Greta säger att hon tror på vetenskapsmännen i IPCC, men dessa tror inte riktigt på sig själva

Gästinlägg av Jan Karlsson; f.d. chef för Ekonomisk statistik vid UNECE och senior statistisk konsult vid FAO (*)

Garbage

I IPCC’s fjärde och femte så kallade Climate Assessment Reports (AR4 och AR5) anges en lång rad reservationer till de beräkningar som ligger bakom IPCC’s temperaturprognoser. Nedan skall jag bara visa ett urval av dessa reservationer – som ändå bara är toppen av ett isberg. De illustrerar tydligt den stora osäkerhet som ligger bakom IPCC-prognoser och därur baserade ”scenarios”. Låt oss börja med följande citat:

 • ..an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations reveals that 111 out of 114 realizations show a Global Mean Surface Temperature trend over 1998–2012 that is higher than the entire HadCRUT4 trend ensemble..

När 111 modellsimuleringar av totalt 114 visar en högre temperatur än den verkliga måste man konstatera att det är ett synnerligt dåligt prognosresultat, inte minst för att det gäller en närliggande historisk period till vilken modellerna från början är kalibrerade. IPCC förklarar skillnaden mellan prognos och utfall på följande sätt:

 • “This difference between simulated and observed trends could be caused by some combination of (a) internal climate variability, (b) missing or incorrect radiative forcing and (c) model response error”.

Med andra ord: IPCC verkar inte ha en aning om vad skillnaderna beror på. De förklarar osäkerheten i prognoserna med att klimatet består av ett flertal “kaotiska” processer eller att processerna inte är deterministiska vilket begränsar möjligheterna att prognostisera klimatförändringar. Det är bara att instämma i IPCCs egna bedömningar av den stora osäkerheten när man försöker tillämpa matematiska modeller på kaotiska icke-linjära processer som är mycket komplexa och som man dessutom inte riktigt förstår.

 • “A different type of uncertainty arises in systems that are either chaotic or not fully deterministic in nature and this also limits our ability to project all aspects of climate change.”

Osäkerheten beror också på att vissa klimatprocesser är “unrefined”, vad nu detta betyder i verkligheten, och att andra processer inte är inkluderade i modellerna.  Vilka dessa processer är förklaras inte men de kan möjligen vara avgörande för modellernas resultat.

 • Uncertainties in climate projections arise from natural variability and uncertainty around the rate of future emissions and the climate’s response to them. They can also occur because representations of some known processes are as yet unrefined, and because some processes are not included in the models.”

Nu kommer jag till ett IPCC citat som är en logisk kullerbytta – IPCC säger att det är «utmanande” att beskriva de processer som simulerar moln och att man har stor tillförsikt att i de processer som förklarar molnformationerna föreligger osäkerhet, d.v.s. man är säker på att osäkerhet föreligger!.

 • “The simulation of clouds in climate models remains challenging. There is very high confidence that uncertainties in cloud processes explain much of the spread in modelled climate sensitivity”. (Notera att ovan liksom i den följande texten är alla understrykningar och fet stil mina tillägg.)

I IPCC’s  expertmöte för att utvärdera klimatprognoser med multi-modeller sägs det rakt ut att osäkerhetföreligger vad gäller (1) avgränsningar av initiala förutsättningar, (2) de data som använts i modellerna, (3) modellernas parametrar och (4) att det finns processer som man inte förstår eller att de är omöjligt att kvantifiera :

 • Uncertainties in climate modelling arise from uncertainties in initial conditions, boundary conditions (e.g., a radiative forcing scenario), observational uncertainties, uncertainties in model parameters and structural uncertainties resulting from the fact that some processes in the climate system are not fully understood or are impossible to resolve due to computational constraints”

Man säger vidare att man inte har gjort några skattningar av mätfel och andra fel i de data som används och att modellbyggarna inte är rätt personer att göra sådan skattningar, vilket jag tillfullo instämmer med IPCC.

 • We recognize however that many observational data sets do not supply formal error estimates and that modelers may not be best qualified for assessing observational errors.

I själva verket är dataproblemen långt värre än vad som anges av IPCC  – modellerna bygger på stora mängder av data som inkluderar systematiska fel, data som har “masserats” eftersom mätstationernas instrument och andra förutsättningar av stationernas mätprocesser förändrats över tiden samt att stora data mängder saknas för långa perioder (1800-talets andra hälft och första delen av 1900-talet) och måste därför “hittas på” eller “be imputed” som det heter på fackspråk.

Jag skall nu citera från “box 9.3 | Understanding Model Performance” i AR5. Sammanfattningsvis sägs att man har begränsad kunskap om de mycket komplexa processer som beskriver klimatet och hur dessa skall beskrivas rent matematiskt.

 • “Uncertainty in Process Representation: Some model errors can be traced to uncertainty in representation of processes (parameterizations). Some of these are long-standing issues in climate modelling, reflecting our limited, though gradually increasing, understanding of very complex processes and the inherent challenges in mathematically representing them”.
 • “Error Propagation: Causes of one model bias can sometimes be associated with another. Although the root cause of those biases is often unclear, knowledge of the causal chain or a set of interrelated biaes can provide a key to further understanding and improvement of model performance”.

Med andra ord, osäkerhet vad gäller “bias”, som ofta orsakas av oklar kunskap om kausaliteten mellan variabler och som innebär att ”bias” kan fortplanta sig genom modellerna, kan man kanske förstå först i framtiden när modellerna förbättrats!

 • “Uncertainty in Observational Data: In some cases, insufficient length or quality of observational data makes model evaluation challenging, and is a frequent problem in the evaluation of simulated variability or trends. This is evident for evaluation of upper tropical tropospheric temperature, tropic atmospheric circulation (Section 9.4.1), the Atlantic meridional overturning circulation, the North Atlantic Oscillation and the Pacific Decadal Oscillation (Section 9.5.3). Data quality has been pointed out as an issue for arctic cloud properties (Section 9.4.1), ocean heat content, heat and fresh water fluxes over the ocean (Section 9.4.2) and extreme precipitation (Section 9.5.4)”.

 Att påstå att det är en “utmaning” att i modellerna tillämpa data vars tidsserier är otillräckligt långa, kombinerat med att data i mångt och mycket är otillförlitliga är i högsta grad ett “understatement”. I detta läge borde IPCC helt enkelt ha avstått från att göra klimatprognoser.

 • “Other Factors: Model evaluation can be affected by how models are forced. Uncertainties in specified greenhouse gases, aerosols emissions, land use change, etc. will all affect model results and hence evaluation of model quality. Different statistical methods used in model evaluation can also lead to subtle or substantive differences in the assessment of model quality.

Under rubriken ”andra faktorer” medger man att det, bland annat, föreligger osäkerhet vad gäller vissa växthusgaser, förändringar i landutnyttjande etc. och att detta påverkar modellernas tillförlitlighet. Till detta läggs också att olika statistiska metoder som används i modellernas utvärderingar kan ge signifikanta skillnader i deras tillförlitlighet. Man kan inte tolka detta på ett annat sätt än att IPCC implicit underkänner sina egna modellers tillförlitlighet.

