Den omöjliga parisöverenskommelsen

Här följer ett gästinlägg av Evert Andersson, närmare presentation nederst i inlägget.

Var gick förmågan att se proportioner förlorad?

Klimat och energi är lika oskiljbara som siamesiska tvillingar. Nationella klimatåtgärder har ingen direkt nationell klimatpåverkan. Energi däremot har mer direkt påverkan lokalt.

Alltid kloka Elsa Widding skrev här på bloggen. – Frågan vi borde ställa oss är givetvis hur så många människor på så lösa grunder kunnat låta sig övertygas om att koldioxiden, som förekommer i näst intill obefintlig mängd i atmosfären och som i grunden är en livsnödvändig gas för fotosyntesen och allt liv på vår planet, samtidigt kan få katastrofala följder i en något högre koncentration på samma planet.

Mänskligheten anses ansvarig för hälften av drygt 100 ppm mer koldioxid i atmosfären genom fossil förbränning. Den bevisat felaktiga hypotesen ses som den kontrollratt på planetens termostat, som gör att människan kan styra klimatet.

Parisöverenskommelsen är rättesnöret. Men det är ett tomt skal. De löften om koldioxidreduktioner till 2030 som gavs är bara bråkdelar av det de menar krävs. Regler för rapportering, kontroll av efterlevnad och vem som ska betala är en regelbok, som ännu inte finns. De stora utsläpparna inklusive Kina och Indien har också frisedel att öka till 2030.

Mantrat att vi måste leva upp till Parisöverenskommelsen hör vi nästan dagligen. Troligen menar man avsiktsförklaringen att begränsa den globala uppvärmningen till ytterligare en grad. Alltså 2 grader.  Eller helst  1,5 grader. Enligt IPCC:s modeller krävs globalt minskade koldioxidutsläpp med 40 respektive 60 procent jämfört med idag. (FN:s Klimatkonvention UNFCCC ) Ökningen globalt skulle upphöra efter överenskommelsen 2015. Hittills fortsätter ökningen globalt.

plattform paris

Förklaringen är ju att de reduktioner som krävs är verklighetsfrämmande. I utgångsläget 2017 svarar fossila källor globalt för 85% av den totala energikonsumtionen. Vind och sol för 3%. Vind och sol har i prognosen fram till 2040 visserligen ökat sin andel till kanske 10%, men det totala energibehovet förväntas ökas med 3%/år, så den absoluta nivån för fossilt är högre 2040 jämfört med 2020 även om procentuella andelen har sjunkit till strax under 80%.

Att leva upp till Parisöverenskommelsen, vilket enligt budskapet från politiker och välkända klimatexperter är möjligt, ter sig minst sagt frikopplat från verkligheten. Sett till grundläggande ”ingångsvärden” förstår säkert grundskolebarn orimligheten. Ändå förmedlar riksmedia oförtrutet och okritiskt detta sju dagar i veckan.

energy demand

Den mest omtalade punkten i alla klimatmöten är ju att minska koldioxidutsläppen. Från COP1 i Berlin 1995 till COP24 i Katowice 2018. Alla dessa utan ett enda litet hack i Keelingkurvan.

För att travestera Elsa Widding.  Frågan vi borde ställa oss är givetvis hur  så många människor på så lösa grunder kunnat låta sig övertygas om att vind- och solenergi, som nu är näst intill obefintlig, ska kunna ersätta all fossil energi med elektrifiering.  Med alla rimliga mått en omöjlig uppgift.

För att ha el när den ska användas måste alltid tillräcklig effekt finnas tillgänglig i systemet. Det behöver också produceras tillräcklig mängd el. Variation i behovet måste hanteras. För det  krävs energilagring eller reglerkraft. Spänning och frekvens måste vara stabila för ett utvecklat samhälles alla funktioner. Vind- och solkraft kan inte klara detta på systemnivå.

Behoven är olika för folk i Afrika eller Asien där de inte ens har tillgång till el över huvud taget. Där dör människor  i tidig ålder av sot och rökgaspartiklar från öppen inomhuseldning av hopsamlat bränsle och torkad dynga.  Att ge dem säker och billig el för basala behov som hygien och mathantering borde vara prioriterat. I västländerna har vi ju mer avancerade krav.

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/05/Paunio-EnergyLadder.pdf

Vilka länder har då den smartaste elförsörjningen? Det är de som har förutsättningar för  att bygga vattenkraft och varit kloka nog att bygga kärnkraft.  Sverige, Frankrike, Kanada. Norge försörjer sig helt med  vattenkraft, men bygger av solidaritet(?) med grannarna vindkraft.

Vi aspirerar ju på  att vara föregångsland. Grundläggande tekniska faktorer är ju allmängiltiga. Vi kan utgå från vår situation. Uppgifter finns på Svenska Kraftnät och hos Energimyndigheten.

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2019/kraftbalansrapport2019.pdf

elanvändning

Tittar man först på den i politiken förbisedda effektbalansen ser man att redan till vintern 2019/2020 räknar man med ett underskott. (Bild nedan) Detta trots att man har en total installerad effekt på 42 GW svensk elproduktion.  En och en halv gång behovet i effektbalansen.  Ändå räcker det inte riktigt till. Försvagningen beror på att Ringhals 2 stängs vid årsskiftet. Vindkraften ökar lite, men den säkert tillgängliga effekten räknas till 9 procent av installerad effekt. Det kan man göra genom att förlita sig på, att om statistiken inte stämmer den enskilda timmen finns import att tillgå. För det faktiska förhållandet är givetvis att det kan vara kav lugnt när vi behöver maximal effekt, beräknad till 27 GW.

prognos

 

metod

Vattenkraften i Sverige bedöms maximalt kunna producera 13400 MWh/h vid någon tidpunkt. Då prognosen för installerad effekt är 16318 MWh/h motsvarar det en säker tillgänglighet på drygt 82 procent. Kärnkraften beräknas ha en tillgänglighet på 90 procent.  Baserat på statistik antas vindkraften ha en säker tillgänglig effekt på 9 procent. Solpaneler  0 procent säkert tillgänglig effekt.

