Elsa svarar på alla påhopp efter sitt jungfrutal i riksdagen

Här svarar Elsa Widding på alla osakliga och okunniga påhopp som hon fått efter sitt jungfrutal i riksdagen.

Här är den artikel som varken DN eller SvD ville publicera i anslutning till mediedrevet efter hennes tal i riksdagen:

Ett perspektiv som inte tolereras

”Ja visst gör det ont när knoppar brister.”, så inleds Karin Boyes välkända dikt ur samlingen ”För trädets skull”. Efter mitt jungfruanförande i riksdagen under den allmänpolitiska debatten har jag bildligt fått löpa gatlopp i media. Jag har av olika miljödebattörer och miljöaktivister hängts ut som en tokig, klimatförnekande tant vars perspektiv inte bör tolereras. Allt detta för att jag i mitt anförande framförde ”Påståendet att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd.”. Låt mig i detta sammanhang och i denna debattform utveckla mitt bemötande av samtliga påhopp som jag fått sedan mitt anförande.

Människors intresse för att tränga in i frågeställningar på djupet för att kunna dra korrekta slutsatser tycks minska i allt snabbare takt. De flesta nöjer sig idag med ett politiskt korrekt budskap. Få är de som vågar riskera konsekvenserna av att presentera ett perspektiv som inte passar in. Ett exempel på dessa få är Nobelpristagarna James Watson och Francis Crick som löste gåtan med DNA. Nyckeln till framgången var enligt dem själva; Att våga ta tuffa diskussioner med meningsmotståndare och ifrågasätta det vetenskapligt för givet tagna.

Jag vill inledningsvis slå fast att ökningen av växthusgaser i atmosfären är ett potentiellt problem på lång sikt med en tidsskala på femtio till hundra år. Av modellerna har vi också lärt oss att det är en dålig idé att elda upp alla våra värdefulla fossila bränslen under innevarande sekel.

Jag har i mitt arbete valt att betrakta den fysikaliska vetenskapen (arbetsgrupp 1) från IPCC som den i dag mest vederhäftiga och samlade naturvetenskapen inom klimatområdet. Det betyder inte att detta omfattande material är en absolut sanning som inte bör ifrågasättas. Givetvis korrigerar IPCC sin analys mellan rapporttillfällena. Det är fortfarande mycket svårt att gissa hur världen kommer att utveckla sig på nästan 80 års sikt. En stor och avgörande fråga för hur mycket koldioxid som kommer att släppas ut handlar om hur befolkningsutvecklingen och teknikutvecklingen kommer att se ut. Lägg därtill osäkerheten om hur våra utsläpp kommer att påverka temperaturen, såsom aerosoleffekten och hur snabbt koldioxiden försvinner ner i djuphavet.

Vid rapporttillfället 2013, när AR5 publicerades, ansågs IPCCs mest extrema scenario (RCP8,5) som det mest sannolika och det gick under benämningen referensscenario. Detta scenario omfattar årliga utsläpp på ca 100 Gton (gigaton) koldioxid per år, att jämföra med dagens på knappt 40. Då, för bara några år sedan, talades det om en befarad uppvärmning på 4–5 grader fram till 2100. Idag finns däremot en växande acceptans för att detta extrema scenario är osannolikt! Det är istället ett medelscenario som IPCC och den fysikaliska vetenskapen (WG1) nu ser som det mest troliga och som man tar fasta på i sina projektioner för framtiden. Nu förväntas en utsläppsnivå på runt 40 Gton per år fram till seklets mitt för att därefter sjunka ner mot 10 Gton vid seklets slut. Det är framför allt Kina och Indiens övergång från kol till en ökad satsning på kärnkraft som förväntas få kurvan att vika nedåt

Den idag bästa gissningen från IPCC innebär att temperaturen stiger med ytterligare cirka 1,5 grader, vilket innebär att uppvärmningen fortsätter i samma takt som den gjort sedan 70-talet, cirka 0,2 grader per decennium. Tyvärr grundar sig varken klimatpolitiken eller klimatdebatten på vad IPCC och den fysikaliska vetenskapen säger. Som riktmärke för politik och debatt väljer man alarmistiska slutsatser från den arbetsgrupp som hanterar konsekvenserna av klimatförändringar, och en modellerad framtid med de mest extrema scenarierna som grund. En framtid där utsläppen kommer att öka från dagens ca 420 ppm till närmare 1200.

Väderkatastrofer inträffar och har alltid inträffat men likväl befarar många att extremväder kommer att bli vanligare på grund av ett varmare klimat. Även här handlar det om en modellerad framtid med ett extremt utsläppsscenario som grund. Förutom att värmeböljor förväntas bli något varmare, köldknäppar något mindre kalla och nederbördsmängderna öka har inte detta kunnat visas statistiskt ännu. Om vi utgår från IPCC:s klimatmodeller och räknar på vilka kostnader som kommer att drabba mänskligheten på grund av de klimatförändringar som våra utsläpp förmodas förorsaka så visar det att alldeles för stora resurser läggs på utsläppsminskning. Att skydda samhället mot sådana extremväder som har förekommit och som vi vet kommer att hända igen vore ett bättre sätt att använda mänsklighetens resurser. Det vore därför rimligt att satsa mer på att skydda våra samhällen från extremväder som vi redan nu kan vara förvissade kommer att inträffa än att ensidigt satsa på ”klimatåtgärder” med tveksam effekt på klimatets långsiktiga utveckling.