Sammanfattningsvis, IPCC medger således att man inte förstår många klimatprocesser liksom svårigheterna att beskriva kända liksom okända klimatprocesser rent matematiskt. Till detta skall läggas den stora osäkerheten vad gäller skattningar av parametrar, baserat på ofullständiga data, data med mätfel och strukturella fel och stora mängder data som har konstruerats (”imputed”) därför att data saknas eller data som “masserats” (ursprunliga data som av olika skäll måste modifierats på grund av förändringar i mätprocesserna). Modellbyggare brukar säga att “skit in i en osäker modell kan bara ge skit ut”.  Man behöver inte vara en Einstein för att förstå detta.

Det skall också tilläggas att IPCC’s prognoser i huvudsak inte tar hänsyn till solens aktiviteter (t.ex antalet solfläckar som har hög korrelation med jordens temperatur), som ändock är drivkraften i klimatet – eller jordens inneboede klimatcykler som under de senaste 5000 åren frambringat flera perioder (t.ex 2200 f.Kr., 1100 f.Kr., 100 e.Kr., 1000 e.Kr.) med minst lika höga temperatur som idag – utan att antropogena växthusgaser varit drivande.

Avslutningsvis, frågar jag mig varför det jag framfört ovan inte kommit fram i klimatdebatten?  Det är ju inte citat från några klimatförnekare (hur man nu kan förneka klimat?) utan IPCC’s egna bedömmningar. Att Greta inte är medveten av all den osäkerhet som ligger i klimatprognoserna är kanske förståligt – hon är ju bara ett barn och har kanske inte förutsättningar att förstå IPCC’s tekniska rapporter.  Men hennes rådgivare och Johan Rockström, i synnerhet, borde basunera ut denna osäkerhet. Jag vet inte om Johan Rockström kallar sig forskare men han är ju i alla fall professor och då borde man förvänta sig vetenskaplig korrekthet från hans sida. I stället hugger han direkt på allt som luktar klimatkatastrof, utan några som helst reservationer. Medialt lär man då bli synliggjord.

Frånvaro av en sansad debatt om klimatprognoser gör att man, som i mitt fall, blir avtrubbad vad gäller klimatalarm. Man reagerar liksom, jaha och?

Jan Karlsson

(Vad som framförts ovan är ett utdrag från en vetenskaplig artikel som Jan författat, och som penetrerar det ovan sagda på betyldigt högre detaljnivå).

 • (*) UNECE står för United Nations Economic Commission for Europe, baserad i Genéve. FAO står för United Nations Food and Agriculture Organization, baserad i Rom. Förutom konsult och utvärderare av FAOs statistiksystem var författaren också under 2016 deputy director for the Statistical Division på FAO.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Montelius

  Tack,

  jag har också slagits av skillnaden i beskrivningar i IPCC:s rapport jämte vad som återfinns i ”sammanfattning för beslutsfattare”. Detta är hur de sammanfattar hur modellerna gör sig:

  ”The long-term climate model simulations show a trend in global-mean surface temperature from 1951 to 2012 that agrees with the observed trend(very high confidence). There are, however, differences between simulated and observed trends over periods as short as 10 to 15 years (e.g., 1998 to 2012). 9.4, Box 9.2}”

  Att 111 av 114 visar fel är alltså en fotnot i sammanhanget.

  Att deras gamla modeller visade fel hindrar naturligtvis inte IPCC från att ha förtroende för sina nya modeller (de har ju skruvats på så att de i alla fall kan beskriva 2000-talet).

  ”The global mean surface temperature change for the period 2016–2035 relative to 1986–2005 will likely be in the range of 0.3°C to 0.7°C (medium confidence).”

  ”Increase of global mean surface temperatures for 2081–2100 relative to 1986–2005 is projected to likely be in the ranges derived from the concentration-driven CMIP5 model simulations, that is, 0.3°C to 1.7°C (RCP2.6), 1.1°C to 2.6°C (RCP4.5), 1.4°C to 3.1°C (RCP6.0), 2.6°C to 4.8°C (RCP8.5). ”

  Och om ”likely” skulle förmedla en viss tvekan så är det bra att veta att naturkatastroferna kommer säkert som ett brev på posten (obs äldre talesätt, svårt att förstå idag).

  ”It is virtually certain that there will be more frequent hot and fewer cold temperature extremes over most land areas on daily and seasonal timescales as global mean temperatures increase. It is very likely that heat waves will occur with a higher frequency and duration. Occasional cold winter extremes will continue to occur (see Table SPM.1). {12.4}”

 2. foliehatt

  Tack för ett mycket läsvärt inlägg.

  Angående JR så vill jag bara påpeka att Professors titel inte per nödvändighet behöver säga något om personens vetenskapliga sinnelag. Det delas ut professurer i många ämnen utanför rent vetenskapliga, exempelvis i olika konstrelaterade inriktningar.

 3. Ulf

  Som sagt problemet är naturligtvis inte Greta eller ekofascisterna i extension rebels. Problemet är att våra folkvalda eu parlamentariker skriker i desperation ut klimatnödläge. Tänk om de istället lagt några minuter på att läsa in sig på vad vetenskapen verkligen säger?
  Nu står vi här med ett Kina som har alla incitament att öka utsläppen så mycket de kan till 2030. Samtidigt som de köper upp billiga tillgångar i Europa som i ett oöverträffat självskadebeteende sänker sin ekonomi i ett meningslöst klimatnödläge och en vansinnig energipolitik.

 4. LarsF

  Superspännande pulvrisering av IPCCs modeller, tack för detta.

  Jag har efter att ha läst lite på https://www.ipcc.ch/about/structure/ emailat Rummukainen för att få bekräftat att initialt väljs kärntrupp forskare av ländernas ung. 190 representanter – sedan har politiker ingen inblandning.

  Så får anta att slutsammanställning görs helt av forskare – någon slags kompromiss mellan olika grupper.

  Sedan kommer jag att tänka på nuvarande regering och vad som händer med integritet av varje parti som fullständigt raseras när man har ett enda mål – dvs SD skall inte ha inflytande. Förmodligen är inget parti särskilt nöjda med slutresultatet.

  Om man för över till forskares olika grenar och inriktning, atmosfär, havshöjningar och allt – så gissar jag ingen är särskilt nöjd med kompromissen som IPCCs slutrapport innehåller heller. Alla har fått med något och får vara nöjda med det.

  Hört flera som varit expert reviewers som fört in anmärkningar som kommit in som notis, men ignorerats vad gäller slutsatser, och andra som inte ens fått med ett dussin anmärkningar i själva texten alls, ignoreras totalt.

  Så om enda inriktning i slutrapport varit att ”inte lugna” utan ”alarmera” så mycket det går – då blir slutresultatet därefter – och en riktigt usel kompromiss av vad som respektive forskare står för – jämför regeringsbildningen vi har, ingen är nöjd men får vara nöjd med det man fick med.

  Så mycket seriöst arbete totalt ödelagt av en usel sammanställning av kompromisser. Och för att försöka slå igenom och slippa ytterligare debatt så utser man ”förnekare” och ”not up for debate”. Bara fragment kvar av ”riktig vetenskap”.

