Den ignorerade solen

sol o jord

Bild: Nasa.gov

Solen är utan tvekan den viktigaste förutsättningen för klimatet på jorden. Det är därifrån all värme kommer och utan denna energikälla så hade vår planet bara varit ännu en isklump i rymden. Det som fått FNs klimatpanel att i stort sett räkna bort solens inverkan för att förstå de senaste decenniernas klimatförändringar är att solens instrålning inte förändras så mycket. Solen är som en konstant lysande lampa menar man. Men mycket talar för att detta är en felsyn.

I kapitel 3 i NIPCCs rapport så går forskarna Willie Soon (USA) och Sebstian Lüning (Tyskland) igenom en stor mängd vetenskaplig litteratur angående solens kopplingar till klimatförändringar här på jorden. Det är visserligen sant att variationen av den totala mängden strålning som når de översta delarna av atmosfären (TSI) inte förändras mer än någon tiondels procent under en solcykel (c:a 11 år). Och det är också sant att den forcing som utövas av koldioxid är flera gånger större. Men allt beror på hur och var solens små variationer verkar. Små variationer i solens enorma utstrålning kan få mycket stora effekter här på jorden genom olika mekanismer. Vi måste räkna med åtminstone tre olika faktorer som ännu inte är helt utredda:

 1. Den direkta instrålningen vid markytan och molnens påverkan
 2. Den ultravioletta strålningen vid atmosfärens topp och dess påverkan på ozonlagret
 3. Variationer i solens magnetfält och dess inverkan på de galaktiska högenergipartiklarna

Saken är den att ett överväldigande empiriskt material visar på att det finns ett klart samband historiskt sett mellan solens aktivitet och jordens klimat, inklusive den globala temperaturen. Det är t.ex. svårt att förklara den medeltida värmeperioden och den efterföljande Lilla Istiden, då människans utsläpp av koldioxid var obefintlig, utan att titta på solen. Det är därför ganska anmärkningsvärt att IPCC gör sig till förkämpe för en teori som säger att detta samband upphört under senare delen av 1900-talet och istället ersatts av den av människan producerade koldioxiden.

Soon och Lüning menar tvärt om att solen alltjämt är den stora drivkraften bakom klimatförändringarna, kanske ända upp till 66%. De går systematiskt igenom all forskning som gjorts på området sedan 90-talet tills nu.

Ett bra exempel på hur snett IPCC tagit sig an sin uppgift (även i sin senaste rapport AR5) är den tredje teorin. Vi har beskrivit och diskuterat denna teori flera gånger här på klimatupplysningen. Solens magnetfält ändrar sig kraftigt över en solcykel utan att detta direkt har med TSI att göra. Magnetfältet är starkt nog att modulera de oerhört energirika partiklar som bildats i supernovor Vintergatan. Om solen är aktiv så kommer dess magnetfält att i större utsträckning skydda oss från sådan partikelstrålning. Om den är passiv så får vi ta emot fler av dem. Dessa partiklar påverkar i sin tur bildandet av elektriskt laddade joner i atmosfären som rör sig ned mot jordytan. På vägen attraherar de andra joner och partiklar som sedan kan bilda nukleider för vattendroppar. Vattendropparna skapar lågt liggande moln som, särskilt över ekvatorn, minskar instrålning och uppvärmning. Data tyder på att solen var aktiv och hade en stark solvind som höll undan de galaktiska partiklarna under den varma medeltiden, medan förhållandet var det omvända under den Lilla Istiden som följde. 1900-talet har haft en mycket aktiv sol och temperaturen har stigit igen.

Även om den ultravioletta strålningen bara är en relativt liten del av den totala elektromagnetiska strålning som når jordens övre lager i atmosfären så varierar den mycket mer än det synliga ljuset över en solcykel. Och till skillnad från vanligt ljus så påverkar den ozonlagret. Detta i sin tur kan ha en rad atmosfärskemiska effekter längre ned i atmosfären och därmed påverka klimatet vid jordytan. Även denna forskning lyfter Soon och Lüning fram – till skillnad från IPCC.

Påverkan genom direkt instrålning som faktiskt når ända ned till jordytan kan enligt författarna variera ganska kraftigt bl.a. beroende på de två nämnda mekanismerna. Och det har naturligtvis en stor effekt på temperaturen över hav och land, särskilt på lång sikt där styrkan i flera påföljande solcykler kan få en ackumulerad effekt.

