Finns det ett ”klimatnödläge”?

Vi fortsätter här med ytterligare en svensk översättning av ”broschyrerna”. Författare är Ross McKitrick. De engelska originalen finns (än så länge) här

Finns det ett ”klimatnödläge”?

Ordet ”nödläge” betyder en kris som hotar med omedelbar skada om inte brådskande åtgärder vidtas. Klimatförändringar” hänvisar till långa, långsamma variationer rörande väsentliga aspekter av vårt väder, såsom 30-års medelvärden för temperatur och nederbörd. Klimatförändringar går bara att mäta över årtionden och århundraden. Några av förändringarna kan vara fördelaktiga, medan vissa kan vara skadliga beroende på hur vi anpassar oss. Oavsett om en klimatförändring är naturlig eller orsakad av människor, är orden ”nödläge” och ”kris” inte tillämpliga.

Sammanfattning
• Den globala uppvärmningen under de senaste 200 åren har varit långsam och hanterbar samtidigt som den globala levnadsstandarden har ökat dramatiskt.

• FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) spår att de ekonomiska effekterna av den globala uppvärmningen under nästa århundrade kommer att fortsätta att vara små i förhållande till andra förändringar.

• De flesta prognoser för koldioxidutsläpp är nu kända för att vara för höga, och det finns evidens för att klimatmodeller har förutspått för mycket uppvärmning.

• Uppgifter om extrema vädertrender ger inte stöd till vanliga påståenden om en klimatkris.

glaciar

 

Introduktion
Data från hela världen visar att det globala klimatet har värmts sedan början av 1800-talet. Dessa årtionden markerade slutet på den ”lilla istiden” under vilken många platser runt om i världen hade nått de kallaste förhållandena sedan slutet av den senaste istiden för 11 000 år sedan. Innan dess var det på många ställen under långa intervaller varmare än idag. Till exempel är vi vana vid att den arktiska delen av Kanada är täckt av is under större delen av året, men i tusentals år före Lilla Istiden var mycket av Beaufort havet isfritt nästan året runt (1).

Klimatuppvärmning har inte skett enbart under de senaste decennierna. För att ta ett exempel som är välkänt för många amerikaner genomgick Glacier Bay i Alaska en snabb uppvärmning på 1800-talet. År 1923 (2), konstaterade professor William S. Cooper att hela den natursköna bukten hade varit under ett berg av is när kapten Vancouver nådde den 1794. Men isen började smälta snart därefter och 1920 (för ett helt sekel sedan) hade den dragit sig tillbaka sextio mil inåt landet, nästan till slutet av de avlägsna Torr- och Muir-inloppen, dit besökare idag fortfarande åker för att se resterna av de en gång mäktiga glaciärerna.

Förutom att världen har blivit varmare sedan 1800 har den också blivit mycket rikare och friskare. Den genomsnittliga

realinkomsten per person växte ungefär fjorton gånger under den här tiden (3). År 1801 hade alla världens länder en medellivslängd på under 40 år, medan den idag är över 70 år globalt, och i många länder är den över 80 år. Global årlig inkomst per capita har ökat snabbare sedan 1990 än någonsin tidigare i historien, medan antalet människor som bor i extrem fattigdom föll från nästan 1,9 miljarder till cirka 650 miljoner (4).

Under de senaste 200 åren har världen upplevt både uppvärmning och dramatiska ökningar av såväl inkomster som levnadsstandard. Tillgången till billig energi från fossila bränslen var nödvändig för de ekonomiska och sociala framstegen. Även om växthusgasutsläppen från fossila bränslen bidrog till uppvärmningen, har det inte hindrat oss från att få det mycket bättre. Det finns inget historiskt stöd för åsikten att uppvärmningen som vi har upplevt utgör en kris eller ett nödläge.

 

Hur ska det bli i framtiden, då?

