Ett möte med Sten Bergström

Sten B-foto
I mitt inlägg förra tisdagen nämnde jag att professor Sten Bergström skulle framträda på ett klimatmöte i Uppsala på inbjudan av länsstyrelsen. Denna arrangerar en föreläsningsserie under rubriken “Våtare, varmare, vildare” och  även en utställning på stadsbiblioteket som “översatts” till Uppsala län när den flyttats från Stockholm. Den sägs visa oss “vilka nya områden som kan bli sårbara i ett förändrat klimat.”
Låt mig från början säga att Sten Bergström denna kväll framträdde som en god föreläsare, med uppdrag att populärt berätta historien om hur klimatvetenskapen utvecklats sedan slutet av 1900-talet. Att vid detta tillfälle förvänta sig att han självständigt och kritiskt skulle granska IPCC’s påståenden vore naivt. Han  nämnde dock att den globala temperaturökningen planat ut på senare tid, och gav besked om att vattenånga är den starkaste växthusgasen. Det senare parerades  dock med moraliteten att “CO2 är en tydlig markör av vårt sätt att leva”.
Han var också tydlig med att det knappast kommer att ske någon minskning av de globala fossilutsläppen under den nära framtiden – vi måste vara realister. Hans inriktning var snarast att  vi i god tid skall förbereda oss med “anpassning”, dvs att lindra klimatförändringarnas konsekvenser för samhälle och individer. Det framgick att han inte bara yttrat sig om Slussen i Stockholm utan också  anlitats av Göteborg och Malmö för rådgivning om framtida havsnivåer. Hans framställning inkluderade även den lindrande effekten av den landhöjning som fortfarande pågår. Hans kurvor visade att i Stockholmstrakten, så är nettoeffekten alltjämnt att Östersjöns strandlinje drar sig utåt. Han pekade dock på att denna rörelse minskat under senare år, och det är detta som ligger till grund för hans uppmärksammade utspel om hur mycket Stockholm Sluss bör byggas på. Senare i föredraget hävdade han att en sådan förstärkning behövs, inte bara för att hindra Östersjön att rinna in i Mälaren, utan också för att Mälaren inte skulle översvämma Stockholm. Det kommer nämligen att regna mer i framtiden och då svämmar Mälarens floder över.
    Sten Bergström har  klassificerats som en ‘hök’ ifråga om stigande havsnivåer, och om jag nu skall försöka precisera  det i hans föredrag, som motiverar en sådan etikett, så är det i två led.
För det första så visade han utan reservationer  IPCC-kurvan  som från University of Colorado med en havsnivåökning på 3.2 mm/år under perioden 1992-2012. Detta värde har under senare tid ifrågasatts och man har angivit en stigning med ungefär hälften därav. I ett tidigare inlägg har jag diskuterat detta. Valet mellan 1. 7 eller 3.2 mm/år – det kan/bör beskrivas som en aktuell vetenskaplig tvistefråga – vilket alltså Sten Bergström inte gjorde. Det bör en representant för en statlig expertmyndighet göra, och det skulle dessutom motsvara IPCC’s målsättning ”to communicate uncertainty”.
  För det andra. Om man provisoriskt accepterar att vi har en stigning på 3.2 mm/år, så skulle detta likväl ge en betydligt lägre ökning, ca 30 cm, av havsnivån till år 2100 – än det intervall på 80 cm – 1 m, som Bergström sa att han brukar ange i sin kommunala rådgivning.  I ett pågående mailutbyte medger Bergström att han i sin prognos inkluderar att stigningen skall öka. Detta är baserat på GCM-modellerna, som slagit så fel ifråga om temperatur­scenarior mm, att de knappast bör användas utan tydlliga reservationer. Se t ex gårdagens TCS-inlägg av Ingemar Nordin. Påståendet om en ökande takt är förvisso spritt i litteraturen, men i de ovan nämnda specifika rapporterna om havsnivån slås fast att man inte observerat någon sådan ökning.
Min e-postkorrespondans med Sten Bergström är resultatet av att jag dagen efter klimatmötet skrev två frågor på SMHI’s blogg KUNDO.  Till min förvåning fick jag från web-redaktören beskedet att jag skulle få svar från Sten Bergström per e-post. Det var tydligt att man inte önskade denna diskussion på SMHI-bloggen.  Jag är inte missnöjd med Sten Bergströms utförliga svar, men jag är förbluffad över att web-redaktörerna inte önskar denna diskussion i sina spalter. Kan det ha något samband med att Sten Bergström redan före sitt föredrag tipsats om de rader jag skrivit därom om på TCS? Man accepterar att klimatdiskussionen förs på TCS, och reserverar SMHI’s web för lättsammare ämnen.
I mitt sökande på SMHI-webben fann jag dock följande hårresande passage från juni 2009

De senaste årtiondenas uppvärmning beror dock uteslutande på utsläppen. Alternativa hypoteser ska naturligtvis inte förringas. Deras osäkerheter är dock betydligt större än osäkerheten kring den mänskliga klimatpåverkan.”

Jag har ingen konkret anledning att misstänka Sten Bergström för detta dubbelfel, men har påtalat det för honom, och han har lovat att återkomma i frågan. Att på detta vis påstå ”uteslutande” strider både mot verkligheten och IPCC’s AR4-rapport.
Den 3:e meningen visar dessutom på vilket gungfly AGW-hypotesen vilar. Man säger  att antropogena koldioxidutsläpp dominerar klimatutvecklingen och räknar på basis av detta ut scenarior för framtiden. När nu verkligheten dränkt dessa CO2-effekter, så säger man att det beror på osäkerhet i vår kunskap om de naturliga variationerna. Man hoppas måhända att ingen skall märka hur detta torpederar påståendet om CO2-dominansen?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan E M

  Det finns en viktig skillnad mellan professor Sten Bergström och de proffessorer som skriver här. Sten Begsröm har sysslat med klimatforskning.

 2. Hans H

  Jan EM ..förvisso har Bergström sysslat med klimatforskning men han kan ju ändå vara värd att lyssna på ?