  Sedan förvärrad ännu mer av medias selektiva uttolkning. I synnerhet Mp-media som SR/SVT. Kommersiella media kan vara ursäktade – de går på sensation enbart för att sälja tidningar/views – men SR/SVT har inga ursäkter som duger att så förvanska verkligheten.

  Men att sedan akademiska institutioner börjar utse ”förnekare” det ligger helt på ledningen för universitet och högskolor. För att inte rasera allt förtroende för forskning och vetenskap borde en granninstitution gå in till grannen:
  – hörde att ni utsett förnekare på er institution
  – kan ni berätta lite hur det kommer sig?

  Så att man tar sådana påhitt i ”örat” och håller rent för att institutioner tar en position – vetenskap måste få vara fri med stor takhöjd.

 5. Tack Jan Karlsson,

  jag reagerar som du

  jag tror inte på några ”nya resultat” när det gäller klimatet.

  Alla artiklar bemöts, och bemöts igen. Ibland kan man se vilka argument de har — oftast inte.

  Det enda som är heltuppenbart är att de politiker som ska fatta beslut inte förstår någonting alls av den påstådda vetenskapen.

 6. jax

  Bra att inlägget lyfter fram detta!

  För att minska problemen med indata och randvillkor m.m. när man arbetar med modeller åt industrin, är oftast det bästa att man mäter allt själv. Det är i princip omöjligt att ha koll på hur noggranna och representativa de mätningar som någon annan gjort är. Nu är det ju naturligtvis omöjligt att göra detta när man vill använda historiska data, men problemet är ju detsamma.
  Samma gäller för validering av modellerna.
  Trots att man har kontroll över hela processen är det ju mycket svårt att nå ner till felnivåer i beräkningarna som gör skillnader på mindre än en grad signifikanta även om modellerna är väl avgränsade, alla randvillkor är kända och alla delmodeller är baserade på kända fysikaliska principer, vilket inte är fallet för de så kallade klimatmodellerna.
  När framtagna modeller som inte ens klarar av att beräkna rätt temperatur (den uppmätta temperaturen ligger inom felgränserna för den beräknade temperaturen) presenteras för industrin förkastas modellerna omedelbart av de processkunniga och betraktas som oanvändbara.
  Nu är ju sannolikt felen i klimatmodellerna med största sannolikhet så stora att en skillnad på fem grader mellan beräknad och uppmätt temperatur ligger innanför felgränsen, men det gör ju inte saken bättre!

 7. Lasse

  Tack Jan Karlsson
  Återbrukar:
  ”And on my planet, getting the right answer for the wrong reasons is … well … scary.”
  (Willis E)
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/23/how-much-sun-could-a-sunshine-shine/

 8. Lars Cornell

  Vi ser ju vad utnämnings- och anställningsmakten kan ställa till med på SVT. Då är det troligt att likartad påverkan kan ske i andra organisationer som tex SMHI, IPCC, Naturvårdsverket och Universiteten.

  Rolf Brennerfelt är Generaldirektör för SMHI sedan år 2014. Han är agronom och har ett förflutet som tung C-politiker. Självfallet påverkar en generaldirektör sin organisation på flera olika sätt. Man kan fundera på vilka personer som skulle anställts och utnämnts på SMHI med en generaldirektör rekryterad från M, KD eller SD. Mycket av det som SMHI publicerat skulle inte släppas igenom, eller få en annan utformning, med en blå i stället för grön generaldirektör.

  Den som är insatt i frågorna kan se hur SMHI utvecklats till att bli ett mellanting mellan vetenskap och politiskt propagandaorgan för en grön regering. Rummukainens famösa påstående om koraller är bara ett exempel där vetenskap ersatts med politik.

  Påståendet ”Förödande skillnader mellan 1,5 och 2 grader” är inte vetenskap utan politik. Alla kan ju se vilken skillnad 0,5 grader innebär, för fästingar, stormar, artutrotning, död och elände genom att förflytta sig ca 10 mil söderut. Det är inte lika lätt att se hur skogar och sädesfält växer så det knakar som följd av förhöjd koldioxidhalt (15% är en siffra som jag sett nämnas). Fördelen finns och skogs- och lantbrukarna känner det direkt i sina plånböcker. Men det är tabu att prata om det även för de som är agronomer. Skulle man framföra den kunskapen på SMHI, Naturvårdsverket och SVT finge man nog sparken.

 9. Ann lh

  Jan K. Tack, Tack!
  Nobeldagen är den dag när Sverige är värd för att hylla vetenskapen och budskapen går ur över världen. Igår passade Nobelstiftelsens ordförande Carl Henrik Heldin, professor i biokemi från Uppsala, på att håna den rörelse i klimatfrågan, som nu vinner terräng, nämligen de som förnekar fakta. Den rörelsen visar irrationellt tänkande och har trångsynt åsikter och saknar respekt, enligt denne professor. När de unga kräver att vi ska lyssna på vetenskapen måste vi för stödja dem. Detta är alltså från Heldins introduktionstal till själva prisutdelningen!
  Och, just in time, idag ska Greta och andra UNFCCC-kramare ska hålla tal under COP25. Svensk media är febrigt förväntansfull. Då får vi besked om vad Greta och andra representanter för den ”självkorrigerande vetenskap” som Helin talade sig varm för igår, den vetenskap som lagstiftarna ska fatta sina beslut på, har att förmedla.
  Efter Macchiarini-affären på Karolinska, skandalen på svenska Akademin, detta tal och vår oreserverade hyllning till Greta kan nog en och annan börja fundera över hur det står till i vårt goda föregångsland.

  Här är Richard Lindzen senaste bidrag till den rörelse som Helin dömde ut :
  http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2019/12/Lindzen_On-Climate-Sensitivity.pdf

 10. Bra och avslöjande inlägg.
  Det visar med all önskvärd tydlighet att klimathotsprojektet inte är ett vetenskapligt projekt utan ett politiskt maktprojekt. Precis som Christina Figueres så tydligt uttalade sig
  ”Det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist”
  Det är ett maktpolitiskt projekt som våldtagit och/eller köpt delar av vetenskapen för att nå sitt mål.
  Får väl anpassa ett berömt citat till dagens
  ”För övrigt anser jag att IPCC bör förstöras”.

 11. Robert Norling

  Man får glädja sig över det lilla.
  Även om det inte är IPCC:s felaktiga modeller som ligger till grund för beslutet utan nog mer Sveriges kommuners krassa verklighet.

  ”Åre kommun har genom åren uppmärksammats för sitt miljöarbete och hållbarhetsstrategerna har haft en stor roll i det. Men nu omorganiserar kommunen och tjänsterna kommer att tas bort.
  Maria Eriksson är hållbarhetsstrateg och jobbar med Åre kommuns övergripande miljöarbete och är sakkunnig i miljöstrategiska frågor.
  – Jag fick av en slump veta att min tjänst ska försvinna, det här har varit väldigt omtumlande, säger Maria Eriksson, hållbarhetsstrateg vid Åre kommun.
  En klimatanpassningssamordnare jobbar i dag på deltid. Den tjänsten ska också dras in på enligt Maria:
  – Det här känns som ett steg i helt fel riktning, säger Maria Eriksson.”
  Klipp från SVT
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/are-kommun-sparar-in-pa-strateger

 12. Fredrik S

  Tack för inlägget!

