Energifattigdom, fortsatt ökade utsläpp och demokratihot

china coal

Den förnybara produktionskapaciteten i form av vind och sol växer kraftigt i Kina och Indien men eftersom elanvändningen ökar så mycket och snabbt kommer inte denna ökade kapacitet av förnybar energi att leda till lägre utsläpp av koldioxid. Istället leder elektrifieringen till motsatsen, dvs. kraftigt ökade utsläpp av koldioxid.  Det är inte omöjligt att elektrifieringen kommer att gå ännu snabbare. Klart är att Kina och de flesta andra länder ökar sina utsläpp så som utlovades 2015 när Parisöverenskommelsen gjordes upp. Kina skulle ju öka med 10,871 mdr ton.

Många fattiga länder ser inte heller hotet om en potentiell temperaturökning, till följd av mer koldioxid i atmosfären, som ett lika stort hot som fattigdom. Under en kort period för snart femton år sedan läste jag vid ett universitet, INSEAD i Singapore. I min klass var vi cirka 35 elever som kom från 20 olika länder, däribland flera från Asien. Till min och mina europeiska klasskamraters förvåning fick vi lära oss av våra asiatiska professorer att ”social welfare”, dvs social rättvisa kom långt högre upp på önskelistan än demokrati.  Social rättvisa och att lyfta människor ur fattigdom var alltså viktigare än att till varje pris påskynda demokratiprocessen. Jag tror att resonemangen när det gäller att minska klimatutsläppen följer ungefär samma logik.  Samtidigt känner jag en stor skräck inför de krafter som i västvärlden vill ge upp demokratin för ett överstatligt organ som ska rädda planeten.

Exempelvis Johan Rockström och Anders Wijkman menar att faran med klimatförändringen är så stor att vår jord eller snarare vårt liv på denna planet hotas. Och det påstås vara bråttom. Det är dock med klimatfrågan som med de flesta andra vetenskapliga problem att det råder vitt skilda uppfattningar, speciellt vad gäller hur bråttom det är.  Detta är ingenting konstigt i sig. Det som är nytt i sammanhanget är att både Rockström och Wijkman förordar en ny världsordning, där klimatfrågan ska lyftas upp till ett globalt styre, överordnat stater och deras sammanslutningar, typ EU.  Förutom att Rockström och Wijkman sannolikt gärna ser sig som deltagare i detta överordnade organ, är tanken på ett sådant rätt obehaglig.

Redan på EU-nivå har vi problem med demokratiunderskott. Ett överstatligt organ med direktiv – eller till och med beslutanderätt – i klimatfrågor och allt vad som ligger i begreppet klimatpåverkan, är så långt ifrån folkviljan som man kan komma. Elitismen ska få råda – se bara på FN:s klimatpanel IPCC och de politiska slutsatser som där har dragits. Vad är det som säger att en global överstyrelse ska göra bättre ifrån sig i att ta till sig vetenskaplig analys? Därtill med den överhängande risken att det kan komma att spenderas enorma summor på projekt som ger mycket liten utdelning? Man får hoppas att ledarna för världens stater uppfattar problemet och värnar demokratin. För i förlängningen riskerar vi annars att vi genom våra folkvalda, och inte genom tvång, åstadkommer en totalitär världsordning. Det finns de som förespråkar att vi t ex ska kvotera människors flygresor, att vi ska begränsa människors matvanor etc. Ska vi gå mot en situation som den som vi nu ser utvecklas i Kina – dvs att en kontroll huruvida man är en god medborgare eller ej i ett slags poängsystem? Tanken är skrämmande lik Orwells 1984.

Många av medlemsländerna inom FN och IPCC representeras av icke demokratiska stater. När Bolivias president Evo Morales talade i Paris inför det stora klimatmötet 2015 utgick han från en deklaration som G77 undertecknade i Santa Cruz 2014 vilken man kan översätta till att ”Kapitalismen måste krossas”.

Johan Rockström och Anders Wijkman åberopar en ny ekonomisk logik och skriver i en av våra största dagstidningar Svenska Dagbladet: ”Parallellt med valutakris befinner vi oss just nu i en global kris där den gängse ekonomiska modellen uppvisar allt allvarligare brister”.

Professor Jörgen Randers går ett steg längre och precis som ett flertal andra så kallade experter lyfter han fram diktaturen Kina som förebild:

Demokratin måste pausa för att lösa klimatkrisen. Ett elitstyre är bättre än demokrati- i alla fall om världen ska lyckas lösa den akuta klimatkrisen”

En av de främsta företrädarna för FN:s klimatpanel, Dr. Ottmar Edenhofer, co-chair of working Group 3, verkar ha insett att den globala uppvärmningen inte riktigt är så påtaglig som man kanske först trott och i en intervju den 13:e november 2010 säger han följande i en intervju med Dr. Charles Battis:

We (UN-IPCC) redistribute de facto the world´s wealth by Climate Policy…”

One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore…”

I Sverige ser vi nu att statliga projektmedel går till att under en fyraårsperiod studera ”omställningen till en grön ekonomi ur rättvisesynvinkel”, dvs samma synsätt fast på lokal svensk nivå.

Även om de totala utsläppen i världen kommer att öka kraftigt så kan man tänka sig att utsläppen i vår del av världen kommer att kunna minska, delvis till följd av en fortsatt utbyggnad av vindkraft framförallt som ett resultat av en successiv övergång från kol till gas i Europa där äldre kolkraftverk konverteras till gas. En av de stora utmaningarna för Europa, liksom i alla andra delar av världen är dock att den fossila kraften behövs för att reglera mot sol och vind när det inte blåser. Systemet har långt ifrån den flexibilitet som krävs för att möjliggöra ett fossilfritt energisystem även om ambitionerna att bygga om elnäten till en enormt hög kostnad i hela Europa är stora. Tyskland är ett exempel på ett land som satsat oerhört mycket pengar på att ställa om sitt energisystem med en kraftig utbyggnad av vind och sol utan att utsläppen av koldioxid har minskat något nämnvärt. Det som däremot har hänt är att allt fler människor har fått svårt att betala sina elräkningar och energifattigdomen är utbredd. Tyskland och tyska politiker har givetvis tvingats inse att målet för 2020, som skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 40 % jämfört med 1990 års nivå, är långt ifrån möjliga att nå. Det orealistiska målet med en utsläppsminskning på 55 % för 2030 ligger dock kvar vilket bekräftar bilden av att politikerna ofta satser på långsiktiga mål för att nå kortsiktiga fördelar. Det som är märkligt är också att Tyskland gärna kritiserar USA som ju är det land som på allvar lyckats få ner sina utsläpp genom en kraftig övergång från kol till gas, samtidigt som Tyskland har misslyckats. I Tyskland spelar man på rädsla och känslor snarare än förnuft och hänsyn till den egna befolkningen. Jag vill helst inte tänka på vilken väg som nu håller på att stakas ut för Sverige.

Utsläppen av koldioxid i en stor del av världen kommer fortsätta att öka i snabb takt, framförallt till följd av en ökad utbyggnadstakt av kol för att möjliggöra den kraftigt ökade elanvändningen i Kina och Indien. Som ovan nämnts har den fattiga delen av världen som sin största och viktigaste prioritering att lyfta fler människor ur fattigdom. Sedan 2014 har Kina med stor framgång fokuserat på att minska luftföroreningarna. Ett effektivt sätt att minska dessa farliga luftföroreningar är att byta ut gamla kolkraftsanläggningar mot nya med radikalt lägre utsläpp av såväl kväve som svavel. Även utsläppen av koldioxid halveras när äldre kolkraftverk byts ut mot moderna med högre verkningsgrad, men resultatet blir ändå ökade utsläpp av koldioxid eftersom elanvändningen samtidigt växer i snabb takt.

