Cliff Mass om James Hansens vilseledande påståenden om extremväder

Skärmklipp
Vi har tidigare uppmärksammat den bloggande amerikanske klimatprofessorn Cliff Mass från University of Washington i Seattle. Vi hade nyligen artikeln Cliff Mass avslöjar en klimatvetenskaplig skepparhistoria här på TCS. Cliff Mass representerar en betydande grupp framstående klimatforskare som under senare tid börjat protestera alltmer upprört mot överdrivna rapporter om klimathotet som bygger på en falsk tolkning av extremväder. Dessa falska budskap kommer från en grupp välkända, högljudda och inte opartiska, men ändå framstående, klimatforskare och vidarebefordras tacksamt av media som gärna förstärker de dramatiska men osakliga budskapen.
Det som fått Cliff Mass att gå i taket denna gång är en artikel som James Hansen med flera publicerat i i USAs vetenskapsakademis tidskrift PNAS ”The Perception of Climate Change”. Där påstår författarna att värmeböljorna i Texas och Oklahoma 2011 och i Ryssland 2010 berodde på mänskligt orsakad global uppvärmning. Andra klimatforskare har också kritiserat artikeln, till exempel Judith Curry.
Cliff Mass konstaterar att denna artikel har citerats hundratals, kanske tusentals gånger, i media. Hansens påståenden har med okritisk beundran tagits emot av många intressegrupper som försvarar klimat och miljö.
Cliff Mass skriver:

The problem? Their conclusions are demonstrably false and their characterization of the science and statistics are deceptive at best.

Artikeln slutsatser är alltså klart och tydligt felaktiga och James Hansens med fleras sätt att återge vetenskap och statistik är minst sagt missledande! Senare i texten påpekar Cliff Mass för övrigt att artikeln inte har genomgått peer review enligt vanlig standard för vetenskapliga tidskrifter. Detta har att göra med att PNAS har speciella publiceringsregler för akademimedlemmar.
I den följande texten ger Cliff Mass mycket övertygande bevis för detta minst sagt skarpa uttalande. Han använder sig därvid av värmeböljan i Texas och Oklahoma 2011. Till att börja med konstaterar han att temperaturerna där var 4 – 4,5 C över det normala under juli och augusti sagda år.
Detta skall jämföras med hur mycket den mänskligt orsakade uppvärmningen kan vara. För att bedöma detta kan vi se vad IPCC säger i sin rapport AR4 från 2007. Se figur 1 som är figur 3 i Summary for Policy Makers.
Figur 12
Enligt IPCC har mänskligt orsakad uppvärmning varit signifikant sedan mitten av 1970-talet. Därefter har enligt översta diagrammet i figur 1 temperaturen stigit omkring 0,5 C. Cliff Mass påpekar att denna uppvärmning kan innehålla en naturlig del men antar i fortsättningen att den är helt antropogen. Men när Cliff Mass sedan går vidare och tittar närmare på Texas så kommer han fram till att där har den mänskligt orsakade uppvärmningen varit mindre kanske så liten som 0,3 C och då kan en del av detta även bero på UHI.
Den av växthusgaser orsakade uppvärmningen på förmodligen klart mindre än 0,5 C är alltså bara en liten del av den uppvärmning som gav temperaturökningen 4-4,5 C under värmeböljorna. Slutsatsen enligt Cliff Mass blir att någonting annat än mänsklig påverkan orsakade större delen av värmeböljan. Man vet också vad som var orsaken, ett stabilt högtryck som parkerat sig över centrala USA. Så därför finns det enligt Cliff Mass, baserat på teori och observationer, ingen orsak att tro att detta var någonting annat än naturliga variationer.
Ett annat sätt att säga detta på är enligt Cliff Mass att mer än 90% av värmeböljan berodde på naturliga orsaker. Men Hansen och andra som överdriver effekten av mänskliga utsläpp säger inte så trots att detta är det korrekta sättet. När media upprepar vad Hansen och andra i stället säger lurar de sina läsare. Och, skriver Cliff Mass, detta leder till en enorm skada på förtroendet för mitt yrke (som klimatforskare).
Cliff Mass skriver sedan:

So you think these exaggerations of Hansen and his fellow-travelers is bad enough? It is much worse than that. They spend a lot of time talking about statistics (bell curves) and how warming is producing more extremes. But they don’t give folks the straight story…let me explain.