Soon och Lüning nämner även andra tydliga korrelationer, exempelvis den som Richard Linzen påvisat mellan solcyklernas intensitet och temperaturgradienten (skillnaden i temperatur) mellan ekvator och polerna. Det ligger mycket i att det är denna gradient som har störst betydelse för klimatet på jorden eftersom den starkt påverkar luftmassornas förflyttningar.

Soon och Lüning går igenom en enorm mängd empiriska data som visar på en bra korrelation mellan solens aktivitet och klimatet. Och det är inte bara temperaturen som fungerar som en indikator på klimatet, utan även översvämningar, torka, monsunen och floders beteende. De sammanställer data från världens alla hörn: Nord- och Sydamerika, Asien, Australien, Afrika och Europa. Allt pekar på att solens variationer påverkar så att det sätter tydliga spår i de proxies som används för att mäta klimatpåverkan.

Slutsatsen är väl att ”solspåret” är gravt underskattat i klimatsammanhang, särskilt i ljuset av att IPCCs ”koldioxidspår” visat sig vara ganska misslyckat. Om vi skall ha en chans att få bättre kunskap om hur klimatet fungerar så duger det inte att ignorera solspåret som en viktig, och kanske avgörande, förklaringsfaktor.  Att dessutom basera mycket tunga politiska och ekonomiska beslut utan att solfaktorn är med på allvar i IPCCs klimatmodeller är direkt oansvarigt.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus C

  Det är säkert så att solen påverkar klimatet på olika sätt. Men tar man tex den långa temperaturserie som vi har från tex Uppsala (från 1722) och plottar den mot längden på solcykeln, kan man inte hitta någon korrelation. De varma/kalla perioderna verkar styras av något annat. Kanske är det havsströmmarna som påverkar klimatet här i Sverige.Bedrivs det någon forskning om vad som påverkar klimatet här i Sverige? Eller är man så insnöad på koldioxid-hypotesen att man inte kan/får titta på något annat?

 2. Bim

  Enkelt uttryckt och med andra ovetenskapliga ord: Vi kan inte styra jordens klimat utan att styra solens strålning.
  Slutsatsen jag drar är, lägg ner klimatgalenskapen och finn er till rätta med sakernas tillstånd. 😀

 3. LBt

  Men forskare jobbar på det och IPCC sammanställer. En bra ordning och så länge vi inte vet bättre bör vi naturligtvis vara återhållsamma.

 4. Bim

  LBt
  Aldrig förr i historien har så många människor med så oerhört mycket av andras pengar gjort så lite nytta som koldioxidjägarna.
  Tusentals miljarder och med noll resultat. 
  Ett svårslaget rekord.
   

 5. Bim #3
  Väl formulerat!

 6. Ingemar.
  Mycket bra sammanställning om solens påverkan
   

 7. ThomasJ

  NIPPC-rapporten behandlar just solens in-/påverkan på [i praktiken] allt som ’händer % fötter’ på Tellus. En längre genomgång av den senaste rapporten med diverse talare (som deltagit i rapportens framtagande) finns här:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=Wg92JcNFrPo
   