Flera av Kinas ledare tycks till och med ta lätt på frågan om global uppvärmning, vilket möjligen beror på att Kinas främste paleoklimatolog, tidigare vice president för den kinesiska vetenskapsakademin, Ding Zhongli, hävdar att det saknas vetenskapligt stöd för något samband mellan temperaturökning och koncentrationen av atmosfärens koldioxidhalt. (Darwall sid 328).

BBC News rapporterar den 26:e september 2018 att Kina bygger hundratals nya kolkraftverk. Det rapporteras att man med hjälp av satelliter har identifierat ytterligare 259 GW kolkraft som är på väg att färdigställas, trots Beijings uttalade motstånd mot en så kraftig ökningstakt. Dessa 259 GW motsvarar ca 250 stycken Ringhals reaktorer eller lika mycket som hela kolkraftskapaciteten i USA. Kinas regering har inte lyckats stoppa dessa projekt eftersom det är de lokala myndigheterna i Kina som beslutar om nya kolkraftverk. Idag har Kina ca 1000 GW kolkraftskapacitet och med de nya kraftverken kommer denna siffra att öka med ca 25 %. De globala utsläppen av koldioxid kommer således fortsätta att öka kraftigt.

I takt med att kärnkraften i Sverige avvecklas kommer Sverige i likhet med andra länder att bli beroende av mer fossil energi, troligtvis gas. Mer vindkraft kommer att påskynda avvecklingen av kärnkraft och leda till högre koldioxidutsläpp. Förhoppningarna om ett fossilfritt energisystem är i dagsläget i praktiken omöjligt att förverkliga. Det enda sättet tycks vara att bygga nya kärnkraftverk. Men ny kärnkraft är idag inte konkurrenskraftigt mot vindkraft och vindkraften klarar sig inte utan fossilkraft när kärnkraften är nedlagd. Det blir ett moment 22 med periodvis mycket höga elpriser.   Trots en ökad digitalisering och elektrifiering av många sektorer kan efterfrågan på el i Europa begränsas till följd av ökad energieffektivisering. Omställningen av energisystemet till mer förnybar kraft leder dock till massiva investeringar i energisektorn, så även i Sverige.   Dessa investeringar leder i sin tur till ökade kostnader för konsumenten med risk för att en utbredd energifattigdomen blir verklighet även i Sverige. Många har redan fått erfara kraftigt ökade elnätskostnader med argument om att omställningen kräver nya investeringar. En sämre effektsituation kan också påverka elpriserna uppåt på lite längre sikt. En konsekvens av ett sämre elsystem med lägre förutsägbarhet (effektbrist) leder till att industrins investeringar hamnar utanför Sveriges gräns vilket i en förlängning påverkar välfärden negativt.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Ännu ett tänkvärt inlägg från Elsa Widding!

  Såg nyss ett TED talk i samma anda. Länk se gårdagens öppna tråd.
  Energifattigdom blir vårt öde om utvecklingen med avveckling fortsätter.
  Hade det varit nödvändigt eller ens kunnat vara det-så hade jag ställt upp.
  Nu är det endast troende som är övertygade.

 2. Ivar Andersson

  Elsa
  Jag tror som du att Sverige kommer att ersätta kärnkraften med gaskraft. Tyskarna satsar också på gas annars skulle inte Northstream II byggas från Ryssland till Tyskland.

 3. Ann lh

  Elsa Widding, tusen tack!
  Lilla Greta kan enligt egen utsago endast se komplicerade frågor i svart eller vitt. Idag hyllas hon betecknande nog i land efter land av klimat- och miljöhotsrörelsen, media och politiker.
  Företrädare för industrin hör sällan av sig offentligt i klimathotsfrågan. Kan diskussionerna där bli lika öppna och allsidiga, som Ditt inlägg här idag?

 4. Mats Kälvemark

  Elsa, tack för ditt inlägg,
  Patricia Adams, GWPF, ser inte Kinas nuvaranden roll riktigt som du.
  Kinas U-sväng, som hon hävdar skett, beror till stor del på att ”The Green Climat Fund”, som skulle få in 100 miljarder USD/år, har havererat i och med COP24 i Katowice.. Incitatmentet för Kina att kunna mjölka bidrag därifrån har därför tonat bort i fjärran.
  Sedan är det ju en helt annan sak att klimatpåverkan av koldioxid har kraftigt nervärderats och inga, jag upprepar inga, av de hotbilder som Rockström/Wijkman under decennier trummat ut har realiserats.
  Bilden av nakna kejsare börjar allt tydligare tona fram.
  Se länk och inklipp nedan vad gäller Kinas U-sväng.
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/12/China-U-Turn.pdf

  Klippt från artikeln:
  1 Introduction
  In 2015, US President Barack Obama and Chinese President Xi Jinping were lauded as world
  saviours for endorsing the UN Paris Agreement ‘to combat climate change and to accelerate
  and intensify the actions and investments needed for a sustainable low-carbon future.’2 As
  the world’s largest emitter of greenhouse gases, China’s leadership was especially valued,
  and lauded, even though the Paris agreement was non-binding and committed China to
  nothing. Nevertheless, Paris created a sense of momentum. Without China, Paris was lost,
  the press reported. China saved the day.
  A year later, Donald Trump was elected President of the United States and, soon after
  taking office, withdrew the USA from the Paris agreement. Chinese state news agency Xinhua,
  like other media outlets around the world, called it a ‘huge setback’ in the global battle
  against climate change, lamenting the US retreat from the ‘common aspiration of mankind
  for a low-carbon future.’ China was thrust into a leadership position.3
  Now, three years after Paris, China no longer basks in the role of climate saviour, and
  any sense of momentum has been lost. With the UN climate change apparatus having deflated
  and no longer serving China’s financial purposes – to secure a share of a $100-billion
  green fund4 while promoting exports of green technology – China’s energy policy is focused
  on the Communist Party’s two primary domestic needs: securing the energy to fuel China’s
  economy and reducing the smog that undermines public confidence in the party. Failure to
  accomplish those two goals would represent an existential threat to the party.

 5. Lasse

  Kostnaden för el för konsumenten är nyttig att studera:
  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
  Industrin har lägre kostnader för elen.
  Även utsläppsnivån kanske kan intressera:
  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-4

 6. Michael E

  När det gäller Herr Edenhofer, co-chair i FN’s IPCC’s Working Group III så uttryckte han följande i en intervju i Neue Zürcher Zeitung, den 14 Nov 2010:

  ”Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch, fast nichts mehr zu tun.” och vidare

  ”Aber man muss klar sagen: Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um.”, se https://www.nzz.ch/klimapolitik_verteilt_das

  Min översättning av det är: ”Man måste göra sig av med illusionen att den internationella klimatpolitiken är miljöpolitik, den har nästan ingenting att göra med miljöpolitik, problem som skogsdöd eller ozonhål….. Men man måste vara tydlig: genom klimatpolitiken fördelar vi om de globala förmögenheterna.”

  Han driver alltså en neo-marxistsk agenda.

  Det här är en petitess men ”social welfare” betyder inte social rättvisa utan socialbidrag. Social Justice, som betyder social rättvisa strävar efter en lika fördelning av inkomster, d.v.s socialism.

