Evans solmodell II

David Evans var inte färdig med presentationen av sin solmodell när jag skrev mitt förra inlägg (länk). Det jag skrev täckte dessutom inte på långa vägar det halvdussin inlägg jag refererade. Nu har första delen, 8 delavsnitt, lagts ut på Jo Novas blogg, och det finns en sammanfattande sida med länkar till dessa på Davids blogg (länk).

För att inleda med en sammanfattning, så handlar det om att Evans söker formulera en matematisk/fysikalisk modell som beskriver klimatutvecklingen sedan 1600-talet. I första hand skall endast de naturliga källorna till klimatvariationer inkluderas. Hypotesen är att variationer i den totala solinstrålningen mot jorden (TSI) är den dominerande orsaken till klimatändringarna sedan åtminstone slutet av 1800-talet. Karaktäristiskt och förmodligen nytt för Evans arbetssätt är att han inför en serie av “filter” som styr hur TSI i sin tur påverkar jordens temperatur. För oss som inte har en bakgrund inom kretselektronik eller signalbehandling kan det verka abstrakt, och som orealistiskt teoretiserande. På ett senare stadium diskuteras emellertid fysikaliska mekanismer som skulle ha dessa filtereffekter, och då blir det hela välbekant och acceptabelt.

I förra inlägget betonades att solfläckarnas direkta ökning av TSI, som mest 1.5 ‰, var otillräcklig för att förklara temperaturökningen på senare tid. Den sedan länge observerade temperatureffekten av ett stort solfläcksmaximum är dessutom förskjuten till den följande cykeln. Evans formalism inkluderar detta som en kaskad av ett smalbandigt frekvensfilter + ett fördröjningsd:o (“notch – delay”) vars effekt illustreras av denna figur:

Fig 1, FilterDen streckade lila kurvan är det direkta temperatursvaret på 0.1 oC. Den streckade blå kurvan är det fördröjda, 10.7 år, temperatursvaret via en mekanism X. Denna har Evans tills vidare inte specificerat mer än att den förmodligen sammanhänger med solens magnetiska polvändning, och att den påverkar jordens reflektion av instrålande solenergi (albedo). Svensmarks hypotes om påverkad kosmisk strålning, som i sin styr delar av molnbildningen, har uppenbart en tätplats i kulissen. Den heldragna blåa kurvan är den totala temperaturökningen, ca 1.5 oC. Den fördröjda meknismen är sålunda mer än en storleksordning starkare än den omdelbara.

Istället för det modellerade TSL-steget betraktar vi nu det verkliga förloppet på en tidsaxel ända från 1600-talet.

TSI-fig nr 2Den bruna kurvan är 1-årsmedelvärden för TSI, och Evans gör tydligt förbehåll för att de äldre, före 1900-talet, är mindre tillförlitliga. Den röda kurvan är 11-årsmedelvärden, som alltså visar styrkan på respektive solcykel. Den grå kurvan är bästa tillgängliga temperaturdata, men givetvis är även dessa mindre tillförlitliga före 1850. Det är uppenbart att det finns en samvariation mellan den röda och den gråa kurvan, men för mig är det inte så tydligt att temperaturen är genomgående förskjuten med just 11 år, även om 1800 till 1840 är ett lysande exempel. Den röda kurvan rasar brant neråt 2003 – 2005, vilket får stora effekter i det 3:e diagrammet.

Temp-fig 3Detta diagram visar solmodellens prognosförmåga. Den blå kurvan är observerad medeltemperatur, och den röda är beräknad enligt solmodellen. Modellen har anpassats till historiska data och inkluderar som anges i bildtexten även senare tids vulkanutbrott, landanvändning mm. Enligt föregående inlägg finns också en avsevärd kylande effekt av kärnvapentesterna 1950-80 inberäknad. Med dessa anpassningar klarar solmodellen bakåtanpassningen från 1900 och framåt. Det är inte någon överdrift att säga att den är bättre än GMO- och CMIP-modellernas anpassningar.

Det sensationella är emellertid den streckade röda kurvan fr o m 2013. Detta är en prognos på slak lina utan säkerhetsnät. Den visar en brant fallande temperatur med ca 0.5 oC på knappa 10 år. Förutsägelsen skiljer sig dramatiskt från IPCCs, som för denna period förutspår en ökning med 0.2-0.7 oC. Inom ett fåtal år, Evans nämner klimatmötet i Paris 2015, kommer vi att veta betydligt mer om vilken modell som är bättre.

Ja, detta är som sagt endast ett tunt tvärsnitt av de ganska många sidor som Evans 8 kapitel omfattar. Han kommer i dagarna att anslå en Excel-fil, som omfattar hela modellen och dess parametrar, så att den som vill kan göra egna beräkningar och kontroller. Det kommer också flera avsnitt, och jag hoppas på besked om vad Evans anser vara identiteten hos den mekanism han kallat X.

På Jo Novas blogg finns hundratals kommentarer till de olika avsnitten. Både berömmande och ifrågasättande. Det är aningen sorglustigt att några f ö uttalat AGW-kritiska skribenter gjort anmärkningsvärt fräna påhopp. Det är kanske inte så konstigt att Eschenbach är misslynt. Han har helt nyligen skrivit att det inte finns några spår av solfläckarnas 11-årsperiod i temperaturdata. Solheim et al har tvärtom nyligen visat att temperaturen på norra halvklotet under en  solcykelperiod starkt påverkas av styrkan/längden av den föregående. Han kunde tyckas ha anledning att vara nöjd med Evans notch-delay formaliserande av just detta. Det visar sig tvärtom att det pågår ett argsint gräl om teknikaliteter mellan dessa.

Det bekräftar min gamla observation att AGW-kritiker måste vara en aning extra envisa och stridbara personer för att stå pall i den offentliga motvinden. Det är väl inte utan att vi spårat effekter av denna mekanism även här på fredliga KU.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack C-G för en presentation som är annorlunda och mycket intressant. Jag är amatör och begriper inte allt, men det grundläggande tror jag att jag förstår.
  Det verkar vara explosivt och innebär kanske slutet för IPCC-villospåret.

  Du skriver ”För oss som inte har en bakgrund inom kretselektronik .. ” och det ligger mycket i det. Jag är så gammal att jag var med på den tiden när man simulerade robotar och flygplan i analogidatorer. Det gav en kunskap och känsla för interaktion, propotioner och återkoppling som sentida kollegor med enbart digital erfarenhet saknar.

 2. Peter Stilbs

  Mycket intressant, men vad låg egentligen bakom det branta temperaturfallet 2013- i sista figuren?

  Beteendet får mig att tänka på skolexemplen när man anpassar ett antal punkter till ca ett sjundegradspolynom eller så – visserligen blir anpassningen bra, men skenar utanför de aktuella punkternas område.

 3. lennart bengtsson

  Hej

  Det är inga större problem att falsifiera Evans modell då omfattande studier visar att det faktiskt är möjligt att statistiskt reproducera klimatvariationerna för de senaste 1000 åren som en följd av interna processer och större (kända) vulkanutbrott. Däremot har vi svårt att reproducera den senaste 50-75 åren som en följd av naturliga processer. Dessutom tillkommer problemet att göra sig av med växthuseffekten som tveklöst har påverkat klimatet under de senaste 100 åren. Skillnaden mellan en uppvärmning som beror på ökade växthusgaser och ökad solstrålning är att växthusgaserna värmer upp troposfären och kyler stratosfären medan en ökad solaktivitet värmer upp både troposfär och stratosfär. Detta följer av grundläggande atmosfärfysik. Ett faktum är att vi har observerat det förstnämnda under de 35 år som vi haft tillförlitliga mätningar. CFCs kan ha bidragit här men kan inte förklara allt. Frågan är varför uppvärmningen hittills har varit så ringa. Rör det som en en negativ feedback som vi ännu inte helt identifierat ( som ex Lindzens iriseffekt) eller transporterar vi mer värme till djuphavet än i modellberäkningarna? Även om många är kritiska till växthuseffekten så är det ändå den mest trovärdiga mekanism bakom de senaste 100 årens uppvärmning.