Fullföljer man planen att helt avveckla kärnkraft och bygga ut  vindkraften motsvarande blir situationen ännu besvärligare. Just på grund av skillnaderna i säker andel av installerad effekt blir överskottet mot behovet ännu större.  Två oundvikliga saker måste hanteras. Det måste finnas lagrad energi eller momentan tillgång till reglerkraft. Det måste finnas någon som behöver det enorma oplanerbara överskott, som kommer att inträffa vid låg efterfrågan.

vind ist för kk

Ministrar, partiledare och vindkraftlobbyn talar bara om energi och bortser från att effekt alltid måste finnas. De talar om överskott när man betraktar årsproduktion. Vindkraftlobbyn har framgångar i utbyggnaden. Man är inställd på att ökningen ska fortgå. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur vi ska få 100 TWh vindkraft. Det är cirka 35 GW installerad effekt eller 12000 vindkraftverk á 3 MW. Dessutom reglerkraft som kan styras eller lagrad energi.

Ett gammalt uttalande som tillskrivs Percy Barnevik, då koncernchefchef för ABB. – Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation. Det är fortfarande högsta politiska prioritet.

Det är långt ifrån oproblematiskt att försörja oss med vind- och solkraft. Vi är ändå lyckligt lottade med vår vattenkraft, som få länder har. Så hur ska de idag nära nog obefintliga kraftkällorna kunna försörja en värld med ökande energibehov beroende på fattigdomsbekämpning, befolkningsökning och urbaniseringen.

Energi finns. Det vi gör är att omvandla den till för människan användbara former. För denna omvandling måste vi använda energi.  Effektiviteten mäts i hur mycket energi man får ut av den man använt för omvandlingen. För vind- och solkraft är underlägsenheten i energieffektivitet väldigt stor jämfört med fossil energi. För att möta ett globalt ökat energibehov om 30 procent med dessa måste man därför öka produktionen med minst 50 procent.

För solpaneler på våra breddgrader får man vara glad om man kan kalla det för energikälla.

Om inte detta övertygar om orimligheterna, som är en förutsättning i Parisöverenskommelsen upprepar jag Per Welanders och Roger Pielke Jr:s information här på KU.  (https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/03/en-fossilfri-varld-2050-en-stor-klimatbluff/#respond) Att ersätta fossil energi motsvarar att vi startar en ny reaktor på 1,5 GW om dagen fram till 2050. Men det förstås – för Parisöverenskommelsen behövs ju bara en ny reaktor varannan dag.

Det här behandlar bara de enklaste basfaktorerna för elproduktion. Hela systemet är naturligtvis mer komplext. Mycket pågår med smarta elnät och andra klurigheter. Den gemensamma nämnaren är ändå att kunna hantera intermittent elproduktion. Från idéer om begränsning av effekttoppar till  efterfrågeflexibilitet, alltså att frivilligt avstå effekt vid högbelastning.

Energimyndigheten stöttar projektet Energipilot Gotland med 50 miljoner. Det ska bli 100 procent förnybart. Vattenfall är med och skriver på hemsidan ”Nu laddar vi för framtiden”. Men på frågan om man verkligen ska försörja Gotland med batterier vid vindstilla är svaret nej. Det är därför en avgörande faktor att man först måste ha en ordentlig kabel till fastlandet som fungerar i båda riktningarna. Som pilot och modell för resten av landet! Och man måste få med gotlänningarna på att avstå från el ibland. Batterier duger bara till att överbrygga kortare driftstörningar och att kapa effekttoppar.

De nästan oöverkomliga svårigheter som vårt land har med 100 procent förnybart är i globalt perspektiv gigantiska. Allt för att kunna rädda planeten från mänsklighetens maximala 0,005 procent koldioxid med att satsa allt på en idag nästan obefintlig vind- och solenergi för att eliminera 85 procent av världens energiförsörjning!

Vakna svenska folk. Grilla de politiker du känner med fakta. De vill säkert väl, men saknar baskunskapen.

Evert Andersson

Ytterligare källor:

https://www.masterresource.org/china-international/chinas-coal-bi-polarity-expedites-the-death-of-the-paris-agreement/

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/satellite-images-show-runaway-expansion-of-coal-power-in-china

http://joannenova.com.au/2019/06/china-and-india-will-watch-the-west-destroy-itself/

Evert Andersson är
Ingenjör inom maskinteknik. Örebro Stads Tekniska Aftonskola.
Ett yrkesliv inom näringslivet. En kort sejour inom Ericsson sedan i
Volvo Construction Equipment. Chefsroller på mellannivå.
Påläst kritiker av energipolitiken ända sedan beslutet att avveckla Barsebäck.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Evert för en mycket bra, faktaspäckad genomgång över den svenska energisituationen.
  Belyser också tydligt det globalt omöjliga i att innehålla Parisöverenskommelsens krav på reduktioner av utsläpp av koldioxid. Vi borde tvinga alla i Sveriges regering och riksdag att läsa och därefter kvittera ”läst och förstått” , som villkor för att de ska kunna kvittera ut sin nästa lön/arvode.