 7. Ingvar i Las Palmas

  Bra skrivet Eva.
  Det handlar inte om klimatet. Det handlar om makt. Global makt. Och Malthuism

 8. Rolf Mellberg

  Den hysteriskt upp-pumpade s.k. akuta klimatkrisen gör mig riktigt upprörd. Vi borde finna mer effektiva kanaler att gå till mot-attack med bredare offentlig träffbild och mitt budskap är då detta:

  Antag att:
  Isen vid nordpolen i somras hade varit helt borta som man påstod för några år sen att den skulle bli…
  Att det kunde bevisas att isbjörnarna verkligen var på allvarlig tillbakagång
  Att Grönlands istäcke hade fortsatt en accellererad tillbakagång – (senaste åren har de växt igen)
  Att fenomenet Atlantic Multidecal Oscillation inte vore en trolig inverkande faktor på senaste decenniernas temperaturökning, kanske t.o.m. dominerande vad gäller arktis.
  Att Cosmic Ray-teorin inte alls fanns och därmed heller inte kunde vara en annan bidragande faktor
  Att inget tydde på att solens aktivitetsnivå var på väg att sjunka
  Att havsnivån tydligt visade en accelleration uppåt med en stigning på 1-2 cm per år
  Att temperaturserien AUH – (vilken är heltäckande över jorden och kalibrerad med ballongmätningar) pekade på ca 0.3 grader ökning per decennium
  etc.

  Ja då – men bara då – skulle vi ha en AKUT KLIMATKRIS!!!

  Vad vi nu ser är klimatPOLITIKENS och klimatALARMISMENS kris och Rockström tar priset alla kategorier endast distanserad av den rena lögnhalsen Al Gore. Det är dags att provocera med full kraft och kalla Rockström för vår tids Lysenko.

 9. Ingvar i Las Palmas

  Michael E #6
  >Han driver alltså en neo-marxistsk agenda.
  Visst är det så. Det uttalade ju även Christina Figuere klart och tydligt inför pressen.
  Det handlar inte om klimatet. Det handlar inte om vetenskap. Det handlar om global makt.
  Läs Club Of Romes dokument ”The First Global Revolution”. Där finns ”skriptet” för hur ”Klimatprojektet”
  skall genomföras för att skapa ”Global Governance”, dvs en världsregering.

 10. Björn-Ola J

  Tack Elsa för din insiktsfulla artikel.

  OT:

  Andra Rossi kommer den 31/1 kl. 15.00 att livestreama en demonstration av en ecat-installation i en kunds industribyggnad. Han kommer samtidigt att svara på frågor som går att skicka in.
  Syftet är att marknadsföra konceptet, att sälja billig värmeenergi, inte att ge vetenskapliga bevis för ekattens egenskaper.
  De kommer alltså inte i inledningsskedet att sälja apparater utan i stället sälja värmeenergi med ett pris 20% under marknadspriset.
  De installerar produkten i en ”black box” hos kunden. Kunden förser ekatterna med elenergi. Det är intressant, för då kommer COP att mätas indirekt och verifieras. Konceptet kräver att energi in och energi ut mäts, eftersom faktureringen kommer att baseras på dessa mätningar. Kundens kostnader för elenergin kommer att dras av.

  Men jag hoppas naturligtvis att vi får reda på COP i demonstrationen. Annars kan det dröja ett tag innan uppgifter läcker ut från kunder. Det tråkiga med konceptet är naturligtvis att ingen kan köpa en ecat och testa, men jag förstår att man gör så här för att skydda IP.

  Detta kommer nog tyvärr att segla under radarn en lång tid framöver tills produktionen har skalats upp ordentligt. Men jag är glad om detta visar sig vara sant, vilket jag tror det är. Jag har väldigt svårt se att detta skulle vara en bluff.
  – Det har pågått i offentligheten sedan 2011 och Rossi borde ha kunnat stuckit med pengarna sedan länge. Han har i stället uppenbarligen seriöst arbetat med att utveckla ekatten och vi har sett olika generationer av ekatten som ett resultat av detta.
  – Han har ett seriöst samarbete med bl.a. forskare i Uppsala vilket har lett till flera publiceringar av artiklar.
  – Demonstrationen i Stockholm för drygt ett år sedan var tämligen övertygande. Ni kan hitta den på Youtube.
  – Han säljer energi till ett pris lägre än marknadspriset och på ett sätt där det är enkelt att mäta och verifiera energiflödena. Konstigt bluffkoncept 🙂
  Men vad vet jag?
  Det har varit frustrerande att följa detta med många konstiga turer.

  Rossi är inte den ende. Bl.a. Brillouin Energy har verifierade mätningar som visar på överskottsenergi, men tyvärr med ett lågt COP. De verkar stå och stampa. Andra forskare har också rapporterat om liknande resultat. Det som gör Rossi unik är just det höga COP som rapporterats. De andra har inget resultat som skulle kunna leda till en komersiell produkt, vilket Rossi nu verkar ha.

  Mats Lewan bloggar om detta:
  http://www.ecat-thenewfire.com/blog/

 11. Egon

  Hej alla ”klimatförnekare”.
  Vad som oroar mig mest är de ökade födslotalen i världen.
  Yemen hade en befolkning på ca 4 miljoner 1970.
  I dag är dom 30 miljoner.
  Utan högskoleutbildning kan man förstå att man här gräver sin egen grav.
  Det var fattigt redan 1970.
  26 miljoner människor till?
  Inbördeskrig idag.
  Helt klart en situation som havererat landet.
  Miljoner måste fly,för det finns ingen plats.
  Yemen har bara plats för X antal getherdar.
  Islam har nog en stor del i det här.
  De vill ha soldater för att erövra världen och göra den till ett megakalifat
  Sverige med sin grumliga ”värdegrund” är perfekt.
  Sossarna har numer sin väljarbas i de socieutarmade förorterna….
  70 % av rösterna i Botkyrka.
  Fyra år till med socialistisk politik kommer att göra Sverige mer och mer likt Venezuela.
  Är Stefan Maduro?

 12. Ingvar i Las Palmas

  Björn-Ola J #10
  Jag tycker att det är besynnerligt att man inte kan visa på en fullskale-version som varit i drift en längre tid.
  Det är fortfarande mycket snack och lite verkstad. Hur många år har det hållit på?
  Det borde gå att visa på en fungerande produktionsanläggning som varit i drift minst ett år vid det här laget.

 13. Ulf

  På tal om Orwellska så är det här med klimatförnekare ett typexempel.

  Jag som tror att vi har ett klimat som är föränderligt över tiden och något som vi människor inte kan styra över kallas klimatförnekare av de som tror att det är människan som styr över klimatförändringarna till fullo.
  Jodå hela temperaturökningen beror på människan säger dessa.
  Naturligtvis är det klimathotarna som är förnekarna det förstår alla som kan svenska.
  Som hämtat ur 1984.

 14. Ulf

  På tal om Kina här en artikel av Ola Wong en av få läsvärda svenska journalister som finns att tillgå. Betalvägg men i princip kan vi säga som så att öven om hela EU:s befolkning lägger sig ner och dörr imorgon så lär ändå Kina se till att koldioxiden ökar. Kina är stor exportör av kolkraftsanläggningar

  https://www.svd.se/xis-sidenvagar-leder-till-en-katastrof

  Min egen slutsats är att Kina klipper två flugor här. Dels bygger de sin sidenväg och sitt inflytande dels hetsar de klimathotarna i EU till ännu mer nedmontering av våra samhällen och ökar därmed Kinas överläge.
  Tänk vad de måste sitta och garva åt EU:s idiotiska energipolitik.