  Mvh/TJ

 8. Bra Ingemar!
  Det blir löjeväckande när man drar fram både den moderna och historiska temperaturens bergochdalban, och ber klimatmaffian redovisa ”forcings” bakom varje upp och nedförsbacke i kurvorna bakår i tiden.
  De byter metod tidsupplösning och resonemang för varje enstaka förändring. Nu står de där med sina tvättade halsar och ska med extremt snabbt i ökande svårighetsgrad försöka med hjälp av klimatfikonspråket försöka producera nya formuleringar i allt större motsägelse med gamla styvkorkssäkra påståenden. Sa de inte att allt ökade i allt snabbare takt? …havsnivåerna.. temperaturen… extremvädret.. stormar och tornados .. torkor och översvämmningar? … Inte en siffra rätt nånstans!”
  Det är totalt obegripligt hur de prioriterat i sin beviskedja ur ett vetenskapligt perspektiv! Bara en första tvåminutersanalys av molnutbredningen ger den självklara slutsatsen att det är det FÖRSTA och mest uppenbara orsaken till att temperaturen både lokalt och globalt går upp och ned. En anstaka ynlig procent i förändringar i molntäcket kan avläsas på de globala termometrarna och hur denna simpla förklaring inte läggs fram som främsta hypotes har ingen logisk förklaring utan göms undan med ”stora osäkerheter om molnen” när rätt formulering är ”med mycket stor sannolikhet”.
  Även med oförändrad volym av moln så ändrar den både sin konstitiution i både höjd, vithet, tjocklek och utbredning och sin fördelade disposition över land och hav. Innan 1983 då vi sände upp satalliter har vi inte en susning om hur molntäcket förändrat sig men vi er tydligt under denna satellitperiod att det globala molntäcket och GMT följer varandra,och även under denna nu både molnutbredings och temperaturtrendlösa period sedan 1998.
  Hur kan man ens anta någon annan förklaring som främsta än att molntäcket varier och är den absolut starkaste regulatorn av den inkommande solstrålningen? Det är totalt obegripligt hur man prioriterat och resonerat .. ja dvs tills man fattat galopplen om vad som styr IPCC … sen går det upp en och annan liljeholmen som förklarar varför.
  Vad som sedan dessutom påverkar förekomsten och bildningen av moln är ju en intressant överkurs att sedan ägna sig åt men bara basics i kunskpaen om molnen räcker gott för att de skall kvarstå som främsta ”misstänkt”. Cern har gjort någon ”deal” med IPCC att inte publicera resultaten innan AR5, våra vanligaste biogaser visar sig nämligen också kunna bilda nukleider när de utsätts för GCR. 

 9. Undrande

  ”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”
  Nu börjas det! Hur skall det se innan veckan är över?
  Skriver:
  Laszlo Szombatfalvy, investerare och initiativtagare till stiftelsen Global Challenges Foundation
  Margot Wallström, tidigare EU-kommissionär, talesperson för Global Challenges Foundation
  Johan Rockström, professor och styrelseledamot i Global Challenges Foundation
  http://www.dn.se/debatt/risken-for-klimatkatastrof-storre-an-vad-de-flesta-tror/

 10. Jarek Luberek

  #4, 
   
  Jag blev lite inspirerad där. Vi kanske kan travestera vidare: 
   
  Never in the history of science have so many been 0wn3d by so few. 

 11. Lennart Bengtsson

  *Magnus C
  Klimatvariationerna  domineras helt av naturligs processer. Med detta menar jag interna processer i klimatsystemet som ex El Nino. Klimatvariatioerna i Sverige och i Uppsala är främst en följd av variationer i atmosfärcirkulationen. Dessa variationer är som jag bl annat visat stokastiska dvs KAN INTE PROGNOSERAS annat än för i bästa fall några veckor. Om Du sänder mig en email skickar jag gärna en artikel.
  *Flera av de övriga
  Varken växthusgaserna, den kosmiska strålningen eller solvariationerna är troliga förklaringar till klimatvariationerna förutom hittills i ringa grad.  Att leta efter detta är som att försöka lyfta sig i håret.  En ändring i solemissionen eller ändrade växthusgaser påverkar jordens värmebalans och därmed klimatet. De förändringar som vi här observerat eller beräknat indikerar att växthusgaseffekten är den dominerande för den tid vi har tillförlitliga observationer dvs för de senaste 35 åren. Det är precis av denna anledning och ingen annan som vi kan förvänta oss högre temperaturer vid jordytan om växthusgaserna fortsätter att öka. Hur mycket eller hur lite kan inte med ngn större säkerhet beräknas. Observationerna hittills indikerar en måttfull ökning som helt drunknar i de naturliga och oförutsägbara variationerna.
   
  Tyvärr lär vi tvingas acceptera att klimatvariationerna är oförutsägbara, det är som att beräkna nästa större vulkanutbrott, dvs vi kan med säkerhet säga att de kommer att inträffa men INTE NàR. I bästa fall kan vi i efterhand rekonstruera vad som inträffat.
  Lennart

 12. Janne

  Just nu i radioprogrammet P1 om klimatet,, lyssna inte om ni vill ha en bra söndag! 
   

 13. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Jag skrev en längre kommentar men den försvann tyvärr. Problemet är att klimatvariationerna domineras av naturliga dvs interna processer i klimatsystemet som inte är förutsägbara på samma sätt som ett större vulkanutbrott inte kan förutsägas. Vi kan precis som i ett sådant fall säga att det kommer att hända men inte NÄR. Detta faktum verkar vara alldeles omöjligt att föra fram  till allmänheten. Skiilnaden mellan en kall Uppsalavinter och en mild är ca 60% av skillnaden mellan sommar och vinter
  Tyvärr har diverse ”experter” givit sken av att detta går. Samma sak gäller i ännu högre grad när det gäller solstrålning och kosmisk strålning där variationerna är ca en storleksordning mindre än för växthusgaserna vad gäller de senaste 50 åren.

