Den politiserade klimatvetenskapen, samt om energi

https://youtu.be/E-_MXGigc30

Världens regeringar bestämmer vad IPCC ska säga

Klimatpanelen IPCC utgörs av regeringsutsedda representanter för FN:s medlemsstater. Det är alltså politiskt utsedda diplomater som ytterst bestämmer vad som ska stå i IPCC-rapporterna om det vetenskapliga kunskapsläget.

Inrättandet av IPCC gett världens regeringar ett vetenskapligt obefogat inflytande över hur de klimatologiska forskningsresultaten ska tolkas och framställas för allmänheten.

Hur regeringarna utnyttjat denna maktposition till att påverka utformningen av de fyra första IPCC-rapporterna har endast i undantagsfall kommit till allmänhetens kännedom. Men under utarbetandet av den femte rapporten (2013–2014) ”offentliggjordes” även de primära rapportutkasten genom läckor.

På så sätt kunde intresserade granskare påvisa att väsentliga data i de vetenskapliga experternas ursprungliga rapportutkast rensats bort från slutversionerna eftersom dessa varit obekväma för vissa regeringar. Flertalet regeringar hade sannolikt betydligt mer att vinna än att förlora på att stödja klimat- alarmismen.

Vad den fysikaliska bakgrunden (WG1) beträffar konstaterade IPCC-experterna i sina primära rapportutkast att klimatmodellerna misslyckats med att förutsäga och beskriva 2000-talets temperaturstillestånd och illustrerade detta med en figur som klart visade att så varit fallet. I slutversionen hade denna figur ersatts med en som utan stöd av de arbeten som experterna utvärderat gav det rakt motsatta intrycket. Och i sammanfattningen för beslutsfattare nämndes inte ett ord om 2000-talets uteblivna uppvärmning. I stället beskrevs temperaturutvecklingen som att vart och ett av de senaste tre decennierna successivt har blivit varmare än något tidigare decennium sedan 1850, en formulering som härstammade från den dåvarande rödgröna australienska regeringen.

Arbetsgruppen WG2 utvärderar vilka effekter en global uppvärmning kan förväntas få på samhälle och natur. Ekonomen Richard Tol var koordinerande huvudförfattare av ett WG2-kapitel som kommer fram till att effekterna på samhället var förhållandevis små och hanterbara genom en anpassning till de nya klimatförhållandena.

När rapportens ”Sammanfattning för beslutsfattare” förhandlades fram enades regeringsrepresentanterna om att man ändå skulle fortsätta att framställa de befarade effekterna som skrämmande med potentiellt katastrofala följder. Detta var helt i strid med expertbedömningarna.

Richard Tol kom fram till att den regeringsmodifierade sammanfattningen på så vis gav uttryck för en alarmistisk syn som saknade vetenskapligt stöd och krävde att bli struken som medförfattare. Utdrag ur Tols skrivelse till IPCC återfinns på en skeptisk hemsida liksom en skrivelse till IPCC från Robert Stavins, som precis som Tol varit koordinerande huvudförfattare och därför även han automatiskt blivit utsedd till att lämna ett författarbidrag till sammanfattningen för beslutsfattare. Stavins beklagade sig över att endast en fjärdedel av hans bidrag återstod efter det att regeringsrepresentanter av politiska skäl vägrat godkänna vetenskapligt korrekta bedömningar och data som de ansåg strida mot sin regerings intressen.

I en tidningsintervju deklarerade Stavins att slutdokumentet hade blivit en sammanfattning som inte var skriven FÖR beslutsfattare, utan AV beslutsfattare.

Liknande kritik fördes fram av Europeiska Institutet för Klimat och Energi vid deras granskning av den femte IPCC-rapportens sammanfattning för beslutsfattare. Man fann att sammanfattningen ger en motsägelsefull, överförenklad och snedvriden bild av huvudrapporternas vetenskapliga innehåll.

I väsentliga avseenden (t. ex. temperaturutvecklingen, de polära havsisarna, extremvädren, havsnivåhöjningen, skördeutbyten och utrotningen av växt- och djurarter) kom man fram till att sammanfattningens slutsatser och varningar stå i strid med nästan alla empiriska mätdata och observerade trender.