Under förutsättning att klimatsimuleringarna är realistiska, borde ett mål på närmare 2,5 graders temperaturökning mot slutet av innevarande sekel vara mer realistiskt än en förhoppning om 1,5 grader. Det skulle innebära en global temperaturökning på cirka 1,3 grader över dagens temperatur eller ungefär lika mycket som uppvärmningen efter den lilla istiden med utgångspunkt att denna period tog slut runt 1850. Då ska vi betänka att fram till slutet av 1800-talet hade mänskligheten genomlidit en rejält kall period som få lär önska sig tillbaka till.

En ansvarsfull politik de närmaste decennierna bör handla om att hjälpa de fattigaste länderna att få fungerande elnät och kraftproduktion, vilket bland annat kan ske genom att finansiera moderna, utsläppssnåla fossilkraftverk. Exempel på detta är gasturbin plus ångturbin med en el-verkningsgrad på 60 procent eller mer, alternativt modern kolkraft med upp till 48 procents verkningsgrad. Utan finansiellt stöd kommer de fattiga länderna att tvingas minimera investeringskostnaderna och bygga anläggningar med halva verkningsgraden eller ännu mindre, och med betydligt större utsläpp per vunnen energienhet. När tillgången på billig arbetskraft och egna kol- eller gasfyndigheter är stor blir valet självklart. När det väl finns tillräckligt med svängmassa kan elsystemet kompletteras med fossilfria alternativ. På några decenniers sikt bör den industrialiserade världen satsa brett på kärnkraft med hög kvalitet och säkerhet.

Alarmister och realister har olika perspektiv på klimatfrågan och det är ett faktum att ingen vet exakt hur framtiden kommer att påverkas. Därför är det av yttersta vikt att inte vilseledas där tillförlitliga data faktiskt finns. Alla seriösa diskussioner om det förändrade klimatet måste börja med att erkänna inte bara den vetenskapliga vissheten utan också den vetenskapliga osäkerheten, särskilt när det gäller att projicera framtiden. Att vi skulle befinna oss i en klimatkris – med betoning på kris – anser jag fortfarande sakna vetenskapligt stöd! Så till alla er som försökt ta heder och ära av mig – Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Elsa Widding”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Kent.
  Elsa säger att ”påståendet att vi lever i en klimatkris, saknar vetenskapligt stöd”.
  Du verkar hävda annorlunda. Vilka är de främsta vetenskapliga belägg för att krisen är här, nu? anser du..

 2. Ulf

  Alltid bra men det vore bättre om hon skrev mer och lämnade skriftliga svar. Mer skriftlig kommunikation.

 3. Ulf #2

  Jag är själv mer av en text-människa än en bildmänniska. Men jag har förstått att ungdomar föredrar youtube framför text. Elsa har ju faktiskt försökt att svara via text i stormedia men blivit refuserad så då återstår det fria ordets sista bastion, nämligen internet. T.ex. youtube innan hon slängs ut därifrån …

  Det är värt att notera hur otroligt smalt det svenska mediautrymmet är för kontroversiella åsikter om klimatet, t.ex. IPCCs. 🙂

 4. Ann Löfving-Henriksson

  # 2 Men Ulf!
  Elsa om någon har väl skrivit och skrivit.
  Har Du några synpunkter på innehållet i hennes senaste bok t.ex.?

 5. Enough

  Alltså, Elsa är både mycket bra på att berätta i rutan och skriva i böcker. ”Problemet” är kanske att de flesta är så okunniga och ovilliga att sätta sig in i frågorna, att om man ska ha framgång ( t.ex. i riksdagen), måste man vara överpedagogisk och bryta ner det ofta långa resonemanget i små bitar för att nå fram.

  Allt detta beror på en lång rad av år marinering av folks hjärnor, media är experter på det och politiker hänger gärna på det ”enkla”. Verkligheten är mycket mer komplicerad, t.ex. möjligheterna att stoppa världens kol/olja/gas-förbränning de kommande 50 åren. De är minimala, trots det försöker alarmister få befolkningen i väst att försöka med sin högst begränsade andel.

  Elsa och Jessica på plats i Riksdagen kommer att kunna göra succe, ge dem bara lite tid att hitta de rätta formerna, så kommer det att få genomslag. Elsas premiär var strålande bra i ett avseende; visa att hela det falska narrativet inte bara är att köpa rakt av, nu ligger dörren öppen för detaljarbetet att släcka alla delar som det grundas på, en efter en, heja på, giv’m hell!!!!