 4. Slabadang

  Kul att det kommer fram nya hypoteser när den gamla kollapsat!

  BBC är illa ute i folkleden. Att ljuga manipulera och spela fult är inget framgångsrecept för public service i världen och förtroendet för den faller som en sten.

  http://www.thegwpf.org/british-public-want-bbc-licence-fee-scrapped/

  Alla de vänsterorienterade särintressen som kapat redaktioner och policys har överspelat sina kort. Janne Josefssons tes konsekvensneutral journalistik är bara ett annat sätt att uttrycka opartiskhet saklighet och framför allt OBEROENDE. SVTs vänsteraktivister ser därför misstänksamt på Janne.

 5. Peter #2
  Modellens temperatur styrs nästan helt av TSI, så det är det branta fallet i dess värde i andra figuren.
  /C-G

 6. Lennart #3
  Du missar det viktiga att variabeln X INTE är direkt solinstrålning utan styrs av TSI.
  Det innebär att vi inte kan påstå att den värmer både atmosfär och stratosfär.
  Din invändning gäller t ex inte Svensmarks förslag, som är ett möjligt X
  /C-G

 7. Thomas P

  Ribbing Tycker du verkligen inte att den blå kurvan i diagrammet är lite väl konstlad? Typ vad man får om man skall göra en kurvanpassning mellan två kurvor som egentligen inte är relaterade. Evans hela approach är ju att han startar med antagandet att TSI styr hela jordens klimat och sen skall pressa in data så att de passar i det antagandet även om de inte tycks göra det.

 8. Slabadang

  Ribbing och Lennart B!

  I den här modellen så är TSIdata ett proxi för solcykelns variationer. TSI är inte det enda som förändras under cykeln. Det har publicerats artiklar som utöver Svensmarks teori påvisar förändringar i atmosfären olika ”wobblingar”. Att nu försöka titta på solen som något annat än bara en lysande lampa är rätt initiativ. Alla som är intresserade av klimathistoriken vet att historiken är fylld av lappande och lagande teorier.

 9. Thomas P #7

  Jag är inte helt säker på vilken blå kurva du syftar på, men visst är det fråga om kurvanpassning efter det att man formulerat en hypotes. Varken Evans eller jag har försökt dölja detta.
  Det som kan misstänkliggöras är att Evans måste inför en överraskande faktor: kärnvapenproven, för att fånga in temperatursänkningen 1958-75. Detta är dock standard i branschen. IPCC IV blåste upp aerosoltermen för att reducera den för stora ökning av temperaturen som CO2 ger inom GMO-modellerna.

  Med detta sagt så är det tydligt att Evans lyckas bättre än AGW-modellerna och med färre efterhandsjusteringar. Det är inget bevis för att hans modell är korrekt, men det blir spännande att följa utvecklingen de närmaste 5 åren. Prognoserna divergerar starkt – så det bör bli lätt att bedöma.

  C-G

 10. Sten Kaijser

  Jag har med visst intresse försökt att både följa och förstå Evans modell. Detta att han helt koncentrerar sig på solen är ett mycket medvetet val. Avsikten är att ge ”ett motsatt alternativ” mot växthusgasteorin.

  Det helt uppenbara syftet med modellen är att ge en modell som kan falsifieras på några få år. Om det verkligen blir en nedgång av temperaturen, men inte fullt så stark som han förutspår så skulle det väl kunna tolkas som att den ökade mängden växthusgaser har en effekt, men i så fall betydligt mindre än vad IPCC förutsatt.

 11. Björn

  Ribbings tolkning av Evans modell ger en mycket bra intuitiv förståelse, av åtminstone det som jag har uppfattat av det hela. Modellen bygger på linjära förhållanden vilket gör framställningen mycket enklare. Det finns inte något hokus pokus i det hela, utan det är upp till var och en att dra sina slutsatser från det öppna källmaterial som nu har lagts ut på joannenova.com.au. Visst är det försmädligt om denna relativt enkla linjära modell, kan kullkasta hela AGW-hypotesen. I vissa delar av utfallet syns som Ribbing säger, en mycket tydlig 11-åraförskjutning mellan TSI och temperaturutfallet. Vi får inte glömma att den s.k 11-årscykeln är ett medelvärde av solens periodicitet. Evans har angett ett spann mellan 8-14 år, vilket naturligtvis påverkar förskjutningen mellan TSI och kommande temperaturutveckling. Det blir spännande att se om temperaturen nu faller enligt modellens prediktion.

 12. Thomas P

  Ribbing #9 Den blå kurvan är stegsvaret där Evans tvingas hitta på sitt hack för att förklara varför 11-års cykeln inte syns i temperaturstatistiken.

  ”Med detta sagt så är det tydligt att Evans lyckas bättre än AGW-modellerna och med färre efterhandsjusteringar. ”

  Det är ett vanligt påstående så fort konstiga kurvanpassningar dyker upp som hypoteser på denna blogg men det är lika fel denna gång. Seriösa klimatmodeller tar efter bästa förmåga hänsyn till känd fysik, de modellerar jordens klimat inklusive regionala variationer osv, dvs de har mycket högre ambitioner än att bara beskriva global medeltemperatur. Evans gör enbart en kurvanpassning till global medeltemperatur och då är inte konstigt att han får ett någorlunda rimligt resultat för just denna. I övrigt säger han vad jag vet ingenting om någonting om hur klimatet fungerar. Hur många fria parametrar finns det f.ö. i Evans modell, du som studerat den noggrannare?

  Och hur skulle en helt ny modell kunna behöva några efterhandsjusteringar? Återkom om tio år och se hur många efterhandsjusteringar Evans behöver då! Själv tycker jag det var roligare med ekonomen på Currys blogg som visade på hur temperaturen följde börsutvecklingen med viss fördröjning. Vill man leka kan man alltid hitta korrelationer.

 13. Det är positivt med en modell vars resultat går att verifiera inom några få år. Jag tvivlar dock på den kommer att hålla. Klimatet påverkas av mycket och några enkla antaganden och samband kan knappast förklara allt. Eller ens det mesta.

 14. jensen

  l b #3
  Jag håller helt med dig om en kraftig temphöjning under 1900-talet, vilket understrykts av Gunbo. 100-200 m trädgränshöjning. Men hur mycket är naturlig resp andra orsaker. Vad säger du om undervärdering av urbaniseringseffekt? Och vad säger du om aktiviteten hos vissa klimatcentra att sänka äldre temperaturer och höja senare. Och vad säger du om betydligt högre trädgränser både under MWP och climate optimum. (den senare med ca 600 m högre tädgräns. För min del vill jag hålla öppet, att växthusgaserna har betydligt mindre betydelse än vad man vill tillskriva dem.
  Energieffektivisering kan man göra utan hot. det är ju en självklarhet.

 15. Thomas P #12
  Det är en väletablerad observation sedan 1700-talet att klimatet varierar med solfläckarna.
  Nu för tiden har t ex Svensmark och Solheim et al visat att den starkare temperatureffekten av en solcykel visar sig först under nästa solcykel. IPCC har hela tiden avvisat att solvariationer påverkar klimatet med det primitiva argumentet att TSI varierar för lite.
  Mot den bakgrunden testar Evans en model att hela klimatvariationen styrs lineärt av TSI – en liten del direkt, och en mycket större del (10-15 ggr) med en solcykels förskjutning. Den blå kurvan du kritiserar är alltså den stegformade testen av detta.
  Bakåtanpassningen i tillämpningen i den 3:e figuren är resultatet av detta efter anpassning med 3-4 parametrar + kärnvapenproven. Dvs långt mindre än antalet extremvärden i den resulterande temperaturkurvan.Trots enkelheten ger den hyfsad och tidsupplöst anpassning. Klart bättre an GMO:s 10-årstrender som aldrig visat rätt i första försöket.
  Förvissa är detta inget bevis för att Evans solmodell är korrekt, men jag anser att den representerar ett viktigt framsteg. Den ger oss också en spännande testmöjlighet under de närmaste åren.
  Och den har inte kostat några skattekronor! Nog är väl allt detta värt ett uppskattande ord från dig?
  C-G

 16. Peter Stilbs

  Om modeller – inte helt OT: Detta kom i The Times i dag – när får vi se något liknande i DN, SvD eller SVT?