Det som Hansen och hans gelikar har gjort är alltså mycket värre än vad vi beskrivit ovan. De använder statistik, det som på svenska kallas för Gausskurvor (eng. Bell curve, Gaussian), för att visa sina teser men inte på ett ärligt sätt.
Man brukar anta, som Hansen har gjort, att temperatur och andra mått på väderförhållanden, är statistiskt normalfördelade, att de kan beskrivas med en Gausskurva. Detta diskuteras också i IPCCs AR4 där vi finner grafen enligt figur 2 som är figure 1 i Box 5 i Technical Summary. En sådan Gausskurva har temperaturen på x-axeln och frekvenssannolikheten på y-axeln. Sannolikast är medeltemperaturen och sannolikheten att få en viss temperatur blir allt mindre ju högre eller ju lägre denna är jämfört med medeltemperaturen.
Figur 22
När medeltemperaturen ökar långsiktigt av någon anledning (oavsett naturlig eller mänsklig) så förskjuts Gausskurvan mot högre temperatur. Därigenom får man extremt varma temperaturer oftare och extremt kalla temperaturer mindre ofta. Lägg dock märke till att figur 2 visar hur det blir om medeltemperaturen har ökat mycket, motsvarande i detta fall flera grader C i stället för mindre än en halv grad. Cliff Mass har en graf som mer överensstämmer med en liten ändring i medeltemperaturen.
Det som Hansen och hans vänner blåser upp, skriver Cliff Mass, är just detta att när medeltemperaturen ökar så får vi också mer rekordhöga temperaturer och färre rekordlåga. Men de utelämnar att de rekordhöga temperaturerna skulle ha varit nästan lika höga även om den globala uppvärmningen inte skett. I stället för att temperaturen under värmeböljan i Texas blev säg 35 C så skulle den ha blivit 34,5 om det inte skett någon global uppvärmning.
Vem märker en så liten skillnad? Den globala uppvärmningen kan alltså inte direkt märkas av människan i form av ändrad temperatur i värmeböljor. Denna lilla ändring i värmeböljorna kan endast urskiljas med hjälp av noggranna mätningar. Men Hansen, han uttrycker sig som om himlen håller på att ramla ner.
Cliff Mass framhåller att den globala uppvärmningen på grund av växthusgaser ännu är liten i jämförelse med naturliga processer och därför inte kan påverka samhället så mycket, Men, skriver Cliff Mass, detta säger aldrig Hansen och hans gelikar utan de menar att vi går från normala till extrema förhållande på grund av den globala uppvärmningen. Men i verkligheten går vi bara från naturligt orsakade extremtemperaturer till något högre sådana på grund av den globala uppvärmningen.
Detta framgår också, skriver Cliff Mass, av Gausskurvan som vi ser i figur 2. Sannolikheten för att man skall uppnå en viss temperatur ändras snabbt när man är på sidan av kurvan. Så om kurvan förskjuts mot högre temperatur så får man en stor förändring i sannolikheterna för höga temperaturer. Därför får man många fler värmerekord även om uppvärmningen och därmed effekterna av uppvärmningen inte är så stora.
Det är inte så att Cliff Mass vill bagatellisera risken med de ökade växthusgaserna i atmosfären. Cliff Mass skriver på slutet att han vill vara väldigt tydlig med sin åsikt att den globala uppvärmningen, enligt det bästa vetenskapliga vetandet som vi har idag, kommer att öka stort i slutet av århundradet och då kommer den av människan orsakade uppvärmningen att bli mycket mer jämförbar med de naturliga variationerna och vårt klimat kommer sannerligen att bli annorlunda.
Med tanke på hur klimatdebatten förs med överdrifter i både den ena och den andra riktningen är det inte svårt att förstå att Cliff Mass så starkt vill markera vad hans egen åsikt är. Men sedan kommer det sista stycket i hans blogginlägg där han understryker sitt budskap och detta är sannerligen anmärkningsvärt:

Unfortunately, a very limited, but highly visible, group of scientists like Hansen are choosing to tell a story that is not supported by the facts, with a media that is happy to amplify such claims. Global warming due to greenhouse gas emissions of mankind is a very serious issue…one which our civilization is not dealing with in an effective way. But scientists must give society the straight facts and not shade or exaggerate the facts based on our personal views on what should be done.

En liten men högljudd grupp klimatforskare såsom James Hansen har alltså, enligt Cliff Mass, valt att berätta en historia som inte stöds av fakta och media är bara glada och tacksamma att ta emot ett dramatiskt (men falskt) budskap som de kan breda på i vanlig ordning. Den globala uppvärmningen, skriver Cliff Mass, är en mycket allvarlig fråga som vår civilisation inte behandlar på ett verkningsfullt sätt. Men forskarna måste ge samhället rena fakta och får inte fördunkla eller överdriva fakta på grund av sina personliga åsikter om vad som bör göras.
Cliff Mass säger nu detta rent ut, det som så många bland oss skeptiker har haft på känn så länge. Det finns en grupp klimatforskare (både högljudda och tongivande) som har skaffat sig en bestämd åsikt om hur problemen med klimatet måste lösas. För att övertyga oss andra drar man sig inte inom denna grupp för att lägga fram en falsk bild av vad vetenskapen faktiskt säger.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Trottar tröttar.

 2. I Gauss beräkningar brukar bli höga värden bli vanliga,skenbara
  högre  önskeeffekter.
  ALI.K.

 3. James Hansen brukar dessutom ofta bli ej motsagd i media fram-
  för allt i Sverige,han ses som ett klimatguru tyvärr.
  Han plockas alltid som den ledande auktoriteten i klimatet.
  ALI.K.

 4. wannabe ekosof

  Är inte figur 2 (dvs IPCC figuren) samt Cliff Mass egna figur över normalfördelningarna båda typisk Pravda-propaganda. I en dylik figur borde texterna och de färgade areorna beskrivas objektivt, dvs ”more extreme hot” i den högra svansen borde vägas mot ”less extreme cold” i den vänstra svansen, med lika stora och lika kraftigt färgade areor.
  Man vill tydligen att läsaren skall fokusera på den brännande glöden till höger.   

 5. Peter Stilbs

  Vår käre propagandist Martin Hedberg svalde och vidarebefordrade Hansen’s påståenden rakt av häromveckan på sin blogg, strax innan de blev allmänt tillgängliga.
  http://blogg.klart.se/extremvader-en-regnig-sommar-och-global-uppvarmning/

 6. Ingemar Nordin

  Om det skall bli mer ”extremväder” (dvs, extrem åt båda hållen) av en sådan allmän höjning av temperaturen, borde inte då Gausskurvan bli mer utplattad?

 7. Sten Kaijser

  Jag konstaterar att min enkla fundering om hur man räknade ut dessa stora förändringar av sannolikheter och som jag presenterade den 1 augusti i år
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/01/den-nya-sannolikhetslaran/
  tydligen var alldeles korrekt

 8. Lars W

  Kan man verkligen utgå från att ”extremt kallt” och ”extremt varmt” styrs av samma mekanismer? Jag har svårt att föreställa mig att dessa symmetriska gauskurvor bygger på observationer.

 9. bom

  Vår ”kära” miljöminister Lena Ek slår nu till med ett beställningsjobb från vinkraftsbondfångeriets värld. Sensation! Alliansen första förenklingsförslag har fötts! Mottot är ”Miljöprövningen skall inte vara mer komplicerad än vad som krävs med hänsyn till skyddet för miljön”. Dvs i klartext Nu skall ni inte längre ha någon möjlighet att utöva direktdemokrati för att skydda er närmiljö.
  Läs själva dagens Brännpunkt SvD sidan 5. Övrig klavbindning av företagsamheten skall naturligtvis vara kvar för den saknar ju allt regerings-stöd och intresse. Minnens Mad Maudes armviftningar om att underlätta för företagarna. Det verkar sina ut i att Kista gallerian blir lokalt skatteparadis. Som en av de lokala ”Entreprenörerna” framhöll här om dagen ”Vadå kvitto med specificerad moms? Nä jag har valt att inte gå med i det systemet!”  