 3. Lasse Forss

  För 2000 år sedan stod i Stockholm vattnet ungefär 10 meter ovanför nuvarande strandline och för 1000 år sedan 5 meter. I dag ligger Mälaren 70 cm över havsytan. Jag kan inte förstå hur Sten Bergström ser ett ökande hot mot Mälaren. Landhöjningen lär ju inte avta, och även om havsytan skulle stiga 3,2 mm per år, så ”drar Mälaren ifrån havet”. Och enligt NOAAs senaste rapport så ligger ju havshöjningen på 1,3 mm och är i avtagande.
  Och apropå prognoser. Var det inte Sten Bergström som för ett antal år sedan sade att man lättast kan läsa av klimatförändringarna genom att det blir färre och färre kalla perioder.

 4. Peter Stilbs

  Jan E M – Sten Bergström är Hydrolog – mig veterligen har han aldrig sysslat med klimatforskning själv. 

 5. John Silver

  Jan E M # 1
  ”Klimatforskning” är numera bara en eufemism för lögnpropaganda.

 6. Lasse

  Det som irriterar är att de redan nu drar slutsatser som kan leda till felbyggnation idag.
  Mälaren kan tappas genom slussar och tillfälliga insläpp av Saltsjön har förekommit förr utan problem.
  SMHIs havsnivåmätningar litar på satelliterna , därav knycken på senare tid men hade lika gärna kunnat dra en jämn utvecklingslinje från 1770 talet till nu!
  Men varför lita på mätningar när man kan fantisera fritt:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.27868!Klimatologi%205%202012%20slutversion.pdf

 7. Åke N

  Jan EM #1. Sten Bergström tycks ju till viss del leva på klimathotet. Det kanske är skillnaden.

 8. joel

  Den tossingen har lurat i Karlskrona att man kommer att behöva höja sina landområden på grund av den våldsamma havshöjningen som nu pågår:
  Man måste logga in, men här är texten:

  Klimatförändringar höjer Pottholmen
  I länsstyrelsens scenarier för högvatten ligger Pottholmen i Karlskrona under vatten år 2100.För att ha sitt på det torra tänker kommunen höja marknivån när den nya stadsdelen ska bli verklighet.– Vi tar höjd för det, säger stadsarkitekten Hans Juhlin.
  Havsnivån kommer att stiga i framtiden, men hur mycket är osäkert. Länsstyrelsen har använt sig av två olika studier när de gjort sina beräkningar. Med dem som grund har man sedan tagit fram scenarier för hur strandlinjen kommer att se ut vid högvattenstånd år 2100.Vid det värsta scenariot, med ett högvattenstånd på 2,8 meter, står hela Pottholmen under vatten. Sam- tidigt planeras just nu en helt ny stadsdel med bostäder, affärer och kontorsbyggnader på just Pottholmen.I den översiktliga miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för projektet radas riskerna upp: ”I stort sett hela programområdet riskerar att översvämmas vid en höjd havsvattennivå, oavsett scenario. Människor i området kan få svårt att ta sig till och från sina bostäder. Både befintliga och nya vägar samt järnvägen riskerar att översvämmas och det kan bli svårt att ta sig till och från Trossö.”I handlingen varnas det även för urlakning av markföroreningar, fuktskadade byggnader, kortslutning av elnät och problem i dagvattenhanteringen.Men länsstyrelsens scenarier har fått kommunen att agera. Genom att höja upp marknivån till tre meter över medelhavsnivån så hoppas man kunna ha sitt på det torra.– Vi höjer marknivån och får på så sätt upp grund-läggningsnivån på byggnaderna, säger stadsarkitekten Hans Juhlin.– Genom att höja upp till tre meter så tycker vi att vi skapar beredskap den vägen. Sen kommer vi ju även fortsättningsvis att bygga på lägre nivåer, men på de platserna får man helt enkelt bygga i material och med teknik som innebär att det skulle kunna tåla översvämning en kortare period, förklarar han.Även befintlig bebyggelse i Karlskrona hotas av framtida högvatten­nivåer.– Det handlar om hur man utnyttjar de utrymmen i fastigheten som ligger så till. Tar vi Stumholmen som exempel så har vi ny bebyggelse där som ligger precis vid vattenbrynet. Där har man i källarplan byggt fastigheten så att den används som förråd. Det är en singelbädd på marken och ser man att vattenstånden ökar så gäller det att gå dit och hämta de saker som man är rädd om, säger Juhlin.Redan i dag finns det också fastigheter med pumpar i källarplan.För några år sedan höjde kommunen den lägsta tillåtna grundläggnings­nivån för ny bebyggelse från 1,7 till 2,2 meter över medelvattennivån. Stigande havsnivåer är något man hela tiden får ta hänsyn till. Ett exempel är området där Scandic Hotel ligger i centrala Karlskrona.–Det detaljplanlades i slutet av 90-talet med de fakta som var kända på den tiden. Innan vi beviljade bygglov så valde vi att höja hela grundplattan närmare en halvmeter. Det är därför man har gjort den trappa som man i dag kan se från Scandics entré ner mot Fisktorget. Den är ett resultat av att hela byggnaden höjdes, ­säger Juhlin.”

 9. joel

  Hä. Här är ju en tossing till: Daniel Nilsson har räknat ut att Blekinge blir 4-5 grader varmare om 87 år. Därför ska blekingarna satsa på vinodling.

