Demonen, vetenskapen och klimatpolitiken

Den utvecklingsfientliga och politiserade miljörörelsen fick under 1970t mer och mer inflytande, inte minst på grund av stöd från Maurice Strong. Redan då var klimatfrågan på gång och energidepartementet i USA utarbetade 1978 en “Comprehensive Plan for Carbon Dioxide Effects Research and Assessment”. Fysikern Freeman Dyson protesterade eftersom utredningen inte tog hänsyn till de fossila bränslenas och koldioxidens påtagliga och positiva värden. Endast de förmodade negativa klimatologiska effekterna diskuterades. Dysons synpunkter ratades och sedan dess har koldioxiden blint demoniserats. (Se förordet till Indur M. Goklany Carbon Dioxide The good news. 2015) Det har nu gått nära fyra decennier sedan dess och koldioxiden har haft gott om tid att visa världen vilken verkan den har både på klimatutvecklingen och i övrigt. Resultatet borde ge var och en en rejäl tankeställare:

Demonen” har ännu inte visat sig från sin hotfulla sida och vetenskapen är långt ifrån enig om hur den påverkar klimatet.

När det gäller de fossila bränslenas positiva värde är bilden däremot odiskutabel. Drygt 85 % av världens välstånd och utveckling vilar på de fossila bränslena. Deras ekonomiska betydelse som energikälla är med andra ord ojämförligt stor och koldioxidens positiva effekter på växtligheten är överväldigande. Stödd på vetenskap anser Patrick Moore att atmosfärens nuvarande koldioxidhalt ligger nära växtlighetens svältgräns varför den antropogena koldioxidgödning är mer än välkommen.

William M Brigg, bjuder här på en lättsmält och lätt okynnig beskrivning av klimatfrågan i sin helhet: https://stream.org/climate-surprise

is45O1Z31W

På grund av den ensidiga demoniseringen svävar ändå klimathotet över oss, nu i form av miljömålsberedningens klimatpolitiska ramverk (Sverige SOU-2016_21_webb ). Beredningens ordförande Anders Wijkman har ett stort antal rådgivare och experter till sin hjälp, men märkligt nog saknas tunga klimatvetare i gruppen. Det finns med andra ord ingen, som med eftertryck kan ställa den avslöjande frågan huruvida klimathotet vilar på fast vetenskaplig grund. Nej, den frågan verkar inte vara aktuell och obekymrad av vad både naturen själv och vetenskapen har att berätta skriver beredningen:

”Världen behöver nå nollutsläpp av koldioxid vid mitten av seklet

Miljömålsberedningen bedömer att historiska och pågående utsläpp av växthusgaser redan ger upphov till påtaglig och allvarlig klimatförändring, vilket medför oacceptabla risker för ekosystem och samhällen. För att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, och sträva mot att begränsa den till 1,5 grader, krävs att världens samhällen i snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, utsläpp som behöver övergå till negativa nivåer under andra hälften av det här århundradet.”

Fortfarande glöms de fossila bränslenas ekonomiska, biologiska och inte minst moraliska aspekter bort. Dessutom blundar beredningen för de negativa erfarenheter som andra länder upplever på sin färd mot nollutsläpp och den stora och ökande användningen av fossila bränslen i BRICS-länderna framför allt i Sydostasien, ja den verkar vara en ickefråga. Men, i beredningens uppdrag finns inget krav på att utredningen ska vila på vetenskaplig grund varför den lugnt kan nöja sig med att ensidigt åberopa ”IPCC”, Sternrapporten och miljörörelsens tolkning av Parisöverenskommelsen.

Det är ingen tvekan, rapporten har ett politiskt syfte och vilar på post-normal vetenskap (begreppet valt efter NIPCCs Why Scientists Disagree About Global Warming). Beredningen trampar på i miljörörelsens ”planetära” ullstrumpor och föreslår dels att det inrättas ett s.k. oberoende, självständigt expertorgan i form av ett klimatpolitiskt råd och dels att det upprättas en klimatpolitisk handlingsplan med krav på klimatårsredovisning. Som kronan på verket föreslås att ramverket ska regleras av en klimatlag som ”stärker förutsättningarna för ett effektivt arbete”. Och, detta är bara början, senast 1 juni kommer förslag till strategi, styrmedel och åtgärder.

Styrningen ligger helt i linje med UNFCCC-processen. Sakta med säkert ska vår frihet och utveckling strypas. Beredningen upplyser vänligt nog om att ”det kommer att krävas en genomgripande samhällsomställning för att uppnå de globala och nationella klimatmålen”.

Beredningen skriver vidare:

”Sverige ska fortsätta bedriva en ambitiös och långsiktigt hållbar nationell klimatpolitik och vara en förebild för andra länder

Som industriland har Sverige ett särskilt ansvar såväl för att minska de egna klimatpåverkande utsläppen som att bidra till att utveckla lösningar som andra länder kan anamma och att finansiera utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna.”