 10. Olaus Petri

  Förr hade vi Maunder minimum, nu gäller Mauder maximum.

 11. LBt

  Det var mycket prat och lite verkstad….
  Att en förhöjd temperatur ger större nederbördsmängder inom en del regioner är allmänt erkänt, även här tror jag. Att större nederbördsmängder då och då medför extremväder, dvs översvämningar, ras o dyl, blir ofrånkomligt. Och där det inte blir för mycken nederbörd kan det bli för lite. Vårt samhälle, infrastruktur och livsmedelsproduktion, är i dag extremt sårbart i dessa delar. Sannolikhetskurvans förskjutning i nuläget är blygsam men hur ser den ut om 50-100 år?
  Än värre är det resonemang Cliff Mass gör avseende den förhöjda medeltemperaturen 0.5 grader och värmeböljan i Texas 4.5 grader. Denna del tycks vara en medveten vinkling, han är rimligtvis medveten om att ett medelvärde över någonting inte är det samma som samma värde överallt.
  Tvärtom ger förra årets och årets extremväder, som nu leder till matbrist, signaler om att vi kanske redan förorsakat förändringar i lufthavets beteende, att den extrema temperaturhöjningen i Arktis kan ha påverkat den norra jetströmmens banval med omedelbara extrema konsekvenser för regionalt klimat.
  TCS lutar ju sig gärna mot vad som tidigare kan ha skett som om det åter sker och luftströmsförändringar har tidigare förorsakat extrema snabba regionala klimatförändringar.

 12. Slabadang

  Här i Norra Nordkorea på andra sidan av de blockerade jetströmmarna….
  Har vi genomlidigt en sommar helt på tvärs med vad klimathotarna föruutspår med kyla och regn. Men vi vet ju att vår egen James Hansen Marku Rummukainen som jobbar på SMHI/IPCC med hjälp av DN och Bojs vill lura svenska folket med att detta är i överstämmelse med klimatmodellerna.
  Återigen ge mig ETT ENDA skäl att lita på någon inom klimathoteriet! ETT ENDA!

 13. John Silver

  I mitten på 70-talet, snart 40 år sedan, påstod jag samma sak om extremväder orsakat av CO2. Jag hade läst det i någon bok, minns inte vilken. Jag blev då uskrattad med all rätt.
  Det här är alltså inget nytt, man bara drar ett varv till på propagandakvarnen. Var det inte Bert Bolin själv som rekommenderade att använda extremväder som propagandaploj?

 14. Slabadang

  LBt!
  Grattis! Det var någon typ av rekord i komprimerat klimatsvammel. Mycket prat och lite verkstad sparad som ett lysande exempel just på detta. Med orden ”nog” och ”kanske” tar man sig friheter att kunna påstå vad som helst. Hur förklarar herr Lbt ”the Dustbowl” på trettiotalet och hur förklara CAGW den svenska sommaren?

 15. Gunbo

  Slabadang #12,
  Citat från SMHI:
  ”För Sveriges del pekar klimatscenarierna på att det blir varmare, framför allt på vintern och i norr, samt att kalla dagar påverkas mest. Det blir mer nederbörd, framförallt i väster och norr, skyfallen blir intensivare och havet stiger.”
   

 16. John Silver

  Gunbo #15
  När då? För 40 år sedan eller nu eller om 40 år?

 17. Gunbo

  Slabadang, fortsättning,
  Titta här på anomalierna för juni och juli så förstår du kanske varför vi har haft svalare än normalt medan stora delar av NH haft mycket varmare än normalt.
  http://www.ssmi.com/msu/msu_data_monthly.html

 18. Gunbo

  John Silver #15,
  Klimatscenarier brukar gälla framtiden. 😉 

 19. John Silver

  Gunbo #18
  Men det gjorde det tydligen inte för 40 år sedan. Läs och förstå.
  Lever du i en egen fabricerad värld?

 20. Jan E M

  John Silver #13
  Mycket av det man skrattade åt på 70-talet skrattar man inte åt längre.
  Att isen vid Arktis skull smälta så mycket att det skulle vara farbart för fartyg inom hundra år t ex.

 21. Daniel F.

  Gunbo, SMHIs framtidsprognoser de senaste åren har varit varmare, och framför allt torrare, somrar i kombination med varmare och blötare vintrar.
   
  Texten under ditt citat fortsätter dessutom:
  ”Högre vintertemperaturer har lett till större tillrinning vintertid samt en mindre vårflod, beroende på ett tunnare snötäcke.”
   
  Mitt i prick?

 22. Gunbo

  Daniel F #21,
  ”SMHIs framtidsprognoser de senaste åren har varit varmare, och framför allt torrare, somrar i kombination med varmare och blötare vintrar.”
  Var hittade du det? Kan du länka eller citera.
  Högre vintertemperaturer har lett till större tillrinning vintertid samt en mindre vårflod, beroende på ett tunnare snötäcke.”
  Har du fakta som motsäger det här?

 23. Daniel F.

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.11566-torrare-somrar-och-blotare-vintrar-vantar
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/minskad-tillgang-pa-vatten-under-framtidens-somrar-1.22439
  http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/sapaverkassamhallet/paverkanssektorer/vatten-och-avlopp-1.3039
   
  Finns hur mycket som helst…
   
  Fakta som motsäger mindre snötäcke? De senaste vintrarna har ju varit allt annat än snöfattiga. Måste det stå i en vetenskaplig artikel? för att du ska begripa det? Använd fönster i kombination med öppna ögon…
   
  Är det inte märkligt att allt elände som klimatförändringarna skall medföra inte kommer nu, utan alltid senare? Det ska bli varmt så in i helsefyr, men först skall temperaturen visst plana ut i minst 15 år. Det ska bli varmt och torrt som i medelhavsländerna, men först skall vi ha 14 grader och ösregn hela juli. Våra barn skall aldrig få åka vasalopp eller få en vit jul, men först skall hela samhället braka ihop för att det snöar mer än på mycket länge.
   
  Att en acceleration börjar med en platå är mycket ovanligt.
   