  Vinodlingar i Blekinge – med varmare klimat
  Blekinge väntas bli 4–5 grader varmare till år 2100.Jordbruk, skogsbruk och fiskerinäringen kommer att få tänka i nya banor.Vinodlingar i länet är ett tecken på att förändringen redan är här.
  Höjd havsnivå är den mest påtagliga följden av klimatförändringarna för Blekinges del.–?Om vattennivåerna ­stiger så kommer stora ­befolkningsgrupper och infrastruktur att påverkas. Industrin ligger ju också nära havet, säger Daniel Nilsson.För två år sedan tog han fram rapporten Klimatförändringar i Blekinge – konsekvenser och anpassning för länsstyrelsen. I den radar han upp framtidsscenarier inom olika områden. Det handlar till exempel om problem i dricksvattenförsörjningen.–?Om risken för översvämningar ökar så ökar även risken för spridning av bakterier, säger Nilsson som också nämner pro­blemet med att saltvatten tränger in i både borrade och grävda brunnar.Förändrat klimat kommer också att få konsekvenser för jordbruket. Torrare somrar betyder mindre skördar.–?Generellt sett så är det väldigt vattengenomsläppliga jordar i östra Blekinge och på Listerlandet. Det är mycket sandjordar som vattnet rinner snabbt ­igenom och som torkar snabbt. Där finns stor risk för svår torka, säger Nilsson.Bönderna kommer att få satsa på nya grödor som sojabönor och vinterbetor.–?En sådan gröda som majs har blivit väldigt ­populär här i Sverige på grund av att klimatet ­redan har blivit varmare. Och i Ramdala finns det bönder som har planterat vinrankor. Det är typiska effekter av ett varmare ­klimat – att man kan börja ha vinodling i Blekinge. Det kommer att bli mer av den varan – sydländska grödor.Skogsindustrin kan också tvingas tänka om.–?Det kommer att bli mycket fler sjukdomar. I och med att det blir varmare så ökar risken för mögel och skadegörare som barkborrar och snytbaggar.Varmare klimat gör det svårare för barrväxter att leva. Även inom skogs­bruket kommer man att få byta trädslag.–?Gran är en sådan växt som påverkas av klimatet. Den trivs bäst i lite kallare klimat. Det ser man exempelvis i Ryssland. Nu kan den få svårare att konkurrera.Även fiskerinäringen kommer att påvekas. Stigande vattentemperaturer och minskad salthalt i vattnet kan göra att arter som torsk slås ut och ­ersätts av olika sötvattenarter. I Daniel Nilssons rapport skriver han även att laxproduktionen i ­Mörrumsån riskerar att upphöra.Men Blekinge kommer trots allt ganska lindrigt undan jämfört med andra delar av världen.–?I många låglänta länder kommer det även att bli stora folkomflyttningar. Det kan handla om många hundra miljoner som kan behöva flytta, säger Daniel Nilsson.”

 10. joel

  Varje gång man tror att klimathotsgalenskapen håller på att dö ut får man en påminnelse om att det alltid är värre än man trott…
   

 11. Slabadang

  Ja herregud vilken rappakalja!
  Klimatvetenskapens moment 22 är ju det faktum att de naturliga klimatförändringarna nu ”dränker” co2 effekten, och hur är det möjligt eftersom då denna naturliga förändring minst är lika stark ”forcing ” som co2 … vad beror den på?.
  Det går liksom inte ihop hur man än vrider och vänder på det. Extra motsägelsefult blir det eftersom vi släppt ut 1/3 av all mänsklig co2 sedan 1750 under den period GMT varit trendlös. Man behöver inte vara klimatvetare för att begripa kontradiktionen utan verkar mer vara en förutsättning.
  Sten Bergström är direkt seriös och ska skämmas för de kostnader kommuner nu tar för åtgärder som bygger på helt substanslösa ovetenskaliga påstenden.
  Att han inte heller har koll på observationer blir tydligt. IPCCs har ju redan fattat galoppen om felberäkningarna när man växlade mätmetod från tidvattenmätningar över till satelliter och nu äntligen så lirar mätningarna ihop efter NOAA/JPLs justeringar till halva nivåökningen (inkl GIA).
  Börjessons intervju med J Gregory klargör en helt ny bild. Inget Bergström tagit till sig. Lalallalal lalalalala jag hör inte!!
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247

 12. Christopher E

  Att strandlinjeförskjutningen nedåt i Stockholm skulle avtagit under senare år kan helt enkelt inte stämma. Landhöjningen avtar omärkligt i det tidsperspektivet och havsytehöjningen har inte accelererat sedan 1880 enligt helt nypublicerad studie av IPCC:s huvudförfattare för havsnivåer (nämner det sistnämnda för att inte Gunbo mfl ska föreslå att sådana uppgifter kommer från Heartland 😉 ).
   
  Havsytehöjningen i Stockholmstrakten är för närvarande 1,39 mm/år. Följer av att den absoluta landhöjningen (tabell sid 3) är 5,2 mm/år och strandlinjeförskjutningen -3,81 mm/år.
   
  Enda sättet att kunna påstå att havsytehöjningen accelererat i Stockholm är att använda tveksamma satellitdata och strunta i den faktiska mätningen på plats. Vilket verkar vara fallet.

 13. Lasse

  Bergström är hydrolog och har länge jobbat med ökande flöden till våra kraftverksmagasin där åtgärder krävs. Där är SMHI experter.
  Men när de plockar in olika vilda gissningar om havsnivån om 87 år så är de inga experter.
  Bara det att de lyckas ta med världsbankens förutsägelser visar lite på vilsenheten! 
  En bra förutsägelse om väder är att det blir i morgon som idag. Samma sak med nivåer -använd trender som finns!

 14. Jan E M

  Joel #9
   
  Enligt SMHI så är Sverige ungefär 1,5 grader varmare 1990-2010 jämfört med 1900-1930.
  Att Blekinge skulle vara 4-5 grader varmare år 2100 än före inustralismens början är osannolikt men inte omöjligt. Det är mer osannolikt att temperaturen skulle minska.

 15. Tege Tornvall

  Jan E M, 1. ”Klimatforskning” är en sammansatt vetenskap, byggd på dels basvetenskaperna kemi och fysik, dels andra sammansatta vetenskaper som meteorologi, oceanografi, atmosfärforskning, hydrologi, solforskning, geologi, paleontologi, geofysik, biologi/zoologi, etc. med matematik och statistik som stödvetenskaper.
  Tron/påståendet att endast ”klimatforskare” är kompetenta att uttala sig om klimatet faller på sin egen orimlighet men lever ändå vidare med krav på peer review från personer med samma grundinställning. Hela IPCC- och AGW-tesen förefaller gå ut på att för bevisning utgå från just det man skall bevisa  – ett klassiskt cirkelbevis!

 16. Ingemar Nordin

  Jan EM #14,

  Hur menar du att regionala skillnader i uppvärmningen skulle påverka havsytehöjningen i den regionen?

  En viktig skillnad mellan Sten Bergström och ”de professorer som skriver här” är att Sten Bergström helt enkelt är oärlig, vilket är mycket allvarligt eftersom en rad beslutsfattare följer hans spådomar.