 15. jensen

  8 Rolf
  Kloka och förnuftiga tankar.
  Men vad räcker det mot en TROENDE Världssekt.
  Det enda effektiva är nog att folk UPPLEVER att Grand Solar Minimum är en verklighet vilket eg. är en sorglig men naturlig utveckling.
  Dock kan ekonomisk recession och fallerande världsekonomi kanske få vettiga personer att tänka om.

  https://usawatchdog.com/fed-will-crash-markets-dollar-gold-protects-john-williams/
  https://www.youtube.com/watch?v=H8qyEx_uA4Y
  https://www.youtube.com/watch?v=SkzLzoiHA2o

 16. Ulf

  Det är heller aldrig fel att påminna om vad FN ansåg om hur forskningen såg ut 1989.
  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

  Hu så fel det blev men trots att vi har facit kan dessa charlataner sprida ännu dummare framtidsscenario och bli trodda av svensk media. Eftersom temperaturen inte ökar så får man gå över till tipping points och extremväder. Journalisterna sväljer allt som vanligt.

 17. Ulf

  Slutligen en liten policyförklaring angående mitt framtida flygande,

  Wongs artikel om Kina visar att de inte är ett skit rädda för koldioxid. Troligen därför att ironiskt nog är inte deras vetenskapsmän inom området politiker utan just vetenskapsmän.

  Hur somhelst vill jag bara kungöra att jag kommer öka mitt eget flygande så mycket jag kan för att kompensera för koldioxidfobikernas negativa bidrag till området.

  Under 50 år har jordens fattiga gått ifrån att vara 50 procent av jordens befolkning till 10 procent. Detta tack vare avvecklingen av socialiststater och införande av marknadsekonomi över hela världen. Till detta har inte minst flyget bidragit stort med en smidigare kommunikation och utbyte av erfarenheter.
  Flyget och de fysiska kontakterna bidrar också till en stor minskningen av risken för pandemi. Resistens för olika epidemier uppstår på ett bättre sätt än tidigare. Sannolikheten för att en hel världsdels befolkning ska dö i sjukdomar liknande mässlingen är idag obefintlig. 35 miljoner indianer strök med i Sydamerika när de stötte på den vite mannen.
  Så jag skriver gärna på ett upprop för ökat flygande om ni ser något sådant dyka upp.

 18. Anders

  Ska vi inte tillsammans överösa svt och tv4 med frågan när de som så förmäter kallar sig public service öpper vågar ta i kärnkraftsfobin som jag tror var en viktig grundbult i mp:s rivstart. Och dessa personer sitter som bekant som överstepräster och profeter i klimatkyrkan. Om ni inte redan gjort der, kolla nrk tv folkeopplysningen kjernekraft. Intressant svensk anknytning.

  Länk: https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2018/KMTE50002418

 19. Peter Stilbs

  Rockström drar sig inte för att påstå att kolets tid är över i Tyskland. Jaha – kärnkraften har de redan stängt ned, och vindsnurrorna är ju bara ett naivt hjärnspöke. Hur ska de få energi? https://www.svd.se/kolbeslutet-blir-avgorande-for-globala-klimatarbetet

 20. Michael E

  Det verkar som att man börjar tröttna på Greta Thunberg, åtminstone utomlands. I Tyska Welt, kan man bland annat läsa, ”Die junge Schwedin Greta Thunberg wollte nun auch beim Weltwirtschaftsforum für den Klimaschutz kämpfen. Doch die einen in Davos hören ihr gar nicht zu. Und die anderen fragen nur nach Pippi Langstrumpf”, d.v.s Den unga svenskan Greta Thunberg vill nu också kämpa för klimatet vid World Economic Forum. Men flera i Davos lyssnar inte på henne och de andra frågar bara efter Pippi Långstrump. Se https://www.welt.de/wirtschaft/article187703324/WEF-2019-In-Davos-stoesst-das-Greta-Prinzip-an-seine-Grenzen.html?wtrid=onsite.onsitesearch

  Även Björn Lomborg uppmärksammar fenomenet, se https://www.facebook.com/bjornlomborg/?__tn__=kC-R&eid=ARBYsH9QucvDKExDBT2Slr19gpcRbeU1N-e21lHRKAwlSh9oanCrCZLUs0e9AxcZuyNjyrh4snyIh7a_&hc_ref=ARQ-DUYaA7BW-nSTLMy60neNJRJgXa4cb3VAnKys_pfTmLKcqAVbTy9c8tDwI9GdHCQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAkrP1155-f0tYpbXWZfrrniA0bwmGwoaoyY4eABYbtW8y3BmzVUaB9y_L9xwokU3DJtvKg89k0kZ3mFv19DNsmD26HfOcXXWHtI9Fn0G736-3CmYLbls5xPOrD4E13DnxpBT1zIL_3EG4JVx4MT2swAZv3VKYL9YrgQUKwfbHCB3Mhf38M_uRNmoMhIQPEqDG2KRYEBU1Xhcqnpy94Op9EG3rYTknwqMoBMhCjbTXrfVhmkA4JNPm-Z23ScaoHCfNQixdUXtDhpZ-a9LEDlZvm2FKMNLGxbnctlXbP9veQzm7OMkeN37rPQ3DqQdjAv01jYpVjSIcJ5OksHLq9hLyrSqsTM8b-kVFGyu9-UpJ3LJaKdQ

  I Sverige verkar dock media samstämt i sin uppfattning att Greta har något viktigt att berätta för oss om klimatet när hon säger att vi alla ska känna panik över att huset vi bor i brinner. Patetiskt är bara förnamnet!

 21. Isidor

  OT Kanske det finns en strimma ljus i den mörka tunneln av medeltida oupplysthet som annars präglar media och den politiska självbelåtna kadern. Här är det Finlands president som reagerar på nomenklaturans handlande som är i bjärt kontrast till det de försöker lura i oss undetsåtar.
  https://m.facebook.com/meritwageroffentlig/photos/a.1380957541977163/2419971458075761/?type=3&source=48&ref=page_internal

 22. Björn

  Ja, utan tillräckligt med energi blir vi alla fattigare. Det är inte bara det att vi blir fattigare, för vi behöver energi för drift, skyddande mot fukt och frysskador i fastigheter och komfort inomhus. Tar man bort några tusen MW, så måste dessa MW ersättas av någonting annat, så enkelt är det. Ingen i Kina eller Indien bryr sig om klimatfrågan, bara de får energi. Om politiker här hemma tror att de kan ändra på den inställningen saknas det nog rätt många hjärnceller. Det är endast den fysiska verkligheten som gäller och de som tror något annat borde inte få finnas i maktens korridorer. Anpassning och utveckling är den enda vägen bort från dåtidens umbäranden. Vi skall väl inte tillbaks dit?

 23. Ingemar Nordin

  NGO:er som Världsnaturfonden, Greenpeace och Naturskyddsföreningen har tyvärr haft enormt inflytande på politiken. Det är inte bara klimatfrågan och energipolitiken. Utan dessa vetenskapsfiender har också fått EU att förbjuda GMO-grödor. De har fått många att tro att ekologisk odling är hälsosammare och miljövänligare än konventionellt jordbruk (fast det är tvärt om). De har medverkat till att försämra svenskt skogsbruk. De vill nu få oss att bli vegetarianer (vilket kan få allvarliga hälsoeffekter, särskilt på växande barn).

  Varför lyssnar man mer på dessa dilettanter istället för på riktig vetenskap och beprövad erfarenhet?

 24. Lars Kamél

  Så länge fenomenen natt, moln och vindstilla envisas med att regelbundet inträffa, kommer sol och vind inte att kunna ersätta några andra energislag. Det som händer i praktiken är då att de ”ersatta” kraftverken blir kvar som reglerkraft, med nästan lika stor produktion som tidigare, men mer oregelbundet, mindre effektivt och med större koldioxidutsläpp per producerad kWh. Totalt ökar koldioxidutsläppen snarare än att minska av denna ”omställning”.

 25. Håkan Bergman

  Lars Kamél #24

  Dom flesta, troligtvis alla, avgasreningstekniker fungerar dessutom bara optimalt för en konstant temperatur och ett konstant flöde.