 6. Daniel Wiklund

  Elsa är en fantastiskt kvinna/människa. Fler med hennes egenskaper och världen vore en bättre plats att leva på. Hoppas att hon orkar fortsätta. Med tanke på att det nästan är skottpengar på henne.

 7. Hans Hellsing

  Elsa Widding är kunnig och modig. Hoppas hon får genomslag i debatten så att vi kan rädda Sverige.

 8. Anders

  #2 Ulf. What? Elsa är bäst i både test… och text! Dessutom är hon en frejdigt levande personlighet på skärmen, till skillnad från de många bardiedockorna i reklam-, influencer- och mediabruset.

 9. Simon

  Elsa är lysande. Hoppas hon orkar fortsätta. Sedan instämmer jag i frågan #1 ställer även om jag inser att vi inte kommer få något svar.

 10. Adepten

  #2 Ulf

  Om du inte har läst Elsas ”klimatbok” Sunt förnuft om Energi & Klimat med underrubriken fakta och funderingar. Kan du läsa nedanstående grymma recension, ”OBS! Bör ej läsas av personer med högt blodtryck eller kort stubin” som visar att hon har starka krafter emot sig:
  https://mathsnilsson.se/tag/klimat/
  https://mathsnilsson.se/2023/01/08/recension-av-elsa-widdings-sd-nya-klimatbok-del-2/

  Förövrigt anser jag att hon, med sina Energi kunskaper, ska kunna driva frågan om BEKEN-modellen som skulle vara till stor nytta för Svenska folket.

 11. Mats

  Elsa behövs för att avslöja Klimatsekten.
  Hon har sunt förnuft och karisma betyder mycket för att nå fram.

 12. Benny

  En modig kvinna Elsa Widding som vågar utmana etablissemanget och globalisterna. För vi ska ju ha klart för oss att direktiven ytterst kommer från Bryssel, FN och Washington. Och det är inga ofarliga motståndare det har historien visat.

 13. 50sekunder in i videon säger Elsa ”… olika agendor som alla syftar till att göra oss fattigare…”. Det är tyvärr nog just det våra politiker, svenska såväl som andra, avser. Går det inte att att uppnå koldioxidmålen med vindkraftverk, EV, Hybrit, insektsdiet, ekologiskt jordbruk och alla andra fantasifulla lösningar som förordas, finns det trots allt en realistisk väg att gå för att nå målet. Nämligen att den stora majoriteten av människor blir fattigare, seriöst så. Redan 2019 började franska staten utreda hur det kunde gå till. Jag skrev en kommentar därom:

  https://klimatupplysningen.se/liberalers-grona-tokiga-drommar-autonoma-forarlosa-bussar-pa-lidingo/#comment-361443

  I Franska statliga media pågår sedan ett par år en massiv propaganda som glorifierar hur bra det är att leva fattig eller som det oftast heter, energi-och konsumtionsnyktert. Negativ tillväxt hyllas. Ett exempel på ett program från France Inter, motsvarande SR P1: ”Les vies pauvres ne sont pas de pauvres vies. Pour le philosophe Guillaume Le Blanc, il y a urgence à considérer l’histoire des vies pauvres comme riche de sens politique et philosophique à l’heure du primat économique.” Min fria övers: Att leva fattig innebär inte ett fattigare liv. För filosofen Guillaume Le Blanc är det angeläget att betrakta historien om de fattigas liv som rikt i politisk och filosofisk mening i en tid av ekonomiska prioriteter.

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-mercredi-02-novembre-2022-1983736

  Glöm inte heller Macrons famösa tal om ”slutet på överflöd, självklarheter och bekymmerslöshet”.

  Ett kort klipp från Macrons tal: https://www.youtube.com/watch?v=fOAc2RmeAHU&t

 14. BG

  #10

  Det vore intressant att läsa en ”recension” av Steven E. Koonins bok Unsettled? gjord av MN. Det finns fler: Reef Heresy? av Peter Ridd, Climate Change, The Facts 2020 av Jennifer Morohasy. Varför inte ge sig på Michael Shellenberger med sin Apocalypse Never. Till exempel.

 15. BG

  #13

  I Dr Jordan Petersens Podcast, What Does the Science Say, Dr Richard Lindzen, säger Dr Lindzen på ett ställe i videon, att genom att ta bort kväve i konstgödsel, kan ca 4 miljarder människor komma att dö av svält. Sri Lankas president förbjöd konstgödsel åkte till Glasgow och berättade hur duktig han hade varit. Följd: missväxt, hungersnöd upplopp. Presidenten åkte ut.

  https://youtu.be/7LVSrTZDopM

 16. Daniel Wiklund

  # 13 Lars M Tack för intressant och skrämmande information från Frankrike.

 17. Kent

  #10 Adepten
  Tack för länken till Maths Nilssons recension av Widdings bok. Kritiken är saklig och välmotiverad och slår egentligen undan fötterna helt på Widdings ståndpunkter, men ändå hyllas Widding här. Hur kommer det sig?