I COP21-underlaget står uttryckligen att fossila bränslen inte får ingå i den FN-styrda u-hjälpen. Detta kan endast tolkas som att vi ska ”hjälpa” u-länderna till icke utveckling.

Det klimatpolitiska ramverket är skrämmande och det är en förolämpning och ett hån mot rätt och vett!

Vad stort sker, det sker tyst. Maurice Strong var spindeln i nätet när det gällde att lägga upp strategin för att nå Romklubbens mål om Global Governance. Det började i stort sett med Stockholmskonferensen ”Only One Earth” där FN involverades i strategin. Sedan gick det fort i kulisserna.

I stormens öga då fanns paleoklimatologen Hubert Lamb. Han gnetade på med sina proxies och historiska dokument för att eventuellt kunna finna värdefulla mönster i de historiska klimatförändringarna, mönster som skulle kunna ge klimatprognoserna en relativt fast grund att stå på. Han rönte till en början framgång, men i och med ett utkast till en rapport ”Climate fluktuation and the problems of foresight” (1971) var det slut med det. Han tog där upp att prognoser ofta ensidigt vilade på en enda yttre drivkraft, koldioxid. Det föll inte i god jord! Hans grupp blev upplöst och det bildades en ny expertgrupp nu i FN/WMO-regi och utan Lamb, men med företrädare för ”den nya exakta vetenskapen” dvs klimatmodellerare. Lamb och paleoklimatologin blev ett av de första offren på Romklubbens klimataltare. Under WMOs kongress 1975 beslöts vidare att WMO skulle “take the lead in research and issue authoritative statements”. Runt 1975 hade även miljörörelsen bestämt sig för att satsa på klimathotet och 1978 blev koldioxiden enlig ovan effektivt demoniserad.

Nu sitter spindeln i dagens Romklubb Anders Wijkman och styr upp vår svenska framtida klimatpolitik, utan att ta hänsyn till aktuell vetenskap eller de fossila bränslenas och koldioxidens enorma betydelse för ekonomi, utveckling, välfärd och biosfären. I den stormens öga sitter ett nytt offer, det svenska folket, bortom demokratisk kontroll, ovetande om planerna, på grund av en politiskt korrekt mediekår, som klampar på i sina ullstrumpor.

Ann Löfving-Henriksson

“The Paris Agreement and, more generally, climate change policy, almost perfectly illustrate the contradictions of the post-modern industrialized world risk society, characterized by perceived threats confirmed by politicized science and governed by sub-politics beyond democratic control”. – Lucas Bergkamp

Se https://judithcurry.com/2016/03/28/paris-agreement-a-risk-regulation-perspective/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  En mycket bra text, Ann.

  Det är en skrämmande utveckling och det är inte svårt att föreställa sig hur mycket elände för vanliga människor ”en genomgripande samhällsomställning” i klimatalarmistisk regi för med sig.

  Allt snack om icke demokratiskt valda ”klimatpolitiska råd” och ”klimatlagar” borde inge liknande oro hos oss medborgare som de varningssignaler raspolitik och raslagar gav icke-arier och minoriteter under första hälften av 1900-talet. Jag menar inte dra att parallellen för långt, men när ideologi och tro upphöjs till ”vetenskap” (post-normal sådan) och får styra politiken, då hotas i alla fall människors inkomstmöjligheter och friheter. Friheter som att ha råd att bo eller resa vart man önskar tex. Kanske blir politiska partier vars program inte uppfyller ”klimatlagarna” förbjudna så småningom.

 2. Evert Andersson

  Bra skrivet! Det är oerhört frustrerande. Var finns möjligheterna att få detta upp i ljuset? Sju partier verkar acceptera och åker med. Av fyra Allianspartier har ett svarat på mail till partiledarna. Ett god dag yxskaft- svar dessvärre, som väl omöjligt kan vara partiledarens.

 3. Peter Stilbs

  Tack Ann, igen, för ett utmärkt och genomlysande inlägg.