Under 2013 genomförde IPCC (5) en noggrann kartläggning av de beräknade effekterna av den globala uppvärmningen i samband med andra trender i ekonomisk tillväxt och utveckling. De drog slutsatsen att effekterna kommer att vara verkliga, men relativt små och hanterbara jämfört med alla andra kommande förändringar:

Our world in data

”För de flesta ekonomiska sektorer kommer effekterna av klimatförändringar att vara små i förhållande till effekterna av andra viktiga faktorer. Förändringar i befolkning, ålder, inkomst, teknik, relativa priser, livsstil, reglering, styrning och många andra aspekter av socioekonomisk utveckling kommer att påverka utbudet och efterfrågan på ekonomiska varor och tjänster i stor utsträckning i förhållande till klimatförändringens effekter. ”

Sammanfattningsvis kommer det under det kommande århundradet, precis som under de senaste 200 åren, att ske många framsteg inom vetenskap, teknik, inkomst och levnadsstandard. Effekterna av klimatförändringar kommer att vara små jämfört med dessa.

Överanvändning av värstafallscenarier
Studier av de framtida effekterna av klimatförändringar är beroende av långsiktiga prognoser av koldioxidutsläpp. Tyvärr har många tusen studier (6) under de senaste åren baserats på en utsläppsscenario kallad ”RCP 8.5” som är känd (7) för att vara allvarligt överdriven. Några forskare har uppmanat sina kollegor att sluta använda den (8) eller sätta en varningsetikett på den för att upplysa om att den bara är en spekulativ ”värstafallscenario”. Men istället kallas det ofta ”business-as-usual” (svenska: ”vi fortsätter som vanligt”) som för att antyda att vi garanterat kommer att uppleva det om vi inte genomför snabba och dyra utsläppsminskningar. Detta är mycket vilseledande. Utsläppen över de senaste decennierna har hållit sig i den nedre delen av det spektrum av prognoser som används av forskare för klimatmodelleringsstudier (9). Prognoser baserade på utsläppsscenarier som överensstämmer med historiska trender pekar inte på en klimatkris. Snarare indikerar de en fortsatt långsam, hanterbar förändringstakt. De stöder IPCC: s slutsats att effekterna av klimatförändringarna under det kommande århundradet kommer att vara relativt små jämfört med allt annat.

Förutsäger klimatmodeller ett nödläge?                               
Över 40 stora klimatmodelleringscenter finns runt om i världen, och deras modeller projicerar många olika saker. Det är möjligt att upprätta en klimatmodell som kan skapa en kris, som till exempel en hejdlös uppvärmning eller en smältning av Antarktisisen. Men det betyder inte att sådana prognoser är realistiska. Innan vi accepterar sådana prognoser som sanna måste vi först titta på vilka modeller som bättre återger trenderna under de senaste 40 åren, givet de observerade förändringarna i viktiga klimatpåverkansfaktorer som solstrålning, växthusgasnivåer, luftföroreningar och markanvändning.

Forskare som har gjort detta (10) har dragit slutsatsen att nästan alla modeller förutsäger mer uppvärmning av den globala atmosfären än vad som har observerats, medan många modeller har förespått åtminstone dubbelt så mycket uppvärmning som den observerade. De mest precisa modellerna har haft en lägre känslighet för förändringar i växthusgaser, och de tenderar att förutsäga mindre uppvärmning i framtiden. Detta bygger vidare på oberoende bevis (11) som tyder på att modellerna som närmast följer global temperaturdata för jordens yta under 1900-talet är de som har minst känslighet för växthusgasnivåer.

De mest exakta modellerna förespår inte ett klimatnödläge. I stället indikerar de, i kombination med historiskt rimliga ekonomiska modeller, en blygsam uppvärmning och små ekonomiska effekter (12), särskilt under de kommande 30 åren. Även i den osannolika händelsen att den extrema RCP 8,5 projektionen skulle visa sig vara korrekt beräknas den (13) endast leda till en netto ekonomisk förlust på cirka 7 % av den globala bruttonationalprodukten år 2100. Vid 2 % årlig ekonomisk tillväxt innebär detta att den globala ekonomin kommer att ha vuxit med 354 % från 2020 till 2100 snarare än med 388 %. Därför är inte ens värstafallscenarion en kris.

Vad sägs om torka, översvämningar, orkaner och andra extrema väderhändelser?
Det är viktigt att notera att IPCC, i sin 2012 granskning av långsiktiga globala trender (14), inte hittade någon tydlig koppling mellan klimatförändringar och de flesta typer av extrema väderförhållanden, och noterade att vissa trender, t.ex. frekvensen av perioder med torka, minskade globalt. För att ta ett exempel som många amerikaner för närvarande tänker på, trenden för naturbränder minskar globalt (15), i strid mot den populära uppfattningen.