 17. Börje S.

  Med anledning av SMHI:s meterhöga prognoser skickade jag vid jultid en kommentar till SMHI som slutade:
  ”… Att ni bara orkar hålla på. Jag har fullständigt tappat tron på SMHI på grund av detta förljugna havsnivåhöjningsdravel. Ägna er åt att förbättra 10dygnsprognoserna och gör lite nytta i stället för att syssla med dessa ständiga skrämskott om vad som ska hända om 50 eller 100 år, för det har ni inte en aning om.”
  Trots den irriterade och insinuanta tonen i min kommentar svarade Sten B i ett mail ändå hövligt:
   
  ”Den handlar egentligen inte om dagens havsnivåhöjning utan om framtidens. Men det är naturligtvis ändå intressant att notera det som sker idag. Jag vet inte vilken NOAA-rapport du refererar till”
   
  Efter att jag skickat rapporten:
   
  ”I den rapport du hänvisar till rör det sig om några få år som dessutom inte är särskilt representativa. Jag tycker att nedanstående diagram är bra (http://sealevel.colorado.edu/)”
   
  Jag frågade varför Mörner var persona non grata…
   
  ”Jag har också hört honom hävda att havet inte stiger. Men han är rätt ensam om denna uppfattning och jag har inte sett till några vetenskapliga artiklar som han skrivit”
   
  Om Skeppsholmens vattenstånd:
   
  ” …Stockholm, men också att denna sänkning avtagit under senare år eftersom havet stiger snabbare nu än under 1900-talet. Landhöjningen i Stockholm är ca 5 mm/år. Havet stiger för närvarande med ca 3 mm/år.”
  ”I Stockholm är de kortvariga högsta nivåerna över en meter högre än medelnivån.”
   
  Till sist en hänvisning.
   
  ”…rekommendera följande länk där du kan lyssna på två halvtimmes föredrag av professor Stefan Ramstorf. Han har där även en utläggning om vad vi ser och inte ser i den globala temperaturen. 
  http://www.realclimate.org/
   
   
   
   

 18. Peter Stilbs

  Börje S #17: Till sist en hänvisning.
  ”…rekommendera följande länk där du kan lyssna på två halvtimmes föredrag av professor Stefan Ramstorf. Han har där även en utläggning om vad vi ser och inte ser i den globala temperaturen.
  http://www.realclimate.org/
   
  Helt overkligt – saker är ännu värre än man trott med SMHI

 19. Mikael

  Klimatforskare= pseudovetenskapare på samma nivå som frenolog och rasbiolog.

 20. pekke

  Vad håller de på med på SMHI !?
  Havsnivån i Stockholm har ju en trend som är c:a – 3,81 +- 0,32 mm/år, vilket Cristopher E. påpekar.
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141
   
  Karlskrona, Kungsholm fort har en trend på c:a + 0,02 +- 0,25 mm/år (
  The mean sea level trend is 0.01 millimeters/year with a 95% confidence
  interval of +/- 0.26 mm/yr based on monthly mean sea level data from
  1887 to 2010 which is equivalent to a change of 0.00 feet in 100 years. )
  Så havsnivån stiger Noll ( 0 ), zero, nada i Karlskrona !
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-081
   
  Har de gått från vetenskap till domedagsprofetior på SMHI ?
  Kommer det nån film snart där hela Sverige slukas av havet i regi av SMHI ?
   
  Jösses !!  Det vetenskapliga förfallet i Sverige verkar skena i en värre takt än scenariorna.
   

 21. Lasse

  Nyligen konstaterades att Grönlands isar är mindre benägna att smälta även vid uppvärmningsperioder-vilket fick domedagsprofeterna att vända andra sidan till-då måste Antarktis glaciärer smälta!
  Den stora osäkerheten är monumental!

 22. Svenolof Karlsson

  C-G Ribbing. Tack för en bra artikel. Du arbetar som en föredömlig journalist.  Kritisk granskning av fakta, noggrannhet när det gäller att beskriva kontexten, lyhördhet för hur den granskade försöker styra kommunikationen, ärlighet med uppsåtet. TCS när TCS är som bäst.

 23. Kjell-A Jönsson

  OM inte OM hade varit så skulle mycket ha varit som de AGW-troende önskar det skulle vara.OM jordens temperatur hade varit tämligen konstant ända  fram till att fossila energikällor började användas i större skala  så hade AGW-läran varit förståelig.  Men så är som bekant inte fallet.  En elementär lärobok i geologi borde  sändas till regeringens ministrar och till riksdagsledamöterna.
  Kjell-A  Jönsson

 24. joel

  Blekingeeländet fortsätter idag:
  ”Blekinge ska bli klimatneutralt.
  98 konkreta åtgärder ska ta oss en bit på vägen.Den stora miljöboven i dag är bilresandet.– Alla kan bidra, säger Cecilia Näslund, på länsstyrelsen.
  Foto: Bo Åkesson
  År 2050 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Blekinges strategi för att bidra till det gick ut på remiss i fredags. I den strategin listas 98 konkreta åtgärder för att man ska kunna nå uppsatta delmål till år 2020.– Den ger en bra chans för folk att bli insatta i problematiken. Den ger svar på varifrån de största utsläppen kommer i Blekinge och var vi ser de största chanserna att minska dem, säger Cecilia Näslund.Hon är klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen och har varit med och lett arbetet med att ta fram strategin.Klart är att transporterna är den stora utsläppsboven i Blekinge. Mest koldioxidutsläpp står våra personbilar för.– Vi behöver förbättra kollektivtrafiken och göra den bättre så att fler människor kan använda den, säger Cecilia Näslund.Medan utsläppen av växthusgaser har minskat inom många andra sektorer så har det nästan inte hänt någonting inom transporterna de senaste tio åren.– Där behöver vi verkligen jobba mer och där finns ju väldigt tydliga vägar att gå. Det handlar både om att man använder mer kollektivtrafik, men även om att man övergår till förnybar energi som exempelvis biogas, säger Näslund.Näst mest växthusgasutsläpp står energiförsörjningen för, framför allt uppvärmning av våra bostäder.Där har man, till skillnad från inom transportsektorn, uppnått stora förbättringar de senaste tio åren.Jämför man med statistik från 1990 så har hushållens användning av icke förnybara bränslen i Blekinge nästan försvunnit helt.Tredje mest utsläpp i Blekinge står jordbruket för.– Men där kommer en stor andel från själva markanvändandet. Det är inte maskinerna utan saker som gödsel, idisslande djur och köttproduktion. Allt det ger upphov till utsläpp. Det är betydligt svårare att påverka.I klimat- och energistrategin listas nu mål som ska uppnås till år 2020 och konkreta åtgärder för olika aktörer. Åtgärderna ska sedan följas upp kontinuerligt.
  Tobias Fabbeke
  tobias.fabbeke@blt.se