  Här är annars en alternativ syn på klimatrelaterade skeenden…. 😉

  http://www.newslo.com/john-hagee-rising-sea-levels-are-an-illusion-sinful-cities-are-actually-sinking/

 4. latoba

  Tack Ann för ditt inlägg. Alltid lika klarsynt och tydligt.
  Har du skickat det till media och riksdagspartierna?
  Jag dristade mig för någon vecka sedan att skicka följande frågor till alla riksdagspartier:
  Vilket vetenskapligt underlag baserar partiet sin klimatpolitik på?
  Förs det någon klimatdebatt inom partiet?
  Hittills har bara M och C svarat;
  Moderaternas svar
  ”Klimatfrågan är en av viktigaste och mest prioriterade frågorna för oss. Den moderatledda Alliansen har sett till att Sverige i dag har världens mest ambitiösa klimatpolitik. Vi ska minska våra utsläpp inom de sektorer som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter med 40 procent. Alliansens sammanhållna klimat- och energipolitik underlättar för framväxten av förnybar energi, ökar energieffektiviseringen och höjer kostnadens för att släppa ut klimatgaser. Fler länder behöver följa Sveriges exempel för att minska beroendet av fossila bränslen. Klimatutmaningen är global och ska främst mötas med globala lösningar. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara pådrivande i det internationella samarbetet för att världens länder ska binda sig till globala avtal med tydliga utsläppsminskningar.
  Klimatfrågan är en av viktigaste och mest prioriterade frågorna för oss. Den moderatledda Alliansen har sett till att Sverige i dag har världens mest ambitiösa klimatpolitik. Vi ska minska våra utsläpp inom de sektorer som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter med 40 procent. Alliansens sammanhållna klimat- och energipolitik underlättar för framväxten av förnybar energi, ökar energieffektiviseringen och höjer kostnadens för att släppa ut klimatgaser. Fler länder behöver följa Sveriges exempel för att minska beroendet av fossila bränslen. Klimatutmaningen är global och ska främst mötas med globala lösningar. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara pådrivande i det internationella samarbetet för att världens länder ska binda sig till globala avtal med tydliga utsläppsminskningar.”
  Alltså Goddag,yxskaft. Följdfrågan att det inte var svar på mina frågor har de inte reagerat på.
  Centerpartiets svar
  ”Tack för brevet och för dina frågor! Centerpartiet baserar vår klimatpolitik på underlag från våra svenska expertmyndigheter och forskare tar fram (bl a Naturvårdsverket, SMHI, Stockholms universitet m fl).
  Ja, vi ser med oro på klimatförändringarna inom Centerpartiet och det är en av de frågor som partiet prioriterar. Eftersom det är en fråga där vi är överens inom partiet, så är debatten mer inriktad mot att förändra och förbättra regeringens politik.”
  De anlitar alltså ”experter” som de själva bidrar till att avlöna med skattemedel.

 5. LBt

  Men världen tuffar på, ”vänta för att låta kommande generationer se” har inte blivit världens val. Man har i stället enats om att göra vad man kan var för sig inom ramen för sin förmåga för att begränsa de globala utsläppen. Merparten har tom satt på pränt vad man anser sig kunna göra. Allt följs dessutom upp och vägs mot den fortsatta klimatutvecklingen. Därtill har som stöd i denna strävan ny teknologi som snabbt kan göra det möjligt att avveckla all fossil värme och elproduktion utan att tillväxt och utveckling störs sett dagens ljus.

  LENR är en realitet tack vare Rossi som vågat utmana det omöjliga och det etablerade motstånd teknologin haft sen 1980-talet. Att nu simpla marknadskrafter petar ner sina långa krokiga fingrar i den öppna syltburken från alla håll är inget nytt, det driver egentligen bara på utvecklingen även om många säkert också att försöka bromsa den och andra tom stoppa den, de kommer knappast att lyckas. Fördämningarna har brustit och krafter runt om i hela världen kommer att driva utvecklingen framåt, ”vänta och se” blir just inte ledordet men det har det ju aldrig varit bland dem som försökt och lyckats göra jorden till en bättre plats.

  Kärnkraft är den enda teknologi som kan utplåna vårt fossila beroende och LENR är kärnkraft. Hur snabb utvecklingen blir får väl framtiden utvisa med redan de kommande 5 åren kommer säkert att dramatiskt förändra energisektorns utveckling med dramatiska kapitalförskjutningar som följd och vill KU överleva måste de förstå att grunden för den debatt de ägnat åren åt har försvunnit.

  När behovet var som störst då ger Rossi oss möjligheten, återstå för kommande generationer att se om det räcker.

 6. Lasse

  Denna övertro på att vetenskapen är överens om att vi måste agera för att rädda oss från allt mellan himmel och jord retar mig som naturvetenskapligt intresserad. När man börjar skrapa på ytan så ser man att det vimlar av okunnighet och överdrifter som medvetet underhålles av media och statliga institutioner.
  Hemkommen från Medelhavet så ställde jag mig en fråga-hur stor är havsnivåhöjningen där.
  Den bör väl vara lika stor som NOAA skriver om i resten av världshavet?
  http://wattsupwiththat.com/2016/04/07/nasas-tricky-sea-level-newsletter/
  Check: 1 mm/år höjning för de flesta stationer med en periodicitet på 60 år?
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=250-011
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=230-051

 7. Sigvard Eriksson

  Det var en intressant genomgång av klimathotets historia. Tack för den. När jag läser inlägget och kommentarerna framträder bilden av en ”våldtäckt”. I klimatfrågan har Sveriges största parti lämnat walk over till ett av de minsta. Detta lilla s k miljöparti utser aktivister och lobbyister till att göra jobbet med att indoktrinera svenska folket till tacksam acceptans av att landet i sin outsägliga godhet skall klä sig i tjära och fjäder för en extrem ideologi med det egoistiska målet att vara en ideologisk stormakt. Var finns mandatet till detta?

