Climate Change: The facts – Patrick Michaels var före sin tid

I andra kapitlet av boken Climate Change: The facts har Patrick Michaels skrivit om klimatmodellerna Why climate models are failing (Micahels, 2015).

Patrick Michaels är en erfaren klimatforskare (CV) som numera arbetar för det amerikanska Cato Institute och tidigare som universitetsprofessor. Han är välkänd för sina skeptiska åsikter i klimatvetenskapliga sammanhang som han har blivit angripen för av till exempel John Holdren, en annan miljö- och klimatforskare som började inom fysik och astrofysik men genom miljöfrågan gjorde en politisk karriär och nu tillhör Barack Obamas stab.

I artikeln i boken (Michaels, 2015) presenterar han en jämförelse mellan klimatmodellernas temperaturtrender och observerade sådana. Detta har gjorts så att alla temperaturtrender för tidsperioder som slutar med år 2013 och är 10 till drygt 60 år långa har beräknats. Resultaten visar mycket klart att modellerna mycket ger för höga temperaturtrender. Se följande bild:

Michaels temp trends

De observerade temperaturtrenderna är genomgående osannolikt låga jämfört med klimatmodellernas. För tidsperioder som är upp till 34 år långa så har alla utom en observerade temperaturtrender som är lägre de som 97,5% av klimatmodellerna ger. Resultaten visar alltså på en mycket anmärkningsvärd skillnad mellan modeller och observationer.

Av stort intresse är att Patrick Michaels och medförfattare redan år 2002 (Michaels et al. 2003) gjorde en studie som kom fram till att klimatmodellerna gav alltför stora temperaturökningar jämfört vad som borde stämma med observationerna. De skrev i abstract:

Temperaturprognoser för 2000-talet enligt den tredje utvärderingsrapporten (TAR) från FN:s klimatpanel (IPCC) visar på en ökning med 1,4 till 5,8 ° C under 1990-2100. Men flera oberoende bevislinjer tyder på att prognoserna i den övre delen av detta intervall inte har bra stöd. Sedan publiceringen av TAR, har flera fynd dykt upp i den vetenskapliga litteraturen som utmanar många av de antaganden som ligger till grund för TAR:s temperaturintervall. Genom att ta med nya rön om strålningsdrivning (forcing) aerosoler av svart kol (BC), storleken på klimatkänsligheten och styrkan av klimat/kolcykelkopplingar i en enkel ”upwelling” diffusion/energibalans modell liknande den som användes i TAR, finner vi att intervallet för den beräknade uppvärmningen under perioden 1990-2100 minskas till 1,1-2,8 ° C före justeringar för de nya resultaten. Med hänsyn till dessa resultat tillsammans med den justerade CO2-utvecklingen minskar intervallet till 1,0-1,6 ° C. Och för det tredje, en enkel empirisk anpassning till medelvärdet för en stor grupp modeller, baserad på observerade förändringar i temperatur, ger uppvärmningsintervallet 1,3-3,0 ° C, med ett centralt värde på 1,9 ° C. Denna beständighet i dessa till viss grad oberoende resultat uppmuntrar oss att dra slutsatsen att 2000-talets uppvärmning blir måttlig och nära den nedre delen av IPCC TAR:s prognoser.

Detta är alltså redan 2003 ett resultat som förebådar de studier sedan 2011 som visar på liknande resultat med en starkt minskad övre gräns för klimatkänslighetens osäkerhetsintervall. Vid denna tid blev dock författarna misstänkliggjorda för vad de kom fram till. Men den vetenskapliga utvecklingen ser alltså att nu till slut ha gett dem rätt.

År 2010 skrev Patrick Michaels, Paul Knappenberger med flera skeptiskt kritiska klimatforskare en artikel tillsammans med James Annan. James Annan är en känd mainstream klimatforskare med inriktning på klimatmodeller. Jag har tagit upp detta i denna artikel:

Läs mer: Uppvärmningspausens orsak och verkan enligt IPCC. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-10-11.

Där skrev jag:

En obekväm sanning?

Redan för några år sedan började klimatforskarna undra över den dåliga överensstämmelsen mellan klimatmodellerna och den då redan pågående uppvärmningspausen. Men det verkar som att detta var något av en obekväm sanning för det visade sig svårt att publicera resultat om detta. År 2010 försökte en grupp klimatforskare, Patrick J. Michaels, Paul C. Knappenberger, John R. Christy, Chad S. Herman, Lucia M. Liljegren och James D. Annan, publicera en vetenskaplig artikel i Geophycical Research Letters som visade detta, men artikeln blev refuserad. Historien berättas av James Annan i blogginlägget First. Artikeln finns numera publicerad på arXiv och därifrån kommer följande figur.

Michaels et al fig 1

Deras figur bekräftar vad IPCC säger i rapporten, att en femtonårstrend på 0,04 C per decennium är väldigt ovanlig i simuleringarna (figurens y-axel är i C per år och man skall alltså multiplicera med 10 för att få C per decennium). Den förekommer bara i några få procent av dessa. James Annan skriver med viss ironi i en kommentar till sitt blogginlägg att Thomas Stocker, när han presenterade IPCC-rapporten i Stockholm, beklagade sig över att så lite publicerats i peer-reviewad litteratur om uppvärmningspausen. Min reflektion är att visst är det så eftersom det är svårare att publicera obekväma sanningar.

Denna artikel, som bekräftar vad Michaels et al. (2003) kom fram till blev alltså refuserad från publicering och publicerades år 2013 informellt på arXiv (Michaels et al., 2013).

Patrick Michaels går i den nya artikeln i boken igenom en hel serie studier som kommit fram till lägre klimatkänsligheter. De studier han nämner är delvis desamma som jag tagit upp i följande blogginlägg:

Läs mer: Norsk forskargrupp fick klimatkänslighet (ECS) mellan 0,9 och 3,2 grader C. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-10-31.

Läs mer: Inte så hett: En trend mot lägre klimatkänslighet. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2015-11-07.

Läs mer: Olle Häggström kommer ut som klimatforskare med inriktning på uppvärmningspausen. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-05-01.

Michaels har några artiklar som jag inte har med och vice versa. Särskilt intressant är att Michaels tar upp två artiklar med James Annan och Julia Hargreaves som medförfattare (Annan and Hargreaves, 2011; Hargreaves et al., 2012).

Av intresse i sammanhanget är för övrigt att Hargreaves och Annan nyligen publicerade en läsvärd opinionsartikel om klimatmodeller (Hargreaves and Annan, 2014). De framhåller bland annat att klimatmodellerna inte ger bra resultat för hur den regionala temparaturen utvecklas. Patrick Michaels har inte citerat just denna artikel men däremot en annan opinionsartikel av Paltridge (2014). Paltridge har ett annat perspektiv men intressant är att både han och Hargreaves och Annan gör en analys av hur sociala processer och socialt tryck skulle kunna påverka klimatvetenskapen och klimatmodellernas utveckling.

Det är en mycket intressant vetenskaplig utveckling vi ser här tycker jag. Speciellt Patrick Michaels och Paul Knappenberger har kämpat i motvind under alla år men uppenbarligen varit övertygade om sin uppfattning att klimatmodellerna ger för höga resultat. Nu ser utvecklingen av klimatvetenskapen under de senaste åren ut att bekräfta att de hade rätt hela tiden. Det måste kännas skönt för dem.

Uppdatering 2015-07-17

Diskussionen mellan mig och Olle R i kommentarerna #54, #60, #66, #72, #74 och #75 ledde till att jag med Olles hjälp kom in i hur man använder KNMI Climate Explorer. Jag kunde bekräfta Olles eget resultat om skillnaderna i klimatmodellerna mellan havsytetemperaturen och temperaturen i luften ovanför havet, se min kommentar #108.

Data från körningar med klimatmodellerna kommer från det internationella samarbetsprojektet mellan 20 klimatmodelleringsgrupper CMIP5 Coupled Model Intercomparison Project. Resultaten från detta projekt finns tillgängliga i KNMI Climate Explorer. Där finns också en mängd andra klimatdata, såsom temperaturobservationer, till exempel UAHs satellitdata.

Som jag skriver i kommentar #108 så gjorde jag också ett annat diagram där jag jämför utvecklingen av klimatmodellernas årsmedeltemperatur i luften över havsytan med UAHs temperaturserie (också årsmedeltemperaturer) för hela perioden 1979-2014. Detta är av stort intresse i samband med ämnet för detta blogginlägg om Patrick Michaels och hans studier av klimatmodellerna. Grafen ger stöd till det som Patrick Michaels kommer fram till.

UAH och tas över ocenanen

När vi jämför temperaturtrenden för klimatmodellerna enligt CMIP5 med UAH finner vi att den är 2,5 gånger större för modellerna än enligt observationerna enligt UAH. I luften över oceanen har UAH trenden 0,08 grad C per decennium medan klimatmodellerna har 0,20 grad C per decennium. Ett resultat av minst samma dignitet som det som Michaels kommit fram till.

Referenser

Patrick J. Michaels (2015). Why climate models are failing. In: Abbot, Dr John; James Delingpole, Dr Robert M. Carter ~ Rupert Darwall ~; Donna Laframboise, Dr Christopher Essex ~ Dr Stewart W. Franks ~ Dr Kesten C. Green ~; Dr Richard S. Lindzen, Nigel Lawson ~ Bernard Lewin ~; Dr Patrick J. Michaels ~ Dr Alan Moran, Dr Jennifer Marohasy ~ Dr Ross McKitrick ~; Nova, Jo; Dr Willie Soon, Dr Garth W. Paltridge ~ Dr Ian Plimer ~; Steyn, Mark; Watts, Anthony; Andrew Bolt; Dr J. Scott Armstrong (2015-01-11). Climate Change: The Facts (Kindle Location 400). Stockade Books. Kindle Edition.

P. J. Michaels, P. C. Knappenberger, O. W. Frauenfelt and R. E. Davis (2003). Revised 21st century temperature projections. Climate Research, Vol. 23, 1-9. PDF

Patrick J. Michaels, Paul C. Knappenberger, John R. Christy, Chad S. Herman, Lucia M. Liljegren, James D. Annan (2013). Assessing the consistency between short-term global temperature trends in observations and climate model projections. arXiv:1309.5164 [physics.ao-ph]

J. D. Annan and J. C. Hargreaves (2011). On the generation and interpretation of probabilistic estimates of climate sensitivity. Climatic Change, Vol. 104, No. 3-4, 423-436.

J. C. Hargreaves, J. D. Annan, M. Toshimori and A. Abe-Ouchi (2012). Can the Last Glacial Maximum constrain climate sensitivity? Geophysical Research Letters, Vol. 39, No. 24.

J. C. Hargreaves and J. D. Annan (2014). Can we trust climate models? WIREs Clim Change 5:435–440. doi: 10.1002/wcc.288. PDF

G. Paltridge (2014). Climate change’s inherent uncertainty. Quadrant, Vol. 58 No. 1-2.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. t0pe

  Tack Pehr för denna upplysning, det är precis sådan här information som måste spridas till ovetande människor som t.ex mig.

  Jag har länge misstänkt att modellerna är felaktiga men inte sett någon som kritiserat dem öppet.

 2. Sören G

  OT I dag i Vetenskapsradion skyller man på ”klimatförändringarna” igen. Nu var det humlornas utbredningsområde som har krympt. Men det är under 110 år! Det är märkligt att så fort något hänt i naturen så är det ”klimatförändringarnas fel”.

 3. Lasse

  Tack Pehr
  Varför kallas de som kritiserar dessa överdrifter för skeptiker?
  Realister tycker jag är en bättre benämning.
  Noterar att modellernas beräkningar stämmer bättre för perioder längre än 34 år bakåt i tiden. Intressant! Speciellt med en 17 årig paus-98 till 2013 och en ca 60 årig periodicitet.

 4. Ingemar Nordin

  Tack Pehr,

  Det är tragiskt att artiklar som på ett seriöst sätt försöker granska klimatmodellernas samstämmighet med observationer stöts ut av main stream forskningen. Annan avslutar sin kommentar med ”3 years later, it seems reasonable to conclude that our main error was merely in being several years ahead of the rest of the field.” Men sanningen är nog tyvärr att de inte bara var före de andra utan att deras artikel inte stämmer med den politiskt korrekta berättelse som IPCC vill pådyvla världen.

 5. Mats G

  2
  Sören G
  ”humlornas utbredningsområde som har krympt.”

  Det intressanta var att de hade bara minskat söderut. De hade inte ökat norrut vilket de borde om det är frågan om klimatförändringar.

  Låter mer som om det handlar om forskningsanslag. Släng in ordet klimathot i din ansökan och chansen ökar. Det finns bara ett problem. De som ger anslagen förutsätter att det skall finna klimathot slutsatsen. Vilket i det här fallet gör att forskaren framställer sig själv som korkad. eller ologisk.

 6. Mats G

  Jag slutar aldrig bli upprörd hur uppenbart fejk klimathotet är och att inte den breda massan får reda på det. Det är hemskt på gränsen till otäckt.

 7. Sten I

  Ot – J Rockström är gäst i TV4s soffa i morgon söndag förmiddag. Han kallades för känd i klimatkretsar världen över. Dessutom ska klimatskeptiker diskuteras…….

 8. Sten I

  I morgon lördag ska det Stå! Programmet är Nyhetsmorgon i TV4…

 9. Lars W

  Sören G #2

  Ang Humlor

  Jag kan rekommendera boken Galen i Humlor av Dave Goulson

  Här inser man lätt att det inte är klimatet som är humlornas bekymmer utan bristen på blomsterängar och användningen av insekticider i jordbruket.

 10. Tobias

  Var kan man köpa den här boken? Finns den inte som pappersupplaga?

 11. Sören G

  #9 Lars W
  Ja, det trodde jag också. Och sedan hade man gått tillbaka till förra sekelskiftet. Under största delen av den tiden har man i alla fall erkänt att klimatförändringarna varit naturliga. Men eftersom propagandan om ”klimatförändringar orsakade av våra koldioxidutsläpp” varit så massiv så uppfattas det som ytterligare en uppmaning att vi drastiskt måste minska användningen av fossila bränslen nu.