Sammanfattning
Den globala COVID-19-pandemin har visat hur en global kris ser ut. Däremot, medan klimatförändringar är en fråga som vi bör vara uppmärksamma på och fortsätta att övervaka, visar bevisen att det inte är ett ”nödläge”. Politik som skulle strypa den globala utvecklingen och den ekonomiska tillväxten som svar på felaktig retorik om klimatförändringar skulle göra mycket mer skada än nytta och bör motstås starkt.

Dr. Ross McKitrick, professor i ekonomi, University of Guelph

Översättare: Stephen Wilks

För ytterligare information
Goklany, I. M. (2012): Is climate change the number one threat to humanity? Wires Climate Change, 3, 489-508.
Lomborg, B. (2018): How the war on climate change slams the world’s poor. The New York Post, August 28, 2018.

 

referenser

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Det är säkert ingen brist på nödlägen i världen. Ett sådant nödläge är den otillräckliga utbildningen inte minst i naturvetenskap (science). Sverige befinner sig i detta fall helt säkert i ett nödläge.

  Problemet med dålig utbildning är att allmänheten saknar motståndsförmåga mot alla former av ”fake news” som grasserar i media. En sådan falsk information är att dagens väderförhållande ( i dagligt tal kallat klimat) innebär ett nödläge.

  I Sverige kan man förstås lösa detta nödläge genom att lägga ned landets kärnkraft, endast tillåta elektriska fordon samt förbjuda icke-vegetarisk mat. Ett vidare steg vore att stoppa den skadliga skogsindustrin samt återställa alla naturliga vattendrag. Den biologiska mångfalden kan lösas genom förbud mot jakt och fiske.

 2. Ann+Löfving-Henriksson

  Vi har minsann mycket att vara tacksamma för! Först och främst naturligtvis den utveckling som vi alla här på KU kunnat njuta av.
  Samtidigt har vi mycket att vara oroliga för. Kanske främst det nödläge kunskaps- och informationssamhället befinner sig i. MSM, inklusive de statsfinansierade kanalerna, överöser både onda och goda med en oöverskådlig mängd information. Det obligatoriska skolväsendet har till uppgift att sålla och förmedla ”rostfria kunskaper och färdigheter”. Det borde naturligtvis även gälla den information staten förmedlar som trovärdig. Men, utvecklingen befinner sig som sagt här i ett verkligt nödläge!
  Det finns inget hållbart motstånd mot att risken att dränkas i felaktig information och rent strunt. Barn och unga tvingas, under sina bästa inlärningsår, underkasta sig en skolmiljö där de rostfria kunskaperna blandas med allsköns propaganda för dagen och när det gäller klimathotet, är det alla våra Gretor som har makten.
  Vi har all anledning att vara tacksamma för den insats Trumpadministrationen med David Legates med flera gjorde för att sammanställa en lättläst och trovärdig informationskälla kring var vetenskapen idag står när det gäller klimatfrågan. En källa som, ifall den bleve känd och framförallt läst, förstådd och begrundad, skulle kunna utplåna både det svåra kunskapsnödläget i klimatfrågan och därmed även det så kallade klimatnödläget.
  Tack! till samtliga inblandade för att resultatet av detta initiativ till upplysning om den riktigt stora frågan för dagen, som inte kunde tillåtas av den nye makthavaren Joe Biden i Vita Huset, kan och får förekomma här på KU.

 3. Lennart B #1, kan vara farligt att använda satir som Du gjorde i den avslutande satsen i Ditt inlägg (här tror jag nog att det går hem men man vet ju aldrig). Håller dock med Dig om att vi behöver mer naturvetenskap åt folket (har försökt göra mitt för detta som gymnasielärare under min senare halva som yrkesaktiv och fortsätter nu genom att ge Karlskogas åk 5 och åk 8 kemishower här på Nobels Björkborn).
  Får passa på att återigen ge länken till Anthony Watts nya sida som tar upp liknande saker som inlägget om ”klimatnödläge” gör.
  https://everythingclimate.org/

 4. Lennart Svanberg

  #2. Hear, hear!
  #3. Helt riktigt. Satir fungerar inte på internet.