 2. pekke

  Bra sammanställning.

  Folk i allmänhet bör fundera över varför vattenkvarnen var mer populär där man hade större vattendrag än den vinddrivna.

 3. Göran J

  Tack Evert, En utmärkt sammanställning av energiproblematiken.

  Jag börjar tro att våra stora energibolag Vattenfall, Eon, Fortum med flera inte begriper vad dom arbetar med. En titt på Eon.s hemsida är att titta på vilken varuhuskedja som helst. Man säljer inte bara el eller elprylar utan en massa krimskrams och gör reklam för vindkraft och solceller.
  När jag installerade min första solcellsanläggning 2009 som testanläggning tog det mig många månader att förklara för Eon vad solceller var och hur dom fungerade. Kunskapen hos Eon var då i det närmaste noll.
  Att solceller INTE är någon som helst lösning på vårt energiproblem i Sverige är min erfarenhet sedan dess.
  Jag visste innan jag monterade solcellerna att halva året är det natt och på natten är det mörkt och inga solceller ger ifrån sig energi på natten.

  Som kuriosa kan jag nämna att i solcellernas barndom så fanns det solcellspaneler som tog ström på natten från det batteri som laddats på dagen, så är inte fallet idag.

  Att solceller arbetar med solljuset och fångar in energi vet dom flesta men att verkningsgraden på en solcellspanel på de anläggningar som monteras är under 20% av solljusets instrålning är kanske inte känt.
  Av årets 8760 timmar går hälften av timmarna bort (natt) och kvar står då 4380 timmar. Av dessa timmar kan man gå in på statistiken och se hur många timmar som det enligt den mätta solinstrålningen det är teoretiskt möjligt att få ut energi ur solcellspanelerna som monterats. I vårt avlånga land har Skåne ca 1700 timmar av solinstrålning medan man i Kiruna har 1500 timmar.
  För norra Sveriges del så är solskenstiden på vinterhalvåret begränsad och för Kirunas del så fås den mesta instrålningen sommartid och då kan en solcellsanläggning med fast monterade solceller inte nyttja solinstrålningstiden eftersom solinstrålningen kommer från fel håll och inte träffar solcellens yta.
  Dessutom är statistiken för solskenstiden ingen bra värdemätare eftersom solskenstiden räknas på en instrålning på 120W/m-2. Vid så låg instrålning får man mycket lite energi ut ur en solcellspanel med 20% verkningsgrad.
  Vid full instrålning vinkelrätt på solcellspanelen är solinstrålningen ca 1000W/m-2.
  Vad som också påverkar energiproduktionen är också i vilken riktning solcellerna är placerade och lutningen på taket.

  Jag har sagt det förut och säger det igen att sätta upp solceller på sitt villatak innebär att du snuvar elbolagen på lite elkostnad men det löser definitivt inte problemet för vårt lands elförsörjning.

  Här är en länk till en youtube video som jag tycker på ett bra sätt beskriver problemet med solceller som elproducent i gridsystem.
  https://m.youtube.com/watch?v=ATFardT71Rs&list=PLWcyC_kNBxVRiwGuFtA3lsXeE9qWyxHLh&index=5

 4. Rolf Mellberg

  Stort tack Evert, min kommentar nu blir en repris från igår:

  Sverige ska enligt politiska beslut (med väldiga mängder satsad BLYTUNG prestige) spendera STORA summor på att göra landet fossilfritt. Detta medan en stor majoritet av världens länder inte har RINGASTE chans att bryta mot den uppåtgående CO2-utsläppstrenden. Sådana länder kan endast bryta trenden med en massiv utbyggnad av kärnkraft. Idag är detta totalt omöjligt av ekonomiska skäl då värden sitter fast i en föråldrad kärnkraftsteknologi, behäftad med många problem.

  Mot den bakgrunden hittade jag idag en VÄLDIGT bra film som handlar om Torium som reaktorbränsle och den kanske mest spännande torium-reaktortypen LFTR, även kallad Lifter.

  Att göra Sverige fossilfritt är löjeväckande luthersk symbolpolitik, medan en ny generation kärnkraft (där LFTR kan bli den viktigaste reaktortypen – men andra typer behövs också) kan drastiskt förändra HELA VÄRLDEN.

  Tekniken är inte helt lätt att förklara för ”vanligt folk” men här finns en potential att åstadkomma ett kraftfullt svenskt energi- och klimat-politiskt paradigmskifte!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=biToH42YZZ4&list=PLWcyC_kNBxVRiwGuFtA3lsXeE9qWyxHLh

 5. Christer Löfström

  Evert
  ”Påläst kritiker av energipolitiken ända sedan beslutet att avveckla Barsebäck.”

  Här får du två länkar för fortsatt läsning.
  https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/okat-elbehov-kraver-stora-investeringar_745705.html
  https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/naringslivet-kraftsamlar-kring-elforsorjningen_746619.html

  ”Behoven är olika för folk i Afrika eller Asien där de inte ens har tillgång till el över huvud taget.”
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/
  https://www.investorab.com/media/tflly5nt/item-19-proposal-from-shareholder-christer-loefstroem.pdf
  Avvisades av stämman med hjälp av AMF av formella grunder.

