Frågor och svar

Göran o Lennart
Gästinlägg från en intressant och informativ mailkonversation mellan Göran Ahlgren och Lennart Bengtsson. De kursiverade citaten är från DN-artikeln:
Göran:
Hej Lennart,
Gratulerar till dina klara, sakliga och välformulerade inlägg på DN Debatt: ”Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet” och ”Flera studier pekar på lägre klimatkänslighet”. Jag har några frågor och kommentarer. Jag citerar från inläggen:
Lennart:
Hej Göran
Jag är glad att Du uppskattade artikeln. Jag hade knappast väntat mig att DN skulle ta in den. Jag skall försöka svara på Dina frågor så gott det går. För att det skall bli mer lättläst ger jag svaren nedan efter varje punkt.
”Världsbankens uppmärksammade klimatrapport handlade inte om att vi nödvändigtvis står inför en extrem global temperaturhöjning – utan om tänkta konsekvenser av en sådan.”
Göran:
Är inte detta en semantisk fråga? Huvudsaken är väl hur Jim Yong Kims budskap uppfattas, nu senast på video från Davos och tidigare i ett par debattartiklar på Världsbankens hemsida och i Washington Post? Det står väl klart att han skyller Sandy, tyfoner på Filippinerna etc. på mänsklig klimatpåverkan? Vad säger det om hans kompetens som chef för Världsbanken?
Lennart:
Det är ett problem att så många fått för sig att diverse extrema väderhändelser är en följd av den obetydliga uppvärmning vi hittills haft. Det finns inga seriösa undersökningar som visar att extrema väderhändelser har ökat. Problemet är den stora skadeökningen vilket beror på helt andra orsaker; ökad befolkning, ökad infrastruktur och bosättning i utsatta områden. Pielke Jr har skrivit flera artiklar om detta. Min uppfattning är att extrema väderhändelser kommer att bedömas annorlunda i nästa IPCC rapport.
Jag anser väl knappast att Jim Yong Kims meteorologiska uttalanden behöver innebära att han saknar kompetens för sin post. Det är ju precis ingen brist på personer i höga positioner som gör märkliga uttalanden.
”En ökad temperatur leder till en ökning av mängden vattenånga i atmosfären. Detta leder till ett mer extremt nederbördsklimat med en tendens till ökad nederbörd på höga breddgrader och i ekvatorialområdet samt minskad nederbörd i stora delar av områdena närmast utanför tropikerna.”
Göran:
Hur stämmer det med att troposfärens specifika fuktighet har legat på konstant nivå eller minskat sedan 1946, medan den relativa fuktigheten har minskat? Detta är ju också precis tvärtom mot vad klimatmodellerna bygger på. De förutsätter ju återkoppling genom vattenånga.
Lennart:
Detta tror jag inte stämmer alls med verkligheten. I själva verket finns det ett tydligt samband mellan mängden vattenånga i luften och temperaturen. Jag har visat detta i flera föredrag. Se figur nedan. Detta behöver dock inte innebära att modellernas beräkning av vattenångans roll är helt korrekt, den är dock väsentligt bättre än bidraget från molnen, det är där vi har det stora problemet.
luftfuktighet
 
”De mest uppenbara klimatrelaterade förändringarna under de senaste decennierna är avsmältningen av bergsglaciärer över större delen av jorden samt minskningen av sommarisen i Arktis.”
Göran:
Hur stämmer detta med att glaciärerna tycks ha smält sedan i början eller i mitten på 1800-talet? En del rekonstruktioner av historiken ser också ut att tala för att smältningen var ännu snabbare på 1930-talet än idag. Hur stämmer rapporterna om den tilltagande avsmältningen med att havsytan stiger i samma långsamma eller långsammare takt som tidigare? För havsisens utbredning har vi ju bara pålitliga data sedan 1979. Men gamla fartygsloggar indikerar att havsisens utbredning har varierat kraftigt.
Lennart:
Glaciäravsmältningen räknat som massbidrag till havet har pågått i oförminskad takt sedan slutet av 1800-talet. Det finns inga tydliga tecken på några signifikanta ändringar i trenden. Ett antal studier har visat detta under de senaste åren. Mätningar visar också att havsytans stigningstakt har varit densamma under hela 1900-talet. Likaså finns det inga tecken på någon acceleration hos altimeterdata där vi nu har mätningar för 20 år. Trenden är dock ngt större hos satellit-mätningarna (ca 3mm/år) än hos pegelmätningarna (ngt under 2mm/år).
För havsisen i Arktis bedöms sommarisen under de senaste åren utgöra ett minimirekord men mätningar långt tillbaka i tiden är osäkra.
”Att vi bedömer sannolikheten som ännu lägre beror på att flera studier under senare år pekar mot en mindre klimatkänslighet än vad som antogs i IPCC-rapporten från 2007.”
Göran:
Ingår Terje Berntsens studie som väckt Caroline Lecks entusiasm i denna hänvisning? Deras låga värde på klimatkänsligheten manifesteras först när de pluggar in data efter år 2000. Vad säger detta om modellsimuleringarnas ”predictive value”? Statistikbehandling av mätdata är en självklarhet. Men vad anser du om statistikbehandling av modellsimuleringar (gissningar) och redovisning av resultaten i tiondels grader och sannolikheter i procent?
Lennart:
Klimatmodeller har inget prediktivt värde av det slag som en väderprognos. Däremot kan de bestämma ändringar i den statistiska fördelningen. En klimatberäkning är ett slags risksimulering och ingen prognos. Detta har tyvärr många missförstått då den mediala aktiviteten endast i undantagsfall förs fram av personer som är sakkunniga när det gäller klimatmodeller.
Det sannolika är att klimatkänsligheten i tidigare IPCC rapporter varit för hög genom att man tidigare överskattat aerosoleffekten. Dessutom är det viktigt att skilja på transient klimatkänslighet dvs den som inträffar nu och jämviktskänsligheten som kan dröja mycket lång tid. Detta görs inte heller tydligt i presentationen till allmänheten.
”Även en befarad uppvärmning till år 2100 på 2-3 grader ger ett fullgott skäl för att vidta kraftfulla motåtgärder.”
Göran:
En realistisk bedömning av kostnaden för att halvera utsläppen till 2050 (Marian Radetzki) är 4 % av de rika ländernas BNP per år. Sveriges nota för 2020 skulle gå löst på 140 mdr kr, att jämföras med 30 mdr för biståndet, 40 mdr för försvaret och 60 mdr vardera för utbildning/forskning respektive sjukvård. Bara klimatbistånd från rika till fattiga länder ska 2020 uppgå till 100 mdr USD per år.
Är din uppfattning att det är rimligt att i denna skala försöka motverka ett allt mer osannolikt klimathot mot bakgrund av den resursförödelse och de effekter detta kommer att få för människor, miljö och ekonomi?
Lennart:
Detta är en bedömningsfråga. Det är naturligtvis uteslutet att genomföra jättelika investeringar på lösa boliner men allt är ju möjligt i en irrationell värld. Här kan man bara hoppas att politiker och beslutsfattare använder sitt sunda förnuft. Förnuftiga riskbedömningar görs av tradition i ett land som Holland, usla riskbedömningar gjordes i New Orleans. Hade man varit förnuftig i New Orleans hade man undvikt de oerhörda skadorna av Katrina 2005. Hade man varit lika sloppig i Holland och Nordtyskland hade säkert många idag legat på botten av Zuidersee eller Elbe.
Man behöver inte koppla risker för katastrofala händelser till en klimatändring. De händer nämligen ändå och det är viktigt att ha beredskap för dem. Här kan givetvis ett land som Sverige hjälpa utsatta länder med råd och planering som en del av sin uhjälp. Samma sak gäller att bygga upp en förnuftig energiförsörjning. Att kalla detta klimatbistånd är däremot helt fel, det skall kallas katastrofbistånd. Missbruket av förstavelsen klimat- i alla upptänkliga sammanhang är en språklig styggelse och semantiskt missledande, tyvärr i vissa fall säkert avsiktligt. Det är ett språkbruk som för tankarna till totalitära regimer.
Uppdatering: Idag är det också en längre intervju med Lennart Bengtsson i DN.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Martin