  Ja, de folkvalda EU-stjärnorna ser som sitt kall att bekämpa klimatvariationer med andras pengar till varje pris.

  Den upphöjt goda feministiska klimatkrigaren Alice Bah, har tydligen anlänt Madrid efter tågresa och kräver att FN ska göra saker som hon vill läste jag. Hon verkar dessutom tycka att alla ska förhålla som som sig till vad IPCC säger och tycker för planeten har inte råd med att olika tyckare får luft.

  Själv undrar jag hur mycket av IPCC’s alster hon läst igenom.

  Det ä en gåta hur en del personer hamnar på vissa positioner.

 13. Robert Norling

  # 12 Fredrik S.
  Med ett rikligt munväder så kan man komma långt inom klimathotsbranschen.

  https://www.synonymer.se/sv-syn/munv%C3%A4der

 14. sven

  bra inlägg! har du en länk till rapporten?

 15. Professor Gösta Walin förklarade 2005 i Aftonbladet:
  Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator.

  I den tredje Assessment Report, TAR 2001, förklarade Linzén att klimatet är ett kaos, d.v.s. oberäkneligt, vilket IPCC sedan negligerat för att lägga miljarder på datorsimuleringar. Dessa behöver fler än 50 parametrar, av vilka minst 22, troligen ett 30-tal, innehåller gissade element, de är ”parametriserade” d.v.s. verkligheten är förenklad till en matematisk beskrivning:

  https://klimatsans.com/2019/04/17/den-rent-simpla-bluffen-fran-klimatpanelen-ipcc/

  Fadern till matematiken för simuleringar, John von Neumann, förklarade på 50-talet att resultatet blir lika bra som en gissning, om man måste gissa fler än TRE parametrar.

  Boxarna överst borde göra problematiken tydlig även för de verbala begåvningarna inom media och politik.

 16. Jan

  Gretafenomenet demonstrerar en allvarlig infantilisering av samhällsklimatet i väst som inte kan sluta väl. Det visar också på hur kulturkändisar i symbios med massmedia och lobbyister kan få ett genomslag som är helt frikopplat  från någon form av relevant meritokrati.

 17. Lars Cornell

  #15 Sture. Ja så kan det vara eller så här,
  http://www.tjust.com/2019/klimat/cykler.jpg

 18. ThomasJ

  Ett utengemärkt läsvärt inlägg – stort tack för detta ! 🙂

  Modus operandi inom ’klimateriet’, dock absolut inte enda området, är att enligt Machiavelli härska genom att söndra och detta uppnås mycket snabbt och effektivt via ett ständigt producerande av allehanda ’rön’, ’forskningsrapporter’, ’statements’, ’papers’ etc., samtliga med den gemensamma målsättningen, att – som ett antal ’högt sittande hästar’ uttalat – förändra världsordningen totalt. En ’New World Order’ (NWO) är redan långt gången i omsättningsprocessen, se t.ex. Agenda 21/ 2030, ICLES, med flera + dessas alla underordnade ’organisationer’… Brrrr, scary så det räcker och blir över.

  Politikerna har inte en susning om vad som framgår i IPPCs rapporter. De läser, på sin höjd, de s.k. SPM:erna, ’Summary for Policy Makers’. Dessa är emellertid INTE författade av personer med vetenskapliga bakgrunder inom temat utan av utvalda politokrater som rutinmässigt låser in sig för att komma fram till vilken ’summering’ ska gälla denna gång. Från dessa möten föreligger inga protokoll vad jag känner till, ej heller får politokraterna yppa något om vad som sagts under sessionerna.

  Förslag är att distribuera detta inlägg till dels samtliga representanter i rikshospitalet, dels till den förment publika servicen, främst där ’Vetephaenskapsredaktionen’ (’Klotet’, brrr 🙁 ) och begära ngn form av läskvitto.

  Tack än en gång ! 🙂

  Mvh/TJ

 19. Lasse

  På Ekot nyss: Greta vill veta lite mer!
  Fast hon litar tydligen på de beräkningar som ger oss ett begränsat utrymme för utsläpp och de 8 år vi har kvar tills detta är fyllt.
  Hur undviker man panik då-snälla tala om det för henne!
  Hon kan ju börja med att studera det papper som Ann lh visade i #13
  De visar att klimatkänsligheten knappast är högre än de 1 grader som en dubblad halt CO2 ger.
  Samtidigt ger de IPCC en knäpp på näsan eftersom de inte vill/kan smala av sin uppskattning-1,5-4,5 grader.

 20. LarsF

  #14 sven

  Denna kan du ladda ner
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf

  Tror den refereras till oftast.

  Men http://www.ipcc.ch har massor men inte helt lätt att navigera.

  Intressant är den om hur ipcc sätts samman
  https://www.ipcc.ch/about/structure/

 21. pekke

  Sven #14
  Här är den vetenskapliga delen om klimatmodeller.
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  Mycket bra sammanställning av Jan Karlsson om vad IPCC själva säger om modellerna.

  Tur att dessa modellbyggare inte bygger riktiga flygplan, skulle nog vara dödligt att flyga med deras prototyper när de inte riktigt vet hur ett plan fungerar.

  Fast vi skall ställa om hela Världen efter deras usla modeller !

 22. Peter

  Det verkar som att Greta-entusiasmen avtar i takt med att hennes budskap blir alltmer vänsterpopulistiskt. SVT’s egen klimatalarmist Erika Bjerström är lite sur på att Greta inte verkar uppskatta EU’s klimatarbete:

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-thunbergs-budskap-blir-alltmer-vansterpopulistiskt

  Koldioxid bryr sig inte om vem som är fattig eller rik. Koldioxid från Kina och Indien gör lika stor nytta eller skada (välj själv) som samma mängd koldioxid från EU eller USA. Att den rika världen måste minska sina utsläpp mer än den fattiga världen, vilket Greta hävdar, stämmer alltså inte. Inte om man verkligen tror att koldioxid är ett problem som måste åtgärdas.

  Jag tycker det är bra att de verkliga politiska drivkrafterna bakom klimathysterin börjar komma fram. Det handlar inte speciellt mycket om klimatet i sig, utan det handlar om omfördelning av pengar från rika till fattiga länder, samt omfördelning av makt från nationella parlament till överstatliga organisationer som FN.

 23. Rolf Mellberg

  #22 Peter

  Tack Peter för den länken, det inlägget avslutades på ett sätt som skarpt bryter mot vad SVT och ”Alarm-Erika” brukar prestera. Faktiskt riktigt klarsynt:

  ”Men Greta Thunbergs passion kan inte rubba klimatpolitikens mest grundläggande sanningar: rika länder har råd att skydda sig från klimatkrisens konsekvenser. Fattiga länder har inte råd att avstå ekonomisk tillväxt. Därför är toppmötet i Madrid ett blodfattigt byråkratiskt möte om regler och paragrafer, hellre än en kraftfull förhandling om hur snabbt länder kan tänka sig att växla över till förnyelsebara energikällor”.