 14. Ingemar Nordin

  LB #13,

  Ledsen men du försvann av någon anledning i filtret.

 15. Leif Eriksson

  #12
  Jo, jag lyssnade … Och det är oemotsagt …

 16. Stickan no1

  Ökar temperaturgradienten (skillnaden i temperatur) mellan ekvator och polerna, innebär det att IR utstrålningen mot rymden också ökar vid samma medeltemperatur då utstrålningen är en funktion av T^^4 .
  Dvs en kylande effekt för planetens värmebalans.
  Vid bibehållen energibalans sjunker temperaturen i de kalla områdena mer än än den ökar i det varma  områdena pga T^^4 sambandet. Medeltemperaturen sjunker.

 17. Björn

  Ett stort tack till Ingemar Nordin som tar upp denna problematik. Enda sedan jag har börjat intressera mig för klimatfrågan har jag tidigt insett att ingenting annat än solen tillför jorden livgivande energi. Den del av klimatforskningen som företräds av IPCC ger en falsk bild av klimatsystemets forcings, när man framhäver att ökningen av antropogen CO2 leder till en farlig global uppvärmning. Det man också undviker att tala om, är att när solen är mycket aktiv som den har varit under 1900-talet, ökar också avdunstningen av vatten, vilket leder till mer vattenånga i atmosfären. Vattenångan är en mer potent växthusgas än CO2 och då kan man fråga sig om det inte är den större mängden vattenånga i atmosfären som tillsammans med solens energi, bromsar den utgående IR så att luften på så sätt får en högre temperatur? När solens energi nu viker på grund av den kraftigt minskande magnetiska aktiviteten, då ökar i stället den molnbildning som reflekterar UV och samtidigt medför ökad nederbörd. Även om atmosfärens molekyler värms av IR, så är det oundvikligt att en större mängd moln i längden medför en avkylning av land och hav. I denna process måste vi inse att antropogen CO2 har mycket liten betydelse. Fokus i klimatfrågan är helt fel och bedräglig, när den så ensidigt handlar om CO2, i stället för att handla om solens olika beteenden och övriga aspekter som modulering av kosmisk strålning mot jorden. 

 18. tolou

  Lennart #11,13
  ”Dessa variationer[i atmosfärcirkulationen] är som jag bl annat visat stokastiska dvs KAN INTE PROGNOSERAS annat än för i bästa fall några veckor.”
  ”Problemet är att klimatvariationerna domineras av naturliga dvs interna processer i klimatsystemet”
   
  Att gång på gång bara hänvisa till det interna kaoset duger inte. Det förutsätter att extern forcing dvs. solen är konstant. Dagens topic rör även dig i allra högsta grad, missade du titeln i detta inlägg? 😉
  Om solvariationer medför skruvade sannolikheter på de interna slumpartade processerna har vi en netto effekt som kan vara helt avgörande. Det handlar ju om förändringar i molnbildning & vattenånga som var för sig kanske har i storleksordningen 10x(?) större genomslag på global temperatur än t.ex koldioxid.
   
  Ta en titt på solaktiviteten t.ex. Fluxen
  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/DSD.txt
  och lägg på 3 veckor, så får du en signal från solen på
      http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.sprd2.gif
  Eller på lite längre horisont:
  http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/f10.gif
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/month.ao.gif
  Är detta överhuvudtaget något som drar någon uppmärksamhet från dig?
   
  ”I am convinced that God does not play dice.”
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/03/25/professor-nir-shaviv-solen-styr-klimatet/#comment-327993

 19. Björn

  Lennart Bengtsson [11]; Jag citerar dig: ”Varken växthusgaserna, den kosmiska strålningen eller solvariationerna är troliga förklaringar till klimatvariationerna förutom hittills i ringa grad”. De här textraderna leder till missförstånd, därför att du har uteslutit att det i grunden finns en orsak till de interna variationerna. De interna variationerna som du framhåller är stokastiska är ingen felsyn, men dess intensitet och oberäknelighet är i längden modulerad av den variabla energi som jorden mottar från främst solen. Självklart är det så, eftersom inte Lilla istiden eller landistiderna annars skulle kunna var ett faktum.