  Hej. 
  Är det någon som vet hur det går med Lindzens satelitmätningar för att undersöka om återkopplingsmekanismerna är positiva eller negativa? Det känns ju liksom som den springande punkten i klimatforskningen.

 2. Peter F

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sdfgdfg

 3. Peter F

  Länken fungerar inte. Provar med denna http://www.dn.se/nyheter/vetenskap

 4. Bengt

  Teorin för växthuseffekten av CO2 säger att uppvärmningen beror på logaritmen av förhållandet halterna av CO2. Dvs. en fördubbling av halten CO2 ger samma uppvärmning, men det stämmer inte med historiska data från de senaste 100 åren. 1910-1940 ökade temperaturen lika kraftigt som 1970-2000 utan att CO2 ökade motsvarande. 1940-1970 ökade CO2 men temperaturen sjönk. Även de senaste 15 åren har CO2 ökat kraftigt utan någon ökning av temperaturen. 
  Enligt Ole Humlums forskning beror ökningen av CO2 på havstemperaturen, medan han inte hittat något samband med de mänskliga utsläppen av CO2.
  Tveksamt om CO2 har annat än marginell påverkan på klimatet. Solaktivitet verkar som en betydligt mera trolig orsak.
   

 5. Sören

  Bengt, även om sista stycket är rimligt, så följer det inte av det ovan. CO2-stigningen som helhet anses med fog antropogen, även om den där ”humlum-effekten” finns (om än också känd tidigare, ska alltså inte kallas så).

 6. Sören

  Vidare kan ju den exponentiella CO2-ökningen kopplad till just en logaritmiskt avtagande CO2-effekt tänkas ge just ett linjärt svar.

 7. bom

  Bolling var tydligen tvungen att slänga in Rummukainen för att försöka ”neutralisera” Bengtsson. Och R påstår oblygt att han vet allt och ingen ändring av den höga klimatkänsligheten är tänkbar.
   
  Littmarck skriver de tre första kommentarerna till Bengtsson och betonar att det är en energifråga framför allt! Han stolleförklarar vindkraften samt framhåller GenIV. Fick man kommentera Rummukainen förresten?

 8. Lars Jonsson

  Dagens inlägg av Lennasrt Bengtsson i DN hittas kasnke snabbast på
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vi-skapar-en-valdig-angslan-utan-att-det-ar-befogat
  Underbart att DN äntligen vågar föra en balanserad diskussion om klimatförändringarna, elelr släppa fram någon annan än de som enbart skriker katastrof och fyra grader

 9. Joel

  Men nu sprack väl Bojs av klimatångest och ilska?

 10. bom

  Ja man får kommentera Rummukainen men än har ingen brytt sig än så länge. Då måste väl mp rycka in och skråla för annars kanske foraldravralarna lugnar ned sig?
   
  Den obligatoriska WWF-annonsen finns med och nu är det elfanterna som skall räddas från att bli schackpjäser – något jag trodde redan var ordnat?

 11. Björn

  Det är bra att klimatfrågan har fått en förnuftig röst genom Lennart Bengtsson, men ändå saknas fokus på annat än AGW. Vi borde mer få in andra aspekter som solens variation och den kosmiska strålningens närvaro. Värmeökningen har planat ut fast CO2-emissonen fortsatt är relativt konstant. Var finns då sambandet mellan dessa företeelser?