  Det normala vore väl att någonting pekade i hotarnas riktning… Vet du något som pekar på att CAGW är en realitet, Gunbo? Eller hoppas du bara?

 24. KF

  LBt #11
   
  ”Tvärtom ger förra årets och årets extremväder, som nu leder till matbrist, signaler om att vi kanske redan förorsakat förändringar i lufthavets beteende”
   
  Det kan ju såklart inte vara så att etanoldravlet orsakar matbrist?
   
  Gunbo #17
   
  ”Titta här på anomalierna för juni och juli så förstår du kanske varför vi har haft svalare än normalt medan stora delar av NH haft mycket varmare än normalt.”
   
  Jag har alldeles för mig att alarmister brukar vara de som gapar mest om att enskilda väderhändelser, speciellt då på månadsbasis inte kan tas som intäkt för klimatförändringar. Det behövs minst 30 års tempdata, heter det ju. Kanske är det skillnad nu när de senaste femton åren inte visar på någon höjning alls. Detta är väl ett praktexempel på hur man flyttar målstolpar.

 25. John Silver

  Jan E M #20
  Vad skrattade man åt på 30-talet? En liten istid på 70-talet?
  30 + 40 = 70.

 26. Slabadang

  Det var en gång….
  en liten isolerad del av vetenskapen som genom IPCC fick stämpeln ”klimat”. De jobbade med data och proxis väldigt få var intresserade av vetenskapen utanför den lilla del av vetenskapen som jobbade med den. Få hade möjlighet att kontrollera substansen i de slutsatser IPCC drog. Nu befinner sig denna delen av ”vetenskapen” i en helt motsatt situation och allmänhetens intresse för den bakomliggande vetenskapen har utvecklats något enormt. Det lilla refservatet är öppnat för vem som helst att granska
  Bristen eller snarare den totala frånvaron av självkritik och tidigare granskning och med de absolut mest oseriösa ”forskarna” som vetenskapens språkrör legitimerade och upphöjda av ännu mer oseriösa gaphalsar som Al Gore P Holmgren Hedberg Skrockström vetenskräpsredaktionen SVD och DN. Har till sin konsekvens att tiden gör att de avslöjas allt mer med vad de egentligen är.Dvs charlataner och opportunister.
  Vi vet att det går att lura alla vid ett enstaka tillfälle och att man kan lura många väldigt länge, men inte lura alla hela tiden. De framstående klimatcharlatanerna har inget val. De kör med full fart rätt in i bergväggen. Problemet är att de är loket för hela klimathotartåget  som inte kommer klara sig vid kraschen. 
  Hur man exploaterar människor rädslor och goda vilja för egen vinnings skull får vi det mest vidriga världsomfattande beviset på.
  Här går en stor del av våra barn unga och även vuxna runt med en klump i magen lusrade att tro att världen är på väg att gå under. Lurade av folk som genom vindtjafs skatter och avgifter tar sig makt och stoppar fickorna fulla som avkstning på sin hysteriska propaganda.
  För mig är alla dessa profitörer tvättäkta ……. i sällskap med de politiker observera ”förtroendevalda” som är ute i samma egenyttiga syften. Vi har ett politiskt etablissemang med alla sina byråkrater i släptåg som inte har minsta möjlöighet att bortförklara sitt grundläggande demokratiska ansvar. Charlatsnismen kommer upp ifrån den korrupta överstatligheten och hotat nu demokratin som vi känner den. Drt blir glasklart att den nationella suveräniteten redan är satt ur spel och erswstt och styrd av den korrupta överstaligheten med dess ansiktslösa eller icke folkvalda manipulatörer och makthavare. Vår grundläggande rätt till trygghet och tillit till vår demokrati är helt enkelt bortinternationaliserad.
  Vår media har blivit folkets fiende och antidemokratins medlöpare.
  De har gått i fusion med alla de krafter som vill demontera den nationella demokratin vårt oberoende vår röstsedels makt och trygghet och skyddar dessa krafters syften lögner manipulationer och misslyckanden. Det är faktiskt illa … riktigt djävla illa! Riktigt åt helvete djävligt illa! Lögner manipulationer skattemedelsprofitörer ideologisk korruption infiltraton med sitt utsugande av oskyldiga naiva medborgares samvete och goda vilja exploaterat av charlataner är numer normaliserat.
  Wijkman Rockström Svamle Axelsson Ek Schytt Larshamre Jan Axelsson Rummukainen Hedeegard Pauchari Hansen Mann Trenberth Briffa Bergström. Jag hoppas innerligt att det finns nån typ av pärleport redan innan livets slut där de konfronteras med all den skit de skapat med alla dess konsekvenser.
  Demokratins parasiter har dessutom upphöjts till ”fiiiiina människor!
  För att inte bli galen och för att förstå vad som faktiskt händer  är Bezmenows föredrag från 1983 en safe heaven.
  http://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY
  Fö ”Do you have the moral strenght needed to stop them?” och den frågan hänger verkligen i luften. Har vi det? Är vi tillräckligt många?
  Med en media som granskar och håller folket istället för makten på mattan? Hur mäktigt har nätet blivit som motkraft till den överstatligt sanktionerade egenyttiga propagandan? Hur sätter vi folk med rätt moralisk överlägsenhet vid makten i utbyte mot dem som nu sitte där med en falsk?

 27. Gunbo, finns det någon psykologisk term för de många som hoppas på och så innerligt gärna vill att ’det skall gå åt fanders’ på något sätt framöver? De som aktivt letar efter tecken eller förevändningar att både få måla fan på väggen och sen tro på det själv? Katastrohotsjunkies som knarkar alarmism?
  Och jag syftar här inte på politiker eller journalister som ju har ’annalakande katastrofer’ som en central del av affärsidén.
  Åkomman verkar ju vara både endemisk och självförstärkande inom gruppen av drabbade.

 28. pekke

  http://www.hh.se/pressmedia/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/konferensomsakerhetochsarbarhethurrustatarsverigeinforframtiden.4391.html
   
   
  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2006/ettvarmareklimatsnartmojligtattseskogensreaktion.5.228598451158a6a024080004950.html
   
  http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2005_1/sv18.php
   
  Ingenstans står det om blöta och kalla somrar.
  Varmare, torrare och skyfall var budet tidigare, skyfall är det ända som stämmer in på årets sommar.
   