 20. Tage Andersson

  Janne #12
  Jag hörde med ett halvt öra det där P1-programmet. Trodde det var en fortsättning på Public Service.

 21. 9″
  Detta är ett typiskt ställningstagande före klimatmöten ,med varningens ord,från peresoner
  som är involverade i propagandan.
  ALI.K.

 22. 1″
  Uppsalas temperatur serie ,visar att det var mycket varmt under 1700-talet,men detta
  är lokalt i Sverige,så detta kan inte ses som något för den ’globala värmen’,som betydelse.
  ALI.K.

 23. Sören G

  #20 Hörde med 1/4 öra  P1. hörde ”folk måste skrämmas för att ändra sitt beteende”

 24. Bim

  På tal om väder o de o sånt:
   
  Tidningen DAGEN Torsdagen den 3 februari 1898
   
  Våra milda vintrar är icke något i sitt slag  ensamstående.
  År 1172 var vintern så mild att redan i Februari träden stodo i full knoppning och fåglarna byggde sina bo.
  År 1289 hade man egentligen ingen vinter alls.
  År  1421 blommade fruktträden i Mars och i slutet av  April blevo körsbären mogna 
  År 1538 i Januari månad stodo träden redan i full blomning.
  År 1572 var förhållandena desamma som 1172 . Även vintern
  1607,1612, och 1617 utmärkte sig genom särdeles milda temperaturer.
  År 1609 hade man varken snö eller is.
  Även åren 1791, 1807, 1822, och 1894, utmärkte sig för milda vintrar.
   

 25. bom

  # 14 Kan det vara så att filtret dumpar inlägg över en viss fastställd längd? I så fall något som våra långskrivare borde få veta så att de kan dela upp sina inlägg. Det är förargligt om man förlorar ett intressant och omsorgsfullt, mödosamt arbete av en sådan dum anledning!

 26. pekke

  DN kör tydligen stenhårt med alarmism i dag.
  http://www.dn.se/debatt/risken-for-klimatkatastrof-storre-an-vad-de-flesta-tror/
   
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/haven-kan-stiga-tva-meter/
   
  Bojsan har tydligen nåt att säga, tyvärr så är det en betalsida.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-det-var-har-i-stockholm-du-horde-det-forst/

 27. Skandinavien är gynnsamt(med värme) i klimatsystemet,men påverkan av vulkanism främst
  från Island utgör vårt största ’hot’ för kraftig avkylning,
  Det visades tydligt under 1800-talet, där även hela väst Europa drabbades av ned-
  kylning.
  ALI.K.

 28. Lasse

  Global Dimming gör väl också att solens strålar dämpas. Det är gott om stoft i atmosfären då och då, ibland naturliga från vulkaner och ibland som en funktion av människans olika aktiviteter.
  Frågan är väl bara om denna effekt är förstärkande eller dämpande på temperaturkurvan?
  http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/category.php?cat_id=7&m=09&y=2013

 29. Människan gillar inte det oförutsägbara begreppet.framför inte allt politiker, som vill styra
  utvecklingen,med åtgärder för ett ’gott samvete’ för mänskligheten att man handlar.
  Detta tror man skall ’lugna ner oss medborgare, att invaggas i en slags trygghetskänsla.
  ALI.K.

 30. Variationer inom en grad celsius ur ’brusdata’ att dra några framtida klimat scenarior är omöjligt .
  Som Lindzen, framstående klimatforskare, ser det som Jordens klimatsystem har en negativ
  klimatkänslighet ,är mycket möjlig,det är ändå hoppfullt.
  ALI.K.
   