 12. Thomas P

  Mats #5 ”Det intressanta var att de hade bara minskat söderut. De hade inte ökat norrut vilket de borde om det är frågan om klimatförändringar.”

  Från Science:
  ”As the climate changes, plants and animals are on the move. So far, many are redistributing in a similar pattern: As habitat that was once too cold warms up, species are expanding their ranges toward the poles, whereas boundaries closer to the equator have remained more static.

  Bumblebees, however, appear to be a disturbing exception, according to a study on p. 177 of this issue. A comprehensive look at dozens of species, it finds that many North American and European bumblebees are failing to “track” warming by colonizing new habitats north of their historic range. Simultaneously, they are disappearing from the southern portions of their range.”

  Du trodde väl inte att du kommit på något som forskarna inte redan funderat över?

  Ingemar #4 Du är som alltid konspirationsteoretiker. Läs vad Annan har att skriva om refuseringen istället: ”Rejection from GRL isn’t something I can’t get too worked up over. I’m confident that the paper was fundamentally correct, worth publishing, and that it would have had plenty of impact. However, the peer review filter is pretty noisy at journals like GRL with high rejection rates, and decisions can’t be parsed too finely. I did subsequently encourage submission to other journals, but for various reasons that didn’t happen.”

 13. Mats G

  7
  Sten I
  ” Dessutom ska klimatskeptiker diskuteras…….”

  eh, varför inte bjuda in en livs levande.

 14. latoba

  Igår fick man veta i TV4-nyheterna att granbarkborrens utbredning norröver beror på ”klimatförändringarna”. Obs! bestämd form.

 15. Mats G

  12
  Thomas P
  ”Du trodde väl inte att du kommit på något som forskarna inte redan funderat över?”

  Ibland kan man ju undra men det var väl bra att alla inte är tappade bakom en vagn och fortfarande kan tänka lite logiskt.

  Den Svenska kvinnliga forskaren hade tydligen andra tankar. Kanske hon skulle läs Science.

 16. Mats G

  14
  latoba

  Jag väntar fortfarande på att snön som fortfarande finns i Lapplands höjder skall relateras till klimatförändringar.

 17. Ingemar Nordin

  Thomas P #12,

  Jag är inte konspirationsteoretiker. Det brukar snarare vara ditt gäng av klimatalarmister som pratar om ”concerted action” och Big Oil.

  Självklart läste jag Annans inlägg. Vad annars? Men jag tror att han ger en alltför blåögd bild av varför deras artikel blev refuserad.

 18. Lars W

  Tobias #10

  Jag köpte min på Bokus. Finns också som E-bok. Mycket rolig läsning!

 19. Christopher E

  Humlorna fryser väl snarare ihjäl i år i vårt land… inte värmedöden.

  På nyheterna i morse visades bekymrade fjällbönder som inte har bete till djuren pga av kylan:

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/kris-for-fjallbonderna-brist-pa-bete

  Problem för renmärkningen också:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6203156

  I radioreportaget sades också att ingen kan komma ihåg att det någonsin varit så kallt och sent med märkningen. Låter bekant med uttryckssättet, men när istället ingen kommer ihåg värme då hävdas det förstås alltid att boven är klimatförändringen i bestämd form. Men när det är kallt är det aldrig klimatförändring i media och bland klimathotsaktivister.


  För att återgå till Pat Michaels så är han en föregångare på många sätt. Han gav ut ett skeptiskt nyhetsbrev kallat World Climate Report redan före millennieskiftet, som sedan omvandlades till bloggform. Troligen den första professionella klimatbloggen (på amatörsidan var John Dalys Still Waiting for Greenhouse en föregångare på den tiden) . När Realclimate så småningom kom igång konstaterade Michaels bara att efterapning är den ärligaste formen av beundran…

  Michaels var också aktiv i att avslöja Santers hejdlösa körsbärsplockande för den omtalade grafen som skulle motivera formuleringen ”The balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate”. Han delade i all hast ut fotostatkopior på ett IPCC-möte 1996 med hela tillgängliga datasetet vilket fullkomligt förintade Santers graf. Här är Santers urval ur då tillgängligt inringat i denna figur:

  http://www.worldclimatereport.com/archive/previous_issues/vol2/v2n1/figures/feature1-2_1.jpg

  Detta är en trolig delorsak till mailet i Climategate där Santer skrev till Phil Jones: ”I’m really sorry that you have to go through all this stuff, Phil. Next time I see Pat Michaels at a scientific meeting, I’ll be tempted to beat the crap out of him. Very tempted.”

  🙂

 20. Kenneth Mikaelsson

  Tror att mycket av problemet har med round up att göra, både för humlor och älgar söder över.
  (sprids inte i så stora mängder norrut) ta den mystiska älgdöden ..
  Tycker mig se ett typexempel på att djuren inte kan ta till sig spårämnen.. och det drabbade humlor mest söder ut?? vad kan det bero på…
  fast vad vet en annan är ju bara en liten sketen fritänkare.. som inte är sponsrad av nått storbolag..

 21. Mats G

  20
  Kenneth Mikaelsson

  Jag tänker inte riktigt så. En forskare vet inte ett skvatt mer än det som står i rapporten och som kan backas upp av fakta. Resten blir spekulationer. Jag kan sträcka mig så långt att det upplyst gissning men som inte är mer rätt för det. Mer ett tips om i vilken riktning näst forskningsprojekt borde syssla med.

  Och vad är en forskare. Du och jag kan kalla oss forskare om vi vill. Utan anslag kan vi nog kalla det. Vi forskar om klimatet. Just här, just nu.

 22. Peter F

  Humlan är vår viktigaste och dominerande pollinerare. Humlan kräver blomrika marker för sin överlevnad. Humlor finns överallt där det finns blommor. I slutet av 1800-talet bestod vår landareal till 90 procent blomrika marker. Idag finns det kvar ca 10 procent blomrika marker. Det är en självklarhet vad som orsakat minskningen av antalet humlor. Lägg därtill att på 1800-talet var ogräsbekämpning obefintlig. Idag används bekämpningsmedel vid nästan all odling, vilket drabbar humlorna mycket hårt. Att nu påstå att det är klimatförändringar som dominerat humlebortfallet är rent nonsens.

 23. tty

  MatsG #5

  Artikeln är ju inte allmänt tillgänglig, så den är omöjlig att bedöma, men jag gick igenom en liknande larmartikel rörande tropiska landsnäckor nyligen. Där visade det sig att man byggde resultaten nästan helt på fem stora museisamlingar i USA och Frankrike. Insamling av tropiskt material har numera nästan upphört eftersom de flesta länder i tredje världen förbjudit insamling av biologiskt material av utländska forskare, och det inte finns några inhemska. Collection bias alltså.

 24. Mikael W.

  Världens viktigaste artikel?

  Vi lever i masspsykosernas tidevarv…

  http://thefederalist.com/2015/06/08/how-to-escape-the-age-of-mass-delusion/#.VZbU14nUKBw.facebook

 25. tty

  Peter F #22

  Varav följer att det i särklass mest akuta hotet mot humlorna (och den biologiska mångfalden overhuvud taget) i Sverige för närvarande utgörs av MP och likasinnades antinötköttskampanjer.

 26. Kenneth Mikaelsson

  #17 Ingemar Nordin

  konspirationsteoretiker kommer från en (TP) som bevisligen tror på sagor… och verkar vara någon företrädare för Sveriges största sago parti… De är tamef*n nästan roligt … om det inte vore så sorgligt ..

 27. Peter F

  Enligt SR ”Anledningen till att humlorna inte flyttar hela sin utbredning norröver är troligen att miljön i till exempel svenska fjällen inte passar humlan så bra.”

  7 av våra 39 humlearter finns bara i fjällen tillsammans med 14 andra arter med utbredning även utanför fjällkedjan ! Undrar om ekologiprofessorn som intervjuades vet vad hon ratar om.

  Humlor kan reglera sin egen kroppstemperatur och flyga i snögolopp ner till o grader.

 28. Olle R

  Att modeller och observationer inte alltid stämmer så väl överens beror på att de jämför äpplen och päron.
  Exempelvis jämförs globala 2 m lufttemperaturer från CMIP5 med observerade temperaturindex som består av 2 m land temp samt ytvattentemp (SST) från haven.
  I en allt varmare värld finns det anledning att misstänka att ytvattentemperaturen ökar långsammare än luften strax ovanför, pga havens stora värmekapacitet.
  Faktum är att CMIP5- modellerna själva säger detta. Om vi tar trenden för 2001-2030 så är den 25% lägre för SST (tos) än för 2 m över haven (tas ocean mask). Om vi tar oss friheten att konstruera en CMIP5-analog till de observationella temperaturserierna, genom att ta 71% tos + 29% tas land mask, så ligger trenden 14% lägre än för global 2 m temp under den nämnda perioden.
  Kontentan enligt denna övning är att modellerna stämmer väl överens med observationerna om man jämför äpplen med äpplen. För den som önskar invända mot mitt resonemang rekommenderar jag att först ladda ner data från KNMI climate explorer och undersöka.
  Enligt Ed Hawkins ska det vara en vetenskaplig publikation på gång som behandlar ämnet, men som sagt, det är lätt för en lekman att konstatera att så är fallet…

  Jag litar alltså på modellerna..
  F ö tar Judith Curry upp en in intressant artikel/avhandling som föreslår att CO2 kan orsaka en negativ växthuseffekt över Antarktis högland, vilket skulle kunna förklara avvikelserna i den förväntade globala uppvärmningen där.

 29. tty

  OlleR #28

  ”I en allt varmare värld finns det anledning att misstänka att ytvattentemperaturen ökar långsammare än luften strax ovanför, pga havens stora värmekapacitet.”

  Just på grund av havens stora värmekapacitet råkar din förklaring vara fysikaliskt omöjlig. Har du något förslag på en mekanism som skulle hålla ytvattnet och luften strax ovanför i permanent termodynamisk obalans?

 30. Guy

  Humlorna har kanske bättre koll på klimatet än människorna 😉

 31. Alienna

  Mikael #24,

  YES..! Vilken guldklimp du har hittat! Tack för den!

 32. Sören G

  Den biologiska mångfalden har minskat p.g.a. igenväxtning genom att betet har upphört. På nyheterna var det också ett inslag om att översvmäningsmyggorna är ett gissel intill åar och älvar. Och där sas det att det berodde på igenväxtnning. Hörde i alla fall inte nåt om ”klimatförändringar”.

 33. Christopher E

  #28 Olle R

  Bra konstruktivt inlägg.

  Svagheten med resonemanget är dock som jag ser det uttrycket ”finns anledning att förmoda” att trenden för SST är långsammare än för luften inom 2 meter ovanför. Har detta stöd i observationer? Det finns väl i princip inga pålitliga ytnära luftobservationer över öppet hav?

  Vattenytans temperatur påverkar ju i högsta grad luften ovanför, det är ju inte en enkelriktad värmetransport uppifrån.

  Med all respekt för vad du skriver förefaller det mig lite vågat att utnämna modellerna som korrekta baserat på mätdata som inte finns.

  Kanske de framtida arbeten du nämner bringar mer klarhet i frågan.

  Sedan ska vi inte glömma att modellerna observationer. Och där går ju inte att försöka förklara det med ytvatten.

 34. Mats G

  #28, #33

  jag kan inte låta bli att göra parallellen hur diskussionen med hur religiösa har utvecklats. Efter varje vetenskaplig framsteg som trängde undan religionen till nästa ställe som fortfarande inte var bevisat. Och så har det hållit på. Nu har de religiösa retirerat till mikro eller nano sekunder efter big bang för dör bryter alla våra fysiska lagar ihop. Det förstår vi oss inte på. Därför är nu det ett tecken på att Gud finns. Att de aldrig lär sig. suck.

  Samma sak här. Nu när vi alla kan se att datormodellerna är endast scenarios. Vilket jag tror IPCC har döpt om dem till finns det fortfarande aktivister som hittar nya platser där Gud kan gömma sig.

  Nu har Olle R hittat ett utrymme dör det inte finns bevis och då gömmer sig klimathotet där plötsligt. Tyvärr gick det nog lite för fort för tty visar på omöjligheten i det han skriver.

  Du var lite klurig Olle R men du får hitta på bättre än så om du skall kunna lura oss här.

 35. Tack ChrE #19, just den detaljen var nyheter för mig.

  Det är svårt att göra annat än ringakta Santer för dennes vetenskapliga fusk och oredlighet.

  Jag tittade för ett tag sedan på denna video / intervju med Santer som ges som någon slags Förnekare – Sådana är dom’ kurs vid Univ Qeensland (i regi av SkSc:s John Cook). Där omnämner han just skrivandet av den formuleringen, hur den ändrade hans liv men också att man (Stephen Schneider) var fullt medveten om detta ( ca 20 min in)

 36. Christopher E

  #33

  Ramlade bort lite text i slutet. Ska vara:

  ”Sedan ska vi inte glömma att modellerna även beräknar trenden för mellantroposfären som också avviker starkt från observationer. Och där går ju inte att försöka förklara det med ytvatten.”

  Och som vanligt ser jag sedan att tty enkelt och klart sätter fingret på det jag klumpigt delvis försökte förklara.

  Kan förresten tillägga angående #28.

  ”F ö tar Judith Curry upp en in intressant artikel/avhandling som föreslår att CO2 kan orsaka en negativ växthuseffekt över Antarktis högland, vilket skulle kunna förklara avvikelserna i den förväntade globala uppvärmningen där.”

  För att vara lite elak; om vi leker med tanken att Antarktis högland istället visat förväntad global uppvärmning (Olle menar nog regional förstås, men jag fattar), hur många tror att någon enda skulle bekymra sig över att det skulle stå i strid med att där borde vara en ”negativ växthuseffekt” där? Ad hoc… 😉

 37. Björn

  Det räcker med att jämföra satellituppmätta temperaturvärden med land och havsbaserade, för att inse att modellerna är värdelösa. Land och havsbaserade mätstationer kan vi inte längre lita på, om de används för uppskattning av global temperatur. Beträffande humlor så har jag upptäckt att de är ovanligt små i år. Kan det bero på att våren har varit ovanligt kall?