  Vågar vi hoppas på att en tillnyktring står för dörren?

  Men, detta eviga tjat om förnybara energkällor, folk i fattiga länder kräver desperat att deras levnadsförhållande ska bli mycket bättre och väldigt många vill flytta in till städer där det går åt MYCKET ENERGI!!!

  Kärnkraft i massiv skala är enda lösningen, ”Molten salt” förhoppningsvis, den kan mycket väl bli billigare än kol!!!

 24. tty

  #21

  ”Tur att dessa modellbyggare inte bygger riktiga flygplan, skulle nog vara dödligt att flyga med deras prototyper när de inte riktigt vet hur ett plan fungerar.”

  Faktum är att i grunden är det samma problem som klimatmodellering. Båda kan i princip lösas via Navier-Stokes ekvationer. Tyvärr kan vi bara lösa dessa exakt i ett fåtal extremt enkla fall. När det gäller det relativt enkla fallet med luftflödet runt ett flygplan kan man numera via kraftfulla datorer och numeriska approximationer få hyfsat exakta resultat, åtminstone i enkla flygfall, och vindtunnlar används därför numera betydligt mindre än förr. Dock händer det fortfarande att man får otrevliga överraskningar under prototyputprovningen.

  När det gäller mera komplicerade fall är det inte ens bevisat att det finns en generell lösning, och om denna i så fall är definierad överallt.

 25. Ulf

  Svar 22

  Problemet är ju inte att fattiga länder har rätt till tillväxt problemet är att enligt avtalet så har ett av världens mäktigaste länder Kina fritt blås till 2030. Därför hoppade Trump av detta idiotiska avtal. Visst finns det fattiga människor i Kina men det finns också en stor medelklass som är rikare än den svenska medelklassen. Men som jag påpekat tidigare Kina har alla incitament i världen att trycka ut koldioxid så mycket de kan till 2030. Ju högre desto mer pressar man Europa och desto lättare får man att uppfylla kraven 2030. Så skriver man inte ett avtal om man är intresserad av resultat. Troligen var de lika dåliga på matematik och statistik som så många inom klimatdebatten är.

 26. Daniel Wiklund

  # 22 Peter Tyvärr verkar inte Greta-entusiasmen minskat. Läser på Text-tv (hon är nog tillsammans med Trump den som är flitigast på Text-tv, alltid i positiva sammanhang,) att Greta är av Time utsedd till årets person. Första från Sverige någonsin. Tiden är fullständigt ur led. Men kanske tur för henne att hon fick det i år, då jorden ännu finns kvar.

 27. Fredrik S

  I en låst artikel på SVD av någon Birgitta Forsberg kan man läsa om den späda flickan med flätorna som tydligen polariserat världen i den ena sidan bestående av de hatande männen och den andra sidan de stöttande männen som består av världens främsta klimatforskare.

  Det kan man ju prenumerera på om man vill. Det gör nog Alice Bah.

 28. Ulf

  Svar 27

  Jo henne känner jag igen. När en åklagare i Norge med tummen mitt i handen anklagade Hexagons VD för insiderbrott, trots att ett åtal var totalt absurt, då skrev Forsbergskan en massa vinklade hjälteartiklar om den norska kvinnliga åklagaren. Skickade då ett email till henne och frågade om hon tänkte skriva en ordentlig artikel när han blev frikänd. Jo då absolut. Väntar fortfarande på artikeln för det inträffade förstås, för ett antal månader sedan. Svds näringslivsdel har för övrigt genomgått en degenerering av sällan skådat slag de senaste 5-7 åren.

 29. Fredrik S

  Daniel Wiklund #26

  Med tanke på all uppmärksamhet hon fått i media kanske det är ett logiskt val för dem. Det är väl det det handlar om, både Ayatolla K och Putin har ju blivit utsedda.

  Nu väntar vi bara på att alla de världens bästa klimatforskare som stöder Greta ska utveckla vad hon vill.

 30. claes lindskog

  OT
  Angående Greta som Times´ ”Person of the Year”:
  Även Times har sina fläckar: Hitler blev vald en gång och Stalin 2 ggr till Person of the Year!

 31. Hans K Johnsen

  Hei alle fra Norge.
  professor Patrick Frank har publisert en artikkel som knuser klimamodellene fullstendig.
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full
  Her er sammendraget:
  The reliability of general circulation climate model (GCM) global air temperature projections is evaluated for the first time, by way of propagation of model calibration error. An extensive series of demonstrations show that GCM air temperature projections are just linear extrapolations of fractional greenhouse gas (GHG) forcing. Linear projections are subject to linear propagation of error. A directly relevant GCM calibration metric is the annual average ±12.1% error in global annual average cloud fraction produced within CMIP5 climate models. This error is strongly pair-wise correlated across models, implying a source in deficient theory. The resulting long-wave cloud forcing (LWCF) error introduces an annual average ±4 Wm–2 uncertainty into the simulated tropospheric thermal energy flux. This annual ±4 Wm–2 simulation uncertainty is ±114 × larger than the annual average ∼0.035 Wm–2 change in tropospheric thermal energy flux produced by increasing GHG forcing since 1979. Tropospheric thermal energy flux is the determinant of global air temperature. Uncertainty in simulated tropospheric thermal energy flux imposes uncertainty on projected air temperature. Propagation of LWCF thermal energy flux error through the historically relevant 1988 projections of GISS Model II scenarios A, B, and C, the IPCC SRES scenarios CCC, B1, A1B, and A2, and the RCP scenarios of the 2013 IPCC Fifth Assessment Report, uncovers a ±15 C uncertainty in air temperature at the end of a centennial-scale projection. Analogously large but previously unrecognized uncertainties must therefore exist in all the past and present air temperature projections and hindcasts of even advanced climate models. The unavoidable conclusion is that an anthropogenic air temperature signal cannot have been, nor presently can be, evidenced in climate observables.

  I tillegg har John Christy i IPCCs 5te rapport fått inn sine data (riktignok gjemt bort i Appendix) som viser at klimamodellene regner helt feil temperaturutvikling i troposfæren. Dersom en tar ut virkningen av CO2 i modellene, blir de i samsvar med observasjoner. Hele historien er gjengitt i GWPF note 17.
  The tropical skies, falsifying the climate alarm

 32. Isidor

  Greta längtar hem till sina hundar!!!!! Hundar alstrar givetvis koldioxid – hur kan ett helgon i klimatkyrkan på det sättet få påskynda världens snara undergång? Det kanske går på samma klimatkompenserade konto som de 12 atlantflygningarna som krävts för olika segelbåtsbesättningsmedlemmar??

 33. Ingemar Nordin

  Vem är störst; Greta eller vetenskapen? Det råder väl knappast någon tvekan om att västvärldens och FNs politiker tycker tvärtom att vetenskapsmännen bör läsa Greta. Det duger ju inte att komma dragandes med usla modeller. Bättre då att lita på Greta. Som våra egna inhemska experter gör.