  1) Climate Science Paper Censored By American Meteorological Society Journal
  The Times, 8 July 2014

  Ben Webster

  Research that questioned the accuracy of computer models used to predict global warming was “censored” by climate scientists, it was alleged yesterday.

  One academic reviewer said that a section should not be published because it “would lead to unnecessary confusion in the climate science community”. Another wrote: “This entire discussion has to disappear.”

  The paper suggested that the computer models used by the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) were flawed, resulting in human influence on the climate being exaggerated and the impact of natural variability being underplayed.

  The findings could have profound implications. If correct, they could mean that greenhouse gases have less impact than the IPCC has predicted and that the risk of catastrophic global warming has been overstated.

  However, the questions raised about the models were deleted from the paper before it was published in 2010 in the American Meteorological Society’s Journal of Climate. The paper had been submitted in July 2009, when many climate scientists were urging world leaders to agree a global deal on cutting emissions at the Copenhagen climate change summit in December that year.

  Vladimir Semenov, a climate scientist at the Geomar institute in Kiel, Germany, said the questions he and six others had posed in the original version of the paper were valid and removing them was “a kind of censorship”.

  He decided to speak out after seeing a former colleague, Professor Lennart Bengtsson, vilified for questioning the IPCC’s predictions on global warming.

  Professor Bengtsson, a research fellow at the University of Reading, resigned from the advisory board of the Global Warming Policy Foundation, Lord Lawson of Blaby’s climate sceptic think-tank, in May after being subjected to what he described as McCarthy-style pressure from fellow academics.

  Dr Semenov said some seemed to be trying to suppress suggestions that the climate was less sensitive to rising emissions than the IPCC had claimed.

  “If you say there are some indications that the sensitivity is wrong, this breaks the stone on which the whole building is standing,” he said. “People may doubt the whole results.”

  Dr Semenov said the reviewers who objected to the questions were technically correct because they “were not explicitly based on our results”. However, he said: “We had a right to discuss it . . . If your opinion is outside the broad consensus then you have more problems with publishing your results.”

  A third reviewer was much more supportive of the paper, saying its “very provocative” suggestion that climate models were flawed was “so interesting that it needs to be discussed more fully”.

  However, almost the entire paragraph was deleted, along with the conclusion that “the average sensitivity of the IPCC models may be too high”.

  The journal chose to publish only the opening sentence: “We would like to emphasise that this study does not question the existence of a long-term anthropogenic warming trend during the 20th century.”

  A spokesman for the American Meteorological Society said: “It is a natural part of the review process for the author to be asked to make changes, edits, and rewrites . . . The changes that are made in response to the peer review ensure that the research results are as accurate as possible.”

  (från Benny Peiser’s nyhetsbrev i dag)

 17. Thomas P

  Ribbing #15 Det som är väletablerat är att folk letat efter och emellanåt tyckt sig se samband mellan klimat och solcykler som dock tenderat snabbt försvinna. Se bara på Lassen och Friis Christensens kurva som spårade ur direkt. Detta för den globala temperaturen, regionalt finns som jag skrivit tidigare möjligen starkare samband, men då genom att ändringar i solvens UV påverkar jetströmmarnas bana.

  Vad gäller fria parametrar tycker jag mig se en lista på 9 sådana redan i stegsvaret i första figuren, sen tillkommer de från bombprovet och gissningsvis några till.

  ”Och den har inte kostat några skattekronor! Nog är väl allt detta värt ett uppskattande ord från dig?”

  Ja, att jag sluppit vara med och betala för skräpet är jag glad över.

 18. Thomas P

  Peter Stilbs #16 Sen när vart det brukligt att forskare som får artiklar refuserade eller får uppmaningar att skriva om delar går till dagspressen och gnäller genom att plocka med några väl valda (dvs missledande) meningar ut granskningsrapporterna? Den här gången rentav en fyra år gammal artikel.

 19. Daniel Wiklund

  Vilken tur att vi har Tomas P som reningshållare här på KU. Hur skulle det annars se ut? Undrar varför du är här, hur många har du lyckats omvända? Du kanske tycker om att reta upp folk, och när det gäller det är du väldigt framgångsrik.

 20. Isidor

  #19 Daniel W
  Mig har han lyckats övertyga. Jag trodde nog på AGW när jag började läsa här – men har övertygats om att det omöjligt kan finnas sund vetenskap som behöver försvaras på TP-maner. Alltså är inte AGW-hypotesen sund. Det kanske är så att han i själva verket är en av oss skeptiker – då är vi ju ”double tricked” – han är ju inte helt ointelligent. Supersmart sätt att utöka kritikerskaran!

 21. Holmfrid

  #19,
  Tomas P skriver på KU inte för här aktiva skribenter. Hans målgrupp är alla, som läser KU, är osäkra intresserade (majoriteten?) och påverkbara.

 22. Lars Cornell

  När jag läser kommer jag att tänka på Alf Henriksson:
  Detta säger jag dig i en klarhetens stund: Min son, bliv aldrig professor i Lund! Min gosse, beakta de ord som jag förtäller: Bliv aldrig professor i Uppsala heller! Jag träffade fyra, jag mötte fem. Det stod icke ett skimmer av glädje kring dem. Kring kunskapens träd är det dystert att vandra i en krets av personer som hatar varandra. Jag besvärar dig, min gosse, av denna grund: Bliv aldrig professor i Lund! Det är hela din lycka och jämvikt det gäller. Bliv aldrig professor i Uppsala heller!

 23. Thomas P

  Daniel #19 Ja, visst är det bra att det finns någon skeptiker bland alla godtrogna.

 24. Peter Stilbs

  Thomas P #18 refereerapporters innehåll har ingen sekretess. Ifrågavarande rapporter blev också allmänt mycket mer intressanta i och med Bengtssongate.

  När ska du läsa och förstå Climategatemailen, förresten?

 25. Thomas P

  Peter #24 Inte sekretess, men när jag var aktiv forskare skulle jag sett det som dålig stil att gå ut i pressen och gnälla om refuserade artiklar med hjälp av lösryckta meningar. Refuseringar drabbar alla, för att inte tala om önskemål att ändra på ett sätt som man kanske inte vill, och även om man inte är helt nöjd är det del av systemet. Vi vet dessutom från motsvarande artikel om Bengtsson hur missledande det kan vara. Noterade du dessutom ”Dr Semenov said the reviewers who objected to the questions were technically correct because they “were not explicitly based on our results”? Så han spekulerade om att klimatmodeller var dåliga utan att ha stöd för det i artikelns sakinnehåll och blir förvånad över att en granskare tyckte det var olämpligt? Nu, såhär fyra år efteråt dessutom.

  Har du själv läst Climategatemailen? Inte bara ett litet urval du fått höra skall vara spännande utan allihopa så du själv kan bilda dig en uppfattning om dessa forskare. När skall du dessutom sluta haka upp dig på dessa lösryckta meningar du ständigt vantolkar ur dessa brev?

 26. Daniel Wiklund

  Lite humor har du Thomas P. Men man behöver inte vara godtrogen bara för att man inte delar dina åsikter. Men det måste ju kännas skönt för dig att vara den ende här på KU som inte är godtrogen, och det bjuder vi på. Det är kanske därför som du är så flitig här på BC,knappast för att du behöver lära dig nåt.

 27. Thomas P

  Daniel #26 Jag medger att om jag vill lära mig något m klimatvetenskap så läser jag hellre bloggar skrivna av folk som kan något om ämnet. Tty kan ibland tillföra något och Lennart Bengtsson skulle naturligtvis kunna det om han orkade sätta sig mer in i vad som diskuteras snarare än att komma med standardsvar. (

 28. Daniel Wiklund

  Du måste ha gott om tid som tillbringar så mycket tid,fast du inte lär dig nåt. Om det inte är så att du trivs bäst när du får påtala andras brister.