  Afrika är mitt motiv för att fortfarande följa klimatnojan.
  Årets ekonomipris, Nobel, ger en oväntad möjlighet att få upp frågeställningen.
  https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/ekonomipriset-2019

 6. L

  Bra sammanfattning. När man såg Agendas partiledardebatt och våra ledare debatterade klimatet var det precis som i sagan om Kejsarens nya kläder, alla spelade med. Ingen vågar ifrågasätta om vi verkligen har en klimatkris och om våra koldioxidutsläpp är orsaken. Trots att det saknas vetenskapliga bevis på båda frågorna. Helt otroligt…

 7. Björn

  Evert, det du skriver ger rätt bra perspektiv över effektsituationen, men jag saknar källhänvisning till bilderna. Speciellt sista bilden hade varit intressant att veta i vilket sammanhang den är tagen. Det anges ett totalt effektbehov om 26 700 MW även efter en utbyggnad av vindkraften till 12000 verk. Att bygga ut vindkraften i den omfattningen måste väl ta 10 år åtminstone och då har effektbehovet ökat betydligt.

 8. Lars Cornell

  Tack Evert. Vi tänker lika du och jag. Politiker, alarmister och de senaste årens energiministrar kan inte räkna och saknar därför uppfattning om proportioner.
  Om Parisöverenskommelsen genomförs uppstår en samhällskollaps. Förödande energifattigdom kommer att ta livet av miljarder människor. Så här ser världens problem ut,
  http://www.tjust.com/2019/brev/big-problems.jpg
  http://www.tjust.com/2019/energi/energibalans-globe-6.jpg
  Det löser man inte med Parisöverenskommelser. ’Förnybar’-politiken om den genomförs kommer att ta oss ’ur askan i elden’.

 9. Johan Montelius

  Energipolitik har varit en lekstuga för politiker eftersom vi efter 80-talets utbyggnad hade ett väl fungerade system med kärnkraft och vattenkraft bas. Systemet har i princip gett oss all den energi vi behöver vilket har gjort att man kunnat leka med vindkraft utan att det har så stora konsekvenser. De kommande tio åren blir dock intressanta att se (och kanske lite väl intressanta att genomleva) då det ena kärnkraftverket efter det andra får stänga pga ålders och lönsamhetsproblem. Vi kommer stå där med skägget i brevlådan, rumpan bar och en himla massa vindkraftverk till ingen nytta.

 10. Håkan Bergman

  Sanningen är nog att man springer omkring som yra höns i Rosenbad, det har vi sett tydligt dom senaste dagarna. Lokal och regional effektbalans, tänkte inte på det.
  https://thoralfsblogg.com/2019/10/26/hemlig-losning-pa-elbristen/

 11. Rolf Mellberg

  #8 Lars

  ”Paris” är väl om inte precis dött så i alla fall verkligt illa ute. Trump backade och hela SR1.5 andas ju desperation, att man inom IPCC pekade på en så totalt orealistisk väg framåt – fullständigt orealistiska CO2-sänkningar – var ingen annat än desperation. Och att komma med denna SR1.5 utan att redovisa vilka enorma osäkerheter som finns vad gäller tiden kvar till armageddon är ytterst märkligt. 12 år kvar är helt och hållet beroende på en hög klimatkänslighet. Medan IPCC inte har ännu snävat in intervallet.

  Men idag fick vi ett inlägg på WUWT, nu börjar man ta till lite tyngre artilleri och satsar djärvt att kylan står för dörren:
  https://wattsupwiththat.com/2019/10/27/the-real-climate-crisis-is-not-global-warming-it-is-cooling-and-it-may-have-already-started/

  Oliiidligt spännande att se hur det går, för hittills i år har ju inte känts så kallt.

 12. LarsF

  ”Frågan vi borde ställa oss är givetvis hur så många människor på så lösa grunder kunnat låta sig övertygas om att koldioxiden, som förekommer i näst intill obefintlig mängd i atmosfären och som i grunden är en livsnödvändig gas för fotosyntesen och allt liv på vår planet, samtidigt kan få katastrofala följder i en något högre koncentration på samma planet.”

  Vet inte om man skall hänga upp sig på koncentrationen och tänka skikt istället?
  Tillräckligt stor sannolikhet att strålning någonstans på vägen träffar på co2 molekyl.

  Tänker på ozonlagret man anser är viktigt så vi skulle se till att inte hål i det för att all farlig solstrålning skulle komma igenom. Det är väl tyst i debatten i alla fall – om det fixades iom freoner i spray togs bort.

  Ozone är väl lättare så det stiger uppåt – och bildar skikt.
  Annat exempel är ju hur ett tunnt skikt solskyddscreme stoppar uv-strålning osv.

  Co2 förblir mer jämt fördelat genom hela atmosfären.

  Så att låg koncentration är argument emot vet jag inte om det håller.
  Om skiktet tillräckligt tjockt så stoppar det allt mer strålning även om glest mellan två molekyler.
  Hela atmosfären, ett jätteskikt om man vill, som släpper genom synligt ljus.

  Det räcker väl att någonstans på vägen så finns en co2 molekyl – som stoppar långvågig strålning från jorden – emission block accomplished(hur mycket energi en molekyl tar upp då).

  Hur stor är sannolikheten att värmestålning inte träffar på någon co2-molekyl ut mot rymden?
  Högre koncentration så högre sannolikhet.

 13. bom

  #12
  Ozon 2,14 g/liter
  O2 1,43 g/liter (vid 0 grader)
  Att Du hittar O3 högt upp beror nog på att det är där det huvudsakligen bildas.

 14. LarsF

  #13 bom – tack för rättelse mitt antagande varför ozon är där det är.
  Men om det är tyngre hade det inte då sjunkit nedåt i atmosfären?