 12. Lars Jonsson

  Här är Rummukainens respons till Lennart Bengtsson
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ipcc-ska-ge-en-balanserad-bild
  Han håller hårt i sin nuvarande hållning och med insikter i IPCC arbete har han antagligen rätt, det blir en liten parantes om att känsligheten kan vara lägre än förväntat. Vi vet så mycket mer idag än för tjugo år sedan om jordens olika system, men i stort sett inte ett dugg mer om känsligheten för CO2, en gissning på omkring 1 grad, som de flesta på denna blogg omhuldar är lika välgrundad som 3 grader som kostat hundratals miljarder kronor att försvara. 

 13. Sören

  Björn, sambanden kan finnas beroende på diverse ocean lag, som är suddigt men finns i geodata, just kring 20 år. Flack solnedgång med början ca 25 år sen svarar händelsevis mot början på en global cooling ca 6-8 år sen.

 14. ..ja..nu glider det fort åt rätt håll…nu väntar vi bara på att Berlinmuren på SVT skall rasa 🙂

 15. Sören

  Vet inte varför mina kommentarer avväntar moderering t sk fr alla andras, om det kan vara för att jag har ett nytt gmail-användarnamn; jag är samma som tidigare 🙂

 16. Tage Andersson

  Rummukainen understryker vad Bengtsson säger om klimatmodellerna: De ger inga prognoser, antyder möjligen risker. Så många parametrar måste ansättas subjektivt att resultaten bestäms av konstruktören. Efter några år med utplanande global medeltemperatur anpassar sej de nya modellerna till det, och lägre framtida höjning väntas.
   

 17. Lasse

  Balanserat av Bengtsson-men han har missat havsnivåns stabilitet.
  3 mm per år var igår. Nu är det 1.5 som gäller. Som tidigare!
   

 18. Mikael

  Jag vill först tack TCS och alla dess medarbetare för en fantastisk vetenskaplig site! För att sedan övergå till det mindre bra på TCS. Även Solen påstås ju fläcka hava. Förritiden var det en hädelse att påstå att Solen hade fläckar.
  1. Jag har läst TCS i några år och förundras över att TCS sväljer motståndarsidans påståenden om ”växthuseffekt” och ”klimatkänslighet”. Vänstern hittar t ex på knep som rasist, feminst, islamofob, men man går i en tankefälla om man som högermänniska börjar använda dessa ”minerade” ord. Ser inte TCS dessa luringar? Eller vi Ni bli lurade?
  2. Hur kan man låta människor, som t ex vår ökände TP, hålla på med sitt tramsande? Dessa för inte den vetenskapliga debatten framåt utan stannar den eller lurar iväg debatten i galna petitesser.

 19. Mikael

  3. Peter Stilbs formler om strålningsfysiken från Solen till Jorden stämmer EJ. De utgör en dålig modell av verkligheten. Dock inte lika dåligt som IPCC: s datamodeller.

 20. Bengt

  Alarmisterna verkar arbeta efter devisen -När du har fel, överdriv ännu mera (ingen förstår/vill förstå ändå), babbla lite om konsensus och säg att de som tycker annorlunda är onda och köpta. Har fungerat varje gång i över 20 år. Kanske fungerar det några år till.

 21. Berglins beskriver Statlig kontroll
  🙂
  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd

 22. PT

  Var finner man en sammanställning över varifrån koldioxiden kommer?
  Hur stor del är antropogen? Är det människan som förorsakar hela den ökning vi sett under de senaste åren? 

 23. Ingemar Nordin

  Lennart säger lite överslätande om ordföranden för världsbanken:

  Jag anser väl knappast att Jim Yong Kims meteorologiska uttalanden behöver innebära att han saknar kompetens för sin post. Det är ju precis ingen brist på personer i höga positioner som gör märkliga uttalanden.

  Jag tycket tvärt om att det är mycket allvarligt att ordföranden för ett så mäktigt organ som världsbanken uttalar sig som han gör. Han var ju också intervjuad i samband med nobelfestligheterna och kom med samma alarmistiska budskap (som givetvis emottogs med stor underdånighet och utan någon kritisk fråga av den svenske TV-journalisten). Är man på den positionen så måste man kunna begära att de åtminstone är lite insatta om det de gör uttalanden om, samt att de har ett någorlunda gott omdöme.

  Jim Yong Kim verkar sakna båda delar. Skrämmande!

 24. BjörnT

  Bra artikel i DN av LB. han håller alltså med om vetenskapens ståndpunkt, att AGW existerar, IPCC i stort sett gör sansade bedömningar och att vi måste ställa om till en vettigare energiproduktion. Måste vara jobbigt för somliga härinne.  Att han kritiserar de som gör de mest pessimistiska tolkningarna av möjliga scenarior är ju välkänt sedan tidigare. Eftersom frågan är så komplex kan man naturligtvis låta tycke och tro i viss mån avgöra var man exakt  väljer för trolig utveckling och så länge man är beredd att rucka på sin ståndpunkt när nya rön kommer i dagen är det ju helt naturligt och som det ska vara. Man kan dra paralleller i någon mån med en debatt som förekommit inom evolution.  Sker den gradvis eller språngvis (punctuated equilibrium)? Sedan att ID-förespråkare och kreationister då och då försöker göra inbrytningar i debatten är ju bara ett irriterande inslag som totalt saknar relevans för vetenskapsgrenen evolution.

 25. Sören

  PT#22 Ferdinand Engelbeen har koll, här med ett inlägg på WUWT: http://wattsupwiththat.com/2010/09/16/engelbeen-on-why-he-thinks-the-co2-increase-is-man-made-part-3/
   
  Men har också en egen matnyttig sajt: http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_measurements.html

 26. Ingemar #23
  >Jim Yong Kim verkar sakna båda delar. Skrämmande!
  Håller absolut med.
  Att en person på den nivån blivit en ”nyttig idiot” är i sanning skrämmande.