 26. Lasse

  Det pågår en konferens om Arktis:
  https://www.arcticfrontiers.com/about-the-conference/news/
  Rapport om denna i SR.
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1222191?programid=2946

  En forskare hävdar att sommarisen halverats.
  Lögn som vanligt-eller?
  2012 var visserligen ismin ca 50% av normalen under en kort period i slutet av September.
  Annars ser det ut såhär:
  Area:http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/
  Volym:http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

  Varför alltid så lögnaktiga forskare-har de ont om pengar?
  Varför vänder sig SR till dessa gång på gång?

 27. pt

  Kan någon vettig människa tala om för mig varför klimathotet har fått sådan spridning. Alla fakta talar ju emot. Det sägs att det är en religion eller bara politik, men vem är det som driver frågan? Och varför drivs denna fråga så hårt? Vem tjänar på det ? Jag ser inte sambandet mellan klimathotet och världsherravälde eller antidemokrati. Så vad är det som ligger bakom?

 28. Ingemar Nordin

  pt #27,

  Som jag uppfattar saken så är det den internationella politiken (FN och EU) som direkt eller indirekt finansierar hela spektaklet med skattemedel. Dessa politiker vill driva på en centralisering av makten till övernationella organ. De får hjälp av arméer av anställda byråkrater som tar fram beslutsunderlag etc. Denna politikerklass (som sällan eller aldrig har levat på ett vanligt jobb) är övertygade om att endast politiker kan rädda världen från allehanda hot. En del kanske även aspirerar på att själva bli centralt placerade makthavare.

  De finansierar även en lång rad av miljöorganisationer som låtsas vara ”folkets” röst och som manar på politikerna att ”göra någonting”.

  Därtill kommer en lång rad av privata företag (inklusive Big Oil) som dels av rent ekonomiska skäl får betalt av skattemedel (rent-seeking), dels tänker långsiktigt att de vill hålla sig väl med den politiska makten och hoppar därför på alla de gröna inne-grejorna, alltifrån klimathot och kravkaffe till veganmat.

  Mainstream media hejar på för att visa sig duktiga, få bidrag, och på andra sätt bli gynnade av statsmakterna. De är också utsatta för ett hot från internet och bloggar som denna och behöver ett stöd uppifrån från att ”reglera” nätet. Liksom public service så gör de sig alltmer oberoende av läsarna. Vad har de att vinna på att vara motvalls och tänka kritiskt?

  Skolor och universitet är också beroende av statsmakten och skattemedel, och kan, om de håller sig framme, dra in massor med forskningsanslag och utbildningsanslag i ”rätt” ämnen.

 29. Arne Nilsson

  # 19 Peter Stilbs Men handlar det inte om att bygga om kolkraftverken så att de bli gasdrivna i Tyskland? Nordstream 2 tillsammans med ettan räcker väl till? Beroende av rysk gas? Tja Ribbentrop -Molotovpakten fanns ju så det blir väl samma igen.

 30. matts ekman

  Bra skrivet Elsa!
  Jag läser f n en intressant bok om 1400-1500-talet (Gutenbergs nova). Likheterna med vår tid är slående – där religionen med sin dogmatiska inställning utmanas av humanismen med vetenskap/empiriska studier som ledstjärna.
  Vårt samhälle, kanske mest tydligt här i Sverige, har genom vårt skolsystem nedgraderat kunskap och fakta och premierat tyckande, känslor etc. Detta framkommer inte minst i klimatdebatten där ”vem som helst”, dvs kulturpersoner, filosofer, köksmästare m fl uttalar sig och får lika mycket, om inte mer, genomslag är vetenskapare. De senare får framträda, dock endast med politiskt korrekta åsikter.
  Det hela ser ut att som på 1400-1500-talet komma till strid, nu mellan en klimatreligion och vetenskapen. Dock måste vetenskapen få komma till tals på helt annat sätt än idag. Tyvärr kännetecknas den inte av tillräcklig integritet för att tillåta framförandet av normalt kritiskt tänkande. Även industrin borde kunna spela en roll, men där spelar man gärna politiskt korrekt i sitt risk/reward – tänkande.

 31. Olav

  Vi har just nu en ganska nyligen avslutat valrörelse i Sverige. Undrar på hur många frågor politikerna fått om eventuella planer på utbyggnad av kolkraften i Sverige.

  Som artikelförfattaren skriver så håller kineserna just nu på att bygga hundratals av nya kolkraftverk.

  Det gör de garanterad inte för att de är dummare än oss! Kärnkraften till exempel kostar över 30 öre per KW/h i produktionskostnad. Det priset skulle lätt reduceras till bråkdelen om bara viljan fanns att bygga ut kolkraften.

  Just det vet kineserna och handlar därefter!

 32. pt

  #28
  Tack för ditt snabba svar. Men jag förstår fortfarande inte sammanhanget med Klimathotet och en centralisering av makten till övernationella organ. Vad är det i denna skrämselpropaganda om klimatet som skulle leda till denna centralisering?

 33. Kent B

  #31
  Rädda människor är väl lättare att styra. Man säger ju också att man vill avskaffa demokratin för att rädda klimatet. Målet sägs ju vara en kommunistisk världsregering

 34. Ivar Andersson

  #24 Lars Kamél
  Vi gör som tyskarna och bygger gaskraftverk. Varför byggs Northstream II från Ryssland till Tyskland om tyskarna inte ska elda gasen i gaskraftverk?

 35. Ulf

  Svar 31

  Det rullas en massa snöbollar här i världen. Klimathotet var en sådan som plötsligt blev ett klot. Nu är frågan i självsvängning. För många har för mycket att förlora på att frågan avfärdas. Det har blivit så stort nu att väldigt många har väldigt mycket att förlora.
  Man har liksom svårt att se en massa klimatforskare säga ”vi hade fel och vi saknar existensberättigande”. Likaså politiker som satsat hela din prestige på detta för att inte tala om alla journalister.
  För att stoppa eländet krävs en helt ny uppsättning politiker,forskare och journalister som kan se en vinst för karriären att avslöja tramset.
  Sedan är det just nu så att frågan i verkligheten är som typ melodifestivalen. Jättelik i Sverige hyggligt i några Europaländer och helt ointressant i resten av världen. Ja förutom några mutkolvar i utvecklingsländer som vill stoppa klimatfondspengar i egna fickor.

 36. Fredrik S

  Jenny Stiernstedt tycker att vi ska köra mindre bil och åka mer buss och cykla än sitta och kura bakom ratten.

  Hon sitter väl på Söder och tycker att andra ska minska på välfärden tillsammans med alla andra världsförbättrande murvlar och kulturpersonligheter.

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/vi-maste-kora-mindre-bil/

 37. Lars

  För de som behärskar tyska, en riktig klimatdebatt med både skeptiker och alarmister på Servus TV, en liten österrikisk kanal. Länken går till EIKE, en tysk skeptikerorganisation, debatten kan man se längre ned på sidan

  https://www.eike-klima-energie.eu/2019/01/26/eikes-vize-michael-limburg-bei-servus-tv/

 38. Göran J

  pt #31

  Läs gärna Ebbas inlägg igen och särskillt dessa ord ”Exempelvis Johan Rockström och Anders Wijkman menar att faran med klimatförändringen är så stor att vår jord eller snarare vårt liv på denna planet hotas. Och det påstås vara bråttom. Det är dock med klimatfrågan som med de flesta andra vetenskapliga problem att det råder vitt skilda uppfattningar, speciellt vad gäller hur bråttom det är. Detta är ingenting konstigt i sig. Det som är nytt i sammanhanget är att både Rockström och Wijkman förordar en ny världsordning, där klimatfrågan ska lyftas upp till ett globalt styre, överordnat stater och deras sammanslutningar, typ EU. Förutom att Rockström och Wijkman sannolikt gärna ser sig som deltagare i detta överordnade organ, är tanken på ett sådant rätt obehaglig”.