 34. Lasse

  Idag går radion all in.
  Klotet behandlade nyss hotet från CO2 och tog upp Marshallöarna och havsnivåökningen som hotade deras befolkning.
  1960 var de 10 000 nu ca 60 000.
  Havsnivåökningen ligger kring 2 mm/år-utan tecken på acceleration. Atoller växer men kanske inte i samma takt som befolkningen. Men de understödjs med miljoner (US$62.7 million through 2023, ) så de bor säkert gärna kvar.
  https://www.thegwpf.com/new-study-reveals-90-of-global-atolls-are-stable-or-growing/

 35. Rolf Mellberg

  #34 Lasse

  Och för ett drygt år sen när SR1.5 hade släppts ordnades det en konferns där Isabella höll en snyft-propaganda-spektakel iklädd en dräkt hon fått av kvinnorna på Kiribati.

  Detta land hade för 100 år sen ca 3000 innevånare och idag ca 117.000.

  Hon kan väl åka ner dit och be att få bli deras vice statsminiser i stället för vår.

  IPCC jobbar verkligen effektivt och rationellt för de pengar de får, d.v.s. säkrar fortsatt anslag.

  https://www.youtube.com/watch?v=SURVWej3l6Y&list=PLgGFtRVUTORR6o7RUFJITGlxjpdmmNjfk&index=1

 36. sl

  Att klimatgreta bara tror är redan klarlagt. Frireligiös 3.0

 37. Fredrik S

  Rolf Mellberg #35

  Var det inte dit hon flög första klass för närmare hundratusen för att dela ut pengar?

  Fast hon hade ju inte riktigt koll på var hon satt i planet vill jag minnas.

 38. sibbe

  Och en annan klimatprofet har köpt åt sig en liten pensionärs stuga för dryga 11 miljoner $. Där som alla gärna vill bo, Marthas Vineyard i Massachuchsetts. En knapp meter ovanför havsytan.
  Åter en som inte tror på vad han predikar? https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/
  Enligt spansk press och spansk polis fanns nog högst 15 – 25000 Greta-fan utanför tågstationen i Madrid.
  Enligt SVT textnyheter en halv miljon…

 39. Staffan Lindström

  SVT Nyheter i eftermiddag: Erika Bjerström: ”Greta Thunbergs budskap blir alltmer vänsterpopulistiskt!”
  Jaha Erika det tog 16 månader för polletten att trilla ner?? Ändå lite förvånande att se ordet ”vänsterpopulistiskt” på SVT på den här sidan domedagen… eller har den redan inträffat?

 40. Håkan Bergman

  Va, finns det en ickepopulistisk vänster också?
  Typisk kiribatisk ö:
  https://www.google.se/maps/place/Kiribati/@1.356488,172.9390358,2442m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x65647c91c2028703:0x84327d040152c307!8m2!3d-3.370417!4d-168.734039
  Den var nog glesare befolkad 1943:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Tarawa

 41. eon

  Jag kan tänka mig att alarmister invänder ”jaha, så vi vet inte allt om klimatet? Så vad, vi vet att koldioxid orsakar uppvärmning”. Själv tycker jag det är konstigt att vetenskapsmän och personer som ”tror på vetenskapen” påstår att de med säkerhet kan säga att i ett icke-linjärt och extremt komplext system som vi än vet så lite om finns det en variabel som totalt styr globala temperaturer.

  Som jag som lekman förstår det verkar det hänga på att det förekommer positiv, snarare än negativ återkoppling, men har man verkligen kunnat påvisa det i verkligheten?
  Det verkar som teorins kvarlevnad hänger på att kunna bevisa att sådan återkoppling förekommer och kommer leda till ”tipping points” vilket orsakar skenande uppvärmning och ”klimatförändringar”.

  Min förståelse må vara bristfällig, men jag ser inte att detta går ihop med verkligheten. Det faktum att vi är här idag bör vara en bra indikation på att teorin inte håller, då atmosfärisk koldioxid varit mångdubbelt högre historiskt sätt (det ju knappast vara ”irreverisbelt” om det hände förr för att sedan återgå), och dagens temperaturer inte är de högsta i jordens historia (klimatet existerade faktiskt innan människan började mäta temperaturer och koldioxid).

  Utan några konkreta bevis ter sig koldioxidfobin som politiskt motiverat hysteriskt trams. Givetvis är det bra om vi förstår klimatet bättre, men vetenskapen är fortfarande i sin linda, och jag tvivlar på att vi kan få någon bredare förståelse när vi stirrar oss blinda på en enda aspekt av den. Bara för man kommer upp med skräckscenarion betyder inte det att saken är avgjord och inte kan ifrågasättas längre. Att fatta beslut utifrån den sortens resonemang är total galenskap.

 42. Fredrik S

  Staffan Lindström #39

  Ja, den poletten borde ju ramlat ner från dag ett som hos många övriga svenska skattebetalare som fick se ett fejkat SVT reportage starta hela Greta hysterin.

  Att den sen inte verkade ramla ner i våras, eller när det var, när hon poserade på Twitter i en AFA t- shirt kan ju tyckas vara extraordinärt.

  Fast svensk media råkade ju ”missa” det helt, men de kan ju inte vara nyktra jämt.

  Men tillnyktring är ju positiv.

 43. Karl-Erik Tallmo

  Jag brukar hävda att IPCC säger oftast inte det folk tror att de säger, om t.ex. stormar, skogsbränder, översvämningar etc etc. IPCC är ju inte tillnärmelsevis så alarmistiska som deras uttolkare i pressen och bland politiker och PR-folk påstår. I varje fall om man går efter vad de anser sig kunna säga med någorlunda säkerhet. Texterna är fulla av ”unlikely”, ”low confidence” och ”medium probability” och liknande. Om tipping points skriver man:

  ”… there is no evidence for global-scale tipping points in any of the most comprehensive models evaluated to date in studies of climate evolution in the 21st century.” (AR5 WG 1, sid. 129)

  En annan sak är ju deras olika scenarier, där det värsta RCP8,5 onekligen är rätt dystert. Med tanke på att det behövs så lite idag för att blir kallad förnekare, torde det ju finnas en hel del förnekare även inom IPCC, t.ex. Hulme, von Storch m.fl. Se t.ex. https://slowfox.wordpress.com/2019/07/02/ar-klimatapokalypsen-installd/

 44. Fredrik S

  Representanter från Naturskyddsföreningen blev tydligen utslängda och portade från COP.

  Alice Bah var givetvis där också och protesterade mot sig själv. Tyvärr verkar hon dock inte kastat ut sig själv ännu men det kanske kommer?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/frivilligorganisationer-utslangda-fran-klimattoppmotet/

 45. Fredrik S

  Sibbe #38

  Tack bra länk där.

  Om media får som de vill så kommer vi väl att styras av de där bortskämda idioterna i framtiden.

  De har ju redan befolkat redaktionerna i de större städerna.

 46. Rolf Mellberg

  O.T.

  I våras tillsatte Trump-administrationen en grupp som skulle få till uppgift att göra en ”oberoende granskning” av klimatvetenskapen som IPCC redovisar den. Det hade onekligen varit ytterst intressant om t ex Tony Hellers många grava anklagelser hade blivit seriöst värderade. Men i somras verkade detta initiativ ha runnit ut i sanden, med anledning av att en sån aktivitet skulle kunna äventyra kommande val.