 27. Slabadang

  Markku är expert på klimatfikonspråket!
  ”Osäkert” betyder = Att modellerna beräknat men att observationerna pekar åt det diametralt motsatta hållet. Som synonym kan ordkombinationen ”kan inte uteslutas” användas med exakt samma effekt.
  Markku orerar sedan om havsnivåerna. så här uttrycker han det på sitt alarmistiska fikonspråk:
  ”– Havsnivån fortsätter att stiga, men man debatterar om den kommer att stiga snabbare eller ungefär lika snabbt som den gjort. Det är väldigt tydligt att olika forskningsmetodik ger olika resultat, från några tiotal centimeter till omkring en meter i ändring fram till år 2100, säger Markku Rummukainen.”
  Vilken medvetet bedräglig beskrivning. Den stiger alltså helt naturligt ingen ökningtakt finns uppmätt och det är endast i de förbannade modellerna det förkommer havshöjningar på metrar. Vad olika forkningsmetodik ger olika resultat så Röstar nog alla utom Markku att vi ska använda oss vetenskapliga metoder istället där hänsyn till observationer ingår..
  När det gäller extrema väderhändelser är det svårt att se en tydlig tendens för annat än fler värmeböljor och färre kalla dagar.”
  Det här tycker jag är en helt underbar dagisvetenskap. Tänk nu efter allihop!Hur fan kan det bli varmare UTAN att vi har fler ”värmeböljor” eller förre kalla dagar? Hur många gånger måste man få bekräftelse på att termometrarna faktiskt STÄMMER?? ”Glaclärerna smälter” nähääääää? Gör de det när det blir varmare?? ”Menar du att det alltså är IIIIIIIIIIIIIS i glaciärerna ?? Å fan!!
  ”Det har blivit en halvgrad varmare sedan 1900 och när nu de fysiska bevisen kommer så blir det ”värre än forskarna trott”! va fan litar de inte på den grundläggande naturvetenskapen? Varför blir en överraskning varenda gång?
  ” Markku igen :” – Ja, de är de tydligaste pågående förändringarna när det gäller extremväder. Enstaka extremväderhändelser kan handla om slumpen.
  Jaha du Markku lilla så så enstaka extremväder KAN observera KAN handla om slumpen men den stora majoriten beror alltså på CAGW? Å det här är en gubbe vi föder med våra skattemedel?
  Markku vidare”: ”Den mest synliga klimatrelaterade förändringen är den krympande sommarisen i Arktis.– Det är jättetydligt. Den långsiktiga trenden för Arktis havsis är att den täcker en allt mindre del av Ishavet. Förändringen är som tydligast på sommaren. Och istäcket blir inte bara mindre omfattande utan också tunnare.”
  Självklart lägger inte Markku ut texten om Antarktis där isrekorden står som spön i backen.
  Markku är en utmärkt representant för IPCC och ett klockrent bevis på varför organisationen är totalt partiellt totalt TONDÖV och lika MANPULATIV som Markku själv!
  Rubriken ”Klimatpanelen skall ge en balanserad bild” går helt på tvärs med vad Markku sedan kläcker ur sig!!
  Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Skandalöst! IPCC är ett perverterat missfoster!!
   

 28. BjörnT,
   
  Du försöker tolka LB på ett för (sedan 25 år aktiva) alarmistsidan så välvilligt sätt som möjligt. Och det kanske är den bästa strategin för dem framöver.
   
  Deras ’gambit’ hittills, där de ha förklarat allt från ’the science is settled’ till extremt höga sannolikheter och snäva konfidensintervall, om bla väldigt höga klimatkänsligheter, och stora positiva återkopplingar, samt att just CO2 är reglerspaken som stur klimatets övriga komponenter ..
   
  .. den strategin kanske funkade under ngt decennium, men allt fler och mer pekar på att den nu (iaf snart) har spelat ut sin roll och då även överges av de som inser det snabbast, och att detta påtalas mere öppet och publikt, som här av Lennart B, av sådana som hela tiden vetat att skrämselstoryn var just en saga med syftet att skrämmas.
   
  Däremot så finns där en stor mångmiljardinustri som har suttit och ridit och klättrat upp på höga hästar som behöver klättra ner igen. Och jag lovar dig att där finns massor bland dem som inte kommer att göra det frivilligt, som kommer att försvara sina förmåner och utbetalningar, och redan vunna tillgångar med näbbar och klor och till det bittra slutet. Just bla för att där inte finns ngt alls som väntar dem när (ifall) de skulle kliva ner. Vindkraftsindustrin och lobbyn är ett sådant exempel. Och vi har redan sett hur de kämpar och försvarar sitt (politiskt) ’vunna’ revir allt de förmår.
   
  Men där finns många fler, som blir långt svårare att bli av med än galna subventioner till en näringsgren som aldrig levererat värden. Och de allra flesta av dem kommer inte att ta kampen i offentlig ljus … och de som varit ansvariga kommer heller inte vilja ha ljuset på sig när det blir allt tydligare (och nödvändigt, även politiskt) att byta strategi. Men de kommer lik förbannat att försöka se till att de förlorar så lite som möjligt när förändringar obönhörligen rycker närmare ..
   
  En annan strategi de (som profiterat) länge har använt är att smutskasta dem som inte låter dem profitera ostört, med de larvigaste anklagelserna om oljepengarm tobakslobby, förnekare, kreationister och platt-jords-sällskap.
   
  Även den idiotin är dock numera så tydlig att allt färre försöker med den (och ännu färre tror att där någonsin låg ngt i den)

 29. PT

  Sören #25. Tack för länkarna. 

 30. Peter Stilbs

  Mikael #19 – vadå för formler ?

 31. Peter Stilbs

  Ingemar #23 – och FN’s ordförande tog de till Antarktis och tutade i honom saker som gjorde att han på hemväg yttrade något i stil med ”the Antarctica is melting before our eyes” 

 32. BjörnT

  Jobbigt nu JonasN?