  För övrigt när det gäller beroende av andra länder när det gäller försörjning av naturgas, speciellt i orostider eller mellanstatliga konflikter. Att egna landet är beroende av en annan nation för elförsörjning är inget att sträva efter. Att vara beroende beroende av import av elkraft från andra länder gör oss oerhört sårbara. Denna sårbarhet är mycket allvarligare i dagens samh

 39. Göran J

  fortsättning 37…

  Denna sårbarhet är mycket allvarligare i dagens samhälle som är så beroende av datorstöd inom alla samhällets sektorer.

 40. Ulf

  Svar 31

  Men det här med överordnad globalt styre är ju förstås en ren utopia. Det är väl i stort sett bara Sverige som skulle acceptera något sådant.
  Tänk Kina om någon säger till dem att de ska styras av någon överstatlig myndigheten så tror jag de garvar läppen av sig, på en bra dag.
  Det räcker att du åker över sundet till Danmark så tror de inte vi är riktigt kloka vad gäller vår klimatdebatt. Och det är ju sant iofs.

 41. ”28 Ingemar Nordin”

  Ja, och man kan tillägga, att när det gäller den engagerade allmänheten, finns det ett starkt inslag av religiositet. Man är helt enkelt klimattroende. En troende är inte mottaglig för argument.

  Detsamma är sant rörande ekologiskt jordbruk versus traditionellt sådant. Ofta är ekokonsumenterna desamma som de klimattroende. Det ingår i religionen.

  I går lämnade hustrun TV:n påslagen. Programmet handlade om en grupp kvinnor som tillverkade deras egen makeup. De gjorde det för att rädda planeten. Stämningen påminde om en blandning av ett tupperware party och ett väckelsemöte. Reportern var nästan i trans.

 42. Ingvar i Las Palmas

  Tål att upprepas för nytillkomna
  Här kommer starten av klimathotet:

  Endangered Atmosphere Conference
  http://21sci-tech.com/Articles%202007/GWHoaxBorn.pdf

  Här kommer omstarten.

  ”The First Global Revolution” utgiven av ”Club of Rome”
  https://www.amazon.com/First-Global-Revolution-Report-Council/dp/0679738258

  Om någon fortfarande tror att det är ett projekt för att ”Rädda Planeten” så blir det ett obehagligt uppvaknade att läsa dessa skrifter

  Dessa dokument borde vara obligatorisk läsning för alla som insett att klimathotet inte är vad det utgör sig för att vara.
  De underliggande krafterna är:
  – Global makt
  – NeoMalthuism

 43. Greger

  Tur att vi har tänkande människor i Sverige. Vi ska ju rädda världen.
  https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/greta-thunberg-har-ratt-vi-borde-alla-skammas/

 44. Daniel Wiklund

  Nästa valrörelse kommer MP att ha ”Ni borde skämmas” som en del av deras valmanifest. Det kommer att byggas en massa skamvråar, där dom skyldiga får stå, några kommer att få stå i en offentlig skamvrå.

 45. PAB

  #18
  Jag följde ditt råd och kollade länken från tv.nrk om kärnkraft. Programmet var bra och upplysande. Sen fanns i programtablån också Klimakrisa. Förskräckligt. Tre oskuldsfulla skeptiker från Klimarealistene fick ge sin bild av klimatfrågan. Sen sökte programledaren upp några IPCC-anknutna forskare som sa att de tre hade helt fel. Därför att: 97% av klimatforskarna…osv. NIPCC en liten grupp betald av oljeindustrin, Heartland institutet betalas av suspekta miljonärer, plattjordsargumentet. Ja, allt fanns där. Och på slutet lyckades programledaren få de tre att framstå som något virriga kverulanter. Ja, så uppfattade jag det. Med mina, kanske färgade glasögon.

 46. Ingvar i Las Palmas

  #44 Daniel
  Moderna tider skampålar!
  Då dj-vlar blir det revolution. Blågula Jackor!! En ny Engelbrekt Engelbrektsson.

 47. Daniel Wiklund

  Läser just på text-tv att även klimatflyktingar kan beröras av den generösare behandling av flyktingar. Det är Johanna Jönsson som säger det, en fullfjädrad aktivist, i samma klass dom Annie L. Dom ska verka för en ” ny humanitär skyddsgrund” i en parlamentarisk kommitté. Morgan J försvarar SAP-s omsvängning med ”Det måste finnas utrymme för medmänsklighet”. Godheten har inga gränser, pengarna verkar finnas i överflöd. Här i Luleå är det kallt, skicka klimatflyktingarna hit, Johanna J kan också komma hit, hon behöver kylas ner lite.

 48. Sören G

  I Davos var mer intresserad av att höra Gretas åsikt om Pippi Långstrump.
  https://www.welt.de/wirtschaft/article187703324/WEF-2019-In-Davos-stoesst-das-Greta-Prinzip-an-seine-Grenzen.html?fbclid=IwAR3V8j8DQuFuLojBNXyaxAaoExLeQ8QbQ3bo8E0xEnYAkPgPe4x8gG1ORGI

 49. Fredrik S

  Tack Elsa Widding för mycket bra och intressant läsning!

 50. Jan Hedman

  Till försvar av Greta, 15.
  Att använda barn som sanningsvittnen och opinionsdrivare har lång tradition.
  Inte minst i Dalarna – min hembygd – användes under 1600-talets häxprocesser vittnesmål av barn som en viktig del av bevisningen rörande häxeri. Barnen lämnade – sin ungdom till trots – insiktsfulla berättelser om hur häxorna förlustat sig med Djävulen i Blåkulla.
  Märet Jonsdotter född 1644, till sist avrättad 1672, var ett av de mer kända offren för häxprocesserna i Sverige. Märet angavs av den elvaåriga Gertrud, som berättade att Djävulen varit inblandad och gett henne en magisk salva. Det var Märet som fört Gertrud till Djävulen.
  Anklagelserna mot Märet utlöste den berömda svenska häxjakten ”Det stora oväsendet” 1668–76. Omkring 300 människor dömdes till att halshuggas och brännas på bål därför att en stor mängd samstämmiga barn vittnade om nattliga färder till Blåkulla.
  Det är trevligt att miljörörelsen håller gamla traditioner vid liv.

 51. Göran A.

  Angående konsensus om 97 %. De finns ett dokument där 41.487 vetenskapsmän har skrivit under att det inte råder någon klimatkris. Var finns det undertecknade dokumentet som får fram 97 % konsensus att det råder en en klimatkris? Hur många vetenskapsmän har skrivit under det och vad heter de?

 52. Ulf

  Svar 51

  Var finns dokumentet med alla de som inte tycker det är en klimatkris? Det vore ju mycket intressant att publicera.

 53. Ann lh

  # 52 Ulf, sök på http://www.petitionproject.org

 54. Gunnar Strandell

  Ulf #40
  Tänkvärt inlägg.
  Vad händer om länder som, likt Sverige, har naturtillgångar men vägrar att ställa dessa till mänsklighetens förfogande? Kommer en global världsordning att acceptera detta?
  Av radion framgår att i Norge diskuteras att sluta leta olja och i Sverige har vi förbud mot uranbrytning.

  En global världsordning blir definitivt inte fri från konflikter.

 55. Ivar Andersson

  #40 Ulf
  Danskarna har rätt: Svensk klimatpolitik (och flyktingpolitik) är tokig och bedrivs av tokiga svenskar som uppträder som dårar. Grattis Danmark som är världsmästare i handboll och har vettiga invånare och politiker.