 29. Allvarligt Thomas P #18!?

  Sen när är det brukligt att forskare blir intervjuade i dagspressen? Och klaga över att deras forskning inte får vederbörlig uppmärksamhet, att politiker inte handlar tillräkcligt kraftfullt, eller rentav gnäller över att det kritiseras av andra (med med påstådda starka ekonomiska intressen i saken)? Sedan när!?

  Vad jag kan minnas har MSM och dags- likväl som kvällspress haft nästan svängdörrar för klimathotsindustrins mest alarmistiska profeter, och sedan många mång år. I en omfattning som ingenstans kan motiveras ens om all sådan alarmism vore befogad.

  Vidare undrar jag hur du menar dig kunna avgöra att de bortrefuserade frågorna/styckena vad var opassande, och att detta tom framställs som vilseledande?

  Nåja, inte ens du förnekar väl idag att klmatmodellerna tycks tendera att trenda betydligt högre än verkligheten. Dvs att vad som författarna ville diskutera, och frågorna de ställde var i högsta grad befogade.

  Den andra saken är att detta är precis så som vi skeptiker har först förmodat, men därefter allt mer fått bekräftat och styrkt och nu väldigt länge: Att helt andra saker är vetenskaplighet och relevans och sökande efter kunskap, sanning och förståelse är vad som styr i detta område …

  Ytterligare en sak är (förstås) att allt ditt nu (snart) decennielånga prat om att den seriösa debatten förs i peer-reviewade publikationer, och bara där osv .. att det fallit totalt platt till marken, och precis som många skeptiker hävdat hela tiden inte bara är både innehållslöst utan i praktiken totalt felaktigt.

  Vad vi ännu en gång har fått se är att kimathotstron är (eller iaf innehåller) en kult som agerar precis som sådana gör när relgionen både skall förmedlas till des följare och när dessa skall skyddas mot påverkan utifrån …

  Och det är vad du har inte bara försvarat utan propagerat för under många år!

  PS När jag läste Peters #16, tänkte och tom hoppades jag att snart dyker Thomas P upp och skall försvara även detta otyg som tydligen är utbrett inom hans kyrka … Och mycket riktigt .. och mycket snabbt också … fick jag rätt ännu en gång! 😉 DS

 30. TP #18, #25

  Du skulle ju bara kunna ha kommenterat Peters #15 tex med ett:

  ’Aj då, det där såg varken snyggt ut eller var speciellt bra eller ens rätt. Den sortens inställning skadar bara klimatvetenskapen i längden … Ni skeptiker har haft en bra poäng när ni hävdat att där förekommer både allt för nitisk och missriktad aktivism inom klimatforskningen, som undregräver inte bara den utan all klimatforskning, och i längden är skadlig för all vetenskap.

  Och du skulle dels ha haft helt rätt, du skulle också därmed korrigerat tidigare benhårt hållen tro (utan att kunna veta), du skulle förtjänat viss respekt iaf för detta, och möjliggjort mer konstruktiv dialog, och ffa hade du då varit/blivit en bättre människa.

  Men nu gjorde du inte så. Utan är (återigen) fast vid att försvara det ohållbara ….

 31. Lennart bengtsson

  Efter incidenten med ”Climate Gate” så är man skyldig som anställd vid ett engelskt universitet eller myndighet att ställa all sin privatkorrespondens till förfogande enligt” freedom of information act”. Detta betyder att alla skriverier i samband med vad som kallas ”Bengtsson Gate” blir offentlig om någon begär detta. Detta omfattar även information från andra länder. Detta är för närvarande fallet. Det kan ju vara generande för somliga men England är i detta fall ett öppet samhälle. Jag känner inte till de svenska reglerna.
  Vad beträffar Vladimir Semenov så har han uppenbarligen kontaktat pressen efter att ha hört om mina problem. Jag hoppas att det inses av alla att det är ett i högsta grad oskick att förmås ändra texten i ett vetenskapligt arbete inte för att det är inkorrekt eller fel utan för att framställningen anses vara politiskt olämpligt. Att Thomas P försvarar ett sådant handlingssätt är uppseendeväckande. Semenov är ingen isolerad företeelse. Jag har just blivit kontaktad av en koreansk forskargrupp i ett liknande ärende där jag blivit ombett att ge ett oberoende yttrande.
  Jag känner Vladimir Semenov väl och vi har flera gemensamma artiklar från den tid han arbetade som gästforskare för mig i Hamburg. Han är en mycket kompetent oceanografisk forskare ursprungligen från Obukovs institut i Moskva.

 32. Gunbo

  Holmfrid #21,

  ”Hans målgrupp är alla, som läser KU, är osäkra intresserade (majoriteten?) och påverkbara.”

  Är det inte hela bloggens målgrupp? 😉

 33. Gunbo

  Skall detta tolkas som om vad du försöker här är precis samma som Thomas försöker, och försökt under många år? Ren och skär aktivism, helt ointresserad av att faktiskt diskutera och debattera sakfrågor, för att komma framåt och lära sig och förstå mer och ev nya saker?

  Den bilden har jag iaf att många av klimathotsanhängarna och -troende, samt förstås av aktivsterna som är groteskt många. Många ggr fler än de som (rätt eller fel) kallas och vill kalla sig ’klimatforskare’

  Följdfråga: Såg du heller inte det problematiska med vad storyn i #15 förtäljde? Eller ser du det nu först, när en ’auktoritet’ dvs Lennart B påpekar det uppenbara. Alltså så att även den de osäkra och påverkbara får ’fastslaget’ vad de skall tro?

 34. Lars Cornell kl 18:08
  Jag är en vän av Alf Henriksson, så tack för denna – som jag inte sett förut!
  Den påminner om en historia från Uppsala jag hört:

  ”Bror vet att jag inte är någon vän av långpromenader,
  men om det vore så att professor NN skulle hängas ända borta på
  Vaksala Torg – inte skulle jag gå miste om detta!”

  Den säger också något om östra vs västra staddelarna!
  C-G

 35. Thomas P

  Så typiskt att Jonas hoppar in, inte för att diskutera Evans modell eller för att tillföra något annat sakligt utan enbart för att sin vana trogen recensera vad jag skrivit, rentav föreslå vad jag borde skrivit för att göra honom glad (som om jag brydde mig om det). Låt mig då istället ge Jonas ett förslag på vad han kunde skrivit: ”Vi brukar ju vara skeptiska mot vad som står i MSM på den här bloggen, så kanske borde vi vara det även när det handlar om något som gynnar oss, Thomas har en poäng”.

  Sen undrar jag hur Jonas kan säga att ”frågorna de ställde var i högsta grad befogade”. Har han sett dem? Att Lennart Bengtsson sett de kompletta granskningsrapporterna och originalversionen av artikeln är i alla fall möjligt, men att Jonas gjort det finner jag mycket osannolikt. Det är bara hans vanliga retorik.

  Lennart #31 ” Jag hoppas att det inses av alla att det är ett i högsta grad oskick att förmås ändra texten i ett vetenskapligt arbete inte för att det är inkorrekt eller fel utan för att framställningen anses vara politiskt olämpligt.”

  Nu citeras ju Semenov där han erkänner att stycket om klimatmodellernas eventuella brister inte hade täckning i artikeln, och att recensenter ogillar sådant händer inom alla områden. Det där om att det skulle handlat om att det var”politiskt olämpligt” framgår inte av texten och jag finner det oförskämt av Lennart Bengtsson att hävda att jag skulle stödja något sådant. Det är möjligt att han sett de kompletta granskningsrapporterna och kan avgöra att så verkligen är fallet, men för oss som inte gjort det är detta omöjligt, och givet debaclet med artikeln om Lennart Bengtssons egen artikel och de missledande citaten där förblir jag skeptisk.