 25. joel

  I papperstidningen finns sedan en massa rutor med info om hur folk ska påtvingas/omskolas till den rätta läran. Med mera. 
  Blekinge är att betrakta som ett norrlandslän egentligen. De få människorna som finns utanför de fem större tätorterna är hänvisade till egna fordon om de skulle vilja ta sig någonstans utan att behöva nöja sig med de bussar som går när industrierna byter skift. 
  I Olofström ser jag aldrig mer än två-tre passagerare i de stora bussarna, utom just när dagtidare och skiftare ska till och från Volvo. Är det miljövänligt det?
  Aarrgh…

 26. Jan E M

  Ingemar Nordin #14
   
  Jag har inte skrivit någonstans om hur regionala skillnder påverkar havsytenivån. Jag bara svarade på Joels påstående om att Daniel Jonsson är en tossing.
   
  När det gäller havsytenivåns ökningshastighet beror det på hur mycket varmare det blir. Om globala uppvärmningen stannar vid 2 grader så kommer inte havsnivåökningen att överstiga 10 mm/år enligt de som forskat inom området.

 27. Christopher E

  Börje S. #17
   
  Man blir betänksam. Bergström har ju inte förstått NOAA:s rapport om han tror att anledningen till att de kommer fram till 1,3 mm/år beror på valet av period. Dippen under 2011 påverkar visst lite, sant, men det rör sig om tiondelar, och förklarar inte den nära halveringen av de beryktade 3 mm/år.
   
  Igen, uppmätta data i Stockholm visar ingen havsytehöjning på några 3 mm, utan ca 1,4 mm/år! Vilket är ett regionalt värde, men helt i linje med vad den globala satellitaltimetrin nu omvärderats till.
   
  Att säga att strandlinjeförskjutningen nedåt i Stockholm saktat in är en lögn eller okunskap. Att inte ens känna till referenssystemproblemen med altimetrin när man i praktiken är nationell rådgivare i ämnet är häpnadsväckande. De flesta amatörer som kommenterar här är bättre pålästa.
   
  Att hänvisa till Rahmstorf och Realclimate känns som Peter konstaterar helt orealistiskt.
   
  Runt om i Sverige sitter kustkommuner och inte bara planerar för accelerationer av havsytehöjningen i klass med den snabba avsmältningen av inlandsisarna för ca 9000 år sedan (de isarna finns inte längre…), utan är också övertygade om att strandlinjen redan idag stiger vid deras stränder när den bevisligen inte gör det. Hela spektaklet är skrämmande i sin absurditet.

 28. tty

  Apropå Bergströms 3,2 mm/år så kan de ju minskas till 2,8 direkt, eftersom 0,4 mm är ”Global Isostatic Adjustment” som överhuvud taget inte existerar i sinnevärlden.
  JanEM #14
  Enligt SMHI så är Sverige ungefär 1,5 grader varmare 1990-2010 jämfört med 1900-1930.”
  Och vad blir skillnaden om man jämför med 1930-60 istället?
  Lasse #21
  Att den eventuella issmältningen överflyttas från Grönland till Antarktis är ju närmast en fördel ur Bergströms/SMHI:s synvinkel. Smältande isar på Grönland leder nämligen snarast till lägre havsnivå i Sverige (jo så är det faktiskt).

 29. Christopher E

  tty #28
   
  Det är därför jag envisas med ange värdet i NOAA:s rapport till 1,3 mm/år, vilket var det uppmätta värdet (oavsett vad man tror om det).
   
  För att få 1,6 mm i den sammanfattande tabellen lade de sedan på 0,3 mm för GIA. Men detta är helt ointressant för mycket vattnet stiger i realíteten vid en kust.
   
  Jag kritik av Thomas för att inte använda GIA vid mina jämförelser, trots att jag var konsekvent… 😉 Big is beautiful för vissa.

 30. Lasse

  #28 Jag får lite på dig-det är mycket vi inte har full koll på!
   
  Vattenståndet i Stockholms ström mäts regelbundet sen 1770 talet.
  Under den tid som mätningen pågått har landhöjningen uppgått till 1,24 m (5,2 mm/år)
  Samtidigt har havsnivån stigit med ca 1,5 mm per år eller 0,36 m. Detta finns uppmätt i en pegelmätning. SMHI har observerat att det kan finnas en tendens till att den linjära trenden har brytits något vilket kan ge utrymme för 45 mm att fördela under senare tid-vilket ger dem anledning att tro att havsnivåökningen ökat i takt, från 1,5 till 3 mm/år om man som de tar det under senaste 30 åren!
  Nu är det ju så att de mäter i Stockholms ström där utloppen är begränsade till Saltsjön/havet. Kan inte den minskande utloppsarean spela dem ett spratt? Arean påverkas också av att vi värmer sötvatten allt mer som skitat skall flöda över trösklar.
  Kurvan som jag utgår från visas här:http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.19877!Svenska_havsvattenstandsserier_-_En_klimatindikator.pdf
   
  Men den acceleration som krävs för att SMHIs förutsägelser skall slå in är ännu ej skönjbar!

 31. ThomasJ

  Svårt hålla reda på vad höger resp. vänster hand gör/eller inte/? Kolla in listan över ’projekt’ SMHI/Rossby är engagerad(e) i:
   
  http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/forskningsprojekt-pa-rossby-centre-1.312
   
  Nåt för t.ex. RRV att ta sig närmare ’tittar’ på, månne?  🙄
   
  Mvh/TJ

 32. Lejeune

  ThomasJ
   
  Jag blir chockad när jag läser listan, plötsligt inser man hur många det är som är beroende av att klimathotet till varje pris måste hållas vid liv, annars blir det trångt runt köttgrytan.
  Här är ett nytt initiativ från DN, ”DN Granskar”, kanske någon av TCS:s eminenta läsare har något tips att delge DN.
  https://dngranskar.dn.se/
  Lämpliga uppslag borde det inte råda någon akut brist på inom klimatgeschäftet.