 8. Bengt Abelsson

  # 5

  RESEARCH TRIANGLE, N.C., April 7, 2016 /PRNewswire/ — We are aware of the lawsuit filed by Andrea Rossi and Leonardo Corporation against Industrial Heat. Industrial Heat rejects the claims in the suit. They are without merit and we are prepared to vigorously defend ourselves against this action. Industrial Heat has worked for over three years to substantiate the results claimed by Mr. Rossi from the E-Cat technology – all without success. (från WUWT)

  I och för sig vore det bra om grisar kunde flyga – men vänta inte för länge.

 9. Christopher E

  #6 Lasse

  Tack för WUWT-tipset. Fantastiskt festligt hur NASA försöker lura oss att havsytehöjningen är densamma i satellit- och ytdata med lite kreativt graf-fuskande. Det exemplet på ”chartmanship” (som Brignell på Number Watch kallar det) ska jag spara. En höjdare.

  http://www.numberwatch.co.uk/chartmanship.htm

  Annars, när gäller havsnivåhöjning; tänk på att den regional. Medelhavet behöver inte stiga samma som snittet av världshaven. Notera också att datat på Tides and Currents inte är justerat för vertikala landrörelser. Ser du på tex. Stockholm där så är trenden ca -3,8 mm/år. Fast havet i Sth stiger ca 1,5 mm/år.

 10. Lasse

  OT Men ett bevis på FNs bristfälliga demokratiska byggen:
  Sveriges regering satsar på en plats i säkerhetsrådet.
  40 önationer i Stilla havet varav alla har en röst skall charmas. Kiribati tex. Klimatåtgärder skall säkra öarnas röster. (just nu i P1)
  Dvs mindre utsläpp av CO2 i Sverige skall rädda ön från översvämning.
  Nån som kan tala om för politikerna att dagens vattenståndsökning i Kiribati är 0,58 mm/år
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=750-012
  En tändsticksask på höjder på 100 år!

 11. Lars Cornell

  Tack Ann. Mycket bra tänkt och skrivet.
  Som (M) svarar i #4 skulle de inte få min röst om det vore val nu.

  Finns det någon beräkning av koldioxidens nytta?
  Hur stort blir värdet av växtkraften på klotet vid 500 ppm jämfört med 400 ppm?
  Hur stora blir skadorna av den höjningen av koldioxidhalten?

  Om någon borde väl IPCC och Romklubben ha gjort sådana väl avvägda beräkningar? Men det går inte att hitta. Kanske andra gjort sådana försök till kalkyler?

 12. pekke

  Tack Ann för skrivelsen och tack Lasse #6 för länken till WUWT.

 13. Lasse Forss

  Målet är att ”bringa ner koldioxidhalten till förindustriell nivå”. Man kan fråga sig varför, utöver att tappa de positiva egenskaper som Ann redogör för med dagens koldioxidhalt.
  År 1285 drabbades Japan av en storm som skördade 65 000 liv. Haiyan, som drabbade Filippinerna för några år sedan skördade 6 300 enligt de uppgifter som jag har. Om man betänker att världsbefolkningen 1285 var omkring 400 miljoner och nu drygt 7 miljarder, så kan man knappast säga att det var ”bättre förr”. Förvisso så är infrastruktur, och varningsanordningar bättre nu än för flera hundra år sedan. Men skillnaden i antalet dödsoffer talar inte för att det var lugnare under förindustriell tid.

  Jag har gått igenom stormarna före år 1900 och kommit fram till 19 som i snitt skördat 107 000 döda. Och hur jag än vrider och vänder på saken så tror jag inte att det var lugnare under ”förindustriell tid”. Tvärt om. Och lägger man till sämre växtlighet som ytterligare resultat, och kostnaderna för att nå målet, så måste det vara det mest vansinniga man kan ge sig på.

 14. Lasse

  #9 o #12
  Vassego.
  Jag gissar att jag kommer få nytta av den länken i vår då Danderyds kommun envisas med att bygga om sina kajer med sikte på 2100 års havsvattenståndshöjning!
  SMHI har ju svalt IPCCs beräkningar rakt av och råder kommuner ta höjd för ett höjt vattenstånd 2100.