 36. Mats R

  Denna reflexion är troligen korkad, men jag vill ändå framföra den. Om jag har förstått saken rätt,
  så är det många datoriserade klimatmodeller, kanske de flesta, som inte har lyckats förutse
  den utplaning, tillfällig eller ej, av jordens medeltemperatur som vi har sedan
  några år tillbaka. Borde inte det innebära att de modellerna måste anses falsifierade och
  oanvändbara i fortsättningen? Jag menar, hur ska de kunna ge någon vägledning om vad som händer
  efter denna utplaning om de inte kunnat förutse själva utplaningen?

 37. Daniel Wiklund

  Har just hämtat mitt barnbarn från konståkningsträning, med enbart ryska tränare. Bl a Alexander Majorovs pappa(heter också Alexander Majorov )(Jag har haft Alexander Majorov som elev i idrott, en fantastiskt trevlig och duktig kille,liksom hans lillebror som jag också haft som elev). Dom tränar fyra pass om dagen,från morgon till kväll. Dom yngsta är sex år. Utanför ishallen har det idag varit nästan 30 grader,i ishallen minus 5 grader. Den ryska modellen är lite annorlunda än den svenska modellen när det gäller träning i unga år(kanske också skolan),kanske också så när det gäller klimatforskning. Det kan vara uppfriskande med lite annat än klimatdiskussioner. Men det finns säkert dom som tycker att man inte ska göra is på sommaren när det är 30 grader utomhus,men det bryr sig konståkarna inte om.

 38. Ingemar Nordin

  Peter Stilbs #16,

  Skrämmande med denna åsiktshegemoni inom klimatvetenskapen. Tyvärr kan vi vara rätt säkra på att våra svenska media inte är intresserade av att lyfta fram det bekymmersamma i detta. Här råder det total åsiktskonformitet, alltifrån lekskolan till universiteten, från regeringen till alla myndigheter. Det är ignoranternas och aktivisternas paradis.

 39. Tja Thomas #35

  Hade klimatforskningen hållit hög standard, och rensat ut dåliga metoder och ännu sämre hantering av data och statistik mm, och hade dess observationerna generellt bekräftat uppställda hypoteser ..

  Samt hade det varit ett enda tillfälle där någon har fått sin artikel sönderhackad och stycken och befogade frågor bortrecenserade, och att vi sen får reda på det …

  (Och hade jag aldrig diskuterat sakfrågor, och kollat upp detaljerna, läst referenser mm)

  Då hade du kunnat haft en poäng.

  Men nu har du inte det!

 40. Gunbo

  Jonas,

  Vilka är då bloggens målgrupp enligt dig?

 41. AOH

  # 37 Daniel Wiklund

  Kul att du omnämner konståkningen.

  ”KONST” – igt är att våra klimatpolitiker ännu inte har ”bojkottat” så energikrävande sporter som ishockey och konståkning.

  Kanske Luleå:s isbrytare nästa gång dom används i Antarktis kan ta med sig lite is för att minska Sveriges klimatutsläpp 🙂

  http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/18645-record-antarctic-sea-ice-chills-climate-change-projections

  Record Antarctic Sea Ice Chills Climate-change Projections

  ”……”In fact, across the globe, there are about one million square kilometres more sea ice than 35 years ago, which is when satellite measurements began,” Rose wrote……..”

 42. tty

  ThomasP #17

  Det som är väletablerat är att folk letat efter och emellanåt tyckt sig se samband mellan klimat och koldioxidhalt som dock tenderat snabbt försvinna. Se bara på IPCC:s kurva som spårade ur direkt.

 43. Guy

  På något sätt verkar det här passa in på diskussionen:

  From Phil Jones To: Michael Mann (Pennsylvania State University). July 8, 2004
  ”I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow — even if we have to redefine what the peer-review literature is!”

 44. Thomas P

  Mats R #36 Jag tror du missförstått lite vad klimatmodeller försöker göra. De är inte som väderprognoser som startar med dagens väder och försöker gör en så exakt prognos som möjligt för vad som skall hända så många dagar framåt som möjligt. Klimatmodeller startas istället normalt med ett ”slumpvis” tillstånd och så kör man modellen flera år för att detta skall stabiliseras för att sen lägga till störningar i form av ökad CO2-halt etc. Målet är inte att förutspå temperaturen år för år utan att se hur olika faktorer påverkar klimatet på längre sikt.

  Du kan ta exakt samma klimatmodell och starta med lite olika värden och det dyker upp uppbromsningar i uppvärmningen likt de vi sett lite nu och då, men exakt när de kommer varierar från körning till körning. Det är ingen som förväntar sig att man skall kunna förutse perioder med snabbare uppvärmning som åren fram till 1998 eller långsammare som åren därefter.

  Du kan jämföra med ett kasino. De räknar väldigt noga på oddsen för hur ofta de kommer vinna och förlora i genomsnitt men de gör inga försök att säga exakt vilka spel de kommer att vinna.

  tty #42 Du kan bättre än att försöka med sådana där billiga retoriska knep, för det kan väl inte vara så illa att du sällat dig till gruppen som helt förnekar CO2:s inverka?

 45. Christopher E

  #44

  ”Det är ingen som förväntar sig att man skall kunna förutse perioder med snabbare uppvärmning som åren fram till 1998 eller långsammare som åren därefter.”

  Säger man nu ja.

 46. Slabadang

  Thomas P!

  Ditt kasino är redan i konkurs! Du kan tydligen inte ta en enda poäng längre ? Klimatmodellernas ”scenarier” skall ju beskriva sannolikheten för klimatkasinots olika vinster och förluster över tid. De klantarslen som gjorde budgeten har ju gjort att det klimatkasino som skulle vara i drift i århundranden gick i konkurs redan under premiärveckan.

  http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2013/09/73-climate-models_reality.gif

 47. Guy

  Thomas P

  Intressant att du tog upp spelteori. Skillnaden är att kasinot känner ingångsvärdena medan klimatforskarna famlar omkring på terra inkognita.

  Det här insåg du säkert så vad var motivet med ditt argument?

 48. Thomas behöver ta till allt fler och allt värre osanningar:

  Du kan ta exakt samma klimatmodell och starta med lite olika värden och det dyker upp uppbromsningar i uppvärmningen likt de vi sett lite nu och då, men exakt när de kommer varierar från körning till körning.

  Desperation och närmast ren förnekelse?

  Även liknlesen mellan ett kasino där alla sannolikheter är (och måste vara!) extremt välkända, specificerade och ffa kontrollerbara, är helt uppåt väggarna.

  Då är det snarare tvärtom, som om klimatkasinots ägare skulle säga:

  Lita på oss, våra algoritmer är extremt sofistikerade, de kommer att ge rätt svar 95% av gångerna! Men fortsätt att satsa: Men du, ja alla måste satsa mycket mer. Och bara för att ni förlorat hela tiden, under snart två decennier, betyder det inte att spelet är riggat. Våra algoritmer har kontrollerats i en extremt nogrann process kallad ’peer review’, och 97% av alla forskare står bakom dem! Så lita på oss, det är vi som är experterna … Fortsätt att satsa allt högre och hårdare, så kommer det att bli bra, vi lovar. Som sagt: Lita på oss! Det är vi som kan ’framtiden’, ingen annan!

  Suck!

 49. Guy #47, Kasinot kan inte ingåmngsvärdena. Däremot är deras spel en invariant process, dvs en som alltid uppvisar samma statistiska fördelningsfunktion (sannolikheten är samma för varje nummer i roulette-hjulet, och är det hela tiden, tex). Den andra saken är att dessa sannolikheter är extremt välkända och ffa kan kontrolleras att vara det.

  I Thomas klimatkasino vet man varken vad hur många sidor tärningarna har, och vad som står för nummer på alla dessa sidor. Man vet inte ens hur många tärningar som ingår i spelet, och som sagt: Alla dessa saker kan ändra sig över tiden på ett helt oförutsägbart sett.