 38. Christopher E

  #5 Jonas N

  Lite förvånad över att du missat detta. Ta det som komplimang, då du missar väldigt lite.

  Lite oldies-but-goodies World Climate Report från 1996 här:

  http://www.worldclimatereport.com/archive/previous_issues/vol1/v1n21/feature.htm

  Lite mer här:

  http://www.worldclimatereport.com/archive/previous_issues/vol2/v2n1/feature.htm

  Hittar dock inte den roliga skildringen av hur Michaels i sista stund fotokopierade den avslöjande grafen och sprang runt och delade ut den till delegaterna på IPCC-mötet inför Santers redovisning…

 39. Christopher E

  #37

  Äsch, #35 Jonas N givetvis, inte #5.

 40. Ingemar #17,

  Självklart läste jag Annans inlägg. Vad annars? Men jag tror att han ger en alltför blåögd bild av varför deras artikel blev refuserad.

  Att James Annan gjorde den kommentaren om refuseringen kan också vara ett sätt för honom att förekomma att själv bli anklagad för konspirationstänkande. Och då väger han sina ord naturligtvis, vad han verkligen tänker vet vi inte.

  Vad som är mycket anmärkningsvärt är att han, som definitivt hör till klimatforskarna i mainstream och till och med publicerat tillsammans med Michael Mann, valde att vara medförfattare med klimatskeptiker som Patrick Michaels och John Christy som också var en av medförfattarna.

  Jämför detta med samtalet mellan klimatprofessorerna Kerry Emanuel och John Christy som jag också bloggat om. Där åkte mainstream Kerry Emanuel från Boston till Huntsville, Alabama, för att kunna genomföra det podcastade samtalet med klimatskeptikern John Christy.

  Det ser ut att vara något viktigt och glädjande som håller på att hända inom klimatforskarsamhället i samband med att klimatvetenskapen närmat sig vad klimatskeptikerna sagt tidigare. Undrar om detta kommer att diskuteras i TV4 med Rockström?

 41. Peter F

  Björn #37

  Humlor varierar mycket i storlek beroende på art. Försök artbestämma. Kolla sedan http://www.artdata.slu.se/Humlor/Index_humlor.htm

 42. Ingvar

  Mikael W #24
  Briljant! Det bästa jag läst på länge

  >All of that and more promotes the semantic fog that allows for mind rape.

 43. Thomas P

  Ingemar #17 ”Jag är inte konspirationsteoretiker. … Men jag tror att han ger en alltför blåögd bild av varför deras artikel blev refuserad.”

  LOL! Du gör här klart varför påståendet om att du är konspirationsteoretiker stämmer så väl. För dig måste det finnas någon sinister anledning till att en artikel refuseras, även om bevis för detta helt saknas.

  [Finns något annat än ett rent personangrepp i denna kommentar? Jag tvivla, avhåll dig gärna från sådant! /P]

 44. Thomas P

  Olle #28 Den där mekanismen för Antarktis verkar snarlik den som gör att mer CO2 sänker temperaturen i stratosfären. Även där dominerar den ökad utstrålningen av energi över den ökade absorptionen.

 45. ChrE #38

  Tack för länkarna. Och det är nog möjligt att du har nämnt detta (utdelade kopior) förut, men jag hade missat att det var Pat Michaels och sen dessutom kopplingen till Santers våldsfantasier (i ClimateGate-mailen)

 46. Daniel Wiklund

  Romsons språkrör här på bloggen är på hugget idag.

 47. tty #29,

  Jag håller med dig. Det är grundläggande i klimatvetenskapen att havets ytvatten och luften strax ovanför kan antas vara i så god kontakt med varandra att deras temperaturer ändras på samma sätt.

 48. Ingemar Nordin

  Thomas p #43,

  ”LOL! Du gör här klart varför påståendet om att du är konspirationsteoretiker stämmer så väl. För dig måste det finnas någon sinister anledning till att en artikel refuseras, även om bevis för detta helt saknas.”

  Jag förstår att du skrattar åt denna refusering. Tyvärr finns det alltför många exempel på ideologiska refuseringar av forskning som strider mot ”berättelsen”. Det senast behandlade exemplet här var ju då en artikel med Lennart Bengtsson blev refuserad av ideologiska skäl: Deras resultat, även om det var korrekt, kunde nämligen användas av de hatade skeptikerna!
  Läs mer: https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/30/ny-artikel-om-klimatkanslighet-pavisar-inkonsekvenser-fns-klimatrapport/

  Vad motiveringen var för Michaels et. al 2013 vet jag inte, men Annan till trots så skrevs den av författare som mestadels är skeptiska till ortodoxin. Att Annan verkar omedveten om att refuseringen kan ha berott på detta verkar blåögt.

 49. Olle R #28,

  Det var mycket intressant om den negativa växthuseffekten, dvs. att det blir avkylning vid ökad växthusgashalt i stället för uppvärmning, i Antarktis enligt den doktorsavhandling som Judith Curry tar upp.

  En del av den teoretiska bakgrunden till detta känner jag till sedan tidigare. För att få fram forcing kan man räkna ut hur ökad koldioxidhalt påverkar jordens energibalans genom förändrad strålning med särskilda datorprogram (till exempel Modtran).
  https://en.wikipedia.org/wiki/MODTRAN

  Då räknar man med en konstant modellatmosfär som har en given konstant temperaturprofil och man räknar ut hur en ändring i koldioxidhalten (eller annan växthusgas) påverkar jordens energibalans. Om temperaturen i troposfären minskar med ökande höjd, som den i genomsnitt gör med 6,5 C per km, så ger ökad koldioxidhalt en uppvärmningseffekt.

  Men om man i stället skulle titta på en atmosfär som har ökande temperatur med ökande höjd så blir resultatet tvärtom. Då ger ökande koldioxidhall i stället en avkylningseffekt.

  Det är lite kul att spekulera om vad detta skulle kunna betyda. Nu har ju troposfären i genomsnitt en minskande temperatur med höjden så då resonerar man att koldioxidökning ger en uppvärmning. Men det sker ju mycket våldsamma rörelser i atmosfären på grund av konvektion med mera.

  Det som avgör effekten av en koldioxidökning borde bero på var det största utbytet av energi mellan planeten om rymden sker. Tänk om detta sker mer där vi har en stark konvektion eller där vi har inversion så att vi antingen får en mycket långsammare minskning av temperaturen med höjden än för övrigt eller en ökning med höjden. Detta är som sagt bara en vild spekulation, men om sådant är möjligt så skulle ju klimatkänsligheten faktiskt kunna bli mycket låg.

 50. Thomas P

  Ingemar #48 Ja, för konspirationsteoretikern är varje refusering av en för dem ideologiskt korrekt artikel ett bevis på korruption. Då lusläser man granskningsrapporterna på jakt efter något som man kan tolka som ideologisk styrning och bortser från om där också finns saklig kritik. Eftersom alla forskare med jämna mellanrum får artiklar refuserade på mer eller mindre goda grunder finns här alltid något att ta av.

  Dock kan jag förstå om ”skeptiker” som går ut i media eller på bloggar och klagar över refuserade artiklar, i något fall t o m namnger granskarna, kommer få det svårare att få artiklar publicerade i framtiden. Granskare är ett oavlönad och tidskrävande jobb och det är inte alla som vill riskera schavottera i pressen om någon klagar. Då är det lättare att avstå från att granska just den artikeln.

  Mitt favoritexempel på refusering är annars, som jag dragit upp tidigare, en artikel som påvisade ett fel hos S&C:s analys av MSU-data som först refuserades av Science för att sen när de fick den publicerad i annan tidskrift vart vald som ”Editor’s pick” för intressanta artiklar publicerade i andra tidskrifter. Granskningsprocessen är inte perfekt, det vet alla som publicerat artiklar, men somliga föredrar att gnälla om de får en artikel refuserad framför att göra det normala, fundera på om granskarna kan haft en poäng och om man inte tycker det skicka in artikeln till en annan tidskrift.

  Nå jag får väl nöja mig med att du i #4 skrev ” Men sanningen är nog tyvärr att de inte bara var före de andra utan att deras artikel inte stämmer med den politiskt korrekta berättelse som IPCC vill pådyvla världen.” medan du nu retirerat till ett ”Att Annan verkar omedveten om att refuseringen kan ha berott på detta verkar blåögt.” Dvs från att du på något sätt skulle veta sanningen om artikeln till att du nu bara helt meningslöst hävdar att det skulle kunna vara så som du tror. Ja, visst *kan* det berott på något sådant, eller på att granskaren hade tandvärk den dagen eller ogillade typsnittet artikeln var skriven med eller vad löjligt som helst, men. förstår du, det är bra att ha bevis också om man inte vill framstå som just en konspirationsteoretiker.

 51. Fortsättning från #49:

  Här kommer intressanta satellituppmätta spektra som illustrerar det i #49 sagda.

  Följande bild visar spektra för jordens utgående strålning för a) Sahara, b) Medelhavet och c) Antarktis. I Sahara och Medelhavet ser vi en ”dal” omkring värdet på x-axeln lika med 550.
  http://1.bp.blogspot.com/-PwdZCD2eZ6Y/UOVpiq1CrKI/AAAAAAAAPng/Lp-Ue4Xiuuo/s640/atmospherespectra.gif

  Denna dal visar hur absorptionen av värmestrålning från koldioxidmolekyler som befinner på en höjd där temperaturen är 220 K minskar jordens utgående värmestrålning. Vi jordytan är temperaturen den som anges för kurvan vid x-värdet 600-1000 där strålningen går direkt från jordytan till rymden. Ökad koldioxidhalt gör dalen större så att värmestrålningen från jorden till rymden minskar.

  För Antarktis ser vi däremot en ås i stället för en dal omkring 550. Där ökar temperaturen uppåt i atmosfären från jordytan som i detta fall uppmätts till 180 K. Åsen innebär att koldioxiden ökar värmestrålningen ut i rymden i stället för att minska den. Vid ökad koldioxidhall blir åsen större så att värmestrålningen ut i rymden ökar.

  Hur man fått fram dessa spektra finns beskrivet i Nasa-rapporten THE NIMBUS 4 MICHELSON
  INTERFEROMETER där spektra för Sahara, Medelhavet och Antarktis finns på de sista två sidorna:
  http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710005327.pdf

 52. Thomas #50,

  En annan aspekt på konspirationsteorier finns i detta sammanhang.

  Artikeln från 2003 av Michaels et al. i Climate Research* hade Chris de Freitas som redaktör. Om granskningsprocessen i denna tidskrift och just de Freitas uppkom det ju en konspirationsteori om att han skulle ha gynnat klimatskeptiker (kanske även denna artikel bidrog till detta tänkande).

  Detta manifesterade sig inte minst i samband med bråket om den artikel där Soon och Baliunas framförde kritik mot Manns et al. hockeyklubba, en kritik som nu har visat sig vara riktig (liksom Michaels et al. kritik av klimatmodellerna nu visat sig vara riktig).

  *P. J. Michaels, P. C. Knappenberger, O. W. Frauenfelt and R. E. Davis (2003). Revised 21st century temperature projections. Climate Research, Vol. 23, 1-9.

 53. Tobias #10,

  Jag köpte mitt exemplar som e-bok (Kindle) på Amazon:
  http://www.amazon.com/Climate-Change-Dr-John-Abbot-ebook/dp/B00S5L5Y0W/ref=sr_1_1_twi_2_kin?ie=UTF8&qid=1436547216&sr=8-1&keywords=climate+change+the+facts

 54. Olle R

  Åter från en eftermiddag i äventyrsbadet, vilket jag normalt aldrig besöker på sommaren.. säger väl något om det regionala vädret just nu..

  #29 tty m. fl. Den termodynamiska obalansen består väl helt enkelt i att jorden är stadd i uppvärmning, och värmen sprids från atmosfär och yta ner i hav och berggrund, samt smälter is.
  Som sagt, CMIP5- modellerna ger detta resultat, luft över hav värms snabbare än ytvattnet, det är bara att ladda ner från KNMI, tos vs tas ocean mask.
  Denna obalans varierar säkert också i tiden med det rådande vindmönstret, jmf med de 60-åriga cyklerna som tros påverka ENSO- fördelningen och passadvindens styrka..
  Finns det då några observationsdata som bekräftar denna skillnad som modellerna anger? Nja, Jag har iofs jämfört med Gistemp dTs med ocean mask, som grovt ger lufttemperaturen över 70% av oceanerna (extrapolerat från väderstationer på öar, kuster, etc), och detta visar på en snabbare temperaturökning än observerad SST, samt ger en god överensstämmelse med modellernas förändring i lufttemperatur över hav.

  Historiskt sett finns det stora osäkerheter med observationer från hav, för SST med övergång från ”buckets” till kylvattenintag till mätbojar, för marina lufttemperaturer ( MAT) pga variationer i fartygshöjd (däckhöjd), samt för båda dessa världskrig och elände. När det gäller väderstationer på öar är det lite glest i södra Stilla havet, samt nordöst om Hawaii, t ex.

 55. OT och helt frikking-unbelievable:

  Gina McCarthy, generaldirektör för EPA, USA:s miljövårdsverk, som väsentligen får ’stifta’ egna drakoniska lagar genom att ha givits ensamrätt att uttolka generella lagar, och då bla klassat CO2 som ’förorening etc ..

  .. får i kongressförhör frågan om vilken CO2-halt atmosfären har. Och är helt aningslös! Försöker ducka frågan med svammel om att hon inte har den ’uträkningen’ tillgänglig just där och nu.

  Tror ni mig inte? Kolla här (börjar ca 52 minuter in i videon)!