  Någon som vill bemöta Nilssons kritik av Widdings bok?

 18. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Kent, har Du läst Elsas bok?

 19. #17 Kent

  Elsa bemöter själv artikeln i Göteborgsposten:
  https://www.youtube.com/watch?v=UR3bG54IulQ

 20. Daniel Wiklund

  Kommentaren borttagen

 21. Simon

  Jag gissade rätt. Något svar på frågan i #1 fick vi inte. Inga egna tankar kring frågan heller utan bara ett evigt hyllande till de som ligger på samma nivå av okunskap. Det blir därför meningslöst bry sig om vad ”Kent” anser, eftersom det inte är honom vi bemöter utan vad hans idoler tycker. Exempelvis då Rockström och nämnde MN. Några egna tankar lär vi som sagt inte få ur honom.

 22. Kent

  Kommentaren borttagen

 23. Anders

  Tre raka frågor till algoraklet ”Kent”:

  1) Vilka vetenskapliga bevis menar Du det finns för den klimatkris som Elsa Widding ifrågasätter?
  2) Finns det några osäkerhetsmått i den/dessa studier?
  3) Vilka negativa effekter kan en drastisk ”omställning” få?

 24. Lars Kamél

  Vad jag vet, har ingen global temperaturserie så pass hög trend som 0,2 grader per årtionde. Den som sannolikt har högst kvalitet, UAH, hade länge en trend på 0,14 grader per årtionde, men den har nyligen sjunkit till 0,13 grader per årtionde.
  Den har sjunkit för att den globala uppvärmningen slutade för 8 år sedan. Vilket alla kända, globala temperaturserier visar.
  Det är alltså ett faktum att den globala medeltemperaturen har slutat att öka. Den som hävdar annat, är en faktaförnekare.
  Däremot är det inte fakta att den kommer att fortsätta att stå stilla, att den kommer att börja öka igen eller att den kommer att börja sjunka. De är osäkra prognoser, och vi får vänta och se vad som händer.
  Med tanke på trender från verkliga världen, begriper jag inte spådomen att världen ska bli ytterligare 1,5 grader varmare. Vad som än har orsakat uppvärmningen hittills byter antagligen tecken på trenden snart. Och kanske redan har gjort det.
  Och om all global uppvärmning har orsakats av mänsklighetens växthusgasutsläpp, vilket är föga troligt, så borde vi ha fått fram nya, fossilbränslefria energislag innan världen har blivit 1,5 grader varmare.

 25. Göran

  Oavsett vad Elsa Widding anser eller vad Maths Nilsson anser, så är det enda intressanta vad som händer i verkligheten.

  Visa mig var det är klimatkris?

 26. Göran

  Elsa Widding tycks enligt Maths Nilsson påstå att PK-media inte skriver om köldrekord och Maths Nilsson visar på sin blogg en bild med urklipp från media med köldrekord.

  Detta sätt att misskreditera Elsa Widding är totalt löjligt vilket jag kan påstå att en klimatkrisbuffare inte förstår.

  Till att börja med måste man se på vikten av rapporterade värmerekord och köldrekort i media. Låt säga att det finns 100 värmerekord och alla dessa rapporteras. Det finns även 100 köldrekord under samma tid, men bara 1 av dem rapporteras. Frågan är nu hur vi ska definiera om köldrekorden rapporteras eller inte?

  Det är även en fråga om var köldrekorden rapporteras. Sker de i SVT eller i lokalblaskor? Klart att lokala tidningar skriver om dem, medan de kanske är totalt ointressanta på SVT.

  Ska man således vara seriös så gott det går, kanske man ska kartlägga alla köld- och värmerekord under en viss tid och sedan undersöka vilka som rapporterats i media. Både Elsa Widding och Maths Nilsson kan få minus vad gäller detta.

  Dock är det en subjektiv upplevelse. Får jag läsa om 100 värmerekord och bara 1 köldrekord, vilken uppfattning lär jag då få?

  Jag kan samtidigt lägga till, att om jag läser om t.ex. den varmaste sommaren och sedan undersöka i t.ex. data från SMHI och finner att det inte var sant, vilken subjektiv uppfattning får jag då om medias klimatkrisbluffande?

 27. Bra att Elsa kämpar på!
  Jag är glad över att dom gröna och dom röda har dragit slutsatsen att SD gick starkt i valet pga att svenska folket är oroliga över massinvandring och dålig integration.
  Som gammal sosse tror jag att folket röstade på SD för deras jordnära och realistiska klimatpolitik.
  Folket vill inte att deras pensioner och skatter skall dräneras i den gröna klimatomställningen – folkets intellektuella kapacitet är alltid underskattad av gröna akademiker, som tror att stockholmare är intelligentare för att dom tittar på statistik över akademiker i befolkningen.
  Sd har rätt, vi skall hjälpa fattigare länder med rening och själva bevara våran låga Co2 energistruktur.
  Bolund och hans gäng brukar bara nå upp i 10% förtroende – 90% misstror – undra varför?