 33. BjörnT, vet du ens vad du skriver? Alarmismen krackelerar, eller snarare rämnar (i slow motion) men de bortkastade pengarna får vi inte tillbaks, och de löpande kostnaderna lär vi behöva dras med länge till …
   

 34. BjörnT

  He he JonasN…räddas det som räddas kan?!  Snör på dig långfärdsgrillorna i stället…det ska jag……toppen väder ute!

 35. Jensen

  Jaf har sett uppgifter om att MaunaLou endast använder 30% av Raw Data för att få en så vacker kurva ang. CO2, Har detta debatterats här?
  Ang. Temp. har Watts visat hur USA tempen manipulerats via UHI. %!
  Vidare : Äldre temperaturer säänkts och modernare temr höjts hos ansedda klimatinsitutioner.
  Skönt att man har reella observationer bl. a. hos Humlum, där slutsatsen blir att energin kommer från solen till haven, därefter till yttemperaturerna och entydigt att temp. föregår CO2 med vissa fördröjningar. Och att CO2 spelar i en mycket lägre liga.
  Det gäller att se klimatfrågan rätt perspektiv. Det är fullständigt naturligt att korta trender kan gå i motsatt riktning gentemot långa trender. ( Kehr)
  Naturligtvis är det väsentligt att genomföra energieffektiviseringar
  Sammanfattningsvis är det värmande ha genomskådat det propagandistiska klimathotet. Det kylande reella klimathotet är samtidigt långt avlägset.
  Summer is over–Fall is fading—-Winter is coming.

 36. BjörnT jag vet inte ens vad du försöker få sagt … Det låter som någon slags förnekelse … men jag vet inte ens vad du vill förneka .. det blir bara osammanhängande

 37. István

  ”Bengtsson har arbetat utomlands i många decennier och hittills inte gjort mycket väsen av sig i den svenska klimatdebatten.”
  Det är då synd att professor Bengtsson hittills så envist har avvisat alla propåer om medverkan i MSM, som måste ha haglat över honom, varandes landets högst meriterade klimatforskare.
  I brist på hans medverkan var man tvungen att kreera alldeles egna experter på området.

 38. Lasse Forss

  Lennart Bengtsson har tidigare bifogat denna länk som visar samtliga stormar över Atlanten och Stilla Havet. http://weather.unisys.com/hurricane/ . Sandys hastighet uppgick till 95 knop och är en kategori 2 orkan. Jag har räknat antalet orkaner på Atlanten från 1900, och då hittar man 249 stycken med kategori 3 och högre. Så att påstå att Sandy är ett bevis för AGW måste betraktas som oseriöst.
  Alec Rawls, som avslöjade delar av höstens IPCC-rapport, motiverar sitt handlande att han inte avslöjar så mycket från själva rapporten utan mer vad som inte står i den. Det finns ett stort antal forskningsrapporter, peer-reviewade, som handlar om sambandet mellan solaktivitet och temperatur. Han påpekar att eventuella samband mellan koldioxid och temperatur är ren blufforskning. Och han skriver också följande:

  This is anti-scientific in its own way. Scientists are supposed to be smart. They aren’t supposed to think that you have to slowly turn up the flame under a pot of water in order to heat it. You could collect every imbecile in the world together and not a one of them would ever come up with the idea that they have to turn the heat up slowly. It’s beyond stupid. It’s like, insanely stupid. And multiple chapter-writing teams are proclaiming the same nonsense? Fruitcakes.
  Okay, I guess that means I’m ready to wrap up. Y’all have taken all these tens of billions in research money and used it perpetrate a fraud. As I have documented above, you have perpetrated the grandest and most blatant example of omitted variable fraud in history, but so far only the skeptic half the world knows it. You still have a shot, before global cooling is an established fact, to make a rapid turn around and save some shred of your reputations. But if AR5 comes out insisting that CO2 is a dominant warming influence just as global cooling is proving that the dominant climate driver is our now-quiet sun, then you all are finished on the spot. You’ll still have your filthy lucre, but the tap is going to turn off, and your reputations will be destroyed forever.” Länken är denna: http://wattsupwiththat.com/2012/02/22/omitted-variable-fraud-vast-evidence-for-solar-climate-driver-rates-one-oblique-sentence-in-ar5/

 39. Slabadang

  Björn T och Jonas N!
  Björn T det är som om Hitler skulle se slaget vid Kursk som en framgång. Du begriper såväl som alla andra att alarmismen nu är KÖÖÖÖÖÖÖÖÖRD att vinden vänt över till sans och observationer. Visst smäller det fortfarande ur en och annan CAGWpipa men påverkar inte längre utgången.
  Dessutom så är förbindelsen med IPCC högkvarteret avskuren där kliammarshalkerna sitter med sina modeller av slagfältet och flyttar platsfigurer till styrkor som inte längre existerar utan kontakt med verkligheten.
  SD tajmande verkligen sin deklaration om ”förnekelsen av klimathotet” med precision. ”Två gradersmålet” blir nu verkligen lätt att uppnå!! 🙂 Det krävs liksom inga ansträngningar alls ! Bravo våra kära politiker! Att sätta upp mål som när sig själva är ju en förbaskat bra affärside!
  Vilket parti ska sätta upp målsättningen ” Att hindra kebnekaise för att bli 1000 m lägre?”
   

 40. Slabadang,
   
  BjörnT är invilverad på ngt (ej centraöt) sätt i pengakarusellen kring ngt förment miljövänligt … Vet inte exakt vad, men han tycks vilja intala sig själv att vindkraft visst både behövs och på ngt sätt skulle vara positivt för miljön.
   
  Jag tror inte hans förståelse av ngt är på en djupare nivå än de sedvanliga miljö-flosklerna … som han emellanåt försöker med här. Nu verkar han tro att LB gett honom rätt .. i något iaf.