 56. Thomas P

  Pehr #52 ”där Soon och Baliunas framförde kritik mot Manns et al. hockeyklubba, en kritik som nu har visat sig vara riktig”

  Nej, Soon och Baliunas kritik har aldrig visats vara riktig, artikeln var tvärtom undermålig och i efterdyningarna avgick flera av tidningens editorer. Jag vet att du hatar hockeyklubban, men det innebär inte att du måste förutsätta att alla som kritiserar denna har rätt.

  F.ö. kräver väl en konspiration mer än en deltagare, så man kan inte säga att Freitas på egen hand var en konspiration, även om han släppte igenom en massa ”skeptiska” artiklar av varierande kvalitet.

 57. Thomas #56,

  Min åsikt är att Soon och Baliunas hade rätt i sin kritik eftersom de svagheter i hockeyklubban som de tog upp har visat sig stämma med rekonstruktioner som sedan kom till, bland annat den rekonstruktion som Anders Moberg publicerade tillsammans med Wibjörn Karlén och andra medförfattare. Att det är på det sättet är mycket tydligt från rekonstruktionskurvorna som FNs klimatpanel visar i den senaste vetenskapliga rapporten.

  Det är inte så lätt att bedöma om en artikel är bra eller dålig om man inte är expert. Men att Soon och Baliunas fick rätt i sin kritik tyder på att påståendet att deras artikel var undermålig inte var väl underbyggt. Det är för tidigt att göra en slutbedömning skulle jag tro, men framtiden kommer att utvisa vilka styrkor och svagheter som fanns i artikeln och vilka nedsättande påståenden om den som var partsinlagor därför man hade egna intressen och prestige att försvara.

  PS Soon och Baliunas artikel godkändes dessutom av samtliga peer reviewers om jag minns rätt, så det var helt korrekt att den publicerades.

 58. Slabadang

  Thomas P!

  För många är det fult att ljuga men inte för er professionella klimatljugare. Nu tar vi dina anklagelser mot Soon och Baulinas ned till riktigt fina filéer så kan v se vem det är som ljuger eller inte. Du får bevisa hur mycket du kan och vad Soon och Baulinas kan. Ditt hyckleri äcklar mig Thomas P och nu ger jag dig chansen att tvinga mig ta tillbaka det jag här skriver. Du leker med ord och vacumtomma plattityder ”undermålig” vilket djävla pinsamt drag jämfört med den rena klimatoriska psedovetenskap du refererar till i övrigt så är Soon och Baulinas rena totala fullständigheten och varför folk tvingades avgå är ju en ännu större skandal som visar hur många totalitära hycklande äckel det finns inom klimathotsparasitismen.

  Politisk stalinistisk intervention mot de fakta som Soon och Baulinas redovisade bart vad vi kunde iaktta. De visste vad alla som jobbat med klimathistorik redan visste, nämligen att det existerade en förkrossande majoritet av publicerade vetenskapliga artiklar som förklarade medeltiden som varmare än nutiden. IPCC och Michael Mann avslöjades att beskriva en extremt spekulativ bild av klimathistoriken med ett ännu mer extremt påstående att det dessutom skulle representera ”konsensus”. ”Ofullständig” joho du …och dina försök med ”titta en fågel” visar sig ju ALLTID vara en död papegoja som längtar efter de norska fjordarna. Du är totalt hänsynslös Thomas P och det är det som äcklar mig mest.

 59. Japp, Thomas. Dessa editorer avgick eftersom de inte fick förläggarens tillstånd att skriva en smutskastningsartikel i samma journal vilken skulle ha sagt att Soon och Baliunas artikel var undermålig och inte borde ha släppts igenom.

  Och detta fick de inte eftersom förläggaren krävde att i så fall måste samtliga journalens editorer stå bakom en sådan politisk manifestering. Vilket de inte gjorde.

  Vad detta visar är alltså att:

  1) dels att dessa editorer såg det är som en (mestadels) politisk kamp om ’berättelsen’ och inte i första hand om att låta vetenskap presenteras och den bästa av den få vinna mer anseende och anhängare, och

  2) att de var dåliga förlorare, tjurande trotsiga ’skitungar’ som avgick när de inte fick spela det spelet från den ’maktpositionen’ de hade skaffat sig, så som de själva ville.

  Att du vill försvara Mann och gärna tro på hans hockeyklubbor är din personliga (religiöst anstrukna) tro, och den kan jag inte ta ifrån dig. Däremot är den faktiska kritiken och problemen med hans sk ’vetenskap’ mycket omfattande och närmast förödande. Och du kan inte göra ett skvatt åt den saken. Bara inbilla dig att inget av detta är giltigt. Soon och Baliunas 2003 är bara en mindre del av alla dessa problem.

 60. Olle R #54,

  Jo, jordens energiobalans beror på att stora delar av jordsystemet släpar efter vid uppvärmningen. Framförallt gäller det djuphavet som har mycket stor värmekapacitet. Uppvärmningen sker i första hand av atmosfären och havets väl omblandade ytskikt (där havets ytskikt har ändå en mycket större värmekapacitet än atmosfären).

  När det skett en störning i atmosfären så att mer energi tillförs planeten än avges så värms havets ytskikt och atmosfären upp av denna obalans men kyls samtidigt av djuphavet. Den största delen av den globala temperaturändringen går jämförelsevis snabbt men det blir en rest, som kan vara betydande, kvar som gör att en restuppvärmning kommer att ske mycket långsamt. Om obalansen inte försvinner på annat sätt kan det ta storleksordningen tusen år innan djuphavet värmts upp så att det kommer i en ny jämvikt med havets ytskikt och atmosfären. Så länge kommer det enligt teorin också att kvarstå en energiobalans och med denna den omnämnda långsamma globala temperaturökningen.

  Att det skulle finnas en skillnad i hur havets ytskikt och luftskiktet ett par meter ovanför ändras i temperatur låter konstigt i mina öron. Jag kan ha fel men för mig strider det mot fysikens lagar att det långsiktigt skulle kunna uppstå en större temperaturskillnad på detta sätt mellan havsytan och luften alldeles ovanför.

  Jag skulle vilja se dessa data själv. Jag har kommit till följande webbsida, men, om jag är på rätt spår, hur går jag vidare för att ge det kommando som du anger i din kommentar?
  http://climexp.knmi.nl/selectfield_cmip5.cgi?id=someone@somewhere

 61. Thomas P

  Pehr #57 Du gör precis vad jag skrev att du antagligen skulle göra: du är så fast i att du anser hockeyklubban vara fel att du automatiskt ger frikort åt alla artiklar som kritiserar denna utan att du på något sätt berör vad S&B faktiskt skrev. Artikeln var ett skämt där S&B försökte få allt att vara bevis på MWP: kallare klimat, varmare klimat, torrare klimat, fuktigare klimat, och inte ens under samma tid utan någon gång under ett längre tidsintervall. Visst kan man säga att det var formellt korrekt att publicera den om granskarna var positiva, men å andra sidan är det ju editorn som väljer granskare…

  Sen var de ju inte många dagar sedan du publicerade ett i raden av dina haranger som angriper hockeyklubban där du hade med ett diagram där du ritat in hockeyklubban i motsvarande diagram från senaste IPCC-rapporten där (om man tittar på diagrammet snarare än din text) framgår att den inte är på något signifikant sätt avvikande från senare rekonstruktioner.

  Slabadang är sen samma skitstövel som vanligt, men eftersom han är med i klubbenlär han slippa samma kritik för sitt tonläge som DW fick.

  Jonas försöker sen få det till att kritiken mot S&B är ”politisk” vilket blir något osannolikt givet att den som var huvudansvarig för denna kritik, Hans von Storch, själv tidigare publicerat en artikel kritisk mot hockeyklubban. Men för konspirationsteoretiker finns alltid dolda motiv, det kan aldrig vara så enkelt som att anledningen till att man hävdar att en artikel för att vara undermålig och inte borde publicerats är att man anser att den var undermålig och inte borde publicerats.

 62. Ingemar Nordin

  Thomas P #50,

  Ledsen men din argumentation går inte ihop. (Och du kan inte ens skylla på värmen idag :-))

  För det första är det du som anklagar mig för att vara ”konspirationsteoretiker”. Själv har jag inte överhuvudtaget pratat om någon konspiration bakom refuseringen av Michaels et. al 2013. Bara att Annan är blåögd när han inte nämner den sannolika möjligheten av att recensenten varit ideologiskt motiverad att hålla artiklar som uttrycker en skepsis till den rådande ortodoxin borta från publicering. Var finns ”konspirationen” i detta?

  Jag ger sedan exempel i #48, där sådana motiv funnits med för att refusera en artikel där Lennart Bengtsson var medförfattare. Och som Pehr visar finns det fler exempel. Så min milda kritik av Annans kommentar tycker jag har fog för sig.

  Sedan svamlar du runt om konspirationsteoretiker i #50 och hur de är omedvetna om hur peer-review fungerar och vilka svagheter systemet har. Du slår in öppna dörrar eftersom jag är väl insatt i detta ämne. Men du anklagar mig indirekt för att vara okunnig genom att du kallar mig för konspirationsteoretiker.

  Sedan ger du mig indirekt rätt i #56 när du medger att en ensam person inte kan utgöra en ”konspiration”. ”F.ö. kräver väl en konspiration mer än en deltagare, så man kan inte säga att Freitas på egen hand var en konspiration”.

  Det blir bara inte rätt idag Thomas P.

 63. Thomas #61,

  Visst anser jag att hockeyklubban var felaktig eftersom den inte stämmer med senare rekonstruktioner. Redan Moberg i publikationen med Wibjörn Karlén och andra medförfattare år 2005 (tror jag) i Nature med mer en tusen citeringar påpekade att hockeyklubban inte stämde med deras rekonstruktion. Sedan dess har skillnaderna mellan senare rekonstruktioner och hockeyklubban blivit ändå större.

  Hockeyklubban, som publicerades av Mann et al. i två artiklar, är överhuvudtaget inte ens citerad i FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport, den är alltså där icke-existerande trots att Mann själv anser att den är en ikon. Professor Myles Allen har i uttalande till Storbritanniens parlament påpekat att man inte år 2001 inom FNs klimatpanel ansåg att hockeyklubban hade någon större betydelse för slutsatserna på grund av dess stora osäkerheter i fråga om statiskiska metoder. Och de statistiska metoderna har i peer-reviewade artiklar dessutom påvisats vara felaktigt använda.

  Bevisen på hockeyklubbans felaktighet är alltså överväldigande. Att hockeyklubban ändå blev viral i media efter FN-rapporten 2001 hade andra motiv än vetenskapliga.

  Jag har läst Soon och Baliunas artikel och utan att vara expert på området kan jag intyga att den framstår som en mycket seriös artikel. Författarna ger ett mycket kompetent och seriöst intryck. De nedsättande omdömen som du kommer med kan förklaras som partsinlagor som berodde på att man hade egna intressen och prestige att försvara.

  Alla granskarna godkände artikeln. Att redaktören väljer granskare är helt enligt gängse regler för vetenskapliga tidskrifter så din invändning är irrelevant. Redaktören har ingen möjlighet att på förhand veta hur granskarna kommer att bedöma artikeln (om han inte är tankeläsare).

 64. Daniel Wiklund

  T som i trollet Thomas P är en riktig kämpe. Det spelar ingen roll hur mycket stryk han får, han är uträknad otaliga ggr, men han reser sig och reser sig. I teorin har han ju övergett den här bloggen otaliga ggr, men han kommer tillbaka och kommer tillbaka och kommer tillbaka. Till den blogg som han föraktar. Självföraktet ligger nära till hands.

 65. Daniel #64,

  Jag håller inte med om att Thomas är ett troll. Han är faktiskt en trotjänare på den här bloggen som varit med och kommenterat här redan när bloggen bildades i sin första version med Maggie Thauersköld som drivkraft. Han började här långt före mig men har avböjt att bli skribent.

  Det vi idealt ägnar oss åt här är akademisk disputation inom klimatvetenskap och klimatpolitik och Thomas är en av våra argaste opponenter.

  Ett annat sätt att se på Thomas är att han är Djävulens advokat här på bloggen.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dj%C3%A4vulens_advokat

 66. Olle R

  #60 Pehr, många val…
  För att göra det enkelt: För 2 m över oceaner, Välj CMIP5 mean, rcp8.5, tas, tryck på select field.
  Ny meny: välj Sea points och tryck på Make time series
  Ny meny: gå ner till Create lower resolution time series, välj annual(jan-dec) och tryck på Make new time series.
  Ny meny Tryck på Redisplay the anomalies using the years 1981-2010
  Om du sedan klickar på ”raw data” vid figuren så får du de årliga anomalierna för 2 m temp över oceaner i textform.

  För SST, gå tillbaka till CMIP5 startmeny, högst upp väljer du Ocean, ice and upper air variables, så hoppar du ner till rätt ställe
  Väl CMIP5 mean, rcp 85, tos, gå sedan upp och tryck på Select field
  På nästa meny väljer du inte Sea points utan låter Everything stå kvar (det är ju bara hav) tryck på Make time series och fortsätt sedan proceduren enligt ovan så får du slutligen årliga anomalier för SST i text..

  Lägg in data i Excel, gör grafer, beräkna trender etc, jämför ytvattentemp och 2m över hav…

 67. Daniel Wiklund

  ”Akademisk disputation inom klimatvetenskap”, helt klart har jag som pensionerad idrottslärare inget att tillföra här. Frågan är varför Thomas P avböjt att vara skribent. Kanske för att det inte är lika lätt då att gång efter annan uttala sitt förakt för den här bloggen.

 68. Slabadang

  Thomas P!

  Självklart kommer du inte med någon fakta eller sakligt motargument. Jag är en skitstövel mot dig Thomas P för att du ber ju om skitstövlighet eftersom du inte kan stava till intellektuell hederlighet och är totalt utan empati för vetenskap och för de offer som drabbas av den totalitärt hänsynslösa pseudovetenskapliga klimatjihadismen du tillhör. För mig är du bara en fegis i mobbargänget i skolans cafeteria som försökte skrämma blåsa och tysta andra elever. Till slut så blir man oresonligt trött, tar beslut och släpar gängledaren i skolans pissränna. Sen är det slut på trakasserierna! Det kallas detroniserande befrielse. När Rockström och Wijkman luktar pink … tror du att du bara kan heja på skolkompisarna sen i hopp om att de är guldfiskar?