  Eller är det precis vad det gör, och nybildningen pågår hela tiden och freonerna störde nybildning?

  Passar på och färska upp minnet lite om kemin när vi har kunnit folk på plats.

 15. Lasse

  Tack Evert
  Idag hörd jag att vår regering planerar för ett fossilfritt Sverige tillsammans med industrin.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7332291

  Det går säkert att pressa bort fossil från vår energimix. Men som MP brukar hävda-vi har unika förutsättningar. De brukar också hävda att vi bör gå före och visa resten av världen.
  Logik a la MP 😉

 16. Evert Andersson

  #7 Björn. Källhänvisning på bilden är jag själv. Simulerar dagens situation med vindkraft istället för kärnkraft och baserar siffrorna på Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Sedan är det ju en annan bild med att vi kommer att ha ett annat elbehov och effektbalans framåt. Ville bara illustrera konsekvenserna av att ha en stor mängd el från källor med låg säker tillgänglighet vid maxlast jämfört med produktion som kan utgöra baskraft. Som Vattenkraft och kärnkraft..

 17. pekke

  De som kräver ” köttskam ” borde snarast skämmas !

  ” – Nötkreatur är ett nödvändigt inslag i ett hållbart lantbruk, säger Annette Cowie som är en av huvudförfattarna bakom den senaste IPCC-rapporten. ”

  https://www.landlantbruk.se/lantbruk/fns-klimatexpert-vill-se-fler-betande-kottdjur/

 18. Fredrik S

  Fast i Sverige är inte Parisöverenskommelsen alls omöjlig.

  Fossilfritt Sverige och samordnaren Svante Axelsson är är målmedveten. Klipp från DI:

  ”På tema flyg vill Fossilfritt Sverige att regeringen tar fram mål för fossilfritt flyg där mer pengar till investeringar för att elektrifiera flyget ska finnas med”

  Det verkar vara ett bra mål att strö svenska skattepengar över utländsk flygindustri?

  Isabella tycker att utredningen verkar realistisk och vill göra biobränsle av skogen.

  Första steget är kanske att förstatliga skogen för att trygga Klimatkampen?

  https://www.di.se/nyheter/naringslivet-kraver-snabbare-miljoatgarder-regeringen-ar-for-langsam/

 19. Sven Hanssen

  #12 LarsF

  ”Tillräcklig stor sannolikhet att strålning träffar på en co2 molekyl….”

  Och samtidigt framgångsrikt åker slalom mellan alla h2o molekyler i ångfas…

 20. Ivar Andersson

  Energisystemet i Simris är ett av sex spjutspetsprojekt som ingår i EU-projektet InterFlex.
  Sol producerad just nu (10.00) 0 kW, vind 68 kW och förbrukningen är 273 kW. Nätet svarar för 230 Kw.
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
  Detta projekt demonstrerar att sol och vind inte är mycket att ha men EU delar ut pengar eftersom dom tror att en demonstrator är bra reklam för den förda energipolitiken.

 21. Ivar Andersson

  #20 Ivar Andersson
  Just nu tidpunkten ska vara 19.00.

 22. Ulf

  Svar 14

  LarsF såg att du svarade mig om de 97 procenten tyvärr hänger jag inte med i ditt resonemang. Men i en opinnionsundersökning är 50-60 procent ansett som för dålif svarsfrekvens. 14 procent är ett skämt.

 23. Lars i Huddinge

  Har precis gått med i en ”community” http://www.solenergiprojekt.se för att bli bortkopplad från elnätet.
  Ser fram emot ett intressant svar.
  Kan vårt hushåll (20 000 kWh/år) koppla loss oss från nätet??
  Senaste januari behövdes 3000 kWh á 1,51 kr/kWh.
  Ser fram emot att få ett intressant erbjudande…………
  \lars i huddinge

 24. S. Andersson

  Mycket bra inlägg Evert. Läs gärna den här rapporten – vi har kommit till i stort sett samma slutsatser som du. https://www.dropbox.com/s/amaoz0bvb5fqgug/Sveriges%20framtida%20elförsörjning%20–%20Kris%20eller%20omställning.pdf?dl=0&fbclid=IwAR0i5p8NwXGE9BTTMCPZ5yukdEP5Yrk7nzumUxcxlqJ6jQqZ-mwEc2zP3X4

 25. Ann lh

  Det finns bara ett enda sätt att utan katastrof komma ifrån den här återvändsgränden vi hamnat i, som bara kommer att leda till elände, elände och åter elände.
  FN, UNFCCC måste erkänna att klimatforskningen fördjupats och att den databaserade forskning som säger att klimatkänsligheten ligger runt 1 är trovärdig.
  Det innebär att Parisavtalet och dess föregångare omedelbart skrotas som totalt förlegad, klimatmodellerna räknas om och mänskligheten får gott om tid på sig, fem-tio generationer, att ta fram nya energikällor som ersättning till de nuvarande samtidigt som koldioxiden från de fossila bränslena får fortsätta att öka och göda hela växtligheten. Världssvälten uteblir och mänskligheten kommer att variera runt ett medelvärde på under tio miljarder. Lätt som en plätt!
  Sedan får våra ättlingar sköta planeten på eget bevåg.

 26. Benny

  Såg Bolund på TV….Karln är ju komplett galen! Vilken svamlare och totalt okunnig om miljö eller klimat!

 27. Evert Andersson

  #23 Lars i Huddinge
  Om det inte är så att du ironiserar är rådet att vara väldigt försiktig med att klippa nätanslutningen. Solcellerna producerar ju minst när du behöver mest och tvärtom. Säsongslagring med batterier går ju inte.