 28. mattias

  #26
  Problemet med rubriker om köldrekorden som visas upp i stort sett alla kommer från de senaste månaderna – där det bevisligen varit kallt både i Sverige, Nordamerika och Japan – och därför rapporterats om. Elsas bok trycktes före denna period och har därför inte fått med dessa köldrekordrapporteringar.

 29. BG

  #13

  Det måste ha kostat på för Monsieur Le President att ta sig till Qatar för att se Le Bleu spela fotboll. Vad värre var att landsmän gjort lika dant och därigenom förvärrat klimatkrisen.

 30. Lars Cornell

  #28: Någon har räknat ut att om vi beaktar mängden platser och arter av rekord att slå så blir ca 2000 väderrekord varje år normalt.

 31. mattias

  #26,28
  Okej, jag ser att det även förekom några rubriker om lokala köldrekord lite längre bak i tiden. Noterar dock att de flesta av dessa kom från nuvarande La ninja period. Lite skillnad mot de haussade värmerekorden som numera tas ut i förskott. Minns de förhoppningsfulla reportrarna som sände från rondellen i Målilla ett dygn i förväg och lite snopet fick åka hem igen. Nåja, det blev nästan ett rekord i alla fall…

 32. Lasse

  Mats N och Elsa W-vilket par!

  Försöker läsa boken men anar att hon skrivit den i affekt och helt utan den stringens som krävs för att hålla en sån som Mats N lugn.
  Det räcker väl med att konstatera lite om fjällväxtligheten och solen för att hålla borta den värsta alarmismen?
  Eller när det är tal om havsvattennivåer och acceleration ta fram de kurvor som finns för detta ändamål.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Fast då hade det inte blivit en bok-som tar visst tålamod att tröska sig igenom.

 33. Lasse

  #32 forts
  En fråga?
  Varför ser denna figur ut såhär:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140

  Det är förbryllande eftersom trenden ,som skall plockas bort, syns tydlig. Irriterande!
  Man ser tydligt att trenden inte är 0,75 mm/år utan snarare
  lite mer ca 0,9 mm/år dvs 10 cm på 100 år.

 34. # BG 29 #

  ”Vad värre var att landsmän gjort lika dant och därigenom förvärrat klimatkrisen.” Precis !

  Den som är något insatt i fransk politik vet att Macron kallas för Jupiter. Numera också Vulcanus. Redan de gamla romarna sade att vad som tillåtes Jupiter, tillåtes inte en oxe. Och så ser våra politiker på tillvaron, vare sig de är svenska eller franska.

 35. Daniel Wiklund

  Rekord är till för att slås. Inom friidrotten finns några svårslagna rekord. Tex 47,60 på 400 meter. Marita Koch från DDR gjorde den tiden för snart 40 år sedan. Det var förmodligen dopingen som låg bakom de svårslagna rekorden. Det kanske finns doping bland väderrekorden också.

 36. mattias

  #35
  UHI

 37. Kent

  Jag sprang på denna video som är ett lysande exempel på hur Widding vilseleder sina åhörare, medvetet eller omedvetet?

  https://youtu.be/fFfoc_HCZTA

  I videon använder hon en temperaturkurva från en iskärna på Grönland ”Gisp2”. Men det är inte originalversionen av den utan en manipulerad, oklart av vem då hon inte anger var kurvan kommer ifrån.
  Hon diskuterar i sammanhanget Kullmans studier av trädgränser och hans referens till temperaturförändringar under holocen och vill hävda att det var varmare för några tusen år sedan. Oklart var geografiskt hon menar men det är i alla fall inte Grönland hon pratar om men det kan vara globalt eller norra hemisfären.

  Så Widdings vilseledningar:
  1. Hon använder en temperaturkurva från en punkt på Grönland för att representera global eller norra hemisfärens temperaturhistorik. Fel såklart. Det finns gott om temperaturkurvor för norra halvklotet och/eller hela klotet hon kunde ha använt, men dessa stödjer inte den tes hon driver.

  2. Temperaturkurvan från Grönland är manipulerad och missvisande för det argument hon försöker ge:

  2a) y-axelns namn anges till ”Temperature anomaly” men det är det inte, det är absolut temp i C. Inget stort vilseledande fel eftersom det är så uppenbart men visar att den som har manipulerat grafen inte har koll på läget.