 41. Slabadang

  Lasse Forrs!
  Jag älskar när folk är oresonliga av rätt skäl. Rawls tålamod i denna fråga har bevisligen nått sin yttre gräns. Nu står ju solartiklarna som spön i backen och pekar alla mot samma sak … ”Its the sun stupid!”

 42. Mikael

  ”No, carbon dioxide (CO2) doesn’t cause something that isn’t happening. It causes all the vegetation on Earth to thrive and that is why greenhouses increase it in order to stimulate growth. Reducing it via government regulation threatens the entire economy.
  According to the NCADAC report, rising temperatures pose a health threat. They are not rising and countless retirees head to warmer states for the simple reason that warmer weather extends life while colder weather kills people. People who live in Florida and the Southwest are not moving to Minnesota or Alaska.
  As Steve Gorham, the author of “The Mad, Mad, Mad World of Climatism: Mankind and Climate Change Mania”, has pointed out regarding the NCADAC report, “The document uses the word ‘extreme’ more than 600 times to create an alarming picture of the future. It predicts ‘extreme weather events…extreme weather…extreme snowstorms…extreme winds…extreme drought…extreme floods…extreme rainfall’ and many other ‘extremes’, all claimed to be due to mankind’s relatively small emissions of CO2, a trace gas in the atmosphere. The report’s conclusions are based on computer model projections.”
  Environmental studies professor, Roger Pielke Jr., notes that among those in charge of the latest government report are its chairman, biologist Jerry Melillo whose online bio cites his “long association with the Intergovernmental Panel on Climate Change.” One of its vice chairmen, economics professor Gary Yohe has the same credential. Others affiliated with the IPCC are James Buizer, Sharon Hayes, Thomas Karl, Susanne Moser, Richard Moss, and Donald Wuebbles whose academic bio says he “shares in the 2007 Nobel Peace Prize for his work with the international Intergovernmental Panel on Climate Change.”
  The connections between these folks and environmental organizations include the fact that vice-chair Gary Yohe is part of a World Wildlife Fund panel and Richard Moss used to be employed as a WWF vice president. The WWF is one of the leading advocates of global warming. James Buizer is on the board of directors of Second Nature a group whose mission is to create a sustainable society by transforming higher education. In other words, ensuring that yet another generation passing through our universities absorb the global warming hoax.
  The federal government has been funding these bogus reports and “research” about global warming to the tune of billions of dollars for years. The entire purpose is to keep the hoax alive and it has ensured that agencies such as NOAA and NASA have participated. Other than Al Gore, the leading proponent of global warming has been James Hansen who continues to head NASA’s Goddard Institute for Space Studies.
  It is so bad at NASA that, in February 2012, a group of twenty former NASA scientists formed a group called The Right Climate Stuff to dispute and debunk the many lies associated with global warming.
  Fundamentally, you cannot trust anything the federal government, nor its lackeys in the mainstream media, regarding anything you read or hear about global warming or climate change. It is a tsunami of lies.”
  Alan Caruba, 2013

 43. Ingemar Nordin

  Peter S #31,

  Jo, här har vi alltså politiker och beslutsfattare som å ena sidan skriker om att klimatfrågan är en ödesfråga, den viktigaste framtidsfrågan för mänskligheten, men som å andra sidan är så dåligt pålästa att de inte ens verkar ha läst sina egna rapporter.

  Det får en ju att haja till lite om hur världen styrs. Är det alltid de mest inkompetenta som hamnar i topp i den politiska hierarkin?

 44. Peter Stilbs

  Ingemar #43 – jo, nog är det ibland kulisser som man ser – bakom kan finnas verkliga makthavare (som bl.a. humoristiskt beskrevs i den engelska serien Yes, Minister) – men jag tror att det är mer och mer av det nya frälset – byråkrater och politiker som enbart är ute efter att öka sin makt och personliga rikedom och utåt söka framstå som oumbärliga och arbetande för samhället.
  Det skapar ett självgående samhälle inuti samhället. Och de håller givetvis varann om ryggen, precis som alla bankdirektörer och bonusspäckade företagsledare som plundrar oss andra. 
  Häromveckan såg jag de tre avsnitten i ”The Trap” av Alan Curtis – som behandlar politikeraspekten – med speciell bäring mot USA, Ryssland och UK. Rekommenderas varmt.
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trap_(TV_series)

 45. Lasse

  Ser att DN har en plusartikel med Bojs. Betala lite för att få hennes åsikter om Norgehistorien.-Nähä!

 46. Slabadang

  Lasse !
  Jag skulle gärna pröjsa lite extra för att slippa hennes åsikter.

 47. Staffan Lindström

  { 03.02.13 at 13:36 }
  Peter, finns på Youtube att se/ladda ner… med BBC:s goda minne??

 48. Brecht passar bra:
  Varje morgon går jag till torget där man handlar med lögner
  Förväntansfullt armbågar jag mig fram bland försäljarna

 49. BjörnT

  Mikael #42. Alan Caruba har också skrivit detta: ”In 2012 Americans will clean house in the White House and the Congress, electing men and women who understand that homosexuality is an unfit condition for marriage, for service in the military, and that its justification in the states and the courts is a stealth attack on the nation.
  © Alan Caruba, 2011”

 50. Peter Stilbs

  Staffan #47 – det mesta av Curtis finns att ladda ner här och var – och också att köpa via ex http://www.amazon.co.uk

 51. Christopher E

  #48
   
  Som prognos över valutgången 2012 träffade Caruba i det citatet  för all del lika illa som IPCC gör i sina klimatprognoser, men någon annan koppling till klimat är svårt att se med ditt inlägg.
   
  Åsikter om äktenskap mm är en värderingsfråga, och säger inget om faktagrunden för klimatpolitik. Men i din värld är man kanske pariah i alla frågor om man inte tycker ”rätt” i vad som i Sverige uppfattas som politiskt korrekt.
   