  Detta innebär att kajskoningar kommer att byggas med krönhöjd 2 m över nuvarande MW yta.
  Det blir till att ta med trappan när man vill ner till vattnet!
  I våras blev en del av kajen klar med ny stensättning. Förr kunde de bygga murar! Nu ser det ut som om stensågen gjort jobbet med passningen och där de missat så har de jobbat med småsten. Det ser rätt bedrövligt ut! Men kommunen tycks ha gott om pengar till detta!
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-141

 15. Gunnar Strandell

  Ann!
  Tack för länken till Briggs!

  Citat från länken, med min fetning:
  ”They have greater mass, more roots, better leafs, they use water more efficiently and, the biggest surprise, they react to warmer temperatures more robustly.”

  Det här med rötternas tillväxt kommer eventuellt från Idso/CO2 Science och en videosekvens, som Christopher tidigare länkat till, som uppger att rötternas tillväxt ökade med en faktor 1,43 när CO2 halten ökades med en faktor 1,83.
  Om man , som jag, ”leker” med siffror och försöker förstå den underliggande verkligheten under mina arbetsdagar ser jag kanske ser en delförklaring till att ”hälften av CO2-utsläppen försvinner från atmosfären”.

  Börje Gustavssons ”jordiseringsborr” kanske får hjälp på traven av våra CO2-utsläpp?

  Om det är så kan ju mänskligheten kostnadsfritt reglera CO2-koncentrationen i atmosfären genom att balansera mellan modern ”normal” jordbearbetning och de metoder Börje talar för!

  Anpassningen till en värld där det är brist på fossila energibärare kan ske i lugn takt och klimathotarna kan blåsa ”faran över”. 😀

  Länk till videon, tack till Christopher E för länken, 2:13 min :
  https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

 16. Gunnar Strandell

  Lasse #6 och Christopher E #9
  Tack för länken Lasse! Och för kommentar och länk Christopher E.

  För ett par månader sedan lade jag märke till hur NASA presenterade kurvorna före och efter satellitmätningar i två olika diagram, där det skiljde en faktor två i havshöjningen även under den korta tid de överlappade , men att de bara i sifferform redovisade den högre siffran.
  Länken till NASA fanns i ett inlägg från en av de klimathotstroende som dykt upp här då och då.

  Det är naturligtvis svårt för en lekman, som Christopher E. påpekat, att förstå varför havsytehöjningen plötsligt fördubblats sedan man börjat mäta med satellit 1979. Men det finns en lösning på det problemet som producerats av CSIRO, det numera nedbantade forskningsinstitutet i Australien.
  Genom att stycka upp den fullständiga mätserien på lämpligt sätt går det att få det till att havsytehöjningen accelererat!. Att hastigheten varit ungefär lika hög 1860 – 1915 behöver ju inte nämnas, för då tvingas man ju hitta en förklaring till att den minskade, även före Pinatubos vulkanutbrott.

  Jag hoppas bara att CSIRO inte bantas för att de så beredvilligt delar med sig av de data de använder och redovisar de metoder de använder.

  Länk, Church and White 2011.bläddra ned bland sidorna och se på diagrammen i fig 5, 6 och 7:
  http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10712-011-9119-1.pdf

 17. Ingvar i Las Palmas

  Peak wind!?
  http://www.thegwpf.com/its-all-over-german-government-plans-to-stop-and-reverse-wind-power/#sthash.Cd2JNg1B.dpuf

 18. tty

  Lasse#6

  ”Hemkommen från Medelhavet så ställde jag mig en fråga-hur stor är havsnivåhöjningen där.
  Den bör väl vara lika stor som NOAA skriver om i resten av världshavet?”

  Inte alls! Även om vi bortser från att jordytan i stort sett överallt höjer eller sänker sig långsamt så varierar även den ”rena” havsnivån (mätt som höjd över jordens medelpunkt) mycket avsevärt.
  Först och främst är ju Jorden inte klotformig utan är en oblat sfäroid, men det är ju rätt enkelt att korrigera för det. Men sedan kommer alla faktorer som gör havsytan ”bucklig”, jag kommer på minst tio:
  1. Vind
  2. Barometertryck
  3. Havsströmmar
  4. Havets temperatur (hela vägen ned till botten)
  5. Havets salthalt (dito)
  6. Variationer i gravitationsfältet
  7. Tidvattenseffekter
  8. Inlandsisar
  9. Variationer av mängden sötvatten
  10. Tektonik/Geotermiska effekter/Erosion