   

 31. Magnus C

  * tolou mfl
  En sann skeptiker ifrågasätter! Om solens aktivitet styrde, borde vi inte se detta i observerade temperaturer? Jag testade själv och försökte hitta någon korrelation i Uppsalas temperaturserie. Men jag kunde inte hitta någon korrelation. Det är ju möjligt att solen styr men på så lång sikt att våra uppmätta temperatur-serier inte räcker till.
  Läs även Willis Eschenbach utmärkta analys:
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/29/cycles-without-the-mania/
   

 32. Gunbo

  Bim #24,
  Det är väl det här Lennart Bengtsson poängterar när han skriver:
  ”Klimatvariationerna  domineras helt av naturligs processer. Med detta menar jag interna processer i klimatsystemet som ex El Nino.”
  Om vi går till England under MWP förekom stora variationer i vintervädret t ex under 1000-talet. Kalla eller extremt kalla vintrar inföll:
  År 1043/44
  År 1047      Reputed to be the worst winter ’in living memory’. Severe frost % heavy snow.
  År 1061      Thames frosen for seven weeks.
  År 1063
  År 1067/68
  År 1073/74
  År 1085
  År 1092/93  Severe frost in this winter. English rivers frozen so hard that horsemen and wagons could travel on them.          When the thaw came, drifting ice destroyed bridges.
   
  Vem kunde tro det med den bild av MVP vi har? Likadant är det med dina exempel på varma vintrar i Sverige.

  Uppgifterna är tagna härifrån:

   

  http://booty.org.uk/booty.weather/climate/1000_1099.htm

   

   
   
   
   

 33.  
  Varma vintrar detta är ganska skrattretande för i Sverige hade vi på /0 talets tidigare del,
  varma vintrar i följd, men Hansen varnade då för istid globalt.
  Man var övertygade om en blivande istid inom vetenskapen,kanske dessa var ur ett
  B lag av forskare med ständig oro för trender i klimat,de finns alltid.
  ALI.K.

 34. Ingemar Nordin

  Lennart B, Magnus C och andra som är skeptiska till att solvariantionen är viktig. Jag skulle verkligen vilja rekommendera Lünings och Soons genomgång i NIPCC-rapporten.

  Som jag ser det så är mängden data som visar på en korrelation och olika klimatindikationer fullkomligt bedövande; från 10 000 år bakåt (minst) och fram till vårt århundraden. – OK, man kan säga att eftersom variationen i solaktivitet är så liten (under de senaste århundradet) så måste det hela bara vara en slump. Men i mina ögon så säger dessa data att solspåret är väl värt att pröva. Och som Lüning och Soon visar i sin sammanställning så finns det flera tänkbara mekanismer. Mycket återstår naturligtvis för att förstå det exakta förloppet och att kvantifiera deras inverkan.

  Men att döma ut solspåret från början, som IPCC har gjort hela tiden, tyder snarast på att de inte vill höra talas om andra förklaringsgrunder till den globala uppvärmningen än antropogent tillskott av koldioxid. Och då står vi fortfarande utan någon rimlig förklaring de korrelationer som Lüning och Soon faktiskt kan peka på.

 35. Holmfrid

  #11  LB,
  Tittar man på temp de senaste 100 åren  enligt HadCrut4  ser man den  överlagrade 60-årscykeln mycket tydligt.  60-årscykelns amplitud är ca 0.3 grader topp-topp.  Den linjära trenden som överlagras är 0.8 grader per 100 år och verkar stabil kanske 100 år till?  ”Hockeyklubban” verkar utgöras av den branta flanken av 60-årscykeln fram till 1999.  Prognos fram till  2050 verkar stabil = 0.4 + 0.3 grad = +0.7 grad. för perioden 2000 – 2050.  Jag tycker inte detta är så slumpmässigt med 50 års perspektiv.  Efter 2050  har vi en kraftig nergång i fossilförbränning som följd av peak oil (Aleklett) och därefter får vi börja oroa oss för nerkylning efter 2100.  Avgörande blir om teorin om ”bombkurvan”  stämmer.
   

 36. Ingemar Nordin

  Hans von Storch om solspåret:

  ”We should not declare this discussion over too soon. When we look at the 20th century, the climate fluctuations cannot be exclusively attributed to CO2 alone or to internal factors. Also the sun naturally played a role. The question is whether or not we correctly quantified it.”

  via NoTricksZone

  http://notrickszone.com/2013/09/21/warming-gets-delayed-again-ipcc-scientist-mojib-latif-pause-may-stubbornly-remain-until-2020-or-2025/

 37. Thomas P

  Ingemar #34 Lustigt vilket dåligt överlapp det är mellan de artiklar NIPCC har med och de som räknas upp på skeptical science:
  http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming-advanced.htm
  Det kan ju bero på att de artiklarna talar emot en så stark koppling…
   
  ”Men att döma ut solspåret från början, som IPCC har gjort hela tiden,”
   
  Det har de ju i och för sig inte, men fortsätt du med dina halmdockor.