  Typisk ad-hominem du gjorde, för att uttrycka det kort.

 52. Misesinstitutet kommenterade positivt L.B:s artikel med  – Nu har helvetet bokstavligt talat frusit till is.

 53. bom

  Det rör sig på miljöbränslefronten.
  Agroetanol i Norrköping skall expandera och nu har man slagit påsarna ihop med Linde/AGA som skall ta hand om koldioxiden och rena och sälja den (släng Dig i väggen Recrokarlsson som vill förvandla den till sten under havsbottnen på dyrast möjliga sätt). Det blir ju vid jäsning ungefär lika mycket koldioxid som etanol som Ni väl vet?
  Björn Gillberg rasar i en helsidesannons i onsdagens DN-bostad (billigare helsida i den troligtvis). Han är ju VD i Värmlandsmetanol (VM) och nu sket det sig ju med lönsamheten när den dumma regeringen fläskade på en energi och koldioxidskatt på 2:82 kr på biometanolen den 1/1 2013. På bioetanolen är den f ö 3:65 men inte har Mad Maude O. bråkat för det (hon kan nog inte räkna heller?). I Hagfors ville VM för 3500 millar bygga en metanolfabrik för vilken man redan har köpt mark och fått godkända tillstånd (MKB och riskstudie – miljötillståndet saknas ännu). Man har lagt ned 20000 externa ingenjörstimmar så här långt. Klart att han är förbannad på regeringen (ja vem är inte det?).
  Han skriver: Varje dag bränner vi 130 miljoner på att tanka våra bilar (han får det till 40 Mdr och jag till 47,5 handelsmarginalen kanske?). 52% av pengarna landar f n i Putins rymliga fickor påstås det. 50 förgasningsanläggningar räcker för hela vårt drivmedelsbehov ”en investering på ca 200Mdr motsvarande 2-3 års julhandel”.
  Men så kom 2,82 per liter och krossade drömmen. Vad vill han ha? Jo skattebefrielse för biodrivmedel som garanteras under 15 år dessutom (ja vem fan är inte rädd för miljöpartiets idiotier och sagotanter? Dom vill ju dessutom att skogen skall stå och ruttna bort).
   
  Mikael Hedlund chefred. för Nordisk Papperstidning hatar i sin ledare SNF för dom har upptäckt att vi slösar med papper och att vi därför behöver införa en pappersskatt. SNF skriver: Genom en pappersskatt skulle samhället kunna få in flera miljarder kronor årligen som kan finansiera ett skydd av skogar.
  Jamen fint då är ju SNF eniga med mp! Skogsnäringen måste bort och skogen skall skyddas och bevaras för att ruttna på ett fint naturligt sätt.
  Vi betalar ju redan skatt för datorminnen vilket möjligen kunde leda till att någon förletts att spara sina dokument på papper och då är det ju bara logiskt att man klipper till med pappersskatt också (frågan är bara hur stor andel av skattepengarna skall gå till t ex musikindustrin som ju redan får en beskärd del av bytet?).
  Är det bara jag som tycker att NGO-erna måste liksom miljöpartisterna förbjudas? Varje för****ade dag blir det tokigare och tokigare!

 54. Labbibia

  Hans H # 52
   
  Har du någon länk?
   
  bom # 53
   
  Förbjuda kanske är lite magstarkt? 🙂
   
  Men däremot kunde man kanske begära att journalistskrået tar av sig sina gigantiska gröna skygglappar och börjar granska NGO:er och MP med kritiska ögon?

 55. bom

  #54 Jag skulle inte säga ”magstarkt”. Det handlar ju om renodlat självförsvar – men det var ju så sant vi ska ju inte inbilla oss att vi äger någon rätt till självförsvar heller? Du lämnade inte in något till vapenamnestin ser jag! När kan vi komma och ta bort dom? 🙂

 56. HansH

  #54 http://www.facebook.com/#!/mises.se
   

 57. NGO:er skall inte anses vara någon sorts ”folkrörelse” och därmed berövas all särställning när det gäller tillträde till ”makten” och särbehandling i media.
  Det är ju uppenbart att NGO:er bygger upp en symbios med makten via bidrag i utbyte mot propaganda och en symbios med media via annonspengar i utbyte mot redaktionella artiklar.
  Mutor och korruption kallar jag det. Trodde sånt var straffbart. Man lär sig.

 58. Stickan no1

  Beskattning fungerar. 
  Är därför väldigt förvånad att vi har skatt på arbete men inte på passivitet.
   

 59. Slabadang

  Skattemedel till NGOer är bestickning och muta!!
  Ngoer skall finansieras av sina medlemmar och donatorer! BASTA!! En enda skattekrona och deras ideella status är rökt!

 60. guy

  Aningen OT.  Är det svansen som viftar med hunden?
  Jo Nova berättar om en ny umdersökning:
  http://joannenova.com.au/2013/02/do-forests-drive-wind-and-bring-rain-is-there-a-major-man-made-climate-driver-the-models-miss/

 61. Slabadang

  Guy!
   
  Den artikeln är en gamechanger om teorin stämmer ens till mer än hälften. Det är många meteorologiska och klimatritningar som får kastas i papperskorgen och ritas på nytt papper. Den är revolutionär i sitt meddelande och möjliggör samtidigt extremt mycket skoj för oss som gillar grönt! Att processen kan få lite extra skjuts av ökas co2 halt försämrar inte möjligheterna. Låt öknarna blomma och låt växtätarna få dominera landskapen. Den bästa ”köttindustrin” är planeten själv.
   