  Nu kan man få en inblick i detta genom information från Will Happer, här:
  https://www.youtube.com/watch?v=JIw5I6dH1Ic&feature=emb_rel_pause

  Man kan f.ö. undra om Trump kommer inför valrörelsen utlova en sådan granskning under nästa mandatperiod?

 47. Svend Ferdinandsen

  ”Uncertainties in climate modelling arise from uncertainties in initial conditions,”
  Man skulle tro at efter 30 år betød initialbetingelserne ikke så meget, da modellerne selv burde komme frem til betingelser for deres videre forløb, som næppe burde afhænge af forholdene for 30 år siden.
  Om det citerede udsagn er rigtigt, kan man afskrive alle klimamodeller. Det er sikkert udmærkede som diverse computerspil, men åbenbart afkoblede fra virkeligheden.

 48. Fredrik S

  Det finns starkt vetenskapligt stöd för att havsytan kommer att stiga 20 m vid två grader säger experter nu i Madrid.

  Precis när Obama slog till, han blir nog vettskrämd nu.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/forskarna-vi-haller-framtiden-i-vara-hander/

 49. Ulf

  Svar 48

  Galenskaperna blir alltmer absurda.

  Det lustiga är att stämmer teorin om koldioxiden så kommer det att bli minst 2 grader eftersom Kina m fl har frikort till 2030.
  En kritisk reporter bör då ställa frågan vad vi ska göra eftersom detta kommer att inträffa enligt forskaren själv.

 50. Daniel Wiklund

  Det blir bara värre och värre, försämringarna går snart med ljusets hastighet. Trots klimatnödläget har 20000 kunnat ta sig till Madrid, och vad jag förstår så har det funnits mat där, och deltagarna har inte behövt bo ute på gatan. Så helt hopplöst är inte läget. Det kommer nog att hinnas med åtminstone ett klimatmöte till innan jorden översvämmas. Än har inte himlen ramlat ner.

 51. Ivar Andersson

  #42 Fredrik S
  Greta påstod att det var mammas AFA-tröja som hon lånat. I så fall är Greta oskyldig eftersom hon tror att mammor brukar bära AFA-tröjor. Men det säger något om familjen.

 52. Robert Norling

  # 51 Daniel W
  Idag är det inte någon större risk att oceanerna svämmas över av smältande glaciärer på Grönland då det är under -50 grader där.

 53. Petter Fryklund

  #48
  Klimathysterikerna är mer korkade än vi hittills trott.

  Hustrun som är från Kinna uttalar deras stödpunkter fålskallarna.

 54. Lasse

  Erika Bjerström utsedd till SVTs klimatreporter.

  Hennes reportage från Vietnam har tydligen inte avskräckt SVT från detta?
  Chatten efter detta reportage : https://www.svt.se/nyheter/inrikes/chatt-om-klimathotet
  ”Lars: Havet har höjts med 11 cm, men byn har sjunkit långt ute i havet och musselodlarnas hus måste höjas från två till FEM meter. Hur hänger det ihop? Mvh

  Erika Bjerström: Hej Lars! Vid de tropiska stormarna får vågorna större och mer förödande kraft vid havsnivåhöjningarna och havet stiger mer när det är flod. När vi var där och filmade var det ebb!

  Vid sin sida satt Johan Rockström-Agronom expert på bevattning. Inte ett ord om att den verkliga orsaken till översvämningarna var grundvattenuttag för bevattning som givit stora landsänkningar.

  Bägge personerna är hyllade och respekterade-medan vi kallas för förnekare!

 55. Daniel Wiklund

  Här i Luleå var vattenståndet över en meter högre än normalt igår. Med det klarade vi. Har man otur blir det en jordbävning med en tsunami där vattenståndet blixtsnabbt höjs med tiotals meter, med katastrofala följder.

 56. Lasse

  Gretas öden och äventyr fängslar många. Hennes resa i en Tesla a 1 miljon får fler än mig att fundera.
  Såhär ser det ut i bilen: https://vimeo.com/378902918
  Alternativ media plockar poäng!

 57. LarsF

  #55 Wiklund

  Havsnivåer osv – utanför England är tidvattnet ebb/flod 12m skillnad.
  Utanför Kanadas kust är det uppåt 17m.

  Tidvatten är ung. 40 cm på västkusten sverige, om jag minns rätt.

  Så om nu detta förändras 15-25 cm enligt Nils-Axel Mörner bl.a till 2100 känns ju inte som jordens undergång direkt.

  Vi anpassar oss efter allt t.o.m 17m och Kanada finns ju kvar sas.

  Det är väl några höjdare som haft råd att köpa strandtomt som får vatten i källaren, typ.

 58. Rolf Mellberg

  OT
  I denna film låter Rockström meddela:
  ”… that the West Antartica iseshelf – with a high likelyhood – has already cossed the threshold… … inevitability for three meters sea level rise”

  Jo gott folk, tonläget är högt, ful gubbe som skrämmer stackars oskyldiga barn kanske?

  Lättskrämda naiva barn i alla åldrar… med eller utan diagnos.

  Kolla vid 1:40

  https://www.youtube.com/watch?v=2aZchDGSAEk

  Vid 4:45 kommer återigen klimatalarmismens mest effektiva grafiska illustration. Där illustreras visuellt hur jorden står på gränsen att falla ner i det heta helvetet – Hothouse Earth.

  Lysande skrämselpropaganda, där har du Johan verkligen fått till det. 🙂

 59. Sören G

  #58 Rolf Mellberg
  Rockström har inte lyssnat på IPCC. Enligt IPCC finns det ingen tipping point (highly unlikely).

 60. Svempa

  Att bli utsedd till årets personlighet kan ha sina sidor för den som är vidskeplig. Under 80-talet utsåg Rapport-redaktionen Årets Svensk. Bland dessa fanns Ebbe Carlsson, Hans Holmér, Refaat El-Sayed.

 61. Lasse

  Faran med att lyssna på forskare är uppenbar när man ser vad som pågår.
  Lite om Australiens väder och deras värme som är på historiskt höga nivåer eller?
  https://www.youtube.com/watch?v=WppbuIoyXdg

  BIM (SMHIs motsvarighet) klipper helt bort värmeperioden före 1910, en period med extrem värme och torka-svårt att förklara med dagens ensidiga CO2 fokus!

 62. Christer Eriksson

  56# Lasse
  Hmm båten hon åkte över i var väl byggd i plast.
  Borde väl använt en träeka om hon skall leva som hon påstår att hon gör.
  Reporterns inslag är en fullträff,skicka en kopia till Miljöpartiet i hd.

 63. LarsF

  #58 Mellberg

  Tipping points om något falerar väl som idé om man ser historiskt – med så mycket högre co2 och temperaturer och havsnivåer blev det inte tipping point då, så varför nu plötsligt.

  Planeten lär väl strunta i vad som genererar co2 – människan eller haven som släpper/absorberar pga temperaturändringar.

  År det något som pulvriseras att titta historiskt så är det väl tipping points.