 28. Fredrik S

  Undrar hur många ministrar som har solpaneler på sitt tak?

  Om det är lika många som kör fossilt så är det de flesta men det är väl kanske någon slags negativ korrelation där?

 29. bom

  Ozon är inte stabilt 2O3 ger 6O2 ganska snart. Det finns O4 också och ännu fler oligomerer eller allotroper (enligt Connolly et Connolly). Stratosfären heter så för att den är stratifierad. Det finns en liten bok om ozonhålsbluffen. Ozonhålet har alltid funnits och varierar hela tiden.
  Du Pont drev bluffen och eliminerade med den nästan hela skocken av konkurrenter bland de små freontillverkarna. Sedan höjde de priserna drastiskt vilket orsakade konflikt med t ex Mercedes som inte kunde leverera bilar med AC en tid pga detta.
  CO2 spottar ur sig en ”infångad” IRfoton omedelbart och är ingen ”växthusgas”. C et C liksom Håkan som skriver på denna blogg är av den uppfattningen.

 30. PK

  23
  Enligt ellagen får du inte koppla bort dig från elnätet. Du behöver koncession för att distribuera el i ditt område i så fall. Och det får du inte med nuvarande lagstiftning.

  Vi får inte glömma att ju mer installerad vind- och eleffekt vi får ju dyrare blir den totala effektkostnaden.

 31. PeterN

  #25 Anna
  Du sammanfattar så bra vad som måste göras.
  Men politiker vill inte tappa ansiktet och en miljardindustri vill inte bli av med en marknad, dessutom till stor del betald med skattepengar.
  Troende kanske kan omvändas snabbt, men hur?
  Har du kanske bra lösning på sådana små problemen också? Klart att du nog inte har omedelbara lösningar, men kanske några idéer.

 32. Lars-Eric Bjerke

  Evert Andersson
  ”Norge försörjer sig helt med vattenkraft, men bygger av solidaritet(?) med grannarna vindkraft.”

  Norge har hälften av Europas vattenmagasin i energi räknat d.v.s. 70 TWh (Sverige 25 TWh). De har alltså ett jättestort ”batteri” att lagra vindenergi i. Dessutom har de utmärkta vindlägen och vindproduktionen är ju proportionell mot kuben på vindhastigheten.
  De får nog god ekonomi på elproduktionen från vind då kan de sälja elcertifikat både till Sverige och Norge. Dessutom har Statnett nyligen byggt en 1400 MW kabel från Sydnorge till Holland och är snart klara med likadana kablar till Tyskland och England, som antagligen ger goda exportinkomster.
  https://www.statnett.no/her-bygger-vi/mellomlandsforbindelser/

 33. LarsF

  #19 Sven – Jag är inte anhängare av co2s dominans som växthusgas alls – eller att co2 skulle driva hela klimatet.
  Ingen bestrider övrigt i atmosfären som vattenångas betydelse.
  Men bara kommenterade argumentet att låg koncentration kan kompenseras av jämn fördelning i mycket stor volym.

  Man kanske skulle ta sig friheten att deklarera växhusgas som något som får all växtlighet att frodas – inte ett hot som leder till undergång . Allt som några menar skulle hända ”pga klimatförändringarna” och hur PK-samhället bara hakar på – ingen vågar säga som det är knappt. Den som gör det tystas snabbt. Det är det stora hotet.

  Planeten har gått från glödande klot, fortfarande med glödande inre, som kallnat nog för liv att uppstå – människans ego gör entré och vips så beror allt på människan. Hon överskattar sin betydelse och värst av allt överskattar vad hon vet.

  Man skulle kunna göra en poetisk betraktelse av skapelseberättelsen i bibeln – och hur människan inte skulle äta frukten av kunskapens träd. Men ormen frestade att äta ändå ”du kommer att få veta allt gud vet” och hon åt. Det slog slint redan där och expertväldet breder ut sig. Och i de kretsarna vägrar man ens tro det finns en högre intelligens än människan själv – högre än deras. Experterna lever på att förmodas veta så mycket – allt som ifrågasätter den bilden ses som ett hot mot deras position – de ”vet ju allt som gud vet”.

  Experterna framställer nya substanser i en takt som aldrig förr – och de skall lösa ett problem – men skapar en hel serie andra problem istället. Detta kallar man ”biverkan” inom medicinen – och man kör på ändå och tror man varit så smart.

  Antiflam-medel som skall förhindra att plast skall antändas och ge giftig rök – men som visar sig vara mycket skadligt för späda barn.

  Medel som tar kål på skadeinsekter för växande – men som tar kål på nyttoorganismer som polinerande bin också.

  Substans som skall minska problem vid graviditet för en del kvinnor – visade sig skapa missbildade barn – neurosedynskandalen. Allt testat och godkänt av experter och så släpttes det på marknanden.

  Djur kan bli sjuka – så för säkerhets skull ger vi medicin i maten i hela deras liv – antibiotikaresistens uppstår så har vi inget att ta till när de faktist blir sjuka.

  Vi låter experter sätta mål för läroplaner i skolan vad vi skall lära tolvåringar som är så komplicerade att inte ens den vanliga lärarhögskolans utbildning är nog att förstå hur man lär ut detta.

  Klimatexperter vill få alla att tro de vet så mycket – men tål inte granskas. Allt vi håller på med annars i prognoser är dag för dag vad gäller väder, eller ekonomiska prognoser som ingen tar som sanning som sträcker sig 2 år eller så. Men detta komplexa system som planetens klimat över 30, 50 och 100 år – inga problem.