 62. HenrikM

  NoTricksZoned om DN-artikeln:
  http://notrickszone.com/2013/02/03/top-swedish-climate-scientist-lennart-bengtsson-says-warming-not-noticeable-without-meteorologists

 63. Staffan

  Fall inte in i trallen att skylla på ”politikerna”.  Vi har det – i alla fall ekonomiskt – mycket bra i Sverige;  bättre än alla tidigare generationer;  bättre än de flesta andra länder nu.  Att ”vi” sedan inte kan fylla vårt liv med något meningsfullt beror inte på ”regeringen”.
     Murvlarna däremot skulle jag väl kunna klaga över.  Men att 52% på STV håller på Mp – tja, men jag ser inte TV.  [Dessutom finns det tveksamheter i den statistiken.]  Och att DN och SvD finns ute på vänsterkanten [betr USA t.ex.] – tja, men jag köper inte de bladen.  Idag är det nätet som gäller.  Och ”jag” är nog bättre informerad om världen än i stort sett alla tidigare generationer.
      Det som väl kunde förvåna lite är att ”ni” går på det här med klimatet, så många. Jag började springa motions-spåren 1960/61.  Jag vet att vädret är ungefär som det alltid varit.  T.ex. mellan 20º och 13º i juli i Uppsala, dygnsgenomsnittet alltså.  Så har det varit sedan 1722.

 64. Staffan

  Ska vi ändå klaga över politiker?  Kanske.  1972 års Demokratiske presidentkandidat, George McGovern, dog i oktober 2012, 90 år gammal.  Bloggen TheMoneyIllusion har hans artikel i WSJ om de besvär han mötte när han ville driva ett (redan existerande) hotell plus restaurang.
     Har någon politiker inom t.ex. Mp försökt driva ett sådant företag?  Är det inte mycket lättare – och, eh, viktigare – att se till att företagen gagnar miljön?  Eh?
  http://www.themoneyillusion.com/?p=17208

 65. HenrikM

  Internet är underbart… ny finns artikeln omnämnd på Climate Depot:
  http://www.climatedepot.com/

 66. Ann L-H

  Tack för ”frågor och svar”, en efterlängtad form av information. Gärna mera, flera offer, djupare och ofta!   

 67. BoE

   
  Slabadang #61
   
  Delar helt din uppfattning om Game-changer artikeln hor J Curry
   
   
  Nedan en riktigt intressant kommentar på Judits blog angående just ”Condesation driven winds” – artikeln.
   
  Kolla jämförelserna nedan mellan erforderliga energimängder för att lyfta (läges-energi) respektive fasomvandla vatten/is till ånga.
   
  Känns som att CO2 snart kan slänga sig i väggen…
   
  Tonen nedan i kommentaren är lite raljerande, men läs och begrunda den ändå..
   
   
  Berényi Péter | February 1, 2013 at 12:53 am | Reply
  “We have described a new and significant source of potential energy governing atmospheric motion. Previously, the only such recognised energy source was the buoyancy associated with temperature gradients.”
  OMG. Is this piece of 19th century physics new in this field? Gravity is a weak force, molecular forces are strong.
  Moving water into the gas phase, 1 micron away from the surface of droplets (evaporation) needs the same amount of work required to lift it to a height of 230 km above Earth’s surface. In case of ice crystals (sublimation) it is 264 km. These values are more than an order of magnitude higher, than tropospheric thickness, therefore potential energy storage in the atmosphere is dominated by the water cycle.
  Also, mass of water evaporated (and recondensed) annually is roughly the same as that of the entire atmosphere. Most of it (~90%) never reaches the surface, but re-evaporates in mid air. Atmospheric distribution of water is extremely non-uniform on all scales.
  Back-of-the-envelope calculations do have their merit.
   
  Dags att kalla in Claes Johnson….
   

 68. Slabadang

  Bo E!
  Jag undrar om inte dessa resultat också lirar ihop med CERNS ”cloud” projekt där man funnit att ”biogaser” är en viktig faktor vad gäller molnbildning. Det här är faktiskt kul och ger ny skjuts åt ”geoengineering”.
  Att det stora barriärrevets artrikaste plats är ett gammalt vrak sedan sekelskiftet samt att Dubais tokroliga utbyggnad av konstgjorda öar ökat artbeståndet och artrikedomen tycker jag är skitkul! Är det ”naturliga” alltid bäst? och vad är ”naturligt”? Med Alan Savorys kunskaper om hovdjurens (cattle) betydelse för biodiversiteten artrikedomen och ytlagren är att vända upp ch ner på de gröna Khmerernas doktriner.
   

 69. guy

  En observation från verkliga världen. Den som har varit observant i yttre skärgården har kanske lagt märke till att en vacker sommardag samlas moln över land och öar samtidigt som himlen är helt klar över hav. Har kanske ingenting att göra med ovanstående artikel, men kanske någon meteorolog kan förklara.

 70. Pelle L

  Guy #69
   
  Det är nog så lätt att förklara att till och med en segelflyg-wannabee (visserligen med meteorologer i släkten) borde klara det:
  Landytan värms upp mer än havs/sjöytan vilket leder till s.k. termik.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Termik
  Det är detta fenomen som ger upphov till sjöbris på sommardagarna och dess syster landbris på nätterna.

 71. guy

  Tack för svaret, Pelle L.  Sjöbris och landbris är bekanta. Det intressanta här är molnbildningen. Det har varit mycket diskussion om just molnbildningen på detta forum. Det enda säkra tycks vara att ingen vet säkert hur det går till. Av den anledningen var artikeln hos Jo Nova så intressant. 

 72. Pelle L

  Guy #71
   
  jo men molnbildningen beskrivs väl bra i wiki-artikeln?

 73. Olaus Petri

  I klimatsammanhang är det inte sjöbrisen och landbrisen som är av betydelse, det är hybrisen. 😉

 74. Mikael

  Björn #49, det där som du gör kallas guilt-by-association och är en ful debattmetod. Du vill att jag ska tycka illa om folk pga svenska värderingar. USA liksom arabvärlden är religiösa länder med helt andra värderingar än i Sverige.