 69. Thomas försöker genom ordvrängeri att avfärda uppenbara fakta:

  Om S&B hade kom fram till tveksamma slutsatser, eller om dessa bara skulle kunna belysas ur ett annat perspektiv, så är där noll problem med detta. Det betyder bara att andra publikationer behöver lägga fram det perspektivet och argumentera för att det är bättre än S&B. Dvs precis så som vanlig riktig vetenskap alltid har varit beskaffad.

  Men det är inte vad som hände här. Istället försökte några av editorerna få till det att S&B publiceringen hade varit ett misstag, att undermålig forskning skulle ha lyckats smita igenom det ’sanningsfilter’ som peer-review skulle utgöra, och att dessa önskade att få hävda detta på prominent plats i journalen. Ngt som tom förläggaren gick med på, bara alla kunde enas om detta.

  Men så var det förstås inte. Och när dessa inte fick hävda detta på ’editorial space’ så blev de sura och avgick.

  Thomas P har tidigare berättat grava lögner om denna episod, lögner som tom jag gått på och trott på. Men som visade sig vara just sådana, osanna, efter jag kollat detaljerna. Nu i denna tråd har han varit mer vaksam med formuleringarna, men försöker fortfarande lägga fram precis samma bild: Att avgångarna var pga B&S artikel hade blivit publicerad. Och så var det inte.

  Och det är bra att den storyn får läggas fram ännu en gång, tillsammans med de CAGW-förhoppningsfullas version av hur det begav sigr …

  Som jag noterat många ggr: Nästan inget av vad de vill berätta och hålla fram visar sig stämma när man väl kollar upp detaljerna!

 70. Daniel Wiklund

  Hockeyklubbor hit och hockeyklubbor dit. Det är säkert viktigt att på en akademisk nivå reda ut den frågan. Men ni nu som har den akademiska kompetensen kan ju svara på en lite mer aktuell fråga. Hade ju väntat att Rockström eller Per H skulle dyka upp i TV och förklara varför vintern dröjer sig kvar i dom norrbottniska fjällen. Men dom lyser med sin frånvaro, då kanske Thomas P eller nå annan kan förklara varför det är vinter än då det borde vara sommar. Hörde en engelsman som är i Sarek för att fotografera en fjäril som bara finns där. Och han bokade resan i oktober i fjol för att vara garanterad att få plats. Men nu visar det sig att pga den kvardröjande vintern så finns inte fjärilen på plats, så några foton av fjärilen blir det inte. Se där ett resultat av ”klimatförändringarna” som nog inte Rockström och company hade väntat sig. Jag ser fram emot en förklaring av experterna här på bloggen, speciellt av trotjänaren Thomas P

 71. mängan

  New World Order
  Det är vad allt detta vansinne handlar om.
  http://www.svd.se/finansgigant-vill-se-global-koldioxidskatt/om/hallbar-finans

 72. Olle R #66,

  Stort tack för denna detaljerade anvisning! Jag sätter igång i morgon, det skall bli intressant att se resultaten.

 73. Daniel #70,

  Jo, jag tycker det är dråpligt, nyss läste på DNs webbupplaga att temperaturen i Stockholm inte orkar upp till mer än 12 grader, som vi också hade i november:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/novemberkyla-mitt-i-juli/

  Såg du att Rockström kommer till TV4s morgonsoffa i morgon lördag? Se kommentarerna av Sten I #7 och #8. Även klimatskeptiker skall diskuteras. Undrar vilka frågor han kommer att få.

 74. Olle R

  #66 forts, här är en graf jag har producerat tidigare
  https://docs.google.com/file/d/0B_dL1shkWewabVZ4dzR4cEE4Uk0/edit?usp=docslist_api
  Grön linje är SST, trenden är ca 25% lägre än gul linje, 2m temp över hav.
  Brun linje, ett globalt CMIP5-index som ska härma de globala observationsseriena har en trend som ligger 14% under den blå linjen, den ”vanliga” globala 2 m tempen från CMIP5.

  Nyligen har det ju pratats om att hiatusen är utplånad, att de nya serierna från NOAA har en trend på 0,14 grader/ 10 år från år 2000 (liksom Cowtan and Way). För att matcha modellerna måste de dock komma upp i trenden 0,273 mellan 2000 och 2030, enligt blå linje i figuren. Lite lättare är det om observationerna jämförs på ett mer rättvist sätt med den bruna linjen där trenden är 0,235.

  Så här kan det se ut. Ett annat alster utan spagettiplymer och konfidensintervall men med ett ”rimligt” avvikelseintervall på +/- 0,2 C från modellindexet (motsv. brun linje ovan)
  https://docs.google.com/file/d/0B_dL1shkWewaNFVPdHpkRDZUMU0/edit?usp=docslist_api
  Visst kan man tycka att observationerna avviker lite lätt från modellerna de senaste 15 åren, men det är inget anmärkningsvärt i det längre perspektivet…

 75. Olle R ##74,

  Tack, intressanta diagram! Men den där skillnaden mellan tas för oceanen och tos förstår jag inte, om det inte är så att det beror på att CMIP5 innebär att man jämför medelvärden från hela ensemblen, jag vet faktiskt inte, men det verkar konstigt ur fysikalisk synpunkt …

  Det andra diagrammet tror jag inte är så enkelt att göra på rätt sätt, men Ed Hawkins är en bloggande klimatforskare från University of Reading som gör sådana saker och faktiskt har bidragit med de snarlika diagrammen i FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport från 2013. Hans senaste uppdatering av ett sådant diagram finns i detta blogginlägg:
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

  PS Jag såg att du redan har haft kontakt med Ed Hawkins med kommentarer på hans blogg, det var kul 🙂
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/#comment-534468

 76. Thomas P

  Pehr #63 För säkerhets skull ger jag här en länk till den bild du själv skapat i ett tidigare inlägg där du tvärtemot vad du hävdar i ord visade att hockeyklubban är fullt i linje med senare rekonstruktioner:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/02/Figur-21.jpg
  Den ligger under större delen av tiden i övre intervallet av senare rekonstruktioner med framstår inte som avvikande.

  ”Sedan dess har skillnaderna mellan senare rekonstruktioner och hockeyklubban blivit ändå större. ”

  Detta är bara önsketänkande från din sida där du uppenbarligen bara tittar på de rekonstruktioner som stämmer med dina förutfattade meningar.

  ” Och de statistiska metoderna har i peer-reviewade artiklar dessutom påvisats vara felaktigt använda”

  Det har också visats att de felen hade minimal betydelse för slutsatserna. Jag kan intyga att S&B:s artikel framstår som mycket oseriös och har då dessutom stöd av ett flertal personer som till skillnad från oss är experter. De positiva omdömen du kommer med kan förklaras som partsinlaga som beror på att du har egna intressen och prestige att försvara. Du har under åren här investerat mycket i att få hockeyklubban att framstå som propaganda. Dessutom är det inkonsekvent av dig att hacka ned på hockeyklubban som är granskad och citerad men samtidigt hävda att S&B står över all kritik med hänvisning till att den är granskad och citerad…

  Sen försöker du återigen med att dra fram att hockeyklubban inte är citerad i senaste IPCC-rapporten som något bevis, men jag har redan tidigare förklarat för dig att IPCC inte använder någon rekonstruktion som är så gammal. Tillgång till nya data ger nya rekonstruktioner, konstigare än så är det inte. Mann själv har gjort senare rekonstruktioner som finns med. IPCC:s rapport är tvärtemot vad du tycks tro inte någon lärobok i vetenskapshistoria utan en rapport över aktuella resultat.

  ”Att redaktören väljer granskare är helt enligt gängse regler för vetenskapliga tidskrifter så din invändning är irrelevant. Redaktören har ingen möjlighet att på förhand veta hur granskarna kommer att bedöma artikeln (om han inte är tankeläsare).”

  En redaktör har stor möjlighet att påverka utfallet genom lämpligt val av granskare. Du försökte själv med detta om den där artikeln med Annan som medförfattare och Ingemar skruvade ytterligare upp tonläget. Men se just denna gång så är granskningsprocessen helt över allt tvivel.

  Allt detta är dock bara favorit i repris som tidigare diskuterats t ex i denna tråd:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/06/willie-soons-och-michael-manns-sammankopplade-vetenskapliga-livsoden/

  Eller så kan jag citera mig själv från en annan där den diskuterats:
  ” I en saklig analys skulle man försöka rekonstruera tidigare temperatur och se hur varm den var, så gör dock inte Soon&Baliunas. De tittar på perioden 800-1300, 500 år alltså och bedömer om det i en serie proxies förekommit någon anomali under denna period. Som anomali räknar de:
  ”Anomaly is simply defined as a period of more than 50 yr of sustained warmth, wetness or dryness, within the stipulated interval of the Medieval Warm Period, ”
  Så om det på en plats under 500 år varit någon 50:årig period som varit antingen varm, torr eller blöt räknas den som bevis för MWP. Det finns heller inga krav på att denna anomali skall inträffat samtidigt på flera platser. Så förvånad jag blir att de hittade en MWP med den metoden.”

  Jag tvivlar på att jag kan övertyga någon av er troende, men kanske finns det en och annan läsare här som ännu inte har investerat fullt så mycket prestige i frågan utan fortfarande kan ta till såg båda sidor. Läs Soon&Baliunas artikel och kritiken av den och se vad ni tycker!

 77. Daniel Wiklund

  Kan inte du Thomas P som hittar länkar till snart sagt vad som helst tipsa om en länk som förklarar varför vintern dröjer kvar i dom norrbottniska och västerbottniska fjällen. Prestigelös som du är.

 78. Kenneth Mikaelsson

  Lite läsvärt:

  Personlighetstypen hos så kallade internettroll (cyber-trolls) visar på en överrepresentation inom vad som kallas ”the Dark Tetrad of personalities” bestående av personlighetsstörningarna: machiavellianism, narcissism, sadism och psykopati, där alla fyra är tekniska termer som används inom psykologin.

  http://newsvoice.se/2014/09/23/forskning-visar-att-internettroll-ar-sadister-och-psykopater/

  Men som sagt TP är inget troll (va någon som sa det) är väl då bara en ”sago berättare”

 79. Slabadang

  Hur orkar du Thomas P?

  Jovisst hockeyklubban är lika sann som påståendet om lönsam invandring! Hepp! Men samtidigt så är det så bra att du skriver din manipulativa dynga så alla att förstår hur illa det är ställt med dig och dina polare och det klimathot ni försöker prångla ut.

 80. Christopher E

  Hockeyklubban var redan när den kom automatiskt debunkad i och med att det fanns drösvis med proxies som visade MWP och LIA tydligt. Numera finns det ännu fler. Att den var fel var alltså givet, varför den var fel fick vi hjälp att förstå av de som orkat framhärda trots författarnas ovilja och obstruktionsförsök och granskat data och metodik.

  Att felen i hockeyklubbsstudien bara har ”minimal betydelse” är givetvis endast en grov lögn. Förstår inte hur vissa inte kan släppa prestigen och sluta försvara det oförsvarbara. Kunskapen har gått vidare sedan dess. Klubban är idag bara en historisk parantes analog med Piltdownmannen.

 81. Thomas P

  Christopher #80 ”Klubban är idag bara en historisk parantes analog med Piltdownmannen.”

  Och tänk ändå fortsätter folk att citera dem, både artikeln från 1998 och den från 1999. Skönt att ni här vet så mycket bättre. (testa och sök på google scholar).

  Att kurvan var ”fel” behövde man inte veta någonting annat för att inse. Det var bara titta på osäkerhetsmarginalerna i rekonstruktionen för att inse att den var långt ifrån perfekt. Detta ursäktar dock inte de påhopp som riktas mot rekonstruktionen på denna blogg eller försvar av undermåliga artiklar som den av S&B.

 82. Thomas #76,

  Du vidhåller din uppfattning konsekvent men de argument du framför har till stor del ad hominemargument som ett grundtema, nämligen att de sakargument som jag framför är felaktiga på grund av personliga brister hos mig (till exempel önsketänkande, förutfattade meningar, trosvisshet, att jag skulle ha investerat i prestige [!] etc.). Av detta följer att dina argument inte är sakligt välgrundade.

  Över till sakfrågorna. Du tar upp följande figur som tillhör mitt blogginlägg om rekonstruktionerna enligt FNs klimatpanels (IPCCs) vetenskapliga rapport 2007.
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/02/Figur-21.jpg

  Den nedre bilden visar hockeyklubbans skaft som en blå av mig inritad linje. Hockeyklubban utgör alltså ett extremfall jämfört med de andra rekonstruktionerna. Rekonstruktionen MSH.2005 är artikeln i Nature 2005 med Anders Moberg som förste och Wibjörn Karlén som siste författare. I denna artikel påpekar författarna att hockeyklubban starkt avviker från deras egen rekonstruktion. Denna artikel av Moberg et al. (2005) i Nature är citerad mer än tusen gånger.

  Mobergs et al. i Nature 2005 är också med bland de rekonstruktioner som finns i FNs klimatpanels vetenskapliga rapport 2013, den senaste alltså. Här är min figur från blogginlägg om denna rapports rekonstruktioner med hockeyklubbans skaft inlagd i blått.
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/12/Rekonstruktioner-FAR-till-AR5.jpg

  FNs klimatpanels originalfigur ser ut så här (jag ger den för att den är tydligare):
  http://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20WG1/Chapter%2005/Fig5-07.jpg

  Moberg et al. i Nature 2005 kallas här för Mo05wave. Från Mann finns där med senare rekonstruktioner som går i Mobergs et al. fotspår och alltså citerar Natureartikeln med Anders Moberg och Wibjörn Karlén som två av författarna.