 56. Ulf

  Svar 53

  Den verkar lite gammal dock. Pratar om Kyoto, har den somnat in? Efter Kyoto blev ju klimathotarna mycket mer aggressiva så frågan är vad som hände med denna grupp? Någon som vet?

 57. Ulf

  Svar 54

  Tja det beror på vilka personer som råkar hamna där. Det finns en naiv tro på den upplyste despoten hos en del som tror detta är bättre än demokrati. Problemet är naturligtvis att vi inte har kontroll på vem som får makten eftersom vi inte kan avsätta i demokratiska val.
  Det är förstås en väldig risk med en global regering. Man lägger alla ägg i en korg och blir det fel så är det rätt kört för världen. Därför betraktar jag de som förordar en global överstatlig myndighet som mindre vetande med synnerligen begränsad intellektuell förmåga.

 58. jensen

  Makt korrumperar
  All makt korrumperar absolut

  Detta räcker för mig, vad man skall undvika.
  Finns det något exempel, där helt centraliserad makt slutat lyckligt?

 59. Lasse

  Nu är det ju människolivet som är mest värdefullt. Så om klimatet orsakar fler döda än förr så kanske vi bör alarmera mera!
  https://wattsupwiththat.com/2019/01/27/inverse-hockey-stick-climate-related-death-risk-for-an-individuals-down-99-since-1920/

 60. Robert Norling

  Kall morgon i Sverige. Temperatur mellan 07.00 – 09.00.
  MÄTSTATION TEMPERATUR

  Naimakka -38,5 °C
  Kvikkjokk-Årrenjarka -36,3 °C
  Sorsele -35,8 °C
  Malå -35,3 °C
  Mierkenis -35,0 °C
  Jäckvik -34,5 °C
  Buresjön -33,9 °C
  Vidsel Mo -32,7 °C
  Hemavan Flygplats -32,3 °C
  Nattavaara -31,8 °C

  Min personliga uppfattning är att det räcker. Vi behöver inte kallare klimat, sen får ”istidskramarna” säga vad de vill.

 61. pekke

  #60

  Naimakka hade – 39,3 som lägst i natt.

  ” Vi har haft en rejält kall natt i norra Sverige. Naimakka i nordligaste Lappland har rapporterat säsongens hittills lägsta temperatur med -39.3º. ”
  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/meteorologens-kommentar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,area=sve

  Temperaturer runt – 40 är inte så ovanligt i Norrland vintertid.

 62. Sten I

  Det är kört! Bara så Ni vet 🙂

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9m73l9/thunbergs-projekt-ar-domt-att-misslyckas

 63. Sören G

  Man förundras. Varför har man fått för sig att ett varmare klimat betyder mänsklighetens undergång (eller Jordens undergång?)?
  På filmfestivalen i Göteborg visas en filmatisering av Harry Martinssons Aniara där ett antal människor försöker ta sig till Mars undan kärnapenkrig. Enligt nyhterna handlar den nya filmen om att de flyr från klimatförändringarna, som i det rådande narrativet betyder ett varmare klimat orsakat av vår koldioxidutsläpp. Propagandan når oss från varje del av samhället.

 64. Lasse

  #62
  Vilka tomtar det finns och media nappar på allt som stödjer deras narrativ. Det börjar bli serieformat på alarmen! Roliga timmen i hela aftonblaskan!

  På forskningsfronten så försöker man få klarhet i molnbildningsmekanismerna.
  Svensmarks teorier testas i av människan mer opåverkad miljö:
  http://notrickszone.com/2019/01/27/german-scientists-to-more-closely-investigate-cloud-formation-a-vital-component-in-climate/

 65. Björn-Ola J

  #12 Ingvar

  Jo, det är en fullskaleanläggning i drift som ska demonstreras.
  I en verkstad. 🙂 Kommersialiseringen är alltså på full gång.
  Anläggningen är på 35kW.
  https://animpossibleinvention.com/2019/01/16/the-moment-of-truth-is-getting-close-with-launch-on-january-31st/

  Det är teknik och inte politik som kommer att lösa energiproblemen.

 66. jensen

  Beträffande oron för havsyte-höjning
  Varför vill vissa kommuner höja kajer ?
  Varför vill visst landsting valla in delar?
  Vilka observationer grundar de sina villfarelser på?
  Vad för historiska perspektiv har de?

  http://notrickszone.com/#sthash.bEC1jUZp.dpbs

 67. Sören G

  Såg ett TV-om en åklagare vid Nürnberrättegångarna. I programmet visades många inslag om förintelsen, bl.a. gasbilarna där man kopplade en slang från bilens avgasrör. I översättningstexten sas att koldioxiden dödade människorna fast den intevjuade personen (åklagaren) sa röken (fume).
  Det är kolmonoxid som är giftig. Koldioxid är inte giftigt alls. Vid tillräckligt hög koncentration när syet är undanträngt dör man av syrwbrist.

 68. Roland Salomonsson

  Sverige leds genom grön hållbarhet in i ”energifattigdom”, vilken i sin tur innebär en oundviklig nedmontering av alla ekonomiska resurser som skall finansiera välfärd. Dessutom påskyndas processen av att onödiga snyltare importeras och skall försörjas inom ramen för fallande ekonomi och dela på återstående välfärd. Enligt FN-pakten, så skall dessa snyltatre dessutom tillförsäkras en modern ekonom resp välfärd, vilken skall tillhandahållas av mottagarlandet. Det finns ingen bortre tidsgräns för hur länge snyltarna skall försörjas på de inhemskas bekostnad. Detta är andra ord för förslavande av de inhemska befolkningarna – och notera att alla skyldigheter gäller vita världsmedborgare, medan de som skall ha i princip är muslimska snyltatre från världen, i synnerhet Afrika.
  I Tyskland närmar man sig målet, då nu minst 5% av landets invånare är bortkopplade från elektrisk anslutning (elpris på 6:-/kWh). Men i New SouthWales är man där. Industrier och befolkning flyr delstaten (vanligast till Indien) undan regelbundna Blow Outs, vilka leder till hög dödlighet.
  Snart lär BlowOuts bli vanliga även i Sverige. Och då fungerar heller inte alternativa energikällor, typ gasvärme, vedvärme, luftvärme- resp bergvärmepumpar etc. Allt kräver el för att ge något.

  samtidigt som diktaturen leder Sverige mot undergången tillgriper man historiskt vanliga grepp i desperation (för att dölja vad man vet kommer att ske) genom att styra mot el-bilar (som kommer att sakna el för att laddas, höghastighetståg (som kräver el vilken inte kommer att finnas och heller inte finansieringen, som ju skickas i bidrag till 100000-tals migranter), moderna el-intensiva investeringar i modern industri kan inte utföras i brist på BILLIG, OBEGRÄNSAT MED resp AVBROTTSFRI ELEKTRICITÈT.

 69. LarsF

  Sten #62 – Klimatfilosof – inge skall komma och säga att de gröna inte skapar nya jobb. 😀

  Sören #67 – indoktrineringen har visst inga gränser, nu är översättarna med också…

  Roland #68 – vi alla har behov att ventinera ibland om allt som vi skattebetalare skall fixa medan vi står i sjukvårdskön och diagnostiserad cancer kan opereras. Medmänsklighet med alla utom skattebetalarna.

 70. Lasse

  #66
  Det är SMHIs proffs som ger kommunerna underlaget.
  De tar tom extra betalt för det:
  https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/bygg-och-infrastruktur/framtida-havsvattenstand-1.811

  #68 Kanske lite onödigt att kalla dem som välkomnas in i en gemenskap för namn.
  De gör smarta val!
  Det är vi som inte är så smarta!