 5. Jan

  Lite mer satir på Internet https://youtu.be/gKuTpTgKxIY

 6. Lasse

  Vi har väl demokrati-räcker inte det?
  https://sverigesradio.se/artikel/starkt-folkligt-stod-for-klimatatgarder-varlden-over

  Men de som svarar kanske inte vet vad det kostar att ställa om? (-3-5 % av BNP per år?)
  Samt vad det kan innebära för klimatet? (Inget alls!)

 7. Rolf Mellberg

  Ett plötsligt uppdykande nödläge har drabbat Island råkade jag se. Våra nordiska bröder förefaller kunna promenera över till Grönland nu. Eller i alla fall jumpa mellan isflak.
  Men det är väl risken för invasion av isbjörnar ända in i Reykjavik som utgör själva nödläget.

  När hände detta senast, kylan börjar bli riktigt hotfull.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_map_thick_LA_DK_20210126.png

 8. Tack, riktigt bra och lagom enkel info som många skulle kunnat förstå och acceptera. Om de hade läst den, vilket inte de behövande kommer att göra. Och det är också olyckligt att det ej går att ifrågasätta nuvarande klimatmodeller, hela högen, då de med stor sannolikhet ej varit i närheten av verkligheten vetenskapligt sett, om de skull testats mot data från ex 1850. Men någonstans måste man kanske börja och att välja sina strider?

 9. Simon

  Klimatreligionen är ett globalt virus som ritar om vägar i hjärnan och bedövar det kritiska tänkandet.

 10. Mats Rosengren

  Tony är tillbaka till klimatet efter hans utmärkta belysning av Corona-bluffen! Här en genial genomgång av det gängse klimatnonsenset med glasklara bevis för att det verkligen är nonsens! Därvid gör han referenser till 100 år gamla artiklar och rapporter, det historisk perspektivet som är nödvändigt för en förståelse och som andra saknar
  https://newtube.app/TonyHeller/rW8N336

 11. Sören+G

  #6 Lasse
  I sådana undersökningar skiljer man ju inte på klimat och miljö. Många verkade oroade över vanlig naturförstörelse,

 12. Lennart Bengtsson

  En väsentlig fördel med satir är att varken klimataktivister, vår tids Stasi eller Googles AI-algoritmer förstår satir. Det är en definitiv fördel som förhindrar att bli avstängd och ändå nå fram till de som man vill nå fram till.

 13. Kjell Lindmark

  Under den Lilla Istiden rådde det ett klimatnödläge som vi idag har svårt att föreställa oss. Den avslutades med vulkanen Tamboras utbrott 1815 som fick skördarna att slå fel på hela norra halvklotet under flera år. Året efter 1816 har gått till historien som året utan sommar. Idag råder definitivt inget klimatnödläge överhuvudtaget.

  Det finns flera bl.a. Tony Heller som länkas ovan #10 och andra som Murry Salby som påvisar att CO2 halten i atmosfären inte påverkar jordens medeltemperatur som etablissemanget påstår.
  Tony Heller visar det med historiska tidningsurklipp och Murry Salby med fysikens lagar matematiskt. Patrick Moore inte att förglömma som gör en tidsresa från Prekambrisk tid för 550 miljoner år sedan som även den visar att Co2 halten spelar en mycket liten roll, om ens någon i klimatets variationer.

  Det har ju varit kallare än normalt på många platser globalt under nuvarande vinter. Det får nog till största delen tillskrivas den pågående La Nina i Stilla havet. Om den allt lägre solaktiviteten kommer att påverka ytterligare får vi väl se de kommande åren.

  Man kan konstatera att under Lilla Istiden var den kallaste perioden på 11 000 år sedan den senaste istiden slutade. Om klimatet följer samma mönster som det gjort under de senaste 420 000 åren så står vi inför en ny istid inom de kommande 2000 åren. Det kan ske när som helst ingen vet. Ett omslag kan i värsta fall ske på mycket kort tid. Det har hänt förr att omslag skett på bara 20 år. Sannolikheten för en ny kallperiod är dessvärre betydligt större än en ny varm period oavsett Co2 halten i atmosfären.

  länkar:
  https://www.youtube.com/watch?v=sGZqWMEpyUM

  https://www.youtube.com/watch?v=GXBBNcAvCsU

  Dessa föredrag har diskuterats tidigare här på KU men är värda att upprepa.