  Men jag håller med om din fråga: Vad är egentligen motivet med att Thomas kommer med så urdåliga analogier? Är det som Gunbo förmodade ovan, att han hoppas på att förvilla någon nytillkommen inte allt för begåvad åskådare på sidolinjen? För inte kan han väl tro på vad han lägger fram ordagrant. Det vore ju ännu värre …

 50. Guy

  Jonas N

  Ursäkta, jag uttryckte mej olkart. Medingångsvärden menade jag just detatt kasinot vet antalet siffror på rouletten, antal och värde på korten samt antal och möjligheter med tärningarna. Vi talar nog om samma sak 🙂

 51. #50

  Ja, troligen. Men det är den sortens ’felaktigheter’ som TP skjuter in sig på. För att kunna blunda för eller avleda från långt värre … och sina egna förstås.

 52. Thomas P

  Guy & Jonas roa er ni med att misstolka, jag tror att ni innerst inne vet vad det handlar om. Speciellt Jonas är dock så fast i sin aktivism att han bara inte klarar av att koppla av den illvilliga retoriken där det avsiktliga missförståndet och rena lögner är stora beståndsdelar.

 53. Jodu Thomas,

  Jag vet vad det handlar om. Frågan är om du alltid vet det. Vad jag påpekade (och även Guy och Slabadang) är att din kasinoliknelse är helt uppåt väggarna.

  Vidare där finns noll illvillighet i de saker jag skriver. Däremot viss spetisghet iom att man måste rätta dig och dina försök nästan hela tiden. Och att verkligen diskutera i sak, det har du ju övergett för väldigt länge sedan ..

  Av förståeliga skäl får man hoppas

 54. Vidare Thomas,

  Jag har aldirg behövt ljuga om en enda sak i denna fråga. Ljugandet, de avsiktliga misstolkningarna, förvanskningarna och försöken att vilseleda är däremot utbredda på din sida, och du är delaktig i detta.

  Börja bete dig som en vuxen man, eller fortsätt med ditt fjanteri och få dina oförskämdheter i retur och dina lögner avklädda alltefter jag ser dem …

 55. Vidare Thomas,

  Jag har aldirg behövt ljuga om en enda sak i denna fråga. Ljugandet, de avsiktliga misstolkningarna, förvanskningarna och försöken att vilseleda är däremot utbredda på din sida, och du är delaktig i detta.

  Börja bete dig som en vuxen man, eller fortsätt med ditt fjanteri och få dina oförskämdheter i retur och dina lögner avklädda alltefter jag ser dem …

 56. För starka ord? Då klipper jag in dina två senaste grava felaktigheterna och osanningarna igen:

  Du kan ta exakt samma klimatmodell och starta med lite olika värden och det dyker upp uppbromsningar i uppvärmningen likt de vi sett lite nu och då, men exakt när de kommer varierar från körning till körning

  och

  Du kan jämföra med ett kasino. De räknar väldigt noga på oddsen för hur ofta de kommer vinna och förlora i genomsnitt men de gör inga försök att säga exakt vilka spel de kommer att vinna.

 57. Alienna

  Utan Thomas P skulle det nog finnas ännu fler AGW-troende.

  Jag tycker att han gör ett bra jobb, vad gäller att demonstrera det bedrägliga bakom det mesta inom klimatkulten.

 58. Thomas P

  Bästa Jonas, kan du inte bara tala om var du hittade den ”ocensurerade” versionen av den här artikeln så vi andra kan bedöma om du hade rätt?

 59. Stickan

  Evans solmodell är bara dum. Han verkar trots sin bakgrund ha stora kunskapsbrister inom fouriermetoder, filter etc. Stegsvaret som visas ovan är t.ex. helt fel (offset, teckenvänd och vänd tidsaxel) och en notch implicerar heller inget delay (och är normalt ett kausalt system). Sen lägger han till slut på en godtycklig ”atomfaktor” för att få ett hyfsat resultat, vilket amatörmässigt trams!

 60. Holmfrid

  #59,
  Notchfilter? Är inte det ett bandpassfilter?

 61. Stickan # 59
  Jag tror att du tar till stora negativa ord utan att ha läst ordentligt.
  Evans har använt Fouriermetoder för att sila fram frekvenser, men han
  har inte landat i ett helt spektrum av mycket olika frekvenser, utan det är någonting nära
  1/11 år som är hans område.
  Motsatsen gäller däremot Scafetta, som jag i o f s skrev positivt om förra året. Han hade avsikten att identifera möjliga ”astronomiska frekvenser” i klimatvariationerna. En helt annan sak.

  Evans gör en modell som inkludera redan observerat uppträdande med kvalitativt kända/förklarade mekanismer och formaliserar det som ”filter”. När du skriver:
  ”helt fel (offset, teckenvänd och vänd tidsaxel) ” så låter det för mig – som inte är filterspecialist – som fjuttig formalistisk kritik. Vad är det för fel med att vända på en tidsaxel? Evans motiverar sin fördröjning mycket utförligt med att systemet skall vara kausalt, om detta verkligen är fel får du förklara bättre. I ”verkligheten” handlar det om solens polvändning – och den är vi väl överens om??

  /C-G

 62. Kenneth Mikaelsson

  http://www.thegwpf.org/research-paper-on-ipcc-climate-models-censored-by-american-meteorological-society-journal/

  Få se vad den nyttiga idioten har att säga om detta??..

 63. Kenneth Mikaelsson

  http://www.atmos-chem-phys.net/10/1577/2010/acp-10-1577-2010.pdf
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2010cosp…38.1727M
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X10001966

  Lite roliga länkar åt bland annat Slabadang..
  tror att de kan vara intressanta åt andra med för den delen..

 64. Pelle L

  Thomas P #25
  ”…men när jag var aktiv forskare skulle jag sett det som dålig stil att…”

  En personlig fråga, och du behöver naturligtvis inte svara om du tycker den är för närgången:
  Vad ägnar du dagarna åt nu då? För ung att pensioneras väl, och att skriva kommentarer på klimatbloggar du avskyr kan väl inte vara huvudsysslan?

 65. Kenneth Mikaelsson

  va visst trasig…länken
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2010cosp…38.1727M

 66. Kenneth Mikaelsson

  Fungerar icke… kolla in länkarna under filmen mycket skoj där…
  https://www.youtube.com/watch?v=FNQj0v1rgSQ&list=UUTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

 67. Kenneth Mikaelsson

  # 64 Pelle
  Du ska inte underskatta organisationer som har tillgång till en stor börs.. har nog som jobb att vara här och jävlas… ——–
  Kommentaren modererad

 68. TP, Vilket j_kla BS du försöker med. Antalet befogade frågor som bör kan, som bör och som har ställts rörande (C)AGW är omåttligt många. Liksom antalet försök och förevändningar för att låtsas att de inte existerar, att de inte är giltiga, eller att de som ställer dem är ’illegitima’ …

  Som sagt, det enda du har numera är en massa dimridåer för att försöka skyla över det faktum. Och du vet mycket väl att detta inte handlar om en enskild författare/publikation som kanske behandlats lite styvmoderligt, utan om att mycket stora delar av den ’forskning’ du ständigt vill hävda är det enda giltiga som folk därför skall tro (och tro blint) på har beröringssckräck med allt som knystar kritik eller tvivel.

  Iställer försöker du som i #58, vilket mest är tragiskt, speciellt iom att du själv först i #18 hävdade:

  forskare som får artiklar refuserade eller får uppmaningar att skriva om delar .. gnäller genom att plocka med några väl valda (dvs missledande) meningar ut granskningsrapporterna

  på vilket jag skulle kunna repikera precis som du:

  kan du inte bara tala om var du hittade den ”ocensurerade” versionen av den här artikeln så vi andra kan bedöma om du hade rätt?

  Men jag avstår. Du har förstås vare sig sett detlajerna eller vad som avsågs med:

  “This entire discussion has to disappear” och att det “would lead to unnecessary confusion in the climate science community”

  Jag väntar mig intet vettig svar av dig (och tror inte att andra gör det heller), utan konstaterar bara att just denne reviewer befarade alltså att hela klimatvetenskapssamhället skulle kunna bli förvirrad, och att han därför gärna såg att de därför skulle skyddas från att se vad det nu var som behövde försvinna ..

  Jag får dessutom påpeka att artikeln publicerades, dvs att några rent tekniska fel med arbetet verkar de inte invänt mot.