  2b) Tempdata från Gisp2 slutar år 1855 (som anges i figuren) så en annan källa är tillagd för att ge temperaturgrafen fram till nutid. I figuren anges JE Box et.al. (2009) som referens men denna publikation anger inte temperaturhistoriken vid Gisp2

  2c) I Gisp2-data anges tidpunkten ”0” till år 1950 enligt gängse norm, men i figuren finns det en tillagd text med pil till samma punkt som anger ”Current 2007” vilket är fel i den rådande tidsaxeln. Referensen https://www.ncei.noaa.gov/access/paleo-search/study/12887 anger den rådande årsmedeltemperaturen för 2001-2010 till -29,9 C för Gisp2 vilket är ca 1 grad varmare än det som i figuren anges till ”current 2007”

  Så varför använder Widding en så uppenbart manipulerad figur i sin presentation? Figuren har cirkulerat på nätet i drygt 10 år och debunkades omgående. Var har hon tagit figuren ifrån? Hon säger själv i videon att det är viktigt att följa vetenskapen men hon gör inget annat själv än att inte följa den. Vet hon ens vad vetenskap är? Okunskap från hennes sida är den mildaste förklaringen.

 38. Lasse

  #37
  Det är förbryllande med alla anklagelser när vi vet att motsidan manipulerar data.
  Ta Manns kurva!
  Min fråga är:
  Har du tveksamheter över att temperaturen varierat på Grönland?
  Har det varit kallare förr?
  Har det varit varmare än idag?
  Är avsmältningen idag exceptionell?
  Är trädgränsen en indikator som kan vara till hjälp?

 39. Anders

  #37 Kent. Du ”springer” tydligen hellre än att svara på mina frågor i #23. De är betydligt viktigare än de petitesser Du nu listar.

 40. foliehatt

  Kent.
  – anser du att vi lever i klimatkrisen? (ja, bestämd form). Vänligen motivera ditt svar.

 41. Kent

  #38 Lasse
  På vilket sätt är Manns kurva manipulerad?

 42. Daniel Wiklund

  # 37 Kent. På vilket sätt visar du att du vet vad vetenskap är. Har du en vetenskaplig utbildning. Undrar var du sprang när du sprang på videon.

 43. Adepten

  #17 Kent

  ”Någon som vill bemöta Nilssons kritik av Widdings bok?”

  Bra Kent 🙂 En berättigad fråga som våra kunniga kan bemöta. Men det kan ta lite tid eftersom vi alla ännu inte läst Elsas bok.

  MathzNilsson har gjort något som snarare liknar en peer review, eller vetenskaplig granskning av en artikel innan den tillåts publiceras, än en recension av en bok. Hans bevekelsegrund är att försvara IPCC ståndpunkt att Mänskligheten är orsak till allt utsläpp av CO2 som i sin tur skapar elände på vår planet, vilket jag tycker är väl magstarkt. Sedan är det så att han aldrig berättar eller motiverar tillvägagångssättet för att förhindra detta elände utan att behöva decimera befolkningen.

 44. Kent

  #24 Lars
  ”Vad jag vet, har ingen global temperaturserie så pass hög trend som 0,2 grader per årtionde.”

  Alla ”big five” temperaturserier ligger på +0,2 grader/10 år sedan 1970-talet.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Global_temperature_record#/media/File%3A20200324_Global_average_temperature_-_NASA-GISS_HadCrut_NOAA_Japan_BerkeleyE.svg

 45. TorbjörnR

  Nu har någon mer objektiv recension släppts av Elsas bok.

  https://www.facebook.com/groups/1379511478940601/permalink/4126231537601901/

 46. Kent

  #38 Lasse
  ..forts..

  ” Har du tveksamheter över att temperaturen varierat på Grönland?”
  Nej

  ”Har det varit kallare förr?”
  Ja

  ”Har det varit varmare än idag?”
  Beror på vilken tidsperiod du menar. Efter senaste istiden – kanske.

  ”Är avsmältningen idag exceptionell?”
  Ja

  ”Är trädgränsen en indikator som kan vara till hjälp?”
  Vet ej.

 47. Daniel Wiklund

  Vilken klappjakt det är på Elsa. Beror det på att hon är kvinna. Har hon råkat visa att kejsaren är naken. Kent dök ju upp strax efter att Elsa blev riksdagsledamot. Elsa vet vi vem det är. Men vem är Kent ?

 48. Kent

  #43 Adepten
  ” Hans bevekelsegrund är att försvara IPCC ståndpunkt att Mänskligheten är orsak till allt utsläpp av CO2 som i sin tur skapar elände på vår planet,”

  Eller är det helt enkelt att få fram sanningen?

 49. Daniel Wiklund

  # 48 Kent. Elsa ska tydligen knäckas. Hon har berättar för många sanningar. Förmodligen finns det dom som anser att den här bloggen också berättar för många sanningar. Och att bloggen också bör knäckas.

 50. Anders

  Apropå KENT – som nu hugger hej vilt på riksdagskvinnan Elsa Widding. Hur många har ställt raka, för klimatdebatten relevanta, frågor till ”Kent” utan att få några svar? Personligen har jag ställt knippen med frågor i minst fem olika trådar utan att få tillstymmelse till svar.

  Efter ca fem år här på KU upplever jag debattklimatet som respektfullt och att medlemmarna gör så gott man kan för att svara varandras frågor. Detta upplever jag emellertid icke vara fallet med den politisk mycket korrekte varelsen/grupperingen som extremt flitigt skriver under pseudonymen ”Kent”. I mina ögon är f.ö. anonymiteten anmärkningsvärd då hen/de ju företräder mainstream!