  Sommartempen har i snitt varit som en genomsnittlig normalsommar enligt normalperioden 61 – 90.
   
  Undrar hur det skulle se ut om vi jämförde med normalperioden 31 – 60 som var varmare än nuvarande normalperiod här i Sverige.
   
   
  Nu måste jag ut och värma upp klimatet lite.

 29. pekke

  Normalvärden för Juli 61 -90.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3990!image/p41.png_gen/derivatives/fullSizeImage/p41.png
   
  Normalvärden Juli 31 – 60.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12420!image/Juli_web18.png_gen/derivatives/fullSizeImage/Juli_web18.png
   
  Kommer från denna sida.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur

 30. Janne

  #11 Lbt
  Jag har funderat på några olika orsaker och kanske ett samband.
  I mars träffades Jorden av en stor solstorm, Nord Amerika fick den största smällen. En del anser att den varma marsmånaden har sin orsak där. Den värmen och magnetstormen lär ha påverkat jetströmmarna och det borde vara orsaken till den varma sommaren i Arktis och den kalla, regniga sommaren på Brittiska öarna och i Skandinavien.
  Inget jag kan belägga men bara tankar jag har…

 31. Ingemar Nordin

  Jonas N #27,

  Att bygga upp propagandan kring extremväder är perfekt. För att nå ut till vardagen och den enskilde så funkar detta bra. Till skillnad mot en i det närmaste omärkbar global temperaturhöjning, så kan man nu istället rycka ut i media varenda gång som det kommer en storm, regnar mycket eller som det blir en värmebölja. Alla kan ju då med egna ögon se att vädret är extremt.

  Lägg därtill ett antal dresserade meteorologer och klimatforskare som genast poppar upp som ”experter” och utan att blinka säger att detta är ytterligare ett bevis för att alla deras larm är korrekta in till sista decimalen.

  Extremvädersbluffen kommer att köras om och om igen, och man satsar redan stort på detta i AR5. Här är en läsvärd artikel om Oreskes besök i Australien och ett av de bönemöten hon hållit där. Stämningen där är precis som du säger Jonas N; Åkomman verkar ju vara både endemisk och självförstärkande inom gruppen av drabbade.

  http://joannenova.com.au/2012/08/climate-evangelism-the-priestess-oreskes-warns-of-the-evil-fox/

 32. Pehr Björnbom

  ALI.K. #3,
   
  Jo, det har jag också tänkt på. James Hansen är dessutom trevlig som person och kanske är det så att han går hem särskilt här i de nordiska länderna med (om jag inte misstar mig) sitt danska påbrå. Jag upplever honom som gemytlig.
   
  Det krävs alltså en hel del känslomässig disciplin att tänka kritiskt om det som James Hansen kommer med. Det är bra tycker jag att Cliff Mass tar bladet från munnen.
   

 33. LBt

  KF #24,
  jo då, i denna del är vi helt överens, drivmedel framställt av vad som borde användas som livsmedel är ett stort problem men torkan i USA har förvärrat situationen.

 34. Palle136

  Jonas N #27: Bra fråga! Då jag genom mitt intresse för effektiva lantbruksmetoder ibland befinner mig på kurser och träffar med ”alternativa” lirare så slås jag ofta av att man kan ana en förhoppning om att Peak oil- klimatkatastrofen- eller vad det nu är för dagen skall komma snart så man ”får rätt” Att ett sådant alternativ skulle innebära ett stort mänskligt lidande verkar inte bekomma dem det minsta.
  Jag har ofta funderat på denna kontrast mellan vad de säger sig vilja göra – rädda mänskligheten och vad de innerst inne verkar hoppas på.
  För att nyansera vill jag dock påpeka att jag även träffat oerhört kunninga och framtidsoptimistiska människor i dessa  sammanhang.
  Dystopisk Münchausen by proxy? Vad säger Gunbo? 🙂 

 35. Pehr Björnbom

  wannabe ekosof #4,
   
  Jag tycker att Cliff Mass har en bra poäng att han bygger på vad som står i IPCCs rapport så därför har jag också gjort det. Ingen av de som kritiserar oss skeptiker (Cliff Mass kan dock inte räknas som klimatskeptiker vilket han själv är noga med att framhålla) kan ju då gärna ifrågasätta grunden för resonemanget.
   
  Vad Cliff Mass gjort ifråga om denna figur är att han ritat om den så att den bättre representerar en situation där den globala uppvärmningen är liten. IPCCs egen figur, som jag har använt, representerar det som Cliff Mass anser kan hända i slutet av seklet när den globala uppvärmningen tagit fart.

 36. Pehr Björnbom

  Peter #5,
   
  Jo, jag lade också märke till Martin Hedbergs utspel och man frågar sig naturligtvis om han inte faktiskt själv som meteorolog känner till det som Cliff Mass kritiserar.
   
  Är inte reklammakare ett mer träffande ord än propagandist här. Hedberg driver ju en näringsverksamhet som till stora delar förutsätter att det finns ett starkt klimathot som han till exempel kan åka omkring och hålla föredrag om. Så uppenbarligen fungerar det han säger som marknadsföring av hans näringsverksamhet.
   

 37. Björn

  Det som jag förundras över är hur en passiv molekyl som CO2 kan medföra sådan termisk dynamik så att man menar att den orsakar luftens massrörelser. Beror det på att att de klimatforskare som försvarar hypotesen om AGW inte förstår klimatets beroende av solen och därför utesluter solen som den huvudsakliga dynamiska faktorn? Jetströmmar och andra luftströmmar är dynamiska faktorer och kan bara förändras på grund av förändrade energinivåer.
  Emissionen av CO2 är en relativt konstant ökning och det skulle förutsättas att denna emission var språngartad om någon form av dynamik skulle kunna orsakas. Det finns inte ens bevis för att CO2 är orsaken till en förhöjd global temperatur och ännu mindre orsak till termisk dynamik. Forskare som Hansen förvrider verklighetsuppfattningen genom att utesluta fakta om solen och dess nödvändighet som huvudkomponent, för att termisk dynamik i atmosfärens luftlager överhuvudtaget skall kunna uppstå.