  Men i denna senaste FN-rapport är inte Manns artiklar med hockeyklubban citerade trots att det bara skiljer några år i publiceringen jämfört med Moberg et al. (2005). Detta tyder enligt mig på att Mobergs et al. synsätt enligt Nature 2005 var det som accepterades i den paleoklimatologiska världen, inte det synsätt som hockeyklubban representerar. Manns egna senare rekonstruktioner som till och med avviker mer från hockeyklubban än Moberg et al. är ett stöd för min uppfattnign.

  Från FNs klimatpanels rapporter får jag följande intryck av hur synen på de senaste tusen åren utvecklats. I den första rapporten 1990 ansåg tydligen paleoklimatologerna att det fanns en global medeltida värmeperiod (MVP) som efterföljdes av en liten istid (LIA). Eftersom den var global gav den utslag överallt i världen och man ansåg att formen på den kurva som man hade för centrala England var representativ. Detta låg till grund för ett schematiskt diagram som fanns i 1990 års rapport, se översta grafen:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/12/Rekonstruktioner-FAR-till-AR5.jpg

  Sedan kom hockeyklubban och de tongivande paleoklimatologerna inom FNs klimatpanel 2001 hävdade att MVP och LIA inte var globala. Men enlig den senaste rapportens grafer omfattade MVP och LIA återigen hela norra halvklotet (den stora grafen) och rekonstruktionen är återigen lik den som fanns i den första rapporten från 1990. Även den globala rekonstruktionen har en liknande form, se figuren från senaste rapporten, grafen längst ned till höger:
  http://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20WG1/Chapter%2005/Fig5-07.jpg

  Angående Soon och Baliunas artikel så har jag inte hävdat att den var felfri. Men de tog upp intressanta vetenskapliga teman på de senaste tusen årens klimatutveckling till en diskussion som samtliga peer reviewers fann var tillräckligt angelägna för att publicera i en klimatvetenskaplig tidskrift. De tog bland annat upp samma kritik mot hockeyklubban som Anders Moberg och Wibjörn Karlén och medförfattare i artikeln i Nature 2005, en kritik som har visat sig riktig.

  Även vetenskapliga artiklar med utmärkta och angelägna budskap kan innehålla fel av annat slag. I sådana fall kan det vara viktigare att publicera än att inte göra det. Min bedömning är att peer reviewers och i slutänden redaktören de Freitas därför gjorde en riktig bedömning när de accepterade artikeln för publicering (vad som sedan hände kanske var mer politik än vetenskap).

  En redaktör kan inte veta vad hans peer reviewers kommer att anse om en artikel på förhand. Redaktören kan inte heller veta om en viss peer reviewer är ohederlig och låter andra saker än vetenskapen avgöra sina rekommendationer. Redaktören kan bara göra sin bedömning efter vad som står i granskarnas rapporter. Tror man något annat är det förmodligen en konspirationsteori (det finns dock exempel på fall där en peer reviewer i sin rapport uttryckligen har hänvisat till andra skäl än vetenskapliga för att inte acceptera publicering).

 83. Christopher E

  #81 Thomas P

  ”Och tänk ändå fortsätter folk att citera dem, både artikeln från 1998 och den från 1999. Skönt att ni här vet så mycket bättre. (testa och sök på google scholar).”

  Och det bevisar vad…? Alltid kul med lite auktoritetsargument så här på lördagseftermiddagen…

  Har du tänkt på att en god anledning att fortfarande citera dem är att ge varnande exempel på hur man inte ska göra. 😉

 84. Thomas P

  Pehr #82 Du kör med din vanliga harang om ad hominems, till synes helt omedveten om att jag bara citerade ditt eget inlägg när det gällde det där med prestige.

  ” Denna artikel av Moberg et al. (2005) i Nature är citerad mer än tusen gånger.”

  Vilket även gäller MBH:s båda hockeyklubbsartiklar. Jag vidhåller dessutom att dessa inte på något signifikant sätt skiljer sig från senare rekonstruktioner. De har lite mindre fluktuationer, men eftersom fluktuationerna i senare rekonstruktioner inte på något sätt överlappar varandra är det i dagsläget omöjligt att säga om det var MBH som fick sin kurva för slät eller andra grupper som fått in för mycket brus.

  ”Men i denna senaste FN-rapport är inte Manns artiklar med hockeyklubban citerade trots att det bara skiljer några år i publiceringen jämfört med Moberg et al. (2005).”

  Vilket också kan uttryckas som att MBH-89 var ungefär dubbelt så gammal som Moberg 2005 när IPCC:s rapport skrevs och att IPCC inte har med någon rekonstruktion från 1900-talet. Du föredrar dock att beskriva sju år som ”några”. Sen kör du ditt vanliga knep att bara tala om IPCC:s första och tredje rapport för att få steget till hockeyklubban att verka större. Redan rekonstruktionen i IPCC:s andra rapport liknar dock snarare hockeyklubban.

  Exakt vad du finner så bra med S&B får nog förbli ett mysterium. Du verkar i alla fall inte vara intresserad av att bemöta min kritik i sak utan drar bara till med att granskarna i just detta fall måste haft rätt, trots, eller kanske pga att du knappast har en aning om deras rapport (eller har du sett vilka de var eller vad de skrev?) däremot är det fritt fram att kritisera MBH trots att även denna genomgått peer review.

  Du skall ha det till att efterföljande kritik av S&B hade politiska orsaker, själv tror jag snarare att det var publiceringen som hade det. I alla fall kom den omedelbart att användas för politiska syften som framgår av wikipediasidan om skandalen. Den erfarne klimatforskaren Malcolm K. Hughes beskrev artikeln som ”so fundamentally misconceived and contains so many egregious errors that it would take weeks to list and explain them all.” Tycker du verkligen inte att det tyder på att något var fel när halva redaktionen avgår?
  http://www.sgr.org.uk/resources/stormy-times-climate-research

 85. Thomas P

  Christopher #83 ”Och det bevisar vad…? ”

  Det bevisar att du hade fel när du skrev ”Klubban är idag bara en historisk parantes analog med Piltdownmannen”. Dina insinuationer om forskningsfusk saknar all grund.

 86. Christopher E

  #85 Thomas P

  Jag kan visa dig artiklar skrivna de senaste åren som fortfarande tar upp Piltdownmannen, och det var ändå hundra år sedan.

  Forskningsfusk kan det mycket väl ha varit med hockeyklubban, mycket tyder på det, men jag har inte nämnt det i denna tråd. Analogin med Piltdownmannen är inte fusket som sådant, utan att två bitar som inte hör ihop presenteras som en helhet, med felaktiga slutsatser som följd. I det första fallet ett människokranium med en apkäke, i det senare körsbärsplockade proxies med kontaminerade termometerdata. Det trodde jag du fattade.

 87. Daniel Wiklund

  Apropå hockeyklubbor så finns det spelförstörare i hockey, men dom brukar åka på en propp. Dom som sysslar med spelförstörande aktiviteter här på bloggen typ Thomas P får räkna med att åka på verbala proppar. Men han är enormt stryktålig, verkar ha minst lika många liv som katter. Måste ge Thomas P ett erkännande att han är lyckosam i sitt spel. Men jag väntar fortfarande att Thomas P som har akademisk ”spetskompetens” när det gäller klimatvetenskap ger en förklaring till varför vintern dröjer kvar i fjällvärlden.

 88. Thomas #84,

  Självklart påpekar jag när du använder ad hominem eftersom det visar på att din argumentation är svag. Anledningen till att du använder sådana är att du har brist på sakliga argument.

  Jag nämnde speciellt ditt ad hominemargument att påstå att jag har investerat i prestige därför att det är så sanslöst att jag, som är en 74-årig pensionär med detta bloggande som hobby, skulle ha någon prestige att försvara när det gäller paleklimatologiska forskningsresultat. Jag har inget annat intresse av detta än att bilda mig en egen uppfattning om hur det faktiskt ligger till.

  Jag ser inga nya sakliga argument från din sida som gör att jag skulle omvärdera min bedömning. Att andra artiklar också citerats tusen gånger förminskar inte att Moberg et al. (2005) har citerats lika många gånger. Det visar att detta arbete inte kan avfärdas. Hur det sedan har uppmärksammats i FNs klimatrapporter och hur det citeras av andra forskare stöder att det har haft en avgörande betydelse.

  Dina teorier om att hockeyklubban bara har lite mindre fluktuationer än andra rekonstruktioner motsägs när man själv tittar på kurvorna. Och som sagt redan Moberg et al. (2005) påpekade att deras kurva och hockeyklubban visade stora differenser.

  Hockeyklubban publicerades 1998-99 och är alltså 15 år gammal. Moberg et al. (2005) är 10 år gammal. Knappast en åldersdifferens som borde innebära att hockeyklubban av denna anledning inte skall citeras i FN-rapporten.

  Det finns nu så mycket evidens att hockeyklubban var felaktig, som jag redogjort för i tidigare kommentarer och blogginlägg, att man inte har anledning att tvivla på detta. Varför skulle Oxforduniversitetets klimatprofessor Myles Allen annars göra sitt uttalande till brittiska parlamentet som jag tog upp i mitt förra blogginlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/26/hockeyklubban-och-ross-mckitricks-kapitel-climate-change-facts/

  På samma sätt kan jag också bekräfta att den särskilda rekonstruktion av norra halvklotets temperaturer under det senaste årtusendet (den sk ”hockeyklubban”), som senare fick mycket kritik, var inte på något sätt central för slutsatserna i IPCC-rapporten 2001 om orsakerna till den senaste tidens uppvärmning. Vi var medvetna om dessa proxyklimatrekonstruktioner, men gav dem inte mycket vikt i bedömningen eftersom de statistiska metoder som användes var (och förmodligen fortfarande är) ganska ogenomskinliga.

  Att Myles Allen såg sig manad att göra detta uttalande kan inte förklaras som någon bisak som han ville anmärka på. Det är ju ändå fråga om en stark kritik av andra klimatvetenskapliga forskares arbeten och sådan kritik går man inte ut med mot sina kolleger hur som helst och i ett sådant allvarligt sammanhang. Det gör man nog bara om man har utomordentligt starka skäl.

 89. Thomas P

  Pehr #88 Av detta kan vi lära oss att när du insinuerar att folk drivs av prestige är det helt OK, men om du själv anklagas för det är det osakligt ad hominem, eftersom du uppenbarligen står över allt sådant. Du har skrivit otaliga inlägg om hur fel du anser hockeyklubban vara så visst har du åtskillig prestige investerad.

  ”Jag ser inga nya sakliga argument från din sida som gör att jag skulle omvärdera min bedömning.”

  Nej, det är just det, du ser dem inte. Du föredrar att haka upp dig på och diskutera sådant som du ser som ad hominem snarare än att bemöta sakliga argument. Det visar på att du har brist på sådana. Du anser att S&B är bra, men allt du haft att komma med om saken är auktoritetsargument: att eftersom den passerat granskning måste den vara bra.

  ”Och som sagt redan Moberg et al. (2005) påpekade att deras kurva och hockeyklubban visade stora differenser.”

  *Alla* rekonstruktioner visar stora differenser sinsemellan. Detta är inte ett exakt område. Du kunde lika gärna avfärda Moberg 2005 med samma argument.

  Kan jag nu få ett sakligt bemötande av den kritik mot S&B jag framfört som jag för säkerhets skulle citerar en gång till:
  ” I en saklig analys skulle man försöka rekonstruera tidigare temperatur och se hur varm den var, så gör dock inte Soon&Baliunas. De tittar på perioden 800-1300, 500 år alltså och bedömer om det i en serie proxies förekommit någon anomali under denna period. Som anomali räknar de:
  ”Anomaly is simply defined as a period of more than 50 yr of sustained warmth, wetness or dryness, within the stipulated interval of the Medieval Warm Period, ”
  Så om det på en plats under 500 år varit någon 50:årig period som varit antingen varm, torr eller blöt räknas den som bevis för MWP. Det finns heller inga krav på att denna anomali skall inträffat samtidigt på flera platser. Så förvånad jag blir att de hittade en MWP med den metoden.”

 90. Slabadang

  Artiga och väluppfostrade Pehr som inte förstår omfattningen av motståndarens avsaknad av moral!

  Pehr:
  ”Jag ser inga nya sakliga argument från din sida som gör att jag skulle omvärdera min bedömning.”

  Pehr har alltså slösat tid på att söka efter sakliga argument som aldrig existerat:

  Thomas P:

  ”Nej, det är just det, du ser dem inte.” Det här är den högre skolan i rappakalja. Thomas anklagar alltså Pehr för att inte hitta något som inte existerar. Häpp så här fortsätter Thomas P rabiata galenskap i cirklar varv efter varv efter varv. Förtvivlat så tar hen med jämna mellanrum fram sin slitna uppstoppade döda papegoja blåser av dammet kastar upp den i luften och utropar ”titta en fågel”.

 91. Thomas #90,

  Att prestige och personliga särintressen kan vara drivkrafter är välkänt. Detta kan även förekomma i forskarvärlden. Forskare som företräder en teori i konkurrens med en annan teori upplever det naturligtvis som en prestigeförlust om deras teori skulle förlora och de skulle också kunna se något sådant som ett hot mot den egna forskarkarriären. Hur detta tacklas beror på personligheten, vissa kan se det som en strid och kämpa med näbbar och klor.

  Jag har självklart ingen anledning att kämpa för den ena eller andra paleoklimatologiska teorin, Jag sitter på åskådarplats och mitt intresse för detta är att få reda på vilken sida som har mest rätt (eller minst fel om man föredrar den vinklingen på saken).

  I fråga om Soon och Baliunas så kan jag inte diskutera deras arbete i detalj eftersom jag är lekman på området. En sak som jag tycker är intressant är att Soon och Baliunas kommer från det astrofysiska området och diskuterar ett problem som överlappar mellan astrofysiken och paleoklimatologernas område. Jag har den funderingen att motsättningarna i fråga om vetenskapligt synsätt kan ha att göra med just detta att astrofysiker och paleoklimatologer har olika vetenskapligt perspektiv utan att detta behöver vara något fel. Tvärtom kan det vara en fördel att se samma problem ur olika vetenskapliga perspektiv. Det är i så fall synd om det uppstår konflikter.