  Om det visar sig att vi är många som saknar svar från ”Kent” tycker jag att moderatorn bör överväga att varna denne ”Kent” och helt sonika kräva att hen/de hädanefter svarar på tilltal.

  Annars lyckas ju ”Kent” att kollra bort sig och oss från sakfrågorna.

 51. Fredrik S

  Simon #21

  Men vi får en anledning att äta en jäkla massa popcorn och det är ju gott, fast man bör nog skippa smöret nu.

 52. TorbjörnR

  #50 Anders

  Jag är inte för censur eller blockning.
  Däremot har jag bestämt att aldrig svara ”Kent” då han inte bidrar med ny kunskap som jag kan ha nytta av. Precis som du säger så räknar jag med att alla försöker svara på de frågor som ställs till en men det gör inte ”Kent” så då dissar jag honom.

  Finns ju liknande personer i andra grupper.

  Jag tycker att mycket av dialogen blivit sämre sedan hen dök upp då dialogen mer liknar FB. Hoppas vi kan hålla uppe nivån i diskussionerna som hittills.
  Nu blir trådarna onödigt långa

  Så mycket intressant som dyker upp som man inte hittar någon annanstans

 53. Adepten

  #37 Kent

  Vad tycker du om denna redogörelse av temperaturer från gisp2?
  https://andymaypetrophysicist.com/kobashi-and-alley-gisp2-central-greenland-temperature-reconstructions/?amp=1

 54. Ann Löfving-Henriksson

  # 45 ThorbjörnR, tack för tipset till den utmärkta recensionen av Elsa’s bok. Den visar på bokens allsidiga och rikliga innehåll och skiljer sig verkligen från det mer än torftiga försöket att förgöra boken som författaren Maths Nilsson märkligt nog fick in i GP i går på kultursidan.

 55. Anders

  #52 TorbjörnR. Correctamundo! Jag ansluter mig härmed ögonaböj till Din förnuftiga skara och kommenterar framdeles inte den så irriterande algoritmen ”Kent”. Det förtjänar hen inte.

  Må istället förnuftet segra över rödgrön inhuman globalism!

  Data övertrumfar alltid scenarier, modeller som ofta används av demagoger som vill sprida allsköns pseudostatistiska dimridåer! För att inte tala om att data regerar över ”Summaries for Policymakers” gjorda av faktaintolleranta journalister och kommunikatörer med maktambitioner…

  Tack TorbjörnR för påminnelsen om vikten av att gå den smala vägen!

 56. jensen

  53
  Tack för länken. Skall bli intressant att detaljstudera.
  Vid snabb genomläsning tycker jag att de olika kurvorna snarare överensstämmer än motsäger varandra.
  Att parallellisera GISP 2 med historiska skeenden är mycket givande och stärker klimatets sociala betydelse.

 57. Ulf

  Jag orkar inte lyssna på förklaringar på youtube. Det tar för lång tid och jag tappar tålamodet. Jag vill läsa. Avskyr poddar orkar inte koncentrera mig i vad som känns som en oändlighet. Sån är jag.

  Adepten, nej skulle aldrig läsa Maths Nilsson han är en scharlatan vars existens går ut på att förtala hederligt folk. En totalt onödig person. Bara att ignorera.

 58. MatsL

  Hej Kent och gott nytt år!
  Jag har vid ett flertal tillfällen i den här bloggen frågat dej vilka vetenskapliga studier det finns som entydigt har kommit till den slutsatsen att vi befinner oss i en klimatkris. Det enda svaret som jag fått från dej är ett vagt ”IPCC”. Nu har ju IPCC inte bedrivit någon egen forskning utan de sammanställer bara några av de olika forskningsresultat som kommit fram sedan den förra IPCC rapporten. Så med ditt åberopade av ”IPCC” så menar du säkert något av de papper som de tagir med i sin summering – nu frågar jag dej igen: Vilken vetenskaplig rapport i IPCC’s sammanställning använder du som bevis för att vi befinner oss i en klimatkris?

 59. Olav Gjelten

  Tyvärr för Elsa så är klimatalarmismen en fråga utan större intresse för att bekämpa för enfrågepartiet SD.
  Helt i enlighet med vad vi kunnat förvänta oss tillsattes också en totalt okunnig snöflinga på den ministerpost som borde varit självskriven för Elsa.
  Mig veterligt hade SD:s ledning heller inga synpunkter på detta.
  Situationen är grotesk när SD får anses vara bästa partiet för oss klimatreligionsateister – bara därför att de inte direkt motarbetar oss så som de övriga riksdagspartierna gör! Till nästa val måste vi därför ha ett RIKTIGT PARTI att rösta på!!