 38. Thomas

  Björn #37 Du är välkommen att publicera dessa revolutionerande rön om du förmår formulera dem i vetenskapliga termer…

 39. Pehr Björnbom

  Lars W #8,
   
  Bra fråga! Jag delar din skepticism.
   

 40. Pehr Björnbom

  Lbt #11,
   
  Du upprepar vad Cliff Mass framhåller. Men du missar poängen att en liten global temperaturändring visserligen ger ordentliga ökningar i extrema temperaturer men att själva temperaturökningen i dessa extrema temperaturer inte är större än den globala temperaturökningen.
   
  Om vi till exempel sätter gränsen för extrem temperatur till 35 C i ett område som Texas så kan vi jämföra temperaturserier utan och med inverkan av global uppvärmning på 0,5 C.
   
  34,6…34,2…35,1…34,7…34,2…34,6
  35,1…34,7…35,6…35,2…34,7…35,1
   
  Utan global uppvärmning fick vi ett fall av extremtemperatur, nr 3.
  Med global uppvärmning fick vi 4 fall av extremtemperatur, nr 1, 3, 4 och 6, en ökning med 4 ggr alltså.
   
  Detta är ett enkelt exempel för att visa hur känslig frekvensen av extremtemperaturer är för en liten ändring i den globala temperaturen. Men det som leder till problem är inte frekvensen utan hör högt temperaturen stiger och med liten global temperaturökning så stiger också de extrema temperaturerna lite.
   
  Men Hansen talar inte om att det är så. Han döljer denna viktiga information för oss. Han utmålar ökningen i frekvensen, som vi ser är stor, som om himlen håller på att ramla ner.
   
  Du missar också att Cliff Mass framhåller just detta att den globala uppvärmningen i slutet av seklet enligt hans åsikt blir betydande och att då kommer också extremtemperaturernas att öka i motsvarande grad och orsaka problem. Jag skrev ett helt stycke om detta (för att inte ge en felaktig bild av Cliff Mass åsikter) och om att Cliff Mass framhåller allvaret i detta men du tycks inte se att det står där.
   
  Du tar vidare upp att förra årets extremväder ledde till matbrist. Vetenskapen säger otvetydigt (inte ens James Hansen kan säga emot detta) att förra årets extremväder påverkades mycket lite av människans utsläpp av växthusgaser.
   
  Däremot har vi all anledning att misstänka att matbristen berodde på en felaktig klimatpolitik som inneburit att matproduktion ersatts med etanolproduktion.
   
  Återigen något som vi skeptiker har varnat för under en längre tid.

 41. Det är alldeles lysande när klimatforskarna själv korrigerar felaktiga myter om klimatet och människans roll i det hela.
  Då blir man lite glad!
  😀
    

 42. LBt

  Pehr B #40,
  vem som missar vad blir vi knappast överens om.
  Du och Cliff Mass utgår från att det på något sätt finns ett linjärt samband mellan global medeltemperatur och regional. Det finns naturligtvis inget som stöder ett sådant resonemang. Årets extremväder i USA och Nordeuropa som man båda menar är en följ av avvikande beteende hos den norra jetströmmen är snarare vad vi kan vänta oss dvs förskjutningar i regionalt klimat, i vissa förhöjd temperatur och torka, i andra svalare med stora nederbördsmängder men totalt och genomsnittligt tämligen blygsamma medelvärdesförändringar.
  Vad matbristen beträffar talar jag om årets torka som fått FN att gå ut med en varning. Men visst förvärras problemet av att man framställer drivmedel av det som borde bli mat.

 43. wannabe ekosof

  Pehr Björnbom #35
  Jag uppfattar figur 2 som en pedagogisk illustrativ figur, som ligger på grundkursnivå beträffande normalfördelning och tex t-test. Det finns ingen egentlig skala i figuren som skulle antyda temperaturförändringens omfattning. Dårför reagerade jag inte på skalan, och det Cliff ändrade på påverkade inte mig som läsare speciellt mycket. 
  Det enda figuren säger är att om temperaturen är normalfördelad runt ett medelvärde så medför det att även normalfördelningens svansar (klockans kanter) flyttar längs skalan om medelvärdet flyttar.
  Detta om det inte blir en förändring i den illustrerade perfekta normalfördelningen.
  Propagandan i figuren är det att skrivaren vill få läsaren att förskräckas genom att ”more extreme hot” (you will all die!) framhålls medan ”less extreme cold” (actually, you will stay cosy and warm) undanskyms. Rationellt ur propagandamaskinistens synvinkel. Det finns helt enkelt många syndiga människor som inte förstår uppleva mindre extremkyla som det straff profeterna predikar om.  
     

 44. Pehr Björnbom

  Lbt #42,
   
  Jag uppfattar det som så att Cliff Mass, som är en framstående klimatforskare och professor, har stöd för sitt sätt att resonera i IPCCs rapport AR4.
   
  Resonemanget utgår ju från den regionala situationen i Texas. Cliff Mass konstaterar att den långsiktiga uppvärmningen i Texas är lägre än den globala uppvärmningen som helhet (detta beror bland annat på att Arktis uppvärms snabbare och därmed bidrar till ett snabbare ökande globalt medelvärde än det regionala medelvärdet för Texas).
   
  Den Gausskurva han använder motsvarande figur 2 skall ses som sannolikhetsfördelningen för en region där det förekommer en långsiktig uppvärmning som förskjuter Gausskurvan. Detta är hämtat från IPCCs rapport.
   
  Vad har du för vetenskapliga referenser till dina påståenden? Vilka källor stöder du dig på när du menar att de vetenskapliga grunder som Cliff Mass använder inte skulle hålla?
   

 45. Pehr Björnbom

  wannabe ekosof #43
   
  Även om det inte finns siffror utsatta så är hur mycket Gausskurvan förskjuts i förhållande till dess bredd en viktig parameter här. I figur 2 är förskjutningen stor och motsvarar inte den lilla förskjutning som vi faktiskt har i Texas på grund av global uppvärmning. Cliff Mass figur har en betydligt mindre förskjutning jämfört med Gausskurvans bredd så att den bättre motsvarar verkliga förhållanden.
   