 71. LarsF

  #70 – har SMHI track record som visar på hur duktiga de varit i hänseendet med prognoser 50 år osv?

  Väderprognoser till imorgon sägs vara 82-84%, enligt utsändning i ekot för något år sedan.
  Vilket betyder att en vecka så kan vi singla slant….

 72. Ulf

  Svar 62

  Vilken sorglig pajas. Han har iofs rätt om att vi inte kommer att nå Parismålen men det lär påverka klimatet lika lite som hittills.

  Man funderar på hut sådana hör människor fungerar men kanske är det bara en födkrok. Klimatfilosof herregud?

 73. LarsF

  Ytterligare intressant om universitetens indelning av sina fack i allt finare indelningar.

  Filosofi är numera indelat i praktisk filosofi och teoretisk filosofi – och professur i varje visst i Göteborgs Universitet. Det var nytt för mig i alla fall tills nyligen.

  Om det var Brylde i praktist filosofi, och hon wikfors i teoretisk filosofi.

 74. jensen

  70 Lasse
  Mycken tack för länken.
  SMHI avslöjar sig själv genom erbjudandet till ev. kund:
  ” Det är dina behov som styr vilken typ av havsvattenstånd som skall beräknas ( gissas)
  Kontakta oss för prisförslag”

  Jag skickade den nya forskningen för underlag till SMHI

 75. Olav

  Vi kommer åtminstone att få leva med det påstådda klimathotet fram tills nutidens politiker, journalister, korrupta vetenskapsmän och aktivister som Greta Thunberg om si så där 50 år gått i pension.
  Ja, inte ens då är förmodligen en majoritet av oss beredda att byta ut kärnkraften mot kolet. Kärnkraften är ju koldioxidneutral har vi fått lära oss av våra gröna läromästare. Livets gas är ju så hemskt giftig i jämförelse med det rena kärnkraftsavfallet.

 76. jensen

  Vad skall man lita på, verkligheten eller fantasierna?
  https://rclutz.wordpress.com/2018/06/21/uscs-warnings-of-coastal-floodings/

 77. Robert Norling

  #61 Pekke
  ”Temperaturer runt – 40 är inte så ovanligt i Norrland vintertid.”

  Som du skriver så är dessa temperaturer inte ovanliga, så det är helt riktigt.
  Men jag tycker i alla fall att det är mer än nog med så låga temperaturer och att kasta bort miljard för miljard, för att försöka göra det ännu lite kallare känns tämligen meningslöst.

 78. Rolf Mellberg

  #62 Sten I m. fl.

  Den tar väl priset – eller snarare botten rekordet.

  Det är dags att skriva ett öppet brev till Aftonbladet med cc till Johan Rockström.

  Huvudfrågan kan vara: Tar Aftonbladen ansvar för de självmord som kan tänkas bli följden av detta enastående okunniga nonsens. Kan Aftonbladen (eller andra) ställas inför domstol med anklagelsen Vållande till annans död???
  Kommer Aftonbladet att betala blommor till graven och ersättning till det efterlevande?

 79. Ingvar i Las Palmas

  Kan det bli dummare??
  ”Klimatfilosof” Det är tamej…….. En första klassens oxymoron.

 80. Ingemar Säfbom

  ”Tyskland den nya bromsklossen” enl Katternö tidning. Den fossila elproduktionen minskade med bara 2 procent mellan 2009-2017
  https://katternodigital.fi/article/tyskland-den-nya-bromsklossen/

 81. Lasse

  Isabella Lövin i ekots intervju.
  Hyllar strejkande tonåringen!
  Vill se större grön skatteväxling.

  Snart kostar elen 3 SEK/KWh!

 82. Ingemar Nordin

  Sten I #62,

  Han är ingalunda den förste, eller den störste, pessimisten bland filosofer. Arthur Schopenhauer predikade livets meningslöshet och varför allt var dömt att gå åt helvete. Redan på tidigt 1800-tal. 🙂

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer

 83. Ann lh

  #81 Lasse! Hon, Isabella har verkligen kaxar till sig. Ekonomiprofessorn från Umeå hade en ganska annorlunda syn på klimat- och skattefrågan frågan. Han menade att det finns en värld utanför Sverige och att vi måste ta hänsyn till den. Efter hans korta stund på tråden fick Isabelle breda ut sig igen. Hon inledde med något i stil med att om jag får säga något också och nedlät sig inte till att bemöta professorns synpunkter utan forsade vidare och fick sista ordet.
  Dessutom verkade hon hylla lilla Greta, som endast kan se i svart eller vitt, vår postergirl.
  Där har Stefan Löven fått sin överman!

 84. Rolf Mellberg

  Finns det någon här med en tonårsdotter (eller motsvarande barnbarn) som kan övertala henne att sända in ett brev till Aftonbladet med innebörden att:

  Nu har allt hopp lämnat mig, efter att ha läst ert inlägg från Roy Scranton.
  Jag vill inte leva längre, jag orkar inte. Vi ska ju ändå alla dö.

  Farväl!

 85. Michael E

  #79 Apropå om det kan bli dummare, Magdalena Raivio vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet, gör sitt avhandlingsarbete om ”andlig ekofeminism”. Både genus, klimat, miljö och religion i en och samma avhandling eller som det numera borde heta i dessa kretsar avhendling.

 86. Rolf Mellberg

  #84 fortsättning

  Tjejen kan hålla sig gömd några dar, föräldrarna kan spela teater och ställa till med ett jätterabalder på Aftonsopan och skälla / skrika / gråta ut inför hela journalistkåren.

  Bra story i hela media, allra bäst när tjejen kommer tillbaka den här gången.

  I krig är allt tillåtet.

 87. Ingvar i LasPalmas

  Ingemar Säfbom #80
  >Den fossila elproduktionen minskade med bara 2 procent mellan 2009-2017
  Strålande!!!
  Död åt ”Energie Wände”

  Lite off topic men kul (tycker jag)
  https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190125/test-visar-v8a-snalare-an-fyrcylindrigt/
  V8 Rules!

 88. Håkan Bergman

  Arne Nilsson #29

  Det är väl i.o.f.s. en vinst att bränna gas i.st.f. kol, men för att fullt ut utnyttja gasens fördelar ska man bygga nytt. Gaskombiverk kan för ren elproduktion nå en verkningsgrad på över 60% och kombinerat med värmeproduktion över 90%. Way to go!

 89. Håkan Bergman

  Grattis Afrika, ni har blivit utvalda.
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/satsning-pa-gron-el-kan-skapa-miljontals-nya-jobb-i-afrika/
  Skapa jobb? Tror nog att Kinas afrikasatsning skapar mera företagande och därmed fler jobb.

 90. SatSapiente

  #88
  I Malmö finns, eller ska vi säga fanns, en sådan anläggning.
  https://www.uniper.energy/sverige/reservkraft/oresundsverket
  Way to go, men inte i Sverige.

 91. Håkan Bergman

  SatSapiente #90

  Inte klokt, sorgligt t.o.m., jag har faktiskt jobbat som eldare på Öresundsverket, men då var det kol, olja och ånga som gällde. Finns faktiskt ett kombigasverk i Göteborg, men det verkar nästan vara hemligt.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rya_Kraftv%C3%A4rmeverk

 92. Ingvar i Las Palmas

  #89 Håkan.
  Självklart! Se till att hålla utvecklingsländerna borta från oljan!!!

 93. Ingvar i Las Palmas

  Så den nakna sanningen framträder allt tydligare.
  Det handlar inte om det globala klimatet.
  Det handlar om den globala makten.
  Kommunisternas och globalisternas våta dröm