  I vilket fall som helst så tog Soon och Baliunas upp frågeställningen om hur globala den medeltida värmeperioden (MWP) och dn lilla istiden (LIA) var och kritiserade hockeyklubban för bland annat samma saker som Moberg och Karlén med flera. Deras artikel publicerades på gängse sätt i en klimatvetenskaplig tidskrift efter att vetenskapliga granskare godkänt den för publicering.

  Jag har grundligt redogjort för hur det paleoklimatologiska synsättet på hur globala MWP och LIA var har utvecklats enligt FNs klimatpanels vetenskapliga rapporter som jag illustrerat med följande figur:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/12/Rekonstruktioner-FAR-till-AR5.jpg

  I den första vetenskapliga rapporten 1990 (FAR) ansåg paleoklimatologerna att MWP och LIA var globala och att den globala temperaturutvecklingen de senaste tusen åren schematiskt kunde avspeglas i en rekonstruktion baserad på proxytemperaturer för centrala England (översta diagrammet). I den tredje vetenskapliga rapporten 2001 (TAR) valde paleoklimatologerna som medverkade vid författandet av rapporten att se hockeyklubban (det mellersta diagrammet) som den globala temperaturutvecklingen. De ansåg då att MWP och LIA inte var globala och att kurvan för centrala England inte kunde visa den globala utvecklingen.

  Men i den senaste vetenskapliga rapporten 2013 (AR5) finns nu både MWP och LIA med i rekonstruktionerna igen (det nedersta diagrammet). Diagrammet består av en större graf för norra halvklotet och två mindre för södra halvklotet och för hela världen. Kurvorna har återigen den formen som i FAR och proxytemperaturerna för centrala England är en schematisk representation av den globala utvecklingen av proxytemperaturer (lägg märke till att grafen i FAR bara innehåller proxytemperaturer medan de andra graferna också innehåller instrumentella temperaturer som är direkt uppmätta).

  Följaktligen finner jag att Soon och Baliunas tog upp en vetenskaplig diskussion av tesen om att MWP och LIA är globala med kritik mot hockeyklubban. Deras vetenskapliga diskussion accepterades av peer reviewers för publikation i en välrenommerad klimatvetenskaplig tidskrift. Den vetenskapliga utvecklingen som den redovisats av FNs klimatpanel visar att Soon och Baliunas tes förefaller riktig och att deras kritik mot hockeyklubban också numera är allmänt accepterad (vilket Oxfords klimatprofessor Myles Allens uttalande till brittiska parlamentet enligt min förra kommentar är en bekfräftelse av).

  Vad jag sagt ovan är alltså en sammanfattning av mina sakargument till stöd för Soon och Baliunas. Förhoppningsvis kan detta vara ett svar på din fråga till mig, Thomas.

 92. Thomas P

  Pehr #91 ”I fråga om Soon och Baliunas så kan jag inte diskutera deras arbete i detalj eftersom jag är lekman på området.”

  Du behöver inte diskutera det i detalj, du behöver bara kommentera den kritik jag framförde som man knappast behöver vara expert för att förstå. Är det rimligt att göra som S&B gjorde?

 93. Thomas #92,

  Ditt citat verkar taget ur sitt sammanhang och stämmer inte med vad Willie Soon et al. skriver i ett svar till Mann. Jag finner att Willie Soons et al. svar enligt följande länk framstår som sakligt och seriöst och kan som lekman inte se att det finns något fel i det:
  http://www.climateaudit.info/pdf/mann/soon.2003.Sep30-EosreplyFinal.pdf

 94. Thomas P

  Pehr #93 Mitt citat är direkt taget ur artikeln och är hur de definierar sitt kriterium för MWP. Jag trodde det var artikeln vi diskuterade, inte vad Soon skrivit i något brev till Mann.

 95. Thomas #94,

  Ditt citat är alltså taget ur sitt sammanhang och har därför blivit missvisande. I svaret till Mann reds saken ut.

  Som lekman är det lätt att missförstå sådana saker men peer reviewers har naturligtvis inga problem att förstå vad det handlar om och har uppenbarlingen ansett att detta är i sin ordning.

 96. Thomas P

  Pehr #95″Ditt citat är alltså taget ur sitt sammanhang och har därför blivit missvisande.”

  Mitt citat är inte taget ur sitt sammanhang, du är dock uppenbarligen inte intresserad av att diskutera sakfrågan så vi får sluta här.

  ”Som lekman är det lätt att missförstå sådana saker men peer reviewers har naturligtvis inga problem att förstå vad det handlar om och har uppenbarlingen ansett att detta är i sin ordning.”

  Vad bra, då har vi alltså fastslagit att allt MBH gjorde i sina fackgranskade artiklar var helt i sin ordning och att din kritik mot dem är malplacerad.

 97. Thomas #96,

  Ha, ha, när jag säger att ditt citat är taget ur sitt sammanhang så säger du bara emot 🙂

  Men av den länk som jag gav så är det ju uppenbart att den mening du citerade tillhör ett längre komplicerat resonemang.
  http://www.climateaudit.info/pdf/mann/soon.2003.Sep30-EosreplyFinal.pdf

  En sak som slog mig är att Soon talar om att de tittat efter värmeperioder i proxydata som är 50 år eller längre. Men antropogen påverkan anses vara av betydelse efter 1950 och den förmodat antropogena temperaturhöjning som vi har nu började cirka 1980. Temperaturen steg därefter med cirka 0,5 C under 20 år till cirka år 2000.

  Då är alltså den nuvarande perioden med förhöjd temperatur mycket kortare än 50 år. Så man kan undra varför de inte också tittade på perioder säg ner till 20 år.

  Det intressanta för klimatfrågan borde ju vara om det i gamla tider funnits lika långa perioder som som den nuvarande som varit minst lika varma eller inte. Om dessa värmeperioder sedan finns hopsamlade i något som blir en längre förhöjd global medeltemperatur som kan kallas MWP borde i så fall inte vara huvudsaken.

 98. Thomas P

  Pehr #97 Det där brevet är ur sammanhanget. Artikeln är den vi diskuterar och därför den jag citerar. Jag förstår inte varför du inte kan hålla dig till den.

  ”Då är alltså den nuvarande perioden med förhöjd temperatur mycket kortare än 50 år. Så man kan undra varför de inte också tittade på perioder säg ner till 20 år.”

  Det är en fullt relevant kritik som du inte är den förste som framför, och syftet tycks varit att filtrera bort nutida uppvärmningen för att få det till att det var varmare under MWP, i alla fall på några platser, någon gång.

 99. Thomas #98,

  Kommentaren från Soon, Baliunas och Legate innehåller svar på alla invändningar som du haft i den här diskussionen. Det är därför jag har länkat till den.

  I ditt andra svar verkar du ha missförstått frågeställningen som jag tog upp. Frågan är hur kan man se om den nuvarande perioden på 20-30 år har en rekordhög temperatur för de senaste tusen åren?

  Om man kan visa att en tidigare period på 20-30 år eller längre hade minst lika hög temperatur så har man löst problemet och svaret är nej. Författarna har tydligen i sin undersökning funnit stöd för att det förhåller sig så vilket peer reviewers har accepterat.

  Att sedan Mann med flera, som med sina hockeyklubbliknande rekonstruktioner kommit till motsatt åsikt, försöker spräcka Soons et al. resultat är naturligt och som det går till i vetenskapen. Det man kan vara kritisk mot är att de förefaller ha låtit ändamålet helga medlen och sådant är inte förenligt med hur vetenskapliga forskare bör bete sig.

  I efterhand kan man konstatera att Soons et al. resultat stämmer med rekonstruktionerna enligt FNs klimatpanels senaste rapport medan hockeyklubban är utmönstrad. Uttalandet av Oxfordsuniversitetets klimatprofessor Myles Allen till brittiska parlamentet, som finns i en tidigare kommentar ovan, är pinsamt för de som spelat högt med sin hockeyklubba.

 100. Thomas P

  Pehr #99 Nej, Soon ger inte svar på kritiken, han försöker slingra sig runt den.

  Jag missförstod sen inte vad du skrev, jag retades bara lite och visade på hur andra tolkat precis samma invändning, nämligen att Soon genom att välja en 50-års period i stort sett från början plockat bort uppvärmningen från AGW och resultatet därför blir missledande. Dock säkert enligt vad finansiären önskade. Mann, Moberg m fl har kommit fram till att nuvarande period av allt att döma är den varmaste hittills, vilket peer reviewers har accepterat. (och det utan att vålla skandal på tidningen så att halva redaktionen avgår i protest mot hur artikeln hanterades).

  ”I efterhand kan man konstatera att Soons et al. resultat stämmer med rekonstruktionerna”

  Soon et al gör inte någon rekonstruktion så hur kan den stämma??? ÄR S&B citerad i senaste IPCC-rapporten? Borde du inte anse den utrangerad också om nu det är kriteriet för en relevant artikel?

  I den här tråden har du ägnat dig åt otaliga auktoritetsargument. Vi skall tro på S&B för att peer review i just det fallet, trots indikationer för motsatsen, inte kan gått fel. Vi skall tro på Moberg när han tycker hans kurva är så annorlunda, trots att det är något alla forskare som publicerat något nytt säger. Vi skall tro på din tolkning (som jag anser fel) av vad Myles Allen menade. Antalet citat av Mobergs artikel drar du upp som argument. Att IPCC inte citerat en artikel tar du som bevis trots att de inte tar upp några så gamla artiklar osv. Däremot verkar du ha svårt att acceptera precis samma argument när de går dig emot. Att Manns artikel gått igenom peer review och citerats över tusen gånger osv.

  Vad du däremot undvikit konsekvent är att argumentera i sak. Innehållet i S&B:s artikel. Det verkar som du menar att eftersom den anser MBH:s rekonstruktion var fel och du anser MBH:s rekonstruktion var fel så har därmed S&B rätt i det *du* anser vara det viktiga. Strunt i vad de faktiskt själva hävdar i sin artikel.

  Du är inte oäven som retoriker, men innehållet är tyvärr tunt här i tråden.

 101. Thomas #100,

  Ditt påstående att Soon et al. försöker slingra sig är ett lågt ad hominemargument som du kommer med för att försöka förbättra din ställning i diskussionen med mig. Deras kommentar ger enligt min mening ett mycket kompetent och seriöst intryck till skillnad från det intryck som du ger (där retades jag också lite grann) 🙂

  Att använda de rekonstruktioner som FNs klimatpanel framhåller i sin senaste vetenskapliga rapport kan inte räknas som att använda auktoritetsargument. Hela tanken med klimatpanelen är att den skall försöka ge en bild som riktar sig till de som är utanför expertområdena om vad klimatvetenskapen skall anses ha kommit fram till. Om man finner att den bild som klimatpanelen förmedlar inom ett visst vetenskapligt område är rimlig så bör det vara helt i sin ordning att anse att detta är vad vetenskapen säger.

  Rekonstruktionernas utveckling har gått Soons, Baliunas och Legates väg medan den gått emot Manns et al. hockeyklubba. Detta är ett faktum enligt klimatpanelens rapport.

  Som lekman kan jag konstatera att vad man kommit fram till inom paleoklimatologin är osäkert och har ändrats mycket både fram och tillbaka under de senaste decennierna. Men vad som hänt tyder på att Soon et al. har gjort ett bättre arbete än vad Manns et al. hockeyklubba representerar. Att hockeyklubban var undermålig anser jag att Oxfordsuniversitetets klimatprofessor Myles Allen bekräftar med sitt uttalande till brittiska parlamentet som jag tog upp i mitt förra blogginlägg:

  På samma sätt kan jag också bekräfta att den särskilda rekonstruktion av norra halvklotets temperaturer under det senaste årtusendet (den sk ”hockeyklubban”), som senare fick mycket kritik, var inte på något sätt central för slutsatserna i IPCC-rapporten 2001 om orsakerna till den senaste tidens uppvärmning. Vi var medvetna om dessa proxyklimatrekonstruktioner, men gav dem inte mycket vikt i bedömningen eftersom de statistiska metoder som användes var (och förmodligen fortfarande är) ganska ogenomskinliga.

  Den som vill veta mer om den här saken kan läsa mitt förra blogginlägg som ovannämnda citat kommer från:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/26/hockeyklubban-och-ross-mckitricks-kapitel-climate-change-facts/

 102. Thomas #100,

  Angående din fråga om Soon är citerad i FNs klimatpanels rapport så hittade jag följande i den vetenskapliga rapporten från 2007 (AR4):

  The ‘hockey stick’ reconstruction of Mann et al. (1999) has been the subject of several critical studies. Soon and Baliunas (2003) challenged the conclusion that the 20th century was the warmest at a hemispheric average scale. They surveyed regionally diverse proxy climate data, noting evidence for relatively warm (or cold), or alternatively dry (or wet) conditions occurring at any time within pre-defi ned periods assumed to bracket the so-called ‘Medieval Warm Period’ (and ‘Little Ice Age’). Their qualitative approach precluded any quantitative summary of the evidence at precise times, limiting the value of their review as a basis for comparison of the relative magnitude of mean hemispheric 20th-century warmth (Mann and Jones, 2003; Osborn and Briffa, 2006).

  Man kan konstatera att de artiklar som försöker avfärda Soons och Baliunas resultat är skrivna av forskare som själva har publicerat rekonstruktioner av hockeyklubbskaraktär. Så de talar alltså i egen sak. Att uvecklingen gått Soons och Baliunas väg på bekostnad av hockeyklubbsforskarna tyder på att värdet av deras metod inte var så begränsad som dessa påstod.

  I FNs senaste vetenskapliga rapport från 2013 (AR5) finns följande artikel med Willie Soon som medförfattare:
  Liu, J., B. Wang, Q. Ding, X. Kuang, W. Soon, and E. Zorita, 2009a: Centennial variations of the global monsoon precipitation in the last millennium: results from ECHO-G model. J. Clim., 22, 2356–2371.