  Och snälla Thomas, försöker inte ens med trams om att

  Semenov .. erkänner att stycket om klimatmodellernas eventuella brister inte hade täckning i artikeln, och att recensenter ogillar sådant händer inom alla områden”

  Det vore ju som om du aldrig har läst en enda artikel som försöker motiviera och på slutet blåsa upp lite extra sitt arbete hänvisades till spekulationer om framtida hot och tom apokalyps …

  Kan du verkligen inte bättre än billiga retoriska (och dessutom missvisande) knep, Thomas?

 69. Thomas #18,

  Är det inte så att det finns ett speciellt nyhetsvärde för The Times med den här sortens fall i just klimatvetenskapen, vilket också var anledningen till att Lennart Bengtsson intervjuades? Många frågar sig om det som sker inom klimatvetenskapen har kommit på villovägar.

  Andra klimatforskare har också liknande funderingar. Så här skriver James Annan i ett blogginlägg med anledning av en refuserad vetenskaplig artikel:
  http://julesandjames.blogspot.se/2013/09/first.html

  “I’m confident that the paper was fundamentally correct, worth publishing, and that it would have had plenty of impact. However, the peer review filter is pretty noisy at journals like GRL with high rejection rates, and decisions can’t be parsed too finely. I did subsequently encourage submission to other journals, but for various reasons that didn’t happen. Of course it’s easy for a minor author to encourage other people to do the work for a new submission 🙂 In case it isn’t already clear, my listing as last author is not an indication that I’m the Machiavellian brains masterminding this nefarious plot to discredit climate models, but instead just a fair reflection on the minor magnitude of my contribution.

  3 years later, it seems reasonable to conclude that our main error was merely in being several years ahead of the rest of the field.”

 70. Alienna

  En Ros till Jonas N som håller rent efter roboten! 🙂

 71. Thomas P

  Jonas #68 Du bekräftar med ditt bullshittande nu att när du skrev ” Dvs att vad som författarna ville diskutera, och frågorna de ställde var i högsta grad befogade” så råbluffade du. Du har ingen aning om vad de skrev eller om det var befogat.

  Det citat du kommer med från #58 syftade specifikt på Lennart Bengtssons tidigare klagolåt, men naturligtvis skall du misstolka även detta. Allt för att ta billiga och osakliga retoriska poänger.

  ”Jag väntar mig intet vettig svar av dig (och tror inte att andra gör det heller), utan konstaterar bara att just denne reviewer befarade alltså att hela klimatvetenskapssamhället skulle kunna bli förvirrad,”

  Du har alltså fortfarande inte läst vad någon av granskarna skrev, mer än just några utvalda fragment. Det är inte mycket att dra slutsatser av.

  Pehr #69 ”Är det inte så att det finns ett speciellt nyhetsvärde för The Times med den här sortens fall i just klimatvetenskapen,”

  Det finns uppenbarligen ett särskilt propagandavärde för Murdochpressen att misskreditera klimatforskningen. Annan har inga ”liknande funderingar”. Han konstaterar bara att reviewprocessen inte är perfekt vilket den inte är inom något område. Det är bara det att man inom andra områden normalt inte går ut i pressen och gnäller, och tidningar skulle för den delen inte vara intresserade heller. Har du under din karriär någon gång fått ett papper refuserat, eller fått ändringsförslag på ett sätt du tycker var orättvist? Sprang du till DN och klagade?

  Vem är f.ö. skämtaren som ”modererade” #67?

 72. Thomas P #71
  Det var jag som modererade #67 – tyvärr upptäckte jag den sent på dagen.
  ”..skämtare” ? Delge mig gärna det roliga som du upptäckt.
  /C-G

 73. Typsik BS från dig Thomas, den allt mer misslyckade CAGW aktivisten …

  Jag har författarens ord på att det var relevanta frågor ..

  Men du tycks argumentera utifrån (van-)föreställningen att forskningen inte skall inte ens får ställa frågor, tex varför klimatmodellerna allt sämre beskriver observationerna. Och dessutom att Semenov är totalt inompetent och inte vet vad han pratar om (eller närmast ljuger som du antyder i #18)

  Men jo, jag har författarnas ord på att det var relevanta frågor, några spec:as dessutom i artikeln.

  Det innebär att jag inte har särskilt stor anledning att tro att vas Semenov hävdade skulle var total BS. Snarare ser jag att du försöker vara just en ’Merchant of Doubt’, dessutom helt utan ngt tillgängligt underlag, bara för att du vill att det skall vara suspekt. Vilket bekräftas i nästa kommentar där ’Murdochpressen’ skulle ha ’propagandamotiv’ enligt dig …

  Suck, Thomas! Kan du verkligen inget bättre?

  Och jag har mycket lång erfarenhet av att klimatforskningen, och dess aktivister är livrädda för riktade frågor, skyr dem som pesten. Och att sådana som du, men även många fler och långt högre upp i aktivistindustrin är närmast besatta av att ’kontrollera’ informationen, av vad som får tas upp och ffa får komma till ’populasens’ kännedom.

  Som jag sa ovan hoppades jag direkt när jag såg Peters #16 att du skulle poppa upp och försöka vilseleda mha dimridåer och armviftande … och (som så ofta) fick jag rätt.

  Som grädde på moset hävdade du dessutom just osett att att Semenov ville vilsleda med ’klippta citat’ …

  Angående

  Det citat du kommer med från #58 syftade specifikt på Lennart Bengtssons tidigare klagolåt, men naturligtvis skall du misstolka även detta. Allt för att ta billiga och osakliga retoriska poänger.

  Va??? Är du helt väck? Jag har inte diskuterat ’Lennarts tidigare klogolåt’ här. Och där har vi sett ’argumentationen’ från iaf två reviewers, varav den ena knappast gick att misstolka (annat än av aktivister nära kultens kärna)

  Ärligt talat, vad är det du håller på med Thomas? I nästan varenda en av dina kommentarer försöker du hävda saker du omöjligen kan ha koll på, inte sällan försöker hävda saker där källorna finns, men inte stödjer din aktivism och vad du försökt få det till?

  Och här skriker du i högan sky för att jag kommenterar den information som finns? Hur tänker du där egentligen? Om du ärligt tror att allt som raderades (frågor, hela stycken, diskussioner) var totalt felaktigt, obefogat, opassande etc … eller som en reviewer sa ’riskerade att förvirra hela klimatvetenskaliga samhället’ … då kan du väl skriva just det. Om du verkligen tror ngt sånt!

  Men nej, det är som vanligt med er rabiataktivister, ni kan inte hantera öppen debatt och att all information blir tillgänglig. Det öppna samhället är helt enkelt er fiende …

 74. Thomas #71,

  Du vet väl lika bra som jag att man inte går till pressen för att ”klaga” om man får en artikel refuserad. Men det är ju inte det som de här nämnda fallen handlar om. Det är fråga om att belysa missförhållanden av en allmän karaktär, nämligen att artiklar refuseras eller att man kräver modifiering utan vetenskapligt saklig grund därför att man sneglar på deras effekt på en utomvetenskaplig opinon.

  James Annan uttrycker sig naturligtvis med viss försiktighet, jag tycker att han har is i magen bara att skriva detta blogginlägg och dra uppmärksamheten till en artikel med Patrick Michaels, John Christy och andra skeptiker. Han måste tänka på sin egen yrkesmässiga situation, därför avstår han från att alltför detaljerat dissekera peer reviewprocessen vid den aktuella tidskriften. Han framför sin kritik, inte i pressen, men däremot på sin blogg, och en blogg är ju också ett medium och han har ju uppenbarligen nått med sitt budskap ända hit till den svenska diskussionen.

  Intressant för övrigt att studera hur propagandistisk Thomas kommentar är. Detta framgår av det bildspråk han använder:

  ”En persons ”tidigare klagolåt”.”

  ”Det finns uppenbarligen ett särskilt propagandavärde för Murdochpressen att misskreditera klimatforskningen.”