 33. Ingemar Nordin

  Lejeune #32,

  Jag håller med om att det är chockerande att se hur mycket SMHI är beroende av sin klimatalarmism. Som svensk vill man ju gärna ha ett förtroendefullt förhållande till en av de äldsta myndigheterna i landet, en som stå fri från påtryckningar och tillfälliga modenycker i media.

  Men när en av dess talesmän går ut med en sådan här uppenbart missledande information, som dessutom läggs till grund för åtskilliga kommuners ”klimatarbete” så undrar man ju detta kunna ske. Det är som om prästerskapet hade tagit över.

  MEN, och här är en av mina käpphästar, även om så vore att SMHI blivit galna så är det politikernas förbaskade skyldighet att kritiskt granska även sina egna myndigheter! De säger gång på gång att klimatfrågan är ”en ödesfråga för mänskligheten” och att det är ”den viktigaste frågan under 2000-talet”. Borde de då inte åtminstone försöka sätta sig in i elementära fakta om t.ex. havsytans förändringar i Sverige?

  Varför skall just politiker vara befriade från varje annan vuxen medborgares plikt att TÄNKA SJÄLVA?!!! Måste vi se dem som barn i en sandlåda?

 34. Olof

  Är det inte dags att återinföra tjänares svaret när en statlig tjänsteman kan hålla på att skrämma kommunerna till en massa onödiga kostnader för översvämningsrisker som det inte finns vetenskapligt stöd för. Hade en läkare baserat sina råd på lika lösa boliner som Sten Bergström, hade läkaren blivit av med legitimationen. Och kommunerna behöver sina pengar till skola och omsorg om gamla. Det är barn o gamla som får ta konsekvenserna av SMHIs felaktiga o ovetenskapliga råd. De borde skämmas!

 35. Olof

  Ska naturligtvis stå ” återinföra tjänstemannaansvaret” men det fattade inte datorns automatiska stavningprogram

 36. Hans H

  Vi  får lugna oss…återinföra tjänstemannansvaret ? När en fängelseplats kostar 8000/dygn ? Det är en nationalekonomisk katastrof.

 37. Labbibia

  Hans H # 36
  Aha, det förklarar kanske delvis varför min pension inte kommer att bli ens hälften av det jag tjänar idag? Fick det oranga kuvertet idag……och kan bara konstatera att man som hederlig hårt arbetande medborgare är tammef-n lurad ifrån vaggan och till pensionen…. :-/

 38. Hans H #36
  Det är med glädje jag kan erbjuda tillfredsställande inlåsning till halva det priset i mitt nya hemland Thailand.
  Av visumskäl är det emellertid lämpligt att straffet inte utmäts av brottsdomstolar, det bör vara en fråga för förvaltningsdomstolar.
  Om inte detta kan ordnas tillkommer kostnader för Immigrationspolisens ”behandling” av varje ärende.

 39. tty #28
  Eftersom jag är intresserad av imaginära fenomen som tomtar och troll blev jag mycket intresserad av ”Global Isostatic Adjustment” .
  Jag ber om ursäkt om jag missat någon tidigare förklaring av detta, men skulle gärna vilja vad det är/påstås vara.

 40. Ingemar Nordin

  Olof 34, 35,

  Håller helt med dig!

 41. Pelle L

  Perfekt #39
   
  Har ni inte Google i Thailand 😉
  http://sealevel.colorado.edu/content/what-glacial-isostatic-adjustment-gia-and-why-do-you-correct-it
   
  the rebound of the Earth from the several kilometer thick ice sheets that covered much of North America and Europe around 20,000 years ago. Mantle material is still moving from under the oceans into previously glaciated regions on land. The effect is that currently some land surfaces are rising and some ocean bottoms are falling relative to the center of the Earth
   
  Som tty skriver, ett påhitt!

 42. Pelle L #41
  Är i Sverige nu och förväntar mig därför att få allt serverat!

 43. Christopher E

  #41
   
  Nja, ett påhitt är det väl inte, men vad jag förstår är storleken på denna siffra extremt osäker. Om kontinenterna (de som varit nedisade) reser sig med landhöjning så sjunker delar av oceanbotten istället, det är inte så konstigt. Då blir volymen av oceanerna större, och en viss mängd smältvatten som tillförs från land höjer då inte havsytan så mycket som den skulle gjort med stillastående havsbotten. Därav justeringen.
   
  Jag kan förstå att den justerade (om än då ordentligt gissade) siffran kan vara av intresse då man försöker göra en budget med de olika komponenterna i havsyteförändring, alltså smältvatten + värmeutvidgning.
   
  Men den skulle absolut inte vara den siffra som redovisas utåt som slutprodukt. Det är bäddat för missförstånd. För det är ju inte så mycket havet höjs, utan den GIA-justerade siffran visar hur mycket havsytan skulle höjts om inte isostatiska rörelser funnits. Men de finns ju!
   
  Som det är nu använder alarmister, byråkrater, forskare inom mer flummiga discipliner och andra mindre vetande den GIA-justerade siffran (alltså en storlek på höjning som inte existerar, men ju större siffra ju bättre, tycker de) och behandlar den som om det är det som gäller nere vid strandkanten och extrapolerar glatt. Trots att den verkliga siffran är mindre.
   
  Lägg till de felaktiga satellitvärdena på detta och absurda situationer uppstår. Vid Stockholms kajer höjs alltså absoluta havsnivån uppmätt på plats med ca 1,4 mm/år (landhöjningen är dock 5,2 mm/år så strandlinjen flyttar 3,8 mm nedåt). Men i Stadshuset sitter byråkrater och räknar med inte 1,4 utan GIA-uppjusterade 3,2 mm/år, påhejade av SMHI oroväckande nog, som också använder denna fiktiva siffra som alltså inte finns i verkligheten.
   
  tty får gärna rätta mig om jag är fel ute.
   
   

 44. Pelle L

  Christopher E #43
   
  Det är klart att du har väl både rätt och fel.
  Men jag har svårt att göra så eleganta ordvändningar som tty’s ”inte existerar i sinnevärlden”.
  Lättare att säga att det är ett påhitt, och betyder i mina ögon samma sak.
   
  Det betyder ju samma sak.
   
  Och vi är nog helt överens om galenskapen att använda denna siffra när man vill kommunicera om den ”förskräckliga” havsnivåhöjningen.
   