 14. Lennart Bengtsson

  Det spelar ingen roll hur mycket varmare än kallare det blir. De troende kommer ändå inte att ändra uppfattning. De ser en ändrad uppfattning som ett tecken på otillförlitlighet eller dålig karaktär.

 15. T Back

  Peter Alestig är i farten i SvD igen. Trodde han hade gått över till DN. Idag finns följande i serien Klimathjärnorna:
  https://www.svd.se/darfor-spelar-koldioxiden-sa-stor-roll
  4 sidor med Corinne Le Quéré

 16. Fredrik Dhejne

  Klimatalarmisterna har en religiös uppfattning och är svåra att nå med fakta.
  För politiker och andra makthavare är klimatbluffen ett svar på deras våta drömmar. Politikerna kan öka sin makt, ta ut mer skatter och begränsa både rörelse- och yttrandefrihet.
  Näringslivet kan starta idiotprojekt som kostar skjortan och få bidrag för dessa, tex Lkab och SSAB. Det sorgerliga är att akademin har hoppat på tåget och låter sig styras av charlataner med nonsensforskning kring metoder att ta bort CO2 eller gräva ned gasen osv.
  Vi lever uppenbarligen i en intellektuell misär och ett fördiktatoriskt stadium.
  När ska partier som M, KD och SD inse att klimatfrågan är en gigantisk bluff, precis som svensk neutralitet alltid har varit det.

 17. Kjell Lindmark

  #14 Lennart Bengtsson

  Så är det nog dessvärre. Men en riktig vetenskapsman torde väl ändra uppfattning när nya upptäckter eller data görs som kullkastar tidigare teorier.

  Det är väl snarare prestige kopplat med dålig karaktär som gör att man halsstarrigt håller fast vid gamla teorier som inte håller.

 18. Johan Tisell

  #1

  Jag rekommenderar alla föräldrar göra som jag gjorde. Jag sa att skolplikten i min familj sluta med gymnasieexamen från naturprogrammet, såvida man inte är uppenbart lågbegåvad.

  Så skedde med de tre sönerna, sedan fick de göra som de ville. Resultatet är fyra chalmerister/civilingenjörer. Men även om man vill bli konstnär, skribent eller hantverkare, anser jag att dagens värld och allmänna diskurs kräver denna grundläggande gymnasieutbildning.

 19. Lars Cornell

  Tack så hemskt mycket. Detta kom just när det behövdes. Jag har sänt in några frågor i en politikerutfrågning som skall hållas i morgon. Länken till den här artikeln är mitt i prick.
  Precis som Lennart Bengtsson trycker jag på bristande utbildning och ensidig press.
  http://www.tjust.com/2021/energy/vvik-politik.pdf

  Vad tycker ni om min indelning i grupper GA och GR?
  .

 20. Sten Kaijser

  Hej Lars,

  dina frågor är bra men genom att beskriva GA på det sätt du gör förlorar du allas öra.

  Skriv snällt men med viss udd när du beskriver de som har en annan uppfattning än du.

  Det bästa är om du inte alls inför din dikotomi utan går direkt till frågorna.

 21. Göran J

  Lennart Bengtsson #1

  Jättebra skrivet, självklart är satir något som biter och inte automatiskt kan tas bort av IT jättarnas algoritmer.

  Eftersom jag inte tillhör generationen som spelar på datorn var det näst intill en chock när jag läste om något spel som kallas QAnon.
  Spelet kan tydligen anpassas till en virtuell verklighet på dagens händelser. Den som styr spelet kan få den stora massan att tro att dom lever i verkligheten. T.ex. var stormningen av Capitolium en av de saker som finns med i detta spel.
  Jag kan inte speciellt mycket om dessa dataspel men bara det att våra ungdomar och även äldre sitter vid sin dator och dödar folk som aldrig förr gör mig mycket fundersam.

  Jag kan lätt se kopplingen mellan Klimatfrågan och de datamodeller som den klentrogne ser som sanningar. Det är ju data som kommer från vetenskapens trollkarlar likt trollkarlen från Oz.

  Jag har naturligtvis fel eftersom vissa av de yngre klimataktivister kan se verkligheten hur CO2 pumpas ut ur avgasrör och skorstenar och förgiftar deras omgivning.