  ”Det är bara det att man inom andra områden normalt inte går ut i pressen och gnäller …”

 75. Thomas P

  Ribbing #72 Jag antar att det var att jag var namngiven du tycke var fel, men inlägget länkade ju tillbaka till ett där mitt namn finns med så syftningen var i alla fall solklar. Inte för att jag bryr mig, de där anklagelserna dyker upp med jämna mellanrum. Man tycker att den som har dragning åt det hållet snarare skulle fundera på vad som driver de ansvariga för denna blogg som i ur och skur alltid ser till att ha minst ett nytt inlägg om dagen.

  Jonas #73 ”Jag har författarens ord på att det var relevanta frågor .. ”

  Aha, skribenten tycke själv de var relevanta, ja då är ju frågan avgjord, så dumt av mig. Skall vi ta och slopa peer review helt och hållet när vi ändå är i farten, författarna kan ju tydligen bäst avgöra själva om deras artiklar är värda att publicera?

  ”Som grädde på moset hävdade du dessutom just osett att att Semenov ville vilsleda med ‘klippta citat’ … ”

  Artikeln publicerades av The Times som har ansvar för vad som publiceras där så det är dem jag misstänker.

 76. Thomas P #75
  Nej, det var inte frågan om att det gick att identifiera dig -utan de egenskaper som
  du tilldelades – som fick mig att moderera.
  /C-G

 77. Thomas #75,

  ”…vad som driver de ansvariga för denna blogg som i ur och skur alltid ser till att ha minst ett nytt inlägg om dagen.”

  Detta innebär i praktiken att varje fast skribent har i genomsnitt lite mindre än ett blogginlägg i veckan. För min egen del så började det med att jag, som redan var pensionär, kommenterade här på bloggen och mina kommentarer tilldrog sig Ingemars intresse. När Maggie skulle lämna över bloggen till föreningen Stockholmsinitiativet så skickade han ett email till mig och frågade om jag var intresserad att medverka som fast skribent. På den vägen är det.

  Så det är en helt frivillig verksamhet, så drivkraften är väl att man vill göra en insats i ett samhälleligt sammanhang. Några pengar får jag inte, eller något annat utom att vi haft några skribentmöten som betalats av Stockholmsinitiativet. Det har varit trevligt att träffa de andra skribenterna.

  Det finns en planering som redaktören, nu Ingemar, sköter så att vi alltid har ett schema som visar när vi har våra dagar med blogginlägg. Under en dag med blogginlägg bevakar man också om det finns behov av moderering, mindre roligt naturligtvis men det måste göras eftersom vissa företeelser är olagliga. Ju mer ni kommentatorer håller er till reglerna desto lättare blir modereringen, jag tycker oftast det fungerar fint, men vi har en mycket liberal tolkning av reglerna. Man kan ju inte moderera timme för timme, utan kanske ett par gånger per dag, och ibland glömmer man som den gamla pensionär man är.

 78. Thomas P

  Pehr #77 Jag skulle föredra om du inte klippte mitt i en mening när du citerar så att du tillskriver mig en åsikt jag inte har.

 79. Alienna

  #78, Vilken åsikt tillskrivs du i det citatet??

 80. Thomas #78,

  Jag har nog missförstått dig, ursäkta. Men riktigt hur har jag inte lyckats förstå.

  Hela meningen var:

  ”Man tycker att den som har dragning åt det hållet snarare skulle fundera på vad som driver de ansvariga för denna blogg som i ur och skur alltid ser till att ha minst ett nytt inlägg om dagen.”

  Jag uppfattade din mening som att du ville aktualisera frågan om hur bloggen drivs eftersom du uppmanar en kontrahent i diskussionen att fundera på detta. Därför svarade jag på denna fråga i min kommentar #77.

  Jag anser att min beskrivning av hur bloggen drivs hur som helst borde vara av allmänt intresse här.

 81. Thomas P

  Pehr&Alienna Jag kom med en ironisk kommentar som svar på att jag anklagats för att vara betald och konstaterade då att om man var dragen åt hållet att tro att skribenter på bloggar nog var betalda fanns det andra man kunde misstänka. Om jag hade menat att jag tyckte det hade jag inte talat om ”den som har dragning åt det hållet”.

 82. Thomas #81,

  Tack för förklaringen! Ingen skada skedd!

 83. Benke

  Jag tycker att det är att Evans angreppssätt är intressant. Man kan ju teoretiskt identifiera ett system (vilket som helst) genom att skicka in lite ”spikar” (ex vulkan utbrott) och ha koll utsignaler ( ex jordens medeltemp) (Naturligtvis måste man ha 100% koll på ”alla” in/utsignaler). Som jag ser kan man teoretiskt förutse jordens klimat utan att överhuvudtaget förstå fysiken som ligger bakom. Man sysslar med det dagligen inom industrin, på snabba system.
  Men i praktiken är det lika omöjligt som att räkna fram det med ”IPCC” modeller. Systemet är så långsamt att man i praktiken omöjligen identifiera det, man behöver kanske en istidscykel. Bara att mäta utsignalen ”jordens medeltemp” tillräckligt noga verkar vara mycket svårt, http://judithcurry.com/2014/07/07/understanding-adjustments-to-temperature-data/
  Benke

 84. Benke #83 m fl
  Kul att du är intresserad – jag tycker dock att det hjälper om man har en fysikalisk mekanism klar för sig.
  Evans införande av polvändningen som en snabb mekanism tycker jag som sagt är smart.
  Egentligen är AGW-hypotesen och GMO-modellerna principiellt besläktade. Den hypotetiska förstärkningen från vattenånga är ett ”sämre” knep. Det finns både förstärkningar och försvagningar i den mekanismen.
  Jag glömde att skriva att varken Real Climate eller UI hadehaft någon kommentar om Evans solmodell, såvitt jag kunde se häromdagen. Det kan tolkas på flera sätt.
  C-G

 85. Stickan

  CG Ribbing #61

  Jag har läst ordentligt och förundrats över den okunnighet som Evans uppvisar.

  En av hans huvudpunkter är ju att det notchfilter han identifierar (genom att frekvensvis dividera fourier-transformerad temperatur med d:o tsi) implicerar ett rent delay. Detta är helt fel, det finns mängder av fysikaliska system som kan beskrivas med ett notchfilter (komplexkonjugerade odämpade nollställen i överföringsfunktionen) som inte innehåller några delay-element. Är du ovan vid frekvensplans-resonemang så kan du tänka dig diff-ekvationen d^2y/dt^2 + a1 * dy/dt + a0 * y = b2 * d^2u/dt^2 + b1 * du/dt + b0 * u, där u är tsi och y temperatur. En notch innebär att b2 * x^2 + b1 * x + b0 = 0 har komplexkonjugerade nollställen med stor imaginärdel. Någon delay följer absolut inte av detta.

  Hans andra misstag är att det stegsvar av notch/low-pass filter/delay som redovisas är helt felaktigt enligt vad jag redogjort för tidigare (jag glömde nog att delay’et också saknas, förutom att han vänt på tiden etc.).

  Detta är ingen ”fjuttig formalistisk kritik” utan ett grova fel som skulle innebära reject av hans artikel i alla seriösa sammanhang, åtminstone inom de områden jag känner till.

  Att han sen kan få fram en modell beskriver temperatur som funktion av tsi samt en godtyckligt påhittad ”atombombsfaktor” är ju skoj, men föga trovärdigt. Det finns en väl underbyggd fysikalisk mekanism (växthusgasers påverkan) som mycket bättre förklarar uppvärmningen, och att då komma med en okänd x-faktor på detta sätt borde avfärdas av alla seriösa fysiker som hört talas om Occam 🙂

  Fast jag vet ju inte hur ni fysiker resonerar när ni granskar artiklar, ni kanske är förlåtande till om artikelförfattaren helt missuppfattat Newtons gravitationslag, så länge hen kan presentera några kurvor som hyfsat beskriver fenomenet i fråga (m.h.a. några godtyckliga faktorer)? Eller är det så att ”anything goes” så länge som det stödjer en viss politisk uppfattning?