Den femte IPCC-rapportens sammanfattning för beslutsfattare håller helt tyst om 2000-talets temperaturstillestånd och fortsätter prata om katastrofala effekter av en global uppvärmning som enligt termometrarna hade upphört. Det återspeglar inte det vetenskapliga kunskapsläget utan de politiska direktiv som världens regeringar gett sina IPCC-representanter.

https://www.nationalgeographic.com/news/2014/7/140703-ipcc-climate-report-deleted-data-global-warming-science/

https://www.eike-klima-energie.eu/2014/11/05/ipcc-2014-synthese-kontra-messungen-und-fakten/?sfw=pass1608892088

https://judithcurry.com/2014/04/26/stavins-and-tol-on-ipcc-wg3/

 

Energisystemexpert Elsa Widding ger lugnande besked i Jul med Swebbtv

SwebbTV har ju blivit blockad av youtube. Men skam den som ger sig. Här kommer ett färskt avnitt från SwebbTV, med deras nya adress på https://beta.swebbtv.se/

https://beta.swebbtv.se/videos/watch/aa517a6f-9fb4-43d5-bda7-d9746f0c37a7

Ett intressant samtal om energifrågor, politik och miljöfrågor.
Vad är taxonomi? Det får du veta om du lyssnar.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jensen

  Underbart att få en korrekt och översiktlig information angående IPCC`s bedrägliga sammanfattningar, vilket man genom åren redan fått varierande larmrapporter om, vilket redan då gav en klar bild av IPCC som entydigt politisk verksamhet Detta, även om grundrapporterna hade mer vetenskaplig karaktär.
  Tack Elsa.

 2. Lennart Bengtsson

  I totally agree that it is a fundamental mistake not to separate the scientific assessment from the political one. It is obvious that some form of political decision must be taken but it should never be based on a misuse of science. My advice is to concentrate the reading on report 1. I am generally finding report 1 scientifically sound. I normally ignore the rest.

 3. Lennart Bengtsson

  Min text blev på engelska på grund av ett tekniskt fel.

 4. jensen

  A propå framtida gas behovet i Sverige. .(USA respektive Ryssland, och i viss mån Norge Danmark)

  https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/the-collapse-of-u-s-shale-oil-production-has-now-begun/

  Sålunda : Hur beräknar man att Sveriges framtida gasbehov skall tillskapas?
  För att inte tala om EU´s olika länder.

 5. L

  Någonstans funderar man ju över att det är väldigt få som vet när framstående forskare och vetenskapsmän hoppar av. Så som lekman har du inte en aning om spelet bakom ex IPCC. När det gäller utsläpp och alla de grafer och staplar som vi läser om så borde väl alarmisterna också kunna läsa av samma och fundera över sakernas tillstånd. Alla som framträder i olika sammanhang och pratar om ex 10-års problematiken läser väl samma uppgifter som vi, ni läser och kunna dra slutsatsen att så allvarligt är det inte. Hur förklarar man för någon som dagligen hör om att världen ställer om och aldrig för höra motsatsen och många gånger kastar pengarna i sjön Det är rätt ensamt när det är 3-4 mot en.

 6. L #5,

  Ändå är det många som ”hoppat av” under åren och blivit ”avfällingar”. Många IPCC-författare har blivit så besvikna över hur IPCC-rapporterna presenteras av dess talespersoner och av ordföranden att det inte längre står ut med att se hur deras arbete blivit förvanskat i SPM:en som nästan helt dikteras av politiker och de ständigt närvarande WWF och Greenpeace.

  Det har också legat i alarmisternas strategi att fula ut alla sådana vetenskapsmän och kalla dem ”förnekare”, samt förhindrat dem att publicera genom påtryckningar på tidskrifternas huvudredaktörer. (Det finns flera exempel på det.) De får heller mycket litet eller inget utrymme i MSM.

  Ändamålet helgar medlen.

 7. Enough

  Att inte den systematiska förvrängningen av vetenskapliga resultat och framstående vetenskapsmäns summeringar kommer fram mer än i snäva kretsar ( detta forum m.fl.), är ett tecken på att något är allvarligt fel. Det är inget nytt för de flesta i detta forum, bara mer tydligt paketerat av Elsa W. ( stort tack Elsa!!).

  Så här kan ”vi” fortsätta, vi som blir spottade på och i värsta fall helt uteslutna från den gemensamma arenan under ”täcknamnet” Demokrati. Det kommer så småningom att visa sig att alarmisterna hade fel, igen för vilken gång i ordningen vet jag inte.

  Vad kan ändra spelplanen, annat än att verkligheten ger ännu fler bevis? Denna omvända bevisbörda är ett relativt nytt fenomen i vetenskapsvärlden, och sammanhänger nog med en allt mer politiserad värld, ”från dagis till graven” ska människor lydigt följa statsmaktens direktiv. Den fria vetenskapen finns inte längre, i stora frågor styrs medlen för forskning politiskt.

  Någonstans, någon gång, tar nog den självförstörande processen i I-länderna slut, kanske har då Kina, Indien och Ryssland ett kraftigt övertag om världsordningen……..vi får se….

 8. Simon

  Tack Elsa

  Att man censurerar Swebb-tv är ju rätt talande för övrigt.

 9. Gunnar Strandell

  Stort tack för det enträgna arbete du driver Elsa!

  I en värld där allt mer av den information vi får oss till livs är strömlinjeformad av kommunikatörer med en agenda, flashiga titlar och eget språkbruk, behövs människor som står stadigt på jorden och talar för rim och reson.

  Jag håller tummarna för att ditt engagemang och arbete ger resultat under de närmaste åren.