  När det ändå ifrågasätts då sätts kampanj igång att utse ”klimatförnekare”, ”faktaresistens” och för säkerhets skull ”nazister” också för att riktigt förinta hotet om att bli granskad.

  Och ändå kommer man tillbaka och:
  – lita på oss
  – vi vet så mycket, vettö

  – yeah, right

  Avskaffa expertväldet och inför sunt förnuft – i riksdagen med våra beslutsfattare i synnerhet.
  Ta intryck av experter och utredningar – men i den grad de förtjänar, dvs väldigt liten grad.

  – Lars, har du borstat tänderna?
  – ja, mamma
  – så bums i säng med sig nu…..

 34. Evert Andersson

  # Lars-Erik Bjerke
  Norge behöver väl inte vindkraft för sin energiförsörjning. Kontinenten har ett omättligt behov av att få del av jättebatteriet. Även av vårt. Säkert inte bara godhet, men utan klimatfrågan och subventioner skulle de vara bättre utan vindkraft. Tror jag.

 35. Carin S

  Väldigt bra skrivet Evert!

  Även om det är förenklade modeller som du skriver så är det så solklart att gå ’fossilfritt’ inom närmaste åren är ett korthus som effektivt blåser bort i förändringens vindar.
  Viktigt att dagens barn och unga får en möjlighet till utbildning och ren miljö med elektriskt ljus att läsa läxor till i hela värdlen. Det grundar för drömmar om en framtid utan att behöva bryta cobolt o andra mineraler i urusla förhållanden för batteritillverkning.

  Carin

 36. Ann lh

  # 31Peter N, tack för Din kommentar. Den praktiska lösningen på problemet, är som Du påpekade enorm, men tänk om, ja tänk om det verkligen blev möjligt att diskutera klimatfrågan utifrån denna ”synvända”. Ryssarnas klimatmodell ligger ju nära den temperaturutvveckling, som är uppmätt i atmosfären där växthuseffekten anses ske och ryssarna har använt låg klimatkänslighet plus data från verkligheten istället för klimataktivistiska gissningar.
  Galilei behövde inte tappa huvudet när han ifrågasatte förhållandet mellan solens och jordens inbördes plats i systemet, han fick ”bara” husarrest. Vad behöver vi riskera mer än spott och spe från kultur”eliten”, media och hela det klimatindustriella komplexet om vi ifrågasätter klimatmodellerna?
  Men visst vore det fantastiskt om klimatfrågan fick debatteras med utgångspunkt från det som möjligen betyder mest av allt klimatkänsligheten – ”Parisavtal”, svenska klimatlagar, Gretor och annat till trots.

 37. Bengt Abelsson

  Om Norge verkligen tror på att CO2 är skadligt så skulle de givetvis stoppa pumpningen i sina olje- och gasfält.
  Att de inte gör så visar på ett hyckleri av stora mått.

 38. Rolf Mellberg

  #33 LarsF

  ”Hon överskattar sin betydelse och värst av allt överskattar vad hon vet.”

  Klimathypen är (liksom så mycket annat) bara en illustration av den mänskliga artens inneboende egenskaper.

  Eller…

  FRÅGA: Vad – mer än något annat – särskiljer människan från andra djur på den här planeten?

  Människan påverkar och förändrar sin miljö – på ett MEDVETET sätt – i syfte att ge sig själv fördelar. (odlar mat, bygger hus, etc….) Detta gör hon därför att hon har utvecklat ett kausalt tänkande – samband mellan orsak och verkan. Denna utveckling stimulerades när vi reste på oss och händerna blev fria för nya skiftande uppgifter – vilket kraftigt stimulerade hjärnans fortsatta utveckling. Hon har i denna process utvecklat en mani i att försöka hitta kausala samband och ur denna mani härrör all religion, vilket sannolikt inte har någon motsvarighet hos andra djur. Det har vidare varit evolutionsmässigt fördelaktig att gå lite över gränsen i tron på att det människan gör har stor betydelse då detta innebär en starkare initiativkraft.
  Vår art har därför ett tydligt drag av hybris och påståendet att mänskligt förorsakade utsläpp av CO2 kommer att leda till en katastrof är bara ett exempel på detta.

  Sen finns det ju också skeptiker, med t ex i Tyskland på 30-talet tystades deras röster brutalt. Vi får vara glada att det antagligen inte är fullt så illa idag.

 39. Lasse

  Den onödiga Parisöverenskommelsen!
  I dagens SVD finns en alarmistisk artikel om uppvärmning och CO2 vilka kopplas samman.
  I dagens Notricks finns det en frikopplingsmekanism som kan förklara uppvärmningen:
  https://notrickszone.com/2019/10/28/scientists-the-entirety-of-the-1979-2017-global-temperature-change-can-be-explained-by-natural-forcing/#comments

  Om det sen är naturlig eller förklarad av SO2 reduktion kan vara en annan sak.

 40. ThomasJ

  Tja, ’the-state-of-the-nation’ kan diagnostiskt liknas med val mellan kolera, pest, galopperande AIDS, Ebola m.m. och de som är satta (internt valda!) sitter på händerna o/e har huvudena djupt instuckna i plats där solen aldrig skiner…
  En avgörande viktig fråga vs vindkraft & reglerkraft är hur ända ini i hum-hum kan någon försvara att använda billig H2O-el för att reglera svindyr vind-el, t.ex. som föreslagits avseende vansinnet ’Markbygden’? Det är ju för böfvelen ingen som helst skillnad på den för elmotorn nödvändiga elektronen – antingen kommer den i ledningen och ok, eller inte och kaos.
  Man kan ju hoppas på en smällkall vinter och att SKV tvingas ta lagen om avstängning av el-distribution i kraft och då i tätt befolkade regioner, helst Södermalm, så att ’tyckarna’ får bita sig någonstans…

  Bra skriv Evert – tack ! 🙂

  Mvh/TJ

 41. Christer Löfström

  #9

  ”Rumpan bar” ?