 22. Lasse

  #18 Lars C
  Fylld med beundran för din kunskap och entusiasm men..
  För att fånga en nyfikenhet och minska aversionen så krävs det list.
  Hans Rosling var en klok föreläsare som inledde sina föredrag med ett frågeformulär där åhörarnas förutfattade meningar avslöjades. Utifrån svaren kunde han sen fånga uppmärksamheten på sakernas tillstånd.

  Jag kan bjuda på en fråga: Vilken nivå kommer havsvattennivån att hamna på i Västervik år 2100-visa på denna bild:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081
  Sen kan du visa en bild från Ölands norra udde -i höjd med Västervik och få dem nyfikna:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-091
  Överkurs blir därefter accelerationen i Östersjön:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  Tre snabba kurvor som visar att nödläget är en indikation på nationellt bedrägeri!

 23. foliehatt

  Jag undrar om det inte har blivit ett citeringsfel i den översatta artikeln (jag har inte tillgång till originalet…)

  Meningen ”Några forskare har uppmanat sina kollegor att sluta använda den (8) eller sätta en varningsetikett på den för att upplysa om att den bara är en spekulativ “värstafallscenario”.”
  – bör har referens 7 kopplad till sig också, då Hausfather och Peters skrev just detta i den artikel som referens nummer 7 pekar på.

 24. Håkan Bergman

  Lennart B. #1
  Jag har genom empiriska studier kommit fram till att folk med skit under naglarna är särskilt resistenta mot klimatnödlägesinformation. Kanske kunde FHM producera en video om hur man regelbundet och ofta borstar naglarna med tvål och vatten, att bara peta dom tror jag inte räcker.

 25. Ann+lh

  Knappast klimatnödläge, men akut nödläge när det gäller vår frihet.
  Senaste nytt från WEF i Davos.
  Delingpole om The Great Reset för en ny världsordning.
  Bekräftar ”Den Globala Statskuppen” av Jacob N.:
  https://www.breitbart.com/europe/2021/01/27/trussst-usss-were-not-evil-claims-wef-great-reset-promo-video/
  Vad gör våra EU-politiker för att Rädda Sverige?

 26. Adepten

  Vi vet ju att MSM, politiken och näringslivet jobbar nu på att få ner CO2 till varje pris och budskapen hamras in effektivt hos gemene man.
  Utan att verka alltför högtravande undrar jag vilka utmaningarna är då man ska övertyga när tolkning av klimatvetenskapen kan innebära olika slutledningar?
  Professionen i de olika vetenskapliga rapporterna drar olika slutledningar utifrån studierna. Man ska kanske inte tolka studierna för mycket, utan att mer hålla sig till fakta som studierna använder sig av.
  Vi vet ju att det har skapats olika läger och blivit väldigt mycket åsikter och tankar, man har nästan tappat vetenskaplig trovärdighet, och det känns som ett problem som de kunniga behöver jobba på för att göra informationen slagfärdig och kortfattad. Allt för långa utläggningar kan bli tröttande.

 27. foliehatt #23

  Nej översättningen stämmer med originalet. Både Hausfather som det hänvisas till i den föregående meningen) och Pielke jr har uppmanat till att inte använda RCP 8.5 i sin forskning om uppvärmningens konsekvenser.

  De engelska originalen finns här https://klimatupplysningen.se/klimathotet_2/ samt i ett av mina tidigare inlägg.

 28. Håkan B #24

  ” folk med skit under naglarna är särskilt resistenta mot klimatnödlägesinformation”

  Ha, ha. Det stämmer nog – utom då något klimatreporter är där med sin kamera och mikrofon. Då har de alltid lyckats hitta någon Inuit i Kanada eller en norsk is-kramare på Svalbard som säger de rätta orden: ”Det har aldrig varit så här isfritt och så få isbjörnar sedan urminnes tider (och mer)” Av någon anledning lyckas de aldrig få tag på några riktiga specialister, som exempelvis Susan Crockford (Alaska) eller Ole Humlum (Svalbard).

  Det påminner lite om när SVT skall intervjua ”folk på stan” om någon diskutabel fråga och ”råkar” bara stöta på vänsterpartister och fackföreningspamp som får stå som representant för folkets röst.

 29. Rainer Saxén

  Alfons

  Mycket bra krönika av Göran Värmby

  bokebackenskultursida.se

 30. Alfons

  Mycket bra krönika av Göran Värmby

  bokebackenskultursida.se

 31. #7
  Det är bara för Greta att slipa grillorna och starta den klimatsmarta resan västerut från Island. Det verkar nyspolat.