  Man kan använda figuren för propaganda precis som du säger.
   
  Men hela poängen här är att Cliff Mass i stället använder figuren för att avslöja sådan propaganda som Hansen och hans gelikar gör sig skyldiga till. Du gör Cliff Mass orättvisa menar jag alltså.
   
  För övrigt håller jag med dig.
   

 46. Peter Stilbs

  Jag tror att det är ett grundläggande fel i att anta en Gausskurva till att börja med: https://www.klimatupplysningen.se/2010/07/24/tillbaka-till-rotterna-ii/

 47. Tålis

  Vad finns för stöd för att global/regional temperaturhöjning i tiden påverkar nivån på temperaturen för extremväder? Rent intuitivt borde det inte ha någon inverkan alls, inte enligt min intuition åtminstone.
   
  Tar man en titt på värmetoppar i Sverige – Svenska temperaturrekord – får då inte jag ihop någon korrelation till Sveriges medeltemperaturutveckling. I tabellen ”Högsta uppmätta temperatur i Sverige” visas månadsrekord. Endast rekorden för april och oktober har satts på 90-talet och senare. Fler värmerekord är satta när det var något kallare i genomsnitt.

 48. Pehr Björnbom

  Peter #46,
   
  Fast för en temperaturserie för en enskild mätstation borde man utan svårighet kunna ta reda på hur pass bra mätvärdena är normalfördelade runt ett långsiktigt medelvärde genom att göra ett histogram. Så detta borde rimligen vara undersökt.
   

 49. Håkan Sjögren

  Björn # 37 : Det, som är förvånande är att så många, utan bevis, svalt gissningen att CO2 kan påverka klimatet.Om den molekylen hade de antagna egenskaperna att den skulle vara en ”växthusgas” skull den kraftiga ökningen av den ha orsakat kraftiga temperaturökningar i stället för konstanta temperaturer under 15 års tid. Det tycks tillochmed råda konsensus om att under 100 år ökade halten CO2 med nära 40 %, samtidigt som temperaturen, av troligen naturliga orsaker, steg 0,7.grader. Detta är det fruktade klimathotet!
  Mvh, Håkan. 

 50. Lars W

  OT nu har Patrik Hadenius FoF gått ur idet.
   http://fof.se/tidning/2012/7/nar-forskarna-tvekar-tycks-vi-veta-vad-vi-ska-gora

 51. Ingemar Nordin

  Lars W #50

  Patrik Hadenius: ”Den här typen av lobbyorganisationer tar plats, de tar tid och de påverkar på ett sätt som jag tycker är olyckligt”

  Oj, vi hade ingen aning om att FoF var en lobbytidskrift för en viss klimatpolitik. Jag trodde i min enfald att tidskriften var intresserad av vetenskap. Ursäkta så mycket då!

 52. Lars W

  Ingemar Nordin #50
  Jag har haft FoF i en halv mansålder med stor förnöjelse. De senste ca 10 åren har tidningen dock declinerat kvalitetsmässigt. Vad gäller ”klimat” har den blivit rent populistisk och alarmistist. En hållning som PH tycks ha övertagit från förre chefredaktören. Rösta med fötterna tycks vara enda utvägen.

 53. Peter Stilbs

  Hadenius verkar vara lika hopplös som den förre redaktören, Fjaestad. Men de har några snäpp kvar till Alvegård, bl.a. redaktör för propagandatiskriften för PK vetenskap – Vetenskap.

 54. Thomas

  Pehr #40 ”Men det som leder till problem är inte frekvensen utan hör högt temperaturen stiger och med liten global temperaturökning så stiger också de extrema temperaturerna lite.”
   
  Du förutsätter att det inte finns några tröskeleffekter. Antag istället att växt- och djurliv på en plats är anpassat för att klara värmeböljor som förekommer ofta, men får svårt så fort klimatet faller utanför de ramar det brukat hålla sig inom. Då är frekvensen av sådana händelser avgörande för om de hinner återhämta sig mellan dem.

 55. Björn

  Thomas [38]; Lite mer förtydligande kunde du väl prestera. Exempelvis är NAO en termodynamisk företeelse. Är CO2 orsak till denna företeelse och varför inte till alla andra luftströmmar som jetströmmar etc? Dessa klimatologiska fenomen har ju funnits långt före industrialismens början. Hur förklarar du dessa dynamiska fenomen utan att blanda in CO2? Kanske det är solenergin som möblerar om atmosfärens luftlager?

 56. wannabe ekosof

  Pehr Björnbom #45
  Då ber jag Cliff om ursäkt då för min orättvisa. Det är antagligen en kognitiv värderingsfråga vilken form av propaganda man reagerar mera mot.  För att få balans i figur 2 kliade jag hursomhelst mitt vänstra öra rött medan jag försökte fundera.
  Peter Stilbs  #46
  Jordens medeltemperatur, även om man mäter samma sekund på varje kvadratmeter över hela globen kan inte ge en perfekt Gauss kurva. Redan UHI resulterar i en uppmätt snedvridning (skewness) i fördelningen såvida det inte finns motsvarande urban freeze islands någonstans. Fördelningen land/vatten leder till en annan snedvridning.
      
     
   
    

 57. Ingemar Nordin

  Pehr B,

  Jag köper Cliff Mass’s (och ditt) argument om hur James Hansen och andra missbrukar detta rent matematiska resonemang. Och man kan göra en massa invändningar kring empirin kring detta (har verkligen frekvensen och intensiteten följt en förskjuten Gausskurva?)

  Men – och det är ju lite utanför ämnet idag – hur fasiken får Cliff Mass fram att vi skulle få en accelererande uppvärmning i slutet av århundradet? Om något så borde det ju vara i avtagande i takt med att mättnadsgraden för CO2 avtar. Eller har han någon teori om att luftfuktigheten kommer att öka drastiskt av sig självt?

 58. Pehr Björnbom

  Thomas #54,
   
  Tja, jag vet inte någonting egentligen om ekologiska tröskeleffekter. Har du någon källa för dina uppgifter?
   