  Alla dessa faktorer varierar över tiden, men i oerhört olika takt. De två första varierar snabbt och är förklaringen till huvuddelen av de kortfristiga variationerna av havsnivån, men förändringar av klimatet som påverkar medelvind och medellufttryck kan även ge långsiktiga förändringar.
  Havsströmmar och havets salthalt förändras betydligt långsammare, men temperaturförändringar kan ske ganska snabbt. Vattenståndet i stora delar av Stilla Havet varierar upp till ett par decimeter över en ENSO-cykel på några år.
  Tidvattnet tror de flesta bara varierar på dygns- och månadsbasis, men sekulära variationer i Jordens och månens banor ger upphov till ganska stora variationer av tidvattnets höjd över ett antal längre cykler, upp till tiotusentals år.
  ”Lokala förändringar i gravitationsfältet” syftar på att land (främst kontinenter, men även öar) genom sin gravitation ”drar upp” havsytan i sin närhet. Denna effekt är rätt stor, typ tiotals meter. Normalt varierar den ytterst långsamt. Ett undantag är när inlandsisar växer till respektive smälter. En inlandsis ”drar upp” havsnivån i sin närhet med flera meter, vilket kan variera relativt snabbt (typ över några årtusenden).
  Inlandsisar (och glaciärer) påverkar också direkt havsnivån genom att binda vatten som annars skulle finnas i havet. Denna variation är av storleksordningen 100 meter över en istidscykel om 100,000 år. Effekten motverkas i viss mån av att isens tyngd trycker undan berggrunden under inlandsisen och höjer marknivån utanför iskanten (ofta under havsytan vilket minskar oceanernas volym och höjer havsnivån).
  I någon mån påverkas också havsnivån av hur mycket sötvatten det finns på kontinenterna, i form av sjöar, floder och grundvatten. Detta kan förändras ganska snabbt, när grundvattnet i Australien fylldes på efter den sista torrperioden där anses det ha påverkat havsnivån så mycket som ett par millimeter. Mänskliga ingripanden i form av uppumpning av grundvatten, torrläggning av sjöar och skapande av dammar påverkar också med en eller annan millimeter.
  Och så till sist tektoniken och de geologiska processerna. Det är de som ger de riktigt stora förändringarna, men över mycket lång tid. Värmeflödet mot ytan och produktionen av ny havsbotten i mittoceanryggarna påverkar dessas volym och kan få havsnivån att variera med ett par hundra meter, men variationerna sker över tiotals till hundratals miljoner år. Variationer i erosionen, alltså den mängd material som eroderas bort från främst bergskedjor och transporteras ut i oceanen (där de tar upp utrymme och därmed höjer havsnivån, tills de så småningom veckas upp till nya bergskedjor) varierar också långsamt över mycket långa tidsperioder. Observera att sådana tektoniska effekter inte behöver vara globala. Australien t ex var en lågt liggande kontinent till stor del täckt av innanhav till för ca 100 miljoner år sedan. Då (samtidigt som havsnivån steg och dränkte stora delar av övriga kontinenter) höjde sig hela den australiska kontinenten ganska abrupt (med geologiska mått) med så mycket som 100-200 meter och den har sedan dess nästan helt legat ovanför havsytan. Orsakerna är dunkla.

  Inlandsisars gravitationseffekter är f ö av speciellt intresse i Sverige. Om Grönlandsisen smälter får det nämligen nästan ingen effekt alls på havsnivån i Sverige eftersom vattentillförseln (+7 meter havsnivå) ganska exakt motsvarar den minskade gravitationseffekten (-7 meter havsnivå). Nettoeffekten skulle bli några decimeter lägre vattenstånd på Västkusten och några decimeter högre på Ostkusten. Jag har försökt att få reda på om SMHI har justerat IPCC:s prognoser med tanke på detta men fick ett rent Goddag-Yxskaft-svar vilket får mig att misstänka att de inte har gjort det.

 19. Andreas

  Mycket bra inlägg. Tyvärr måste man fråga sig om hur långt borta vi är ifrån censurering av dylika artiklar på siter/bloggar, d.v.s. sådant som inte går PK-maffians vägnar. Av nuvarande likritning hos våra politiker att döma skulle det inte förvåna mig ett dugg om de lagstadgade om det hela i sann Wijkman-anda.

 20. Ingemar Nordin

  NOAAs missledande mätningar kan man inte lita på. Det visar sig gång på gång. Den globala havsnivåökningen är troligen omkring 1 mm/år, inte 3,2.
  http://notrickszone.com/2016/03/15/claimed-3-2-millimeters-per-year-sea-level-rise-seriously-challenged-by-recently-published-scientific-papers/#sthash.gRAflSeU.dpbs

 21. Ingemar Nordin

  Glömde att tacka Ann LH för detta utmärkta inlägg! Det förvånar mig, trots allt, att miljömålsberedningens förslag överhuvudtaget inte diskuteras i media. Är det så ointressant att deras förslag kommer att krossa industrisamhället? (Och att Mauris Strong och de andra framstegshatarna får som de vill.)