 32. Ulf

  Vi har många nödlägen. Ett som är delvis kopplat till det utlysta klimatnödläget, är den omfattande epidemin av ångest, som grasserar likt ett annat virus ibland våra yngre medborgare. Diagnoser, pillerknaprande och fullbokade psykologer. Det börjar definitivt se ut som ett nödläge.
  Kunde vi ta bort klimatångesten, så vore det en sak mindre att oroa sig för. För mycket oro är det.

 33. Tore Forsgren

  Jag har länge spanat på gruvligheterna som skapas i de postmodernistiska laboratorier som tillåts verka ostört på universiteten och sedan utföra samhällsdestruktion.

  Ska man prata om fara för samhället så är de som arbetar med att dekonstruera den västerländska kulturen ofantligt mycket farligare.

  Det känns meningslöst att vi pratar om ett svenskt försvar, har ubåtsbaser och skyddsobkjekt.

  Samtidigt som vi låter ondskan själv promenera in på våra myndigheter och leka dr Mengele med personalen.

  I deras fotspår raseras kultur, traditioner, vetenskap. De har sönder all infrastruktur och genomför värdelösa projekt.

  Det finns ingen möjlighet att samhället kan bestå om man låter dessa fanatiker sprida sina irrläror.

  Lyckligtvis ser jag att det börjar observeras på politisk nivå att samhället inte kan bestå om de tillåts fortsätta. Postmodernistisk samhällsomstörtning har pågått länge, men nu har så många aktivister utbildats och de vansinniga ideerna om identitet, kön, hudfärg, white privilege, rasism för bara elände med sig.

  Nigel Farage visserligen bara Brexit Partiet, men han skräder inte orden i vanlig ordning.

  Han är faran på spåren:
  https://youtu.be/wVJz2y11xq0

 34. Per Johansson

  https://principia-scientific.org/a-volcano-eruption-can-emit-more-co2-than-all-humanity-why-worry/

  Jag skulle önska att det var en större debatt kring det geologiska värmeflödet som vår planet har…

 35. jensen

  Propaganda-aktivism borde baseras på verkligheten.
  Sol och vind alstrar 3 % av Energikonsumtion.
  Nucleär och Hydro energi 10 %
  Fossil: 80 % …. 2000: 77%……2020: 80 %
  Vind, 15 års, och sol 20-25 års hållbarhet. Vad kostar inte ersättning, och hur mycket CO2 kommer inte att produceras ?
  Japans nukleära avstängning ersättes f.a. av fossil energi. Gaspriset har ökat 300%.
  Fracking-bolag kommer att gå i konkurs.
  Kryptovaluta kräver lika mycket energi som vissa länder t.ex. Chile, Spanien, Holland.
  Kryptominers behöver ersättas vartannat år.
  Energi-cliff kommer att ge stora effekter betr. olika områden.
  US Shale Oil 2030 ned 75 %
  USA minskar nukleär energi, Kina ökar.

  Men Paris-överenskommelsen kommer väl att avhjälpa alla problem???

 36. Simon

  Som svar på rubriken. Nej men det finns många nödiga. Skillnaden är att dåtidens Rockströmmare och Väder-Pellar sålde hårväxtmedel och mirakelkurer. Idag säljer man gröna fonder, vindkraft och solenergi. Samma skräp men i ny förpackning. Skillnaden är att idag tar allmänheten inte fram tjäran och fjädrarna.

 37. Gunnar Strandell

  Johan Tisell #18
  Har gjort lika i 2/3 skala plus en ingift tekn. Dr i närmaste släkten. Men det verkar inte spela någon roll. Barnbarnen tror ändå på en snar klimatkollaps och ägnar tiden fram till dess åt dataspelet ”Fortnite” som går ut på att döda så många som möjligt innan man själv går under.

  Historiskt har släkten dominerats av kristna religiösa företrädare, så ett sekel av bergsmän och ingenjörer är nog bara ett hack i kurvan vid bytet från en dogmatisk ideologi till en annan.

  Det framtidshopp jag ser är unga människor som vägrar acceptera orättvisor.