 60. Kent

  #53 Adepten
  Faktiska mätningar med termometer vid Gisp2 visar att temperaturen var -29,9 C för perioden 2001-2010, dvs mer än 0,5 C högre än värdet för år 2000 i graferna. Så antingen går uppvärmningen nu väldigt snabbt på Grönland eller så är det någon offset i data i grafen

 61. #60 Kent
  #53 Adepten

  Att rita in HadCRUT i kurvorna från Grönland är helt fel. Temperaturanomalin på Grönland är ungefär dubbelt så stor som det globala medelvärdet. Har ni Elsas bok, titta på sidorna 21 och 24. Temperaturen i dag är knappt en grad lägre än för 8000 år sedan. På Grönland var det år 1850 cirka 2,5 grader kallare än i dag. Globalt brukar man ange 1,2 grader.

  Det anses hänga ihop med Milankovichcyklerna https://en.wikipedia.org/wiki/African_humid_period#Orbital_changes

  Det har väl inget förklaringsvärde för dagens temperaturförändringar, men det ger ju en antydan om att lite högre temperatur inte kommer att bli någon global katastrof.

 62. Nr61 Leif.
  Utifrån slutsatsen om global katastrof eller inte så kan vi dock tänka på havsnivåerna under angivna tidspoker och vårat moderna klot.

 63. Lasse

  #46 Kent
  Trädgränsen bör du nog läsa på om!
  Finner man träd under en glaciär vittnar detta om annat klimat.
  Just nu klättrar träden uppför fjället vilket vittnar om varmare klimat. Men det finns rester som vittnar om att detta inte är första gången träd växer där-
  Manns kurva också-en forskare som byter metod mitt i serien och sen är ovillig visa data är diskvalificerad!
  Visste du att temperaturdata och hans träddata inte överenstämde vilket fick honom att klippa och klistra 😉

 64. Ulf

  Svar Olav 59,
  Elsa är ingen smidig ”politiker” och jag tror att även SD är rädda för att bli smetade som klimatförnekare. Deras strategi är att mer att logiskt förklara att ett litet fossilfritt land som Sverige har liten påverkan. Bekämpa trams beräkningar som räknar utsläpp enligt BNP modell.

 65. Lars Kamél

  #33: Så vid Fort Denison syns en acceleration i havsnivåhöjningen, kanske som enda plats i världen. Men om den skulle bero på att havsnivåhöjningen verkligen accelererar vid Australiens kust, varför syns den inte i Freemantle?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-471

 66. Adepten

  #60 Kent

  ”Faktiska mätningar med termometer vid Gisp2 visar att temperaturen var -29,9 C för perioden 2001-2010, dvs mer än 0,5 C högre än värdet för år 2000 i graferna. Så antingen går uppvärmningen nu väldigt snabbt på Grönland eller så är det någon offset i data i grafen”

  Jag säjer som Ingemar Stenmark ”Hä löns int´ förklar för den som int´ begrip”

  tty eller någon annan kunnig får förklara för dej det där med temperaturmätningar i en iskärna jämfört med verkliga temperaturmätningar i atmosfären.

 67. Nr 66 adepten.
  Helt riktigt och en djupare förklaring gör tty bäst, som du säger.
  Vi andra dödliga kan ist titta på den historiska utvecklingen av havsisen på våran egen östersjön.
  Där finns en stor mängd fakta om klimatet under några hundra år och där syns också en bra samvariation med uppsalaserien.
  1700 – talets första hälft och dess vörmeperiod och låga isutbredning syns tydligt och där syns också tydligt trenderna för hur kraftigt isutbredningen minskade under 1800 till 1900.
  Våran isminskning under 1900 och 2000 – talet är inget nytt fenomen utan vi följer den naturliga klimatvariationen på ett oväntat precist sätt.
  Havsis på östersjön är en lagom stor och långsam termometer för våran del av den globala temperaturen.
  Smhi föredrar naturligtvis att påvisa östersjöns istrender från 1950 – wow, snacka om missvisande!!
  Smhi ändrade naturligtvis också mätsätt 2019 för isutbredning som sänker utbredningen, jämfört med tidigare metod – dock erkänner dom detta själva.

  Återigen, våran historielöshet och även förvanskning av den samma ingår i koncensus berättelsen om trender i klimatet – och det är ju supertrist för något så intressant som klimatvetenskapen.

 68. Lasse

  #65 Lars K
  Nej ingen acceleration utan en felaktig graf där trenden ej tagits bort helt.

 69. Lars Kamél

  Till och med den kraftigt manipulerade temperaturserien från GISS har bara 0,19 grader per årtionde sedan 70-talet. De andra har lägre trend.
  Och den mest trovärdiga har som sagt en trend på 0,13 grader per årtionde.

 70. Kent

  #66 Adepten
  Påstår du att mätdata från år 2000 kommer från en uppborras iskärna?

 71. Micke

  Maths Nilsson torde väl som tycko Jonsson somna i vredesmod med Elsas bok på nattduksbordet.

 72. Adepten

  #70

  Nej, jag trodde att du trodde att du menade att mätdata kom 1993 från en uppborrad iskärna 🤓