 22. Ann lh

  Latoba, jag har inte skickat det här till varken tidningar eller politikerna. Just nu känns det fullständigt dödfött.
  Lars Cornell, NIPCCs nästkommande stora rapport handlar just om det Du efterfrågade, beräkning av samtliga kostnader och samtliga vinster med de fossila bränslena. De flaggade för rapporten under Heartlanddagarna i somras och även i Paris i december. I somras hoppades de att den skulle vara klar till Parismötet, nu är den tydligen försenad – men efterlängtad!
  Gunnar Strandell, visst är Briggs lilla epistel underbar! Den är verkligen värd att flagga för. Man kan lätt föreställa sig en vuxen Emil eller gossen Ruda i Herr Briggs.
  tty, Dina kommentarer berikar verkligen speciellt när intresset ligger mest åt det naturgeografiska hållet.
  Sedan är det roligt med uppmuntran, tack alla!

 23. LBt #5

  Det är nog mer friktionsvärme det handlar om …

  Du behöver hantera det faktum att ’Industrial Heat’ som köpte rättigheterna att utveckla Rossis E-cat har valt att inte betala de sk licenspengarna eftersom de menar processen inte levererar vad som utlovats. Och att Rossi nu (i tisdags) stämmer dem för att inte betala:

  Industrial Heat says Goodbye to Rossi

 24. LBt

  Jonas N,
  jag känner väl till detta och dess detaljer.

  Rossi har stämt IH.
  IH har i pressrelease avvisat Rossis anspråk.
  Rossi har i pressrelease avvisat IH:s påståenden.

  Alla som vill kan lätt avvisa IH:s påståenden genom att referera till den historiebeskrivning Mats Levan gör i sin bok men låt oss avvakta den oberoende rapport från 1-årstesten som sen några veckor finns hos Rossi såväl som IH, den bör till fullo avslöja hur det förhåller sig. Delar av rapporten finns för övrigt fogade till Rossis stämning.

  Men jag kan spekulera en smula, låt oss anta att LENR faktiskt finns och kan leverera 50-falt mer än tillförd energi i form av 1000-gradig ånga samt att något tiotals gram okomplicerat bränsle räcker för att under 1 år kontinuerligt producera 1 MW i en enkel liten reaktor helt utan skadlig strålning eller avfall. Om det finns en kärnreaktion vid låg temperatur är dessa uppgifter inte märkliga i sig utan överensstämmer med vad kärnreaktioner mer än väl kan leverera.

  Rossi har känt till detta sen 2011 och tidigare, IH har känt till det i ett år när 1-årstesten pågått mer än 1 månad, Tom Darden höll för övrigt i april 2015 ett anförande i Italien där han öppet deklarerade detta. Vad betyder då det? Teknologin bör ge möjligheten att enkelt ersätta all värmeproduktion oberoende av hur värmen skapas dvs traditionell kärnkraft, kol, olje, gas och allt annat bränsle. Detta snabbt, enkelt, kostnadseffektivt och utan att dagens infrastruktur påverkas. Hur teknologin kan tänkas påverka transportsektorn vet vi inte. Vi talar alltså om en energirevolution av gigantiska mått med gigantiska ekonomiska och politiska dimensioner.

  Den rapport som är knuten till 1-årstesten visar om LENR finns eller inte, vågar IH visa upp den och försöker man i så fall tillskriva någon annan äran för att få bättre egen kontroll över produkten? Vi får se, finns LENR är det idag väldiga intressen som står på spel och stora krafter som rör sig runt produkten och detta oberoende av vem som tar hem nobelpriset.

 25. Christopher E

  #24

  Hmm… Rossi säger att rapporten redan är publicerad men ingen hittar den någonstans. Granskningen var inte oberoende utan i händerna på en av Rossis nära medarbetare. Ser väl inget vidare ljust ut detta nu. Om testet fungerat hade det väl inte funnits anledning att hoppa av, och ersättningen till Rossi vore i så fall en bagatell.

  En gissning är kanske att detta nu hamnar i ett träsk av konspirationsteorier om att begrava teknik som utmanar marknaden; tillsammans med bilar som går på vatten, evighetsmaskiner och batterier som laddar sig själv.

 26. LBt

  Dessa rader gav inga rätt. Men blir man förvånad.

 27. Christopher E

  LBt #26

  Jaså?

  ”According to Rossi’s lawsuit, on or about March 29, 2016, Fabio Penon, whom Rossi called an expert responsible for validation of the test, “published his final report regarding the operation of the E-Cat.” As of today, New Energy Times is not aware of any evidence that such a report was ever published publicly. According to Rossi’s blog, Penon was paid half of his compensation by Industrial Heat and half by Rossi’s Leonardo Corp.