 38. Lennart Bengtsson

  17

  Att ändra uppfattning när systematiska observationer inte bekräftar hypotesen är vad de flesta naturvetenskapsforskare gör. Det är en del av deras identitet. Däremot gäller det inte för de troende vars uppfattningar bestäms av känslor, tradition och sociala hänsyn. De svenskar som var kommunister eller maoister på 1970-talet ignorerade fakta liksom många idag gör när det gäller väder och klimat eller energifrågor för att passa något som man fått för sig eller bara tjänar på.

 39. Lasse

  #37 Läser med behållning Sven Börjessons bok där olika tidsepokers klimatlarm tas fram och belyses.
  1930 talets värme och torka befarades äventyra globala livsmedelsförsörjningen.
  1970 talets kyla lika så.
  På 1990 talet oroades för uppvärmningen igen.
  Under alla perioder så drogs utvecklingen naturligtvis ut i oändlighetes framtid med katastrofer som resultat.

  Var finner du naturvetenskapens systematiska observation av periodiciteten?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

 40. Lennart Bengtsson

  Tyvärr finns det ingen periodicitet. Det är sådant som man möjligen med ett mått av fantasi kan finna efteråt.

  Vad media och diverse klimatamatörer skrivit under åren är knappast relevant. Det är knappast vad seriös vetenskap fört fram.
  Problemet med klimatfrågan är det stora allmänna intresset inkluderande forskare från helt områden som har uttalat sig under årens lopp. Det är främst från sådana källor som allt strunt emanerar. Detta har tyvärr stadigt förvärrats genom lättheten att yttra sig i digitala media.

 41. foliehatt

  Ingemar Nordin, # 27

  jag hittar ingen referens i texten till (7), dvs Hausfather & Peters.

 42. foliehatt #41,

  Du har rätt. Det har försvunnit en hänvisning till (7) i texten. Jag rättar. Tack.

 43. foliehatt

  Ingemar Nordin, #42,

  Jag anser att RCP8.5 bör användas som en kvalitetsmarkör.

  Forskargrupper som har publicerat slutsatser som pekar på CAGW där de har använt RCP8.5 som grund, ska anses oseriösa och förvägras vidare forskningsmedel.

  I bästa fall så visar användandet av RCP8.5 på en fundamental okunskap, men tyvärr tror jag att den används för ett beräknat effektsökeri. Ingen av dessa bevekelsegrunder är OK.

 44. Göran+Nilsson

  En fråga från vetgirig/okunnig: De olika RCP-erna speglar olika mycket CO2-utsläpp. Men tittar man på SMHI:s förklaring för t.ex. RCP 8,5 syns en fördubbling av utsläppet (mer än) och strålningsdrivningen är mer eller mindre rätlinjig och går från 2 till 8 W/m2.

  Men CO2 är ju logaritmiskt avtagande enligt vad jag förstått. Borde inte strålningen även avtaga?

 45. Sören+G

  I Rapport i kväll presenterades en ny forskarrapport enligt vilken naturen går i otakt p.g.a. klimatförändringarna. Arter som är beroende av varandra kommer nu vid olika tidpunkter så att de inte möts. T.ex pollinerande insekter och de växter de brukar pollinera eller rovdjur och deras bytesdjur. Det kan leda till att hela näringskedjan bryter samman menade man. Enda chansen att rädda naturen är att vi slutar använda fossila bränslen var budskapet.
  Men hur gick då när vi kom ur Lilla Istiden till 1930-talets värmeperiod. Eller alla tidigare förändringar till varmare klimat men också till kallare klimat?

 46. Jan-Eric Birger Lindström

  Det skiljer c:a 12-15grader i medeltemperatur från norra till södra Sverige hur har olika arter koll på det.
  Om det är för kallt eller varmt är det bara att förflytta sig om det inte passar.Jag tror naturen är mer anpassningsbar än vi tror.

 47. Jan-Eric Birger Lindström

  Vi klarar ju både vinter och sommar +30 på sommaren och -30 på vintern 60 graders skillnad
  och vi är fortfarande kvar.Någon grad eller två eller fyra varmare gör Inte någon skillnad Ju varmare desto behagligare .Hursomhellst kan människan inte förändra klimatet hur vi än försöker.Bara att inse att det är så.Även om det gick att göra det på det sätt som dom tror .
  Är ingen beredd att offra det som krävs enligt Sekteristerna,