 59. Pehr Björnbom

  Ingemar #57,
   
  Cliff Mass tar upp vad han anser på två ställen i blogginlägget. Den första är efter att han introducerat vad han kallar Hansens unfortunate paper. Han skriver (min fetning):
   
  And the problem goes beyond this unfortunate paper. It extends to the way the media has misunderstood and miscommunicated our current state of knowledge of climate change. No wonder the public is confused, skeptic/denier groups hold on to wacky/unscientific theories, and our leaders dither on climate change. And let me repeat something I have said several times….I believe that human-induced global warming is both observed, real, and a serious problem for mankind. So if anyone wants to call me a denier or some other ad hominem name, please refrain from such remarks.
   
  Han återkommer till detta på slutet (min fetning):
   
  Lets be clear here. Although the global warming signal is relatively week today in most of the planet (outside of the Arctic), our best science indicates that the warming will greatly increase by the end of the century. At this point, the human-induced warming will be much more comparable to the natural variability and our climate will truly be different.
   
  Jag uppfattar det som att detta är den åsikt som han kommit fram till genom sin kännedom om klimatforskningen. Exakt hur han motiverar detta utom att det är vad vår bästa vetenskap säger kan jag inte se (jag antar att han uttrycker sig så eftersom han är medveten om att vad vetenskapen säger kan ändras).
   
  Jag tycker att det han säger präglas av eftertänksamhet. Jag tycker också att hans åsikt innebär att han anser att klimathotet överdrivs av de grupper klimatforskare som han kritiserar. Jag gissar att Lindzen och UAH-gruppen med Christy och Spencer förmodligen har en ännu mer reducerad bild av klimathotet än Cliff Mass men jag är inte helt säker på det.
   
  Jag kan inte se att Cliff Mass menar att uppvärmningen skall accelerera vid slutet av seklet. Som jag förstår det så menar han att uppvärmningen kommer att öka till slutet av seklet vilket inte är detsamma som att den kommer att accelerera.
   

 60. Tålis

  Rimligen finns tröskeleffekter. Sträng kyla under en längre tid var nog det som fick träd- och skogsgränsen att börja krypa nedåt flera hundra meter efter Holocens klimatoptimum.
   
  Extremväder har inget att gör med små klimatförändringar dock. De (frekvens och ”styrka”) beskrivs närmast och liknar vitt brus.

 61. Ingemar Nordin

  Pehr B #59,

  OK, jag uppfattade nog frasen ”greatly increase” som att den skulle accelerera. För hittills så är det ju inte så mycket att orda om; 0,7 grader/100 år. Och fortsätter det så (vilket råkar sammanfalla med min egen amatörmässiga best guess) så har vi kommit till 1,4 grader sedan den lilla istiden. Knappast något skäl för alarmism.

  ”Greatly increase” – pytt! 🙂

 62. Tålis

  Lets be clear here. Although the global warming signal is relatively week today in most of the planet (outside of the Arctic), our best science indicates that the warming will greatly increase by the end of the century. At this point, the human-induced warming will be much more comparable to the natural variability and our climate will truly be different.”

  Kan man hoppas att de publicerar sina bevis snart? Det är dags nu, efter 150 års fiaskon. Indikationer duger dock inte, eftersom naturliga variationers indikationer smäller långt längre och högre…

 63. Björn

  Ingemar Nordin [61]; Det som sällan framkommer i debatten är att vi omkring 2100 sannolikt har ersatt all energiomvandling med helt CO2-fri teknik. Därför borde man i debatten vara betydligt mer optimistisk när det gäller teknkutveckling på energiområdet. Hur kan man ha prognoser som inte tar hänsyn till teknikutvecklingen? Vid ett teknikgenombrott kan utfasningen av gammal teknik på grund av stora ekonomivinster gå mycket snabbt.

 64. HenrikM

  Thomas
  Min dotter gjorde en liten uppsats för gymnasiet. Hon undersökte om man kan hitta djurarter som drabbats av utrotning pga ”värmeförändring”. Hon hittade en artikel där man hade hittat detta samband för någon art, men den artikeln blev visst sen motbevisad. Jag är mycket nyfiken om det finns någon belägg i ett faktiskt skeende att värmen har utrotat en art (ekologisk tröskeleffekt)

 65. Climate Astrology
  Ha!
  http://triblive.com/opinion/2379398-74/global-warming-hansen-climate-globally-record-trying-activists-hottest-proof

 66. Thomas

  Ingvar #65 skulle det var a nytt med klimatastrologi? Du har en hel bunt ”skeptiker” som försöker förklara alla klimatvariationer med olika kombinationer av solcykler och planeters rörelser.

 67. KF

  Thomas, sluta med ditt ”titta en fågel” och svara på Pehrs #58. Eller är det så att ekologisk tröskeleffekt är din egna, privata teori?

 68. KF

  Och så har vi en minst lika stor bunt djupt klimatreligiösa stollar som med hjälp av tro försöker tillskriva den heliga koldioxiden som den primära motorn i allsköns klimat- och väderfrågor. 

 69. Den trevlige James Hansen finns att se på Climate Realist,med
  skägg,ser mycket sympatisk ut.
  Njut av denna film.
  ALI.K.

 70. Lite synd att denne J,Hansen hamnat på felsida bara,men kan
  även gilla en person trots olika uppfattning i en fråga.
  Det finns lite Danskt gemyt i denne man trots allt.
  ALI.K.
   

 71. Att man lagt till sig med skägg innebär oftast att man tar sig själv
  med största allvar.
  ALI.K.

 72. Tålis

  ALI.K.
   
  Är ditt inlägg allvarlig menat? Verkar JH sympatisk? Efter sommarjobb på Rättspsyket i min ungdom anser jag mig jävligt bra på att peka ut psyko/sociopater. Han (JH) är klar…
   
  Jaja, en del är lättlurade. Luringar som lyckas kallas i många andra sammanhang för sol och vårare,

 73. Något ’psykfall’ kan man inte beteckna James Hansen som bara är
  alarmistisk överdriven i sin reaktion ,det har han varit länge länge,det överdrivet  att peka ut honom som psykotisk som orsak av det.
  ALI.K.

 74. Som Cliff Maas säger, så vilseleder han allmänhet iklimatfrågan,med
  överdrifter av orsaker om den s.k globala värmen,som antropogen
  enbart som orsak.
  ALI.K.