 103. Thomas P

  Pehr #101 ”Ditt påstående att Soon et al. försöker slingra sig är ett lågt ad hominemargument ”

  Vi gör båda vår värdering av innehållet, du en positiv, jag en negativ. Din värdering står dock uppenbarligen över all kritik, medan min kan avfärdas som ”ad hominem” [Det är användningen av uttrycket ”att slingra sig” som är ad hominem. /P]. När du däremot tidigare skrev ”Det man kan vara kritisk mot är att de förefaller ha låtit ändamålet helga medlen och sådant är inte förenligt med hur vetenskapliga forskare bör bete sig” var det ett mycket mer uppenbart ad hominem, men se när den store Pehr Björnbom skriver något sådant är det OK.
  [Jag syftar naturligtvis på vad de genom Climategate offentliggjorda mejlmeddelandena visar om hur viss har betett sig när de inte förstått att det skulle komma till allmänhetens kännedom. Att ett resonemang är felaktigt därför att ändamålen får helga medlen borde vara ett giltigt vetenskapligt resonemang. /P]

  ”Rekonstruktionernas utveckling har gått Soons, Baliunas och Legates väg medan den gått emot Manns et al. hockeyklubba. Detta är ett faktum enligt klimatpanelens rapport.”

  Så var är då referensen till Soons artikel i senaste IPCC-rapporten? Du talar om dina ”faktum”, men något sådant faktum finns inte. Du använder bara IPCC som slagträ för att försöka få mer tyngd i dina åsikter än vad de har på egen hand. Soon et al gjorde inte ens någon rekonstruktion så hur kan utvecklingen av rekonstruktioner gått deras väg?
  [Soon och Baliunas använde sig av publicerade rekontruktioner för att genomföra ett eget resonemang. Det finns ingenting konstigt med att använda andra forskares resulat för att göra en egen kunskapssyntes, sådant sker ständkigt inom vetenskapen. /P]

  ”Angående din fråga om Soon är citerad i FNs klimatpanels rapport så hittade jag följande i den vetenskapliga rapporten från 2007 (AR4):”

  I SENASTE rapporten, Pehr. Du har hela tiden argumenterat utifrån att MBH inte finns med i SENASTE rapporten, men här drar du plötsligt fram den tidigare där både MBH och Soon finns med [Mann hävdar ju att hans hockeyklubba MBH99 är en ikon, vilket i så fall gör det märkligt att den inte uppmärksammas i AR5. Soon har aldrig hävdat något liknande. /P]. Tror du jag är en idiot som inte inser hur du flyttar målstolparna? Även där skriver IPCC ”Their qualitative approach precluded any quantitative summary of the evidence at precise times, limiting the value of their review as a basis for comparison of the relative magnitude of mean hemispheric 20th-century warmth” Dvs de ser inte stort värde i artikeln även om de nämner den.
  [Ditt citat är från samma stycke i AR4, inte AR5, som jag citerade ovan. Åsikten kommer från Mann med flera enligt de referenser som IPCC ger. /P]

  ”Man kan konstatera att de artiklar som försöker avfärda Soons och Baliunas resultat är skrivna av forskare som själva har publicerat rekonstruktioner av hockeyklubbskaraktär. Så de talar alltså i egen sak.”

  Och så var det dags för de vanliga ad hominen där du anklagar forskare med ”fel” åsikter för att vara ohederliga [Det finns ingenting ohederligt att tala i egen sak. Alla har rätt att försvara sitt arbete. Men de som talar i egen sak är inte objektiva. /P]. När det däremot gällde Moberg och hans kritik mot hockeyklubban var dock inte denna intressekonflikt något problem. Dina dubbla standarder är lika aktiva som alltid. Du undviker även att diskutera i sak som alltid.

  ”I FNs senaste vetenskapliga rapport från 2013 (AR5) finns följande artikel med Willie Soon som medförfattare:”

  Och? Där finns även ett flertal artiklar av Mann med.
  [Poängen är att både Willie Soon och Micael Mann spelar på samma plan, dvs. är jämbördiga i detta avseende. /P]

 104. Daniel Wiklund

  Lika säkert som att solen går upp varje morgon så har Thomas P en kommentar där han med sin akademiska ”kompetens” korrigerar ”felaktigheter” här på bloggen.

 105. Christopher E

  Pehr/Thomas-debatten:

  Det enda väsentliga är att det gjordes fula försök att hävda att tidigare kända klimatvariationer inte funnits då för ca 15 år sedan. Tydligt i syfte att framhäva modern uppvärmning som något onormalt.

  S&B:s bidrag var att visa att klimatkurvan bakåt var just en kurva och inte ett rakt lutande streck som MBH försökte med.

  Även om en och annan hardcore-förnekare av naturlig variation överlevt till våra dagar, är det dock nu utom allt tvivel att den klimatsvängning som bl.a. yttrat sig i MWP och LIA verkligen finns, är global om än med regionala skillnader i amplitud och timing, och orsakad av variation i solaktivitet. Om det är solaktiviteten direkt, indirekta effekter från kosmisk strålning eller något annat är däremot öppet.

  S&B hade rätt, Mann fel. De har gått vidare, Mann skriver böcker om hur synd det är om honom och fantiserar om att han fått Nobelpriset. Olika falla ödets lotter.

 106. Thomas P

  Ett PS om denna kommentar av Pehr: ”Man kan konstatera att de artiklar som försöker avfärda Soons och Baliunas resultat är skrivna av forskare som själva har publicerat rekonstruktioner av hockeyklubbskaraktär. Så de talar alltså i egen sak.”

  Dels innebär argumentet att man kan avfärda det brev av Soon Pehr så envist hänvisat till eftersom denne uppenbarligen där talar i egen sak. Dels har han fel eftersom en av de hårdaste kritikerna mot Soons artikel är Hans von Storch som själv publicerat kritik mot hockeyklubban.
  [Den artikel i J Clim som refereras i AR5 med Willie Soon har Eduardo Zorita som medförfattare. Zorita är en av Hans von Storchs närmaste medarbetare på det kustforskningsinstitut som von Storch är chef för. /P]

 107. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver ”..han har fel… ” Dom tre orden förekommer i nästan varje kommentar av Thomas P. Och eftersom han anser att den här bloggen är oseriös och värdelös så får han anledning att nyttja dom orden väldigt ofta. Lite synd om dom som övergav bloggen på Thomas P-s inrådan, dom har ju missat minst 1000 kommentarer av Thomas P. Hur hockeymatchen mellan Thomas P och Per B ska sluta står skrivet i stjärnorna.

 108. Olle R #66 och #74,

  Tack än en gång för hjälpen med Climate Explorer! Jag gjorde som du beskrev och har åstadkommit denna graf för oceanens yttemperatur (tos) och temperaturen i atmosfären över oceanen (tas över oceanen) för klimatmodellerna (CMIP5):
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/07/tos-och-tas-oever-oceanen.jpg

  Jag får samma skillnad som du. Skillnaden mellan de två kurvorna ökar tydligen när temperaturen ökar. Jag är inte säker på om detta motsvarar någon verklig fysik. Jag kan tänka mig att det kan bero på numeriska fel genom begränsningar i skalan på beräkningscellerna vid lösningen av de partiella differentialekvationerna. Cellerna blir stora eftersom annars räcker inte datorkapaciteten till för att göra beräkningarna inom rimlig tid. Men det är bara en gissning.

  Jag gjorde av bara farten en graf som jämför UAH-temperaturen i luften över oceanen (årsmedelvärden) med temperaturen i luften över oceanen (tas) enligt klimatmodellerna:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2015/07/UAH-och-tas-oever-ocenanen.jpg

  Det visade sig att UAH och klimatmodellerna har väldigt olika trend i luften över oceanen. Det skiljer på en faktor av cirka 2,5 med en så mycket högre trend för modellerna.

 109. Olle R

  # 108 Pehr, det blir spännande när den där artikeln kommer och läsa vad Ed Hawkins har att säga om det hela.
  Om man ska jämföra CMIP5 2m globalt med en observationsserie så är det Gistemp dTs som stämmer bäst. Det är den enda serien som har ambitionen att uppskatta 2m temperaturen globalt enbart baserat på landbaserade väderstationer. Denna serie tog ursprungligen fram av James Hansen för att kunna verifiera de första enkla klimatmodellerna ( Hansen et al 1981). Med 1200 km extrapolering från öar och kuster täcks uppemot 70% av havsytan och allt land. Med den griddade varianten GISS land 1200 km kan man lägga på land och oceanmasker och få hyfsad överensstämmelse med CMIP5 på båda. Täckningen över oceanerna känns dock inte tillfredställande. Hade man kunnat ankra bojar som mätte 2 m lufttemp i varje 5×5 gradersruta hade det varit bättre.

  Trenderna för UAH och CMIP5 över oceanerna var inte särskilt lika. Det räcker nog inte att skylla på att värdena gäller olika höjd i troposfären. Vi får väl se om en kraftig el Nino kan lyfta UAH lite till hösten….

 110. Olle #109,

  Jag uppdaterade mitt blogginlägg med grafen som jämför CMIP5 och UAH över oceanen eftersom detta är av stort intresse för blogginläggets ämne. Utan din hjälp hade detta aldrig blivit gjort, tack än en gång!

  Jag tycker också att skillnaden mellan tos och tas över oceanen enligt CMIP5 är intressant och skulle gärna vilja veta vad Ed Hawkins anser om detta. Så jag ser fram emot att han skall komma med en artikel om detta, om jag förstod dig rätt.

  Det som jag tycker pekar på att det är något numeriskt som spelar in är att skillnaden ökar så mycket mellan tos och tas. Vid själva havsytan skall temperaturen i luften och vattnet vara densamma. Detta innebär att det med tidens gång utbildas temperaturskillnader mellan luften vid havsytan och 2 m upp som är säg 0,5 C. Är detta verkligen fysikaliskt möjligt?

  För att belysa det jag skrev i tidigare kommentar om att det skulle kunna vara ett numeriskt fel ger jag följande citat från FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport AR5, kapitel 9, sid 753:

  9.1.3.3 Resolution

  The typical horizontal resolution (defined here as horizontal grid spacing) for current AOGCMs and ESMs is roughly 1 to 2 degrees for the atmospheric component and around 1 degree for the ocean (Table 9.1). The typical number of vertical layers is around 30 to 40 for the atmosphere and around 30 to 60 for the ocean (note that some ‘high-top’ models may have 80 or more vertical levels in the atmosphere). There has been some modest increase in model resolution since the AR4, especially for the near-term simulations (e.g., around 0.5 degree for the atmosphere in some cases), based on increased availability of more powerful computers.

  Om man nu modellerar både troposfären och stratosfären så är den modellerade atmosfärens höjd 50 km:
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Comparison_US_standard_atmosphere_1962.svg

  Jämför detta med att man i en typisk CMIP5-modell delar upp atmosfären i 30 till 40 skikt. Även om man väljer att ha fler skikt i troposfären så måste dessa skikt vara hundratals meter höga. Denna grova upplösning måste leda till avsevärda numeriska fel i de modellerade värdena.

 111. En slutkommentar från mig om diskussionen här av hockeyklubbsforskarna versus Soon och Baliunas. Vi har en situation som kan beskrivas på följande sätt.

  En grupp forskare med Mann i spetsen kom fram med hockeyklubban. Men de tycks ha haft en otillräcklig förståelse för de metoder de använde, inte minst den statistiska utvärderingsmetoden, och därför utsattes deras resultat för kritik av andra klimatforskare.

  Soon och Baliunas använde andra metoder i den undersökning som de baserade sin kritik av hockeyklubban på. Hockeyklubbsforskarna kritiserade Soon och Baliunas för att deras metoder skulle vara av begränsat värde.

  Nu kan vi med FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport från 2013 som grund konstatera att Soons och Baliunas resultat stämmer med vad denna säger, till skillnad från hockeyklubban. Vi ser också i samband med detta en uttalad kritik av hockeyklubban från den ledande klimatpanelsföreträdaren professor Myles Allen från Oxforduniversitetet i Storbritannien.

  Som lekman kan jag inte ge någon egen sakkunnig utvärdering av de forskningsmetoder som Soon och Baliunas å ena sidan och Mann med flera å den andra har använt. Jag kan bara konstatera att de två sidorna ömsesidigt kritiserade varandra för att ha gjort fel.

  Men facit enligt FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport stämmer med Soons och Baliunas resultat, men inte med Manns med fleras hockeyklubba.

  Läs mer om hockeyklubban:
  https://www.klimatupplysningen.se/tag/hockeyklubban/

 112. Mats G

  Pehr och Olle.
  Är detta verkligen fysikaliskt möjligt?

  Nej, det har vi redan förklarat för Olle. Han verkar inte kunna ta till sig det.

 113. Thomas P

  Pehr #111 ”Nu kan vi med FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport från 2013 som grund konstatera att Soons och Baliunas resultat stämmer med vad denna säger, till skillnad från hockeyklubban.”

  Visserligen sa du att det var ett slutinlägg, men kan vi kanske någon gång få dig att motivera detta påstående. S&B gjorde inte någon klimatrekonstruktion, så vilket resultat syftar du på?
  [Soon och Baliunas använde sig av publicerade rekonstruktioner för att genomföra ett eget resonemang. Det finns ingenting konstigt med att använda andra forskares resulat för att göra en egen kunskapssyntes, sådant sker ständigt inom vetenskapen. /P]
  Som framgår av ditt eget diagram så ligger dessutom ”hockeyklubban” inom intervallet för de rekonstruktioner som IPCC har med.
  [Felet med hockeyklubban är att det raka skaftet inte visar de stora naturliga variationerna i temperatur över tidsperioden i fråga. /P]

 114. Mats #112,

  Jag tycker nog inte att det är självklart att det är fysikaliskt omöjligt men jag lutar mot att förklaringen är ett numeriskt fel.

 115. Mats G

  114
  Pehr Björnbom

  Jag ser framemot den förklaringen.

 116. Mats G #115,

  Min förklaring finns i kommentar #110.