  Det är någon övertro på någon ekvation man kör i modeller – och inget sunt förnuft inkopplat.

  Även en snubbe som jag betraktar som alarmist, Tim Palmer, pratar om mycket högre noggrannhet i modeller än vi har idag för att kunna bestämma tipping points alls.

  Med anledning av alarmistisk artikel i NYT att allt är underdrifter så här långt.
  https://www.youtube.com/watch?v=-fkCo_trbT8

 64. LarsF

  ..lite triggerhappy som vanligt…

  Tänker på all olja vi förbränner idag som en gång var växter som vart fossilier som bildat oljan(enligt förhärskande teori vad jag förstår).

  Co2 kan sägas ha lagrats ner under årmiljarder och bundits i olja vi nu släpper loss. Så del i nedgående trend co2 förutom Milankovith cykler och upplagring haven.

  Ingen tipping point då – varför nu?

 65. GustavT

  Ursäkta, men har Jan Karlsson och alla som håller med sovit sedan 2013?
  Det är ju idag allmänt känt att HadCRUT har/hade en bias då den har bristfällig täckning i Arktis, och består av ”blended SST/ land SAT”, och att en jämförelse med modellernas globala 2 m lufttemperatur därför blir orättvis.
  Om man maskar och blandar modellerna så att de motsvarar HadCRUT blir överenstämmelsen god
  Detta gäller även klimatkänsligheten TCR
  Se diverse arbeten av Cowtan med flera..

 66. Rolf Mellberg

  Man kan nog ändå förstå att detta med tipping-points har blivit en populär ide, och inte bara därför att ”skräck”-historier tenderar att fånga vårt intresse.

  Detta därför att från att vi lämnade istidens maximum för ca 20.000 år sen och fram till att vi gick in i vår tämligen stabila Holocene för 11.800 år sen så förekom flera mycket kraftiga och snabba temperatursprång, både upp och ner. Orsaken till dessa tror jag är fortfarande oförklarade.

  Men detta har nog inte mycket med dagens situation att göra då vi ingenstans hamnade i något ”hothouse” och att vi då inte hade någon antropocen CO2-påverkan. Någon annan faktor måste ha varit den som initiderade dessa temperatursprång även om CO2 skulle under dessa tider kunna ha bidragit att sprången blev större än de skulle ha blivit om CO2 helt saknade verkan.

  Under dessa tider kan man prata om tipping points och det är lite olustigt att vi inte har lyckats förklara dom.

 67. Fredrik S

  Lasse #56

  Vilken jädra luffarbil.

  Som en fossil bomb.

 68. Rolf Mellberg

  OT
  Arktis isutbredning (i yta) har ända sen i våras varit mycket dålig men nu har det faktiskt repat sig rejält och just nu ligger denna utbredning ungeför på medelvärdet för de senaste 10 åren. Se länken och zooma in (klick-drag-släpp) samt klicka på årtalen i kanten.

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Vad gäller isens volym så har det också varit dåligt, men vi kan väl hoppas att det nya året blir bättre.
  Klicka på andra länken efter ca 10 sek väntan:
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-tykkelse-og-volumen/

 69. LarsF

  #65 Mellberg igen

  Det var ju lite annan tipping point än vad jag tror man menar – snabba kast hit och dit.
  Det som menas är väl irreversibelt något – dvs en gång dipp, aldrig mer upp igen, typ, eller tvärtom.
  Så en gång dit – aldrig mer hit/tillbaks.

  Skulle vilja ställt frågan till Tim Palmer hur man från vetenskapen ser på det – eftersom han verkade i total acceptans av tipping points som idé.

  Det är väl extrem hastighet och styrka då mot vad det har varit – typ som a flipperkula som skjuts iväg först i svaga anslag som bara kommer tillbaks tills man skjuter hårt nog och går ut på spelplanen.

  En helt hemmatilverkad teori om cykeln av co2 – långt tillbaks massor av co2, som driver på tillväxt allt på planeten, som dör och multnar och blir fossiler och blir olja vad det lider och går ner i jordskorpan. För oss att konsumera senare. Så planeten har fler jokrar i rockärmen hur mycket co2 påverkar balans av saker.

  Men sedan att det skulle finnas permanent tipping av något verkar ju mer som tidskala man tänker sig innan återhämtning sker.

  Vår civilisation är väl ändlig vad vi än gör, om vi ser historiskt. Det kommer krävas vätebomber eller nya sjukdomar som återför människan dit hon hör hemma förmodligen. Kamp mot naturen där vi hela tiden tror vi är smartare.

 70. Fredrik S

  Råkade titta några sek på SVT igen, ett inslag om Volvos hemska suvar. Det verkar vara nyhet hos de statliga reportrarna som de måste förklara för alla oss okunniga i soffan att tyngre bilar släpper ut mer co2. Folk köper mer suvar också, dumma egoister som vi är. Volvo ska tydligen strunta i vad kunderna vill ha.

  Tja, en minst statlig dos pekpinne om dagen är man ju fostrad med.

  Det som jag tyckte var märkligt var att den expert som fick uttala sig var från WWF?

  Väntar på ett inslag med beräkning på hur mycket Gretasfären belastat planeten sen började de resa runt på kontinenterna. Det vore mer intressant än att komma med pekpinnar till Volvo och volvoägare.

 71. Fredrik S

  Ja, många här ser väl en hel del allvarliga brister i klimat-och miljösatsningar ifrån staten.

  Men när man läser det här förstår man att det är oundvikligt och man inser att vi under tid styrts delvis av kompletta idioter och det verkar fortsätta.

  https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/regeringen-gor-det-annu-enklare-att-fuska/

 72. Peter Stilbs

  Fredrik S #70 – såg eländet. Tror de verkligen tittarna är så okunniga? Dessutom är alla bilrecensioner i media fria från siffror om bränsleförbrukning numera – bara ”koldioxidutsläpp per 100 km”. Fördumningen förstärks väsentligt – i linje med allt annat trams.

  Min 12 år gamla SUV drar ca 0.88 L bensin per mil. 155 hästkrafter. Så många andra bilar drar väsentligt mer, men ingen tycks ha dessa som hatobjekt.

 73. Sören G

  Tydligen ite lika uppskattad överallt.
  https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79376212_1739047829553814_6413093996423282688_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=zU3zhZuq8S4AQmpj2UZpkeTN4O8QsEshO7xBpYi7qFxXcfNkyNPeGzx2A&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=68d309c904e54f007fb3d2cf762e45ba&oe=5E66A5ED

 74. sven

  hittade inte ” A different type of uncertainty arises in systems that are either chaotic or not fully deterministic in nature and this also limits our ability to project all aspects of climate change.” detta som jan karlsson citerar här, någon som vet vart det kommer ifrån?

  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  men mycket annat intressant dök upp om man angav ”uncertainty” eller limited eller limitations som sökord. känns absurt att man pratar om tiondelsgrader….

 75. Lasse

  Det är inte alla unga som är arga och ängsliga:
  https://www.svtplay.se/video/24823646/luciamorgon-fran-granna

  På en av de solförgätnaste 😉 dagarna kan vi ju hoppas på en ljusning.