  För havsytans nivån höjs ju inte.
  Det är ju snarare bottennivån som sjunker.
  Vilket ju i och för sig säkert är jättehemskt för somliga  🙂

 45. Börje S.

  #44 Pelle L
   
  ”Det är ju snarare bottennivån som sjunker.
  Vilket ju i och för sig säkert är jättehemskt för somliga”
   
  Javisst! Det blir ju så mycket lättare att drunkna då, för alla som inte kan simma. Stackars dom!
   
  Vi måste genast köpa fler etanolbilar och kvicksilverlampor och gå på händer till jobbet (skotillverkning är inte klimatsmart och dessutom är det synd om dom stackars djuren) så otyget med de sjunkande havsbottnarna upphör med det snaraste.
   
  Jag ska genast skriva en motion formulerad i skarpaste ordalag.
   
  Börje S, mp.

 46. Pelle L

  Börje S. #45
   
  ”skotillverkning är inte klimatsmart”
   
  Helt rätt!
   
  Skor skall lagas, halvsulas och klackas. Inte tillverkas.
    
  Var blev det förresten av Miljömupparnas förslag inför senaste riksdagsvalet om RUT-avdrag för skomakerier och cykelverkstäder?
   
  Det försvann. Var väl för mycket etanol i glasen.

 47. Pelle L

   
   
   
  Förresten har jag hört från säker källa (nära Maramö) att CP,
  förlåt, Centerpartiet vill att inte bara tvåhjulingar skall få köra på cykelbanorna, utan även månghjulingar.
   
   
   

 48. joel

  Fler skojigheter från Blekinge:

  Mål och åtgärder i Blekinge
  Till 2020 ska andelen förnybar energi utgöra 80 procent av energianvändningen. Exempel på åtgärder för att nå dit:Kampanjer och energikartläggningar inom industrin.Visningar hos företag som har lyckats bra.Alla nybyggare ska erbjudas energi- och klimatrådgivning.Individuell varmvatten- och elmätning i lägenheter.Kommunal energirådgivning till företagare ska förstärkas.(År 2010?var det 62 procent)
  Till år 2020 ska medborgarna vara väl medvetna om konsumtionens påverkan på klimatet. Exempel på åtgärder för att nå dit:Man ska planera för etablering av en storskalig solcellsanläggning.Dialog ska föras med Försvarsmakten för att möjliggöra ytterligare utbyggnad av vindkraft.Man ska verka för en utbyggnad av ett gemensamt sammankopplat fjärrvärmenät för alla kommuner i Blekinge.(År 2010 var det sex procent)
  Till år 2020 ska andelen förnybara drivmedel utgöra minst 15 procent. Exempel på åtgärder för att nå dit:Man ska stimulera samåkning genom att utveckla system för att hitta andra som färdas samma väg. Samåkare ska belönas.Inom kollektivtrafiken vill man exempelvis verka för fler mötesstationer för att skapa halvtimmestrafik på Blekinge kustbana och utreda nya tågstopp exempelvis i Kallinge.Möjligheterna till båtpendling mellan befolkade öar ska förbättras.Kollektivtrafik, cykeltrafik, gångtrafik och gröna stråk ska alltid prioriteras före bilism i all planering.Laddstolpar ska installeras i alla kommuner.Exempel på åtgärder för att nå dit:
  Till 2020 ska energi­användningen minska med 20 procent jämfört med år 1990.Gemensam klimat- och energirådgivning i länet för att ge ökad service.Gemensamma evenemang i stil med Europeiska trafikantveckan och Earth hour.Miljö- och klimat ska gå som en ”grön tråd” genom hela skolutbildningen i alla ämnen.Riktade utbildningar och kurser om insatser för att minska energianvändningen.Användandet av mer närproducerad och säsongsberoende mat, samt mindre konsumtion av kött, ska uppmuntras.
   
  Källa: Remissversionen av Klimat- och energistrategi för Blekinge. Åtgärder 2013–2016 med utblick till 2020.”

 49. joel

  Blekinge ska minska sin energianvändning med 20 procent med hjälp av Earth Hour?!?

 50. Christopher E

  joel #49
   
  ”Blekinge ska minska sin energianvändning med 20 procent med hjälp av Earth Hour?!?”
   
  Lätt som en plätt. Blekinge ska släcka ner allt inte 1 timme, utan 1752 timmar varje år. Två och en halv Earth Month varje år (lämpligen december-februari).
   
  😉
   
  Känns det inte härligt att dina skattepengar går till löner för en mängd individer som suttit i långa möten, troligen med inkluderat fika, resor och lunch, för att producera sådana fantastiska dokument som du citerar ur?

 51. joel

  :poop:
  Christopher E, ”Ignorance is bliss”

 52. Labbibia

  joel # 48
   
  Herregud!!

 53. Tege Tornvall

  Enligt en tysk undersökning röstar ca 40 procent av tjänstemännen i tyska kommuner grönvänster, bra mycket mer än valutslaget. Likartat är det i Sverige. Här har kommunernas tjänstemän ofta annan uppfattning än deras politiska huvudmän men övertalar i kraft av förmodad eller påstådd expertis sina huvudmän och driver igenom åtgärder som egentligen saknar stöd i valutslag och politisk representation.

 54. joel

  #50, #52 och alla kloka här! Jag skrev ju i #51 att ”Ignorance is bliss”, och jag önskar så att jag inte hade läst papperstidningens insändarsida i del två i dag.
  ”Man lille söte?!?”,ett lokalt uttryck som jag lärde mig av gamla fiskargubbar i ronnebytrakten för många år sedan, och en hel rad andra uttryck av högupphetsad Slabadangkaraktär for genom skallen på mig när jag läste. Jag har försökt att kopiera eländet från pdf-tidnngen som jag har tillgång till pga prenumeration. Hoppas inte formatet blir lika förvridet som innehållet:
  I november kom Världsbanken med en rapport som visar att det behövs krafttag för att dämpa den globala uppvärmningen. I nuläget går världen mot en temperaturhöjning på fyra grader, alltså dubbelt så mycket som målet som lades fast vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn. Samhället måste förändras och tillsammans har vi stor kraft att minska vår klimatpåverkan. Om alla hushåll i Sverige byter ut två 60-wattsglödlampor mot lågenergilampor skulle vi spara lika mycket energi motsvarande världens största timmerupplag som byggdes upp i Småland efter stormen Gudrun 2005 (beräkningen bygger på kondensel).
   
  Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har den globala medeltemperaturen stigit så snabbt som nu. Följderna av en fortsatt global uppvärmning kommer att bli dramatiska med stigande världshav, minskad vattentillgång, brist på odlingsmark och utrotning av en stor mängd arter.
  Konsekvenserna av ett förändrat klimat blir högst påtagliga även för Blekinge. Eftersom en stor del av befolkningen bor längs kustbandet kan till exempel stigande havsnivåer få allvarliga konsekvenser för bebyggelse och infrastruktur.
  Blekinge är ett litet län men med stora möjligheter att gå före när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Här finns stor potential att använda förnybara energislag som sol, vind, vatten och bioenergi.
  Vi har bildat Klimatsamverkan Blekinge, ett övergripande forum för att samordna energi- och klimatarbete i länet. Forumet är till för att mer framgångsrikt utbyta  erfarenheter och skapa samsyn inom energi- och klimatområdet.
  Genom att samverka har vi större möjlighet att påverka och prioritera viktiga områden än om varje part gör det för sig. Många goda initiativ finns redan i länet i dag. Klimatsamverkan Blekinge är det övergripande paraplyet för att bättre kunna sprida och kommunicera alla de initiativ som sker och är på gång i länet. Tillsammans gör vi stor skillnad!
  Styrgruppen för Klimatsamverkan Blekinge:
  Berit Andnor Bylund, Landshövding
  Länsstyrelsen Blekinge, 
  Anna­Lena Cederström, Regiondirektör, Region Blekinge
  JanAnders Palmqvist, Politisk klimatrapportör, Region Blekinge
  Gertrud Ivarsson, Politisk klimatrapportör, Region Blekinge
  Annika Christensson, Miljöchef, Landstinget Blekinge
  Ursula Hass, Före detta rektor, Blekinge tekniska högskola
  Stefan Olsson, Projektledare, Energikontorsydost
  Sven­Olof Klasson, Vd, AB Ronnebyhus
  Anders Eliasson, Afärsutveckling energi, Södra Cell
  Håkan Gunnarsson, Regionchef, E.ON
  Anne Lexe, Miljösamordnare, Volvo Personvagnar
  Per­Gunnar Persson, Managing director, AB Karlshamns Expressbyrå
  Jan Svensson, VD, Afärsverken Karlskrona AB
  Tomas Bonli, Köpman, ICA Supermarket Sölvesborg
  Per Håkansson, Företagscoach, LRF sydost
   
  Klimatsamverkan Blekinge
  • Region Blekinge, länsstyrelsen och Energikontor sydost driver forumet tillsammans med representanter från ofentlig och privat sektor. Det konkreta arbetet utförs i en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landsting. Inom Klimatsamverkan Blekinge bildas olika  fokusgrupper dit ler aktörer kommer att knytas från näringslivet och intresseorganisationer. Inom de närmaste åren prioriteras arbete med transporter, minskad energianvändning och att engagera lera. Genom Klimatsamverkan Blekinge förankras gemensamma mål och åtgärder i en klimat­ och energistrategi för Blekinge som kommer att bli klar under våren 2013.”

 55. joel

  Alltså… Jag får ont i magen av att se det här dravlet.

 56. Lasse

  #55 Varför då-vi behöver något att samlas kring som engagerar och som inte skadar. Kyrkan har gjort sitt , nu är det nya tider fast vi tror likväl på högre makter.
  Blekinge har väl dragit nytta av dessa nya tider med kabelproduktion och ev vindkraftspark.
  Kanske kan vi göra flytande husbyggen så vi slipper oroa oss för framtida syndafall.

 57. joel

  Det känns mer som om jag skulle vilja lägga en grov kabel på samtliga i styrgruppens skrivbord.

 58. Lasse

  #57 Är det mer meningsfullt? Försök styra dem rätt i stället!
  Upplysning i stället för nedsmutsning!

 59. joel

  Lasse #58
  Det spelar ju ingen som helst roll hur mycket fakta och siffror med källhänvisningar man radar upp framför såna människor. Jag har försökt, och försökt, och försökt… Det finns alltför många ”föräldravrålare” i världen för att åtminstone jag ska orka pedagoga mig med alla. 
  Just nu känner jag mig bara tom invärtes. Med ett molande illamående över delar av mänsklighetens oändliga dumhet. Inverterad klimatångest?

 60. Christopher E

  joel #54
   
  Jag förstår dig. Man blir helt förstummad över att en grupp individer kan underteckna en sådan samling monumentala felaktigheter och överdrifter.
   
  Den bästa biten var ”aldrig tidigare i mänsklighetens historia har den globala… bla bla bla…” De har verkligen noll koll. Det är fel i så många dimensioner oavsett om man menar just nu, senste årtiondet, senaste halvseklet eller t.o.m. klämmer i med de senaste dryga hundra åren.
   
  Man kan visa dem en period i mänsklightens historia när temperaturen ökade flera tiotals gånger fortare än senaste århundradet…
   
  Och Världsbanken är tydligen klimatexperter även om styrgruppen uppenbarligen inte ens läst vad som står i den rapporten.
   
  Du har rätt, det går inte att utbilda sådana människor. Det behövs mer något i stil med ett behandlingshem för sektreligiös avprogrammering.

 61. Tege Tornvall

  Joel, 54. Bland undertecknarna finns landshövdingen. Hårresande!

 62. Iven

  joel # 54:
   
  Den rapport som ”Klimatsamverkan Blekinge” åberopar, har skrivits av Potsdam Institute for Climate Impact Research, där ökände CAGW alarmisten Hans Joachim Schellnhuber spelar en framstående roll och den i Sverige i klimatdebatten kände herr Rockström är ”rådgivare”.
   
  Man kan ju fråga sig, varför Världsbanken överhuvudtaget befattat sig  med detta, när man inledningsvis frånsäger sig ansvaret för hela innehållet i rapporten.
   
  I inledningen till Världsbankens presentation av den beryktade rapporten poängterar man nämligen:
  The findings, interpretations and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of the World Bank, its Board of executive Directors or the governments they represent.
  The Worldbank does not guarantee the accuracy of the data included in this work.”
   
   

 63. Pelle L

  Snälla, kan inte någon nypa mig i armen,
  så jag vaknar ur den här mardrömmen!
   
  Nu vet jag vad ”klimatångest” är   🙁