. Precis som om atmosfären märker någon skillnad! I realiteten fanns/finns det inget intresse av att minska halten av spårgasen CO2 i atmosfären. Trots allt är bara 0.004-0.007% av atmosfären som består av CO2 beroende på var man mäter.
  CO2 är en bristvara eftersom växter behöver den gasen för att kunna växa. Halten av CO2 är idag låg i jämförelse med innan människor existerade.
  Tänk dig ett grässtrå som växer upp. Det absorberar CO2, Kväve, Vatten och andra näringsämnen.
  Nu är det så att ett grässtrå inte lever i all oändlighet utan det äts upp eller skrumpnar ihop och dör.
  Liggandes på marken konsumeras det av svampar och bakterier.
  Om grässtrået blev uppätet av en ko eller mikroorganismer spelar ingen roll, mängden av utsläpp av växthusgaser blir den samma då den baseras på antalet kolatomer i bladet. Det är bara tiden det tar som förändras. Att påstå att det är mer miljövänligt att äta en tomat istället för en köttbit är bara lögn och i realiteten fel, då grönsaksodlingen förbrukar mer gifter än kreatursdrift.
  Att minska oljeberoendet är den verkliga faktorn bakom ”klimathotet”.
  Tyvärr har Thatcher, Reagan och Gorbatjov inte kunnat förutspå Kinas ekonomiska tillväxt och det faktum att en stor del av västvärldens tillverkningsindustri har försvunnit skapat ett nytt ”hot”.
  I framtiden när Sverige är belamrat med diverse kraftverk och hemmen fulla av produkter tillverkade i Kina så kommer media fokusera på det nya hotet.
  Jens Olsson

 104. LarsF

  #103

  tillägg….hur man som på beställning varje vår i media tar upp fästingvaccin, och varje höst influensavaccin. Bearbetning från läkemedelsbolagen som gnuggar händerna förståss. Aningslöst rapporterar man detta vidare – vi kan nästan ställa klockan efter det.

  Sedan hur mässlingen betraktas som nästan pandemi hur det måste stoppas. Ett fall i tyskland – i svenska media direkt. När jag växte upp, 50-60-talet så var det en kusin som hade fått mässlingen så kördes hela släkten dit för att man skall ha fått denna barnsjukdom som alla skulle ha haft.

  Då är man immun på riktigt också – vilket inte vaccin fixar.

  Är detta kanske smarta säljare hos läkemedelsbolag också?
  Svininfluensan en pandemi – smarta försäljare?

  Så plockar man fram en minoritet med ökad risk för något – så genast tvingar man fram opinion – alla borde vaccinera sig mot ditt och datt – eller så utsätter man riskgruppen.

  Vad jag förstår är det riktigt späda barn som dör i mässlingen eller sviter därav.

  Svårt att navigera i all propaganda…..klimatfrågorna är bara en liten del av allt vi utsätts för….

 105. Ulf

  Svar LarsF

  Jag hänger tyvärr inte med i ditt resonemang och hur du tolkar och räknar. Vad jag kan säga är att rent statistiskt så räknas en svarsfrekvens på 50-60 procent som dålig 14 är ett rent skämt.