  Penon has worked for Rossi and written at least one report about Rossi’s E-Cat since 2012. He identifies himself as “M.Eng. (Nuclear Engineering Specialist).””

  http://news.newenergytimes.net/2016/04/06/convicted-fraudster-rossi-accuses-licensee-industrial-heat-of-fraud/

  Det är ingen skadeglädje i detta. Hade varit bra om det fungerat. Men tyvärr blir man just inte förvånad.

 28. LBt

  Inga med inblick i det som sker letar efter någon rapport. Den är från av Rossi och IH godkänd och i lika delar finansierad rapportör avlämnad till Rossi respektive IH men inte allmänt publicerad.

  Rossi som uttalat sig positivt avseende rapporten har sagt sig till 100% vara övertygad om att den kommer att publiceras öppet, IH har vad jag sett inte uttalat sig. Delar av rapporten har via Rossis inlämnade stämning offentliggjorts.

  Att IH nu försöker baktala Rossi innebär på intet sätt att man övergivit LENR, tvärtom det spåret driver man hårt med stora pengar och många inblandade.

  Att det finns de som såväl i detta som i andra skeenden fastnar för vad man hittar på nätet och som passar in i egna drömmar får man förstå, det är inget nytt. Själv hoppas jag på att så småningom kunna ta del av rapporten i sin helhet, den är naturligtvis betydelsefull för att kunna värdera LENR:s fortsatta utveckling och möjligheter.

 29. Christopher E

  #28 LBt

  Det är väl rätt uppenbart att även du läst vad du tror dig veta på nätet. Att du har annan inblick än så tvivlar jag på. Och att det är du som nu desperat försöker tvinga in skeendet i dina drömmar är rätt uppenbart, det är ju liksom bara du här som gjort tydligt vad dina drömmar och förhoppningar är i denna fråga.

  En hemlig rapport skriven av en nära kollega som entrepenören uttalat sig positivt om… du får ursäkta om detta inte är vidare tungt på evidenssidan. Ganska rejält långt ifrån ”om en månad vet vi” och liknande löften som ymnigt förekommit här.

  Vad vi däremot vet är att finansiären dragit sig ur då testen enligt denne inte gett påvisbara resultat utifrån utställda påståenden.

 30. LBt

  Man måste välja sina källor med omsorg. Både på nätet och utanför. Efter en tid då källan legat karantän vet man ofta tillräckligt om den för att ”avliva den” eller hålla den vid liv. Att bara ta till sig vad en källa man är obekant med och göra dess budskap till något av värde är verkligen ingen framkomlig väg.

  Men visst är det olyckligt att 1-års testen mynnat ut i detta. Upplägget var lysande, in med en prototyp i en långtidstest under produktionsliknande förhållande och med rejäla krav på effektuttag samt med oberoende övervakning och rapportering. Vad som är obegripligt är att IH godkänt hela upplägget inklusive inblandade personer, testuppställning och mättillämpningar. Man har dessutom under ett helt år kunnat följa upp arbetet för att eventuellt identifiera brister. Trots allt var ju resultatet angeläget.

  Kan det vara så att man förstod vad resultatet skulle bli och att det skulle kosta dem nära 1 miljard och att det därför gällde att hitta en strategi för att få testet genomfört, underkänt och avfört? Spekulationer naturligtvis.

  Hur som helst är alla parter eniga om att LENR finns, IH har själva byggt och laddat reaktorer med lyckat resultat, Luganotestenm var ett sådant, man gjort åtskilliga andra och ute i världen finns flera andra försök. Vad som emellertid skiljer Rossis värld från övrigas tycks emellertid vara att han talar om self-sustained-mode vilket ger honom höga, tom mycket höga COP-värden, övriga får nöja sig med vad reaktorn ger i kontinuerlig drift.

  Vi får se, stora, väldigt stora krafter är inblandade och det är alldeles för tidigt att fälla omdömen.

  Men LENR finns det är väldigt stort.

  För dem som verkligen vill sätta sig in skeendet och inte bara lite ytligt surfa runt kan jag rekommendera Mats Lewans bok och
  http://animpossibleinvention.com
  samt dess blogg. Dessa ger en utmärkt historiebeskrivning men också dagsaktuell information.

  Vidare är hemsidan
  http://www.e-catworld.com
  en utmärkt källa med information långt bakåt i tiden

  Vidare kan man lyssna på ett tal Tom Darden höll för nästan 1 år sen i Italien eller närmare bestämt nät 1-årstesten börjat leverera de första anmärkningsvärt goda resultaten
  http://www.e-catworld.com/2015/04/14/tom-dardens-speech-on-lenr-at-iccf19/

  Det finns mycket att fundera över i detta men LENR finns det är viktigt och det är Rossi som visat världen detta. Återstår att visa att det kan leda till marknadsprodukter.