  Det planeras för ytterligare ett avfallslager i Barsebäck. (Uniper)
  Det blir sannolikt inget gaskraftverk i Barsebäck. Ingen anslutning av gasnätet till LNG – terminal i Göteborg. (Regeringen)
  KK verk R3, R4, O3, F1, F2 o F3 uppgraderas för drift efter 2045 (VD Uniper)
  Sydvästlänken, när GE Grid får ordning på skarvarna i DC kablarna , ökar överföringen till elområde 4 med 25% (SvK)

  För Sverige. El – till vad – hur mycket – hur, o till vilket pris ?
  Svenskt näringsliv har yrvaket börjat nysta i frågan.

  För Afrika. Samma frågeställning, men olika svar.
  Afrika har Kina, Ryssland o USA att välja mellan, o det jobbas på frågan.
  Här sover svenskt näringsliv fortfarande.

  SvT kanske börjar fatta.
  ”Och hur viktig jag än tycker att klimatfrågan är så är kopplingen inte glasklar till konflikter. Torka i Syrien är absolut en konfliktdrivande orsak men fortfarande är det politik och ekonomi som är de tydligaste orsakerna, säger hon.”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-favoriterna-till-nobels-fredspris

  Favorit i repris.
  https://www.skd.se/2019/08/22/vad-hander-med-klimatet/

 42. Evert Andersson

  #41 Christer Löfström
  De fattigaste behöver hjälp. Det de behöver för att resa sig ur elände är elektricitet en viktig del. Kina finansierar och bygger kolkraft i stor skala. Bra bland annat för att många av dem har bränslet inom landet. Och förutsättningar att tekniskt driva. Ryssland bygger kärnkraft åt dem som vill ha. De har också samlats nyligen till en konferens och tecknat avtal om ett brett samarbete inom de flesta samhällsfrågor. Vem tror det sker av godhet? De skaffar sig inflytande i världen. Vad erbjuder FN och EU? Solpaneler och vindkraft. Lövin via biståndet stolt för att vi ger dem solcellslampor så barnen kan läsa läxorna inomhus på kvällen! Det är ingen större gåta att räkna ut vem de tyr sig till.

 43. Christian H

  Jag instämmer helt och hållet i att sinnet för proportioner gått förlorat. Nära nog dagligen finner man journalister som ej kan skilja på miljon och miljard. Den naturvetenskapliga kompetensen inom journalistskrået ligger på grundskolenivå, ibland inte ens det. Det är nog därför de hänförs av en storskolkande grundskoleelev som inte heller förstår vetenskapliga resonemang. Hela tiden matas man med klimatalarmistisk propaganda och som experter utses diverse flumextremister verksamma inom sociologi, genusvetenskap eller inom kultursektorn. Allra högst status inom alarmistlägret verkar agronomerna ha. Är man expert på fodergivor, gödsling och växtföljder kan man utses till professor på Chalmers eller bli regeringens samordnare av klimatpolitik. Nu är ju detta med bristande sinne för proportioner och vetenskapsförakt inget nytt. Jag tänker på stolligheterna angående kärnkraften och forskningsförbudet inom området som infördes av Birgitta Dahl. Vid den tiden ville man på ASEA ATOM bygga en idiotsäker reaktor för värmeproduktion som om det blev för varmt skulle släppa ner bor över härden som då automatisk skulle slockna. Man behövde en testreaktor, men regeringen sade nej och Sverige gick miste om en mångmijardindustri. En annan stollighet var nedläggningen av det mycket säkra Barsebäck. Då den var i drift producerades så mycket spillvärme att det hade räckt för att värma upp både Lund och Malmö. Politikerna sa att man måste respektera folks oro att de som ville ha kvar kärnkraften var förstockade. Massmedia reagerade lika okunnigt då som nu och intresserade sig mest för att piska upp rädslor hos en okunnig menighet. Det verkar som de flesta bemöter okunnighet inom ett område med att vara emot och säga nej. Det är inte lätt att få massmedia att överge sitt eviga dramatiserande av verkliga eller inbillade hot, men det måste ske snart om vi inte skall få en dyster framtid med fattigdom, svält, och diktatur. Ett litet steg på vägen är att säga upp prenumerationer på tidningar som har en klimatalarmistisk agenda, ett annat är att gå ur kyrkan av samma skäl. En tredje åtgärd borde vara att medvetandegörande politikerna att massmedias uppfattning absolut inte stämmer med folkets. Det är bedrövligt att skåda hur miljöpartiet med lite dryga 4% av väljarna bakom sig så helt ska få dominera miljö- och klimatpolitik. Detta parti är emot den tekniska utvecklingen och verkar för att vi ska ha det som på 1800-talet med inga bilar, vedeldning, fattigdom och diktatur.

 44. Pär Wellmar

  korrekt, jag undervisar emellanåt i ”Energy System Engineering” för internationella studenter på KTH. De fattar det här , här i SWE har klimatalarmism blivit religion utan att vara faktabaserad. Varför denna indoktrinering (?)